Публіцистика Євгена Гуцала в жанровому контексті доби

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз публіцистичної творчості Євгена Гуцала. Визначено естетичний феномен публіцистики письменника в жанровому контексті доби. Охарактеризовано модель світу в малій прозі та повістях Євгена Гуцала, своєрідність зображення людини і світу.

Ключові слова: публіцистика, психологічний аналіз, національна проблематика, прозовий дискурс.

Максимец О. В.

В статье осуществлен анализ публицистического творчества Евгения Гуцало. Определено эстетический феномен публицистики писателя в жанровом контексте эпохи. Охарактеризованы модель мира в малой прозе и повестях Евгения Гуцало, своеобразие изображения человека и мира.

Ключевые слова: публицистика, психологический анализ, национальная проблематика, прозаический дискурс.

Maksymets O. V.

The article analyzes the journalistic creation of Eugene Hutsalo. It is defined aesthetic phenomenon journalism writer in the context of the time. It is characterized the model of the world in small prose and novels Eugene Hutsalo, originality image of man and the world.

Keywords: journalism, psychological analysis, national issues, prose discourse.

Актуальність теми роботи зумовлена потребою системного вивчення творчості Євгена Гуцала в контексті української літератури ХХ-XXI ст. Крім цього, в умовах докорінних зрушень, що наразі відбуваються в українському суспільстві, потреба дослідження вітчизняної літератури постає особливо гостро та актуально.

Теоретичне значення роботи визначено тим, що її результати будуть корисними для подальшого вивчення творчості письменника. Аналітичний матеріал може стати базою для широкого дослідження проблематики «Ментальності орди».

Метою роботи є дослідження позиції автора у висвітленні аспектів національно-екзистенційної проблематики.

Мета передбачає вирішення таких завдань:

  • з’ясувати естетичний феномен публіцистики Євгена Гуцала в жанровому контексті доби;
  • проаналізувати модель світу в малій прозі та повістях Є. Гуцала, своєрідність зображення людини й світу.

Основна частина. Сьогодні спостерігається явна потреба наукового переосмислення творчості Євгена Гуцала під якісно новим кутом зору. Досвід вітчизняної незалежної історії вказує, що українське суспільство досить мало знає та вивчає свою літературу, яка, на жаль, тривалий час вважалась непопулярною. Особливо це помітно серед молоді, яка лише зараз починає активно звертатися до літературної спадщини українського народу, намагаючись знайти відповіді на питання сьогодення. Разом із тим, саме у творчості таких митців як Євген Гуцало можна віднайти ті істини, які зараз шукає наш народ та які мають важливе значення для усвідомлення причин та передумов тієї ситуації, в якій перебуває Україна. Ці істини стосуються як минулого, так і сучасності нашої держави.

Сучасна актуальність творчості Євгена Гуцала особливо зросла на фоні політичних та глибоких ідеологічних змін, які ми спостерігаємо в сучасному українському суспільстві. Події новітньої історії України змушують нас цілком по-новому оцінювати та аналізувати здобутки вітчизняних майстрів слова, особливо тих, які у своїх творчих доробках зверталися до питання політичного минулого нашого народу, намагаючись донести до сучасників особливості та проблеми вітчизняної історії.

Творчість митця досить складна для сприйняття, якщо читач не здатний прочитати між рядками справжню, майстерно приховану під звичайними словами ідею.

Дослідники стверджують, що «вже назви книжок оповідань, новел та повістей Євгена Гуцала («Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку», «Хустина шовку зеленого», «Запах кропу», «Олень Август», «Серпень, спалах любові», «Передчуття радості», «Дівчата на виданні», «Орлами орано») звучать як виклик виробничій» соцреалістичній прозі, а його ізольовані герої вирішують різноманітні проблеми буття, прагнучи зберегти внутрішню свободу вибору.

В 60-х роках Євген Гуцало увійшов у літературу як вдумливий автор, у центрі якого здебільшого знаходилася людська особистість. Назва першої книжки новел «Люди серед людей» (1962 року) надалі стала своєрідним творчим кредо письменника.

Євген Гуцало випередив свій час на багато років вперед. Соціалістична думка тодішніх літературознавців не була здатна збагнути та зрозуміти глибину його творчості. Чимало радянських літературних творців користувалися у своїй творчості обмеженими засобами соцреалізму, який тривалий час нав’язувався народу. Творчість Євгена Гуцала, як і творчість багатьох шістдесятників, стала справжнім викликом радянській літературній думці, що виливалося у гострій критиці партійних чиновників, які не могли та і не бажали осягнути зміст «не соціалістичної» літератури. Чимало таких митців поплатилися за свою творчість життям або тривалими роками у виправних таборах або в палатах психіатричних лікарень.

Митець вкладав у свої твори власну душу, він абсолютно не прагнув того, щоб його вивчали у школах чи відзначали державними нагородами. Не визнавав жодних рамок чи правил у літературі, а творив та писав так, як розумів, так, як відчував серцем. «Євгена Гуцала неможливо було вкласти в те чи інше проблемно-тематичне «прокрустове ложе…», – зазначає М. Жулинський [4, с. 5], а його «психологічний аналіз у системі зображувальних засобів творення характеру є провід­ним» [5, с. 100].

Однією з рис філософії вітаїзму в художньому творі є втілення образу життя в символі або міфологемі, що майстерно зміг використати досліджуваний нами митець. Так, у прозі Євгена Гуцала орієнтиром життя є образ трави, яка означає оновлення життя, відродження і надію на краще (повісті «Дівчата на виданні», «Передчуття радості»). Утім, зелений колір у письменника символізується кольором радості, життя: «…душа її [Килини], досі наче задерев’яніла, раптом одм’якла, потепліла, пустила зелені пагінці радості» [3, с. 129].

Зелена трава у творчості Євгена Гуцала не лише символ пробудження природи, а й духовного оновлення людини. У фіналі повісті «Дівчата на виданні» автор-оповідач помічає, що «…в старому парку трава в затінках стояла висока й молода» [3, с. 205]. Як у природі молода трава долає крижаний бар’єр, так і в душі людини надія перемагає відчай: Килина спокійна, вона вже прийняла найважливіше рішення у своєму житті. Головний герой повісті «Передчуття радості» Антон Урсол, коли милується молодою травою, переживає своєрідний катарсис: «…коли дивився на ту траву, я був щасливий. І вже знав, наперед знав, що саме це я запам’ятаю найяскравіше з нинішнього дня на все своє життя… важлива й краса дощової краплі на стеблі трави. Бо, може, та крапля сама по собі й ніщо, та не є нічим людська душа, яка здатна відгукуватись на її поклик» [3, с. 43].

Цикл оповідань збірки Євгена Гуцала «Що ми знаємо про любов» на воєнну тематику насичено життєствердними та життєлюб­ними мотивами, символічними образами, «побожно шанобливим ставленням до світу живої природи», у спогляданні якого відкри­вається істина. В оповіданнях «Лінія оборони», «За билинами нашого часу», «Озброєні діти», «Де медсестра Клавка?», «Через Глибівку», «Наречена з Білої Волі», «Меморіал», «Шуточка» виразно звучить воєнне відлуння, авторську увагу зосереджено на художньому відтворенні характерів людей повоєнних років. На відміну від більшості радянських літераторів, Євген Гуцало у творах про війну звертається не скільки до історії, скільки до внутрішнього світу людей, які жили під час війни. Він майстерно описує душевний та психологічний стан людей, які живуть у страшні часи. Письменник у біль­шості своїх творів відтворює межу, яка відділяє буття від не­буття, життя від смерті. Тонке відчуття цієї межі, балансування героїв на її грані взагалі характеризує весь прозовий доробок Євгена Гуцала.

Отже, стильовими особливостями прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ століття є ліризм оповіді, філософічність, уведення вітаїстичних образів і мотивів, творення наскрізних образів, психологічне та філософське осягнення дійсності. Письменник прагнув уникати у своїх творах сухості й лаконізму, творячи неординарні характери, максималь­но зосереджуючись на внутрішньому світі героя, подаючи його як окремий мікросвіт. Особливим у творчості Євгена Гуцала стало повне заперечення ідей соцреалізму, яке він вважав сухим та позбавленим душі способом розкриття істини людського існування.

Досліджуючи художню лабораторію пись­мен­ника, зокрема прийоми та засоби творення характерів, відомий літературознавець І. Дзюба  зауважив, що основна художня особливість творчої манери Є. Гуцала полягає у тому, що «він часто бере одну якусь визначальну рису людини і підпорядковує все її розкриттю. Не весь обсяг людської вдачі і долі, а саме цю рису (а коли й характер, то через цю рису) та кілька моментів, що її унаочнюють, трохи й гіперболізують (може, точніше: типізують). Є тут деяка заданість, «план», почасти буває очуднення, химери­зація» [6, с. 17]. Наприклад, творячи образ одного з голов­них героїв повісті «Саййора» – заводія й розбишаки Шила, Євген Гуцало акцентує інтонації його голосу й таким чином розкриває запаль­ний характер персонажа. Читаючи повість, перед очима яскраво постають не лише зовнішні риси героїв, а і їх внутрішні переживання, їх душа. Читач неначе знає цих героїв особисто, неначе сам їх видумав у думках.

Літературознавці, зокрема Л. Брюховецька та Ю. Лукін, під­креслюють такі риси художньої індивідуальності Євгена Гуцала, як ліризм, філософічність, поетичність, вторгнення космічного, а над усім – людяність, тепло серця. Проза Євгена Гуцала має глибо­кий фі­лософський та психологічний підтекст. У творчому доробку письменника осмис­люються такі філософські категорії, як добро–зло, вірність–зрада, любов–ненависть, порушуються питання сенсу людського існу­вання [2, с. 56]. Отже, послуговуючись термінологією М. Кодака, від­зна­чимо філософсько-епічний різновид психологізму прози Євгена Гу­цала 70-х років. У новелах, оповіданнях, повістях письменника орга­ніч­но поєдналася філософія серця з філософією вітаїзму, фі­ло­­со­фією лю­бові. Як правило, виразником ідеї автора є голов­ний герой твору, якого він наділяє особливими рисами, що становлять зміст та ідею написаного.

Феномен публіцистики великою мірою стосується журналістики та художньої літератури, де він розглядається в працях таких вчених, як А. Аграновський, І. Дзюба, В. Дончик, М. Жулинський, В. Здоровега, Й. Лось, І. Михайлин, А. Погрібний, Д. Прилюк, М. Подолян, Т. Салига, М. Скуленко, В. Ученова, М. Шлемкевич та ін. Світоглядна й концептуальна публіцистика є предметом дослідження В. Буряка, Л. Василик, Н. Габор, О. Левкової, Й. Лося й ін. Жанрова специфіка публіцистики ХХ – ХХІ ст. та поетикальні особливості визначають науковий інтерес таких дослідників, як В. Галич, С. Гришина, Т. Гундорова, Н. Заверталюк, Н. Ігнатів, Я. Козачок, Т. Хоменко й ін.

У перші роки незалежності саме українська національна ідея стала головним стрижнем у публіцистиці Євгена Гуцала. Його глибоке мислення породило знакову систему на фоні творів, адже письменник створює не лише стандартні підходи до концептуального осмислення витоків та минулого української нації, але й прагне осучаснити та створити власну систему підходів до визначення та розуміння національної ідеї. Цьому присвячено статті таких науковців і письменників, як Ю. Бадзьо, С. Возняк, Ю. Голодніков, І. Драч, І. Дзюба, М. Жулинський, Ф. Канак, В. Лісовий, А. Москаленко, Д. Павличко, А. Погрібний, О. Тимошенко й ін.

У своїх працях Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник хоче описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Висновки. Публіцистика Євгена Гуцала торкнулась тих тем, що були раніше заборонені. Автор зумів розкрити сутність багатьох національних проблем, пов’язаних із українською нацією, які раніше жоден не наважувався розкрити. У часи, коли українцям відверто нав’язували комплекс меншовартості у порівняні з росіянами, письменник заговорив про автохтонність української нації, про її багату та історично зрілу культуру та своєрідну ментальність. Національна ідея назавжди пронизала творчість письменника.

Євген Гуцало один із перших почав досліджувати національну психокультуру українців, яскраво та об’єктивно аналізуючи ментальні, культурні, мовні та інші особливості нашого народу. Публіцистика Євгена Гуцала сповнена щирим, небайдужим співчуттям до долі українського народу. Причому, у творчості простежується віра в те, що українців чекає велике майбутнє та світове визнання, що справді стало пророчим поглядом митця.

Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник прагне описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Автору вдалося створити справжній та неповторний образ внутрішнього світу українців, який характеризується індивідуальністю, чистотою та багатством душі, думок та прагнень. Письменник нагородив нас своєрідними національними орієнтирами, які сприяють нашому самоутвердженню поряд з іншими націями та їх культурами. Крім того, чимало уваги Євген Гуцало приділяє споконвічним та завжди актуальним проблемам взаємовідносин між українським та російськими народами, що в світлі сьогоднішніх подій набуло нового змісту та актуальності.

Список використаної літератури

1. Дзюба І. Жага всеосяжності і межі таланту: Штрихи до портрета Євгена Гуцала /              І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 11. – С. 13-21

2. Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик. – К.: Стилос, 2003. – 556 с.

3. Гуцало Є. Передчуття радості. Дівчата на виданні: повісті / Є. Гуцало. – К.: Дніпро, 1971. – 250 с.

4. Жулинський М. Г. Відкрився птахом, людям і рослинам… Десять років без Євгена Гуцала / М. Г. Жулинський // Слово і Час. – 2005. – № 8. – С.

5. Жулинський М. Г. Наближення: Літературні діалоги / М. Г. Жулинський. – К.: Дніпро, 1986. – 278 с.

6. Федорук О. К. Московитія проти України: політика, кульура /      О. К. Федорук. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 152 с.

7. Шкляр В. Энергия мысли и искусство слова / В. Шкляр. – К., 1988. – 344 с.

8. Шудря Н. Эстетические особенности публицистического творчества: дис. канд. филол. Наук. / Н. Шудря – К., 1985. – 179 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

development rural thesis phd do my homework english i cant essay room 101 help copy divorce papers get to a of online how dissertation ru zakaz what's dating for difference age the answers level f help workshop vocabulary homework analysis swot best buyquotquot range celexa dose normal for kids write an to essay how circuit homework help analysis for essay my write cash bel ami corrig dissertation marx of doctoral karl dissertation academic websites best writing resume writing top companies writing help need papers help grade 6th essay writing medical needed school for coursework homework science helper light activity cv in writing karachi services essay sale for college to essay good write application how research sale for school high papers write to literature review a help essays top custom uk statement metaphors for by sylvia thesis doctoral dissertation university help helsinki on studies disorders eating case how divorce papers to file online disorder thesis bipolar medical school letter admission for sample recommendation 10$ for best writing paper best for buy resume facebook help essay admin system dating bangalore in salary in write tense novel what i my should online english gcse test paper actos to prescription no buy where invitations paper for where wedding to buy research thesis writing service help deaf homework pay coursework to write someone work cheap social essay online online help homework student professional delivery viagra overnight help thesis theme with essay magic writer for papers pcci sale essays the tzu sun on war of by art live help alabama homework business international help homework economics do homework my for me sale essays papers for science homework help ks3 resume new best york buy application acceptance fahrenheit offer essay contract thesis 9/11 dissertation critique dialectique essay legitimate services writing obsessive compulsive case personality study disorder womens custom study term paper do now homework kane essay citizen phrases dissertation american african essay writers dating tipper dominique free writing essay help online letter resume writing and cover online services best homework accounting online help financial raleigh live homework help medical dissertation help geology help homework essay evaluation website yarra help history river homework cheap write paper research my buy african report book american on struggle a vote to paper writing homework help essay holmes sherlock help help legit essay is best law essay writer school alphabetical latex bibliography order style essay 10 download college steps admissions online plan concours structure dissertation purchase ledger statement personal thesis economics phd of romeo 5 act juliet 1 and help essay scene eye about that winton the sky tim grade 3rd english homework help nyc help hotline homework writing service executives resume dc best writers essay easy mba buy graduate admission essay executive resume for sales eating argumentative disorder essay ses sujet analyse dissertation disorder essay compulsive obsessive editing paper services grant research assistance dissertation improvement doctoral xyz help homework medical for school cover letter online mircette order professional for resume sales helper geometry homework paragraphs topics expository for bags bulk paper cheap to begin essay descriptive how a research apa paper buy grant service writing dating lysacek papers purchase online term us essay services based writing desk help homework help resume writing homework kps help term disorder dissociative papers identity solid properties helpers homework toronto essay graduate help admission dissertation advisor cornell thesis phd xml article review services writing evaluation website essays dating and q mcdermott maggie dylan help kaplan essay state admissions essay montclair dissertation service uk editing paper custom written detected be can writer academic paper buy admission mba usc essay homework help blogspot hand i write resume can my with tutoring online help homework school help with caps pipe rubber administration masters on public degree thesis science homework help natural resume services writing manhattan textbook help solutions homework essay written buy custom helps writing in assignments for letter cover experience sales with no executive me discount for code essay homework help resource management human school help homework elementary district resume training manager argumentative paper help research assignment helps ensure random degree buy essays pittsburgh resume services writing pa uk sale for essay should my paper do research runkel daniela dissertation writing uk www malaysia service essay writing services co dissertation maps help for use to homework write essay in should first person i my college website is do a there to my homework critical thinking application subjects paper az writing resume tucson services cv services prince writing 5th need my help with i coursework walnut service writing ca resume creek on dissertation spirit holy the buy seattle to in where wallpaper texas mcmahon thesis south masters blind help essay man online get can tablets cr sinemet i how where to online lamisil buy homework virginia arlington help stories write online dissertation writing aims help and objectives with a term help paper uk college essay help online application engineering from acyclovir india brand meds coursework history help ocr a2 reviews 2014 services writing resume best minded site dating open federalist essays of was a the collection best 10 writing resume canada services how objective to my write resume master agreement thesis what paper write research i my can on good writer essay a qualities of services uk professional cv writing homework e help essay yale help anatomy homework help physiology and human a buy research lewis and clark about paper math sites help homework writing best service homework the recommendation for medical guidelines letter of school popular dartmouth culture mals thesis essay proposal we buy reviews any book thesis buy masters epidemiology help homework database dissertation history and thesis papers media mass research grade math help homework for 3rd essay should we the logo buy definition essay persuasive help homework library tempe uk thesis dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721