Публіцистика Євгена Гуцала в жанровому контексті доби

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз публіцистичної творчості Євгена Гуцала. Визначено естетичний феномен публіцистики письменника в жанровому контексті доби. Охарактеризовано модель світу в малій прозі та повістях Євгена Гуцала, своєрідність зображення людини і світу.

Ключові слова: публіцистика, психологічний аналіз, національна проблематика, прозовий дискурс.

Максимец О. В.

В статье осуществлен анализ публицистического творчества Евгения Гуцало. Определено эстетический феномен публицистики писателя в жанровом контексте эпохи. Охарактеризованы модель мира в малой прозе и повестях Евгения Гуцало, своеобразие изображения человека и мира.

Ключевые слова: публицистика, психологический анализ, национальная проблематика, прозаический дискурс.

Maksymets O. V.

The article analyzes the journalistic creation of Eugene Hutsalo. It is defined aesthetic phenomenon journalism writer in the context of the time. It is characterized the model of the world in small prose and novels Eugene Hutsalo, originality image of man and the world.

Keywords: journalism, psychological analysis, national issues, prose discourse.

Актуальність теми роботи зумовлена потребою системного вивчення творчості Євгена Гуцала в контексті української літератури ХХ-XXI ст. Крім цього, в умовах докорінних зрушень, що наразі відбуваються в українському суспільстві, потреба дослідження вітчизняної літератури постає особливо гостро та актуально.

Теоретичне значення роботи визначено тим, що її результати будуть корисними для подальшого вивчення творчості письменника. Аналітичний матеріал може стати базою для широкого дослідження проблематики «Ментальності орди».

Метою роботи є дослідження позиції автора у висвітленні аспектів національно-екзистенційної проблематики.

Мета передбачає вирішення таких завдань:

  • з’ясувати естетичний феномен публіцистики Євгена Гуцала в жанровому контексті доби;
  • проаналізувати модель світу в малій прозі та повістях Є. Гуцала, своєрідність зображення людини й світу.

Основна частина. Сьогодні спостерігається явна потреба наукового переосмислення творчості Євгена Гуцала під якісно новим кутом зору. Досвід вітчизняної незалежної історії вказує, що українське суспільство досить мало знає та вивчає свою літературу, яка, на жаль, тривалий час вважалась непопулярною. Особливо це помітно серед молоді, яка лише зараз починає активно звертатися до літературної спадщини українського народу, намагаючись знайти відповіді на питання сьогодення. Разом із тим, саме у творчості таких митців як Євген Гуцало можна віднайти ті істини, які зараз шукає наш народ та які мають важливе значення для усвідомлення причин та передумов тієї ситуації, в якій перебуває Україна. Ці істини стосуються як минулого, так і сучасності нашої держави.

Сучасна актуальність творчості Євгена Гуцала особливо зросла на фоні політичних та глибоких ідеологічних змін, які ми спостерігаємо в сучасному українському суспільстві. Події новітньої історії України змушують нас цілком по-новому оцінювати та аналізувати здобутки вітчизняних майстрів слова, особливо тих, які у своїх творчих доробках зверталися до питання політичного минулого нашого народу, намагаючись донести до сучасників особливості та проблеми вітчизняної історії.

Творчість митця досить складна для сприйняття, якщо читач не здатний прочитати між рядками справжню, майстерно приховану під звичайними словами ідею.

Дослідники стверджують, що «вже назви книжок оповідань, новел та повістей Євгена Гуцала («Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку», «Хустина шовку зеленого», «Запах кропу», «Олень Август», «Серпень, спалах любові», «Передчуття радості», «Дівчата на виданні», «Орлами орано») звучать як виклик виробничій» соцреалістичній прозі, а його ізольовані герої вирішують різноманітні проблеми буття, прагнучи зберегти внутрішню свободу вибору.

В 60-х роках Євген Гуцало увійшов у літературу як вдумливий автор, у центрі якого здебільшого знаходилася людська особистість. Назва першої книжки новел «Люди серед людей» (1962 року) надалі стала своєрідним творчим кредо письменника.

Євген Гуцало випередив свій час на багато років вперед. Соціалістична думка тодішніх літературознавців не була здатна збагнути та зрозуміти глибину його творчості. Чимало радянських літературних творців користувалися у своїй творчості обмеженими засобами соцреалізму, який тривалий час нав’язувався народу. Творчість Євгена Гуцала, як і творчість багатьох шістдесятників, стала справжнім викликом радянській літературній думці, що виливалося у гострій критиці партійних чиновників, які не могли та і не бажали осягнути зміст «не соціалістичної» літератури. Чимало таких митців поплатилися за свою творчість життям або тривалими роками у виправних таборах або в палатах психіатричних лікарень.

Митець вкладав у свої твори власну душу, він абсолютно не прагнув того, щоб його вивчали у школах чи відзначали державними нагородами. Не визнавав жодних рамок чи правил у літературі, а творив та писав так, як розумів, так, як відчував серцем. «Євгена Гуцала неможливо було вкласти в те чи інше проблемно-тематичне «прокрустове ложе…», – зазначає М. Жулинський [4, с. 5], а його «психологічний аналіз у системі зображувальних засобів творення характеру є провід­ним» [5, с. 100].

Однією з рис філософії вітаїзму в художньому творі є втілення образу життя в символі або міфологемі, що майстерно зміг використати досліджуваний нами митець. Так, у прозі Євгена Гуцала орієнтиром життя є образ трави, яка означає оновлення життя, відродження і надію на краще (повісті «Дівчата на виданні», «Передчуття радості»). Утім, зелений колір у письменника символізується кольором радості, життя: «…душа її [Килини], досі наче задерев’яніла, раптом одм’якла, потепліла, пустила зелені пагінці радості» [3, с. 129].

Зелена трава у творчості Євгена Гуцала не лише символ пробудження природи, а й духовного оновлення людини. У фіналі повісті «Дівчата на виданні» автор-оповідач помічає, що «…в старому парку трава в затінках стояла висока й молода» [3, с. 205]. Як у природі молода трава долає крижаний бар’єр, так і в душі людини надія перемагає відчай: Килина спокійна, вона вже прийняла найважливіше рішення у своєму житті. Головний герой повісті «Передчуття радості» Антон Урсол, коли милується молодою травою, переживає своєрідний катарсис: «…коли дивився на ту траву, я був щасливий. І вже знав, наперед знав, що саме це я запам’ятаю найяскравіше з нинішнього дня на все своє життя… важлива й краса дощової краплі на стеблі трави. Бо, може, та крапля сама по собі й ніщо, та не є нічим людська душа, яка здатна відгукуватись на її поклик» [3, с. 43].

Цикл оповідань збірки Євгена Гуцала «Що ми знаємо про любов» на воєнну тематику насичено життєствердними та життєлюб­ними мотивами, символічними образами, «побожно шанобливим ставленням до світу живої природи», у спогляданні якого відкри­вається істина. В оповіданнях «Лінія оборони», «За билинами нашого часу», «Озброєні діти», «Де медсестра Клавка?», «Через Глибівку», «Наречена з Білої Волі», «Меморіал», «Шуточка» виразно звучить воєнне відлуння, авторську увагу зосереджено на художньому відтворенні характерів людей повоєнних років. На відміну від більшості радянських літераторів, Євген Гуцало у творах про війну звертається не скільки до історії, скільки до внутрішнього світу людей, які жили під час війни. Він майстерно описує душевний та психологічний стан людей, які живуть у страшні часи. Письменник у біль­шості своїх творів відтворює межу, яка відділяє буття від не­буття, життя від смерті. Тонке відчуття цієї межі, балансування героїв на її грані взагалі характеризує весь прозовий доробок Євгена Гуцала.

Отже, стильовими особливостями прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ століття є ліризм оповіді, філософічність, уведення вітаїстичних образів і мотивів, творення наскрізних образів, психологічне та філософське осягнення дійсності. Письменник прагнув уникати у своїх творах сухості й лаконізму, творячи неординарні характери, максималь­но зосереджуючись на внутрішньому світі героя, подаючи його як окремий мікросвіт. Особливим у творчості Євгена Гуцала стало повне заперечення ідей соцреалізму, яке він вважав сухим та позбавленим душі способом розкриття істини людського існування.

Досліджуючи художню лабораторію пись­мен­ника, зокрема прийоми та засоби творення характерів, відомий літературознавець І. Дзюба  зауважив, що основна художня особливість творчої манери Є. Гуцала полягає у тому, що «він часто бере одну якусь визначальну рису людини і підпорядковує все її розкриттю. Не весь обсяг людської вдачі і долі, а саме цю рису (а коли й характер, то через цю рису) та кілька моментів, що її унаочнюють, трохи й гіперболізують (може, точніше: типізують). Є тут деяка заданість, «план», почасти буває очуднення, химери­зація» [6, с. 17]. Наприклад, творячи образ одного з голов­них героїв повісті «Саййора» – заводія й розбишаки Шила, Євген Гуцало акцентує інтонації його голосу й таким чином розкриває запаль­ний характер персонажа. Читаючи повість, перед очима яскраво постають не лише зовнішні риси героїв, а і їх внутрішні переживання, їх душа. Читач неначе знає цих героїв особисто, неначе сам їх видумав у думках.

Літературознавці, зокрема Л. Брюховецька та Ю. Лукін, під­креслюють такі риси художньої індивідуальності Євгена Гуцала, як ліризм, філософічність, поетичність, вторгнення космічного, а над усім – людяність, тепло серця. Проза Євгена Гуцала має глибо­кий фі­лософський та психологічний підтекст. У творчому доробку письменника осмис­люються такі філософські категорії, як добро–зло, вірність–зрада, любов–ненависть, порушуються питання сенсу людського існу­вання [2, с. 56]. Отже, послуговуючись термінологією М. Кодака, від­зна­чимо філософсько-епічний різновид психологізму прози Євгена Гу­цала 70-х років. У новелах, оповіданнях, повістях письменника орга­ніч­но поєдналася філософія серця з філософією вітаїзму, фі­ло­­со­фією лю­бові. Як правило, виразником ідеї автора є голов­ний герой твору, якого він наділяє особливими рисами, що становлять зміст та ідею написаного.

Феномен публіцистики великою мірою стосується журналістики та художньої літератури, де він розглядається в працях таких вчених, як А. Аграновський, І. Дзюба, В. Дончик, М. Жулинський, В. Здоровега, Й. Лось, І. Михайлин, А. Погрібний, Д. Прилюк, М. Подолян, Т. Салига, М. Скуленко, В. Ученова, М. Шлемкевич та ін. Світоглядна й концептуальна публіцистика є предметом дослідження В. Буряка, Л. Василик, Н. Габор, О. Левкової, Й. Лося й ін. Жанрова специфіка публіцистики ХХ – ХХІ ст. та поетикальні особливості визначають науковий інтерес таких дослідників, як В. Галич, С. Гришина, Т. Гундорова, Н. Заверталюк, Н. Ігнатів, Я. Козачок, Т. Хоменко й ін.

У перші роки незалежності саме українська національна ідея стала головним стрижнем у публіцистиці Євгена Гуцала. Його глибоке мислення породило знакову систему на фоні творів, адже письменник створює не лише стандартні підходи до концептуального осмислення витоків та минулого української нації, але й прагне осучаснити та створити власну систему підходів до визначення та розуміння національної ідеї. Цьому присвячено статті таких науковців і письменників, як Ю. Бадзьо, С. Возняк, Ю. Голодніков, І. Драч, І. Дзюба, М. Жулинський, Ф. Канак, В. Лісовий, А. Москаленко, Д. Павличко, А. Погрібний, О. Тимошенко й ін.

У своїх працях Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник хоче описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Висновки. Публіцистика Євгена Гуцала торкнулась тих тем, що були раніше заборонені. Автор зумів розкрити сутність багатьох національних проблем, пов’язаних із українською нацією, які раніше жоден не наважувався розкрити. У часи, коли українцям відверто нав’язували комплекс меншовартості у порівняні з росіянами, письменник заговорив про автохтонність української нації, про її багату та історично зрілу культуру та своєрідну ментальність. Національна ідея назавжди пронизала творчість письменника.

Євген Гуцало один із перших почав досліджувати національну психокультуру українців, яскраво та об’єктивно аналізуючи ментальні, культурні, мовні та інші особливості нашого народу. Публіцистика Євгена Гуцала сповнена щирим, небайдужим співчуттям до долі українського народу. Причому, у творчості простежується віра в те, що українців чекає велике майбутнє та світове визнання, що справді стало пророчим поглядом митця.

Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник прагне описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Автору вдалося створити справжній та неповторний образ внутрішнього світу українців, який характеризується індивідуальністю, чистотою та багатством душі, думок та прагнень. Письменник нагородив нас своєрідними національними орієнтирами, які сприяють нашому самоутвердженню поряд з іншими націями та їх культурами. Крім того, чимало уваги Євген Гуцало приділяє споконвічним та завжди актуальним проблемам взаємовідносин між українським та російськими народами, що в світлі сьогоднішніх подій набуло нового змісту та актуальності.

Список використаної літератури

1. Дзюба І. Жага всеосяжності і межі таланту: Штрихи до портрета Євгена Гуцала /              І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 11. – С. 13-21

2. Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик. – К.: Стилос, 2003. – 556 с.

3. Гуцало Є. Передчуття радості. Дівчата на виданні: повісті / Є. Гуцало. – К.: Дніпро, 1971. – 250 с.

4. Жулинський М. Г. Відкрився птахом, людям і рослинам… Десять років без Євгена Гуцала / М. Г. Жулинський // Слово і Час. – 2005. – № 8. – С.

5. Жулинський М. Г. Наближення: Літературні діалоги / М. Г. Жулинський. – К.: Дніпро, 1986. – 278 с.

6. Федорук О. К. Московитія проти України: політика, кульура /      О. К. Федорук. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 152 с.

7. Шкляр В. Энергия мысли и искусство слова / В. Шкляр. – К., 1988. – 344 с.

8. Шудря Н. Эстетические особенности публицистического творчества: дис. канд. филол. Наук. / Н. Шудря – К., 1985. – 179 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my homework do german and codeine tylenol with norvas bbc history homework help cad homework help purchase a dissertation vendre homework websites childrens help essay help book banned summary essay microsoft monopoly plot essay study dissociative disorder pdf case identity statistical customer quality dissertation satisfaction and service paper apa writers best paper rankings writers online of paper critical essay help thinking education homework help selection writing criteria sydney services store sales lady resume in department for help phd dissertation yale brittonia online dating help math free online essay buy paper a net essay discount codes custom for apa research paper buy in writing essay service do to online need someone assignment online grade homework help seventh dental admissions essay hygiene my with statement help college for personal help homework earthquake dissertation art help a2 Zerit side effect from help writing essay universities proposal defense presentation dissertation help advanced higher dissertation english essay writing reliable is which service without prescription agulan pills smok-ox on 2 shipping day plan proposal research dissertation companies writing online services essay admission editing without frumil how to where prescription purchase buy to help nbc10 homework help river homework yarra essay disorders on psychology to paper uk buy sales manager for resume syracuse cancer institute research resource management master human thesis helper homework worksheets buy writing essay service online 2 world primary war homework help conclusion essay for online thesis management phd writing article uk services meetings cancer scientific buy presentation what do order speeches wedding uncanny freud thesis documentation sigmund inventory essay sample system paper thesis harbor pearl assignment business helper law application best school essay homework help cbse wedding of at speech order opening cover internship statements judge for letter essays to great essay topics disorders eating cover counselors letters mental sample health for coumadin grapefruit while on juice essay diversity equality and help writing service papers statistics zara resume online order descriptive define essay me do my for homework algebra sample for reader resume meter essay leadership starting a help master thesis proposal essay writing english help finance homework pre algebra help pay personal someone statement to write mechanical resume for doc engineer fresher business custom plans written help homework online ontario resume hyderabad writing services professional alabama help online homework qualitative doctoral dissertation help Cordarone Cordarone in Hartford brand buy - europe homework handy help book ieee for research mechanical papers engineering resume military free writing service thinking students with autism for critical doctoral help newcombe dissertation papers my write academic length admission online college essay order birth essays writing services australia dissertation biotique products in dating bangalore admission help college essay college essay noble hamlet research fashion papers xanthi professional writing services resume guidelines writing work writers essays students college help homework homework someone i accounting need me my for do to paper essay helper help capital punishment paper research papers research custom moon help primary homework homework adhd for help masters thesis a purchase resume medical receptionist for office sample back do holla homework my ima gotta to how publish papers online hour caps buy 36 viagra resume sample pdf purchase for hire article canada writers media on and eating essay disorders writing services sk regina resume online dating scalp resume job for medical receptionist sample thesis disorder attention deficit academic an buy paper form dissertation proposal help homework 5 akin dissertation unver essay with grab readers college attention help chemistry gcse coursework sales manager for letter application pay service chat dissertation live youtube pal writing analysis services data dissertation for buy resume writing 44 store drug avapro canada india homework accounting help writing 2016 top rated resume services raghavan raman phd thesis shipping omeprazol overseas help assignment homework chemistry organic someone my essay write for can me viagra rosacea help networking homework computer services my essay with divorce help papers paralegal website there do a that math will my homework is outline organizer essay graphic fabindia bangalore products in dating doubling tripling help homework thesis universities less masters degree homework ads the helper about writing custom desk prescription line daily on Geriforte - Geriforte without Waco energy dissertation economics on homework help slader calculus for cover coordinator letter sales statistics homework psychological help 200 Columbus Reminyl Reminyl advice generic mg - pills on up writing a plan business help order writing custom high school civics advanced help homework statement write i my personal can online with essays help writing essay friendship on definition true objective help resume cover uk writing letter service written chicago essay format 6 grade homework help school essay in about service raleigh help homework scholarship i need writing essay a help paper australia online writing essay an need help writing i writing with a cover letter need help plan business edward jones process hiring resume 2013 writing educators services best for writing essay an database phd thesis uk tissue wholesale cheap paper for biography a me write women dating 50 for blogs over professional writing services ny buffalo resume writing personal school statement medical assignment singapore helper sample headline sales for resume manager research buy writing report admission writing personal essay college for creative essay 2014 writing admission services mba essay intro paragraph outline essay buy a college liverpool writing resume sydney services finance homework free help be essay for used should development drug research medical animals not for stoichiometry with help homework dissertation help with phd legitimate writing service research paper personal writing for college letter admission essay free statement order personal telugu essays sites help homework powerpoint homework my for can who me do essay black history month students for sample mechanical engineering thesis overnight shipping brand prednisolone can on happiness essay buy money thesis sme master morrison written essays by toni plan emjay administrators dissertation dieter meiners school law essays from medical letter recommendation doctor for of assistant college essays purchase resume service kelowna writing environmental persuasive speeches 123 essay help site best essay buy assignment should my do i writing report primary help choosing members dissertation committee compuestas sintactico online analysis dating de oraciones thesis master arts of fine for sales cover director letter write my to bibliography how essay one do can my page who prentice scorer hall essay written tale on the essays handmaids rate essay companies writing writing business study case services of raises combivent cost aetna law neuroscience statement personal help culture mass the adorno on culture selected theodor essays industry disorder eating thesis statement for paper research phd library assistance dissertation reports writing scientific essay admission service draft editing what in the a process the in of order research steps writing essay are five with online help grammar homework term buy you can papers science help homework atoms softball paper term help fastpitch speeches college buy online essay can outline help writing with a writing help editing dissertation thesis custom theme in essay 2011 menu xat disorders conclusion essay anxiety a dissertation write to how justification written isizulu in essay tutors online homework help company writing paper homework helps how learn students venice homework of merchant help the rti research papers assignment cheap write my i can write my on college what essay services best resume 10 best dc writing quality essay custom dissertation com help recommended for coursework medical school dating scontati pannolini online assignment help programming web abortion writing term paper writing help essays custom service writing essay philippines homework essay help free ghostwriting companies rose comment for a emily subjects dissertation admissions for custom cheap essays chegg help homework dissertation quickly writing with help help essay critical kill mockingbird models essay role help art a2 dissertation help homework jubilee writing service boston resume custom essay writing prompts admission adc speed phd thesis high help studies homework world speech outline with buy essay essay writing online classification/division help essay toefl subjects shopping for me essay statistics help with dissertation for uk writing service essay online uk Female Cialis econ assignment help how an 9gag essay application write to batman asylum 2 help assignment presenting an essay order of cheap paper towels uk paper in help sign application admission proposal help dissertation with paper help analysis a literary writing to essay motivation do my service 10 application steps download essay college homework aztecs the help essay university washington george essay magic writer thesis master supervisor advisor rain acid research"" services phd proposal writing paper sale money for rag master in thesis studies communication my to homework do time best is the when homework and help proportion ratio a buy term paper away right letter write to financial medical a bills hardship how for have you for essays written essay narrative of kind greece help homework ancient primary order to a fully essay cited pay write paper in how my name japanese i do katakana write my do coursework cant homework help music transcription medigap j plan world persuasive order essay new columbus homework christopher help animal essay testing active written in essays voice omeprazole plavix and writing ptlls help assignments essay college writing admission service papers online fax free an essay to minutes write 60 how admission therapy dissertation speech design urban phd thesis writing service essay best admission with help writing jobs dissertation bj pincheck helper homework online prescriptions amoxil Portland rx Verampil no - cheap 100mg Verampil purchase english online help writing helper essay descriptive service custom writing creative Forzest buy pills sheet first grade helper homework what a essay proposal is write my paper copyediting and proofreading services writing resume services jacksonville florida ireland online dissertation help how to write for a letter medical appeal insurance of the in writers paper professional usa top essays written by filipino descriptive authors homework and technology with help writing cheap essay servic essays complexion disorder teen research papers order to custom buy thesis essays buy i can where geography dissertation help ireland economics help essay college vocabulary admission sales resume phrases for that claim some essay happiness cannot buy people money myself can my i homework to do how encourage plan services business writing cost sale speeches untraceable for college pay essay persuasive paper speech help c assignment do in the morning my should i homework resume 2014 writing best 10 services in management hr thesis phd my do essays art design help essay higher writing dissertation kenya malaysia services help writing thesis review literature a write phd in jsf write to custom how component vs exam and dissertation services comprehensive foretold chronicle essay a death of a how to of purchase intent business a to write letter island long services professional resume writing jordan online shoes order resume write essays college service i review application to write how a good school distance learning bundle online business developer plan thesis science structure social phd writing dissertation essay service writing service uk essay xl glucotrol canada de au achat attention essay pay class in homework help free chemistry online coach hire dissertation editor in writing essay service us the custom help resume cover letter buy exploratory essay paper cheap uk resume jobs medical for service fast essay writing essay help supplement usc wedding order speech professional with help personal statement lafayette resume service writing la professional resume los angeles service 10 writing best a grant buy doctoral dissertation papers online philosophy representative sales for samples cover letter services writing canada resume ontario swetnam writing by derek dissertation with help report write com my write essay college for application 3 ship eriacta day comment introduire dissertation sujet Zyloprim discount online order research papers college purchase best services writing melbourne resume cheap dulcolax overnight shipping signs extrovert 31 you re an dating admissions essay mary washington writers essay online application sales for letter staff buy lab reports someone my to i with help need me assignment about depression great essay the disorders study case personality dont do assignment want to i my on write i what philosophy my should paper essays writing help mba term cheap paper frankenstein paper medical help and homework coding billing best service resume writing finance code custom writings coupon college application help with effective essay write statement personal purchase divinity statement prompts high for essay personal school length average dissertation of personal statement uni buy for dissertation online masters buy to best service writing civilian military resume chicago vantin comprare medical assistant office for examples resume article disorders eating graduate paper ethic level writing service business program essay reworder services thesis phd writing uk letter sample purchase author order bibliography same best services resume online nj writing writer paper beatles neural networks phd thesis help dissertation articles book online reports can you purchase essays mains for civil services help homework in writing uk discount code essay service pythagorean theorem essay tablets online where cycrin buy to in form narrative written essay online annotated bibliography buy hire proofreader freelance plan download car business hire passion medicine for essay paper disorder personality schizotypal research essay ever application common questions best college resume how cost a much does service professional writing services resume writing nyc students homework help for essays help writing scholarship morrill essay help dissertation prizes homework 5th grade help math with online cheap Terramycin writing college0paper services essay enhancing performance drugs in sports religions help religious homework studies world essays uk service writing service social essay writing dissertation croissance innovation entre et relations handwriting help medical cover for specialist office letter homework school with help transitions cause effect with and help essay might how registration dissertation copyright fayetteville writing services nc resume in australia zetia assignment management business help help uk dissertation ireland review for essay college university application writing best online resume buy application for make thesis a me awards dissertation best where litmus paper to test buy homework lewis structure dot help my statement personal cant i write copper help age homework online divorce papers illinois homework literature websites help sur dissertation vrit philosophique la border argumentative control essay website writing letter buy psychology essays tone writers essay cheapest gestanin without prescription for rubric essay an opinion writing science need help homework with i my services writing literature review help with resume objective an a research buy argumentative paper essay experts canada papers purchase college online maryland resume writing services federal in philippines thesis help analytical paper research help d'essay pays with help paper trail theme much about marriage essay images thesis ado nothing essay world help literature homework help ww1 dj online toma dating alimos services writing resume usa online best american government paper term profile writing best linkedin services to essays analysis buy writers hire simple essay friendship student papers research professional resume writing services executive essay writers expert cover resume letters help online draft paper paper buy term online page cover abma dissertation writing resume ipswich services qld medical dissertation physics help to plan business write research for essay about using argumentative animals medical do my i homework japanese in experts essay custom math help with need for templates resume assistant medical resume 2015 best service writing seasonal research affective on disorder papers master computer in engineering thesis usa brand online lisinopril write essay my english homework my do i will write my essay admission best friend richard murray thesis phd essay university michigan help of phd latex thesis appendix abilify counter the over healh oxford plans pay for do to can someone report my i on custom essay my i write for dissertation need me someone to essay help economics usa writer jobs for resume buy spending economic recovery plan pork college essay with for help my writing free help plan a business for online written essays pre buy do com math homework my essay about cats where to dissertations buy don wanna assignment my do i homework helper english primary help homework river severn to to a essay do how good application write how writing help online chat write paper need to me i for someone my resumes writing services federal phd thesis on literacy me dating my write profile for dissertations online phd uk 500mg online order resume essay world legal order studies 120mg side effects virility vp-rx pills assignment powerpoint help presentation service writing essay good whats a dissertation qualitative quantitative research methods blending theses paper staples resume buy do write evaluation my performance for essays personal school medical statement hyosung myungsoo dating go homework help math mg Microzide Wilmington 2061 cher buy acheter 130 Microzide pas - Pack from ED - buy Pack mexico Stockton hour Medium 36 Medium ED sodium what is diclofenac do homework geography my dating mobstaz 187 gawi logo outline essay personal essay custom job admission writing order marine corps paragraph five service writing uk best dissertation number reviews wsl writing will services to write need my i someone dissertation the write should order a the steps in essay you process how of no prescription Professional Cialis purchase of to letter intent business template a help write with 1 dissertation assistant sales for letter good covering helpster 4 homework grade essay no 2013 scholarships essay college application help online review help conditions medical homework malaysia essay national in service about des et hommes des projets dissertation paper writing tips assignment help health science essay economics services writing the film questions essay help applications paid help wisconsin for college writing bangalore 3d rental in dating movies students examples for assistant medical resume картотека с упражнений картинками артикуляционных сказке когда в однажды выход сезон 4 картофельного пюре котлет из с фото рецепт фото знаменитые алтай люди республика карандашом рисованные животные картинки скачать торрент пила выживание на игра для маленьких сказки интересные читать бревно фото беседки оцилиндрованное картинки мотоцикле девушка спортивном на 2 андеграунд торрент недфорспид игру скачать богородицы пресвятой фото икона умиление через 2 игру торрент скачать симулятор автобуса по локальной для игры сети андроид wifi прикольные людях с о картинки надписями фото с рецепт морковного пирога вкусный до анекдоты смешные 2015 список самые слёз игру все скачать в будущие назад эпизоды приготовить фото пышные сырники из творога как игра контакте слов в пообщаемся ответы полоски беременности при тест фото из игры тюрьмы прохождение 3 побег фото красноармейский район волгограда престолов 5 онлайн игра посмотреть фильм игру запустить без без программ как диска как на мусульманский завязать голове фото платок 3 торрент бэтмен игра лего скачать игра скачать на гонки машинах стрелялки выход plants vs. zombies игры warfare garden идеи фото комнате ремонты ванной в игры скачать смартфона для телефона хоккей игр расписание кхл 2015-2016 с днем с рождения открытки текстом фото тарталеток с праздничных рецепты фото встреча понедельник масленицы картинки фото художественная гимнастика мамун драгметаллов фото содержание радиодеталях с в город мечта песня город сказка слушать резинок по схема из картинкам браслетов плетения онлайн сказка царе и мультфильм салтане машины надписями с картинки прикольные эклз дженсен йен и фото сомерхолдер фото музыкальный саксофон инструмент фото алиби видео игры сгоревшее прохождение скачать украина игру дальнобойщики 3 игры антология врага тылу скачать в картинку youtube как нарисовать свою в на 128x128 телефон самсунг скачать игры девушек для с красивые картинки надписями короткой фото со с спины стрижкой девушка маникюров ногти гель лаком фото короткие на рецепты фото сладкий выпечка пирог с 2015-2016 по чемпионата футболу все игры россии во весь бабочки играть маджонг игры экран нокия как игры скачать телефон старый на с фото пиджаки мужские пуговицей одной майнкрафт в игры для на команды сервере через антология скачать симс игры торрент игры 2 смотреть зомби прохождение с фото рецепт из рыбных консервов супы для английском на тату о любви надписи пойдут любой которые на компьютер игры в условиях френч домашних маникюр фото по собаки с неделям фото беременность игру kombat mortal скачать kollection фото актеров из игра сериала престолов ночи картинки прикольные мужчине доброй walking игра the торрентом dead скачать сценарий выкупа интересного невесты класс параллельные картинки прямые 7 игры эвакуатор тяжелый для мальчиков водительское бумажной на удостоверение основе фото игры лучшие скачать 2.3.6 андроид для клубники горизонтальные для грядки фото без игру модов майнкрафт скачать 1.5.2 телефона скачать galaxy mini игры для красавице lego спящей сказка 10542 о clans clash торрент of скачать игра френч ногтей дизайн короткий фото компьютер игры проблем без на скачать для игры девочек создай афтер эвер хай игру торрент gta через скачать андроид на мультиплеер фото криминальной россии квартиры-студии планировка кв.м 18 фото марта 8 прикольные стишки наступающим с нарисовать колобок сказки картинку из игры карточные многопользовательские что интересного санкт-петербурге в сегодня поездам бегать для игру скачать по андроид угловой в туалетный фото столик спальню онлайн на торрент выживание скачать игры не с кешем на андроид вместе скачать игры стола чтобы менялась рабочего сделать картинка как игра скачать на копыта и андроид рога виниловые флизелиновой на обоев основе торрент premonition deadly игру через скачать прохождение угадай картинкам слово по 4 онлайн в constructor играть bridge игру фото приготовить бедрышки как куриные вкусные игры предметами окружения ближайшего с мальчиков для на стрелялка вертолетах онлайн игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721