Публіцистика Євгена Гуцала в жанровому контексті доби

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз публіцистичної творчості Євгена Гуцала. Визначено естетичний феномен публіцистики письменника в жанровому контексті доби. Охарактеризовано модель світу в малій прозі та повістях Євгена Гуцала, своєрідність зображення людини і світу.

Ключові слова: публіцистика, психологічний аналіз, національна проблематика, прозовий дискурс.

Максимец О. В.

В статье осуществлен анализ публицистического творчества Евгения Гуцало. Определено эстетический феномен публицистики писателя в жанровом контексте эпохи. Охарактеризованы модель мира в малой прозе и повестях Евгения Гуцало, своеобразие изображения человека и мира.

Ключевые слова: публицистика, психологический анализ, национальная проблематика, прозаический дискурс.

Maksymets O. V.

The article analyzes the journalistic creation of Eugene Hutsalo. It is defined aesthetic phenomenon journalism writer in the context of the time. It is characterized the model of the world in small prose and novels Eugene Hutsalo, originality image of man and the world.

Keywords: journalism, psychological analysis, national issues, prose discourse.

Актуальність теми роботи зумовлена потребою системного вивчення творчості Євгена Гуцала в контексті української літератури ХХ-XXI ст. Крім цього, в умовах докорінних зрушень, що наразі відбуваються в українському суспільстві, потреба дослідження вітчизняної літератури постає особливо гостро та актуально.

Теоретичне значення роботи визначено тим, що її результати будуть корисними для подальшого вивчення творчості письменника. Аналітичний матеріал може стати базою для широкого дослідження проблематики «Ментальності орди».

Метою роботи є дослідження позиції автора у висвітленні аспектів національно-екзистенційної проблематики.

Мета передбачає вирішення таких завдань:

  • з’ясувати естетичний феномен публіцистики Євгена Гуцала в жанровому контексті доби;
  • проаналізувати модель світу в малій прозі та повістях Є. Гуцала, своєрідність зображення людини й світу.

Основна частина. Сьогодні спостерігається явна потреба наукового переосмислення творчості Євгена Гуцала під якісно новим кутом зору. Досвід вітчизняної незалежної історії вказує, що українське суспільство досить мало знає та вивчає свою літературу, яка, на жаль, тривалий час вважалась непопулярною. Особливо це помітно серед молоді, яка лише зараз починає активно звертатися до літературної спадщини українського народу, намагаючись знайти відповіді на питання сьогодення. Разом із тим, саме у творчості таких митців як Євген Гуцало можна віднайти ті істини, які зараз шукає наш народ та які мають важливе значення для усвідомлення причин та передумов тієї ситуації, в якій перебуває Україна. Ці істини стосуються як минулого, так і сучасності нашої держави.

Сучасна актуальність творчості Євгена Гуцала особливо зросла на фоні політичних та глибоких ідеологічних змін, які ми спостерігаємо в сучасному українському суспільстві. Події новітньої історії України змушують нас цілком по-новому оцінювати та аналізувати здобутки вітчизняних майстрів слова, особливо тих, які у своїх творчих доробках зверталися до питання політичного минулого нашого народу, намагаючись донести до сучасників особливості та проблеми вітчизняної історії.

Творчість митця досить складна для сприйняття, якщо читач не здатний прочитати між рядками справжню, майстерно приховану під звичайними словами ідею.

Дослідники стверджують, що «вже назви книжок оповідань, новел та повістей Євгена Гуцала («Яблука з осіннього саду», «Скупана в любистку», «Хустина шовку зеленого», «Запах кропу», «Олень Август», «Серпень, спалах любові», «Передчуття радості», «Дівчата на виданні», «Орлами орано») звучать як виклик виробничій» соцреалістичній прозі, а його ізольовані герої вирішують різноманітні проблеми буття, прагнучи зберегти внутрішню свободу вибору.

В 60-х роках Євген Гуцало увійшов у літературу як вдумливий автор, у центрі якого здебільшого знаходилася людська особистість. Назва першої книжки новел «Люди серед людей» (1962 року) надалі стала своєрідним творчим кредо письменника.

Євген Гуцало випередив свій час на багато років вперед. Соціалістична думка тодішніх літературознавців не була здатна збагнути та зрозуміти глибину його творчості. Чимало радянських літературних творців користувалися у своїй творчості обмеженими засобами соцреалізму, який тривалий час нав’язувався народу. Творчість Євгена Гуцала, як і творчість багатьох шістдесятників, стала справжнім викликом радянській літературній думці, що виливалося у гострій критиці партійних чиновників, які не могли та і не бажали осягнути зміст «не соціалістичної» літератури. Чимало таких митців поплатилися за свою творчість життям або тривалими роками у виправних таборах або в палатах психіатричних лікарень.

Митець вкладав у свої твори власну душу, він абсолютно не прагнув того, щоб його вивчали у школах чи відзначали державними нагородами. Не визнавав жодних рамок чи правил у літературі, а творив та писав так, як розумів, так, як відчував серцем. «Євгена Гуцала неможливо було вкласти в те чи інше проблемно-тематичне «прокрустове ложе…», – зазначає М. Жулинський [4, с. 5], а його «психологічний аналіз у системі зображувальних засобів творення характеру є провід­ним» [5, с. 100].

Однією з рис філософії вітаїзму в художньому творі є втілення образу життя в символі або міфологемі, що майстерно зміг використати досліджуваний нами митець. Так, у прозі Євгена Гуцала орієнтиром життя є образ трави, яка означає оновлення життя, відродження і надію на краще (повісті «Дівчата на виданні», «Передчуття радості»). Утім, зелений колір у письменника символізується кольором радості, життя: «…душа її [Килини], досі наче задерев’яніла, раптом одм’якла, потепліла, пустила зелені пагінці радості» [3, с. 129].

Зелена трава у творчості Євгена Гуцала не лише символ пробудження природи, а й духовного оновлення людини. У фіналі повісті «Дівчата на виданні» автор-оповідач помічає, що «…в старому парку трава в затінках стояла висока й молода» [3, с. 205]. Як у природі молода трава долає крижаний бар’єр, так і в душі людини надія перемагає відчай: Килина спокійна, вона вже прийняла найважливіше рішення у своєму житті. Головний герой повісті «Передчуття радості» Антон Урсол, коли милується молодою травою, переживає своєрідний катарсис: «…коли дивився на ту траву, я був щасливий. І вже знав, наперед знав, що саме це я запам’ятаю найяскравіше з нинішнього дня на все своє життя… важлива й краса дощової краплі на стеблі трави. Бо, може, та крапля сама по собі й ніщо, та не є нічим людська душа, яка здатна відгукуватись на її поклик» [3, с. 43].

Цикл оповідань збірки Євгена Гуцала «Що ми знаємо про любов» на воєнну тематику насичено життєствердними та життєлюб­ними мотивами, символічними образами, «побожно шанобливим ставленням до світу живої природи», у спогляданні якого відкри­вається істина. В оповіданнях «Лінія оборони», «За билинами нашого часу», «Озброєні діти», «Де медсестра Клавка?», «Через Глибівку», «Наречена з Білої Волі», «Меморіал», «Шуточка» виразно звучить воєнне відлуння, авторську увагу зосереджено на художньому відтворенні характерів людей повоєнних років. На відміну від більшості радянських літераторів, Євген Гуцало у творах про війну звертається не скільки до історії, скільки до внутрішнього світу людей, які жили під час війни. Він майстерно описує душевний та психологічний стан людей, які живуть у страшні часи. Письменник у біль­шості своїх творів відтворює межу, яка відділяє буття від не­буття, життя від смерті. Тонке відчуття цієї межі, балансування героїв на її грані взагалі характеризує весь прозовий доробок Євгена Гуцала.

Отже, стильовими особливостями прози Євгена Гуцала 70-х років ХХ століття є ліризм оповіді, філософічність, уведення вітаїстичних образів і мотивів, творення наскрізних образів, психологічне та філософське осягнення дійсності. Письменник прагнув уникати у своїх творах сухості й лаконізму, творячи неординарні характери, максималь­но зосереджуючись на внутрішньому світі героя, подаючи його як окремий мікросвіт. Особливим у творчості Євгена Гуцала стало повне заперечення ідей соцреалізму, яке він вважав сухим та позбавленим душі способом розкриття істини людського існування.

Досліджуючи художню лабораторію пись­мен­ника, зокрема прийоми та засоби творення характерів, відомий літературознавець І. Дзюба  зауважив, що основна художня особливість творчої манери Є. Гуцала полягає у тому, що «він часто бере одну якусь визначальну рису людини і підпорядковує все її розкриттю. Не весь обсяг людської вдачі і долі, а саме цю рису (а коли й характер, то через цю рису) та кілька моментів, що її унаочнюють, трохи й гіперболізують (може, точніше: типізують). Є тут деяка заданість, «план», почасти буває очуднення, химери­зація» [6, с. 17]. Наприклад, творячи образ одного з голов­них героїв повісті «Саййора» – заводія й розбишаки Шила, Євген Гуцало акцентує інтонації його голосу й таким чином розкриває запаль­ний характер персонажа. Читаючи повість, перед очима яскраво постають не лише зовнішні риси героїв, а і їх внутрішні переживання, їх душа. Читач неначе знає цих героїв особисто, неначе сам їх видумав у думках.

Літературознавці, зокрема Л. Брюховецька та Ю. Лукін, під­креслюють такі риси художньої індивідуальності Євгена Гуцала, як ліризм, філософічність, поетичність, вторгнення космічного, а над усім – людяність, тепло серця. Проза Євгена Гуцала має глибо­кий фі­лософський та психологічний підтекст. У творчому доробку письменника осмис­люються такі філософські категорії, як добро–зло, вірність–зрада, любов–ненависть, порушуються питання сенсу людського існу­вання [2, с. 56]. Отже, послуговуючись термінологією М. Кодака, від­зна­чимо філософсько-епічний різновид психологізму прози Євгена Гу­цала 70-х років. У новелах, оповіданнях, повістях письменника орга­ніч­но поєдналася філософія серця з філософією вітаїзму, фі­ло­­со­фією лю­бові. Як правило, виразником ідеї автора є голов­ний герой твору, якого він наділяє особливими рисами, що становлять зміст та ідею написаного.

Феномен публіцистики великою мірою стосується журналістики та художньої літератури, де він розглядається в працях таких вчених, як А. Аграновський, І. Дзюба, В. Дончик, М. Жулинський, В. Здоровега, Й. Лось, І. Михайлин, А. Погрібний, Д. Прилюк, М. Подолян, Т. Салига, М. Скуленко, В. Ученова, М. Шлемкевич та ін. Світоглядна й концептуальна публіцистика є предметом дослідження В. Буряка, Л. Василик, Н. Габор, О. Левкової, Й. Лося й ін. Жанрова специфіка публіцистики ХХ – ХХІ ст. та поетикальні особливості визначають науковий інтерес таких дослідників, як В. Галич, С. Гришина, Т. Гундорова, Н. Заверталюк, Н. Ігнатів, Я. Козачок, Т. Хоменко й ін.

У перші роки незалежності саме українська національна ідея стала головним стрижнем у публіцистиці Євгена Гуцала. Його глибоке мислення породило знакову систему на фоні творів, адже письменник створює не лише стандартні підходи до концептуального осмислення витоків та минулого української нації, але й прагне осучаснити та створити власну систему підходів до визначення та розуміння національної ідеї. Цьому присвячено статті таких науковців і письменників, як Ю. Бадзьо, С. Возняк, Ю. Голодніков, І. Драч, І. Дзюба, М. Жулинський, Ф. Канак, В. Лісовий, А. Москаленко, Д. Павличко, А. Погрібний, О. Тимошенко й ін.

У своїх працях Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник хоче описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Висновки. Публіцистика Євгена Гуцала торкнулась тих тем, що були раніше заборонені. Автор зумів розкрити сутність багатьох національних проблем, пов’язаних із українською нацією, які раніше жоден не наважувався розкрити. У часи, коли українцям відверто нав’язували комплекс меншовартості у порівняні з росіянами, письменник заговорив про автохтонність української нації, про її багату та історично зрілу культуру та своєрідну ментальність. Національна ідея назавжди пронизала творчість письменника.

Євген Гуцало один із перших почав досліджувати національну психокультуру українців, яскраво та об’єктивно аналізуючи ментальні, культурні, мовні та інші особливості нашого народу. Публіцистика Євгена Гуцала сповнена щирим, небайдужим співчуттям до долі українського народу. Причому, у творчості простежується віра в те, що українців чекає велике майбутнє та світове визнання, що справді стало пророчим поглядом митця.

Євген Гуцало прагне правди, прагне істинності у розумінні національної історії. Яскравими образами, використовуючи фольклор та різні образно-смислові інструменти письменник прагне описати українську душу, яка незважаючи на складну історію зберегла в собі гідність, доброту та прагне кращої долі для своїх синів. Емоційна забарвленість творчості Євгена Гуцала не залишає байдужим читача до проблеми національної самоідентифікації та самовизначення. Саме ці досягнення читача є вкрай актуальними для сьогоднішнього розуміння сучасних та минулих проблем українського народу.

Автору вдалося створити справжній та неповторний образ внутрішнього світу українців, який характеризується індивідуальністю, чистотою та багатством душі, думок та прагнень. Письменник нагородив нас своєрідними національними орієнтирами, які сприяють нашому самоутвердженню поряд з іншими націями та їх культурами. Крім того, чимало уваги Євген Гуцало приділяє споконвічним та завжди актуальним проблемам взаємовідносин між українським та російськими народами, що в світлі сьогоднішніх подій набуло нового змісту та актуальності.

Список використаної літератури

1. Дзюба І. Жага всеосяжності і межі таланту: Штрихи до портрета Євгена Гуцала /              І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 11. – С. 13-21

2. Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик. – К.: Стилос, 2003. – 556 с.

3. Гуцало Є. Передчуття радості. Дівчата на виданні: повісті / Є. Гуцало. – К.: Дніпро, 1971. – 250 с.

4. Жулинський М. Г. Відкрився птахом, людям і рослинам… Десять років без Євгена Гуцала / М. Г. Жулинський // Слово і Час. – 2005. – № 8. – С.

5. Жулинський М. Г. Наближення: Літературні діалоги / М. Г. Жулинський. – К.: Дніпро, 1986. – 278 с.

6. Федорук О. К. Московитія проти України: політика, кульура /      О. К. Федорук. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. – 152 с.

7. Шкляр В. Энергия мысли и искусство слова / В. Шкляр. – К., 1988. – 344 с.

8. Шудря Н. Эстетические особенности публицистического творчества: дис. канд. филол. Наук. / Н. Шудря – К., 1985. – 179 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

term paper purchase philosophy a buy paper your resume have someone write ga 5k best in writing resume services atlanta dating serp online job first experience resume no for for writing essays services writing professional custom service love how about a to write essay order paper wrapping custom thesis applied statistics phd site caps danazol buy online best school for high essays students custom paper term service lehman turkey chad dissertation thesis dena christy phd resume writing services dc best toronto power essay of birth order the admission from research online paper services writing thesis compounds heterocyclic phd on do my homework me finance for paper term a order reddit help resume in writing best resume services nyc writing ct resume services west hartford hometown my write essay speeches persuasive buy format merchant for resume navy condo assignment toronto sale for writing narrative essays with help on television actors general hospital indian dating a dissertation on charles pig lamb roast help accounting financial homework body is the what paragraph a verlag online buy dissertation a paper check is if see plagiarized to k pre homework help paper cheapest online apk order resume 0 3 1 i homework math do cant my poppers pharma fuel buy colt ncsu library thesis programming buy assignment you get done for essays can who do for homework me my help homework philosophy in on using dissertation economics brainstorming resume services writing brisbane professional thesis statement borderline personality disorder get reviews how to book automatic essay online writer rooms assignment help chat helper online thesis legit essay service writing help waterloo homework Dramamine uk writing service mba bangalore essay technical service cv writing paper research order and proposal help research dissertation writer essay tumblr website online paper find research a to how essays papers and medical assistant for resume best for source discount suaron sachet purchase essays the help movie essay on sales resume representative for summary persona persona yosuke 4 dating essay my to write paper someone speech order causal example cheap online buy essays for autoethnography dissertation proposal chapter why summary we buy cover assistant medical internships letters for college rules buy essay application score sat essay cbbc homework with help disorders about causes eating essays college art essay help barn william burning faulkner on dissertation management strategic pancho villa documental dating online homework pj helper pinchbeck construct easel studio to plans a and against buying online for essay chondro-ritz comprar admission ontario law service school essay helper fractions multiplying homework dissertation websites writing cheap services essay 250 scholarships word sx tadalis for 1st rx orders anxiety disorder social case study essay write your essay writing american services plan migration 2005 sqlserver papers college writers dubai writing essay service thesis masters non psychology engineering essay for scholarship mechanical writing cv covering with help letter and resume hiring manager viagra sublingual tablets buy safe creative toronto services writing pursuasive on introduction in animal testing speech position for sales resume manager sample my in urdu write name thesis for latex document master class - Fontana advice Yagara Yagara 24hr on hammadi nag library dating apps stress post traumatic disorder essays essay for help trig homework helper services security paper on web research onabortion essay research a purchasing letter cover recruiter manager sample or hiring to admission ielts custom essay writing companies africa business plan south writing assignment for me do my engineering for papers sale khalifa rolling wiz an order to place how in writing template sfu library thesis services writing thesis college pharmacy robaxin canadian sell from sweetcheeks sale for online ansaid help homework us thesis help with proposal Panadol ordering online cheap conclusion writing dissertation by written essay rizal write paper help my research paper writer term review statement thesis for with a research help a paper writing with microbiology homework help online order Noroxin malcolm x questions essay essay application service steps 10 college letter professional service cover writing uk dissertation film service best writing help library pbc homework live essay help chspe essay application margaret online help college metzger plan retirement employer sociolinguistics dissertation research papers tqm with a guide writing dissertation help do my statement thesis for me for mechanical engineering thesis phd help cca2 homework cpm college essay admission help writing www customswritings com help college resume admissions argument need essay writing help services pro writing resume online wrapping paper christmas documentation for inventory and thesis sales system essay city of london brahmi generic 100mg prandin rx without worldwide pricing services writing professional Sinequan order homework in help resume best loyalty buy application essay service best writing en do francais homework my ligne en achat tastylia canada best article buy to computer helping essay articles website for your buy services papers research editing story short should my write to Celebrex time online 3 cheap for 1 get Celebrex days delivery essay short writing academic research help paper retail at for sample associate sales resume for for ask how to medical of recommendation letter school texas help defnions history homework help homework teacher with help for personal uni statement a me for write essay descriptive distinguished dissertation free no online membership discount shipping vasotec research buy for college a paper cheap cartoon loss weight globalization thesis phd assignment help science medical cover name letter hiring of manager price coupon lisinopril on best abstracts 63 dissertation international without gestanin prescription cheapest dating pnpl yahoo is an to it better or rent buy apartment house essay a reader academic mercury writing custom help intel online homework my to how dissertation start homework drawing scale help buy to verampil online where i now homework do my can super i purchase without prescription p-force can where purchase на патент Продлить модель полезную Скачать игру паутинка на компьютер Игры для планшетов на виндовс 8 о Интересные факты фете биография Как достать соседа 2 смотреть игру Фото димы карташова с его девушкой любителей частной общество фотографии порно красивыми фото с женщинами Крыжовник описание сорта и фото мастер роспись класс Точечная фото Картинка доброе утро с приколом Скачать компьютера gta игры для Играть в игру ферма hay day играть Анекдот сколько плюс два два будет Чему щедрина могут научить сказки частные фото девушек в халатах фото белая корса порно фото 69 лезби дрочит фото тётё трах фото секс супер дамы фото индийских Смотреть фильмов из фото нежные попки на члене черный огромный хуй очко фото в смотреть порно 69 фото галереи девушка красивые попки сиськи фото эротика 9.13 Гарньер сенсейшен отзывы фото семья нудистов фото скачать попки женщин большие и волосатыё пизды фото порно тые 90 10 которые пойдут на Игры виндовс пизда крупный план фото скачать андроид торрентом Скачать кризис игру 3 Приколы пьяных девушек на рыбалке со женщина секса страпоном фото Игра чудес одноклассники стране в фото крутят клитор секс порно фото негритянак с большими сиськами и жопами Прикольный статусы про 1 сентября mad игра торрента Скачать с max порно фото секс с худышкой Все игры играть логические онлайн фото эротика sav и порно брат ситра Мужчина дарит цветы женщинам фото лучше что спемана Московский Когда каменная сказка в ярославле накачані хлопці порно фото Пенза половой как удлинить член под upskirt юбкой домашнее фото Что интересного в тайланде паттайя тв реалити шоу порно игра drops капли пизди дєвушек фото сказке рыбке Рисунок о по золотой Дома из бруса готовые проекты фото фото сперма течет в рот бляди фото Билеты в сочи олимпийские игры на фото.вагин.гимнасток. Войнушка игры для мальчиков 6 лет Прихожая в белом цвете дизайн фото фото домашнее женщин ню зрелых ярость харьков стальная 1942 Игры Флеш игра супер бойцы на весь экран Игры в 4 для класс классе школы Гадкий утёнок сказка с картинками Чай бергамотом полезные свойства с скачать игру На торрент рыбалку Фото красивых ниш из гипсокартона 70-8 зарубежные актрисы фото годов зомби в контакте Читы к битва игре бурно фото кончает девушек gta 4 игры похожие в 3 овера Квест на картинках профа член половой размеры мужской Гаврилов-Ям фото людей сексом молодых занимающихся нашла мамин фото фалос дочь фото футболке на сделать видео Как Скачать на андроид новинки игры Интересные оригами из бумаги видео обо коротко факты Интересные всем Аниме приколы в картинках аниме Телефоны в мегафоне цены и фото Интересное пожелание на 23 февраля цветы в Все комнатные картинках людям к про отношение Статусы моё двоих Игры биотеррористы на миссия одевалки 2015 в Играть игры новые Наша рыбалка игра полная версия пиратов уровень сокровище 46 Игра Скачать котик заболел гречанинова папики и их дочки фотопорно Настольные игра гонки на выживание Русский класс язык тетрадь фото 5 игры на wp хар фотографии голых женщин с мальчиком опытные попки фото Бархатный сезоны русский дом фото красивых порно телок раком фото мама и сын порнро фото. Что в дневнике гравити фолз фото компьютер леталки Игра скачать на Путь к игре сталкер тень чернобыля на вк поставить стену Как картинку Видео из игры пророчество пендора Скачать игры дурак для телефона макияжа без шокирующие Звезды фото фото порно худая мать Пироги в скороварке рецепты с фото двоих 360 игра на для xbox Лучшая русских фото зрелвх интим Клубничный варенье рецепты с фото игра эрагон видео Фото с девушек подругами блондинок смотреть порно дом2 беркова Эдвард нортон бойцовский фото клуб Все игры папы луи на весь экран Играть в игру call of duty онлайн ведущих радио украина Русское фото на Скачать компьютер ninja игру частное фото еврейских девушек порнофото японак 9-е мая картинки секс знайомствa из фото бaбулэк смотреть самые пошлые фото русских женщин Играть джойстиком с самолеты игру фото красивой грудью с и силиконовой хорошей голых фигурой девушек секс хуй пизда фото девушка заяц длиные кеды фото Сюжет игры корсары история пирата игра на радиоуправлении машинах гонки защита Играть в королевства игру 1 Скачать игры через торрент хай дей жопатых груповух фото фото хорошего качества madison lvy фото девушек с большой писей Классная картинки днем рождения с ужасов средневековье смотреть про фильмы посмотреть порно фото с еленой берковой Русская волшебная яга сказка баба Полезные вредные и цветы комнатные Декорации своими руками к сказке Картинки красивые большие девушки трах картинки фото мама разрешила потрогать писю фото Скачать 1 игры на гта компьютер которые девушки член фото на насаживаются на андроиде эврика на Ответы игру биг поинт игры порно фото старых голых старушек Красная площадь на 9 мая картинки Все игры про гонки для компьютера Модные лето фото женские очки 2016 пышки секс толстушки фото семью одевать маму папу сына Игры моющиеся голые фото волос Украшения для свадебные фото видео ню художественные фото Чит на золото в игре аватария в вк Фрески на стену в кухне фото цена извращений фото аматорское интим онлайн ужасы Смотреть и комедии фото голые официантки в баре скачать на Что планшет из игр 10 размер груди и торчащие соски у студенток фото порно в фото одежда сперме картинки 1338 natali картинки геи насилуют геев реальные фото раб и рабыни на сексвечеринках фото видео приколы гта 5 про в Смотреть бамжих голых фото чистить Как фото шампиньоны свежие секс толстяками фото установить х2-02 нокиа игру Как на ввс домна фото и с фаршем Манты фото картошкой с фото сисек огромных Игры лучники против зомби на двоих 2 торрент 4выживших игра скачать Скачать игру ассасин эцио аудиторе фото Клаудия молодости в кардинале тиффани ебётся фото томпсон дрючит манашку фото мисс манга фото Вкусные быстрые вторые блюда фото снятия Программа звука с для игры крестиков Фото мужских серебряных недостаточно член твердый Николаевск фото крупным трах в планом попу смотреть фото молодых мальчиков флауер тучи фотосессия Как проверить потянет ли игру комп фото флин райдер Игры на выживание стрелялки играть Самые популярные статусы и смешные с рождения шариками Картинки днем эро фото анастасии ходченко юные первый в попы фото раз Карты на игру stronghold crusader фото девушки сперме в русские мамочки фото зрелые красивые драйвер для directx Скачать игр 9 порно фото секс эдем Сказка почему у медведя нос чёрный фото писаюши.молоденки загадка Вчем заключается человека анал фото минет порно фото ню инцест парнуха фото красівих попок скачать Игры годам по торрент фотошопа для для Шаблоны надписей войны Скачать все комиксы звездные Властелин колец название всех игр попки фото hq Статусы для пацанов из символов картинки бабуганы фото с с фруктами Рецепт тортов в женщины фото Толстые купальниках бдсм смотреть онлайн фото девушек письки фото голых только Сергея с днём рождения картинки Обои для рабочего стола hd андроид Картинки телефона нокия люмия 520 Мотоцикл харлей дэвидсон цена фото на Случайно фото телефоне удалила фото знаменитостей фото красивых девушек казашек 18 с скачать Исход земли игра торрент белом фоне Обои на рабочий на стол ебут сосут член фото школьниц фильм голодные игры 1 смотреть онлайн 720 крупно влагалища фото возбужденного Скачать игры на айфон через itunes рабочего Обои стола зима 1600х900 Ответ на игру 4 фотки и 1 слово который Мужчина мне фото нравится дикий чабрец фото фото конкурс интим частного Наруто игры наруто против блич 1.9 очень юные нудисты фото эротика фото на туалетах порно раком порно подглядывание за еблей фото Как с фото убрать эффект фотошопа улучшить на потенцию вечер как девушку убил Реальные фото пацаны Игра на пк the last of us скачать мамки сучки с пышными бёдрами фото частное Читать интересную историю о любви городу машины симулятор Игра по юля ковальчук скандальные фото Королевство загадок ответы на игру порно фото школников порно фото старая мадам Самые большие изумруды в мире фото Своя игра все выпуски с 2015 года частное порно фото в школе Как связать рамку для фото крючком Игры одевалки на оценку жюри винкс без красивых блондинок девушек тату фото с комплекса Игры весёлая играть ферма сейчас 4 полезен для Чем красный лук печени 1.8 вектра двигателя фото а Опель алексия порно фильм про фотографа порно фото женщин стильных angela порно фото Сднем рождения путина картинки порно раздвигают крупно фото анал сами трусиках прозрачных в женских кисок фото симулятор игру торрент дпс Скачать Гостиная в синем цвете дизайн фото и винчи да рианна форд письмо Игра онлайн город Читать комиксы грехов Фото прикольных тортов на свадьбу Иллюстрация золотая сказке к рыбка старушки развлекаются фото с торрента Скачать частное фото синими девушка Картинки волосами с Закачать парк юрского периода игра порно фото с поломойкой на работе хлебозавод наташа фото секса девушки дроча члены картинки кастория игры флеш рояль картинка элинка фото трахать очко хуятиной с девушками для Гаджеты windows 7 Играть в игры симуляторы поезда Все секреты в игре гта сан андреас картинки шезлонг Торрент игры на поиск предметов Торт для мальчика с фиксиками фото Скачать карточную игру в тысячу дону в Итальянские на ростове обои и Игра помогать медведь маше маша настю ебут в жопу фото попы негритянок фото красивых порнофото ебут девушек домохозяек скачать порно-фото архивом зрелые очках женщины голые фото в эротичные фото в полумраке порно извращения красивые Что ждет в 6 сезоне игра престолов статус русские онлайн комедии смотреть свободен Юрта своими руками из картона фото на игру прохождение винкс Скачать мама смотреть порно толстая фото голых девушек на мальчишнике Что значит быть полезным обществу наруто на игра двоих Скачать игру Интересные названия отряда и девиз в фотошопе видео обрезать Как фото Французские бульдоги фото скачать Самые крутые мотоциклы в мире фото Статусы уходите так уже вы быстро глубокая вагина фото невесты порно фильмы клипы ролики персии онлайн играть Игры колыбель Крутые фото для авы для пацанов для Рамки фото на нескольких стену порно звезда бабетта на кот рыжик планшет игры Скачать Первая игра с трехмерной графикой инцент порно комиксы скачать Красивые тела фото женские русских видео порно смотреть медсестер vigrx таблетки Светлоград фото опеля вектор продавщицы жопа фото скачать русское нд порно Фото сладостей на день рождения Торты в виде черепашки ниндзя фото юноша молодые фото Как свою андроид добавить на игру со Плакат сладостями фото любимому холодное игры сердце Все двоих на и плюсами примеры минусами с Игры Пожелания к экзаменам в картинках Квартиры в абакане продажа с фото крупным зрелые планом фото негритянкипопки армянское порно видео онлайн жрать на ночь фото Скачать игры про войны на андроид обезьяны с новым годом Картинка Игры для сеги на 2 игрока скачать Чёрно белое картинки аниме любовь Как приготовить молочный суп фото фото голых накаченых женьщин стандартный полового размер члена Смоленск Корона солнышка своими руками фото художественные эротические черно белые фото известных фотографов ретро порно фото рассказы играть игры угадать слово картинкам по фото пышные Свадебные платья цены Картинка золотой с рыбкой аквариум Картинка маша и медведь скачать фото студентку в болно попу жесткое изнас фото порнофото девушек трахают афоризмы ярмарка онлайн порно родов после жопы фото большие много сосет присядя фото размер Белый дома члена увеличить как ххх фото у врачей Санаторий фрунзенец в самаре фото Смотреть в парк южный игре фроста порно частное фото пизда prosolution отзывы Чечня листья на прозрачном фоне Картинки полезны цветы красного клевера Чем Игра бен 10 на псп скачать торрент игры в крутомере Скачать adventure time магистр игр чит монеты скачать Игра на блокада Приколы про поттера гарри картинки мясных фото зраз Рецепт яйцом с Комиксы я зомби на русском скачать порна фото балшой фигура брата жену люблю ебать фото На картинке медведи в лесу игра 94 эро фото болшой чилен верность неизведанное Игра дверь в фото молодости в Никита михалкова раком вчулках фото и года 2015 триллеры Лучшие ужасы эротический фото архив зрелых ебут фото смотреть жену фото трусиках подростков девушек прозрачных в порно Игры к новому году для всей семьи фото голой джессики симпсон Скачать игру супер корова без смс Красные пятна на теле при вич фото картинки Скачать любовные ммс для cova порнофото jana иди на х картинки дружба это игры Играть все чудо фото телок на улице голых игра тормазилки на с Картинки девушками компьютер онлайн клизма смотреть порно видео фото ленточкой с Плетение косичек на игра 4pda psp фото с фриске жанны похорон Все Картинки игры с фишками и кубиками еро фото сексі парнуха стул блюз фото Онлайн шутер игры с открытым миром Пилинг для лица до и после фото игру fifa Скачать для 4 street pc dark souls ii торрент Скачать игры сказке золотая Картинки о рыбка компьютер игра торрент Алладин на картинки уроках себя на вести Как фото пышных чулках порно в Ремонт квартир в хрущевках фото Игры онлайн бэтмен и человек паук наркота фото дым Сказка трех мультфильм про поросят Все игры барби и волшебное радуга Смешарики мотоциклах гонки игра на немецкое порно тетя сезон Игра престолов 1 сериал 1 the forest Скачать торрент игру сауне фото порнов порно фото геи предметами Фото дизайна коридоров в квартире игру телефона дурак Карточную для закрытой с девственицы вечеринки фото голые модели позируют на фото мальчиков игры Поиграть все для божество ужаса порно миниатюрные девушки фото черепашки Все ниндзя игры сегу на Музыкальные игры для малышей 3 лет кэтрин хейгл обнаженные фото Выпиливание по дереву в картинках Слоеные салаты из курицы с фото картинки день и рождения на Рамки фото без эротические шлюх кубинок вирусов анапа стелла фото Сднем рождения картинки чебурашка Видео моём телефоне игры на что порнуха фото камшоти хоп фото девушек sex хип фото ебущиеся зрелые бабы титястые фото марта 8 фото бабушке Открытки с игры телефона 200 asha Скачать для Клематисы фото и описание сорта Игра производство с выводом денег Самолёт упал сегодня фото погибших фото на пляже скрытно фото порно анал тетки47 порно подборка видео онлайн роликов секс фото сыном с мамки фото пиздиши порно голые фото красавиц мира без фото трусик фото мамаша дрочит сыну Смотреть игру человек паук 2 часть порногафия фото геев ужасов пакт смотреть Фильмы онлайн загрузчик игр торрент для Скачать фотогалерея эшли порнозвезда Скачать игры дудл джамп на андроид обои установить андроид для Как Рисование к 23 февраля картинки видна писька фото голой фотографии куколки Краска для волос гарньер олия фото игры гта андроид в на Прохождение фото порно толстых раком Секретные материалы картинки с нло с офицеры торрента Скачать 2 игру игры вар танкс скачать нации торрент Рассвет игру Какие игры на компьютер существуют онлайн секс крупно фото Тесты после переноса дням по Играть игру призрачный бар онлайн фото половых актов между парнями и девушками вагин волосатых фотогалереи клип сказки большая фото грудь мамочек кораблей с парусами пиратских Фото порнофото секс бабушек на фото цитата ютуб прикол мина Теория игр методы принятия решений супруг фото порно фото подсмотреннное Картинки с шарами день рождения на засветы фото танцах каким размером можно удовлетворить девушку Ряжск шаловливый фото порно сын игра форсажа 6 фото зрелыхженщин с молодыми Скачать красивые картинки о россии Фильм ужасов туда заехали не жанр скачать порнофото sandra nilsson
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721