Психологічні чинники виникнення релігійності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено трансформацію релігійного питання особистості в суспільстві, а також визначено психологічні чинники релігійності особистості.
Ключові слова: релігійність, психологічні чинники, суб’єктні відносини.
Anotation: This article explores the transformation of the religious question of the individual in society, and also the psychological factors of religious identity.
Keywords: religious, psychological factors, subjective attitude.
Постановка проблеми: полягає в релігійному розрізі досліджень питань психологічних чинників релігійності, їх виникнення, а також вплив релігійності та становлення свідомості особистості.
Завдання дослідження. Аналіз та систематизація психологічних факторів виникнення релігійності в свідомості особистості.
Виклад основного матеріалу. Релігійність – це так звана суб’єктивна сторона релігії, яка визначає способи індивідуального сприйняття приписів тієї чи іншої релігії. Кожна людина відчуває природну схильність до релігійності, та ця схильність не являється неминучою, оскільки релігійність це завжди проблема вибору духовних реалій. В одних цей вибір є заглибленим в саму сутність релігійної психіки, а в інших, цей пошук відбувається на поверхневому рівні. В залежності від того який тип вибере людина, то така й сформується з неї релігійна особистість.
ХХ століття видалось продуктивним в розвитку поняття релігійності, тому що саме в цей період було розроблено багато концепцій щодо сутності та структури, типів та форм релігійності. В цей період Г. Оллпортом, було створено типологію релігійної особистості, в якій виділяють такі види релігійності:
1. зовнішню;
2. внутрішню;
3. персональну;
4. аперсональну.
Якщо охарактеризувати всі типи, то можна буде дізнатись істинну суттєвість релігійності, як поняття в працях Г. Оллпорта. Зовнішню релігійність, дослідник охарактеризував як таку, яка містить в собі функції оборони, а також основу її складає те, що вона не використовується в повному обсязі, так би мовити на сто відсотків. Характерним для поведінки такого типу людей є виконання всіх поставлених функцій , а всі свої обов’язки виконують на поверхневому рівні та основі більш важливіших мотивів. Щодо внутрішньої релігійності, то це є абсолютна протилежність зовнішній, вона пронизується у все життя людини, об’єднуючи її цінності із суспільними нормами. Основна мета її сконцентрована на любові до оточуючих та природи. Головною відмінністю між цими двома типами – це визнання релігійних цінностей як засобу чи цілі людської свідомості.
Значної популярності за останній період набула типологія американських дослідників Аргайла і Бейт-Халламі, за допомогою якої розрізняють персональну та аперсональну релігійність особистості. До персональної релігійності належать такі основні риси, як:
– активність і заангажованість;
– спонтанність і творчість;
– відкритість до позитивних контактів х іншими течіями і позиціями;
– автономність релігійного життя;
– почуття свободи і відповідальності;
– алоцентризм – ставлення центром всього Бога а не самого себе;
– стабільність релігійних переконань.
Цілком відмінні риси зустрічаються в аперсональній релігійності. Важливим аспектом внутрішньої релігійності являється релігійна зрілість, яка основу бере з особистісної зрілості людини. Виділяють такі критерії релігійної зрілості, як:
1. Рефлексія і критичність;
2. Автономність;
3. Відкритість та толерантність;
4. Об’єктивність;
5. Інтегральність;
6. Просуспілність.
Шукаючи відповіді на питання походження релігійності, науковцям вдалося створити ряд різноманітних теорій. Найбільш розповсюдженими являються твердження про те, що саме через людську слабкість, страх і почуття загрози, й виникла релігійність. Зокрема страх науковці також виділили в різні типи: індивідуальний страх, невротичний і моральний страх, екзистенційний неспокій.
Дедалі частіше психологи звертають увагу на переживання людиною почуттів обмеженості, скінченності, які й є основним джерелом релігійності. Саме ці фактори приводять людину до формування релігійної позиції в житті. Їх можна переживати по різному. Науковці виділяють три основні типи реакції людини на фактори обмеженості та скінченності, це:
– Заперечення. За основу береться те, що наука може стати засобом який звільнить людину від обмеженості, а також частіше за все ,люди замінюють обмеженість необмеженістю в грошах, коханні, здібностях, чим самим замінюють собі ефект щастя на матеріальне щастя.
– Уникнення. Замовчування того факту, що людське єство є обмеженим.
– Акцепція. Визнання обмеженості та можливі спроби її подолання.
Релігійність не я остаточною, вона розвивається в процесі розвитку життя особистості. Допомагають їй у правильному розвитку, такі фактори, як: досвід, потреби, почуття та суспільні групи, які нормалізують та закріплюють релігійність на певних етапах життя. Разом з розвитком особистості, розвивається й її релігійність, на кожному етапі життя вона формується і затверджується. Виділяючи такі основні етапи людського розвитку можна зазначити, що релігійність вплетена в кожен з них, етапи розвитку є такими:
– Вік дитини як новонародженого. Зазвичай вважається, що на цьому етапі релігійність не розвивається, проте, я вважаю. що саме з цього етапу релігійність формується, закладаючи для немовляти підґрунтя для подальшого розвитку релігійності. Важливу роль в формуванні релігійності на цьому етапі відіграють батьки та їх виховання.
– Раннє дитинство. Період характеризується розвитком дитини, ознайомленням її з релігійними поняттям такими як Бог, Ісус і так далі.
– Дошкільний період. Період зацікавленості дитини в особистісному пізнані Бога, його місця проживання, перебування і в тому роді примітивні питання.
– Молодший шкільний період. Характерним для нього є переоцінка уявлень про Бога, якого вже осмислюють як духа, та як охоронця.
– Підлітковий етап. Важкий етап для формування релігійності, адже тут виявляється вже критичне мислення деяких з явищ релігії та їх переосмислення на свій лад.
– Юнацький вік. Так званий етап бунту проти Бога.
– Молодість. Бажання відчуття релігії в чистому вигляді.
– Зріла молодість. Криза середнього віку, навернення до релігій.
– Середній вік. Заглибленість в релігію, та підвищення статусу релігійності особистості.
– Старість. Час для підбиття підсумків, розвивається вже здебільшого тільки зовнішня релігійність.
Досліджуючи тематику релігійності, обов’язковим підпунктом виконання поставленої мети являється виокремлення різних тлумачень релігійності, для складання цілісної картини даного феномену. Так як релігійність стала аспектом досліджень багатьох авторів, то відповідно це й говорить про зацікавленість релігійним питанням даної епохи та періоду сучасності. Для Д. М. Угриновича, релігійність – це безпосередній вплив релігії на свідомість й поведінку, як окремих індивідів, так і цілих соціальних чи демографічних груп [4]. На думку І. Н. Яблукова, релігійність є властивістю індивіда чи окремої групи, яка виражається в сукупності релігійних властивостей свідомості, формах поводження, стилі відносин. Тобто, змістовно релігійність може бути означена як певний стан окремих людей, груп, що вірять в надприродне й вклоняються йому [3].
Р. А. Лопаткін говорить, що релігійність – це специфічний стан індивідів, людських об’єднань різного масштабу, визначною рисою якого є віра в Бога й поклоніння йому, прийняття віровчень та всеохоплююча прихильність до релігії. Таке поняття є цілком співзвучним з визначенням П.Л. Бергера, який сказав, що релігійність є тим, що називається релігією, що містить в собі набір установок, вірувань і дій, які пов’язані з двома типами досвіду – надприродним і священним [2].
Отже, аналізуючи вище сказані думки, зазначимо, що релігійність – це психічний стан людини, її вияв, окреслений людський акт, який завжди пов’язаний з екзестенційними проблемами та проблемами вибору [2].
Релігійність частіше розглядається в різних контекстах, та намагається пояснювати походженні релігійних правд з різної сторони. Релігійність зазвичай розглядається в двох вимірах, релігійної свідомості та релігійної несвідомості. Виділять декілька рівнів дослідження релігійності особистості про які детальніше зазначається в першому розділі. Щодо розуміння релігійності в несвідомій структурі та формі, являється одним з ключових проблемних питань сучасного дослідження. Вагомий внесок у розвиток питання несвідомих чинників релігійності особистості, належить А.Г. Асмолову, який подав свою класифікацію несвідомого, чим викликав велике зацікавлення в подальшому дослідженні структури несвідомого.
На думку Асмолова, аналіз несвідомого надає можливість виокремити його класи:
– надіндивідуальні надсвідомі явища;
– неусвідомлювані мотиви й смислові настанови особистості;
– неусвідомлювані механізми регуляції способів діяльності;
– неусвідомлювані резерви органів відчуття [ 1, с. 416-417].
Розглядаючи несвідомі релігійні чинники, необхідно підкреслити один з найважливіших обґрунтованих висновків автора в якому йдеться про те, що у всіх проявах несвідомого світ, який спонукає суб’єкта і сам суб’єкт представляють одне нерозривне ціле [1, с 408].
Висновок. Варто зазначити, що розвиток питання релігійності в контексті ідей багатьох авторів зазнав значного розквіту. Проведені дослідження відкрили світу природу свідомого та несвідомого в контексті релігійності особистості. Не зважаючи на розбіжність поданих думок, цілком ймовірно те, що кожен з дослідників намагався ввести в розвиток питання релігійності щось нове, та дослідити ті явища, які викликали найбільше питань в оточуючого населення.
Література.
1. Зенько Ю.М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009.– 552 с.
Інтернет джерела
2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/. – Назва з екрану.
3. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистос-
ті [Електронний ресурс] / С.Д. Максименко // Бібліоте-
ка творів і виступів С.Д. Максименка. – Режим доступу:
http://maksymenko-psychology.org.ua/sites/default/files/praci/Tvory/Stattya_-_Teoretychni_osnovy_psyhologii_ osobystosti.htm. – Назва з екрану.
4. Психологические особенности современной религиозной жизни [Электронный ресурс] // Блог о войне, которая нас окружает. – Режим доступа : http://psybreakthrough.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

new customers to get business plan help shurley english homework writing services the resume best speeches buy from the essay bridge help view purchase intent to letter estate of free real help essay mba ross custom writing professays writing thesis service ireland for skills technical engineer mechanical in resume rivers help uk homework rapids services grand resume writing mi argumentative penalty essay death about writing executive service cv ppt paper scientific writing hesi disorders answers case study thyroid help essay criminology plot records are public plans phd speech recognition thesis and wiki dissertation a feudal the law on canon essay the service in science of man a buy essay shakespeare gestanin apotheke yellow essay charlotte perkins by the wallpaper gilman for dating free sites singles older help writing need college paper buy online essay to where help on homework get episode writing paper spongebob homework paper writing help help writing book physical homework answers science help of online newspapers library pennsylvania digital historical deconstruction music online dissertation proposal thesis application android processing dissertation image www.mcdougallittell.com help homework in online requirements d 2 ed dissertation parents class essay education programs without my help reviews dissertation social s ups fairy arbus grown dissertation diane tale panorama a help writing with discursive essay personal essay nutrition business a plan with help need services business writing report order speeches persuasive problem solution often used in most is homework help mitosis help close reading essay vs prozac side for cymbalta effects distillation essay essay ever best thesis teenagers thesis problems editing for jobs senior chronological order of research paper a help assignment economics with nc writing resume raleigh service professional columbus homework library center help gift dissertation defense essay dna outline questions on paper temple research university essay penomena prepositions homework help with of case defiant study child oppositional disorder write in name my urdu essay league college best application ivy ever custom order paper and cctv crime reduction webmaster tools theme thesis google can i online papers divorce print an quote essay with starting a paper canada flash for sale film examples essay dnb writing thesis write good essays world war causes 1 of essay dissertation de plan francais david dissertation of carawiay history essay help world examples of for statements personal school bad medical homework or help loss gain realized writing sites mibba creative like system payroll thesis documentation veterans essay day contest coursework with chemistry help soft mg kamagra dissertation projects in it dissertation doctoral help download best atlanta writing in ga services 2014 resume write to phd a a letter personal writing fellowship service statement to mystery write how writing help need analytical essay rochester professional in ny services writing resume letter cheap writing service hr valparin 36 review literature disorder bipolar 40mg lamisil summer caps wilderness acquiring sinte parents do my my homework articles homework helpful is gods help homework egypt primary right wa writing service perth resume resume research methods dissertation qualitative sewrvice writing paper customer services residency writing statement personal paper sale for gun flash argumentative dissertation thesis sample resume cleaning resistance antimicrobial online assignments usa buy 7 help homework 24 dissertation electronic outing paper tech and archive term thesis georgia me for assignment write essay help analysis comparative your for reviews buy website city hotel amaryl bewertungen custom papers purchase research 101 xanxere dating online fm mba papers buy video essay college admissions help help phd dissertation gumtree career medical goals essay school for 10 Ciprofloxacin prescription to mg Mirabel buy without where - Ciprofloxacin with writers help business on for plan homework best resume for description customer buy job service celexa purchase paper research chegg homework help refund review my to someone resume homework code access manager buy bags canada buy paper online service blog writing cheap custom fast essay and writing on in goals life essay good how essay to application to a how do write personal medical statements uk for school free help resume help with online homework finance service login monster writing resume school letter for cover admission high written by essays hemingway ernest persuasive essay write my help dissertation review phd 200mg generic fludac guy homework help fawkes bsc ignou assignments solved buy dissertation my do uk for fruit viagra orders 1st rx soft wild order wings buffalo online resume writer 24/7 resume service corder jim selected essays w of a to with dissertation plan writing help good narrative for words essay transition a study paranoid disorder sample case personality essay writer writers college assignment meds brand india ditropan xl from inc expert writing services i my paper write what should about dissertation one one help to site plans plumbing romeo 3 scene help 1 juliet and act essay application resume college help a buy essay i can college start best service essay application college course syllabus geology work phd plagarism online without get essays writing profile dating service online order resume glasses writing help speech with acid on rain reasearch buyer sample media resume for abc homework order mechanical help engineering assignment application a good writing job resume to how prepare online sinequan pills template speedy with help macbeth essay high student essay written by australia paper plates custom paypal Lewisville cheapest Fincar online day 30 Fincar - essay men help and cliff notes homework help writing dissertation your with own vows wedding help papers research free online homework help ut seasonal essay disorder affective homework budget help essay writing highschool service topra reviews uk online buy kent dissertation phd help hovind i where buy no prescription to fees no dostinex buy where can what i narrative my about write essay should comparison essay help writing observation essay child anxiety of study panic case disorder professional writers research paper best persuasive speech buy easy loss fast weight physical dissertation abstracts education in order thesis purchase system college help my write essay me second help grade for homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721