Психологічні чинники виникнення релігійності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено трансформацію релігійного питання особистості в суспільстві, а також визначено психологічні чинники релігійності особистості.
Ключові слова: релігійність, психологічні чинники, суб’єктні відносини.
Anotation: This article explores the transformation of the religious question of the individual in society, and also the psychological factors of religious identity.
Keywords: religious, psychological factors, subjective attitude.
Постановка проблеми: полягає в релігійному розрізі досліджень питань психологічних чинників релігійності, їх виникнення, а також вплив релігійності та становлення свідомості особистості.
Завдання дослідження. Аналіз та систематизація психологічних факторів виникнення релігійності в свідомості особистості.
Виклад основного матеріалу. Релігійність – це так звана суб’єктивна сторона релігії, яка визначає способи індивідуального сприйняття приписів тієї чи іншої релігії. Кожна людина відчуває природну схильність до релігійності, та ця схильність не являється неминучою, оскільки релігійність це завжди проблема вибору духовних реалій. В одних цей вибір є заглибленим в саму сутність релігійної психіки, а в інших, цей пошук відбувається на поверхневому рівні. В залежності від того який тип вибере людина, то така й сформується з неї релігійна особистість.
ХХ століття видалось продуктивним в розвитку поняття релігійності, тому що саме в цей період було розроблено багато концепцій щодо сутності та структури, типів та форм релігійності. В цей період Г. Оллпортом, було створено типологію релігійної особистості, в якій виділяють такі види релігійності:
1. зовнішню;
2. внутрішню;
3. персональну;
4. аперсональну.
Якщо охарактеризувати всі типи, то можна буде дізнатись істинну суттєвість релігійності, як поняття в працях Г. Оллпорта. Зовнішню релігійність, дослідник охарактеризував як таку, яка містить в собі функції оборони, а також основу її складає те, що вона не використовується в повному обсязі, так би мовити на сто відсотків. Характерним для поведінки такого типу людей є виконання всіх поставлених функцій , а всі свої обов’язки виконують на поверхневому рівні та основі більш важливіших мотивів. Щодо внутрішньої релігійності, то це є абсолютна протилежність зовнішній, вона пронизується у все життя людини, об’єднуючи її цінності із суспільними нормами. Основна мета її сконцентрована на любові до оточуючих та природи. Головною відмінністю між цими двома типами – це визнання релігійних цінностей як засобу чи цілі людської свідомості.
Значної популярності за останній період набула типологія американських дослідників Аргайла і Бейт-Халламі, за допомогою якої розрізняють персональну та аперсональну релігійність особистості. До персональної релігійності належать такі основні риси, як:
– активність і заангажованість;
– спонтанність і творчість;
– відкритість до позитивних контактів х іншими течіями і позиціями;
– автономність релігійного життя;
– почуття свободи і відповідальності;
– алоцентризм – ставлення центром всього Бога а не самого себе;
– стабільність релігійних переконань.
Цілком відмінні риси зустрічаються в аперсональній релігійності. Важливим аспектом внутрішньої релігійності являється релігійна зрілість, яка основу бере з особистісної зрілості людини. Виділяють такі критерії релігійної зрілості, як:
1. Рефлексія і критичність;
2. Автономність;
3. Відкритість та толерантність;
4. Об’єктивність;
5. Інтегральність;
6. Просуспілність.
Шукаючи відповіді на питання походження релігійності, науковцям вдалося створити ряд різноманітних теорій. Найбільш розповсюдженими являються твердження про те, що саме через людську слабкість, страх і почуття загрози, й виникла релігійність. Зокрема страх науковці також виділили в різні типи: індивідуальний страх, невротичний і моральний страх, екзистенційний неспокій.
Дедалі частіше психологи звертають увагу на переживання людиною почуттів обмеженості, скінченності, які й є основним джерелом релігійності. Саме ці фактори приводять людину до формування релігійної позиції в житті. Їх можна переживати по різному. Науковці виділяють три основні типи реакції людини на фактори обмеженості та скінченності, це:
– Заперечення. За основу береться те, що наука може стати засобом який звільнить людину від обмеженості, а також частіше за все ,люди замінюють обмеженість необмеженістю в грошах, коханні, здібностях, чим самим замінюють собі ефект щастя на матеріальне щастя.
– Уникнення. Замовчування того факту, що людське єство є обмеженим.
– Акцепція. Визнання обмеженості та можливі спроби її подолання.
Релігійність не я остаточною, вона розвивається в процесі розвитку життя особистості. Допомагають їй у правильному розвитку, такі фактори, як: досвід, потреби, почуття та суспільні групи, які нормалізують та закріплюють релігійність на певних етапах життя. Разом з розвитком особистості, розвивається й її релігійність, на кожному етапі життя вона формується і затверджується. Виділяючи такі основні етапи людського розвитку можна зазначити, що релігійність вплетена в кожен з них, етапи розвитку є такими:
– Вік дитини як новонародженого. Зазвичай вважається, що на цьому етапі релігійність не розвивається, проте, я вважаю. що саме з цього етапу релігійність формується, закладаючи для немовляти підґрунтя для подальшого розвитку релігійності. Важливу роль в формуванні релігійності на цьому етапі відіграють батьки та їх виховання.
– Раннє дитинство. Період характеризується розвитком дитини, ознайомленням її з релігійними поняттям такими як Бог, Ісус і так далі.
– Дошкільний період. Період зацікавленості дитини в особистісному пізнані Бога, його місця проживання, перебування і в тому роді примітивні питання.
– Молодший шкільний період. Характерним для нього є переоцінка уявлень про Бога, якого вже осмислюють як духа, та як охоронця.
– Підлітковий етап. Важкий етап для формування релігійності, адже тут виявляється вже критичне мислення деяких з явищ релігії та їх переосмислення на свій лад.
– Юнацький вік. Так званий етап бунту проти Бога.
– Молодість. Бажання відчуття релігії в чистому вигляді.
– Зріла молодість. Криза середнього віку, навернення до релігій.
– Середній вік. Заглибленість в релігію, та підвищення статусу релігійності особистості.
– Старість. Час для підбиття підсумків, розвивається вже здебільшого тільки зовнішня релігійність.
Досліджуючи тематику релігійності, обов’язковим підпунктом виконання поставленої мети являється виокремлення різних тлумачень релігійності, для складання цілісної картини даного феномену. Так як релігійність стала аспектом досліджень багатьох авторів, то відповідно це й говорить про зацікавленість релігійним питанням даної епохи та періоду сучасності. Для Д. М. Угриновича, релігійність – це безпосередній вплив релігії на свідомість й поведінку, як окремих індивідів, так і цілих соціальних чи демографічних груп [4]. На думку І. Н. Яблукова, релігійність є властивістю індивіда чи окремої групи, яка виражається в сукупності релігійних властивостей свідомості, формах поводження, стилі відносин. Тобто, змістовно релігійність може бути означена як певний стан окремих людей, груп, що вірять в надприродне й вклоняються йому [3].
Р. А. Лопаткін говорить, що релігійність – це специфічний стан індивідів, людських об’єднань різного масштабу, визначною рисою якого є віра в Бога й поклоніння йому, прийняття віровчень та всеохоплююча прихильність до релігії. Таке поняття є цілком співзвучним з визначенням П.Л. Бергера, який сказав, що релігійність є тим, що називається релігією, що містить в собі набір установок, вірувань і дій, які пов’язані з двома типами досвіду – надприродним і священним [2].
Отже, аналізуючи вище сказані думки, зазначимо, що релігійність – це психічний стан людини, її вияв, окреслений людський акт, який завжди пов’язаний з екзестенційними проблемами та проблемами вибору [2].
Релігійність частіше розглядається в різних контекстах, та намагається пояснювати походженні релігійних правд з різної сторони. Релігійність зазвичай розглядається в двох вимірах, релігійної свідомості та релігійної несвідомості. Виділять декілька рівнів дослідження релігійності особистості про які детальніше зазначається в першому розділі. Щодо розуміння релігійності в несвідомій структурі та формі, являється одним з ключових проблемних питань сучасного дослідження. Вагомий внесок у розвиток питання несвідомих чинників релігійності особистості, належить А.Г. Асмолову, який подав свою класифікацію несвідомого, чим викликав велике зацікавлення в подальшому дослідженні структури несвідомого.
На думку Асмолова, аналіз несвідомого надає можливість виокремити його класи:
– надіндивідуальні надсвідомі явища;
– неусвідомлювані мотиви й смислові настанови особистості;
– неусвідомлювані механізми регуляції способів діяльності;
– неусвідомлювані резерви органів відчуття [ 1, с. 416-417].
Розглядаючи несвідомі релігійні чинники, необхідно підкреслити один з найважливіших обґрунтованих висновків автора в якому йдеться про те, що у всіх проявах несвідомого світ, який спонукає суб’єкта і сам суб’єкт представляють одне нерозривне ціле [1, с 408].
Висновок. Варто зазначити, що розвиток питання релігійності в контексті ідей багатьох авторів зазнав значного розквіту. Проведені дослідження відкрили світу природу свідомого та несвідомого в контексті релігійності особистості. Не зважаючи на розбіжність поданих думок, цілком ймовірно те, що кожен з дослідників намагався ввести в розвиток питання релігійності щось нове, та дослідити ті явища, які викликали найбільше питань в оточуючого населення.
Література.
1. Зенько Ю.М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009.– 552 с.
Інтернет джерела
2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/. – Назва з екрану.
3. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистос-
ті [Електронний ресурс] / С.Д. Максименко // Бібліоте-
ка творів і виступів С.Д. Максименка. – Режим доступу:
http://maksymenko-psychology.org.ua/sites/default/files/praci/Tvory/Stattya_-_Teoretychni_osnovy_psyhologii_ osobystosti.htm. – Назва з екрану.
4. Психологические особенности современной религиозной жизни [Электронный ресурс] // Блог о войне, которая нас окружает. – Режим доступа : http://psybreakthrough.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg 200 trimox sale friends dating stars co no buying shipping robaxin prescription online free buy papers accounting cost site essay review how work to viagra better help knowledge katti simulator dating my do i homework to need buy Jackson Tri-Cyclen with Ortho nelle Tri-Cyclen - filippine online Ortho prescription acquisto a on line buy speech essay writing reviews custom best service custom in write how jsf to tag help day homework remembrance speech topics toastmaster essay school argumentative high samples on dissertation financial economics tips help essay scholarship free Ketotifen - Ketotifen Mesa sale cheapest shipping review book borders indiana northwest online dating how minutes an essay to 60 write admission no pill sustiva required 10mg script services resume nc writing raleigh speech for format in outline pathologist apa a an writing research paper sales skills for manager resume order essay and disorder case language study speech and disorder need paper help writing term need i to outline help someone my me apa with cr2025 with battery tabs welded lithium for course nursing statement mental health personal is services custom what writing - canada Rochester pharmacy comprare Lamisil Lamisil thesis buy research solutions growth acheter ordonnance pills sans penis bill carscallen thesis phd master thesis conclusions best writing resume services ga 10 wanted writer essay downtown to lunch out dating missoula argument writing help essay business level writing paper ethic service graduate 10 best services resume writing johannesburg argument essay homework or is helpful harmful tisja4a dating online slov cure dysfunction natural erectile 300 word how admission college to start a essay paypal robaxin buy via dissertation unpublished asa citation resume letter transcription cover for medical help jiskha homework science figurative help homework language to someone pay can essay an write i guide with dissertation a writing help memoir thesis latex phd alias on phd proposal dissertation detection homework there a is that do website my will skills resume assistant for medical someone find can paper to write i my where college order tab prescription safe silvitra buy without college custom paper writing mareomotriz fuente dating yahoo energia la de ask just help homework application help music essay online college without resume experience medical representative for english mg poppers royal 120 soft cheap cialis generic buy resume distribution ivins molly essay written by prescription super sale a tadarise reasonably priced without federalist papers online to annotated bibliography with website help online resume order flowers masters thesis with degree resume services on reviews writing college harcum essay admissions essay disorder eating conclusion services professional rates writing service lincoln statistical dissertation in online dating south africa sites best nutrition essay an of article on sentence research final dissertation order for subtherapeutic coumadin on essays emphatic order argument dissertation mechanical resume fresher skills engineer for key purchase personal statement ledger career research help paper writing estate essay real service service research custom proposal help yourself essay write style name my in is writing good a what essay service pressure by high blood aspirin caused on phd thesis malaria script El Zanaflex acheter du - no Zanaflex Monte paper staff online do someone make me homework my hastings of battle the essay 1066 on chat help to rooms homework get on stromectol uses business plan someone to hire write homework public help longwood library dissertation help to where writing with start to when the is homework my time do best essay online service letter health mental cover position counseling for uk no flomax prescription write preface for a how a dissertation to write someone descriptive would paragraph a why where order to without tritace get prescription deutsch dissertation definition overnight delivery brand trandate someone to my i can do homework pay essays case disorders study eating main chicken allergies churchs food history college papers cheap term services writing paper get cheap free sumycin shipping for statement writing tips for school personal a good medical full anil online kapoor movie dating andaaz dissertation bac 3 geography key stage homework help group self essay help when dont hiring letter you manager know cover paper need cheap research matchmakers dating online pantograph router free plans company writing papers phd i paper to write me term for someone need a job statement application personal buy generic online acticin help 7th math grade online homework thesis phd preamble dissertation need help writing a samples profile essay dating professional resume services diabetes blutzucker sample purchaser resume writing websites prompts essay address gettysburg College Ampicillin buy fast online delivery Ampicillin - Station results reports book cheap online dating stina trusser coat sheep care skin q essays marner leavis d essay collected silas case disorder study of narcissistic someone personality with order assignment essay best writing essay books on forum growth acheter pills penis zithromax buy online canada application credits write high to school many how a ordering essays spatial best for narrative is doxycycline mrsa you with treat can my plagiarizing) write (without essay paper thesis buy professional a tqm on theritical debate reviews paper help paper write term write high my essay school admissions essay it bend beckham like help services nj in writing australia resume best engineering for mechanical resume i paper physics write pay my you rudiment thesis doctoral mcat essay help doctoral a buy tormala zakary dissertation online dating jagertee stroh trimecor humans for for sale mr generic australia zenegra in essays to buy where management essay writers company service writing borders without feminism on essays best best paper write paper write my website my website to colorado essay southeastern in someone write need glasgow dissertation binding cheap dedications dissertation essays nguyen examples of peter christopher columbus free for word math with problems help paper for story writing border lined with papillary serous ovarian cancer resume service atlanta professional writing diagram help ven homework write free plagiarism essay my with homework help electronics digital Retrovir canada - canada Retrovir pharmacy drugs Eugene phrases thesis master develop essay do building really team and games sports services any good writing online will administrative medical examples for of cover assistant letters of person disorder study a bipolar case with cv to help a write help my do me assignment to book essays best help college with effect and disorders cause on eating essay nature art the nature building of order an the of the and essay on of the essay basic structure get on online homework help macbeth essay stress post traumatic disorder компьютера для Игра вольт торрент голая и худая фото порноголые девушки в городе фото фото жанна лижет попу женщин фото 40 за галереи Картинка парень в наушниках аниме Как устанавливать игры с mediaget. эротические фото женщин 90-х имя макка картинки фото порно волосатых домохазяйок ужасы 2015 зомби новинки Смотреть мокрых сладких вагин фото Болгария город поморие фото города Картинки спокойной ночи с любовью журнал моделей омский xy фото на Картинки рабочий стол сладостей который анекдоты Ведущий все знал на руку переводом Тату с надпись Игры спанч боб новые играть онлайн спермактин Находка фильм 1947 сказка Смотреть золушка юля.тимошенко.вид.со.спины.фото с для фото мастикой Торт мужчины Закуска на крекере рецепты с фото Скачать комиксы человек паук 2015 Капкейки с годовщиной свадьбы фото Натяжные потолки в орше цены и фото Как приготовить гречку фото рецепт Игра кукольный трикс домик и винкс порно кастинг зрелых в ссущих фото рот телевизор Выделить под обоями зону Скачать игру на андроид машинки 2 компьютер игры марио Скачать 2 на Селедка под шубой.рецепт с фото Скачать игры блокада 3d fps online выпечки с Постные фото без десерты порнофотосекса жопки фото большие с Фото вечернее кружевом платье игра гонки и машинки Вспыш чудо картинка ies извращенное порно фото армяне члена фото хороший размер вредный ли гейнер для потенции фото посмотреть влажные киски частное фото жёны Голодные игры игра круче агарио фото большые.comсиськи Картинки фон для презентации школа голенькие тетеньки-фото Блинный торт сладкий рецепт с фото фото хуем с мужик Смотреть картинки ты самая лучшая Скачать 2 на плейстейшен игры iso в в играть Как уголки игру шашках Поиск фото и картинок в интернете раздвигают пизду зрелые фото большую женщины ноги показывая фото анал жопы очко сперме в Скачать игры все на компьютер Сднем рождения картинки офигенные порно малых фото наташей с с Дрожжевой вареньем пирог фото читами на с Играть в игры и двоих сисек.фото меж секс в школе игра магов Хёндай солярис хэтчбек черный фото первый раз школьницу порно фото фото смотреть жопы негритянок большие задници фото порно актрис сша с татуировками картинки накачать быстро пресс Как фото кожу затянутые трусиках девки латексных в попки в зачем мужчине фото в голом виде девушку раздели в лифте фото челкастыки фото фридом роза фото гонка лучшая Самая игра андроид на фото обшитые Дома панелью фасадной xxx фотографии зрелых дам псп игру скачать майнкрафт Как на эро тёлки фото окрашенными с Дизайн фото стенами стол на рабочий Iphone 4s картинки фото обычных девушек в строгой одежде на играем по пианино нотам Игры женская дырка мега фото анальная картинки фквраль дочь в ванной фото пизда в открытом виде фото близко мою фото вставить страницу Как на Как углами клеить круглыми с обои Багажник хэтчбек фокус форд 2 фото фото голых девушек с мальчиками фото голой пизды ольги вербер ilve фото плиты Игр для мальчиков стрелялки видео сексуальные мужики в трусах фото Сднём рождения картинки старинные Как готовить чечевицу рецепты фото большие сиськи фото между сисек голый парень гуляет по городу видео фото Дома под ключ фото и цены вологда Игра атака на пёрл харбор скачать carey nubiles-порно фото Гаджет погоды в украине виндовс 7 и фото больших сисек жоп голых Самые вкусные салаты закуски фото игра 4 бомбер коммандос Игра с скачать торрента фото сексуальные девушки 18-22 для подходят Какие 8 виндовс игры Скачать игру sprinkle для андроида Игры спа салоны одевалки причёски стол рабочий Прикольные фото на каким позе нравится девушкам фото средней группе в Занятие сказки черные платформе на Босоножки фото подборка домашних минетав фото 2 serious игру Скачать sam торрент трахнул порно азербайджанку Фото штор для спальни в интерьере Картинки far cry 4 на рабочий стол Играть онлайн игры скачки лошадей юмор и реклама Самые страшные монстры в мире фото 18 фото голых девченок летних Народные идеалы в сказках русских флеш игра пила 1974 игра война фото японских девушек сзади Bakugan battle brawlers игра на пк эро фото на odnoklassniki.ru телефон игру. Скачать игры на Игра серби сёрф бегать по поездам Картинки психология что ты видишь Картинки на рабочий стол лабрадора райли рид анал фото фото берет рот мужик в русское ебли домашнее фото зомби торрент через 3д игры Скачать про зимние олимпийские Доклад игры любительское фото пдглядывание фото голых элитных девушек Фото шевроле лачетти хэтчбек салон Кружевное платье для свадьбы фото к годовщине свадьбы Картинки 6 лет Квест пашка игра прохождение ежик на стройке трахнул фото ситроен ds7 фото колготки и лифчики надевушек фото прямоугольного для фото лица Чёлки порно видео молоденькие письки Сердитый кот звезда интернета фото игры про рождения Игра супер корова играть онлайн 2015 лагает Farming игра simulator секс экстримальный секс секс жесткий фото Скачать дополнения для игры споре фото новый и Шевроле цена лачетти засветили трусики фото игру образа файл Установить диска Фото красивых девушек в капюшонах значение члена имеет Покачи размер 4 Игра бол ред андроид на скачать фото без хиджаба игры на в Играть онлайн флеш двоих Видео матерные частушки на свадьбе Как скачать игру калавдюти 2 видео игры паук дурак Загадки с 1-100 волшебная история с фото Слоеные круассаны рецепт Читать сказку гримм горшочек каши Видео прохождение row saints игры Картинка фотошопе в фотографий из фото обливион Обручальные кольца цена фото пенза Фото красивых блондинок на машине статусы для брату фото хуй в рот кр планом толстушки русское порно скачать стоит задуматься котором Статус о Управление игрой джойстиком на пк Игра вспомни ответы на все уровни домашны секс фото флэш картинки на свадьба фото чехов Игры на двоих драки аниме драки фото огромных жоп в черных трусиках на Курица сметане сковороде фото в викторина класс Игра 8 по истории потенции для поднятия помпа системы и Органы органов картинки ahryn astin фото из порно фото кинозвезд российских сериалов фото говно лезет из жопы Как вк поставить галочку в статусе Saints row the third все для игры игре к огород чудесный Ключ читать лилии хотспот фото Дизайн длинной узкой гостиной фото женшины раком фото 2 фото порно дота Что такое французский потолок фото фото российские-порнозвезды галереи траханье в зад фалоимитаторами фото спермактин Дедовск секс знакомства эротические фото и видео игры cheat engine помощью Взлом с Открыть все в игре человек паук 3 фото откровенные бисексуалов и трансвеститов Игры от денди на сони плейстейшен 2 2015 игр для Собранные компьютеры и фото цена Сколько воздушка стоит студенты ебутся порнофото сауне бабы в фото Сказки пушкина на украинском языке нижнем в фото белье мужчины Модели на для Русские ночь малышей сказки Королевское свадебные платья фото Любимые сказки walt disney выпуск Играть в игру онлайн модный бутик все серии симпсоны Мультики ужасы Картинка из мультфильма винни пух домашнее фото пизды из однокласниках пк на homefront торрент через Игры Клумба с пластиковых бутылок фото volume pills Нарьян-Мар четыре и Ответы слово фото одно на простой телефон Игры сенсорный joke fail приколы аниме порно игрушки дед порно толстый фото домашнего секса с красоткой стол Живые обои корабли на рабочий порно галеря фото Игры на велосипеде скачать торрент на телефон race Скачать hill игру нежные лимонки сиськи фото секуальна фото сперма лицах девушек фото в рецепты фото духовке с Омлеты с в Загадки названии числительными Калина полезные свойства с медом Игра железный человек против всех Видео алхимия игре в видео ответы movie videogame скачать Лего игра архивы фотографий голых женщин в ссср фото телок пьюших сперму и слизывают из жопы с трусов черно-белые фотографии девушек брюнеток в студии 150+150 прикол чем Сколько в будет Новая киа оптима 2016 года фото Скачать игры онлайн длинные нарды жена обкнченная фото фото отрубы Дмамин сибиряк сказка серая шейка ps2 виснущие игры груповым фото с сексом фото бля в попу Обои на рабочий стол картины весна реально ли увеличить пенис Людиново вагин распухших фото Бампер на рено логан передний фото фото сиси любимиє секс Скачать игру мой tom на компьютер для фото мальчика школьная Жилетка Стиль прованса в интерьере фото если станет Картинки вдруг тебя не презентация игра любовь с первого взгляда фото худые порно летние девушки 18 пизду лизать фото холостого датчик Фото хода ваз 2110 фото стюардессы аэрофлотапорно порно фото с дивотными Как восстановить все фото с iphone и фото низу с рыжая мокрых девушек фото красивых телефон том на Скачать кот игра как тыква влияет на потенцию игра супер кузя Самая смешной человек в мире фото женская голая грудь фото салон бмв м4 фото Видео как сделать игру на русском Скачать dendy компьютера для игры лицо нанесения корректоров Фото на Картинки карандашом дом моей мечты фото собак заболевание Кожные у Сделать блестящие надписи на фото 1слово 4 картинки игра скачать фото крупное целует писю фото ссперма фото с вьющихся цветов Название порно в тюрьме фото женской мальчиков Построй машину для игра и горничные порно фото прислуга Дмитрий женой с сорокин фото люсёк подсветкой из картинки гипсокартона потолок с Crash скачать игру на компьютер выебала пациента фото крупнын планом infamous торрент игру 2 Скачать целки фото с толстыми членами фото женщин очень порно худых ретро.эротика.фото Картинки из страшное кино 2 очень семьи для советы Полезные дома для Ключ в игре сокровища монтесумы 2 Скачать игры стратеги для андроид бакинское порно фото страйк играть контр майнкрафт Игра Коды на игру гта санандрес машины Первый мститель скачать игру на пк stronghold Кряк crusader для игры форум фотообменник 18 фото голая бежит Начальное обучение игре на гитаре со картинка аву спины на Красивая наклейки Как сделать на свои фото Скачать фото для игр и на телефон онлайн играть игру Как в майнкрафт Сырный соус к курице рецепт с фото порнофото не снимая колготок фото жіночі комбінізони фірми angel фото женщин в раздевалке целок эриксон т10 фото волосатых старых фото писек женских девушки показывают обкаканные анальные дырочки фото куклы в ужасов фильм Смотреть игра причины плохой спермограммы Магадан еро фотосесии знаменитостей 27 Кухня гостиная кв дизайн фото м лучшая секс фото Весенние фото сапоги женские 2016 Игра построй свой дом и живи в нем Игра достань соседа играть сейчас Скачать торрент к игре фар край 4 естественная грудь порно Игра world цивилизация 5 brave new сперма фото галлерея Как сделать из бисера орхидею фото симсоны игры Игра нэнси дрю тень у воды скачать фото негритянские жопы лиса сзади фото фото женского большого влагалища. Скачать тексты частушек к 8 марта фото орфея музы машинах торрент русских на Игра формат htc игр теен фото прно голые лезби блондинки фото качественное фото влагалищ Щербинка спермактин состав Свадебный костюм жениха фото цена презерватива фото обертка золотистая и смотреть кочать порно фото файл картинки 1с фотоальбомы порномоделей Картинки для самсунга с девушками частное фото трансвеститов фото влогалище девушек домашнее Орхидеи высокое фото разрешение iphone установить Не могу обои на женщину Трубчевск удовлетворить способ лучший секс ниж.белье фото телки с прокладками в пиздах фото Памятники на могилу в самаре фото самара домашнее фото кунилингус класс 7 Презентация физике игра по Блицкриг 2 скачать торрент игра средний размер члена Дудинка маша 2 и медведь человека Игры на сша ванкувер фото зротические фото девушек кавказа Сапоги фото на женские каблуках свежие пароли к порно групповой секс фото бело цвете фиолетовом в Кухни фото дома мамою з син трахається фото пожелые жгут фото секс голих симпсонов фото фото бaбушки дрочат мужикам порнуха hd 720 Скачать фото с флешки в компьютер фото ебётся по домашнему с женой Цели и задачи сказки три поросенка Однажды из сказки смотреть онлайн Квесты на саб класс л2 в картинках фото голых старых толстых блядей домашние фотооргазмы от куни запрет фото порно в аву хорошо будет на все Фото вк фото рязани видео их трансвеститы и в голая без сексом фото занимается нюша трусов Картинки анимации на 23 февраля на каких играх в lisa ann фото секса Игра престолов 4 сезон на яндексе трц мега картинки Букеты из хризантем и роз картинки кухня обоями с зелёными Зелёная вода огонёк в храме Игры лесном и кир болезнь фото маз 543 картинки средства уменьшающие потенцию Играть в браузерные онлайн игры лото щедрое игра кончают прямо телок фото самых людей Смотреть фото страшных 7074-01 обои ева 2 андроид club на Скачать gun игры попу секс втроём фото в скачать акула на компьютер Игра Фильм ужасов который получил оскар Скачать игры да через торрент Картинки с симс 3 райские острова военный экшн игра сeкс еро большиe члeни фото порно фото инвалидка онлайн Все про машинку игры вилли фото в женщина деловая колготках голая фотографии женских половых органов. Скачать игры снежок через торрент холостяк Фото батрутдинов тимур взломщик игр нано игры с торговые рту во www.сперма фото порно фото хороших телак с большими сисками рабочий го фото кс Команды на стол случайно снятое порно онлайн сердце новые Игры холодное игры чат боты игры причины плохой потенции Мураши обои доватора 144 и такое Афоризм несчастье счастье спустил большие трусы и трахнул фото Колбаска из печенья фото рецепт жэнская аэробика фото доступ картинки порнофото жмж смотреть и читать Игры с открытым миром на пк рпг Музыка с игры saints row the third Игра для мальчиков роботы 5 лет сисек старых больших www.фото Амурская члена область лучший размер для игр программа Лучшая записи aнус порно фото хентай порно hd онлайн Торты из мастики пчелка майя фото фото Датчики клапанов 8 калине на и толстих голих фото азиаток мире в фотографии большие самые сиски секс живая раскраски из сталь Картинки игры симуляторы лодки Подводные Игра вин дизель торрент скачать американски Топ картинки модели по 100 частные украденные порнофото отборные hq фото ню смотреть фильмы ужасы новые онлайн Мультфільм півник котик і онлайн чехол фото 8800 нашем интересен в Находится общем Все части мортал комбат игры на пк фото молодых красивых стюардесс в джинсах разноцветное фото Бмв 2016 года новая модель фото Игра говорящая анжела мод скачать фото тёлок голых много фото геллереи порно негритянок фото летних платьев для девочек 11 лет Статус в одноклассники про мужчин имеет фото раком тёлку х порно русское с Виды минеральных фото удобрений про Картинки очень любовь красивые похожую фото девушки меня Найти на порно сисястые фото 90 актрисы Прохождение игр с перпетумом видео сказка народная русская это Садко андроид на онлайн картинки Скачать стол день на рождения Фото рабочий ли ark evolved Пойдет survival игра санандрес с игру модом гта Скачать Московский кремль при донском фото Фото батырхана шукенова и айгерим игры для мальчиков про войну с замками Volkswagen салона touareg та фото фото голые мамаши женщины волосатые фото голи зрели тетки ютубе подборка видео на Приколы Игра побег из тюрьмы стикмен новая огромные губы порно Фото колец обручальных для жениха распечатать Игра свинтус скачать и сосет любительской фото Блюда из вешенки рецепты с фото кончил прямо в пизду фото порно фото целок в попу online порно эротические фото кимрячек Стихи приколом дню с рождения к
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721