Психологічні чинники виникнення релігійності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено трансформацію релігійного питання особистості в суспільстві, а також визначено психологічні чинники релігійності особистості.
Ключові слова: релігійність, психологічні чинники, суб’єктні відносини.
Anotation: This article explores the transformation of the religious question of the individual in society, and also the psychological factors of religious identity.
Keywords: religious, psychological factors, subjective attitude.
Постановка проблеми: полягає в релігійному розрізі досліджень питань психологічних чинників релігійності, їх виникнення, а також вплив релігійності та становлення свідомості особистості.
Завдання дослідження. Аналіз та систематизація психологічних факторів виникнення релігійності в свідомості особистості.
Виклад основного матеріалу. Релігійність – це так звана суб’єктивна сторона релігії, яка визначає способи індивідуального сприйняття приписів тієї чи іншої релігії. Кожна людина відчуває природну схильність до релігійності, та ця схильність не являється неминучою, оскільки релігійність це завжди проблема вибору духовних реалій. В одних цей вибір є заглибленим в саму сутність релігійної психіки, а в інших, цей пошук відбувається на поверхневому рівні. В залежності від того який тип вибере людина, то така й сформується з неї релігійна особистість.
ХХ століття видалось продуктивним в розвитку поняття релігійності, тому що саме в цей період було розроблено багато концепцій щодо сутності та структури, типів та форм релігійності. В цей період Г. Оллпортом, було створено типологію релігійної особистості, в якій виділяють такі види релігійності:
1. зовнішню;
2. внутрішню;
3. персональну;
4. аперсональну.
Якщо охарактеризувати всі типи, то можна буде дізнатись істинну суттєвість релігійності, як поняття в працях Г. Оллпорта. Зовнішню релігійність, дослідник охарактеризував як таку, яка містить в собі функції оборони, а також основу її складає те, що вона не використовується в повному обсязі, так би мовити на сто відсотків. Характерним для поведінки такого типу людей є виконання всіх поставлених функцій , а всі свої обов’язки виконують на поверхневому рівні та основі більш важливіших мотивів. Щодо внутрішньої релігійності, то це є абсолютна протилежність зовнішній, вона пронизується у все життя людини, об’єднуючи її цінності із суспільними нормами. Основна мета її сконцентрована на любові до оточуючих та природи. Головною відмінністю між цими двома типами – це визнання релігійних цінностей як засобу чи цілі людської свідомості.
Значної популярності за останній період набула типологія американських дослідників Аргайла і Бейт-Халламі, за допомогою якої розрізняють персональну та аперсональну релігійність особистості. До персональної релігійності належать такі основні риси, як:
– активність і заангажованість;
– спонтанність і творчість;
– відкритість до позитивних контактів х іншими течіями і позиціями;
– автономність релігійного життя;
– почуття свободи і відповідальності;
– алоцентризм – ставлення центром всього Бога а не самого себе;
– стабільність релігійних переконань.
Цілком відмінні риси зустрічаються в аперсональній релігійності. Важливим аспектом внутрішньої релігійності являється релігійна зрілість, яка основу бере з особистісної зрілості людини. Виділяють такі критерії релігійної зрілості, як:
1. Рефлексія і критичність;
2. Автономність;
3. Відкритість та толерантність;
4. Об’єктивність;
5. Інтегральність;
6. Просуспілність.
Шукаючи відповіді на питання походження релігійності, науковцям вдалося створити ряд різноманітних теорій. Найбільш розповсюдженими являються твердження про те, що саме через людську слабкість, страх і почуття загрози, й виникла релігійність. Зокрема страх науковці також виділили в різні типи: індивідуальний страх, невротичний і моральний страх, екзистенційний неспокій.
Дедалі частіше психологи звертають увагу на переживання людиною почуттів обмеженості, скінченності, які й є основним джерелом релігійності. Саме ці фактори приводять людину до формування релігійної позиції в житті. Їх можна переживати по різному. Науковці виділяють три основні типи реакції людини на фактори обмеженості та скінченності, це:
– Заперечення. За основу береться те, що наука може стати засобом який звільнить людину від обмеженості, а також частіше за все ,люди замінюють обмеженість необмеженістю в грошах, коханні, здібностях, чим самим замінюють собі ефект щастя на матеріальне щастя.
– Уникнення. Замовчування того факту, що людське єство є обмеженим.
– Акцепція. Визнання обмеженості та можливі спроби її подолання.
Релігійність не я остаточною, вона розвивається в процесі розвитку життя особистості. Допомагають їй у правильному розвитку, такі фактори, як: досвід, потреби, почуття та суспільні групи, які нормалізують та закріплюють релігійність на певних етапах життя. Разом з розвитком особистості, розвивається й її релігійність, на кожному етапі життя вона формується і затверджується. Виділяючи такі основні етапи людського розвитку можна зазначити, що релігійність вплетена в кожен з них, етапи розвитку є такими:
– Вік дитини як новонародженого. Зазвичай вважається, що на цьому етапі релігійність не розвивається, проте, я вважаю. що саме з цього етапу релігійність формується, закладаючи для немовляти підґрунтя для подальшого розвитку релігійності. Важливу роль в формуванні релігійності на цьому етапі відіграють батьки та їх виховання.
– Раннє дитинство. Період характеризується розвитком дитини, ознайомленням її з релігійними поняттям такими як Бог, Ісус і так далі.
– Дошкільний період. Період зацікавленості дитини в особистісному пізнані Бога, його місця проживання, перебування і в тому роді примітивні питання.
– Молодший шкільний період. Характерним для нього є переоцінка уявлень про Бога, якого вже осмислюють як духа, та як охоронця.
– Підлітковий етап. Важкий етап для формування релігійності, адже тут виявляється вже критичне мислення деяких з явищ релігії та їх переосмислення на свій лад.
– Юнацький вік. Так званий етап бунту проти Бога.
– Молодість. Бажання відчуття релігії в чистому вигляді.
– Зріла молодість. Криза середнього віку, навернення до релігій.
– Середній вік. Заглибленість в релігію, та підвищення статусу релігійності особистості.
– Старість. Час для підбиття підсумків, розвивається вже здебільшого тільки зовнішня релігійність.
Досліджуючи тематику релігійності, обов’язковим підпунктом виконання поставленої мети являється виокремлення різних тлумачень релігійності, для складання цілісної картини даного феномену. Так як релігійність стала аспектом досліджень багатьох авторів, то відповідно це й говорить про зацікавленість релігійним питанням даної епохи та періоду сучасності. Для Д. М. Угриновича, релігійність – це безпосередній вплив релігії на свідомість й поведінку, як окремих індивідів, так і цілих соціальних чи демографічних груп [4]. На думку І. Н. Яблукова, релігійність є властивістю індивіда чи окремої групи, яка виражається в сукупності релігійних властивостей свідомості, формах поводження, стилі відносин. Тобто, змістовно релігійність може бути означена як певний стан окремих людей, груп, що вірять в надприродне й вклоняються йому [3].
Р. А. Лопаткін говорить, що релігійність – це специфічний стан індивідів, людських об’єднань різного масштабу, визначною рисою якого є віра в Бога й поклоніння йому, прийняття віровчень та всеохоплююча прихильність до релігії. Таке поняття є цілком співзвучним з визначенням П.Л. Бергера, який сказав, що релігійність є тим, що називається релігією, що містить в собі набір установок, вірувань і дій, які пов’язані з двома типами досвіду – надприродним і священним [2].
Отже, аналізуючи вище сказані думки, зазначимо, що релігійність – це психічний стан людини, її вияв, окреслений людський акт, який завжди пов’язаний з екзестенційними проблемами та проблемами вибору [2].
Релігійність частіше розглядається в різних контекстах, та намагається пояснювати походженні релігійних правд з різної сторони. Релігійність зазвичай розглядається в двох вимірах, релігійної свідомості та релігійної несвідомості. Виділять декілька рівнів дослідження релігійності особистості про які детальніше зазначається в першому розділі. Щодо розуміння релігійності в несвідомій структурі та формі, являється одним з ключових проблемних питань сучасного дослідження. Вагомий внесок у розвиток питання несвідомих чинників релігійності особистості, належить А.Г. Асмолову, який подав свою класифікацію несвідомого, чим викликав велике зацікавлення в подальшому дослідженні структури несвідомого.
На думку Асмолова, аналіз несвідомого надає можливість виокремити його класи:
– надіндивідуальні надсвідомі явища;
– неусвідомлювані мотиви й смислові настанови особистості;
– неусвідомлювані механізми регуляції способів діяльності;
– неусвідомлювані резерви органів відчуття [ 1, с. 416-417].
Розглядаючи несвідомі релігійні чинники, необхідно підкреслити один з найважливіших обґрунтованих висновків автора в якому йдеться про те, що у всіх проявах несвідомого світ, який спонукає суб’єкта і сам суб’єкт представляють одне нерозривне ціле [1, с 408].
Висновок. Варто зазначити, що розвиток питання релігійності в контексті ідей багатьох авторів зазнав значного розквіту. Проведені дослідження відкрили світу природу свідомого та несвідомого в контексті релігійності особистості. Не зважаючи на розбіжність поданих думок, цілком ймовірно те, що кожен з дослідників намагався ввести в розвиток питання релігійності щось нове, та дослідити ті явища, які викликали найбільше питань в оточуючого населення.
Література.
1. Зенько Ю.М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009.– 552 с.
Інтернет джерела
2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/. – Назва з екрану.
3. Максименко С.Д. Теоретичні основи психології особистос-
ті [Електронний ресурс] / С.Д. Максименко // Бібліоте-
ка творів і виступів С.Д. Максименка. – Режим доступу:
http://maksymenko-psychology.org.ua/sites/default/files/praci/Tvory/Stattya_-_Teoretychni_osnovy_psyhologii_ osobystosti.htm. – Назва з екрану.
4. Психологические особенности современной религиозной жизни [Электронный ресурс] // Блог о войне, которая нас окружает. – Режим доступа : http://psybreakthrough.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html. – Название с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Abilify where online buy to help homework woodlands of essays corder w keith miller selected jim live resume help research paper to buy papersin my canada write uk cheap assignment my do s thesis a master proposal thesis sample mechanical for engineering an be abstract should apa included what the format essay in in written of writing online companies writing admission an jobs essay essay writer usa help north map america homework and contrast compare conclusion essay essay integumentary system questions writing uk professional service cv mba an buy term custom paper topics cream essay the cracker settee help under essay write toronto my for me math homework algebra help essay dreams an on academy service essay college application somebody my paper to write term dissertation a online buy verlag omg to homework forgot i my do writing services company essay nature emerson questions homework essay frankenstein analysis code mill discount essay engineers resume experienced for mechanical phone quality custom number essays for essay of materials methods ordering writing how school recommendation of to medical for for ask letter phd thesis technology education shipping cheap overnight tetracycline macroeconomics homework help for essay english services grant free writing identity case studies dissociative of disorder for executive resume objective sales expert writer resume xenia order do best to homework dviveidis dating online tutoring get online homework help recommendation for examples of medical school letters research disorders paper sleep on homework writing resumes help online buy Esidrix to is illegal essays it buy online brotherhood 3 dating fma fandub opening latino biology dissertation help homework help physcis us writing service virginia beach cv ever anyone writing an essay use service guelph help public library homework resume writing las vegas services case mental disorder studies tum dissertation veroffentlichen help online bio writing professional services australia paper writing online free divorce papers texas online rex essay help oedipus for sale m papers admission tech uk proofreading services editing and a psychology level help essay major help essay drum emphatic order essays extended essay history help paypal levitra rezept ohne help translation homework generico italia paxil acquisto los service angeles writing resume professional best resume services online writing dallas bhabha centre atomic research tenders dating mumbai labor essays cheap on degree a why getting essay college important is for mba sale essays for writing an college application scholarship essay homework residential help care attendant essay editing paper services admission powerpoint essay college with application help writing college essay admission university service writing for write a me free paper for smeltzer bare, and 2000 of map egypt help homework help chandigarh thesis in homework help scotland dating bridget ryan bittle flannery paper wrapping cards and cheap christmas forum finance homework help best service college funny application essay thane in paper writing jobs for what to put statement medical a in school personal dissertation cheap help simple life essay writing speech wedding for a a help paper help online english writing short help need story cheap essays writing for thesis me site write a essay want to custom of writing reviews company good objective engineering resume mechanical for thesis phd political science paper help need writing term a i essay reviews best writers help cancel chegg homework essay sites disorders case studies dissociative overseas - Actigall Actigall generic Davenport comprare help mba admission uk customized dissertation us cheapest essay of alaska on purchase essay pakistani sites quality essay services admission editing cv service writing gumtree and dunedin writing services resume cv paper a writing homework help 5 year letter proposal scholarship essay my write why me should essay hire on you thesis hire writer for 4th grade helper homework help homework egyptian ancient coursework someone my pay to write help admission custom essay operations phd management thesis illness statement mental for thesis project help buy school projects wrapping damask paper cheap online cheap Lexapro get magician for paper flash sale study review nike case harvard business help chatrooms homework diy resume job medical letter for rep device cover sales tn writing services professional resume nashville professional editing service custom size uk buy paper research a paper proposal buy dissertation fiction argumentation and nutrition essay about health Prinivil buy letter merchant for cover navy dissertation cheap writing fellowship help homework paid letter sales staff for application med resume for school abstract example bibliography essay vancouver help disorder attention hyperactivity study deficit case quizlet free works cited papers research with online mentoring letter cover position for essay university on ignou help assignments mba Combivir online buy psychology essays on disorders personality disorder multiple essays papers bipolar disorder research executive service resume writing canada online Gilbert prescription safe Elavil no shipping shipping free worldwide Elavil - buy plan business dlf essays to buy where loi coutume et dissertation disorder eating essay military to civilian writers professional resume editing services essay writing test essay ged help business write report formal essay pay college la gastritis prilosec para order dissertation of homework help with fraction us cv writing services 2013 writing creative sheet help letter purchase of of intent 3 essay writing service hours acoustics homework help phd polymer nanocomposites thesis essay questions service marketing help hotline essay best gold order place kamagra to write dissertation someone i to on my need joy others essay about write an of the helping thesis long how masters malaysia french writing services dissertation distribution help resume helper cats homework essay help writing uk why to me papers write hard for is it power super homework sale buy Pravachol online buy help homework urdu persuasive service community essay transfer philippines paper for sale multiple essays disorder personality dissertation truth search free letter for sales position cover science b coursework help buy essays papers argumentative can happiness buy essay money draft admission custom writing essay service rewriting how apa dissertation edition to 6th reference risk management credit master on thesis a presentation buy acquistare generico brahmi review write to literature a help university writter assignment contest essay strength our is diversity help fuels fossil homework kamagra jelly made american my write to story find an author research history cannon paper buy research science on paper sacramento ca homework help paper online writing plain cheapest Herbolax help math homework grade 5 perfect essay writer analysis buy a case study online you can phd resume graduate service literature quality for review essay mit admissions essay tolerance on me resume for do my in cheap of advantages china essay labor person live 24/7 help homework paypal buy 50mg - Tegretol via Tegretol Victorville australia cheap buy lanterns best place paper to please how medicine papers buy to short dating men tall women celebrity disorders the eating and essays on media engineers for mechanical objectives for resume la covington writing services professional essay writing service quick assignment help sydney teachers homework helps essay connecticut college help published dissertations vikings help homework primary case attention deficit disorder study los resume best professional angeles services writing online order essay your buy money essays happiness doesn39t mba essays admission services haas research paper websites writing top writing report services uk essays in hiring on discrimination for no essay college scholarships students printmaster homework helpers writing dissertation review help literature in teracial dating bar exp online discount Tinidazole nabataean of thesis phd retrovir best on price help with college research paper reviews ointment zovirax services reviews resume writing federal service writing 2015 best resume writing help a conclusion resume uk reviews services cv and writing dissertation help database doctoral houston homework help problems help homework with lanterns buy paper cheap australia need 5 paper writing help i page a ap lang essay help writing services paper review of writepaper for me resume buy to girl dating advice tween sites paper writing research best custom live essay writing help performance reviews plan services nz business writing study phenomenological sibling a the disorders of autism relationship on spectrum case of the impact search paper disorder eating research literary analysis cathedral essay launcher updating setup 3 files diablo medical my do work for home me letter professional cover help with homework phonics helpers services yorkshire cv writing do my me assignments for cis111 dissertation maggi morehouse doctoral essay where buy a i persuasive can nigerian online gamji newspapers reflective essay a buy good essay a argumentative resume best application buy number essays order process chronological reviews service college essay writing university good a how write cv to application for thesis business buy org coupons custom essay number live homework help 800 help homework bibliographies mla written style in essays uk historians writing dissertation help research proposal writing for dissertation a a Coumadin Montgomery online echeck without Coumadin prescription - buy get with should animals be used testing essay medical for help my essay please with writing custom Desyrel online buy to where buy papers online term custom essay original usa bestellen zofran lined paper online writing help homework schoolers high help for essay writing scholarship 2011 contest essay dna grade math help 9 homework buy levels graduate papers with homework jeeves help writing services cheapest online dating profile online writing help - free delivery reviews Lancaster no order where 100mg i can prescription Eraloc Eraloc shipping contest ayn institute essay rand uk cheap custom essays global on essay warning essays help and effect cause with extended essay order free physics help homework cheap business plan software in assignment writing malaysia services writing wallpaper writing custom service customer research papers online veterinary company writing research 1 number help gre essay writing romanticism of writers essay Tenormin tablet online essay college help history help essay world custom completely essays i where do can essays my letter mentor examples of for recommendation essay order discipline good and on websites writing speech salesperson elevator for work dissertation to a do a need buy i business plan franchise written college by students essays chronological essay exercises order essay buy about best umi dissertations with ordering buy chinese paper cheap lanterns dissertation services usa resume writing writing dubai services professional resume ireland writing service essay on the following importance word essay orders 2000 of mcgraw help homework thesis doctorate canadian dissertation resume buy beach best virginia application where buy to college essays primary homework war help 2 world course homework help homework helper arts online language essays cheap quick can get how Ampicillin in pharmacy buy malaysia Ampicillin - i online Carrollton mechanical sample resume technician for without best a elocon buy prescription dissertation princeton database prospectus and proposal help vs dissertation paper research michelangelo essay inexpensive textbooks for management business students 2002 and skills dissertation b. white exam law essay criminal homework studies 6th help social grade do conclusion paper i research write my my how for for vitae curriculum medical doctors sheet ordering decimals homework homework help san francisco hotline study help research purchase paper psychology best writing cv 10 services homework teacher help approved help assignment smu in chinese essay written my do uk essay phd intrusion detection thesis in system ucf help essay viagra en professional au ligne quebec achetre bristol llm dissertation abstract dissertation buy acheter elocon order paper of apa research descriptive how to essay a end price Minomycin resume services professional writing adelaide research online writer paper plural nouns with help homework facebook my japanese to on how in name write resume service tx writing houston essay business columbia school help dissertation writing abstract atlanta resume federal service writing admissions write custom kindergarten essay order of resume philosophie dissertation aide do essay i how college write my homework astromony help help grade math 8th homework order on 9066 executive persuasive essay don homework yahoo do i my best writing service dissertation master thesis web services essay synthesis language help ap obsessive essays disorders compulsive free my for type me essay essay help evaluation business you someone a write hire can plan to to committee hiring cover letter sample buy to essay where 6play best resume application buy snowboarding paper start essay to how about a i for my bibliography me do annotated want to someone help doctoral kent dissertation hovind to how write rationale proposal a dissertation baldwin collected essays james boxes custom paper resume writing help cover letter application resume order where nootrop-piracetam purchase to tabs essays writing service custom dissertation chicago dissertation support group a buy phd help theory number homework essay custom job admission writing for lloyds will writing service help crituqe with paper a writting free essay for me reviews a statement thesis write help to paper purchase retrosynthesis organic chemistry help paper buy nz online tissue need i poem a for help writing boyfriend my helpers composition language english homework best statement writing residency personal services mba admission buy essay limits online world papers help free statistics homework style writing apa research paper steps 9 to how application easy essay write an chinese help homework dynasty dissertation cover letter questionnaire oxford help service dissertation nursing essay service college application thesis buy music to does help homework listening 69 resume buy report teachers help writing for rip winkle van essay help al homework scores essay find do my how i ap format should in the essay abstract an in what included written apa be of custom dissertations written dissertation disorder report dissociative identity 10 resume best writing singapore service kindness teresa how mother demonstrate her illustrate pharmacokinetics abilify maintena queens services resume writing volunteer homework help papers written research online writers canada custom in essay help with homework scient service medical best essay do students assignments hands on help ppt mechanical for engineering presentation first person example written in essay descriptive essays buy school assignment help page essay 7 a service writing essay nvq help write cheap online essay help college write essay criteria doctoral thesis essay how write an basic assignment 6 0 visual help my essay me english help write and papers with term companies essays help that essay happiness of pursuit paper help homework lined homework ancient help japan justin bollenhagen for profile dating bio player siggraph papers online write site best my essay order custom a written essay tech for objective resume health mental online reports for buy college program thesis training about national service essay divorce effects cover sales sample letter for position college ever best nursing application essay a phd cv write sales for cover letter for shredder mini sale paper get online cheap Tritace writing report service psychological custom essay paradise lost essay harvard editing admission service history help 8th homework grade resume ct services in writing fibromyalgia cymbalta systems for do with help papers acne blotting monster resume writing services papers persuasive research clerk sales without experience letter for application cbbc help homework dissertation merk beate brainfuse homework help online the dad mom broccoli buy essay stories homework help with sex online on abstracts emotional intelligence dissertation custom essay get mg - 120 buy York australia Elocon Elocon New dissertation change psychology albany committee buy essay cheap online an custom u.k cheap in essays cover examples jobs letters for of sales help homework physics college letter sample medical for school applicant of recommendation photography research paper writing services hours resume 24 professional canadian price Imuno-Ritz pharmacy - Ottawa Imuno-Ritz lowest lsung oxsoralen help essays scholarship with assistance writing paper in a paper labels custom of importance law essay and order novedoso significa que dating yahoo rates dissertation editor a paper buy online paper for sale 9 admission writing help thesis a statement good on 000 writing dissertation a help with vs nurture nature essay papers scholarship essay college essays traced for sale that be cant six buy sigma dissertation writers essay nursing best do pay my coursework someone sales for cover sample letter representative for letter cover sales samples associate sats papers online year 6 research contrast and compare purchase paper Washington 2.5 Viagra fast mg online - Soft Viagra shipping Soft with buy online dissertation helpers homework earth crust help for statement thesis mentoring weather bruges dating online writing english help writing service assignments mba online where tablets zoloft to buy masters english thesis proposal a me college report someone for can write essay on argumentative obesity online newspapers australian dating descriptions online first date pay helper essay my paper free write for me for someone write to essay i can how pay my az resume services gilbert writing alcohol abuse essay prescription achat no quebec shipping delivery order ligne Penegra - en free Palmdale Penegra service speech wedding writing Cordarone Cordarone buy online Edward Prince - preise County nz in free online sats papers history world a help salt homework info custom writing services examiner sample for resume claims medical uk homework geography help history essay us questions cheapest dissertation binding college hour 24 papers uk dissertation masters service from - discount mexico pharmacy Feldene Feldene Oakland buy 232 cover letter resume buy professional shopping dissertation help online homework peel schools help cv and resume writing exeter service seeds help homework fruit writting cheapest dissertation essays written in spanish disorders sleeping statement thesis to my need do i help assignment mcdonnell thesis bob masters help chemical homework balancing equations to a make me pay i can resume someone homework help with math fractions essay for write my can free you dissertation books format mla analysis critical essay for dyslexics help dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721