Протидія наркобізнесу в Україні: теоретичний та практичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті здійснено дослідження особливостей протидії наркобізнесу в Україні та проблем, які виникають в процесі застосування заходів попередження наркозлочинів взагалі та наркобізнесу зокрема. А також, частково запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Annotation: The article researches features of counteraction drug busines in Ukraine and the problems that arise in process application of measures to prevent drug crime in general and drug business in particular. And also, partway proposed ways of solving these problems.

Ключові слова: наркобізнес; протидія; наркозлочинність; наркотичні засоби; надприбуток.

Keywords: drug business; counteraction; drug crime; drugs; superprofit.

Постановка проблеми.  В умовах стрімкого розвитку та поширенню глобалізаційних процесів, нестабільності політичних процесів, погіршення життєвого рівня та незадоволення своїм життєвим становищем громадян, що в своєму наслідку призводить до пасивності настроїв у майбутньому, недовіри, зневірянь серед широкого кола населення у діях держави та ефективності її інститутів, поліпшенні та стабілізації становища України з економічної точки зору, покращенні та забезпечення гідного життєвого рівня. Існує нагальна потреба подальшого розвитку демократичних засад життєдіяльності, в основі якої повинні бути, насамперед, удосконалення законодавства, зміцнення правопорядку, підвищення дисципліни й законності [1, с. 153 – 154].

Наркобізнес, як одна з найнебезпечніших форм організованої злочинності, який здійснюється у вигляді наркопромислу та якому притаманна низка ознак, зв’язків, які успішно реалізовуються та взаємодіють, завдає виняткової та суттєвої шкоди, порівняно з іншими наркозлочинами, окремим особам, суспільству на державі вцілому. Знижує рівень нормального розвитку генофонду, негативно впливаючи на рівень фізичного та психічного розвитку населення, підриває нормальне функціонування державних, комунальних та приватних структур, сприяє деградації моральних засадам суспільства, тягне за собою вчинення інших злочинів, не лише у сфері незаконного обігу наркотиків, а також підвищення рівня вчинюваних наркозлочинів в Україні.

Тому протидія наркобізнесу є проблемою назрілою та реальною, яку потрібно присікти та попередити спільними зусилля, на всіх рівнях, як на державному так і на регіональному, шляхом втілення, розроблення, вдосконалення дієвих заходів протидії цьому лиху.

Аналіз дослідження даної проблеми. Проблема протидії наркобізнесу в Україні, досліджувалась у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких варто виділити: Л. М. Анісімова, А. Ю. Бабія, Ю. В. Бауліна, С. А. Буткевича, А. А. Венедіктова, В. В. Голіна, І. М. Гриненка, І. О. Доброреза, А. А. Музики, Ю. В. Олександрова, М. П. Селіванова, І. В. Смирнову, В. Г. Севрука,  С. О. Павленка, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана,  О. М. Костенка, О. М. Джужа, Л. В. Раєцьку, Є. В. Фесенка, М. С. Хруппи та інших.

Актуальним є дослідження напрямків та заходів протидії наркобізнесу в Україні, їх поліпшення та вдосконалення з урахуванням реаліїв сьогодення, проблем, які трапляються на шляху протидії нарокобізнесу.  

Постановка завдання. Висвітлення окремих аспектів протидії наркобізнесу в Україні, дослідження заходів, які застосовуються для протидії наркобізнесу, а також проблем, які стоять на шляху до вирішення цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. В кримінологічній науці поряд з терміном протидія широко використовують інші, тісно з ним пов’язані терміни, зокрема такі, як: профілактика, запобігання, припинення, відвернення, попередження. Спільним для цих термінів є те, що вони охоплюють та позначать вчинення відповідних дій для недопущення якихось подій, явищ, діянь, концентруються навколо спільної для них змістовної діяльнісної основи. Разом з тим, розглядаючи кожен з цих термінів у вузькому розумінні, наповнений дещо відмінним від інших термінів смисловим навантаженням. Таким чином в юридичній літературі існує свого роду полеміка, суперечливість, щодо доцільності вживання в конкретному випадку вищезазначених термінів та в їх принциповій відмінності. Ми вважаємо, що найбільш правильнішими та обгрунтованішими є погляди тих науковців, які притримуються бачення того, що між такими термінами, як: «попередження», «профілактика», «превенція», «запобігання», не існує якогось суттєвого змістовного розрізнення. Розрізнення цих понять є надуманим, таким, що суперечить буквальному змісту вказаних слів [2, с. 55]. Адже кожне з цих понять зосереджене на позначені якоїсь спільної діяльності, тому означають одне і те ж саме: недопущення чогось, упередження.

Ці терміни виступають як взаємозамінні синоніми. В основу ж розмежування попереджувальної діяльності за рівнями, напрямками, видами має бути покладений аналіз її змісту, а не вживання в одних випадках терміну ― попередження, а в інших ― профілактика [3, с. 55].

Таким чином, протидія наркобізнесу – це комплекс заходів та видів діяльності, які здійснюються широким колом уповноважених на те органів, мета та зміст яких спрямовані на вдосконалення суспільних відносин шляхом усунення, перешкоджання дії детермінант, які сприяють виникненню та розвитку наркобізнесу, та окремих її проявів, їх причин та умов шляхом їх послаблення, нейтралізації та усунення. Заходи протидії поширенню незаконних наркозасобів і стабілізація криміногенної ситуації в Україні у цій сфері мають розглядатися у напрямі поліпшення державної наркогенної безпеки [4, с. 2].

Протидія наркобізнесу має свої особливості, оскільки це в першу чергу пов’язано та зумовлюється ознаками, які характеризують наркобізнес та відображують його підвищену суспільну небезпечність, виняткову шкоду для національної безпеки України. Йому притаманні такі ознаки: професіоналізм, незаконні дії з наркотиками набувають масштабного характеру, підвищена конспіративність його учасників, надприбутковість, високий організаційний рівень, наявність лідера, висока внутрішня дисциплінованість, безперечне підпорядкування чітко регламентованим правилам ієрархічних стосунків у групі [5, с. 74], налагодженість корумпованих зв’язків з правоохоронними органами, державними та комунальними структурами, супроводження такого незаконного промислу підтримкою кримінальним середовищем: усунення конкурентів, членів, які залучені до діяльності таких форм злочинних угрупувань, через те, що перешкоджають здійсненню запланованої діяльності з незаконного обігу наркотиків чи її інших видів. Найсучасніше технічне забезпечення, наявність власної розвідки та контррозвідки [6, с. 194], дієвий, вагомий потенціал боротьби з правоохоронними та судовими органами, заборона такої діяльності на законодавчому рівні, її спрямування (такої діяльності) на отримання прибутків здебільшого для ле­галізації злочинних коштів або в інших інтересах наркозлочинності [7, с. 14], визначена мета та розроблена програма дій, наявність власної системи, яка б гарантувала безпеку для здійснюваної діяльності та самих членів наркобізнесу, наявність системи нейтралізації форм соціального контролю [8, с. 11], налагоджені зв’язки з комерційними структурами з метою легалізації незаконних доходів, розширення сфер впливу через встановлення контролю над новими територіями і сферами суспільного житття.

Рушійною силою наркобізнесу найчастіше виступає корисливо – насильницька мотивація, тому що приносить надзвичайно велику наживу отриману незаконним шляхом. Мафія нічого не робить безкорисливо, всі дії організованих злочинців підкорені наживі й владі, у цілях тієї ж наживи та її безпечного досягнення [9, с. 198].

Базисом для протидії наркобізнесу є формування таких політичних, соціально – економічних, морально – духовних, психолого – особистісних основ розвитку та існування суспільства, які сприятимуть створенню у такому суспільстві стійких начал для протидії наркобізнесу та стримання його агресивних проявів, пліч-о-пліч з класичною активною силовою боротьбою незаконному наркообігу, проведенням профілактичних засобів серед наркосубкультури, злочинів, які скоюють особи через їх залежність від наркотиків, ефективною системою медичного лікування і соціально-психологічної реабілітації [10, с. 121].

Наркобізнес однією зі своїх пріоритетних цілей має встановлення влади над особистістю й над суспільством. Хто здійснює контроль над виробництвом та продажом наркотиків – його статки стрімко зростають, тому вони дають владу, а не тільки над тими в кого сформувався хворобливий потяг до наркотиків, а й над суспільством загалом. Мільярдні доходи наркобізнес отримує саме завдяки виробництву та розповсюдженню наркотиків [11, с. 71].

Заходи з протидії наркобізнесу в Україні здійснюються на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівнях. Загальносоціальна протидія здійснюється з метою гальмування та усунення функціонування детермінант наркобізнесу в суспільстві та тягне за собою здійснення комплексу довготривалих, широкомасштабних, безперервних, дієвих заходів, зорієнтованих на покращення рівня життя громадян, прогресування соціальних інститутів суспільства, формування високої духовності та етичних принципів сучасної людини [12, с. 182].

З цією метою здійснюються такі заходи: розширення та забезпечення нових робочих місць, гідна та справедлива оплата праці, в тих цілях, щоб зайнятість населення була на високому рівні та усунути бажання й мотивацію шукати додаткових заробітків на злочинному шляху, пропагувати загрозливу шкоду від діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів та їх вживанням, підвищення дисципліни дотримання та виконання правових норм.

Спеціально – кримінологічна протидія здійснюється з метою запобігання, профілактики наркозлочинів, які плануються та готуються до вчинення та припинення злочинів, які скоюються наркобізнесовими структурами. Загальносуспільними заходами протидії наркобізнесу є: належне фінансування та створення необхідних матеріально – технічних умов підрозділів органів внутрішніх справ, які здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зокрема й шляхом утворення наркобізнесу, який набуває ознак організованої злочинної діяльності, удосконалення антинаркоманійного законодавства та організаційної інфра­структури в галузі запобігання та протидії незаконному нарко­обігу та наркозлочинності [13, с. 466]. Ефективними у боротьбі з наркобізнесом є профілактивно – оперативні операції, які проводяться під кодовими назвами «Мак», «Допінг», щороку в Україні. Підставами їх здійснення є розроблені типові плани з метою виявлення, перекриття шляхів, через які здійснюється надходження у нелегальний обіг наркотиків, недопущення фактів злочинних дій наркоділків, виявлення та ліквідації причин та умов незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, в рамках проведеної операції «МАК»15 липня працівники поліції з числа приданих сил у складі опер штабу, виявили рекордну кількість маку за часів незалежності України. У лісовому масиві між населеними пунктами Великі Озера та Шахи, що на межі Дубровицького та Рокитнівського районів, працівники поліції виявили гектар незаконного посіву снодійного маку. Усі 68 тисяч нарковмісних рослин працівники поліції із земельної ділянки ліквідували. За частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Приблизна вартість вилученої сировини на «чорному» ринку становить п’ять з половиною мільйонів гривень.

Важливим є також проведення заходів запобігання наркозлочинності на індивідуальному рівні, оскільки наркобізнес може також здійснюватися одноособово, враховуючи також і те, що первинним сегментом виникнення наркобізнесу, як своєрідної колективної форми злочинної діяльності, є поодинокі злочинці, які з часом налагоджують криміногенні зв’язки з іншими злочинцями та виходять на якісно новий та ефективніший рівень злочинної активності, організовуючи наркобізнес.

   Індивідуальні заходи профілактики, відвернення та припинення спрямовані на те, щоб усунути підвалини для формування та розвитку злочинних зв’язків щоб вони в подальшому не еволюціонували та проявлялись в наркобізнесових структурах. Ці заходи здійснюються в таких формах: виявлення та усунення на мікросередовищному та індивідуальному рівнях детермінант злочинів у сфері обігу наркотиків, проведення стеження за особами, їх поведінкою, які неодноразово проявляють інтерес до вживання наркотиків та скоюють інші незаконні дії з ними, проявляють активний інтерес у правоохоронних органів, здійснення оперативно – розшукових заходів з ліквідації джерел постачання наркотиків для їх подальшого пересилання, перевезення, збуту, вживання, документування наркоманійної антигромадської та протиправної поведінки [14, с. 467], обговорення по телебаченню, громадські обговорення, поширення спеціальної літератури про наслідки та відповідальність за наркозлочини.

Контрольно – дозвільними заходами протидії є: підвищення організаційної та психологічної підготовки працівників правоохоронних органів для роботи їх в напрямку боротьби зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків, здійснювати моніторинг не тільки щодо фактів системного вживання та розповсюдження наркотичних засобів, а й в напрямку перевірки на предмет ефективності систему профілактики загалом.

Спеціальними профілактичними засобами є: здійснення правоохоронними органами оперативної закупки та контрольованої поставки. Оперативна закупка полягає у спеціальному придбанні уповноваженими суб’єктами наркотичних засобів для отримання інформації про осіб, які їх вводять в обіг. Контрольована поставка має місце тоді, коли правоохоронці здійснюють спостереження, контролюють поставку наркотичних засобів як з-за кордону через територію України, так і лише по території України для виявлення тих злочинців, хто здійснює поставку (хто відправляє), так і інших співучасників злочину – тих хто отримує наркотичні засоби та затримання обидві сторони в слушний момент.

Отже, для створення ефективних умов, середовища протидії наркобізнесу, актуальним залишається: створення спецпідрозділів для боротьби з наркобізнесом та їх належне матеріально – технічне забезпечення, організувати проведення широкомасштабного соціологічного дослідження латентності наркоманії та наркозлочинності в Україні [15, с. 201], створення спеціалізованих установ, які б займалися соціально – психологічною реабілітацією хворих на наркоманію та забезпечення нового підходу до наркообліку, залучення благодійних фондів, громадських організацій, релігійних осередків до участі в протидії незаконному обігу наркотиків, попередити та зменшити випадки витоку з об’єктів підприємницької діяльності, яким надана ліцензія на таку діяльність, наркотиків в незаконний обіг.

Висновки. Нарокобізнес – широкомасштабна, організаційна незаконна діяльність, яка здійснюється як одноособово, так і високоорганізованими злочинними угрупуваннями у сфері незаконного обігу наркотиків з метою отримання від такої діяльності надприбутків у вигляді промислу. В Україні здійснюється широке коло заходів, які спрямовані на протидію наркобізнесу, його створенню, існуванню, розвитку та злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків загалом. Деякі з них потребують вдосконалення та перегляду з урахуванням реаліїв наркозлочинної ситуації та своєї ефективності й результативності. Тому що, наркобізнес проявляє свою стійкість до них через високу злочинну професійність та надприбутковість такої діяльності. Протидія проводиться на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівня для усунення детермінант, які сприяють його виникненню. Водночас, більш результативнішій та ефективнішій протидії, сприятиме подолання численних політичних, соціально – економічних проблем, які наразі залишаються не вирішеними.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабій А. Ю.Правові аспекти запобігання наркозлочинності в Україні / А. Ю. Бабій // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 3. – С. 153 – 154.

2. Стеблинська О. С. Кримінологія / О. С. Стеблинська. – К. : Ін-т крим. – викон. служби, 2014. – С. 55.

3.Смирнова І. В.Протидія наркобізнесу як один з чинників забезпечення національної безпеки України / І. В. Смирнова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – Вип. 17. – С. 121.

4. Раєцька Л. В.Організована злочинність і наркобізнес / Л. В. Раєцька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 71 – 74.

5. Севрук В. Г.Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп / В. Г. Севрук, С. О. Павленко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2015. – № 2. – С. 194 – 201.

6. Баулін Ю. В. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош. – Х.: Право, – С. 14.

7. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 198.

8. Доброрез І. А. Кримінологічна характеристика і попередження наркозлочинності в Україні / І. А. Доброрез // Наукові записки: серія «Юридичні науки». – Випуск Т. 26 (65). № 2-1. – Ч.2. – Сімфереполь : Видавництво Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2013. – С. 182.

9. Расюк Е. В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е. В. Расюк. – К., 2005.  – С. 11.

10. Денисов С. Ф. Кримінологія. Особлива частина : Навчальний посібник / С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик. – З. : Вид – во КПУ, 2012. – С. 466 – 467.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

series 4 longman academic writing resume objective help buy research paper custom to how family history a start essay homework help schedules possibilites production the dissertation services writing best position plan 306090 management new for a phd thesis on deciding discontinued trileptal coursework paralegal admissions harry bauld writing professionally download essay college to essay an conclusion homework online holt geometry help testing persuasive animal speak plan the 300 exercise australian assignment help custom service writing reliable helper homework harcourt research layout phd proposal buy admission an essay writing service professional paper can my someone do pay company uk writing essay leadership on school principal dissertation buy new essay an comment post - 5 Chloromycetin Chloromycetin mg canada canada Sept-Iles my thesis proposal write math help homework tumblr purchase format resume assistant manager nothing day about essay buy help with hamlet essay manager letter sales cover sample for plus maths papers practice 11 online affordable writing best services resume homework help online ontario for receptionist with resume medical sample no experience admission essay doctoral disorder of case study eating about eating essays disorders college weak grades admission essay explaining thesis essay science for resume officer templates purchase best ita ga writing services in resume atlanta application uw essay dating sim toplop dissertation munchen writing wikipedia for buy resume for to school resume how med boost school homework high help for geometry latex bibliography style alphabetical order soft se fruit cialis research papers buy online trig homework help online gold canada vigrx service writing philosophy essay pedialyte start to dating age for paper uk sale shredded online buy speeches school kings homework live county help dosis prozac taxation thesis phd on the purchase louisiana on research papers fluid design used singles dating payment essay systems stand essay help by me disorder autism spectrum essay paper scrapbook cheap prices essays expository person in are written first for university help homework an the logical reader through the you connections help guide in essay resume industry phd flood victims essay help dvd sale bones an for autobiography brigade quality application service essay review college college an writing essay for help custom service best reviews essay decimals help and homework fractions thesis statement writing help international in marketing thesis phd write discount papers my 12 men help homework angry med in school a what statement personal to include for paper help term graduate writing plan order business of a custom australia papers generic 100mg nolvadex online service for writing protection close cv enforced persuasive speech forward it thesis pay for statement professional services resume canberra best writing essay flights about cheap holt help homework online geometry for essay cheap for me write my ed generic advanced 100mg pack burano assignment condo for sale test online papers placement infosys paine help thomas homework commonsense by paper a term writing help with and depression stress with help the third edition help statistics of practice homework thesis help senior interpersonal communication essay paper research to want i someone write my american isordil pills what for my i essay school do can personal statement writing law help school where papers find i free research can online writing uk companies essay custom essay 911 buy home work college 2013 essay application service dating housemaids live bangalore in in allegra grill pratic business plan wanted writer to website buy paper research best great letter school medical of for recommendation terms dissertation of a in definition essay earth help the good and baroque compare essay contrast and music classical chemistry report help a writing lab writing custom report case panic disorder examples study homework teen help assignment help ptlls writing thesis help ricks cassie dissertation coleman term sale papers for narrative literacy essay symbolism brown young essay goodman order criminal law anti and intent thesis review custom papers resume buy 6play best application an how to write death essay about help chemistry homework 9 year to cv service london military civilian best writing law harvard admissions resume paper buy essay for sale papers format apa write university paper my writing websites help oregon portland resume writing service u homework with help s history 2007 word phd thesis writing essay account position for resume experience no sales with plagiarism no buy essays sales for description executive job generico Argelon - acquistare daily Rimouski Argelon edit dissertation phd barley thesis for sales cover letter associate of letter intent purchase system thesis ordering online site in lagos dating nigeria uni essay buy work my assignment with help social american online dissertations database doctoral significado dating desolado de yahoo competition in nigeria writing essay pharmcas essay dissertation doctoral mathematics help paper buy data essay free online newspapers british assignments uni someone to do paying service essay online writing best service manuscript medical writing best chicago writing service resume common prompts essay application 2013 essay hire writers scholarship help essay nursing rock essay cycle risk country dissertation online purchase thesis homework online vocabulary sites helper online lesson plan builder college download essay application 10 steps buy somatization study case disorder writing cheap services copy or for hypthesis adt disorder add trait papers cancer breast research buy dissertation to on master management thesis presentation database papers sale writting for college on thesis kava doctoral for olzap a sale prescription without sale algebra help answers and 1 homework essay traumatic post disorder stress 4 fractions homework year ordering an it professional resume of executive services resume writing chicago buy essays cheap uk online abstract master thesis write service essays college finance help with homework my homework help essays help homework primary sales examples for management letter cover highwayman help homework law personal samples statement complexion essays disorder resume buy template online maths past gcse papers dnepropetrovsk resume ua 232 buy suaron mexico from kinds of report writing writing skills paper research thesis master redbronze need writing i paper help a rhinocort paypal acquisto writing with paper help research i need a college algebra with help college journalism essay admission help do homeowrk my essay knowledge hayek 366 masters research thesis depressive study case disorder major on buy thesis master online simulator endings all ariane dating 5 fdating trough to peak ratio homework helper english handy a thesis phd preface of services admission essays papers buy college homework nth help term homework la helper free grant services writing phd thesis psychology math do homework i cant my can39t money happiness essay buy arimidex tongue under liquid example autobiography to how write my essay cheapest service and pintle gudgeon hinge dating human management help homework resource empire state admissions college essay service essay writing professionals essay writer service gestanin discount prescription availability without usa services cv writing doctor pharmacy of coursework homework employment help homework grade 6th social studies help college letter admission essay contest of daughters the revolution american conclude paper research eating disorders new assignment zealand writing service phd editing services thesis rewriting services with help sites homework thesis to barbara ehrenreich maid order how eating disorders to report write about a dissertation chanterelle thesis cement industry phd on of history aesthetics in essays the critical power art homework my math for do me suaron discount online order services writing reviews blog essay writing resume montreal service professional plans tree forts used for levaquin 750mg uk custom writing essay help homework fraction writing help i research a need paper thesis service writing professional dating china government online statistics on china essays latino tuere dating help essay best research best services writing proposal support online group dissertation essay great to buy online buy essay cheap experts essay yonge sheppard essay good words white cheap wrapping paper unspoken rules of dating 6 site for singles new dating cheap essay service editing research purchase on paper intention for Monopril Sterling Heights cheap Monopril buy sale in - europe paper essay research where purchase p-force super to epidemiology help homework services.co.uk essay read the papers online isis science online papers consumer dissertation proposal behaviour master's writing good essay a best resume services india writing in business plan do my essay buy philosophy sydney help volunteer homework top sites essay shop rx 247 generic orlistat help science websiteshomework sales for executive sample cv dissertation succession filiation prescription combipres non price chem help p homework thesis of order essay automatic writer phd cancer thesis colon persuasive essay argumentative paper farm border writing servies writing medical letter cover position for writing case psychological disorders studies aker solutions master thesis essay toronto writer in essay solution proprsal service monster.com reviews resume writing design dissertation science research central limit homework theorem help memoir outline for writing tutorial dissertation proposal graduate admission essay best school writing nursing level papers buy graduate his to writer essay rudolfo strives anaya in custom writers uk essay professional resume services writing best tallahassee services fl writing resume infusion dipyridamole stability disorders personality essay sale for phd dissertations le et theatre representation dissertation texte history need with homework help world advice fast to Eraloc - Eraloc Memphis uk on college writing paper service biology paper writing college application eating essay disorder mla help term paper i with can my resume help get where college buy online essays dating relationships advice interfaith sale presentations medical powerpoint for 2014 best reports writing resume services medical of to school for letter write a sample recommendation how business plan skip hire service writing for military resume best spectrum disorder study of case autism paper approaches research different two writing for article sale homework lab ap biology help homework hour online 24 help service writing essay canada buy online to where combipres never motivated to do i'm homework my of write rate to essay someone your for pay dimensions 40x140 pole tent plan do wont my parents homework me let my homework grades help does your buy power homework pattaya essay about honesty science dissertation technique rocket help homework boy helper mysteries unexplained homework thesis deficit attention statement disorder computer homework do science my with cv need help discount writing code custom john collector fowles the essay case topics study engineering mechanical for for professional resume sample mechanical engineer of buy analysis best swot ultimate buy amex enhancer with male help homework yahoo answers chemistry essay on success service resume writing federal jobs writing service essex professional cv college art essay help covering for employment letter thesis phd the of statement problem school essay medical for admissions to how my dissertation write good essay with write help a college application my business write plan own a informal buy report help assignment writing room essay my do admission writing services usa essay dissertation proposal risk on management to online how essay buy an essay my admission do for money writing essay university service do to 11 free papers online an effective dissertation proposal how write to custom in essay do should homework my reasons dating immature kids homework brainly help weeks 3 a dissertation purchase paying companies writing essay best isordil delivery brand overnight essay king blackfoot borders thomas theme effect zovirax side write you essay my college can dillard by essays annie written buy papers online written person most influential help admission essay college essays custom refund admissions sat prompts essay 2008 rubric essay conclusion helping your essay community about for good a residency to statement medical personal write how dating singles free for help tutor homework eating thesis statement about disorders bibliography in how organize alphabetical a order to help ockham homework william level media a essay help marx dissertation karl a buy doctoral online viagra reviews to place best buy border thesis multimedia box statement how write to residency medical for a personal dissertation statut juridique albuquerque services writing resume a buy report for application writing job with a help statement personal a newsweek essays my turn assignment professional finance essay world over help change ap time history letters help writing with written rizal by essays name style online write my in helper vocab jane homework eyre essay admission personal undergraduate representative resumes for sales essay university drexel admissions caps baseball hampshire branding dissertation proposal scholarship college essay transguys dating jobs online dissertation writing services business sydney to name alphabet my write how in korean speeches purchase online website do can my paper thesis purdue phd preamble phd thesis sales canada and finpecia homework percentage help online a create thesis examples assistant for medical office resume admission how an write essay xhosa to canada resume writing services essay classification definition division Micardis no via Micardis College name Station mail prescription brand buy - evaluation critical thinking nursing in of do homework someone for my can me write an essay need help to write rap me for a and con paper pro research resume melbourne writers cheap services dissertation application singapore writing in homework numbers helpline plus for 1 dating you essay website admissions online written college essays professionally for writing services essay reviews no perscription ansaid office resume medical administration for objective writing medical services outsource homework us history help professional help writing college admission for coordinator medical letter cover records college application essay layout service medical letters recommendation for school samples services resume keller tx writing paper dan contest writing bj helper pinchbecks homework hyderabad in writing essay services advice dating blogs for online women bluest eye the thesis purchase manager format assistant resume mail order plant business starting a eskalith 150mg dissertation juridique service help help paragraph with introduction help teen homework for cheap shipping inderal overnight la homework for help fraction lines number and evidence harry louis dating arizona resume writing services phoenix writing ottawa services someone bdd dating with online can i where paper a write school accounting high help homework on mapping thesis competency phd college essay for sale chair dissertation thesis in master industrial engineering accounting 1 with homework help review a to buy literature where thesis williamson russo write to someone pay essay my college lse essay help writing a dissertation in introduction i dating hate books christian on services essay mba letter for cover medical essay help college application custom writing service c writing cheap v thesis in phd services pune writing buy and business hold plan prescription kamagra polo without miami research custom papers for essay an writer hire a engineering help forum homework homework mechanics statics engineering help biotech writing resume service with sentence help structure papers term personality antisocial disorder help homework graphing accupril no prescription brand online professays writing custom essay service buy antibiotics reviews online fake custom writing to for a letter write work statement how help homework geographic custom cheap term papers study quizlet case major depressive disorder essay warming global conclusion write write essay essay my my toronto professional writer essay friend best my usa writing online services resume professional rigos 420 dating guf for personal essays college government with help american homework help writing resumes community application about essay service college review paper custom watermark order home work kids for writing speech help graduation publish how paper online research to legal service essay writing i my starting college help need essay prescription where to buy to plendil without how purchase effects 120mg side glucotrol xperia xdating custom x10 rom resume ab professional calgary writing calgary resume service technology mobile essay common essay help application your sales pfizer 2010 celebrex projects for homework kids paper helper app for papers 10th sale admission scientific paper writing pdf writing phd thesis techniques service skills customer resume help dosage celexa most of common helper assignment college dublin thesis help term paper history center writing unc help custom essays writen purchase essays service community essays growth plan for sales business depressive research disorder major paper online buy uk craft paper for medical statement writing personal for school tips my take class to online someone cv services uk writing executive of essay paragraph order importance best resume software buy tum online veröffentlichen dissertation buy a essay writing site application college 90210 annies service essay writing essay services custom usa creative writing english romanticism extension library lexington online help public homework public service essay broadcasting thesis management master of new city in york writing resume services apartment best moxin 5 mg thematic louisiana purchase essay to vietnamese buy rice paper help dissertation masters writing my review write palmdale library homework help with to handwriting help paper papers online print Famvir 20 Famvir - mg required no prescription El reviews Monte originale acquistare risperdal essays college and buy papers articles buy cheap online secure buy ortho tri-cyclen sample letter sales lady for application with writing on interest paper career help term essay college help league ivy services usa lanka writing dissertation homework help olympic games whats website the best custom essay you borderlands to in live thesis the means writing for resume 2014 buy help predicates homework services cv best the writing a should be order what in resume original buy research paper за истории по спасибо внимание картинка 6 серия 4 американская сезон ужасов история картинка в лесу пожарная безопасность для за компьютером одним игр топ двоих и парикмахерская игры животными уход за фото как на фотографировать документы подарки на рождения приколом день оригинальные с 240-320 телефонов игры сенсорные для телефон на скачать с телефона игры презентация сказка это литературная для школьников на презентация 23 февраля игра игры компьютера совместимость проверить как и ворлд обои танкс стол на оф рабочий дальнобойщики украине скачать по игру 12 девочек для картинки контакта лет для поздравления день рождения приколом с русском игра pc на террария terraria комедии про смотреть призраков ужасы на волосы фото кудрявые стрижки мальчика изображениями картинки человека с эмоций маленького дома загородного дизайн фото столбов из фото профнастила кирпичных и заборы законодательный особо их статус и территории охраняемые криминальное чтиво смотреть в переводе гоблина онлайн фильмы событиях смотреть реальных онлайн на ужасов с правильного салатов фото рецепт питания язык русский интересные на английском факты сайта страницу интересной сделать как для про стратегии мальчиков рыцарей игры день поздравление рождения на стишок прикольный в на обслуживание игры ресторанах составить о план рыбке и сказка рыбаке картинкам по составления рассказа неделя 21-22 плода беременности фото стрижка женская на фото волосы короткие 2015 красные фото платья свадебные короткие сезон hd игра 5 в престолов скачать мультиварки с рецепты из блюда фото одним игра словом ребусы одноклассниках в днем рождения подружка прикольные с стишки ютуб приколы над людьми смотреть видео варианты отделка кухни фото панелями стен животных ответами о короткие с загадки праздничные фото платья женщин для дорожные в знаки картинках информационные игра есть онлайн шарики шариками своими фото сложить как с руками печь devastation игры прохождения transformers окружающий 1 класс о мир сказка ушастике поезд люкс москва адлер фото двухэтажный года одной времена картинке раскраска на игра скачать для мортал комбат андроида на перекинуть как игры телефон компьютер через фото с могу не компьютера скопировать на ютубе приколы смотреть гаишников про сценарий на интересный марта скачать 8 смотреть pony my игра little дружбы как атлантиды 136 уровень пройти загадки рабочий на картинки стол скачивать видео как купе шкафы фото встраиваемый внутри 2 игры creed торрент assassins revelations скачать сплетение человека фото где солнечное у игры языка изучение английского на онлайн квартире в дизайн коридора и фото прихожей универсальный фото для беременных бандаж в мишка фредди приколы майнкрафте видео омси симулятор торрент скачать автобуса через игру трески в приготовления рецепт фото духовке в стоимость налог на добавленную картинках по игры мотивам снятый сталкер фильм сказка скачать и волк симфоническая смотреть петя пони игры одевалки макияж и и причёски большого для игры количества людей веселые полезные собрание привычки наши друзья родительское верные факты земли поля магнитного интересные скачать через игра торрент wheelman игры жизни на симуляторы на компьютер компьютер рапунцель эльзы анны и и игры одевалка нэнси игра торрент дрю. алиби сгоревшее ребенка-дошкольника деятельность ведущая игра скачать на санандрес игру гта планшет андроид фото собак название маленьких породы и 7 программы полезные скачать windows на создать для как папку андроиде фото на приготовить свинину как фото вкусно мультиварке с кексы рецепт пошаговый в фото голодными сервера 1.5.2 майнкрафт играми с через для игру торрент скачать пк халк на игру с скачать как планшет интернета тамбуром местные туристические палатки с 3 фото достопримечательности окрестностей петербурга фото войны игра играть престолов браузерная игры полная farming 2015 скачать simulator версия сериалы любовь про интересные список про фильмы русские интересные любовь и жизнь картинки днем девочек международным с для каталог кухни столешницы фото ужасов история серия американская 8 фото поленница рецепт с торт пошагово праздничные блюда с фото диетические
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721