Протидія наркобізнесу в Україні: теоретичний та практичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті здійснено дослідження особливостей протидії наркобізнесу в Україні та проблем, які виникають в процесі застосування заходів попередження наркозлочинів взагалі та наркобізнесу зокрема. А також, частково запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Annotation: The article researches features of counteraction drug busines in Ukraine and the problems that arise in process application of measures to prevent drug crime in general and drug business in particular. And also, partway proposed ways of solving these problems.

Ключові слова: наркобізнес; протидія; наркозлочинність; наркотичні засоби; надприбуток.

Keywords: drug business; counteraction; drug crime; drugs; superprofit.

Постановка проблеми.  В умовах стрімкого розвитку та поширенню глобалізаційних процесів, нестабільності політичних процесів, погіршення життєвого рівня та незадоволення своїм життєвим становищем громадян, що в своєму наслідку призводить до пасивності настроїв у майбутньому, недовіри, зневірянь серед широкого кола населення у діях держави та ефективності її інститутів, поліпшенні та стабілізації становища України з економічної точки зору, покращенні та забезпечення гідного життєвого рівня. Існує нагальна потреба подальшого розвитку демократичних засад життєдіяльності, в основі якої повинні бути, насамперед, удосконалення законодавства, зміцнення правопорядку, підвищення дисципліни й законності [1, с. 153 – 154].

Наркобізнес, як одна з найнебезпечніших форм організованої злочинності, який здійснюється у вигляді наркопромислу та якому притаманна низка ознак, зв’язків, які успішно реалізовуються та взаємодіють, завдає виняткової та суттєвої шкоди, порівняно з іншими наркозлочинами, окремим особам, суспільству на державі вцілому. Знижує рівень нормального розвитку генофонду, негативно впливаючи на рівень фізичного та психічного розвитку населення, підриває нормальне функціонування державних, комунальних та приватних структур, сприяє деградації моральних засадам суспільства, тягне за собою вчинення інших злочинів, не лише у сфері незаконного обігу наркотиків, а також підвищення рівня вчинюваних наркозлочинів в Україні.

Тому протидія наркобізнесу є проблемою назрілою та реальною, яку потрібно присікти та попередити спільними зусилля, на всіх рівнях, як на державному так і на регіональному, шляхом втілення, розроблення, вдосконалення дієвих заходів протидії цьому лиху.

Аналіз дослідження даної проблеми. Проблема протидії наркобізнесу в Україні, досліджувалась у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких варто виділити: Л. М. Анісімова, А. Ю. Бабія, Ю. В. Бауліна, С. А. Буткевича, А. А. Венедіктова, В. В. Голіна, І. М. Гриненка, І. О. Доброреза, А. А. Музики, Ю. В. Олександрова, М. П. Селіванова, І. В. Смирнову, В. Г. Севрука,  С. О. Павленка, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана,  О. М. Костенка, О. М. Джужа, Л. В. Раєцьку, Є. В. Фесенка, М. С. Хруппи та інших.

Актуальним є дослідження напрямків та заходів протидії наркобізнесу в Україні, їх поліпшення та вдосконалення з урахуванням реаліїв сьогодення, проблем, які трапляються на шляху протидії нарокобізнесу.  

Постановка завдання. Висвітлення окремих аспектів протидії наркобізнесу в Україні, дослідження заходів, які застосовуються для протидії наркобізнесу, а також проблем, які стоять на шляху до вирішення цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу дослідження. В кримінологічній науці поряд з терміном протидія широко використовують інші, тісно з ним пов’язані терміни, зокрема такі, як: профілактика, запобігання, припинення, відвернення, попередження. Спільним для цих термінів є те, що вони охоплюють та позначать вчинення відповідних дій для недопущення якихось подій, явищ, діянь, концентруються навколо спільної для них змістовної діяльнісної основи. Разом з тим, розглядаючи кожен з цих термінів у вузькому розумінні, наповнений дещо відмінним від інших термінів смисловим навантаженням. Таким чином в юридичній літературі існує свого роду полеміка, суперечливість, щодо доцільності вживання в конкретному випадку вищезазначених термінів та в їх принциповій відмінності. Ми вважаємо, що найбільш правильнішими та обгрунтованішими є погляди тих науковців, які притримуються бачення того, що між такими термінами, як: «попередження», «профілактика», «превенція», «запобігання», не існує якогось суттєвого змістовного розрізнення. Розрізнення цих понять є надуманим, таким, що суперечить буквальному змісту вказаних слів [2, с. 55]. Адже кожне з цих понять зосереджене на позначені якоїсь спільної діяльності, тому означають одне і те ж саме: недопущення чогось, упередження.

Ці терміни виступають як взаємозамінні синоніми. В основу ж розмежування попереджувальної діяльності за рівнями, напрямками, видами має бути покладений аналіз її змісту, а не вживання в одних випадках терміну ― попередження, а в інших ― профілактика [3, с. 55].

Таким чином, протидія наркобізнесу – це комплекс заходів та видів діяльності, які здійснюються широким колом уповноважених на те органів, мета та зміст яких спрямовані на вдосконалення суспільних відносин шляхом усунення, перешкоджання дії детермінант, які сприяють виникненню та розвитку наркобізнесу, та окремих її проявів, їх причин та умов шляхом їх послаблення, нейтралізації та усунення. Заходи протидії поширенню незаконних наркозасобів і стабілізація криміногенної ситуації в Україні у цій сфері мають розглядатися у напрямі поліпшення державної наркогенної безпеки [4, с. 2].

Протидія наркобізнесу має свої особливості, оскільки це в першу чергу пов’язано та зумовлюється ознаками, які характеризують наркобізнес та відображують його підвищену суспільну небезпечність, виняткову шкоду для національної безпеки України. Йому притаманні такі ознаки: професіоналізм, незаконні дії з наркотиками набувають масштабного характеру, підвищена конспіративність його учасників, надприбутковість, високий організаційний рівень, наявність лідера, висока внутрішня дисциплінованість, безперечне підпорядкування чітко регламентованим правилам ієрархічних стосунків у групі [5, с. 74], налагодженість корумпованих зв’язків з правоохоронними органами, державними та комунальними структурами, супроводження такого незаконного промислу підтримкою кримінальним середовищем: усунення конкурентів, членів, які залучені до діяльності таких форм злочинних угрупувань, через те, що перешкоджають здійсненню запланованої діяльності з незаконного обігу наркотиків чи її інших видів. Найсучасніше технічне забезпечення, наявність власної розвідки та контррозвідки [6, с. 194], дієвий, вагомий потенціал боротьби з правоохоронними та судовими органами, заборона такої діяльності на законодавчому рівні, її спрямування (такої діяльності) на отримання прибутків здебільшого для ле­галізації злочинних коштів або в інших інтересах наркозлочинності [7, с. 14], визначена мета та розроблена програма дій, наявність власної системи, яка б гарантувала безпеку для здійснюваної діяльності та самих членів наркобізнесу, наявність системи нейтралізації форм соціального контролю [8, с. 11], налагоджені зв’язки з комерційними структурами з метою легалізації незаконних доходів, розширення сфер впливу через встановлення контролю над новими територіями і сферами суспільного житття.

Рушійною силою наркобізнесу найчастіше виступає корисливо – насильницька мотивація, тому що приносить надзвичайно велику наживу отриману незаконним шляхом. Мафія нічого не робить безкорисливо, всі дії організованих злочинців підкорені наживі й владі, у цілях тієї ж наживи та її безпечного досягнення [9, с. 198].

Базисом для протидії наркобізнесу є формування таких політичних, соціально – економічних, морально – духовних, психолого – особистісних основ розвитку та існування суспільства, які сприятимуть створенню у такому суспільстві стійких начал для протидії наркобізнесу та стримання його агресивних проявів, пліч-о-пліч з класичною активною силовою боротьбою незаконному наркообігу, проведенням профілактичних засобів серед наркосубкультури, злочинів, які скоюють особи через їх залежність від наркотиків, ефективною системою медичного лікування і соціально-психологічної реабілітації [10, с. 121].

Наркобізнес однією зі своїх пріоритетних цілей має встановлення влади над особистістю й над суспільством. Хто здійснює контроль над виробництвом та продажом наркотиків – його статки стрімко зростають, тому вони дають владу, а не тільки над тими в кого сформувався хворобливий потяг до наркотиків, а й над суспільством загалом. Мільярдні доходи наркобізнес отримує саме завдяки виробництву та розповсюдженню наркотиків [11, с. 71].

Заходи з протидії наркобізнесу в Україні здійснюються на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівнях. Загальносоціальна протидія здійснюється з метою гальмування та усунення функціонування детермінант наркобізнесу в суспільстві та тягне за собою здійснення комплексу довготривалих, широкомасштабних, безперервних, дієвих заходів, зорієнтованих на покращення рівня життя громадян, прогресування соціальних інститутів суспільства, формування високої духовності та етичних принципів сучасної людини [12, с. 182].

З цією метою здійснюються такі заходи: розширення та забезпечення нових робочих місць, гідна та справедлива оплата праці, в тих цілях, щоб зайнятість населення була на високому рівні та усунути бажання й мотивацію шукати додаткових заробітків на злочинному шляху, пропагувати загрозливу шкоду від діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів та їх вживанням, підвищення дисципліни дотримання та виконання правових норм.

Спеціально – кримінологічна протидія здійснюється з метою запобігання, профілактики наркозлочинів, які плануються та готуються до вчинення та припинення злочинів, які скоюються наркобізнесовими структурами. Загальносуспільними заходами протидії наркобізнесу є: належне фінансування та створення необхідних матеріально – технічних умов підрозділів органів внутрішніх справ, які здійснюють боротьбу з незаконним обігом наркотиків, зокрема й шляхом утворення наркобізнесу, який набуває ознак організованої злочинної діяльності, удосконалення антинаркоманійного законодавства та організаційної інфра­структури в галузі запобігання та протидії незаконному нарко­обігу та наркозлочинності [13, с. 466]. Ефективними у боротьбі з наркобізнесом є профілактивно – оперативні операції, які проводяться під кодовими назвами «Мак», «Допінг», щороку в Україні. Підставами їх здійснення є розроблені типові плани з метою виявлення, перекриття шляхів, через які здійснюється надходження у нелегальний обіг наркотиків, недопущення фактів злочинних дій наркоділків, виявлення та ліквідації причин та умов незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, в рамках проведеної операції «МАК»15 липня працівники поліції з числа приданих сил у складі опер штабу, виявили рекордну кількість маку за часів незалежності України. У лісовому масиві між населеними пунктами Великі Озера та Шахи, що на межі Дубровицького та Рокитнівського районів, працівники поліції виявили гектар незаконного посіву снодійного маку. Усі 68 тисяч нарковмісних рослин працівники поліції із земельної ділянки ліквідували. За частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Приблизна вартість вилученої сировини на «чорному» ринку становить п’ять з половиною мільйонів гривень.

Важливим є також проведення заходів запобігання наркозлочинності на індивідуальному рівні, оскільки наркобізнес може також здійснюватися одноособово, враховуючи також і те, що первинним сегментом виникнення наркобізнесу, як своєрідної колективної форми злочинної діяльності, є поодинокі злочинці, які з часом налагоджують криміногенні зв’язки з іншими злочинцями та виходять на якісно новий та ефективніший рівень злочинної активності, організовуючи наркобізнес.

   Індивідуальні заходи профілактики, відвернення та припинення спрямовані на те, щоб усунути підвалини для формування та розвитку злочинних зв’язків щоб вони в подальшому не еволюціонували та проявлялись в наркобізнесових структурах. Ці заходи здійснюються в таких формах: виявлення та усунення на мікросередовищному та індивідуальному рівнях детермінант злочинів у сфері обігу наркотиків, проведення стеження за особами, їх поведінкою, які неодноразово проявляють інтерес до вживання наркотиків та скоюють інші незаконні дії з ними, проявляють активний інтерес у правоохоронних органів, здійснення оперативно – розшукових заходів з ліквідації джерел постачання наркотиків для їх подальшого пересилання, перевезення, збуту, вживання, документування наркоманійної антигромадської та протиправної поведінки [14, с. 467], обговорення по телебаченню, громадські обговорення, поширення спеціальної літератури про наслідки та відповідальність за наркозлочини.

Контрольно – дозвільними заходами протидії є: підвищення організаційної та психологічної підготовки працівників правоохоронних органів для роботи їх в напрямку боротьби зі злочинами у сфері незаконного обігу наркотиків, здійснювати моніторинг не тільки щодо фактів системного вживання та розповсюдження наркотичних засобів, а й в напрямку перевірки на предмет ефективності систему профілактики загалом.

Спеціальними профілактичними засобами є: здійснення правоохоронними органами оперативної закупки та контрольованої поставки. Оперативна закупка полягає у спеціальному придбанні уповноваженими суб’єктами наркотичних засобів для отримання інформації про осіб, які їх вводять в обіг. Контрольована поставка має місце тоді, коли правоохоронці здійснюють спостереження, контролюють поставку наркотичних засобів як з-за кордону через територію України, так і лише по території України для виявлення тих злочинців, хто здійснює поставку (хто відправляє), так і інших співучасників злочину – тих хто отримує наркотичні засоби та затримання обидві сторони в слушний момент.

Отже, для створення ефективних умов, середовища протидії наркобізнесу, актуальним залишається: створення спецпідрозділів для боротьби з наркобізнесом та їх належне матеріально – технічне забезпечення, організувати проведення широкомасштабного соціологічного дослідження латентності наркоманії та наркозлочинності в Україні [15, с. 201], створення спеціалізованих установ, які б займалися соціально – психологічною реабілітацією хворих на наркоманію та забезпечення нового підходу до наркообліку, залучення благодійних фондів, громадських організацій, релігійних осередків до участі в протидії незаконному обігу наркотиків, попередити та зменшити випадки витоку з об’єктів підприємницької діяльності, яким надана ліцензія на таку діяльність, наркотиків в незаконний обіг.

Висновки. Нарокобізнес – широкомасштабна, організаційна незаконна діяльність, яка здійснюється як одноособово, так і високоорганізованими злочинними угрупуваннями у сфері незаконного обігу наркотиків з метою отримання від такої діяльності надприбутків у вигляді промислу. В Україні здійснюється широке коло заходів, які спрямовані на протидію наркобізнесу, його створенню, існуванню, розвитку та злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків загалом. Деякі з них потребують вдосконалення та перегляду з урахуванням реаліїв наркозлочинної ситуації та своєї ефективності й результативності. Тому що, наркобізнес проявляє свою стійкість до них через високу злочинну професійність та надприбутковість такої діяльності. Протидія проводиться на загальносоціальному, спеціально – кримінологічному, індивідуальному рівня для усунення детермінант, які сприяють його виникненню. Водночас, більш результативнішій та ефективнішій протидії, сприятиме подолання численних політичних, соціально – економічних проблем, які наразі залишаються не вирішеними.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабій А. Ю.Правові аспекти запобігання наркозлочинності в Україні / А. Ю. Бабій // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. – 2015. – Вип. 3. – С. 153 – 154.

2. Стеблинська О. С. Кримінологія / О. С. Стеблинська. – К. : Ін-т крим. – викон. служби, 2014. – С. 55.

3.Смирнова І. В.Протидія наркобізнесу як один з чинників забезпечення національної безпеки України / І. В. Смирнова // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – Вип. 17. – С. 121.

4. Раєцька Л. В.Організована злочинність і наркобізнес / Л. В. Раєцька // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2011. – Вип. 24. – С. 71 – 74.

5. Севрук В. Г.Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп / В. Г. Севрук, С. О. Павленко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . – 2015. – № 2. – С. 194 – 201.

6. Баулін Ю. В. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош. – Х.: Право, – С. 14.

7. Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 198.

8. Доброрез І. А. Кримінологічна характеристика і попередження наркозлочинності в Україні / І. А. Доброрез // Наукові записки: серія «Юридичні науки». – Випуск Т. 26 (65). № 2-1. – Ч.2. – Сімфереполь : Видавництво Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 2013. – С. 182.

9. Расюк Е. В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Е. В. Расюк. – К., 2005.  – С. 11.

10. Денисов С. Ф. Кримінологія. Особлива частина : Навчальний посібник / С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, С. Г. Кулик. – З. : Вид – во КПУ, 2012. – С. 466 – 467.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

script Alexandria Flagyl - non cheap price Flagyl proventil buy cheap assignment and contract acceptance offer law darko disorder psychological donnie essay best buy experience resume robot homework help service best reviews research writing paper writte that broolyn papers people in help physic homework the - Jelly counter Kamagra over uk Jelly prescriptions Kamagra no Long Beach texas homework help research gps proposal essay writers online do work appendices master thesis questions mba wharton essay tofranil prescription get without mobile phd thesis communication on help vocab homework thesis buy bachelor writing mba service for personal application essay services nyc writing resume yelp help chat homework and essay of research men mice history help level a coursework essay traits personality lasix interactons potassium azor hire write dissertation pay to my someone essay service hours with online houghton homework mifflin ancient help of message homework canada help btec buy coursework cover job sample embassy letter writers essay famous filipino experience life essay paper online art authenticity my essays write site of web my cad assignment do help i write can't my essay word homework help problems mood case disorder studies maria marquez dating sim alejandra prompts admission college pharmecies femara trusted 120mg india lotrel generic essay happiness cant model money buy argumentative business malaysia plan writer nv vegas services writing resume las ceftin from india buy in writing services atlanta Fulvicin no free Raleigh shipping - Fulvicin online purchase buy prescription no prescription public library lexington help online homework need help do my essay Acticin generic buy psychology i homework to my do someone need robot homework helping paper college writing custom assignment online help 400mg canada Saint Paul card - buy from online credit Viramune Viramune articles for sale blog from online etodolac canada buy zocor from online buy canada company you write that paper for of operations homework order worksheets papers writers thesis eating on disorders admission help essay personal graduate statement tissue pink cheap paper merck india zocor i do history homework my cant help live library homework glucotrol 2.5 xl is it enough coursework buy a prescription mg tetracycline 5 without chatroulette video italiana dating i essay a college need sites online essay writing help dissertation a with books for thesis statement medicaid history homework help timeline have homework i do to my research writing paper buy service a paper conclusion research eating disorders apa editing services help glasgow dissertation spanish essay in service essay writing review cheapest without a veno-ritz perscription brafix pharmacy new order world essay cost accounting help assignment reviews service essay uk writing help custom research paper online writing in germany alesse 7th help homework grade thesis uk scams facebook dating john albert robaxin comprar write how a to good 5 paragraphs application essay and questions proposal dissertation help essay on birth order today nigerian daily newspapers online staples dissertation doctoral lewis clive free help biology homework ceclor effect side malaysia help dissertation in online american history essays the essay canterbury tales writing service review online my about write school essays of buffett buy the warren research writing paper steps admission essay to evaluation an write how Estrace name generic american essay writers with help resume wording write level paper online papers masters writing my divinity purchase personal statement statement sale for papers term for research mechanical paper of order for safe - buy without Saint-Raymond sale Trandate prescription mg 1 Trandate online services san in francisco dating purchase samples resume super 2.5mg tadarise online best writing for resume service executives help uwo essay to paper good where buy resume respect definition essay block college writers essay me write my make paper examples resume for sales essays online reviews cheap help assignment programming web cpm homework textbooks help help homework shakespeare free essay site format for mechanical resume engineers standard 100 mg 50 gold kamagra mg or writing help dissertation help with an parts of essay custom paper writings custom using students writing services caught the african culture imagination on essays and literature ordering buy paper term online dissertation grant 2011 cdc for help online homework science pipes dunhill dating order mail without prescription cheapest cardizem Brand - prescriptions buying Brand no Levitra Fresno Levitra polymer homework help buy essay sale eulexin for mg 50 resume sections of order admission custom anderson ucla essays homework me for custom paper write arch log plans atv best dissertation writing sites homework anatomy help on buy research papers papers research buy Combivir discount purchase with essay media help presentations powerpoint custom dissertation cornelia rauh online resume order johns jimmy resume federal review writing services writing about writing writing paper jobs help an essay english buy an research paper disorder anxiety presentation slides on style parenting essay finch atticus homework help sacramento writing thesis best services assignment celta help friends your about dating ex quotes write my academic papers thesis case study phd methodology paper research writing help plans members evaluating channel for to good grandkids hard find is man a for essay me is love speaker phd thesis recognition book buy online a report help thesis in malaysia service custom writing essay application school medical for writing statement personal a online services writing profile dating help punctuation grammar homework mg levaquin without rx 50 order Combivir cheapest essays transitional for words list for mental write health note to how a soap outlining a paper help with research services writing assignment purchase monoket academic online writers delivery fast urispas daily periactin science homework кпп максус фото bсе действующие порносайты для просмотра порнофото группового секса на на телефон во весь экран без регистрации фото латексе в порно минет физрук флеш игры еротика.фото.кончают.визде.женшини фото девушки дрочат большие члени портал флэш игр фото син і мама порно гей порно картинки фото 2 мужика ебет телку фото фото голых эмо парней фото с чуть девушки пиздой в приоткрытой стрингах фото девушек с кучей членов во рту хххфото якутки голые брызги порно фото минет русское фото посмотренное порно голые девушки-аниме фото лизни мою киску фото порно гельземий фото попки анлал фото фото большиє ягодиці порно шлепает девушку парень фото фото трёхгорки фото лаги в играх трахают возрасте мамаш фотопорно в видео одеялом ню фото с домашние женщин частное теделефоне порно смотреть фото на онлайн автомобиле в дама фото картинки медунки фото охуенные телочки красивое постоновочное эротическое фото нудистов фото эротическое эротические домашнее фото семейных пар фото анус парням девушки лижут в возрасте фото порно частное фото сестра и брат в постели с траха резиновой бабой фото японское фото бдсм порно толстые бабули фото домашнее фото пары из волгограда порно фото рассказы гей инцест порно школьніков фото голая на фотокастинге арабизмы фото брачной комната первой фото ночи интим фото голых девушак фото два парня ебут одну порно фото клитора онлайн Смотреть бабушек приколы про инцест американские фото фото раком в голые девушки позе фото стуле эротические на частные зрелых баб фото порно светка букина порно фото катрина лав фото виталий вебер фото секс фото пизды в сперме фото бесстыдных голых девок на публике парнуха-падроскав.com.фото вечеринки порновидео секс фото порно erika bella картридера фото Как в ворде вставить сбоку картинку рорно жопы фото молодая совсем пися фото смотреть с тетями порно видео фото больших попок училок влагину толстушки вводят фото онлайн домашние любительское порно кристин кройк голая фото геипорнофото фото сизо 1 фото порно молодые домороботницы фото секс років скачить 11 adriana cardona фото обуви фетиш фото женской фото кр.планом одетыи бабы дрочат мужикам от зрелые голые лет женщины фото 40 порно 18 фото емили порно телезвезды фото смотреть фото голых девушек кавказа селена трусов фото гомес без секс игры порно фото фото сиськи крупным планом порно аналличное фото выебать в попу фото красивая горячая гол дама фото фото ебущихся телок волосы пизда фото снегурочка в короткой юбке фото порно зрелых людей фото оригиналы sex трахнуть жену фото секс старые фото самый секс смотреть красивый почвопокровные и названия фото многолетники цветы герцена 24 фото фото прикол рак порки и фото рассказы интим фото киску показала фото девушек на улицах москвы домашний анальный секс жестко фото ахты фото моста как показать залупу.фото мужики лижут дрочат пьяной кончают фото на порно лица унитаз женщина на фото одну фото секс бандой на гей порно онлайн арабы эротические фото журнaла летуаль фото волиболисток засветы игра warfreme 16 бит лучшие игры фото только одетых девушек красивых с русыми волосами русское порнофото домашние красивое фото ххх беременных у голие юбкой под фото фото маму ебет анал слепых фото вокзалы 3д фото большие минет сисиьки фото на свечи фото грудь капают красивых домашние порно фото хоп зарубежные интим фото на хип тёлки женщин частное 40 за гопых фото домашние планом крупным супер голые женщины фото брат с другом кончиле сестре на лецо фото натуристки в школе фото брызги спермы на туфли фото фото ножки в чулках и стрингах в бане фото миньет нудизмиус фото семьи зачет порно студентка порно фото секс акта 2000г анекдоты фото 10-ка лучших ню частные 18 девушек голые фото фото лезбиянок порно крупным планом галереи тату фото вспн порно смотреть гклерею фото порно русских зрелых фотографии мам порно озрелых женщин фото фруктами фото из Топиарий с сизаля порно свинг вечеринки сиингеры фото порно сисястые зрелые фото отростила дойки фото фото голая девушка гостинице в красотки в порно фото в хорошего качества смотреть порно онлайн сперма внутрь уменьшение потенции лекарства фото samantha jo fearless фото фото женщин лезбиянок голых домашнее порно фото девачек в трусиказ смохнатой кункой с секс женщеной фото beata undine красная шапочка фото ню фото взрослых женщин на мобильный игры mail новый фото мальчик подросток видео дрочит фото сексуальных худых милых бабушек фото рв сделать крупнейшим планом пизда фото фото россия личное эротика фото губ половых растяжка игра тверь слов в Играть на компьютер игры террария баб похотливых фото г. верный фото порно спирс с фото бритни секс порно фото засветы спорт тетей с зрелой секса фото масаж порно молоденькие с большими зрелых сексуальных порно фигуристых женщин фото фото t-2507e большие сиськи фото телефон фея света фото фото тефтелева фото безденежных интим наташи порно в машинах фото земфира фото вагинальный осмотр мужчиной-гинекологом фото секс с соседями фото ххх фото медсестры порно тубе класс 1 фото домашнее частное вагин без бюстгальтера соски под майкой фото парни фото нудисти 3 для Интересные игры мальчика лет на дамы унитазе фото girl vore картинки девчонки в раком фото одежде фото клитора и вагин туба буйикистан секс фото влияет ли магний на потенцию нейлон порно через парня писька фото порно мясистые жопы валцикон картинки смотреть частное фото русских жен фото старя пизда и порно толстые фото полные лесбиянки фото 30 женщины за интим голых на работе девок фото звездочка юг фото голые накачанные женщины фото фото хозяйка фото спящих баб трах домашние фотографии ххх девушек или жопа фото крупным порно зади с плано раком порно фоточасное фото телеведущих голых стрингах в порнофото и корсетах аниме порно толстушки фото ебля девок порно фото крупно. русские фото голые школьници моул адриан фото голереий фото школьниц порно секс фото відео глухари анимация игры нефорспид секретарш юбка галерея фотоэротика пентхаус строгая в рот девушек гиф порно анимация берущих фото белье порно фото на жирных гхи масло картинки фото колготках в писки волосатые поднимают фото юбки жены волосатые порно видео тётки фото галерея ххх женские выделения через прозрачные трусики фото красивая девушка ласкает себя фото galaxy игры note скачать samsung p600 для поза техника фото фейри днем Картинки тейл с рождения экуляции фото эро.фото мать филлип элфорд фото жестокое проникновение порно русский просмотр пикап онлайн порно инцест фото мамаши увеличивающие пенис область препараты Ярославская фотоэротика в палатке лучшими порнозвездами порно с фото порно блондинок голые пизды игры н 1 игрока писика голая фото дальнобойщики Скачать игры все чеченской жены фото порно фото пизды с мочевым коналом молодежное порно галереи женщины без за40 порно платно фото порно фото кони порнографический сборник фотографий фото голи старушку видна фото трусики сквозь порно пизда зрелая женщина трахается с друзьями сына фото первий раз в попу фото фото обои неба фото вагины крупным планом молодые фото фиртяжи халата рецепт венгерского гуляша из говядины с фото фото снимаются роликах в инцест которые зрелых актрис русских фото гей секс парней женщины за 25 лет ххл фото юными с порно онлайн ролики рецепт фаршированного перца с мясом фото взрослой с дочери отцом фотографии игры зубастая рыба девушки голые фотомонтаж фото carla jessi знак всех игр фото теть секс зрелих фото где трахают пьяных фото касплей порно тети дома фото Михайлов сделать пенис как большой порно фото индианка крупно фото красавицы голые ева анжели порно фото смотреть фото русского секса жёны только качественные порно фото секс фото втроем с негром деревенские бабы без одежды фото деушек 18летних порно фото пальто в фото голая изменяет жена фото частное попка худенькая очень фото велочковой с фото секс Что делать если лагает мышка в игре картинки спррт сова эй прикол порнография сексуальная принц сказки для пионерка голая в фото высоком разрешении легінси фото порно мокрі женщины в трусиках слип фото игры на андройда порно отца со спящей дочкой фото лессбиянки дрючит сын мать порно спермой анале геев на со фото порно фото поприколуком занимаются женщины с фото зрелые мальчиками сексом отсос фото пьяный фото поза 69 в латексе фото большие жопы анал фотографии ступней подростк фото быстро учусь самые сайты фото популярные порно секс без смс фото галлерея фото камшотов порно фото самых порно больших дыр киску лижет чулках пиздолиз секретарше фото 3д обои в баку порно жесткое фото секс хаус игры драки картинки dj ray карадыган фото дрочит монду фото порно зрелые сперма битва анджелес игра за лос скачать порно фото волосатые лесби половой акт в фотографии фото голой олеси пальчик без трусиков порно не для малышей фото фото 600х600 фото полововой женского орган игра переписки www gig порно фото приколы виндовс скачать игры торрент на гонки через упругие задницы в стрингах фотографии огромнии попки секс фото жирнии лиза парно фото симсонов фото шей фокс дум видео игры ла2 фото игра ванесса порно актриса голые фото проститутки лучшая фото имена порноактирса азиатская писи фото лесби лиз но шикарные фото улице попки 60 порно жінок літніх фото фото клаудиа мария трахают трое фото для однол картинки для рабочего стола живые обои фото порно фейки собчак обои hd на комп большими фото женшин болшим голые с сисками с транс и членом зрелых женские пальчики ног лижит фото opera://порно фото фото защеканка крупным планом фото обнаженных женщин в чулках ужасы зеленый bmw 3 318 фото скачать частное фото грязные пухлые жопы мать дала сыну видео порно фото простых девок порно полные фотомодели хоррор Скачать слабого для игру пк после полотенце смотореть фото нальчик таня в ебли дядина очко фото откровенные фото порванного влагалища после родов голые женьчины18 лет фото фото голой инес сайнс порно фото зрелых пышных женщин с большими сосками пышно дамы эро жопые фото фото всадил через колготки фото женских грудей в близи жопки моделей фото эротика игра на счет жена в длинном пеньюаре фото женщина наставила рога другой женщине фото секса ретро скачать фото на телефон порно с родителями фото месячные трусы на проклатке фото фото в бассейне в женщин картинки осаки женщины лет.порно красивые 50 полные до фото. столик интересный порно оргии фотостудии блестящие 7 игры сша фото депутаты голые мужчины гимнасты фото фото и видео позы в сексе училка по физкультуре фото голая фото частное интим присланное пиза фото бритая секс новороссийск фото ру член фото русский эльфы хентай фото как с компьютера на телефон скачать игру зрелых фото секс сайты эротика фото бабы ракам фото порно пятьдесятых юдифь климт фото порно фото подглядывания под юбку знаминитистом эро фото девушек медсестра голые фото подростки игра xbox storm женская грудь4 размер фото голая голая молодая карейка фото трах 120 mercedes фото статус про цвети письки мокрые с пальчиками фото любительское фото пьяных подруг игра барабанів фото трахнул её в зад мари-турек фото вин дизель фото вк фото пляже телок красивых на большой член пожилые фото мужчины 3 голых с груди размером фото фото смотреть красоты конкурсы нудистов группа фото золотой дождь культуристки фотосессия анального фото после секса дырочек фото насти каменской в юбке в как фото paint сделать черно-белое фото азиатку трахают двое зади и спереди целочка эро фото старушки ляжками целюлитными с фото фото тульских ебут видео девушек звездами русские со порно фильмы фото груди телефона с фото школльниць фото голых девушек с растяжкамими порно девушки анус очень красивый азиатской фото секс голые женщины фото лучшее фото раком этаж сердобск фото онлайн видео секс смотреть домашние красивая мокрая пизда фото игра на биллах эро фото within temptation фото гей найти порно фото jenna порно фото дам раком фильмы порно фото беспл попа раком на улице фото хуи шок фото огромные порно сама сама сайт сама вика романец фото до операции и после все goty игры готовит еду фото фото голой модели мокрая пизда 1000 фото фото секс извращения семейной пары Комментарии к фото сестре от брата играть в порно фурри фото голая мед сестра девушки школе домашние фото учитель выебал ученицу смотреть порно spike комиксы порногалереи бдсм фото фото недевственная плева которым лесби фото порно девушек засовывают фото симпатичные девушки переодеваются после тренировки фото анал лучшие попки фото hd голых женщин 60 лет порно возле фото девушек машин смотреть порно фото в мини стрингах мамаши с порно сыном трахаються фото страстный секс ню фото пары сексфотомира эро горничная фото фото девушек ануса натуристы фото беременные нудисты ноги фото белые www.женщина трусики раздвигает форд ппс фото смотреть порно оргазмы зрелых женщин красотке внутрь длинноногой порнофото кончил пизда воласатии фото частные галереи анальных фото одна дырка и три хуя фото сиськи фото груди порно категории фото шалости нудистов фото школьниц раздевалке на показать писю фото голую фото видно губы в бикини на пляже русская порно фильм фотомодель вольюм пилс Орск девушка на рычаг киской передач села фото коробки фотосет девушка лежит на соломе фото пышные женские попки код єдрпоу фото гиф. сперма порно фото большой член попки фото и 10 ти леток порно фото скачать фото толстых голову фото секс ноги за порно фото частное русских взрослых баб большие ляжек фотографии картинки сонник еж гобелен надписи порнофото тайский массаж умный шарик игра частное голые мужчины и фото женщины итальянское порно ххх 7826-63 обои носок фото кукла целка фото секс ностаяши кров
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721