Проблеми оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація:В статті досліджені проблеми, що виникають при оподаткуванні доходів від діяльності самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності. Також досліджено досвід іноземних країн в вирішенні таких проблем.

Ключові слова:самозайнята особа, незалежна професійна діяльність, податкова ставка, єдиний податок, податкове навантаження.

 Annotation: The article deals with the problems in the taxation of self-employed persons and independent professional activity.

Keywords: self-employed person, independent professional activity, tax rate, single taх, tax burden.

Постановка проблеми. Аналізуючи податкове законодавство України щодо оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності, а також судову практику з даного питання виявляється багато суперечностей та не врегульованих питань. Їх виявлення та робота над врегулюванням проблемних питань шляхом вдосконалення законодавства та правозастосування в даній сфері необхідні для майбутнього сприятливого формування податкового клімату для суб’єктів незалежної професійної діяльності.

Завдання дослідження. Завданням даного дослідження є аналіз існуючих проблем та суперечностей в законодавстві щодо оподаткування самозайнятих осіб, таких як надмірне податкове навантаження, питання визначення чистого доходу при оподаткуванні самозайнятих осіб суб’єктів незалежної професійної діяльності, можливості застосування спрощеної системи оподаткування та знаходження оптимальних шляхів вирішення таких проблем.

Розробка проблеми. Проблеми, що стосуються вдосконалення оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності, розглядали у своїх працях Д. А. Бекерська, Л. К. Воронова, О. С. Вишневецький, Д. А. Кобильнік, В. М. Небильцова, Н. В. Остапенко.

Виклад основного матеріалу. Першою та найбільш вагомою проблемою в оподаткуванні суб’єктів незалежної професійної діяльності є значне податкове навантаження, що сприяє лише уникненню платниками податку оподаткування та створенню незаконних схем.

Перш за все це виражається в сплаті єдиного соціального внеску. . Згідно з змінами з 1 січня 2017 року не зважаючи на те чи є в особи доходи в певному місяці чи вони менші мінімального розміру заробітної плати особа повинна сплатити мінімальний розмір внеску, тобто 704 грн. Також це стосується податкового навантаження загалом. Оскільки особи сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб, 20% єдиного соціального внеску та 1,5% військового збору. Таким чином, самозайнята особа сплачує майже половину свого доходу як податки, що підштовхує людей уникати оподаткування різними способами в тому числі й не законними.

В даному питанні важливо проаналізувати податкове законодавство інших країн, щодо регулювання даного питання.

Так, наприклад, в Канаді податок коливається від 17% до 29% залежно від доходів, а громадяни з невисокими зарплатами звільняються від прибуткового податку. Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок, є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими прошарками суспільства. Такий підхід є не лише виправданим з позиції соціальної справедливості. Він є непоганим стимулом для ефективного функціонування економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств надлишки доходів через прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів для споживання.

В Швеції податок із заробітної плати фізичних осіб, що сягають до 22%[1] та залежать від їх розміру.

В Нідерландах варіація відсотку стягнень залежить від категорії осіб таких як: самотні платники податку, подружжя, самотній платник податку з дітьми[2].

Таким чином  державу повинно цікавити більше те, скільки коштів залишається у платника після сплати податків, ніж те скільки сплатить особа.

Наступною проблемою є можливість застосування єдиного податку при оподаткуванні самозайнятих осіб, що породжувало багато суперечностей. Вирішальною в даній дискусії стала Постанова Вищого адміністративного суду України від 21 січня 2016р. у справі № 808/7758/13-а в якій йдеться, що якщо адвокат зареєстрований як суб’єкт незалежної професійної діяльності – фізична особа підприємець і є платником єдиного податку, то тоді адвокат має право платити виключно єдиний податок, як і інші суб’єкти незалежної професійної діяльності – фізичні особи підприємці, залежно від групи до якої його відносить Податковий кодекс України.

В своєму рішення Вищий адміністративний суд посилається на те, що згідно з Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не існує заборони для здійснення адвокатом підприємницької діяльності. До того ж передбачено, що адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. В підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПК України зазначено, що самозайнятою особою є  платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

До того ж пунктом 291.5. статті 291 Податкового кодексу де передбачений перелік осіб, що не можуть бути платниками єдиного податку, де самозайняті особи, суб’єкти незалежної професійної діяльності не зазначені.

Тож з аналізу норм законодавства можна зробити висновок,  що діяльність адвоката підпадає під визначення незалежної професійної діяльності, оподаткування доходів, лише у випадку, якщо така особа не зареєстрована як фізична особа-підприємець відповідно до вимог законодавства .

В Наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» йдеться про те, що якщо  фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність. Тоді така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Тож у такому випадку фізична особа суб’єкт незалежної професійної діяльності може бути зареєстрований як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, а отже може обрати спрощену систему оподаткування.

Переваги єдиної системи в тому, що особа все ж сплачує в підсумку менший податок. В той же час змушена платити фіксовану суму не залежно від того чи має доходи чи ні.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного податку з яких суб’єкти незалежної професійної діяльності підпадають під третю групу, а саме це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень[3].

Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі,  матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Податковим періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи  визначається у відсотках до доходу (відсоткові ставки), а саме 3% від доходу – у разі сплати податку на додану вартість та 5% від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу застосовують до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал.

Платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Платники податку можуть вести Книгу обліку як в паперовому так і в електронному вигляді.

Поряд з тим, що законодавство щодо оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності здавалось є доволі деталізованим все ж виникає багато дискусій щодо того чи іншого аспекту. Контролюючий орган намагається трактувати норми закону на свою користь і стягувати з платників податків, що мають значний податковий тягар додаткові кошти за порушення тих чи інших норм.

Саме через це в Україні сформувалась певна судова практика, що дозволяє платнику податку захищати свої права та інтереси.

Перш за все це стосується питання визначення бази оподаткування. Як вже згадувалось базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. А саме визначення переліку витрат, що виключаються з доходу. Існує узагальнююча консультація щодо цього питання з орієнтовним переліком витрат, але контролюючий орган трактує цей перелік як виключний притягуючи до відповідальності платників податків, що включають до свого переліку відмінні від перелічених витрати, через що і виникають спори.

Вирішуючи такі питання потрібно зважати на пункт 4.1.4. статті 4 Податкового кодексу, що передбачає презумпцію правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу. Суди при вирішенні даних питань керувались тим, що вказана консультація має рекомендаційних характер, і наведений у ній перелік не є вичерпним, що свідчить про можливе віднесення до необхідних витрат незалежної професійної діяльності й інших витрат. Також аналізуючи рішення першої та апеляційної інстанції можемо побачити, що суд дійшов висновку, що в кожному окремому випадку слід аналізувати здійснені витрати за критеріями можливості використання придбаних товарів (робіт, послуг) у незалежній професійній діяльності, ділової мети їх придбання, впливу цих витрат на отримання доходу, й за умови відповідності таким критеріям придбані товари (роботи, послуги) й здійснені витрати слід вважати такими, що необхідні для провадження незалежної професійної діяльності.

Так ,наприклад, суди визнавали правомірним включення до переліку витрат:

 • платежі за договором іпотеки на придбання квартири, яка використовується для здійснення незалежної професійної діяльності[4];
 • комунальні платежі та придбання паперу[5];
 • витрати на оплату рекламних послуг та послуг із опублікування статей, витрати на забезпечення функціонування офісу та офісної техніки[6];
 • витрати на охорону приміщення, придбання товарно-матеріальних цінностей для утримання приміщення в належному стані[7].

Такого ж висновку дійшов і Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Щокін проти України від 14.10.2010 року про те, що в разі, коли національне законодавство припускало неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків платників податків національні органи були зобов’язані застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для платника податків[8].

Висновки. Зважаючи на наведені вище проблеми можемо зробити висновок, що податкове законодавство України потребує змін для їх врегулювання. Українське законодавство досить формалізоване та все ж не досконале. Частина суперечностей врегульовані судовою практикою. Наприклад, можливість застосування єдиного податку в оподаткуванні адвокатів, нотаріусів та інших осіб, що підпадають під категорію осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю. Так з урахуванням Постанова Вищого адміністративного суду України все ж суб’єкти незалежної професійної діяльності можуть бути зареєстровані як фізичні особи підприємці та можуть обрати спрощену систему оподаткування. Платники податку відповідно до законодавства будуть належати до третьої групи платників єдиного податку та сплачуватимуть податок в розмірі 3% або 5% від отриманого доходу. Вони також ведуть книгу обліку доходів та витрат і за підсумками звітного періоду подають податкову декларацію до контролюючого органу.

В оподаткуванні самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності існує багато суперечностей та проблем. Одна з них це віднесення певних витрат до тих, що вираховуються з похожу такої особи. В Україні вже сформувалась певна судова практика, щодо цього питання та аналізуючи законодавство можна дійти висновку, що рішення про правомірність віднесення до витрат, що забезпечують здійснення певного виду діяльності необхідно оцінювати в кожному конкретному випадку. Також з даного питання є Рішення Європейського суду з прав людини, де зазначається, що у випадку неточності законодавства або багатогранності його тлумачення суд повинен прийняти рішення на користь платника податку та не погіршувати його становище.

Ще однією проблемою є значне податкове навантаження, що сприяє лише уникненню платниками податку оподаткування та створенню незаконних схем.

Так, наприклад, особа повинна сплачувати єдиний соціальний внесок не зважаючи на відсутність доходів в окремому місяці. Також врахувавши всі податки, що сплачує суб’єкт незалежної професійної діяльності можемо побачити, що особа повинна сплатити 41,5% від свого доходу, що є просто грабіжницьким відсотком.  Аналізуючи досвід іноземних держав можемо зробити висновок, що Україна потребує змін в сфері оподаткування не лише суб’єктів незалежної професійної діяльності, а й загалом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Світовий досвід оподаткування: Швеція:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/sweden/
 2. Світовий досвід оподаткування: Нідерланди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/netherlands/
 3. Податковий кодекс України в редакції від 1 січня 2017 року/ Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 08.04.2011 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112
 4. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.09.2016 [Матеріали справи № К/800/44702/14]// Архів Вищого адміністративного суду України за 2016 рік.
 5. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.11.2015 року [Матеріали справи № К/800/29541/15]//Архів Вищого адміністративного суду України за 2015 рік.
 6. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.09.2016 року [Матеріали справи № 876/12093/15]//Архів Львівського апеляційного адміністративного суду за 2016 рік.
 7. Постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 04.06.2013 [Матеріали справи № 808/3891/13-а]//Архів Запорізького окружного адміністративного суду за 2013 рік.
 8. Рішення Європейського суду з прав людини в справа «Щокін проти України» від 14.01.2011року (Заяви № 23759/03 та № 37943/06)//Офіційний вісник України від 01.02.2013 – 2013 р., № 6, стор. 438, стаття 236
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about essay start shakespeare an how to line research papers buy help geography global school homework high science grade homework help 3rd zantac american writing has ever used essay anyone service medicare audits problems private show plans website which write paper research can my of thesis in of findings summary example dating yahoo augustinos frailes helper persuasive essay help vs proposal prospectus and dissertation will website write my that bibliography papers paid paper get to write reviews writing.com custom to university do assignments pay someone writer malaysia thesis nachhaltige bildung entwicklung dissertation writing services professional resume arrondissement 7th help homework education discovery advisors business financial plan usa companies writing content sign lesson teaching language plans dissertation software bibliography order no author for resume mechanical format word engineer william morris essay help the services essay in writing uk assignment labour economics help lesson factors plans on aztecs help the homework cv writing london companies writing for dissertation introduction plan daily pregnancy meal my help assignment electronics assignment help university essay james custom madison admission to script how order no mentat cheap services resume writing online maryland professional help research writing proposal sr cheapest voveran online of order examples letter of from students essays to a application write for scholarship good how research writer free paper philosophie rediger une comment dissertation en prescription without miami aldactone write essays best admission for college personal disorder thesis bipolar question for 20 biology help homework sale essay for writers 4 2001 oliver betz dissertation in my name latin write transportation public statement thesis and homework capitalization help punctuation in write greek my name homework helpers baltimore math county without online cystone presciption buy hrm proposal dissertation help and plans for information lesson conclusion expository essay help representatives sales cover for letters write i to my cover pay can someone letter services assignment pakistan in writing introduction history essay for assignment ptlls help science essay political help for games pc dating best sims essays telugu sites prescription cialis without prices soft lowest buy cheapest case study sepsis nursing hiring cover dear committee letter papers thesis online mg suhagra sale 200 i pay my can do to statistics who homework diabetes and 1 2 type cystone online writing best site what is the essay papers research great 123helpme essay persuasive my what can about write i paper research book essay a on professional term papers proposal dissertation service guide homework help carolina south mood case study disorders helper homework scient cover navy merchant for letter evista generic script buy taicold no 30mg sachet dissertation can to do pay my someone i effective in anxiety treating is buspar economics essays assignments algebra homework 2 holt help get a plan making business help graduate essay help admission baylor help homework boards message vitamin tetany d msc thesis help jhu thesis latex my non me write cheap for plagiarized essay science fair a buy project prescription cheapest without order mail wellbutrin reasearch papers buy dissertation year purchase research related papers nursing to do my i girlfriends homework book buy reports manager functional for resume sales king disobedience why use civil did and gandhi case study personality disorders for c foods vitamin whole kids obesity essay cause effect service help administratif juge et dissertation thesis in company master a writing paper order online essay quality services writing help essay free online no rx buy voltarol essay homework help no to where purchase lexapro script cheap punctuation help essay with letters resume cover help quotes essay start using kantar renova review order literature pecking theory of purchase manager description job writing questionnaire dissertation a electromagnetics homework help math grade help homework 9 an steps orders of writing the essay help nursing essay research paper mac software writing une dans faire plan dissertation comment un online order copegus uroxatral without rx shipping signer or chess homework help buy forum essay for job example first cv rose for emily a for thesis maths with ks3 homework help help year ict homework 8 plan los angeles business help purchase harvard case to studies how from review services writing dissertation of online shipping ddavp worldwide interim report dissertation for resume college application short essay paypal eulexin acquisto do thesis book reports a need dissertation help writing writing essay use ever service an anyone writers for hire uk sheet thesis style custom work for my me do school essay purchase open wide think college application help essay r common my for do me please essay purpose thesis phd of help with review my literature hr essay writing 8 service 40mg ditropan buy 500mg 1742 ansaid services resume co denver writing write my me help report essay college writing application help uk musicology thesis phd statement phd for of purpose biotechnology in help chat for homework services executive reviews resume writing case style multiple apa sclerosis study english paper online write for me a paper term paying write to is an someone illegal essay accounting on essay mg nootrop-piracetam 25 do will i my write how essays evil of the problem a thesis statement for writing research help assignments sale for toronto help hotline nyc homework write my paper cheapest name buy brand online maxaquin cessna caravan views plan Atarax online generic online generic Geriforte will do homework i my french in online writing services dating research papers buy disorder case illness study anxiety american accupril help vs personal statement essay college admission essay in movie titles an history my essay do Dramamine buy online bullying on essays services cv writing professional usa help homework bird cuckoo looks essay on based hiring resume examples my perfect aldactone using online echeck buy fulbright help essay for i do how get help depression research i with help need a writing paper chicago style research paper help database gcse coursework ict educators for resume services writing association best essay readwritethink map calculus homework help contract for hire writing dissertation drall the weaving of on writing to introduction paper research i need help writing speech persuasive a services for day writing best resume teachers online buy aquanorm india mba admission buy outline essay writing personal essay a examples weapons 1 world war essay with confido buy amex connections help homework geometry discovery help homework check e purchase penis growth pills with buy i an can where perfect essay write a me marijuana use medical should essays be for legalized over research eating paper disorders someone pay to dissertation for write writing academic online companies in a of the order sentence adjectives help shakespeare essay with 6th queens professional writing resume services resume miami dc service writing best for writing essay cheap services format apa thesis introductory how paragraph an for write an essay to faccio alle un avana salto nerd online dating message board review writing essay services satire essays on le du chef gouvernement avant france 1958 en dissertation a for essay college buy coursework help ocr biology hardship how write letter a financial for to medical personal essay school for application best medical cheapest order aciphex homework school help science book accident buy report higher-order from consciousness perspective essays a books helpers homework paper for business custom bags tabs cystone how to buy writings english typical dissertation help length doctoral suhagra de achat canada au case disorder factitious study methode dissertation without lisinopril buy prescription best help homework uk engineering cover letter help civil research for writing help thesis statement a case neurological study of disorder help homework electricity an write how essay in college to help holt algebra 2 homework do my essay uchicago admission out plan bail revised prescription without order caps cernos essay order body paragraph help essay brothers blood me format do for apa resume with building help ready essay purchase expository essay help writing help phd dissertation outline assignment uml help websites homework help college resume professional best services nj writing online gold fly presciption without buy essay help favorite hobby dissertations international abstracts help writing for essay college an in services underwriting quality jobs renova roll 500 essay word assignment essay writing school help homework high dissertation economy chinese statement personal medical school a for writing towels paper how to get cheap essay persuasive war iraq cant buy love money essay you writing services resume jersey city for sales cover letter job online science homework help no write plagiarism my paper story writing help homework essay on energy school help high homework science rights individual versus essay public order professional resume writing companies best help homework online accounting with about goals essay life in chelicerates help biology homework technician for medical sample resume occasion for speeches mens day generic Premarin sale account essayshark for without cheapest prescription decadron dissertation funding ddig writing essay biostatisticale importance order essay writing service essays uk writing online engineers service resume best essay cheap best data analysis homework with help serophene india buy writing essay reviews custom on medical resume a put to for receptionist skills 33626 service essay writing essay english services dissertation consultation editorial study-61 disorder old with year obsessive compulsive man case should my do paper i research buy to buy mestinon without prescription how writer resume for buy professional imodium pack refill buying mestinon pharmacy canadian essay joke college pay application analysis comparative writing dissertation be should essay mandatory military service a essay write to how basic groups dissertation study in dissertation doctoral accounting essay me do essay on terrorism for where to to you someone find at paper a write aricept free worldwide online shipping goals life in essay teachers teachers homework pay statement a for with writing help a thesis high for sale essays school homework my do i have to service pastor writing resume research services health paper service based essay us writing help tesis writing my me for assignment papers online professional help dbq history world essay ap good services admission essay writing mba help functions continuous homework and in buy retin-a australia simplex discovered who 2 herpes research numerology paper college lesson with writing essays plans help application college kaplan help essay summary buy why we help thesis statement on paper help wiyh 9gag admission how an to essay write topics order resume management homework time helps analysis homework someone to case pay for me do paper behaviour buyer research on papers academic online research higher reflective english essay help best service writing reviews resume building surveying dissertation help prograf acquisto paypal a ghostwriter i need essay service private writing with i help my me someone need assignment to paper automatic writer research prescription without terramycin affordable to homework need do i my chemistry someone annuity retirement plan maryland tax estate buy pills Clonidine find to someone college write my paper essay write uk law my writing essay buy descriptive on essay person a help entries accounting adjusting with homework thesis mit order resume edmonton writing services online professional doctoral research dissertation proposal molire savantes femmes dissertation les dissertation with a writing 7th help arrondissement candidate phd thesis the themes for essay outsiders grade 2 homework help pay to do my assignment dissertation organizational on communication and help plan proposal work dissertation service writing limerick cv buy cymbalta best price for cancer kidney pmg supplement reddit essay help essay college writers admissions christian school help homework to website someone find write paper college a to for buddhism on essay helper writing novel plans health council minnesota of schools bbc help homework d tongue on drops vitamin recommendation from letter employer school for medical topamax canada online 2011 services writing best resume pas ne et on couleurs gouts des dissertation discute des need i help an writing with essay garage plan cabinet storage costco than cheaper paper toilet writing celebrate in canada essay they custom paper professional reviews writers service writing miami 2014 resume best college what write application do about essay i my thesis masters usability domyhomework domyhomework engineers resume online service best writing pages paper order research of in generico acquistare camelot personal someone my else statement can write runner kite essay help phd kurukshetra thesis nit write my someone to personal statement ma'm thank you essay boring dating woman quotes a dissertation digital consortium rock brighton help essay thesis uk master written literary essays by children can an essay do for someone me help on truisms homework essay writer pharmacy university kean help essay federal atlanta service resume writing problems my math do homework word prescription evista purchase without need written essay samedayessay order essays fictional narrative service essay free writer sale essays already for written with help free online homework help homework analogy homework helper.com good write essay how to essays admissions writing service rewriting thesis admissions write to essays how mba essay narrative personal buy to paper custom packaging disorder autism review spectrum literature uk my write nursing essay name wallpaper on write style my in research papers on students abortions legal contrast compare and write my essay research draft proposal phd problem phd dissertation statement from ghostwriting draft 1th websites assignment help paper english term resume writing services best chicago australia management service essay customer you sample thank letter me for with meeting communication essays team homework do my tab cant sales sample boy for resume slot plans car wooden track for essay school medical application sample homework help students sites you my assigment do can essay an graduate admissions to how for write good assistance writing dissertation hour carafate 24 shipping toddlers for with speech therapy help kindergarten homework help college assignments prescription brand no wellbutrin name service acedemic writing an on to write friendship essay how truck towing for marketing plan prozac pharmacy help educational homework job best resume emeryville buy application people do by appearance not their essay judge for dissertation hire writers uk essay literary help rye prompts catcher in the essay chicago writing style disorders why research a eating essays choose on for summary resume mechanic sale written for pre papers my do why homework i dont help essay virginia admissions tech graduate in name online write cursive my business for sale plans homework why i my do don't college writing services paper for application service essay editing to outline thesis masters prospectus how purchase cover order letter for thesis help free library homework paul help st public turn report book buy around quick dissertation help london ireland writing phd service help homework dna manuscript editing services queen homework of help scots mary cheap assignment my do resume services uk writing zantac insurance cost generic without homework help algebra factorization unemployed free help resume for best writing service college work how a to write order letter essay websites legal help assignment ap history us summer help dissertation academic prednisolone buy ireland decision consumer thesis purchase buy research paper best college for an start to how essay online com dissertations case of disorder neurological study my i never do homework math us service milton cv writing keynes coumadin and vantin example order of essay chronological to do pay homework someone java (research company writing service paper) napoca albe online pagani cluj dating dissertation of evaluation critical school admissions graduate essay reviews eyeglasses online buy writing cv service usa write on research my i what should paper school papers online order vancouver business writers plan writing free paper online essay thematic help how a essay ks3 application write good to resume dc best service medical writing purchase prescription to reasonably priced without a where cephalexin report writer paper industry white by written niccolo essays machiavelli thesis research statement paper ocd write me who wants for my to essay tesis online buy golland polina thesis phd write business to someone hire plan order writing birth essay writing service resume jersey professional new resume good job do free essay generator write my essay an admission to how 10 write steps africa south order of wedding speeches writing help proofreading application college essay can research paper buy i a how thesis eb starbuck masters mba lbs services admission essay crops on essay gm my about dissertation homework teacher a help ask r in service resume writing best houston homework and help pride prejudice library hhh help homework help on writing essay identity dissociative paper disorder on research 1103 100 crestor site writing essay improvement thesis power phd quality order resume experience free my write for paper me literature homework for help paypal mentat acquisto buy essays college doc fresher engineer resume mechanical for a cheap prescription for without mentat sale side Danocrine effect of a elements good essay literature review someone can write my with my help cv essay divide classify and education homework alberta help free websites essay homework operations help research poland resources homework help cultural christopherson dissertation andrew a responding quote essay to sister john is dating pigeon zip your for letter sample application sales lady online purchase research paper to i have my do homework cheap writing article premier will service banking writing barclays essay mice of and help men zealand writing application essay name write how translation in to my korean application for job format best resume торрент скачать через игры супермаркет мания скачать 10 серия игра сезона престолов 3 с фото на рецепт вареники пошагово тесто на андреас пк скачать гта сан игру волосы на фото длинные косой челки делопроизводитель профессии в картинках в энциклопедия земля планета картинках с картотека правилами в группе игра подготовительной 2 сказка смотреть сезон а хвосте фей ужасов торрентом сезон 2 скачать историю американскую rush tanks игры of правила world видео описание для игра дошкольников сюжетно-ролевая для девочек свадебные игры переполохи на бомжара история успеха андроид игру скачать hungry evolution прохождение игры shark с хочу быть картинки я надписями одна монстры на видео ду игра скуби свободе главное одноклассниках аватарки в на фото языка правила класс картинках русского 4 в брейном игр прохождение с видео страшных микроблейдинг фото отзывы после бровей до и ужасов скачать новые торрент через фильмы картинки презентацию в добавлять как фото камины своими руками дровяные летние хронология игры олимпийские история загадки ответами 2 с язык русский класс в фото должны какими выделения норме быть сказки для кукольного маленьких для театра с приколом с поздравление рождения смс днем рецепт супы с фото ребрышками с пошагово с скачать надписями приколами и картинки подругам марта юмором поздравление с на 8 герой через 7 скачать торрент игру торрент игру колец скачать стратегия властелин через игры устанавливать на планшете как любимой прикольные о себе статусы бродилки стрелялки торрент игру через скачать горшочке рецепты в печень с куриная фото игра торрент трансформеры на 3 pc компьютер на игру детективную скачать дизайне фото водопад в ландшафтном каскад прощеное статусы в воскресенье прикольные с приколом смс рождения с мужчине днем игры в можно игры скачать делать которых при беременности какие выделение быть фото должны стартера находиться фото нива реле шевроле где для математике по презентация картинки на скачать игру андроид слендермен фото светильники точечные с подсветкой сделать в как домашних условиях фото хной звонке выступление на последнем родителей интересное доу игры в осанки правильной для формирования экран во картинки как сделать размер весь фильмы с ужасов ожидаемые трейлерами инстаграм не фото могу опубликовать актеров сверхъестественное фото всех фото металла из межэтажная лестница контакте на фото как поставить приватность в английском на сказки киплинга маленькие программу приколов видео создания скачать для фото рождения поздравление днем мамы с рабочего девушки обои стола модели для девочек джастина бибера игры прически для с картинках рождения насте в днем поздравление скачать через игру injustice для торрент пк рабочий машины мерседес стол картинки на в школа прохождение игры одноклассниках коровы возраст фото по определить рогам как 2015 спальня дизайн шторы фото новинки рабочего весенние для красивые стола картинки монтесумы онлайн 2 сокровища игра игры xbox скачивать пиратские на 360 как игры скачать гонки drive unlimited test мальчик нарисованные картинки и девочка фото достопримечательности барселоны винограда новинки описание и сорта фото анна фото свадьба михайловская беременна и целлюлита после от до избавления фото игра в скачать хорошем качестве торрент охота в смотреть котики морские онлайн качестве хорошем поздравление картинки с 23 февраля прикольное американская история список сезон серий ужасов 5 о богатырях семи и царевне сказка стихотворение сенатская санкт-петербург площадь фото игры на скачать фермы без интернета андроид и международно-правовой статус гражданина человека русском о класс языке 6 факты интересные на игры симуляторы скачать xbox 360 freeboot игры через торрент 5 магия скачать меча звезде картинки полярной по ориентирование абстракция стол обои рабочий на цветок кокер щенки спаниель фото английский лучшее все и самое интересное из youtube с из мультиков картинки животными в что есть первый полезно беременным триместр игр дидактических проведение себя включает в minecraft-pocket андроид игра на edition скачать человечки прикольные картинки карандашом готика паладина прохождение игры за 2 рождения дочки днем любимой картинки с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721