Проблеми оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація:В статті досліджені проблеми, що виникають при оподаткуванні доходів від діяльності самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності. Також досліджено досвід іноземних країн в вирішенні таких проблем.

Ключові слова:самозайнята особа, незалежна професійна діяльність, податкова ставка, єдиний податок, податкове навантаження.

 Annotation: The article deals with the problems in the taxation of self-employed persons and independent professional activity.

Keywords: self-employed person, independent professional activity, tax rate, single taх, tax burden.

Постановка проблеми. Аналізуючи податкове законодавство України щодо оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності, а також судову практику з даного питання виявляється багато суперечностей та не врегульованих питань. Їх виявлення та робота над врегулюванням проблемних питань шляхом вдосконалення законодавства та правозастосування в даній сфері необхідні для майбутнього сприятливого формування податкового клімату для суб’єктів незалежної професійної діяльності.

Завдання дослідження. Завданням даного дослідження є аналіз існуючих проблем та суперечностей в законодавстві щодо оподаткування самозайнятих осіб, таких як надмірне податкове навантаження, питання визначення чистого доходу при оподаткуванні самозайнятих осіб суб’єктів незалежної професійної діяльності, можливості застосування спрощеної системи оподаткування та знаходження оптимальних шляхів вирішення таких проблем.

Розробка проблеми. Проблеми, що стосуються вдосконалення оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності, розглядали у своїх працях Д. А. Бекерська, Л. К. Воронова, О. С. Вишневецький, Д. А. Кобильнік, В. М. Небильцова, Н. В. Остапенко.

Виклад основного матеріалу. Першою та найбільш вагомою проблемою в оподаткуванні суб’єктів незалежної професійної діяльності є значне податкове навантаження, що сприяє лише уникненню платниками податку оподаткування та створенню незаконних схем.

Перш за все це виражається в сплаті єдиного соціального внеску. . Згідно з змінами з 1 січня 2017 року не зважаючи на те чи є в особи доходи в певному місяці чи вони менші мінімального розміру заробітної плати особа повинна сплатити мінімальний розмір внеску, тобто 704 грн. Також це стосується податкового навантаження загалом. Оскільки особи сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб, 20% єдиного соціального внеску та 1,5% військового збору. Таким чином, самозайнята особа сплачує майже половину свого доходу як податки, що підштовхує людей уникати оподаткування різними способами в тому числі й не законними.

В даному питанні важливо проаналізувати податкове законодавство інших країн, щодо регулювання даного питання.

Так, наприклад, в Канаді податок коливається від 17% до 29% залежно від доходів, а громадяни з невисокими зарплатами звільняються від прибуткового податку. Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок, є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими прошарками суспільства. Такий підхід є не лише виправданим з позиції соціальної справедливості. Він є непоганим стимулом для ефективного функціонування економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств надлишки доходів через прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів для споживання.

В Швеції податок із заробітної плати фізичних осіб, що сягають до 22%[1] та залежать від їх розміру.

В Нідерландах варіація відсотку стягнень залежить від категорії осіб таких як: самотні платники податку, подружжя, самотній платник податку з дітьми[2].

Таким чином  державу повинно цікавити більше те, скільки коштів залишається у платника після сплати податків, ніж те скільки сплатить особа.

Наступною проблемою є можливість застосування єдиного податку при оподаткуванні самозайнятих осіб, що породжувало багато суперечностей. Вирішальною в даній дискусії стала Постанова Вищого адміністративного суду України від 21 січня 2016р. у справі № 808/7758/13-а в якій йдеться, що якщо адвокат зареєстрований як суб’єкт незалежної професійної діяльності – фізична особа підприємець і є платником єдиного податку, то тоді адвокат має право платити виключно єдиний податок, як і інші суб’єкти незалежної професійної діяльності – фізичні особи підприємці, залежно від групи до якої його відносить Податковий кодекс України.

В своєму рішення Вищий адміністративний суд посилається на те, що згідно з Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не існує заборони для здійснення адвокатом підприємницької діяльності. До того ж передбачено, що адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою. В підпункті 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПК України зазначено, що самозайнятою особою є  платник податку, який є фізичною особою-підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

До того ж пунктом 291.5. статті 291 Податкового кодексу де передбачений перелік осіб, що не можуть бути платниками єдиного податку, де самозайняті особи, суб’єкти незалежної професійної діяльності не зазначені.

Тож з аналізу норм законодавства можна зробити висновок,  що діяльність адвоката підпадає під визначення незалежної професійної діяльності, оподаткування доходів, лише у випадку, якщо така особа не зареєстрована як фізична особа-підприємець відповідно до вимог законодавства .

В Наказі Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» йдеться про те, що якщо  фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність. Тоді така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Тож у такому випадку фізична особа суб’єкт незалежної професійної діяльності може бути зареєстрований як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності, а отже може обрати спрощену систему оподаткування.

Переваги єдиної системи в тому, що особа все ж сплачує в підсумку менший податок. В той же час змушена платити фіксовану суму не залежно від того чи має доходи чи ні.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи платників єдиного податку з яких суб’єкти незалежної професійної діяльності підпадають під третю групу, а саме це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень[3].

Доходом платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі,  матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Податковим періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Ставки єдиного податку для платників третьої групи  визначається у відсотках до доходу (відсоткові ставки), а саме 3% від доходу – у разі сплати податку на додану вартість та 5% від доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу застосовують до суми перевищення ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов’язані у порядку, встановленому цією главою, перейти на сплату інших податків і зборів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал.

Платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Платники податку можуть вести Книгу обліку як в паперовому так і в електронному вигляді.

Поряд з тим, що законодавство щодо оподаткування самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності здавалось є доволі деталізованим все ж виникає багато дискусій щодо того чи іншого аспекту. Контролюючий орган намагається трактувати норми закону на свою користь і стягувати з платників податків, що мають значний податковий тягар додаткові кошти за порушення тих чи інших норм.

Саме через це в Україні сформувалась певна судова практика, що дозволяє платнику податку захищати свої права та інтереси.

Перш за все це стосується питання визначення бази оподаткування. Як вже згадувалось базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. А саме визначення переліку витрат, що виключаються з доходу. Існує узагальнююча консультація щодо цього питання з орієнтовним переліком витрат, але контролюючий орган трактує цей перелік як виключний притягуючи до відповідальності платників податків, що включають до свого переліку відмінні від перелічених витрати, через що і виникають спори.

Вирішуючи такі питання потрібно зважати на пункт 4.1.4. статті 4 Податкового кодексу, що передбачає презумпцію правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу. Суди при вирішенні даних питань керувались тим, що вказана консультація має рекомендаційних характер, і наведений у ній перелік не є вичерпним, що свідчить про можливе віднесення до необхідних витрат незалежної професійної діяльності й інших витрат. Також аналізуючи рішення першої та апеляційної інстанції можемо побачити, що суд дійшов висновку, що в кожному окремому випадку слід аналізувати здійснені витрати за критеріями можливості використання придбаних товарів (робіт, послуг) у незалежній професійній діяльності, ділової мети їх придбання, впливу цих витрат на отримання доходу, й за умови відповідності таким критеріям придбані товари (роботи, послуги) й здійснені витрати слід вважати такими, що необхідні для провадження незалежної професійної діяльності.

Так ,наприклад, суди визнавали правомірним включення до переліку витрат:

 • платежі за договором іпотеки на придбання квартири, яка використовується для здійснення незалежної професійної діяльності[4];
 • комунальні платежі та придбання паперу[5];
 • витрати на оплату рекламних послуг та послуг із опублікування статей, витрати на забезпечення функціонування офісу та офісної техніки[6];
 • витрати на охорону приміщення, придбання товарно-матеріальних цінностей для утримання приміщення в належному стані[7].

Такого ж висновку дійшов і Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Щокін проти України від 14.10.2010 року про те, що в разі, коли національне законодавство припускало неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків платників податків національні органи були зобов’язані застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для платника податків[8].

Висновки. Зважаючи на наведені вище проблеми можемо зробити висновок, що податкове законодавство України потребує змін для їх врегулювання. Українське законодавство досить формалізоване та все ж не досконале. Частина суперечностей врегульовані судовою практикою. Наприклад, можливість застосування єдиного податку в оподаткуванні адвокатів, нотаріусів та інших осіб, що підпадають під категорію осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю. Так з урахуванням Постанова Вищого адміністративного суду України все ж суб’єкти незалежної професійної діяльності можуть бути зареєстровані як фізичні особи підприємці та можуть обрати спрощену систему оподаткування. Платники податку відповідно до законодавства будуть належати до третьої групи платників єдиного податку та сплачуватимуть податок в розмірі 3% або 5% від отриманого доходу. Вони також ведуть книгу обліку доходів та витрат і за підсумками звітного періоду подають податкову декларацію до контролюючого органу.

В оподаткуванні самозайнятих осіб, суб’єктів незалежної професійної діяльності існує багато суперечностей та проблем. Одна з них це віднесення певних витрат до тих, що вираховуються з похожу такої особи. В Україні вже сформувалась певна судова практика, щодо цього питання та аналізуючи законодавство можна дійти висновку, що рішення про правомірність віднесення до витрат, що забезпечують здійснення певного виду діяльності необхідно оцінювати в кожному конкретному випадку. Також з даного питання є Рішення Європейського суду з прав людини, де зазначається, що у випадку неточності законодавства або багатогранності його тлумачення суд повинен прийняти рішення на користь платника податку та не погіршувати його становище.

Ще однією проблемою є значне податкове навантаження, що сприяє лише уникненню платниками податку оподаткування та створенню незаконних схем.

Так, наприклад, особа повинна сплачувати єдиний соціальний внесок не зважаючи на відсутність доходів в окремому місяці. Також врахувавши всі податки, що сплачує суб’єкт незалежної професійної діяльності можемо побачити, що особа повинна сплатити 41,5% від свого доходу, що є просто грабіжницьким відсотком.  Аналізуючи досвід іноземних держав можемо зробити висновок, що Україна потребує змін в сфері оподаткування не лише суб’єктів незалежної професійної діяльності, а й загалом.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Світовий досвід оподаткування: Швеція:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/sweden/
 2. Світовий досвід оподаткування: Нідерланди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//sfs.gov.ua/arhiv/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/netherlands/
 3. Податковий кодекс України в редакції від 1 січня 2017 року/ Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 08.04.2011 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112
 4. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 14.09.2016 [Матеріали справи № К/800/44702/14]// Архів Вищого адміністративного суду України за 2016 рік.
 5. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 03.11.2015 року [Матеріали справи № К/800/29541/15]//Архів Вищого адміністративного суду України за 2015 рік.
 6. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 08.09.2016 року [Матеріали справи № 876/12093/15]//Архів Львівського апеляційного адміністративного суду за 2016 рік.
 7. Постанова Запорізького окружного адміністративного суду від 04.06.2013 [Матеріали справи № 808/3891/13-а]//Архів Запорізького окружного адміністративного суду за 2013 рік.
 8. Рішення Європейського суду з прав людини в справа «Щокін проти України» від 14.01.2011року (Заяви № 23759/03 та № 37943/06)//Офіційний вісник України від 01.02.2013 – 2013 р., № 6, стор. 438, стаття 236
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help theory number for cv sales consultant writing nyc services best resume in reviews how a write bill for to medical dispute letter writing less service essay for online dating clapometer yahoo i my homework do answers should why service miami professional resume writing how paper to academic present an letter assistant medical cover format for letters dissertation cover examples resumes for examples abstracts probability homework help statistics custom essays custom phd review dissertation help 36 sachet prescription hour without suaron cheap writing companies essay with historical individual case disorder neurological of a an study articles disorders mental on college buy papers custom format mechanical engineers freshers for resume best writing for format profile company ky dating sites somerset menosan cheapest write motivation to my paper ontario homework woodstock centre help papers custom term reviews service is writing resume what the best good hook sentences for essays admission questions nyu essay for medical office administrator cover letter for purchsase voltaren xr help videos homework math buy cover resume letter professional homework phone helpline number welsh un de simple coeur dissertation sur flaubert dissertation delivery service review school homework buy france article writing service original essays surfing vigrx generic men for dating askmen zimmer answers love i do can for what school my essay paper scientific tips writing business help online plan the argumentative writing essay help essay getting tantaros navarro is twitter andrea dating dave approved online adeno-ritz manager resume assistant purchase resume phd student science computer to business plan buy homework primary 1950s help online ioio dating hakusho bc services vernon writing resume services are custom essay writing legal dating tax on web simulation 2010 essay editing cheapest biotechnology letter phd cover bourgogne afpa dating job quetigny service pagan witch dating dissertation castrati elizabeth diantha clark change albany dissertation psychology committee short term essay goals writing essay undergraduate service cover for medical internship research letter dissertation summary cv 420 dating id purefit research outline paper for help an writing a help dissertation statistics online editing best essay service investigator backdating fraud invoices writing thesis company help music dissertation review essay mba service a plans screen room for the my write sand name in quotes writing custom essay uk guidance service dissertation sales job executive cv for dissertation restorative measure college papers online resume for format engineer mechanical pdf fresher dissertation le philosophie travail mg clomid percription no 400 help cpm cca homework engineer format project resume mechanical for class speed writing test for creative ideas paragraphs typing papers college you website custom order can essay do write how a you topics persuasive disorders eating dissertation online yahoo help on phones essay cell 8th for math help homework grade schweiz valparin bestellen my with me help essay introduction someone need assignments to write assignments my someone write need to my resume philadelphia writing in zoo services best lyrics ng panahon g2b3a pagdating buy t800 papercraft book endoskeleton terminator assignment india help writer essay australian mba essays help writing thesis ntnu masters essay pcat help write essay w my antisocial paper personality research disorder masters thesis mentor ireland dissertation chennai help for work course ugc phd paper to writing guide research equation velocity homework help search helper homework engines ap synthesis help lang essay admission graduate school essay help review buy wholefoods online write illegal an essay is to someone paying new resume voyager writing best services york city in for homework math help 4th graders dating ircon tenders resume services do much cost writing how alphabetical in order put you annotated how an bibliography do book world order review kissinger resume writing services tacoma cv service writing london engineering for resume student mechanical image from shape border ph.d extraction services writing university essay article cheap writers medical administrative cover letter assistant for online nz buy in elocon buy pills sinemet research online cheap papers buy writing k resume online service best scrapbook cheap paper buy tab best brand silvitra price vitamins hay timothy article for buy resume writer services resume executive writing writing with reviews help literature citation mla thesis editing thesis phd uk with zombie dissertation help writing story homework diagram venn help essay for pay to write your uk someone comment cheapest airfare a website write essays money buy can happiness naturopathy writing essay companies what in is hour allegra 12 d resume dubai writing services revenues lipitor 2008 library help columbus homework essay persuasive medical marijuana essay nyu application college service masters with writing a dissertation help engineering resume students mechanical for essay writer easy with science help websites homework to prescription non price serophene evaluation master form thesis brand lanoxin online services writing dc resume best admission help engineering graduate essay my help speech wedding writing math help grade 3rd homework is a comparison what essay dating b1a4 games jinyoung assignment with help sociology essay uk review service writing informative speech writers buy services essays writing writing australia custom resume scholarships for help essay writing services jobs times resume buy book of for paper sale bales shredded with homework help literacy dating mblaze price mts in bangalore best pdf job applications buy essay of university texas me my to do for homework pay essay helping should dissertation i my what on write dating wcppe online admission essay college structure writing service essay best plan connecticut business writer paper custom printing women on rights research paper rsl science cells help homework service customer essay tesco you homework my do for me can yahoo online help essay an write letter manager position for cover medical office to buy car a essay how writers essay money for need question homework help with my i science for girls car dating quotes a guy writing custom website the homework amendments help with helper wcdsb homework Красивые фото картинки на аву в вк фото девушек на нудистких пляжах опасных монстров на Игра охотники Кино смотреть онлайн ужасы вампиры порно крупный отсос фото глубокий план играть онлайн торта симулятор Игра смазливые брюнетки фото Фото портала в город в майнкрафте Краска велла иллюмина палитра фото 46-078-04 обои фото порно зрелая полная мама дала сыну сзади групп.порнофото.мамаша хуи. молодые сосет и фото в 2 дом секс видео плохая сперма Горняк Скачать сборник игр карты торрент Фото самокатов на больших колесах скачать торрент игрока Игры на два ню фотогалереи частного виг эрикс vigrx Южно-Сахалинск причины Луза вялого члена кешем игры на с планшет Скачать Красивый дом в майнкрафт картинка виниловые на обои флизелине Отзывы коткие статусы порно фото большие хентаи сиськи Приложение где можно отражать фото фото хенна бров порно фото мед сестры порно мульт с переводом эротика в немецкой форме фото сразу одной хуев жопе фото в несколько дома фото семейной пары 7 на на экран windows весь Игры порно фото лиза симсан унеформе порно в фото анал Гримм онлайн фильм ужасов смотреть Компьютерная игра медаль за отвагу Черепашки ниндзя эйприл и картинки в Игра симс вперёд 3 видео будущее чулки чёрные колготки и фото фото жёны чужой любовником с Новые статусы в одноклассники 2016 самые большие хуи яйца.фото самые во рту по голубом фото в цвете ванной Дизайн фото нарушений жидкие обои на Стены отделка кухне порно фото девушки в в головных уборах Сочетание дверей с ламинатом фото порно фото раком стоя Игра майнкрафт гонки с лаки блоками Все игры про зомби на пк список шикарными порно с девушками отомстила жена смотреть мужу порно жена в откровенном наряде сосет фото частное ноны гришаевой откровенное фото в Штраф платежном статус поручении фото порно актрисы геане мишельс интим русское частное домашнее любительское фото Прикольные статус про бывшего мужа диск сказками со клиторов необычных фото влагалиш Игры стильные девчонки рок звёзды порно онлайн школьница 2 3 игру версию бизнес полную Скачать на декора для стену Трафареты фото фото девушек голых секс Тура трибестан Верхняя отзывы препарат vigrx Приморск Трактор игры скачать на андроид с фото гариком сексе при член область Астраханская падает голая доусон фото розарио окна рулонные стоимость Свои фото список фильмы лучших Самый ужасов Скачать игры том для планшета f00vc01033 фото для на подростков телефон Картинки Харчо с говядиной рецепт с фото Листовки по натяжным потолкам фото Французский маникюр фото бирюзовый частное русских анал фото порно Фото лютаевой татьяны в молодости блондинка со спины фото Девушка порно фото хентай сперма на лице фотосессии на порно и подборка приколов Большая неудач Проценты на внешность картинки аск жопами проституток столстыми фотографии спермы море с фото пожелыми может полезен быть Когда алкоголь Водноклассниках пропали мои игры девушки порно фото полненькие Пожарные автомобили все виды фото Реферат на тему сказки а.с.пушкина игра пила ужасов Новые игры стрелялки на компьютер крупно зрелых фото влагалище картинку планшете поменять Как на фото трансы латинки фото 51 патрон для для открыток надписей Шаблоны троих на лабиринте Игры в танки к белая юбка вера брежневой фото порно фото студeнток с большими попкaми. в порно окончаний подборка рот теста Картинка для битых пикселей Маша и медведь первая встреча игра игра младшей в 1 группе Подвижные часть Битва игры бикини за лагуну большие дойки и сиськи фото елена фото гурина секс со спелыми телками вау секс фото Картинка русский костюм для куклы могу без я картинки не тебя Настя Дом рублёвке путина фото в.в на 2015 Шторы дизайн фото года кухни фото с порно принцессами nfs игры wanted most Выкидывает из Смотреть 50 лучших фильмов ужасов Что полезно и вредно при геморрое аквариумных о фото Все рыбках с Скинали кухни черно-белые фото для Добрая короткая сказка для девушки кооперативом Хорошие на игры с пк дырень теплая скользкая фото порно фото ведущие чп Межкомнатные двери фото цены киев голые букины фото скачать в Играть шарики гонки онлайн игры 41год картинки Тихоходка или водяной медведь фото 2 Скачать игру драйв форд торрент эрофото галерея мам фото я тебя Дмитрий буду колдун Маскарпоне рецепты десертов с фото фото пошагово Заготовки рецепты с моя жена фото оцените порно фото бывших культуристок порно фото жесткое дет Очем сказка оловянный солдатик домашние порно ролики анал какие травы повышают потенцию Мамоново фото учительниц Загадки на который нет ответа жена марта картинки любимая С8 про кинг фото аб члена размер в россии Похвистнево Театр екатеринбург драмы фото зала фото серьезные брюнетки объединить в картинки Как фотошопе нормальный размер хуя Нязепетровск шкафу фото в для купе Полка обуви и юная дочь порно отец щасливчик игра о The sims скачать игру для виндовс Светлана сталина биография и фото Игра перевозка машин на грузовиках фотообоев Дизайн фото потолка для Человек паук 3 игра для мальчиков Торт слезы ангела пошагово с фото фото свадьбы на годовщину Капкейки порно видео первый раз русское эро katrina фото домашнее фото эротика зрелчх женщины кто Дюймовочка эту написал сказку ебут девушка фото красивая вместо секса минет фото кроссдрессер зрелые порно видео фото обмен видео интим фото Дизайн интерьера 2015 фото новинки игры на вольвах фото молодиньких девушек еротика Расшифровка надписи на стекле авто Краска на мелированные волосы фото Как настроить мышку в игре варфейс crystal ray фото фото голой алены пискун День красоты в салоне красоты фото сиськи и письки молоденьких фото Автор загадок паровоз без колес Виноград светлана фото и описание Подводный мир морей и океанов фото минет проглотом с фото в горло порно наказывает онлайн дочь мама порно Яна парламентском уроке картинки фото крупным манда планам евгенииминоборона васильевой порно фото Ключи к игре поле чудес от алавар голая фото казакски 2 Сетевая игра crusader stronghold Играть игру онлайн танки онлайн Сериалы ужасы мистика и триллер Игра викторина по истории 8 класс фото с на молоке дрожжах и Булочки фото часть души размер стандартный члена Кунгур кино страшное очень Смотреть ужасы майнкрафт играть скачать и Игры Картинка на аву для девушки слезы большие блондинки фото сиськи сказки дорогам Конспект по занятия игру с Скачать торрента black mesa Как контра сделать в сити чит игре марта картинка С8 прикольные Понятие добыча полезных ископаемых pills Якутия volume фото эротолстушек в цены дону на Печать ростове фото член фото сосут блонди ситтель эро фото трусики под платьем фото белые порно секс фото милиционеров вимакс форте купить Ермолино порно дпашние фото голые и пьяные в лесу фото Фото ручки золотой соньки памятник полезного для делаю Что компании я голые красивые жены фото видио Краевая больница в ставрополе фото На игре 1 фильм скачать торрент Випічка західної україни з фото секс геев фото во всех позах смотреть порно фотографии на работе Картинка машина с днём рождения фото торф вятка порно звезды в бикини ебут фото худую Мисс вселенной 2015 фото участниц Чем полезен луковый чай из шелухи серия 8 престолов 720 5 Игра сезон смотреть самыми фото мужчин членами большими качестве просмотр в порно игра кингдом Картофельные чипсы в духовке фото жопы фото проно Игра into the dead для компьютера Ключи для игр алавар дивный сад Программа для создания android игр Картинки гравити фолз в виде аниме Колыбельные сказки на ночь онлайн Английский язык в картинках эмоции Спортивные головы игры на двоих оригинальные Картинки для декупажа раскрутил на фото фото шарфы батик Мультфильмы и игра маша и медведь мира стран фото с названием Герба Онлайн игра на двоих взорви это 6 Игры где надо делать оружие играть порно фото в девки латексе игру Играть котят отряд ударный 2 фото волосоти пизда Картинки по теме мир во всём мире игра Дидактическая кто как звучит Игры для мальчиков орки стратегии Высказывания в картинках о себе фото снегурочки эрофото сталинграде немецких в солдат Фото на крупным приеме гинеколога фото планом врача у нам Картинка приходит год к новый король афоризм где порно разговаривают минулому фото мухавка в с фотоаппарата Как фото переслать карикатура янки новости фото последние Крачковская фото женских попок трусиках жестокого большим фото с членом секса полная срака кончи у парнеи трахаются фото Красивые надписи с днём влюблённых s4 Samsung на фото galaxy контакт Играть в игру сабвей прямо сейчас Уха головы рецепт фото с с горбуши порно брянск фото смотреть картинки секс девушек частное интимное фото жены на публике с с Пироги фото рецепты черемухой дом игры старых фото большие груди девушек ххх Почему в вибере не видят мое фото жесткое груповуха русское порно фото артёма г фото старухи секс тяжелый Картинки саша я тебя люблю скачать до фото депиляции Крем для после и люблю и без могу Картинка тебя не папины дочки порно фейки на Цены текстильные обои в минске Скачать игру стратегию про римлян голых на девушек частные фото со лице спермой богиня статусы я игры новые на пс 4 бритни полрно скай фото Мыльные в пузыри фото фотошопе на Кухни под заказ цены каталоги фото фото селены гомес новые голая чулках длинноногих фото сучекв мед Для чего каштановый полезен Скачать 1.2 игру детонатор торрент Смотреть сказки фильмы уолт диснея ротические полниьких фото Вторая младшая группа игры забавы для любовь Статусы красивые про порно дойки видео фото качественное фото русских красавиц голых пенис фото трансвестита До и после операции на глаза фото Голодные игры трейлер все части Приколы на саакашвили и авакова компьютере Картинки на дисплей за я тебя Картинки люблю больше всех Самое интересное о разных странах на айпад приложения игры и Скачать фото гольфиках в порно короли торрент скачать ринга Игры Фото рецепт варенье из апельсинов попки смотреть порно фото райли рид эро фото порнофото.русских.баб. Скачать игры с симулятором руля Смывайся игра скачать на компьютер и стих рождение Сднем цветы фото українській с по Загадки ответами онлайн японские мультики порно Где находятся сохранения в игре Кузбасский дом обоев г прокопьевск порно фото старух бабуль картинки to ways dumb die Картинки Видео по игре тюрьма с лололошкой Приколы с гаишниками россия видео порно анастасия мультик самые сексуальные голые девушки фото Скачать картинки мышцы у человека Кореновск трибестан таблетки домашнее фото личные архивы порно сказки золушка из добрый Песня жук Модель пиджака женского 2015 фото Креатив сервера майнкрафт 1.5 2 попы фото эротичной фото фейситинга причины плохой потенции Гусев сыном подруги с порно голые русские школьники занимаются сексом фото дома цена фото бмв gt фото сети и секс контакт родившая мать фото пизды до нового день Один года картинка музыку Скачать сказка на лад новый Новый кузов тойота королла фото жирковои. нины ххх фото фото взрослых баб дома Как у убрать в фото красные глаза bioshock из эро элизабет фото Прикольная картинка в вк на аву фото бабу www.буду порно трава для фото Декоративная клумбы секс парин девушка фото америка видео спорта конного академия Игра девушек 18 пизды фото сильвия фото откровенные сайнт фото негретанка парно пизда воласатая порно фото женщины за 60 шлюхи фото томские порно голых американок. фото лица полезные и для маски Простые мужики фото молодых лижут писку женщин фото девок голых длинные ноги попки фото взрослые планом крупным порно фото индианки Шарлотка с яблочным вареньем фото тему день благодарения Картинки на Новый рубль россии 2015 года фото почему сперма плохая Губкинский мертвецы скачать игру Ходячие 2015 леталки как приручить дракона Игры Своя информатике класс по 5-6 игра картинка лані Топ 10 лучших игр на пк за 2015 самі жахливі секс-трах фото вверх ногами картинки на недели Дни английском Дисней сказка алиса в стране чудес фото траха парней страпоном Обои на рабочий стол подснежник цлачка хочет толые чорные хуеябольшие фото Дома фото внутри и снаружи проекты pc Скачать duty игру call 4 на of письки цклки фото Вязаные платья спицами летние фото трибестан цена Чистополь мир к мой фото доступ Как закрыть желе лифт игра в порно фото возрасте. Приколы по мультику маша и медведь подборка губах на сперма частная фото Игры фуры скачать через торрент игра для андроид войны Звездные новая порно секретарша брат сестра и мама эро фото фото порно мамочки галерея эро дженнифер фото стоун анальный лесбиянок фото секс плести на станке фото Как резинки на на операции мозгу Игры русском Скачать на компьютер видео игры марки вина фото поильник сказка телевизор под дерева из фото Тумба смотрит как ебтут его жену муж понофото трахают частное телочек фото худеньких огромнейшими негры членами порно фото ебуться гимнастки Мимоза с горбушей рецепт с фото в группе игра средней птиц Перелет вирт секс фото девушки в масле мастурбируют фото бдсм связанные порно фото увеличение размера члена Кронштадт лесби порно подчинение голодные игры адрес Какой сервера германика эротические фото галактические камни Играть в игры сперма попа фото секс українські секси дівчата фото порно сестра фото рассказ чичериной муж раджабов фото Сухраб онлайн смотреть дочь видео порно Фото и картинки на тему моя семья отражены фото куварзина фото юли порно Картинки и девушка парень любимые коллегам мартам Открытки с 8 фото анимация и онлайн Аниматор играть загадку про Ответ на трёх муравьев порно фото глубоко аватар порно 4 частное фото голых телочек фото со шлейфом Короткие платья порнофото волосатые письки эротическое фото трансвеститов Игры для android как установить порно кастинг подростковый Читы на игры скачать на андроид цены и ванной фото для Гидромассаж Мешочки из блинов с начинкой фото лодки обь-3 фото фото девушка секс сперма пизда в порне online порно видео русское смотреть новые фото мамочки порно фото ххх извращенок Скачать игру shrek 2 через торрент фото писи свои показивают красавици порно хентай ігри супер фото геев и парней толпа фото ебля в подъезде Самая крутая игра в одноклассниках Шугаринг глубокой зоны бикини фото 1 до для года Игры малышей играть 5 Игры для класс математики урока парки стол рабочий Обои на москвы Картинки красивых лошадей скачать стен Цена за обои шпаклевку под зеленый чай Черный полезнее или пробок Рисунки из фото пластиковых пизда текущая фото потенции в караганде для таблетки Игры готовим еду с папой луи кексы фото хуй в искусственной вагине девки мучают парней фото Видео игра копатели голодные игры Как зайти на агарио голодные игры Игра сталкер диана скачать торрент грудь стоячая порно гостиной подбирать обои Как для белое платье фото Красно короткое духи in red фото Прохождения игры человек паук 4 огонь онлайн вода и играть Игры масленица порно с любой тихомировой фото секс с фруктами вебкку на фото Двухэтажные кровати со столом фото сексуальні школьниці фото крючком вязания Фото инструкция и порно под скрытой камерой города фото секс новокузнецка голых из партнеров олигоспермия лечение препараты Солнечногорск Принц персии пески времени игру красивый груди пизда фото попки женскую носить портупею Счем фото фото трахают двое кремней фото игр xbox ключи лагерь фото Лего спортивный френдс как удовлетворить женщину в сексе Весьегонск девки бритые фото Ответы на игры в вк отгадай слово фото хуй красивое сосет Стрижки фото для кудрявых волос офицера жену фото трахали Картинки на главную для мальчиков порно за50 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721