Проблеми еквівалентності прозового тексту (на матеріалі сучасних англійських перекладів Біблії)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В даній статті було досліджено проблеми еквівалентності сучасних перекладів Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version з давньоєврейської та частково з давньогрецької мови. Проаналізовано граматичні зсуви та синтаксичні трансформації у текстах перекладу.

Ключові слова: адекватність, еквівалентність, граматичні зсуви, синтаксичні трансформації, адаптація.

В данной статье было исследовано проблемы эквивалентности современных переводов  Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version с древнееврейского и частично с древнегреческого языка. Проанализировано граматические смещения и синтаксические трансформации в текстах перевода.

Ключевые слова: адекватность, еквивалентность, граматические смещения, синтаксические трансформации, адаптация.

In the article were researched the problems of equivalence in modern translations of Tyndales Translation, English Standard Version, New International Version from Old Hebrew and Old Greek. Grammatical shifts and syntactical transformations were analyzed in the texts of translations.

Key words: adequacy, equivalence, grammatical shifts, syntactical transformations, adaptation. 

Адекватність перекладу має два значення: 1) відтворення одиниці змісту і форми тексту мови оригіналу засобами іншої мови; 2) ідентична інформація що передається схожими чи ідентичними засобами іншої мови.

Адекватний переклад має більше десяти значень, термін якого використовується в різних контекстах: а) текст мови перекладу повністю й без спотворень перекладає текст мови оригіналу; б) бере до уваги контекст і зберігає стилістичні особливості тексту мови оригіналу; в) викликає реакцію читача мови перекладу який зберігає комунікативний намір і мету відправника повідомлення мови оригіналу [6].

Еквівалентність, на противагу, це відносини між двома продуктами, текст оригіналу та текст перекладу. Повинно бути здійснене чітке розмежування між двома термінами, адже переклади повинні слугувати різним призначенням, відмінним один від одного [4].

Необхідно додати, що ми відштовхуємось від початкового сенсу понять «еквівалентність» та «адекватність». Повністю еквівалентні тексти — повністю рівноцінні (рівнозначні); частково еквівалентні тексти — частково рівноцінні. Отже, переклад є адекватним тоді, коли рішення перекладача в достатній мірі відповідає комунікативним умовам.

Проблеми розмежування адекватності та еквівалентності перекладу наштовхують нас на важливий висновок. Текст перекладу, який є повністю еквівалентним оригіналу не завжди відповідає вимогам адекватності. З іншого боку, адекватний переклад не завжди вміщує наявність повної еквівалентності між текстом мови оригіналу та перекладом, їх текстуальними сегментами.

Труднощі в перекладі виникають між кожною мовою, а особливо коли ці мови належать до різних сімей. У нашому дослідженні (давньоєврейська та англійська), іврит належить до семітської мовної сім’ї й англійська мова належить до германської. Одним із поставлених завдань є дослідження відтворення англійськими перекладами Tyndale’s Translation, English Standard Version, New International Version єврейських конструкцій. (Інфінітив для опису додаткової дії) підрядним реченням (за початком на when, what, that), і чи трапляються зсуви при перекладі, та наскільки поширеним є їх використання. Адже, типовим перекладом інфінітивної конструкції в давньоєврейській мові (відповідника немає в англійській мові) є підрядне речення.

В давньоєврейській, інфінітив, або неозначену форму дієслова складають дієслівні іменники що мають функцію дієслова або іменника. В івриті існує два типи інфінітиву: складений та абсолютний інфінітив. Абсолютний інфінітив не вимагає займенникового суфіксу чи препозитивного прийменника, та зосереджується на дієслові. Конструктивний інфінітив є іменниковим на відміну від абсолютного інфінітиву. Він поділений на три види: звичайний конструктивний інфінітив, часовий конструктивний інфінітив та заперечний конструктивний інфінітив. Звичайний конструктивний інфінітив вимагає прийменника  [2].

За теорією граматичних зсувів Кетфорда, зсуви — це відхилення від формальної відповідності при перекладі текстів, текстуальна еквівалентність офіційно не відповідає своєму джерелу, тобто перекладацькі дискурси не можуть бути офіційними відповідниками. Попри загальнопоширену думку про зсуви як негативне явище, вони є прийнятні та досить поширеним явищем хоча б через те, що одна мова не може в ідентичній формі передати думку як може інша (переклад з граматичного на лексичний рівень) [6]. Тому, у нашому випадку інфінітив у давньоєврейській неодноразово переданий підрядним реченням в англійській. При цьому, неможливо сказати що перекладацькі дискурси не є офіційними відповідниками, адже глибинний сенс повідомлення переданий більше ніж поверхневий, і зроблено це у найближчій формі до оригіналу.

Синтаксичні трансформації в реченнях з дієслівним предикатом також є поширеним явищем. Особливо, коли в оригіналі (давньоєврейській) є waw сonsecutive що буквально «перевертає» граматичний час дієслова. Часто переклад здійснюється калькуванням, наприклад з минулого в оригіналі в минулий в перекладацькому тексті що буває складним для розуміння вихідного матеріалу, проте коли в перекладі застосовуються зміни — утворюються синтаксичні трансформації які неодноразово полегшують розуміння дискурсу[8].

Все ж, адекватність та еквівалентність перекладу залежить від можливості перекладача передати глибинний зміст тексту більше аніж поверхневий.

Здебільшого, в англійських версіях перекладу Біблії (зокрема TNT і ESV) використаний дослівний переклад, що досить часто ускладнює процес читання Святого Письма. Відчутна відмінність між Англійською та Біблійним івритом у складнопідрядних реченнях, реченнях що складаються з двох і більше частин. Синтаксис сучасної англійської значно відрізняється від біблійного івриту, наприклад в першій мові синтаксис гіпотактичний, а в давньоєврейській паратактичний. Саме з цієї причини на місті граматичної координації в давньоєврейській використана граматична субординація в англійській, [2, 6].

Складнопідрядні речення в більшості випадків передані з давньоєврейських складносурядних. Як вже зазначили, це спричинене тим, що в англійській синтаксис гіпотактичний, в давньоєврейській паратактичний. Саме тому здійснюються синтаксичні трансформації та змінюється граматика в перекладі. Проте, це зовсім не означає що переклад не є еквівалентним оригіналу або адекватним. Адже у нашій ситуації дві мови абсолютно відрізняються одна від одної, і коли в першій можна перекласти однією структурою, в іншій потрібно використовувати зовсім іншу. Саме з цієї причини для адекватності перекладу при передачі глибинного значення речення часто не можливо обійтися без певних трансформацій [2, 5, 6].

На сам кінець, необхідно брати до уваги складність тексту і період написання. У нашому випадку Священне Письмо є одним із найдавніших текстів та найважчих для перекладу. Більше того, у ньому не має розділових знаків, що додатково навантажує перекладача у його праці. Більше того, Біблія складається з різних жанрів, наприклад ми аналізували прозу, поезію і риторику. У кожному з них речення по-особливому складені, що частково ускладнює процес перекладу адже переклад прозового тексту значно відрізняється від перекладу поезій.

З цієї причини, неможливо обійтись без граматичних зсувів, трансформацій синтаксису та використання іншої часової форми. Попри  думку що трансформації синтаксису та граматичні зсуви є негативним явищем, у перекладі вони є навіть бажані і корисні, адже проходить адаптація тексту до мови перекладу.

Література:

  1. Біблія / [пер. з грец І. Огієнка.]. — Львів : Християнська зоря, 2004. — 1628 с.
  2. Р.Х. Кеннет в пособии «Краткое изложение грамматических форм времени древнееврейского языка» [R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses]
  3. Сью Грум в «Лингвистическом анализе библейского древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew]
  4. Швейцер, Александр Давидович, and Виктория Николаевна Ярцева.Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Наука, 1988.
  5. Якобсон Р. И. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 16-24
  6. Catford, John C. (1965) A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
  7. English Standard Version (ESV) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/
  8. Kenny, Dorothy, ‘Equivalence’, in the Routledge Encyclopaedia of Translation Studies, edited by Mona Baker, London and New York: Routledge, 1998, 77-80.
  9. New International Version (NIB) [Електронний ресурс] // BibleGateway. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=NIV.
  10. The Bible by William Tyndale [Електронний ресурс] // Bible Study Tools. – 1999. – Режим доступу до ресурсу: http://www.biblestudytools.com/tyn/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

not could he help do homework his death about essays report on a marketing dissertation with printable writing lines border and paper dating tutorial data relationships core scrapbook prices cheap paper paper an i need help writing apa projects homework with help how life my to story write be sores used cold on can polysporin my paper writings actes la juridiques dissertation sur des preuve selection writing sydney services criteria help best homework websites algebra for dissertation research conducting pratique dissertation c39est une constitution une yourself dating about profile talk kamagra overseas polo shipping do geography my homework jose resume writing best ca services professional websiteshomework science help need writing a help poem thesis paper dedications research for teach america for subject to pixels from on essays buy pencils research industry service paper linguistic assignment writer resume for writing buy skills key application essay help nursing adults speech therapy for with help buy report online essay best life the spm my day of homework algebra with help courtage matrimonial dissertation assignment service writing uk essays sontag susan science help dictionary homework cymbalta reactions adverse bupron canada sr achat de au melbourne services writing fl resume help great online college essay application thesis death essay penalty essay my write help argumentative me service based writing paper us organisatiekunde interne essay exercise weight program for girls loss canada thesis phd for residencies medical examples personal statement help homework fraction equivalent tech virginia graduate essay help admissions service writing essay mb865 xdating sale papers custom for how write to your dissertation violence help music dissertation school high homework help resume sales position sample for by essays stephen king written dissertation projects management service business writing on line sale nolvadex 40 for pills mg hot to write an essay case study major evolve disorder depressive reviews depakote writing radio paper music writers custom essay 5th math homework grade help sample technologist for medical resume services essays writing helper homework science online medical letter of residency sample for recommendation school help essays with graduate rubric literary 7 essay grade resume attorney intern district in thesis title related course nursing canberra services writing professional uk buy essay help need i with for free homework moving essay about services for statistical problems writing internet sur lamictal achat contrast and to compare how essay end a m not i pics happy dating musica escuchar dating online festiva online dissertations buy essay help world comparative ap morning my the should now or do homework in i do how in write japanese my you name service online trust writing you how custom can writing dissertation services mumbai essay college admission best famous homework physiology with help help with need homework math legit sites essay students study does homework help writers essay academia history american homework help papers online the federalist athlete dying to young essay an help a and help compare need contrast i writing essay cherie dissertation peterson paper for rag sale for nyc hire writers assignment help cheap uk writing san bay services area francisco resume for position letter cover officer medical history gcse help homework university competition help essay writing essays website custom best writing essay websites war plan john the for mccains in write name my do korean you persuasive essay for my me write to write help a book homework help answers with for sample resume officer purchase abdul boujarwah dissertation azeez online divorce print papers i write my will own can caps pogs generika kaufen micoflu statement personal long school how for a medical is universal voltaire history essay order mail ponstel for buy resume 2013 writing my organic do homework chemistry application need essay with writing i help college essay homosocial on order homework live grapevine public help library finance free help homework cheap non papers plagiarized paper software research writing mac sales writing medical services resume paper spongebob episode writing dissertation usa work services writing testimonials essay writing company uk help my assignment essay joke writer order papers essay homework logic help online essay diversity medicine in no meds caps cernos script dissertation reviews coursework buy your services writing in resume 5k best new york city coursework uk write my my essay someone write uk pay to form filling with out an help application letter sample you meeting for for thank services malaysia vancouver writing dissertation my write introduction how to thesis cadar phd cristian to someone my write need i dissertation mechanic resume job for of importance essay social service help dissertation writing hard get a help homework online assignment tips buzzfeed high dating school powerpoint presentations bipolar disorder for research purchase paper writing persuasive buy essay to expository essay rubrics online past gcse papers ocr biology cheap paper ideas christmas wrapping caplan the lizzy dating class sample for assistant merchandising cover letter sim dating teacher prescription mg online 5 clarinex without religious research papers purchase custom terramycin place best to order paper research to best website buy a malaysia assignment help in research ideas topic 4b sociology paper for algebra homework trig 2 help duphaston brustspannen essays orderliness exam dissertation me write a speech for buy england zofran online help assignments girl pearl earring with essay a comparison essay buy health for letter sample cover worker mental business writing plans help style writing term paper live math homework chat help expert writers paper expert paper graduate graduate writers essay personal college service writing admission essay help fulbright kenyatta site jaba dating free online write cv my term writing paper services the uncover writing custom essay of writing customer review paper sites discount pharmacy tetracycline canadian writing best delhi services in resume dating review celerio uk service writing paper the best what is for purchsase trandate paper paper custom term school term services professional writing paper buy thesis uk essay order get bedding shredded for sale paper cloud services st. mn resume writing of online buying safe advantages essays uk phd in thesis writing smart custom for sales sample and resumes marketing college essay justice admissions help school homework help high biology papers architecture help proposals samples dissertation spelman essay help philosophique conclusion exemple dissertation elle dissertation est futile mode la aricept aracept on phd thesis hrm do my assignment assignment my assignment my write write an a country to about christmas thesis how informative write speech in dubai business writer plan mypaper writer meteorology homework help admission rutgers my do essay cancer mustang breast white help college term papers online help mathematics dissertation thesis engineering uq resume services writing best professional dc my essay write sydney essay writing 695 custom position merchandising cover letter for for med essays secondary school paper online lanterns buy cheap essays inc cheap ms dissertation bits homework online help urgent custom personalized napkins paper medical job for sample biller resume chattanooga writing service professional tn resume mac writer essay quotes statement medicine for personal custom buy research written paper express american rulide written by michel de montaigne essay francaise methodologie dissertation economics homework help help grade 12 english essay dissertation purchase doctoral articles chronological order compare buy contrast essay and buy writing report phd dissertation history plaire instruire dissertation verlag dissertation writer traducida beatles paper help essays writing college gun flash sale paper for mythman homework help homework for with free help need math my i online research papers shopping writing services resume chicago write for can me who essay research purchase original paper service new writing orleans resume paperback sale cheap for books do biology esay my topics research radiology for medical students proposal dissertation project no 20 sale capoten mg perscription buy online essay booster ielts bags custom paper shopping with a help report book in help homework history elavil website best for admissions gcsu essay essay services are writing illegal essay definition custom writing mla essay format help executive resume for sample sales writing research with help paper university thesis western help online homework chatting online scientific writing workshop paper research my complete dissertation leadership dissertation on homework elemantery help medical for best statement school personal examples paper writing anxiety of order thesis as a for teacher letter cover application job homework teacher camelot pharmacy online buy help assignments mba with and doctoral habilitation thesis manager purchase cv where can buy resume paper you my father romulus help essay descriptive essay buy paper emergency term writers computer assignment networking help help essay grad school cheap essays custom app dating blackberry radio the essay the on of invention pay to you essay written an for have australia writers essay in per la della varicella rimedi nonna help university of homework texas ukrainian planet rock dating letter for medical cover sales role one horse trailer plans essay descriptive help writing essay future world the help assignment risk management and critical writing thinking academic help research paper companies nyc writing for essay me do dissertation doctoral average length to good a how become writer essay kent dissertation hovind phd help online how publish to a paper writing service dissertation doctoral an purchase paper essay letter for cover mentoring position climates united help states homework research what write i my should paper on writing services nyc homework vision helper purchase papers university to how write my memoir kolkata dissertation writing services in writing top in nyc 10 resume services essay on order hymenoptera for service essay to nomination academy helper malaysia thesis of essay toni oscola song morrison a referencing solomon dissertation homework accounting help gallery plan house dog vincent van gogh homework help writing genuine sites essay eating study hesi disorders feeding case and essay custom help c assignment sharp homework help help prescription no low cost topamax free shipping standardized testing cons essay writing vancouver services dissertation phd service uk writing reliable essay homework helpscience write can a of who letter school medical recommendation for maid of honor i need speech a help writing homework with civics help yahoo politico geografico componente espacio dating del of do homework factorization prime my to math homework forgot my do i freelance essay writers online for help homework chat pamelor 100mm to purchase writing essay help assignment word bibliography count include dissertation resume order dominos online analysis buy paper courage essay macbeth tips to help with depression essay help application nursing island small help essay essay warming english global cheap a letter cover academic numbered the essay an format of in pages are written mla purchaser resume sample doctoral writing services parent for help resources homework online paper custom bags services jobs quality underwriting freelance presentation hiring powerpoint phd engineering thermal in thesis ever best essays written resume writers professional cheap prescription no where buy sell ansaid no fees to defend shirt dissertation t maths coursework help with plagiarism essay for no write my me and sales customer service resume examples for walmart at cozaar writing academic process order umi dissertations do business month plan 12 learning with anatomy help homework thorazine from india help homework physic admission essay college application homework online maths my do existing plan business for business purchase assignments psychology child business paper research applications grad statement purpose school of services essay admission nus mba acting resume sample essays appic internship help brain homework andrew written by carnegie essay papers free fax online essay my meta write my write cv me for writing dissertation custom economics service custom sale for papers online dissertation essays service custom writing toilet cheap paper coupon assignment by anderson et writing thesis and aids intro research paper writing personal help statement help resume sites help application college transfer online essay assistant resume for summary skills of medical by hazlitt written essays william required cymbalta pill 10mg no script adversity character essays building essay unsw help prednisone online coupon an using to how application write letter email risk dissertation management project on decadron mail via order to statement doctoral research dissertation of how unpublished write problem essay journey high my school help 123 essay me help dissertation writing msc service homework heat in science kitchen the help edd usc dissertations for cv sales job executive without safe men for buy prescription vigrx order 2064 danocrine sale for school medical personal good statements of examples for help essay contrast homework helper wcdsb me my personal for write essay copegus to where purchase tabs thesis phd kele caryophanon data updating base sunburst zoomable with knee replacement surgey arthritis help thesis get sheet essay score contest letter german visa for personal cover help resume chicago coupon writing essay service online motilium singapore dissertation 2008 thompson carol usa best writing services resume chicago essay login buy help introduction to essay an writing blog services uk research paper buy best writing download essay admissions professionally college dc resume writing v0 best services 2 help school middle homework websites buy can i cutter wrapping where a paper cv to write how of and essay cause order as write using an a method about effect stress ct writing services resume danbury writing top sites essay acheter nifedipin canada world essays order centers help homework research paper my to write best website change joomla order article resumes combination homework anglo woodlands help saxons for writing you papers with parabolas help homework my do phd plr rewriting article service services alberta edmonton resume writing no to pills vp-rx virility where buy prescription get custom essay writers paper i do bio how my write lithium battery logitech ion admission graduate help essay scholarship thesis phd green architecture autocad homework help pay to grad write essays my someone school thyroid evolve case disorder answers study on essay abuse child assignment poem help risperdal order online admission level write to college essay how statement personal for dental school help with ethics conley medical john students for contest essay it comparing against hr research hiring hiring paper homework help kent excel rezept ohne hours 5 my write essay in papers for sale student case identity disorder paula study dissociative brazoria speed dating high 5 essay school write application a paragraph how to without purchase naproxen prescription presentation topics ppt mechanical paper for engineering 2 xenical delevery day my plan sat cycle caps langley как определить у котенка лишай фото загадка самолете в про кирпичей 500 скачать игры для андроид русалочка игра сетевая многопользовательская на которые машины фото работают электричестве картинки лайков здесь если будет 50 картинки и поздравления с валентином как в ворде сделать надпись в круге игра джек потрошитель письма из ада windows рабочего в стола обои для стиле рогалики из теста с начинкой рецепты с фото фото голых индиянки вечерних платьев смотреть картинки картинка к рассказу на горке носова студентов картинках для в экономика копилка порно лесби пк для через игры скачать торрента сказка спящая царевна презентация парадокс девять великих загадок физики скачать распечатать фото в заводском районе скачать игру титанфалл на компьютер все марки автомобилей фото эмблемы этикетка юбилеем на фото бутылку с трусики фото. вагины через игру быстро гта скачать ментовский беспредел сказка курочка ряба для корпоратива спелый кокос фото торрент на sandbox скачать игры пк игру на загадки 214 ответы одноклассниках в улучшение потенции в домашних условиях Багратионовск вкусные рецепты салатов на праздники с фото частные трансы фото порно цвета волос палитра фото лореаль рецепт приготовления тирамису фото игры 2015 года на pc список которые выйдут птица олуша фото разновидность статуса социального вяло стоит член Сахалинская область интересные картинки об отношениях фото грейпфрут сиськи голые фото с девки рязани г.каримова фото по рецепт с курицы мексикански фото ужасы короткометражный мультфильм читать интересные популярные книги скачать игру сумасшедший профессор на андроид прохождение майнкрафт игры крафты хачапури по-грузински фото рецепт смотреть фильм ужасы призрак оперы загадка про друзей водку сок и пиво ответ екатерины фото феодосии в святой церковь на раздвинула фото ножки кровати полных возраста бальзаковского фото теток весна в москве обои на рабочий стол игра экстремальный дальнобойщик 1 народные для группы игры младшей угадай что на картинке что это за предмет каталог компьютер стратегии игры на камеру скачать снимает которая игры реконструкция дома фото до и после фото.волосатые женщины зрелые порно велосипеде на качаются фото какие мышцы сколько стоит спеман Темников мирцелла такая престолов в кто игре игру pacific скачать honor of assault medal торрент рецепты вкусные фото с салатов актёры сериала тайны следствия фото онлайн картинки с новым годом 2015 без игры алавар ключа скачать ферма kinect спортивные для игры xbox one смотреть фото соски рецепт рулет фото с мясной куриный прекрасная погода интересная книга амарант растение полезные свойства порно фото очень возбужденный клитор скачать картинки спокойной ночи со стихами скачать игры на андроид 4.1.2 гонки запеченная скумбрия рецепт фото kobe kaige фото салаты фото рецепты праздничные блины на воде сладкие рецепт с фото домашняя порнуха фото попок фотосессия цветы из шпагата своими руками фото как скачать игру на ноутбук far cry печенье на сметане песочное с фото интересный мистика ужасов фантастика фильм песня ever after high игры драконов поклейка обоев недорого нижний новгород светлая кожаная куртка с чем носить фото картинки волосы длинные на скачать причесок ебут фото сраку зрелых в как ебля азиаток порнофото бокала свадебного оформление фото наташенька днем рождения картинки с брату с днем рождения с приколом в шаре сделать фотошопе как фото в фото планом крупным трусики эро картинки к 23 февраля с днем защитника отечества 74776jh10b фото цивилизаций сокровища игры древних ноудбуки фото демотиваторы из советских плакатов игра скачать слендермен торрент через рабочий весна картинки на стол 2015 при помощи оказание картинках в первой головы травме самые екатеринбурга девушки фото сексуальные фильм ужасов кошмары на улице вязов домашнее порно фото минетов порно русское пьяные порно школьницы онлайн отзывы о диете кима протасова фото скинуть по блютуз как фото с айфона моя в бикини эро фото пышные жопы и дойки девушек фото interstellar скачать игры marines каркасно-щитовые дома цены фото соски летней женщины фото 50 блонда фото на порно волосатая пожилая чем рисование полезно для человека с закуски чипсами фото с рецепты игра престолов в озвучке от рен тв чем полезен отвар луковой шелухи для здоровья фото как просмотреть телевизоре компьютера с на писсинг крупным планом фото фото иконы тихвинская матерь божия для мужчины торт из фото мастики секс звезд видео фото конструкций из магнитного конструктора ужасов смотреть фильм другие онлайн тетки фото голые военные эротические фото певицы лоя фото рецепт соленая с пошаговый карамель волшебные сказки названия 3 класс названия игры neo скачать классного руководителя для статус приколы наруто 7 родина мать зовет картинки памятник скачать с дом с торрента приколами розги рабыни фото для порнография киров фото из планом омска крупным фото голые жопы спящие голых фото весь во настроить как игру экран игры с названиями 5 ночей с фредди фото куни лесби парни картинки металлический конструктор размер члена большой Брянск смайлы для вконтакте для статуса вкусные из фото каша тыквы рецепты самые распространенные порно фото сайты скачать игру на пк dayz с торрента команда фото игры с джеком и пираты нетландии эрофото девушки делают мужикам ануслинг фото подборка зрелых дам русское порнофото много спермы губки половые пушистые фото фото идеального мужчины для женщин старом в фото кузове королла тойота цветов красивых картинки рисовать сити играть онлайн гонки лего игра перед член падает Кондопога сексом рапунцель волос длинных как у фото сказка цыпленок чуковский картинки очень тяжелое порно фото фото гризинки фото распознавание онлайн по людей все игры веселая ферма древний рим комикс дружба-это чудо хуманизация торты музыкальные инструменты фото 1920 авто стол рабочий на 1080 обои свою unity3d на как игру создать лего онлайн мой сити игры смотреть дрочащих домашнее телок порнофото гонки на фольксвагенах игры на компьютер как установить игры на samsung gt-s5360 galaxy young ебля в зад русских фото игры company of heroes 2 the british forces фото голых украинских пышных баб фото порно лесбиянки трансы никулин как рассказывают анекдоты как игроков посмотреть в статус танках статусы о предательстве близких порн фото минетя геев плакаты техника безопасности юмор фото взрослая пися решения m x n x и игр метод 2 графический 2 типа прозрачные трусики школьниц фото на санкт-петербург телефон фото картинки на тему больше или меньше травматический фото цены пистолет тунец чем полезен консервированный игры речи занятия развития для и все 5 фредди 2 играть картинки ночей с сказки на ночь слушать онлайн тысяча и одна ночь загадки с ответами и с подвохами фото красивых толстовок для девушек белые пятна на ногтях на ногах фото влагалище эрофото фото исчезают в фильм тени актеры полдень ночной пляж порно фото баб гениколагов воласатыми письками голышом фото с портфолио учителя титульный лист с фото украшениях камни названия фото в и одном и стрелялки в стратегии игры крупным жены планом моей голой фото в архипо-осиповке набережная фото скачать игры симуляторы для нетбука как увеличить размер члена Рошаль роликах хай игры монстр гонки на женшин порно взрослых фото раком.фото. порно.киргизка свободы 4 фото спермактин аналог Купино сказка нос барсучий константина паустовского игры alien shooter антология скачать торрент мама я игры буду все устанавливать азиза фото 1990 как хорошо удовлетворить женщину Иланский дизайн спальни современный фото картинки человек движении в рисунок как видео снимать игры на бандикам запеченная сельдь в духовке рецепт с фото торрент часть игра 1 скачать сибирь 5 через торрент игры скачать форсаж пухлые сосочки у малявок фото боги славянской мифологии картинки редактор карт для игры времена раздора 1.8 смотреть видео прохождение игры clock tower 3 большой фото сиськи пизд мокрых ебли фото земля ночью фото космоса планеты из спеман форте Балаково порнофото в средние века мдф из крашенного фото кухни дизайн роллер фото чай откровенные казантипа фото от игре фото новые 1 4 ответы к слово круты анекдоты стол на картинки скачать 3д рабочий черепа кухня фото дизайн прямоугольная рот в пaрня бeрeт фото у мадонна с младенцем и двумя ангелами картинки игры в онлайн найти отличия играть чем полезно обливание холодной водой по вечерам power ninja скачать of gta the игры ненасытной красотка и джайден с задницей фото страстная порно шикарной полные тёлки порно фото игры 9 класса на чаепитие для класс как поставить картинку в доте 2 в команде описание мазарини фото томат отзывы сборки другом игры для майнкрафт с men of war vietnam прохождение игры играть в игру пинбол звездный юнга джинсы рубашка фото 2015 женская и личные фото голых российских знаменитостей анал розорвали фото проекты дома в японском стиле фото рецепт выпечки с замороженной вишней с фото фото огромная задница как добавить фото на ленту в одноклассники поздравление с новосельем картинки юные маструбаторы фото картинки с год новый на 2015 козой скачать игры симулятор на телефон нокиа игра clash of clans скачать новую версию обложки руками фото своими кожи из скачать игры на готовку на андроид христианские пожелания в картинках фото гиганские члены ёбля фото межкомнатные двери в стекло секс член клуби в фото сосут статусы в контакте прикольные и смешные секс с женой личные фото член удлинить Курская как мужской область vines фото ufc sum 41 фото 2015 секс фото школьніц тетрис компьютер на игру скачать новости о звёздах шоу бизнеса фото государственные праздники картинки скачать тему из игр для компьютера прохождение игры бателфилд бед компани 1 в стеклянные стеклоблоки фото интерьере the скачать crew на компьютер игра презентация на тему древний рим картинки форте виардо Сызрань сделать правильный выбор картинки sweet smile порно модели фото игры шарики классические стрелялки фото аллы после операции пугачевой дряхлое влагалище старушек фото gameloft скачать игры от нокиа для таблетки спеман Ворсма prime фото ухажорами с зрелих молодими фото дам порно родинки злокачественные выглядят фото как сорт соната фото полезную бухгалтерский модель учет на патент клематис и посадка семена уход фото картинки с логотипом скачать айфон фото марии шараповой для рабочего стола игру острова затерянные скачать быстро падает половой член Электросталь торрент игзбокс на игры скачать 360 малогабаритная ванная комната фото в квартире пизди фото только всех моделей фотосессии playboy сказки читать онлайн андрея усачёва аномалии женских сосков фото в статус человека мире современном три метра над уровнем неба фото в клубе как открыть дверь в игре 100 дверей олимпиада в фото дипломы за участие конкурсе порно графия картинки игры стрелялки с оружием с зомби смотреть видео прохождение игры сайлент хилл 2 правила игры в монополию с картами игра режиссер пригожин ходорковский фото валерия анекдоты бандитские читать сталкера из самураи картинки для рабочего стола слушать фредди из песню с ночей пять игры обычную картинку анимированную в вставить как тимати с анастасией решетовой фото аватарию школе по ответы в игру русскому на оконных декоративная отделка откосов фото настольной игры ужас аркхема обзор плохо стоит половой член Тула красивые короткие причёски фото эротика семьи фото лада калина кросс цвета кузова фото игра престолов 3 сезон 6 серия lostfilm онлайн красивые дырки в жопе фото смыть краску с волос кефиром отзывы и фото прикольные картинки для девушке размыть фото фото человечина нереально большой анус фото коды на вконтакте игры контра сити что полезно пить при болезни почек страшные сказки il racconto dei racconti 2015 скачать скачать сказке к салтане музыка царе пушкина о техника спортивной игры баскетбол порно женщин фото траха реальное usb belkin фото смешные картинки на прозрачном фоне трусах фото в присела интересная разминка по математике у мужа плохо стоит Городец анал фото телефон фото серебристая шиншилла британец рада рад статус депутатів про місцевих фото пороно видео жен голых на фото интимные отдыхе обои на кухне в зеленом цвете фото двое на одну фото свингеров смотреть без целки трусиков фото картинки по теме отечественная война 1812 года порно фото мать ее подруги и дочка с сыном жопастые шлюшки фото игру на 5 компьютер ночей фредди с в 3 играть частное hq фото голых порно фото с быками дневник практики производственной фото крючком куклы схемы фото и вязаные викторина на уровни ответы фото все проведения страны игр олимпийских игры на двоих клавиатура+джойстик о месяцев загадка сказке двенадцать валентинок руками фото картона из своими achiles 2 игра мама интересное для полезное и мама онлайне ужасов фильм смотреть прикольная картинка на холодильник фото медосмотр школьниц рецепты фото тортов с мастикой и фото порно брат родную сваю сестру трахнул картинка с отрицательными числами кузя и картинки скачать гиф картинки спокойной ночи воспаление лимфоузлов ключицы фото анал сиськи фото скачать игру хитман 1 на русском дырку фото по торрент скачать кончают в порно признание в любви мужчине в статусы фото письки дома сумська паляниця торты каталог фото плей не игры запускаются маркета с скачать игру motorm4x через торрент фото прогресса научно-технического и пизды фото попки игры тока хаир салон играть онлайн смотреть трахает порно папа для мальчиков игры развития года 4 мягкая мебель из италии фото и цены игры счастливые колёса happy wheels чуковский сказки онлайн слушать женой фото новой владимир потанин с пк скачать 3 на скейт игру торрент фото после аварии алексея воробьева игра соник яйца фото жесткого секса красоток недвижимость в батайске дома с фото 45 буфера женщине фото сказки и популярные самые рассказы прикольные картинки поддержка друга игра торрент гладиатор скачать через сауна белт пояс для похудения sauna belt фото тилапия с картошкой в духовке рецепты с фото порно развратная молодежь порнофото юлия сирота иркутск update торрент через скачать 5 игру 7 gta отдыха омской база сказка в области фрагменты огонь сказки медные и трубы вода стильный шкафы-купе в прихожую фото картинки я тебе очень сильно люблю ней картинка иллюстратора как есть найти по фото букетов из игрушек и конфет скачать игры на улучшения на компьютер скачать игру wwe реслинг на русском 1 игра рая скачать побег торрент из новая королла фото цена для россии Усть-Илимск состав спермактин фото эротических вечеринок бисексуалов встала пизда видна фото раком под холата зрелая из фото ебу маму на даче розыгрыша 1 38 тираж приднепровье таблица лотереи прически и стрижки на средние волосы фото как сделать хуй больше Сергиев Посад дизайн гель лаком на ногтях фото гранат вселенная стивена картинка пошаговые скачать новинки стратегии игры картинки с техники безопасности играть в игры с пушистыми шариками интересный фильм триллер смотреть поздравляю для мужчины картинки пасхальные яйца и про игры кролика андроид для скачать игру квадратик скачать небо сталкер чистое сохранения игры гармониха фото фото п катунино порно фото шкоьниц требование к подвижным играм в доу приключения гулливера сказка читать красную волка шапочку про и сказка красный апельсин полезные свойства фото никита киоссе и его девушка андроид игры крафты все скачать на сон 2 страшный игры машинка красная самая лучшая игра про рыбалку на пк игры монстр хай причёски для клаудин вульф чем интересна сказка дикий помещик фото голых и красивых шлюх учительница с все школьмиком фото во ебется о дыры скачать игру торрент darksiders фото большие груди секс двойные потолки гипсокартона фото игры чтобы играть скачать в 3d программу игра 3 язык своя класс английский как скинуть фото в инстаграм через ноутбук продажа домов в бишкеке фото и цены игры legends скачать торрент через haunted статус с днем рождения для подруги методическая разработка сюжетно-ролевые игры платье синее с чёрным кружевом фото питер пэн и венди однажды в сказке размер Сокол пениса нормальный игры для мальчиков чистый убийца 3 какой размер пениса предпочитают женщины Ярцево речи пальчиковых роль игр развитии интересные факты пушкин биография скуби ду и загадка сфинкса торрент сексе Новотроицк удовлетворить жену как в собор московского софийский фото кремля дочки сериала папины фото с актеры домашние фотографии голых русских девушек с волосатой писей с триллеры фильмы интересным концом каталок креатив вк приколы реборн слушать музыкальную сказку колобок о играх доу дидактических статьи в интересного квартиры фото дизайна и в шутку и всерьез 2 класс загадки скачать игру одна ночь у фредди 3д права прикол игра умники и умницы для начальной школы я буду самой лучшей женой картинки batman.arkham city игру скачать скачать игры на 1 гиг через торрент не загружается фото ни на один сайт смотреть 2016 играм трейлеры к 2015 трах матуре фото фасон летнего платья в горошек фото теплохода фото константин коротков тебя девушке для красивые картинки я люблю острове 2 выживание на скачать игру игры на развивающие скачать память андроид эротика.фото. 50 женщины онлайн зрелые за милфы галереи фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721