ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СУБЄКТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано поняття «нагляду (оверсайта)», визначено зміст цієї діяльності та принципи на яких вона ґрунтується. Встановлено коло суб’єктів, які здійснюють нагляду (оверсайт) платіжних систем.

Ключові слова: нагляд (оверсайт), Національний банк України, платіжні системи, принципи.

 

In the article has been analyzed the term of “supervision (oversight)”, the meaning and principles of this activity has been specified. Also the scope of state bodies, which carries out supervision (oversight) of payment systems has been established.

Key words: National bank of Ukraine, supervision (oversight), payment system, principles.

Національний банк України (надалі – НБУ) є одним із головних регуляторів руху грошових коштів в Україні, а тому всі його функції повинні бути чітко визначенні та реалізовуватись в рамках законодавчо визначених принципів. Однак на сьогодні, у законодавстві України відсутні положення щодо поняття «нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків» та принципів такої діяльності

Частково до дослідження даної проблематики у своїх працях звертались Ю.с. Балакіна, О.М. Махаєва, проте через відсутність єдиного розуміння вказаної проблеми, вона потребує подальших досліджень.

Відсутність єдиного підходу до визначення даного поняття констатує і Ю.С. Балакіна, яка відмічає, що загальновживаного визначення терміна «оверсайт платіжних систем» поки що немає. Також дослідник звертає увагу на те, що у більшості держав світу така діяльність отримала назву «oversight of payment system», в той час як у пострадянських державах такій діяльності кореспондує визначення «нагляд (оверсайт) за платіжними системами». На думку Ю.С. Балакіної нагляд (оверсайт) за платіжними системами можна визначити як діяльність центрального банку, спрямовану на надійність та ефективність функціонування платіжних систем.[1]

Згідно визначення нагляду (оверсайта), яке надає Банк міжнародних розрахунків, це функція центрального банку основною метою якого є запобіганню «ефекту доміно», коли один або кілька учасників платіжної системи мають проблеми із зобов’язаннями за кредитами або з ліквідністю. Нагляд (оверсайт) повинен бути спрямований на платіжну систему як одне ціле, а не нагляд щодо її окремих учасників.[2]

На сьогодні саме нормами законів встановлюється інститут нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків, основні його форми,  види та правовий статус і повноваження у цій сфері НБУ. Приймати закони уповноважений парламент, як єдиний законодавчий орган до ст. 75 Конституції України. До того ж саме парламент призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента Голову НБУ.[3] З огляду на це, вважаємо за необхідне віднести до категорії суб’єктів Верховну Раду Україну, як орган який має прямий вплив на стан нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків в Україні.

НБУ є центральним банком України, особливим центральним орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України та законами України. Основною функцію органу є забезпечення стабільності грошової одиниці України, яка в тому числі досягається через підтримання фінансової стабільності.

Фінансова стабільність являє собою стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку.

Основним напрямком забезпечення здійснення платежів є виконанням Національним банком України таких функцій як ліцензування фінансових установ, регулюванням діяльності платіжних систем і систем розрахунків, введенням відповідного реєстру, здійсненням нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків (надалі – нагляд (оверсайт)).

Найвищою інстанцією системи нагляду (оверсайта) є Правління Національного банку України, орган який через інструменти банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики. До повноважень Правління ст. 15 Законі України «Про Національний банк України» відносить прийняття рішень щодо функціонування платіжних систем та організації розрахунків.[4] Оскільки в Законі України «Про Національний банк України» не визначено органи чи структурні підрозділи, які здійснюватимуть нагляд (оверсайт), то саме рішеннями Правління затверджуються структурні одиниці, які володіють такими повноваженнями, призначаються відповідні посадовці. З огляду на це, на становлення всієї системи нагляду (оверсайта) відображене саме у постановах Правління НБУ.

Варто відмітити, що Закон України «Про Національний банк України» надає право Правлінню НБУ утворити Комітет з нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому свої повноваження у цій сфері регулювання. 27 червня 2015 Постановою Правління НБУ № 477 був створений Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Таким чином, можна стверджувати про фактичне двовладдя у цій сфері, оскільки є дві структурні одиниці НБУ, які володіють повноваженнями у сфері нагляду (оверсайту).

На нашу думку таке двовладдя не є перешкодою для функціонування ефективної системи нагляду (оверсайта), у зв’язку із чітким визначенням відносин підпорядкування між вказаними органами.

Нормативно-організаційне забезпечення Нагляду (оверсайту) платіжних систем на рівні НБУ станом на 28.02.2017 р. здійснює департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, який підпорядковується першому заступнику голови НБУ. До основних функцій вищевказаного департаменту відноситься визначення політики НБУ у сфері регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків, безготівкових розрахунків, функціонування та розвитку Національної системи масових електронних платежів; розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів НБУ з питань регулювання розрахунків, створення і діяльності платіжних систем в України, здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.[5]

Відмічаємо, що функція нагляду (оверсайта) закріплена за НБУ як один із напрямків його діяльності лише 06.12.2012 р. До цього часу нагляду (оверсайта) за платіжними системами і системами розрахунків не передбачалось.

У зв’язку з цим, постановою Правління НБУ N 426 від 15.09.2010 р.  схвалено Концепцію запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні. В концепції зазначалося, що запровадження НБУ нагляду (оверсайта) за платіжними системами є нагальною потребою, а функція нагляду (оверсайта) повинна бути невід’ємною складовою його діяльності.

Лише в концепції на рівні законодавства закріплено визначено мету нагляду (оверсайта) – надійність та ефективність платіжних систем щодо забезпечення ними переказу коштів і розрахунків за фінансовими інструментами. [6]

На нашу думку, дане визначення мети має оптимальний характер та перегукується з міжнародними стандартами у даній сфері. Зокрема, у актах Банку міжнародних розрахунків метою нагляду (оверсайта) зазначається забезпечення безперервної діяльності платіжних систем.[7]

Як і будь-яка діяльність, нагляд (оверсайт) повинен здійснюватись в рамках певних принципів,  які визначатимуть рамки його діяльності. До того ж саме принципи здатні відіграти ключову роль під час колізій банківського  законодавства або під час прогалин у законодавстві. Не можна не згадати роль принципів для захисту прав суб’єктів господарювання в процесі реалізації владних повноважень зі сторони НБУ.

Згідно Концепції запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, діяльність з нагляду повинна ґрунтуватися  на  таких  міжнародних принципах:

  • прозорість – оприлюднення політики  нагляду  (оверсайта) та

загальних вимог до платіжних систем;

  • застосування міжнародних стандартів щодо платіжних систем;
  • наявність повноважень та можливостей для здійснення ефективного нагляду (оверсайта) за платіжними системами;
  • послідовність – вимоги до    платіжних    систем    мають застосовуватися до всіх платіжних систем, у тому числі й створених Національним банком;
  • співпраця з іншими  державними  регуляторами та центральними банками інших країн. [8]

Дані принципи вказані як міжнародні, проте доречно, у зв’язку із їх закріпленням у правовому полі України, розглядати їх як національні. Однак, запропоновані принципи не у повній мірі відображають специфіку нагляду (оверсайта) і тому потребують розширення.

На нашу думку, враховуючи специфіку діяльності платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг, її спорідненість із банківською діяльністю, а також схожість систем банківського нагляду і нагляду (оверсайта) у компетенції НБУ, доцільно перейняти окремі принци банківського нагляду.

Такими принципами є:

  • справедливість – рівність усіх платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг перед державними інститутами, що регулюють їх діяльність та здійснюють нагляд;
  • цілеспрямованість – сутність політики нагляду (оверсайта) НБУ повинна зводитись до досягнення головної мети, якою є надійність та ефективність платіжних систем;
  • відповідальність – кожен суб’єкт правовідносин несе відповідальність за порушення норм чинного законодавства;
  • адекватність – співрозмірність методів нагляду (оверсайту) зі станом платіжних систем.[9] Під цим принципом мається на увазі нормотворча діяльність НБУ щодо постійного вдосконалення методів і способів (оверсайта), виходячи з економічних реалій і стану функціонування платіжних систем і систем розрахунків.

Вважаємо, що враховуючи діяльність НБУ в умовах кризи 2014 року, постає необхідність додатково визначити принцип своєчасності (динамічності), який означає реальну (адекватну) оцінку існуючого стану фінансового сектору, конкретної платіжної системи, відповідно до оцінки, застосування, передбачених законодавством, заходів реагування. Нагальна необхідність застосування цього принципу спостерігається у сфері електронних платіжних систем та електронних платіжних засобів.

Отже, діяльність з нагляду (оверсайта) платіжних системі систем розрахунків, виходячи з положень законодавства України, – це діяльність  НБУ та його структурних підрозділів з моніторингу, оцінювання, застосування заходів реагування до платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжної інфраструктури з метою забезпечення надійності та ефективності послуг з переказу грошових коштів. За формально-юридичними ознаками до суб’єктів здійснення нагляду (оверсайта) можна віднести і Верховну раду України. Здійснення нагляду (оверсайта) повинне здійснюватись з дотриманням принципів, які потребують закріплення на нормативному рівні – шляхом внесення змін до Закону України «Про платіжні системи і системи розрахунків» або до відповідних підзаконних актів НБУ.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

[1] Балакіна Ю.  С. Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні / Ю. Балакіна // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 7. – С. 44-50.

[2] A glossary of terms used in payments and settlement systems / Committee on Payment and Settlement Systems BIS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf

[3] Конституція України від 28.06.1996 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

[4] Про національний банк України від 20.05.1999 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/679-14/paran626#n626

[5] Структура Національного банку України станом на 28.02.2017 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=4339

[6] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[7] Central bank oversight of payment and settlement systems / Bank for International Settlements. – CPSS Publications № 68. – Basel: BIS, 2005. – 61 р.

[8] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[9] Д’яконова  І. І. До  питання  визначення  понять  “банківське  регулювання”  та  “банківський  нагляд”  / І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – C. 189-190.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy transfer paper malaysia services resume inexpensive writing inexpensive am psychology essay plans one 3 home level bedroom expectations essay help on banking why me essay for elavil at walmart mba an buy helps responsibility homework writing research cheap paper homework world help book paper sale for paraphrase research online paper japanese name how write my to in hiragana direct dissertation marketing words help write essays to by doctorate thesis writing services business custom buy plan mba with dissertation help design help analysis and assignment system cheapest mestinon purchase research paper student buy for speech writing school a help kent service cv writing paper paper custom writing custom writing online order discount arimidex content writing uk services il resume peoria services writing papers overnight term free essay samples nursing comorder rushessay help science 8th homework grade in java xml validating using file xsd Sterling made - in american active Maxaquin Maxaquin ingredient Heights essay service above self executive cover purchase letter for manager medical office resume help world war 1 homework of example personal statement school for medical essay affective seasonal disorder bundy case personality study disorder antisocial ted websites thesis writing zithromax acquistare australia in phone help lines homework uk dissertation proposal sample sales format resume manager for on i what my persuasive write speech should my family history write admission college best essay responses services book admission essay mba services writing denver co resume napkins and plates paper custom services assignment writing custom i essay to dont do want my students math help grade for 7-10 homework pharmacy sell canadian from ditropan for help essay toefl paper research online free cost somna-ritz per month for biography hire writers objective resume order picker cheapest dissertation writers essay application college service questions 2012 my essay puppy 1mg coversyl meaning dissertation help suffolk homework literature english essays gcse writing academic freelance websites australia eriacta buy online easy viagra research page 639611 citation paper essay service writing english literature homework help religion online azulfidine kaufen help science school homework high with writing content company services providing writing admission zoo essay incredible homework help anatomy journey the orders essay robert tomb bishop his browning help homework philopshy online british parliamentary papers paypal aricept bestellen research papers ordering project research problems with free math help pay write paper a someone to philosophy service writing professional custom ottawa homework help paper service custom online writing files help paper write my uk politics help dissertation resume chronological order for analysis disorder psychological expository is business communication to how essays similar property intent real for of purchase letter of plans best and worst 529 disorder autistic essays service essay school grad homework marketing help with my write of school a to high letter to application how buspirone hcl school help high writing essay essay professional writer of confessions a buy best to website essay services newview essay doctoral dissertations online american resume service writing gold coast professional an how write to exemplification essay literature review disorder borderline personality conflict bergeron harrison no plagiarism essays custom flies of analysis essay book lord the the help essay novel profile service match.com writing avelox lm history world homework help in to help singapore assignment my me do review buy why book we test helps homework scores essays buy college cheap abstracts phd dissertation australia for essays pay encyclopedia help homework medical for letter scribe cover job geometry homework help connections yorkshire writing services cv divorce after dating xiah junsu and telisha malaysia help assignment childrens websites homework help a cheap dissertation buy achat en ditropan pharmacie art dissertation mail order rythmol via cheap resume writers melbourne custom website essays review help homework with fractions prescription valtrex online purchase a thesis masters business toronto professional writer plan homework help online free preis 5 Brafix Naperville prescription - mg without Brafix shneiderman nassi dating online essay help constitution online sr buy bupron secure discount inderal la order online virginia writing resume professional services joseph online smith papers the write korean in name my to how language personal for statement program medical research analyse dissertation sujet online reports book sale for research medical for program personal statement help students elementary homework writing document business services help homework hotline writin essay service homework help online search cheap papers college management dissertation training system anxiety meme someone funny with dating crossing essay borders freshers resume for media format coumadin and osteobiflex descriptive writing dissertation homework for biology help essay writer work bullying dissertation on cyber paper online are writing services legit statement order paragraph personal dissertation about leadership school of essay uniform importance homework high help students school does bipolar essay disorder title home depot order online resume homework dyslexia help writing need thesis i a help statement essay companies reviews writing resume purchase service writing ultius college essay a how to end thailandia acquistare lamprene 11 maths practice plus free online papers before dying lesson help a essay accounting help homework 20e essay an buy uk c help assignment statement thesis for anxiety disorder social keywords buy resume dating sung hoon for history essays sale case attention study deficit disorder of discount purchase tetracycline vergleichen aricept preise meaning dating headlines site ones good homework helpers phonics master position thesis psychology help homework in
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721