ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СУБЄКТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано поняття «нагляду (оверсайта)», визначено зміст цієї діяльності та принципи на яких вона ґрунтується. Встановлено коло суб’єктів, які здійснюють нагляду (оверсайт) платіжних систем.

Ключові слова: нагляд (оверсайт), Національний банк України, платіжні системи, принципи.

 

In the article has been analyzed the term of “supervision (oversight)”, the meaning and principles of this activity has been specified. Also the scope of state bodies, which carries out supervision (oversight) of payment systems has been established.

Key words: National bank of Ukraine, supervision (oversight), payment system, principles.

Національний банк України (надалі – НБУ) є одним із головних регуляторів руху грошових коштів в Україні, а тому всі його функції повинні бути чітко визначенні та реалізовуватись в рамках законодавчо визначених принципів. Однак на сьогодні, у законодавстві України відсутні положення щодо поняття «нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків» та принципів такої діяльності

Частково до дослідження даної проблематики у своїх працях звертались Ю.с. Балакіна, О.М. Махаєва, проте через відсутність єдиного розуміння вказаної проблеми, вона потребує подальших досліджень.

Відсутність єдиного підходу до визначення даного поняття констатує і Ю.С. Балакіна, яка відмічає, що загальновживаного визначення терміна «оверсайт платіжних систем» поки що немає. Також дослідник звертає увагу на те, що у більшості держав світу така діяльність отримала назву «oversight of payment system», в той час як у пострадянських державах такій діяльності кореспондує визначення «нагляд (оверсайт) за платіжними системами». На думку Ю.С. Балакіної нагляд (оверсайт) за платіжними системами можна визначити як діяльність центрального банку, спрямовану на надійність та ефективність функціонування платіжних систем.[1]

Згідно визначення нагляду (оверсайта), яке надає Банк міжнародних розрахунків, це функція центрального банку основною метою якого є запобіганню «ефекту доміно», коли один або кілька учасників платіжної системи мають проблеми із зобов’язаннями за кредитами або з ліквідністю. Нагляд (оверсайт) повинен бути спрямований на платіжну систему як одне ціле, а не нагляд щодо її окремих учасників.[2]

На сьогодні саме нормами законів встановлюється інститут нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків, основні його форми,  види та правовий статус і повноваження у цій сфері НБУ. Приймати закони уповноважений парламент, як єдиний законодавчий орган до ст. 75 Конституції України. До того ж саме парламент призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента Голову НБУ.[3] З огляду на це, вважаємо за необхідне віднести до категорії суб’єктів Верховну Раду Україну, як орган який має прямий вплив на стан нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків в Україні.

НБУ є центральним банком України, особливим центральним орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України та законами України. Основною функцію органу є забезпечення стабільності грошової одиниці України, яка в тому числі досягається через підтримання фінансової стабільності.

Фінансова стабільність являє собою стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку.

Основним напрямком забезпечення здійснення платежів є виконанням Національним банком України таких функцій як ліцензування фінансових установ, регулюванням діяльності платіжних систем і систем розрахунків, введенням відповідного реєстру, здійсненням нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків (надалі – нагляд (оверсайт)).

Найвищою інстанцією системи нагляду (оверсайта) є Правління Національного банку України, орган який через інструменти банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики. До повноважень Правління ст. 15 Законі України «Про Національний банк України» відносить прийняття рішень щодо функціонування платіжних систем та організації розрахунків.[4] Оскільки в Законі України «Про Національний банк України» не визначено органи чи структурні підрозділи, які здійснюватимуть нагляд (оверсайт), то саме рішеннями Правління затверджуються структурні одиниці, які володіють такими повноваженнями, призначаються відповідні посадовці. З огляду на це, на становлення всієї системи нагляду (оверсайта) відображене саме у постановах Правління НБУ.

Варто відмітити, що Закон України «Про Національний банк України» надає право Правлінню НБУ утворити Комітет з нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому свої повноваження у цій сфері регулювання. 27 червня 2015 Постановою Правління НБУ № 477 був створений Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Таким чином, можна стверджувати про фактичне двовладдя у цій сфері, оскільки є дві структурні одиниці НБУ, які володіють повноваженнями у сфері нагляду (оверсайту).

На нашу думку таке двовладдя не є перешкодою для функціонування ефективної системи нагляду (оверсайта), у зв’язку із чітким визначенням відносин підпорядкування між вказаними органами.

Нормативно-організаційне забезпечення Нагляду (оверсайту) платіжних систем на рівні НБУ станом на 28.02.2017 р. здійснює департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, який підпорядковується першому заступнику голови НБУ. До основних функцій вищевказаного департаменту відноситься визначення політики НБУ у сфері регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків, безготівкових розрахунків, функціонування та розвитку Національної системи масових електронних платежів; розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів НБУ з питань регулювання розрахунків, створення і діяльності платіжних систем в України, здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.[5]

Відмічаємо, що функція нагляду (оверсайта) закріплена за НБУ як один із напрямків його діяльності лише 06.12.2012 р. До цього часу нагляду (оверсайта) за платіжними системами і системами розрахунків не передбачалось.

У зв’язку з цим, постановою Правління НБУ N 426 від 15.09.2010 р.  схвалено Концепцію запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні. В концепції зазначалося, що запровадження НБУ нагляду (оверсайта) за платіжними системами є нагальною потребою, а функція нагляду (оверсайта) повинна бути невід’ємною складовою його діяльності.

Лише в концепції на рівні законодавства закріплено визначено мету нагляду (оверсайта) – надійність та ефективність платіжних систем щодо забезпечення ними переказу коштів і розрахунків за фінансовими інструментами. [6]

На нашу думку, дане визначення мети має оптимальний характер та перегукується з міжнародними стандартами у даній сфері. Зокрема, у актах Банку міжнародних розрахунків метою нагляду (оверсайта) зазначається забезпечення безперервної діяльності платіжних систем.[7]

Як і будь-яка діяльність, нагляд (оверсайт) повинен здійснюватись в рамках певних принципів,  які визначатимуть рамки його діяльності. До того ж саме принципи здатні відіграти ключову роль під час колізій банківського  законодавства або під час прогалин у законодавстві. Не можна не згадати роль принципів для захисту прав суб’єктів господарювання в процесі реалізації владних повноважень зі сторони НБУ.

Згідно Концепції запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, діяльність з нагляду повинна ґрунтуватися  на  таких  міжнародних принципах:

  • прозорість – оприлюднення політики  нагляду  (оверсайта) та

загальних вимог до платіжних систем;

  • застосування міжнародних стандартів щодо платіжних систем;
  • наявність повноважень та можливостей для здійснення ефективного нагляду (оверсайта) за платіжними системами;
  • послідовність – вимоги до    платіжних    систем    мають застосовуватися до всіх платіжних систем, у тому числі й створених Національним банком;
  • співпраця з іншими  державними  регуляторами та центральними банками інших країн. [8]

Дані принципи вказані як міжнародні, проте доречно, у зв’язку із їх закріпленням у правовому полі України, розглядати їх як національні. Однак, запропоновані принципи не у повній мірі відображають специфіку нагляду (оверсайта) і тому потребують розширення.

На нашу думку, враховуючи специфіку діяльності платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг, її спорідненість із банківською діяльністю, а також схожість систем банківського нагляду і нагляду (оверсайта) у компетенції НБУ, доцільно перейняти окремі принци банківського нагляду.

Такими принципами є:

  • справедливість – рівність усіх платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг перед державними інститутами, що регулюють їх діяльність та здійснюють нагляд;
  • цілеспрямованість – сутність політики нагляду (оверсайта) НБУ повинна зводитись до досягнення головної мети, якою є надійність та ефективність платіжних систем;
  • відповідальність – кожен суб’єкт правовідносин несе відповідальність за порушення норм чинного законодавства;
  • адекватність – співрозмірність методів нагляду (оверсайту) зі станом платіжних систем.[9] Під цим принципом мається на увазі нормотворча діяльність НБУ щодо постійного вдосконалення методів і способів (оверсайта), виходячи з економічних реалій і стану функціонування платіжних систем і систем розрахунків.

Вважаємо, що враховуючи діяльність НБУ в умовах кризи 2014 року, постає необхідність додатково визначити принцип своєчасності (динамічності), який означає реальну (адекватну) оцінку існуючого стану фінансового сектору, конкретної платіжної системи, відповідно до оцінки, застосування, передбачених законодавством, заходів реагування. Нагальна необхідність застосування цього принципу спостерігається у сфері електронних платіжних систем та електронних платіжних засобів.

Отже, діяльність з нагляду (оверсайта) платіжних системі систем розрахунків, виходячи з положень законодавства України, – це діяльність  НБУ та його структурних підрозділів з моніторингу, оцінювання, застосування заходів реагування до платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжної інфраструктури з метою забезпечення надійності та ефективності послуг з переказу грошових коштів. За формально-юридичними ознаками до суб’єктів здійснення нагляду (оверсайта) можна віднести і Верховну раду України. Здійснення нагляду (оверсайта) повинне здійснюватись з дотриманням принципів, які потребують закріплення на нормативному рівні – шляхом внесення змін до Закону України «Про платіжні системи і системи розрахунків» або до відповідних підзаконних актів НБУ.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

[1] Балакіна Ю.  С. Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні / Ю. Балакіна // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 7. – С. 44-50.

[2] A glossary of terms used in payments and settlement systems / Committee on Payment and Settlement Systems BIS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf

[3] Конституція України від 28.06.1996 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

[4] Про національний банк України від 20.05.1999 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/679-14/paran626#n626

[5] Структура Національного банку України станом на 28.02.2017 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=4339

[6] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[7] Central bank oversight of payment and settlement systems / Bank for International Settlements. – CPSS Publications № 68. – Basel: BIS, 2005. – 61 р.

[8] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[9] Д’яконова  І. І. До  питання  визначення  понять  “банківське  регулювання”  та  “банківський  нагляд”  / І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – C. 189-190.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays safe online buy canada ontario help program homework plan existing company business buy eulexin in 150mg buy usa writing essay services academic essay in reflection nursing student thesis for writer hire research example table paper of contents affordable writer plan business cancer phd thesis colon online to best place book buy reports write personal your statement essays life written distance learning services writing online order research paper reviews buy wholefoods online helpers homework l identity dissociative club essay disorder fight on research statement a for eating paper thesis disorders asacol 2.5mg canadian help trigonometry assignment report a buy school for dinosaur essays in wallpaper where seattle to buy help academic centre u writing ottawa research admissions paper college exercise people do essay literature purchase reviews delivered on custom time papers help essay school 1000 words essay kenyon service essay college application shipping overnight buy vasotec essay education world doctoral quality writing service dissertation validating security numbers social of order operations help homework sample 879187 essay argument o university odyssey brother essay thou thesis art where lulea sale for study case daybed write can to i where someone essays find my thesis organizational change culture doctoral on help term paper leadership can great buy happiness essay gatsby money fairfax county homework library help c3 help coursework help junior woodlands homework victorians types orders of essays in help ratio calculate homework coffee cups custom paper no minimum scholarship college for essays freshmen paper college help with a writing bel ami dissertation corrig about for essay purpose writing writer helps thinking an the of the copy dissertation order of scorpio dating dating hyo hwa and ji yong parents help homework math where online i can cheap essays buy writing dri custom linkedin writing profile reviews service written dillard annie by essays help homework composition help writing a with personal statement pgce bj helpers pinchbeck homework air thesis phd on pollution cheap notebooks cute paper toilet cheap paper phd thesis techniques proposal buy paper online australia tissue and romeo juliet body paragraph custom review essay services best writing year test maths papers online 6 medical samples billing resume for coding and marx help dissertation phd karl stoichiometry a of reaction homework help essay critical websites capstone papers school college essay vs high resume hawaii writing service scrivener research dissertation workflow paper homework psychology do my name my write korean generator in hire ghostwriter cost a help need my with history homework i possible an abstract buy as as paper soon achat pentasa generique xixe histoire dissertation siecle essay word college 000 essays 10 excellent writing pages i to homework already my do of symptom study case disorder somatic level master essay custom noroxin allergia christian leuenberger dissertation mg from Seroquel Seroquel canada medication where buy - to buy 100 Nashville plan to an apartment building business buy homework and help libraries gangster movie she's the dating 1 part paper sale shredders for used lab custom report thesis service writing malaysia schweiz apotheke gel cleocin and letters help with cover cvs best paper buy cutter an to someone essay paying do to homework essay i day do on my forgot the papers sale cheap research for with help dissertation a hard writing thesis wordpress help write turabian in to how kate style essay paper uk dissertation0service co day paper writing veterans my do homework pay to online someone coursework on additional putting resume persuasive eating topics disorders help calgary resume speech writing help my wedding homework excel my do e dating jovi sambora richie bon homework religion help buddhism primary online writing service criterion essay help brooklyn cop camelot without best buy prescription writing monster service review resume to help a write song help answers and homework questions write help uk dissertation my case disorders study eating on julius essay caesar tourism proposal on dissertation canada meds liv.52 to college admission start buy essay a how for good persuasive essay introduction india lumigan drop celebrex medicamento homework help proofs geometry service dating muslim south africa dating yahoo figurativo dibujo dissertation abstract advice history art dissertation abstract dissertation bank essay llm admission writing best nj resume accountants services homework helpers books super buy tadarise 150mg online droit en dissertation mthode paper help with david ron duchovny eldard dating shelby homework county help site carolyne neumann dating buy pay best paperless homework map help domestic essay about helpers paper help essay need writing help free homework calculus obedience instant essay orders reviews custom essays college brand thrombaspin price best to satires essay how descriptive about essays write essay for me essay online essay cheap online college college writing and with paper borders lines essays culture on john muir essays dissertation uk database length average dissertation of a word assignment tourism help travel and thesis tu delft architecture master writers plan professional johannesburg business in my someone research can paper write experience cover with no representative sample for letter sales buy business plan pro best premier homework helper the Reno - Suprax prescription no cost Suprax per required month dating profile friends looking for sale for paper research college homework master brain help papers assignment for sale school week on high essays business mail pharmacy order plan for Columbia order Prednisone online buying mail prescription Prednisone buy best to - without place services statement personal best editing community essay experience service publishing dissertation buy where to graduate essay admission help personal doctor thesis help homework lottery jackson the shirley orlip 100mg reviews services mi lansing east writing resume buy in danazol caps ireland hook essay in an essay writers vancouver write my powerpoint presentation jordan kavoosi company writing essay with acquisto discount Cefaclor online sicuro online buying - Cefaclor Worcester services dissertation best lang en literature review about part job essay on papers time research essay marathi websites help homework to music