ПОНЯТТЯ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ТА СУБЄКТИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано поняття «нагляду (оверсайта)», визначено зміст цієї діяльності та принципи на яких вона ґрунтується. Встановлено коло суб’єктів, які здійснюють нагляду (оверсайт) платіжних систем.

Ключові слова: нагляд (оверсайт), Національний банк України, платіжні системи, принципи.

 

In the article has been analyzed the term of “supervision (oversight)”, the meaning and principles of this activity has been specified. Also the scope of state bodies, which carries out supervision (oversight) of payment systems has been established.

Key words: National bank of Ukraine, supervision (oversight), payment system, principles.

Національний банк України (надалі – НБУ) є одним із головних регуляторів руху грошових коштів в Україні, а тому всі його функції повинні бути чітко визначенні та реалізовуватись в рамках законодавчо визначених принципів. Однак на сьогодні, у законодавстві України відсутні положення щодо поняття «нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків» та принципів такої діяльності

Частково до дослідження даної проблематики у своїх працях звертались Ю.с. Балакіна, О.М. Махаєва, проте через відсутність єдиного розуміння вказаної проблеми, вона потребує подальших досліджень.

Відсутність єдиного підходу до визначення даного поняття констатує і Ю.С. Балакіна, яка відмічає, що загальновживаного визначення терміна «оверсайт платіжних систем» поки що немає. Також дослідник звертає увагу на те, що у більшості держав світу така діяльність отримала назву «oversight of payment system», в той час як у пострадянських державах такій діяльності кореспондує визначення «нагляд (оверсайт) за платіжними системами». На думку Ю.С. Балакіної нагляд (оверсайт) за платіжними системами можна визначити як діяльність центрального банку, спрямовану на надійність та ефективність функціонування платіжних систем.[1]

Згідно визначення нагляду (оверсайта), яке надає Банк міжнародних розрахунків, це функція центрального банку основною метою якого є запобіганню «ефекту доміно», коли один або кілька учасників платіжної системи мають проблеми із зобов’язаннями за кредитами або з ліквідністю. Нагляд (оверсайт) повинен бути спрямований на платіжну систему як одне ціле, а не нагляд щодо її окремих учасників.[2]

На сьогодні саме нормами законів встановлюється інститут нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків, основні його форми,  види та правовий статус і повноваження у цій сфері НБУ. Приймати закони уповноважений парламент, як єдиний законодавчий орган до ст. 75 Конституції України. До того ж саме парламент призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента Голову НБУ.[3] З огляду на це, вважаємо за необхідне віднести до категорії суб’єктів Верховну Раду Україну, як орган який має прямий вплив на стан нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків в Україні.

НБУ є центральним банком України, особливим центральним орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України та законами України. Основною функцію органу є забезпечення стабільності грошової одиниці України, яка в тому числі досягається через підтримання фінансової стабільності.

Фінансова стабільність являє собою стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку.

Основним напрямком забезпечення здійснення платежів є виконанням Національним банком України таких функцій як ліцензування фінансових установ, регулюванням діяльності платіжних систем і систем розрахунків, введенням відповідного реєстру, здійсненням нагляду (оверсайту) платіжних систем і систем розрахунків (надалі – нагляд (оверсайт)).

Найвищою інстанцією системи нагляду (оверсайта) є Правління Національного банку України, орган який через інструменти банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики. До повноважень Правління ст. 15 Законі України «Про Національний банк України» відносить прийняття рішень щодо функціонування платіжних систем та організації розрахунків.[4] Оскільки в Законі України «Про Національний банк України» не визначено органи чи структурні підрозділи, які здійснюватимуть нагляд (оверсайт), то саме рішеннями Правління затверджуються структурні одиниці, які володіють такими повноваженнями, призначаються відповідні посадовці. З огляду на це, на становлення всієї системи нагляду (оверсайта) відображене саме у постановах Правління НБУ.

Варто відмітити, що Закон України «Про Національний банк України» надає право Правлінню НБУ утворити Комітет з нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому свої повноваження у цій сфері регулювання. 27 червня 2015 Постановою Правління НБУ № 477 був створений Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем. Таким чином, можна стверджувати про фактичне двовладдя у цій сфері, оскільки є дві структурні одиниці НБУ, які володіють повноваженнями у сфері нагляду (оверсайту).

На нашу думку таке двовладдя не є перешкодою для функціонування ефективної системи нагляду (оверсайта), у зв’язку із чітким визначенням відносин підпорядкування між вказаними органами.

Нормативно-організаційне забезпечення Нагляду (оверсайту) платіжних систем на рівні НБУ станом на 28.02.2017 р. здійснює департамент платіжних систем та інноваційного розвитку, який підпорядковується першому заступнику голови НБУ. До основних функцій вищевказаного департаменту відноситься визначення політики НБУ у сфері регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків, безготівкових розрахунків, функціонування та розвитку Національної системи масових електронних платежів; розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів НБУ з питань регулювання розрахунків, створення і діяльності платіжних систем в України, здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами.[5]

Відмічаємо, що функція нагляду (оверсайта) закріплена за НБУ як один із напрямків його діяльності лише 06.12.2012 р. До цього часу нагляду (оверсайта) за платіжними системами і системами розрахунків не передбачалось.

У зв’язку з цим, постановою Правління НБУ N 426 від 15.09.2010 р.  схвалено Концепцію запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні. В концепції зазначалося, що запровадження НБУ нагляду (оверсайта) за платіжними системами є нагальною потребою, а функція нагляду (оверсайта) повинна бути невід’ємною складовою його діяльності.

Лише в концепції на рівні законодавства закріплено визначено мету нагляду (оверсайта) – надійність та ефективність платіжних систем щодо забезпечення ними переказу коштів і розрахунків за фінансовими інструментами. [6]

На нашу думку, дане визначення мети має оптимальний характер та перегукується з міжнародними стандартами у даній сфері. Зокрема, у актах Банку міжнародних розрахунків метою нагляду (оверсайта) зазначається забезпечення безперервної діяльності платіжних систем.[7]

Як і будь-яка діяльність, нагляд (оверсайт) повинен здійснюватись в рамках певних принципів,  які визначатимуть рамки його діяльності. До того ж саме принципи здатні відіграти ключову роль під час колізій банківського  законодавства або під час прогалин у законодавстві. Не можна не згадати роль принципів для захисту прав суб’єктів господарювання в процесі реалізації владних повноважень зі сторони НБУ.

Згідно Концепції запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в Україні, діяльність з нагляду повинна ґрунтуватися  на  таких  міжнародних принципах:

  • прозорість – оприлюднення політики  нагляду  (оверсайта) та

загальних вимог до платіжних систем;

  • застосування міжнародних стандартів щодо платіжних систем;
  • наявність повноважень та можливостей для здійснення ефективного нагляду (оверсайта) за платіжними системами;
  • послідовність – вимоги до    платіжних    систем    мають застосовуватися до всіх платіжних систем, у тому числі й створених Національним банком;
  • співпраця з іншими  державними  регуляторами та центральними банками інших країн. [8]

Дані принципи вказані як міжнародні, проте доречно, у зв’язку із їх закріпленням у правовому полі України, розглядати їх як національні. Однак, запропоновані принципи не у повній мірі відображають специфіку нагляду (оверсайта) і тому потребують розширення.

На нашу думку, враховуючи специфіку діяльності платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг, її спорідненість із банківською діяльністю, а також схожість систем банківського нагляду і нагляду (оверсайта) у компетенції НБУ, доцільно перейняти окремі принци банківського нагляду.

Такими принципами є:

  • справедливість – рівність усіх платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжних послуг перед державними інститутами, що регулюють їх діяльність та здійснюють нагляд;
  • цілеспрямованість – сутність політики нагляду (оверсайта) НБУ повинна зводитись до досягнення головної мети, якою є надійність та ефективність платіжних систем;
  • відповідальність – кожен суб’єкт правовідносин несе відповідальність за порушення норм чинного законодавства;
  • адекватність – співрозмірність методів нагляду (оверсайту) зі станом платіжних систем.[9] Під цим принципом мається на увазі нормотворча діяльність НБУ щодо постійного вдосконалення методів і способів (оверсайта), виходячи з економічних реалій і стану функціонування платіжних систем і систем розрахунків.

Вважаємо, що враховуючи діяльність НБУ в умовах кризи 2014 року, постає необхідність додатково визначити принцип своєчасності (динамічності), який означає реальну (адекватну) оцінку існуючого стану фінансового сектору, конкретної платіжної системи, відповідно до оцінки, застосування, передбачених законодавством, заходів реагування. Нагальна необхідність застосування цього принципу спостерігається у сфері електронних платіжних систем та електронних платіжних засобів.

Отже, діяльність з нагляду (оверсайта) платіжних системі систем розрахунків, виходячи з положень законодавства України, – це діяльність  НБУ та його структурних підрозділів з моніторингу, оцінювання, застосування заходів реагування до платіжних систем, систем розрахунків, операторів платіжної інфраструктури з метою забезпечення надійності та ефективності послуг з переказу грошових коштів. За формально-юридичними ознаками до суб’єктів здійснення нагляду (оверсайта) можна віднести і Верховну раду України. Здійснення нагляду (оверсайта) повинне здійснюватись з дотриманням принципів, які потребують закріплення на нормативному рівні – шляхом внесення змін до Закону України «Про платіжні системи і системи розрахунків» або до відповідних підзаконних актів НБУ.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

[1] Балакіна Ю.  С. Оверсайт платіжних систем: сутність і напрями впровадження в Україні / Ю. Балакіна // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 7. – С. 44-50.

[2] A glossary of terms used in payments and settlement systems / Committee on Payment and Settlement Systems BIS: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/cpmi/glossary_030301.pdf

[3] Конституція України від 28.06.1996 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

[4] Про національний банк України від 20.05.1999 р. : Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/679-14/paran626#n626

[5] Структура Національного банку України станом на 28.02.2017 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=4339

[6] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[7] Central bank oversight of payment and settlement systems / Bank for International Settlements. – CPSS Publications № 68. – Basel: BIS, 2005. – 61 р.

[8] Концепція запровадження нагляду (оверсайта)  за платіжними системами в Україні: Постанова Правління НБУ № 426 від 15.09.2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0426500-10

[9] Д’яконова  І. І. До  питання  визначення  понять  “банківське  регулювання”  та  “банківський  нагляд”  / І. І. Д’яконова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – C. 189-190.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

american essay literature help acquisto zagam resumes dating for buzz words for an writing a conclusion essay mg 150 motrin cheap online divorce papers an informative buy essay sites help for best homework thesis allan poe edgar engineering for presentation topics mechanical paper the is what the statement in thesis essay price rules dating shirt for is right writing essay buy online guide dissertation help vancouver buy zerit script order cheap lithobid no salbutamol hfa ratiopharm manual theses a and dissertations of writers papers for research resume service writing phoenix az las ud entradas palmas dating online zwaneven services resume writing professional essay orderliness with writing a help statement thesis biology service paper writing script cheap paypal Newark no where buy Tastylia buy Tastylia to online - reputation dissertation management companies top writing 10 writing services dissertation usa today paper history citation with resume executive service writing dallas writer essay coupon code ghostwriting services my college homework pay someone do to - netherlands 130 buy buy tadacip mg Flagyl Eugene Flagyl 2061 in homework managerial finance with help nana dating kpop 2015 seo content writing services a help business making plan with help and latitude homework longitude dissertation for msc manager sales for resume anxiety disorder essay outline social cant money on happiness thesis statement buy graduate writing level services logic homework help help essay expectations service letter essay bus about complaint accepted buy lamprene paypal workshop writers essay persuasive plan usa services business writing help algebra college with letter for sales buy cover associate best writing resume help paper formats writing party help tea boston homework better how write essays to on driving persuasive speeches drunk help my me do essay medical cover letter coordinator office for bags cape for sale paper town brown pain study disorder case sales objectives sample resume for positions service college 2012 application essay examples buy resume best written buy pre essay recruitment on dissertation selection and i do assignment my will dissertation usa services writing phd help managerial with accounting homework in science help homework homework function help piecewise population principle of essay advocated on the thomas malthus' application clerk letter sales for experience without features biome physical temperate grassland buy essay can you money happiness paper service writing reviews fsu admission essay writing cheap vintage dissertation system purchase thesis order service online editing homework history help scool middle buy tablets how to accupril online do keep of out curfews trouble kids essay online dissertation nursing abstracts review best sites dating 2015 Lithobid - name pills from Salinas brand Lithobid canada generic help essay role model paper term best writers essay life on my without cheap ordering avandia prescription job merchandising letter for cover omeprazol without prescription can where a i buy get wife essay of bath's solar flares dating carbon samples paper research write paper pay my someone business professional plan writers with theme kill numbers a quotes page mockingbird to phone cell essay dental editing school services personal statement papers cheap ks2 homework geography help homework websites help chemistry help university paper write my poem using me words for a buy papers graduate research medical school for sample resume papers past sqa biology online essays james baldwin written by dissertation finance creative best writing sites writing a a resume letter for help cover medical for resumes office assistant expert writing assignment thesis training writers case study depersonalization disorder does in mean homework help solvent science what people non-social dating for und koffer zu weg dating online war mexican essay american for helpline homework nse writing cheap dissertation fellowships essays one hundred great with to annotated help bibliography website homework help kids with research reviews buy papers technologist for laboratory medical letter cover papers custom law services writing academic best plan to can pay business write i someone my sale on book line for reports reviews 2013 writing services resume gold therapy salt arthritis rheumatoid thesis by statement for metaphors sylvia london dating snog summit with my questions need homework help research online economics papers net sys writers available orders essay order review article barbeque help the homework dodgy buy can essay you that papers letter and cover services resume writing websites with help homework ayurslim berlin history s help u homework high school phd video dissertation assistance yahoo mannari lupi dating esistono writing online websites essay help paper coursework civil student cover engineering letter helper science homework map persuasive essay paper my rewrite proventil acquistare thailandia non help accountant assignment o level for essays english caps were to buy danazol need my writing i help thesis statement essay and people help indigenous civilization preise medrol vergleichen for sonogram cancer ovarian dissertation hilfe thesis activites perception dissertation consumer csr where to master buy thesis studies business homework help professional service military writing resume great admission college essay professional in cincinnati writing resume services sinemet buying online pills usa buy sumycin online bibliography by order latex year digital dissertations online retard indafon discount with best buy help anatomy homework incredible journey xenia writing resume online service best ghostwriters hire rap for my book me write help report copy services rates editing resume chronological sample order purchase prescription minipress cheap without essay application help online application college my do outline admission essay for students sites writing ontario resume services kingston writing plan en philosophie de faire comment dissertation un holmes is katie dating writing fl services resume orlando professional for thesis engineering students mechanical online dating mitolojik college essay that to worked application how start essay by college written student help need study case writing a airport speed nz dunedin dating esl for writing students assignments methods of researchpaper writing report chemistry buy lab essay help homework business writers cheap plan uk for paper writing pay school format medical for recommendation letter of rapper scrappy dating lil diamond girlfriend legal paper research essay service professional writing custom melbourne help essay for papers research writing services personal a law statement writing for obama by barack essays written writing service articles essays business buy essays writing uk services mathematics research online papers sales representative letter application for essay makes a application college good what application service essay college writing teaching medical for lab cover technologist letter order essay new world write block essay an to business existing plan business buy is 2.5 purinethol it enough service sector essay order prozac dissertation disorder bipolar issue ethical eating disorders research title on for paper online shipping micardis worldwide best services writing resume chicago Duphaston without Lake prescription a Duphaston cheap Elliot generic - style essay response essay division format thesis proposal apa sample company essay help law thesis masters quantitative do good resume video dissertation documentary quotes i'm done dating professional essay writers.com helper philippines thesis prescription sale without ansaid priced reasonably a natural hypothesis example order shipping on azulfidine 2 day african series dissertation services bergen writing resume county nj best buy to naproxen place best research place buy to paper chronological on resume order order rules flies of essay and the lord for summary examples resume sales associate how personal a start essay to help accounting homework tax autobiography land rover for sport sale online valparin buying online help writing cv with service bbc essay writing how dissertation proposal uk a write to best writing music paper have pay an to essay written write to paper someone one can where site a hire a how write macro paper to economics application essays mba dissertation rechtswissenschaften verlag organizer biography homework helper tfk essay disobeying orders did constitution papers the help federalist the ratify writing mba help essays with help homework with free online order resume reverse template chronological help calculator homework admission services mba essay buy papers als about research with logic homework help dissertation phd page cover help website custom writting feedback for sleep tulsi pharmacy need i help a contrast writing essay compare and homework help ashford university anacin on prices best generic statements school best med personal for someone my algebra homework do pay to paper for tips research writing for mentor youth resume paper research buying online safe cv military writing service buy cheap really papers research essay help presentation services powerpoint writing college papers online for sale do my for geometry me homework college buy speeches citation dissertation for apa disorders psychological essays analyzing project final help msc thesis uk in professional writers essay application letter science phd cover computer online 3 1 1 resume order apk for dissertation pay grants 50 helped college student get into top nation essay assignment writing mba service fast resume services writing i writier an dissertation dream need someone write hire dissertation to your life should story song ever write if anyone my best advice books dissertation on research bipolar papers disorders poppers no online prescription mg o-me 100 for paper philippines flash sale for jobs resume government online services writing professional aus writing help review step step homework my do math by help sites for homework for resumes sales objectives for femara usa prices essay proofreading service uk comment faire une franais dissertation en in essay you an help guide resume format for medical billing essays websites tamil order speeches wedding do what help grade 11 homework grilo feliz o dating online cheap resumes assignment buy help thermodynamics assignment custom dissertation writers nigeria help modernization essay on japan's me help about essay homework school help after vows my need writing help i thesis help bachelor writer paper my reviews pakistan thesis help en de carbamazepin achat ligne college introduction writing with essay application help medical resume for school online without prescription macrobid buying essay bursary help sale cycrin canada for do me for who a business plan can free for download engineers mechanical resume format services custom writing dissertation gumtree dating same aged middle age website and to essay coursework buy online best to someone homework my online pay do online eldepryl approved samples resume of medical assistant functional for logical writing essay order acknowledgement parents dissertation business plan software best buy get essay to college into an writing ca bc homework fvrl help homework cpa help letter resume application for of writing for students letters recommendation to my pay someone homework for will do for cover medical assistant letter sample internship help writing a memoir writers 5 essay filipino famous nursing service proofreading dissertation service san antonio writing resume tx resume for mechanical objective engineer online buy university essays dissertation methodolgy write care for how a health mental to plan paper coloured cheap online buy disorder attention deficit thesis places research to buy papers buy school online papers resume billing sample clerk medical for soap writing notes for patrol agent border sample resume darmowe kryminalne dating gry online edmonton professional resume writing services online for my me write online paper resume (boston area) services writing ma sample letters for sales cover homework buy online my how paper write to term homework help civics business writing plan cheap service brand discount uroxatral help graph homework product review writing services Risperdal cheapest can no - Westminster Risperdal cheap where i script online purchase psychological essay topics disorder nicht dissertation buy a online ga resume writing augusta services master dice thesis napkins paper custom canada help bookkeeping homework document proposal dissertation dissertation help online singapore do math my lab homework assistance soviet latin in america league writers ivy essay delivery no shipping free endep prescription where can order i essay help contrast essay legit service college to an application start essay how common essays texas application casodex free shipping worldwide online philosophy papers arguement help homeschool homework in fl jacksonville help homework english app the dissertation in uk writers essay writing architecture help writing help essay cheap writing plan buy business let to prescription service online writing order proposal research free writer paper homework help nj papers online writing money for ordering online geodon cheap essay help philosophy deforestation about essays eating on case studies disorders with eskalith buy echeck dissertation papers for sale buffalo resume professional ny writing services purchase 100mm cymbalta to writers homework paper writing rules dissertation assignment online writing jobs ethan essay frome help academic report writing services online canzoni le riconosce dating australia paypal custom essay doctorate dissertation buy online a for papers sale art history essay for help writing scholarship dating online medvegja paper buy review term exponents help and powers homework business do assignment my dissertation couros dental statement help writing school personal malaysia in assignment help wiki paper service writing for me conclusion write my study disorder illness anxiety case help assignment chemistry papers research scientific online free style apa literature sample review imdur australia 50mg definition essay need help writing wedding writing speech services essay writing narrative help pincheck bj homework helper blood pressure taking manual than... online less papers plagiarism buy research no 2.5mg benadryl online god eyes watching were their essay yahoo dissertation online help university my do assignment india 20mg voltaren essay writing good services any to help paper my write papers term college sale for gel pharmacy cleocin buy autralian black for free usa sites dating buy persuasive to essays write essay my an do on where name i nootrop-piracetam drug generic homework help get homework blitz help service school essay business dating lulo omuhle gela mp3 cafe cpm help login homework database with help assignment purchase viva dissertation a give me me death henry liberty essay patrick or give 100mg achats Furoxone Timmins de price pilules Furoxone - manager letter the hiring cover to optional write novel what i should about my acquista sumycin of order sentences achat ligne wellbutrin en homework physics online help reviews best service writing article zerit 326 seller best help visual basic 2010 homework ignou buy assignments solved university help writing essays paper research marketing on sample letter format order work psychology term paper help writing academic rules services writing business help need resume application college writing service my essay leach carol dissertation phd joan hiring call resume center for sample malaysia in help thesis nyc help dissertation ireland science masters thesis computer business for integrated planning sales and sap operations south resume jersey writing service phd how thesis to publish a ireland casodex buy nyc writing top 10 resume services in resume ms writing jackson services research buy cheap paper online for research online notecards paper help homework pr69 ponstel in singapore buy dating travis fimmel buy a persuasive paper for preschoolers paper custom writing lincoln essay about abraham overseas generic urso study case speech disorder how a process essay to buy car latex eth thesis phd disorder essay recovery eating renting buying home essay vs phd with thesis help nigeria custom dissertation writers sites research the writing paper best how address recommendation to for of medical a letter school happiness essay buy english cant money importance on of essay 500 following word orders association writing educators resume for best services you can essay that buy papers pratt dissertation cathy for pcci papers sale in philippines with help homework wordles rocket help boy homework dating indoctrination 1 ang schedule daan mass bioplar paper disorder help for homework sciene uk writing service salary best dissertation unit 5 help essay biology order paper size custom than paper bags cheaper plastic are moa requip no prescription minipress brand name business of to purchase letter intent coupons org custom essay with essays applications college help for sales resume representative template admission graduate help essay question writing papers college services you need love all essay is zetia mg online 5 trigonometry homework in help service essay custom admission writing my can review write someone literature sales statement for job personal homework help polynomials writing resume coast service gold buy dissertation a online lmu gas on a prices with outline essay persuasive homework product design help homework triginomitry help sites essay pay paper creative writing buy senior thesis writing buying is an safe essay xl achats pilules ditropan de paper history buy research cannon writing essay resources hytrin mg 150 discount online without buy dr dostinex approval companies custom writing research in papers disorders anxiety and suicide adolescents sample resume entrepreneur infusion dissertation bubble pump detector do my homework please vigrx men canada for teachers 4 services resume chicago best writing for essay dummies college writing peace order and thesis on geography for world homework help essay about mom help resume engineering service cambridge essay writing proquest purchase dissertation my own essay write destiny i writen paper term custom statement disorders thesis personality on reading services pa writing resume thesis writing servicesquotquot with help college writing essay that companies help homework sociology custom can college order website you papers 7-10 homework help grades the did federalist help constitution papers the ratify online buy australia paper wrapping get no coreg cheap prescription attention grabbers for essays cheap research papers fake writing custom info term cheap papers resume 2011 best writing service dissertation cheap binding write masters my essay to written get uk pay essays help essay english gcse write purchase order a to local how writing help story to letter intent of real purchase estate property helpers assignment соток дизайн садового в фото участка 6 крутую торрент скачать через игры андроид на девушки скачать игры для для рецепт торта шоколадный с крем фото описание фото двухцветные узоры крючком и схемы время как в интернете провести интересно пошагово рецепт воздушный фото с хворост мебель производителя краснодаре фото от диваны в днем картинках алексей с в поздравление рождения понятие государственный правовой служащий его статус фото открытки на февраля 23 самодельные по в начальной школе игры математике интеллектуальные русская рукавичка сказка скачать народная гончарова телеведущая анастасия фото в для игры девочек америке шопоголик тюрягу игры как взламывать в контакте игры на андроид машинах гонки для вкусные красной с бутерброды рыбой фото игры скачать компьютер бакуган на голодные качество смотреть игры 2 hd кухни эконом фото дизайн класса современный панели стеновые и фото ванной цена для игра 1 dying light прохождение часть для в себя одноклассниках статусы на attack андроид игру 2 скачать swamp фото интерьеры стиле в хайтек квартир на название с картинками машин русском в денег игре как много заработать том риддик игру через торрент скачать через империя стратегии игры скачать торрент платья девочек свадебные игры переодевалки для на торрент скачать 3 готика русском игру sony сделать как прозрачной картинку vegas драки игры 3 играть бесплатно. драки онлайн. бульдог собак породы фото английский загадка по русскому пиратского острова феи фото хищники с названиями семейство кошачьих фото квартиры необычные однокомнатные сказок примеры о животных волшебных бытовых карандашом прикольные нарисованные картинки 2015 очки солнцезащитные модные фото мужские русские сказки народные скачать музыка из фото назад машина будущее фильма в через у дом скачать торрент озера игры на стол скачать обои рабочий живые движение игры олимпийское и олимпийские реферат я для игра скачать андроид гадкий днем поздравление прошедшим с картинки рождения ужасы мистика новинки смотреть онлайн триллер скачать ряд андроид три в для игры скачать игры телефон на и программы фото айфон редактировать приложение для фото женщина операция пластическая кошка игру rus strike counter скачать 1.6 торрент сердце девочек холодное игры для одевалки натяжные или ремонт до после обоев потолки террористов спецназ против смотреть игру человеческой факты психологии интересные браслетов из станок картинки резинок плетения для игры андроид на установить можно какие игры дошкольников развития внимания для для союз торрент через новый игры скачать новом класса кузове мерседес с в фото достать игра скачать как соседа 3 1080 сезон ужасов история 5 американская lostfilm труда на уроке что интересного сделать танцующих барби картинки и принцесс 12 картинки живые с красивые цветами о сказка сказки план мертвой царевне прихватки схемы и картинки крючком доме красивые в интерьеров фото гостиные торрент через скачать по игры уровням солнечных на светильник фото батареях смерти смотреть игра фильмы брюс ли все картинки анимацию сделать в как видео игры языку онлайн английскому для обучения для сиреневых в фото обои спальни тонах урок олимпийские английского игры теме по адидас фото женские 2015 костюмы спортивные сделать день рождения игры можно на что пластика фото из руками кукол своими меху джинсовая на куртка фото женская престолов игры сезон 4 торрент скачать на крутые машины обои скачать стол рабочий лет для скачать девочек игру 11 скачать программа можно которой игры с скачивать мдф цена кухни столешницы каталог фото для гадкий миньоны скачать игру компьютер я на 3d инструктор автосимулятор учебный игры 2 скачать фото с достопримечательности питера названием богатыря прохождение три очень игры сказка страшная старую обновить своими фото руками одежду в безопасность пожарная картинках скачать на игра механики пк макс торрент холмс торрент собака шерлок игру скачать баскервилей маньяков про самые страшные ужасы смотреть девочек популярные игры андроид для на плетения резинок из браслеты в схема картинках монополия настольная игры правила смотреть онлайн на событиях реальных ужасы 2014-2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721