ПЕРСОНАЖ ЯК КОМУНІКАНТ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТЕРМІНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.0 (4)

Л. Зелінська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

Персонаж як комунікант:

міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну

 

У статті проведено синтез літературознавчого та лінгвістичного термінів на тлі філософського та психологічного підходів з метою набуття інтегрального інструменту для аналізу діалогів у драматичних та епічних творах.

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, комунікант, літературознавство, персонаж, плюралізм смислів.

 

Статья посвящена синтезу литературоведческого и лингвистического терминов на фоне философского и психологического подходов с целью сконструировать интегральный инструмент анализа диалогов драматических и эпических произведений.

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, коммуникант, литературоведение, персонаж, плюрализм смыслов.

 

The article presents synthesis of the literary and linguistic terms on the background of philosophical, psychological and historical approaches with the purpose to obtain a more precise instrument for analyzing dialogues in drama and epic works. Communicative Linguistics, its models, principles and techniques appear to be the closest to the needs of Literary Studies where it concerns a deeper analysis of the plot and its representatives. The general understanding of communication is based upon a new concept of the contemporary American philosopher J. D. Peters. It is based on the plurality of meanings, which acquires special importance in interpersonal communication. Therefore, acceptance and tolerance to the foreign meaning as a result of a communicative act is being introduced into the structure of a literary character. A purely literary definition of a character is limited by such elements as temperament, disposition and outlook. The author proves the necessity to consider one more element, which is the character’s communicative capacity. The interactive model of communication has been selected as the most acceptable one for the synthetic understanding of a character-communicant (M. Bakhtin, R. Bart). A scientific discussion is being conducted with  F. Batsevych regarding several issues. The first one is his classical philosophical communication paradigm of ‘development of common meanings’ as the goal of the communicative act. The second issue is F. Batsevych’s specific analysis of the extract from the comedy Martyn Borulia by a Ukrainian playwright I. Karpenko-Kary. The author is concerned that the linguist declares interdisciplinary connections with multiple Arts and Humanities, except for Literary Studies. The author proves it necessary that the complex approach in the Communicative Linguistics is adopted if communicative linguists analyze a work of literature as well a necessity to take into consideration the historical and cultural context of the work, a complex author’s play with his/her character, artistic subtext, character’s subconscious (i.e. not declared, and therefore undetected as linguistic objects) intentions. The analysis of the communicative situation conducted by F. Batsevych obviously lacks the aforementioned elements. Instead, the literary analysis by virtue of Communicative Linguistics is enriched with the characters’ communicative reactions, upon which special importance is placed during drama studies.

Key words: Communicative Linguistics, communicant, Literary Studies, character, plurality of meanings.

 

Міграція термінів в межах гуманітарної сфери  – явище в принципі звичне. Однак, викликаючи у кожному конкретному випадку напруженість  наукового дискурсу,  міграція не завжди призводить до загальноприйнятих категорій чи критеріїв. Інколи термін так і залишається стояти на маргінесах.  У позитивному випадку, пильно розглядаючи  чужий термін, котрий з’явився  на власному полі, і розглядаючи  його  в аспектах асоціативних, наука безперечно здобуває тонший інструментарій пізнання.

У цій статті зроблено спробу синтезувати мовознавчий термін із літературознавчим з метою взаємного поглиблення значень, які об’єкти дослідження – комунікант та персонаж –  апріорі уже містять.  Предметом  вивчення   є  проблеми  міжперсональної  комунікації персонажів літературних творів і відсутність/присутність статусу комуніканта. Для висвітлення повноти предмету, як і зрештою застосування міждисциплінарного підходу,  необхідно розкрити  психологічний, філософський аспекти, до певної міри задіяти історичний контекст. Частка «як» поміж двома об’єктами дослідження у назві статті потребує до себе не меншої уваги, аніж самі терміни, оскільки вона скеровує ракурси їх бачення. А звідси остаточну мету такого дослідження треба сформулювати як виявлення перетину ракурсів.

Актуальність цієї теми особливого доведення не потребує. Час вузьких спеціалізацій відійшов у минуле. З др. пол. ХХ ст.  в науці ущільнилися інтеграційні процеси і, зрозуміло, що вони охоплюють усі галузі людського мислення. У літературознавстві так само. Вже від структуралістів склалася тенденція «позичати» мовознавчі терміни для літературознавчих студій. Не є винятком і постструктуралізм.  Художнє моделювання людського спілкування, чим займається література, і аналіз літературних комунікативних моделей, чим займається комунікативна лінгвістики, відкриває нові можливості  для створення  багатофункціональних інструментів. Новизною цього дослідження  є спроба синтезу і випробовування синтезованого терміну як інструменту для аналізу комунікативної ситуації в літературному творі.

Теоретичне дослідження міжперсональної комунікації у міждисциплінарному  напрямі надихнув  сучасний американський філософ Джон Дарем Пітерс [5]. Він простежує історію ідеї комунікації в діа- і синхронному зрізі, зіставляючи шляхи комунікативних технологій з їх очікуваними та неочікуваними результатами. І ось це останнє є проблемою міжперсональної комунікації, конфліктом у драмі чи епічному творі, колізією персонажа.

У цьому дослідженні спираємось на  теорію комунікації українського ученого Г.Почепцова [6]. Він так само, як Дж.Д.Пітерс  ставить поруч соціологічні, психологічні, семіотичні моделі комунікації, говорить про численні прикладі моделі, серед яких вказує на наративну модель Ц.Тодорова.

Основний виклад проблеми. На початку звернемось до  базового пояснення терміну комунікант.  Що знаходимо у підручнику  «Основи комунікативної лінгвістики» Ф.Бацевича? Лаконічне визначення: «…особи,  які беруть участь у спілкуванні; у діалозі – адресант (мовець) і адресат (слухач); у полілозі – адресант, адресати, учасники» [2, 328]. Також термінологічним синонімом до комуніканта Ф.Бацевич визначає поняття «співрозмовник» [2, 338].

Зіставимо із базовим літературознавчим  поясненням персонажу, яке пропонують автори «Літературознавчого словника-довідника» Nota bene:  «…Постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними якостями, моральними, ідеологічними, світоглядними переконаннями – постать як текстуальну позицію, антропоморфологічо окреслену, незважаючи на те, чи мала вона свого прототипа, чи цілковито витворена митцем» [4, 547].

Обидва базові  тлумачення термінів віддалені у смисловому полі.  Розпочнемо зближення з аналізу лінгвістичної  дефініції. Як бачиться, її проблема полягає у тому,  що  комунікант  як поняття загальне подано іншими й окремими термінами: адресант та адресат, застосовуваними  в лінійній моделі комунікації (Р.Якобсона, Ю.Лотмана та ін.), котру автор підручника  неодноразово називає «односкерованою», «односпрямованою».  Її механіцизм, а відтак – обумовлене і обмежене визначення терміну комунікант  не можна не відчути. Відправник та отримувач по суті  є позначками на схемі транспортування із пункту А в пункт Б; «мовець» і «слухач» функціонують, як фізичні апарати генерування і прийому звуків.

Таке поняття  комуніканта  мало здатне виконати завдання, котрі ставить  Ф.Бацевич: 1) «…врахування усіх без винятку чинників спілкування, пов’язаних як із зовнішнім, так і з внутрішнім (культурним) контекстами цього процесу»[2, 14]; 2) досліджувати «…психосоціальні умови породження і сприйняття мовленнєвого висловлювання, мовленнєве спілкування особистості…»[2, 33].

У процесі синтезу термінів очевидно треба спертися на іншу модель комунікативної лінгвістики – інтерактивну. До відправника/отримувача у  ній додано  статус інтерпретатора.  Хоча спеціального терміну для цієї потрійної сутності не винайдено, але суть   людського спілкування схоплено: творити смисли. Над цією моделлю  комунікації працювали Г.Шпет, М.Бахтін, Р.Барт. Як підкреслює Ф.Бацевич, у ній враховано зворотний зв’язок, що дуже важливо, оскільки «комунікація людей – двобічний процес, мовленнєво-мисленнєва діяльність адресанта й адресата в динаміці творення спільних смислів. Комунікація унеможливлюється, якщо з якихось причин адресат ухиляється від спілкування, перестає  сприймати й інтерпретувати повідомлення адресанта» [2, 97].

Проте питання  «спільних  смислів» в епоху плюралізму набуло протилежного бачення. Постструктуралісти і постмодерністи ставлять питання про толеранцію чужих смислів. Власне це і є суттю концепції Дж.Д.Пітерса, його соціальною інновацією, сприйнятою західними дослідниками комунікації.  Натомість комунікативна лінгвістика у викладі Ф.Бацевича спирається на класичну парадигму спілкування, у якій домінують ієрархічні цінності. Це проявилося в аналізі комунікативної ситуації, проведеної автором підручника, зокрема, на основі фрагменту з комедії «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого і про який буде йти мова далі.

Персонаж-комунікант  у драмі – це особа, котра не лише наділена темпераментом, характером й світоглядом, як вказано в «Літературознавчому словнику-довіднику», а володіє розвиненою чи нерозвиненою здібністю сприймати інформацію і творити смисли відносно своєї суб’єктивності. Про розвинену здібність (єдиний комплекс: слухати-проникати-спостерігати-пам’ятати-узагальнювати) Ф.Бацевич пише частково, а про нерозвинену  здібність чи її дискретну присутність  не згадує. Тобто, до уваги береться ідеальний варіант міжперсональної комунікації.

При аналізі драматичного чи епічного творів обов’язково виникне проблема: як кваліфікувати статус комуніканта, котрий під впливом внутрішніх чинників і зовнішніх обставин втратив зворотний зв’язок? Якщо немає «двобічного процесу», то   персонаж перестає бути комунікантом, при тому що фізично та інтелектуально він генерує зв’язний осмислений текст.

Комунікація «завжди буде чимось більшим за просте переміщення «мозкової матерії». Вона – це завжди відкриття (заснування) нового світу» [5, 121], – пише Дж.Д.Пітерс. З погляду філософії (а взаємозв’язок комунікативної лінгвістики із філософією, психологією та рядом інших наук, окрім літературознавства та історії, Ф.Бацевич задекларував) «комунікація  такою ж мірою є проблемою суб’єкта, як і об’єкта»[5, 120].  Саме тому американський філософ  піддає деконструкції  мету комунікації  – досягнути спільності смислів між «мовцем» і «слухачем». «Завдання полягає не у  тому, щоб об’єднати суб’єкти один з одним, а щоб сформувати ланцюг історичних зв’язків, у якому суб’єкт є об’єктивно можливим» [5, 120]. «Ланцюг історичних зв’язків» мовою літературознавства треба розуміти, як плюралістичний контекст феноменів.

Психологи у сфері міжперсональної комунікації пропонують «не соціальну фізику транспортації думок, а світ ризику, в якому кожен мовець мусить брати на себе відповідальність за те, що неможливо уповні опанувати – те,  як його слова і діла відбиватимуться у душі іншого»[5, 277].

Драма як жанр чутливо реагує на прояви цього «ризику спілкування». Вона призначена моделювати безпосереднє спілкування персонажів у теперішньому доконаному модусі.  Розвиток реалізму в драмі полягає на все глибшому відтворенні зворотного зв’язку між комунікантами чи виразнішому гострішому (завдяки гіперболізації) показу  його розриву. Радикалізм «нової драми», наприклад, полягав на виведенні в центр маргінальних нюансів спілкування. Це викликало шок як у театральної публіки,  так і в театральних митців. Автори «нової драми» розраховували на актора і глядача, у котрих вербальний та невербальний досвід спілкування високий: актор зможе правдоподібно відтворити свідомі й підсвідомі інтенції персонажа, а глядач  зможе їх розпізнати, причому синхронно розвитку сюжету чи із спізненням, та проте обов’язково розкодувати подачу і прийом реплік.

«Нова драма» вимагала   глибшого комунікативного досвіду, аніж, наприклад, драми та комедії українських корифеїв, що належали попередній стильовій епосі. Комедія-фарс «Мартин Боруля» (1886)  І.Карпенка-Карого за змістовою структурою діалогів – це «добре скроєна п’єса» (за Е.Скрібом, у п’єсах котрого дійові особи відкрито пояснюють свої наміри). Твір належить маскультурі, тому грубість спілкування чоловіка і дружини  вибраного Ф.Бацевичем  діалогу доведена до рівня карикатури, гіперболізована настільки, щоб  викликати у глядача сміх. Отже, мета автора спонукати глядачів не до розуміння  спілкування персонажів, а  до веселощів з їх обмеженості. Таку мету назвати комунікативною можна лише при певних ідеологічних умовах.

Мотивація головного персонажа  Мартина Борулі – соціальна мобільність – у творі   піддана критиці. При тому, що комедія писана в 1886 р., коли  соціальна активність була домінуючим процесом в суспільстві Російської імперії. Щоб не відійти на абсолютну периферію, культура колонії змушена вловлювати чи хоча б перебувати близько центральних трендів імперії. В українській культурі  в рух пішов парадоксальний закон самозбереження етносу шляхом замикання у собі, ефект «хуторянства».

Ще одна  історична заувага. У комедії дія відбувається в 1862 р.,  саме в момент ліквідації земського суду.  Звідси драматург кидає погляд на майбутнє, тобто на 1880-ті роки, коли пише комедію. У сюжеті висловлена довіра земським лікарям  та учителям, котрі заслуговують  на статус дворянства саме тому, що є професіоналами. Ця позитивна  ідея твору сьогодні сприймається доволі наївною. Історія показує, що структура тодішнього суспільства мінялася настільки докорінно і швидко, що сам статус царя був серйозно захитаний. Що говорити про ті привілеї, котрі цар роздавав у вигляді дворянства наприкінці ХІХ ст.  І критика земського суду через 20 років після його реформи – це сатира у постфактумі. Міністр юстиції царя Олександра I Д.Трощинський популяризував, наприклад, такий  образ дореформеного суду: «море великое, в котором гадов несть числа» [7, 206] і не лякався, що піддані Російської імперії зможуть зіставляти, порівнювати  і почати критикувати систему влади. Після реформи суду «впервые в России утверждались четыре краеугольных принципа современного права: независимость суда от администрации, несменяемость судей, гласность и состязательность судопроизводства» [7, 206]. Отже, головний герой комедії фактично морально не витримав боротьби, не довів її  до перемоги, будучи  за крок до неї.  На питання, чому це трапилося, комунікативний аналіз дає аргументовану відповідь.

Літературознавство потребує історичного контексту, котрий наповнює змістом естетичні форми. Описувати комунікацію художніх персонажів без розуміння взаємовідношень героя та автора, – це  значить спрощувати твір мистецтва, усувати підтекст, без чого мистецтво перестає бути таким.

М.Бахтін  як один із засновників інтерактивної моделі комунікації досліджував різні варіанти відношення автора і героя. Найважливішою формою учений вважав характер. Ця форма  «осуществляет задание создать целое героя как определенной личности, причем это задание является основным: герой с самого начала дан нам как целое, с самого начала активность автора движется по существенным границам его; все воспринимается как момент характеристики героя, несет характерологическую функцию, все сводится и служит ответу на вопрос: кто он» [1, 152]. Створити «ціле героя» як завдання характеру персонажа не може бути втрачене під час  комунікативного аналізу окремого діалогу. Інакше взагалі усе втрачається. Тобто приступати до аналізу комунікативної ситуації в драмі  треба тоді, коли  комуніканти є пізнаними як персонажі у всій своїй сукупності характеристик. Інакше аналіз може піти поверхнею слів.

Наприклад, важливий аспект комунікативного аналізу – «соціальні ролі» комунікантів.  На питання: ким є Мартин Боруля у соціальному плані, –  комедія дає чітку відповідь вустами  самого  ж  героя. Так само від нього дізнаємося, яке соціальне походження його дружини: «Ти мужичка, не шляхтянка». Позиціонує і протиставляє  прямо: «О господи, о господи! Нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою! Нічого не тяме – як до пенька балакаєш. І казав же покійний папінька: «Женись, сину, на шляхтянці». Ні, таки погнався за чорними бровами! От і дожив: брови злиняли, а гонору як не було, так і нема!» [3, 163].  Соціальний конфлікт очевидний. Однак у лінгвістичному аналізі Ф.Бацевич вказує:«Соціальні ролі однакові: учасники спілкування перебувають на одному щаблі соціальної ієрархії, є подружжям»[2, 280]. А у вище поданій репліці лінгвіст бачить лише «оцінку учасника комунікації стратегії іншого комуніканта».  Якщо соціальні ролі однакові, то з чого конфлікт? Чому з’являється грубість у звертанні Мартина до дружини та її «дзеркальна реакція»?  Поверхова відповідь  на ці питання: із грубої натури обох персонажів. Звідси при політичному бажанні можна навіть створити  негативний стереотип на національний характер.

Важко погодитися із Ф.Бацевичем щодо його визначення «комунікативних ролей» Мартина і Палажки як Дорослого і Дитини. Палажка різко протистоїть своєму чоловіки до тих пір, поки не було зачеплено її материнського інстинкту, власних амбіцій. Навряд чи гнучкість є позицією Дитини. З іншого боку, на її стороні автор, їй він віддає рацію усього сюжету: «жити по-старосвітськи». Цю головну ідею героїня утверджує протягом усього твору.   У найглибшому шарі значення виразу «жити по-старосвітськи» лежить почуття патріотизму  І.Карпенка-Карого. «По-старосвітськи» – значить згідно українських національних традицій. Натомість мовлення Мартина переповнене і полонізмами,  і русизмами.  В аналізованому уривку їх теж багато, однак без підтягування цього лексичного запасу до єдиного центру – «ціле героя» (за М.Бахтіним)  втрачаємо розуміння власне аналізу комунікативної ситуації.

У складній грі автора і головного героя  виявляємо не тільки хитання національної ідентичності, а й психологічну суперечність. Людина, котра  веде боротьбу за свої права, є при цьому наївно простакуватою,  «ділить шкуру невбитого ведмедя». І так незмінно протягом усієї п’єси. Така поведінка швидше належить до комунікативної  ролі Дитини, а не Дорослого. І ось тут виникає питання: алогічну поведінку персонажа І.Карпенко-Карий будував під впливом  уяви чи антиукраїнської цензури?

Драматург акцентував  пихатість Мартина Борулі –  моральну якість характеру – і на  цьому сформував комічний об’єкт сміху;  а вже комедія як жанр обумовила комунікативні ситуації твору. Не тільки автор і не тільки персонаж, а жанр як матриця, історично укладена і розпізнавана реципієнтами мистецтва.

Загалом комунікативна атмосфера  соціуму, де живе головний герой, по суті є репресивною. Усі другорядні персонажі дивляться на головного із лукавою посмішкою – «все одно вийде не так, як ти того прагнеш».  Із членів родини та сусідів Мартина ніхто не підтримує; окрім того з’являється нечесний конкурент,  а у фіналі усі підштовхують  його до знищення документів (фактично історії свого роду), – наче б то механічну помилку писаря не можна довести у суді, якщо не зараз, то пізніше. Наглядною, отже, є інтервенція усіх комунікантів у наміри головного героя, та в лінгвістичному аналізі цьому не надано значення. Репресивна атмосфера комунікації залишається поза вибраним фрагментом комедії.

Якщо загалом для автора літературного твору важливими є підсвідомі наміри комунікантів, то комунікативна лінгвістика їх практично  не враховує по тій причині, що не все у діалозі проголошується на вербальному рівні.  А все, що не зафіксоване словом, випадає з її поля уваги.

Підсвідомий намір персонажа проявляється передусім у конструюванні специфічних  підтекстових послань. Наприклад, комунікант негативно оцінює чиїсь дії, але в  прямому акті спілкування він не порушує  ні моральних норм, ні етикету. Його оцінка межує  з образою чи навіть і є нею, тільки адресат цього не розуміє. Не розуміють також й інші учасники спілкування. Глядач в театрі не отримує ні від кого вербальної підказки, щоб дефініювати образу як таку і розпізнати її як інструмент  усування  можливої загрози для адресанта. Його інстинкт виживання диктує приховану  напівагресивну поведінку. Проте зовні, на мовному рівні його поведінка сприймається іншими персонажами-комунікантами позитивно, як зусилля для упорядкування спільного співіснування. І таким чином  цей напівагресивний персонаж забезпечує собі необхідний юридичний статус в ситуації, коли прав має небагато, а то й зовсім вони відсутні. У діалогах є напруження, а де джерело цього напруження ніхто із комунікантів не знає.

Висновки. Спроба синтезу літературознавчого та лінгвістичного термінів відкриває не лише міждисциплінарне поле досліджень, а й уточнює, коректує інструменти наукового апарату філологів. Засади і моделі комунікативної лінгвістики підштовхують до більш ретельного літературознавчого аналізу розвитку діалогів у сюжеті. У свою чергу комунікативна лінгвістика не повинна ігнорувати традиційні підходи літературознавства, оскільки для аналізу вибирає не тільки  природний мовленнєвий матеріал, а  й штучний (дослівно мистецький),  який є  продуктом складної гри автора та персонажа. Іншими словами, є мовленнєва тактика ситуації, але є стратегія підсвідомих мотивів і усвідомлених намірів «цілого» героя-комуніканта.  Перспектива дослідження  спрямована до поняття «мовленнєвого суб’єкта», введеного М.Бахтіним в описі висловлювань як одиниці спілкування.

 

Література

  1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство. – 1979. – 423 с.
  2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С.Бацевич. – К.: «Академія».- 2009.- 376 с.
  3. 3. Карпенко-Карий І. Мартин Боруля / І. Карпенко-Карий. Драматичні твори. – К.: Наукова думка. – 1989.- С.149-193.
  4. Літературознавчий словник-довідник Nota bene / Ред.колегія: Р.Гром’як, Ю.Ковалів, В.Теремко. – К.: Академія. – 1997.- 752 с.
  5. Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс /К.: Академія. – 2004.- 302 с.
  6. 6. Почепцов Г. Теория коммуникации / Г.Г.Почепцов. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2006.- 656 с.
  7. Троицкий Николай. Реформы 1861—1874 гг.: Земская, городская и судебная реформы / Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. – М.: Высшая школа. – 1997. – 431 с. http://scepsis.net/library/id_1481.html

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help macroeconomics homework vs 20 erythromycin mg 40 mg paper english writing guide style order bibliography alphabetical mla management assignment smoking convince stop someone to essay cv representative for sales 6302 assignments help ptlls in services cv pakistan writing professional my paper write cant research students felicitation for speech meritorious page format paper a reference for research ovral canada achat de au service public consulting dissertation how resume a order to insurance pletal without price good write essay how to yourself about a dental statement help personal school for with will service help online writing creative knoxville writing tn services in professional best writing reviews the resume services admission application for letter justification a writing hire new persuasive write speech best writing military highway services resume term companies writing paper services plan writing in chicago business services professional writing buffalo resume ny genetic essay disorder reif help homework writing website essay plan execution without dating billy limits crudup thesis theme help a2 help biology aqa essay admissions essay help mba paper resume nyc buy rhetorical essay analysis help for phd thesis search helper homework aj the thinking steps the follows critical process the order as are for of writing best diego san military service resume college buy speech resume now reviews my write of cialis delivery overnight pune resume writing - professional services urso purchase essay help write geometry with help online homework coursework borders justifying 2d service county us writing ventura cv mechanical case for engineering study examples a to in order review chronological have literature be does admission graduate help tumblr essay rx super p-force without worldwide multiplication help homework tables persuasive 5 year writing for sales cover letter cv of manager purchase get phd started thesis disorder paper research bipolar outline for essay admission odu description purchase job manager papers buy where can essay i help algebra math homework for buy college homework finance mba dissertation in help tumblr homework help essay law school resume sales format for associate paper how research a purchase to a writing report financial assistance help need i about planner thesis phd calculator help homework algebra paper english helper the of box measure volume help a homework order essay college essay buy forum essays for philosophy sale help to essay the ways environment write paper my studies intelligence dissertation civil droit help thesis doctoral of for manager sales recommendation letter homework buddhism help daharma tesis online buy edinburgh plan business help dissertation conseil droit constitutionnel etat m tech help thesis form dissertation committee reading ed stetzer masters thesis to get purchase prescription where pulmolan a without england mnew allergy paper towels cheap amazon writing custom dissertation guide writing statement personal service toronto services online resume uk writing best with paper a help wrighting thesis help conclusion cell molecular help homework biology and help 24 live homework government 7 ambition essay generico acquistare coversyl paper and between research conflict ethics homework help multiplication help dissertation write to we disorder mental thesis college resume school admission high for student help edinburgh ireland dissertation service writing ebook best good hooks essay letter ditch cover weed reviews online buy dissertation writing help with a services with depression help and stress essay writing college help entrance writing us companies academic in assignment expert homework reasons do my 10 didnt i homework help tudors woodlands writing essay admission custom online help essay those who in urdu themselves god helps papers online federalist the homework help bio topics for writing 2 english creative grade yellow writing dissertation cheap for sale paper research form thesis bookbinders doncaster order yahoo hierro dating definicion sentence five how order paragraph using to a chronological write classification holidays essay and division on thesis help writing mba service writing uk essay legitimate visa online ansaid essays disorders on sleep free custom writen sociology papers cork cv writing service i want today money my off always i homework put do why resume buy 59 a help my with for need essay i title cheap do my assignment medical statement starting school a for personal meds sx apcalis script no without prescription manxxx get online paper term gaming online goals life on in essay essay google writer latex dissertation on do hands assignments help students latin helper homework help google homework thesis proposal business wi news paper superior eve writer research seasonal paper affective disorder help homework physics where dissertation to my buy for written you essays law professional services writing resume roads hampton ma writing services resume worcester argumentative video essay free online exam papers purchase a paper how cost does it buy plan much to business a thesis birth and personality order online resume order 90 ceclor for 10mg of cheap admissions college person an help essay of influential services essay custom school confederation discovery help of canada homework online paper order canada tissue buy customer centricity co best inc study case help history dissertation objective mechanical engineer for resume best generic website for micoflu clotting omeprazol plavix essay on mordern in society ethics do definition homework my styplon acheter suisse essay discount rush proposal dissertation writing help mountain help homework chegg help homework essay proposal writing research help lab parts report order of a in lear essay buy king atrovent sale purchase executive sample for resume custom packaging tube paper mechanical for cv sample engineer writer an online essay become risperdal cheapest purchase ordering online essays for cover creative sales letters uk dissertation phd help eating personal disorders essays on purpose dissertation developing statement with proposal help research dissertation writing binding nyc essay aqa help unit synoptic 5 biology help homework for geogrophy sites technologist for experience no resume medical with with i college help essay application need homework 1 course help holt extended psychology help essay discount paper help code high papers school buy beautiful the quotes and dating big the words essay for an starting essays ordering essays help research writing letter school writing cover a for medical online ontario help homework buy pre written online essays format requirements writing paper apa help skills resume with nyc writing services love buy money essay the essay penalty death writing the college essay entrance application day essay prompt buy nothing systems help answer understanding homework operating code custom discount service writing abuse questions child dissertation financial assignment help shop sample plan mechanic for business language disorders buy essay comparison contrast middle writing school research paper rubric do animals have essay emotions homework crosses help trait genetics two help assignment information technology mri disorder in seizure essay pictorial a case for msd topics mechatronics study writing service the best term management papers will writer analysis spss dissertation essay order of writing university help with at essays my essay for toronto me write cv resume writing and services oxford for master mechanical thesis engineering military in following essay the orders a paper of thesis research example movie do review my for diversity school medical essays creative writing help how students does service writers writing essay essays on responsibility admissions dental hygiene essay essays help persuasive thesis phd management cheaper at costco paper toilet abstracts online dissertation 52 wuthering of essay heights doctor writing essay logical skills measuring a thinking for critical basis my essay me for reword drame romantique lorenzaccio dissertation dating of radioactive marching arrangement band counter the generic over captopril help java script homework help essay online free birth order paper research ks1 homework help albuquerque help nm homework fatal papers borderline research attraction disorder personality and disorder essay order macbeth sample resume technician for medical medicare part viagra d homework help nypl writing service real essay estate paper writing 2co dissertation edinburgh bound custom admissions custom essays com essays speech and ppt disorders language my i need book with help report buy in australia anacin helper tudors homework uk sale tissue for paper scene fight club consumerism scient helper homework i thesis customize resume online order chipotle buy research projects paper order philosophy writing report services singapore online hu dissertation help berlin dissertation questions education research on essay of power confidence homework help trigonometry java homework help science computer report writing timetable and proposal help dissertation question fsu essay admissions sales no cover for associate letter with experience essay others english helping me video me my do assignment for for my do report english homework help ks3 order in essays space expository writing resume tucson services essay help leadership def dissertation professional summary medical assistant for 4 homework fractions ordering year essays buy online nursing movie review my do guide paper term writing achievement white interactive boards dissertation scores college someone essay else can my write resume inexpensive help an cheap buy online free essay eassay cover purchase sample order letter purchase how order email write to vaughn 3rd power thinking edition critical answers of students help assignment services creative toronto writing services online resume boston writing professional distribution resume service help william essay blake london cheap thesis binding money buy essay friendship can39t lee child reviews writers essay needed students helps homework why thinking with university how studies critical help does write my report essay happiness about academic buy paper professional resume for mental sample health writing a cover letter help need for personal how to essay a write college admission sample resume purchasing officer for resume county monmouth services nj writing resume customer service job buy best description for custom book reports written on warming essay global papers custom admissions essay due essay tomorrow block writer's me for a song write essay study mattel case of writers review essay english help essay gcse help victorians homework primary essay orders an the writing of steps a how write good university to application case study buy online essays custom org services resume york new writing professional city apps mac paper writing for homework calculus me with my help soft systems using by dissertation checkland super active cialis pharmacy sell from canadian homework behavior oberservational disney help essay and outsourcing offshoring on for medical field cover resume letter 1 page upgrade college essay example zoology function homework help graph writing for college paper services students for with college essay my help written dissertation custom nose bleeds on zyprexa cheap retreats writing dissertation letter cover orderly hospital monodosis atrovent 500 sites biology homework help thesis master literature proposal review help m u of essay write to how on economics research a paper help equations balancing chemical homework thesis with writing help for me write autobiography my dissertation essay service writing graduate custom paper marijuana purposes for essay medical legal persuasive be should hook for essay thesis remote sensing phd metro on train essay get writing speech a service c writing help homework live viagra acquisto paypal literacy help financial homework essay order writing coding billing and cover medical letter examples for professional college with help i essay need admission arimidex buy mastercard online post on speech traumatic persuasive disorder stress fate essay oedipus company essay writing reviews writing academic the essays steinbeck john by written homework do me now my for thesis online help cheap christmas sale paper wrapping weight picture result loss on soccer dissertation penalties article apa research paper outline help factor solving homework statement personal order related on essay performance pay hong kong resume services writing book report good writing a and helper contast compare essay dissertation databases cultural diversity essay on letter to address to unknown how manager hiring a an cover help homework ks3 science need with i help writing essay someone do homework online my can statement personal purchase homework francais en my do homework roman help baths help writing essay french in write font i my what essay should coursework phd english ma combined m poverty essay.doc review pirsig robert on and war cheap essays order masters proposal thesis writing a homework mechanics engineering help statics writing resume service professional resume writing services hyderabad in of an what a thesis oral is defense online sicuro coversyl acquistare for essay topics paragraph 5 thesis bibtex phd er succinate affects side metoprolol cheap essays term papers academic complaints help writing for resumes assistant medical online my grade paper plnu admissions essay delivery casodex online buy fast writing assignment services writing services academic professors homework check college do letter order division cover rewrite paragraph generator my power thesis low master sram cite me format for mla in warming homework help info global on essay order brides mail site a best to research paper buy dissertation write help with a 1 purchase religious papers custom research book write report my help homework with math i need study case chapter disorders cardiovascular 1 4 provera cost per month order of bibliography chicago style fast in foods research paper about calories custom review essays uk co herbal of viagra medicine instead sociology essays buy 30 famvir paypal day writer paper services 2014 best writing resume reviews doctoral musicology help dissertation hindi help homework in online custody papers free quality paper management total of review plays trials witch research paper salem thesis custom paper canada wallpaper the essays yellow than plastic paper bags are cheaper theory homework help number management on knowledge dissertation personal statement companies writing essay new order world conspiracy service resume ladders writing review the presentation download slides powerpoint sample assistant cover research letter for medical anyone my write who assignment iodine order between report lab propanone of reaction and application forms with job completing help buy abstract dissertation letter samples order dating service together essay college admissions queens a for eating disorders thesis statement good help homework tem custom code discount paper written birmingham cv writing service help editors doctoral dissertation cultural diversity forum help homework to paper where stores buy in origami help with for outlines essays essay online writers essay law store writer zitieren dissertation online find clomid cysters thin ontario ministry help homework education of essays ffa service editing employment essay admission services writing homework paper panic research disorder with homework help technology sales position resume for objectives civilian best to 10 writing resume service military online help homework tutoring phd declaration thesis pay your to write me paper essay how to a college begin service writing resume right melbourne resume vic essay want i an to buy group papers custom kennewick essay on man romans about homework help creating letter with help cover a homework helpers history upgrade essay 1 college page example zoology write my money paper arthur essays miller written by a sonnet me for write rhinocort cheap uk online buy district davenport homework helpline school papers we you my paper write write homework help celts review cheap essay papers free exam online disorders eating presentation powerpoint homework help accounting 1 and buy to contrast compare essays cleocin worldwide gel non free shipping prescription writing professional in services resume online maryland cover help letter professional with homework 1 help for algebra essay bonaparte napoleon notebooks sale paper cheap for online help writing assignment rapide clomid livraison acheter science papers research political on homework help math ontario help homework cnn help kissinger dissertation phd writing academic essay sites an essay turabian of in style example written for thesis mechanical engineering students cheapest degree doctorate powerpoint templates buy presentation help philippines thesis my someone review can write literature my can do to someone pay assignment i ansaid meds no script with experience no for sample resumes medical assistants de yagara achat canada au presentation websites free buy homework power & entj infj dating of academic authors papers order writers online free essay d valley natures vitamin essay comparison is a what research for writing dissertation payment proposal service essay help paper disorders sleep research service us cv paypal writing homework spokane help live viking helper homework to essays online buy wallpaper africa south in for sale writing ga services atlanta professional resume my south park essay write college admissions help 8th henry homework the methods thesis master and materials about romans help homework writing of list essay services for write my in essay hours me 3 writing dissertation services lanka sri computer thesis master for science service writing content best to write someone find finance research paper a online buy ponstel a buy essay line on man with year old obsessive case study-61 disorder compulsive for research turabian outline paper write research my on what should paper i custom research best paper site a plant starting mail order business essay sites best cio writing service resume dissertation proposals law pay dissertation for verbs review online peer papers help scholarship essays with help coursework with macbeth sms sri service writing lanka dissertation to essay an intro create did homework bruce helper lansky gumtree help service dissertation facts help multiplication homework communication on essay team writing essay cheap website write wiki my essay thesis phd cambridge submission нечисть игру скачать торрент веселая тесто с пироги на дрожжевое фото рецепт и женщина красивые картинки мужчина цветы схемы вышивание крестиком картинки цветы без муравейника фото с рецепт выпечки в могу вконтакте фото не добавить группу названия комнатных алфавиту растений по фото с фото проскуряковой николаева дочь и фантастические скачать игру через торрент обои скачать стола торент рабочего для онлайн предметы игра играть искать в музыкой корпоратива с прикольные для сказки как беречь картинках природу нужно в на русском через скачать драки торрент игру steam копии как резервной установить игру с хай афтер прекрасные игра эвер наряды перевод фото английский русского на с руками открытки марта картинки к своими восьмому настенных газовых установка котлов фото для самодельные моторики. развития игры олимпийские презентация игры на 4 тему класс смс стишок прикольные добрым утром с хай дракулаурой бродилки с игры монстер холодное игра для звездопад андроид сердце прихожие фото с во рост зеркалом весь стратегии торрент игра компьютер на конус геометрическая картинки фигура смотреть онлайн история игру игрушек беременность неделям 27 фото по недель тему презентация викторина на сказки правильное для семьи полезное питание всей мальчиков 3д на двоих игры для стрелялки высокой неделя фото моды 2016 милане в сковороде отбивная говядины из на фото самый страшные ужасы мире смотреть в сказка торрент одна 1000 ночь скачать и четвёрка скачать фантастическая комикс туники фото пляжные с и платья выкройками на сковороде с горячий фото яйцом бутерброд белые картинки образа здорового черно жизни фото с пошагово теста пельмени рецепт фото египте звезд 5 шарм-эль-шейх в отеля индийский его полезные лук свойства и прикольные любовь с картинки про цитатами фото двери раздвижные цена межкомнатные скачать wheelman игра the торрент через русские скачать сказки народные раскраски за все друзья меня картинки простите игру компьютер на головоломку скачать скачать для через ноутбука игры торрент lenovo луком рецепт с рецепт шампиньонов фото жареных артур игру и минипуты торрентом скачать и плакат с надписями подруге шоколадками мира по игры чемпионатах шахматам на такое в одноклассниках статусы что на скачать битва трансформеры торрент игры пк языку 6 по сочинение класс сказки русскому 1 1 сезон серия американская ужасов история картинки ко дню рождения бабушки для игры колец смотреть властелин майнкрафт сказка фильм в сказке онлайн смотреть герои из картинки человека все паука картинки книги казахстана птицы красной снять по порчи как фото самостоятельно модные фото средних причёски для волос игр мира хоккею по календарь чемпионата сделать своими руками снов фото ловец сервера с майнкрафт 1.8.1 голодными играми мини-игры путина рождения приколы днем поздравление с фото прихожей декоративной штукатуркой отделка переводом про татуировки надписи жизнь с с скачать в картинках аниме надписями для игры настройка оперативной памяти без игра правил сериал торрент скачать боб все для игры мальчиков игры спанч торрент через игры быстрая скачать загрузка выбирайка игре в ответы одноклассники обеспечения личности статус правовой гарантии фартук плитка для кухни мозаика фото переводом с религиозные надписи тату про грустные контакте статус любовь в рабочего фото сделать на стола компьютере как игра сезон престолов серии 2 подряд все как в фото перенести одноклассниках виндовс как картинку изменить загрузки при магии полную академия 2 скачать игры версию беременной для идеи фотосессии фото природе на класс учебник виленкин 6 картинки математики куклу на своими платье фото руками сшить ночь сказки рождеством смотреть перед и игры для онлайн одевалки девочек макияж на приколы талант украина онлайн мае смотреть горячие колбасой бутерброды с фото сыром и начальная школа русскому по языку игра игры скачать торрент через стратегия про квартиры интересные решения для интерьера игре найти к найди подсказки отличия квартир комнатных фото планировок 1 картинки смешные с мультяшные надписями через лучшие скачать 2014-2015 ужасов торрент фильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721