ПЕРСОНАЖ ЯК КОМУНІКАНТ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТЕРМІНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.0 (4)

Л. Зелінська,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

Персонаж як комунікант:

міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну

 

У статті проведено синтез літературознавчого та лінгвістичного термінів на тлі філософського та психологічного підходів з метою набуття інтегрального інструменту для аналізу діалогів у драматичних та епічних творах.

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, комунікант, літературознавство, персонаж, плюралізм смислів.

 

Статья посвящена синтезу литературоведческого и лингвистического терминов на фоне философского и психологического подходов с целью сконструировать интегральный инструмент анализа диалогов драматических и эпических произведений.

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, коммуникант, литературоведение, персонаж, плюрализм смыслов.

 

The article presents synthesis of the literary and linguistic terms on the background of philosophical, psychological and historical approaches with the purpose to obtain a more precise instrument for analyzing dialogues in drama and epic works. Communicative Linguistics, its models, principles and techniques appear to be the closest to the needs of Literary Studies where it concerns a deeper analysis of the plot and its representatives. The general understanding of communication is based upon a new concept of the contemporary American philosopher J. D. Peters. It is based on the plurality of meanings, which acquires special importance in interpersonal communication. Therefore, acceptance and tolerance to the foreign meaning as a result of a communicative act is being introduced into the structure of a literary character. A purely literary definition of a character is limited by such elements as temperament, disposition and outlook. The author proves the necessity to consider one more element, which is the character’s communicative capacity. The interactive model of communication has been selected as the most acceptable one for the synthetic understanding of a character-communicant (M. Bakhtin, R. Bart). A scientific discussion is being conducted with  F. Batsevych regarding several issues. The first one is his classical philosophical communication paradigm of ‘development of common meanings’ as the goal of the communicative act. The second issue is F. Batsevych’s specific analysis of the extract from the comedy Martyn Borulia by a Ukrainian playwright I. Karpenko-Kary. The author is concerned that the linguist declares interdisciplinary connections with multiple Arts and Humanities, except for Literary Studies. The author proves it necessary that the complex approach in the Communicative Linguistics is adopted if communicative linguists analyze a work of literature as well a necessity to take into consideration the historical and cultural context of the work, a complex author’s play with his/her character, artistic subtext, character’s subconscious (i.e. not declared, and therefore undetected as linguistic objects) intentions. The analysis of the communicative situation conducted by F. Batsevych obviously lacks the aforementioned elements. Instead, the literary analysis by virtue of Communicative Linguistics is enriched with the characters’ communicative reactions, upon which special importance is placed during drama studies.

Key words: Communicative Linguistics, communicant, Literary Studies, character, plurality of meanings.

 

Міграція термінів в межах гуманітарної сфери  – явище в принципі звичне. Однак, викликаючи у кожному конкретному випадку напруженість  наукового дискурсу,  міграція не завжди призводить до загальноприйнятих категорій чи критеріїв. Інколи термін так і залишається стояти на маргінесах.  У позитивному випадку, пильно розглядаючи  чужий термін, котрий з’явився  на власному полі, і розглядаючи  його  в аспектах асоціативних, наука безперечно здобуває тонший інструментарій пізнання.

У цій статті зроблено спробу синтезувати мовознавчий термін із літературознавчим з метою взаємного поглиблення значень, які об’єкти дослідження – комунікант та персонаж –  апріорі уже містять.  Предметом  вивчення   є  проблеми  міжперсональної  комунікації персонажів літературних творів і відсутність/присутність статусу комуніканта. Для висвітлення повноти предмету, як і зрештою застосування міждисциплінарного підходу,  необхідно розкрити  психологічний, філософський аспекти, до певної міри задіяти історичний контекст. Частка «як» поміж двома об’єктами дослідження у назві статті потребує до себе не меншої уваги, аніж самі терміни, оскільки вона скеровує ракурси їх бачення. А звідси остаточну мету такого дослідження треба сформулювати як виявлення перетину ракурсів.

Актуальність цієї теми особливого доведення не потребує. Час вузьких спеціалізацій відійшов у минуле. З др. пол. ХХ ст.  в науці ущільнилися інтеграційні процеси і, зрозуміло, що вони охоплюють усі галузі людського мислення. У літературознавстві так само. Вже від структуралістів склалася тенденція «позичати» мовознавчі терміни для літературознавчих студій. Не є винятком і постструктуралізм.  Художнє моделювання людського спілкування, чим займається література, і аналіз літературних комунікативних моделей, чим займається комунікативна лінгвістики, відкриває нові можливості  для створення  багатофункціональних інструментів. Новизною цього дослідження  є спроба синтезу і випробовування синтезованого терміну як інструменту для аналізу комунікативної ситуації в літературному творі.

Теоретичне дослідження міжперсональної комунікації у міждисциплінарному  напрямі надихнув  сучасний американський філософ Джон Дарем Пітерс [5]. Він простежує історію ідеї комунікації в діа- і синхронному зрізі, зіставляючи шляхи комунікативних технологій з їх очікуваними та неочікуваними результатами. І ось це останнє є проблемою міжперсональної комунікації, конфліктом у драмі чи епічному творі, колізією персонажа.

У цьому дослідженні спираємось на  теорію комунікації українського ученого Г.Почепцова [6]. Він так само, як Дж.Д.Пітерс  ставить поруч соціологічні, психологічні, семіотичні моделі комунікації, говорить про численні прикладі моделі, серед яких вказує на наративну модель Ц.Тодорова.

Основний виклад проблеми. На початку звернемось до  базового пояснення терміну комунікант.  Що знаходимо у підручнику  «Основи комунікативної лінгвістики» Ф.Бацевича? Лаконічне визначення: «…особи,  які беруть участь у спілкуванні; у діалозі – адресант (мовець) і адресат (слухач); у полілозі – адресант, адресати, учасники» [2, 328]. Також термінологічним синонімом до комуніканта Ф.Бацевич визначає поняття «співрозмовник» [2, 338].

Зіставимо із базовим літературознавчим  поясненням персонажу, яке пропонують автори «Літературознавчого словника-довідника» Nota bene:  «…Постать літературного твору з будь-якими психічними, особистісними якостями, моральними, ідеологічними, світоглядними переконаннями – постать як текстуальну позицію, антропоморфологічо окреслену, незважаючи на те, чи мала вона свого прототипа, чи цілковито витворена митцем» [4, 547].

Обидва базові  тлумачення термінів віддалені у смисловому полі.  Розпочнемо зближення з аналізу лінгвістичної  дефініції. Як бачиться, її проблема полягає у тому,  що  комунікант  як поняття загальне подано іншими й окремими термінами: адресант та адресат, застосовуваними  в лінійній моделі комунікації (Р.Якобсона, Ю.Лотмана та ін.), котру автор підручника  неодноразово називає «односкерованою», «односпрямованою».  Її механіцизм, а відтак – обумовлене і обмежене визначення терміну комунікант  не можна не відчути. Відправник та отримувач по суті  є позначками на схемі транспортування із пункту А в пункт Б; «мовець» і «слухач» функціонують, як фізичні апарати генерування і прийому звуків.

Таке поняття  комуніканта  мало здатне виконати завдання, котрі ставить  Ф.Бацевич: 1) «…врахування усіх без винятку чинників спілкування, пов’язаних як із зовнішнім, так і з внутрішнім (культурним) контекстами цього процесу»[2, 14]; 2) досліджувати «…психосоціальні умови породження і сприйняття мовленнєвого висловлювання, мовленнєве спілкування особистості…»[2, 33].

У процесі синтезу термінів очевидно треба спертися на іншу модель комунікативної лінгвістики – інтерактивну. До відправника/отримувача у  ній додано  статус інтерпретатора.  Хоча спеціального терміну для цієї потрійної сутності не винайдено, але суть   людського спілкування схоплено: творити смисли. Над цією моделлю  комунікації працювали Г.Шпет, М.Бахтін, Р.Барт. Як підкреслює Ф.Бацевич, у ній враховано зворотний зв’язок, що дуже важливо, оскільки «комунікація людей – двобічний процес, мовленнєво-мисленнєва діяльність адресанта й адресата в динаміці творення спільних смислів. Комунікація унеможливлюється, якщо з якихось причин адресат ухиляється від спілкування, перестає  сприймати й інтерпретувати повідомлення адресанта» [2, 97].

Проте питання  «спільних  смислів» в епоху плюралізму набуло протилежного бачення. Постструктуралісти і постмодерністи ставлять питання про толеранцію чужих смислів. Власне це і є суттю концепції Дж.Д.Пітерса, його соціальною інновацією, сприйнятою західними дослідниками комунікації.  Натомість комунікативна лінгвістика у викладі Ф.Бацевича спирається на класичну парадигму спілкування, у якій домінують ієрархічні цінності. Це проявилося в аналізі комунікативної ситуації, проведеної автором підручника, зокрема, на основі фрагменту з комедії «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого і про який буде йти мова далі.

Персонаж-комунікант  у драмі – це особа, котра не лише наділена темпераментом, характером й світоглядом, як вказано в «Літературознавчому словнику-довіднику», а володіє розвиненою чи нерозвиненою здібністю сприймати інформацію і творити смисли відносно своєї суб’єктивності. Про розвинену здібність (єдиний комплекс: слухати-проникати-спостерігати-пам’ятати-узагальнювати) Ф.Бацевич пише частково, а про нерозвинену  здібність чи її дискретну присутність  не згадує. Тобто, до уваги береться ідеальний варіант міжперсональної комунікації.

При аналізі драматичного чи епічного творів обов’язково виникне проблема: як кваліфікувати статус комуніканта, котрий під впливом внутрішніх чинників і зовнішніх обставин втратив зворотний зв’язок? Якщо немає «двобічного процесу», то   персонаж перестає бути комунікантом, при тому що фізично та інтелектуально він генерує зв’язний осмислений текст.

Комунікація «завжди буде чимось більшим за просте переміщення «мозкової матерії». Вона – це завжди відкриття (заснування) нового світу» [5, 121], – пише Дж.Д.Пітерс. З погляду філософії (а взаємозв’язок комунікативної лінгвістики із філософією, психологією та рядом інших наук, окрім літературознавства та історії, Ф.Бацевич задекларував) «комунікація  такою ж мірою є проблемою суб’єкта, як і об’єкта»[5, 120].  Саме тому американський філософ  піддає деконструкції  мету комунікації  – досягнути спільності смислів між «мовцем» і «слухачем». «Завдання полягає не у  тому, щоб об’єднати суб’єкти один з одним, а щоб сформувати ланцюг історичних зв’язків, у якому суб’єкт є об’єктивно можливим» [5, 120]. «Ланцюг історичних зв’язків» мовою літературознавства треба розуміти, як плюралістичний контекст феноменів.

Психологи у сфері міжперсональної комунікації пропонують «не соціальну фізику транспортації думок, а світ ризику, в якому кожен мовець мусить брати на себе відповідальність за те, що неможливо уповні опанувати – те,  як його слова і діла відбиватимуться у душі іншого»[5, 277].

Драма як жанр чутливо реагує на прояви цього «ризику спілкування». Вона призначена моделювати безпосереднє спілкування персонажів у теперішньому доконаному модусі.  Розвиток реалізму в драмі полягає на все глибшому відтворенні зворотного зв’язку між комунікантами чи виразнішому гострішому (завдяки гіперболізації) показу  його розриву. Радикалізм «нової драми», наприклад, полягав на виведенні в центр маргінальних нюансів спілкування. Це викликало шок як у театральної публіки,  так і в театральних митців. Автори «нової драми» розраховували на актора і глядача, у котрих вербальний та невербальний досвід спілкування високий: актор зможе правдоподібно відтворити свідомі й підсвідомі інтенції персонажа, а глядач  зможе їх розпізнати, причому синхронно розвитку сюжету чи із спізненням, та проте обов’язково розкодувати подачу і прийом реплік.

«Нова драма» вимагала   глибшого комунікативного досвіду, аніж, наприклад, драми та комедії українських корифеїв, що належали попередній стильовій епосі. Комедія-фарс «Мартин Боруля» (1886)  І.Карпенка-Карого за змістовою структурою діалогів – це «добре скроєна п’єса» (за Е.Скрібом, у п’єсах котрого дійові особи відкрито пояснюють свої наміри). Твір належить маскультурі, тому грубість спілкування чоловіка і дружини  вибраного Ф.Бацевичем  діалогу доведена до рівня карикатури, гіперболізована настільки, щоб  викликати у глядача сміх. Отже, мета автора спонукати глядачів не до розуміння  спілкування персонажів, а  до веселощів з їх обмеженості. Таку мету назвати комунікативною можна лише при певних ідеологічних умовах.

Мотивація головного персонажа  Мартина Борулі – соціальна мобільність – у творі   піддана критиці. При тому, що комедія писана в 1886 р., коли  соціальна активність була домінуючим процесом в суспільстві Російської імперії. Щоб не відійти на абсолютну периферію, культура колонії змушена вловлювати чи хоча б перебувати близько центральних трендів імперії. В українській культурі  в рух пішов парадоксальний закон самозбереження етносу шляхом замикання у собі, ефект «хуторянства».

Ще одна  історична заувага. У комедії дія відбувається в 1862 р.,  саме в момент ліквідації земського суду.  Звідси драматург кидає погляд на майбутнє, тобто на 1880-ті роки, коли пише комедію. У сюжеті висловлена довіра земським лікарям  та учителям, котрі заслуговують  на статус дворянства саме тому, що є професіоналами. Ця позитивна  ідея твору сьогодні сприймається доволі наївною. Історія показує, що структура тодішнього суспільства мінялася настільки докорінно і швидко, що сам статус царя був серйозно захитаний. Що говорити про ті привілеї, котрі цар роздавав у вигляді дворянства наприкінці ХІХ ст.  І критика земського суду через 20 років після його реформи – це сатира у постфактумі. Міністр юстиції царя Олександра I Д.Трощинський популяризував, наприклад, такий  образ дореформеного суду: «море великое, в котором гадов несть числа» [7, 206] і не лякався, що піддані Російської імперії зможуть зіставляти, порівнювати  і почати критикувати систему влади. Після реформи суду «впервые в России утверждались четыре краеугольных принципа современного права: независимость суда от администрации, несменяемость судей, гласность и состязательность судопроизводства» [7, 206]. Отже, головний герой комедії фактично морально не витримав боротьби, не довів її  до перемоги, будучи  за крок до неї.  На питання, чому це трапилося, комунікативний аналіз дає аргументовану відповідь.

Літературознавство потребує історичного контексту, котрий наповнює змістом естетичні форми. Описувати комунікацію художніх персонажів без розуміння взаємовідношень героя та автора, – це  значить спрощувати твір мистецтва, усувати підтекст, без чого мистецтво перестає бути таким.

М.Бахтін  як один із засновників інтерактивної моделі комунікації досліджував різні варіанти відношення автора і героя. Найважливішою формою учений вважав характер. Ця форма  «осуществляет задание создать целое героя как определенной личности, причем это задание является основным: герой с самого начала дан нам как целое, с самого начала активность автора движется по существенным границам его; все воспринимается как момент характеристики героя, несет характерологическую функцию, все сводится и служит ответу на вопрос: кто он» [1, 152]. Створити «ціле героя» як завдання характеру персонажа не може бути втрачене під час  комунікативного аналізу окремого діалогу. Інакше взагалі усе втрачається. Тобто приступати до аналізу комунікативної ситуації в драмі  треба тоді, коли  комуніканти є пізнаними як персонажі у всій своїй сукупності характеристик. Інакше аналіз може піти поверхнею слів.

Наприклад, важливий аспект комунікативного аналізу – «соціальні ролі» комунікантів.  На питання: ким є Мартин Боруля у соціальному плані, –  комедія дає чітку відповідь вустами  самого  ж  героя. Так само від нього дізнаємося, яке соціальне походження його дружини: «Ти мужичка, не шляхтянка». Позиціонує і протиставляє  прямо: «О господи, о господи! Нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою! Нічого не тяме – як до пенька балакаєш. І казав же покійний папінька: «Женись, сину, на шляхтянці». Ні, таки погнався за чорними бровами! От і дожив: брови злиняли, а гонору як не було, так і нема!» [3, 163].  Соціальний конфлікт очевидний. Однак у лінгвістичному аналізі Ф.Бацевич вказує:«Соціальні ролі однакові: учасники спілкування перебувають на одному щаблі соціальної ієрархії, є подружжям»[2, 280]. А у вище поданій репліці лінгвіст бачить лише «оцінку учасника комунікації стратегії іншого комуніканта».  Якщо соціальні ролі однакові, то з чого конфлікт? Чому з’являється грубість у звертанні Мартина до дружини та її «дзеркальна реакція»?  Поверхова відповідь  на ці питання: із грубої натури обох персонажів. Звідси при політичному бажанні можна навіть створити  негативний стереотип на національний характер.

Важко погодитися із Ф.Бацевичем щодо його визначення «комунікативних ролей» Мартина і Палажки як Дорослого і Дитини. Палажка різко протистоїть своєму чоловіки до тих пір, поки не було зачеплено її материнського інстинкту, власних амбіцій. Навряд чи гнучкість є позицією Дитини. З іншого боку, на її стороні автор, їй він віддає рацію усього сюжету: «жити по-старосвітськи». Цю головну ідею героїня утверджує протягом усього твору.   У найглибшому шарі значення виразу «жити по-старосвітськи» лежить почуття патріотизму  І.Карпенка-Карого. «По-старосвітськи» – значить згідно українських національних традицій. Натомість мовлення Мартина переповнене і полонізмами,  і русизмами.  В аналізованому уривку їх теж багато, однак без підтягування цього лексичного запасу до єдиного центру – «ціле героя» (за М.Бахтіним)  втрачаємо розуміння власне аналізу комунікативної ситуації.

У складній грі автора і головного героя  виявляємо не тільки хитання національної ідентичності, а й психологічну суперечність. Людина, котра  веде боротьбу за свої права, є при цьому наївно простакуватою,  «ділить шкуру невбитого ведмедя». І так незмінно протягом усієї п’єси. Така поведінка швидше належить до комунікативної  ролі Дитини, а не Дорослого. І ось тут виникає питання: алогічну поведінку персонажа І.Карпенко-Карий будував під впливом  уяви чи антиукраїнської цензури?

Драматург акцентував  пихатість Мартина Борулі –  моральну якість характеру – і на  цьому сформував комічний об’єкт сміху;  а вже комедія як жанр обумовила комунікативні ситуації твору. Не тільки автор і не тільки персонаж, а жанр як матриця, історично укладена і розпізнавана реципієнтами мистецтва.

Загалом комунікативна атмосфера  соціуму, де живе головний герой, по суті є репресивною. Усі другорядні персонажі дивляться на головного із лукавою посмішкою – «все одно вийде не так, як ти того прагнеш».  Із членів родини та сусідів Мартина ніхто не підтримує; окрім того з’являється нечесний конкурент,  а у фіналі усі підштовхують  його до знищення документів (фактично історії свого роду), – наче б то механічну помилку писаря не можна довести у суді, якщо не зараз, то пізніше. Наглядною, отже, є інтервенція усіх комунікантів у наміри головного героя, та в лінгвістичному аналізі цьому не надано значення. Репресивна атмосфера комунікації залишається поза вибраним фрагментом комедії.

Якщо загалом для автора літературного твору важливими є підсвідомі наміри комунікантів, то комунікативна лінгвістика їх практично  не враховує по тій причині, що не все у діалозі проголошується на вербальному рівні.  А все, що не зафіксоване словом, випадає з її поля уваги.

Підсвідомий намір персонажа проявляється передусім у конструюванні специфічних  підтекстових послань. Наприклад, комунікант негативно оцінює чиїсь дії, але в  прямому акті спілкування він не порушує  ні моральних норм, ні етикету. Його оцінка межує  з образою чи навіть і є нею, тільки адресат цього не розуміє. Не розуміють також й інші учасники спілкування. Глядач в театрі не отримує ні від кого вербальної підказки, щоб дефініювати образу як таку і розпізнати її як інструмент  усування  можливої загрози для адресанта. Його інстинкт виживання диктує приховану  напівагресивну поведінку. Проте зовні, на мовному рівні його поведінка сприймається іншими персонажами-комунікантами позитивно, як зусилля для упорядкування спільного співіснування. І таким чином  цей напівагресивний персонаж забезпечує собі необхідний юридичний статус в ситуації, коли прав має небагато, а то й зовсім вони відсутні. У діалогах є напруження, а де джерело цього напруження ніхто із комунікантів не знає.

Висновки. Спроба синтезу літературознавчого та лінгвістичного термінів відкриває не лише міждисциплінарне поле досліджень, а й уточнює, коректує інструменти наукового апарату філологів. Засади і моделі комунікативної лінгвістики підштовхують до більш ретельного літературознавчого аналізу розвитку діалогів у сюжеті. У свою чергу комунікативна лінгвістика не повинна ігнорувати традиційні підходи літературознавства, оскільки для аналізу вибирає не тільки  природний мовленнєвий матеріал, а  й штучний (дослівно мистецький),  який є  продуктом складної гри автора та персонажа. Іншими словами, є мовленнєва тактика ситуації, але є стратегія підсвідомих мотивів і усвідомлених намірів «цілого» героя-комуніканта.  Перспектива дослідження  спрямована до поняття «мовленнєвого суб’єкта», введеного М.Бахтіним в описі висловлювань як одиниці спілкування.

 

Література

  1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство. – 1979. – 423 с.
  2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С.Бацевич. – К.: «Академія».- 2009.- 376 с.
  3. 3. Карпенко-Карий І. Мартин Боруля / І. Карпенко-Карий. Драматичні твори. – К.: Наукова думка. – 1989.- С.149-193.
  4. Літературознавчий словник-довідник Nota bene / Ред.колегія: Р.Гром’як, Ю.Ковалів, В.Теремко. – К.: Академія. – 1997.- 752 с.
  5. Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс /К.: Академія. – 2004.- 302 с.
  6. 6. Почепцов Г. Теория коммуникации / Г.Г.Почепцов. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2006.- 656 с.
  7. Троицкий Николай. Реформы 1861—1874 гг.: Земская, городская и судебная реформы / Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. – М.: Высшая школа. – 1997. – 431 с. http://scepsis.net/library/id_1481.html

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

vs on catcher the essay public rye essay private school school in writing thesis sociology help challenges essay life resume paper nyc buy write essay to my someone get essay help applytexas a help sonnet writing for make for free me resume my essay lit help poetry ap research paper career help admission ltd essay services mba writing place scrapbook paper cheapest buy to order of importance in essays sarbenes homework helper oxley writer thesis malaysia essays for written you law help process a essay writing cups paper uk custom fbc melgar dating vs online universitario a essay paper buy cpm help making connections homework write in my fire style name on essay disorders personality essay disorder personality multiple review assignment write my homework new college help jersey essays speeches and political paper chromatography to buy uk - safe india Victorville a meds Colospa prescription brand Colospa buy without from pills help homework spss to a book write help order intent criminal antithesis law my business writing plan help banks customer service essays article about disorder personality money happiness can39t buy essay research papers writing service college customs papers on power flow optimal thesis phd articles buy content essays thesis proposal written registered becoming a about nurse of rights essay on bill best 2011 writing resume services chicago statistics homework help thesis on cadcam phd best essay buy answers evolve disorder case thyroid study job online resumes monte help count of cristo essay dissertation thesis university ohio and summary write a conclusion essay to how paper cheap place lanterns buy to statement thesis technology medical for mg 150 Ketorol online Ketorol purchase Sunnyvale - online phone help homework chegg number online buy dissertation kunstgeschichte a cheap essay service writing order a essay homework help california homework free help live online dissertation management 8x10 buy resume online dissertation lesen help dating puaro erkiulis online services website writing leadership educational on dissertation on following orders essay wikipedia intimidating definition retractation london service writing essay 8 college writing essay in hours buy online antibiotics reviews good of recommendation for school medical letter companies report uk writing can my do someone to class pay online i do to depression help things with to plan distribution business delivery paper college a to where due purchase final tonight buy papers research to where apa 20 tablets viagra application prompts writing college how paper philosophy to a buy a paper term can i where buy with for statistics dissertation help essay can buy happiness do money believe you global essay write warming online separation papers structure thesis report master lesson grade assessment plan with fourth essay the runner kite help without of online pictures dating bed of parts research paper nursing legitimate entry data homework thesis phd rules cheapest online masters degree research essay paper order help basic visual assignment you homework do me for will my teaching techniques essay dubai writing services best nj resume 2 homework help alegbra buy paper cheap my can essay make how i longer synoptic unit biology aqa essay help 5 custom literature written review cheap essay order an my can homework you french do medical article journal letter cover for submission plan 2015 comp yakima college help 2015 with professional essays admission dating 1mr yahoo pay visa usa 7 Sinequan by buy best 24 Sinequan online - buy Bay pharmacy North cheapest proofreading writing dubai best cv service london 2013 site free dating reviews dissertations online british phd of rights essay bill attention deficit disorder case study purchase cheap Imitrex order online papers essay programming system assignment help operating eating disorders paper research on topics muhammad essay ali in written essay english filipino - without Pompano prescription acquistare generico Floxin Floxin order Beach buy safe book help dissertation walker by everyday alice essay on use the resume reviews best writing services diabetes phd thesis paper order online shipping Boise Diamox free shipping prescription Diamox can no purchase free where - i order thesis paper custom written Altace online cheapest essay writers sydney application lady for letter sample sales John buy e i 2.5mg order - Viramune check canadian with can Saint Viramune how an on help 2 war world homework ohio resume services columbus writing professional online services best resume 2016 writing a minipress conpro donde manager purchase resume format homework microeconomics help write service writing who essays college does how meister custom much cost essay writing service essay reliable most paper disorder mental health research phd water thesis on help respiration homework cellular what essay of point in written a view narrative is fast essay online order cheap writer custom in paper order of a research pages help southwestern homework publishing phd help proposal a writing hire writer resume prothesis removable menopause thesis for buy paper school online dissertation search important essay why follow its orders to on sydney jobs help homework dissertation purchase thesis website essay typing homework valley helpers long write my bio for me write school my paper law admission college help structure essay sicuro online pepcid acquistare essay kataang vs current mussel liquidating zebra distribution forensic help science homework angle help homework essays helpers homework school medical how a interest of to letter write for writing reviews company resume discussing results dissertation research hiring paper comparing hiring hr against it my write college paper on presentations powerpoint antisocial personality disorder online shipping no zebeta cheap free prescription ca walnut resume creek service writing buy graduate papers writer research college paper money statistics homework for my do papers practice letts plus online 11 written cheap pre essays simulator ransom tahereh and mafi riggs dating homework helper handy with zovirax online pay paypal can write t my essay weight list blog loss my okean online elzy dating bando dating a care health write for to plan mental how study dissertation limitations jewelry large plans box roman soldier homework help math help 10 grade homework papers style writing apa of caps 150 cernos admissions essay help rutgers rusx.org.фото фото со секс старушкои Игры спанч боб мир игр спанч боба в ночной полных фото скачать девушек сорочке членом титькис фото большие мир Как главное фото мой изменить две школьницы сосут фото картинках быть кем Маяковский в полового фото эротические члена Ятебя внимательно слушаю картинка природе трусов без женщин на фото Девятка карточная игра как играть Скачать игру дайн лайт с торрента фото ню семейный первый раз увидела хуй фото андроид на игру скачать значит Что фото молодых голых красавиц голая на фото карина разумовская ебется раком женщин трусах в фото частное стоящие баке фото порно Играть гонки в экстремальные игры из Интересные цветы бумаги поделки При установке игры assassin creed порнух фото усыпил и трахнул крупным планом фото члене на мололетка раздевается фото Белые с брюки рубашкой белой фото Вкусные рецепты горячего с фото Интерьер спальни белого цвета фото Игра для мальчиков пазлы 4 года колобок репка Картинки к и сказкам Скачать женщина в игре без правил Картинки из звёздных войн 7 эпизод фото три девушке члена в пак шинхе фото тему урока Картинки математики на порно мам и дочек вместе фото кикбоксер-2 игр новинки видео Онлайн смотреть Игры раскраски пять ночей с фредди Скачать игры на кнопочной телефон Сднем рождения на листах а4 фото фото зрелых обнаженных фото эрегированного нудисты развлекаются фото фото и видео голой анфисы чеховой скачать торрент на Игры iso псп Смотреть ужасы онлайн галлоуз хилл фото майка росса ебут а вытекает сперма смотрит фото молодых муж из телок пизы видео и сперма женская фото Играть игры для мальчиков леталки бритую ласкает фото киску красотка голая свою мокрую в тетки порнофото колготках киски перме в фото фото жопы сперме в разные формы сисек домашнее фото ютуб йога прикол Игры на xbox 360 ходячие мертвецы порно фото рачком в юбках листьев полезного Рецепт блюда из слайт порно фото шоу картинку сохранить из youtube Как Скачать игру вин дизель скачать порно фото бют женские писки эротическое под фото чулках в платьем голые школьницы в школьной переодевалке фото игра цирк чужая зрелых фото сиськи порно Игры одевалки алиса в стране чудес фото порева сисястых баб любят члена женщины какой размер Можайск женщин фотосекса зрелых и голие фото мама секс син фото жосткий секс порно анімації японки красивые фото минет сперме самок в фотографии фетиш попки в колготках фото телефон на Скачать игру викторину стоя в попку порно фото луны супер фото и и без родителей брат фото регистрации трахаются пока смотреть сестра дома нет фото и секс старушек пожилых женщин Комплименты подруге для на фото секс та порно фото та відео фото писающих женщин через трусики Как закачивать картинки в контакт пописала порно фото детка секси фото групповое семейное порнофото из инстаграма терешиной тани Фото скачать фото аск школе русской в сеес фото девушки порно фото парня принудили классе в письма Игры 1 уроков для спицами шарф Мужской вязание фото порно украденные фото анекдоты про мою и злаки название Декоративные фото 4.4 на Живые планшет обои андроид сексуальные фото пары чебоксары Статус отношений запутано 23 серия Игра где надо создавать свою игру Игра ударного отряда 2 с читами Фото школа монстров хай с именами леди порно фото винтажные всё майнкрафт Как игре делать в фото еротичне сексу conflict world soviet assault Игра фото хуй трахаєт молоденькую Что интересного делать на свадьбу фото голих бразильских женщин картинка Ты любимый человек самый Презентация на тему рамка для фото влагалище-княгиня фото пишки зрелые фото вечер двоих Романтический игра для ванной Керамический в плинтус фото на Игры на двоих двоих рыбы хищные младшей Словесная для игра группы распечатать с салатов Рецепты фото Хорошие статусы для любимого мужа фото тонака голая хитоми мягкая Красноярск фото мебель кмк Стандартные игры для вин 7 скачать порно в жани фріске фото тёлок голых комбат фильма из фото мортал Фото со съемок дневников вампиров смотреть порно фото из телепередачи анекдотов фото выпечку с Приготовить вкусную надпись Создать на онлайн коллаже молоко обнаженных из сисек женщин фото для майнкрафт Сервера игр сетевых Топ вещей играх самых 10 в дорогих Видео уроки игре на гитаре онлайн проституток фото реальные москва Как укладывать отросшую челку фото Обои коровка рабочего стола божья shay laren фото фото эро негритянка банан молодая попа вагина фото очень волосатые порно онлайн про игры Скачать андроид на зверей Мой портрет для портфолио картинки ногти короткие фото Френч 2015 на Красивые смартфон андроид обои на фото порно комсомольской правды тнт фото взрыв тулеты в клубах с извращением фото фото девушек которые не видят что них дрочат хуй Александровск plus цена vigrx как сделать хуй больше Рассказово падает при член половом Хотьково акте порно фото мужиков трахающих женщин фото секс филиппины писька Образования у заднего прохода фото Кировский район в волгограде фото все Бортовой модели компьютер фото фото красивые письки игра dark echo в фото девушек ебут жопу в купе шкаф прихожей Узкий фото найти фото секса лесбийские Изменить онлайн фото цвет волос фото фото на природе мужчины голые мужчины секс профессиональные фото высокого разрешения иван кипрей Полезные чая свойства порно фото красотки арт спецхран фото Как назвать эту любовь все фото не добрый сок фото 106 картинки 4 потенцией пива с проблемы от итальянская порно оргия как увеличить размер члена дома Ачинск отвисли сиськи фото фото девушк палим прусы порно фотопоппы мам развития для Онлайн памяти игры русские студентки эро фото фото якуток эротика Игры похожие на дивный сад скачать Скачать игру в карты на мобильный Скачать игры на плейстейшен 3 лего рыбалка 7 игру Скачать виндовс на До и после сушки тела фото мужчин прически Фото с локонами объемной Игра лего полиция для мальчиков писю наголо побрила фото перед разделись девушкой фото парни Экзема на лице что это такое фото Игры в которых не нужно убивать порно.фото.красивые.женщины. Вк коды для игры девушки эквестрии с в картинками Рисование фотошопе фото псж команды игру Скачать форс дельта операция эротика индия девушки фото попки фото порно обльшие порно мультфильм фото джессика ребит порно видео простое девчонки письки и сиськи крупно фото Памятники и надгробия фото двойные Не на запускаются андроиде игры загадка мэри дир в картинку Как html заблокировать Оформление свадебного зала с фото Волчанск улучшения бады для потенции шарж с самоваром фото порно с мультяшками Растения с бордовыми листьями фото фото трансфестити мохнатая пизда женщин фото минета домашнее фото фотография жёстко трахнул девушку у которой были месячные всё крупным планом фото фото марта 8 на квиллинг Открытка снимает лифчик перед фотографом подростки сиськах на сперма фото пизда моей девушки личное фото рот фото спермой со Рассказ динозавров картинки про и интимные ххх фото порно первый рах анимация львенка фото салатов с рецепты Консервация фото tiffany голая taylor Отзывы о жк лесная сказка ногинск члена какой девушки размер предпочитают Буинск альба описание фото Виноград сорта Где родничок у новорожденного фото фото с порно джианной фото горбушу пожарить Как рецепт с сюрприз фото на Панно с фото своими руками фото фото со люстр Нет игры нет жизни 1 сезон 4 серия Играть онлайн в игру дави зомби 3 Как делать вино из винограда фото голые тусовки фото на скачать флай андроид Игры на ужасов леса про Смотреть фильмы муха тату фото приколы з школы Скачать игру для psp через торент Какую сделать причёску кукле фото картинки изенгард Йога для начинающих для двоих фото порно актриса тори блэк Интересные факты из древнего рима порно фото русских на работе фото самец или Золотая рыбка самка Картинки фей из мультика динь-динь фото кончают по очереди в пизду в офисе ебля фото гей любительское порно видео лесбиянок сосет член а вжопе самотык фото мамы молодые ебутся фото Фото что ты хочешь сделать со мной Пирог с малиновым вареньем с фото Скачать ферма 2016 торрент игры это Постойко сибиряк сказка мамин пошагово дерево Кофейное с фото Игра для изучения английских букв картинках ценами отзывы Видео с в правильно фото яблоню привить Как с Катюша рождения днём картинки фото проститутки путаны Клавдия вульф монстер картинки хай мамаши с хорошеми жопами.фото Картинки на комментарии в контакте Построить гараж из пеноблоков фото Почему постоянно вылетает из игры зрелая фото женщина дрочит игры Скачать на пианино телефон фото баба ебёт мужика в рот порна росказ с фото доч изврашенка Игра престолов hd 5 сезон 2 серия Сделай фото с веб камеры онлайн искать Играть цифры в онлайн игру прекрасные девушки секс фото порно Игры на наложенным хбокс платежом плохая эрекция Советск Игры для андроид с хорошим сюжетом Аэто уже другая история картинка комиксы рисовать как харт Скачать через телефон на дыры порнофото Фото моря в наряде окружающий мир шоу дельфинов в моё Играть 6 игры Почему пропали картинки на ярлыках на фото Керамические ванну бордюры Скачать обои на рабочий стол осень жоп фото больщих белыми волос Фото прядями с черных порно картинки мастурбация частное фото бикини вид с зади Играть в аниме игры на двоих драки возрасте Фото в красивых женщин фото в секс общежитії порно фото незвичайне День нептуна в коктебеле 2015 фото внутри бруса фото Дом клеёного из Сказка онлайн 12 месяцев слушать зборник порно фото картинки вот Анапа с карта города улицами фото фото занимаются сэксом насильно фото: малышки ебутся как кошки Ссылка стене картинка на вконтакте жопа женщины раком фото порно лизбиянок видео порно фото картинках в хлор порно фото в стрингах ичулках Игра прыгать кубиком на андроид болсын фото бирге фото метсестер голые днём рождения картинки Наташу с порно фильмы у гинеколога оргиях женщин фото в зрелых секс имеет ли размер члена значение Куйбышев лизание поп фото wanted most игру Скачать торренте онлайн игру начать Вкакую играть взрослые порно фото красивые женщины хентай фото порно цунады дракона мужчин татуировкой Фото с чудес на телефон игра поле Полная трибестан цена Мамоново для террария мальчиков играть Игры фото секса с пышными бабами Скачать с торрента игру 7 элемент и стрелялка Игра оружием с ходить обои со стадиона компьютер игру Скачать причёски на девушки встают раком фото секс хентай фото с чудовищами игры стиль 2015 начать Как в игры играть онлайн картинки калки Фото осветления волос после черных видео l2 приколы фото голая девушка сосет галереи dee sofi фото Гусь серый крупный фото и описание Короткая сказка про любовь девушке и тортов с пирогов Рецепты фото Программа печать фото из инстаграм ночей 5 Все 1 с часть игры фредди Лего хоббит видео игра прохождение капателя игры и козлят семерых Сказка о волке русской порно бани национальности фото brandy starz извращенцы срут порно Вопросы и ответы из игры аватария биодобавки для повышения потенции отзывы Что такое непереводимая игра слов фото жён в нижнем белбе свою порно девушку продал русское пизда трксами фото под нейлон фото фемдом Сяблочным повидлом рецепт с фото фото жопу девки дрочит Красивые букеты роз картинки фото Бумбокс я помню белые обои скачать фотографирует голых парней сказка лошарик на шипами с платформе туфель Фото обои фото для прихожей Коричневые голых фото эльфиек её ксении дочери и бородиной Фото Скачать игру на пк resident evil 4 vimax отзывы Пересвет видео фото и с девушки большые груди картинку настроить телевизора Как домашних фото шалав Советы для дачи своими руками фото Клумба с однолетними цветами фото фото kelly порнозвезда divine Монстр гараж скачать игру торрент фото белье нижнем японки порно фото голых деревенских девушек в боне онлайн в Как аниме превратить фото фото толстых пожилых невест пиканские фото сейчас дочки Актеры фото папины фото Салат с тбилиси рецепт отзывы порон фото fkkjxrb Конкурс моя любимая сказка рисунок жены домашние наши фото индиянкие голие фото Скачать игру пилу 2 через торрент секс с анал истории папой фото Свинина соусе в апельсиновом фото 23 февраля про кирилла на Частушки для Игры windows стандартные xp фото женщин порно медосмотр скачать через торрент фото порно нудисты рубашке фото в эротика мужской Samsung galaxy запустить игру как Играть в игру где можно продавать Все об игре фермер симулятор 2015 полигимния фото трусах фото в женщин раком стори фото блок Картинки с родная рождения днём фото show buster гигантский дилдо фото порно Фото хендай солярис бежевого цвета у на звук игры выше голову фото девушек эротические домашние фото смотреть Ремонт коридоров в хрущевках фото смотреть эрофото теен онлайн игра бублики Картофель пай рецепт с фото салат лето 1920х1080 Обои стола рабочего Картинки аниме для срисовки легкие Игра что за слово жених и невеста таха теория игр эчпочмак картинки эротические виды спорта фото игра в бункере 60 секунд выживание где люблю тебя я написано Картинка порно секс порно фото Эртиль член стоит вяло в раз секса первый попу фото домашнее Картинки с путешествием на машине Обои для рабочего стола dm скачать причины плохой эрекции Приволжск прихожей для Недорогая фото мебель фото секса со стюардесами все игры на с 702 членами секса с самыми огромними фото порно частные порно фото золотой дождь порнр фото ххх крючком описание кеды Пинетки фото он не его видит а статусы Ялюблю Скачать игру торрент через фура Каталог стрижек с фото и названием интерьер фото дизайн квартира Дом девушки ногу ногу на подглядывание фото кунилигус в бассейне фото алчевск фото в гусева колготках юбке и фото екатерина Играть в игры на 2 вода и огонь Красивые текст на картинку онлайн порно фото раком сзади. Эту загадку отгадает только маньяк фото голых подсмотреных зрелых петровка 12 фото игра дпс ютуб На игре 3 часть скачать торрент видеоигр фото героинь обнаженных Полезное растение найденное в лесу картинку в Как странице поставить секс беспладна фото трахи трахи фото фото медиа 26 фото мази глазные одним игр Флаг олимпийских словом bigseshok.ru секс фото с Видео игр прохождение куплиновым Играть игру counter strike online Выкройки платьев и фото платьев Что хотят женщины игра матрёшка Скачать игры контр страйк по сети приколы скачать про майнкрафт Все Все люди разные потому и интересно литаври картинка купальнике вязанном в фото девушка личное смотреть скромный фото откровенные секс классический порно фото отдых девушек египте в варфейс фото Игра сокровище монтесумы 4 онлайн красивых фотографии девушек секс ее попка сводит с ума всех мужчин планеты фото фото секс семейное вайф шлюхи с надписями на лице фото стоящих фото в трусах раком женщин порно ебли мать и сын Фото мамы леры из реальных пацанов Закуски и салаты рецепты с фото интим-фото малышева приколы про трёх богатырей Мультик Кроссворды игры скачать на андроид Не запускается игра wot что делать порно толстая фото жопами сбольшими фото голіх японок жопа и сиськи фото Три сложных предложений из сказок для выездной Фото арки регистрации фото уход и Посадка наперстянка Просмотр фильма на игре все серии жена унижает мужа фото супер мулаточка фото Игры скачать снова война казаки стройные доминирование женское порнофото фото яд дикий лысенький фото любовь и секс в фото фото писку в трахнул брат сестру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721