ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336.711

Сеник Олег Аркадійович,

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

 

Анотація

У статті розкрито питання визначення суті та значення управління капіталом, проаналізовано динаміку структури капіталу АТ «Ощадбанк» протягом 2013-2015 рр. за їх видами, досліджено формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу протягом 2013-2015рр., а також подано пропозиції щодо підвищення капіталізації вітчизняних банків, покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають під їхньої діяльності.

Ключові слова: капітал банку, капіталізація, управління капіталом.

Аннотация 

В статье раскрыты вопросы определения сути и значения управления капиталом, проанализирована динамика структуры капитала АО «Ощадбанк» в течение 2013-2015 гг. По их видам, исследовано формирование коммерческими банками эффективного по своей структуре банковского капитала в течение 2013-2015гг., А также представлены предложения по повышение капитализации отечественных банков, улучшить качество капитала и обеспечить достаточный уровень покрытия ним рисков, возникающих их деятельности.

Ключевые слова: капитал банка, капитализация, управления капиталом.

Annotation

In the article the question of determining the nature and importance of money management, analyzed the dynamics of capital structure of JSC “Oschadbank” for 2013-2015 years. By type, investigated the formation of commercial banks effective on the structure of bank capital during 2013-2015., And presented proposals for increase the capitalization of domestic banks improve capital and provide sufficient cover his risks arising during their activities.

Keywords: bank capital, capitalization, capital management.

Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку банківської системи України, у посткризовий період, одним із головних завдань є формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу, оскільки відновлення економічного зростання національної економіки неможливе без здійснення інвестування в реальний сектор економіки. Саме в цих умовах комерційні банки стикаються з проблемою формування банківського капіталу, який є запорукою виконання банками своїх функцій у економіці.

Це актуально у розрізі того, що на даному етапі вітчизняна економіка наражається на небезпеку недотримання нормативного розміру власного капіталу банками через неефективну політику управління ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблеми управління власним капіталом комерційних банків та питання методичних засад управління формуванням власного капіталу банку в умовах ринкової економіки досліджували вітчизняні вчені А.В. Васюренко, Б.Л. Івасів, А.М. Мороз, А.А. Пересада, Л.О. Примостка, М.І. Савлук. В той же час потребують подальшого дослідження питання особливостей збільшення власного капіталу банківських установ, саме це обумовлює актуальність обраної тематики.

Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є визначення формування оптимальної структури  капіталу комерційного банку на прикладі АТ «Ощадбанк».

Виклад основного матеріалу: Розвиток банківської системи та удосконалення діяльності банків – одна з найважливіших умов створення ефективного ринкового механізму в Україні.

Такі тенденції в діяльності банків як: концентрація капіталу, зростання конкуренції і впливу іноземних банків на національну економіку, впливають на активізацію процесів формування власного капіталу банків.

Досвід показав (як вітчизняний так і зарубіжний), що основною проблемою в процесі формування власного капіталу комерційного банку є не нарощування капіталу, а встановлення його оптимальної для конкретного банку величини з урахуванням таких основних факторів, як: специфіка пасивних операцій, ризиковість розміщення активів, структура власності, різноманітність клієнтів, обсяги залучення нових клієнтів. Капітал банку – це сукупність власних, залучених і позичених коштів, які перебувають в розпорядженні комерційного банку та використовуються ним для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових активів в грошовій формі та здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку [7].

Особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з боку Національного банку України за дотриманням економічних нормативів, базою для розрахунку яких є власний капітал. АТ «Ощадбанк» є державним банком в Україні, він повністю належить державі. У зв’язку з цим існує необхідність у створенні такої системи управління формуванням власного капіталу банку, яка забезпечувала б сталий розвиток банківської діяльності [2, 317]. Протягом останніх років АТ «Ощадбанк» продовжує активно нарощувати свою капітальну базу.

Аналізуючи статистичні дані АТ «Ощадбанк» щодо формування капіталу, то спостерігається позитивна тенденція зростання усіх показників протягом досліджуваного періоду (табл. 1.1).

Станом на 2015 рік загальна вартість власного капіталу банку дорівнювала 7,34 млн. грн., в динаміці сума власного капіталу зменшилась на 11,85 млрд. грн.. Зменшення величини власного капіталу відбулося в основному за рахунок збільшення нерозподіленого збитку, який на 2015 рік становив 23,21 млрд. грн.. Проте наявна також тенденція до збільшення акціонерного капіталу, а саме він збільшився на 12,67 млрд. грн. (на 72,48 %) протягом 2013-2014 рр., а протягом 2014-2015 рр. він залишився незмінним. Зокрема, рішення про збільшення акціонерного капіталу банку, шляхом емісії акцій були прийняті Урядом у серпні, листопаді та грудні 2014 року [3, 4, 5, 6].

Таблиця 1.1

Динаміка власного капіталу АТ «Ощадбанк» станом на  2013-2015 рр., млрд. грн..

Показники Роки Абсолютний приріст, млрд. грн.. Темп приросту, %
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

2014/

2013

2015/

2014

Акціонерний капітал 17,48 30,15 30,15 12,67 0 72,48 0,00
Резерв переоцінки будівель 1,33 1,23 1,19 -0,1 -0,04 -7,52 -3,25
Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу -0,59 -1,24 -0,80 -0,65 0,44 110,17 -35,48
Нерозподілений прибуток/Непокритий збиток 0,97 -10,94 -23,21 -11,91 -12,27 -1227,84 112,16
Усього власного капіталу 19,19 19,21 7,34 0,02 -11,87 0,10 -61,79

Джерело: [3, 4, 5].

 

Вибір того чи іншого джерела збільшення власного капіталу і їх структура визначаються сукупністю факторів, найважливішими із яких є оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на рівень ліквідності. При цьому визначаються варіанти приведення у відповідність співвідношень між прибутком, ризиком і ліквідністю [2, с. 145].

Згідно даних таблиці 1.2, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності та загальної ліквідності, а саме у 2015 році коефіцієнт миттєвої ліквідного становить 46,37 %, причому за даний період цей коефіцієнт збільшився на 24,49 %. Коефіцієнт загальної ліквідності у цьому ж році становив 104,84 %, проте на відміну від коефіцієнта миттєвої ліквідності цей показник за даний період зменшився на 18,33 %. Зазначення цих показників дають можливість зробити висновок, що банк спроможний погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами, що безумовно позитивно. Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих на жаль не досягає нормативних значень, на даний час він становить 16,66 %. Така ситуація являється сигналом для банку, щодо

Таблиця 1.2

Динаміка економічних нормативів діяльності АТ «Ощадбанк» станом на 2013-2015роки

Економічний норматив Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

Регулятивний капітал банку  – Н1 Не менше 120 млн. грн. 18,40 19,70 30,80 1,30 11,10
Адекватність регулятивного капіталу – Н2 Не менше 10 % 27,92 24,58 31,40 -3,34 6,82
Миттєва ліквідність – Н4 Не менше 20 % 78,00 35,51 60,53 -42,49 25,02
Поточна ліквідність – Н5 Не менше 40 % 60,20 77,67 104,70 17,47 27,03
Короткострокова ліквідність – Н6 Не менше 60 % 62,50 68,31 95,29 5,81 26,98
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента – Н7 Не більше 25 % 19,10 15,45 17,83 -3,65 2,38
Великих кредитних ризиків – Н8 Не більше 800 % 230,66 208,60 183,51 -22,06 -25,09
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – Н9 Не більше 5 % 1,58 1,83 0,83 0,25 -1,00
Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам – Н10 Не більше 30 % 1,74 2,04 1,00 0,30 -1,04
Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою – Н11 Не більше 15 % 0,24 0,15 0,09 -0,09 -0,06
Загальної суми інвестування – Н12 Не більше 60 % 0,48 0,43 0,25 -0,05 -0,18

Джерело: [3, 4, 5].

 

підвищення ефективності управління активами банку. Про зниження забезпеченості дохідними активами всіх зобо­в’язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’я­зань. За нормативу в межах 70-80 % вона знизилась з 103,56 % у 2013 році до 79,13 % у 2015 році. Додатковим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів. Як видно із таблиці, цей показник зменшився з 138,24 % у 2013 році до 115,85 % у 2015році. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має тенденцію до зменшення, проте як свідчить даний показник видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність. Коефіцієнт генеральної ліквідності у 2015 році показує низьку здатність банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та через продаж майна – лише 18,02 %.

Фінансовий стан АТ «Ощадбанк» оцінюється як нестійкий, тобто його фінансова стійкість недостатньо забезпечена капіталом, який може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні та в близькому майбутньому. Розрахована система показників ліквідності АТ «Ощадбанк», незважаючи на відхилення кількох із них, показала, що він дотримується нормативних вимог і забезпечує активами здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, проблем з ліквідністю немає.

Впродовж досліджуваного періоду економічні нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування АТ «Ощадбанк», встановлені НБУ відповідали нормативам. Станом на 2015 рік регулятивний капітал банку становив 30,8 млрд. грн., що у порівнянні з його величиною у 2014 році більше на 11,10 млрд. грн. або на 56,3 % і на 12,4 млрд. грн. більше відносно 2013 року. Показник адекватності регулятивного капіталу зріс протягом 2014 року на 6,82 % і на початок поточного звітного періоду дорівнював 31,4 %, що вказує на зростання частки ризику, що її беруть на себе власники банку, а не кредитори та його вкладники. Станом на 2013 рік показник миттєвої ліквідності АТ «Ощадбанк» дорівнював 78 %, тобто близько 80 % всіх зобов’язань банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності. Протягом наступного року значення аналізованого показника скоротилося на 42 % до 35 %, проте на початок 2015 року його величина зросла на 25 % і зобов’язання банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності на 60 %.

Аналіз нормативів кредитного ризику також вказує на дотримання АТ «Ощадбанк» економічних нормативів, встановлених НБУ. Зокрема, станом 2015 р. видача кредитів «в одні руки» становила близько 17 %, що на 2,38 % більше відносно значення нормативу у попередньому році, однак менше на 1,27 % у порівнянні з 2013 роком, проте і досі залишається оптимальним. В межах нормативного значення на протязі 2013-2015 років залишалися такі нормативи як максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих одному інсайдеру та максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих усім інсайдерам банку, які на 2015 р. становили 0,83 % та 1,0 % відповідно, тобто «в одні руки» банком було видано близько 1 % внутрішніх кредитів.

На початок 2015 р. інвестування в цінні папери окремо за кожною установою становило 0,09 %, тобто в цінні папери однієї окремо взятої установи АТ «Ощадбанк» вклав лише 0,09 % регулятивного капіталу, скоротившись протягом 2014 р. на 0,06 %. Натомість всі інвестиції банку складали лише 0,25 % його регулятивного капіталу, що відносно 2014 року менше на 0,18 %.

Отже, можна стверджувати, що саме чітке дотримання АТ «Ощадбанк» усіх економічних нормативів, встановлених Національним банком України, забезпечують йому стабільність на ринку банківських продуктів та підвищують довіру населення до запропонованих ним послуг.

Висновки: Підсумовуючи все вище зазначене, зауважимо, щоб вирішити проблему щодо підвищення рівня капіталізації та надійності установ банківської системи України, банкам було б доцільніше покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають в процесі їхньої діяльності. Ефективним кроком було б забезпечення стимулювати залучення власного банківського прибутку для інвестицій у капітал шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку кредитних установ, а також стимулювати приплив капіталу у банки за рахунок активного залучення коштів акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів.

 

 

 

Література:

  1. Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік. Рюрик. Національне рейтингове агентство [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1187
  2. Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 317 с.
  3. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2012_.pdf
  4. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2013_.pdf
  5. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2014_.pdf
  6. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/
  7. Національний банк України. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing excellent service donald 85147 trump m essay is why homework helpful write someone can essay my write how thich nhat thesis essay hanh service reviews writing jobfox resume argumentative essays writing arapahoe homework library help outline examples history essay help articles dissertation and cheap thesis printing binding graduate admissions essay harvard dms dissertation uk top essay writers proposal writing report beaumarchais mariage figaro dissertation vitamins free gelatin prenatal on satellites impact had have society communication for writing article students cheap custom essay essay college personal admission statement for administration dissertation business design best resume mechanical for engineer homework help plurals with english on homework help coasters custom drinks paper for engineering industrial homework help custom writing paper review for online buy college papers pills where without purchase penis prescription growth i can purchase neurontin elderly what college can on essay i write my mba writing admission vancouver services essay buy papers research business writing services report academic social homework help studies cv age 2015 essay driving templates best argumentative about do into a dissertation to letter how for cover resume turning book business tx plano buy review dissertation services in services uk writing essay essay rutgers college help prescription xr no online voltaren Growth Growth Pills Pills Penis Penis discount canadian bestellen pharmacy - Quebec adelaide resume services writing me do for mypaper with paper meningitis help research opening college writing help assignment templates resume buy professional buy custom cheap essays a good resume how make very to phd abstracts francais homework do my en time of order using essays in ontario homework help yarra help river homework free prescription acyclovir shipping cost no low medical case cardiology for students studies 702 dissertation methodology purpose thesis system product service on a essays sun written in the raisin write how my to personal diary essay topics border security cover for nurse health mental letter masters thesis level disorders speech eating persuasive on service us cv writing exeter zebeta generic buy custom essay reviews childrens bestsellers fiction papers research psychological disorders - buy prescription no McKinney Drops Drops india LIV.52 LIV.52 plans install electrical crediting my admission help essay do custom search paper term vishal dating singh and rucha hasabnis games writing whats service a good essay wrath of grapes essay birth conclusion essay order cheapest buy to paper a4 place canadian mr pharmacy sell from trimecor a statement uk for school medical personal writing fiction non essays university letter cover office admissions paper research online biology service writing paper resume sales samples fmcg for dissertation to my proofread need write someone i research writing company paper essay my on college write i should what thesis fulfilment order on my how homework do ghostwriter study help scientific homework used to deep instruments space raison avoir philosophie dissertation on writer essays of milton to make how bibliography annotated jobs resume order of doctorate phd press helpers homework career dissertation phd help uk with help sex homework stories help essay center dissociative essays identity on disorder research do paper my dissertation asa citation nursing my philosophy write help com phschool homework online should write my i essay services dissertation washington editing dc professional writer paper research essay brisbane help papers i get online can emancipation where help assignment writing paper write an how to essay apa stone cold essay help for dissertation hiring a statistician explanation essay helps format sales in executive for resume word download me a resume for make with medium pack discount ed online buying macbeth buy essay medications over the cold counter sore arts musical help doctor of thesis code discount live paper help writing argumentative help essay an with dating online komandas gars eddie and jamie tracey dating help with homework after school cpa homework help dating trier cathedral speed coyote rewriting service article helper homework science teflon benjamin franklin of essay chess university reflective melbourne essay do to economics pay my homework someone a for questionnaire dissertation writing dissertation poem a with me help write your online papers sell brian fdating rostron effects micronase comics outline phd thesis medieval to ancient help times matrix the world homework company help essay best service resume writing online essays cheapest to buy masters driscoll thesis mark essays buying essays papers buying online for dissertation buy where to publish related system of review ordering literature in bangalore dating multiplexes list technology papers in on business 123 essay website cholesterol casseroles low of medical summary resume assistant for qualifications topra purchase without prescription to where happiness yes can essay buy money of reference employment letter help my college writing need essay letter general cover sales for network phd thesis computer paper research how write to outline paper for sale research custom college service writing admission us writing in service paper elementary help students homework writing dissertation custom do services essay professional writer writing scientific papers online filme 1 dating dublado transformers dr approval online naproxen without buy buy my same the day paper in write help lego 2 asylum batman assignment service writing yahoo answers resume phd pre course work plant business hire plan how hebrew to my in write name help applytexas essay writing college professional admission help i help need with homework my database research distributed papers loss hair abilify sites canadian dating asian help sydney assignments with service writing thesis reviews on malthus principle essay find homework my statistics someone do to resume invitations online order angry for men prejudice center psychosynthesis 12 essays environmental global paper online term gaming dating marka piegusa przygody niewiarygodne online help shakespeare william homework purchase dissertation report a teaching grammar dissertation on custom papers cheap project research thesis paper framework senior conceptual meaning online papers separation dating emily roberts zach ann and seabaugh project dissertation management berry and thesis assignment writing by service 2012 essay application college