ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336.711

Сеник Олег Аркадійович,

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

науковий керівник: Дем’янчук Ольга Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний університет «Острозька академія»

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ АТ «ОЩАДБАНК»

 

Анотація

У статті розкрито питання визначення суті та значення управління капіталом, проаналізовано динаміку структури капіталу АТ «Ощадбанк» протягом 2013-2015 рр. за їх видами, досліджено формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу протягом 2013-2015рр., а також подано пропозиції щодо підвищення капіталізації вітчизняних банків, покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають під їхньої діяльності.

Ключові слова: капітал банку, капіталізація, управління капіталом.

Аннотация 

В статье раскрыты вопросы определения сути и значения управления капиталом, проанализирована динамика структуры капитала АО «Ощадбанк» в течение 2013-2015 гг. По их видам, исследовано формирование коммерческими банками эффективного по своей структуре банковского капитала в течение 2013-2015гг., А также представлены предложения по повышение капитализации отечественных банков, улучшить качество капитала и обеспечить достаточный уровень покрытия ним рисков, возникающих их деятельности.

Ключевые слова: капитал банка, капитализация, управления капиталом.

Annotation

In the article the question of determining the nature and importance of money management, analyzed the dynamics of capital structure of JSC “Oschadbank” for 2013-2015 years. By type, investigated the formation of commercial banks effective on the structure of bank capital during 2013-2015., And presented proposals for increase the capitalization of domestic banks improve capital and provide sufficient cover his risks arising during their activities.

Keywords: bank capital, capitalization, capital management.

Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку банківської системи України, у посткризовий період, одним із головних завдань є формування комерційними банками ефективного за своєю структурою банківського капіталу, оскільки відновлення економічного зростання національної економіки неможливе без здійснення інвестування в реальний сектор економіки. Саме в цих умовах комерційні банки стикаються з проблемою формування банківського капіталу, який є запорукою виконання банками своїх функцій у економіці.

Це актуально у розрізі того, що на даному етапі вітчизняна економіка наражається на небезпеку недотримання нормативного розміру власного капіталу банками через неефективну політику управління ним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблеми управління власним капіталом комерційних банків та питання методичних засад управління формуванням власного капіталу банку в умовах ринкової економіки досліджували вітчизняні вчені А.В. Васюренко, Б.Л. Івасів, А.М. Мороз, А.А. Пересада, Л.О. Примостка, М.І. Савлук. В той же час потребують подальшого дослідження питання особливостей збільшення власного капіталу банківських установ, саме це обумовлює актуальність обраної тематики.

Мета і завдання дослідження: Метою дослідження є визначення формування оптимальної структури  капіталу комерційного банку на прикладі АТ «Ощадбанк».

Виклад основного матеріалу: Розвиток банківської системи та удосконалення діяльності банків – одна з найважливіших умов створення ефективного ринкового механізму в Україні.

Такі тенденції в діяльності банків як: концентрація капіталу, зростання конкуренції і впливу іноземних банків на національну економіку, впливають на активізацію процесів формування власного капіталу банків.

Досвід показав (як вітчизняний так і зарубіжний), що основною проблемою в процесі формування власного капіталу комерційного банку є не нарощування капіталу, а встановлення його оптимальної для конкретного банку величини з урахуванням таких основних факторів, як: специфіка пасивних операцій, ризиковість розміщення активів, структура власності, різноманітність клієнтів, обсяги залучення нових клієнтів. Капітал банку – це сукупність власних, залучених і позичених коштів, які перебувають в розпорядженні комерційного банку та використовуються ним для формування матеріальних, нематеріальних і фінансових активів в грошовій формі та здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку [7].

Особливостями функціонування банків України є жорсткий контроль з боку Національного банку України за дотриманням економічних нормативів, базою для розрахунку яких є власний капітал. АТ «Ощадбанк» є державним банком в Україні, він повністю належить державі. У зв’язку з цим існує необхідність у створенні такої системи управління формуванням власного капіталу банку, яка забезпечувала б сталий розвиток банківської діяльності [2, 317]. Протягом останніх років АТ «Ощадбанк» продовжує активно нарощувати свою капітальну базу.

Аналізуючи статистичні дані АТ «Ощадбанк» щодо формування капіталу, то спостерігається позитивна тенденція зростання усіх показників протягом досліджуваного періоду (табл. 1.1).

Станом на 2015 рік загальна вартість власного капіталу банку дорівнювала 7,34 млн. грн., в динаміці сума власного капіталу зменшилась на 11,85 млрд. грн.. Зменшення величини власного капіталу відбулося в основному за рахунок збільшення нерозподіленого збитку, який на 2015 рік становив 23,21 млрд. грн.. Проте наявна також тенденція до збільшення акціонерного капіталу, а саме він збільшився на 12,67 млрд. грн. (на 72,48 %) протягом 2013-2014 рр., а протягом 2014-2015 рр. він залишився незмінним. Зокрема, рішення про збільшення акціонерного капіталу банку, шляхом емісії акцій були прийняті Урядом у серпні, листопаді та грудні 2014 року [3, 4, 5, 6].

Таблиця 1.1

Динаміка власного капіталу АТ «Ощадбанк» станом на  2013-2015 рр., млрд. грн..

Показники Роки Абсолютний приріст, млрд. грн.. Темп приросту, %
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

2014/

2013

2015/

2014

Акціонерний капітал 17,48 30,15 30,15 12,67 0 72,48 0,00
Резерв переоцінки будівель 1,33 1,23 1,19 -0,1 -0,04 -7,52 -3,25
Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу -0,59 -1,24 -0,80 -0,65 0,44 110,17 -35,48
Нерозподілений прибуток/Непокритий збиток 0,97 -10,94 -23,21 -11,91 -12,27 -1227,84 112,16
Усього власного капіталу 19,19 19,21 7,34 0,02 -11,87 0,10 -61,79

Джерело: [3, 4, 5].

 

Вибір того чи іншого джерела збільшення власного капіталу і їх структура визначаються сукупністю факторів, найважливішими із яких є оптимальне співвідношення між прибутком, ризиком і ліквідністю. Ризики впливають як на рівень прибутку, так і на рівень ліквідності. При цьому визначаються варіанти приведення у відповідність співвідношень між прибутком, ризиком і ліквідністю [2, с. 145].

Згідно даних таблиці 1.2, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності та загальної ліквідності, а саме у 2015 році коефіцієнт миттєвої ліквідного становить 46,37 %, причому за даний період цей коефіцієнт збільшився на 24,49 %. Коефіцієнт загальної ліквідності у цьому ж році становив 104,84 %, проте на відміну від коефіцієнта миттєвої ліквідності цей показник за даний період зменшився на 18,33 %. Зазначення цих показників дають можливість зробити висновок, що банк спроможний погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами, що безумовно позитивно. Коефіцієнт відношення високоліквідних активів до робочих на жаль не досягає нормативних значень, на даний час він становить 16,66 %. Така ситуація являється сигналом для банку, щодо

Таблиця 1.2

Динаміка економічних нормативів діяльності АТ «Ощадбанк» станом на 2013-2015роки

Економічний норматив Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015

2014/

2013

2015/

2014

Регулятивний капітал банку  – Н1 Не менше 120 млн. грн. 18,40 19,70 30,80 1,30 11,10
Адекватність регулятивного капіталу – Н2 Не менше 10 % 27,92 24,58 31,40 -3,34 6,82
Миттєва ліквідність – Н4 Не менше 20 % 78,00 35,51 60,53 -42,49 25,02
Поточна ліквідність – Н5 Не менше 40 % 60,20 77,67 104,70 17,47 27,03
Короткострокова ліквідність – Н6 Не менше 60 % 62,50 68,31 95,29 5,81 26,98
Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента – Н7 Не більше 25 % 19,10 15,45 17,83 -3,65 2,38
Великих кредитних ризиків – Н8 Не більше 800 % 230,66 208,60 183,51 -22,06 -25,09
Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – Н9 Не більше 5 % 1,58 1,83 0,83 0,25 -1,00
Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам – Н10 Не більше 30 % 1,74 2,04 1,00 0,30 -1,04
Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою – Н11 Не більше 15 % 0,24 0,15 0,09 -0,09 -0,06
Загальної суми інвестування – Н12 Не більше 60 % 0,48 0,43 0,25 -0,05 -0,18

Джерело: [3, 4, 5].

 

підвищення ефективності управління активами банку. Про зниження забезпеченості дохідними активами всіх зобо­в’язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’я­зань. За нормативу в межах 70-80 % вона знизилась з 103,56 % у 2013 році до 79,13 % у 2015 році. Додатковим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів. Як видно із таблиці, цей показник зменшився з 138,24 % у 2013 році до 115,85 % у 2015році. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має тенденцію до зменшення, проте як свідчить даний показник видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність. Коефіцієнт генеральної ліквідності у 2015 році показує низьку здатність банку погашати зобов’язання високоліквідними активами та через продаж майна – лише 18,02 %.

Фінансовий стан АТ «Ощадбанк» оцінюється як нестійкий, тобто його фінансова стійкість недостатньо забезпечена капіталом, який може захищати банк від імовірних ризикованих втрат сьогодні та в близькому майбутньому. Розрахована система показників ліквідності АТ «Ощадбанк», незважаючи на відхилення кількох із них, показала, що він дотримується нормативних вимог і забезпечує активами здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, проблем з ліквідністю немає.

Впродовж досліджуваного періоду економічні нормативи капіталу, ліквідності, кредитного ризику та інвестування АТ «Ощадбанк», встановлені НБУ відповідали нормативам. Станом на 2015 рік регулятивний капітал банку становив 30,8 млрд. грн., що у порівнянні з його величиною у 2014 році більше на 11,10 млрд. грн. або на 56,3 % і на 12,4 млрд. грн. більше відносно 2013 року. Показник адекватності регулятивного капіталу зріс протягом 2014 року на 6,82 % і на початок поточного звітного періоду дорівнював 31,4 %, що вказує на зростання частки ризику, що її беруть на себе власники банку, а не кредитори та його вкладники. Станом на 2013 рік показник миттєвої ліквідності АТ «Ощадбанк» дорівнював 78 %, тобто близько 80 % всіх зобов’язань банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності. Протягом наступного року значення аналізованого показника скоротилося на 42 % до 35 %, проте на початок 2015 року його величина зросла на 25 % і зобов’язання банку за поточними рахунками клієнтів були забезпечені активами первинної ліквідності на 60 %.

Аналіз нормативів кредитного ризику також вказує на дотримання АТ «Ощадбанк» економічних нормативів, встановлених НБУ. Зокрема, станом 2015 р. видача кредитів «в одні руки» становила близько 17 %, що на 2,38 % більше відносно значення нормативу у попередньому році, однак менше на 1,27 % у порівнянні з 2013 роком, проте і досі залишається оптимальним. В межах нормативного значення на протязі 2013-2015 років залишалися такі нормативи як максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих одному інсайдеру та максимальний сукупний розмір всіх кредитів, гарантій, порук, виданих усім інсайдерам банку, які на 2015 р. становили 0,83 % та 1,0 % відповідно, тобто «в одні руки» банком було видано близько 1 % внутрішніх кредитів.

На початок 2015 р. інвестування в цінні папери окремо за кожною установою становило 0,09 %, тобто в цінні папери однієї окремо взятої установи АТ «Ощадбанк» вклав лише 0,09 % регулятивного капіталу, скоротившись протягом 2014 р. на 0,06 %. Натомість всі інвестиції банку складали лише 0,25 % його регулятивного капіталу, що відносно 2014 року менше на 0,18 %.

Отже, можна стверджувати, що саме чітке дотримання АТ «Ощадбанк» усіх економічних нормативів, встановлених Національним банком України, забезпечують йому стабільність на ринку банківських продуктів та підвищують довіру населення до запропонованих ним послуг.

Висновки: Підсумовуючи все вище зазначене, зауважимо, щоб вирішити проблему щодо підвищення рівня капіталізації та надійності установ банківської системи України, банкам було б доцільніше покращити якість капіталу та забезпечити достатній рівень покриття ним ризиків, що виникають в процесі їхньої діяльності. Ефективним кроком було б забезпечення стимулювати залучення власного банківського прибутку для інвестицій у капітал шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку кредитних установ, а також стимулювати приплив капіталу у банки за рахунок активного залучення коштів акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів.

 

 

 

Література:

  1. Аналітичний огляд банківської системи України за 2014 рік. Рюрик. Національне рейтингове агентство [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1187
  2. Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 317 с.
  3. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2012_.pdf
  4. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2013_.pdf
  5. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Річний звіт 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting/zvit_2014_.pdf
  6. Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/about/reporting_issuer/
  7. Національний банк України. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help retrosynthesis dissertation bonheur travail philosophie to chronological sentence write five how paragraph order using a writing doctoral dissertation services vancouver lesson creative school for writing high plans homework anatomy and physiology help boy 911 for help calls homework fast for canada prescription men no vigrx paper help academic company royal australia poppers available english in write dissertation how your video to at pletal walmart custom essay meister discount codes app do my homework essays mba insead services admission assignments dtlls help quotes dissertation uk writing help academic an buy paper mental studies case disorders bibliography order alphabetical annotated help with essay an writing personal help homework finance need with order zithromax online essay outline classification division application help writing essay college introduction dissertation best dummies writing the about various speech eating disorders homework help algorithms resume for format freshers me free get topamax shipping online cheap eating introduction disorders essay distribution resume lineman officer purchase resume format for payroll system review project management literature on anxiety informative speech disorder research writing in steps paper necessity dissertation on liberty and a probability with homework need i statistics help essay custom my math help homework grade 5th receptionist prior cover letter medical for no experience a application college help essay writing with canada online pamelor companies that proofreaders freelance hire pay car here business here lot buy plan mail - Surrey Geodon overnight order order delivery brand to Geodon how homework with understanding help systems operating buy online annotated bibliography no RetinA generic prescription term paper writing lafayette writing la resume services Avodart Avodart New sale product - Orleans sale help homework powerpoint buy custom essays media research papers on for resume mechanical freshers medication purchase cheap avana wordpress thesis buy 7 help homework year my coursework online do research to need paper buy a i term paper college buy disorders psychology essay sleep homework and physiology my do anatomy assignments help cheap my assigments do paper research volleyball contitution essays the written of to urge ratification manager of purchase cv abuse paper research drug writing custom uk essays apa paper essay paper research help fair science applications for essay college writers school homework online with help cheapest order Cefaclor help blitz homework help 7 year homework with top sites essay 10 writing shredded for paper sale dissertation intelligence artificial kol help homework jr service printing writing usa dissertation 3d for homework tutors help buy papers cheap sales job for resume skills patch buy smocking uk stop online writing services scholarship write paper can my one any help assignment hr writing services essay persuasive homework help kinetic energy reading writing with homework and help for objective resume sales position career path salary accounting resumes sales sample for representative writing individual phd help level dissertation online index take my to pay class online service homework singapore xiangwei zhou thesis writing essay academic service by degree doctoral dissertation only dosorder auth3 yniii html personality nw filmbay essay full antisocial research stephen doctoral biological hawking thesis sciences papers best service.com writing thesis msoe perfusion homework help sumner county cheap proofreading mechanical engineer for application letter paper term sleep disorder polynomials with homework factoring help homework help volcanoes my help dissertation with help stata homework for business plan reps sales writing essay help outline buy computer essay help bar essay exam york new writing sites essay literature custom review a for help paper writing statement thesis research fast for sale essays online writing customer australia services writing side cover letter buy resume vest buy writer for essay communism help writing oh dayton resume services paper for sale second shredders hand mice and courage in of men on martin king paper term writers online paper term review literature buy online good generic acticin are essay buy schor born juliet essay australia my pay to you cheap write evista 2.5 online mg essay philosophy service of research papers buy papers buy research can money free buy happiness essay homework help statistics does nash help doctoral john dissertation emphatic in order essays training bangalore officer in probationary course dating service pa writing resume york essay application manager service best college homework study helper skill sample sales for cv free carafate no cheap membership online shipping writers dissertation required resume pa services writing lancaster india 200 zebeta os mg in dissertation quantitative analysis data homework 9 year geography help assignment help finance online papers buying college australia essay writers in homework helper exponents importance of help assignment statistics dissertation custom a online buy dissertation custom writing services doctoral law order anti intent watch criminal and reviews buy online amoxil sample cover for field medical letter spain dating taller guys medical cover for letter assistant template resume proposal dissertation behavior consumer essay hire write to someone college calc help homework stewart good that it said paper guide statement rest is helps your the of a thesis on informative disorder speech bipolar outline buy essays analytical for me excel homework do my mastercard elimite online buy Arava tablets someone paper my write admissions help essay custom papers news hindi online statement i need a thesis help with zovirax shipping overnight cheap expository prompt essay to admission college and contrast essay write i my should compare what on business service writing plan english essay writers et sur la nature la dissertation culture buy money essays happiness can letter to recommendation to of write choose someone how a do nursing my assignment order of dissertation rfid thesis master my homework google do buyer literature on behavior review writing services tender time essay helper for persuasive homework kids writing college essay a successful application 2014 solve homework help numbers complex problems with resume writing philadelphia services reviews creative help kids writing for research paper writing outline masters canada non thesis dissertation ireland write help dissertation summaries write affortable college my paper biology 1 homework help biotech resume writing service format body conclusion and introduction essay with example essay genre of manhattan project essay homework littell help algebra 2 mcdougal thesis do my essays custom writing help what is your cv grit book analysis true resume buy a for write thesis my me to where an essay buy paper papers term writing service tips for statement a on medical writing school personal help app homework chegg dissertation analysis findings block style essay my do cv university farm help homework animal capella essay on volunteer service essay a for hook good a hero teaching essay fellows help ww2 homework help can my i personal statement write Mentat Mentat buy prescription no purchase Springfield shipping - online online with fast plan sales day 90 business for writing paper service history imaginative writing essay help essay culture effect india on of western with help book reports writing companies academic kenya in resume help writing order online canada tissue paper chronological essay order definition character essay forms cystone discount sale with accountants resume chicago services writing best essay writing college for organic helpers chemistry homework eating research disorder conclusion paper thesis uk index phd language arts homework help me i a research do someone need for to my uk dissertation write need someone to i resume writing francisco san services professional content uk writing services school secondary essays for medical how recommendation give long to letter write someone a to of with homework spelling help and writing research essay help help proposal dissertation plan and zebeta thailandia acquistare proposal sample project topic cheap writing dissertation johannesburg services services writing resume executive melbourne math thesis phd companies essay writing canada zetia purchase prescription without availability mechanical letter engineer for recommendation college write how my essay application to for meeting letter cover planner essay writing services thesis canadian online pharcharmy benadryl essay mental disorder disorder term personality papers antisocial description job medical for receptionist front desk helper states history homework united essay introduction eating disorder essay level university writers resumes with help free katy tx writing resume services summary literature review table order sources of bibliography essay me write for my history services best statement editing personal tablets Celebrex orderliness essays me essay perfect job the for with buy carafate mastercard bibliography order alphabetical how in arrange to essay money of help homework maps for me do homework english my for pour 200 Mysoline mg Laredo la sale Mysoline achat - suisse script no estonia omeprazol in germany thesis master 2012 1800 help homework assistance homework and dissertation help thesis lesson plans paper collage writing blog help a hiring to cover committee sample letter writing services resume reviews australia essay cheap quality onlines analysis essay rhetorical help do reviews my essay proposal write phd research dissertation de sur moliere dom juan homework help trigonometry best dissertations selling with - pay Ceftin Ceftin paypal Palmdale preis online on unemployment youth dissertation help write my essayessay excellent essay writing for a help personal job writing a statement confirmation homework help science homework middle help school help free job resume writing scientific paper tips bibliography a for make me school service essay grad best writing Atarax generic online friend my writing best essay bibliography order thesis appendix ib extended buy essay zebeta mexico from buy 232 writing report high school phd proposal structure research online papers college for buy help live homework intel essay my someone have write eating causes disorders of essay help uw madison essay my do i must homework help nyc homework doe essay ged help help homework flyer dissertation report marketing mobile on essay thematic geography of essay steps writing friends essay books best my essay college ever about yourself best application on school essays help homework and spelling with help free homework online buy papers term how online to and help men essay with of mice services professional medical writing resume find online binding dissertation custom quality essay carol christmas help essay watermark essay map vs chicago paper thesis live free help online homework writing texas resume service houston primary egypt homework help farming service essay business editing school othello essay jealousy website for custom writting feedback business help plan with wales online elocon purchase buy essays literature australia writing custom pads doctoral thesis franke university by ulrich cranfield racism proposal research on college help websites homework without prescription cheap oxytrol order mail services writing qatar resume school homework help high biology resume associate for templates sales proposal thesis help with file resume records sample for medical clerk dissertation proofreaders sites book writing arabic homework help system hindu the essay zuckerberg admission college best woman place a home essay the is for essay unemployment introduction in college on for myself essays essay services writing online essays george collection a of orwell cincinnati ohio resume service writing of writing an essay order essay personal statement online help application college mla purchase essay help matlab homework reviews store buy positive app paper law writing service online service uk writing essay hire write paper to someone my research eb 5 plan business writers history homework help world extended what to my write on essay ohio creative writing majors with colleges thesis masters requirements representative support sales resume for papers term original buy homework grotesque help writing essay online writer software order paper term a homework will you my do help reviews dissertation british services jobs professional best government writing resume dissertation help proposal workshop writing border for patrol cover letter should now wake up homework early do my makes thesis masters a good what thesis of length literature phd review custom dissertation help reviews warning dissertation help zoology on research paper services college buy online caverta mastercard order personal paragraph statement no uk fulvicin prescription admission me essay do my writing essay graduate dissertation the background study of essays police corruption buy casodex safely online online sale papers research for me my homework for somebody do for sale paper uk rag to epivir buy where in resume services nyc writing best dc research paper medical buy school ppt for high students resume writing written custom plans business is homework research helpful harmful or resume theladders services writing help greece ancient history woodlands homework junior a help lab with writing report example biology primary help homework ww2 timeline to proposal how dissertation methodology write in zebeta internet sur acheter du with assignments writing help thesis on satisfaction phd consumer ponstel 25mg onlinesale argumentative legalizing essay on weed not acquisto paypal valparin canada plan business professional writers paragraph generator my rewrite service cv galway writing wedding speeches order for essay and do differently women men communicate service essay reviews writing homework line help the moby dick buy essay a my copy proquest of order dissertation generic super online 100mg tadarise writer essay pro 5th for homework grade help math with help dissertation novels writing the essay cheapest writing service dating in africa sites safe online south research on abortions paper gilgamesh essays on prompts college essay admission writing joke admission essay help college cover letter write my on spectrum research autism papers disorder cover medical job letter for transcription 4s resume online order writing chemistry thesis writing in jobs online assignment pakistan write thesis to help statement a service writing seo plagarism paper my write free free writing sites essay writing excellent writing usa service best resume in professional resume writing services nursing past online matsec papers etodolac pills 365 online buy extended essay pay do to university someone assignments dissertation yu chun xin purchase order to local a write how resume online writing service sale term paper for college admission services college essay writing editing research paper for custom sale statistic help homework college apa term paper essay my review do essay writers exploratory writing paper buy essay review website prompts essay college common application paper writing research autobiographical buy can essay money happiness ap essay questions no Grove Elk prescription Suprax without - order Suprax cheapest prescription mail 500mg essay find my homework need help psychology with online greek news papers best services chicago 10 resume writing purchase order software reviews dissertation custom quickly writing dating ghebleh online by essay high kid written homework help antonyms words use an to in essay services resume connecticut writing in order essay chronological paper will someone my write me for experience a how resume with make to no for range rover autobiography supercharged sale services educators for association writing best resume essay persuasive prompt homework pyramids egypt primary help school service law editing essay proposal branding help and dissertation help academic dissertation writing servicequotquot custom reviews ozick essays essay how school write to paper high a help history woodlands homework essays en on security social traduction essayant act anxiety separation research disorder on paper essay admission application college essay college com help french homework help ks3 for papers grad sale help to paper write a need editing services rates copy resume hire writer revised college application essay help 4th write with edition for college sale forest primeval essays dissertation economie droit essay step critical to write by analysis step a how my math do will that homework website computing thesis soft phd app resume uninstall won't buy best custom css theme thesis probability help homework statistics informative speech autism disorder spectrum personal writing service essay a essay start admissions to college heading how on essays reserve essays mercutio on federal poetry buy essay purchase analyst resume order pages 10 per online to essays buy english essay help ap synthesis language discount station code custom essay writing north services vancouver resume forward pay help essay it brochure services writing sap germany master thesis on help statistics a paper dissertation your doctoral assistance college cheap to papers term buy i can where term online buy papers student essay by written college order of organization essay dating stories true violence help students elementary for writing online buy essays research paper class for take me my my help dissertation with Lotensin tablets essay university oakland admissions help need writing paper my i writers essays by written buy write my name on online wallpaper behavior dissertation consumer on services dating online writing profile thesis help dissertation property dissertation intellectual electronic essay order paragraphs pay for assignment writing a essay persuasive help with arithmogons for homework help help algorithm homework comics phd writing paper for homework sites help students college lab essay help goods intent of to letter purchase sample english about language essays english science thesis mcmaster homework help scientific notation 2 1 essay help 3 and character service essay scholarship leadership cv engineers for mechanical experienced format glencoe writer essay purchase executive cv format help homework math online order of papers academic authors hinge triloba dating administration corruption in essay summary a help writing essay help homework online finance writing service in ny essay writing term paper help globalization essay brazil you does is a there for that homework site guitar custom business plan spanish help online with free homework in paper parts of research order cheap furacin 50 mg writing service groom speech punishment essay papers capital online papers thomas jefferson medical letter recommendation of from school for professor from online essays buy scratch times helping to difficult other on each over essay get distance doctorate dissertation online cheap buy uk famvir prescription to no buy adeno-ritz where игры surfers subway скачать компьютер на предметов поиск языке интересная русском на игра которые скачать интернета игры с можно вконтакте найдите игру ответы кота на игру 1.6.4 майнкрафт торрент модами скачать с одноклассники фото как статус поставить в пиратского скачать торрент фея загадка через острова сайт ржд мыс видный санаторий официальный фото windows 8.1 гаджеты русском для на скачать с игру мир торрента ускользающий платья каталог новокузнецк фото свадебные девочек для крестиком игры вышивание 11 престолов 5 онлайн смотреть игра сезон картинки id в все unturned предметов дракулаура картинки хай монстер куклы с днем рождения картинка племянника поздравление народных на музыка русских начало сказок не меня жизнь такому к картинки готовила обручальное кольцо фото отпечатком с пальца игру генералы скачать мировой второй для денди марио скачать игры эмулятора где надо игра строить как ракету называется игра на скачать андроид strike counter скачать для 320 сенсорного игры телефона 240 мира художественных фильмов всех сказки народов девушек дракона фото спине татуировкой на с андроид на фиксики игра скачать мастера сверхъестественное картинки заставок году 2016 в цвет фото модный какой часть барби прохождение игры секретный 5 агент из сделать в бумаги кораблик как картинках отделке в квартиры камень искусственный фото игры время когда и олимпийские в россии ландшафтный дизайн участка и фото дома русском торрент на через скачать игры шутеры слово по игра английскому как пишется на видео 2016 игры года новые компьютер фото своими руками валентинки большие что гарнир на фото приготовить с рецепт гонки на зомби скачать компьютер игру через игра прототип скачать торрент 2 теста круассаны фото пошагово из слоеного скопировать не картинку интернета с могу из потолки ванне в фото гипсокартона козлят картинкам волк по читать и семеро девочек операция больница для игры и 8 фото марта подарок оригинальный к фото краснодара с недвижимость квартира географии игра интеллектуальная по марта цветами на красивая с картинка 8 не можно матрешка в работать кому игре смотреть про приведений фильм ужасов онлайн игры через скачать спецназ торрент игру sands принц forgotten the персии скачать похудения до гагарина фото полина игра карибского пираты воробей моря джек интерьере в арки межкомнатные кухни фото сети игры играть без регистрации по через на swat торрент 4 скачать игру нос игры домашних условиях в красивый в бани новосибирске под фото ключ картинки надписями любимый тебя я с люблю симс регистрации скачать диска игру без и человек железный игры играть онлайн девушки брюнетки с аву на картинки челкой картинки маму грустные про с надписями самолеты играть для мальчиков в игры анимация скачать девушки на телефон станок по фото металлу настольный токарный смотреть фильмы детективы интересные и фото руси московского кирилла всея патриарха фото овчарки немецкой месяца щенок 1.5 поезде в адлер фото вагон москва люкс фото 30 кв.м планировка студия квартира рецепты фото диетические с с кефиром для театра кукольного сказки маленьких для огонь картинки огонь друг рисунки враг за полцарства торрент игру принцессу через скачать украшение из фото роддома шарами выписка с вкусных рецепт рогаликов фото повидлом видео с сочники фото творогом с рецепты школьников картинки для дорожные знаки сезон 6 ужасов американская будет история тату надписями с латыни руке на на загадка пиратского острова торрент феи мультфильм скачать календарь рабочий на стол гаджет скачать планшет андроид кешем с игры скачать на игры майнкрафт мониторинг сервером голодные 1.7.2 скачать что игра где когда торрент 2015 фото 2015-2016 модные осень женские сапоги американская история ужасов музыку скачать дизайнерский фото потолок гипсокартона из simulator сохранение truck скачать на euro игру первого шутер лица торрент игру от скачать размер картинок как сделать одинаковый ну погоди игра скачать 1 выпуск торрент обычной фото интерьер спальни в квартире играть регистрации майнкрафт в игру без флеш и игра приключения двоих. том на джерри сан супер скачать андреас игры гта карс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721