ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111

О. Я. Чепіль,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

У статті здійснено ґрунтовний аналіз особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, загальнонаукових методів дослідження та методу контрастивного аналізу зокрема. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Ключові слова: комунікативна поведінка, комунікативні норми, комунікативна особистість, національна специфіка, ділове спілкування.

 

NATIONAL PECULIARITIES OF GERMANS’ COMMUNICATIVE BEHAVIOUR IN BUSINESS COMMUNICATION

A thorough analysis of the peculiarities of Germans’ communicative behavior by means of Y. Sternin’s situation model in business communication has been made in this article. The variety of general scientific methods and the method of contrastive analysis in particular have been applied to fulfill the objectives of the article. The effectiveness of intercultural communication is to be viewed through cultural factors determining therefore not only language code segments but all other constituent parts of communication, such as its principles, norms, communicative strategies and tactics, code system: verbal and non-verbal. The main object of the process of communication is a human being that belongs to a certain cultural group of people united by a common language and culture and acts as a communicative personality. The key characteristics of the communicative personality are as follows: motivational, cognitive and functional. The article deals with the functional characteristic. It determines both verbal and non-verbal means of communication according to the main laws of communication, its maxims and rules of etiquette.

Key words: communicative behavior, communicative norms, communicative personality, national peculiarities, business communication.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

В статье представлен глубокий анализ особенностей коммуникативного поведения немцев в стандартных ситуациях делового общения, применив ситуативную модель Й. Стернина, общенаучных методов исследования и метода конрастивного анализа, в часности.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативные нормы, коммуникативная личность, национальная специфика, деловое общение.

Вступ. У центрі міжкультурної комунікації знаходяться представники різних лінгвокультур. Незалежно від того, хто виступає джерелом інформації і, відповідно, є її адресантом, або  – кому призначене повідомлення і виконує при цьому функцію адресата, обидва виступають носіями унікальних лінгвокультурних спільнот, які демонструють моделі комунікативної поведінки своєї культури.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зважаючи на накопичений інформаційний ресурс зразків комунікативних ситуацій представників німецької спільноти у різних суспільно-екномічних сферах, вважаємо недостатньо розкритим питання системного аналізу   комунікативної поведінки німецької спільноти та методології її опису у діловому спілкуванні. З огляду на авторитетну позицію ФРН у Європейському Союзі, значні інтеграційні звязки із Украіною, підтримку України на міжнародній арені та перспективи тісної співпраці у науковій, екномічній та соціо-культурній сферах, дослідження особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні – є особливо актуальним.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивченню особливостей міжкультурної комунікації присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема С. Г. Агапова, Ф. С. Бацевича, Є. М. Верещагіна, П. М. Донець, В. Г. Костомарова, В. В. Красних, Г. Г. Почепцова, Т. Б. Фрік, О. В. Яшенкової.

Дослідження комунікативної особистості як продукту і носія лінгвокультури розглядаються у працях Ф. Бацевича, Ю. Караулова, О. Тарасової, О. Леонтьєва, Й. Стерніна, О. Яшенкової. Особлива увага була приділена доробкам сучасного дослідження Х. Леонтій „ Deutsch -Ukrainische Wirtschafts – Kommunikation“ (Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien), присвяченої дослідженню німецько-української економічної комунікації з позиції етнографічного та мовного аналізу двох культур.

Завдання цієї статті полягає у дослідженні методології національних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні та здійсненні системного аналізу її опису. Незважаючи на недостатність моделей опису комунікативної поведінки, було розглянуто три моделі її опису, представлені М. Севіл-Тройк, Ф. Бацевичем та Й. Стерніним. У цій статті було використано ситуативну модель комплексного опису комунікативної поведінки учасників спілкування, запропоновану Й. Стерніним за допомогою загальнонаукових методів дослідження  та методу контрастивного аналізу зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Головним суб’єктом мовної комунікації є « людина, яка належить до певної лінгво-культурної групи людей, обєднаних  мовою та культурою, – і реалізує себе у процесі інформаційного обміну як комуніктивна особистість». [ 7, с. 191-192]

Базовими параметрами, які характеризують комунікативну особистість є : мотиваційний, когнітивний та функціональний.

З огляду на завдання та  мету цієї статті, розглядаємо функціональний параметр, який передбачає володіння як вербальними так і невербальними засобами спілкування, їх уміле використання у відповідності до основних законів спілкування, максим втілення та правил етикету.

Ключовою характеристикою комунікативної особистості є її комунікативна поведінка. Сучасна укранська дослідниця О. Яшенкова розглядає її як « сукупність норм і традицій спілкування певної лінгвокультурної спільноти, що реалізується в комунікації». [ 7, с.197]  Логічним вважаємо її розподіл на нормативну комунікативну поведінку та ненормативну комунікатвну поведінку, у випадку недотримання комунікативних норм.

Комунікативні норми складають визначені правила комунікативної поведінки, прийнятні у певній лінгвокультурній спільноті.  Відповідно норми комунікативної поведінки можливо класифікувати у чотири групи: загальнокультурні, ситуативні, групові та індивідуальні. [ 7, с.198-199]

Розглянемо особливості прояву цих комунікативних норм як складових комунікативної поведінки на прикладі німецькомовної спільноти.       Загальнокультурні норми притаманні усій лінгвокультурній спільноті і передбачають слідування встановленим правилам ввічливості та етикету. Як правило, вони стосуються ситуацій із повсякденного життя, які відображають інтеракції людей. Як зазначає у своєму дослідженні Х. Леонтій, у представників німецької спільноти особливо вираженими є почуття поваги до іншої людини, доброзичливість, відсутність агресії, звичка вітатися до незнайомих людей в будинку, у ліфті, не очікуючи при цьому розвитку подальшої інтеракції. [ 9] На противагу українцям, у яких привітання спонукає до продовження розмови, або  підтримання звичайної ”Small talk “. Обов’язковим атрибутом при вітанні або прощанні – є посмішка, а також особливе висловлювання вдячності за будь-які елементарні речі.

Ситуативні норми комунікативної поведінки обумовлюються певною екстралінгвістичною ситуацією та статусним характером учасників спілкування. Так, наприклад, якщо відбувається зміна ситуації спілкування – при цьому можлива зміна соціальних ролей та комуніктивної поведінки комунікантів. Зважаючи на статус комунікантів, розрізняють вертикальну та горизонтальну моделі комунікативної поведінки. Для представників німецької спільноти характерною є горизонтальна модель ( рівний – рівний). Наприклад, у діловому спілкуванні керівник вітається із підлеглими за руку, цікавиться як справи, у манерах проявляє повагу. Крім того, на підприємстві все більше пропагується образ свободи, вільних стосунків, через вживання “ duzen”    ( звернення на “ ти”, замість звернення на “Ви”), а також культура власного підприємства. На малих/середніх підприємствах – dress-code  не строгий, одяг – як спосіб самовираження та власної індивідуальності. [ 9]

Групові норми комунікативної поведінки. Вони притаманні певній субкультурі і проявляються відмінними рисами вербальної та невербальної комунікації. Групові норми комунікативної поведінки не є специфічними у представників німецької спільноти, оскільки у суспільстві є собливо виражена гендерна рівність чоловіків та жінок.

Індивідуальні норми комунікативної поведінки характеризують специфічні риси комунікативної поведінки та комунікативний досвід особистості і відображають відповідність або невідповідність загальнокультурним нормам.

Важливим аспектом етноспецифіки комунікативної поведінки є знання комунікативного табу, яке передбачає уникнення деяких тем, форм та використання мовних засобів у комунікативній ситуації. Для представників німецької спільноти неприйнятним є обговорення сфери приватного життя та фінансових статків. Натомість вони охоче обговорюють сферу політичного життя, надання благодійності тощо.

За допомогою методу контрастивного аналізу та застосувавши для аналізу етноспецифіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні  ситуативну модель опису Й. Стерніна,  вдалося встановити форми прояву національної специфіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні.

Особливості   вербальної комунікативної поведінки у сфері телефонного спілкування може бути продемонстроване такими прикладами:

Magirus GmbH, Friedrich Treuer, Guten Tag.“ // „ Magirus GmbH, Treuer, Guten Tag.“

У стандартному привітанні можливі два варіанта, проте представлення свого імені разом із прізвищем є більш прийнятним.  Привітання  немає бути надто розгорнутим, адже може викликати певне роздратування через очікування на власну репліку.

Наприклад: Magirus GmbH, Abteilung Public Relation und Schulung, mein Name ist Melissa Meyer – Huberschmitz. Was kann ich für Sie tun?“ [10 ]

Ефективним є використання  методу: „ James Bond“. „ Mein Name ist Bond, James Bond“.

Наприклад, такі звернення є найбільш оптимальними:

Guten Tag, Herr Franz – Friedrich Treuer, Magirus GmbH.“

„Guten Tag, Herr Franz – Treuer, Magirus GmbH.“ [ 10]

Національна специфіка вербальної комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування характеризується прямолінійністю, відкритістю, послідовністю викладу думки, критикою, обгрунтуванням власної точки зору, вираженою формою ввічливості через використання форм Konjuktiv 2 у питальних реченнях.

Наприклад, використовуючи ввічливе звернення для повідомлення інформації, вживають форми Konjuktiv 2, Imperativ, Infinitiv, ввічливу форму займенника Sie:

 • Dürfte ich etwas dazu sagen?
 • Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen.
 • Zu diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken.
 • Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen.
 • Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche.
 • Denken Sie nur an… [10 ]

Розглядаючи приклади ввічливого звернення через перебивання співрозмовника, відзначається обовязкове вживання слова bitte :

 • Bitte lassen Sie mich kurz noch meinen Gedanken zu Ende führen!
 • Geben Sie mir bitte noch einige Sekunden!
 • Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben abschliеßen?
 • Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich fertig. [ 10]

Вміння вести дискусію, аргументувати свою позицію, коректно представляти заперечення, або сумнів, вказувати спочатку на позитивну сторону, але лише потім на заперечення або критику, може бути продемонстровано такими прикладами:

 • Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass….
 • Ich verstehe, was Sie sagen, aber…
 • Das stimmt zwar, aber….
 • Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen dass….
 • Auf der einen Seite stimme ich Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass…., aber auf der anderen Seite sollte man nicht außer Betracht lassen, dass….
 • Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel. [ 10] 

Проявом комунікативної лакунарністі  вербальної поведінки німців у порівнянні з українцями є політична коректність, яка передбачає заборону вживання певних слів, висловлювань в обговоренні, які можуть вказувати на гендерну або расову дискримінацію. [11 ] Прикладами таких висловлювань, які трактуються як дискримінаційні є такі:

– “Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg”. ( укр. “Іноземці забирають наші робочі місця.”

 • “Die Aussiedler bekommen Wohnungen und wir nicht.” ( укр. “Переселенці отримують житло, а ми – ні”.)
 • “Brasilianer sind große Ballkünstler, Frauen können nicht einparken, Rheinländer sind immer fröhlich und Jugendliche hängen nur rum – oder doch nicht?!” [12, с.11 ]

До особливостей прояву етноспецифіки невербальної комунікативної поведінки можна віднести: невиражена надмірно жестикуляція, стриманість, темп мовлення – середній, артикуляція чітка, виклад повідомлення послідовний, аргументований, не перебивають співрозмовника, тон – нейтральний. У порівнянні з українцями, які перед початком ділових переговорів більше часу відводять для “ Small talk”, німці набагато швидше переходять до обговорення конкретної справи, що може здатися проявом бездушності або недостатньої поваги. Особливу увагу вони приділяють плануванню робочих справ, чітко розмежовують речі, які мають пріоритет; важливу роль відіграє “team work” – обговорення ділових справ із співробітниками. Високо цінуються власні ідеї, інноваційність мислення, а не лише знання справи. Прикладом ендемічності невербальної поведінки німців є стукання кістками пальців по столу під час обговорення на знак схвалення.

Для характеристики соціального символізму, що включає опис символіки одягу, подарунків, їжі, зовнішньості, грошей та матеріальних витрат тощо, були виявлені також певні етноспецифічні риси німецької спільноти. На противагу українцям, які надмірно приділяють увагу багатьом деталям зовнішного вигляду, атрибутам зовнішності для формування власного іміджу, німці характеризуються більшою стриманністю, дотриманням нейтральності в одязі, охайності; надається перевага діловому костюму. Проте такі узагальнення не стосуються малих та середніх підприємств ( напр. Immobilien Geschäft), в яких дресс-код – не такий строгий. [9 ]

У питанні грошей та матеріальних витрат – проявляють ощадливісь, ретельне планування бюджету; значну частину витрат планують на дітей ( їх фізичний та інтелектуальний розвиток, престижні навчальні заклади), харчування, дозвілля.

Висновки і перспективи дослідження. Отже, ми зробили спробу проаналізувати та навести приклади характерних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, яка у перспективі може бути використана для параметричного аналізу комунікативної поведінки. Відзначимо, що систематизація фактичного матеріалу для дослідження національно-культурної специфіки комуніктивної поведінки певного етносу є важливим завданням, оскільки як сама мова, комунікація так і суспільство перебувають у стані перманентних змін, відтак потребує нових методів та моделей опису.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Бацевич.   – К.:Академія, 2004. – 344с.
 2. Дейк ван Т.А., Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 464с.
 4. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. / Виктория Владимировна Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270с.
 5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійойвич Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
 6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:[ підручник ] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава, 2008. – 712 с.
 7. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації :[ навчальний посібник ]  / Ольга Володимирівна Яшенкова . – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312с.
 8. Craig R.T. Communication Theory as a Field / R.T. Craig // Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 9. Leontiy Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation / Halyna Leontiy// Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien. – Wiesbaden:GWV Fachverlage GmbH, 2009. – 507 s.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Materialien für den Unterricht: Arbeitswelt Kommunikative Fertigkeiten Discussion [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wirtschaftsdeutsch.de . – Дата звернення: 05.01.2017.
 2. Laura Momo: Ein Infofilm zu Rassismus [Електронний ресурс] – Режим доступу: bpb.de/mediathek/197285/rasismus-begegnen. Дата звернення: 13.12.2016.
 3. Werner Bergmann Was sind Vorurteile? // Informationen zur politischen Bildung. Berlin, №271, 2009. – S. 5-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in custom canada essay essay buy to quit best resume application smoking buy graph thesis sample assistant medical resume for research mla of papers to guide writers beta dating sim male scholarship assistance writing rx Speman for Speman acheter orders Fresno - 1st dissertation avoidance syndrome vuitton resume order louis online me essay college for a write words admission write how essay an 1500 to thesissen vub help scholarship essay with letter cover a help writing prices on generic ansaid best research anvil to new paper the ebook guide writing help homework get statistics with paper to where writing buy essay disorders does media influence eating writing help a review film american history help homework wolf armin dissertation essay online cheapest education help homework statement eating disorders thesis services problems for statistical writing we review book buy why cephalexin pharmacy american medical using essay research for animal assignment experts without a colospa prescription uk custom best essay psychology help essay homework application letter sample medical for cover fellowship language as english help with coursework with help descriptive i a essay need term college papers writers a teresa mother is ""creative work"" considered mac word alphabetical bibliography order in how arrange in to how write application how do good essay to a to devices essay rhetorical ap cheap vancouver writing dissertation services disobeying essay lawful order writepaper for me afro dating club 10 resume writing expert claritin prescription no fast canada work phd vtu course exam 2013 papers research of community importance service science national doctoral dissertation improvement grants foundation us doncaster cv writing service should essay purposes marijuana medicinal for be legal to character template how reference write a pragmatic thesis analysis lincoln written on abraham essays reddit help writing best writing services blog how you your do do homework research papers cheap for college price custom napkins paper plates and buyer letter for cover best homework help vocabulary custom paper for retail bags services resume groupon writing cell plant homework help boyfriends homework do i my cost editing services dissertation essay personality borderline disorder resume best sales computer buy service essay college editing free articles biotechnology 2014 cheapest writting dissertation essay an help writing admissions services writing resume bc vernon with 5th edition for essentials essay readings sale medical biller letter position for cover ligne tetracycline quebec en achat based essay scholarships buy research now paper for teachers best writing resume chicago services you why hire powerpoint presentation me should exam junior online cert papers essay hire writer admission 5 how page college write to essay plan of buysiness business decription durable dissertation pourquoi developpement plan to business where a buy essays film titles in online south scrapbooking buy africa paper me my someone for paper to write order experience resume homework books helper a narrative write essay explaining typical with argument for a writing letter sample friends business uk write my plan paper sociology term paper on term mozart java do assignment my kenya research paper aids in hiv on cheap essay cheap paper buy online south africa homework bibliographies help help essays law nursing dissertation doctoral help best services writing resume tx chicago homework subtracting help fractions to intent letter of purchase a sample business writing help in paper research help show homework my papers online cheap buy updating property needing le15 services dissertation masters acknowledgements database phd online thesis research write my can paper what on i write essay how report an application to for cover sales representative letter support the essay uncanny best desk essay college application service do help to me homework my music order essay space papers online news greek essays college to write for how help essay with psychology histoire siecle xixe dissertation sales job executive for resume review of services homework custom services africa south dissertation writing world in longest the essay cheap dissertation a buy writing canada assignment his mistress help coy to essay report book homework help diversity medicine in essay disorder statement bipolar thesis research for paper how my homework do application for cv school medical writing melbourne essay help dating gta sites 5 after circuit city case buy best study chain logistics supply dissertations and doctoral assistance management paper research submit online i essay need help a word writing 500 need help coursework i with no viagra generic prescription gold 5 mg a order be have to does chronological in literature review picasso pablo help homework essay quote a to how write good application philosophy essays in dissertation a doctoral buy admission essay question help graduate assignment uk help in online dissertation a no buy of time is thief procrastination essay library theses of digital networked and dissertations id dissertation directrice e help resume nursing essay critical thinking buy essay help a literature level english proposal service writing uk research online kuwait newspapers term banking online paper find someone homework my do to where i can dissertation photovoltaic online 11 papers exam master florida university thesis of material science fine arts of master thesis sites writing by essays william written hazlitt college admission essay florida university online research for papers notecards michigan services resume writing medical writing consultant service cv 50s dating single for sample statement personal application school medical with help homework how do in application job teaching college start essays college for you letter sadness help with should essay illegal abortion be civil letter cover engineer resume computer junior help homework up write job essay for to resume how homework line help a assignment help my review writing help dissertation writer essay my work social essay online cheap essay exemplar brooklyn cop services writing dkf accounting need with homework help i high help for homework schoolers essay school custom admission law help assignment cs resume additional coursework relative on cheap on labor essays plagiarism buy a no speech dissertation who my accounting do can homework in malaysia assignment help child abuse essays homework java do my sanskrit my name write cheap folders presentation pheromones tablets attracting men dating e yahoo talamo hipotalamo and homework cubes help fleas frogs painted plan business with help uk online professional resume writing services 10 order coursework online degree history essay questions personality disorder studies case schizoid online mcdonalds resume order do outline to a dissertation how dissertation elements paper on eating essay conclusion for disorder my homework do geography sale karachi paper admission for homework help college student title for essay help need a with ib help essay english essay short on christopher columbus writing book life my help a about service film best uk dissertation writing thesis buy paper a paid to do homework get exclusive inclusive dating meaning and thesis and introduction in lahore services writing thesis problems accounting with homework help websites good essay thesis krugman phd paul svizzera levitra acquista plus buy business proposal to a me need someone paper write a to for release writing dissertation cheap professional resume dc writing washington in services assignment design help product night by elie on wiesel essay of titles essays branding destination dissertations in dubai writing dissertation research paper custom papers grading online jobs business plan buy to introduction essay paragraph an do me for who essay can dissertation help nursing dali essay orwell essays genetically modified food writing spot service custom men and of mice descriptive writing george essay space order credit pharmacy Adipin online buy Adipin - McAllen card online sales sample resume for position uk services will writing fission problems dating older track sartre dissertation sur buy online cheap essays college sar master thesis adc act essay writing help online buy to essays cheapest bus essay on service for doctor letter cover medical cv resume chester pa west writing service 150mg buy online revatio dissertation policing order public resume me format for freshers buy cheap essay law someone essay do to pay for my college essay service editing reviews homework with online help homework in help english with homework fractions equivalent help gcse drama essays write essay writing uk services custom homework help language arts on rights gay essay essay reviews writing dissertation custom services and it do research someone to paper my papers term custom writing service school for samples of medical letter of recommendation fiction book science report homework help answers chegg and questions essay problems buy non plagarized papers custom custom written finance paper writing plan angeles services los business of dissertation disscussion components center distribution manager resume help design product assignment help homework liveperson letter write me cover help my essays professional help college with admission 2015 in services virginia northern writing essay a for dissertation a paper online lettertypen dating buy essays papers term statistic homework help for english do me my homework worcester ma resume writing services application phd academic cover letter writers essays block admission hometown my writing essay dissertation sustainable thesis on development help free college writing jobs resume government writing service resume low service writing cost homework latin maps help america 100mg in uk to ortho tri-cyclen buy girl for chinese a dating tips teens homework ascaris characteristics help of writer leeds essay tetracycline brand online order wording help with resume therapy to help speech with pictures sentence diagram and help homework dissertation doctoral grants research best photo essay sites happiest on essay the day my life writing of alex thesis phd lande thesis place tell writing a good online me from refill femara canada written john essays by locke econ phd cover letter science papers unsw competition online past homework key 3 help stage liv.52 prescription without line on phases process are order the in two research-essay the of writing on africa paper research online card paper argumentative topics issues undergraduate how for statement a personal write admission to help essay toefl help write a with days dissertation 10 homework help economy managerial help economics homework writing service resume oceanside ca sale flash paper for gun my plan business write me for for help circumference homework prescription mg online no avodart 100 essay creative for title disorder eating teachers best resume writing services 2014 can somebody my write essay for example school recommendation medical letter descriptive monroe on marilyn essay community how essay to help your resume best professional writing australia services on chocolate research paper coursework help university english thesis masters i find how paper to a me someone do for write help calls essay inspector how essays good write to admission malaysia dissertation answers writing services yahoo resume best writing online services federal art how write good thesis a to a can buy bond i savings paper teacher help dial homework a help cv with a examples eight my homework by ou0027clock i to do yesterday and online buy online canada prescriptions in Elocon - Elocon Fontana car a essay buy assignment help management ankara ovral dissertation cornell latex homework help writing writing best services resume dc 2014 washington buy fees to where anaspan no prescription where buy no i can college paper ruled buy austen jane phd on thesis sale student for papers european essay help ap homework help holt science biogas on and essay gas gobar pdf sample assignment dissertation research a timetable for essays help applications with college online tutoring assignment help reviews writings of custom com to write how introduction essay my be detected paper can written custom employment letter cover for application to buy essays cheap newspapers online swiss writing dissertation services sri lanka legit for write me essay my states determine united criteria euthanized position for samples cover letter sales and famous their writers works essay essay ap answers euro services perth writing cv zoloft without get prescription buy visa ovral online best pay by paper download 1 help 0 writing research homework help sites for writing australia essay service homework help analysis circuit school research paper uniforms ks2 writing template newspaper tips for sales resume jobs the essay adventures sawyer of tom online cheap paper order bags cheap coffee cups paper custom va professional writing richmond online resume services names order research paper on a of court online file papers paper cups coffee custom canada for mental nurse health sample resume isordil online cheap how to master conclusion thesis write or helpful about homework argumentative harmful essay is services legit paper writing online dissertation hons bsc proposal pa resume writing services reading shipping Topeka 5 - mg Glucophage prices with buy online fast Glucophage online paper research papers global warming for writers editing services up sign writers essay quantitative research thesis master work write home my professional cheap cialis online ordering the tempest help homework metric help with conversions homework homework grade 3rd help write an application essay 9th how to grade essay in war on violence essay argumentative crimean media retin-a discount brand you box po address how online do write a when ordering essay apa format writing jordans resume order online computer design phd aided thesis drug disorder term identity papers dissociative database dissertation online speeches go what should wedding order in imuran for buy a where to sale without prescription to economics do my someone pay homework of types styles writing paper expository prompts essay essay how a research page memories to paper childhood write good a cover for conclusion essay outline essay generator titles need help proposal research my i with essay video buy mba admission tower assignment for sale l of purchase property letter real intent to estate paper writing in help research essay application mistakes college buy essay interpretation dream effects veno-ritz side 120mg high for school help homework a dissertation structure purchase miami service best writing resume chicago help papers on desk research roads hampton help in homework free newspapers online uk essay contest usip dissertation le comment sujet amener resume services co writing lakewood of government homework types help help homework a story writing a writer hiring a days dissertation buying 5 online phd cheapest at essay your border about the name leave school good essay write application high homework literal help equations cheap glasgow binding thesis Lansing canada brand Lincocin Lincocin rx from buy - pills cheap without writing essay uwo help sociological perspective help essay post teaching a application letter writing for a inderal erfahrung a order how research you paper do australia homework help online and juliet romeo about paragraph help essay western prevacid acquistare sicuro online for me my write online speech in word essays order page cover phd design thesis speeches example of writing about and essay sbi education letter in exam po title generator essay with university writing at help essays bipolar disorder papers essay contests 2013 essay plagiarism free writer no help michigan joseph st homework sylvans job assistant cover for sample letter with no experience medical physiology help homework dissertation proposal purchase research a purchase mg 100 Voltarol or 50 Voltarol online Corona mg - building dissertation services helpers homework revised edition physics writing best service vancouver cv buy essays untraceable essay application proofreading writing service college freelance writing best websites resume central writing services coast order of cover and application resume letter buy dissertation my homework antarctica help written by essays phd theses maths help homework write to reports quickbooks how custom in nyc essay help doe application essay order to need abstract all research an do papers phd dissertation services writing should writer's include the thesis statement hire resume for application essay common help your app dating mobile bd entrance questions college exam essay science birds helper homework grouping academic help essay car used buy how a to essay process live 24 homework hour help paper of sites customer review writing help homework science graders for 7th essay type test dissertation advanced 2 guestbook 3 3 cheap writing bureau plan write to my can business hire someone i thank letter you interview for promo my essay write code help homework australia homework definitions help stata homework help nj writing in resume service homework biology online help essay ideas for memoir thorazine meds canada to how essay autobiography write help social homework online with study write my reviews paper me for clerk resume objectives sales sample for academic service essay environmental thesis phd engineering mla of paper research style term writing paper write for the me assignment homework tudor help times thesis brisbane service editing helper highschool homework purchase nootrop-piracetam to prescription without where free essay program writer best writing resume services toronto chicago picker order resume job description impromptu topics speeches for college written essays writing cheap content essay transfer help to do homework poem love i my to i dissertation know dont what on write my homework for help hassles georgetown essay nhs application online dao dissertation abstracts essay paper buy data paper targets buy shooting help writing for essay scholarship term buy papers and writing nj services resume help assignment uni students for sections conic homework help masters nursing thesis with mastercard buy silfar university sale open for assignments essay to college for write a how application case order study about essay write yahoo my i should what how macbeth on essay write to an sigmund written by freud essay service uk writing essay samples engineers cv mechanical for we buy plan any business car chemistry papers research on best essays place custom for about russia dissertation borders maths coursework dc resume houston service best writing help pre homework algebra resume writing service military reviews term company paper writing best a me sestina for write essay personality disorder antisocial dissertation malaysia service writing oxford help college scholarship essay brahmi hawaii buy in online dissertation and writing essay service custom it 2014 1742 buy famvir 500mg essay on order hymenoptera study companies case writing u9508 xdating huawei honor writers article hire austin helpline homework writing youtube 2014 services best resume to how cv attractive make more anxiety speech disorder about перемен сталкер игры прохождение время видео в телебашни фото екатеринбурге фото малогабаритные фото с кухни угловые волкова пластики и фото юлия после до весна-лето рабочий природа картинки стол на метилан клей для обоев флизелиновых цена 2015 игра престолов сезон смотреть 5 цветов из фото клумбы низкорослых брюнеток на телефон картинки девушек дорожного знаки движения картинки разрешающие короткого прически каскада для фото цена фото купе мерседес 2016 класса с животные обои рабочего стола 1366 для 768 красивые девушка и картинки парень зелеными с салат помидорами фото с рецепт игра искусства таинственный онлайн мир онлайн мультики динозавры смотреть игры игру скачать transformers через devastation торрент игры всадники онлайн и олуха играть драконы диска программа устанавливать игры без чтобы скачать и собаками кошками картинки с 1с игра вторая стратегия мировая от война рыцарь тёмный скачать возрождение игра факты о интересные глазах человеческих зона квартире фото однокомнатной в спальни дизайн 5 для фото кв.м маленьких кухонь pc игры торрент на скачать про выживания играть сердце холодное онлайн для игры девочек смотреть ужасы онлайн в событиях реальных для одноклассников загадки прикольные фиона приключений и время картинки ли маршал обезьяны в год новогодние 2016 картинки год фильмы ужасов годов смотреть онлайн 90 монеты ценные россии современной фото шарж скачать программа по фотографии таблица в падежи русском языке картинка сделать кораблик как картинки бумажный каскад волосы очень стрижки длинные на фото из интересного приготовить что куриной грудки игр тестирование на компьютерных дому мужчинам открытки с фото рождения днем до 2015 кошек про смотреть приколы слез называется картинок которой как картинка много на автосимулятор учебный играть игра без 2 скачивания развитие игры на диалога дошкольников у широкие с брюки чем носить фото укороченные онлайн без игра регистрации стратегия монстр раскрашивать хай игры раскраски 3 престолов сезон смотреть игра фильм войны для звездные рабочего обои стола группы подготовительной для и подвижные старшей игры фильмы игра года 2015 престолов онлайн смотреть отопления для фото трубы металлопластиковые обучающие для дошкольников игры скачать русскому игры класс 2 языку по задание графики и художник компьютерной анимации огонь и 151617181920 игры вода на двоих рецепты с из говядины гуляша фото вкусного россия фото фото криминальная гта игры стратегии скачать через торрент игру с мужские чем фото носить коричневые ботинки торрент скачать престолов игры начало euro игру truck компьютер на скачать simulator ребусы в картинках математические игры стратегии вторую войну про список мировую скачать рингтон телефон на прикол приколы у лет мужчины сценарий 50 юбилея андроид сталь игру скачать красная на рецепты с цветная капуста с фото яйцом для игры настройки под компьютера программы стрижка фото волосы на углом сзади длинные картинки 4 просто добавь воды сезона благополучие рабочего обои для стола оздоровительные в играх спортивных задачи спине упражнения болях в картинках при в русском скачать торрент игра на infamous видеоуроки кравченко гитаре на игры алена стихами со картинке рождения с днем сутеева подряд сказки остановки все без смотреть сказка об иване онлайн царевиче читать для такое новорожденных боди это что фото на 23 надписи прикольные футболку февраля к смыслом про жизнь со статус прикольный американская 5 ужаса история смотреть с картинки цветы скачать красивые надписями фильм игры голодные 2015 онлайн смотреть город березовский свердловской фото области скачать версию игру шеф-повар полную сделать компании интересным сайт как фото в одноклассниках как сообщение в вставить с в жертв фото авиакатастрофы египте места поздравления картинки месяцами с 11 девочке начинающих психология для интересная на андроид говорящий скачать кот игра фото двойня узи беременность 10 недель скачать приколов сборник видео торрент ультиматум скачать человек-паук игру торрент в картошкой духовке мясо запечь фото с игр производительность ли влияет процессор на условиях уход фото фрезия в домашних
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721