ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111

О. Я. Чепіль,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

У статті здійснено ґрунтовний аналіз особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, загальнонаукових методів дослідження та методу контрастивного аналізу зокрема. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Ключові слова: комунікативна поведінка, комунікативні норми, комунікативна особистість, національна специфіка, ділове спілкування.

 

NATIONAL PECULIARITIES OF GERMANS’ COMMUNICATIVE BEHAVIOUR IN BUSINESS COMMUNICATION

A thorough analysis of the peculiarities of Germans’ communicative behavior by means of Y. Sternin’s situation model in business communication has been made in this article. The variety of general scientific methods and the method of contrastive analysis in particular have been applied to fulfill the objectives of the article. The effectiveness of intercultural communication is to be viewed through cultural factors determining therefore not only language code segments but all other constituent parts of communication, such as its principles, norms, communicative strategies and tactics, code system: verbal and non-verbal. The main object of the process of communication is a human being that belongs to a certain cultural group of people united by a common language and culture and acts as a communicative personality. The key characteristics of the communicative personality are as follows: motivational, cognitive and functional. The article deals with the functional characteristic. It determines both verbal and non-verbal means of communication according to the main laws of communication, its maxims and rules of etiquette.

Key words: communicative behavior, communicative norms, communicative personality, national peculiarities, business communication.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

В статье представлен глубокий анализ особенностей коммуникативного поведения немцев в стандартных ситуациях делового общения, применив ситуативную модель Й. Стернина, общенаучных методов исследования и метода конрастивного анализа, в часности.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативные нормы, коммуникативная личность, национальная специфика, деловое общение.

Вступ. У центрі міжкультурної комунікації знаходяться представники різних лінгвокультур. Незалежно від того, хто виступає джерелом інформації і, відповідно, є її адресантом, або  – кому призначене повідомлення і виконує при цьому функцію адресата, обидва виступають носіями унікальних лінгвокультурних спільнот, які демонструють моделі комунікативної поведінки своєї культури.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зважаючи на накопичений інформаційний ресурс зразків комунікативних ситуацій представників німецької спільноти у різних суспільно-екномічних сферах, вважаємо недостатньо розкритим питання системного аналізу   комунікативної поведінки німецької спільноти та методології її опису у діловому спілкуванні. З огляду на авторитетну позицію ФРН у Європейському Союзі, значні інтеграційні звязки із Украіною, підтримку України на міжнародній арені та перспективи тісної співпраці у науковій, екномічній та соціо-культурній сферах, дослідження особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні – є особливо актуальним.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивченню особливостей міжкультурної комунікації присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема С. Г. Агапова, Ф. С. Бацевича, Є. М. Верещагіна, П. М. Донець, В. Г. Костомарова, В. В. Красних, Г. Г. Почепцова, Т. Б. Фрік, О. В. Яшенкової.

Дослідження комунікативної особистості як продукту і носія лінгвокультури розглядаються у працях Ф. Бацевича, Ю. Караулова, О. Тарасової, О. Леонтьєва, Й. Стерніна, О. Яшенкової. Особлива увага була приділена доробкам сучасного дослідження Х. Леонтій „ Deutsch -Ukrainische Wirtschafts – Kommunikation“ (Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien), присвяченої дослідженню німецько-української економічної комунікації з позиції етнографічного та мовного аналізу двох культур.

Завдання цієї статті полягає у дослідженні методології національних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні та здійсненні системного аналізу її опису. Незважаючи на недостатність моделей опису комунікативної поведінки, було розглянуто три моделі її опису, представлені М. Севіл-Тройк, Ф. Бацевичем та Й. Стерніним. У цій статті було використано ситуативну модель комплексного опису комунікативної поведінки учасників спілкування, запропоновану Й. Стерніним за допомогою загальнонаукових методів дослідження  та методу контрастивного аналізу зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Головним суб’єктом мовної комунікації є « людина, яка належить до певної лінгво-культурної групи людей, обєднаних  мовою та культурою, – і реалізує себе у процесі інформаційного обміну як комуніктивна особистість». [ 7, с. 191-192]

Базовими параметрами, які характеризують комунікативну особистість є : мотиваційний, когнітивний та функціональний.

З огляду на завдання та  мету цієї статті, розглядаємо функціональний параметр, який передбачає володіння як вербальними так і невербальними засобами спілкування, їх уміле використання у відповідності до основних законів спілкування, максим втілення та правил етикету.

Ключовою характеристикою комунікативної особистості є її комунікативна поведінка. Сучасна укранська дослідниця О. Яшенкова розглядає її як « сукупність норм і традицій спілкування певної лінгвокультурної спільноти, що реалізується в комунікації». [ 7, с.197]  Логічним вважаємо її розподіл на нормативну комунікативну поведінку та ненормативну комунікатвну поведінку, у випадку недотримання комунікативних норм.

Комунікативні норми складають визначені правила комунікативної поведінки, прийнятні у певній лінгвокультурній спільноті.  Відповідно норми комунікативної поведінки можливо класифікувати у чотири групи: загальнокультурні, ситуативні, групові та індивідуальні. [ 7, с.198-199]

Розглянемо особливості прояву цих комунікативних норм як складових комунікативної поведінки на прикладі німецькомовної спільноти.       Загальнокультурні норми притаманні усій лінгвокультурній спільноті і передбачають слідування встановленим правилам ввічливості та етикету. Як правило, вони стосуються ситуацій із повсякденного життя, які відображають інтеракції людей. Як зазначає у своєму дослідженні Х. Леонтій, у представників німецької спільноти особливо вираженими є почуття поваги до іншої людини, доброзичливість, відсутність агресії, звичка вітатися до незнайомих людей в будинку, у ліфті, не очікуючи при цьому розвитку подальшої інтеракції. [ 9] На противагу українцям, у яких привітання спонукає до продовження розмови, або  підтримання звичайної ”Small talk “. Обов’язковим атрибутом при вітанні або прощанні – є посмішка, а також особливе висловлювання вдячності за будь-які елементарні речі.

Ситуативні норми комунікативної поведінки обумовлюються певною екстралінгвістичною ситуацією та статусним характером учасників спілкування. Так, наприклад, якщо відбувається зміна ситуації спілкування – при цьому можлива зміна соціальних ролей та комуніктивної поведінки комунікантів. Зважаючи на статус комунікантів, розрізняють вертикальну та горизонтальну моделі комунікативної поведінки. Для представників німецької спільноти характерною є горизонтальна модель ( рівний – рівний). Наприклад, у діловому спілкуванні керівник вітається із підлеглими за руку, цікавиться як справи, у манерах проявляє повагу. Крім того, на підприємстві все більше пропагується образ свободи, вільних стосунків, через вживання “ duzen”    ( звернення на “ ти”, замість звернення на “Ви”), а також культура власного підприємства. На малих/середніх підприємствах – dress-code  не строгий, одяг – як спосіб самовираження та власної індивідуальності. [ 9]

Групові норми комунікативної поведінки. Вони притаманні певній субкультурі і проявляються відмінними рисами вербальної та невербальної комунікації. Групові норми комунікативної поведінки не є специфічними у представників німецької спільноти, оскільки у суспільстві є собливо виражена гендерна рівність чоловіків та жінок.

Індивідуальні норми комунікативної поведінки характеризують специфічні риси комунікативної поведінки та комунікативний досвід особистості і відображають відповідність або невідповідність загальнокультурним нормам.

Важливим аспектом етноспецифіки комунікативної поведінки є знання комунікативного табу, яке передбачає уникнення деяких тем, форм та використання мовних засобів у комунікативній ситуації. Для представників німецької спільноти неприйнятним є обговорення сфери приватного життя та фінансових статків. Натомість вони охоче обговорюють сферу політичного життя, надання благодійності тощо.

За допомогою методу контрастивного аналізу та застосувавши для аналізу етноспецифіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні  ситуативну модель опису Й. Стерніна,  вдалося встановити форми прояву національної специфіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні.

Особливості   вербальної комунікативної поведінки у сфері телефонного спілкування може бути продемонстроване такими прикладами:

Magirus GmbH, Friedrich Treuer, Guten Tag.“ // „ Magirus GmbH, Treuer, Guten Tag.“

У стандартному привітанні можливі два варіанта, проте представлення свого імені разом із прізвищем є більш прийнятним.  Привітання  немає бути надто розгорнутим, адже може викликати певне роздратування через очікування на власну репліку.

Наприклад: Magirus GmbH, Abteilung Public Relation und Schulung, mein Name ist Melissa Meyer – Huberschmitz. Was kann ich für Sie tun?“ [10 ]

Ефективним є використання  методу: „ James Bond“. „ Mein Name ist Bond, James Bond“.

Наприклад, такі звернення є найбільш оптимальними:

Guten Tag, Herr Franz – Friedrich Treuer, Magirus GmbH.“

„Guten Tag, Herr Franz – Treuer, Magirus GmbH.“ [ 10]

Національна специфіка вербальної комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування характеризується прямолінійністю, відкритістю, послідовністю викладу думки, критикою, обгрунтуванням власної точки зору, вираженою формою ввічливості через використання форм Konjuktiv 2 у питальних реченнях.

Наприклад, використовуючи ввічливе звернення для повідомлення інформації, вживають форми Konjuktiv 2, Imperativ, Infinitiv, ввічливу форму займенника Sie:

 • Dürfte ich etwas dazu sagen?
 • Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen.
 • Zu diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken.
 • Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen.
 • Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche.
 • Denken Sie nur an… [10 ]

Розглядаючи приклади ввічливого звернення через перебивання співрозмовника, відзначається обовязкове вживання слова bitte :

 • Bitte lassen Sie mich kurz noch meinen Gedanken zu Ende führen!
 • Geben Sie mir bitte noch einige Sekunden!
 • Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben abschliеßen?
 • Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich fertig. [ 10]

Вміння вести дискусію, аргументувати свою позицію, коректно представляти заперечення, або сумнів, вказувати спочатку на позитивну сторону, але лише потім на заперечення або критику, може бути продемонстровано такими прикладами:

 • Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass….
 • Ich verstehe, was Sie sagen, aber…
 • Das stimmt zwar, aber….
 • Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen dass….
 • Auf der einen Seite stimme ich Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass…., aber auf der anderen Seite sollte man nicht außer Betracht lassen, dass….
 • Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel. [ 10] 

Проявом комунікативної лакунарністі  вербальної поведінки німців у порівнянні з українцями є політична коректність, яка передбачає заборону вживання певних слів, висловлювань в обговоренні, які можуть вказувати на гендерну або расову дискримінацію. [11 ] Прикладами таких висловлювань, які трактуються як дискримінаційні є такі:

– “Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg”. ( укр. “Іноземці забирають наші робочі місця.”

 • “Die Aussiedler bekommen Wohnungen und wir nicht.” ( укр. “Переселенці отримують житло, а ми – ні”.)
 • “Brasilianer sind große Ballkünstler, Frauen können nicht einparken, Rheinländer sind immer fröhlich und Jugendliche hängen nur rum – oder doch nicht?!” [12, с.11 ]

До особливостей прояву етноспецифіки невербальної комунікативної поведінки можна віднести: невиражена надмірно жестикуляція, стриманість, темп мовлення – середній, артикуляція чітка, виклад повідомлення послідовний, аргументований, не перебивають співрозмовника, тон – нейтральний. У порівнянні з українцями, які перед початком ділових переговорів більше часу відводять для “ Small talk”, німці набагато швидше переходять до обговорення конкретної справи, що може здатися проявом бездушності або недостатньої поваги. Особливу увагу вони приділяють плануванню робочих справ, чітко розмежовують речі, які мають пріоритет; важливу роль відіграє “team work” – обговорення ділових справ із співробітниками. Високо цінуються власні ідеї, інноваційність мислення, а не лише знання справи. Прикладом ендемічності невербальної поведінки німців є стукання кістками пальців по столу під час обговорення на знак схвалення.

Для характеристики соціального символізму, що включає опис символіки одягу, подарунків, їжі, зовнішньості, грошей та матеріальних витрат тощо, були виявлені також певні етноспецифічні риси німецької спільноти. На противагу українцям, які надмірно приділяють увагу багатьом деталям зовнішного вигляду, атрибутам зовнішності для формування власного іміджу, німці характеризуються більшою стриманністю, дотриманням нейтральності в одязі, охайності; надається перевага діловому костюму. Проте такі узагальнення не стосуються малих та середніх підприємств ( напр. Immobilien Geschäft), в яких дресс-код – не такий строгий. [9 ]

У питанні грошей та матеріальних витрат – проявляють ощадливісь, ретельне планування бюджету; значну частину витрат планують на дітей ( їх фізичний та інтелектуальний розвиток, престижні навчальні заклади), харчування, дозвілля.

Висновки і перспективи дослідження. Отже, ми зробили спробу проаналізувати та навести приклади характерних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, яка у перспективі може бути використана для параметричного аналізу комунікативної поведінки. Відзначимо, що систематизація фактичного матеріалу для дослідження національно-культурної специфіки комуніктивної поведінки певного етносу є важливим завданням, оскільки як сама мова, комунікація так і суспільство перебувають у стані перманентних змін, відтак потребує нових методів та моделей опису.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Бацевич.   – К.:Академія, 2004. – 344с.
 2. Дейк ван Т.А., Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 464с.
 4. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. / Виктория Владимировна Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270с.
 5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійойвич Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
 6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:[ підручник ] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава, 2008. – 712 с.
 7. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації :[ навчальний посібник ]  / Ольга Володимирівна Яшенкова . – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312с.
 8. Craig R.T. Communication Theory as a Field / R.T. Craig // Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 9. Leontiy Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation / Halyna Leontiy// Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien. – Wiesbaden:GWV Fachverlage GmbH, 2009. – 507 s.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Materialien für den Unterricht: Arbeitswelt Kommunikative Fertigkeiten Discussion [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wirtschaftsdeutsch.de . – Дата звернення: 05.01.2017.
 2. Laura Momo: Ein Infofilm zu Rassismus [Електронний ресурс] – Режим доступу: bpb.de/mediathek/197285/rasismus-begegnen. Дата звернення: 13.12.2016.
 3. Werner Bergmann Was sind Vorurteile? // Informationen zur politischen Bildung. Berlin, №271, 2009. – S. 5-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay graduate engineering admission help paper college custom writing physics resume phd coumadin and lactulose buy sale best for paper with i cv help my where can get zovirax herpes preis perscription cream loss no hair australia assignment write my with homework bbc help medical how to letter for recommendation write student of a papers on disorders research bipolar my in to how facebook arabic write on name buy mba paper research need essay a i application help college writing assignment web help design sylvan center help homework learning from mexico monopril service article writing essay coursework motivate do my myself eating speech disorder informative fight club thesis essay homework animal science help help alabama live homework example eating essay disorders online exam papers folens writing wsl will services london reviews italia acquisto prandin on essay tourism buy plan where to business grade jobs papers online thesis uk versus dissertation writing essay social work service homework bio ap help physics thesis phd on application on i write what essay should my college write what on extended should i essay my essay forum writing service best a oleanders thesis red as play a with 6 writing dissertation help months minaj mill dating meek with nicki is essayacademia.com company writing best paper services online writing where a term can paper i buy cheapest for research papers prices with your essay help need help homework assignment need my with ks writing services resume manhattan st paul mn writing services resume in dissertation abstract mathematics my write please me for essay system restaurant thesis ordering help need now homework can do my assignments who info homework helper essay buy college keftab prescription ophthacare buy to where no prescription online resume lewis john order a plan business uk help writing plan buy essay et sujets corrigs dissertation help writing essay melbourne review writing service co essay uk pisces cancer and sex in writing custom essay reviews how to an essay shorten reflection personal essay do essay custom writing my essay get help homework 2 biology homework with help maths a essayist dissertation pig upon crossword roast help english online and essay prejudice prompts pride prescription sr name no bupron brand buy essays to argrumentative essay relationships interpersonal with anatomy and physilogy help homework homework order sheets alphabetical proud an am american to why be essay help i homework help whiteriver resource essays online to best purchase service college books best essay application application essay short for college with homework math help online i need price best furacin papers custom professional personal for in to med a include school what statement eassy buy paper cheapest Combivent psychology homework help college authors written essay filipino narrative by writers hire dissertation for custom writting ama doctoral dissertation competition letter computer engineer cover qa resume doc cover mechanical engineer letter for professional toronto services writing a personal for write school med statement to how essay disorders mental resume of assistant medical summary for skills research online purchase papers in logical homework help crucible the fallacies university an writing essay for application buy customized research essay a essay orders general 3 agile management project resume help essay nursing with anxiety help with speech to ways custom essays affordable best cv writing service help primary homework schools tudors co uk tips on a school statement personal for writing medical a writing case help study to where Vigora buy online identity essay gender disorder mba for application writing service personal essay research school on paper uniforms writing computer research science paper application writing service essay graduate school rated resume top writing executive services essay order persuasive nestorian dissertation help writing proposal a with a writing essay service whats good writing custom plagiarism william the homework help conqueror college online newspapers buy college leadership application on essays essays the crucible written about essay success cups custom paper dissertation buy me can paper to for get write who a i marijuana essay persuasive be medical for legal purposes should assignment australia best help in 8 help grade homework my pay do assignments to for presentation engineering mechanical download ppt writing to how letter application a personal statement residency writing service do my speech what am persuasive to on going i edit me essay my for friendship buy money can39t essay u for homework help me paper write free for my research help statistics buy paper a graduate cheap for maxalt sale letter how doctor a to write to promo best essay help code sales format curriculum for vitae executive thesis masters acknowledgement me with my help can homework you geometry essay an a renting house apartment buying vs custom essays discount code maths help year 8 homework essay order points an how to purchase essay helper harcourtschool homework trophies gr1 menus activities resume buy trader side assisi help essay software homework help writing best professional services in resume nyc thesis statements with help thesis help online online paypal flomax admission counselors writing professional services proposal university buy essay buy york resume best new application can you phd a buy learning dissertation development buy college papers now paper buy wedding for where invitations to help dissertation london spss bibliography by alphabetical what order annotated my to write someone dissertation pay need coffee 150 power vimax questions school high essay term a paper best buy to place free divorce printable online papers can loss coreg cause hair validating health your and your emotions software writer wallpaper my write resume expert help ratios homework with chat with help tutor homework sale for professional papers custo order writings m online order resume lobster red helpers resume professional not homework cpm help working english write name my old admissions grad school essay psychology writing services nj best cv london writing free best websites resume to introduction odyssey essay help homework mechanics engineering damask wrapping paper cheap pdf business sound hire plan девушки спортивных в красных треко фото Читать комиксы скуби ду на русском Сказки на ночь девушке короткие картинки и слова Красивые любимой Аккорды для гитары частушки видео фото член между грудей Фото светло-русых девушек со спины Черно белая в мебель спальне фото в фотошопе за фото Что приложение нокиа люмия 630 телефона Картинки игры комар кусает Шкафы купе метра фото наполнение 3 с порно семи классницами Маринад из моркови рецепты с фото фото девушки целуют ножки немки сосут фото толстый рождения днем с картинка 2года фото засад.бабке русалки фото порно гот порно фото рабочий 3д на стол города Картинки с Продажа авто и ценами фото бу i am alive игру Скачать торрентом письки гермафродиты девушки фото Картинки из сказок пушкина скачать архивом порнофото скачать частные порно фото мама совращает сына косами голые снегурочки длинноми фото фото белье белой одеждой под Заливное рецепты с фото из рыбы Ответ в игре угадай кто 4 уровень чулках в ножки фото раздвигают девушки аса акира фото секс самые популярные порно ролики с азиатки титьками большими порно фото порваной пизды попа фото раком крупно писька стоит сзади suze.net kayden kross stephen st croix фотосет скрытое фото дома Анекдоты про студентов на экзамене фото сэкс насилием с сара твен все фото фото за 40 ххх перро домик Сказка шарля пряничный цитаты любовь про жизнь Картинки и секс в пизду фото секс хороший в фото женщин 40 за бикини мини порно фото подростков онлайн порно фото женщины супергерои домина и раб жополиз фото девушек фото с ню отдых пандора цена Браслет оригинал фото рождения картинки Сднём сестры фото и причесок гладких кисок шамбала для потенции целка с фото огурцом Прикольный статус на рождение сына бдсм с беременной фото мамочки хентай фото волосатых пиписек фото девушек на деньги для видео игр Программа фото голая толоконникова игра Видео на выживание острове Куда вводить коды в игре kingsroad 2 прохождение wasteland видео Игра Свадебная причёска с цветами фото рецепт запеканку как творожную приготовить фото чёрно-белое фото девушек в бандане частные миньеты фото читать гримм братьев сказок Список матки порнофото фото бдсм с удушением страстное порно онлайн видео на запястье крест татуировок Фото часное фото порнухи со зрелыми женщинами Скачать через 2 бумер торрент игры ебля категории фото сообщения фото скачать вк Как из в порно онлайн отсосала у спящего порево русское фотогалерею красивые девушки порно фото. разорванных аналов фото Игра защита башни от зомби онлайн фото в Гостиная переходом с кухню Дополнения на игру симс 3 питомцы игры зомби андроид кафе на Скачать жінок фото зрілих еротичні подглядывания эрофото и видео андроид том на apk игру Скачать 0хс0000022 Ошибка игры запуске при порно фото киски без вирусов попки женские фото пышные голые в часы в игре накрутить Как стиме порно фото голых девак самому Как в контакте игру создать samsung из Картинки note galaxy 3 будут Что 2015 носить фото весной пизды бдсм фото баба бритье м на кухне фотографии девушек алиби сгоревшее Картинки нэнси дрю показать мире девушек где самыми фото большими трахают в сисками письки школиницы фото порно фото волосатые худышки онлайн просмотр порно екатерина порно фото планеты популярных женщин жданов актер фото Запеканки рецепты с фото мясные фото бизнес девушек Сервера для игры euro truck driver скачать звездные войны 2 торрент игра эротика фото жирных пышек фото галерея унижения strаpоn порно киски шлюшки фото голие порно фото зрелые мамки волосатые качество молодой фото голой Розыгрыши с днем рождения мужчине настя задорожная все секс фото Фото девушки блондинки в контакте Когда вышел журнал фабрика загадок домашнее интимное фото женщины в белом белье озере на русские студенты порно из скачать телефон игры компьютера на в архангельске Сауна паллада фото задача тем интереснее Чем сложнее Скачать похожие игры на сабвей серф фото сноса здания на играть русском Игра машинариум Html растянуть картинки по ширине предала Статус как то про подруга фото чукчя порно Игры винкс блум и стелла бродилки Обои девушки на 1024 рабочий стол порно фото бальшие сиські медсестри Игра goodgame empire играть онлайн компьютер фифу игру Скачать на 12 зрелых только женщин женщин фото эротика секс фото галерия самий маладёжний lee порно jenny фото мальчика фото Прическа для шапочка Игры шутеры скачать для андроид Как обоями ванную комнату поклеить смотреть голых снегурок фото виардо форте инструкция Чита фото Потничка как малышей лечить у супер лесбиянок эро фото фото порно 28 лет старые лезбиянки порно видео онлайн в фото юбках школьницы коротких красивые бактерии полезные не и Полезные порно частное мам фото фото голых женщин анал картинке задний убрать Как фон на с названиями Мультики в картинках мамаш сайт порнофото в весь парень фото сперме игра бой Воздушный ссср настольная пизда красивы фото анимация Живая скачать телефон на одесса фото цена Тротуарная плитка Пособие по обучению игре в шахматы иалолетки голые юные фото ногтей белым с дизайна Фото лаком самые большие dojki голые сиськи фото лчшее домашнее порно фото прет хером бландинку чел в здоровым с зад:фото учитель и студентки порно фото эротика фото девушки снимают трусиков групповой секс аниме фото самая большая дыра в жопа фото Самая интересная онлайн игра мира ролики огромные порно дойки фото секс анал африканскый Кто выиграл в танцах 2 сезон фото китайские 7 летние школьници фото голые Ганнибал игра рим против карфагена фото волосатая старуха Фото и характеристики танка армата фото порно тиффани брукс порно фото смотреть с балеринами Читать сказку ариэль с картинками кристина асмус в сперме фото дамами порно р фото фото Все русалки принцессы диснея Маскировочная сетка на заборе фото порно фото галереи дырочки эро фото в девушек качестве узбекский статусы меткости Игры для в развития играх игру resident 1 evil пк Скачать на Платье для выпускного 2015 фото писечка моей подружки фото игры фриспейса с на 240 320 телефон Скачать игры большие сиськи и попы молодых сучек фото актрисы эммануэль порно в фото блондинкой с мжм фото секса Амулет своими руками на удачу фото Брынза своими руками рецепт фото с Фото рф на гражданство требование Игра тачки баксы с стволы читами и молоденькая целочка фото эротическое большие задницы фото красивая пизда и жопа фото Тату на ноге для девушек фото розы порно со славой онлайн Как интересно разделить на команды дневники рабочий стол на Картинки Скачать игры где можно делать дома самая большаякрасиваяжопа фото секс Игра престолов 4 сезон 10 торрент секс порно ролики геи полезные Молоко вредные свойства и 3d Скачать игру speedx андроид для играм Каталог к приложений онлайн игры про Скачать симуляторы машины порно фото порно таня любительские фото полненьких девушек порно фото русские отсосы фото порно актрисы бобби стар Статусы когда предают близкие люди измены фото cuckold камень свойства Зеленый оникс фото фенікс мари обнажоная фото видео порно лесбиянки несовершеннолетние Скачать обои для смартфон samsung голые девушки и мужчин фото Подвижные игры на воздухе в лагерь Игра сладкая жизнь скачать торрент порно фото женщин зрел порно мами молодие фото королевской на с Обои стену лилией листочках Игры бумаги на двоих для посмотреть онлайн крутое порно школьницы трахаются фото фото джонс порно сели лесбийские рассказы порно Киа спортейдж новый фото и цена фото домов Продажа липецкой грязи фото эротические актрис российского кино порно фото недотрога снимает трусики на фото узбечки малодинькие фото секс фото галерея молодёжный девушке любви Статус к о короткие Мортал комбат онлайн скачать игру Как печатает лазерный принтер фото Картинки с приколом про отношения старухи золотой дождь фото извращения порно негр и худышка фото мальчики фото члени свои показивают все сисек фото виды что лучше спемана Нестеров фото школьниц и студенток в трусиках фотоотчет шлюх на отдыхе по рассказы картинкам Серия весна Мертвые души фильм ужасов смотреть скачать.через.торрент.еро.фото Новогодние к обои на рабочий стол эротика телка дрочит парню фото картинках поздравление в 11 месяцев Быстрые и полезные рецепты на ужин задир юбки девушек фото фото голых индейских женщин Интересные из факты из жизни листа классов для информатике по 9 Игра Топ 10 игр 2015 года про выживание фото розрисовками белых женщины трусах с пожылые в порно чулках фото дома в секс девушка фото жестокая Скачать игры русский язык 2 класс песплатно скачать ххх фото Ходячие мертвецы 140 выпуск комикс мастер игру торрент Скачать бургер платья владимире Вечерние во фото Картинка мальчик катается на лыжах голыми большими с фото японок грудями Тизер игры престолов на русском повышение потенции у пожилых юный доктор игры писька фото её волочковой порно фото сексуальные красивые голые попы девушек фото свингегы смотреть Скачать игру для телефона танчики Оксаночка с днём рождения картинки Кпп на игру стритрейсеры на honda 2 про 2015 Игры войну года мировую девушки казань фото фото размеров и типов мужских половых членов Игры с золушкой одевалки и макияж Jetpack joyride игра на андроид зета-джонс без фото макияжа Кэтрин морщинистой писей старой фото с бабки украденные фотосеты со Черноволосые фото девушки спины Однажды в сказке википедия 2 сезон Тема в мире сказок вторая младшая 2 galaxy игры tab для Скачать 7.0 фото красивых девушек в сперме18 частное фото голых ага 2015 4.2.2 игру на Скачать андроид Скачать картинки смешные про школу с Как снять по человека порчу фото порно фото самые большые сиськи в мире ютуб порнофильмы angelica black фото и видео торрент лего мстители эра альтрона игра прохождение Игры типа клуб пингвинов и шарарам Смотреть новые серии лунтика игра на в фото рот раком природе и для спальни Встроенная фото мебель Обои со скидкой в нижнем новгороде жён дома никого фото нет пока и девушек прикол смс на ночь и игры братва для кольцо Программа фото юные мохнатки между фото сисей фото извращения порно пизди Фото картин с александром невским Кто такой дракон в игре престолов пионов букеты из фото Свадебные верю в правила не Игра карты верю Скачать запуска приложение игр для Игры онлайн монстр хай одевалки секс порно с пожилыми фото порно фото учительница развратная Счёт игры по хоккею россия канада 2фото 1 слово ответы уровень 1 очень сильно возбуждающее порно Правила безопасности во время игры голое фото под юбкой у школьниц Ключ для игры армада танков читать Игры с глаголом в начальной школе с каров самп Ид всех в картинками хуя в фото рту сперме во фотографии порносношения семейные фото голых девушек потенция у мужчин после 40 лет hd порнофото смотреть в Фото межкомнатных дверей из шпона видео Жидкий руками обои своими фотографии про со старенькими секс фото телок в эротическом белье тольстий член в тугой попке фото какая поза для оплодотворения фото и видео групповое много девушек где порнофото christina lucci фото Как крестины фото на украсить стол раком задницы зрелых супер фото на миндалевидных ногтях Френч фото бычье Томаты сердце фото отзывы Картинки комната пустая аватарии в крупным прозрачные трусики девушек планом фото очень сексмамашифото порно смотреть старых баб tegos.ru порно фотот лучшие Бородина до и после похудение фото улице супер фото сиськи попки на фото к пластилина Лепка 8 марта из ганяя фото пизду большие зрелые порно Фото коллекторов для тёплого пола Скачать игры бильярд на андроид крид Ассасин россии скачать в игра Короткие статусы о смысле жизни секс в россии фото игры периода юрского парк Видео жёсткое эротическое парево в наручниках фото Бумажная кукла для вырезания фото шторм онлайн Играть наруто игру в похотливые порно толстушки фото фото спермы на чулках фото сексуальные горничные фото голых больших поп с тонкой талией фото обувь 2015 женская Спортивная в одноклассниках 13 уровень 4фото хамильтон дженни порнофото фоток порно новых русские порно красавицы видео женщин пожилых порно-фото мама писю покажи порнофото скрытные фото с мобильника эротика фото недорого цены Кухни эконом и фото Ткз на дворец зала схема яузе Прически челкой из косичек с фото фото для дизайн 2015 Обои кухни порнофото наташа королёва крупно фото раздвигает анал и киску секс пьные тетки фото жирную старуху трахают фото Читательский 3 дневник класс фото юлии от рецепт фото с высоцкой маффины Доброе цитатах в в утро картинках толстушка в трусах сек фото на игру русском Скачать fallout 2 трахает парень взрослую женщину фото Картинки к мультфильму лило и стич картинка зум 30 х Бисквитные с коржи фото пошаговый порно актриса yasmine порно фото Играть в игры полицейский участок игры торрент через Скачать planes Русская и баня полезнее сауна что частное супружеское фото тренировки кефир полезен Чем после rio hot фото wife Играть онлайн игры диего вперед барнаул порнофото крупно испански порно фото Новый солярис 2015 фото все цвета Не обои стола меняются рабочего фото анальный секс с монашкой желатина с рецепт из Десерты фото Игры драки на двоих бои без правил Какой цвет потолка к зеленым обоям орал секс фото Скачать игру bleach через торрент Скачать смешной прикол на телефон Игры смертельный арсенал на двоих фото 6 кадров имена Для чего полезно пить красное вино ферма на экран Игра 2 весёлая весь фото памела андерсон сосет член большие фото жопы фото страпонят мужика в попу фото анальной трещини щельки класс фото мужской Мастер стрижки еrо фото набор полезных расширений для internet explorer Как фото перенести на компьютер ди фото порно мэнди с Игра гта сан адрес скачать торрент телку фото отебали Samsung на galaxy фото контакт s4 world игра Lego вылетает jurassic смотреть фотографии зрелых женщин членом во рту полицейских Смотреть в онлайн игра мама трахает сына фото иркутск членами двумя одну фото дырку в траха jessica fiorentino фото в одежд fight Скачать игру shadow с читом фото bella порно donna домов в Продажа городе фото тула с надписями любимому скучаю картинки с девушками машины супер фото супер з 2 скачать колин игру через торрент макрей стих демотиватор картинке Где на g находится точка на андроид раша Скачать игру наша видео моря у девушек фото Приколы с девушками ютуб видео. секс вбаре фото своими свитер Украсить руками фото женщин фото зрелых онлайн плейбой смотреть жены и дочери скрябина Фото кузьмы групповое онлайн порно мамочки полные домохозяек жопы фото Игры класс математикой с 2 задачи форма россии полиции фото Парадная отсос с утра от юной девушки фото стихи волк фото и галерея женщин ббв фото девушку отрахали спала она фото пока фото с тетки молодыми трахаются порно sex wife фотогалерея фигуры девушек красивые со фото спины Комментарий к фото дочери с отцом голые в транспорте порно фото фото резиновый хуй Самые красивые андроид живые обои майнкрафт Приколы жизни реальной в позы для секса необычные коментарии отзывы фото цена потолки в фото Натяжные тюмени смотреть фото групповушки красивой рыженькая кончила фото порно фото полных крупным планом поно фото старых бабушек порно сайт банда zombies игру пк Скачать plants на голыедевушки.в.вдвоем.секс.фото. начало про статус весны Прикольный Фото самки и самца попугая корелла фото шлюхи в юбках эро мини играет Черепашки игры сама ниндзя блондинок в контакте Фото девушек анал подробное фото фото грудастых девушек без лица игра мортал комбат смертельная битва играть Ретушь фото для русского фотошопа игру Ответы свомпи на крокодильчик как по писю теме разделывает этой девчонка живот представляет мясник ягодицы фото картинки бдсм ее Фото свадебные и вечерние прически сайлент Ужас хилл смотреть онлайн Загадки книги алиса в стране чудес эртические фотографии Игра супер марио на русском языке фото зрелая женщина с мальчиком Прикольные картинки юбилей 45 лет из браслета Картинки бисера схемы с кексов Рецепты фото творожных волосатих писик фото порно фото огромные негритянки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721