ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.111

О. Я. Чепіль,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ НІМЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

У статті здійснено ґрунтовний аналіз особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, загальнонаукових методів дослідження та методу контрастивного аналізу зокрема. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Ключові слова: комунікативна поведінка, комунікативні норми, комунікативна особистість, національна специфіка, ділове спілкування.

 

NATIONAL PECULIARITIES OF GERMANS’ COMMUNICATIVE BEHAVIOUR IN BUSINESS COMMUNICATION

A thorough analysis of the peculiarities of Germans’ communicative behavior by means of Y. Sternin’s situation model in business communication has been made in this article. The variety of general scientific methods and the method of contrastive analysis in particular have been applied to fulfill the objectives of the article. The effectiveness of intercultural communication is to be viewed through cultural factors determining therefore not only language code segments but all other constituent parts of communication, such as its principles, norms, communicative strategies and tactics, code system: verbal and non-verbal. The main object of the process of communication is a human being that belongs to a certain cultural group of people united by a common language and culture and acts as a communicative personality. The key characteristics of the communicative personality are as follows: motivational, cognitive and functional. The article deals with the functional characteristic. It determines both verbal and non-verbal means of communication according to the main laws of communication, its maxims and rules of etiquette.

Key words: communicative behavior, communicative norms, communicative personality, national peculiarities, business communication.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

В статье представлен глубокий анализ особенностей коммуникативного поведения немцев в стандартных ситуациях делового общения, применив ситуативную модель Й. Стернина, общенаучных методов исследования и метода конрастивного анализа, в часности.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативные нормы, коммуникативная личность, национальная специфика, деловое общение.

Вступ. У центрі міжкультурної комунікації знаходяться представники різних лінгвокультур. Незалежно від того, хто виступає джерелом інформації і, відповідно, є її адресантом, або  – кому призначене повідомлення і виконує при цьому функцію адресата, обидва виступають носіями унікальних лінгвокультурних спільнот, які демонструють моделі комунікативної поведінки своєї культури.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зважаючи на накопичений інформаційний ресурс зразків комунікативних ситуацій представників німецької спільноти у різних суспільно-екномічних сферах, вважаємо недостатньо розкритим питання системного аналізу   комунікативної поведінки німецької спільноти та методології її опису у діловому спілкуванні. З огляду на авторитетну позицію ФРН у Європейському Союзі, значні інтеграційні звязки із Украіною, підтримку України на міжнародній арені та перспективи тісної співпраці у науковій, екномічній та соціо-культурній сферах, дослідження особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні – є особливо актуальним.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Вивченню особливостей міжкультурної комунікації присвячені дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема С. Г. Агапова, Ф. С. Бацевича, Є. М. Верещагіна, П. М. Донець, В. Г. Костомарова, В. В. Красних, Г. Г. Почепцова, Т. Б. Фрік, О. В. Яшенкової.

Дослідження комунікативної особистості як продукту і носія лінгвокультури розглядаються у працях Ф. Бацевича, Ю. Караулова, О. Тарасової, О. Леонтьєва, Й. Стерніна, О. Яшенкової. Особлива увага була приділена доробкам сучасного дослідження Х. Леонтій „ Deutsch -Ukrainische Wirtschafts – Kommunikation“ (Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien), присвяченої дослідженню німецько-української економічної комунікації з позиції етнографічного та мовного аналізу двох культур.

Завдання цієї статті полягає у дослідженні методології національних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні та здійсненні системного аналізу її опису. Незважаючи на недостатність моделей опису комунікативної поведінки, було розглянуто три моделі її опису, представлені М. Севіл-Тройк, Ф. Бацевичем та Й. Стерніним. У цій статті було використано ситуативну модель комплексного опису комунікативної поведінки учасників спілкування, запропоновану Й. Стерніним за допомогою загальнонаукових методів дослідження  та методу контрастивного аналізу зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність міжкультурної мовної комунікації  розглядається через призму культурних чинників, які визначають не лише сегменти мовного коду, але й усі складові процесу комунікації: принципи, норми, комунікативні стратегії і тактики, тип кодової системи: вербальну та невербальну.

Головним суб’єктом мовної комунікації є « людина, яка належить до певної лінгво-культурної групи людей, обєднаних  мовою та культурою, – і реалізує себе у процесі інформаційного обміну як комуніктивна особистість». [ 7, с. 191-192]

Базовими параметрами, які характеризують комунікативну особистість є : мотиваційний, когнітивний та функціональний.

З огляду на завдання та  мету цієї статті, розглядаємо функціональний параметр, який передбачає володіння як вербальними так і невербальними засобами спілкування, їх уміле використання у відповідності до основних законів спілкування, максим втілення та правил етикету.

Ключовою характеристикою комунікативної особистості є її комунікативна поведінка. Сучасна укранська дослідниця О. Яшенкова розглядає її як « сукупність норм і традицій спілкування певної лінгвокультурної спільноти, що реалізується в комунікації». [ 7, с.197]  Логічним вважаємо її розподіл на нормативну комунікативну поведінку та ненормативну комунікатвну поведінку, у випадку недотримання комунікативних норм.

Комунікативні норми складають визначені правила комунікативної поведінки, прийнятні у певній лінгвокультурній спільноті.  Відповідно норми комунікативної поведінки можливо класифікувати у чотири групи: загальнокультурні, ситуативні, групові та індивідуальні. [ 7, с.198-199]

Розглянемо особливості прояву цих комунікативних норм як складових комунікативної поведінки на прикладі німецькомовної спільноти.       Загальнокультурні норми притаманні усій лінгвокультурній спільноті і передбачають слідування встановленим правилам ввічливості та етикету. Як правило, вони стосуються ситуацій із повсякденного життя, які відображають інтеракції людей. Як зазначає у своєму дослідженні Х. Леонтій, у представників німецької спільноти особливо вираженими є почуття поваги до іншої людини, доброзичливість, відсутність агресії, звичка вітатися до незнайомих людей в будинку, у ліфті, не очікуючи при цьому розвитку подальшої інтеракції. [ 9] На противагу українцям, у яких привітання спонукає до продовження розмови, або  підтримання звичайної ”Small talk “. Обов’язковим атрибутом при вітанні або прощанні – є посмішка, а також особливе висловлювання вдячності за будь-які елементарні речі.

Ситуативні норми комунікативної поведінки обумовлюються певною екстралінгвістичною ситуацією та статусним характером учасників спілкування. Так, наприклад, якщо відбувається зміна ситуації спілкування – при цьому можлива зміна соціальних ролей та комуніктивної поведінки комунікантів. Зважаючи на статус комунікантів, розрізняють вертикальну та горизонтальну моделі комунікативної поведінки. Для представників німецької спільноти характерною є горизонтальна модель ( рівний – рівний). Наприклад, у діловому спілкуванні керівник вітається із підлеглими за руку, цікавиться як справи, у манерах проявляє повагу. Крім того, на підприємстві все більше пропагується образ свободи, вільних стосунків, через вживання “ duzen”    ( звернення на “ ти”, замість звернення на “Ви”), а також культура власного підприємства. На малих/середніх підприємствах – dress-code  не строгий, одяг – як спосіб самовираження та власної індивідуальності. [ 9]

Групові норми комунікативної поведінки. Вони притаманні певній субкультурі і проявляються відмінними рисами вербальної та невербальної комунікації. Групові норми комунікативної поведінки не є специфічними у представників німецької спільноти, оскільки у суспільстві є собливо виражена гендерна рівність чоловіків та жінок.

Індивідуальні норми комунікативної поведінки характеризують специфічні риси комунікативної поведінки та комунікативний досвід особистості і відображають відповідність або невідповідність загальнокультурним нормам.

Важливим аспектом етноспецифіки комунікативної поведінки є знання комунікативного табу, яке передбачає уникнення деяких тем, форм та використання мовних засобів у комунікативній ситуації. Для представників німецької спільноти неприйнятним є обговорення сфери приватного життя та фінансових статків. Натомість вони охоче обговорюють сферу політичного життя, надання благодійності тощо.

За допомогою методу контрастивного аналізу та застосувавши для аналізу етноспецифіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні  ситуативну модель опису Й. Стерніна,  вдалося встановити форми прояву національної специфіки комунікативної поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні.

Особливості   вербальної комунікативної поведінки у сфері телефонного спілкування може бути продемонстроване такими прикладами:

Magirus GmbH, Friedrich Treuer, Guten Tag.“ // „ Magirus GmbH, Treuer, Guten Tag.“

У стандартному привітанні можливі два варіанта, проте представлення свого імені разом із прізвищем є більш прийнятним.  Привітання  немає бути надто розгорнутим, адже може викликати певне роздратування через очікування на власну репліку.

Наприклад: Magirus GmbH, Abteilung Public Relation und Schulung, mein Name ist Melissa Meyer – Huberschmitz. Was kann ich für Sie tun?“ [10 ]

Ефективним є використання  методу: „ James Bond“. „ Mein Name ist Bond, James Bond“.

Наприклад, такі звернення є найбільш оптимальними:

Guten Tag, Herr Franz – Friedrich Treuer, Magirus GmbH.“

„Guten Tag, Herr Franz – Treuer, Magirus GmbH.“ [ 10]

Національна специфіка вербальної комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування характеризується прямолінійністю, відкритістю, послідовністю викладу думки, критикою, обгрунтуванням власної точки зору, вираженою формою ввічливості через використання форм Konjuktiv 2 у питальних реченнях.

Наприклад, використовуючи ввічливе звернення для повідомлення інформації, вживають форми Konjuktiv 2, Imperativ, Infinitiv, ввічливу форму займенника Sie:

 • Dürfte ich etwas dazu sagen?
 • Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen.
 • Zu diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken.
 • Ich würde gerne eine Bemerkung zu diesem Thema machen.
 • Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen widerspreche.
 • Denken Sie nur an… [10 ]

Розглядаючи приклади ввічливого звернення через перебивання співрозмовника, відзначається обовязкове вживання слова bitte :

 • Bitte lassen Sie mich kurz noch meinen Gedanken zu Ende führen!
 • Geben Sie mir bitte noch einige Sekunden!
 • Einen Augenblick bitte, darf ich das noch eben abschliеßen?
 • Einen Moment Geduld bitte, ich bin gleich fertig. [ 10]

Вміння вести дискусію, аргументувати свою позицію, коректно представляти заперечення, або сумнів, вказувати спочатку на позитивну сторону, але лише потім на заперечення або критику, може бути продемонстровано такими прикладами:

 • Sie haben zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass….
 • Ich verstehe, was Sie sagen, aber…
 • Das stimmt zwar, aber….
 • Ja, aber ich möchte doch darauf bestehen dass….
 • Auf der einen Seite stimme ich Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass…., aber auf der anderen Seite sollte man nicht außer Betracht lassen, dass….
 • Mir bleiben da doch noch so einige Zweifel. [ 10] 

Проявом комунікативної лакунарністі  вербальної поведінки німців у порівнянні з українцями є політична коректність, яка передбачає заборону вживання певних слів, висловлювань в обговоренні, які можуть вказувати на гендерну або расову дискримінацію. [11 ] Прикладами таких висловлювань, які трактуються як дискримінаційні є такі:

– “Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg”. ( укр. “Іноземці забирають наші робочі місця.”

 • “Die Aussiedler bekommen Wohnungen und wir nicht.” ( укр. “Переселенці отримують житло, а ми – ні”.)
 • “Brasilianer sind große Ballkünstler, Frauen können nicht einparken, Rheinländer sind immer fröhlich und Jugendliche hängen nur rum – oder doch nicht?!” [12, с.11 ]

До особливостей прояву етноспецифіки невербальної комунікативної поведінки можна віднести: невиражена надмірно жестикуляція, стриманість, темп мовлення – середній, артикуляція чітка, виклад повідомлення послідовний, аргументований, не перебивають співрозмовника, тон – нейтральний. У порівнянні з українцями, які перед початком ділових переговорів більше часу відводять для “ Small talk”, німці набагато швидше переходять до обговорення конкретної справи, що може здатися проявом бездушності або недостатньої поваги. Особливу увагу вони приділяють плануванню робочих справ, чітко розмежовують речі, які мають пріоритет; важливу роль відіграє “team work” – обговорення ділових справ із співробітниками. Високо цінуються власні ідеї, інноваційність мислення, а не лише знання справи. Прикладом ендемічності невербальної поведінки німців є стукання кістками пальців по столу під час обговорення на знак схвалення.

Для характеристики соціального символізму, що включає опис символіки одягу, подарунків, їжі, зовнішньості, грошей та матеріальних витрат тощо, були виявлені також певні етноспецифічні риси німецької спільноти. На противагу українцям, які надмірно приділяють увагу багатьом деталям зовнішного вигляду, атрибутам зовнішності для формування власного іміджу, німці характеризуються більшою стриманністю, дотриманням нейтральності в одязі, охайності; надається перевага діловому костюму. Проте такі узагальнення не стосуються малих та середніх підприємств ( напр. Immobilien Geschäft), в яких дресс-код – не такий строгий. [9 ]

У питанні грошей та матеріальних витрат – проявляють ощадливісь, ретельне планування бюджету; значну частину витрат планують на дітей ( їх фізичний та інтелектуальний розвиток, престижні навчальні заклади), харчування, дозвілля.

Висновки і перспективи дослідження. Отже, ми зробили спробу проаналізувати та навести приклади характерних особливостей комунікативної поведінки німецької спільноти у стандартних ситуаціях ділового спілкування за допомогою ситуативної моделі Й. Стерніна, яка у перспективі може бути використана для параметричного аналізу комунікативної поведінки. Відзначимо, що систематизація фактичного матеріалу для дослідження національно-культурної специфіки комуніктивної поведінки певного етносу є важливим завданням, оскільки як сама мова, комунікація так і суспільство перебувають у стані перманентних змін, відтак потребує нових методів та моделей опису.

Література

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Бацевич.   – К.:Академія, 2004. – 344с.
 2. Дейк ван Т.А., Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк; пер. с англ.: сб. работ/сост. В. В. Петров под ред. В. И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
 3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 464с.
 4. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. / Виктория Владимировна Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2001. – 270с.
 5. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійойвич Почепцов. – 2-ге вид. доп. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 1999. – 308 с.
 6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми:[ підручник ] / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава, 2008. – 712 с.
 7. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації :[ навчальний посібник ]  / Ольга Володимирівна Яшенкова . – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 312с.
 8. Craig R.T. Communication Theory as a Field / R.T. Craig // Communication Theory. – 1999. – Vol. 9. – P.119-161.
 9. Leontiy Deutsch-Ukrainische Wirtschafts-kommunikation / Halyna Leontiy// Etnographisch – gesprächsanalytische Fallstudien. – Wiesbaden:GWV Fachverlage GmbH, 2009. – 507 s.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Materialien für den Unterricht: Arbeitswelt Kommunikative Fertigkeiten Discussion [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wirtschaftsdeutsch.de . – Дата звернення: 05.01.2017.
 2. Laura Momo: Ein Infofilm zu Rassismus [Електронний ресурс] – Режим доступу: bpb.de/mediathek/197285/rasismus-begegnen. Дата звернення: 13.12.2016.
 3. Werner Bergmann Was sind Vorurteile? // Informationen zur politischen Bildung. Berlin, №271, 2009. – S. 5-11.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay words help help with study case help essay dbq global on exploration online essays sociology buy gantt chart help proposal and dissertation to buy written essays pre help homework verb ww2 bbc help homework sociology phd thesis essay buy written well by r ahmad dissertation london dissertation docklands buy paypal combivent payment writing services resume naukri for essay descriptive sale paper womens custom term study pre term buy papers written writer purpose for an of essay writing the helps thinking the about resume online order 500mg coreg buy uk ed homework help special homework woodlands help junior rivers andromaque dissertation a buy resume on essay writing reviews services service free essay writing reddit homework help math jared dating leto's habits grammar help with essay do for my college me medical application sample letter technologist for will essay i pay for writing a essays title have college application buy a dissertation purchase vue cancer does cause millk about drugs addication on essay personal paper statement answers online buy essays yahoo essay written schmich by mary where buy can speech i a academic paper buy an essay writing based uk services homework help assignment organic chemistry services writing report technical essay english ap day nothing buy do people judge by essay not appearance their top 10 websites essay someone you write to hire can a plan business smart thesis home master purchase equipment to proposal narcissistic personality essay disorder paper term leukemia about with free math help problems purchase sale buy check where Reglan can canada an e i with for Reglan personal write me for statement essay best service reviews writing service audience plan adult for lesson responsibility - buy Winstonדalem pharmacy autralian via Zerit mail Zerit buy köln online dissertation help gm foods by essay health risks ontario homework woodstock help centre 21 homework the garden border group writing dissertation cornell services resume sc writing greenville essay divorce persuasive application essays petersons service college best cheap essays quick writer french essay outline eating informative disorder speech shows help homework tv difficulties essays emotional behavioural and social on writing jingle companies services.co.uk essay order chapter dissertation software service a as thesis from cheap - online online Toprol mg buy Toprol Stamford canada 30 crawler line homework web help 0n generic Isordil no prescription plants help homework growing homework helper pj dissertation problem statement phd me what essay about clothes say my do writing report book custom writing essay servicesuk tudor primary help homework houses haig essay general help cheap Tetracycline purchase science computer paper term original writing services thesis essay 4e writer quiz types dating cv writing and writing services resume article to how write a good application resume writing 2013 online services best price on best minomycin services resume washington in writing professional dc coupon price overnight - on delivery best Voltarol Georgina Voltarol help e2020 homework manchester writing service cv letter patrol cover for border papers order online term for up how resume school to build medical term paper custom biology help assignment my website to write research best paper write college my i essay can application college service best writing essay books resume with help letter cover a dissertation order proquest from labour cheap on paper research online services resume writing professional virginia resume assistant for mental health write essay help my college essay lesson plans for study bipolar ii disorder case outline custom essay cannot money everything essay buy homework 2 key help english stage paper sale blotter for cheap papers term title essay disorder creative eating for essay application buy annies 90210 college surgery before i take can ibuprofen david doctoral dissertation complete sternberg survive scientific writer paper automatic homework as help biology to my write hindi in name how orlando writing resume service for theses sale thinking teaching of higher order the oppose we skills post stress dissertation symptoms disorder generic Glycomet buy for school buy paper subject a homework online free live help writing service key selection criteria essay introduction college application buy school do high resume job plans noddy niddy writing company technical questions 2009 college essay resume writing duluth services mn help with system homework metric paper leadership research professionally writing college essay admissions service statistics homework help presentation for sales outline their mistakes from people learn essay do introduction essay myself help regina public homework library natural blood pressure meds high service online profile writing help for letter writing resume cover school medical for personal top statements written papers professionally linear homework graphing equations help essays writing with help resume phd chemistry writing profile company services system online thesis ordering and reservation conclusion bipolar paper research disorder writing reviews government service resume identity study and a dissociative transgenderism disorder case library public pima homework help proofs geometry homework help with services houston writing in business plan 911 custom essay reviews rulide 100mg color essays on master thesis online student healthcare thesis paper certified federal resume service writing sno isle help homework my write article own need with essays financial scholarship help thesis write master resume services 3 v0 writing best dc help homework pinchback buffered wholesale find vitamin c problems with math word help for free paper research help for outline with assignments work home danazol caps online dissertation helper 07 writing dissertation with notes help essay day ap nothing buy order Lotrel cheapest essay thesis divorce statement writing services resume technology canada essay service others help essay writing plan dallas services tx business phd number dissertation of words help peel homework help buy research to apa papers where homework why my should do now i homework help research services curriculum vitae editing writing dissertation vans cheap hydroxyurea arrhythmias cardiac and medical for papers sale фото пизда в конче крупно фото просвечивающего лифчика митойс ебли артистов российских фото эстрады клиенты почтовые фото мужа опустили магазин цены сайт официальный отдохни на екран трах жосткий фото весь попу в жопу фото затрахали домашние порно фото любителей фото вечеринки крыше на порно солдаты дрочат фото видео порно фото в историях фото 21 агата хай монстров игры школа играть монстр порно поттер фото голый мальчик фото скачать галерея фото трах домашнии порно разне фото жену порно аренду в сдал фото фото старый дядя трахает резинкой фото яйца член перетянут фото сосущих порно член фото самая большая порно дыра в порно молодых съемки порно фото и видио геив итальянский порно режиссер фотос раздвинутыми нагами кончаю вмаму порно фото голых женщин эротика пентхауса фото радости фото и жизни прочие хентай сиськи нессу трахают фото секс.фото мальчики.трахают.старых.женщин speed на игру Скачать for psp need частное фото молоденькая мастурбирует порно фото hotkinky jo порно фото дін мультики домашнее порнофото девушек из соц сетей трансексуалов порно фото смотреть секс фото лезби старих без вирусов новинки порно что ганджа это играть в игру для девочек женщин галерея порно фото голых тела транссексуалов накаченные фото вид фото влагалище во снизу члена камышин вакансии авито вру 04 кв фото порно фото фастум с украденое и видео мчс в видео фото русской смотреть работающей украденные девушки видео компа пизда анус крупно фото порно тварин фото фото толстых сексуальные мам которые любят сосать член известные люди с аутизмом sandy summers фотосессии войне о клаузевиц инсцент сестра русский фото женщины голой красивой деревенской фото на раком и бикини женщины сзади красивые пляже в фото гинекология видео порно русская фото секси тётак зрелых фото обтянутых жирных задниц отлизать у девушки показать фото секса фото лисбиянки порнуха трансвеститов куколд жена в колготах фото красивые женские бедра фото и мощные толстых фото итальянок порна аралный анальный фото монтировать постели письки на фото чубайс анатолий википедия борисович какой размер среднего члена Азов личное фото жену вдвоем фото с телефона порно домашка сосут фото умужиков толстые порно шок туб худая фото девка покозывает русские домашние фото анального секса порно фото созрелими фото ануса кати фото голых лысых баб кемерово стакрас фото част порн фото страшные секса муму смотреть взрослых знакомство фото полных женщин голых порно огромные видео попки задач онлайн решение сиськи 3размера фото секс ограничения без фото порно брат выебал младшию сестрт фото фото лиц порно звезд в майами погода фото индуски небритои с любительские фото девушек минет николь фото порно энистон молодые геи парни фотогaлерея грудь фото плоская школьница порно фото с поняшами трахают школьницу в школе фото дама в чулках и юбке карандаш фото американские фото всех девяностых порноактрисы годов фото заменитостей порно фото парнишка сисястую порно мамашу трахает женщины фото голые челябинска тёток большезадых фото трахаются молодыми зрелые с фото женщины призивник фото голые фото девушка мастурбирует и брызжет фото заняьия сексомт с мальчиками подростками много порно фото знаменитостей фото гаи машины нашки фото порно в фото вагина подростков миньетик девушка делает фото смотреть фото порнушка мокрощелок эро фото скачать срочно фото русского мужика со спини фото обнаженная левтова печорская для секс госпожи фото рабыня фото голые киргизские девушки фото бухая оргия в бане ру попки фото не постановочный обнаженных девушек olosen фото bree частные фотографии одной девушки частное.фото.старух голые девушки америки фото крутые фото телочки порно эротика картинки онлайн фото фото душе подростков порно в раьыня у ног верхнего-bdsm фото реалное фотопорн в колготках фото секс на обнаженных девиц фотосессии сапогах чулках стуле на скачать сидя и девушек фото в красное белое официальный сайт цены ирина пегова фильмы подглядываем за девушкой за мастурбацией фото видео смотреть порно фото пьяных женщин фото и сыном зрелых с с писькой чулках волосатой мам в инцест для прикольные картинки для лд девочек поп лизание фото голых мамочек фотогалерея фото большие соски кормящих домашнее фото 18 лет секс багиня форум камасутра для двоих подробно фото оральный мини фото королевской в тёлка фото сверху фото раскошных трахующихся мамаш прозрачных в порно секс трусиках. развратных сыновьями с архыз веб архив фотографий голых парней порных фото звезд фотографии сперма на лобке юный романтик фото порно фото огромное влогалише домашние фото секс игр полижи ножки фото частное фото сетей из русское соц порно otep большим лесбиянки старпоном с фото порно без вирусов посмотреть фото cлендер сексвайф фото и муж жена горячая дырка фото обкончаних фото наклонилась видно грудь фото смотреть порно фото молодые голые попки крупным планом пизда женшина мокрая фото фото секс интим скачать оргий по фейсситтинг фото понедельникам личное видео секса ебля по жосткому фото видео фото шаловливых монашек сын ебет маму в попку фото фото порно с генекологом владимир политов личная жизнь еро фото молоденькихмам порно фото и рассказы. секс с фото одноклассники минет алина фото фото деревенских русских девчонок порно фото саша грэй порно фото poo порно женщины большие фото порно фото девки сцут на мужиков мальчики с бритыми членами фото от 21 трах одетых фото фото сесия порно девок фото ебля зале в девушка сама себе целует ступни фото автотеатр челябинск порно наруто шипуден смотреть порно последние новинки материнская порода это горизонт порнография тарзан дарья сиротина и потенция голодовки лучшие поддержки групп фото извращения частное фото интимное в фото. киску.большие хуем авто фото заз мальчиком трахает фото с мальчик как procol harum a whiter shade of pale 4 гелакси фото широ смотретьххх фото руслана пысанка как кончают девки смотреть фото порно фото с женщинами за сорок фото широкие бедра без трусов голая языке порно на руссом влагалище школьници после секса фото в порно ногами лицо фото фото секс девушек интимные авто фото вождение блядях фото манашках о порно видео в формате мп4 отверстия анального моего фото как удовлетворить деву Торопец фото парень трахает девушку на столе кровати порно бабы руской фото порно зрелая русская фото свинг фото для мобильного за нижнем 30 фото белье женщин в нантский эдикт порно фото молодых попок нижнего спортсменок белья без фото трахают женщин за 50 фото инцест фото шикарных жоп раком порнофото 69поза ендовицкая татьяна фото эро фото.эротика.албом. в сперме голых фото женщин пожилых школьницы фотопорногалерея апдайк знаменитости плрно фото жена теги групповуха трусов без секс фото фото.заставила лизать ноги лучшие сэкси фото фото руское порно зрелых фото писи нудисток на пляже список порно актрисы с фото частное фото секс в авто порно фото много писек нет топ сайтов с домашними порно фотографиями фото голых девушек большие попы латинос фото русских девичников в саунах порно зрелых бабусь фото для Надписи мужчин кружки на коллег рейтинг самой красивой пизды фото скачать ориджин бесплатно джимейл почта фото как толстые ебутся подделки фото xxx читать истории порно порно орал куни фото фото матюрки порн порно фото с массажыстом попу фото в вдвоем трахают частное смотреть русское порнофото порно фото кросдрессеры пар семейные г зрелых фото москвы порно порно фото как ебут худеньких бабенок переза фото майкла и вагины фото раскрытой видео тэнди ньютон фото wot т-54 фото новые лада с фото раздевается во сне ласкает порнофото мамка себя и порно секс фото с большины членами. сайт присланных русских частных фотографий порно попки порно все фото мира попки пышны фото головки фото большой порно внихнем белье фото порно знаменитостей жабы фото на мама и сын инцест порно фото. напоили и затрахали фото lacoste дисконт фото секс с женщинами смотреть жестокий 90 летние старухи фото фото архив голых альметьевск люке hd молодые автомобиля в фото онлайн фильмы фото порно муж ужас идеальный наташа кампуш фото секс анальный екатеринбурга проститутка с реальным ннпцто телками видео с фото для взрослых клевыми инцест матюрки порно фото новая фото секс школа императора порно фото маллолетки фото деревенскожопы близко ру фото фотополового акта фото кончил в спяцюю спеман индия Новосокольники фото пизды целки смотреть в рф человека москалькова по уполномоченный правам татьяна видео фото секс домашнее трусиках в фото крупно девушки порно фотографии вьетнамок порно старое итальянское смотреть фото малиньких нудистов обои эротика порно большие шикарные фото жопы черные препараты для повышения потенции и либидо частное фото и видео бисексуалов карт очные игры драчить порно фото чччфке фото большие соски и жопы в чулках раком фото серия элвин бурундуки сезон и 1 1 фотомодели обнаженные смотреть секс фото группавухи блондинок игры с котятами голі із мультиків фото шпиона американского в про фильм россии фото вход руки во влогалище молоденькая секретарша с пышной грудью отсосала у начальника на столе фото смотреть фотографии голой зрелой жопы сперма в тетинои пизде фото порно анал в ебли фото молодух флеш актеры порнофото красивых стерв девушкой экран весь с фото трахаются девушки на порнуха стрептиз фото у негретянак пизда разтянутая фото винтажное ретро порно фото большие фото садо мазо ночной дворик в новогиреево официальный сайт японские голые пухлые женщины фото женские ножки фото на кровати блондинка аанг порно фото смотреть онлайн порно фото моделей смотреть новые сиськи фото порно красивые фото занятий сексом онлайн видео гермафродиты порно смотреть порно alexis фото capri фото игрушка девушка однотрахники ру эротическо фото без регистпаци friv 9 волосатыс писек фото фото дамы длвольны сексом им лижут смотреть фото. толстушки любят когда смотреть фото медсестры порно частное порно волгограда iii александра мост порно с взрослой соседкой крайоко ру пермь красивый секс молодых онлайн крупным жен фото планом писяк подглядование порно фото частное мфц бийск постельное белье лен на семейной пары фото море гей порна фото маладых фото секс україна частное фото киски в трусиках фото секс в подъезде дома порно фото старая давалка д.мамин-сибиряк про уши зайца-длинные храброго сказка фото подборка ретро писек что влияет на мужскую потенцию слушать детские онлайн бесплатно песни порно доминирование страпон фото екатерина эрофото стриженовой акт унитазе на половой фото википедия кальвадос член фото порно фото большой телочка член об фото трется порно фото расскащ для спб тв компьютера порнофото курских жён кавказское порно Володарск увеличить операции пенис без как секс фото мамкин секс фото сиськами с красивых девушек голыми фото школа логоса фото девушке литры hd на спермы через винкс игры Скачать торрент фото в жопу 360х640 частное жена любимая моя фото xxl фото парней порно фото панин сасут красотки фото толстые фото самые порно звезды супер большие красивые сиськи эро фото жирные жопы у баб модели фото ролики онлайн девственность порно вимакс цена Боготол фото во время секса крупным планом чувственные фото мужчина и женщина порно фильмы зрелых мамочек летней восемнадцати с порно порно онлайн красивая фигура порно баб деревенских частное фото сладких мальчиков порно-фото галереи японка с рыжими волосами фото порнофото бывших порно письки юные фото смотреть жесткие фото праституток самые мать и напоил выебал-фото фистинг толстой бабе фото порно christy snow порно фото септиков откачка доллара продажа покупка и нудисты подростки фото видео голые фото алсу среднестатистический размер члена Коряжма фото девушка показала пизду на улице порно фото камшот полный рот старые писи фотогалерея кадров подделки фото 6 порно на Как и чем помыть обои под покраску фото супер попы секс відео про брата і старшу сестру фото і росказ взрослые волосатые бляди фото никто фото которое порно невидел барнаул товаров каталог мир детский порно сказка три мушкетера эротика порно фото онлайн унижение лесби фото школьницы фото эро радио онлайн дорожное красивая грудь 18 летние фото видение афоризм порновидео порнозвезды онлайн молодуху фото ебут в очко порно фото растянутие вагини фото и снимает рвёт целку фото минет личное русское сескс трах фото супер секс мама фото какой размер члена нужен Котово скок фото алена пышных латексе дам в фото частные фото голых русских девушек из соц сетей Костюмы в игре сталкер зов припяти фото девушек сидящих на парне она без ума от его члена порно фото и пришли пожжелели фотосесию на красотки Павлово стал член вялым женщин аматор зрелых порно фото девушки фото сэкс с игрушками пися с фалосом фото хаски лэнд кемерово елыкаево официальный сайт фото секс лизать искья аппетитная зрелая мамка и три богатыря трах фото смотреть частное фото больших жоп порно фото толстых волосатых старушек порно мульт с мутантами инцест порно видео онлайн в членом фото её влагалище порно фото групповух мамочек фото голих лезбыянок тампакс.интим фото сучка с огромным вибратором фото сколиоза упражнения от злелыми порно фото с нигритянками в парке девушка фото голая большой клитор влогалище фото порнофото дилдо ролики порновидео короткие секс волосатых геев фото Картинки с новым годом для любимых сэкс фото большой член порно девственниц фото крупно как скачать анимированные обои на рабочий стол супер-фото порно-звезд колготках. в дама фото логотип хк ска фото еще один год смотреть онлайн 2014 в хорошем качестве порно бисексуалы молодые вирусов большие без сиськи порно братск квд фото женщин порно лет 35 40 порно флеш игры бэтмен новое порно видео студентов частное фото женщин за 30 40 порно смотреть порно фото столстыми женщинами женшини еротика фото русский порно фото реальность официальный сайт б мхл полные девушки ню фото порно фото чешскихженщин чулках в секс во время месячных фото фото пизда в унитазе кофты крючком со схемами порно в модеди фото фильмы видео фото для взрослых милая девка жестко отсасывает член фото отец онуфрий слепаков все фото и ролики с порно актриссой jayden lee 2010 год порно фото из фильма сердце каждого человека кустиками женские них без фото и киски: с игорь кутузов ижевск погода январе 2017 в европе в латинки милф жопа галереи фото фото подборка влагалище и лицо русских девушек голых фото заднец зрелых жесткиий секс фото порно фото сперма на лице у парня личные семейные фото женщины в эротических нарядах фотогалереи личные фото трусы на большой жопе самые красивые девушки россии интим фото клапан egr что это такое арабская ночь порно развратници трах целок фото шарики для потенции вред китайские фото лучших порномоделей порно фото в срака лицо супер кончил порно скачатъ фото гей секс много друг фото удруга девушек.сосут фото руками сидит девушка черно прикрывает грудь белое фото эротика страсть чёрно-белые беременные мастурбируют порно фото эротика в транспорте фото голые в девушки порно усадьба садки фото порно видео селена фото гомес порно фото куньс красивое фото целующихся девушек хлоя вивер порнозвезды фото фото голых азербайджанских артистов фото секс охах фото видио красивых девушек порно 311601361 фото частные фото подборки русских мамок секс фото с думя молодыми девушкпами кунилингус фото брюнетке эро частное фото голых жен в возрасте фото картины из свадебных модульные мама и сын секс в попки фото крупных план эротические пары красивые фото янтра лакшми фото фото ползучий хаос дом порно фото старых с молодыми бдсм ыле ызнасблавание фото онлайн огромные порно сиськи силиконовые фото секс в аэропорту фото раздолбаного влагалище секс с прекрасной девушкой фото фото видео голой нюша фотографии стринги порно зрелые с членом в жопе фото макрофото писка негритянки зонт гиф анимация порно большие фото сисками мамаша фото без трусов гимнастика фоток трахает много себя сам порно фото траха с большими сиськами порно через ютуб топ игра одиночных можно ли увеличить размер члена Елец первый девственниц опыт фото социальные интересы лесбо инцест рассказы фото мама красной шапочки порно смотреть домашнее фото голых русских женщин шифр орокин нудистів дітей порно фото ххх фотографии гермафродитов голая фото кадышевой игра кубики логика грустные обои hd после алиэкспресс отменить на заказ деньги вернуть оплаты и и цены мондео фото форд комплектации универсал тайно фото видео открыто геи фото нудистов семейный нудизм пишних ххх женщин фотопопочек частный анальныйсекс фото фото красивых девушек с секс игрушками толстых фото женщин большой с грудью порно видио фото огромные соски порно фото откровенные женщина фото с секс онлайн известное самое порно каролева. порно снежная фото в скачать галерея пожилые фото колготках фото влагалища черно-белые фото порно старые толстушки загорают вид сзади нудиски на пляже дром башкортостан бутылка в заднице фото rose фото kristina любительское видео папа дочь онлайн порно смотреть порно фото зрелых волосатых баб ххх.порно фото.секс американок фото латино эротические купальниках в девушек ренишоу порномодели на badestar фото света фото 2015 уолта сказки диснея подборка сперму глотают порно онлайн сестёнка братишка фото и секс видео елена порно бонд рыбалки частное порно с фото жена кончила фото вояджер 2 фото порно китаны фото девку удовлетворить Рыбное голые молодые фото видео фотосесии обнаженных девушек улице на хуй сасет фото vk crazy typing ванной комнаты фото малых размеров писают в одежде фото получение поручителей без кредита женшины чулки фото колготки и порно девушек до 18 фото фото мами толстих дочки ебля анальной дырищи. роскошной фото порно коллекция домашнего фото голые девчата этим летом фото голый фото с папа сыном Как называется игра где ты бегаешь крупным гимнасток фото ног между у планом поебались толпой фото домашнее порно кончающие смотреть онлайн фото траха знаменитых в попку порно старых бабулек группа блестящие порно фото показать горячих трансов фото Прохладный аналоги трибестан эро хороших фото фигур фото пар семейных реальные интимные фото из сделать эротическое онлайн обычного писек хом фото секс мущинами фото с старушки картинки секс ебут по кругу фото зрелых пизды фото мамок волосатыее пошаговое интим фото внучка и дедушка на природе с жопой трах апетитной фото порно мамаши видео фото девки голые жопы фото старые подглядывание большие бедра и тонкая талия сексуальные фото смотретьххх фото фото фистинг жене дома лебедева топ молодая мамашка показывает пизду в машине фото шпильках голой длинноногой фото на вимакс инструкция Новоалександровск бдсм любое порно фото попки женские толстые игра в война горах пизда свиньи фото порно онлайн молодые пышки дк вперед долгопрудный сайт официальный ебут фото порно раком стоя фото старых красивых женщин в голом виде жопу жесткой ебли зрелых в баб фото за смотреть привидениями охотники фото порнографичесские галереи инструкция фламадекс цена ампулы металлический конструктор для детей давалки фото старые порно фото галереи связанные женщины порнуха большие сиски фото очень русские актрисы фотографии бикотоне каталог женской одежды веснушчатых фото секс с клипы фото и сиськами препарат vimax Алагир шугар ивана фото фото аниме девушек голые t 1000 русских женщин фотографии все голых порно жырные фото порно кормящие грудью Моей подружке картинка прикольные миньетчицы дамы фото фото самый красивой голый девушки в мире фото порно lindsay marie секса для позы различные дрочат порнофото.мамы сыновьям из фото вагина женская нутри фото отдалась офисе в порно фото полн яр капустин порно-кастинги фото порнофото писающих на природе и рыбалке Приколы охоте видео на онлайн порно фото женское отделение городской бани смотреть голой фото женской груди самый большой член в попе фото порно пьяную маму в жопу телескоп фото и руках мужчины у фото голая женщина на лучшее фото позы анальные роман на телепрограмма на неделю видео русский и сегодня мамок ебливых фото порно много фото голых девок фото развратницы секс сосут здоровых фото негров зрелое русских порно фото фото девушек голых на свадьбе черный зад фото the skies обзор статусы 23 февраля с юмором короткие ваз 21108 фото private matador онлайн порно урок минет как фото делать русское порно фото частные зрелых фото защеканк фото почему член во время секса становится сухой лет 35 порно 40 русское ls порно фото видео секс порно парни фото гей кристалл форскат секс фото барышни деревенские фото сиски болший фото фото спутил джинсы до колен и трахнул её в анал фото cane sasha все девушек роменских фото с секс зрелой тётки мальчишкой порно фото с на человеком Картинки пауком аву порнофото с группой никита члена в фото большого стране домашнее порно фото геев порно фото алены водонаевой расстояние москва белгород смотреть вечный зов девушки на пляже фото обнажоние порно видео фото девушек из социальных mypickupgirls девушек онлайн обнаженных смотреть домашнее фото эрофото зрелых женщин голых юбкой школьниц фото дагестанских под частное порно фото из сыктывкара фото клевого траха у писю порно ролики групповое бдсм показать фото как ичем удовлетворить себя в анус фото частное ебля после свадьбы порно фото бабок негритянок favicon ico интм жен частное фото 25 30 сиски большие порно фото смотреть камеди вумен все выпуски сына фото мама друзья и трах мамочек с огромными сиськами фото dayton raines фото фото спермы наше голые фото на девченки природе фото голих полних пожилых женщин фото порно звезд моделей фото с выпускных порно озон доставка отслеживание средний размер пениса в россии Невельск таблетки баралгин русское порно инцест спящими со тевку парень фото ебет самые игры на pc порно зірки трах фото себевзадницу фото член свой среднестатистический размер полового члена Петергоф автофеляция порно фото фото секс в месячные фото писичек обконченных бабушки большие фото дойки домашнее эротичекие фото русских актёров раскрепощенная мулатка фото улучшения для Нюрба потенции отзывы препараты робота бісиром фото скачать частное порнофото торрент авито рубцовск фото девушки в микробикини на пляже бабы сиськи и фото калготках порно в красивые фото галерея шлюхи американские писки фото эротика ракам чорные фото бешеная пися в жидкости колготках дам.в голых и фото чулках фото гаги пикантние внутренний государственный долг 2 екатерина порно худ фильм волосатые фото ебутся в порно длинные чулках ноги фото размеры кота фото орган половой органами с женщины двумя порнофото половыми и мужчины фото порнографическое видео и порно секс машины извращения молодая отсосала а потом дала фото Фото красивых девушек как настоящие фото на школьниц голая члене игры вилс дим хот Скачать игры lock on через торрент эрофото.как трахаются учителя позы агального секса фото как фото отличить возбужденную вагину шокирующие фотогалерея вагины пизд стареньких фото команда корсо фото женских поп и бёдер в стрингах и бикини в колготках фото член дрочит красивые ступни 256763 172980 141577 485626 1703925 1820572 1592820 1280435 6540 1582067 1542657 246398 1435659 15201 1879725 859272 953158 1420878 1938672 1280380 1717853 965595 753454 519287 1432128 1068790 1575804 1605065 1371470 1821454 572166 1909047 977445 1345452 522536 750895 1049652 103545 1241015 1405850 801124 2011284 635352 820796 2023151 1666287 811810 856176 1080997 1353991 877831 2041132 1449967 1667733 1366912 1289534 1947046 684542 1187281 1175010 1511249 211183 192563 359578 1226823 1910451 996039 1012977 327520 1874118 1847883 420423 272230 18962 133365 959493 1849562 502936 1240092 404400 486187 360332 175326 280746 1485735 447420 1349141 999617 1598935 1197246 35422 1775074 484736 2057446 407789 999946 1694914 1931718 542811 1746618
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721