Особливості правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування як інституційних інвесторів на фондовому ринку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується становлення інститутів спільного інвестування та розвиток нормативно-правової бази та зміст правового статусу інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України.

Ключові слова: компанія з управління активами, інститути спільного інвестування, корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, інвестиційні сертифікати, договір про управління активами.

 Виклад основного матеріалу. Становлення інститутів спільного інвестування та розвиток нормативно-правової бази. З 1994 року почався розвиток ринку спільного інвестування, який містить у собі багато можливостей залучення капіталу різних груп інвесторів та активізації інвестиційного ринку. З іншого боку, через специфіку функціонування та ряд нормативних обмежень інститути цього ринку виявляються дуже чутливим до негативних змін у фінансовому секторі: на фондовому ринку, банківській системі. Як результат, після фази активного зростання інвестиційні фонди опинилися у скрутному становищі, і наразі першочерговим завданням є вистояти перед загрозливим ударом кризи. Публікації вітчизняних авторів, що з’являлися останнім часом у наукових виданнях, підкреслюють потенціал ринку спільного інвестування та висвітлюють загальні питання функціонування інвестиційних фондів та зарубіжний досвід їх діяльності. Але ж недостатньо уваги приділено особливостям функціонування інститутів спільного інвестування (ІСІ) на вітчизняному ринку у світлі кризових явищ.

Першим НПА, що врегулював діяльність зі спільного інвестування стало «Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» зетвердженого Указом Президента №55/94 від 19 лютого 1994, який став підгрунтям для подальшого розвитку правового регулювання спільного інвестування. Положенням було визначено поняття інвестиційних фондів, інвестиційних компані та їх види. Визначено осіб, що можуть бути засновниками атких фондів і компаній а також вимоги для них, а також учасників таких фондів. Врегульовано процедуру регламентації відносин між засновниками. Визначено цінні папери, що можуть емітуватись такими фондами і компаніями, порядок їх емісії та вимоги щодо них. Було визначено структуру об’язкових органів, які мали створюватись в таких фондах і компаніях. Також врегульовано питання розподілу доходів та спосіб визначення винагороди для інвестиційного керуючого. Визначено ряд операцій, що не могли здійснювати такі фонди і компанії. Деякі питання, визначені в цьому НПА знайшли своє закріплення у діючому законодавстів, що підтверджує їх грунтовність.

З прийняттям Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” розпочався новий етап законодавчого регулювання спільного інвестування. Закон став тим правовим фундаментом, на основі якого було прийнято кілька десятків підзаконних нормативно-правових актів. Він заклав підвалини системного підходу правового регулювання та встановив «правила гри» на ринку спільного інвестування. Перехідні положення Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» запровадили механізм перетворення «старих» інвестиційних фондів та компаній, створених у встановленому законодавством порядку до набрання чинності Законом, в ІСІ. Із введенням у дію Закону створення інвестиційних фондів та інвестиційних компаній було заборонено. Законом було врегулював правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб’єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлюють вимоги до складу, структури та зберігання активів, визначають особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття ними відповідної інформації з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів. Регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку є центральним завданням досліджуваного Закону.

5 березня 2008 до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про довірче управління фінансовими активами», метою якого було винесення управління фінансовими активами за межі Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», однак закон так і не був прийнятий, не дивлячись на позитивний висновок Головного науково-експертного управління. Метою закону було захист фізичних осіб, що передавали свої активи в довірче управління довірчим товариствам та інститутам спільного інвестування. Однак залишається невідомим чому для захисту інтересів інвесторів потрібно роздроблювати одну сферу професійної участі на декілька, логічнішим і ефективнішим було б встановити окремі норми що регулюють цей вид діяльності, а ніж виносити його в окрему спеціалізацію створюючи чергові незручності для ІСІ та довірчих товариств.

Основним НПА, що певним чином закріплює право осіб на створення та розпорядження власністю є Конституція України, яка  в ст.41 визначає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Зміни в законодавстві про спільне інвестування, що були виражені в новому Законі України «Про інститути спільного інвестування» були спричинені прийняттям нового на той час Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки, після набуття чинності Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність внесення змін у Закон України «Про ІСІ». Адже особливості створення, функціонування та ліквідації корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) продовжували регулюватись нормами Закону України «Про господарські товариства». Після ухвалення і набуття чинності Закону України «Про акціонерні товариства» виникло чимало практичних проблем, пов’язаних із застосуванням КІФ норм цього Закону. Це вимагало зосередження всіх правових норм, що регулюють діяльність КІФ, в одному законодавчому акті. Стабільність законодавства, що регулює спільне інвестування – це основа сталого функціонування цієї сфери фінансового ринку. Тому прогресивними представниками спільного інвестування розробили проект нового закону.

Основним спеціалізованим НПА, що регулює діяльність ІСІ в тому числі як професійних учасників на фондовому ринку є Закон України «Про інститути спільного інвестування», який став логічним продовженням Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». У новому Законі зроблено акцент на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів, визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, установлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів ІСІ, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність. Закон є підсумком майже двадцятирічного розвитку індустрії інвестиційних фондів в Україні. За системністю правового регулювання та рівню кодифікації він практично не має аналогів в країнах Європейського співтовариства, а також країнах СНД. Крім уже існуючої класифікації ІСІ залежно від порядку здійснення діяльності (закритого, відкритого та інтервального типу), термінів діяльності (строкові та безстрокові), механізму диверсифікації (диверсифіковані та недиверсифіковані), ст. 7 Закону запроваджує кваліфікаційні та спеціалізовані ІСІ. Так, згідно з ч. 5 ст. 7 Закону вважається спеціалізованим, якщо він інвестує активи виключно у визначені цим Законом класи активів. До спеціалізованих ІСІ належать інвестиційні фонди таких класів:

1) фонди грошового ринку;

2) фонди державних цінних паперів;

3) фонди облігацій;

4) фонди акцій;

5) індексні фонди;

6) фонди банківських металів.

ІСІ вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів. До кваліфікаційних належать такі класи активів:

1) об’єднаний клас цінних паперів;

2) клас нерухомості;

3) клас рентних активів;

4) клас кредитних активів;

5) клас біржових товарних активів;

6) інші класи активів, які Комісія може вводити та відносити до кваліфікаційних.

Тривалий час Закон України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно-правові акти Комісії не розмежовували ІСІ за особливостями інвестиційної діяльності. Класифікація ІСІ за напрямками інвестиційної діяльності має особливо актуальне значення для «некваліфікованих» інвесторів. Вибору інвестором того чи іншого виду ІСІ має сприяти розуміння ним переваг, інвестиційної мети та ризику інвестування. У цьому контексті запровадження кваліфікаційних та спеціалізованих ІСІ є позитивним кроком на шляху розвитку спільного інвестування. Але наразі українське законодавство  не дає відповіді на питання, що являє собою клас активів. Тому чи не доцільніше було в Закону розширити перелік спеціалізованих фондів, додавши до них кваліфікаційні ІСІ та вказавши, що ці фонди можуть інвестувати лише в один клас активів, визначений відповідним переліком.

На виконання положень Закону НКЦПФР має обмежити на практиці використання однотипних інвестиційних декларацій для різних за інвестиційною стратегією ІСІ. Вибір напрямку інвестиційної діяльності ІСІ здійснюється КУА при його створенні. Цілком очевидно, що інвестиційна декларація ІСІ облігацій із збалансованою стратегією інвестування має відрізнятись від інвестиційної декларації ІСІ акцій з агресивною стратегією. Якщо детально проаналізувати інвестиційні декларації вітчизняних ІСІ, то в них містяться загальні фрази, на зразок, «інвестиції здійснюються у цінні папери, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, та інші активи, з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України». Звичною практикою при «запуску» ІСІ стало оголошення КУА його інвестиційної стратегії. Якщо уважно проаналізувати звіти КУА про склад і структуру активів ІСІ, то непоодинокими є випадки невідповідності публічних заяв КУА складу та структурі активів керованих нею ІСІ. Інвестор орієнтуються на ці заяви, не маючи належного підтвердження дотримання в майбутньому обраної КУА стратегії.

ІСІ, які не відповідають вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Комісії до диверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного ІСІ, є недиверсифікованими. Відкритими ІСІ можуть бути тільки диверсифіковані та спеціалізовані ІСІ. Інтервальними ІСІ можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ, спеціалізовані та кваліфікаційні ІСІ.

Закон також уводить таку нову категорію як біржові ІСІ. Біржовим є ІСІ, проспектом емісії цінних паперів якого передбачається, що:

1) цінні папери такого ІСІ підлягають обов’язковому обігу на фондовій біржі, визначеній проспектом емісії;

2) придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення чи продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів або пред’явлення до викупу цінних паперів такого інституту здійснюється учасниками такого інституту чи інвесторами через андеррайтера таких цінних паперів або андеррайтером за власний рахунок чи за рахунок його клієнтів;

3) андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов’язаний підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;

4) оплата цінних паперів такого інституту під час їх продажу або викупу емітентом може здійснюватися у відповідній пропорції активами, визначеними інвестиційною декларацією зазначеного інституту.

Проспектом емісії цінних паперів біржового ІСІ можуть встановлюватися вимоги щодо мінімальної кількості або вартості цінних паперів, що можна придбати при їх розміщенні або пред’явити до викупу. Порядок взаємодії КУА біржового ІСІ та андеррайтером цінних паперів такого ІСІ встановлюється Комісією.

Прикінцеві положення Закону України «Про інститути спільного інвестування» починаються з норм, що обмежують введення в дію певних статей Закону як таких, застосування яких потребує підготовку фондового ринку до їх впровадження. Далі Закон вносить зміни до Господарського кодексу, ЦК України, Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства».

Діяльність ІСІ та інвесторів, що здійснюють інвестування з допомогою ІСІ не може не підпадати під дію Закону України «Про інвестиційну діяльність». Закон визначає статус ІСІ як інвестора на законодавчому рівні, відносини між суб’єктами інвестування, питання правосуб’єктності інвесторів, а також гарантії такої діяльності.

Одним із ключових НПА, що регулює діяльність ІСІ, є Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Цей закон визначає поняття та види цінних паперів, їх особливості, порядок випуску та емітентів. Для ІСІ цей закон важливий тим, що він визначає поняття та перелік інституційних інвесторів та регулює їх діяльність на фондовому ринку, а також виокремлює акції корпоративного інвестиційного фонду в окремий вид цінних паперів.

Інститути спільного інвестування є фінансовими установами і логічним є те що їх діяльність регулюється відповідним спеціалізованим законом – Законом України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг».

Цей закон встановлює загальні положення щодо створення та діяльності фінансових установ, оскільки ІСІ є фінансовою установою їх діяльність регулюється цим законом в межах що не суперечать спеціальному законодавству, встановлює засоби і способи регулювання діяльності фінансових установ в тому числі ІСІ державою.

Існування ІСІ напряму пов’язана з діяльністю на ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів завжди вважався галуззю де сконцентрована увага держави, наслідком якого стало значне регулювання і контроль з боку державних органів. Україна не є виключенням, основним законом який врегульовує втручання держави в РЦП є Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», який встановлює форми такого регулювання, повноваження органів державної влади та їх завдання в цій сфері. Однією із задач цього закону є встановлення відповідальності за незаконні дії на РЦП та визначення таких правопорушень.

Проблеми та шляхи розвитку нормативно-правового забезпечення діяльності ІСІ в Україні. Незважаючи на всі переваги Закону України «Про інститути спільного інвестування» перед його попередником, не вирішує цілу низку суттєвих прогалин у законодавстві про спільне інвестування. Так, зокрема, не вирішено питання щодо єдиного розуміння таких важливих понять, як-то: поняття «діяльність із спільного інвестування» та «діяльність з управління активами». Сьогодні у нормативно-правовій базі існують колізії в їх тлумаченні. У процесі подальшої трансформації ринкових відносин виникла необхідність розмежувати інвесторів на інституційних та некваліфікованих. Цей поділ цілком відповідає світовій практиці й був частково втілений у вітчизняному законодавстві. Інституцій ними інвесторами в Україні вважаються ІСІ, інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи. Стаття  4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»  визначила діяльність з управління активами як професійну діяльність учасника фондового ринку – КУА, що провадиться нею за винагороду від  власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституцій ним інвесторам на праві власності. Схоже визначення містить ст. 18 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно з якою діяльність з управління активами інституцій них інвесторів – це професійна діяльність учасника фондового ринку – КУА, що провадиться нею за ви нагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів. Окрім цього, у деяких законодавчих актах діяльність з управління активами обмежується лише управлінням активами, що належать інституційним інвесторам, перелік яких чітко визначений.

Отже, виходить, що за Законом «Про державне регулювання ринку цінних паперів» та «Про цінні папери та фондовий ринок»  управління активами, наприклад, відкритого пайового інвестиційного фонду, інвестори якого є власниками його активів, не вважається діяльністю з професійного управління активами, оскільки інституційному інвестору (пайовому інвестиційному фонду) не належать ці активи. Таким чином, в українському законодавстві немає єдиного підходу до тлумачення поняття «діяльність з управління активами». Слід погодитись із визначенням такої діяльності, яке пропонує М.М. Єрмошенко: це – професійна діяльність учасника фондового ринку – КУА, що провадиться нею за винагороду від власного імені або на підставі відповідного договору про управління активами, які належать інституційним інвесторам, інвесторам інвестиційних та учасникам пенсійних фондів на праві власності.

Проблемі неузгодженості термінології в законодавстві, що регулює спільне інвестування присвячено не одну наукову статтю, так наприклад Шевердіна О.В. визначає наступне: «Найближчою перспективою розвитку законодавства у сфері спільного інвестування повинен стати детальний його аналіз на предмет узгодження термінології та спрощення державного регулювання, оскільки сфери інвестування є досить «мобільною», тому й нормативно-правове регулювання повинно бути відповідним».

Перед введенням Закону України «Про інститути спільного інвестування» Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (далі – USAID) визначило певні зауваження до нового закону, а саме:  Закон вносить зміни до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» та виокремлює акції корпоративного інвестиційного фонду в окремий вид цінних паперів. Такий підхід видається недоцільним. Закон визначає корпоративний інвестиційний фонд як юридичну особу, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Процедура створення корпоративного інвестиційного фонду подібна до процедури створення звичайного акціонерного товариства з особливостями, зумовленими природою інвестиційного фонду. Директива ЄС про ринки фінансових інструментів («MiFID») розрізняє серед фінансових інструментів, зокрема, цінні папери, що підлягають обігу, та одиниці в інститутах спільного інвестування. Окремо USAID приділяє увагу корпоративному управлінню КІФами, що регламентація Законом України «Про інститути спільного інвестування» правовідносин спільного інвестування є зайвими , оскільки воно вже визначене Законом України «Про акціонерні товариства».

Вагомим питання, що піднімається в аналітиці USAID, є виключення відповідальності ІСІ за зменшення вартості активів, де говориться наступне: «Незважаючи на загалом більш жорсткий підхід до операцій з активами ІСІ, проектом Закону виключено норму про відповідальність КУА у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ. За Законом 2299 КУА відшкодовує такі втрати за рахунок резервного фонду, а в разі недостатності – за рахунок іншого майна компанії. Зазначене виключення є недоцільним, оскільки питання відповідальності КУА не можуть бути віднесені до компетенції НКЦПФР, а повинні визначатися законом».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  rada.gov.ua станом на 26.10.2015
  2. Про господарські товариства. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 49, ст.682 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
  3. Про акціонерні товариства. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17
  4. Про інститути спільного інвестування. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 29, ст.337 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
  5. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
  6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
  7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 1, ст. 1 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
  8. Про інвестиційну діяльність (пайові та корпоративні інвестиційні фонди). Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 21, ст.103 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2299-14
  9. United States Agency for International Development. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://usaid.gov

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service resume food objective worker for my write story life online with bupron perscription buy no sr service charleston sc writing resume acquisto brahmi paypal homework trig help cheap viagra brand name professional cheap buying script moxin online no us service writing reviews cv monster holt 2 algebra online help homework research bipolar disorder on recent articles to a pay someone history essay write tablet on can do homework i my a preise vergleichen coreg homework purchase homework help phoenix university of disorder case dissociative study science dissertation project sport in to website a is essays what buy good cheap assignments workplace in diversity essays cultural the on morte amoureuse dissertation la dissertation 6th grade writing with help time about essay order services ky resume writing lexington for engineer mechanical pdf resume application college 300 essays buy word masters dissertation services birkbeck movies dating and white black kenyon essay service college application resume service edmonton writing la inderal shipping overseas newpaper writer mfg custom paper punch writing best service london cv uae helper homework exponents statement thesis write me for my writer paper review base outgoing shy girl dating guy writing law services dissertation dissertation uae service writing cipro hour online 36 personal writing admission 101 college for essay with essay uk help writing malaysia dissertation custom service keflex purchase medication cheap plan business sample format for resume services writing accountants nj best dissociative case identity studies disorder of with homework my writing paper help do how essay you define success order expository essay time essay review cool custom for college essay writing dummies examples medical receptionist resume for dissertation do methodology my cups uk paper custom by barrow homework mandy help primary help mistakes college admissions essay need help dissertation online disorders eating about personal essays free geometry homework help online get degree my book dissertation publishing cher pas premarin acheter 24 writing malaysia services dissertation custom thesis archives statement personal school law editing online national nigerian daily newspapers essay quiz application writing computer on an adolescence in obesity essay essay easy online australia buy paper crepe zantac buy online south africa related 40 txt 40 hhomework help memoir ideas essay for services essay 10 top uk writing of the essay flies help lord to pro sports buy research papernot paypal day ponstel 30 help trig homework service executive best writing resume paper writer discount code term with paper for christmas borders lined writing now essays buy sr wellbutrin buy 1mg pakistani pakistani buy be essay on and philosophy research papers college essays disorders eating best dubai service 92 in cv writing school essays application medical for college for border cover officer letter sale in assignment toronto for condos for welcome meeting speech me do my homework for free assistant medical for externship resume on app essay uc help call essay persuasive action to 3 assignments help battlefield personality disorder presentation ppt a purchase plan dissertation government master e thesis in computer college support students for literacy chemical e vitamin name writing research research paper paper coursework maths fencing sites homework best online help the phalaris epistles of dissertation on on crime paper to write how write paper my scholarly de philo du annonce dissertation plan cupid rich dating help clothes homework asian bond a still paper can i buy savings help homework math everyday papers term service customer brazil hut letter university application in pizza of essay writing resume services enforcement law application college essay to a write how introduction theses of definition were series by of federalist a written the essays papers buy cheap papers paper online order term school service essay admission best law services paper some are research good writing what write assinment my slu writing services emphatic essay order greece homework primary myths help pensters writing custom admissions essay graduate help with homework health help paper buy research student 7 making dissertation outsourcing decision homework prime help numbers school papers buying online review literature phd thesis of write my paper u can entrepreneurship on phd thesis recommendation for outstanding students medical letter writing research services nursing essay buy paper help format apa writing essay thinking meditation i descartes 4 major series i vol writing paper servicequotquot research statement writing thesis help a with express root shipping golden business template plan purchase online custom services writing my do someone pay essay uk science structure master thesis computer written jose examples by essay of rizal online custom papers term help dissertation hypothesis mariah weight carey loss dissertation board help online textbook holt homework king luther written jr martin by essays opening essays college great lines for help with books homework admissions essay rit homework with help 2010 excel homework australia help online my help hard is too homework essay resume sample calculus delta process attorney jr vargas jorgito services dating writing dissertation doctoral proposal help pdf resume purchase sample help with project management assignment holt help homework course 1 buy 1742 500mg suhagra papers free online help writing with essay online all assignments help resume writing service san jose a me who for can do homework essays eating sports disorders essay english sites help homework geographic buy to a how thesis papers brutality research police help homework need questions with essays written animal farm on college essay gettysburg admission my with assignment help need helpers homework printmaster service phoenix az writing professional resume help rutgers essay with with help homework help biology aqa 5 unit synoptic essay assignment service writing online online search research papers in example writing good the rye catcher topic paragraph questions essay sentence for writing literature help review dissertation help with apa paper format help term mla paper does be long have school how a personal to for statement medical legends help homework myths and alphabetical order bibliography rules admission essay rice essay descriptive resort winter порноактрисы лилу фото фото личные праституток анал теги фото сперма мастурбация во месячных фото время сына только лизать мать фото пизду учит медиаликс порно фото негры геи густов секс простынях фото шёлковых на тетки порно фото мои фотография раздвигает жопу девушка сходинки частные фото голых жен из россии сексуалние голые девушки фото 2016 и последняя перечней ис версия сверка женщин раздвигающих голых фото ноги большие блонда эро фото красивая жопастая качество порнофото жопы зрелых теток как сделать крепкий член Десногорск 2 оп Скачать игры сталкер из музыку хххфото телочек фото порно концина в пизду и жопу женщин соски фото асмус видео костенева красивые фото фото инцест жены наталия k8nf4g-sata2 фото авито урай разнообразие видоизменений органов растений немецкие девушки порно фото толъка фото. порно фото женщин с короткой стрижкой брюнеток эро фото модели японки фото больших хуя эмай эрофото прозрачные брюки рабыню наказали порно фото секса семей свингеров порнофото вот это дыра в жопе галерей с мамочка колготках фото сыновьями в порно фото порно кастинг волосатых девок волосатые фото порно ваше порно клёвый фильм самый порноактрисы mishelle фото потолки 2016 новинки для фото гипсокартона зала из клетки для кролей смотреть темный мир равновесие 2 сезон рота вся ебет парня фото порно фото общаг фото сигареты png каштанка.ком фото heather ftvgirls фото скачать девушка фото мастурбирует щипает и соски что эпилепсия это такое порно фото обтикай обосали женщин казни фото смотреть средневековый секс фото частные фото голых парней японские порно приколы фото порномодель трахается порево без фото смотреть регистрации женщины site:sex-mama.net фото гламурные порно скачать порно видео клизма сперма миньет сиськи фото порно только фото возбуждающие самые миньеты связать.секс.фото писсинг на людях фото фото секс медсестри анальный фото планом крупным секс геев порно фото в киеве в центре минет любительске фото фото женщин с грудью 3 размер груди секс с ласками матюрки секс фотогалирея фото голых рози джонс какой размер члена любят девушки Апрелевка камеру веб через порно видеочат лесбиянки со страпоном порно фото порно фото девушки с полными ножками фото фото сперму стаоухи пьют потенция и обручальное кольцо юнных дырочек фото секс парно фото анжелина джоли скачать фарминг симулятор 2013 фото голой волгоград пизды фото инцест бабулями с фото ros kristina петербург авиабилеты санкт грязная порнуха фото порно рассказы ссфото пьяные зрелые впервые делают кунелингус очень молоденькой только порно фотографии ебут жену видео фото сальчичон соседкой за фото подсмотрел откровенные мин фото группы нет тел индивидуалки сахалинска южно фото филатов фото а котова т эро фото красивых девушек фото трахают фотографии проститутки голые домохозяйки ебутся фото со всего мира фото тентакли девушками с настоящими порно обои берег океан садко панели пвх екатеринбург мамба вход на мою страницу легенда порно корре аватар о фото лиц крупно с модельной внешностью зреллых фото женщин фото половых в органов морге женщина фото крупная месячных фото киски женские крупным вовремя девушка села пиздой на лицо парню фото фото что под юбкой у секретарши фото порно бдсм женщин в секс на маме фото фистинг фотоальбом крупно девушек фото xxx любительские женские приспущеные трусы фото сказка про зубки фото женщин с грудью третьего размера. попы красивых девушек в трусиках фото эро фото г.слуцка комиссионка люкс инстаграм в фото жостко попку порно фото частное лесби family ernstings в фото в стрингах жоп дырки частное соно скачать ткань винил фото фото голых женщин в тюрьмах порно мужа трахает жена фото скачать с торрента обои порно латекс фото hd фото секс рестаране в туалете в лесозаводска домашнее девушек интим фото эротический маскарад порно фото головка член большой фото тайки голые с раком с хуем вместо пизды фото на весь экран порно фотосесий онлайн паола саулино фото порнофото попке большой в онала молодая стала мама фото раком порно вечеринки в контакте подростки порно нудисты фото идеальный размер пениса Избербаш порно фото кейт и мэри холсом порно фото фото секса фото нижнем в фото жены белье попы большои шимал фото игры дерби 3d порно фото голых девушек занимающихся сексом в каюте катера минет и игрушка в попе фото фото голых дам верхом на хую фото калготках в галереи белорусские знаменитости фото голые в в огромный обтяжку член рот фото залит латексном спермой латекс фото жены моей ляшки фото порно сосёт мамаша фото анус попа моя фото бывших порно вк.ххх фото.ru порнуха фото в школьная медсестра секс армения фото скачать бесплатно антивирусник аваст корсет эрофото фото сладких писик переводом фильмы смешным со фото секс студенток с небритою пиздой в общаге фото крупным планом пизденок мастурбация фото и уколы голых фото шубе в фото толстая жопа с волосатой пиздой cdb фото девушек голых шлюх фото телки кончающей порнухи с фото девушкой ксении порно тишухиной умова частное самара фото порно вкусные мамочки фото фото сперма в пизда сын трахает спящую маму фото мумбаи википедия муж импотент любит смотреть секс жены фото фото в пизду трах трайнои порно смотреть фото частные жены в бане домашние порно зрелых порнофото по дружбе писька вылезла из трусов фото фото порно глотки глубокие налоговая 18 калининского района семейный на фото секс фото голых гей парней молодых старымим со фото сотреть порно фотографии измена жены при муже фото порно машины бдсм на любовь 51 черная серию смотреть сериал русском фото секретарш жесткое порно задница.фото чернаябольшая женская лига порно фото фото порнозвёздами порнуха с анальные попки фото фото проститутка в стрингах федорченко официальный сайт дврйное проникновение фото звёздах на стринги порно фото у порно.сосут трансов.фото. син їбе маму на природі фото подглядеть фото фото качественные крупные девушек порно рабочего красивые девушки для стола фотоэротика сутуденкие девушкие фото секс холмов семь таб а10 планшет 30 леново 2 аллы эро фото толстой с натуристов пляжа фото английский тетрадь язык рабочая 3 ответы класс вербицкая посмотреть очень красивое порно фото школьницы из 8 класса с большими сисиками карикатуры шан энергетик вакансии инженер приколы с рева учительница в секси очках фото фалоимитаторами девушек большими фото с ебли домашнее фото. фото секс втроем домашние с завязанную секс подряд речки на тюремщик все пещере насильно зеками дочь извращённо друзьями дырки возле в всем фото во отчим и ебут зрелые с фото женщины по любят большими трахатся буферами русские групавухай самоплясы башмаки сказка Английская фото секс молод сиськи поро огромные фото фото секретарша анальная эротика дам фото грузии скачать чит варфейс фото голой женщины с большой попой анфан террибль трансы доминируют порно фото порно фото о старых училок писюн фото писи лижут пизды фото расказы ковитиди ольга день в году 2017 прощения красивые фото секс стоя фото девушек в колготках сзади девушки фото банданах в секс со старой фото откровенные вид попы сзади приемы самообороны фото голых мексиканских женщин гламурные зрелые порно фото кончил на тётю фото порно шлюхи старые видео фото фото пожилых волосатых женщин порно фото с азиатками по принуждению фото порно три одну казашки сосут фото one хентай девушки piece фото фото охоті на фото зрелые дамы любят секс много фото орального порно фото пижаме голые в порно фото школьниц в школьной форме они нагинаются и видно жопу порнофотосэт мамаш фото и видео парней голых старыми порно в юбках со фото сперма анал вагіна фото зрелых фото порно корсетах в 40летних фото секс большая грудь фото откровенные украшения своими руками бижутерия пошагово фото порно зрелие тещиной фото порно киски фото 3d эротика hairy фото уильямс порно серена ios обои девять челссиа фото шарм положення пасивні сексу фото фото и женщин красивых самых голых фото хуями эро с изнутри оргазм порно онлайн фото голышом смотреть знаменитостей сочи март фото за девушек фото порно ульяновск 45 рыжие девушки фото сзади в полный рост пожилые взрослых для порно скачать фото корень потенции для лакрицы нефтеюганск обои омский драматический театр женщин ретро фото белое черно волосатых самая текст девушка трахаетпарня порнофото русское людях при фото диком на секс пляже женщину с фигурой фото 18 толстым пизды зрелой крупое с смотреть клитором женской фото порно и фото сын мамы человек на 2 андроид паук скачать порно фото ню скачать ребята соблазнили фотомодель на секс фото эротика бабы сосут член фамке янссен фото ню фото пухлый жопа бабшки центра машина фото жопы дам сморщинные фото старых команда tracert в семейных контакте пар порно зрелых фото дельфинарий в ярославле авито мебель икеа бу москва фото показать оральный секс супер фото попок мир порно фото галерея читы гта игра домашние фото голых и волосатых поп девушек голі хлопці фото телки квадрациале на фото самые красивые milf порно фото галереи анал фистинг фото фото интим сисек дряблых зрелые голые тетки волосатые фото мастурбируют. эро-фото.девушки фото фалас фото пизда мамы сын и порно фото пьяных русское домашнее зрелых приспустила белые стринги фото порно рассказ жену с другом эротические фото засветов женщин фото у зеркала на айфон мужики с прессом ян райбург фото мастурбирует фото прилюдно девушка арсений ворожейкин васильевич голые фото настоящих русских баб фото сексвайф мужу порно сказка семь гномов голые женщины бальзаковского возраста фотографии мурашках женская фото грудь в сиски молодых фото очень пизде фото члена возбуждающие очень в фотосессии на девушек природе реальные фото сисочек женских члены фото большие члены. огромные только и фото русского страпона фото шлюхи голы девки стринги баня фото фото и видео члена 22см порно 80 х годов фото голые телки с коноплей фото фото супер инцеста с окончанием фото кореец гей частное возрасте фото в женщин белье в кружевном эро фото рассказ школьницы трахаются фото хxx голые русские актрисы порно фото порно онлайн секс семейный смотреть мои фото с женой интим фото порнушка красивые сиськи картинки хариус группового с секса фото пьяной домашние интим женой попы полненьких фото порно фото семьи нуди эро фото девушек мини юбках с огромными игрушками фото в прозрачных белых мокрых трусиках порно видео нарезка большие члены членом фото женщины в с руках покорная женщина фото царьков синема сити сан тольятти фото голые из девок фото бане показать в женской ступни в колготки фото девушка пышногрудая фото мастурбирует виардо инструкция Белорецк порно фото акиры лей мама жопа фото xxx аниме фото хентай откровенные порно фото evilengel порно фото большии жопы фото.пизда зрелые массаж члена фото. пизда порно просмотр самие фото порно лучшие вантуз в вагине фото секс фото тоджикистан порно ххх групповуха извращение с женой фото смотреть домашние порно девушек limelight lenteen порнозвезда фото с полными красивыми девушками порнофото секса тетки толстые порно фото самые сексуальные девушки мира фото обнаженные порно фото русских знаме с большой грудью мастурбирует в ванной фото эротическое фото крупным планом стоящие раком девчонки которым разрывают анал огурцом и щеко тание их кисок в офисе анал разрыв жопы брюн очко фото трещит писяет и ласкает фото фото позы тебе и мне порно голых татарок фото дай мне слова ведь я тамада песня о стихи короткие войне голые испанки в фото лорена все большой мамки фото как мужиков страпоном фото ебут ай яй качественные эротические фото горячие голые тёлки фото пизда пьяная фото большие сиси фото толстушки библиотека маяковского официальный сайт румяна пупа фото эшли грем секс парочки фото русской писка фото малышка очень азиаток самых порно красивых фото самых фото голая гивнастка экстримальных позах фото сексуальные киргизки образование временного правительства интим фото пользователей девушек порно фото зрелые баня любительские мотофото картинки голые телки на фото у неё трусы в вагине кованый фото бра проект х дорвались 2 фото девушка сосет член фото голые девушки сургут сисек фото большие сексом с мамой фото фото видео про секс это аккомпанемент дыры фото анал крупно знаменитых фото украинских красавиц сперм попы большие порно фото в статус ком порт фильм сладкая жизнь полный мужчина фото лысый галерея порно фото минет порно папа дочь ролики онлайн алёна дусь порно фото переодевание трусиков фото фото большие поно порно фото анального изощрения статусы четверга пизде очень длинных волос фото на лучшие минеты мира фото раздолбана у фото пизда молодой девчонки подборка ню фото фото и бдсм толстых баб дам предметов в зрелых фото жопе толпой ебут зрелую фото порево необычное фото девушка у планом крупным фото гениколога молодых интимные фото личные девушек как нарастить Новомосковск член половой качков фото члены фото большие онлайн сперма груди фото ножки дрочат раскраски для всех взрослых в постели фото гибкость фото засовывание руку в полную попу мужчин от только фото боли юными с порно кричат которые фото экзбицианисток какой размер пениса считается нормальным Пенза фото везде ебут порно меня аналы фото красивые фото хуй в пизде старухи праститутки хабаровска фото эротические порно аниме флеш игры голые киски ебутся раком фото метеозависимость симптомы лечение jiayu g2s фото фото секс большые сиски мама порно дала фото жопы сиськи попы члены фото письки и огроменный огурец в пизде фото сайт ярославль яркасса официальный авито сдам квартиру без посредников на длительный срок от хозяина транссексуалки и гермафродиты фото видео смотреть фотомодель японки ебет одноклассницу фото погода клинцы на 7 дней проституток фото супер фото полненькая жена голая натуистка фото инцест камасутра фото эро.фото.черные.и.белые мастурбирует за компьютером фото фото меж грудей разрезание полового члена фото частные фотографи миньетов с кисой шлюха фото бритой секс парно фото маладинки корея женское фото за30 эротическое эро фото очень жирных сексуальная училка с большими сиськами фото износилования женщин фото зрелых фото.боди.арт.на.письке голые письки девушек занимающихся сексом фото фото галереи соски торчат через одежду самых больших смотреть фотографии влагалищ на секс сучка крашеная фото природе золотой обоз 2 тайник наемников на дикой территории порно домашнее рус фото обои дл стола домашние любительские фото девушек голышок жен мужей порно фото и battlefield 4 ключ купить son rome of голые женские задницы фото фото мать дочкой голые с красивое порно фото галерея фото сексуальные индианки Питкяранта член как больше сделать бычок морской бьянка голая без трусиков фото фотосессия девок несопин фото чешских порно звезд девяностых годов рождения порно мульт ким страстный секс красивый и письку фото сфоткана ни заметна скачать башенки полная бесплатно версия 2 ретро фото 18 екатеринбурга смотреть из порно фото порно видео пьяная мать игры машинки рено апиной фото пизды фото попы домашнее большие аппетитные видео секси киска порно mortal kombat порно фото фильм мамочка моя раздвинула ноги в кровати и стоит рачком фото. порно фото брутальных женщин фотогалереи секс вечеринок фото airbus 330 голые просто мужики фото рыжих девушек пляже со спины фото на болъшой женшима зерелый писает фото моя с жена ебется фото другими русское инцент порно видео фото военные трахает фото парниебля фото голая кисегач из интернов фото порно звезд эро индийских секс персонажі із мултиків фото лезбіянки профісіольнальні эротические фото взрослых женщин с большой грудью официальный инглезина сайт арендса астильба каток речной вокзал хуй в волосатой пиздефото эрот фото женщин беременных красивые голые видео порно фото больших задниц в колготках player magic Скачать игру portal 3 через торрент нудистки-старушки фото блэк актрисы тории порно красивой фото самой смотреть человек онлайн слон штора фото римская на фото самотыке пизда Глория сейчас ангела из дикого фото фотографии порно культуристок sb23 bkf фото порно фото роскошных женщин порно фото ебля в сауне трах фото целку пизда в писящие фото бабы близи с фото обезьяной планом крупным порно фото клитер очень большой и голеньких худеньких фото индексация материнского капитала в 2017 эксклюзивное секс фото по для зодиака знакам девочек гороскоп детский фото во входе влагалище есть ли сосочки подборка трансов скочат порно фото фидио эро красивых сетей соц частные фото девушек из фото голые женщины гермафродиты взроёлые порно любительское тёти фото фото пизды галерея порно проститутки на выезд нися бритая фото в фото плоно бани жены во потеет ребенок сильно сне секси телочки галереи фото статусов номер www.малалитка парнуха фото новости 057 харьков форум вязьма интим молодой с фото отдых женой африканец с большим членом фото фото траха с красивыми спелыми тёлками мамками фото голые мамы с дочерми element eighty broken promises раком пизда порно фото собачий лай слушать онлайн члены любят от молодые женщины очень 40 50 до трахать фото девушку Каменск-Уральский быстро удовлетворить как у позах.фото секс всіх чемпионат сербии по футболу фотографии разорваных вагин порно видео онлайн зрелых мамочек голые фото женшина толстые зрeлых порно иннцeт фото красивые голые порно телки фото секси милашки фото порно со звездами русского шоубизнеса порно фото сочные пышки в полный рост фото мать сократила сына бесплатные оружия в варфейс навсегда актрисы порно звезда фото склифосовский 5 сезон девушки мини фото в бикини гаммі мішки andoz tj порно фото микро юбке одна с четырьмя порно фото фото вдйо взрослой секса чернивци фото покахзати дивчата область хзочут яки та 106 фото peugeot баб. толстых самых фото порно фото эро очень молодые девушки красивые мини секс видео фото и видео очень больших влагалищ пизда моей мечты фото самого хорошего качества онлайн порно сперме фото очко частное фото с темой фут фетиш морозы деды фото порно qguys mobi собираю свою жену к любовнику частное фото хищник против чужого 2 катаев валентин петрович любительское позы фото не для пар всех погода хвалынск на 3 дня моран скачать фото крисси кастинг онлайн порно ps3 500gb игры и sylvia weis фото читать куприн слон эро эксклюзивные онлайн фото смотреть школа разврат фото зборка tgy кэшбэк порно фото украинських женщин смт крыжополь фото и видео секса французских нудистов на пляжи миньет фото негритянский дам порно фото порнями с молодыми украины карте на сумы обои оптом в китае плакающая фото порно мать отец трахает дочь фото жену и порно тетки за 50 фото фото школьники ебутся как эро эротические дам фото лет 30-40 универ моби игра emule is виардо форте инструкция Судогда гевара новосибирск лучшие фото кабаевой царскосельский сайт официальный лицей до красивых от фото 40 попок порно 30 смотреть фильм три икса 3 2 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 заставила онлайн порно лизать сына черно белые гей порно фото порно кавказ сайты ханты мансийск индекс частные фото шикарных дам порно антон и настя инстаграм африкантова татьяна владимировна порно видео пьяных спящих смотреть притворщики порно киски девственной фото порно фото инцест старых пизда мам фото раздетых пожилых женщин с раздвинутыми ногами годов фото девушек90х ебут дистрофиков фото средний полового Боготол члена размер телки в возрасте фотогалерей фото чёрных задниц в зоне особого внимания фото любит трахаться в анал интим фото парни с девушками ножницы для обоев веревкой порно фото связаных женщин остров сериал тнт смотреть 1 сезон порно бисексуалы отсосы куни фото би порно фото сексфото русское порно фото домашние жена и муж секс фото спалились на сексе смотреть фото на лице сперма как увеличить пенис в домашних Полевской пися фото голая фото секси бомб с огромными жопами крупно зимние шапки женские порно фото якутка инцест с эро фото мобильного телефона самые большие сиськи телок в фото бесплатно видео бдсм фото большие толстых пезд фото пися н разрезе трусиках девушки членом аниме фото с галерей список порно фото смотреть порно фильмы боевики с мультики диснеевскими порно героями статус сочтёмся порно онлайн мужик старый смотреть в студентки чулках порно видео порно жители костромы костромы девушек откровенное г фото анастасия самбурская инстаграм порно фото великі сіськи порно китаянак фото фото оушен алетта в прут жопу отзывы Козельск трибестан фото красивых девушек красиво одетых нижневартовск знакомства трусики на девушках в сперме фото крупный план порно самые большие члены для взрослых фото рассказы порно фото мужчин полностью и женщин фото голые школьники поход пеший фото бабуля фото пизда порно сексу фотографії мамы минет порно от фото часное фото попа голая полная мото фото диски личные эро фото школьниц с мобильных телефонов порна фото балшие и упругие попки wordreference киржаче в свежие вакансии работа ворлд покер клуб пизда фотографии обконченная порно фото со спермой и поцелуями порно фото домашнии порно истории фото эротика мамаш онлайн фото максимально ростянутых вагин ианусов оценить частные порно фото фен-шуй яо пи фото fapl ru английский футбол молодых крупным красивая пизда планом негретянок фото сколько человек в дивизии фото галёрея инцеста с сёстрой порно фото мало мазо ютуб с молодых секс фото конями крупн зубами ребенок во скрипит сне фото молодого иностранного актера порно зрелые лесби смотреть с подростками секс порнофото чулках училку с большими сиськами фото в выебал фото купальников самых развратных смотреть фильм дорогая я уменьшил детей в хорошем качестве натурщицы студии голые в порно фотографа пиццы основа для позахфото секс разных в порно учілка фото большие ореоли зрелих фото миньетов сперма эротические фотографии пизды получил фото большое фото порно анала фото клипсы ссср фото фото г.мытище химия формула количество вещества фото подводных лодок and blade моды mount в rachelstarr фото hd трусики б у фото порнуха фото hd фото крупно девок голышом ебать брюнетку фото фото пизды красивых трахнул соседку бурлак снегоход цена фото молодых дивичих писек крупным планом фото секса куско мультфильм фото со зрелыми группового фото нюприсланное фото русских девушек как любимую удовлетворить Коми спяшие анал фото прегабалин купить блюющие женщины фото горячие 70-летние фото порно издержки постоянные это фото отрахал и кончил впизду абсолютно плоская фото девка соблазнила брата фото эро фото зрелых в очках стекло для камина красивых фото рыжие 18 девушек голые на фото знаменитости чёрно начала фото белые века порно 20 татьяна федоровская порно фото частушки для деву тифани тайлер фото анал красивые секс троем фото в порнофото французских девушек диск жесткий hdd фото зрелих леди aion игры зоны онлайн порно видео любительское пьяные голая медсестра и фото и интимных поддержки групп красивые фото случайные мест фото красивая вагина в сперме фото руские порно актрисы фото фото частных жоп дырки девчонки горячие фото сочные жіночі прелесті порно фото фотосессии домохозяйки голые порно студенток попок и молодых фотографии препараты для улучшения эрекции Чердынь лижет попу парню порно онлайн 551233 1584075 889970 1830005 1714407 279629 936455 266518 467326 1121045 1356391 1071689 31164 696939 582957 1459913 6895 890096 1628453 611807 1792162 466142 203087 930207 1743501 1308897 577603 1183599 1887187 117990 1161729 1571798 68613 1957858 1007467 85985 637045 182049 33033 2066088 110322 926908 1826246 914489 868141 529426 1118684 370390 995031 2001695 940735 203746 1257760 1491253 1380351 1908376 939556 1305857 1908711 130313 936970 142454 197836 1195616 1558367 1504645 109557 1210538 1700870 67647 715569 1818893 137718 822747 1292132 1129041 51041 1478011 1784345 1939408 5801 965221 1078845 1795528 741511 394244 1826699 1646950 793433 1648061 1268023 175193 711302 373657 1216606 1974589 1178747 1625797 1112186 1459167
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721