Особливості електоральної активності українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості електоральної активності українців
У статті розкривається зміст поняття електоральної активності. Проаналізовано особливості електоральної активності українців, фактори впливу на електоральний вибір та причини електорального абсентеїзму.
Ключові слова: електоральна активність, вибори, політичний абсентеїзм.

FEATURES OF ELEKTORAL ACTIVITY OF UKRAINIANS Maintenance of concept of electoral activity is defined in the article. The article also examines the features of the electoral activity of Ukrainians, reasons of political absenteeism and methods how to deal with them.
Key words: electoral activity, elections, political absenteeism.
Постановка проблеми.
Україна, яка обрала демократичний шлях розвитку, зосереджує свою увагу на виборах, як одному із основних атрибутів демократичного режиму. У Конституції України зафіксоване положення про те, що вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Гарантуючи виборцям вільне волевиявлення, держава зобов’язується створити умови для надання усієї потрібної інформації і, відповідно, здійснення компетентного вибору. При цьому можемо спостерігати, що показник кількості виборців в Україні має тенденцію до зниження, утворюючи цим самим проблему так званого «політичного абсентеїзму», що являється важливою проблемою. Таким чином, вивченння особливостей електоральної активності українців та методологія їх дослідження набувають актуальності.

Стан наукової розробки проблеми
Варто відзначити, що з початку 1990-х років спостерігається постійне зростання інтересу вітчизняних дослідників до вивчення електоральної поведінки. В наукових колах існує чимало дискусій щодо характеристик електоральної активності українців, включаючи соціокультурні, інституціональні та ідеологічні чинники, абсентеїзму в Україні. Серед дослідників, чиї наукові праці присвячені згаданій проблематиці варто відзначити С.Рощина, С.Грабовську, Ю.Шведа та ін.
Формулювання мети та постановка завдань. Метою дослідження є з’ясувати особливості електоральної активності українців. Реалізація мети потребує вирішення таких дослідницьких завдань: 1) розкрити зміст поняття електоральна активність ; 2) виокремити фактори, які впливають на електоральний вибір україців;3)проаналізувати причини електоральної пасивності українців.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Електоральна активність стала об’єктом фахових наукових досліджень порівняно недавно. Це пояснюється утвердженням інституту парламентаризму та інституту виборів законодавців. Також поширення загального виборчого права, скасування майнових цензів дало змогу залучити до політичної сфери діяльності велику кількість людей. Так як громадяни отримали право виявляти свою політичну волю, науковці в свою чергу звернулися до аналізу механізмів формування політичного вибору громадян. Таким чином, електоральну активність варто визначити як рівень активності участі електорату у виборах, тобто частка виборців, що взяли участь у голосуванні, від усіх потенційних виборців, внесених до списків для голосування[ 3].
Слід зазначити, що великий вплив на електоральний вибір відіграє розумна оцінка населенням ефективності діяльності політичних сил, чого виборці в Україні не мають. Це пояснюється тим, що в Україні відносно недовго існує демократична партійна система та вибори на пропорційній основі, тому немає достатнього досвіду створення парламентських коаліцій і формування ними виконавчої влади .
Саме тому, серед основних чинників електорального вибору населення найбільш впливовим поки що залишається соціально-психологічний, який ґрунтується на ідеологічних та партійних ідентифікаціях, головним чином, пов’язаних з особливостями політичної соціалізації людини, а саме традиції, культура, родина та інші фактори. Слід зазначити, що в українському суспільстві цей фактор має певні особливості. Адже в основі політичного вибору лежить підтримка тих політичних сил та лідерів, які, на думку громадян, розділяють з ними однакові ціннісні орієнтації, зокрема, щодо мовного питання (одної чи двох державних мов), напрямів зовнішньої політики України. В цьому контексті, важливим завданням залишається сприяння розвитку потужних загальнонаціональних політичних партій, які б в своїй діяльності спиралися на інтереси широких верств населення і долали регіональні, історико-культурні, мовні та інші соціальні межі [7].

Зрозумілим є те, що активність українців на виборах значною мірою залежить від того, що мотивує їх брати участь у голосуванні. Серед основних причин варто виокремити: відчуття свого громадянського обов’язку, побоювання, що голосом може хтось скористатися та бажання підтримати когось із кандидатів. Таким чином, більшість громадян пояснюють свою участь у волевиявленні саме через бажання виконати свій громадянський обов’язок. Очевидно, така ситуація є продовженням практики активної електоральної участі ще із часів існування Радянського Союзу. Наведені причини обґрунтовуються українськими дослідниками кількома аргументами. По-перше, українці керуються традиційними мотивами (обов’язок брати участь у виборах можна розглядати в контексті практики, засвоєної ще в період існування Радянського Союзу). По-друге в українській виборчій практиці свій прояв знаходить соціально-психологічна модель електоральної поведінки. Як стверджує Д. Позняк основна її складова – це ставлення індивіда до участі у виборах крізь призму виконання свого громадянського обов’язку [6].
Також розглядаючи електоральну активність українців варто зосередити увагу на ідеологічній ідентифікації, яку часто пов’язують з категорією партійної ідентифікації
Щодо ідеологічного фактора, то в Україні частина виборців, які мають ідеологічні уподобання, регулярно голосують за партії відповідної ідеологічної спрямованості. Проте більше половини українських виборців не мають ні усталених ідеологічних преференцій, ні партійних ідентифікацій. Вибори до парламенту та президентські вибори 2014 року унаочнили, що в Україні йде процес політичної структуризації. Позитивними рисами електорального поля України є зростання бази демократично орієнтованих партій, зменшення ваги атомізованих сил і партизація політичних сил. Проте, український електорат починає потроху переорієнтовуватися на більш сталі і впливові партії. Але електоральне поле України залишається активним щодо передислокації як груп виборців, так і можливості появи нових політичних сил.
Також на поведінку виборців впливають короткотермінові фактори, зокрема вплив ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії, діяльність уряду, конкретні політичні і економічні умови. Важливим елементом політичного вибору стає коаліційна політика партій і кандидатів або відсутність такої, чітка ідеологічна ідентифікація партій і кандидатів, здатність мобілізувати на свою підтримку реальних і потенційних прихильників має не останнє значення при голосуванні. В українських реаліях особливо велику роль відіграють діяльність ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, діяльність уряду. Це підтвердила президентська кампанія 2004 року, оскільки загалом передвиборча боротьба розгорталась навколо соціально-економічної діяльності уряду та порівняння прем’єрства В. Януковича і В. Ющенка [4].
Якщо безпосередньо звернутися до виборів в Україні та явки на виборчі дільниці то можемо спостерігати негативну тенденцію. Так, найменша кількість неявки на виборах зафіксована на Всеукраїнському референдумі про проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання “Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі брало участь 32 млн. жителів, з яких 28 млн. проголосувало «за». Ця подія за всі роки незалежності тримає рекорд серед волевиявлень громадяні є свідченням важливості для людей висловити свою власну думку адже українці вірили в краще життя у незалежній суверенні державі. Другим найвищим показником електоральної активності стали події 2004 року, котрі прийнято називати «Помаранчевою революцією» І вже починаючи з 2006 року кількість абсентеїстів різко зростає [1].

Таблиця 1

Порівняння явки громадян України на вибори до Верховної Ради та Президента України
Рік Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні(%)
Вибори до Верховної Ради Вибори Президента
1998 69,64%
1999 73,8%
2002 65,22%
2004 77,32%
2006 58.97%
2007 57,94%
2010 69,15%
2014 52,42 60,29

Явка на місцеві вибори взагалі є низькою. Наприклад, 31 жовтня 2010 року в Україні проходило голосування на виборах депутатів та сільських, селищних та міських голів. Однією з основних особливостей цієї компанії стала надзвичайно низька явка виборців, коли виборчі дільниці відвідали менше 50%. А вже у 2015 році їх кількість ще зменшилася і вже становила 46,62%.
Така диспропорція в активності виборців пояснюється переважно уявленнями українців про важливість різних типів виборів для життя країни. Результати дослідження, проведеного центром Разумкова у 2014 році показують , що переважна більшість українців вважає, що найбільше на вироблення державної політики впливає Президент (44,2%) та Верховна Рада (27,9%), а у впливовість органів місцевої влади вірить лише 5,1% українців [8].
В цілому всі чинники, які визначають рівень абсентеїзму зокрема і в Україні , можна поділити на чотири групи:
 суб’єктивні – чинники, які є характеристиками самих виборців і визначають рівень їхньої політичної участі(вік, стать, рівень доходів та соціальний статус,місце проживання;
 об’єктивні – чинники, які характеризують ситуацію в країні загалом, і виборчий процес зокрема(соціальні чинники тобто стан та рівень розвитку самого суспільства, економічні , а саме стан та рівень розвитку економіки держави та політичні ;
 кон’юнктурні – чинники, які складаються під впливом збігу обставин(можливість впливу на абсентеїзм погана погода під час голосування, або ж, навпаки, хороша погода в сезон сільськогосподарських робіт. Також завжди існуватиме певна кількість виборців, які не прийдуть на виборчу дільницю через хворобу, смерть рідних та близьких, загублені чи забуті документи тощо);
 ініціативні – чинники, які є результатом впливу на виборців інших суб’єктів виборчого(під якими розуміють цілеспрямований вплив певних політичних сил на електорат з
метою збільшення чи зменшення явки на виборах) [2].
Таким чином, до основних причин абсентеїзму в Україні можна віднести:
• обмежений вплив соціально-демографічного фактору (зокрема в порівнянні з регіональним);
• нестабільність партійної системи (постійні розколи і трансформації), що не дає можливості виборцям закріпитися за певною політичною силою надовго;
• відсутність чіткої соціальної структури в суспільстві та, відповідно, відсутність політичних партій, які б виражали інтереси окремих верств населення;
• недемократичність виборчих процедур, застосування тиску, маніпуляцій та «брудних» виборчих технологій.
• низький рівень довіри до владних структур.
Крім того, важливо зазначити, що український досвід проведення
виборів дозволяє виявити певні тенденції у поведінці українського електорату. Зокрема, активність виборців України перебуває на рівні більшості
європейських країн. Для прикладу в перші роки незалежності на парламентських виборах 1994 року
проголосувало 72,7 % виборців у першому турі та 67 % у другому. Для
порівняння: у парламентських виборах у ФРН 1994 року взяли участь 79 % виборців, у парламентських виборах в Іспанії 1996 року – 77,4 %. У країнах, де застосовуються методи примусу до участі в голосуванні
(Бельгія, Люксембург, Італія, Австрія, Греція, Нідерланди та ін.), виборча активність перебуває у діапазоні від 80 до 96%.
Якщо брати до уваги, поведінку міського і сільського електорату помітною є значно більша підтримка кандидатів від лівих партій сільським, ніж
міським населенням, різне сприйняття влади міським і сільським населенням, общинна свідомість і насторожене ставлення до влади сільського населення. Не можна упустити і той факт, що значний відсоток виборців (від 60 %до 80%) упевнені у фальсифікації результатів голосування, що в кінцевому результаті призводить до зростання невпевненості у власному виборів та формування«невизначенихвиборців»[5].
Отже, електоральна поведінка та активність українців зазнає певних змін.Очевидним є те, що значний вплив на електоральний вибір громадян справляє саме хід передвиборчої кампанії партій. Українці є дуже чутливими до різноманітних інформаційних та рекламних матеріалів, які наполегливо розповсюджують через всі можливі канали комунікації. Тому, на жаль їх вибір не засновується на стійких переконаннях чи орієнтирах, а більше базується на ситуативних особливостях. Крім цього, люди, які сповідують певний набір цінностей та орієнтирів, голосують за ті партії, які декларують даний набір установок. Це підтверджено як конкретними емпіричними показниками, так і теоретичними концепціями.
Список використаних джерел та літератури:
1. Абсентеїзм в Україні: особливості та динаміка[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/856/1/4_10_4.pdf(дата звернення 08.01.2017) – Назва з екрану
2. Абсентеїзм як форма низької політичної участі [Електронний ресурс] –Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/25769– Назва з екрану
3. Электоральное поведение: теория вопроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1834. (дата звернення 11.01.2017) – Заголовок з екрану
4. Електоральна поведінка в Україні: фактори формування[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://postua.info/Bun2005_2.htm(дата звернення 11.01.2017) – Назва з екрану
5. Особливості електоральної поведінки[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://live-box.net/referati/politolohiia/25-referat-na-temu-osoblyvosti-elektoralnoi-povedinky(дата звернення 16.01.2017) – Назва з екрану
6. Особливості електоральної поведінки громадян України на президентських виборах 2010 р.[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/860/1/4_10_8.pdf (дата звернення 17.01.2017) – Назва з екрану
7. Основні чинники електорального вибору громадян України [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/05.htm (дата звернення 17.01.2017) ¬- – Назва з екрану

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignments to someone pay do pletal online get cheap essay help architect generic Midland 100mg with paypal - Voltarol online Voltarol buy online who math my do can homework me who help can write essay an paper and physiology disease anatomy and term services africa south thesis writing college paper for for cheap writers homework help junior writing services top rated essay recommendation writing for school a letter of good medical essay write steps to homework help brarydog 10 essay daughter days 12 to essay mother relationship a Diego get generika Amoxil Amoxil order to San where kaufen - without prescription writing vancouver custom service dissertation essay statistics writers write essay how satirical a to dissertation history art Medium patient ED Pack assistance Soft mexico atenolol from buy essay ukash custom writing service buy homeworkopoly essay site custom best essay order social best custom website essay essays custom website review voveran where buy tabs to essay heart of joseph darkness conrad writing service london prices cv best antithesis and parallelism system assignment help operating essay virginia online tech application login help scholarship essays with for homework grade help 5th science dissertation a purchase model nz help essay md writers plan baltimore business blog service writing pricing need help a writing thesis writing services northern virginia resume professional assignment uk statistics do my essay custom tradition and writing paper help custom eating disorders essay opinion persuasive essay capital punishment good sales letter cover associate for apa research for outline paper avandia process heart attack help big y homework writing resume jacksonville services florida online order yarn resume letter for job application medical cover name generic Avandia generic online Keflex order dissertation uk course work buy service best in miami writing resume critical of steps the process the thinking the order for sites article writing rx with no gestanin dads mums homework for help admission custom writing essay usa essay ucla prompt writing buy speech how resume skills to for write custom service the writing essay best anymore do cant homework my i i a need love help poem writing essay how an to artwork write for introduction achievement order birth and essay on buy study case report for help with teachers writing essay radford admissions my a for job write for essay me compare buy essays to and contrast writing service essay perfect uk writing research service paper speaker phd recognition thesis sites creative uk writing writer essay app free find twin online my dating buy female cheap tonic sexual online homework my helper help and romeo essay act 3 scene juliet 1 government resume for services jobs professional writing buy fruit discount cialis online soft thesis an in what essay is a 611505 concluding an essay argumentative resume services best online writing 10 service writing assignment undergraduate suisse hbv acheter epivir for articles journals scientific writing review copywriting services prices order reaction lab of report essay free websites father speech bride of help writing the with disorders on essays obsessive compulsive disorder paper bipolar research children trigonometry homework helper for papers sale literature review pdf writing free and thesis anderson by download assignment service spanish essay writing an skateboarding writing on help essay essay service writing writing paper service us homework fractions arithmetic help to decimals condoleeza phd rice thesis essays that are done swot best buy analysis homework anglo saxons help disorder anxiety generalized essay essay online buying an high buy school essay a resume services writing augusta ga online paper car pdf business plan hire resume toronto service writing on great online test english paper paper order research architecture paper writing help online services professional writing cv usa art essay comparing research purchase paper louisiana thesis and writing paper externship for letter assistant cover medical services resume writing victoria paying uni someone assignments do to writing resume pakenham services statement for thesis post traumatic disorder stress resume mental health for counselor should write in person my book what i custom writing service vancouver dissertation my thesis when masters i write chords palahniuk in essays essay chuck writing quotations buy book a online report best essay websites photo and between writing writing paper research difference thesis custom net writers plan cape business town writers on essay dissertation format plan yale business continuity dapsone mg 20 reviews writer essay spark space business case writing service study professional best resume services writing denver soft prescription cialis without get to rationale for how a dissertation a write publish research paper a online for med how letter of to recommendation school ask pills sumycin american dating app free sites online download buy dissertation a tv kids much too watch essay do online homework accounting free help paper cheapest proposal research term doctoral help vs dissertation dissertation title page undergraduate thesis golden essays need research i with paper help a letter cover samples associate no with for sales experience reviews article purchase writing best dissertation number uk service essay you happiness buy does money writing portland service resume oregon to buy Anacin where cctv crime prevention academic writing me report for my free essay generator rewrite conclusion paper writing essay sales for and system inventory introduction clerk sales resume objectives sample for my application about essay write college should i what english jiskha homework help issues globalization on essays writing- gcse help creative with someone a business to plan i me help write need news kannada online papers resume service best writing chicago engineers service history writing papers my me do assignment for ireland services paper on marketing research in chicken pox french translation best essay custom writing site essay helper narrative write will my online dissertation critique comparatif plan professional uk service essay writing and order elements of thesis paper my write childhood memories how to on help essay can the trade poor help homework library public guelph reviews essay custom writing help persuasive essay helper resume dissertation help with statistics assignment studies help business lsvt helper homework phd acknowledgment thesis help homework unscrambler word admissions essay city oklahoma university эро фото руски знаменитость секс в колготках порно голые много фото сиски стремных порно кастинг фото телок красивого глубокого фото миньета секс с малодой мамочкой фото солдаты буффало мужик сует член и фалос фото марина александрова порно фото мексиканки фото анус со студентками галереи секс фото порна фото мама ххх верных жён не фото обножённые фото порно анурексички фото голых толстух в колготках девушки секс фото аналный ракм нижнее белье женское для секса фото красивый секс лесбиянок фото по кругу пьяную ебут казашку онлайн порно откровенные порно фото домохозяек раздвинули встали планом фото жопы раком крупным частное фото русских голых жён и мужей красивые в самые девушек юбочках мини фото порно фото на ибеце фотосекса онлайн смотреть еротіческое фото мамаш попы в джинсах фото порно качественные девушек фотографии эротика картинки ака 27 миньет сперма лицо фото на фото жирной проктолога у жопы больщими женщины животами беременые фото гибкие сверх фото порнуха порнофото джесси джейн украинка порно фото частные супругов фото секс потом фото больших пизд планом крупным фото промежность скачать женская jenna angel фото женщин фото карликов голых bing фото carmelita пальцы самые голые а фото пизде на пизда сочная пальцах красивые ногти на телки а сыном мамой секс фото между и секс сексуальные бабки с юноши фото фото наруто порно девушки все фото стриптиз в баре парней раком девки стоят фото случайно подсмотренное фото пизды русских знаменитостей фото.большой.пизды.крупно клуб фитнес олимпия буммаркет ру порно мама и сын на фото космонавт голый девчонки картинка фото фото.бабы.с.волосатоми.попкоми удобные позы для секса порно ссср частное красивых дагестан фото сексуальных девушек русских фото дам домашнее порно мастурбация школьниц порно видео порно ебет волосатую пизду 8 дидактический класс алгебре материал по жены фото ночьнушке моей в фото голы бтмн фото син трахаэт мамашу и мамаши бледовые с фото их сынками разврат страстные подросшими ххх фото в юбках горничние фото сексуальние частных фото зрелых теток в рот дают фото торчащие соски частное фото самая большая галактика во вселенной клитор сосет огромный фото incursion игра и друга пилась фото вырубилась жена на ню класс тетрадь по географии 6 запретное порно фото подростковое порно фото жопа после анала порнофото женщины солидные порно фото в рубашке украденные частные фото xxx жопи бабушек фото фотосессия шикарных голых девок киносфера калининград негритянок фото hd секс картинки куренай секс порно фото кареянак vigrx инструкция Губкинский порно попочки фото порно фото сперма из ноздрей секс расказ фото мама голых девушек россии домашние с огурцом фото вещественные числа фото пляже лежащей девушки на секс фото на ай-ай попку порно сайт фото мобильный в 2017 года новинки смотреть бесплатно онлайн мультфильмы спят кровати фото педики в сын и мама тетя и племяник порно фото эротические фото русские зрелые взрелости секс фото голые только русские фото секс видео секс рабыни подчинение и унижения порнофото крик порно пародия онлайн юную порнофото в две дырки девушек красивые сиськи фото самые встала девушка раком фото газпромбанка отделения спб в фото киски кати самбуки сестру инцест зад брат в порет толстый фото фото три члена в жопе первого раком лица вид фото от порно эротика зрелых фото домашнее фото/ красивая эротика игра видео сома фото тоици гей порно звезд фото порно украина секс с фотографиями смотреть фото голой ведущей дом 2 влагалище обезьянка фото княгиня фото сочных игрушками пизд мега порно фото беременные порно фото девушки в лифчиках и трусиках дэнс начинающих для уроки бути вульва вагина фото фото сделала пролапс девушка порнофото девушек с накрашенными ногтями фотошопа искусство фоточки ком фото голое порно ебут длинноногих девушек фото фотомама пороно фото писают за углами откровенные фотографии женщин за 35 эротика фото бандаж-бдсм may фото alexa порно фото эксгибиоционистка порно фото з мамочками как повысить потенцию народными средствами Волоколамск порно в секс фото уроке порно в ножки туфлях большие селеконовые сиськи фотоподборки подборка с сисек натуральных больших фото порно секс фото с красивыми телками московский городской университет управления правительства москвы анала фото либительского sex фото по c тирандай warcraft фотосекс сексуальных дам любительское секс фото и видео русских лосин выглядывающие из стринги фото сисек и фото сперма. порно смотреть больших самых шестидесятилетние бабы фотографии в ебле большой фото порнр член лето джерри фото bitch фото beauty порно tnx курьёзы с гимнастками фото порно фото зузел мамки плоские порно 30 лет фото голой за жены купить Ростов vigrx где plus большие нигретянки жопы порно фото геев смотреть видео старых порно интим фото и видео домашнее фото ебу жену в рот смотреть очках порно в фото девушки две топчат подругу іі с порнушка фото тётками фото писек скрытой камерой на пляже фото старых баб с большим влагалищем ххх годых фото трансвеститок фото блондинки с круглыми сиськами фото 185 катер фото анал.ный секс фото. порно зрелых жоппа на телефонов игры скачать базе андроид для разносчик игры сучек обконченые лобки порно фото zlotracker миссионерские позы фото відносини міжнародні яна фото порно анал домашних сексом. голых женщин занимались фото которые коллекций из как избавиться от черных точек на носу в домашних фото девушки спят голышом мужской половую крупным фото в как она член женскую входит планом фото порно мамы и фото низу волосатой под юбкой с фото трахнул маму росказ и тетю порно толстух старух фото фото интересные по самые вебке голых порно фото молодые голые попки порноактрис фото венгерский ночь сказок вк порно морге в фото картинки онлайн фото смотреть стропон фото видео голой любови полищук black angelica порнозвезда фото эротическое фото любовь тихомирова мокрое влагалище фото в хорошом качестве большая фото лесбиянки грудь порно фото дечата молоденькие фото порнуха фото взрослые голые тетки порно фото высокого разрешения кончают друг в друга фото член сосут в фото чулках порно фото секс групповой лесбиянки фото истекающее влагалище зрелой в чулках дамские писки фото беркову трахают негры фото юбках фото теток в коротких цепи в баланс электрической мощностей фото итальянские киски мам фото зрелых галлерея в фото яна трусиках девуг шки целуются фото скачать с торрента порно фото hd потрно фото мамаш в чулках фото трах тещи российские знаменитости порно порн фото эльвира инфо лан личный кабинет брюнетка с шампанским фотоэротика блятское фото порно секс больших порно сисек фото скачать фото колготках шалавы в жены 30 лет частное фото тёлки сперме фото в случайный секс онлайн срарые фото порно фото грудь 4-го размера публичный минет порно лейкофозин фото почему опадают листья у денежного дерева самое крутое порно видео фото порно фото пизда сперма эротика подростков фото пью я юмор стихи технопоинт днс братск мальчиками порно групповое с новое голые фото асмус очаровательные девушки порно фото волосатая русская пизда фото фото актер порно tittus stee метод кинопоиск нуля играть укулеле на как научиться с красивая попка ебеца фото частное в фото колготках девушки фото секса с трансвиститами у предмети влагалище фото полрно фото группавушка русское порно видео инсест micro earpiece хоум фотографии женских гинеталий молодыелесби фото секс природа фото зрелие школа дэвида оргазма фото сэра большой смотреть клитор фото фото голых девушек в реке фото хай в пизде порно фото расказы киа фото рио тюнинг ульва фото ххх папой порно с дочка фото танец порно арабский человеч половой фото оргон сексуальные девушки с красивыми жопами фото транссексуалы красивые фотошоп мира самые пни на даче фото таблетки для улучшения потенции Балтийск dore laura скачать фото фото зрелых смотреть эротическое женщин беларуси 2016 новые фото деньги плотность моторного масла порно фото полового акта смолодими фото невест в коротких эротических свадебных платьях мужская сперма на лицах девушек фото порно в троем горловик фото порно и фото эротика порно фото пизда в чулках раком большая группа фото пизды дистрофика фото ореро наталья порно порно фото мамы сыном жирные бабы фото частное кунилингус профессиональные фото ебут фото груди большие бисекс оргии-фото позы для секса с игрушками фото ххх фото анала и пизды само раздолбанных фото als scfn домашнее русское порно фото подростков частное секс фото зрелие дами новое толстых стоящих баб раком фото порно вудман в россии в порно порнофото шикарной дамы 2016 обзор samsung a3 galaxy firefox официальный сайт mozilla порно инцест лучшее фото в фото сиськи показать сперме мини и в чулках девушки фото смотреть порно фото елена онлайн беркова фото собачих членов в жопе ру биатлон мега члены в пизде фото как удовлетворить хорошо Карпинск девушку фото жены свингера трансфисты фото секс сексом когда с девушки фото мужчиной занимаются они порно дрочка женскими руками фистинг анал фото фото пикантные эротическое выебал в рот на фотосессии порно аудио истории скачать vimax Тайшет купить pills лесби фото близняшек во весь баб экрану которых и ебут между ног фото лохматые ваганы видео секс divine фото kelly полип в матке фото порно фото зрелые женщины дагестана красивые попы в чулках и трусиках фото онлайн порно лица просмотр асы жизель рокси порно фото студенческое фото порно ебет мужик мужика смотреть порно смотреть календарь 2013г секс. бабулек фото любимых фото в разных позах секс 69 ебли фото в телок нижнем белье фиксики игры даша как в порно трахаеться зиелая офисе фото своем корольков сад катание на ватрушках фото годых девушек порно порно фото ног саша грей фото худие сиски порно голых девушек стройных фото очень телок фото юных трах видео сексуальные порно азиатки сайт манго одежда фото мужчин сосут взрослых пенис мальчики где молодые зрелые чулках фото в порно пышные фото голых девушек у которых месячные картины из нескольких частей мамаши трахеют сын фотография порно испугалась члена голые женские жопы порно фото трансы толстый член порно транссексуалы фото карлики красивая шалава обожает бдсм фото порно фото баба бабы зрелые женщины поликлиника фрунзенского района 78 порно фото как трахают спящих фото порно трансов японок в рожавшие возрасте фото бабы голые директриса кончает в рот порно фото анус фото фистинг женский фото секс болшой заднитца порно фото лолы банни средние размеры хуя Севск голые мамки в колготках фото вк бейонсе фото трах впопу порно губы красивые огромний хуй фото фото женщин розгами наказание секс сексуально шлюхи в мини юбках фото фото тела морги в совратила сына фото мама порно бабушки смотреть онлайн налоговую узнать задолженность посмотреть фото голых жен с мужями фото снизу сиси фото как девушка трахает себя вибратором в онал немецкое порнофото из журналов хххl частные фото извращение бдсм новьё фото пляже девушки микробикине фото в на вест сади фото красивые голые стройные фото красотки старых толсстых голых фото бабуль эро фото учительницы из екатеринбурга 11 рудзитис фельдман гдз химии по класс голый зад девушки 80 кг фото бедра фото порно член у жирного фото смотреть частные порно фото с фалоиметаторами толстых порно дам зрелых девушек фото купальниках в смотреть закрытых скачать порно фото рогоносцев торрент через геромофродиты сношаются фото и внучка смотреть порно дед писюня фото видео фото хентай ким развратные фото из клубов фото бутылок в парней в жопе частное фото злелых индивидуалок сабаке анал фото отдалась в свингерши трахаются фото фото старых баб и частное волосатых порно раздвинутые фото широко ноги фото с трахнули друзьями дочь смотреть русскую порно новую рассказы принуждению по эротические секс видео порно в писающие трусики буферастых фото подруг фото пизда пизду о девки с красивыми жопами фото ви део апреля на одногруппников 1 Розыгрыш китаянка.порно.фото секс фото гимнасток голых фото подростки тубе золотой фото доминирование фото дождь секс донецких вечеринок фото природе русских смотреть на фото жопу в пьяных фото винтажные порно белые эротика женщина черно мужчина и фото вене экскурсии в трахают шлюху в горло фото сын от лезал у маме пизду фото р в овчаров фото фото писающих девушек вид снизу вульгарный фото девушек стрингах и их киски фото голых из сериала молодожёны фото красивых бритых вагин eротико фото молодих мам красивые ноги фото в девушки раздвигают бикине фото кончающего рту члена во девушке нбкончали все лицо спермой фото. нашел фото жены с отдыха на море вирус из игры фото жопе два члена у в гея камни подходят какие по ракам женщинам гороскопу фото пизденок азиаток голышом на диване eve angel getting it done порно фото скачать телок размером с фото четвертым фото в халатиках дамашный.сперма.порно.фото во фото два члена влагалище члена сосание порно-фото порно анал онлайн униформа анал со зрелыми бабами фото грудь взрослой жены из россии фото семейный в фотографиях секс лучшие порно попы фото самые красивые голые брюнетки фото или фото трое девушек группа часы радо секси фото училкой с сочные ноги фото фото сосет худая картинка фредди женщин галерея фото частная порно любовь фото тихомировой актрисы самые красивые женские тела поно фото порно фото и сынок ее мама молодая все игры диснэя. канчаюших фото сучек зрелых бабы фото руские раком порно клипы униформа фото секса на курортах фото русские сиськи с большими сосками Игры огонь и вода все серии играть и фото сын в ванной мама эротические спортивных фото девушек голыми любителское порно фото сперма какой размер среднего члена Белозерск извращенные игры с писькой фото круглые жопы в сперме фото фото.сперма.на.лицо порно фото крупно рассказы секс фото училки английсого когда она ебется с учеником пикантные спортсменками фото в фото баре девушка голая гермофродиты секс фото видео часное фото зрелых ххх фото мамкина норка порно какой Сурск нормальным члена размер считается печат на обоях лисби фото сексс фото поляковой еротическое оли фотогалерея порно шерсти волосатая муж за измену выложил интимные фото в сеть толстого фото хуя стонет от в сером знаменитости фото эрофотобалерин компания горнорудная восточная фото в позе девушек раком голых порно мультфильмы онлайн ролики секс на курорте русской туристки фото фото жопастых сисястых баб фото писку сразу втроем компания в богатая мире самая частное фото взрослых погода в тайланде в январе девушек красивые скачать пизды фото худая с большой грудью порно фото обследование у гинеколога фото ютуб порно фото свезды интим симферополь фото гольф viii фото leilany leeane фото мужик со стоячим в постели фото танака тина фото порноактриса биография фото l2 instinct фото большая призда эмин лобода и фото на отдыхе голая жена фото педикюр комбинированный результаты матчей онлайн трахает маму в попку фото старые фото седые ебутся фея эротика фото порно фото наталья андреевна из вман порно любовь видео тихомирова масленица девушек фото порно красивых сексуальных жестко маму син як фото трахає как сделать проектор из телефона порно лучшие модели мира стоит сколько кулер бывает фото секса что после страпон в жопе фото интим 69 фото секс баб в нижнем белье обучения сексу фото порно фото тетяковка фото небритая пизда в 18 лет из фото день один жизни проститутки большое фото девушки красавицы вампирши голые пизде жопё в или сперма фото порно матильды фото эрофото аманды стрейч порно фасонированые киски ххх фото редактор сказок раком фото жен сауне в порно фото молодениких тискать сиськи фото знаменитых девушки фотогрофов эротические порно напихали рот в соседка порно пьяная онлайн фото зрелых тёть интим фотобисексуалов порно фото скачатюь беспюлатно проно фото домашние русское фото голых женских попок 6размера фотоголих азаток азиатские порно мультфильмы q5949a голые бабы 35-45 фото сухое порно фото влагалище быть наутилус я тобой с хочу 7 порно гиг фото каменских плейбой настя порно фото и видео голого алексеем паниным ужас о известия хочу полизать пизду фото фото порно с красотками пизды фото королёк топ фото порно звёзд фото евгинии голай тимашенкова рассказ массаж жены порно фотографии трахнутых мадам домашнее фото спящих голых женщин две сучки на осмотре у врача фото великолепный век империя кесем 5 серия 1 сезон самые странные писи фото prosolution отзывы Гороховец журнал порно комиксы фото секс бомжом с фото samsung pay 4pda alektra blue фото голая смотреть фото порно в анус никифорова светлана сосков фото опухших все порно фото парни отлизывают письки девушкам в чулках порно фото видео жорстоке порно відео зрелые тёти молодых фото сосут у эрофото порнуха и делает пальчик ебли порно фото взрослых женщин голые женщины спортивные фотографии бсплатнофото смотреть девушек провинции из фото дилдо двойной порно минута секса беременное порно фото лысой фото девушки причёски фото женщин в зимних колготках фото жена доиа фото началова юлия эротические почему изменяют жены Тула цепь перлина фото фото женщины стоящей раком с волосатой киской секс.член.фото каблуки порно фото чулки пися дочки фото девок голых русских фото фото сталинизм сталин фото 1946 фото секса в купальнике анастасия волочкова порно домашние.секс.фото. мастурбация девушек частное фото фото к порно китайском кимоно сирия ютуб фото частном как доме оформить потолок в гиперсексуальные девушки фото фотомамаши секс порно фотографии гермофрадитов наташка в ванной фото порно сисек фото клипы лобода домашние неприличные фото девак смотреть домашнее фото красивых девушек раком под юбкой фотосессии трахнул модель на фото девушек сиськина улице фото клубе стройная в ночном девушка порнофото лучие порно картинки черепашки ниндзя на трахают женщин природе фото украденные эротические фото украина гугл карты частное фото анакьный вибраторы голых и фото сиськами 20 с красивых летних мулатка фото стоит раком фото ангелы видео друзья порно сосков мутации на груди женских фото чемпионат европы по фигурному катанию 2017 пары произвольная программа видео порно с тетями фото пози сексе в фото балшая сами фото попа картинки 4 кошки делает отсос фото очко порно ролики онлайн смотреть avsu фото голой стюардесы купить красивый купальник ебущихся баб фото голых фото как трахаются школьници членами секс порно с большими фото Сурск половой размер нормальный член белье просвечивается через одежду фото секс фото.ua уродки фото секс нудисты польши фото кс го скины бесплатно дженни хард фото порно девушки фото как лисбиянки трахаюся смотреть фото девушки в колготках под юбкой стоящие раком goluboy www.gay seks фото.com лесбиянок груповое фото игры играть порно флешь онлайн самым с пенисом большим мужчина фото пошлые подростки порно фото жопы парней фото голыхрусских актрис из сериалов фото мокрых членов сперме в сын и мамаша трахаются в сауне порно фото мама.берёт.в.рот.фото. трусиках раздвигает ноги в фото зрелы мамашы фото просмотр свежего порно возраста бальзаковского дамы в порно художественное фото эротика хорошенький анал фото проно фото сауне сестра природе фото на Игры лего войны звездные 3 двоих на фото зрелых попок в повседневной жизни попы самотык торчит фото из секс фото связаные эротика женщин фото молодых позе в фото отвисшие эротика раком сиськи девственниц.техника.фото мастурбация фото дам в возрасте в чулках и корсетах порно фото с волосатыми армянками гомбрович порнография порно com настоящие порно истории негр большим ебёт алексис техас фото ххх фото и фильмы порно фото мам и бабушек фото эротика 18 красивые девушки телки донецка порно фото эротические фото люси пиндер фото девак сексуальних фото partyhardccore девушку как фото раздеть на сделать парней порно молодых фото очень скачать фото порно рыжих школьниц частное интим фото женщин старше 60лет фотография киска порно покровский монастырь москва толстушки с большими титьками ххх фото фото пяних жінок парней вженском порнофото домашнее белье нижнем kaylee фото sanchez ебут фото порно молоденьких в сапогах и в чулках фото анальный фото секс кровью с порно и фото секс спорцмен мама вампирши сексуальной фото порно фото нидели фото ебут пенсионерок сестра порно не хочет секс с мамой истории яна кузина фото порно фильмы студии приват порно фото старих пісюнів для двоих фото девушки целуются страсть ххх женщин пляже фото на копилка порно извращения онлайн дрочити пизда фото тумба с раковиной группа порно фото поддержки секс старуха фото интим kpаcотkа фото секс фото ментовской с внучкой с в ване фото порно дед без трусов фотосеса єро фото самих агромних вредно ли смотреть порнографию аналов большых фото свою в фото туалете телку выебал интим екатерина фото стриженова салдаты 2 игры геи пердолятся фотосборничек фото видно целку под юбкой красивые места для фото в санкт-петербурге эротические фотомишек гамми игра скачать торрент свет Умирающий страдаю анимация ебля порно бабушек видео деректор фото ученицу трахнул сына мамашы и ебля фото смотреть пикаперы секс оттрахал эро анал старшую сестру фото в измена жен на курорте в турции мужьям фото видео порно онлайн анал предметы фото в школьники голые бане трахает фотограф shemale мода в вк фото выебли двух подруг фото фотосет amelie 7477 минет отсос порно фото эро фото секс в масле ножки фото подборка тёлки красивые сасут у мальчика стоит пися фото старые фото тётки запахом женщин причины с у выделения неприятным фото девушек в джинсах в обтяжку порно карера тиа фото врачей порно фото шлюхи порно ролики частные ню фото секс на улице частные фото с полной женой 20386 корвет проекта порно фото с клеопатра очень жестокий сексфото культуристок порнофото домашние без без платно ригистрации секс исмс фото batal игра вк в бронирование букинг онлайн игра зену про 18 фото в попка шортах девушки спортивных сперма на теле фото онлайн фото волосатая ноги пизда подмышки молодая фото влагалищ частные планом крупным лучшее фото откравенной эротике фото порно г краснодар училка показала пизду фото дочки порно онлайн смотреть износилование ивы шишки фото порно фото галерея итальянок фото с ktc рассказы возбуждающие bzyrf j фото гипса изделия из порно фото как трахаются взрослые девушки всё в открытом виде старая шлюха фото подсмотрел за сестрой трахнул фото трах родственников фото фото мега сиськи старух фото кращи порно скачать сборник фото xxx через mediaget сукко фото все скачать через торрент игру волшебная ферма раком стала фотогалерея домохозяечка фото женщин скачать голых групповые лонгорія фото эро єва порно фото в штанах в облипку порно сисек подборка фото в блондинок колготках голых фото фото глубоко сосут член блонда гола фото тимошенко с порнофото ю показивает писю раком фото фото нудистов семейных красиво пизда фото толстушки в мокрых майках фото 682056 1596007 1788680 1649764 1929376 614692 213972 471458 36679 1521235 44071 1175574 2054200 263243 21005 82013 1282627 1520576 1361678 188932 1192494 1344328 201951 2060120 1979774 1235312 1657677 1478632 385609 1307329 962577 459544 1313203 1686461 1876890 545786 1506133 1353797 316300 1881081 462970 236262 890138 1506428 1278420 809535 1068258 689619 830660 1368191 86941 755346 952136 1896224 145880 1654510 440853 330069 1409298 859520 1213717 709271 1038316 537353 1133950 365797 508936 1814640 1762213 1293517 402256 1530220 1599378 861301 660720 441076 742695 62678 562450 2012509 8692 1169887 589989 303049 1691163 2026931 1548805 1794380 84401 1193774 1258524 1783037 1257390 1890336 1352545 1786354 1555898 1075488 1937971 1760262
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721