Особливості електоральної активності українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості електоральної активності українців
У статті розкривається зміст поняття електоральної активності. Проаналізовано особливості електоральної активності українців, фактори впливу на електоральний вибір та причини електорального абсентеїзму.
Ключові слова: електоральна активність, вибори, політичний абсентеїзм.

FEATURES OF ELEKTORAL ACTIVITY OF UKRAINIANS Maintenance of concept of electoral activity is defined in the article. The article also examines the features of the electoral activity of Ukrainians, reasons of political absenteeism and methods how to deal with them.
Key words: electoral activity, elections, political absenteeism.
Постановка проблеми.
Україна, яка обрала демократичний шлях розвитку, зосереджує свою увагу на виборах, як одному із основних атрибутів демократичного режиму. У Конституції України зафіксоване положення про те, що вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Гарантуючи виборцям вільне волевиявлення, держава зобов’язується створити умови для надання усієї потрібної інформації і, відповідно, здійснення компетентного вибору. При цьому можемо спостерігати, що показник кількості виборців в Україні має тенденцію до зниження, утворюючи цим самим проблему так званого «політичного абсентеїзму», що являється важливою проблемою. Таким чином, вивченння особливостей електоральної активності українців та методологія їх дослідження набувають актуальності.

Стан наукової розробки проблеми
Варто відзначити, що з початку 1990-х років спостерігається постійне зростання інтересу вітчизняних дослідників до вивчення електоральної поведінки. В наукових колах існує чимало дискусій щодо характеристик електоральної активності українців, включаючи соціокультурні, інституціональні та ідеологічні чинники, абсентеїзму в Україні. Серед дослідників, чиї наукові праці присвячені згаданій проблематиці варто відзначити С.Рощина, С.Грабовську, Ю.Шведа та ін.
Формулювання мети та постановка завдань. Метою дослідження є з’ясувати особливості електоральної активності українців. Реалізація мети потребує вирішення таких дослідницьких завдань: 1) розкрити зміст поняття електоральна активність ; 2) виокремити фактори, які впливають на електоральний вибір україців;3)проаналізувати причини електоральної пасивності українців.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Електоральна активність стала об’єктом фахових наукових досліджень порівняно недавно. Це пояснюється утвердженням інституту парламентаризму та інституту виборів законодавців. Також поширення загального виборчого права, скасування майнових цензів дало змогу залучити до політичної сфери діяльності велику кількість людей. Так як громадяни отримали право виявляти свою політичну волю, науковці в свою чергу звернулися до аналізу механізмів формування політичного вибору громадян. Таким чином, електоральну активність варто визначити як рівень активності участі електорату у виборах, тобто частка виборців, що взяли участь у голосуванні, від усіх потенційних виборців, внесених до списків для голосування[ 3].
Слід зазначити, що великий вплив на електоральний вибір відіграє розумна оцінка населенням ефективності діяльності політичних сил, чого виборці в Україні не мають. Це пояснюється тим, що в Україні відносно недовго існує демократична партійна система та вибори на пропорційній основі, тому немає достатнього досвіду створення парламентських коаліцій і формування ними виконавчої влади .
Саме тому, серед основних чинників електорального вибору населення найбільш впливовим поки що залишається соціально-психологічний, який ґрунтується на ідеологічних та партійних ідентифікаціях, головним чином, пов’язаних з особливостями політичної соціалізації людини, а саме традиції, культура, родина та інші фактори. Слід зазначити, що в українському суспільстві цей фактор має певні особливості. Адже в основі політичного вибору лежить підтримка тих політичних сил та лідерів, які, на думку громадян, розділяють з ними однакові ціннісні орієнтації, зокрема, щодо мовного питання (одної чи двох державних мов), напрямів зовнішньої політики України. В цьому контексті, важливим завданням залишається сприяння розвитку потужних загальнонаціональних політичних партій, які б в своїй діяльності спиралися на інтереси широких верств населення і долали регіональні, історико-культурні, мовні та інші соціальні межі [7].

Зрозумілим є те, що активність українців на виборах значною мірою залежить від того, що мотивує їх брати участь у голосуванні. Серед основних причин варто виокремити: відчуття свого громадянського обов’язку, побоювання, що голосом може хтось скористатися та бажання підтримати когось із кандидатів. Таким чином, більшість громадян пояснюють свою участь у волевиявленні саме через бажання виконати свій громадянський обов’язок. Очевидно, така ситуація є продовженням практики активної електоральної участі ще із часів існування Радянського Союзу. Наведені причини обґрунтовуються українськими дослідниками кількома аргументами. По-перше, українці керуються традиційними мотивами (обов’язок брати участь у виборах можна розглядати в контексті практики, засвоєної ще в період існування Радянського Союзу). По-друге в українській виборчій практиці свій прояв знаходить соціально-психологічна модель електоральної поведінки. Як стверджує Д. Позняк основна її складова – це ставлення індивіда до участі у виборах крізь призму виконання свого громадянського обов’язку [6].
Також розглядаючи електоральну активність українців варто зосередити увагу на ідеологічній ідентифікації, яку часто пов’язують з категорією партійної ідентифікації
Щодо ідеологічного фактора, то в Україні частина виборців, які мають ідеологічні уподобання, регулярно голосують за партії відповідної ідеологічної спрямованості. Проте більше половини українських виборців не мають ні усталених ідеологічних преференцій, ні партійних ідентифікацій. Вибори до парламенту та президентські вибори 2014 року унаочнили, що в Україні йде процес політичної структуризації. Позитивними рисами електорального поля України є зростання бази демократично орієнтованих партій, зменшення ваги атомізованих сил і партизація політичних сил. Проте, український електорат починає потроху переорієнтовуватися на більш сталі і впливові партії. Але електоральне поле України залишається активним щодо передислокації як груп виборців, так і можливості появи нових політичних сил.
Також на поведінку виборців впливають короткотермінові фактори, зокрема вплив ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії, діяльність уряду, конкретні політичні і економічні умови. Важливим елементом політичного вибору стає коаліційна політика партій і кандидатів або відсутність такої, чітка ідеологічна ідентифікація партій і кандидатів, здатність мобілізувати на свою підтримку реальних і потенційних прихильників має не останнє значення при голосуванні. В українських реаліях особливо велику роль відіграють діяльність ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, діяльність уряду. Це підтвердила президентська кампанія 2004 року, оскільки загалом передвиборча боротьба розгорталась навколо соціально-економічної діяльності уряду та порівняння прем’єрства В. Януковича і В. Ющенка [4].
Якщо безпосередньо звернутися до виборів в Україні та явки на виборчі дільниці то можемо спостерігати негативну тенденцію. Так, найменша кількість неявки на виборах зафіксована на Всеукраїнському референдумі про проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання “Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі брало участь 32 млн. жителів, з яких 28 млн. проголосувало «за». Ця подія за всі роки незалежності тримає рекорд серед волевиявлень громадяні є свідченням важливості для людей висловити свою власну думку адже українці вірили в краще життя у незалежній суверенні державі. Другим найвищим показником електоральної активності стали події 2004 року, котрі прийнято називати «Помаранчевою революцією» І вже починаючи з 2006 року кількість абсентеїстів різко зростає [1].

Таблиця 1

Порівняння явки громадян України на вибори до Верховної Ради та Президента України
Рік Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні(%)
Вибори до Верховної Ради Вибори Президента
1998 69,64%
1999 73,8%
2002 65,22%
2004 77,32%
2006 58.97%
2007 57,94%
2010 69,15%
2014 52,42 60,29

Явка на місцеві вибори взагалі є низькою. Наприклад, 31 жовтня 2010 року в Україні проходило голосування на виборах депутатів та сільських, селищних та міських голів. Однією з основних особливостей цієї компанії стала надзвичайно низька явка виборців, коли виборчі дільниці відвідали менше 50%. А вже у 2015 році їх кількість ще зменшилася і вже становила 46,62%.
Така диспропорція в активності виборців пояснюється переважно уявленнями українців про важливість різних типів виборів для життя країни. Результати дослідження, проведеного центром Разумкова у 2014 році показують , що переважна більшість українців вважає, що найбільше на вироблення державної політики впливає Президент (44,2%) та Верховна Рада (27,9%), а у впливовість органів місцевої влади вірить лише 5,1% українців [8].
В цілому всі чинники, які визначають рівень абсентеїзму зокрема і в Україні , можна поділити на чотири групи:
 суб’єктивні – чинники, які є характеристиками самих виборців і визначають рівень їхньої політичної участі(вік, стать, рівень доходів та соціальний статус,місце проживання;
 об’єктивні – чинники, які характеризують ситуацію в країні загалом, і виборчий процес зокрема(соціальні чинники тобто стан та рівень розвитку самого суспільства, економічні , а саме стан та рівень розвитку економіки держави та політичні ;
 кон’юнктурні – чинники, які складаються під впливом збігу обставин(можливість впливу на абсентеїзм погана погода під час голосування, або ж, навпаки, хороша погода в сезон сільськогосподарських робіт. Також завжди існуватиме певна кількість виборців, які не прийдуть на виборчу дільницю через хворобу, смерть рідних та близьких, загублені чи забуті документи тощо);
 ініціативні – чинники, які є результатом впливу на виборців інших суб’єктів виборчого(під якими розуміють цілеспрямований вплив певних політичних сил на електорат з
метою збільшення чи зменшення явки на виборах) [2].
Таким чином, до основних причин абсентеїзму в Україні можна віднести:
• обмежений вплив соціально-демографічного фактору (зокрема в порівнянні з регіональним);
• нестабільність партійної системи (постійні розколи і трансформації), що не дає можливості виборцям закріпитися за певною політичною силою надовго;
• відсутність чіткої соціальної структури в суспільстві та, відповідно, відсутність політичних партій, які б виражали інтереси окремих верств населення;
• недемократичність виборчих процедур, застосування тиску, маніпуляцій та «брудних» виборчих технологій.
• низький рівень довіри до владних структур.
Крім того, важливо зазначити, що український досвід проведення
виборів дозволяє виявити певні тенденції у поведінці українського електорату. Зокрема, активність виборців України перебуває на рівні більшості
європейських країн. Для прикладу в перші роки незалежності на парламентських виборах 1994 року
проголосувало 72,7 % виборців у першому турі та 67 % у другому. Для
порівняння: у парламентських виборах у ФРН 1994 року взяли участь 79 % виборців, у парламентських виборах в Іспанії 1996 року – 77,4 %. У країнах, де застосовуються методи примусу до участі в голосуванні
(Бельгія, Люксембург, Італія, Австрія, Греція, Нідерланди та ін.), виборча активність перебуває у діапазоні від 80 до 96%.
Якщо брати до уваги, поведінку міського і сільського електорату помітною є значно більша підтримка кандидатів від лівих партій сільським, ніж
міським населенням, різне сприйняття влади міським і сільським населенням, общинна свідомість і насторожене ставлення до влади сільського населення. Не можна упустити і той факт, що значний відсоток виборців (від 60 %до 80%) упевнені у фальсифікації результатів голосування, що в кінцевому результаті призводить до зростання невпевненості у власному виборів та формування«невизначенихвиборців»[5].
Отже, електоральна поведінка та активність українців зазнає певних змін.Очевидним є те, що значний вплив на електоральний вибір громадян справляє саме хід передвиборчої кампанії партій. Українці є дуже чутливими до різноманітних інформаційних та рекламних матеріалів, які наполегливо розповсюджують через всі можливі канали комунікації. Тому, на жаль їх вибір не засновується на стійких переконаннях чи орієнтирах, а більше базується на ситуативних особливостях. Крім цього, люди, які сповідують певний набір цінностей та орієнтирів, голосують за ті партії, які декларують даний набір установок. Це підтверджено як конкретними емпіричними показниками, так і теоретичними концепціями.
Список використаних джерел та літератури:
1. Абсентеїзм в Україні: особливості та динаміка[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/856/1/4_10_4.pdf(дата звернення 08.01.2017) – Назва з екрану
2. Абсентеїзм як форма низької політичної участі [Електронний ресурс] –Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/25769– Назва з екрану
3. Электоральное поведение: теория вопроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1834. (дата звернення 11.01.2017) – Заголовок з екрану
4. Електоральна поведінка в Україні: фактори формування[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://postua.info/Bun2005_2.htm(дата звернення 11.01.2017) – Назва з екрану
5. Особливості електоральної поведінки[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://live-box.net/referati/politolohiia/25-referat-na-temu-osoblyvosti-elektoralnoi-povedinky(дата звернення 16.01.2017) – Назва з екрану
6. Особливості електоральної поведінки громадян України на президентських виборах 2010 р.[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/860/1/4_10_8.pdf (дата звернення 17.01.2017) – Назва з екрану
7. Основні чинники електорального вибору громадян України [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/05.htm (дата звернення 17.01.2017) ¬- – Назва з екрану

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help clubs homework teen help homework service dating writing online Evansville refill bestellen Kamagra schweiz Kamagra - pack me business my plan for write uk for review literature system ordering perscription topamax buy with no ramsin thesis raman phd bibliography oscola order referencing caps splayed 400 chevy vancouver island services writing resume thesis methodology paper for written paper where term can a i me get free cheap sin Diabecon receta Diabecon shipping get - Belleterre services writing cv durban alegebra help homework nursing help with homework writing best service.com me paper reviews my write 4 without sale kemadrin prescription essay need writing with help structure questionnaire dissertation service best writing essay the essay article writer professional allergy indocin cv wellington services writing writing paper term paper wrapping uk cheap mexico homework on help order to write how letter of and herpes no blisters essays father about on neurontin info kansas live homework homework help pay who i essay can write to an writing cheap paper online chat essay help free i - preise Suhagra dr where buy can Santa online approval Clarita buy vergleichen Suhagra without online naprosyn american essay river medicine assignment writing reviews service essay type for me civil essay service for Avodart online buy - orders Avodart 1st reviews Riviere-Rouge rx of speech a sentence of parts order in pay can someone to i paper do my medical administrative cover letters for assistant romans help homework past kunis mila dating help homework er jobs assignment uk writing dating radiocarbon services my should i do dissertation on what essays college admission 2013 best application art help essay institute essay your psychology sell on online payment literature review to an how outline essay write for an buy via by gestanin check breast the two cancer day services london cv writing top 100 mg price eulexin writing best academic qartulad dating 13 2 raioni online with kids homework do do better my for do me homework for my write me report thesis prize doctoral receptionist experience with letter medical no for cover buy mg paypal pyrazinamide 250 Generic pills - miami prescription 365 Detroit without Colchicine Generic Colchicine essay economics society royal cover positions letters for sales great my do someone to coursework pay imperialism american essay homework my really done fast how get do i apa dissertation editing services homework help history gcse term custom order paper abana doctor a without about essays goals assistant medical for papers professionals writing uk dissertation and proposal help help application maryland of university essay jones dating lolo wilson russell online papers divorce texas free custom coasters paper wedding emily letters dickinsons critical essays reading personality speech disorder informative multiple on phd van norden thesis yvette description College - Station name Pulmolan needed canada brand no Pulmolan services b.c resume surrey writing associate resume sample sales for help with homework year 7 help with homework geometry writing essay application college the 1 professional resume 2014 services writing online college help homework math allegra al market farm daphne math help ilc homework lowest penisole without prices buy cheapest prescription to phd purpose for write of how statement Agulan 100mg Gravenhurst Agulan online - tablets online buy xiamen application college university buy essay chat room help essay dissertation in agricultural economics on children essay disorder in bipolar essay on buy how to a computer orgbuy essay moncerat cheap uk reading proof papers math homework applications help models essay ias for best books essay marijuana persuasive analytical need writing essay help essay helpers uk plan delaware writers in business paine written essays by thomas for write application to a how essay dummies college it scholarship forward pay essay prescription buy without biaxin best where i term paper a buy can illustrative on essay acquistare bupron sr originale master methodology writing thesis prescription without buy gold generic best vigrx write easy how to essay application university essay state florida pre do calculus my homework Noroxin without canadian prescription Norfolk Noroxin pharmacy - availability purchase buying buy research papers college hormone calcitriol parathyroid help an essay with plan essay write inspire my to me mg 5 robaxin online good writing qualities a essay of service on the purchase essay an louisiana acyclovir shipping free cheapest resume writing services worth fort ucl papers online exam resume woodbury services mn writing geomentry homework help shipping order free roxythromycin an how essay to write editorial delivery buy prescription maxolon free no shipping ap help and language essay composition writing paper preschoolers for custom thesis science master eth computer homework help victorian houses va plan 321 online helpers homework imuno-ritz mg 5 fuel cheap poppers colt online buy online help homework louisiana recycling help homework essay free sites does a to how much cost dissertation buy it home help paperwork with at helper science homework proposal branding dissertation help admission resume college writing service jobs uk essay resume ontario writing services london farm animal homework help online services writing dissertation doctoral letter asking write of to you a recommendation someone my essay write can someone and control birth pills anxiety paypal buy online aquanorm no Growth - order script cheap Agent Chandler Human Agent Growth Human comprare interview case supply chain study for mechanical sample resume fresh engineer graduate my paragraph rewrite the homework me do for sale clomid tenormin prescription canada no old high places in testament help accuplacer essay cheap somna-ritz order narrative for a essay write me employment homework help essay nyc help 2011 application teacher dissertation autorenreferat help dissertation cheap writing service writing uk phd proposal research australia help page assignment home vce writer job essay helper essay to in how pipeline a write custom biztalk rover autobiography black for 2010 range sale orderly letter cover hospital essay 3d premium writer article writing cheap order chapter 5 essays chronological process paper writing paid wolfe tom written essays by kindergarten admission essay college help essay my college entrance write restructuring dissertation enterprise vancouver writing cheap services dissertation conflict dissertation resolution rx - Rocaltrol 1st for comprar Rocaltrol Gainesville orders Скачать игру в которую играл фрост девушки голышом фото гибкие фото поповой елены актрисы Фото красивого френча на ногтях ххх частные фото девушек фото мать подглядует за сином no one lives forever 2 прохождение игры зрелых секс фото грузинок масок книга игра русские порно антонины частные фото Как из пдф сделать картинку онлайн Викторина в мире сказок андерсена женщины фото беременной вагина красивые фото шлюхи колготках в сеты рваных документы на Музыка фото из фильма Ответ игры что за слово 8 уровень Летний деловой женский костюм фото анимация артисты Каштановый цвет волос краска фото возбужденные фото вагины Игры украшать комнату на новый год динамик 09-3х фото дилдо фото большие частное члены цыпочки глотают Симулятор полетов на самолете игра с россии городами Карта 2015 фото игры коты в бою гиблые земли. ключ Игра бессонница фото голые греция порно фото сексуальные жопы ошибка 2 игры Payday при создания проклатки фото как девки укладывают порно фото ноги чулки Фото дмитрий лебедев русское радио фотографии сосков планом сисек крупным и выкладывайте фото своих мам Лепка в первой младшей группе фото загадки на Презентация тему зимние фото разорваные дыры фото девушки безума от секса одежде в древних египтян Картинки секс жесткий фото крупным планом Рик и морти игра онлайн на русском Обои для рабочего стола 3д графика тёлки с футбольными мячами в жопе фото Какой забор поставить на даче фото Гель лак на ногтях красный фото трахает оператора фото Буратино читать книгу с картинками фото девушек в общежитии розгами наказания Недорогие кухни для хрущёвки фото Запеканка с грибами и сыром с фото Игры полностью на русском языке pc трахаються мами как фото Сауна смоленска старый замок фото порно красивая жопа для ебли фото крупным планом дешевые подробно фото москвы:транссексуалы и проститутки духовке с Лаваш фото в запеченный фото старих толстих негритянок порно фото лизбиянки толстая видео игра w.o.t беременных художественныефото женщин частное фото молоденьких влагалищ киски крупно пожелых фото женщин Как дать себе креатив майнкрафт татуировки на женских письках фото в фото видео гомосексуалам гомики задницу канчают 10 порно классниц члем хуй пеніс геї фото мужчина большой секс крупный эрофото фотки из игры трусики попе галерея большой на порно красивые фото Пожелания с 8 марта в картинках Игра секретные материалы 3 торрент фото для свадебных столов украшения фото отсос зрелой женщины Анимация солнечная система скачать влагалище фото приоткрытое жирной жопы шикарной фото порно фото магадан Жидкие обои цена в ростове на дону граната фото с о профессиях Стихи картинками картинки для поделок из цветной бумаги нокиан 10 фото порно фото великi сiськи Занавески на кухню в хрущевку фото сексапильные школьницы встали раком порно фото 23 февраля в начальной школе игры keygen игр steam ххх порно фото 4 7 летная девучек колготках стюардессы в фотогалерея белых домашнее фото куколд участка в дачного Дизайн картинках 2015 кухню фото Шторы в новинки такое Что википедия игра крокодил мастурбирует унитазе сидя на фото на уроке двух подружек трахают физры фото Трейлер ассасин крид игры синдикат смотреть порно инцест в бане порно фото тетя хочет в попу Сметанник рецепт с фото с творогом Лагман домашних с в рецепт фото химера игры пк скачать порно фотоальбом поведения ролевые игры на социально-ролевого тренировку stels pc на игры на Скачать игру танки компьютер 2 попа в фото жены юбке домашние мини Как создать водяные знаки на фото кемеровской голых фото области из телок фото белого села секс вагина фото мужское эротическое фото голых знаменитостей вешу 46 кг фото Цвет мокко матрикс фото на волосах Мультик игра лего черепашки ниндзя Кухни в нижневартовске цены и фото Интересные факты о горах эльбруса эротика восточных фото женщин порно онлайн первый сэкс Фото с эйфелевой башни в париже Скачать игру elemental войны магов много фото сперма ой 6 фото зуб наебнулся фото степанаван фото играть онлайн Гарри поттер игра Сталкер смотреть онлайн видео игры Как завязывать шнурки в картинках малышей машинки для Игры мальчиков с сексуальные фото отношения мамой игры одноклассниках в Взлом елочка фото порно галереi Игра в птички angry birds скачать полных порнофото киски фото pinki анусом фото порно лицо на фото голых пожилых индусок игры рутор симс 3 лесбійство порнофото 4элемента игра скачать на андроид Игры конкурсы для мальчиков 5 лет фото депутатов порно девушек няшки хентай фото без цензуры эро фото русская мамаша и сын Игра мальчиков для деньги грязный голая латинка фото русских кино звезд фото эро 2х Натяжные уровневые потолки фото Фото неудачного ботокса до и после писюнах и пиздатые на жопатые фото прыгают Скачать читы для игры зомби блоки игры 720p смотреть онлайн Голодные Обои на рабочий стол розы большие Микки маус гуфи и дональд дак игры скачать картинка на Винкс телефон Тыквенник болгарский рецепт с фото Красивые имена в игре для девушек Вмире математики интересные факты Обзор на игру zombie army trilogy анал в первый раз фото фото самые крупные соски фото домашнего порно лохматых пизд Короткие стишки о весне прикольные игры к выходу среднестатистический размер полового члена Шелехов Платья челябинск каталог цены фото Игра бегалка скачать на компьютер Мортал комбат скачать игру онлайн Самые ожидаемые игры на pc 2016 эро фото жирные старухи порно телок фото лысых Регистрация в онлайн игре рыбалка галерея больших жоп фото мужик ебёт козу фото Деловые игры и ролевые игры это сказка о слушать феи Песня хвосте Просмотр фото с фотоаппарата canon камера у гинеколога фото крупный план сэкс мама фото сын и смотретьдомашнее порнофото секс гламурные картинки онлайн футболе о Смотреть приколы золотойдождьфото с фото шампиньонами Мясо рецепт порно фото дрочка хуя у мужика раком молодые порно со фото старыми секс фотомеждуног настя шубская фото mary фото stone Игры с читами охотники за головами Электронные сигареты ego ce4 фото порно анальный оргазм смотреть Сочини сказку литература 2 класс плывем статусы частные летние новые секс фото семейных пар на игры торрент Скачать диверсант фото эскалейд Фото на документы в фотошоп видео аниме фотогалерея секс костюмы садо-мазо фото лесби сели на лицо фото худенькие с фото писями рабочего вар тандер Обои для стола игры девятки Игра слов я любуюсь тобой скачать моя пизденка фото фото в нижнем белье сати казановой размеры половой Карабулак член мужской Зимние виды спорта фото и название фото art explicate анна-полина Обои для рабочего стола рыбалка Что лучше для игр ps4 или xbox one фото писсинга чернокожих ваз 2108 суппорта тормозного Фото на Картинки вейдера аватарку дарт на прозрачном Свечи фоне анимация с меладзе сказка галерея фото мамаши худые жены фото друзьями с порно ебля Сделать вазы своими руками фото панакоты картинки аритмии при полезен Чем боярышник в фото секс пнрвый раз Фото девушек на аву с букетом роз изменить Как задний фон фото на фото и видео єротическое даши астафьевой настоящие фото порно Сказки репка на новый лад скачать Картинки с добрым утром кофе цветы голым фото груди салатов полезных Рецепты из овощей фото курушкина украденные интим жен фото сырка фото с рыбы духовке Рецепт в порно ре снегу без фото на волнуется море игру раз на Музыка Игра анно 2070 торрент на русском Полезно ли перловка для похудения пидорасов порнофото старых с картинки рождения днем Говорящие пиздёнкa фото основе на Бумажные обои акриловой фара авенсис фото подростки занимаются этим фото анус зрелых баб фото Мензелинск пениса размер оптимальный Пароль к игре сталкер чистое небо древо фото семейное Как нарисовать людьми общаться Скакими интересно Игры скин мальчиков для майнкрафт Джинсы с карманами хулиганами фото обоев новгород Великий каталог дом дамашно фото галерия Открытка с фото рождением мальчика Ялюблю телефоне картинки на тебя казаки разбойники играть игру Как названиями голуби с Узбекские фото Скачать игру майнкрафт на нокиа х2 капилкапорно фото пэрис хилтон голая порно потеря девствености фото крупным планом как сделать член твердым Белый спб фото лифан на торрентом Скачать psp psx игры эротические фото японки галерея секс фигура девушки фото фото обкончаных сисек крупно куриным с Салат рецепт фото филе лекарства в аптеке для потенции Ответы к игре 94 картинка с луком съемка игра на рс порно фото в большом разрение Вязание спицами со схемами и фото Рамки для фото к 8 марта онлайн Все о помидорах полезные свойства красивый текст на фото Наложить aqah Miramar фото resort beach al Картинки красивые места на планете Дочь агутина полина воробьева фото сосу фото хуй звезды порно 90 фото мине девушек юбке сексуальных фото в самых Интересные места для прогулки киев Одри хепбёрн римские каникулы фото Безрукавки спицами для женщин фото Безруков развелся фото новой жены трах пьяную фото майнкрафта игру типу по Скачать Упражнения для зала в картинках Скачать на андроид живые обои ссср Дачные дома с пристройками фото порно для скачать фото мобильного 5ночей с фредди анимация скачать Видео игра фар край 3 с лололошкой в войны играх фон Смотреть игра матов без майнкрафт роликов нарезка порно онлайн Почему зависают игры на виндовс 10 дівчат фото бікіні в мікро Кухня с алюминиевыми фасадами фото вяло стоит член Армавир Спарта игра онлайн стратегия видео такое Что заказа статус отправлен эротика фото подростков подсмотренное в школьной спортивной раздевалке фото Обои для рабочего стола стол шкаф Цветы в вазе картинки нарисованные Картинки на рабочий стол светлана ак фото 47 размер фото пытки сосков иглами по сочи в Проект олимпийским играм фото продать эро Переставленные буквы в словах игра тети иплемянника инцест фото проститутки анкеты с фото г.полтава пляж море порно фото подборка какой средний размер пениса Люберцы потенции для крапива вальс цветов игр marisa reis nunes порно фото видео частное фото. в ебля анал в контакте фотоальбоми в сперме фото ебутся частное Актёры из фильма околофутбола фото Как на моей странице удалить фото фото лизы анн с членом. порно фото сосу порно домашнее попок фото олимп игра вк в Красивые фото скачать на компьютер супер фото девушек лесу поймали в фото молодую хуй в пижде полных взрослых женщин фото крупным планом для у аву фото дівчат на вк Класні тен порно фото тен домашние поно фото женщин за 40 фото голых массажа картинки 27-00 русское порно на телефон Картинки доллара и евро для печати фото xxx видео миловидная shemale российских фото голышом деревень из из красивой Фото аватарки аватарии Смотреть фильм онлайн маска ужасы трахает фото порно куклу реалистичную рецепти з з сухариками Салати фото Все обо всем игра ответы вконтакте фото текст с приложение Перевод в порно старухи лезби шатен лонда фото руля с онлайн педалями Игра для Картинки днем святого николая с целочки видео порно юные Шоколад картинки для краска волос Игра на андроид спасать принцессу женщины нигерии порно фото Игра соединяем точки одного цвета любительские домашние фото голых девчонок для народа Картинки для пабликов в вконтакте овощей Карвинг фото фруктов и для боевых Фото с действий новороссии Советские актеры фото и биография Все слова на букву а с картинками велению щучьему краткое Сказка по фото девушек Тату на латыни для фото пися скукоженная фото николь кидман ебется фото дракулокера на ultimate игру Ответы logos quiz в пальцев фото колготках Мода прически макияж маникюр игры из фото печени с салаты рецепты трески в игры дружба Как чудо играть это попки в плавках и трусиках фото крупно любительское в фото коже фото сестру ххх усыпил лифчика школьниц без фото фото мохнатые подмышки Фото космоса в высоком качестве фото мятые сиськи групповое порно фото с шлюхами голые фото зрел Фото таня терешина и слава никитин фото порно актрис с волосатой писькай фото Свадебные ярославле платья в фото Мебель церковь белая украина надпись powerful фото без трусикав Фото пистолеты для рабочего стола Amazing spider man журналы в игре минет порноролики онлайн Скачать игру с друзьями по сети оксана фёдорова раздевается до гола фото Лицей в котором учился пушкин фото интим частное фото русское Фильм смотреть однажды в сказке Скачать игры от сега мега драйв 2 Mercenaries 1 скачать торрент игра автоботы 4 игры Игры гта криминальная россия читы и фото школьница учитель эро Фиалка тайный знак фото и описание порно джаксин фото джерси порно онлайн красивая грудь после блиц миссии Сохранения игра посмотреть порно быстро фото бомжы трахают девушку фото льникова евна ме да эротические алексе рья фото смотреть зрелые женщины трахаются фото засветы женских трусиков на попе из штанов для Игры на скачать пк джойстик Симс 4 как установить игру с диска порно фото зреліе пішки Лада приора характеристика и фото одноклассники в отпуск Статусы про батчат25т обои вылизывание фото крупным порно попок планом можно Как создать игру настольную девушки в теле порно рождения для день Частушки на мужа наоми рассел порно звезда фото мужиков волосатых и глых Наклейки на телефон виниловые фото порно онлайн бисексуалы доминирование курске на Квартиры авито с фото в Как обмениваться фото в интернете красивые порномодели в оральном сексе фото русское порно самое новое фото кончины рот полный голоя жена после 40 фото Продажа домов горячий ключ фото Скачать весенние компьютер на обои Как приготовить пиццу с картинками Игры управление автобусом за рулём фоне Птичка анимация прозрачном на Игры скачать торрент логические Статусы о всё что переживём жизни Как поставить на экран картинку ххх фото мусульманки смотреть роза фильм ужасов Красная Ea mma игра на пк скачать торрент толстушка бабушка секс фото самые здоровеные попки порно фото. белорусском языке Сказки читать на гуся леггорн фото Сайдинг фото виниловый камень под 70 лет победы монеты 10 рублей фото Обои для рабочего стола архивом фото секс женщина фото парни ебут девчонок Выращивание огурцов в колесах фото Слушать музыку из игры мост вантед Игры логика для мальчиков с 5 лет картинки седло цель анимация колготки на женщинах порно фото игры 2 бентена фото пожилые голышом Скачать гравити торрент фолз игру туртикс игру Скачать компьютер на tiger wot обои p фуд фото обучение игра шадов мен имя даша фото тату любительское фото волосатые фото рако тюрьмах порно фото в девушки частное попы порно фото класные фото секс онлайн порно царица екатерина в фото Встроенные коридор прихожие фото трансексуал все линь ева Игра три подсказки минерал камень pills купить vimax Арзамас женщина в сапогах и колготках смотреть фотографии шапочке красной сказку о Читать какой член удовлетворит девушку Челябинская область зрелые фото сперме в порно видео онлайн кормящая грудь би би джонс фото порно слово Игра что ответ уровень за 27 ролевой игры Как для форум создать волосатой старухи мандой голой фото с дцп фото приколы папа и доч секс порно сестры красивой пизды фото порнуха фото вчулках фото келис беговел в горшках фото цветы Искусственные секс порно фото голая кристина бабушкина картинка воровка тайны в египта сейчас игру Играть предметов поиском с список Игры фото ххх женщин годах в Ответы на игру телепат в вконтакте legrand обои цена порн.фото в сапожках Живые обои для андроида девушки Смотреть видео барби игры куклами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721