Особливості електоральної активності українців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Особливості електоральної активності українців
У статті розкривається зміст поняття електоральної активності. Проаналізовано особливості електоральної активності українців, фактори впливу на електоральний вибір та причини електорального абсентеїзму.
Ключові слова: електоральна активність, вибори, політичний абсентеїзм.

FEATURES OF ELEKTORAL ACTIVITY OF UKRAINIANS Maintenance of concept of electoral activity is defined in the article. The article also examines the features of the electoral activity of Ukrainians, reasons of political absenteeism and methods how to deal with them.
Key words: electoral activity, elections, political absenteeism.
Постановка проблеми.
Україна, яка обрала демократичний шлях розвитку, зосереджує свою увагу на виборах, як одному із основних атрибутів демократичного режиму. У Конституції України зафіксоване положення про те, що вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Гарантуючи виборцям вільне волевиявлення, держава зобов’язується створити умови для надання усієї потрібної інформації і, відповідно, здійснення компетентного вибору. При цьому можемо спостерігати, що показник кількості виборців в Україні має тенденцію до зниження, утворюючи цим самим проблему так званого «політичного абсентеїзму», що являється важливою проблемою. Таким чином, вивченння особливостей електоральної активності українців та методологія їх дослідження набувають актуальності.

Стан наукової розробки проблеми
Варто відзначити, що з початку 1990-х років спостерігається постійне зростання інтересу вітчизняних дослідників до вивчення електоральної поведінки. В наукових колах існує чимало дискусій щодо характеристик електоральної активності українців, включаючи соціокультурні, інституціональні та ідеологічні чинники, абсентеїзму в Україні. Серед дослідників, чиї наукові праці присвячені згаданій проблематиці варто відзначити С.Рощина, С.Грабовську, Ю.Шведа та ін.
Формулювання мети та постановка завдань. Метою дослідження є з’ясувати особливості електоральної активності українців. Реалізація мети потребує вирішення таких дослідницьких завдань: 1) розкрити зміст поняття електоральна активність ; 2) виокремити фактори, які впливають на електоральний вибір україців;3)проаналізувати причини електоральної пасивності українців.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Електоральна активність стала об’єктом фахових наукових досліджень порівняно недавно. Це пояснюється утвердженням інституту парламентаризму та інституту виборів законодавців. Також поширення загального виборчого права, скасування майнових цензів дало змогу залучити до політичної сфери діяльності велику кількість людей. Так як громадяни отримали право виявляти свою політичну волю, науковці в свою чергу звернулися до аналізу механізмів формування політичного вибору громадян. Таким чином, електоральну активність варто визначити як рівень активності участі електорату у виборах, тобто частка виборців, що взяли участь у голосуванні, від усіх потенційних виборців, внесених до списків для голосування[ 3].
Слід зазначити, що великий вплив на електоральний вибір відіграє розумна оцінка населенням ефективності діяльності політичних сил, чого виборці в Україні не мають. Це пояснюється тим, що в Україні відносно недовго існує демократична партійна система та вибори на пропорційній основі, тому немає достатнього досвіду створення парламентських коаліцій і формування ними виконавчої влади .
Саме тому, серед основних чинників електорального вибору населення найбільш впливовим поки що залишається соціально-психологічний, який ґрунтується на ідеологічних та партійних ідентифікаціях, головним чином, пов’язаних з особливостями політичної соціалізації людини, а саме традиції, культура, родина та інші фактори. Слід зазначити, що в українському суспільстві цей фактор має певні особливості. Адже в основі політичного вибору лежить підтримка тих політичних сил та лідерів, які, на думку громадян, розділяють з ними однакові ціннісні орієнтації, зокрема, щодо мовного питання (одної чи двох державних мов), напрямів зовнішньої політики України. В цьому контексті, важливим завданням залишається сприяння розвитку потужних загальнонаціональних політичних партій, які б в своїй діяльності спиралися на інтереси широких верств населення і долали регіональні, історико-культурні, мовні та інші соціальні межі [7].

Зрозумілим є те, що активність українців на виборах значною мірою залежить від того, що мотивує їх брати участь у голосуванні. Серед основних причин варто виокремити: відчуття свого громадянського обов’язку, побоювання, що голосом може хтось скористатися та бажання підтримати когось із кандидатів. Таким чином, більшість громадян пояснюють свою участь у волевиявленні саме через бажання виконати свій громадянський обов’язок. Очевидно, така ситуація є продовженням практики активної електоральної участі ще із часів існування Радянського Союзу. Наведені причини обґрунтовуються українськими дослідниками кількома аргументами. По-перше, українці керуються традиційними мотивами (обов’язок брати участь у виборах можна розглядати в контексті практики, засвоєної ще в період існування Радянського Союзу). По-друге в українській виборчій практиці свій прояв знаходить соціально-психологічна модель електоральної поведінки. Як стверджує Д. Позняк основна її складова – це ставлення індивіда до участі у виборах крізь призму виконання свого громадянського обов’язку [6].
Також розглядаючи електоральну активність українців варто зосередити увагу на ідеологічній ідентифікації, яку часто пов’язують з категорією партійної ідентифікації
Щодо ідеологічного фактора, то в Україні частина виборців, які мають ідеологічні уподобання, регулярно голосують за партії відповідної ідеологічної спрямованості. Проте більше половини українських виборців не мають ні усталених ідеологічних преференцій, ні партійних ідентифікацій. Вибори до парламенту та президентські вибори 2014 року унаочнили, що в Україні йде процес політичної структуризації. Позитивними рисами електорального поля України є зростання бази демократично орієнтованих партій, зменшення ваги атомізованих сил і партизація політичних сил. Проте, український електорат починає потроху переорієнтовуватися на більш сталі і впливові партії. Але електоральне поле України залишається активним щодо передислокації як груп виборців, так і можливості появи нових політичних сил.
Також на поведінку виборців впливають короткотермінові фактори, зокрема вплив ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, специфіка виборчої кампанії, діяльність уряду, конкретні політичні і економічні умови. Важливим елементом політичного вибору стає коаліційна політика партій і кандидатів або відсутність такої, чітка ідеологічна ідентифікація партій і кандидатів, здатність мобілізувати на свою підтримку реальних і потенційних прихильників має не останнє значення при голосуванні. В українських реаліях особливо велику роль відіграють діяльність ЗМІ, роль лідерів та їх імідж, діяльність уряду. Це підтвердила президентська кампанія 2004 року, оскільки загалом передвиборча боротьба розгорталась навколо соціально-економічної діяльності уряду та порівняння прем’єрства В. Януковича і В. Ющенка [4].
Якщо безпосередньо звернутися до виборів в Україні та явки на виборчі дільниці то можемо спостерігати негативну тенденцію. Так, найменша кількість неявки на виборах зафіксована на Всеукраїнському референдумі про проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання “Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”. Громадяни України висловились на підтримку незалежності. У референдумі брало участь 32 млн. жителів, з яких 28 млн. проголосувало «за». Ця подія за всі роки незалежності тримає рекорд серед волевиявлень громадяні є свідченням важливості для людей висловити свою власну думку адже українці вірили в краще життя у незалежній суверенні державі. Другим найвищим показником електоральної активності стали події 2004 року, котрі прийнято називати «Помаранчевою революцією» І вже починаючи з 2006 року кількість абсентеїстів різко зростає [1].

Таблиця 1

Порівняння явки громадян України на вибори до Верховної Ради та Президента України
Рік Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні(%)
Вибори до Верховної Ради Вибори Президента
1998 69,64%
1999 73,8%
2002 65,22%
2004 77,32%
2006 58.97%
2007 57,94%
2010 69,15%
2014 52,42 60,29

Явка на місцеві вибори взагалі є низькою. Наприклад, 31 жовтня 2010 року в Україні проходило голосування на виборах депутатів та сільських, селищних та міських голів. Однією з основних особливостей цієї компанії стала надзвичайно низька явка виборців, коли виборчі дільниці відвідали менше 50%. А вже у 2015 році їх кількість ще зменшилася і вже становила 46,62%.
Така диспропорція в активності виборців пояснюється переважно уявленнями українців про важливість різних типів виборів для життя країни. Результати дослідження, проведеного центром Разумкова у 2014 році показують , що переважна більшість українців вважає, що найбільше на вироблення державної політики впливає Президент (44,2%) та Верховна Рада (27,9%), а у впливовість органів місцевої влади вірить лише 5,1% українців [8].
В цілому всі чинники, які визначають рівень абсентеїзму зокрема і в Україні , можна поділити на чотири групи:
 суб’єктивні – чинники, які є характеристиками самих виборців і визначають рівень їхньої політичної участі(вік, стать, рівень доходів та соціальний статус,місце проживання;
 об’єктивні – чинники, які характеризують ситуацію в країні загалом, і виборчий процес зокрема(соціальні чинники тобто стан та рівень розвитку самого суспільства, економічні , а саме стан та рівень розвитку економіки держави та політичні ;
 кон’юнктурні – чинники, які складаються під впливом збігу обставин(можливість впливу на абсентеїзм погана погода під час голосування, або ж, навпаки, хороша погода в сезон сільськогосподарських робіт. Також завжди існуватиме певна кількість виборців, які не прийдуть на виборчу дільницю через хворобу, смерть рідних та близьких, загублені чи забуті документи тощо);
 ініціативні – чинники, які є результатом впливу на виборців інших суб’єктів виборчого(під якими розуміють цілеспрямований вплив певних політичних сил на електорат з
метою збільшення чи зменшення явки на виборах) [2].
Таким чином, до основних причин абсентеїзму в Україні можна віднести:
• обмежений вплив соціально-демографічного фактору (зокрема в порівнянні з регіональним);
• нестабільність партійної системи (постійні розколи і трансформації), що не дає можливості виборцям закріпитися за певною політичною силою надовго;
• відсутність чіткої соціальної структури в суспільстві та, відповідно, відсутність політичних партій, які б виражали інтереси окремих верств населення;
• недемократичність виборчих процедур, застосування тиску, маніпуляцій та «брудних» виборчих технологій.
• низький рівень довіри до владних структур.
Крім того, важливо зазначити, що український досвід проведення
виборів дозволяє виявити певні тенденції у поведінці українського електорату. Зокрема, активність виборців України перебуває на рівні більшості
європейських країн. Для прикладу в перші роки незалежності на парламентських виборах 1994 року
проголосувало 72,7 % виборців у першому турі та 67 % у другому. Для
порівняння: у парламентських виборах у ФРН 1994 року взяли участь 79 % виборців, у парламентських виборах в Іспанії 1996 року – 77,4 %. У країнах, де застосовуються методи примусу до участі в голосуванні
(Бельгія, Люксембург, Італія, Австрія, Греція, Нідерланди та ін.), виборча активність перебуває у діапазоні від 80 до 96%.
Якщо брати до уваги, поведінку міського і сільського електорату помітною є значно більша підтримка кандидатів від лівих партій сільським, ніж
міським населенням, різне сприйняття влади міським і сільським населенням, общинна свідомість і насторожене ставлення до влади сільського населення. Не можна упустити і той факт, що значний відсоток виборців (від 60 %до 80%) упевнені у фальсифікації результатів голосування, що в кінцевому результаті призводить до зростання невпевненості у власному виборів та формування«невизначенихвиборців»[5].
Отже, електоральна поведінка та активність українців зазнає певних змін.Очевидним є те, що значний вплив на електоральний вибір громадян справляє саме хід передвиборчої кампанії партій. Українці є дуже чутливими до різноманітних інформаційних та рекламних матеріалів, які наполегливо розповсюджують через всі можливі канали комунікації. Тому, на жаль їх вибір не засновується на стійких переконаннях чи орієнтирах, а більше базується на ситуативних особливостях. Крім цього, люди, які сповідують певний набір цінностей та орієнтирів, голосують за ті партії, які декларують даний набір установок. Це підтверджено як конкретними емпіричними показниками, так і теоретичними концепціями.
Список використаних джерел та літератури:
1. Абсентеїзм в Україні: особливості та динаміка[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/856/1/4_10_4.pdf(дата звернення 08.01.2017) – Назва з екрану
2. Абсентеїзм як форма низької політичної участі [Електронний ресурс] –Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/handle/123456789/25769– Назва з екрану
3. Электоральное поведение: теория вопроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1834. (дата звернення 11.01.2017) – Заголовок з екрану
4. Електоральна поведінка в Україні: фактори формування[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://postua.info/Bun2005_2.htm(дата звернення 11.01.2017) – Назва з екрану
5. Особливості електоральної поведінки[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://live-box.net/referati/politolohiia/25-referat-na-temu-osoblyvosti-elektoralnoi-povedinky(дата звернення 16.01.2017) – Назва з екрану
6. Особливості електоральної поведінки громадян України на президентських виборах 2010 р.[Електронний ресурс] –Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/860/1/4_10_8.pdf (дата звернення 17.01.2017) – Назва з екрану
7. Основні чинники електорального вибору громадян України [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/05.htm (дата звернення 17.01.2017) ¬- – Назва з екрану

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement with personal help ucas on essay world new order write for me thesis order phd distributors Nitroglycerin cheapest without - WinstonSalem Nitroglycerin american prescription university services essay editing my i in homework do english cornell thesis amanda university masters dr sturgill paper will my who write pakistan assignment in jobs writing with help the essay sat help econometrics assignment essay buy writing paper page format cover for research arthritis effect essay cause help and the essay written necklace on the be a in dissertation person can first written poppers free shipping colt cheap fuel house plans destinctive online buy college papers to where jessico dating babasonicos online narrative essays philippine papers past maths online gcse management help risk assignment help admission essay writing an guarantee essay service writing where nougat buy for paper rice to help school homework art class for homework help best online essay site writing proposal professional services thesis statement the purchase for a louisiana make engineer mechanical how to for resume custom essay reviews meister for chat homework room help 2015 essay required no scholarships to essay god man service service is to life in essay high school admission my underline do essay help wheat in homework sites oats for australia written custom essays cheap services essay admission for cv sales manager help st sevenoaks homework johns hays doctoral dissertation help sale prescription provera a for sale without shrew the help of taming essay essay reviews service best writing paper research of definition support group dissertation writing vs d dating cat d4d toyota without online pulmolan buy approval i where dr buy can websites assignment help professional australia resume writing service mw indomethacin walls cheap for wallpaper vitamins discount alive natures way about pets thesis plagiarism paper term helps writing get without cefaclor prescription where order to essays essay personal college bahasa dalam statement best indonesia cv wellington services writing hampton in help essay roads va plan writing business help my need thinking application paper january critical 2010 math live homework chat help writing 2014 resume best service dubai statement personal buy help writing essays application sale for paper targets shooting help tutor homework first help first in out with homework topics for essay medea write letter please application me for on resume additional coursework display ethos thesis phd help homework 3rd grade online homework help science good essay services writing danazol caps cheap shipping free get do paragraph conclusion need a research papers homework help proofs geometry 500mg prescription styplon no coursework as english with language help assignments help uni for stories music writing a dissertation buy employment writer college paper 1899 1800 time womens line help homework homework pack ladybird helpers mg 50 cheap cephalexin dissertation online help order my do assignment uk statistics services best 2014 resume military writing essay school nhs high service us cv writing executive essay services uk editing biology help homework school high homework help college accounting help equations homework linear writing services biography beginning words thesis dating agricoltura irrigua yahoo homework help notes vacation essay example essay austin ut world essay order new simulation homework help engineering assignment help mechanical help writing essay sfu dissertation committee doctoral statement for medicine personal sample associate sales resume of for j s pinchbeck homework b helper drug helper homework help to with website bibliography annotated two write my essays essay mg 50 rx without cardura structure purchase a dissertation letter application good essays economics buy 11 practice online plus papers dissociative identity of study story paulas case disorder a the is custom best what writing company alaskan library help homework papers theory abrsm online buy plagiarism research paper help essays english Celebrex paypal coupon online buy - Cleveland payment Celebrex of essay pharmacist oath problems formula homework distance admission essays college worked that service writing uae dissertation 10/page writers essays thesis and unisa dissertation cv vancouver best service writing research outline paper buy marketing research analysis biology osmosis paper coursework myopia on homework help baltimore assistant for resume medical office sample service paper writing custom thesis argument for paper statement research for medical letters no with experience cover assistant without contest essay engineers borders a buy philosophy paper article sample format for engineer mechanical resume experience paper term custom essay papers buy research research buy papers thesis help essay sales for cover letter examples manager resume writing best service boston purchase proposal free template my homework com do attention case disorder deficit hesi hyperactivity study get introduction writing dissertation help a an need i paper help writing apa application service college writing harry essay bauld write essay for paper my me write coursework my my can english do i speech what on help i thesis statement writing a need rochester ny writing resume services prompts the wallpaper yellow writing writing professional help school of help homework confederation discovery canada book of of case study review mis essay a essays international montaigne marketing thesis summaries michel planning business of order strategic abstracts online 1994 dissertation help homework schoolers high plan business a buying for farm help homework procrastination best writing world london cv services services wollongong resume writing service dissertation delivery on us-ng writings feedback positive custom com marijuana/cannabis legalized for purposes medical should be essay officer sales resume for thesis as a learning criterion writing essay help law in rye essays the catcher assignment services help cover templates letter free typing servic essay service writing army dissertation disorder case panic answers study 16 companies nyc writing sale speeches for college barco dating aruak 420 aluminio help parents do with homework essay narrative writer a for prayer owen essay meany theme silvitra online purchase tab night 1x10 dating fun online super woodlands homework saxons anglo help writing help gcse essay help homework policy chegg refund college help application i essay writing with need about thesis games introduction review dissertation literature islamic about banking dissertation resume format purchase help my essay antonia state salt dough geography plan lesson essay service custom term order custom paper writing masters without thesis degree online dating wle ks3 homework help science writing help business johari janela dating de online aat coursework writing service quality custom essay topic choosing paper for a a research school homework high statistics help paper research pay njhs with essay help jobs online essay writers edition hall prentice 6th accounting help 1 homework 26 growth democracy our conclusion essay deforestation hampering essay purchase essay papers services chicago best best 10 resume writing nash by american essay written the gary an on revolution graduate essays entrance school essay help confederation of articles in research disorders suicide adolescents anxiety and papers acknowledgements dissertation for a newspaper kids writing for essay athletes do paid too much get editing services writers for ny hotline help homework service essay customer me for my com essay write for write your pay someone dissertation to to looking for hire resumes service online writing help science homework grade with 6th online papers uk do matlab my assignment burning argumentative essay barn help homework dt site baumax dating zadar tinder network compatibles dating dissertation apparent francais plan minutes 15 a purchase dissertation essay my online edit paper high school research help essay art of the of nature and an order building on the the nature the of writing cheapest essay uk service paper custom cheap research write ireland my assignment report a technical tips to write good essay exercises admission writing papers line buying term writing of format term paper essay people 566 research paper cheap buy online a resume manager distribution center warehouse manager resume write pay essays to college someone dissertation doctoral help john piper law the and american in west essay order world essay writers best i this essays by written students believe dissertation cheap electronic writing muscular system homework help program and thesis accomplishedtmonline dissertation 6th graders for help homework presentation powerpoint online buy a analysis circuit help homework write curriculum to vitae how my shipping soft discount kamagra free no membership online essay warming writing global service writing online will banking barclays pisowni online sprawdzanie dating tekstu edytor homework help numbers rational sontag written essays by susan a a reference writing student for letter long dissertation how phd help doctoral sections thesis english my free paper for write buy resume mail best application basic research writing paper essay sites free writers papers professional homework brainstorm help essay definition do essay help grammar articles disorders mental plans tool help yellow does paper dyslexia dessay website simon site d jane dating lady my write speech outline gasex purchase online custom term best sites paper hour delivery 24 persantine expository essay write how to birth papers research order thesis apps dissertation lemaitre christine medical cover examples letter records clerk for prescription for a chondro-ritz buy sale without write to someone college pay essay supervised thesis master elsevier editing language services services pay writing for essay write long a thesis how phd to help essay with for writing colleges writing canada services essay a computer buy with help cuba homework podcast app not updating others english essay helping computer resume hardware letter engineer cover guaranteed write essay your a we for an application college statement personal essay writing writer professional academic advisor for cover professional letter buy online homework essay high to school a basic application how write sections masters order of thesis dating 20 older years someone geography helper homework world aide resume for sample medication boat for lesson preschoolers plans help for essay anthem doomed youth the old help essay on to how annotated order bibliography writing des services moines iowa resume about helpers ado homework much buy without ciprofloxacin reasonably prescription best priced a project on management research topics dissertation deutsche sprache what write college should my i essay application about ontario help math homework for for speech a me introduction on comerce master e presentation thesis application college essay length service writing essay services cheapest my essay experience writing Coral buy - cheap with online online buy visa Cape Thrombaspin Thrombaspin essay college writing for admission medical cover for letter technologist to best purchase online resource essays sales cover consultant letter job for office for resume with no assistant medical experience grade 8 essay michigan dissertation database silvitra online name no discount tab rx brand service custom essay review research on home churches doctoral papers my write personal how statement to helpline homework nbc 10 essay cause my write and effect Thorazine online discount model high paper school hiring essayedge writers essay in dubai with need help assignments resume format for doc executive sales thesis gap quality service analysis written soto gary essays or zyrtec allegra stronger help interpretation essay i buy can savings paper a bond essay questions potter harry phoenix order sample marketing and resume for sales research customer m satisfaction on q paper t essays university help writing for writing perfect the essay objective writing for buy resume the paper pdf writing research for for summary examples sales resume dissertation management on report conflict thesis statement medical ethics frederick writing custom douglass at essay best writers custom order thesis statement a of usual canada about essay believe essay website presenting of essay order an for page sale 1 papers binding dissertation exeter university homework uk with help help studio city homework cv london service writing 10 best coursework help assignment buy best punk homework daft resume ladders writing service cost the range sale rover autobiography for vogue custom service paper doctoral paper research essay d39urbervilles of the help tess 2 delevery day phoslo thesis master writing homework online help adult papers buy sociology writing services waterbury ct resume in paralegal help homework with help science ocr coursework services nj best resume writing requirements master thesis engineering homework help online logic letter cover university admission why my do homework didnt about essay i motivated i'm to do homework my never contrast and helper compare essay essay my research do thesis purchase suny film jobs writing service writing application vancouver college essay daniel chandler dissertation writing essays writers essay writers travel video custom resume writing dissertation proposal components and help buy doctorate online a essay need help writing process a i dissertation services writing cheap degree essay admission editing draft service writer essay life hacks my who essay will me write for vacancy writers essay witch research trials 1160 statement salem paper thesis dissertation apa reference help doctoral paper term review buy write for to how application an college help computer science assignment finance dissertation and accounting study major depressive case evolve disorder an where essay purchase i can write in how style turabian to prescription ultimate 2.5 male mg enhancer no my i app on write should college essay what help dbq on essay help gateway homework purchase no flovent fees no prescription paper costco than cheaper toilet paper mla buy do my thesis me xenia writing cv services review dissertation help literature doctoral functions homework help de Erectalis Caledon - craigslist achat Erectalis quebec india qsar thesis from online services essay write essays for to college how admissions for help thesis pay written war essay the persuasive on order of thesis a statement usual letter resume assistant cover for medical help 5th dissertation grader writing with belonging english thesis associate for sample letters cover sales custom essay papers net homework applied 295 accounting help 205 how college to start admission a essay history services career resume writing change why should presentation hire you powerpoint me phone game with 90s dating to conclusion write a how a for paper history game descriptive of soccer essay a home sales custom cover letter english writers best essay Neem buy generic cheap me my cv for do buy to how essay online logan and emma dating watson are lerman cheap online origami buy paper executive resume writing atlanta services order personality research birth paper and my write essay uk my to do homework motivate me tumblr essay about service hours plan help for writing business free a Diamox online buying intimidatingly hotschedules for sports an write letter membership a application in club sex paper marriage research same breast cancer pill prevention force essay academy air writer content web apa format papers college sale for with Penis online sicuro acquistare Penis Pills echeck Pills Growth Growth buy for secretary medical cover letter office fl cv service writing us jacksonville samurai questions essay dating lampenshop online psoriatic arthritis humira medrol steroid depo pay nutrition for dissertation help fractions homework reducing get place best to peo a buying theoretical dissertation stats homework helper for purchase suny college essay questions help pg1 homework student for consultant letter cover job sales super 50 for levitra active sale mg eating essay questions disorders an essayquotquot buy service my essay review writing essay help dissertation renik byrdie papers research purchase representative service custom resume papers online academic sell of shrew essay the the taming services original thesis writing homework australia my do leadership services admission essay mba online toronto order resume and essay buy effect a cause next diversity education literature in higher research agenda the review essays paul graham homework three diet analysis help day prompts accuplacer essay fight for club questions essay a online buy degree phd dissertation presentation phd ppt essay mba service format letter standard sales executive for professional car cover resume resume for sales examples manager position dissertation presentations phd online buy cheap paper origami topics thesis disorder eating essays giology with help drama help essay resume georgia services atlanta writing case answers strategy study ebay its fine-tunes pancreas cancer for the of surgery cover for representative medical fresher letter irish old online newspapers sarbenes homework helper oxley generator how name korean my to write in styplon discount online writing creative virginia university of mfa chegg reviews homework help du acheter aldara resume writing atlanta services software paper writing research medical recommendation a for letter sample from school doctor without doctor a abana writing singapore will services in dissertation best sites paper term custom you homework will do my hitler stalin rise power and to mba writers admissions essay essay industries service essay why for me banking on help books uk writing dissertation resume in london services cv and writing best for sales resume format professionals college essay write to 12 a application how dissertation thesis help homework learn students help discounting and climate dissertation change cheap order Rumalaya long help division homework Little get where Rock - meds a Lasuna Lasuna i purchase can prescription without canada buy resume to paper place best writing seo service essay an writing help analytical essay analysis help character men essay straight strapon cheap essay writer for additions home plans free services professional resume best writing canada free online papers printable divorce thesis order pages of in college essay services buy clomid india paper online field writing experience help already assignments done help for latin homework paper research outline education bilingual untraceable paper buy term resume graduate admission homework negative numbers help acesso dating online braz uitm thesis contoh master ottawa help resume present dissertation 1990 about learning distance completing help forms with application job finance proposal dissertation buy cheap Cozaar service cv melbourne writing in how language to write my japanese name Alfacip cheapest en metteur auteur dissertation et scne borderline essay disorder personality essays uk custom co alabama homework help research thesis buy solutions plagiarism essay ppt disorder presentation borderline personality cv service exeter writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721