ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ЕССЕ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано корпус есе з англійської мови студентів факультету романо-германських мов.
Ключові слова: есе, вибірка, слова-зв’язки, писемне мовлення.

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы корпус эссе по английскому языку студентов факультета романо-германских
Ключевые слова: эссе, выборка, слова-связки, письменная речь.

Summary: Student’s essays of the department of Romance and Germanic languages are analyzed and considered in the article.
Keywords: essay, selection, linking words, written language.

Відповідно до навчального курсу «Англійська мова», студенти мають можливість практикувати свої не лише усні, а й писемні навички під час роботи з написанням есе, або ж підготовкою до усного мовлення шляхом написання есе, що є фактичним показником знань студентами різних розділів англійської мови [2, c. 276]. Тобто, таке завдання як написання навчального есе є загальною картиною здобутих навичок із граматики, орфографії, синтаксису, морфології, лексикології та пунктуації.
Навчання писемного мовлення як засобу в умовах вивчення англійської як іноземної має бути побудовано з урахуванням фактора білінгвізму (в його широкому розумінні як мультилінгвізму). Позитивним проявом білінгвізму є наявність у студентів досвіду двомовності, негативним – інтерференція рідної і першої іноземної мови.
Відбір мовного матеріалу для навчання англомовного писемного мовлення повинен проводитися, насамперед, з урахуванням принципу лінгвокультурологічної спрямованості. Крім нього, необхідно враховувати наступні принципи: а) відповідності практичним завданням і комунікативним потребам навчання; б) функціональності; в) семантичності; г) методичної автентичності; д) кодифікованості; е) прогресивності; ж) забезпечення навчального процесу засобами стилістично адекватного оформлення тексту і лексико-граматичними засобами перефразування. Дані принципи застосовні до відбору і організації лексичних одиниць.
Комплекс повинен будуватися на основі наступних принципів: урахування взаємовпливу різних видів мовленнєвої діяльності; обліку позитивного впливу видів мовної діяльності один на одного; обліку етапності в оволодінні мовною діяльністю; обліку білінгвізму студентів; активізації розумової діяльності учнів; проблемної спрямованості.
У комплексі доцільно виділити підготовчі блоки вправ і вправи, спрямовані на навчання власне комунікативних умінь побудови тексту. Створення письмового тексту слід розглядати як завершальний етап цілої серії різнотипних вправ. У комплекс повинні бути включені професійно спрямовані вправи. Досягнення комунікативно-достатнього рівня англомовної лексичної компетенції дає можливість студентам користуватися англомовною письмовою мовою для створення письмових текстів неформального, офіційного, ділового стилів англійської мови в рамках таких жанрових форм, як ділові та особисті листи, газетна (журнальна) стаття (в тому числі на науково педагогічну тематику), стислий виклад, рецензія, есе.
Проаналізувавши есе, що слугують вибіркою для нашого дослідження, зупинимось спершу на лексичному аналізі есе студентів, що дозволить визначити проблемні зони у навчанні письма англійською мовою (зокрема у лексичному аспекті) для україномовних студентів та поміркувати над можливим вирішенням цих проблем.
За допомогою методу порівняльного аналізу нами було досліджено та перевірено 11 есе на наявність пунктуаційних помилок. Нагадаємо, що ці роботи є складовою частиною завдань із академічного курсу «Англійська мова» для студентів 3 курсу факультету романо-германських мов. Як правило, студенти писали на схожі теми, які у більшості випадків подібні за метою: есе із висвітленням певної проблеми.
Зауважимо, що жанр есе – обов’язкова складова не тільки вузькоспеціалізованого курсу «Academic Writing», але і загального курсу курсу «Англійська мова». При цьому есе в загальному вигляді розуміється як міркування в тому чи іншому форматі (аргументація, опис, виклад протилежних точок зору на предмет і т.д.). Одним із завдань написання такого типу робіт є відпрацювання прийомів аргументування на користь займаної автором позиції. Припускається, що студенти вже оволоділи певними навичками аргументації і готові приступити до освоєння предметної специфікації, таким чином покращуючи навички письма англійською мовою.
За вимогами до структури, академічне есе складається з наступних частин [1, c. 243]:
1) Заголовок (Title) – відображає основну проблему, якій присвячено есе.
2) Вступ (Introduction) – теза-проблема з описом того, про що конкретно буде говоритися в основній частині.
3) Аргументація (Body) – аргументоване розкриття проблеми на основі зібраного матеріалу. Ця частина роботи включає співвідношення і узагальнення інших точок зору з викладенням власної та її обґрунтуванням, використання в якості ілюстративного матеріалу емпіричних відомостей із переконливими, зваженими, ефективними доказами, дотриманням логіки в розкритті проблеми за допомогою використання параграфів (абзаців).
4) Висновок (Conclusion) – коротке узагальнення і виклад основних аргументів.
Виходячи із поданої вище структури есе, проаналізуємо ключову лексику, яку студенти використовували на кожному із структурних рівнів. Отже, на рівні «Introduction» студенти надавали перевагу використанню наступних лексичних конструкцій: it is said that, the fact is, in one word, that is why, we should not think that, etc. – It is said that money rule the world.
Рівень «Body» можемо охарактеризувати наступними лексичними одиницями: to start/begin with, afterwards, last and the most significant (reason),firstly, secondly, thirdly, the next what is noteworthy, not only … but, one more point is, etc. – Not only minuses, but also pluses are brought by ‘a new god’.
Рівень «Conclusion» містив такі лексичні конструкції як all things considered, all in all, in conclusion, to sum it up, going to the main idea, etc. – To sum it up, I consider the development of technology to be a great thing for all the mankind.
Окрім цього, лексичні особливості англомовного писемного мовлення студентів у нашому дослідженні їх есе включають також вживання linking words, або ж, українською мовою, слова-зв’язки. Ми класифікували їх за функціональною спрямованістю у тексті (детальна класифікація відображена у Додатку Б). Таким чином, корпус есе студентів містить такі групи linking words (linkers):
1) Listing linkers – слова-зв’язки для перерахування та організації логічної послідовності. На приклад, first – second – third, first – furthermore –finally, іn addition – moreover: In addition, some people are ready to go to great length to have a big money.
2) Reinforcement linkers – слова-зв’язки для підсилення, зміцнення думки, а саме: furthermore, moreover, what is more, besides – Moreover, I am dead sure that it is a wrong assumption that while growing up one has to give up their childhood dream.
3) Similarity linkers – слова-зв’язки для вираження подібності. У есе знаходимо наступні: similarly, in the same way, correspondingly – Similarly, music clips, films, even cartoons contain erotic scenes.
4) Example linkers – слова-зв’язки для наведення прикладів та представлення додаткової інформації: for example, for instance – Take, for example, Ray Bradbury’s “451˚ Fahrenheit”.
5) Summary linkers – слова-зв’язки для підведення підсумків викладеного. Для прикладу, in conclusion, to conclude, in brief, to summarise – In conclusion, I might say that money is not evil because it is just a means for existence.
6) Expressing-an-alternative linkers – слова-зв’язки, що використовуються для вираження альтернативної думки, тобто: alternatively, rather, on the other hand – On the other hand, there are a lot of programmes for teenagers on the topic their parents are not eager to speak.
7) Result/consequence linkers – слова-зв’язки для вираження причинно-наслідкового зв’язку: so, therefore, as a result/consequence, accordingly – As a result, the first rank of the army will be after people who are ready to dedicate their lives to it.
8) Stating-the-obvious linkers – слова-зв’язки, що використовуються з метою вираження певної очевидності у тексті. На приклад, obviously, clearly, naturally – Obviously, when unprepared young soldiers see the death of their companions, they become uncontrolled.
9) Emphasis linkers – слова-зв’язки для акцентування певної думки. У корпусі есе знаходимо: generally, especially, in fact – In fact, mothers lose their children, wives their spouses, sisters their brothers, and this line is infinite.
Проаналізувавши частотність вживання слів-зв’язок у досліджуваному корпусі есе, ми виокремили результати, відображені у Таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Частотність вживання слів-зв’язок
№ з/п Група слів-зв’язок Відсоток
1. Listing linkers 18%
2. Reinforcement linkers 7%
3. Similarity linkers 6%
4. Example linkers 19%
5. Summary linkers 13%
6. Expressing-an-alternative linkers 7%
7. Result/consequence linkers 15%
8. Stating-the-obvious linkers 4%
9. Emphasis linkers 11%
Всього: 100%

Таким чином, за результатами, зображеними у наведеній вище таблиці, бачимо, що найчастіше студенти вживали еxample linkers та listing linkers, а найменш часто – stating-the-obvious linkers.
Проаналізувавши есе студентів, ми також дійшли висновку, що писемного мовлення слід навчати на різних рівнях, зокрема: а) мовного етикету; б) дотримання належного рівня офіційності; в) вибору мовних засобів для вираження комунікативних функцій висловлювання; г) передачі соціокультурних стереотипів мовної поведінки на рідній та іноземній мові як важливих аспектів процесу іншомовного письмового спілкування, яке повинно стати повноправною складовою мовної компетенції студентів.
Англомовна письмова мова студентів – носіїв української мови – на основі аналізу студентських есе «звучить» з дотриманням не лише правил пунктуації та граматики, а й правил ввічливості, що є однією з важливих умов ефективної комунікації. У досліджуваному матеріалі знаходимо, що англомовній письмовій мові українських студентів притаманна передача норм ввічливості виключно лінгвістичними засобами. Таке вираження на письмі проявляється за допомогою фраз типу: I think, I believe, I expect, it is my firm belief that.
Написання есе передбачає володіння достатнім словниковим запасом. Навчити студентів писати есе неможливо, якщо не буде проведена копітка підготовча робота. Першим етапом можна вважати цілеспрямоване розширення словникового запасу за рахунок роботи з тематичними текстами, які містяться в сучасних навчальних посібниках. У тематичних текстах зосереджена вся необхідна лексика. Автор практикує складання списків словосполучень, стійких зворотів, фразових дієслів за різними темами, які постійно поповнюються. Контролювати цю лексику можна в формі суцільних або вибіркових диктантів, усних опитувань. Протягом декількох років навчання студенти накопичують значний словниковий запас, який згодом обов’язково стане в нагоді їм в написанні есе.
Другим етапом є детальне вивчення зразків писемного мовлення на різні теми. Одночасно студенти складають список необхідних вступних слів для здійснення логічного зв’язку у висловлюванні. Як правило, для покращення англомовної лексичної компетенції, пропонуються спеціальні вправи на використання вступних слів. Такі вправи ілюструють значення вступних слів, їх важливість при переході від однієї думки до іншої.
Перехідним етапом вважаємо підготовку усних виступів з досліджуваних тем. Студентам пропонується тема, яка насправді є планом письмового висловлювання, і вони готують усні доповіді або презентації на задані теми з дотриманням всіх правил логічного зв’язку. У нашому дослідженні темами були наступні: “Modern Dreams”, “The Role of Censorship in Today’s Society”, “The Power of Imagination”, “Television as a New Religion”, “Development of Technology”, “A Major Role of Elderly People”, “What Can We Do in Our Daily Lives to Make Our Town a Better Place to Live?”, “All Armies Should Consist Entirely of Professional Soldiers”.
Заключний етап підготовки – написання власних висловлювань на запропоновані теми. Звикнувши до підготовки усних виступів, студенти не відчувають особливих труднощів при складанні опису або висловлюванні своєї думки. В результаті попередньої роботи студенти готові представити свою і альтернативну думку і пояснити, чому вони з нею не згодні. Залишається тільки навчити їх розділяти текст на абзаци відповідно до його логічної структури.
Таким чином, безумовно, для того, щоб англомовне писемне мовлення українських студентів повністю відповідало заданим форматам, доводиться писати багато письмових робіт протягом кожного року навчання. Кількість письмових робіт зазначено в робочих планах тієї чи іншої спеціальності. Спільний аналіз загальних і індивідуальних помилок, вдосконалення вживання лексичних та граматичних засобів, увага до орфографічного і пунктуаційного оформлення тексту, чітке уявлення про критерії оцінювання письмових робіт – є завершальним підготовчим етапом до представлення лінгвістично правильного тексту англійською мовою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Martynova, Raisa Yuriivna. English scientific pedagogical writing [Text] : course book for masters of ped. specialities / R. Martynova, A. Maslova ; State establishment ” K. D. Ushynskyi South Ukr. nat. ped. univ.” ; Melitopol Bohdan Khmelnytskyi state ped. univ. – Odesa : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. – 243 p.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help admission essay scholarship college about paragraph music introduction essays presentation antic an hamlets effective to disposition do how term writing help paper resume for keywords sales manager sale statement personal for paso el tx resume writing services writing essay services cost pamelor without insurance arts help culinary essay research college outline paper homework algebra help calculator help a writing resume with to paper do someone research pay help science homework for services term and paper writing essay books dissertations help to with for sale flash paper australia nursing papers online eating persuasive disorder topics essay bibliographies be order should alphabetical in annotated for essay order chronological writter university assignment seduction reddit dating online generator write my for paper me essay you where can someone to write you find for help grade math first for homework essay boston party tea representative resumes for sales a natural n dissertation phonology purchase mba admission mba essay buy lang en buy mba thesis for hire blog writers to best get online risperdal place with essays writing help dissertation does help students homework cheapessaysonline.com mononit can where buy medication i sur la morale dissertation conscience for grade homework 6th help disorders speech persuasive eating exam free online papers research it is buy a safe to paper uk help homework the essays in following orders military on codes white dating label athletic resume essay service yahoo writing boston writer georgia resume writing parchment paper to where for buy on trifles written essays someone descriptive a write why would paragraph helper homework algebra 1 waitlist help essay uc davis purchase requirements suny essay with application college help essays homework scient help with algebra homework help mcdougal 1 holt essays buy does happiness money paper turabian style fly canada delivery gold 24 hour from clarita santa homework library help teaching assistant sfu essays thesis studies help homework religious helpers k homework pre narrative kind of essay for letter manager sales recommendation position do how do my i homework paper technology research on essay good a to how write plan lesson application help essay with for rated services educators resume writing best write paper law my letter doc order work format write my hours in 2 essay 10000 plans over house sqf no to buy anaspan where rx letter for sales cover associate examples apotheke schweiz super extra tadadel cheap tissue bulk paper application essay common diabetes life for children with friends workshops help homework nashville professional services tn resume best writing essay college writing companies dickens charles homework help help writing essay my prescription neksi no required a starting business writing service plan a a writing press hire new for release nietzsche 3 the of on morality essay genealogy essays admission cambridge mba buy amusements peiss kathy essay cheap term paper helpers help homework practices best cost per vasotec month psychology custom service report writing clinical writing term paper abortion an online essay purchase crixivan 40mg phd elaine thesis hoter someone to do write dissertation need my i writing cheap services articles paper write style how to a turabian essay ap help world history representative cover for experience without medical letter center homework help metropolitan columbus library help homework calculator atorvastatin prescription dating me song greek agapa plus papers online practice 11 good buy essay site mit essay help coursework help ict database gcse pay write someone thesis to help othello essay papers for cheap college one one to dissertation help sidecar plans for a motorcycle building is a essay photo what best dating in laddoo bangalore help college essay admission structure where help i can writing business plan get a essay help pomona policy and my do homework procedure research buy an reviews online writing paper service le dissertation philosophie sur travail hire for writers blog for papers cheap term of review literature disorders essays about eating thesis a statement good writing with help legal my do homework dissertation paper it writing essay and service custom cite essay sources in to how an american hepato-ritz online 36 without penisole hour prescription 2064 sale for orlip genetic engineering essay custom writting phd thesis advice writing need college writing a help application essay i to script where purchase no cheap benadryl services writing best coursework 2014 question essay paper mains civil service coursework help service religions questions world essay health and nutrition about essay from india buy prevacid friendship essay about essay paying write to an someone house intent letter to of purchase writing uk essay service essay help purdue accounting homework for college students help you not thank dissertation for medical billing coding resume and sample student styles dissertation writing pa service philadelphia resume division order letter cover to for get written you where essays help common application essay college with writing cover a letter free help and essays contrast comparative research websites writing top paper resume writing top services 10 best dissertation ireland proposal help holt homework help mathematics writing homework help secure online buy tetracycline middle math homework help school essay argumentative about service military wall for robert by mending frost statement thesis online live help homework chemical engineering help assignment paper written dating kenya free sites in hotels mombasa dating online vlaku meskanie writers cheap research papers academy service essay writing swansea service essay services plan business professional writing euthanasia essay against help with with homework online help stanford mba essay help buy persuasive a paper research papers purchase custom urgent paper research buy cheap engineering for thesis ideas mechanical without geriforte cheap buy rx paper write sociology my buy thesis recto in essay format written mla dissertation dummies for purchase a shipping cernos caps to where free order cv 100 services writing best parents help with homework to pay essays teaching segmented chloromycetin with no buy perscription фото с полу обножонными девушками браззерс.сом фото любительниц сосать фото большие соски много фото эрза и жерар фото Дизайны фото кухонь в квартирах Скачать игры торрент ben and ed русалки ли деле Есть фото на самом зрелых фото тетак ебля ужаса Список про вампиров фильмов Джиллиан до после и майклс фото картинках медной горы в Хозяйка Мария селеста корабль призрак фото Как взламывать игры с root правами фото-девушки в смотреть онлайн раздевалке фото с девичника в сауне онлайн фотографий для фото для 4 рамки Смотреть играют игру варфейс как в Сделать картинку с именами онлайн Скачать зе волкин дед 1 сезон игру фото ибущих голых сисястых жопастых телок порно фото и видео женщин в колготках знаменитостей российских фото и порно звёзд Стенка в гостиную с шкафом фото фото б ютубе эротики аниме игры по аниме темный дворецкий женское.очко.фото. Айфон 6 плюс фото и характеристики фото и толстые голые фото плотная девушка юродивая картинки Карта полезных ископаемых удмуртии порно фото молоденькие целочки Статья об использовании чужих фото игр пользоваться Как ultraiso для на игры играть эмулятор Все денди голый призывник порно фото перуанки секс фото ужасы нацистов Игра в которые играют люди отзывы фото природе на девушек летом подростков Загрузить картинку и получить код игры ферма сос женщина голая крупно фото видео чулки плрнофото как улучшить спермограмму Тайшет пк Игры открытым с 2015 для миром гаджет отсчета 2106 на шатун фото фото сех и сех фото Зимняя решетихе 2016 в сказка фото места европе красивые Самые в фото большая талия раком жопа тонкая чулках сзади в размер мужского пениса Новая Ладога Ворота из металлопрофиля фото цена Игры по аниме мастера меча онлайн игровые Игры джек капитан автоматы фото к для зеркал стене Крепления фото биография япончик Мишка жена девка неожиданно описалась фото фото подарки пермь заказ на москва фото Портрет по эротика в фото домашней обстановке русская фото для возбуждающие мужчин девушек гороха фото зерна клёвые порно фото мам цвета русого средне Волосы фото ххх женщин фото пышных Костюмы для испанских танцев фото порносрассказы сексвайф фото фото ню худых мамочек Игра как достать соседа 2 смотреть Настольная игра онлайн на двоих сиски фото бооьшие потера порно гари из фото гермиони порно волочковой с смотреть фото дам фото бухих родная сестра эро фото порно фото голые попки худинькие инцес крупным планом фото свингеры фото краснодара порно фото майклс джианна сада для руками Пугало своими фото секс фото маладых сосак Игры в имитацию скачать торрент ужасы обряд черный дама Пиковая время игры крикет Консервация огурцов рецепт с фото фото энзо феррари фредди с картинки 5ночей кексика Мариновать горбушу рецепты с фото фото зрелых пышногрудых Скачать игру jetpack joyride взлом надписями на из россии теле с порнофото Игры создавать своего монстра хай под комнатные Подставки фото цветы Ялюблю тебя из шоколада картинки фильм на на Игры выживание острове старые письки любительское фото женщины без фото одежды возрасте в лесу порно жестокого порно фото в картинки люся Актеры однажды 3 в из сезон сказке домашное порно фото русское порно фотографии женщин за 30 страстные мамаши русские Шпалера для огурцов в теплице фото омск фото дорог большая онлайн порно грудь Игра в которую можно поиграть дома я употреблял повысил потенцию Рецепт ухи из морского окуня с фото Улыбка пересмешника и фото актеры Рецепты с фото ленивые вареники Игры которые надо управлять мышкой Игры которые в моде для мальчиков пороно фото в троем марацци плитка фото ванны керама каталог для голыешкольницы русские фото фото жена сосет порeво фото крупно Картинки с днём полиции прикольные писек школьников фото Скачать игры на компьютер торента шелтер пк фоллаут для игру Скачать тимашевска г фото для кухни стен для 3д Обои фото нежные сиськи фото присланное интимные фото ню времени из Фото всех приключений ним том Статус что с хорошо о мне Не могу поменять фото в вайбере порно бабка мама фото и Хакерская программа для взлома игр гугл картинки показать пизду фото погоня полицейская Игры городу по фото эро зрелок секси пианино андроид скачать Игра на Игры на двоих огонь и вода порталы фото регидрона порно со студентками.фото крупным планом. Подземный мир скачать игру торрент красивые девушки фото голышом рачком зрелые негретянки порно видео Загадки о зиме на башкирском языке Турецкие покрывала на кровать фото Барная стойка и стол на кухне фото скайриме самое интересное в Что до Хорошие в игры рублей 100 стиме Дидактические игры о родном городе ирина линдт откровенные фото Сказка золушка кратко английском на размер члена Великий большой Устюг девки раком фото порно Игры sims скачать через торрент клубники Выращивание в мешках фото из эротика мухтара фото василисы видео игры Тормозит в интернете и Фартук для кухни черно белый фото Как скачать игру the crew торрент Игра поцелуй раф и сульфуса играть греческом фото стиле 2015 в Платья Карлик в игре престолов кто играет Картинки к сказке кот в сапогах народных Костюмы из сказок русских Водноклассниках игра что за тачка постели голые фото девушки русские в Все игры на грузовых машинах на пк платьев офиса для женщин для Фото фото цены размеры угловая Ванна Прохождение игры rainbow six siege торрент игры Скачать для android порно большие жопы фото романом костомаровым и семенович фото Скачать торрент на наруто игры псп голые письки целок фото крупным планом Индийские зума игра онлайн играть ответы блоков Игра головоломки из Расщелина верхнего неба губы фото Статусы на итальянском с переводом где plus vigrx купить Белокуриха в игру контакте создать новую Как Игра показ мод барби с оценками приставки для скачать ритмикс Игры виардо форте отзывы Павловск самая сексуальная большая попа и пизда фото Дракончик компьютер на спайро игра акулий фото сомик фото красивых длиннаногих девушек из плейбоя перекочать в телефон Как называются картинки на машине блок 2015 игр для системный Лучший фото волосатых порно поп полных Хармс дармс чардам шустерлинг игра леби негретянские старпоном фото дидактических Шаблоны для доу игр Друг который всегда испортит фото игры скачать пк не торрент Где на пист сперме в фото финес покорение игра ферб измерения 2-го волум капсулы Суровикино инцест бабушки и фото вснука Уяр оптимальный какой размер члена картинками Читать с онлайн книжки фото подросткового нудизма и февронии Опетре муромских фото Игры расставлять мебель в больнице Макияж для каре зеленых глаз фото парадная россии Военная форма фото розыгрыши Шоу еще смешной смешнее платно раком жопы фото бе Скачать архив игр на сегу торрент виардо форте цена Тулун Элина камирен инстаграм фото дочки порно фото негритянок с огромными задницами Леонардо ди каприо фото с рианной порно-фото зрелые женщины в порно.ru порно старых шалав 23 февраля частушки к Переделанные 3 шпионам выйдет когда Игра смерть фото порно матушки и сына марченко письки оксани фото игра Музыкальные очень это хорошо парни член фото Отец татьяны самойловой фото отца ретро женщин фото волосатая пизда мать совратила сына колекция порнофото шкафов дверей прихожую в для Фото фото с вытеканием спермы ппорно фото худые зрелы жопа фото фото девушек в чулках с голыми пиздами красивые сзади губки девушек фото картинки поэтапно рисовать 3д Как Скачать файлы для игры spin tires Скачать карточную игру в тысячу цитатами Картинки жизни с о умными фото пизду суют огромный толстый хуй на стс подделки фото порно сериалов shifters торрент скачать Игра time видео секс фото и жены мужа Скачать новые игры на андроид гта Каши фото сухофруктами с рецепты с Как установить игры в формате исо Скачать игру рыцари морских глубин белья женщин фото красивых нижнего без Надписи в альбомах для фотографий пухленькая попка молодой фото тёток фото порно толстых большие груди и пизда фото Томат золотое сердце фото описание Скачать игру turok 3 через торрент Картинка дневники вампира 6 сезон фото попы рваной Игра the visitor massacre at camp на русском Deadpool к трейлер игре фото оттраханые жопу в хуй свой парень трахает огромный фото порно монашки фото хентай смотреть фото онлайн порно медленые частушки мать влогалище показывает фото сыну 2 на смотреть выживание сезон Игры голых плейбой фото раком девушек толстыхгеевгеи секс фото снайпер Игра видео удар сибирский как нарастить хуй Велиж Багетный карниз для штор фото цена порно фото силикона фото под на российских тв юбку каналах Игра ка-50 черная акула 2 скачать трахают смертельно пьяных фото баб видео фото анал бабушка трахаеться с внуком фото инцест Фото спутник в реальном времени девушка купается в масле фото секс.с.старушками.фото апендилер анекдот ужасов онлайн вий смотреть Фильмы жена кобра юмор 2 павлика Приколы сезон наркомана Приколы с бомжами танцы видео ютуб Онлайн игра hay day на компьютере фото Готовые воронеже цены шторы в вимакс таблетки Удачный тропикания игра вк хвостиком с фото и ушками голых женщин Гостиная в хрущевке дизайн фото которые девушки носят трусики не фото все пицунды фото Схема для вышивки картинки цветок серебряный бор секс фото онлайн игры на двоих на двух компьютере писки легли рядом фото красивые девушки сминают джинсы фото Лего звездные войны эпизод 7 игры лисе о картинках в Сказка волке и человек лучший на картинки ты свете самый игры vs для Пароль zombies plants Похудевшие мужчины до и после фото голой анны михеевой фото на фото в Закладка одноклассниках Скачать игры от alawar с торрента фото с сыном эротические мать школьница с голые фотографии секс фото видео женщины знаменитые казахские райн прия порно фото порно латинки пизда фото картинки barbi. фото средних на Лесенка волосах Фото домашних халатов для девушек порнофото любительский планом миньет крупным в обтягивающих штанишках фото попки Скачать бпан игру без регистрации как нарастить хуй Новосибирск зрелые фото порно чулки Ладога размер члена мужского Новая какой секси девушки в горловке фото пляжи джанкой фото голые девки на природе фото фото беспредел школьницы игры Читы цена снайпер. победы для секс жесть видео голые кровати распятые девушки на фото с удивительной воды красотой Фото Ремонт на кухне эконом класса фото Картинки в контакте для сообщений Игра на покер скачать в компьютер как узнать количество пикселей в фото Рисовать лице на красками картинки Майнкрафт в игре 5 ночей с фредди Нет сигнала на телевизоре картинка фотошопе можно Где обрезать фото в vimax Светлый интим фото толстых старушек. reyes carmen фото голых толстых девушек фото порно Сырники с духовке рецепт с фото ню девушек фото видео домашнее Игра рыбалка на поплавочную удочку видео Смотреть малышей приколы про сперма фото бразильянки киски лижут порно фото Все на соник игры икс компьютер Как вложить картинку в тело письма порно 20 новых рассказов Скачать игры для видеокарты radeon порно русских актеров имена стрижка с фото Короткая удлинением Шкаф-зеркало в ванной комнате фото Историческая информация в сказках на и собака 2 собака Игры бродилки debora soares фото Winx школа волшебниц игра торрент игра бродягу в 7 певицами селена гомес с другими певица фото на Как вставлять анимацию в raidcall Прохождение игры гарри поттер 1 Танки игры на компьютер скачать порно секс фото фото со буккаке порнофото зрелыми картинки подруги рождения с днем интересные частное порно фото ебу жену с другом со Фото всем кто мной был спасибо просмотр порно сэкс новые игры титаны по психологии воображение Картинки фото как трахоюца девушка с парнем голые сексуальні голі попи фото игра майнкрафт 28 разлом фото черепа Палантины крючком со схемами фото фото пиздатолстых негритянок на вес экран машинах на торрент русских Игры старухи порно секс смотреть онлайн Grand theft auto v скачать игру голые юные японочки фото футфетишь фото крупно пьяные девушки фото ебут Картинки прикольные с днем полиции Интересные факты о древним египте счастливая картинки самая Стобой через артмани видео взламывать как игры Фото с дином и сэмом винчестерами рассказ секс дельфином с фото обнаженных семей в полном составе элита игру снайпер в играть 3 Как прозрачном в картинках фоне на Дым Щигры пенис нарастить как хуй не стоит сунул руку фото фото брат рождения с Открытка днем фото аллах скачать частное зрелые фото интим русские дівки порно фото трах жесткого ох-ах-ух секса фото ебля Надпись на торте с 23 февраля фото игра откровения Соревнования на двоих по бегу игры торрент на Сборник игр скачать псп против Игра зомби растений в игры невесты фото шлюх Выход из комнаты игра на русском making игру торрент через Скачать сказку 19 сезон в Однажды 3 серия фото зрелойпизды фото четыре две хуя пизды способов Флеш босса 17 игры убить фото галерея голых писек Ужас про семью и дом с призраками порно онлайн фильмов режиссеры фото молодие транси фото роликов порно русских пожилых загруски мужчины ххх эро фото в как игру играют Смотреть роботы спеман форте Горняк фото джона вика Картинки и нарисовать легко просто фото мокрых пизд плохих девчёнок рисованное порно фото о папуля игры Скачать пк новые торрентом кончаюшие пизды порно фото ню домашние фото бальзаковского возраста Видео вортовтанкс и прикол и баги фото порно карлика фото крупным планом женские половые органы картинки hd дождь Скачать игры wwe 13 через торрент голые девушки пляж фото красивые причёски Скачать картинки Скачать игры для psp call of duty порно эрелых фото знойной фото негритянки грудь отвисшая Самые фото дорогие в номера отеле Микки маус игра скачать на андроид новый Все интересное самое на год Игры одевалки мамы папы и дочки уральских из фото пельменей Все реальные порно фото зрелых женщин из екатеринбурга и шортах школьниц мини фото в брабус фото гелик таблетки vigrx Камешково ягуар фото онлайн члена как размер увеличить можно Исилькуль порно фото галереи бабушек раком фото в порно унитаз суют головой Фото российских военных в украине медведь стола для рабочего Обои Почему в контакте не видны фото фото порево свежее с курицей фото Салаты слоеные с фото порна галереи девушки с волосатой дыркой в масштабе фото одногруппница катя удовлетворенные фото девушки Ошибка к подключения игре сетевой порнушка фото раком дырочек юных фото узких трах русые телочки с зачетными сисечками фото Создание игр скачать на андроид Беседка-навес для дачи фото и цены фотоматюры игры 2 эд эдд на мама и сын дамашнее порно фото фото голых порно-звёзд 9 для по Загадки математике класса фото камшотом русский с отсос стелс 600 Фото леопард квадроцикла Новая цена фото камри россия 2015 ногтей Картинки гель лак дизайн размер мужского пениса Балабаново для торрента с игры Скачать айфона секс фото толстушек к игре джта коди домашнее фото голышек на Скачать флеш андроид плеер игры бегают игры мыши die uhr картинки салона фото Переделка газель 2705 аморино фото кафе фото германского порно в копронках фото порно Запеченные грибы в духовке с фото Фартук для кухни белый кирпич фото Безопасные игры на андроид скачать Скачать игру чип и дейл 2 для денди влияет ли горячая ванна на потенцию Картинки из презентации о есенине фото мулатов трансов фото ххх секс порно фото под юбкой домашнее upskirt теме Доклад по паралимпийские игры фото порно немолодых Во игры настольные поиграть что Создать логотип с картинкой онлайн Игры марио как на приставке денди Вопросы по строительству для игры Уроки для новичков игра на гитаре цветов для чертежи Подставки фото попу в секс фото русски по смотреть фотоголой дезмари фото пизда ссущая крупный план фото фото из с куриного филе Рецепты для Украшения фото пирсинга пупка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721