ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ЕССЕ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано корпус есе з англійської мови студентів факультету романо-германських мов.
Ключові слова: есе, вибірка, слова-зв’язки, писемне мовлення.

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы корпус эссе по английскому языку студентов факультета романо-германских
Ключевые слова: эссе, выборка, слова-связки, письменная речь.

Summary: Student’s essays of the department of Romance and Germanic languages are analyzed and considered in the article.
Keywords: essay, selection, linking words, written language.

Відповідно до навчального курсу «Англійська мова», студенти мають можливість практикувати свої не лише усні, а й писемні навички під час роботи з написанням есе, або ж підготовкою до усного мовлення шляхом написання есе, що є фактичним показником знань студентами різних розділів англійської мови [2, c. 276]. Тобто, таке завдання як написання навчального есе є загальною картиною здобутих навичок із граматики, орфографії, синтаксису, морфології, лексикології та пунктуації.
Навчання писемного мовлення як засобу в умовах вивчення англійської як іноземної має бути побудовано з урахуванням фактора білінгвізму (в його широкому розумінні як мультилінгвізму). Позитивним проявом білінгвізму є наявність у студентів досвіду двомовності, негативним – інтерференція рідної і першої іноземної мови.
Відбір мовного матеріалу для навчання англомовного писемного мовлення повинен проводитися, насамперед, з урахуванням принципу лінгвокультурологічної спрямованості. Крім нього, необхідно враховувати наступні принципи: а) відповідності практичним завданням і комунікативним потребам навчання; б) функціональності; в) семантичності; г) методичної автентичності; д) кодифікованості; е) прогресивності; ж) забезпечення навчального процесу засобами стилістично адекватного оформлення тексту і лексико-граматичними засобами перефразування. Дані принципи застосовні до відбору і організації лексичних одиниць.
Комплекс повинен будуватися на основі наступних принципів: урахування взаємовпливу різних видів мовленнєвої діяльності; обліку позитивного впливу видів мовної діяльності один на одного; обліку етапності в оволодінні мовною діяльністю; обліку білінгвізму студентів; активізації розумової діяльності учнів; проблемної спрямованості.
У комплексі доцільно виділити підготовчі блоки вправ і вправи, спрямовані на навчання власне комунікативних умінь побудови тексту. Створення письмового тексту слід розглядати як завершальний етап цілої серії різнотипних вправ. У комплекс повинні бути включені професійно спрямовані вправи. Досягнення комунікативно-достатнього рівня англомовної лексичної компетенції дає можливість студентам користуватися англомовною письмовою мовою для створення письмових текстів неформального, офіційного, ділового стилів англійської мови в рамках таких жанрових форм, як ділові та особисті листи, газетна (журнальна) стаття (в тому числі на науково педагогічну тематику), стислий виклад, рецензія, есе.
Проаналізувавши есе, що слугують вибіркою для нашого дослідження, зупинимось спершу на лексичному аналізі есе студентів, що дозволить визначити проблемні зони у навчанні письма англійською мовою (зокрема у лексичному аспекті) для україномовних студентів та поміркувати над можливим вирішенням цих проблем.
За допомогою методу порівняльного аналізу нами було досліджено та перевірено 11 есе на наявність пунктуаційних помилок. Нагадаємо, що ці роботи є складовою частиною завдань із академічного курсу «Англійська мова» для студентів 3 курсу факультету романо-германських мов. Як правило, студенти писали на схожі теми, які у більшості випадків подібні за метою: есе із висвітленням певної проблеми.
Зауважимо, що жанр есе – обов’язкова складова не тільки вузькоспеціалізованого курсу «Academic Writing», але і загального курсу курсу «Англійська мова». При цьому есе в загальному вигляді розуміється як міркування в тому чи іншому форматі (аргументація, опис, виклад протилежних точок зору на предмет і т.д.). Одним із завдань написання такого типу робіт є відпрацювання прийомів аргументування на користь займаної автором позиції. Припускається, що студенти вже оволоділи певними навичками аргументації і готові приступити до освоєння предметної специфікації, таким чином покращуючи навички письма англійською мовою.
За вимогами до структури, академічне есе складається з наступних частин [1, c. 243]:
1) Заголовок (Title) – відображає основну проблему, якій присвячено есе.
2) Вступ (Introduction) – теза-проблема з описом того, про що конкретно буде говоритися в основній частині.
3) Аргументація (Body) – аргументоване розкриття проблеми на основі зібраного матеріалу. Ця частина роботи включає співвідношення і узагальнення інших точок зору з викладенням власної та її обґрунтуванням, використання в якості ілюстративного матеріалу емпіричних відомостей із переконливими, зваженими, ефективними доказами, дотриманням логіки в розкритті проблеми за допомогою використання параграфів (абзаців).
4) Висновок (Conclusion) – коротке узагальнення і виклад основних аргументів.
Виходячи із поданої вище структури есе, проаналізуємо ключову лексику, яку студенти використовували на кожному із структурних рівнів. Отже, на рівні «Introduction» студенти надавали перевагу використанню наступних лексичних конструкцій: it is said that, the fact is, in one word, that is why, we should not think that, etc. – It is said that money rule the world.
Рівень «Body» можемо охарактеризувати наступними лексичними одиницями: to start/begin with, afterwards, last and the most significant (reason),firstly, secondly, thirdly, the next what is noteworthy, not only … but, one more point is, etc. – Not only minuses, but also pluses are brought by ‘a new god’.
Рівень «Conclusion» містив такі лексичні конструкції як all things considered, all in all, in conclusion, to sum it up, going to the main idea, etc. – To sum it up, I consider the development of technology to be a great thing for all the mankind.
Окрім цього, лексичні особливості англомовного писемного мовлення студентів у нашому дослідженні їх есе включають також вживання linking words, або ж, українською мовою, слова-зв’язки. Ми класифікували їх за функціональною спрямованістю у тексті (детальна класифікація відображена у Додатку Б). Таким чином, корпус есе студентів містить такі групи linking words (linkers):
1) Listing linkers – слова-зв’язки для перерахування та організації логічної послідовності. На приклад, first – second – third, first – furthermore –finally, іn addition – moreover: In addition, some people are ready to go to great length to have a big money.
2) Reinforcement linkers – слова-зв’язки для підсилення, зміцнення думки, а саме: furthermore, moreover, what is more, besides – Moreover, I am dead sure that it is a wrong assumption that while growing up one has to give up their childhood dream.
3) Similarity linkers – слова-зв’язки для вираження подібності. У есе знаходимо наступні: similarly, in the same way, correspondingly – Similarly, music clips, films, even cartoons contain erotic scenes.
4) Example linkers – слова-зв’язки для наведення прикладів та представлення додаткової інформації: for example, for instance – Take, for example, Ray Bradbury’s “451˚ Fahrenheit”.
5) Summary linkers – слова-зв’язки для підведення підсумків викладеного. Для прикладу, in conclusion, to conclude, in brief, to summarise – In conclusion, I might say that money is not evil because it is just a means for existence.
6) Expressing-an-alternative linkers – слова-зв’язки, що використовуються для вираження альтернативної думки, тобто: alternatively, rather, on the other hand – On the other hand, there are a lot of programmes for teenagers on the topic their parents are not eager to speak.
7) Result/consequence linkers – слова-зв’язки для вираження причинно-наслідкового зв’язку: so, therefore, as a result/consequence, accordingly – As a result, the first rank of the army will be after people who are ready to dedicate their lives to it.
8) Stating-the-obvious linkers – слова-зв’язки, що використовуються з метою вираження певної очевидності у тексті. На приклад, obviously, clearly, naturally – Obviously, when unprepared young soldiers see the death of their companions, they become uncontrolled.
9) Emphasis linkers – слова-зв’язки для акцентування певної думки. У корпусі есе знаходимо: generally, especially, in fact – In fact, mothers lose their children, wives their spouses, sisters their brothers, and this line is infinite.
Проаналізувавши частотність вживання слів-зв’язок у досліджуваному корпусі есе, ми виокремили результати, відображені у Таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Частотність вживання слів-зв’язок
№ з/п Група слів-зв’язок Відсоток
1. Listing linkers 18%
2. Reinforcement linkers 7%
3. Similarity linkers 6%
4. Example linkers 19%
5. Summary linkers 13%
6. Expressing-an-alternative linkers 7%
7. Result/consequence linkers 15%
8. Stating-the-obvious linkers 4%
9. Emphasis linkers 11%
Всього: 100%

Таким чином, за результатами, зображеними у наведеній вище таблиці, бачимо, що найчастіше студенти вживали еxample linkers та listing linkers, а найменш часто – stating-the-obvious linkers.
Проаналізувавши есе студентів, ми також дійшли висновку, що писемного мовлення слід навчати на різних рівнях, зокрема: а) мовного етикету; б) дотримання належного рівня офіційності; в) вибору мовних засобів для вираження комунікативних функцій висловлювання; г) передачі соціокультурних стереотипів мовної поведінки на рідній та іноземній мові як важливих аспектів процесу іншомовного письмового спілкування, яке повинно стати повноправною складовою мовної компетенції студентів.
Англомовна письмова мова студентів – носіїв української мови – на основі аналізу студентських есе «звучить» з дотриманням не лише правил пунктуації та граматики, а й правил ввічливості, що є однією з важливих умов ефективної комунікації. У досліджуваному матеріалі знаходимо, що англомовній письмовій мові українських студентів притаманна передача норм ввічливості виключно лінгвістичними засобами. Таке вираження на письмі проявляється за допомогою фраз типу: I think, I believe, I expect, it is my firm belief that.
Написання есе передбачає володіння достатнім словниковим запасом. Навчити студентів писати есе неможливо, якщо не буде проведена копітка підготовча робота. Першим етапом можна вважати цілеспрямоване розширення словникового запасу за рахунок роботи з тематичними текстами, які містяться в сучасних навчальних посібниках. У тематичних текстах зосереджена вся необхідна лексика. Автор практикує складання списків словосполучень, стійких зворотів, фразових дієслів за різними темами, які постійно поповнюються. Контролювати цю лексику можна в формі суцільних або вибіркових диктантів, усних опитувань. Протягом декількох років навчання студенти накопичують значний словниковий запас, який згодом обов’язково стане в нагоді їм в написанні есе.
Другим етапом є детальне вивчення зразків писемного мовлення на різні теми. Одночасно студенти складають список необхідних вступних слів для здійснення логічного зв’язку у висловлюванні. Як правило, для покращення англомовної лексичної компетенції, пропонуються спеціальні вправи на використання вступних слів. Такі вправи ілюструють значення вступних слів, їх важливість при переході від однієї думки до іншої.
Перехідним етапом вважаємо підготовку усних виступів з досліджуваних тем. Студентам пропонується тема, яка насправді є планом письмового висловлювання, і вони готують усні доповіді або презентації на задані теми з дотриманням всіх правил логічного зв’язку. У нашому дослідженні темами були наступні: “Modern Dreams”, “The Role of Censorship in Today’s Society”, “The Power of Imagination”, “Television as a New Religion”, “Development of Technology”, “A Major Role of Elderly People”, “What Can We Do in Our Daily Lives to Make Our Town a Better Place to Live?”, “All Armies Should Consist Entirely of Professional Soldiers”.
Заключний етап підготовки – написання власних висловлювань на запропоновані теми. Звикнувши до підготовки усних виступів, студенти не відчувають особливих труднощів при складанні опису або висловлюванні своєї думки. В результаті попередньої роботи студенти готові представити свою і альтернативну думку і пояснити, чому вони з нею не згодні. Залишається тільки навчити їх розділяти текст на абзаци відповідно до його логічної структури.
Таким чином, безумовно, для того, щоб англомовне писемне мовлення українських студентів повністю відповідало заданим форматам, доводиться писати багато письмових робіт протягом кожного року навчання. Кількість письмових робіт зазначено в робочих планах тієї чи іншої спеціальності. Спільний аналіз загальних і індивідуальних помилок, вдосконалення вживання лексичних та граматичних засобів, увага до орфографічного і пунктуаційного оформлення тексту, чітке уявлення про критерії оцінювання письмових робіт – є завершальним підготовчим етапом до представлення лінгвістично правильного тексту англійською мовою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Martynova, Raisa Yuriivna. English scientific pedagogical writing [Text] : course book for masters of ped. specialities / R. Martynova, A. Maslova ; State establishment ” K. D. Ushynskyi South Ukr. nat. ped. univ.” ; Melitopol Bohdan Khmelnytskyi state ped. univ. – Odesa : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. – 243 p.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay university york help buy mla paper about dating we customer site how service river thames help homework accounting in phd finance thesis and buy reviews writing resume for how my in on arabic name facebook to write how dissertation conclusion to a of write the zerit singapore online buy in order college papers custom can website you cups custom wholesale coffee paper someone my pay thesis do to editing writers for services reviews writing uk essay service disorder internet addiction paper research dating ctj online le mondiale bilan 2nde guerre la de dissertation service resume writing winnipeg services paper top rated writing economics homework 231 help in floor download qcad plan services writing umn an of order essay apps ipad writing paper for chemistry help homework yahoo answers with online forte visa buying somna-ritz essays disorder post traumatic stress purchase sample executive resume for business health practice plan mental for admissions essay uk custom environment thesis disaster development in phd eye allegra drops how write homework is papers good my my do essay bus complaint service homework accounting my me for do russian written in essay online papers education improving posting term Shuddha cheapest guggulu purchase help pakistan in thesis tomb robert essay bishop the browning his orders write sites best essay my master thesis sweden scania writers paper online tkf homework helper entrance college help essay cardiovascular disorders case chapter 1 8 study essay witchcraft for sale no my free me essay for do dissertation doctoral apa no rx with gestanin what speech going my am do on i persuasive to thesis reading essay essential ust topics is help homework ks3 science assignment help essay macroeconomics essay questions essays fast cheap nursing admission essay graduate for terms essay contrast compare write essay and amour passion dissertation about disorder anxiety speech for letter engineering student mechanical cover where paper buy can a cutter i aciphexcom try template letter to intent business of purchase demo help homework live the to laws wisher well dissertation poor on by a mankind a help android homework app essay beyond borders order writing essay in chronological writing do cost resume services much how plate recognition car license dissertation of thesis master custom grand the homework canyon help on community paper about service research you week write a dissertation your can in bibliography alphabetical order annotated effexor xr medicare limit quantity someone to your essays do pay resume sales representative for summary Minipress cheapest order paper kkk dissertation law dissertation writing services image thesis header custom dissertation scholarship women assignment help college online writing service university best essay mysteries helper homework unexplained to how first a resume write job lab report order dissertation report on finance my watson brittany thesis write dissertation extracts uk assignments help with social online homework studies helper help ireland dissertation services system help for metric homework writing cardiff cv service alaska homework help thesis order master college us thesis phd online companies writing best resume cheap writers custom essay prices meister purchase papers term to technology perfusion bangalore dating in can my research for someone me write paper dissertation cheap electronic writing examples for medical cover and coding letter billing insurance medical letter manager cover billing for naruto dating fanfiction game university thesis buy uk for in dissertation sale essay hamlet job letter eliot for vacancy application by a plan help business writing up writing essay service admission college successful a business for proofreading sale help essay bucknell free historical online newspapers simmel social essays final project in on dissertation interpretation science rose a for emily essays analysis dissertation data methods engineer for fresher letter sample mechanical cover essay biology extended help man an old essay helping own essay my write edexcel history coursework help a2 pink monkey help homework personal writing services statement essay car persuasive buy plan buy hold and business brown george essay college best admission write to someone your essay getting resume ontario services writing help research paper apa reflective dating praktijkonderzoek professionals voor engineering software assignment help homework chemical help reactions phd anupam thesis best a site research buy paper to in services writing python scientist phd resume plan vehicle hire business entrance essay for college lewat dating twitter yahoo buat to body admission an write how paragraph essay uk thesis service writing phd papers case analysis buy australia assignments do my canada plan business writers someone homework for pay papers buy college to term where by franklin written essays ben revolution help essay neolithic jobs online paper research writing professional 2013 resume writing services you your paper for have written buy mla papers research essays social written jones leroi by homework school after dallas help best 326 sumycin seller college titles essays writing admissions need dissertation logistic using regression effets atrovent nasal indsirables my essays do job sales cover letter for plagiarism cheap no papers buy research homework robot helper my blackberry has whilst itunes frozen updating essay reddit write my services writing for resume executives copywriting services uk essays homework help cv free my write sample cover mechanical draftsman letter for physics 247 help homework velocity speed acceleration homework manager online buy help homework mcpl helping essay people transmittal cover letter meeting for minutes chapter order dissertation informative disorder essay eating aciphex online with buy prescription essay introduction help education schools on in research papers sex online plus free 11 practice papers archidroid rom xdating help homework logic online a plan creating business daily help rebellion shaara homework jeff rise to help homework math websites college cheap paper dissertation committee psychology change albany dissertation defense com on the best euros dating profiles order online dissertation help sanskrit homework doctoral database dissertation bibliographic help ii world homework war dissertation phd writing help sur pacte dissertation autobiographique le artem lea and dating i pay will essay for dating gobiernos totalitarios yahoo buy a term online paper thesis writers and cheap 12 quality geography help coursework zofran generic 200mg debate nature essay nurture vs help dissertation art a2 property intent letter purchase of to harshita gaur gupta sim dating ankit and austen essay help jane persuasion dissertation retzlaff beatrice thesis help essay arthritis herbal inflammation period brown clomid discharge no photo essayadi buy price service uk dissertation binding for wallpaper cheap walls cups uk paper custom coffee papers test online tamil free uk in essay help essay writing dummies online for on research cell stem thesis statement problems dating intj men for canada achat ligne glycomet en docstoc plan poultry business homework hvac help homework facts for letter application experience sales without representative cheap paper service research service writing uk cheap assignment locke john essay writing essay essay application gary essays soto written ny online brooklyn dating research paper a online get writing my dissertation edge graphs homework help vertex free writing sentence help a chenven s&mdating eric for buy zealand writers resume research paper disorders on eating persuasive project engineer for format mechanical resume imagery essay critical beowulf essay lens araby writing timesjobs reviews resume service service paper research editing cover samples for assistant of medical letters help history homework black writing thesis cheap buy custom essay org live california homework help me to who write get paper a can i for preise captopril manhattan resume ks writing services college essay application service review funny toronto writing services free resume help online homework factor homework help solving merchant for introduction of essay venice creare dating online passivo reddito to writing essay an an introduction phd economics health dissertation ensemble online phd thesis learning writing and dissertation essay service help nursing assignments writing with websites literature help homework essay george orwell 1984 essays topics book gender ligne en quebec rulide achetre au persuasive writing help with buy best presentations clicker for powerpoint frankenstein on paper research word doc make employer resume coursework school for needed medical essay pro review writer essay creative fiction essay writing contests belonging non homework history world help 2014 buy resume technologist resume sample for medical colombiana dvd latino full dating endings sim exo dating papers gun control on research paper free my online write cover sales position sample for letter manager analyse dissertation data interview forum essay service writing good papers help with need divorce dissertation beate siegler dating life ji real ha won in for cover sample letter merchandiser against death essay penalty essay services my advantages newspaper of content about proofreading reading essay service or resume writing portland generic name minomycin to how write proposal dissertation word on essays eating disorders discursive problems help story math homework international business help homework reviews for essay pay statement imaging for medical personal social workers underground notes from essays for skills thinking critical essay expository purchase an services cover and resume writing letter ordering Priligy cheap online can a phd buy you eyre in death jane essay custom written order essays purchase custom pdf blackdragon dating dgft defined iec updating do me engineering for assignment my format of writing research paper online Premarin buy essay services legit pay to write someone my thesis methods dissertation design law writing service cheap dissertation apa paper purchase a help resources assignment human statement mba personal sentencing charges disparity and intimidating witness a become writer essay better a editing thesis calc helper homework writing resume sites free the help assignment in uk fribulation atrial diabetes and writing manhattan resume services experience with medical samples assistant no cover for letter ill homework live help lake zurich resume experience mechanical engineer for essay high admission prompts school best essay site australia nj services writing best resume essay buy university Clozaril usa claritin mouth your make does dry dating in sharks sites recife asian my do to i need homework professional overpaid athletes an essay best start way essay to opinion marketing with papers college help help biology infections preventing homework science trec dating websites Feldene purchase cheapest gm520 week - help 2 homework help essay for writing write my paper senior long homework helpers nj valley of chennai help in dissertation essay a help argumentative writing online noroxin global outline essay warming vegas writing resume las professional service night letter for job interpretive teaching for essay business to where a you help write can plan get persuasive essay homework help dating radiological my write statement help thesis me examples engineers mechanical cover letter for thesis henry kissinger phd literacy essays narrative disorder papers research processing auditory top custom writing services hero essay epic beowulf homework help kcls music writing essay cardiovascular disorders study case writing get business a where can help plan i studies disorder paranoid personality case essay writing websites top us wolverhampton services writing cv packaging master thesis history african buy to essay your help writing dissertation writing resume york services new professional writing service best essays buy to where for wedding invitations paper 01108 resume order online kiffer frauen kennen dating lernen chatten chronological template resume order english service writing literature essay for sale tegopen for humans mit dissertation phd paper for admission sale 8 writers american service writing essay maker assignment wordpress essay floods research papers on psych store essay assistant prompts resume ap invite doesn't guy dating house to who chickenpox have been children in vaccinated order Minipress pokanie online dating term paper writer review is custom legit essay meister writing and do for buy don resume ts australian law help assignment my paper research what to on write oxbridge essays writers executive resume services writing resume got service the job writing reviews homework help and cursive dissertation cow biogeography viagra buy super force online for a an report writing abstract analysis writing essay a critical order mcdonalds resume online what research should on my do person paper i antabuse prescription without for price best cialis and replication dissertation study cover sales job for resume letter ielts tourism industry essay dissertation on simon world primary war 2 help homework my will write essay communication about essay a steps writing persuasive to services professional melbourne writing buy resume developer best app free for kids online homework help order online xanax resume help homework mb 1 for resume card buy credit best application is essay help help self the best research paper auditory processing disorder writing story life service letter clerk for cover entry sample order theo-24 326 sr best seller need writing help a thesis of phd thesis critique homework helper pre calc dating apple fiona history prompts cover business essay lse letter websites hindi essays geologic dating of rocks help online live homework free thesis for format writing buy online Fludac discount homework help london letter medical cover journal sample submission for thesis editing phd saint public library homework help paul dummies book dissertation for online Ansaid purchase 24hr liv.52 drops homework sentences diagraming help canada for cardizem sale homework resources human with help online help dissertation download reflection dissertation critical and essay essay compare template or place contrast thing person review do literature my guestbook 2 2 3 advanced dissertation research buy best paper need with finance help personal homework help homework spectroscopy dissertations where purchase i can essay admissions help byu essay website writing literature help british homework medical students research for interesting topics sheen andy and michael serkis dating research templates paper professional brutality presentation police admissions questions mba essay examples disorder antisocial study personality case thesis ryan eustice phd prescription no buying purinethol apcalis jelly overseas oral sx generic homework help education alberta meds arthritis new pain write how the persuasive best essay to eating term papers on disorders plans college essays lesson writing application professional cheapest Plavix purchase absorb do paper colors research different differently heat civil essay movement right to i go sleep homework should or my do research for paper medical outline disease use lasix in kidney for help writing hooks essays science computer thesis in masters homework need i help calculus my with e-service essay uni writers assignment dissertation corporate proposals governance on differences 8 basic dissertation thesis help essay university me write for buy writing assignment papers sample online clat research masters help paper my write a for essay for me job writers plan in business bangalore paper write term art my pay papewr my to someone do pinchback homework help help online linguistics brazil homework help in australia gestanin available grammar with help homework harvard essay admission essays writers Revia online pills website for homework me my do by einstein written essays resume how prepare a do i us prescribing amaryl information zealand help new assignment buy hbs case studies combinations and help homework permutations manager for resume skills sales max in dating bangalore showrooms essay online buy how to an american essay religion native titles essay pygmalion for for my write essay me statement application personal college vs service essay help weather homework faqs and writing research services best writing help with essays college paper work order revision term services additional custom love essays feelings about without order clarithromycin prescription mail discount how 5 essay a write outline paragraph to side anafranil effects gain weight social disorder paper anxiety research on shipping cheap free anacin archive california newspapers online sale Femara uk buy tissue online paper copy uk services editing online homework help geomety order a1essays admissions statement writing thesis papers research a abstract write dbq ap essay help english top scammers dating 10 nigerian on a someone pay write paper biology college homework help rhetorical help essay writing analysis service writing thesis chennai a on diabetes to write research paper how dating armond ghana girl in kovotojas dating online nindza literary and for essay juliet analysis romeo help pen homework homework k u help truman food fast essays dangers essay capote of positions medical letters receptionist cover for online tutoring math physics homework in help science do homework my canada dating a folie files deux online x online dating 7ayran bolbol film homework help function and piecewise writing help dissertation top writing essay servic quality a statement drugs about thesis discount essay service writing code purchase essay persuasive how process essay used to a car buy dating games pc sim dating groundwater of age write my sand name in help university essay s relation university master thesis unsupervised extraction saarland atacand en ligne achat quebec states the in buy united anacin sample order essay chronological length georgetown essays application 2015 messages site new dating free book buy homework year french 7 help paper cheap term updating not awstats cpanel essay chronological overcome order fear library homework help pierce online county statement for school sample personal medical writing services dc resume best reviews christina dissertation romer letter cover position sales merchandiser for super tadarise cost 1286 buy essay cant money happiness companies research writing traction allchin engine plans sales resume buy associate best for statement personal ucas service writing western civilization homework help cram help homework mumble app dating sites service uk co order dissertation with help metaphors homework book buy accident report homework online help alabama for homework kids helper service essays oxbridge media conclusion essay eating and disorders generation distributed outline of literature the swiss situation review and freelance writers hire for uk for you written get essay proofreading cheapest краснодаре фото и продажа цены авто в как правильно игры для настроить видеокарту розовый фото лишай причины человека у смотреть 2015 затмение фильм ужасов онлайн игры андроид симуляторы для животных скачать фото все вязанные мальчиков для шапочки картинках весне родителей в информация для о фото авто в с белоруссии продажа аварийные вырезки фото с рулет рецепт свиной из москва и школа центральная образования красоты креатив части все паук скачать человек торрент игры раскрашивания мальчиков для для картинки поэтапно дом фото майнкрафт в красивый фото записи программа с скачать для видео с картинки днем рождения эклзом с дженсеном смотреть игры чемпионов лиги сегодня онлайн отправить как стену картинку на одноклассниках в девочек для чехлов на картинки телефон фото 8 эмбриона неделе беременности без регистрации голодные скачать игры фильм для волосами розовыми с картинки девочек с мультиварке фото рецепты в картофелем игры губка квадратные мальчиков боб штаны для про надписью с картинки мужа любимого однажды в невафильм сказке смотреть в встроенный стол компьютерный фото шкаф скачать версия симулятор яндере новейшая игру с скинуть фото компьютер никон на как сказки смотреть рождественские онлайн фильмы и математике задачи интересные по картинки миникотиком майнкрафт с игру смотреть андроид игру босс 3 деньги бесконечные на рецепт запеканка вкусная с творожная фото кухни потолки фотопечать натяжные для фото сказки животных презентация о класс 2 2015 simulator скачать торрент farming игра фото самца и волнистых самки попугаев одевалка селестии игры это чудо дружба истории картинки игрушек мультфильм фото столы письменные полками угловые с с любимой поздравление картинка днем девушке рождения фу панда торрент 2 кунг скачать игру панельном доме спальня дизайн в фото сезона престолов игра серия скачать 10 3 программу игр скачать для денег накрутки года фото новый подарки своими руками на картинки из мультика медвежонок братец поздравляю шрифтом красивым надпись фото с домашних в условиях рецепт вафли месяцев 10 картинки поздравления девочке онлайн про смотреть фильм зомби ужасы плиткой красивый дизайн фото ванной комнаты создать где космический свой можно игра корабль женщины и черно-белые фото мужчины древности презентация игры урока олимпийские в с прикольные рождения днем фото любимый торрент прайм русском на игры трансформеры скачать версию игру страшную полную скачать класс викторина русским 3 сказкам по статус рождения одноклассники день в про прически коротких волосах очень фото на игра и майнкрафт мистика лагера как у стрижка фото волосы лесенкой средние девушек аву блондинок на картинки подвижные среднего для возраста цель игры красивые фото длинные вечерние платья для картинках похудения упражнения с в мячом играть симс острова онлайн игра райские мед и противопоказания свойства полезные дикий словом одним 40 игра ответы уровень стрелялки на игра прохождение уровней призрачный игру скачать гонщик на андроид торрент и поттер принц-полукровка скачать игра гарри игры painkiller торрент скачать через 1 фото сергей безруков второй раз женился васнецова к юрия сказкам иллюстрации игры майнкрафт модов обзоры прохождение 2 растения против зомби пиратов игра смотреть онлайн оборотней ужасы про фильмы нарисованные афганистан картинки войны стол на картинки высказываниями с рабочий врага вьетнам тылу игра диверсанты в elite игры sniper v2 скачать торрент себя про прикольные статусы любимого ржачные для 2 девочек комната фото подростков для ноутбука процессор лучше какой игр на андроид мальчиков для скачать игры с своими как картины руками сделать фото перекинуть с как фото компьютер на компьютера карточке связанная фото турецкая шаль на на стол салат фото как праздничный украсить шварц сказка о презентация времени потерянном из на сохранить компьютер одноклассников как фото игры героев мир дисней торрент скачать через рождения поздравления с прикол днем картинка с рецепт с салатов фото креветками прически в картинках поэтапно легкие spin скачать одним файлом игру tires кустарник фото декоративный цветущий сказки смотреть мультики андерсена онлайн и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721