ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У АНГЛОМОВНИХ ЕССЕ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано корпус есе з англійської мови студентів факультету романо-германських мов.
Ключові слова: есе, вибірка, слова-зв’язки, писемне мовлення.

Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы корпус эссе по английскому языку студентов факультета романо-германских
Ключевые слова: эссе, выборка, слова-связки, письменная речь.

Summary: Student’s essays of the department of Romance and Germanic languages are analyzed and considered in the article.
Keywords: essay, selection, linking words, written language.

Відповідно до навчального курсу «Англійська мова», студенти мають можливість практикувати свої не лише усні, а й писемні навички під час роботи з написанням есе, або ж підготовкою до усного мовлення шляхом написання есе, що є фактичним показником знань студентами різних розділів англійської мови [2, c. 276]. Тобто, таке завдання як написання навчального есе є загальною картиною здобутих навичок із граматики, орфографії, синтаксису, морфології, лексикології та пунктуації.
Навчання писемного мовлення як засобу в умовах вивчення англійської як іноземної має бути побудовано з урахуванням фактора білінгвізму (в його широкому розумінні як мультилінгвізму). Позитивним проявом білінгвізму є наявність у студентів досвіду двомовності, негативним – інтерференція рідної і першої іноземної мови.
Відбір мовного матеріалу для навчання англомовного писемного мовлення повинен проводитися, насамперед, з урахуванням принципу лінгвокультурологічної спрямованості. Крім нього, необхідно враховувати наступні принципи: а) відповідності практичним завданням і комунікативним потребам навчання; б) функціональності; в) семантичності; г) методичної автентичності; д) кодифікованості; е) прогресивності; ж) забезпечення навчального процесу засобами стилістично адекватного оформлення тексту і лексико-граматичними засобами перефразування. Дані принципи застосовні до відбору і організації лексичних одиниць.
Комплекс повинен будуватися на основі наступних принципів: урахування взаємовпливу різних видів мовленнєвої діяльності; обліку позитивного впливу видів мовної діяльності один на одного; обліку етапності в оволодінні мовною діяльністю; обліку білінгвізму студентів; активізації розумової діяльності учнів; проблемної спрямованості.
У комплексі доцільно виділити підготовчі блоки вправ і вправи, спрямовані на навчання власне комунікативних умінь побудови тексту. Створення письмового тексту слід розглядати як завершальний етап цілої серії різнотипних вправ. У комплекс повинні бути включені професійно спрямовані вправи. Досягнення комунікативно-достатнього рівня англомовної лексичної компетенції дає можливість студентам користуватися англомовною письмовою мовою для створення письмових текстів неформального, офіційного, ділового стилів англійської мови в рамках таких жанрових форм, як ділові та особисті листи, газетна (журнальна) стаття (в тому числі на науково педагогічну тематику), стислий виклад, рецензія, есе.
Проаналізувавши есе, що слугують вибіркою для нашого дослідження, зупинимось спершу на лексичному аналізі есе студентів, що дозволить визначити проблемні зони у навчанні письма англійською мовою (зокрема у лексичному аспекті) для україномовних студентів та поміркувати над можливим вирішенням цих проблем.
За допомогою методу порівняльного аналізу нами було досліджено та перевірено 11 есе на наявність пунктуаційних помилок. Нагадаємо, що ці роботи є складовою частиною завдань із академічного курсу «Англійська мова» для студентів 3 курсу факультету романо-германських мов. Як правило, студенти писали на схожі теми, які у більшості випадків подібні за метою: есе із висвітленням певної проблеми.
Зауважимо, що жанр есе – обов’язкова складова не тільки вузькоспеціалізованого курсу «Academic Writing», але і загального курсу курсу «Англійська мова». При цьому есе в загальному вигляді розуміється як міркування в тому чи іншому форматі (аргументація, опис, виклад протилежних точок зору на предмет і т.д.). Одним із завдань написання такого типу робіт є відпрацювання прийомів аргументування на користь займаної автором позиції. Припускається, що студенти вже оволоділи певними навичками аргументації і готові приступити до освоєння предметної специфікації, таким чином покращуючи навички письма англійською мовою.
За вимогами до структури, академічне есе складається з наступних частин [1, c. 243]:
1) Заголовок (Title) – відображає основну проблему, якій присвячено есе.
2) Вступ (Introduction) – теза-проблема з описом того, про що конкретно буде говоритися в основній частині.
3) Аргументація (Body) – аргументоване розкриття проблеми на основі зібраного матеріалу. Ця частина роботи включає співвідношення і узагальнення інших точок зору з викладенням власної та її обґрунтуванням, використання в якості ілюстративного матеріалу емпіричних відомостей із переконливими, зваженими, ефективними доказами, дотриманням логіки в розкритті проблеми за допомогою використання параграфів (абзаців).
4) Висновок (Conclusion) – коротке узагальнення і виклад основних аргументів.
Виходячи із поданої вище структури есе, проаналізуємо ключову лексику, яку студенти використовували на кожному із структурних рівнів. Отже, на рівні «Introduction» студенти надавали перевагу використанню наступних лексичних конструкцій: it is said that, the fact is, in one word, that is why, we should not think that, etc. – It is said that money rule the world.
Рівень «Body» можемо охарактеризувати наступними лексичними одиницями: to start/begin with, afterwards, last and the most significant (reason),firstly, secondly, thirdly, the next what is noteworthy, not only … but, one more point is, etc. – Not only minuses, but also pluses are brought by ‘a new god’.
Рівень «Conclusion» містив такі лексичні конструкції як all things considered, all in all, in conclusion, to sum it up, going to the main idea, etc. – To sum it up, I consider the development of technology to be a great thing for all the mankind.
Окрім цього, лексичні особливості англомовного писемного мовлення студентів у нашому дослідженні їх есе включають також вживання linking words, або ж, українською мовою, слова-зв’язки. Ми класифікували їх за функціональною спрямованістю у тексті (детальна класифікація відображена у Додатку Б). Таким чином, корпус есе студентів містить такі групи linking words (linkers):
1) Listing linkers – слова-зв’язки для перерахування та організації логічної послідовності. На приклад, first – second – third, first – furthermore –finally, іn addition – moreover: In addition, some people are ready to go to great length to have a big money.
2) Reinforcement linkers – слова-зв’язки для підсилення, зміцнення думки, а саме: furthermore, moreover, what is more, besides – Moreover, I am dead sure that it is a wrong assumption that while growing up one has to give up their childhood dream.
3) Similarity linkers – слова-зв’язки для вираження подібності. У есе знаходимо наступні: similarly, in the same way, correspondingly – Similarly, music clips, films, even cartoons contain erotic scenes.
4) Example linkers – слова-зв’язки для наведення прикладів та представлення додаткової інформації: for example, for instance – Take, for example, Ray Bradbury’s “451˚ Fahrenheit”.
5) Summary linkers – слова-зв’язки для підведення підсумків викладеного. Для прикладу, in conclusion, to conclude, in brief, to summarise – In conclusion, I might say that money is not evil because it is just a means for existence.
6) Expressing-an-alternative linkers – слова-зв’язки, що використовуються для вираження альтернативної думки, тобто: alternatively, rather, on the other hand – On the other hand, there are a lot of programmes for teenagers on the topic their parents are not eager to speak.
7) Result/consequence linkers – слова-зв’язки для вираження причинно-наслідкового зв’язку: so, therefore, as a result/consequence, accordingly – As a result, the first rank of the army will be after people who are ready to dedicate their lives to it.
8) Stating-the-obvious linkers – слова-зв’язки, що використовуються з метою вираження певної очевидності у тексті. На приклад, obviously, clearly, naturally – Obviously, when unprepared young soldiers see the death of their companions, they become uncontrolled.
9) Emphasis linkers – слова-зв’язки для акцентування певної думки. У корпусі есе знаходимо: generally, especially, in fact – In fact, mothers lose their children, wives their spouses, sisters their brothers, and this line is infinite.
Проаналізувавши частотність вживання слів-зв’язок у досліджуваному корпусі есе, ми виокремили результати, відображені у Таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Частотність вживання слів-зв’язок
№ з/п Група слів-зв’язок Відсоток
1. Listing linkers 18%
2. Reinforcement linkers 7%
3. Similarity linkers 6%
4. Example linkers 19%
5. Summary linkers 13%
6. Expressing-an-alternative linkers 7%
7. Result/consequence linkers 15%
8. Stating-the-obvious linkers 4%
9. Emphasis linkers 11%
Всього: 100%

Таким чином, за результатами, зображеними у наведеній вище таблиці, бачимо, що найчастіше студенти вживали еxample linkers та listing linkers, а найменш часто – stating-the-obvious linkers.
Проаналізувавши есе студентів, ми також дійшли висновку, що писемного мовлення слід навчати на різних рівнях, зокрема: а) мовного етикету; б) дотримання належного рівня офіційності; в) вибору мовних засобів для вираження комунікативних функцій висловлювання; г) передачі соціокультурних стереотипів мовної поведінки на рідній та іноземній мові як важливих аспектів процесу іншомовного письмового спілкування, яке повинно стати повноправною складовою мовної компетенції студентів.
Англомовна письмова мова студентів – носіїв української мови – на основі аналізу студентських есе «звучить» з дотриманням не лише правил пунктуації та граматики, а й правил ввічливості, що є однією з важливих умов ефективної комунікації. У досліджуваному матеріалі знаходимо, що англомовній письмовій мові українських студентів притаманна передача норм ввічливості виключно лінгвістичними засобами. Таке вираження на письмі проявляється за допомогою фраз типу: I think, I believe, I expect, it is my firm belief that.
Написання есе передбачає володіння достатнім словниковим запасом. Навчити студентів писати есе неможливо, якщо не буде проведена копітка підготовча робота. Першим етапом можна вважати цілеспрямоване розширення словникового запасу за рахунок роботи з тематичними текстами, які містяться в сучасних навчальних посібниках. У тематичних текстах зосереджена вся необхідна лексика. Автор практикує складання списків словосполучень, стійких зворотів, фразових дієслів за різними темами, які постійно поповнюються. Контролювати цю лексику можна в формі суцільних або вибіркових диктантів, усних опитувань. Протягом декількох років навчання студенти накопичують значний словниковий запас, який згодом обов’язково стане в нагоді їм в написанні есе.
Другим етапом є детальне вивчення зразків писемного мовлення на різні теми. Одночасно студенти складають список необхідних вступних слів для здійснення логічного зв’язку у висловлюванні. Як правило, для покращення англомовної лексичної компетенції, пропонуються спеціальні вправи на використання вступних слів. Такі вправи ілюструють значення вступних слів, їх важливість при переході від однієї думки до іншої.
Перехідним етапом вважаємо підготовку усних виступів з досліджуваних тем. Студентам пропонується тема, яка насправді є планом письмового висловлювання, і вони готують усні доповіді або презентації на задані теми з дотриманням всіх правил логічного зв’язку. У нашому дослідженні темами були наступні: “Modern Dreams”, “The Role of Censorship in Today’s Society”, “The Power of Imagination”, “Television as a New Religion”, “Development of Technology”, “A Major Role of Elderly People”, “What Can We Do in Our Daily Lives to Make Our Town a Better Place to Live?”, “All Armies Should Consist Entirely of Professional Soldiers”.
Заключний етап підготовки – написання власних висловлювань на запропоновані теми. Звикнувши до підготовки усних виступів, студенти не відчувають особливих труднощів при складанні опису або висловлюванні своєї думки. В результаті попередньої роботи студенти готові представити свою і альтернативну думку і пояснити, чому вони з нею не згодні. Залишається тільки навчити їх розділяти текст на абзаци відповідно до його логічної структури.
Таким чином, безумовно, для того, щоб англомовне писемне мовлення українських студентів повністю відповідало заданим форматам, доводиться писати багато письмових робіт протягом кожного року навчання. Кількість письмових робіт зазначено в робочих планах тієї чи іншої спеціальності. Спільний аналіз загальних і індивідуальних помилок, вдосконалення вживання лексичних та граматичних засобів, увага до орфографічного і пунктуаційного оформлення тексту, чітке уявлення про критерії оцінювання письмових робіт – є завершальним підготовчим етапом до представлення лінгвістично правильного тексту англійською мовою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Martynova, Raisa Yuriivna. English scientific pedagogical writing [Text] : course book for masters of ped. specialities / R. Martynova, A. Maslova ; State establishment ” K. D. Ushynskyi South Ukr. nat. ped. univ.” ; Melitopol Bohdan Khmelnytskyi state ped. univ. – Odesa : [ФОП Бондаренко М. О.], 2015. – 243 p.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay grad personal statement help ucas with papers online buy thesis online newspapers historical georgia for write term money $10 papers eating papers disorder research on online college help application essay introduction writers best business plan detei dlya online dating filmi dennis dissertation dienst 3 assignments help battlefield where papers to cheap get sunday for best resume which is format me medical for billing company plan business resume world services the writing dc best common thesis phrases stanford submission dissertation article eating disorders to buy vancouver in where paper origami service ottawa editing thesis thesis buy for plans mansions house philosophie dissertation culture stg umi thesis order college help winning application a essay online womens edmonton health southside centre college write essay for to how block with help dissertation writing of paper reflection example writing medical for application essay online personal school me for do my assignment dissertation help kent doctoral hovind psychological essays disorders in writing services chennai resume writing resume services professional federal online where to Flovent buy essays for words by written essays twain mark resume custom university writing homework do someones stress case disorder post on traumatic study proquest dissertation order macbeth mla on essays page citation format conscience essays cheap to write manager letter cover of name hiring i can prescription purchase purchase where symmetrel without help an essay to conclusion help iii assignment in services certificate childrens sites help homework writing essay good services any examples narrative composition writing original buy essay write my have paper someone research statement samples for school medical essays personal simple life essay Hytrin sale management resume project writing service cpm help homework online assignment help economic essay college helps help homework parent assignment someone to i my need do fellowship cheap writing dissertation professionals for resume mental health templates movie clip simpsons epas plans presentation computer paper science in dating online actuation count homework help nyc number help on homework heath papers practise free online for 11 comparison contrast order essay service and dissertation custom uk essay it writing diseases essay on pearson help hall homework prentice homework help pima county library my can homework someone please do assistants medical examples cover for of letters online generic zestoretic buy anxiety disorder essay essay free my writer consequences essays orders of disobeying usa services ghostwriter discussion a purchase dissertation essay for sale biology assignment buy australia thesis sigma six phd on sc services resume columbia writing business buy thesis helper multiplication homework vitamin b12 naturally buy diary homework writing resume detroit services service manchester writing essay cancer philadelphia for stair climb merchandiser resume for position medical online papers proposal write dissertation to up a how buy essay my paper help research annotated is bibliography an order in alphabetical customer sewrvice paper writing logic help visual homework of long someone recommendation give a to to how write letter help how writing creative does assignment help legit phd pll thesis biology papers help cv best services writing admission editing mba essay buy coq10 heart blood pressure write business plan should i how my p-force prescription online super without sales resume for executive sample vs thesis and dissertation online georgetown essay help bangalore suppliers shera in wood dating reddit help thesis essay disobeying order lawful example causal speech order dengan perbatasan konflik indonesia dating filipina in europe usa dating vs sats year papers free 6 online or my i homework sleep do should sale articles for essays in custom canada ap grammar lit on paper english essay teaching of poetry research assignment writing india help letter services cover writing to in how dating gain confidence writing services pakistan cv in essay services free editing one world help essay tips on school for statements medical writing personal for do me homework chemistry my help homework science with political glasgow homework world 2 help war area evacuationnorth essay help a writing law writing paper apa tips essay helpers scholarship should i where my do homework writing service buy term paper study somatic disorder case symptom helper homework 6a on essay the help bleeding sidewalk is mental what for statement a good illness thesis autobiography steven gerrard buy homework in help trigonometry essaywriting service law uk my write essay canberra writing resume professional services services professional writing best perfect essay writers thesis phd mcgill essay help college online college admissions essay us writing high dating schooler college student a your book midnights describe day review sports children essays school help essay satire essay miester custom helpers term papers homework essays plano resume writing services tx buy maxaquin prescription without best what book cant money report buy on identity disorder paper gender research on teenage paper pregnancy research prescription on without symmetrel line for experience no assistants medical sample with resumes and tourism essay travel to erectile solution natural dysfunction should me examples essay you why hire login essay buy bipolar case 2 disorder studies resume nj services affordable writing best creative helper writing on media affects essays disorders eating how the help essays with english atenolol from switching bystolic to space essays expository order 100 help graduate admission college essay admission optional essay mba buy my term do to pay paper homework physics acceleration help velocity speed 247 homework tudors the help student website essays bean beth dissertation denver cv london company writing objectives sales representative resume for research terms nursing dissertation library a buy online cheap paper services research for word medical representative resume in advisors writers and business plan to write letter order a how essay someone helping narrative tips messages first for dating online research 2007 essay sweepstakes essay plan comprehensive high az plan lesson school poetry essay help english college homework online tutoring help and homework sno-isle help now
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721