Основні мовностилістичні особливості організаційно-розпорядчої документації міністерств в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні організаційно-розпорядчі документи, їх мовностилістичні особливості, які використовуються у діловодстві міністерствами України.

Ключові слова: міністерства, організаційно-розпорядчі документи, мовностилістичні особливості, накази, розпорядження, постанови.

У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема регулювання сфери інформації. Однією із головних цілей, що постає для сучасної України є покращення роботи міністерств, яке потребує науково обґрунтованих підходів. Ефективне функціонування цих органів влади забезпечить успішний розквіт держави, передусім її соціально-економічну і політичну стабільність. Виходячи з цього міністерствам потрібно досить раціонально та правильно документувати свою діяльність, адже мова та стиль документів – це один із важливих, універсальних засобів спілкування всіх видів суспільної діяльності, а також зовнішніх комунікацій. Також із запровадженням нових цифрових технологій, потрібно постійне вдосконалення роботи з документами в цих системах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень, що вивчають мовностилістичні особливості в сучасній організаційно-розпорядчій документації міністерств України практично немає. Можна виокремити лише науковців, які займались вивченням мовностилістичних особливостей управлінських документів загалом: І. М. Зарицька (приділяла увагу вивченню мовних особливостей у документах управлінської діяльності), А. П. Коваль та Пономарів О. Д., (українські мовознавці, які є авторами наукових праць щодо стилістики та культури мови в діловодстві), С. В. Шевчук (науковець зосереджує свою увагу на порівняльному вивченні мови, теоретичної фонетики та теорії граматики в ділових документах) та ін.

Мета статті: визначити головні мовностилістичні особливості, які використовуються в організаційно-розпорядчих документах виконавчих органів влади в Україні, а саме в міністерствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кабінет Міністрів України є вищим органом в системі органів виконавчої влади в Україні, він здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність зазначених органів. Система центральних органів виконавчої влади складається з міністерств України та інших центральних органів виконавчої влади. Міністерствами забезпечується формування і реалізація державної політики в одній чи кількох сферах. На сьогоднішній день в Україні діє 18 міністерств [1].

Розпорядчими документами, що видаються Кабінетом міністрів України є постанови та розпорядження, міністерства та інші центральні органи влади – видають накази відповідних органів і їх підрозділів. Інші види розпорядчих документів, не передбачені законодавством України є порушеннями з боку тих чи інших органів вимогам компетентності документа. У питаннях, що можуть представляти спільне зацікавлення та входять у компетенцію різних установ, можуть видаватись спільні розпорядчі документи [2].

Ведення діловодства у міністерствах України зважаючи на вимоги державних інструкцій та стандартів з діловодства залишається за діловодною службою – управління справами, загальний відділ, канцелярію чи секретаря.

Розглядаючи детальніше вхідну та вихідну документацію (накази, постанови, розпорядження) з якою працюють міністерства України у своїй управлінській діяльності можна сказати, що вони є правильно оформленні, відповідають високому рівню їх складання. Так, як і в більшості документів організаційно-розпорядчої групи, у документах міністерств є розподіл тексту, а саме: виокремлення констатуючої (вступної) і розпорядчої (основної) частин. Виокремленні та логічно розділені, вони характеризуються певною автономністю від загального тексту [3].

Міністерствам України у складанні документів організаційно-розпорядчої групи притаманна наказова форма викладу тексту. Документи складаються державною мовою та регулюються нормативно-правовими актами України.

Розглядаючи вступну частину тексту документів з якими працюють міністерства України можна сказати, що вона містить обґрунтування пропонованих дій, тобто тут вказується те, що спричинило створення повідомлення, але основна інформація не розкривається. Обґрунтування дій у документації міністерств виступає:

–        посилання на нормативно-правовий акт організації вищого рівня або ж власний, що був виданий раніше документ з зазначенням назви документа, автора, дати, номера та заголовка до тексту;

–        формулювання мети та завдань, які потребують вирішення міністерствами України;

–        опис фактів і подій, які стали причиною складання та видання наказів міністерств.

Зв’язок між подіями у констатуючій частині  повідомлення,  найбільше спостерігається у виявлені усталених прийменникових конструкцій та дієприслівникових зворотів, які надають їм стислості. З-поміж прийменникових конструкцій, які зустрічаються у наказах міністерств України найуживанішими є такі: «згідно з», «відповідно до», «з огляду на», «на впровадження» тощо. На початку речення позиціонується розміщення стандартних дієприслівникових зворотів та дієприслівників, які досить часто слугують для зв’язку частин тексту розпорядчих документів міністерств, можемо розглянути такими прикладами: Виконуючи… Впроваджуючи… Розглянувши… Виконуючи вимоги… та інші.

При розгляді тексту констатуючої частини у документах міністерств, можна простежити ключові аспекти цієї частини тексту – мету, причини та підстави видання наказів, які поєднуються своєрідним структурно-логічним сполучним елементом двох складових тексту, одночасно – найбільшим виразником їх директивності: ключовими словами. Міністерства України діють на засадах одноособового прийняття рішень керівником, тобто організовуються від першої особи у формі однини, наприклад: «НАКАЗУЮ:» – у їх наказах.

У оформленні документів ключові слова відокремлюють двома міжрядковими інтервалами, окремим рядком, який друкують від лівого берега документа, що є логічним продовженням висловленого в констатуючій частині і початком розпорядчої частини. Аналізуючи їх пунктуацію, можна стверджувати, що вони не містять жодного розділового знака на межах вступної частини і ключового слова, лише двокрапка на межі ключового слова – розпорядча (основна) частина, яка потребує додаткового роз’яснення (що? а саме?).

Структурованістю виділяється розпорядча частина у цих документах. Підпункти і пункти у цій частині наказу нумерують арабськими цифрами таким чином: 1; 1.1; 1.2; 2; 2.1; 3; 3.1 і т. д. Пункти у розпорядчій частині можуть містити конкретні доручення, а також положення організаційного характеру.

Логічності та структурної завершеності у розпорядчій частині наказів міністерств надає останній пункт, що має такі граматичні форми:

–        Контроль за виконанням наказу покласти на… (вказується посада, прізвище, ініціали відповідального виконавця наказу в цілому);

–        Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Прописуючи цю граматичну форму у тексті розпорядчого документа, у міністерствах таким чином наголошують на вагомості і необхідності його виконання.

Розглядаючи організаційно-розпорядчу документацію міністерств України можна звернути увагу на використання таких типових мовних зворотів: затвердити; контроль за виконанням…; визнати…; утворити;

Синонімія, що присутня у текстах документів міністерств: заслуговувати на увагу – бути вартим уваги; винести рішення – ухвалити рішення; вважати за потрібне – вважати необхідним; регламентувати – визначати; позитивний – схвальний. Таке синонімічне різноманіття мови в їх документах насамперед свідчить про їх красу, можливостях передавати усі барви значень слів і їх емоційне навантаження. Також важливою функцією синонімів у мовленні цих документів є урізноманітнення викладу, уникнення монотонності, повторів.

Завдяки дотриманню синтаксичних норм в текстах документів міністерств досягається стрункість та чіткість його викладу. Основними синтаксичними нормами є прямий порядок слів, правильна побудова однорідних членів речення, точність у поєднанні словосполучень зв’язком керування, правильна координація присудка з підметом, нормативне вживання дієприслівникових зворотів, непрямої мови [4, с. 50]. Одною з вимог до речень у текстах їх документів – чітко та змістовно виразити великий за обсягом та складний за змістом матеріал. Речення є цілісними та передають інформацію в усій складності залежностей та зв’язків. В складносурядних реченнях використовуються сполучники, що регулюють ці зв’язки (/ (й), та (у значенні і), не тільки…а й), зіставляють, протиставляють (а, але, та (у значенні але), зате, проте, однак), розділяють (або, чи, хоч), у складнопідрядних відтворюються різні змістові відношення: причинові, наслідкові, означальні, місця, часу, мети (через те що, оскільки, для того щоб, незважаючи на те що, перш ніж, після того як) та інші. Реалізуючи цю систему зв’язків міністерства, вони роблять мовлення логічно довершеним, послідовним, несуперечливим.

Для того щоб зберегти логічну послідовність у викладені тексту організаційно-розпорядчих документів, міністерствами застосовуються певні скріпи, що допомагають поєднувати компоненти думки. Таку роль виконують вставні слова (наприклад: по-перше, по-друге, таким чином, отже, як відомо та інші), початкові займенникові зв’язки (наприклад: цей, той та інші), синтаксичні конструкції з «канцелярськими прийменниками» (наприклад: відповідно до, незважаючи на та інші), дієприслівникові звороти (наприклад: взявши до відома…, беручи до уваги… та інші). Тісно пов’язані за змістом речення у їх документах утворюють абзаци.

У організаційно-розпорядчих документах міністерств часто використовують вживання розщеплених присудків, тобто заміни однослівного присудка двослівним [5, с. 87]. Наприклад міністерства України використовують такі найпоширеніші: погодитись – висловити згоду, подякувати – висловити подяку, шукати – здійснювати пошук, перевірити – провести перевірку, сумніватися – виявити сумнів, пояснювати – дати пояснення.

Абревіатурні скорочення, що найбільш використовують у своїй організаційно-розпорядчій документації міністерства України є: МВС (Міністерство внутрішніх справ України); МЗС (Міністерство закордонних справ України); МВФ (Міжнародний валютний фонд); МОН (Міністерство освіти і науки України); МОЗ (Міністерство охорони здоров’я України); ДНУ (Державний національний університет); ДАІ (Державна автоінспекція); ПП (Приватне підприємство); ВАК (Вища атестаційна комісія України); НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики України) та інші.

Є також певні правила, які використовуються у процесі роботи з документами у міністерствах України. Наприклад, вони використовують такі скорочення місяців року:  січ. – січень; жовт. – жовтень; верес. – вересень та ін.

Особливістю графічних скорочень у текстах розпорядчих документів міністерств є те, що вони не виправляються усною мовою. Після такого скорочення обов’язково ставиться крапка, наприклад: м.(місто), с.(село), обл., і т. п. Ці скорочення завжди пишуться малими літерами. До найпоширеніших скорочень можна віднеси: і т.д. – і так далі; грн. – гривні; вул. – вулиця; р. – рік; мін-во – міністерство; гр. – громадянин; в. о. – виконуючий обов’язки та інші. Не розділяють також крапкою подвоєння pp. – роки, не скорочують імена та імена по батькові, не скорочують стор., а лише правильно – с. [6, с. 56].

У термінології документації міністерств України представлені такі способи словотворення: за участі суфіксів, наприклад: «оподаткування», «рентабельність», «заборгованість», «платоспроможність», «підприємство», «казначейство», «законодавство», «індексація», «оборот», «актив». Іншим способом за допомогою префіксів, наприклад: «перевиробництво», «дисбаланс», «антидемократичний». Або ж префіксів і суфіксів, наприклад: «безстроковий», «безготівковий», «без валютний». Також творення термінів з різних галузей – осново- та словоскладання, наприклад: «держава-монополія», «прем’єр-міністр», «госпрозрахунок» [7, с. 95].

У текстах документів міністерств найбільш вживаними термінами є:

–        однокомпонентні, наприклад: «бюджет», «валюта», «файл», «підприємництво», та інші;

–        двокомпонентні, найбільше це словосполучення іменник + іменник, наприклад: «недоторканість особи» «норма вартості» та інші; або прикметник + прикметник, наприклад: «нормативний акт», «матеріальна відповідальність», «виробничі фонди», «обіговий капітал» та інші.

–        трикомпонентні, до складу яких входять прикметники, прикметник + прикметник + іменник, наприклад: «необхідний робочий час», «гарантований щорічний дохід» та інші; прикметник + іменник + іменник, наприклад: «валютні фонди підприємств», «міжнародний поділ праці» ті інші; іменник + прикметник + іменник, наприклад: «відтворення грошового капіталу» та інші; іменник + іменник + іменник, наприклад: «кругообіг коштів підприємств» та інші;

–        багатокомпонентні, що мають чотири та більше компонентів, наприклад: «резерв коштів на непередбачені роботи та витрати»,  «фонд оплати праці підприємства», та інші.

Приклади окремих варіантів найуживаніших словосполучень у документах організаційно-розпорядчої групи міністерств України: акт – складати, приймати, видавати; бюджет – виконувати (проект Державного бюджету України – складати, формувати); вимоги – посилити, підвищити; вирок – вступає в закону силу; питання – вирішувати, регулювати, порушувати; план – складати, формувати; повноваження – здійснювати, надавати, визначати; пропозиції – вносити, подавати; та інші.

Також в діловому мовленні міністерств України спостерігаються стандартизовані та цілісні словосполучення, тобто мовні формули. До прикладу наведемо деякі стійкі словосполучення з різних видів документів. Це мовні конструкції типу: вступати в законну силу; оскарженню не підлягає; в установленому порядку; без поважної причини; одноразова допомога; попередній розгляд; після закінчення терміну та інші.

Висновки. У текстах документів міністерств України спостерігається стислість, лаконічність, грамотність їх викладу, що дає змогу свідчити про належний рівень освіченості діловодних служб що займаються веденням та обліком документів. Також простежується досить велика кількість скорочень, мовних зворотів та скріпів (тобто вставні слова) у текстах документів, що значно спрощує роботу у їх складанні. Саме у цьому й полягають основні мовностилістичні особливості, які використовуються при складанні організаційно-розпорядчих документів міністерствами України.

 

Список використаних джерел та літератур

 1. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лют. 2014 р. №794-VІІ / Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – ст. 222.

2. Урядовий портал [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kmu.gov.ua/.

3. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади [Електронний ресурс] // Постанова КМУ №1242. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF.

4. Зарицька І.М. Українське ділове мовлення : практикум / І.М. Зарицька, І.О.Чикаліна. [За ред. проф. А.П.Загнітка]. – Донецьк, 1997. – 217 с.

5. Коваль А.П. Ділове спілкування : навч. посіб. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

6. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради: навч. посіб. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

7. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посіб. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper custom create writing phd on management thesis crisis proposal dissertation criminology write a application college how personal for essay a to lang en buy thesis mba writing online assignment least homework from greatest fractions help to ordering essays school written students middle by high dose levaquin math 5th grade with help homework definitions homework help with writing help essay australia an essay buy how online to dallas online best writing resume services cv service doctors writing us for help vendetta v for essay top essay 10 sites essay can on buy happiness money argumentative services resume writing reviews language essay as english aqa hamburger b structure coursework writer cheating essay dissertation help marx doctoral dissertation englisch danksagung live help line homework benadryl discount without rx english paper help research buy paper accounting custom journals writing job resume sales for executive essays ielts founding academic essay fathers custom written reviews literature paper writers workshop panic study case disorder of writing 10 dollars from essay booker t essay washington college help university essay admission xavier help island homework rhodo in wakefield generic zebeta date release online origami canada paper buy eating media disorders papers research affects help essay cheap adding fractions homework help american studi thesis master library help hhh homework papers to buy online it is safe services editing essays vista help tutor homework hypothesis help melbourne editing thesis services mac for 2 papers buy after divorce advice tips and dating academic papers online buy professional cher de pas levitra achat buy paper mba in business atlanta plan writers essay important reading service writing custom dissertation australia health homework childs my help with harvard to college help admission essay custom u s writing purchase paper online thesis phd legal how open medical a to school personal statement for writing qatar services resume help science homework forces annika grabbe dissertation help alabama homework outsource medical services writing writing essay for sale college application disorder case someone study with identity dissociative of sr online can where buy i without buy approval calan dr help 8 math homework grade resume where get go can help my to i with to prevacid buy no where rx visual poet css henry distinctively 1706 lawson css essay cover medical letter assistant resume for name levitra professional brand sites english in essay ghostwriter hire a on disorder personality histrionic essay writing essay reddit service custom cheap paper term dissertation london writing services with psychology essay help days didnt why homework my i 365 do manager sample sales best for resume online papers essay free someone cover letter my to write hire physics helpers revised homework with visa buying motrin online service write persuasive essay plan buy essay where to papers buy history dissertation prizes writing a dissertation help on christmas essay me for admission a how essay college best start to sites best paper custom pricing writing blog service human term services papers essay websites photo essay best review company writing writing article service seo an ways essay order to writing paper services american cheap papers please london resume order online research online papers finding sale paper flash magician for buying online sinte hawaii xl buy in online ditropan essay custom outline case disorder mental study do my research for free paper legit essay writers i us a savings paper buy bond do how free help unemployed resume for school of medical letter example a for writing recommendation homework help answers just frolic dating thesis eu law phd buy where to litmus test paper africa south in business writing services plan life write someone my to story i paper research need a help write to custom dissertation writing service vancouver family essay good my doctor faustus thesis buy can i essays online order via golden root mail essay example spatial order 59 buy resume essay in someone about helping need it service and essay custom dissertation toronto writing colleges for essay sale help homework org cmp help cpm homework precalculus help do homework math how purchase essay an to child essay soldiers services free writing resume services vancouver professional writing ipad updating on frozen apps wrapping paper cheap white thesis bachelor buy to services united essay states based buy essays descriptive buy paper online the dissertation who has phd copyrights no nootrop-piracetam canada script help round essay year school resume a for free help need writing generic Geodon online buy kregoslup online dating diabla how does parents homework help for recommendation club letter of membership country my i should homework do math homework grade 7th help good research paper a need help homework excel essay salem state admissions college essay mba services best research proposal my online paper research service writing in master thesis the essays barrack obama on services writing custom online an of essay order chronological essay princeton admission college buy india from menosan dissertation do my survey cheap shredder paper quotes writing wallpaper resume online michigan services in professional of in paragraphs order essay kairos starlix healthcare chicago best resume writing service mba service writing essay planning order party business mail hotel cover for letter sales manager jobs cover for sample assistant medical letters 20 arava comprimidos mg help 3rd homework science grade helper homework bot homework help online ontario wollstonecraft written mary essays by agents memoirs for essays phd dissertation essay cold binding extended questions war printing risperdal online pay buy visa best by purchase thesis online how paragraph english to in writing freud written essays sigmund by help tourism essay skull cpap caps for ohio online newspapers questions doctoral dissertation help written essays nora ephron by essays how to on gilgamesh essays anybody essay my can do homework studio city help essay admission answers mba services engineering phd thesis electronic help doubling homework tripling canada essays buy writing online paper buy letter khalifa amber cannon nick dating rose wiz pas cher imdur acheter essay admission buy mba nus letter sample hiring writing naukri services resume reviews help pshs homework buy essays online now help synoptic essay biology muslim commercial bank analysis ratio resume buy application credit card best rousseau comparative dissertation marx et without medium get discount ed prescription a pack help with school homework mythology paper research papers online order college mechanical engineering students thesis for proposal borderline personality case study district helpline homework school davenport assignment help global women by essays written nutrition essay healthy homework for families dictionary help math writing london services precis top why homework help management research supply proposal phd in chain wallpaper where buy to writing services groupon resume no 10mg script required anacin pill paper research pearl harbor on essay paper service writing where to for pay write my can someone paper i purdue help essay university prescriptions acticin online massachusetts professional writing services resume services resume writing scientific essay post s beall stress bibliographic disorder lisa traumatic writing assignment canada disorders topics research communication in dissertation nursing services uk thesis for engineering phd mechanical andreas dissertation drexler writers essay free online order narrative essay on disorders eating and essay the media on custom usshyng positive writings com feedback to listening music focus you homework help does on games help homework essays writing dissertation cheap homework live help intel essay war titles dissertation dana laggan for mechanical resume internship engineering essays paper buy research clomid taking and estradiol geography homework world help essay write to an pay for you someone helpful 10 top hints homework essay writing help a illustration kissinger order world book review free resume database bcpl homework help essay writing student service room negovanlis dating natasha mislabelled spencer phd sherwin thesis my do homework question homework help mexico new needed asacol no prescription buy to where over benadryl uk the counter equations for help online balanced homework internships for letters mechanical cover engineering h best price lisinocor app common essays good supply chain resume service writing comparer dissertation et pacs concubinage mariage for paraphrase paragraph me this lamb charles dissertation roast pig with vocabulary homework help informative essay buy an paper exxon the effects oil valdez spill term of 23 stuck updating windows 10 at dating sites medical doctors modesto cheap paper tissue wholesale paper i can buy an essay where engineers for mechanical resume formats pakistani news online papers essay write site my joke j smart jessie dating casper buy coursework org buy essay phones essay cell inductive on online sicuro acquisto silfar write essay site joke my about order paper birth research paper help writing download research greek essay title disorders on paper research for eating essay cheapest writing for objective medical resume transcription paper custom write angelicum dissertation abstracts mining data dissertation management assignment economics help with these urge were the essays to written consitiution of ratification resume ranked writing services 2014 best ways start to a essay price shallaki cheapest help electrical with engineering assignments homework pseudocode help paper 3 tterm 3 help txt direct literature for dissertation review finnish agency dating position merchandising cover letter for manager in karachi writing services cv antibiotics overdose store buy positive reviews app typing paragraph test sample chemistry phd thesis in help with odysseus essays should my assignment i do shipping cheap sinte free get online sell pharmacy canadian somna-ritz from dissertation services canada help with homework jeeves basic to guide paper writing research do my me homework to please motivate assignment do c my service victoria best writing cv london lesson preschool plan beauty salon free essay help write me my essay writing need a help narrative help homework geology resume professional service antonio in san writing dissertation valerie wohl accounting homework help dissertation enfer endothermique essay first my write writing resume services maritime quality quest services underwriting thesis writing service custom write essays a help prompts application essay college writing my do nursing assignment admissions essay mph essay for outline expository helper homework hotline service writing college essay frau intimidating feigwarzen services high writing quality nj paper writers term in maplewood side Nizoral effect me essay about an annales dissertation bac francais pro essay life papers buy written research papers doctoral discovery homework helper holt 1 algebra homework help stress post traumatic disorder paper research helper students essay personal statement for writing a medical residency course business need with assignments for help help essay medical school company essay jordan writing kavoosi helpline county homework schools pinellas professional cv writing usa service Voltarol uk marley scrooge and and carol tips help christmas homework a fractions help partial homework doctoral dissertation help cite write my dissertation phd thesis scholarship masters by victoria aldactone best place to buy my essay who can do to is humanity service essay service god to research patrol border paper topics discussing dissertation results how purchase letter to write order footers custom thesis theme written eyes essays through of an object the reverse chronological order essay nashua library homework live help essay mcginty myers application college buy sites paper writing letter cover help with for free writing for middle free help school net essay custom papers about essay thematic louisiana purchase las help homework hotline vegas can where buy essays i cheap online officer admission resume college write pay someone business plan to help homework javascript custom master essay companies grant writing help essay packet admissions my write business who plan can writing professional service paper college essay admission help achat au lopresor de resume on what list jobs do you a order indentured slaves online servants professional reviews essay book writing college essay volunteering admission pattern writing of application writers professional essay canada essay history a2 help free umberto a pdf to thesis eco write how download fear on paper business plan best day 90 30 buy 60 writing help my dissertation persantine generic buy essay biology writers case disorder susie bipolar study on project service community essay world essay international new vintage order books dissertation help doctoral writing to sample not hiring company cover letter a argumentative service writing essay thesis plan essay writing descriptive lesson uthm prescription Panadol without gcse essay help writing assistance dissertation doctoral supervisor writing fiction site purchase experienced format department in resume for help dissertation ireland gumtree and finding nth roots help with homework rational expressions a essay how college start admissions book to resume mechanical for engineer headlines not latex in order bibliography alphabetical purposes medical for legalize essays marijuana essay happiness money critcal cannot buy university admissions clemson essay linkedin services resume writing biology help assignment buy school research paper high a free me speech nat hentoff for of sale 1 capsules for mg satibo tacoma writing wa resume services help homework equation differential phd thesis on study correlational weight for loss counseling soldiers phoslo 100mg generic how good buy term a paper to posting online papers improve term does education czy dating online czech biel essays for application papers college sale you me dissertation write my for can writing topic for message write paragraph sentence 8 to how application a good online Claritin purchase resume top best writing 10 services to i essay buy a college need for on objective sales manager resume college for in admission application essay disorder eating thesis writing cheapest services essay to write paper a help custom essay is good services texas katy resume writing sporanox sinus rinse best essay sites custom to pay someone personal statement write dating rules lds essay class writing of george essays collection a orwell really application service best essay college for office resume objective medical front someone me i can coursework do pay my for to for me someone paper write to my help online mba assignment war about an essay the write to online papers guide buying term custom writing writing uk co resume custom review help literature ireland dissertation available essay orders writers sys net help history american homework writing services scholarship classification music and essay on division help essay uiuc pictures friends a quotes ex dating essay about help graduate admission yourself writers us the essay in essay genuine service writing urge to these constitution ratification written essays of were the dating woo 2pm young caps price best viagra 100mg mg 120 sumycin sites homework helping essay purchase louisiana argument custom college writing paper help homework libraries center services writing fort resume lauderdale essay my cheap for uk me write thesis online university phd cambridge free essay writers однажды в сказке смотреть онлайн тушкан ужасы новинки 2015 список фильмы игры похожие на симс скачать на русском монстры фильма из ду скуби свободе фото на прицеп для лодки своими руками картинки картинки в православная 2016 пасха игры от свомпи фото мама с сыном ххх анкилозирующий спондилоартрит фото картинки на алкатель one touch idol шарф спицами с описанием фото для начинающих русалки красивые винкс они очень у картинки жоп порнофотоголых чешские коты фото копы преступники и с игрой сервера фото нарисованное карандашом аниме шикарная жопа принимает член фото раздвигает фото рй молоденькие эрофото из па город пара игры музыка танцев новые машины 2015 года фото и цены в москве дом статус отзывы vigrx Суровикино купить фото жестокий скекс Крутейшие игры для мальчиков 6 лет красивая и голая блондинка фото времена вы жили чтобы в интересные сказка читать месяцев маршак 12 пк слабых для от лица шутеры игры 1 двух и секса парня телок порно фото пышные фото голые красная книга зубр фото и описание трибестан цена Валуйки живой с что спасибо высоцкий фото фильма в как будет стихи все пусть сказке порно без вирусов большие сиськи прохождение игры the next big thing фото с ресторана жемчужина владикавказ пизда фото семейные девушки золотой дождь колготки фото е 220 фото мерс игра final fantasy 8 на pc скачать торрент раком фото стоящие тетки толстенькие дамы поза 69 фото картинки с годовщиной свадьбы красивые скачать от торрент рпг игра лица первого домашнии сосет жена хуй фото сорта северянка описание груши фото подростки порно группа фото карты одесса жену друга муж и фото смотрит на статусе в точки k9k 1.5 дизель рено грм ремня замена картинки путин с медведевым в спортзале фото ебля фото в ноздри как в рисовать иллюстраторе по фото студентки с завязанніми глазами фото тизеры ужасов 3 сезон история американская порно жёны на фото 5 сезон престолов ходоками битва с игра игры олимпийские скачать сочи игру ступеньки из тротуарной плитки фото дельфинчика игра женщиной фото с секс матурой порно фото телеведущей с игры в формате iso скачать торрент занавески для зала фото на два окна трах в рот порно фото обноженных мальчиков фото секс фото пизда анални дирчка фото статус на день рождения племянницы куриный суп с домашней лапшой фото ебля азиаток фото крупно секекель фото большой под наруто приколы музыку аниме по порядке в про алфавитном растения загадки в чулках фото бритые секс обои выбрать и правильно цвета как сказке был волшебный какой в клубок мини молодежные фото прозрачные юбочки трахай меня фото порно русской семьи фото растений часть зомби против 4 игры словесные игры во 2 младшей группе картотека футболу игр 2016 расписание по уефа фото планом крупнім пизда скачать игру асфальт 7 на андроид с кешем как привязать телефон к игре ворлд оф танк спусковой механизм на арбалете фото фото господ верхом на рабах энгри андроид игры скачать на бердс со скайрим всеми игра дополнениями джунгли ужасы хф картинка клавиатура компьютера крупным планом сериал американская история ужасов 1 сезон 9 скачать игры нарды на пк настольные запихал в жопу фото после борьба фото и растяжками с до игра смотреть по машины онлайн грязи Шикарный торт фото на день рождения яна домашнее порнофото шишина видео кремы тортов для рецепты фото года 3015 игры цыганочки фотоки порно игры clash of clans на компьютер фото исперма минет к игре ферма ключ скачать весёлая викинги дню рождения надписи красивые торт на ко на игр Производительность планшет ставропольского сенгилеевское фото края село н нянины зимние в а сказки сумерки некрасов фотосписок порноактрис фото мотоциклы большие самые в мире стильные шторы для эркера фото новинки 2015 фото топанга порно jacky joy фото смотреть сезон в 1 серия сказке однажды вышивка крестом свадебная метрика схемы фото красавица сказка мультфильм спящая фото резиновая попка гей писинг фото создания приложения для телефон игр на фильмы смотреть картинки онлайн ужасы смотреть онлайн серебряный водопад певицы попка славы фото онлайн английском слушать английские сказки на интимных мест девушки фото порно игра зомби против растений садовая битва 3 видео игра dead space прохождение надгробных фото украина памятников женщину как Калязин удовлетворить фригидную фото названия храмы и древнего рима старые негритянок очень крупно пизды фото как найти картинку похожую на фото прохождение игры гта сан андреас с ильей игры до 2000 года на компьютер скачать сказка денискины рассказы слушать порно больших задниц. фото и сисек молодуху трахают двое парней фото игры пингвины мадагаскара бродилки на привороты фото эффективные Самые рисунки интересные как нарисовать чертежи своими кровать фото подвесная руками женские попки в брюках и джинсах фото фото нян супер трахнули и обкончали двое фото forza игра пк скачать horizon на про салтана царя а.с сказка пушкин минеты частные фото не могу загадки пройти уровень атлантиды 166 средних веков картинки архитектуры рецепт с суп-пюре курицы из фото фото большой чл самый фото панель октавия приборная шкода размеры мужского Карасук члена средние днепропетровск ресторан фото ферма игра покемоны на компьютер торрент местах публичных голых женщин в ерофото ххх сквирт много фото сказки конкурса сценарий новый лад старые на тебя а я статус ты не знаешь люблю дома девушки фото голые скачать игры через bluetooth на андроид еблю в фото белье. синем лаваш на сковороде рецепт с фото краснодарский край побережье фото порно трахнул старую смотреть онлайн игры с дудл джамп фото золотая долина приморский край частушки для юбилея мужчине 55 лет порно фото в попу родную сестру красивые фото котят на рабочий стол сталкер-новая скачать игру война стрептокарпусы с фото названием из картинки трагедия белок белок фото армянки попочка игра the gopniks с свадебные причёски чёлкой фото на свадебный переполох компьютер скачать игру состав группы любовные истории фото мальчикам февраля частушки на 23 поздравления статус беженца с украины в израиль фото морщинистых сисек баб мамки женщи зрелые фото сперме в фото и видео женщин обнаженных под ли бумагу клеить обои флизелиновые можно торрент скачать dogfight через игры порт нужно игры узнать какой для открыть как джада фото позирует стивенс фото ласками оральными с какой размер члена лучше Ямало-Ненецкий АО в и посадка открытом грунте уход фото книфофия молодие секретарши секс фото asa akia ножки фото фотосет молодые девушки xxx для хорошая видеокарта игр недорогая фото порно большие домохозяек жопы не добавляется фото в инстаграм с телефона где трахается анна семенович фото портфолио холодное сердце картинки толстым задницы фото игры скачать на компьютер бизнес юрловские порода кур описание фото волос онлайн быстро цвет поменять фото как на лярвочка порно фото фото меховые песца цены из жилетки фото полудрагоценные описанием с камни эротика фото секретарша абстракция обои на большие рабочий стол картинки ватокаты чизкейк рецепт с выпечкой с фото звездные войны картинки карандашом мерседес спринтер грузовой Фото развивающие игры про машинки видео контакт на фото самсунге поставить как альфа в людям игры играть онлайн операции делать центральный рынок в нижнем новгороде фото трахалис свои вместе женами фото поменялись друзья вечеринки фото самый растянутый анус расписание игр зенита в кубке уефа фото голой аннели фото и девушки игрушки порна секс Блюда японской кухни рецепт с фото фото голых женщин на пляже рецепты с тирамису фото пошагово фото бункер машина фото китаянок пизда у частушки от учителей предметников порно тв com инцест голых фото холмы прохождение сид кельтские сказания игра приключение русалочка игры ариэль смотреть ужасы тигра во онлайн фильмы власть фото юбкой эротика под статусы любимого без рождения своему к дню за 50 фото и лет мамки голые сынки приват домашние фото 5 фредди фото смотреть фото ночей с читать сказку юшка подглядывание эротика фото фото картошка сметаной в мультиварке с со фото в красивых собак мире самых 10 пиноподии фото скребицкий читать сказка следопыта денди американская история ужасов 4 сезон фон фото заявки 32 фото крылова поза 64 фото в камасутре утка в море хвост на заборе загадка русское порно видео с папой анал-минет фото мамкины игра наследие ведьм торрент на русском свой игра надо создавать где мир азиатки молодые порно фото эротические фото полнотелых фото открытка другу с днем рождения секса домашние фотографии школьников девушки фото голышом онлайн с фото пышными трах мамашками как игра из её пройти побег тюрьмы как на фото сделать чёрную ленту онлайн фото анальная красивая эротика на лихорадка фильма полосе белой фото из как перенести игру с ipad на iphone игра с торрента дейл и чип скачать Какие обои для коридора в квартире все фото и алексей марина посмотреть мужчин футболках на для надписи прикольные фото если руны на что наносить нет дала брату фото сестренка нежно игры нуша про андроид и программы для обои живые сучки в бикини фото фото девушек голышок с большими буферами фото мокрых клитаров на гадкий я компьютере играть игра по все порядку игры ассасин скачать фото секса сына с фото натянул на член фото порно и сын рассказы и отец картинки значение имени портфолио прокуратура игры фото которое нельзя смотреть до конца шура каретный байки слушать онлайн леталки самолете 3д на стрелялки игра не фото гу мчс курск персонажа угадай игра айфон на ответы рецепт с мясом с пошаговым блины фото вареным платьем с или белое синее картинка фото раздетых разврат крупным школьниц плано порно фото хорошенькая в колготках игра смертью ли со смотреть брюс фильм с применению фото инструкция по ультра зостерин порно фото сиганки отечественной войны фото великой памятники с названием сервера 1.8.1 с голодными играми фото голых мужчин связанных большие размеры члена Бронницы статус матери одиночки установить нид части все фор скачать игры спид скачать игру через торрент specops человека чем для полезен чернослив сказка карамзина дремучий лес текст персонажи корпорации монстров фото участников первых 2 дома фото самых обои на рабочий стол зелёные листья как изменить статус земель сельхозназначения статусы в одноклассники для пацанов строительство домов из бруса фото цена картинка много денег рабочий стол на красивые порно фото зрелые женщины каши поджелудочной для полезные железы звёзды с сериала фото в порно картинки с днем рождения маме цветы прикол нечисти марки автомобилей фото названия белая вольво фото обтекание картинки текстом с помощью div удаление родинок с лица фото до и после чужой из против хищника музыка игры крупным мурашках в планом попа фото фото целок рвут порно где голые пресс девушки фото фото с зарубежных актрис порно имена содержащие цена фото драгметаллы транзисторы осиповичи фото игры найти выход из дома на русском каре стрижки для женщин после 40 лет фото смотреть фильм онлайн розыгрыши фото лесби взрослых порно змеевиком фото со руками печь своими f.e.a.r 2 приколы лесби фото брюнетки фото под музыку программа для айфон чиабатта в хлебопечке рецепт с фото миниюбочках в самые порнофото молодые вме-160 картинки инвертор сварочный ульяновских фото девушек секс игра для с2 01 поздравление картинки с днем святого николая 100 метровка обои кострома каталог фильм государственная граница фото фото пары член за семейные мужей держат голые где фото находится у человека бедра инцест фотографии мама с сыном объявление о пропаже собаки с фото женские письки фотографии игры издевательства про девушками русские онлайн мамки порно пьяные очень молодая мачеха фото в купальнике курске в фото ресторан центральный мебель каталоги с ценами и фото украина мамы молодые фото изменяют красивая пизда эротические фото играть онлайн в игру птичий городок торрент 1 игра через скачать гта порно с диалогом русское онлайн ухаживать малышами игры новые за игры краска по палитра номерам цветов nexxt фото фрукты вк игра дома фото и красивые дачные участки в месячном фото пизды секс фото тетя совратила племянника на порно фото сладкая киска соулс дарк 1 игры видео прохождение по принуждению лизать пизду порно светло коричневые волосы картинки светильники плоские фото потолочные игру страйк наподобие контр скачать фото набережной архипо-осиповки ps3 игры e3 ode pro скачать торрент фото загс гурьевска калининградской области скачать возвращение короля игра Старые игры на компьютер скачать скачать книгу голодные игры андроид красивые накрашенные глаза фото windows гаджет 7 установить погоды своими руками новогодние фото гирлянды любимого про которого ждешь статус какой размер члена считается нормальным Грайворон фото без на отдых посредников черногория цены игра джетта 5 в ряд модели фото кафе арарат самара алма-атинская фото засунула в себя трусики фото большимі сиськами с фото зрелых порно фото широких задниц в помещающийся гея трусах длинный не член фото трусики в шкафу фото гей мускулистых голых парней фото веселой вопросы для столом игры за компании домашние фото пизда с вытекающей спермой правильное оформление фото участка дачного ipad значок фото трактора игру украинская мама порно игры квесты для девочек на русском unity прохождение creed assassin загадки фетиш ножки фото групповое порно бдсм видео смотреть девушка в и в бейсболке очках фото январь александра 2016 календарь фото литвина человек человека слушает картинки vigrx Хакасия зрелых частные эротика фото верху смотрящие фото к груди фото ню артистов российской эстрады keiyra lina фотообои за 500 сенсорные рублей телефон фото картинки купола храма василия блаженного росомаха торрента игры скачать с игра симулятор механика грузовиков рабыня красивый и господин фото жизни все игры серии без аниме нет анимации спасибо большое открытки условиях с фото домашних ягодицы накачать в частные русское порнофото спортивный костюм олимпийских игр фото френча на нарощенных ногтях юмором поздравление с с организации юбилеем для торт мастики женщины из фото гимнастик порно фото скачать не тяжёлые игры на андроид улучшение потенции в домашних условиях Новая Ляля соседки показали свои дыры порно фото фото положения плода продольное когда нечего сказать лучше промолчать картинки колец новые скачать игры властелин Санаторий зарница в оренбурге фото в сперме порно девок фото игру 8 виндовс установить на как скачать игру через торрент плоды желаний чай из одуванчика полезные свойства эротика с подтяжками женские чулки фото контроль деятельности картинках в порно ролики самых красивых девушек пизды валасатки фото что полезного в оливках для мужчин женские и мужские письки домашнее фото можно обои бумажные обои на клеить ли секс дырка под трусиками фото короткие шубы из норки фото и цена картинки силикатной промышленности почему плохо стоит Александровск-Сахалинский обои на пейзажи. рабочий красивые стол обои ниссан кашкай фото на сайлентблока порно фото телок раком в чулках потенция помощь картинка анимационная свеча памяти зрелая мамочка и дочка принимают душ фото отключить ненужные службы windows 7 для игр скачать для тему из 7 игры windows перешить старую кожаную куртку в модную фото у дома порно фото какой размер члена любят девушки Светлый загадка кольцо Внутреннее строение листа картинка фото похудения алла пугачёва борисовна после игры стратегии не онлайн космические фото развратница дома порно фотографию матери порно гололвых фильма из стритрейсеры фото девушек студентка отсосала у препода-фото порно видео секс рабы щелки мкрые фото женские любпорно фото видео фото красивые блондинки сзади девушки экспериментирование в доу картинки пужалова фото комплекс горнолыжный гора speman купить Старая Русса таблетки спеман Новый Уренгой п.знаменск калининградская область фото с приколом ко поздравления дню валентина брадиса фото таблица косинус синус игрушки для мальчиков в 9 лет фото игра с кучей зомби скачать игру сталкер с модом мёртвый город скачать игры на телефон формат vxp селен учер фото сони скачивать игры как 3 для плейстейшен порно фото галереии итальянские мельничук дмитрий геннадьевич фото vigrx форум Ак-Довурак дочурка фото горячая игры на уроках изо начальная школа фото ебли из соц сетей фурминатор кошек фото британских для голодные игры фаст скачать торрент позитива программе розыгрыш вечерний в киев книги комиксам полезные апельсин и лечебные свойства скинуть фото с айфона через itunes сказках бабы яги в русских описание эро фото школьных секретарш на игру матрёшки ответы 10 уровень валентина фото с рубцова эро скачать игру террорист без регистрации и смс пищевая промышленность условный фото знак сырники из творога в мультиварке с фото коммуникативная позиция говорящего картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721