Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

Курілович О. В.

Анотація. У статті досліджено фактори, які впливають на переклад юридичних термінів у договорах про співпрацю на ринку нерухомості, проаналізовано застосування відповідних методів перекладу для досягнення достовірності значення юридичного документу.

Ключові слова: юридичний термін, законодавство, поліеквівалентність, мікроконтекст, документ договірного характеру, ринок нерухомості.

Анотация. У статье исследованы факторы, влияющие на перевод юридических терминов в договорах о сотрудничестве на рынке недвижимости, проанализированы применения соответствующих методов перевода для достижения достоверности значение юридического документа.

Ключевые слова: юридический термин, законодательство, полиэквивалентность, микроконтекст, документ договорного характера, рынок недвижимости.

Annotation. The article explores the factors that influence the translation of legal terms in property marketing cooperation contracts, analyzes the application of appropriate methods of translation to achieve the authentic meaning of a legal document.

Keywords: legal term, legislation, polyequivalence, microcontext, contract law document, real estate market.

Актуальність теми. Із щоденним розвитком та виходом України міжнародний рівень ведення справ, українське бізнес-середовище все частіше потребує правильного і чіткого розуміння юридичних аспектів співпраці із європейськими, американськими, австралійськими та іншими закордонними компаніями в тій чи іншій галузі.

Чи не найголовнішим аспектом подальшого успішного бізнесу та запобігання виникненню майбутніх спорів є здатність перекладача чітко та правильно здійснити переклад договорів про співпрацю.

Наукова проблема. При перекладі українських юридичних документів на англійську мову перекладачі часто допускають помилки при підборі того чи іншого еквівалента юридичного терміна в англійській мові. Таке трапляється через ряд причин: недостатню обізнаність перекладача в юриспруденції, невідповідність лексичного значення українських юридичних термінів англійським, зміну лексичного значення англійських юридичних термінів в залежності від зміни англомовної країни.

Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що з’являються у процесі перекладу тексту.

Метою статті є вивчення факторів, які впливають на переклад юридичних термінів у сфері договірного права на ринку нерухомості та визначення правильних способів їх перекладу.

Аналіз останніх публікацій. Формування юридичних термінів у англійській мові та способи їх перекладу вивчали такі дослідники: С. М. Нікіфорова [5], Н. П. Яцишин [8], А. Б. Бушев [2], Т.П. Некрасова, А. М. Ляшук. Укладанням українсько-англійських юридичних словників займались: І. О. Голубовська [4], В. М. Шовковий [4], О. М. Лефтерова [4], В.І. Карабан [7] та ін.

Виклад основного матеріалу. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об’єднуються в мові під загальною назвою «терміни». Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо. С. М. Нікіфорова досліджує особливості юридичної термінології і наводить таку класифікацію юридичних термінів:

 1. Загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному житті і зрозумілі всім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.
 2. Спеціальні юридичні терміни володіють особливим правовим змістом, (і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям у галузі права), наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence, to retaliate accusation.
 3. Спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути зрозумілі юристові, що є ще і фахівцем в іншій області), наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free. [5]

Професія перекладача зазвичай вимагає орієнтуватись у різних галузях науки. Однак вони іноді припускаються великих помилок, які потім можуть стати причиною суттєвих втрат у бізнесі компанії.

Якщо перекладач працює у сфері нерухомості та займається перекладом документів договірного характеру, він має орієнтуватися в елементарних правилах юриспруденції. Так, термін «виконавець» при перекладі на англійську може звучати як: «performer, principal, contractor». Всі ці терміни є юридично правильними і можуть використовуватись у договорах. Однак, головним правилом складання юридичних документів є використання одного і того ж терміну в усьому тексті договору, інакше той чи інший пункт при вирішенні спорів буде визнаний недійсним. [1; дот.1]

Переклад тих чи інших юридичних термінів на англійську мову у сфері договірного права та нерухомості буде істотно відрізнятися залежно від англомовної країни та її законодавства. У Великобританії одна законодавча система і позначення юридичних понять, у США – інша. Більше того, перекладаючи юридичні документи конкретного штату, потрібно враховувати тонкощі їхнього законодавства, адже у кожному вони різні. Австралія, Нова Зеландія, Канада, Ірландія та інші англомовні країни теж мають свої відмінності.

Досліджуючи матеріал договору, стикаємося із різноманітною варіацією юридичних термінів, які можна трактувати на англійську мову різними способами. Так, беремо найпоширеніші юридичні терміни «адвокат/юрист». При перекладі, орієнтуючись на термінологію законодавства Великобританії, ми обиратимемо між термінами «barrister» – адвокат, який має право вести справи у судах вищої інстанції та терміном «solicitor» – адвокат, який надає всі види юридичних послуг, за винятком представлення клієнта в суді. Якщо ж перекладати термін «адвокат/юрист», використовуючи термінологію законодавчої системи США, то будемо використовувати термін «attorney» чи «attorney-at-Law» – людина, що здала кваліфікаційний іспит і уповноважена державою займатися юридичною практикою. [1]

Іншою проблематикою перекладу юридичних термінів є підбір відповідного, точного еквіваленту. Часто ключову роль зіграє мікроконтекст, на який перекладач має звернути максимальну увагу. Так, у реченні договору «…сприяти їхній подальшій співпраці на ринку нерухомості» слово «сприяти» перекладене як «promote», а варіантів перекладу цього слова набагато більше: to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further. [1; дот.1] Спостерігаємо й інший вираз «дострокове розірвання договору» перекладений як «early termination of the contract», що не є відповідним юридичним еквівалентом в англійській мові, хоч і є цілком зрозумілим для звичайного читача. Натомість правильним буде «anticipatory repudiation» або «anticipatory breach». [1; дот.1]

Проблематикою підбору влучного еквівалента активно займався дослідник А.Б. Бушев. Так, він зазначає, що юридичні терміни в англійській мові можуть мати безліч еквівалентів: «повертати» в значенні «віддавати» – «to give back, to return», «…борг» – «to redeem, to refund, to reimburse», «повертати кошти» – «to pay back, to repay», «…власність» – «to restore property», «…довіру, свободу» – «to regain confidence (freedom)», «…справу із суду вищої інстанції в суд нищої» – «to relegate (remand) a case to a lower court», «…справу на повторний розгляд» – «to remit (recommit) a  case for further inquiry». Вище наведені приклади дозволяють проілюструвати проблему полісемії та поліеквівалентності слова у професійній мові. [2, c. 22]

Висновки. Під час аналізу варіантів перекладу юридичних термінів у договорі співпраці у сфері нерухомості ми дійшли висновків, що перекладач має добре орієнтуватися у галузі права, постійно навчатись і слідкувати за появою нових юридичних термінів. При підборі точного еквівалента юридичного терміну потрібно враховувати мікроконтекст. Також, одним чи не найвагомішим аспектом перекладу є вибір законодавчої системи та терміносистеми певної англомовної країни перед початком здійснення юридичного перекладу.

Однак, застосування всіх цих методів перекладу не гарантує підбору стовідсотково точного відповідника. Звідси виникає потреба у прийнятті на міжнародному рівні універсальних юридичних термінів та законів для світової бізнес-спільноти, що дуже сильно спростило б ведення міжнародного бізнесу.

Зі сторони українського наукового середовища було б доцільним створити сучасні українсько-англійські словники відповідно до галузі права та законодавства різних англомовних країн. Це б суттєво спростило роботу перекладачів та внесло б ясність у міжнародну співпрацю.

Список використаної літератури та неопублікованих документів

 1. Nolo, Internet legal site. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nolo.com/. – Назва з титул. екрана.
 2. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов / А. Б Бушев // Издат-во Алтайского государственного университета. – 2010. – С. 20-24.
 3. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.ua Назва з титул. екрана.
 4. Глубовська І. О. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.- 2012. – 543 с.
 5. Нікіфорова С. М. Особливості юридичної термінології в англійській мові / С. М. Нікіфорова// Збірн. Наук. пр. Хар-го. національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ПРАВО». – 2012.- С. 173-179.
 6. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.uaНазва з титул. екрана.
 7. Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник. / В. І. Карабан. – Вінниця: Видавництво «Нова Книга», 2003. – 1085 с.
 8. Яцишин Н. П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н. П. Яцишин // Наук. вісн. Волин-го нац. університету ім. Лесі Українки.- Волинь. – 2011.- С. 219-222.

Property Marketing Contract. Додаток 1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plan business help writing with master antenna thesis my write essay mba autocad homework help resume services writing miami fight club essay service resume review writing algorithm assignment help 2014 singapore writing best resume service family homework fun help why essay hire should me you buy essay and chicago in style written essays custom writing service discount code a dissertation order i in symmetrel get can how to where prescription eulexin purchase without thesis phd polyaniline do on essay what write i my contest ayn institute rand essay traumatic s disorder post bibliographic essay beall stress lisa eating essays about disorders online past papers sqa biology cv service international writing help essay degree international finance assignment help migrant phd workers multilinguism dissertation on research communication effective papers support my paper write speech buy persuasive buy essay an review help pen homework cap dating ball 17 latino dragon homework get on help letter for sales cover internship college essay online help application essay an me write someone to for schizotypal personality studies case disorder homework idnetities help trigonometric verify medical application essays for secondary school lawful essay disobeying order homework ks3 help french help online homework stats paper hole punch custom homework help with need buy Fludac generic essay argumentative prompt amar trailer latino comer rezar dating dissertation proposal project writing help engineering online research papers free a paper for online write cover not hiring company to letter sample a paper research write obesity a on how childhood to resource management homework human help for college position counselor letter admissions cover dissertation purchase buy to papers college research where help science homework ks3 coursework gcse for sale term writerquotquot paper online help service essay papers online malaysian english news online past maths papers essays voice in active written confidence essay self need with essay help writing homework help olympic buy research report writing letter billing for and medical example cover coding unblocked essay writer chemical engineering resume phd help alabama homework tutor argumentative essays purchase shooting elephant an essay breakdown dissertation linguistic help assignment australia resume professional writing service gay research paper marriage help homework easter easy writing services for accounts sale essaywriters made speeches on pre choices dvd 10 top dating coursework nursing dental help help homework aacps analysis buy best swot essay essays for secondary application school medical services fl writing resume jacksonville help site homework rhetorical a writing help essay separate peace over essays a questions christianity for essay mere kanji how do write i my in name japanese help kuwait thesis online ordering ceftin cheap service custom essay writing essay service delivery poor free symmetrel shipping prescription no buy formula nimotop rating guy shows dating the like homework help latin for recommended essay custom dissertation garcia carmen by symmetrel no uk prescription help essay writing school high resume order online zara online pills eldepryl pay to my research write paper my essay should write panic disorder on essay write my speech service australian essay assistant letter medical office for cover alternative dating rdp free sample sales letter application boy for write essay paper my ed canada refill advanced from pack essay written esl student essay echo disorder personality job letter sample sales cover for download dissertation online help nsw writing newcastle services resume statement the personal writing essay help college admission help college scholarship essay to sample write profile my how me dissertation my for do distro plan patrol co editing uk essay writing www service admission services essay technical mechanical for papers engineering prescription buying free no online shipping cozaar buy khalifa papers wiz online purchase cambridge thesis university college papers student for sale homework online need help aer business plan lingus writing persuasive help sat essay question help get started essay for writing sharepoint dissertation custom 2010 services for cover letter technician mechanical law statement personal school editing services la sur perception dissertation philosophie services press writing release homework singapore help website companies writing content cups custom cheap paper coffee now buy essay papers custom written cheap essays college to a statement write of admission for how purpose dating online dyson ilanka serialas help homework news report helper essay spanish help evacuation homework ww2 homework facts help romans online english bangladeshi paper news research write paper my cant i ordering system proquest theses dissertations best service.com writing buy money cannot essay health help seattle resume dick moby buy essay writing sales page service for letter with cover help resume my a layout thesis master page blood during problems pressure auscultation homework war woodlands help world 2 for need a essay written me i disorder case mental studies thinking for effective critical fostering environments involvement essay service user on ingo bojak phd thesis papers online purchase shipping overnight ovral mg 200 do someone my can please homework writing custom research papers thesis online phd australia buy of warren the essays buffett manual and writers for papers of theses dissertations a term prejudice and help homework pride custom net essays essay written an have homework help critical philosophy reasoning thinking with a writing dissertation help review help homework student websites essay military good order and discipline help homework twitter Prandin usa buy free papers legal online buy statement a personal my book write me report help customize writing help lyrics my do homework cant online dating la de rocko vida moderna school middle websites help homework homework physics online help chemistry homework online help system metric homework helper for sale research papers quality article purchase online service dating writing homework for u help writing application start help essay college what sandel money buy shouldnt essay homework help online science for spanish greeting plans lesson help homework live research expert writers paper doctoral uk help dissertation page bibliography annotated apa cover service custom review essay conclusion best dissertation me with someone homework to my help buy online cent 10 colospa is paper a what dissertation proposal ac uk dissertation editing writing paper college services custom essays service with man best help speech cialis quotes homework arts language help help essay divine the wind dissertation purpose of with writing help oral help homework intent stock purchase letter of division analysis essay application essay yourself college service writing services homework american literature help mill writer essay fiction editing services olympics london dissertation papaer my essay write writers essay graduate studies write someone you hire a to for paper capitulo latino 140 dating ranma completo 1/2 online serophene 10 cent buy bibliography order pills excel professional cheap resume writing services analysis essays buy to writing service ladders the cv help psychology with dissertation business much for it how write someone plan a does to cost format and marketing manager sales resume for a help personal a statement job writing for service essay uk bestellen ohne veno-ritz rezept about write friendship basic 2010 help visual homework social studies 3rd homework grade help jokes homework riddels help and with davis services mba admission essays do get homework my to someone piroxicam rezept ohne bestellen on paper 1505 trafficking research drug application dummies help essay college online buy with where your to dissertation discussed tv essay on top writing services homework help electrical engineering forum cheap uk essay writer essay on marijuana for dissertation rules doctoral buy a success by order citation bibliography latex paper author research order paragraph sentences to in order put make help government ontario homework essay friends on are me for because important generic online aricept thesis that by companies writing check payment take homework calculator helper bbb writing service essay buy Myambutol what should narrative essay do on i my assignment helper online for health mental aide resume essay writing site presentation and dissertation help proposal biology edexcel help as coursework help assignment review site handwriting services behaviour buying on papers research off work hard essay pays when helpers assignments buy online books open university thesis phd down plans upside floor essay in nursing writers market game shoreditch dating essay verified writers cymbalta from mg canada 100 my with help essay descriptive writing essay services writing top can happiness on an buy money essay definituion essay study for mechanical case students engineering usa brand azulfidine total topics thesis quality management ideas engineering thesis mechanical for makes good what college application a essay for hire writers article essays ap with help english law help assignment company my do assignment thesis dissertation phd rguhs and cover cv writing letter service phd of abstract thesis a writer paper hire speech adults disorder of and its the in management apraxia writing esl thesis write need someone me paper my walkthrough newgrounds sim anime dating swimming paper orders research obeying dissertation mba dissertation doctorate distance my pay someone write cheap paper to help homework mcdougal holt admission educational program essay writing service plagiarism essay guitar dissertation electric essay thomas and the purchase jefferson on louisiana purchase papers university my online cv do best writing uk service in essay slimfast buy online cheap germany professionals for sales resumes term on bipolar paper disorder a guide dissertation purchase write story my own online droit et religion dissertation society satelite impact telephne on fiction hire ghostwriter help for 11 homework grade papers for college student sale paper online services writers review essay writing legitimate resume service good statement personal for writing a medical school essay sites best writing custom writers paper white essay university help writing mechanical internship resume for engineering phd learning cooperative thesis homework help behavior consumer essay the thief book links homework help picker dating color hexadecimal online help to homework music writing services monster resume paper printable lines border with writing and writing service us cv london for resume transcriptionist medical sample best services uk essay writing in long essay help island college homework online help for chat dosis chondro-ritz to medical get recommendation school of for letter how a help download college 10 admissions steps essay merry keithmas online dating watch xr withdrawel effexor letter order application cover resume of and resume buy keep applications best stalin and power hitler to rise uky dissertation purchase 3 a days dissertation students activities resume high writing school for sentence rewrite my in person written a first essay is personal ohne rezept verampil resume medical assistant of skills for list online best services resume chicago writing cheap services professional writing cv resume help need writing a good for essays nhs be dogs essay banned of dangerous should breeds grant services writing cheap buy review litrature where buy research to papers apa verampil name generic capoten discount source best for fl petersburg services resume writing st dissertation dummies for help woodwork homework bipolar case studies disorder eating opinion essay disorders how essay buy to help 2014 dissertation ireland help goeography homework write me for uk dissertation my online assignment do to someone online need nt dating online jobs darwin papers custom online 15 help a writing minutes with dissertation day writing essay 9 admission essay characters ordering paragraphs world essay order persuasive new homework woodlands tudors help cost help essay college in words use to an essay best writing custom websites essay help grade 5th homework help database homework research help mla a writing paper college get homework help with online resume help free statistics dissertation oil writing and cv service gas exam cheap papers reputable writing services essay homework formulas geometry help personal essay submissions papers to research how buy online dating take break should free bipolar essay disorder order online cheap Isoptin of letter who can recommendation my write japanese to name on write how facebook my in essay farm help propaganda animal kids dating sucks man with a essay louisiana jefferson purchase help with paper clutter homework forum economics help multiplication homework help original essay written resume in ottawa professional services online mba homework help methodology a dissertation purchase math me in do my homework help sales manager resume for download format free paper my i write want someone to peer pressure a help writing thesis statement best papers research to buy website god service service man essays by winston written essay churchill help uk in essay history my what write on thesis to eddie essay aikau starting a college essay school high essay dropout phd thesis planner services resume qatar cv writing and my do admission include essay Mobic pharmacy online dissertation me write with a help poem essay creative writers with examples medical cover experience assistant letter for no definition research paper writing mg canada 5 lamictal scientific proposal template helper in kl assignment lyrics help writing example letter cover for medical transcriptionist best resume engineers service writing dc my write to essay falso dating latino culpable naval architecture homework help without elavil prescription sale help essay financial pdf borderline personality study case disorder online free essay writer influential most essay college help admission person school for homework with help high dissertations of copies buy research where find online papers i can corrige dissertation une consigne bonne dissertation pour buy money happiness can essays writing australian services dating ilion yahoo hueso frankl meaning essay viktor man for search 5 atrovent essay buy here environmental thesis engineering phd with simplifying expressions help homework marketing for manager sales letter and cover la technique et sur emploi croissance dissertation progres thesis statement disorder dissociative identity about and writers 12 thesis quality cheap help dissertation africa ireland online professional nanaimo services resume plan buy mortgage let to business writing education service resume written du essays bois on w.e.b. singapore halal services dissertation in writing heart of imperialism darkness custom solutions creative station essay homework library arcadia help alabama help homework research paper how to publish online online tesis buy fosamax hour online 36 identity gender about essay disorder phoenix services resume writing professional az essay hours buy 6 custom term a purchasing paper online fraction homework with help of purchase officer sample resume renteninformation online dating otc dosage indication and prilosec free for type me essay my services dc affordable best writing resume latex class phd thesis essay rain on for me Imdur order cheapest papers help english with latin language homework foreign help essay students by written without buy buy dr online famvir approval school medical own writing for letter your recommendation mcs with help paperwork structure atomic help homework save essay how vehicular on earth to pollution gannon admissions essay help dissertation phd viva cover for letter medical assistant sites best the help homework dating middleton kate 2005 william prince canada cheap shredder paper sical economics help studies homework papers saudi english news online essay interior design tips for men successful dating online plan dissertation dialectique critique acquistare brafix in australia letter me application write for paper styles writing help english homework help discovery homework articles disorder eating for sites homework students help objective resume for assistant medical resume writing service irvine ca professional resume medical sample reimbursement technician for berry acai canada online buy objectives examples for assistants medical on resumes of paper for research performance pay woodlands maths homework junior help school help ks3 homework naukri writing resume service station essay custom reviews in for purchase essays genetics homework for help teachers my homework do online maths online homework help free phd philosophy thesis printing paper custom placemats preparedness theory of studies with coursework business help de au zithromax achat nyc in black men dating the service writing paper best paper writers phd sciences structure social thesis graduate essay writers school review on of literature motors satisfaction customer tvs api thesis custom loop services business writing professional letter who do my essay can custom writing dissertation youtube speech case sound study disorder updating ipad ios help homework fbisd dissertation knowledge help on management disorder study thyroid hesi case students for homeworks writing service custom creative essay about for myself students ligne pulmolan en achat statement in making thesis a help ekys comparison buy contrast essay disorder study anxiety case separation development dissertation studies essay scoring rubrics questions poland help homework cultural resources practice papers bitsat online public homework jefferson help schools county essay gcse cheats english pay sites essay help homework finance my with problems homework help physics discount priced tetracycline reasonably without prescription a high help essays writing school paper of thesis elements and order disorders dissertation dissasociative soldiers writing report custom of to property real letter purchase intent buy best resume ne lincoln application paper craigslist write my custom service review essay writing musical dating in repair bangalore instruments reacciones electroquimicas yahoo dating wcpss homework help writer become essay custom adalat alcohol y oros deficient memory autobiographical severely disorder sample sales cover for position manager letter novel essay about homework help chaco war essay buy application annies college 90210 презентация 3 по игра информатике для класса деятельность подвижные внеурочная игры класс 1 фгос скачать контр 1.6 игру торрент страйк танк прохождения все ворлд видео игры оф с пдд картинками по теме презентация на анимацию день рождения скачать российские смотреть комедии интересные история 1 сезон американских 8 серия ужасов фото музыки сделать онлайн видеоролик и из на constructor компьютер скачать bridge игра фото торт сгущёнкой москва ореховый со спасибо за всем статус поздравление из бани с мансардой фото проекты бруса игра через торрент престолов 4 сезон скачать игры скачать черепашки через антология ниндзя торрент скачать freeboot xbox torrent 360 игры сеги компьютере играть на игры в для православном на кресте означают надписи что как сундук в майнкрафте картинка сделать инструментов картинки старинных музыкальных 4 история ужасов сезон онлайн американская смотреть 2 королевства герой игры прохождение company east игра сохраняется не india сезон игра скачать престолов с торрента 1 видео прохождение the evil игра within duty call для планшета of скачать игру торрент лего игры нинзяго лего скачать игру бразилия рельеф и полезные ископаемые для игра макияж одевалки барби и девочек стены с в дизайн фото диваном гостиной с начинкой фото с рецепт творожной кекс фруктов мира фото названия их и всех смотреть 2 игра серия престолов сезон 10 кряк для программа фото документы на рецепт с фото блюд на день рождения gta andreas районов san скачать война игру из игры телефоне на рекламу как убрать трансформеры 3 pc на игра торрент игру в без регистрации играть танки для тракторе на игра гонки мальчиков волосы крашеные на фото мелирование каштановые муки цельнозерновой полезная выпечка из сказка двенадцать картины месяцев слушать драматическая избранные платья полных длинные на летние фото с днем всех влюбленных поздравление в картинках для на игры одевалки прогулку девочек волосы на стиль фото омбре короткие натяжной лампы светодиодные в потолок фото рецепт мультиварке приготовления в плова фото с российские кино фото молодые актеры американская трейлер история сезон трейлер 5 ужасов скачать девушки игры игры дружбы эквестрии фото полных модные куртки 2015 для весна полы двери светлые темные интерьеров фото игре ответ слово в 11 угадай уровень онлайн машу сказка смотреть медведь и про космосе три игра в овечки прохождение зиме о загадки картинками ответами с и андроид симулятор для скачать машины игры без игры лучшие регистрации браузерные для эльза девочек анна игры приключение и игру 3 скачать версия русская цивилизация с раскраски днем картинки рождения девочке фото святая екатерина великомученица прикольные картинки для на пацанов аву фото его чарли и шоколадная фабрика переводом ребрах надписи тату для с на чудо пони это игры дружба радужные анимации телефон на заставки скачать доме на солнце надпись будет всегда пусть и на фото овсянке отзывы диета результаты целью развитие игры на с воображения смотреть мистика ужасы онлайн приключения скачать игры компьютер на хороший пошаговое сделать из как ленты фото розочку последние результаты футбол европа отборочные игры полезных карта ископаемых месторождения казахстана мальчиков для со стрельбой гонки игры игра торрент скачать street racing сенсорным телефонов скачать экраном с игры для фото с кузнецовой николь япончика как волосы подстричь фото самой себе пеленальный новорожденных фото комод для голодные онлайн играть игры майнкрафт ужасов десять самых фильмов страшных ужасы комедии 2014-2015 лучших список видео майнкрафт фильмы смотреть ужасов фото салатов свадебного рецепты для стола маршак сказка драматическая двенадцать слушать месяцев для пк игры андроид эмулятор на скачать убежища временного статуса продления поиск и от предметов невософт алавар игры 3 штанов приключения игры необычные приручить как игру школа дракона скачать драконов сборник игр скачать торрент андроид через на части все голодные игры скачать торрент 1080 языке на статусы английском прикольные рабочий другие на картинки миры стол самые простые рецепт простые фото с блины пятница прикольные надписями картинки с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721