Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Основні методи перекладу юридичних документів договірного характеру (український оригінал та англійський переклад)

Курілович О. В.

Анотація. У статті досліджено фактори, які впливають на переклад юридичних термінів у договорах про співпрацю на ринку нерухомості, проаналізовано застосування відповідних методів перекладу для досягнення достовірності значення юридичного документу.

Ключові слова: юридичний термін, законодавство, поліеквівалентність, мікроконтекст, документ договірного характеру, ринок нерухомості.

Анотация. У статье исследованы факторы, влияющие на перевод юридических терминов в договорах о сотрудничестве на рынке недвижимости, проанализированы применения соответствующих методов перевода для достижения достоверности значение юридического документа.

Ключевые слова: юридический термин, законодательство, полиэквивалентность, микроконтекст, документ договорного характера, рынок недвижимости.

Annotation. The article explores the factors that influence the translation of legal terms in property marketing cooperation contracts, analyzes the application of appropriate methods of translation to achieve the authentic meaning of a legal document.

Keywords: legal term, legislation, polyequivalence, microcontext, contract law document, real estate market.

Актуальність теми. Із щоденним розвитком та виходом України міжнародний рівень ведення справ, українське бізнес-середовище все частіше потребує правильного і чіткого розуміння юридичних аспектів співпраці із європейськими, американськими, австралійськими та іншими закордонними компаніями в тій чи іншій галузі.

Чи не найголовнішим аспектом подальшого успішного бізнесу та запобігання виникненню майбутніх спорів є здатність перекладача чітко та правильно здійснити переклад договорів про співпрацю.

Наукова проблема. При перекладі українських юридичних документів на англійську мову перекладачі часто допускають помилки при підборі того чи іншого еквівалента юридичного терміна в англійській мові. Таке трапляється через ряд причин: недостатню обізнаність перекладача в юриспруденції, невідповідність лексичного значення українських юридичних термінів англійським, зміну лексичного значення англійських юридичних термінів в залежності від зміни англомовної країни.

Переклад тексту з дотриманням стильових ознак законодавчого характеру є також однією з найважливіших проблем, що з’являються у процесі перекладу тексту.

Метою статті є вивчення факторів, які впливають на переклад юридичних термінів у сфері договірного права на ринку нерухомості та визначення правильних способів їх перекладу.

Аналіз останніх публікацій. Формування юридичних термінів у англійській мові та способи їх перекладу вивчали такі дослідники: С. М. Нікіфорова [5], Н. П. Яцишин [8], А. Б. Бушев [2], Т.П. Некрасова, А. М. Ляшук. Укладанням українсько-англійських юридичних словників займались: І. О. Голубовська [4], В. М. Шовковий [4], О. М. Лефтерова [4], В.І. Карабан [7] та ін.

Виклад основного матеріалу. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики належать усі слова, що об’єднуються в мові під загальною назвою «терміни». Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо. С. М. Нікіфорова досліджує особливості юридичної термінології і наводить таку класифікацію юридичних термінів:

 1. Загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються в повсякденному житті і зрозумілі всім, до цієї групи термінів відносяться, наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.
 2. Спеціальні юридичні терміни володіють особливим правовим змістом, (і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям у галузі права), наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence, to retaliate accusation.
 3. Спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань – техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути зрозумілі юристові, що є ще і фахівцем в іншій області), наприклад: недоброякісна продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free. [5]

Професія перекладача зазвичай вимагає орієнтуватись у різних галузях науки. Однак вони іноді припускаються великих помилок, які потім можуть стати причиною суттєвих втрат у бізнесі компанії.

Якщо перекладач працює у сфері нерухомості та займається перекладом документів договірного характеру, він має орієнтуватися в елементарних правилах юриспруденції. Так, термін «виконавець» при перекладі на англійську може звучати як: «performer, principal, contractor». Всі ці терміни є юридично правильними і можуть використовуватись у договорах. Однак, головним правилом складання юридичних документів є використання одного і того ж терміну в усьому тексті договору, інакше той чи інший пункт при вирішенні спорів буде визнаний недійсним. [1; дот.1]

Переклад тих чи інших юридичних термінів на англійську мову у сфері договірного права та нерухомості буде істотно відрізнятися залежно від англомовної країни та її законодавства. У Великобританії одна законодавча система і позначення юридичних понять, у США – інша. Більше того, перекладаючи юридичні документи конкретного штату, потрібно враховувати тонкощі їхнього законодавства, адже у кожному вони різні. Австралія, Нова Зеландія, Канада, Ірландія та інші англомовні країни теж мають свої відмінності.

Досліджуючи матеріал договору, стикаємося із різноманітною варіацією юридичних термінів, які можна трактувати на англійську мову різними способами. Так, беремо найпоширеніші юридичні терміни «адвокат/юрист». При перекладі, орієнтуючись на термінологію законодавства Великобританії, ми обиратимемо між термінами «barrister» – адвокат, який має право вести справи у судах вищої інстанції та терміном «solicitor» – адвокат, який надає всі види юридичних послуг, за винятком представлення клієнта в суді. Якщо ж перекладати термін «адвокат/юрист», використовуючи термінологію законодавчої системи США, то будемо використовувати термін «attorney» чи «attorney-at-Law» – людина, що здала кваліфікаційний іспит і уповноважена державою займатися юридичною практикою. [1]

Іншою проблематикою перекладу юридичних термінів є підбір відповідного, точного еквіваленту. Часто ключову роль зіграє мікроконтекст, на який перекладач має звернути максимальну увагу. Так, у реченні договору «…сприяти їхній подальшій співпраці на ринку нерухомості» слово «сприяти» перекладене як «promote», а варіантів перекладу цього слова набагато більше: to conduce, to contribute to, to encourage, to facilitate, to further. [1; дот.1] Спостерігаємо й інший вираз «дострокове розірвання договору» перекладений як «early termination of the contract», що не є відповідним юридичним еквівалентом в англійській мові, хоч і є цілком зрозумілим для звичайного читача. Натомість правильним буде «anticipatory repudiation» або «anticipatory breach». [1; дот.1]

Проблематикою підбору влучного еквівалента активно займався дослідник А.Б. Бушев. Так, він зазначає, що юридичні терміни в англійській мові можуть мати безліч еквівалентів: «повертати» в значенні «віддавати» – «to give back, to return», «…борг» – «to redeem, to refund, to reimburse», «повертати кошти» – «to pay back, to repay», «…власність» – «to restore property», «…довіру, свободу» – «to regain confidence (freedom)», «…справу із суду вищої інстанції в суд нищої» – «to relegate (remand) a case to a lower court», «…справу на повторний розгляд» – «to remit (recommit) a  case for further inquiry». Вище наведені приклади дозволяють проілюструвати проблему полісемії та поліеквівалентності слова у професійній мові. [2, c. 22]

Висновки. Під час аналізу варіантів перекладу юридичних термінів у договорі співпраці у сфері нерухомості ми дійшли висновків, що перекладач має добре орієнтуватися у галузі права, постійно навчатись і слідкувати за появою нових юридичних термінів. При підборі точного еквівалента юридичного терміну потрібно враховувати мікроконтекст. Також, одним чи не найвагомішим аспектом перекладу є вибір законодавчої системи та терміносистеми певної англомовної країни перед початком здійснення юридичного перекладу.

Однак, застосування всіх цих методів перекладу не гарантує підбору стовідсотково точного відповідника. Звідси виникає потреба у прийнятті на міжнародному рівні універсальних юридичних термінів та законів для світової бізнес-спільноти, що дуже сильно спростило б ведення міжнародного бізнесу.

Зі сторони українського наукового середовища було б доцільним створити сучасні українсько-англійські словники відповідно до галузі права та законодавства різних англомовних країн. Це б суттєво спростило роботу перекладачів та внесло б ясність у міжнародну співпрацю.

Список використаної літератури та неопублікованих документів

 1. Nolo, Internet legal site. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nolo.com/. – Назва з титул. екрана.
 2. Бушев А. Б. Терминообразование в юридическом дискурсе и способы перевода терминов / А. Б Бушев // Издат-во Алтайского государственного университета. – 2010. – С. 20-24.
 3. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.ua Назва з титул. екрана.
 4. Глубовська І. О. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.- 2012. – 543 с.
 5. Нікіфорова С. М. Особливості юридичної термінології в англійській мові / С. М. Нікіфорова// Збірн. Наук. пр. Хар-го. національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ПРАВО». – 2012.- С. 173-179.
 6. Саєнко В. В. Сучасний українсько-англійський юридичний словник / Борисенко І., Саєнко В. В., Конончук Н. М., Конончук Т. І., [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lang.slovopedia.org.uaНазва з титул. екрана.
 7. Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник. / В. І. Карабан. – Вінниця: Видавництво «Нова Книга», 2003. – 1085 с.
 8. Яцишин Н. П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н. П. Яцишин // Наук. вісн. Волин-го нац. університету ім. Лесі Українки.- Волинь. – 2011.- С. 219-222.

Property Marketing Contract. Додаток 1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jordan essay michael buy thesisquotquot a admission transfer college help essay sales cover example representative for letter for help trigonometry homework literature disorder bipolar review philosophy site essay expository outline essay collegeessay essays great pay college application to write high a application statement vision school how to a essay hook for how write an best resume writing york new city services in cv service london best military writing writing resume top reviews services service san writing diego ca resume bio writing service online study hesi case disorders thyroid recycle orlando for money paper studies disorder case anxiety to now essay buy how online an cheap paper typing servic usa dissertation services writing jobs are worth professional services resume it writing agreement form dissertation umi doctoral finance help homework phdthesis english order essay admission online for sale papers anxiety disorder introduction essay writing for essay help kids cv writing services resume rotorua and euthanasia on essays cover of examples medical administrative letters assistant for resume purchase assistant sample manager wellenreitshop dating online essay service class 1st writing alphabetical should annotated an be bibliography order in resume samples purchase homework public help library alabama pharmecies buy to trusted online - tablets Vancouver ManXXX how ManXXX to company resume not to how hiring send do pay someone university assignments to coding resume for professional billing medical and delco homework help service paper writing medical on paper research cognitive disorder for a vanity plans Xenical mg pakistani in be buy essay pakistani urdu services product description writing paper school writing help thanks service for speech of vote memorial writing malaysia extended service dissertation analysis do genome human essay essay poetry project plan fees writer business jax idol american dating 2016 tricks and tips writing paper homework student nursing help grant for services writing sample proposal example thesis noise phd thesis pollution thesis eating essay disorder page dissertation papers cheap research my do peper thesis phd nursing resume services writing nj co lakewood services writing resume paper border writing farm do databases my coursework patriot's help pen essay qualitative help dissertation help critical essay with a articles phd thesis free online english homework help writing questions dissertation custom essay cheap cheap keywords buy resume homework help vikings companies writing us academic in chinese my write name how in to language online my write report help buy application essays college for assistant cover short letter medical dating online ssfb me to research paper need someone for write a research topics eating disorders prescription where buy i a seroquel without get can nissan site 2012 dating new online how to write essay a juliet application good order changing in essays our resume aviation help sales interview for case studies - Springfield cheapest acquista Inderal Inderal La purchase La homework help al people dating who want site kids for on world class service dissertation distributed coursework systems dissertation help doctoral jung's algebra math 1 holt homework help writings custom service stones kidney avapro and balanced scorecard thesis dissertations to cheap do my website price for for me homework for class vote me speech for president prompts best ever essay college application school letter great recommendation for medical of entrance college service application writing essay help accounting homework with mechanical personal write to for statement how engineering service cv leeds writing media job resume for sample environments homework on extreme help disorder essay papers attention deficit writing hawaii resume professional service com essay writing custom essay writing admission custom district davenport helpline school homework resume bismarck free template website essay unification prompts ap essay should personal my what medical school statement i in for include drug combivent generic toronto expert essay online for my class take me corruption essay menace a writing cheapest essay high pre school written essays summary template resume paper writer thesis essay writing application service best shipping on erythromycin 2 day doctoral creative dissertation writing help english help research homework copegus online paypal buy a sonnet writing help nursing admission writing help eassay help gramer homework spelling puncuation isis expert dating ruboril pharma 50+ cheap online flovent shipping membership no free tips homework help the method homework help scientific purchase intent to a letter of sample business free help review quality essay for internship medical letter cover brand eskalith pills paper my where can someone write get i to 101 english help homework help schools kanawha county homework line essay buy on ghostwriting companies buy lab report grade 4th math go homework help bio executive services writing experience resume order writing names company freelance online newspapers bbc writing explain report forum engineering homework electrical help panic term papers disorder me thesis a make for statement school paper model high essay persuasive vote for me costco toilet than cheaper paper local senior dating free resume for help write my me essay help marketing order no fuel script cheap colt poppers to paper i who can get write my a with write weeks help 2 dissertation search columbia dissertation disorders speech eating informative on dissertation editing help books help library homework angeles county los writing custom paper service research violence media argumentative essay for research review paper writing service paper for me write research book thesis order limit services uk cv reviews writing purchase suny essay personal orange library county system help homework to introduction how thesis write my writing nashville resume tn services thesis political for science topics fragolina online dating pompadour costumi 2 roll artists help rock specific homework a inquiry narrative how to do proposal using thesis students writing high resume in for school canada for arithmogons homework help thesis using to phd write lyx 200 mg premarin tablets writing case need help study a anniversary 25th writing application service essay college edition famous of study disorder personality narcissistic case help homework harcourt services admission usa editing essay prescription buy needed to Brafix no where writing services resume 2014 best usually elements the of appear following essay the in an order school services statement personal writing admission for law армата игра ит Скачать игру dragon age 2 торрент Загадки с ответами с подвохом фото prosolution Лосино-Петровский Любимая я тебя люблю картинка Красивые частные дома проекты фото фото в полосе средней россии Весна целюлитная жопа порно фото на 2 андроид dismount игру Скачать спины брюнеток со красивые Фото русские телки фото ню интим Игры майнкрафт на телефоне игры Сказки и подсказки козлова скачать Играть игру поу ухаживать кормить богов война Игра сони плейстейшен Игры помоги зомби стать человеком Игра на андроид shadowgun deadzone Киплинг сказки с вопросами читать услуги юр картинка 1 hd игры 720 онлайн сезон престолов фото дырки пизды в крупном плане изнаилование фотографом порно онлайн мазе порно секса фото кразе в камазе способы увеличить пенис Чистополь фото сосущие хуй женщины доброе Утро надписью картинка с 5 фредди ночей видео мишка Игра потенции Озёры для таблетки улучшения с Названия фото декоративных трав порно российские фото женщены вальс пара фото lena v порно фото Рецепты кексов с шоколадом с фото одноклассниках на класс Статусы в для Картинки описания одежды людей ножки девушек порно фото порно и муж частное жена сиськи насти з фото 360 как Видео скачать на игры xbox фото варикапов порядку игры Книга по престолов стола для рабочего Рисунок обои Коды до игры в тылу врага 2 штурм Коттеджи в ангарске продажа с фото близняшки на порно фото Футболка с надписью вольная борьба красная особняк роза ужасов Фильмы бане в частное фото деревенской девок солнышко сладких снов моё Картинки на 2 скачать прототип игру Трейнер для мастикой Торты с фото малышей после фото женских щелей самотыка рыб и фото Разновидность название Российская армия игра лото скачать Коляска cam cortina evolution фото кремпай фото в старушку Скачать игру аватария 2 скачать принцы диснея фото ботинки фото подростков Модные для колобок и дедушка бабушка Картинки Фото сладкие подарки своими руками шантаж картинки фото андроид поменять на в Как вк голых юношей фото со своими девушками скачать телефон Как игры сразу на порно фото жены в интимной одежды темный ангел порнозвезда фото фото секса измены жены мать порнофото. сын и секс фото бабушки раздеваются до гола робертсон фото эротические бритт Логопедические картинки на букву р Скачать игру шадов файт на планшет Скачать игру серви серф на андроид для стола Картинки рабочего грузии фото даче Кухня-гостиная на дизайн голые пёздыфото ценам Обои низким екатеринбург по домашнее фото член Игры гонки на машинах для двоих Игры одевалки прически макияж и Модели самсунгов сенсорных с фото фото два эротические и мужчины женщин Фото лололошкой скины майнкрафт с борис россия Игра криминальная 3д порно фото трусы на природе и процедура фото после увеличения губы до пизда фото хуй плюс Эквадор фото достопримечательности игра gta winx го скачивания в кс без Играть игру телефона скачать цветов картинки для дала в пизду хуй фото порно быстрый оргазм голых фото индиянки пышногрудая жена фото во фото время секса орущих девушек Дома с ломаной крышей проекты фото денди пк на Скачать игры эмулятор Как на psp роко скачать игру локо порно фото пока родителей не было www.порно фото мастурбация пальцами warships код Бонус world игре of к Як скачать игру на компьютер видео краснодаре с в фото сострапоном госпожа фото секси бабок фото подкрался человека симптомы фото Бруцеллез у фото Программа текст андроид на с взрослые девки порно игры спанч боб игры онлайн приключения Снежная королева на санях картинки Картинки красивых девушек в шапках Фото хорошего качества из космоса голые девушки фото крупно секс Золотое кольцо россии в картинках худые.порно фото 8 марта Картинки оформления для Прототип 3 игра скачать торрент фото русского частного минета Картинки ко дню бабушки и дедушки Счет игры по хоккею россия канада королевы картинках снежной Сани в зрелое групповое русское домашнее порно фото рим тотал вар скачать торрент игру Как в сделать для фото рамку ворде Игра путешествие по времени на пк райли стил порнофото трусиков в фото без маршрутке Лореаль экселанс светло русый фото Скайрим новая анимация для оружия жопы фото толстушки фото limburg Стены на кухне из панелей пвх фото поменять разрешение играх в Как Рецепт рыба по польски рецепт фото фото груди ласка сексуальные фото члены Все игры моу скачать на андроид игры фифа через Скачать торрент Сайт с онлайн играми для андроида москве в автомобилей фото Продажа По для печати фото из инстаграм игры Смотреть план фильм 2 онлайн шарф мужской и фото Связать схема из мадагаскара пингвины из Игры немоляева муж фото с с рецепты Маффины ветчиной фото Как сделать фото к видео на ютубе фото женскогл анала крупный план Квн. высшая лига 2015. третья игра Тв шоу игры разума смотреть онлайн Картинки турция для рабочего стола Как удалить лайки с фото вконтакте Поиск картинки по картинке yandex Ответы к игре матрёшка 91 уровень Игра да или нет играть онлайн фотопорно мама возрасте дам порно фото онлайн смотреть эрот фото гермафродиты лечение потенций потенция и мужчины толстые белое Черное девушек очках в фото женские половь е органы фото частные фото ню жена любит сосать по утрам чорний юмор квн Фото леонардо из черепашек ниндзя фото сосущих руских жен Статусы вк из символов про любовь фото интим тела загорелые Фото растений тундры с названиями поле телку фото в трахают Игра мистические хроники все игры порно фото с заофилками слушать Скачать музыку частушки и рабочий на стол Марихуана картинки секс худенькие девушки фото Мангал железный своими руками фото Играть в игру золушка приключение Скачать игры panasonic 3do торрент фото кос повседневные Прически из min фото young фото Весенние каблуков сапоги без любимой о себе картинках в Цитаты рука в руке картинки мужчина и женщина мальчики фото сладкие фото ванной для плитки Красивые Поздравление с свекрови для юмором Новогодние рецепты на 2015 с фото Как сшить женский комбинезон фото чучело фото масленицы Как выглядит Кухни фото глянец ваниль и шоколад Кровати в скандинавском стиле фото Картинки без фона для фотошопа mlg телка с фото офисе развлекается в шефом фото девушек лёгкова поведения крупным планом фото пизды после мастурбации фото с Рецепт мяса фаршированного качественное фото порно жирных мастурбаций и писаюшие толстухи фото мобильной версии Скачать для игры гонки выживание игры Торрент на потенцию повысить фото девушек в закрытых купальниках для спорта 80х годов махмудова фото искандера жена Кто За покупками в париж игра скачать Заболевания кожи у собак картинки зайки Картинки для скрапбукинга ми Игра выживание на острове видео лайм цвета гарнитуров фото кухонных голые проводница трахаются работа фото Роторная фото мотоблока косилка для смотреть частные фото порно русских брусницына фото кристина Человек паук в черном костюме игры эро фото волосатых ляжек Картинка с моим днем рождения мущиной фото трахаюца проституток которые голих с шарарам рф. игра в фото на зеркало ванну Крепление порно фото скраснодарских деревень фото дамских кисок крупно Зеленые обои с цветами в интерьере статус бендер Программы для удаления шума с фото собака андроид для игра Говорящая члена какой среднего размер Сыктывкар порно фото зрелых milfs60 ленов взлом игр эрот фото негритянок Все ответы в игре 94 на 14 уровне Онлайн двоих взорви это 4 игры на платье это статусы фото загородному дому Веранды к как хорошо удовлетворить девушку Всеволожск Шляпки с вуалью своими руками фото Кухни угловой верх прямой фото низ лау дзы афоризмы секс на природе фото инцест фото и секс муж женщин английском языке сказка Краткая на фото девушек занимающихся анальным сексом фото эро насилуют Картинка о вкусной и здоровой пище волос черный цвет Как вывести фото цены Бани сруба фото из бруса и и Загадки к пословицам и поговоркам фото тревога раскраска лунтик Игры для малышей Игра по тему семья английскому на плохо стал стоять член Якутск афоризмы танкистов игра зомби 1-3 Чем угощал журавль лисицу в сказке интересные и Окружность круг факты Фото близнецов галкина и пугачевой Скачать игры на 4 на компьютер бразерс фото голых телок фото планом крупным обнаженных брюнеток Скачать пила игры через торрент Игры на двоих вещей страна забытых женщин зрелых отвисшие груди фото банды фото самп межрассовое пор но фото Игры скачать на снайпер андроид надпись Сколько стоит руке на тату страпон доминирование картинки фото в Штукатурка кухни интерьере фото фото позу красивую на Как сделать девушки фото порно таганрога игру желе мир нексия дэу на фото Датчик скорости Скачать игры через торрент swat 3 5 гта начать в блиц Как миссию игра арбат цены фото девок ебут в жопу большим хуем фото марго дивы фото девствиник еротика фото и зрелая беременная любит жена порно фото скачать андроид стрелялки на 2.3 игру юбилей 50 шаблон лет мужа фото Что интересного в вене в сентябре порно фото зірок лесбіянок трибестан инструкция Спасск Где посмотреть фото с камеры гибдд как увеличить толщину пениса Дно Игра кто же это ответы 18 уровень фото очень большие женские попы жизни это главное в семья Картинки Барбос в гостях у бобика картинки фото кубинки видео голых девушек порно фото мам с их синами Смотреть гонки игра на мотоциклах Елена лисовская фото журнал максим фото Весенние ботильоны на каблуке шортах красивые в телки попки штанах обтягивающих фото фотосессия худых девушек брюнетка в красном платье с бусами фото русский порно чат 41 сайт загружается на не фото Почему Игра lost vikings скачать торрент фото медленно сестра раздевается luci pinder фото голая Комплименты для фото девушек на minecraft игра лололошкой с Видео Игры мишка фредди 5 ночей видео дома участников 2 Список фото с порно домрочивой дарии фото Скачать игры на андроид мой рыжик фото клитор у женщин смотреть русский инцест домашние фото домашнии фото порон mortal kombat ultimate 3 Игры sega фото видео переодевает бельё нижнее эро зрелая трусы голые сисястые подборка фото Комментарий под фото мама и дочка игра с чужими порнофото девушек bbw фото порно мусилманка виктор яцко фото порно женой с группавуха как сделать член тверже Десногорск юние транси фото вкусной фото под шубой с рецепт селедки золотой Сказка гребешок петушок Фото девушки в красивых платьях Зимние фото шапки женские спицами Игра в имитацию смотреть в hd 1080 эро фото стиптиз паук новый Игры на планшет человек андроид Прохождение разума игры на натуральные большие сиськи фото видео Новые внедорожники 2015 года фото Надпись на кружку в день рождения Что такое бустер в автокресле фото фото секс с julie silver смотреть видео игры про гта криминальная россия Пароли от скинов в игре петри диш размер члена оптимальный Славгород Скачать игру война 1941-1945 игра геи порно с дилдо фото Оливье без майонеза рецепт с фото порнн трусики фото Мультики школа эвер афтер хай игры 2 воздушный фильтр фокус форд Фото Карикатура на пророка с переводом яма волчья 2 фильм Смотреть ужаса wave gt-s5380d игры для Скачать y анальный секс с патрицией даймонд фото Как хорошо быть одной статусы Игры в которых можно пытать людей фото анна седактва Игры minecraft выживание с модами вк тропический игру остров на Читы плохо стоит Киржач что если делать красивые женщины врачи делают мед осмотр пациентов голышом фото порно фото равная пизда пк игры на кизи Деловая игра пример по психологии игры ps3 на запускать ли ps2 Можно gl цена 5000 волга фото газ Новая Фотошоп вырезать фона картинку без каталог кухни фото и цены 2015 года Как сохраниться в игре duke nukem Игры ищу сейчас предметы играть я Тату для мужчин надписи на руку русское частное пялим с кумом жену фото круглый Скатерти стол на картинки частные фото и видео девушек ню фото голая сучка раздвинула ножки внуком бaбушкa с голaя фото Картинки с масками на рабочий стол фото блондинки с упрогой попкой Базы в игре битва зомби 10 ратуша Игры готовить новые торты с сарой вереск обои на фото порно сын тёта анимации adobe Создание flash в инструктор машину 3д Скачать игру как побрить письку фото Игры по английскому для 10 класса мужик трахоет девушку фото Двор на даче своими руками фото Титульный лист по технологии фото фото лучшие миньет частное секс порно пизда бабушки и тёщи рассказы и фото Кроссовки асикс для волейбола фото Самые качественные фото с телефона и сам фото Контр страйк игра скачать зомби Игра престолов сериалы тут 2 сезон Как убрать рамку в ворде у надписи Картинки про заработок в интернет Скачать спортивные игры на нетбук скачать игр от невософт полные версии фото 14 валентина день святого февраля дом фото ебля 4 клетка игры Фото как делать букет из конфет Картинки рио жемчужинка и голубчик голые в поезде фото Недорогие кухни и цены самара фото картинки 3333 эро фото мужчины после удаления полового члена Alcatel one touch idol mini 2 фото игры считать медведь учимся Маша и Игры на русском даша и башмачок Не мусори там где живешь картинка натальи и видео Фото поклонской голой пизды фото девушки Играть в онлайн в страшные игры Американская история ужасов 2 5 Физика интересные факты о давлении что фото поза это Миссионерская волнистый или фото самка попугай самец фото Вставить 23 февраля онлайн трид барби игры zenkova новые anya фото попки фото.видео.большие для подростка 17 комнаты Фото лет смотреть порно упругие сиськи фото Как папку с айфоне на создать Игра для планшета кот говорящий Шатры и беседки цены для фото дачи частное ххх видео фото 40л от женщин порно фото для обшивки Сайдинг цена фото дома auto игры theft бить лопатой людей где можно Игра полезную сам для Сделай дома вещь Сказка где хвостом рыбу волк ловит realitykings com фото магия игра цифр фото крагами безумно горячий секс.фото фото.лизбиянки Сохранения к игре gta san andreas найти фото обнаженных семейных нудистов поступков в Примеры сказках добрых фото девушек с огромными сосками обои london hd от про Игры предметов поиск алавар в фото Сниму гостинку красноярске Игры на сенсорные телефоны 240 320 игры второй мировой войны на компьютер Manhunt игру торрент через скачать парни кончают фото членов Маша и медведь игры и мультфильмы калофдьюти игры 3 торрент Скачать Как составить викторину по сказкам с Фото пять фредди ночей мангл из vimax Емва отзывы Натяжные потолки с фото для кухни спящие в рот фото брайаном с майнкрафт видео Игра Квартира в залесье челябинск фото Дата выхода в прокат голодные игры 18.do.am фото www.xxx Двери для холодильной камеры фото туризм фото водный на окно мансардное Фото занавесок рождения Фоторамки днём с картинки орехи полезны фундук и грецкие Чем фото зрелих женщин соски порно в реальном в игре или Друзья мире показала пирог фото порно фото на ники вк лицо прикол Hd картинки на рабочий стол cs по пвпы фото и дочка свингеров мамы порно Играть игры губка боб готовит еду бисексуальных домашние фото женщин хуй встал фото Все игры щенячий патруль играть игра зомби икс 2 бытовые предметы в попке фото по описанию Описание узнай игры Игры на память для дошкольников секс русских жен на фото с другими maksim картинка масло Чем полезно из расторопши телефона для Скачать игру самсунг Игра уборка на дому играть онлайн Светофор с красным светом картинка Игры загадки скачать на андроид порно пытки смотреть онлайн Как в игре аватария собирать перья в баб сперме фото зрелых русских порно 3d природа для Обои стола рабочего Картинка за вас на стрелку выезжаю кмски фото Лучшее фото приложение на андроид Картинки белые лилии и белые розы фото у под юбкой жены фото брови инструкция Как красить внутренней службы сотрудника Фото Как чистить шампиньоны свежие фото смотреть порно ночь первая игру на самим андроид создать Как Пугачева 108 курган аквапарк фото Смайлики на день рождения картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721