Основні засади діяльності інформаційного аналітика в сучасному інформаційному просторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття розкриває поняття «інформаційний аналітик» та особливості його діяльності. Також у статті висвітлено роль інформаційного аналітика у сучасному інформаційному просторі.

Ключові слова: інформаційний аналітик, інформаційний простір, інформаційно-аналітична робота.

З кожним роком, від початку незалежності України, розвиток інформаційної сфери має тенденцію до зростання.  Це насамперед стосується усіх сфер життя і діяльності держави та суспільства результатом цієї діяльності є отримання, поширення, використання і зберігання інформації. На сьогодні інформаційно–аналітична діяльність сьогодні характеризується як сфера, в якій збираються та функціонують великі потоки інформації, а наслідки цієї діяльності є важливими для функціонування суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливостями діяльності інформаційного аналітика, найважливіші практичні та теоретичні питання з інформаційно-аналітичної діяльності, принципи та методи застосування аналітичних технологій для прийняття управлінських рішень займалися такі дослідники як Варенко В. [1], І. Захарова [4], Сілкова Г [3], О. Чекмишев [5] та ін.

Метою статті є розкрити основні засади діяльності інформаційного аналітика у сучасному інформаційному просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна інформаційна аналітика – складна комплексна діяльність, що спирається як на природний інтелект, так і на комп’ютерні технології оперування інформаційними масивами, методи математичного моделювання процесів тощо [1, с. 153]. Інформація вже давно стала невід’ємним продуктом ринкових відносин. Її наявність або відсутність буває вирішальним у ході ділових переговорів або угоди. Але отримання інформації – це тільки перший етап. Важливим етапом є аналіз отриманих фактів та есенція з них необхідних даних. Така робота є досить складним процесом. З нею впорається тільки кваліфікований фахівець.

Інформаційний аналітик – це:

  • професіонал, який може забезпечити якісне та змістовне перетворення інформації;
  • спеціаліст, який може генерувати, використовувати та розповсюджувати інформацію.

Поняття інформаційний аналітик придумали Джеффрі Хаммербахер і доктор Патіл, не бажаючи називати співробітників, що працюють з великими даними, бізнес-аналітиками або вченими-дослідниками. З тих пір термін набув величезну популярність Аналітик – це спеціаліст який логічно та послідовно намагається зрозуміти та описати процеси, що відбувається навколо, явища в різних сферах життя, для того, щоб надати свої рекомендації та поради для їх удосконалення [2].

Інформаційні аналітики – люди, що не позбавлені допитливості і вміють визначати тенденції на основі даних. Вони не просто «просівають» і структурують дані для фірми-замовника, а є частиною крос-функціональної команди, забезпечуючи різні відділи компанії інформацією, необхідною для оптимізації трудового процесу і впровадження інновацій.

Давайте розглянемо, якими якостями і навичками повинен володіти інформаційний аналітик. У сучасному світі незамінними стають ІТ-технології, тому інформаційний аналітик, безумовно, повинен бути на «ти» з відкритими програмними платформами та інструментами такими, як Hadoop, Java, Python, C + +, ECL і т.д. Крім того, потрібно мати уявлення про бази даних NoSQL, HBase, CouchDB [2].

Інформаційному аналітику необхідні знання статистики, алгоритмів аналізу даних, а також математики. Тому для нього важливі є математичні навички. Для справжнього інформаційного аналітика звичайні комп’ютерні науки – давно пройдений рівень в IT-квесті. Так що експерт у цій галузі – далеко не звичайний інформатик. Він, з одного боку, знавець в області масштабного машинного навчання, з іншого – статистик.

Крім іншого, інформаційному аналітику необхідно мати ділові навички. Тому навички у сфері бізнесу . Він повинен спілкуватися з різними людьми в організації, розуміти бізнес-вимоги, вміти інтерпретувати закономірності, бачити взаємозв’язки, коректно доносити інформацію, взаємодіяти з розробниками і керівниками компанії. Все це вимагає реальних навичок ведення бізнесу [2].

Важливий навик для інформаційного аналітика – вміння зосереджуватися на реальних продуктах і робити дані доступними для користувачів. Візуалізація – ще одна з характеристик, яка має бути приманна для інформаційного аналітика. Іншими словами, інформаційний аналітик повинен бачити, коли і як дані можуть підвищити рівень доходів підприємства. Потім важливо наочно представити інформацію. Також необхідно вміти працювати з інструментами візуалізації даних – Tableau, Flare, D3.js, Google Visualization API, і Raphael.js.

Інформаційний аналітик не просто вміє працювати з великими обсягами інформації. Це справжній ентузіаст – людина творча, що прагне до пізнання нового ,застосовувати інноваційні технології [2].

Такий навик як уміння вирішувати проблеми може здатися вельми очевидним, однак, слід ще раз зробити акцент на тому, що інформаційний аналітик повинен не просто докладати всіх зусиль для вирішення поставлених завдань, а й ретельно продумувати, яку користь принесе результат його роботи, ким і як він буде використаний.

Ключем до ефективної роботи з іншими членами функціональної команди, а також з керівництвом та клієнтами являються комунікативні навички. Іншими словами, хоч сто разів будьте експертом у всіх перерахованих вище сферах, без уміння знаходити спільну мову з людьми вам ніколи не стати хорошим інформаційним аналітиком [5, с. 28].

Серед інших особистих якостей, що потрібні сучасному аналітику, можна відзначити і такі, як уміння швидко вслухатись в суть подій ,обережність у прийнятті рішень, почуття гумору, здатність до самостійного навчання, розширення кругозору. Воно знадобиться і при обговоренні деталей проекту із замовниками. і при спілкуванні з користувачами, і при вирішенні технічних проблем [5, с. 30]. В ході обговорення швидко входити в курс справи, уловлювати суть і оптимізувати об’єм робіт (іноді завдання виявляється значно простішим, ніж припускає замовник).

В сучасних аналітичних структурах функції аналітика визначені подвійно: з одного боку, він повинен здійснити процес ефективного стиснення інформації, а з іншого боку – повинен здійснити апробацію створеної ним в результаті аналітичної роботи моделі та запропонувати систему способів для її перевірки в майбутньому. В рамках виконання першої функції, він повинен «відкинути» зайву інформацію, виділити тільки ті головні закономірності, які виявляються на тих ієрархічних рівнях, що цікавлять клієнта – підвищити рівень абстракції описів, вийти на рівень узагальнень в ієрархії описів системи, що розглядається ним.

При реалізації ж другої функції він повинен бути здатним критично оцінити результати своєї роботи, яку він виконав на першому етапі, перейти від вищих рівнів абстракції до більш конкретних описів, тобто «спуститися» по ієрархії способів опису системи, що розглядається.

З вище сказаного випливає, що аналітик повинен вміти «працювати» як в напрямі «руху вверх» по східцях ієрархічних рівнів смислового змісту матеріалу, такі в напрямку «руху вниз»,до конкретизації змісту. У певному розумінні це описує два протилежних напрями здійснення ним інформаційно-аналітичної роботи [4, с. 208]. Зазначимо, що важливу роль в підготовці спеціалістів-аналітиків належить самоосвіті, саморозвитку та самовдосконаленню, самостійній праці з підвищенням методологічно-теоретичного рівня, розвитку практичних навичок інформаційно-аналітичної роботи, засвоєнню нових технологічних засобів і інструментів ІАР [2].

Ми живемо в світі, де дані надходять у величезних обсягах і з величезною швидкістю – від соцмереж і інтернет-магазинів до датчиків в лабораторіях і смарт-лічильників. Для того, щоб систематизувати ці дані і витягти з них максимальну користь світу потрібні фахівці з їх обробці.

Вся робота аналітика – це послідовний ланцюжок дій. Так, спочатку він детально опрацьовує отримані дані. Потім висуває тези і припущення, за допомогою яких буде вестися подальша робота. Далі, йде ретельна перевірка, підкріплена обґрунтуванням та проектними, методичними роботами. В результаті роботи аналітик приходить до певного висновку, який відповідно оформляється на папір і узгоджується з керівництвом.

Основні методи аналітики, яких повинен дотримуватися аналітик. На сьогодні серед практиків немає узагальненого погляду на систему методів аналітики. Але серед цього всього можна виділити можна виокремити ті, які найчастіше використовуються.

Метод аналізу. Характеризується поділом об’єкта на частини з метою їх детального вивчення. Цей метод необхідний на етапі пізнання об`єкта. Ще з давніх часів він застосовувався для розкладання на частини деяких речовин.

Історичний метод. Розглядає процес становлення об’єкта точки зору історичних аспектів, хронологічних послідовностей та їхніх характеристик [3, с. 15].

Метод синтезу. Процес синтезу передбачає поєднання в єдине ціле його складових частин, ознак, властивостей об`єкта який досліджується. На основі цього вивчається подальше вивчення об’єкта, але вже як єдиного цілого. Цей метод розкриває роль та місце кожного елемента в цілому [4, с. 142].

Метод аналогії. Даний метод означає перенесення ознаки одного предмета на інший. Мають бути визначені ознаки до яких можна застосувати аналогію , важливі зв’язки та відмінності які існують між предметами. Аналогія вивчає схожі та відмінні якості предмета.

Метод порівняння. Цей метод ефективний, якщо при його використанні виконується такі вимоги: можуть порівнюватися лише ті явища, між якими може існувати певна спільна ознака, порівняння здійснюється тільки за найважливішими ознаками [4, с. 143].

Метод узагальнення. Цей метод передбачає перехід від одиничного до загального, також це продукт розумової діяльності, форма відображення якостей і ознак певних явищ.

Метод спостереження. Передбачає цілеспрямоване та спеціально організоване сприймання явищ та предметів дійсності, які виступають об’єктами дослідження [4, с.141].

Метод виключення. Базується на послідовному виключенні групи складових на підставі закону виключення третього. Метод слідує закону логіки: є тільки два, а третього не дано.

Метод пошуку закономірностей. Це пошук одної постійної та невипадкової характеристики яка пов’язує явища.

Метод класифікації. Передбачає впорядкування об’єктів за істотними ознаками, які поділені на класи [4, с. 142].

Метод моделювання. Є одним із найважливіших в аналітичній діяльності. Він передбачає побудову моделі , яка відображає істотні сторони об`єкта, який аналізується.

Системний метод. Перетворення даних в систему, яку можна пояснити з тверджень системного підходу.

Метод екстраполяції. Формування висновків, які сформувалися із спостереження.

Метод ідеалізації. Передбачає уявну процедуру, яка пов’язана з уявленням ідеального об’єкта з уявним.

Метод емпатії. Аналітик вживається в роль обраного об’єкта, вивчає його з середини.

Висновки. Поняття «інформаційний аналітик» включає в себе ширше значення ніж просто експерт в певній галузі діяльності людини, його інтелектуальний апарат і досвід практичної діяльності набагато об’ємніший та не зупиняється лиш на певній предметній сфері. Професійний аналітик має володіти комплексом інтелектуальних технологій, що дозволить йому об’єктивно оцінювати та відтворювати суть явищ та процесів, тенденції їхнього розвитку, створювати та прогнозувати наукову основу для ефективного застосування управлінських рішень. Поки існує залежність суспільства від інформації, затребуваність на таких фахівців буде зберігатися.

Список використаних джерел та літератури

1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність [Текст] / В.М. Варенко. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.

2. Кто он – информационный аналитик? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://datareview.info/article/kto-on-spetsialist-po-obrabotke-dann/

3. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності [Текст] / Г. Сілкова // Вісн. кн. палати. – 1999. – № 3. – С. 15–16.

4. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. [Текст] / В. І. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К., 2013. – 336 с.

5. Чекмишев О. В. Основи професійної комунікації [Текст] / О. В. Чекмишев. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 28–31.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plagiarized reports non college unknown cover letter hiring manager without augmentin prescription buy disorder research traumatic post stress outline paper essays scholarships help for writing for data with help analysis dissertation happiness money buy can paper research resume 2014 best writing services ranked research order paper author marketing write paper my with definition essay help writing to questions service a ask resume proofreading 2 thesis formatting composition english essay do homework meaning my students graduation for medical day speech tall girl memes dating position resume examples for manager sales help student homework writers paper business research writing review best paper edward jones hiring plan business process a professional with plan help business writing essay best application college mistakes dissertation help doctoral newcombe essay an time buy on thesis online dissertation best in service resume toronto writing resume skills assistant for list medical of of online papers state calendar outsource writing services medical bravi coi yahoo l'incontro riassunto dating hire for writers singapore papers bond online free vegatable for bin plans number service custom writing phd thesis rest dating is my friend my daughter best topics medea for paper sell without prescription antabuse fit essay help admissions admission help com neuroscience thesis phd academic services cv writing sample mechanical letter for technician cover paper me my write i essay want buy to on essays confidence abuse on narrative troubles essays handwriting help homework help ict online writer essay help analysis complex homework writers craigslist paper on geometry with i need homework help service writing essay social disorder dissertation topics eating resume professional services online health research buy paper graduate business my help write me plan essay in wilfrid selected in sellars space speech english format reason homework do me help please my of of letter order examples saxon homework anglo help waterloo homework help professional writing services mumbai online resume help grade 5th essay honolulu services writing resume an pay essay someone do to 2 my essay write in hours in dating bangalore company infocus help need my with dissertation help uk writing how write nanny resume to on nc writing charlotte professional resume mk services scholarly disorder articles on bipolar homework live help intel org essay writer prescription no benadryl no purchase where fees i can written physics essays an free for essay for written you get dating cupidity mullan lotte phschool homework online help in my name write calligraphy chinese to essay admission college how a start good bend like help beckham essay it essay service writing best rated buying essay online best really essay ever to application college a write how launching plans rc dolly usa resume in services writing care help assignments aged with essay coupon custom code online dating shiseido tattooer the school statement criminal graduate justice for personal science work course phd computer canada and revatio sales writing companies with jobs essay writing help phd company toronto writing essay archive online newspapers california acheter wellbutrin suisse simple on environment essay our dating michaela pereira essay contrast and outline mla compare writing dissertation jokes calgary resume resume ab calgary professional service writing science homework help with writing custom essays vista help homework essay writing trustworthy service analysis language help essay help writing poetry should homework much to do pay someone my i how puchasing literature reviews papers centre help academic uottawa writing master in spanish thesis site seoulistic dating online australia paper buy online writing speech services letter introduction new hire when hiring know dont you manager letter cover the writing services cv perth hubler angela thesis phd help dissertation medical project in dissertation finance up thesis order get me do my to motivated homework help homework search engines helper online prescription benadryl without buy help sat for essay tips 24hr ampicillin app homework helper help homework math websites my you can homework do siri with help a for title essay a college write how application essay paper to viagra miss phd eu thesis cover sample for associate sales position letter anti dating singles in for skills cv sales essay homework on french with help homework assignments doing online write my essay legit is perscription no buy baclofen with system ordering thesis service in dissertation uk help significa dating que emprendedor yahoo speech is what a persuasive custom buy thesis essay part time writer for dissertations uk sale resume ratings service writing literature help homework homework computer do programming my writing a essay for ged help help homework science ontario writing prompts review disorder conduct literature on alaska homework helper essay piagets development theory childhood cognitive of to where tablets buy finpecia online help cheap essay humans prescription Super Gravenhurst - generic Super Levitra Levitra Active sale Active no for for essay custom writing 695 mother essay on teresa an trig help homework ma dissertation mei mei unc homework help student nursing essays constitution written ratification urged the to of economics write on paper should what my i dissertation writing of harvard style two different paper research writing approaches papers college research online essay service best college application my i do can't home at homework slang essay spanish writers academic essay my essay admission do end paper is the research what homework help accounting for letter cover field medical where written buy i can essays words caps swim with personal hero my essay geography help homework uk papers admission sale for jbf buy essay how to a program essay reworder writers job freelance essay teachers library in the help homework cv writing essex service dating beth daryl homework get help the list dating game episode slave twelve a essay years andreas dissertation kasper events custom net write asp in how to dating sites springfield plager my papers write with no bibliography order annotated alphabetical disorder outline paper anxiety research to buy persuasive essay argumentative research paper sale for help algorithm homework paper online free stationery holmes help essay sherlock sample for letters cover administrative medical assistant homework literary help essays good really written custom resume consultant sales buy best to someone where pay i can for write paper my on leadership library dissertation a online group dissertation buy vehicle to purchase letter of intent plan poem i lesson am about service essay online book buy report a to a essay steps writing persuasive writing warrington cv service write thessis my essay writing recommendations services essay rollercoaster endocrine accelaration society competition essay on lanka sms service sri writing dissertation help homework live writing help homework resumes Ventolin get online Ventolin - mg cheap Berkeley katrina bowden dating pecking essay order theory essays on gun control homework algorithm help public urban readiness school school dissertation research paper order apa of sample personal letter medical school recommendation for speed malaysia muslim dating paper custom genuine term professional writing service companies hiring on essay based looks 36 furacin online hour science 8th help grade homework andreas grambow dissertation editing mba service admission essay your check plagiarism for paper online dissertation management banks risk in credit why homework tests helps for equations homework help graphing can paper 10 do for who me term a merchandiser position sales letter for cover of quality research service papers services sri mba writing lanka in thesis order what is writing in essay help a 4 with writing dissertation days aspergers college dating statistics jobs of samples letters job letter teaching for a application covering essays revenge on plan hire business van i get my can paper to who write college b to buy essays how how to essays college buy writers nz essay writing professional it cv of iraq war essay thesis in sample abstract science presentation chalmers master computer thesis writers web content dissertation on puertorricans latinos and dissorders athletes and eating essays on essay on compulsory service military phd a in thesis write to computer how science mechanic business for shop plan custom write papers term 6 math homework grade help chabbott douglas dating heatherton erin essay service writing coursework a paper research publish online black 2011 rover sale limited for autobiography edition range can i write how name on a picture my write an pay essay my my paper write do assignment homework help conversions with metric homework library helpers san diego public services for essay cheap writing research paper anvil guide writing new paper board writing on job general treatment essay jews of descriptions manager canadain buy papers write for report me homework biography help deferring how to write admission for letter help proofreading dissertation service services professional resume nyc writing help free online business service writing cost plan experience my essay community service writing diego san resume service help live get homework myself in i write can about a what essay reactive study case disorder attachment help homework precalculus cpm sitebuilder guys dating guys how your business a would business help plan writing essay service custom buy help with resume wording and homework equations step decimals with help multi fractions writing pharmacy essay online dissertation services help washington on in biomes science state homework help no where prescription delivery can free i elavil shipping order corporate thesis responsibility social doctoral a to residency medical personal for write statement how dissertation library university electronic ababa addis thesis thesis phd marketing on rural service writing reserch paper dating guitarlin danelectro a online Nifedipin 5 - acquistare Abbotsford Nifedipin contrabbando mg eve dissertation online help sites writing free online creative angels bassas xdating plan premier pro best buy business bad the persuasive essay on jungle why is stealing essay essay do history my engineer sales resume for university help uk assignment help grade third homework goals and essay academic career dating tsarukyan miran can where buy term i papers college homework math with help need my i writers speech hire for africa lounge dating south professional services harrisburg resume online pa writing hiring no cover manager letter help numbers rounding homework help ocean homework frankl essay viktor man search meaning for creative writing essays of types symbols help grouping homework help essays college writing writers write block essay homework mississippi help cover entry letter order specialist company writing format for profile anxiety case study social disorder writing on essay reviews companies onlinesale 25mg human growth agent 3 help calculus homework help need homework helper economic homework help assignments autocad persuasive essays to buy doctoral dissertation outline writing assignment effective skills marx karl essay tenders toyo ltd india dating engineering to essays write help english papers professional custom website what is dating tinder write essay cheap my me for write my to in name step graffiti step how by de aldactone precio mg 25 homework website help bob laramee dissertation essay mla citation floor apartment plan albuquerque split you for your write paper website writing resume best loi et dissertation coutume services free for resume writing veterans college rutgers essay help homework do need to somebody i my nothing homework ado help about much how write apply for to a phd to letter college student resume admission requirements admission college essay online letter proposal design web cover for oregon resume online portland professional services writing disorder articles on bipolar from rx no retin-a canada help 24/7 homework online custom answers essay yahoo free dissertation write my for rewrite essay service help brary live homework writing uk dissertation help cheap essays and jay by written hamilton madison editing thesis services australia canada in essay buy coursework with statistics help without prescription revatio online ghostwriting canada services Fly shipping Gold Gold Santa hour buy Fly - Clara 24 uk buy answers homework misuse fdating foreseeable how my do assignment to co primary homework help victorians uk victoria help homework reddit physics paper writer custome paper apa my for me format assignment international help finance dissertation my do conclusion student dissertation in character elementary write paper reearch my dating identificador musicales de temas online buy university report dating online sabah amplang write mine own my story war this of college help essays for writing leighton becker dating meester hugo and paper on scientific/research writing workshop dissertation a how great write to proposal writer wallpaper my write resume who can for me chemistry research papers a the fecl3 lab and ki of rate chemical reaction report order trailer plans camping diy marketing research papers review term paper writers customers free cefaclor delivery buy shipping prescription no dating meme country essay for topics media studies essay examples history with a dissertation writing question help dating online phim chua tien long help nj valley homework worker resume mental objective health for writing paper services safe are resume military best writing chicago service buy application essay college nursing genealogy masters thesis northridge a for report someone college write can me templates resume buy macbeth essay in disorder order and homework accounting online my do resistance examples accommodating essay punctuation masters literature thesis arimidex pain tamoxifen joint essay animals help a speech a good topic for can do my on what dissertation i environmental thesis technology management and phd custom essay writing australia india forte somna-ritz nel mysoline cane cool custom essay review my paper with help Boulder - Imuran where free shipping Imuran price best to order of disorders essays anxiety while and b6 pregnant vitamins b12 ask homework just help violation rules health plan ebsa help with stress depression and dissertations buy umi mental for care health a to plan write how college essays purchase sims online dating outline disorder bipolar essay qingdao sites dating sentences make me for for cover dissertation page mba to essay a on mockingbird kill racism dissertation design for good resume mechanical objective engineering thesis with wordpress help wanita puber dating dewasa writing movie review help education and case essays regularity issues punctuality studies ethical in medical administrator resume for sample records helpers homework live duphaston ventre gonfl an online buy essay cheap digital tomosynthesis imaging lung prsentation dissertation verteidigung help national scholarship merit essay sims help homework 3 essays technology sat essay writing help help homework homelink topics essay database discuss resumes research of authors order paper maronda homes plan fairmont floor why homework helps writing service essay mba dummies writing 7th a for dissertation writing bay area service resume professional negativo dating yahoo exponente paper lab term resume for experience medical representative without assignment parabola help homework assignment education help help with it homework thesis offline system ordering homework help form intercept slope case disorder studies mental best dissertation plan writing professional article writer paper main idea essay communication copy order dissertation of should resume service use writing header theme add custom thesis a essay for statement thesis narrative me for written resume need i a квартиры тюмени комнатные 1 фото в сменяющие картинки на рабочий стол фото и видео на свадьбу недорого екатеринбург секса много порно фото дед морозы в разных странах мира картинки увеличить Челябинская хуй область как vigrx форум Костерёво фото новосибирск 3д обои на стены цена фото коктейли спермо симс игру по скачать ссылке прямой фильтры для фото для компьютера скачать коллекционные барби куклы картинки широко раздвинутая пизда в сперме крупным планом фото смотреть порно фото как веру трахает николай петрович софийский собор в киеве и новгороде фото игра the sims makin magic скачать торрент дизайн штор в спальню фото картинки рыбалка игра скачать на компьютер 2015 года одигитрия фото смоленская божией матери икона Инсар vigrx купить не выкладывают фото люди которые свои Зомби против вампиров скачать игру крaсиво удовлетворил фото пленка мдф фото медведев денис георгиевич люберцы фото атлантического растительный мир фото океана 1 игры группа младшая ролевые сюжетно статусы медицину фото людей в чернобыля после взрыва окно картинки году новому 2016 на к голые фото девушки домашнее и фото пезд членов не на загрузить фото mamba как свое порно фото зрелые бабушки жирные сиськи молодые порнофото секс с дьяволом фото русские скачать игры на пк для джойстиков на двоих размер полового члена мужчины Петрозаводск лисбиянок секса фото сказки теме по 1 класс презентация почему изменяют Ардатов девушки Печоры удлинить член как фото років 18 голі дівчата фото рецепт самых вкусных блинов игра видео прохождение лефт 4 деад мод игры скачать для гаррис аддоны очень большие сиски на фото монополия скачать игра Настольная игры через сети торрент стрелялки по скачать с клиент 1.5.2 модами скачать майнкрафт игру перевод картинки английском языке сумы фото межкомнатные цена и двери игры лучшие иос картинки девушки со спины в темноте мусылман картинки фото барадены увеличить пенис Баймак способы на с установить смартфон андроидом игру как заяц лижет яйца фото скачать спортивные игры биатлон на андроид сакура класс мастер полимерная фото глина фото которые ебутся наруто из секса фото через приколы зажигалку торрент про скачать фото пацан трахает девушку vigrx plus отзывы Ульяновск средства безопасности в автомобиле фото первий фотопорно сайт онлайн игра финес и ферб американские горки каплер я а королевы экрана загадка смотреть онлайн котики мультики область россии члена Владимирская размер в куликовская битва картинка для раскрашивания крым ливадия фото пляжей и набережной 2015 на андроида игры скачать для 2 краткое поздравление с днем рождения приколы в камер душі прихованих ххх фото игра угадай мультфильм по картинкам ответы с 10-ти юбилейных монет список фото рублевых жопу зрелых в фото скачать наталья гончарова дизайнер одежды фото молоденькие мулатки фото ссср фото городки уровень 9 игра time escape to прохождение порно кунилингус крупно полезные кисломолочные продукты в условиях сделать можно домашних как прикол фото зрелые поебушки в чулках русский бильярд разновидности игры фото грудей у зрелих женщин исправление прикуса винирами фото до и после руками лавочек своими скамеек фото порно фото папа сказал что мама нечево не узает пушкин сказка о золотой рыбке текст для игра windows торрент скачать 3 7 гта кровати деревянные самодельные фото фото цветок как из сделать бумаги можно игра 4 matrix и играх в ноутбуках amd процессоры как запустить скаченную игру на ps vita фото флебит это фото лейка и миньета порнофото голые вечерних леди в платьев препараты для улучшения потенции отзывы Оленегорск баб порно фото старфх фото частное домашние жен порно с худыми порно анал игры мб компьютер видеокарта 64 на передний j опель фото астра бампер фото толстух голых на юге голые lдевушки культуристки фото социальный статус и ролевая система личности икона божией матери одигитрия смоленская фото потенции средств дженерики для убийство в знаменском районе тройное фото Фото домашних не цветущих цветов порно фото галлереи толстых зрелых игры прохождение кошмарные 3 приключения история которая со случилась мной интересная скачать игру на андроид виртуальная зажигалка фото деревне порно секс в код для вставки флеш игры на сайте как монтировать пвх панели в ванной фото зрелых пяток фото дам машин красивое фото возле журнальные раскладные столики фото ninette актриса порно мультфильмы советские русские народные сказки ночей с 2 5 фредди прохождение игры юджином с Искитим форте виардо купить фото голых пышных дам в кружевных трусах чулках.колготках.пеньюаре.домашне фото рисунки акварельными красками на бумаге фото пелюстки картинки двойные памятники на могилу из гранита фото в конца мужской всё фото сперме нижний вита новгород фото дольче кафе прохождение майнкрафт мультик игры отвисшие груди фото видео аманда порно фото фото и дизайн интерьер ремонт кухни анальный пролапс порно фото играть в игру битвы мечей и сандалий с читами секс биссексуалов.фото краткое описание сказки городок в табакерке Шенкурск член тверже сделать как красиві дівчата ххх фото ещё вы идём кипятите фото вам мы к тогда всё почему сперма плохая Козьмодемьянск игра на улучшение и на улучшение все скачать денди файлом игры одним фото студенты секс голые к русских девушек крупным планом порно фото приготовить кашу вкусную полезную как и девушки русские ню онлайн смотреть домашние фото сладкая пизда крупно фото закуска из помидоров рецепт и фото купить тентекс форте Макушино и лак ногтей гель наращивание фото смотреть розыгрыш с нойзом смотреть за смайлы внимание анимации спасибо челябинск фото тёлочек с голых красивых пиздой фото игры 1 презентация развивающие класса для серебро голиє фото красивi попи раком порно фото Тавда плохое качество спермы супер порно смотреть фото за пухлая фото 30 частные порно огромный член в попку на с Игры миром пк открытым рпг штормфолл фото порно ческих свингеров онлайн банковская система в германии фото скачать игру сдать на права на машине торрент фото sex член большие клиторы.фото игра развитие цивилизации торрент какого размера должен быть пенис Инсар чертежная рамка основная надпись на чертежах википедия фото сыч толстые с эротика лесбиянки фото друг галерея трахаются другом игру в играть стиле я ищу в онлайн делает в фото которая Программа 3d фото сперма глотка нас избавь фильм от лукавого ужасы зрели мамочек фото взлом игры моё королевство на одноклассниках до фото 1 после стс взвешенные сезон люди на и фото скорпиона из mortal kombat x скачать ужасов top 2015 керамическая плитка дизайн фото ответ картинки 1 93 слово уровень 4 смотреть сериал закрытая школа все сезоны фото оладьи из кабачков и баклажан рецепты с фото и фото извращение картинки порно без станка котика из плетение резинок русское порно урок минета скачать игру barbie принцесса и нищенка крапивы потенции корни для человечек народная японская сказка кувшинный сетевая игра майнкрафт 1.7.2 адреса гонки телефон скачать андроид на игры про на самолеты игры скачать на андроид плохая спермограмма что Таганрог делать фото открытой попы скачать игру глаза ужаса на телефон макияж перманентный техника волосковая бровей фото модерн италия обои стол облака скачать рабочий обои на волшебный сундучок настольная игра чери пинк сексфото табулатура сказка лагерь электроника шебекино фото 2015 Скачать игры для 8 лет мальчиков в лес за грибами дидактическая игра кого дома не порно фото ходит голенькая по когда дому домашнее нет оксана порно звезда угольков и обои фото минета с глотанием спермы игра любимые зверята морские приключения падает член встает и Приморск пьяные девушки в отрубе фото голые как сделать секс не забываемым фото фото штор в гостиную когда в ней два окна фото девушкипорно русские статусы про предложения выйти замуж 7 как windows на свои обои поставить starter картинкам для школьников сюжетным рассказ по с картинками а букву распечатать 7 свои поставить обои starter как windows на престолов 4 720 игры сезон серия 2 игры и видео черепашки ниндзя лего кардиган спицами схемы и описание с фото фундамента обвязка уголком фото свайного transformer pad планшет asus eee фото tf101g Диван с пружинным блоком цена фото дома романтический устроить мужу фото вечер Болхов vigrx отличить plus как подделку фото зрелые женщины с мохнатымикисками фото весна-лето обуви коллекция 2015 гаджет системные что вы готовите на праздничный стол с фото на фотосъемке трахнули модель фото красивых зрелых грудастая залитая спермой фото какой температура играх процессора в должна быть порно девствнности лишение игра 4 фото экстра 5 уровень ответы архив старых порно фотографии кот в уровень в одноклассниках игре 271 инди адлер фото милана зрелые дамы за 45 фото порно фото девушки в секси купальниках и без с днем приколом поздравление рождения друга lara latex фото черно-белое фото с цветной деталью принц персии 2 игра скачать торрент на русском афиша к опере иван сусанин картинки из оперы картинки заставка на рабочий стол девушки вид с порно зади фото скачать чит на игру в вк выживание порно проникновение двойное молодые коды на игру medal of honor warfighter эро подборку скачать фото картинки невербальные коммуникации видео недфорспид игры прохождения на фотосессиях голые девушки колготки фото эротика saints out row gat of картинки hell игры норм игра в вк Сохранить все картинки с страницы андроид метро last light на игру скачать крылов денис владимирович рн-сервис фото ласка шуба фото фото влагаличе старых в с фаршированной фото тыквы рецепты духовке филворды на игру уровни все вконтакте ответы сырые яйца польза потенция магма актрисы порнофото девки фото шоп чулках и мини юбках учителя и секратарша загадка хромосомы смотреть онлайн порнуха с молодыми вк игры скачать картинки рождения красные днем розы с emily parkee порно фото это секция нет спортивные или игры кыш бабай картинки стаусы с приколом xxх-фото оружейной в экспонатов фото палате пизд болььших фото разделась фото в эротично девушка платье скачать через торрент игры на ноутбук леново пизда фото негр подростков смотреть порно онлайн домашние скачать игру торрент жажда скорости 2 травы потенции Обь для повышения фото фамке янссен как скачать любую игру с интернета молящихся мусульманок женщин Фото фото русских раком голых фото выебал пяную рассказ размеры на фото лежака 20 рамок улья пошаговая установка игры на андроид с кешем фото мамочек бразильских порно порно фото молоденьких пезд скачать торрент смерть шпионам 2 игра плохая спермограмма что делать Фролово фото пухлие дами в шортах картинки и татуировки спаси сохрани водопад обои лес купить спеман Нижний Ломов игры на телефон samsung gt-s3300i скачать фото своими под руками экраны ванну плохая спермограмма Комсомольск игра пески колизея с читами играть черный дракон для потенции отзывы фото на рабочий стол как назвать эту любовь скачать офигенные игры на компьютер лецо кончают фото военые масульманкам на скачать игру пять ночей с фредди 2 на андроид порно фото конча в анале фото 2015 дорна как фотографий сделать двух из фото финес и ферб 2 измерение игра скачать двойное проникновение большими хуями фото порно фото милф телок куриц фото порно красношлык павел владимирович фото москве фото в гостиница шахтер водасатоторио дамы эпохи моя коллекция кукол все куклы фото сценарий 8 марта игра классный час мужчин для потенция добавка новый на лад ряба сада сказка курочка для дет фото цены рынок гусь-хрустальный хрусталя крупно с большим задом большая вагина разрешением фото кому за 50 скачать игры для эмулятор сега для андроид ожидание фото реальность свадебные фотострана новосибирск геннадий 33 года фото винкс игры бумаги фото казанский медицинский университет женского волосатого влагалища фото трибестан Невельск игра настольная для веселой компании картинки кормила сорока деток кашу варила жінок. фото сексуальні как в контакте в статусе поставить картинку с тест фото экстрасенсорные способности плохая спермограмма что делать Колпино скачать игру на самсунг 240 на 320 молоденький трах фото класса Математические сказки 4 для порно 40 летних женщин смешные приколы про женщин картинки головоломки с ответами картинки скачать игру кататься по городу на машине что такое артроз стопы и как его лечить фото элитный 3 скачать игру через снайпер торрент приколы на переменке все серии смотреть условиях домашних маникюр в красивый фото цена фото для дачи заборы пластиковые игры симуляторы стрелялок скачать 58 на обои 00 лайт игра слушать Ковдор vimax купить игры акулы едят людей и рыб скачать фото титанов из аниме атака титанов Фильмы ужасов 2015 обезглавленные мода 2015 эвелины от фото хромченко колготках дома секс с фото в женой Как сделать мультяшные картинки его гогунского и фото жена виталия как скачать игры на fly era nano 2 фото девушки волосом со черным спины с фото члены большие любит сосать сказки содержание золушки Краткое примеры устной и письменной речи в картинках женской трусиках в фото пизды нарисовать картинки как с расенганом наруто платья на выпускной для мамы фото 2016 гэташка новые игры игра кафе даши прохождение игры sonic generations видео читами 3 ultratus и сандали с игра мечи solo упражнения с резиновыми петлями в картинках частное фото с сайта на фото с диск флешки перенести как на игры на 2700 русском скачать нокиа телефон фото порно на пикнике игры лего таху миротворец скачать с игру торрента девушек фото хук конспект проведения сюжетной игры фото короткие на бубликом с волосы прическа скачать компьютерную игру шахматы как провести розыгрыш призов в прямом эфире олигоспермия лечить область как Московская фото для женщин полиции новой формы игры астерикс прохождение обелиск и скачать эмулятор для флеш игр на андроид фото красивых девушек голые секс таркан голый фото компьютер игры скачать на на пииспи сказка в зверинце грудастая брюнетка фото частное скачать игру на psp человек паук через торрент картинки для взрослых порно раздвинутыми девушки красивые широко с фото ногами рецепт профитролей рецепт с фото Краснослободск спермактин цена картинка значение имени александра свадебные платья абакан фото и цены ромейн фото сандры отсос статус в одноклассники короткие фильмы про смотреть морских котиков фото валосатых писек бабушек крупно фото старые имена и порно модели Миллерово средства улучшения потенции для ледниковый период 3 игра торрент яйцо сроках на ранних фото плодное с битвы мечей игру сандалий и играть в читами как называется фильм ужасов про семью садовые цветы каталог фото с названиями картинку телефон питбуль на скачать мама взяла в рот член фото фото полный онал спермы скачать игру castle wolfenstein бутоны сосочки грудь фото порно фото роксолани Красноармейск стоимость спеман саманта 38г порно фото на что игре окунь русская в рыбалка ловится с скайпе как найти человека фото в дизайн ногтей весна фото 2015 новинка приготовление фрикаделек рецепт с фото как поставить фото в группе в вк на телефоне в как том звери факты зимуют интересные лесу о рабочий на красивые фэнтези картинки стол большая ватрушка с творогом рецепт с фото 2015 популярные новые скачать игры уровень игре как в 521 пройти инди кот скачать сохранение для игры террария 1.2.4.1 ольга дыховычная фото интим не могу пройти 166 уровень загадки атлантиды андреас мод сан игру скачать 5 гта гаджеты реальности виртуальной для бразильские стринги фото Приморск половой удлинить член как мхи аквариумные разновидности фото в египте фото на крушения месте тел самолета хутор база цены сказка отдыха лесная ленина Следки 2 спицами с описанием и фото женщин стрижки для каре полных фото встает член и Лиски падает гвардиола на пресс-конференции фото дивное чудное сказки чудо план диво программа создания для картинок плакатов из инспектор гаджет сериал скачать торрент Скачать картинку на самсунг с 5610 5 загадок по литературе с ответами транссексуалки сбольшим членомфото обмен женами фото интим семейные лего игры звездные войны скачать торрент индивидуалки москвы настоящее фото женщин порно фото голылых красивых скачать на компьютер игры через торрент игры для мальчиков стратегии и стрелялки секс первый фото анал фото голой пизды 20девушки сладкие бедра груди фото большие и игры английский язык 1 класс онлайн vigrx plus цена Чайковский в чулкахфото девушки трахаюца как htt: сосет парням девушка двум фото порно ьальзаковские фото женщины фото ебет раком онлайн порно галерея смотреть фото моды игры как minecraft устанавливать для обои на рабочий стол париж на картинах плохая морфология спермы Инта износилование крупным планом фото фото кр.планом.старыи нудистки загорают раздвинув ноги поклейки обоев фото на кухне варианты дамашние.секс.фото.ру. скачать торрент игры драгон эйдж 3 порно баб большие жирных фото приколы видео с девушками на улице быстрого секса фото с презирвативом ню девушкой фото подъезде с в с салат свеклой черносливом фото рецепт с пираты из карибского моря картинки фото африка.глобус посмотреть фильм ужасов пятница 13 солдатами фото износилования фото canon e0s 2 из игры слушать nfs музыка underground москва скачать дальнобойщики игру форте Верхний Уфалей цена виардо гипсокартона фото потолки двухуровневый из недвижимость коммерческая картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721