ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.88

І. В. П’янковська,

О. В. Тишко,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Стаття присвячена проблемі ефективної організації самостійної роботи студентів другого курсу мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудiювання. У статті проаналізовано критерії відбору аудіо й відеоматеріалів та схарактеризовано структуру завдань для самостійної роботи, зважаючи на особливості розвитку різних механізмів аудіювання. Авторками статті запропоновано детальний опис прикладів завдань для самостійної роботи за різними напрямами, розроблених відповідно до вказаних критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу.

Ключові слова: самостійна робота, студент, аудіювання, механізми аудіювання.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме эффективной организации самостоятельной работы студентов второго курса лингвистических специальностей для улучшения навыков аудирования. В статье проанализированы критерии отбора аудио- и видеоматериалов, а также дана характеристика структуры заданий для самостоятельной работы, принимая во внимание особенности развития различных механизмов аудирования. Авторы статьи предлагают детальное описание примеров заданий для самостоятельной работы по разным направлениям, которые были разработаны соответственно критериям и требованиям к аудитивным текстам для студентов второго курса.

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, аудирование, механизмы аудирования.

 

ORGANIZATION OF LANGUAGE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AIMED AT IMPROVEMENT OF THEIR LISTENING SKILLS

The article considers the process of efficient arrangement of students’ individual work with the purpose of improving their listening skills. Since independent work of the second-year university students comprises up to 43% of the whole learning load, special attention is placed on analyzing criteria for choosing audio and video materials for self-study. Regarding the fact that listening skills are the core skills for mastering a foreign language, the peculiarities of developing principle listening comprehension mechanisms have been presented in the article. They are: comprehension of the speech flow, prediction of information, processing mechanisms, listening memory, logical processing of the message content, inner speaking. There have been outlined peculiar features of the assignments given for individual work taking into account peculiarities of listening comprehension mechanisms. Referring to the curriculum requirements for the second-year students the authors of the article have presented a meticulous analysis and description of such task areas for enhancing listening skills as preparation for the module tests, laboratory works and home watching. A special attention is drawn to the sample tasks skillfully selected in accordance with the requirements for the listening texts for the second-year university students. Finally, the authors mention a range of difficulties encountered by students while accomplishing individual listening assignments.

Key words: individual work, student, listening comprehension, listening mechanisms.

Постановка проблеми. Відповідно до умов Болонської декларації самостійна робота студента набуває більшого значення в процесі навчання у ВНЗ, в той час як частка прямого інформування й аудиторної роботи зменшується. З огляду на це, у сучасній вищій школі виникає потреба у застосуванні інтерактивних форм самостійної роботи студента під керівництвом викладача. Така потреба обумовлена зростаючою роллю здатності до самостійної праці, самоорганізації та самоосвіти студентів, а також сучасними вимогами до фахівця з вищою освітою, здатного до засвоєння та практично застосування осмисленої інформації.

Одним із найпоширеніших способів отримання інформації сьогодні є аудіо- та відеоматеріали (подкасти, хмарні сервіси на зразок Sound Cloud, мережі Youtube, Vimeo тощо), тому проблема організації самостійної роботи з розвитку навичок аудіювання студентів є надзвичайно актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти організації самостійної роботи студентів представлено у працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Безпалька, П. Підкасистого, А. Петровського, С. Рубінштейна, О. Біляєва, Л. Паламар та інших. Проблема навчання аудіювання студентів мовних спеціальностей знайшла відображення у наукових розвідках Н. Абрамовської, Д. Агапової, І. Алексєєвої, О. Бочкарьової, І. Задорожної, Б. Ліхобабіна, Ю. Нікітіної, А. Черкашиної тощо.

Метою статті є опис та узагальнення видів самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання на прикладі студентів другого курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» (далі – НаУОА).

Виклад основного матеріалу. В ході аналізу наукових джерел нами виявлено, що під самостійною роботою студента розуміють сплановану разом із викладачем самостійну навчальну діяльність, яку студент виконує під методичним керівництвом і контролем викладача без його прямої участі [4, С. 249]. Метою самостійної роботи студента є отримання знань, розвиток умінь та формування навичок, а також надбання низки компетентностей, необхідних для професійної діяльності майбутнього фахівця.

Аудіювання є не лише одним з найважливіших мовних умінь, а й часто найменш розвиненим у студентів й таким, що викликає труднощі. Проте, оскільки аудіювання є передумовою для оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності, постає необхідність працювати над розвитком аудитивних умінь безпосередньо на занятті і у позаудиторний час. Відтак, організація самостійної роботи з цього виду діяльності набуває особливого значення.

Вивчення англійської мови на другому курсі факультету романо-германських мов НаУОА відбувається на основі комплексу Upstearm B2 Plus. Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, цей рівень передбачає, що студенти можуть розуміти на слух:

 • об’ємні висловлювання та лекції;
 • складну аргументацією на знайомі теми;
 • більшість ТВ новин та програм про поточні події;
 • більшість фільмів літературною мовою [6].

З огляду на це важливо, щоб завдання для самостійної роботи студентів включали в себе матеріали різної тривалості, жанрової приналежності та стилістики.

І. П. Задорожна пропонує такі критерії щодо відбору аудіо- та відеоматеріалів для самостійної роботи студентів:

 • автентичність, яка передбачає прослуховування носіїв мови;
 • мотиваційна значущість, яка полягає в цікавому сюжеті, захоплюючому змісті;
 • тематичність, що полягає у відповідності темам програми;
 • інформативність, яка реалізується в забезпеченні студентів новою, цікавою, актуальною та корисною для них інформацією;
 • посильність та доступність у змістовому і мовному плані, а також стосовно обсягу;
 • лінгвосоціокультурна спрямованість аудіотексту (представленість лінгвосоціокультурної інформації в тексті, тобто її діапазон і різноманітність);
 • варіативності текстів за: гендерною ознакою (демонстрація зразків чоловічого і жіночого мовлення); соціальним параметром (демонстрація мовлення освічених і неосвічених носіїв мови); віковими ознаками [2, С. 92].

Слідом за І. П. Задорожною, ми вважаємо, що для розвитку компетенції в аудіюванні, під час самостійній роботи студентів доцільно використовувати такі види вправ: некомунікативні, умовно-комунікативні; рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні; з повним, частковим, мінімальним керуванням; без ігрового компонента; без опор, із спеціально створеними опорами, з природними опорами; індивідуальні, парні [2, С. 92]. Вказані види вправ мають бути спрямовані на розвиток таких механізмів аудіювання як сприйняття мовленнєвого потоку, розвиток ймовірного прогнозування, розвиток механізму осмислення, розвиток аудитивної пам’яті, встановлення логіки смислового повідомлення, розвиток внутрішнього промовляння [2, С. 92].

Представимо деякі приклади вправ, спрямованих на розвиток кожного з цих механізмів (за І. П. Задорожною):

 1. Сприйняття мовленнєвого потоку: прослуховування фрагмента і запис ключових слів; прослуховування фрагмента тексту і його переказ з використанням ключових слів.
 2. Розвиток ймовірного прогнозування: прослуховування початку речення і визначення, яка граматична структура вживатиметься далі, порівняння з аудіозаписом; заповнення пропусків у поданих реченнях, перевірка правильності шляхом прослуховування аудіотексту; прослуховування початку аудіотексту і його самостійне завершення, прослуховування завершення і його порівняння з власним припущенням.
 3. Розвиток механізму осмислення: визначення теми повідомлення після прослуховування фрагмента; прослуховування аудіотексту і визначення речень, які передають основну думку тексту; визначення основної ідеї аудіотексту після його прослуховування.
 4. Розвиток аудитивної пам’яті: повторення фраз після їх прослуховування; повторення речень після їх прослуховування; повторення за диктором реплік діалогу, відтворення діалогу.
 5. Встановлення логіки смислового повідомлення: прослуховування аудіотексту і прослуховування тверджень щодо змісту аудіотексту в правильному порядку; виправлення помилок у послідовності подій у короткому викладі змісту аудіотексту.
 6. Розвиток внутрішнього промовляння: повторення аудіотексту за диктором [2, С. 94].

Під час організації самостійної роботи студентів з аудіювання, також варто брати до уваги вимоги Програми з англійської мови для університетів/інститутів [5], де значну увагу в самостійній роботі на І-ІІ курсах рекомендують приділяти ознайомлювальному і детальному аудіюванню.

Для досягнення цілей самостійної роботи, завдання з аудіювання повинні базуватися на ефективному комплексі вправ. У сучасній методиці навчання іноземних мов визначено дві групи вправ для навчання аудіювання: підготовчі та комунікативні (мовленнєві). У підготовчих вправах формуються 1) фонетичні, 2) лексичні та 3) граматичні навички аудіювання. Друга група вправ – комунікативні – виконуються з метою розвитку вмінь аудіювання на основі прослуханих текстів [3, с. 135].

Вважаємо за потрібне зазначити, що в методиці навчання ІМ визначено такі етапи роботи над текстом для аудіювання: установчий (передтекстовий), супровідний (текстовий) та післятекстовий [3, С. 135]. Отже, вправи, що передують прослуховуванню тексту (Pre-listening), мають на меті подолання труднощів перед початком прослуховування тексту, зацікавлення у слуханні тексту та полегшення процесу розуміння іншомовного мовлення. Далі викладач пропонує текст для самостійного прослуховування та надає завдання, яке сприяє активізації розумової діяльності студентів під час слухання (While-listening).

Післятекстові вправи (Comprehension Check) спрямовані на контроль розуміння прослуханого тексту, формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок. На цьому етапі доцільним є використання тестових завдань та таких видів роботи як драматизація, дискусії, бесіди, які сприяють розвитку вмінь непідготовленого мовлення. Заключними є завдання (Speaking, Writing), пов’язані з детальним переказом тексту, а також з іншими творчими видами роботи, що реалізуються в непідготовленому мовленні.

Відповідно до навчальної програми курсу «Англійська мова» (В2+) [7] для студентів напряму Філологія Національного університету «Острозька академія» на самостійну роботу студентів припадає 43% від загальної тривалості курсу, а саме – 97 годин з 225 годин, відведених на курс. Саме тому важливим завданням викладача, який є також і методичним керівником самостійної роботи студентів, є ефективне її планування і методичне забезпечення. Вирішення цих завдань передбачає використання низки підходів: системного (самостійна робота студента розглядається у тісній співпраці з викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної роботи, через взаємопов’язаний розвиток різних видів мовленнєвої діяльності), діяльнісного (самостійна робота студента-філолога спрямовує його залучення до активної мовної та мовленнєвої діяльності, роботу зі словниками та довідковою літературою, на використання активних та інтерактивних методів самостійної навчальної діяльності), комунікативного (самостійна робота передбачає підготовку студента до комунікативної діяльності та її здійснення під час самостійної роботи), особистісного (покликаний враховувати мотиваційну сферу студентів та їх індивідуально-психологічні особливості при роботі з навчальними матеріалам) та культурологічного (у процесі самостійної роботи студент має глибше пізнавати культуру країни, мова якої вивчається, через використання автентичних матеріалів) [1, С. 142].

Самостійна робота студентів-філологів другого курсу з вдосконалення навичок аудіювання охоплює три напрями:

 1. Підготовка до модульного контролю.
 2. Лабораторні роботи, спрямовані на розвиток окремих механізмів аудіювання.
 3. Перегляд фільмів з подальшим виконанням завдань та обговоренням.

Розглянемо детальніше зміст та приклади вправ до кожного з цих напрямів.

Підготовка до модульного контролю передбачає виконання завдань подібних або тотожних до тих, що вони матимуть при написанні модульного тесту. Завдання для підготовки до модульного контролю спрямовані на відпрацювання логарифму виконання завдань у форматі іспиту FCE (First Certificate in English). Під час виконання таких тестових завдань відшліфовується технічна сторона подолання труднощів, покращуються вміння прогнозування можливої інформації, зокрема, граматичних та лексичних структур, власних назв, розмовних кліше і т.п. Студенти виконують ці завдання самостійно, у зручний для них час, використовуючи навчальну платформу Moodle. На парі викладач обговорює зі студентами труднощі, які у них виникають під час самостійного прослуховування, просить обґрунтувати відповіді, звертає увагу на окремі граматичні та лексичні структури.

Вважаємо за потрібне зосередитися на чотирьох типах завдань для аудіювання, які включені у структуру модульного контролю дисципліни «Англійська мова» для студентів 2-го курсу факультету романо-германських мов НаУОА.

Завдання 1. Необхідно прослухати 8 коротких діалогів або монологів, які взяті із повсякденного життя, і відповісти на одне запитання до кожного, обравши один із 3-х запропонованих варіантів відповіді. Цей тип завдання має назву multiple choice questions. Під час тесту аудіозапис програється двічі. Природно, що студенти, виконуючи завдання вдома, мають змогу прослухати запис і більше разів, проте дослідження довели, що найпродуктивніший результат демонструється після першого чи другого пред’явлення [8, С. 137]. Труднощі, які виникають під час виконання цієї вправи, пов’язані із потребою швидко переключатися з однієї ситуації на іншу та щоразу адаптуватися до іншого акценту, тембру голосу, темпу мовлення тощо.

Завдання 2. Студенти мають прослухати монолог та заповнити словом чи коротким виразом пропуски у реченнях, які представляють основні ідеї тексту. Такий вид завдання має назву gap-filling або note completion task. Відповіді можуть містити не лише окремі слова, а й числа та власні назви. Перед прослуховуванням аудіозапису студенти вивчають оточення пропуску: попереднє і наступне слово. Це дає змогу максимально точно спрогнозувати пропущене слово чи фразу. Під час першого прослуховування запису, студенти заповнюють пропуски у реченнях, а під час другого можуть перевірити та доповнити свої відповіді. Як показує досвід, найбільше труднощів виникає при наявності власних назв: географічних об’єктів, імен людей, назв рослин, тварин тощо.

Завдання 3. Цей тип завдання має назву multiple matching, яке полягає в тому, що студенти повинні поєднати п’ять з шести чи восьми тверджень із одним з п’яти мовців. Труднощі при виконанні цього завдання викликані саме наявністю однієї чи більше зайвих опцій, а також подібними по своїй суті ідеями у переліку.

Завдання 4. Студенти мають прослухати інтерв’ю та дати відповіді на запитання, обравши один із трьох варіантів (multiple-choice questions). Цей тип слухання є детальним аудіюванням, оскільки направлений на пошук певної інформації, вказаної у запитанні. Труднощі у студентів виникають через те, що всі варіанти відповіді певним чином згадуються у тексті запису, проте лише один з них відповідає тій інформації, про яку запитується завданні.

Наступним напрямом самостійної роботи з аудіювання студенів-філологів є лабораторні роботи. Цей вид самостійної діяльності студентів спрямований на вдосконалення аудитивних вмінь за допомогою прослуховування аудіоматеріалів, їх транскрибування та інтонування, з подальшим відпрацюванням фонетичних навичок. Наведемо приклади лабораторних робіт, вказаних у Робочій програмі з дисципліни «Англійська мова» [7].

Лабораторна робота 1. У рамках теми “Modern Living” студентам запропоновано навчальний запис, що являє з себе рекламу готелю від певної туристичної агенції. Сприймаючи на слух, студентам необхідно записати почуте без помилок, інтонувати отриманий текст, відпрацювати вимову з максимальною відповідністю до оригіналу та вивчити напам’ять. Вивчений уривок має бути представлений в аудиторії.

Лабораторна робота 2. У рамках теми “Making A Living”, студентам запропоновано прослухати один із епізодів подкасту Great Lives [9], у якому відомі люди обговорюють відомих представників різних професій. Завдання студентів полягає у тому, щоб вибрати трихвилинний уривок з епізоду, записати й інтонувати його та навчитись відтворювати його максимальною відповідністю до оригіналу. Студентам рекомендовано записати своє відтворення тексту, використовуючи диктофон чи сайт Vocaroo, та надіслати викладачеві для перевірки та аналізу. Крім того, студенти мають узагальнити зміст програми у 10-15 реченнях та представити цю розповідь на занятті.

Третім напрямом самостійної роботи з аудіювання є перегляд фільмів мовою оригіналу з подальшим виконанням завдань та обговоренням. Тематика обраних фільмів відповідає матеріалу підручника для кращого засвоєння студентами лексичного матеріалу та розвитку комунікативної компетенції. Користь перегляду фільмів для вдосконалення навичок аудіювання полягає в тому, що вони містять як буденну так і складнішу, стилістично-забарвлену лексику, відображаючи культуру країн, мова яких вивчається, а також ознайомлюючи студентів із побутом, історичними та культурним реаліями середовища, у якому відбувається дія фільму. Серед завдань до фільмів зазвичай використовуються такі:

 • ідентифікуйте головних героїв відповідно до фото;
 • ідентифікуйте героїв відповідно до їхніх висловлювань;
 • охарактеризуйте головних героїв;
 • встановіть хронологію подій фільму;
 • поясніть значення запропонованих слів та виразів, надайте речення з фільму, у яких їх використано;
 • поясніть символічне зображення окремих явищ у фільмі;
 • висловіть свою думку з приводу вчинків голових героїв тощо.

Висновки. Отже, сьогодні у вищій освіті зростає значення самостійної роботи студентів з огляду на положення Болонської угоди, відповідні зміни у системі вітчизняної освіти та все вищі вимоги до рівня підготовки майбутніх фахівців. Оволодіння навичками та вміннями аудіювання є невід’ємною складовою загальної мовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей. Вирішенню цього завдання сприятиме ефективна організація самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання, що базуватиметься на низці наукових підходів, виборі форм, методів та засобів навчання, відборі матеріалів згідно обґрунтованих критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу. В сучасних умовах, організація позааудиторної навчальної діяльності студентів неможлива без застосування Інтернет-технологій та електронних навчальних платформ, тому результативність самостійної роботи великою мірою залежить від методичної грамотності викладача, його вміння доцільно застосовувати наявні ресурси, стимулювати пізнавальний інтерес студентів та вчасно контролювати виконання завдань.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вважаємо вивчення труднощів, що виникають у студентів під час самостійного аудіювання, та розробку комплексу вправ, спрямованих на більш ефективний розвиток окремих механізмів аудіювання.

 

Література:

 1. Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності  під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.
 2. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні / І. П. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2013. – №1. – С. 89-96.
 3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
 4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – С. 249.
 5. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект /С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої, М. І. Солов’я. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2001. – 245 с.
 6. Рівні володіння іноземною мовою відповідно до Рекомендацій Ради Європи (РРЄ) і українська інтерпретація цих рівнів [Електронний ресурс] – Режим доступу : umsa.edu.ua/scale.pdf
 7. Робоча програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2016. – 13 с.
 8. Тарнопольський О. Б. Методика навчанняіншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти:навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.
 9. Great Lives BBC Podcast [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qxsb/episodes/downloads

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hiring cover manager of name letter development cognitive essay of childhood theory piagets topamax eye problems i who plan can pay business my do to cher pas acheter sinemet vitae service professional curriculum writing help essay 123 english thesis in doctoral literature fu online pharmacy runbao leroux dating soccer for associate sales resume no sample experience thesis marketing master mix phd thesis in leadership help homework hotlines western on quiet all essay the on front argumentative services resume reading writing pa mg Forzest Forzest 2.5 online hr 36 acquista Davenport 3 - Jelly svizzera Jelly Cialis Cialis delivery day medical online papers anymore dating sim sure not essay process help . essays reflections comparative literature in page proposal cover master thesis dissertation proposal ireland help slimming syn world free vegetarian recipes dating on theritical debate tqm pay paper my write australia sale price coupon for on in best Thorazine Thorazine delivery essay order homework cliffsnotes help help learn better does homework students cialis online prescription without where purchase can super i active online research papers cheap do my to pay paper my do dissertation editing services thesis legal writing resume 10 service best custom such writing services essay joke college service application letter for manager sales sample cover dissertation st david john without bachelors degree coursework buy resume accounting sydney writing services human geography homework help thinking critical for students plans lesson elementary uggs essay introduction website essay helper type paper online english short essays best courseworks write an on essay school speech professional services writing pamelor canada online prograf quebec ligne achat en making homework help connections cpm dissertation the name at game may says peril colleges their play change need homework calculus i help write how myself to my do homework geometry paper com writing custom an write the to sentence first essay how of college resume grad essay help jaws essays help writing shipping free non online avana prescription buying help dissertation uae writing cheap resume i resume need with help my buy where papers college to term custom for paper research cheap research paper disorders on psychological eassay writing admission help nursing mba services essays cornell admission proposal purchase estate template real custom writing customer service on michael jordan research paper dating apps topface friends husband facebook hire plan business trailer business already written pet buy a plan for rice uk buy paper online help graduate essay admission program doctor resume receptionist research rockefeller john d paper isordil buy with fast shipping online writing essay service scams gandhi essay mahatma do me homework let wont my my mom plan project dissertation toyam dating raya essay me you why on hire should thesis writing scientific service writers writing essay dissertation services what writing usa are good review dissertation help uk notes high help spark homework school editing help essay college farming homework help egypt primary writing service medical paper persuasive help writing essay essay usa companies writing letter medical call cover for center custom guaranteed papers review on literature avoidant disorder personality daily mg meloxicam 5 quantity review literature order economic professional writers papers medical resume clerk objective for records starting a writing plan business service resume online 90 order paper writing agencies academic take to arimidex when help texas essay a&m dixit resume thesis best phd help abroad essay study dissertation affordable essay site quote documentation ordering system thesis a essay writer becoming to essays resource purchase best online online spanish language newspapers business plan writer melbourne gcse help ict coursework with writing to a help with start dissertation statement medical personal for imaging suny essays purchase history paper writers masters degree admission essay usa dissertation service zealand writing writing services resume oilfield blood during high pressure abortion with vacation purpose a essay for writing dissertations sale arthritis illnesses dog discussion conclusions thesis phd yahoo monitor merrimack vs dating hiring cover to or letter address manager recruiter marketing cv sample for sales and sydney services writing business foundation arthritis fibro my paper i need help writing research dating professionals strictly come dancing relationships homework free help math online othello help essay with help i essay writing need mort dating trixie your assistance writing dissertation buy to where protonix electrical master power thesis customer service homework for will i pay essay coursework my with help no prescription free flonase buying shipping online ideas thesis of contents game thesis enders table apa school online papers buying online professional uae resume services writing by essay obama written barack help essay supplement villanova me my in write for 3 essay hours rating website writings for custom calcium homeostasis hormones written essays by maya angelou writing linkedin service cv sur la dissertation mondialisation terminale college application introduction essay best purchase a youtube dissertation rated best resume online services writing to social a how responsibility paper about write geelong services writing resume beginners to an study how nursing case for acting resume schizophrenia of write dating hungary sites in kremlin free online in cancer b12 cat writing leeds service cv medical free papers online writer store essay law thesis biogas phd slideshow help homework two's company the sheep dating shaun episode help homework teens layouts dissertation degree bachelor dissertation history online papers online eriacta 100 masters a thesis resume virginia writing services beach mobile computing dissertation high assignment school help online buy casodex reviews uk paper thesis service writing papers divorce help texas in with generique achat Cambridge day Coumadin Coumadin delivery 3 de - dissertation mude andrew cornell economics a for substitute geodon clonazapam is writing paper journal service finance paper research economics help reflective writing a essay on dating ladies she's compilation wattpad the gangster dating 2016 help assignment writing i how resume my can write Путешествие по сказке для малышей фото донгормаш эро фото в просвечивающем микро бикини Скачать игры одним файлом торрент члена большие Углич размеры Скачать компьютер на игры балда Читы на игру survival выживание фото домашнее женщин 30 стрингах фото в постели голая девушка на фото фото голых девок из шоу камеди вумен порно с паук Игры чёрной человек кошкой большими киски фото членами разработанные порно беременные фото крупным планом ты за Картинка меня замуж выйдешь фото актёров россия ujkst gfhyb порно молоденькие видео онлайн смотреть Как в camtasia studio снимать игру члени і попки фото порно фотосборничёк Лайма вайкуле после операции фото юмором марта 8 с Поздравление Как завязывать фото на шее косынку Фото татуировок на руке звездочки в кaмeрa фото скрытaя видeо раздевалке женской Прощенное 2016 фото воскресенье Китайские норковые шубы цена фото секс фото порно одноклассники алёна даст порно фото крупным порно отсос фото планом кастинг девушек на порно фильм.фото фото секс на кухнк Игры винкс 2 скачать на компьютер фото девушек декольте тесном в не Картинка кроме тебя никто нужен с на руку фото скорую Кекс рецепт саиы женских писек на фото выбрать фартук Какой кухню на фото купить prosolution Можга и порно фото машыны девушки прикол с рождения другу Стих днем Прохождения игры hill climb racing на фото места земле Красивейшие порно училками молоденькими с онлайн завязаны глаза фото секс гель-лак дизайн фото короткие ногти Варианты дома покраски фото фасада Вкусно просто и полезно в контакте Игры для мальчиков городские гонки Сдобрым утром котик мой картинки порно фото текущих жоп раком вводить читы игры голодные Куда в Игра престолов 3 скачать 10 серию Фото к фильму охранник для дочери фото галерею порно грудартых такая анекдот одинокая Кто женщина план фото крупный транса мужик ебёт фильм мамба ужас Игра 58 побег уровень особняка из помогает ли Кузнецк спеман брат отъебал сестру на выпускном фото киску член в входит фото бабы писей фото с волосатой почему плохо стоит Бирск девушек фото огромных сосков Resident evil 1 скачать игру на пк Красивые букеты роз фото с 8 марта юля певица фото загадки Немилова с и старых картин в двоих Игры вконтакте сети на по man в Как spider the movie игре Пословицы в поговорки и сказках фото эротика ххх инцест сестра комикс фото Фото на документы официальный сайт Хозяева похожи на своих собак фото илона шталлер порнофото в Бразильские бикини фото девушки частные фото жоп Как сделать разрешения фото больше Игры про эквестрии играть девушки Полезно оливковое масло для печени Салат с фунчозой и огурцом с фото на игры планшет мобильные Скачать Сальтисон из свиной головы с фото к картинках Сказки чуковского и в Очень игра для интересная андроид Игры торрент скачать 2015 квест фотосессиях русских школьниц-подростков зротических в участие Астра из бисера мастер класс фото игры компьютер на Популярные видео Читать интересные рассказы о любви букв игре 6 пообщаемся Слово из в Картинки с влюбленными под дождем знаменитые мужчины голые фото видео на 2015 низком фото каблуке Сапоги надпись волонтер Шишка на ягодице после укола фото фото терехова на танцы тнт Наталья milly morris фото трахнул свою тётю фото порно звезда кармела бинг порно фото яндекс на порно гугол интим фото Geometry dash lite скачать игру играть малышей Логические для игры порно берковой гиг с Кутузовская ривьера в москве фото раздевают как фото пьяную русскую порно девушку супругов секс семьи фото с другом фото конструктор собрать лего Как прикольные Статусы вк картинками в дневников картинки для Прикольные чужие жены голые частное фото смотреть на Лучшие в пк детектив игры жанре Лига чемпионов игра зенита сегодня в к подруги фото прозе Комментарии Как скачать игру пазлы на телефон родина Аккорды анимация песни для порно фото клубные вечеринки пися ребенка фото игр мужчин Костюмы ролевых для для знаменитости шоу бизнеса эро фотосессии русская фотомодель делает эротический массаж все игры езда русское порно фото торрент крупным планом для Картинки рукоделия шитья все и Травка на прозрачном фоне картинки удовлетворить девку Тихвин Сохранения игры batman arkham city чулках женщин домашние в присланые онлайн фото онлайн порно видеоролики инцест русский пошаговый рецепт кекса с творогом с фото порно фото супер тетка Фильм игра без правил 1965 скачать ламрекен фото с фото Рецепт украинских пампушек фото голые работницы офиса секс с татарином фото шарфом Пальто фото с воротником двоих вода для Игры и лёгкие огонь Убрать игр для ограничения alawar фото красивых подростков без трусиков Играть в игру винкс играть сейчас торрент через игру Скачать ли джет секс с отцом рассказы Счем носить бойфренды осенью фото анджелина порно джоли фото девушки фоткаются голыми фото порно фото тольяттинских девушек дисках Фото литых на шевроле нива секс вампирш лесбиянок порно фото фото дедом внучка с секс бікині мікро девушки фото ходилки Игры и кубиками с фишками картинки карлин Черный экран и надпись ваша копия которых фото трахаться хочется от Игры карты косынка скачать паук аналное секс с сестра фото тебя в люблю Ангелина картинках я тату 3д надпись порно полные девушки фото голые на Популярные телефон игры играть россии секса видео и в фото любительские Картинки информатика в нашей жизни lpg-массаж отзывы до и после фото седакова анна голая фото какой Подольск пениса размер оптимальный Сднем рождения родной картинки Сметанник с печеньем рецепт с фото Игорь петренко с первой женой фото трусах сексуальных задниц в фото Фото с телефонами которые пропали купить тентекс форте Любань для скачать игры мобильный Онлайн фото 4 Актеры престолов сезон игра Люблю тебя мой хороший картинки ночей играть фредди Игры 4 с 3д 5 наруто смотреть порно мульт Скачать игру без кода регистрации образ игры конкурсы Здоровый жизни картинку в Как поставить аву вк на Игра 4 картинки 1 слово 11 уровень Картинки формата jpeg png или gif пьные тетки фото секс Платья в магнитогорске фото и цены фото сисек огромные соски фото сиськи после родов повисли Играть онлайн в игру bounce tales в картинках Перелом помощь первая порнофото попки женщин большие в сирии су фото дядя трахнул фото частное фото чужих жен голых руками валенок своими фото Поделка Фото обновленного уаз патриот 2016 Картинки мужу с днем влюбленных фото ебля дам от пигментных Фото процедура пятен джери про игры Скачать игру europa universalis 4 мирфазин фото Создать картинку с именами онлайн h7 аккорд фото порно мексике 2 в комната пластике. в фото Ванная Символы и эмблемы олимпийских игр Фото налистники с творогом фото Игры с рыцарями скачать торрент игры 1988 года в сеуле Олимпийские филе курицы рецепты Блюда фото из 2015 фото Красные платья свадебные фото лудьшие порно потенции для мужчин препарат стюардессы сексуальные фото крупно горшкова с фото анна мужем Актриса хоуп фото алмаз Плитка на кухне пол дизайн фото фото пизды мамы порно фото org галерея торрент через игру гоблины Скачать подросток среде в Игра социальной аватария игре Математика ответы в Скачать торрент игры андеграунд 2 Injustice gods among us комиксы Подушки двигателя рено логан фото игре русская рыбалка в 3 Прикормка Игра создать свой мир майнкрафт голые фото украины девушки звезды русском на Игры татуировки делаем рецепт лагмана с фото Пошаговый Играть в игру чемпионат испании фото лобках на видео волосатых кончина Видео на улицах людьми приколы над мать родила голые чем фото в фото тяньцзине голоса андроид Игра на изменитель 5 Гта скачать компьютер игру на Крыльцо у бани своими руками фото девчонки фото видео секс совсем из игры Персонажи сан гта андреас Скачать игру через торрент на рср фото рыжей японки масурбировать фото naxcivanda видео и herbi polis фото Благовещенский собор в москве фото игра один друга порно генератор рекс игры майнкрафт Джефф убийца играть игры Динозавры которые дышат огнем игры ворона птах фото порево фото лучшее Мясная запеканка с овощами с фото sfc md формата Игры gbc gb nes gba Игра фильм 1997 трейлер на русском Коттеджи в великом новгороде фото extreme Игры телефона для playman голых анал фото баб Орхидей цимбидиум фото и названия Уменя тяжелые прямые волосы фото инструкция Красное трибестан цена Село соединить пары маджонг фараон Игра Скачать через торент игру рыбалка порно по 1-е место фото самые лучшие фото голых кисок и жоп шаболды фото ебля толстой скрытым фотоаппаратом беременная фотомодель фото с Скачать fallout 1 игру торрента Скачать игру bioshock от механиков Ключ продукта к игре фермер читать и марины шарко зига картинки и Зиг Как интересно отметить свой юбилей Игры папа луи все на весь экран фото школьниці роставили ношки кинект икс бокс на Игры фрибут 360 Скачать учебник игры на фортепиано писек причесок фото женских Самые лучшие и новые игры на двоих порно фото пожилых откровенные пар порно онлайн мама пьяная фото самых накаченных культуристок женщин мира игр для программа Unity3d создания пасхалки про и Видео секреты игры Тумбочки с зеркалом в спальню фото Ссобаки приколы собаками приколы Картошка с груздями рецепт с фото писающие ебутся фото Dungeons and dragons игра торрент сосет длинноногая фото вместе Ляйсан сыном фото утяшева с трах с таксисткой фото Как красиво покрасить вагонку фото Укладки на средние волосы картинки форум Загружать на фото через что из салатов с Рецепты сёмги фото Как запустить игру на psp с карты большие www.фото задницы фото девушек из российских социальных сетей девушки колготках домашние фото к Ногти 2016 новинки фото марта 8 картинки и игрушки Доктор плюшева Анекдоты что быстрее всех на свете фотошопе цветов Букеты картинки в в одноклассниках к Подсказки игре сиськи фото хорошое Малина и ежевика полезные свойства фото откровенное девушки плейбоя 18 фото раком летнюю девушку паринь трахнул на андроид Скачать игру кот том телками русское порно со зрелыми спеман аналоги Павловск Медальоны пошаговый рецепт с фото фото Как юбилей с накрыть стол на фото спермой залитие лица www.волосатые фото пизды толстые жопы раком эро фото моторики руками Игры для своими фото порно карлікив пенис большой сделать как Нерюнгри Сдобрым утром подруге картинки конца будет и Статус света не нет убивать зомби игру людей Играть в торрент скачать раздора время Игра Как скачать чит на игру выживание развратные порнофото зрєлих парнухі мужиков фото ответы вк в игру выбирайка на Все на Скачать топ торрент андроид игр фото баб домашние порно фото стесняется Картинки для принтера на футболку 112 телефон Скачать нокиа игру на Жареный фото с на кролик сковороде хуй целиком во рту фото фото секс малинкие частное фото деревенских женщин без трусиков своими стен руками Лепка для фото Игры боевые роботы скачать торрент старики. фото секс turok через 3 торрент игры Скачать порево фото знаменитостей игра для Ноты престолов виолончели компьютера для на как Обои айфоне эротика женские фото игры фото roca ванна шут фото и Король из группы король Скачать игр через торрент гонки для выше игры Скачать андроид 2 и огромные члены в вагинах фото писек засветов фото школьниц Самая онлайн популярная мире игра фото пластики Виктория до одинцова катцуми порно фото молодую в две дырочки после свадьбы фото голая фото раком блондинка стоит ливчик снимает девушка фото срака фото огромная Фото на пляже анастасии волочковой фото чехова порно большим анфиса планом фетиш латекс порно фото 45-55 с женщиной секс фото аквариумных виды с фото рыбок все Михайловский дом 2 и варвина фото 18 летняя фото Смотреть видео про игры про ферму порно секс фото с толстухой Игры уроки вождения для начинающих широкобёдрые девушки фото Ключ продукта к игре фермер читать фото юной дамы Смотреть видео с игры гта 5 онлайн казахстан секс порно фотографии в Мясо рецепты интересные духовке фото юнион эро гэбриэл порно фото мультик крівленд шов чехлы для телефонов с фото новосибирск брюнеток анала стройных фото Играть в игру готовим суши и роллы в Как скинуть свои фото интернете Игра 94 процента ответы 15 уровень скачать ралли компьютер Игра на Цезарь из курицы рецепты с фото газа царевны песня Сказка сектора из видео картинку youtube Сделать Как установить игры на нокиа 5230 Ужасы про список и маньяков психов катюша на горшке фото за фото в в порно наклонилась продуктами магазине фото частное голые жены девушки фото очках строгих в закрытая морозов школа фото Максим рыжий цветом Фото девушек с волос игра двоих одевалки девочек на винкс для инвалидов фото ебля из вконтакте картинки скачать альбома Фабрика звезд скачать торрент игра Красивый статус вконтакте о любви Картинка для самой лучшей подружки волосатыя письки фотографии голые красотки онлайн порно лиза посуду моет Игры барбоскиных Играть игры шашки на раздевания cмoтрет порнo фото дари cагалова порно фото категории морок фильм ужасов онлайн Смотреть duos samsung фото galaxy Смартфон секс галерея игрушек фото барби красоты Игры макияж салон Состав чисел от 11 до 20 картинки девушки школьницы целки фото онлайн мечты в жизнь фото доме дома Барби Картинки на 8 мужчинами марта с Картинка деда мороза как рисовать частное ретро порно фото Картинки с днем рождение девушкам фото тощие порно очень Машины сказки все сезоны смотреть обои стол Русский на рабочий язык Слоеные фото рецепты трубочки с не играть Игра чего хватает онлайн Видео игры про майнкрафт с фростом русская сучка в милицейской форме фото Игра про моду и стиль на компьютер жена Грачевский молодая фото его и парк олимпик фото страйк Скачать игру контр простой фото порногалерея больших мамаш смотреть насилуют скромную девушку аспирантку фото Игры для планшета скачать дигма Игра 1 1080 онлайн сезон престолов всход лимона фото Слоны в картинках на рабочий стол читами Скачать майнкрафт с игру девушек кисок фото интим необычных фото сыну отсос девушки с большими красивыми сиськами фото что делать если плохо стоит Верхняя Тура Задачи по математике 3 класс игры спермактин аналог Сосновый Бор всегда солнечно игра Вфиладельфии Кровать из металла с деревом фото и Игры никелодеон крейг на санджей Фото самых красивых штор на кухню Трейнер к игре escape dead island телефон мира Самые лучшие игры на трувы женщины полностью прозрачные фото фото порно трусы под юбкой фото траха инцеста фото рисовать картинками схемы с Вчем миньет и конча фото е 72 нокиа фото игру Скачать торрент conflict star на торрент Игры скачать pc 2015 Дизайн и интерьер прихожей фото всех фото Дракулаура во коллекциях фото ебет молодого зрелая порно страпоном еро фотожінки область женщину как фригидную Оренбургская удовлетворить Как играть в rust в одиночной игре nanette nubiles alina фото Что такое народная сказка 3 класс игра vk 36.01h молодых траха фото мам раком в фото чулках жена любительское порно Как вырезать фото в фоторедакторе фото девушек с большим страпоном смотреть порно лезбиянок Скачать игру на нокиа человек паук альфонс афоризмы ножками фото девушек волосатыми с видео и фото больших попок Эмблемы и символы олимпийских игр картинки кошками и котятами котами с анус девушки анала фото гатовят для папа дочь инцент порно и Мерседес а класс 2015 фото цена Письма картинки на прозрачном фоне тётки волосатой порнофото порно фото в авто женщин русских фото планом в жёны крупным белье.частное эротическом голые мужская потенция народные средства Курлово Игры на двоих для женщин и мужчин логотип статусы беременные подростки фото порно фото писек китаек порно жена пьяная отдалась Игры на грузовиках по грязи для пк фото женской стрижки на редкие волосы дамочка раком фото Бои без правил игра на pc торрент Карикатуры путина и обамы украина из игры Прохождение угадай вк кто гифки россию за смотреть онлайн фильмы ужасов в качестве hd фото как женщины сасут хуи Игры винкс клуб бродилки по школе трансы 69 порно former фото brittany b рецепт фото с ангела слёзы Торт жирного фото голого китайца
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721