ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.88

І. В. П’янковська,

О. В. Тишко,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Стаття присвячена проблемі ефективної організації самостійної роботи студентів другого курсу мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудiювання. У статті проаналізовано критерії відбору аудіо й відеоматеріалів та схарактеризовано структуру завдань для самостійної роботи, зважаючи на особливості розвитку різних механізмів аудіювання. Авторками статті запропоновано детальний опис прикладів завдань для самостійної роботи за різними напрямами, розроблених відповідно до вказаних критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу.

Ключові слова: самостійна робота, студент, аудіювання, механізми аудіювання.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме эффективной организации самостоятельной работы студентов второго курса лингвистических специальностей для улучшения навыков аудирования. В статье проанализированы критерии отбора аудио- и видеоматериалов, а также дана характеристика структуры заданий для самостоятельной работы, принимая во внимание особенности развития различных механизмов аудирования. Авторы статьи предлагают детальное описание примеров заданий для самостоятельной работы по разным направлениям, которые были разработаны соответственно критериям и требованиям к аудитивным текстам для студентов второго курса.

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, аудирование, механизмы аудирования.

 

ORGANIZATION OF LANGUAGE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AIMED AT IMPROVEMENT OF THEIR LISTENING SKILLS

The article considers the process of efficient arrangement of students’ individual work with the purpose of improving their listening skills. Since independent work of the second-year university students comprises up to 43% of the whole learning load, special attention is placed on analyzing criteria for choosing audio and video materials for self-study. Regarding the fact that listening skills are the core skills for mastering a foreign language, the peculiarities of developing principle listening comprehension mechanisms have been presented in the article. They are: comprehension of the speech flow, prediction of information, processing mechanisms, listening memory, logical processing of the message content, inner speaking. There have been outlined peculiar features of the assignments given for individual work taking into account peculiarities of listening comprehension mechanisms. Referring to the curriculum requirements for the second-year students the authors of the article have presented a meticulous analysis and description of such task areas for enhancing listening skills as preparation for the module tests, laboratory works and home watching. A special attention is drawn to the sample tasks skillfully selected in accordance with the requirements for the listening texts for the second-year university students. Finally, the authors mention a range of difficulties encountered by students while accomplishing individual listening assignments.

Key words: individual work, student, listening comprehension, listening mechanisms.

Постановка проблеми. Відповідно до умов Болонської декларації самостійна робота студента набуває більшого значення в процесі навчання у ВНЗ, в той час як частка прямого інформування й аудиторної роботи зменшується. З огляду на це, у сучасній вищій школі виникає потреба у застосуванні інтерактивних форм самостійної роботи студента під керівництвом викладача. Така потреба обумовлена зростаючою роллю здатності до самостійної праці, самоорганізації та самоосвіти студентів, а також сучасними вимогами до фахівця з вищою освітою, здатного до засвоєння та практично застосування осмисленої інформації.

Одним із найпоширеніших способів отримання інформації сьогодні є аудіо- та відеоматеріали (подкасти, хмарні сервіси на зразок Sound Cloud, мережі Youtube, Vimeo тощо), тому проблема організації самостійної роботи з розвитку навичок аудіювання студентів є надзвичайно актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти організації самостійної роботи студентів представлено у працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Безпалька, П. Підкасистого, А. Петровського, С. Рубінштейна, О. Біляєва, Л. Паламар та інших. Проблема навчання аудіювання студентів мовних спеціальностей знайшла відображення у наукових розвідках Н. Абрамовської, Д. Агапової, І. Алексєєвої, О. Бочкарьової, І. Задорожної, Б. Ліхобабіна, Ю. Нікітіної, А. Черкашиної тощо.

Метою статті є опис та узагальнення видів самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання на прикладі студентів другого курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» (далі – НаУОА).

Виклад основного матеріалу. В ході аналізу наукових джерел нами виявлено, що під самостійною роботою студента розуміють сплановану разом із викладачем самостійну навчальну діяльність, яку студент виконує під методичним керівництвом і контролем викладача без його прямої участі [4, С. 249]. Метою самостійної роботи студента є отримання знань, розвиток умінь та формування навичок, а також надбання низки компетентностей, необхідних для професійної діяльності майбутнього фахівця.

Аудіювання є не лише одним з найважливіших мовних умінь, а й часто найменш розвиненим у студентів й таким, що викликає труднощі. Проте, оскільки аудіювання є передумовою для оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності, постає необхідність працювати над розвитком аудитивних умінь безпосередньо на занятті і у позаудиторний час. Відтак, організація самостійної роботи з цього виду діяльності набуває особливого значення.

Вивчення англійської мови на другому курсі факультету романо-германських мов НаУОА відбувається на основі комплексу Upstearm B2 Plus. Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, цей рівень передбачає, що студенти можуть розуміти на слух:

 • об’ємні висловлювання та лекції;
 • складну аргументацією на знайомі теми;
 • більшість ТВ новин та програм про поточні події;
 • більшість фільмів літературною мовою [6].

З огляду на це важливо, щоб завдання для самостійної роботи студентів включали в себе матеріали різної тривалості, жанрової приналежності та стилістики.

І. П. Задорожна пропонує такі критерії щодо відбору аудіо- та відеоматеріалів для самостійної роботи студентів:

 • автентичність, яка передбачає прослуховування носіїв мови;
 • мотиваційна значущість, яка полягає в цікавому сюжеті, захоплюючому змісті;
 • тематичність, що полягає у відповідності темам програми;
 • інформативність, яка реалізується в забезпеченні студентів новою, цікавою, актуальною та корисною для них інформацією;
 • посильність та доступність у змістовому і мовному плані, а також стосовно обсягу;
 • лінгвосоціокультурна спрямованість аудіотексту (представленість лінгвосоціокультурної інформації в тексті, тобто її діапазон і різноманітність);
 • варіативності текстів за: гендерною ознакою (демонстрація зразків чоловічого і жіночого мовлення); соціальним параметром (демонстрація мовлення освічених і неосвічених носіїв мови); віковими ознаками [2, С. 92].

Слідом за І. П. Задорожною, ми вважаємо, що для розвитку компетенції в аудіюванні, під час самостійній роботи студентів доцільно використовувати такі види вправ: некомунікативні, умовно-комунікативні; рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні; з повним, частковим, мінімальним керуванням; без ігрового компонента; без опор, із спеціально створеними опорами, з природними опорами; індивідуальні, парні [2, С. 92]. Вказані види вправ мають бути спрямовані на розвиток таких механізмів аудіювання як сприйняття мовленнєвого потоку, розвиток ймовірного прогнозування, розвиток механізму осмислення, розвиток аудитивної пам’яті, встановлення логіки смислового повідомлення, розвиток внутрішнього промовляння [2, С. 92].

Представимо деякі приклади вправ, спрямованих на розвиток кожного з цих механізмів (за І. П. Задорожною):

 1. Сприйняття мовленнєвого потоку: прослуховування фрагмента і запис ключових слів; прослуховування фрагмента тексту і його переказ з використанням ключових слів.
 2. Розвиток ймовірного прогнозування: прослуховування початку речення і визначення, яка граматична структура вживатиметься далі, порівняння з аудіозаписом; заповнення пропусків у поданих реченнях, перевірка правильності шляхом прослуховування аудіотексту; прослуховування початку аудіотексту і його самостійне завершення, прослуховування завершення і його порівняння з власним припущенням.
 3. Розвиток механізму осмислення: визначення теми повідомлення після прослуховування фрагмента; прослуховування аудіотексту і визначення речень, які передають основну думку тексту; визначення основної ідеї аудіотексту після його прослуховування.
 4. Розвиток аудитивної пам’яті: повторення фраз після їх прослуховування; повторення речень після їх прослуховування; повторення за диктором реплік діалогу, відтворення діалогу.
 5. Встановлення логіки смислового повідомлення: прослуховування аудіотексту і прослуховування тверджень щодо змісту аудіотексту в правильному порядку; виправлення помилок у послідовності подій у короткому викладі змісту аудіотексту.
 6. Розвиток внутрішнього промовляння: повторення аудіотексту за диктором [2, С. 94].

Під час організації самостійної роботи студентів з аудіювання, також варто брати до уваги вимоги Програми з англійської мови для університетів/інститутів [5], де значну увагу в самостійній роботі на І-ІІ курсах рекомендують приділяти ознайомлювальному і детальному аудіюванню.

Для досягнення цілей самостійної роботи, завдання з аудіювання повинні базуватися на ефективному комплексі вправ. У сучасній методиці навчання іноземних мов визначено дві групи вправ для навчання аудіювання: підготовчі та комунікативні (мовленнєві). У підготовчих вправах формуються 1) фонетичні, 2) лексичні та 3) граматичні навички аудіювання. Друга група вправ – комунікативні – виконуються з метою розвитку вмінь аудіювання на основі прослуханих текстів [3, с. 135].

Вважаємо за потрібне зазначити, що в методиці навчання ІМ визначено такі етапи роботи над текстом для аудіювання: установчий (передтекстовий), супровідний (текстовий) та післятекстовий [3, С. 135]. Отже, вправи, що передують прослуховуванню тексту (Pre-listening), мають на меті подолання труднощів перед початком прослуховування тексту, зацікавлення у слуханні тексту та полегшення процесу розуміння іншомовного мовлення. Далі викладач пропонує текст для самостійного прослуховування та надає завдання, яке сприяє активізації розумової діяльності студентів під час слухання (While-listening).

Післятекстові вправи (Comprehension Check) спрямовані на контроль розуміння прослуханого тексту, формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок. На цьому етапі доцільним є використання тестових завдань та таких видів роботи як драматизація, дискусії, бесіди, які сприяють розвитку вмінь непідготовленого мовлення. Заключними є завдання (Speaking, Writing), пов’язані з детальним переказом тексту, а також з іншими творчими видами роботи, що реалізуються в непідготовленому мовленні.

Відповідно до навчальної програми курсу «Англійська мова» (В2+) [7] для студентів напряму Філологія Національного університету «Острозька академія» на самостійну роботу студентів припадає 43% від загальної тривалості курсу, а саме – 97 годин з 225 годин, відведених на курс. Саме тому важливим завданням викладача, який є також і методичним керівником самостійної роботи студентів, є ефективне її планування і методичне забезпечення. Вирішення цих завдань передбачає використання низки підходів: системного (самостійна робота студента розглядається у тісній співпраці з викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної роботи, через взаємопов’язаний розвиток різних видів мовленнєвої діяльності), діяльнісного (самостійна робота студента-філолога спрямовує його залучення до активної мовної та мовленнєвої діяльності, роботу зі словниками та довідковою літературою, на використання активних та інтерактивних методів самостійної навчальної діяльності), комунікативного (самостійна робота передбачає підготовку студента до комунікативної діяльності та її здійснення під час самостійної роботи), особистісного (покликаний враховувати мотиваційну сферу студентів та їх індивідуально-психологічні особливості при роботі з навчальними матеріалам) та культурологічного (у процесі самостійної роботи студент має глибше пізнавати культуру країни, мова якої вивчається, через використання автентичних матеріалів) [1, С. 142].

Самостійна робота студентів-філологів другого курсу з вдосконалення навичок аудіювання охоплює три напрями:

 1. Підготовка до модульного контролю.
 2. Лабораторні роботи, спрямовані на розвиток окремих механізмів аудіювання.
 3. Перегляд фільмів з подальшим виконанням завдань та обговоренням.

Розглянемо детальніше зміст та приклади вправ до кожного з цих напрямів.

Підготовка до модульного контролю передбачає виконання завдань подібних або тотожних до тих, що вони матимуть при написанні модульного тесту. Завдання для підготовки до модульного контролю спрямовані на відпрацювання логарифму виконання завдань у форматі іспиту FCE (First Certificate in English). Під час виконання таких тестових завдань відшліфовується технічна сторона подолання труднощів, покращуються вміння прогнозування можливої інформації, зокрема, граматичних та лексичних структур, власних назв, розмовних кліше і т.п. Студенти виконують ці завдання самостійно, у зручний для них час, використовуючи навчальну платформу Moodle. На парі викладач обговорює зі студентами труднощі, які у них виникають під час самостійного прослуховування, просить обґрунтувати відповіді, звертає увагу на окремі граматичні та лексичні структури.

Вважаємо за потрібне зосередитися на чотирьох типах завдань для аудіювання, які включені у структуру модульного контролю дисципліни «Англійська мова» для студентів 2-го курсу факультету романо-германських мов НаУОА.

Завдання 1. Необхідно прослухати 8 коротких діалогів або монологів, які взяті із повсякденного життя, і відповісти на одне запитання до кожного, обравши один із 3-х запропонованих варіантів відповіді. Цей тип завдання має назву multiple choice questions. Під час тесту аудіозапис програється двічі. Природно, що студенти, виконуючи завдання вдома, мають змогу прослухати запис і більше разів, проте дослідження довели, що найпродуктивніший результат демонструється після першого чи другого пред’явлення [8, С. 137]. Труднощі, які виникають під час виконання цієї вправи, пов’язані із потребою швидко переключатися з однієї ситуації на іншу та щоразу адаптуватися до іншого акценту, тембру голосу, темпу мовлення тощо.

Завдання 2. Студенти мають прослухати монолог та заповнити словом чи коротким виразом пропуски у реченнях, які представляють основні ідеї тексту. Такий вид завдання має назву gap-filling або note completion task. Відповіді можуть містити не лише окремі слова, а й числа та власні назви. Перед прослуховуванням аудіозапису студенти вивчають оточення пропуску: попереднє і наступне слово. Це дає змогу максимально точно спрогнозувати пропущене слово чи фразу. Під час першого прослуховування запису, студенти заповнюють пропуски у реченнях, а під час другого можуть перевірити та доповнити свої відповіді. Як показує досвід, найбільше труднощів виникає при наявності власних назв: географічних об’єктів, імен людей, назв рослин, тварин тощо.

Завдання 3. Цей тип завдання має назву multiple matching, яке полягає в тому, що студенти повинні поєднати п’ять з шести чи восьми тверджень із одним з п’яти мовців. Труднощі при виконанні цього завдання викликані саме наявністю однієї чи більше зайвих опцій, а також подібними по своїй суті ідеями у переліку.

Завдання 4. Студенти мають прослухати інтерв’ю та дати відповіді на запитання, обравши один із трьох варіантів (multiple-choice questions). Цей тип слухання є детальним аудіюванням, оскільки направлений на пошук певної інформації, вказаної у запитанні. Труднощі у студентів виникають через те, що всі варіанти відповіді певним чином згадуються у тексті запису, проте лише один з них відповідає тій інформації, про яку запитується завданні.

Наступним напрямом самостійної роботи з аудіювання студенів-філологів є лабораторні роботи. Цей вид самостійної діяльності студентів спрямований на вдосконалення аудитивних вмінь за допомогою прослуховування аудіоматеріалів, їх транскрибування та інтонування, з подальшим відпрацюванням фонетичних навичок. Наведемо приклади лабораторних робіт, вказаних у Робочій програмі з дисципліни «Англійська мова» [7].

Лабораторна робота 1. У рамках теми “Modern Living” студентам запропоновано навчальний запис, що являє з себе рекламу готелю від певної туристичної агенції. Сприймаючи на слух, студентам необхідно записати почуте без помилок, інтонувати отриманий текст, відпрацювати вимову з максимальною відповідністю до оригіналу та вивчити напам’ять. Вивчений уривок має бути представлений в аудиторії.

Лабораторна робота 2. У рамках теми “Making A Living”, студентам запропоновано прослухати один із епізодів подкасту Great Lives [9], у якому відомі люди обговорюють відомих представників різних професій. Завдання студентів полягає у тому, щоб вибрати трихвилинний уривок з епізоду, записати й інтонувати його та навчитись відтворювати його максимальною відповідністю до оригіналу. Студентам рекомендовано записати своє відтворення тексту, використовуючи диктофон чи сайт Vocaroo, та надіслати викладачеві для перевірки та аналізу. Крім того, студенти мають узагальнити зміст програми у 10-15 реченнях та представити цю розповідь на занятті.

Третім напрямом самостійної роботи з аудіювання є перегляд фільмів мовою оригіналу з подальшим виконанням завдань та обговоренням. Тематика обраних фільмів відповідає матеріалу підручника для кращого засвоєння студентами лексичного матеріалу та розвитку комунікативної компетенції. Користь перегляду фільмів для вдосконалення навичок аудіювання полягає в тому, що вони містять як буденну так і складнішу, стилістично-забарвлену лексику, відображаючи культуру країн, мова яких вивчається, а також ознайомлюючи студентів із побутом, історичними та культурним реаліями середовища, у якому відбувається дія фільму. Серед завдань до фільмів зазвичай використовуються такі:

 • ідентифікуйте головних героїв відповідно до фото;
 • ідентифікуйте героїв відповідно до їхніх висловлювань;
 • охарактеризуйте головних героїв;
 • встановіть хронологію подій фільму;
 • поясніть значення запропонованих слів та виразів, надайте речення з фільму, у яких їх використано;
 • поясніть символічне зображення окремих явищ у фільмі;
 • висловіть свою думку з приводу вчинків голових героїв тощо.

Висновки. Отже, сьогодні у вищій освіті зростає значення самостійної роботи студентів з огляду на положення Болонської угоди, відповідні зміни у системі вітчизняної освіти та все вищі вимоги до рівня підготовки майбутніх фахівців. Оволодіння навичками та вміннями аудіювання є невід’ємною складовою загальної мовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей. Вирішенню цього завдання сприятиме ефективна організація самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання, що базуватиметься на низці наукових підходів, виборі форм, методів та засобів навчання, відборі матеріалів згідно обґрунтованих критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу. В сучасних умовах, організація позааудиторної навчальної діяльності студентів неможлива без застосування Інтернет-технологій та електронних навчальних платформ, тому результативність самостійної роботи великою мірою залежить від методичної грамотності викладача, його вміння доцільно застосовувати наявні ресурси, стимулювати пізнавальний інтерес студентів та вчасно контролювати виконання завдань.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вважаємо вивчення труднощів, що виникають у студентів під час самостійного аудіювання, та розробку комплексу вправ, спрямованих на більш ефективний розвиток окремих механізмів аудіювання.

 

Література:

 1. Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності  під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.
 2. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні / І. П. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2013. – №1. – С. 89-96.
 3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
 4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – С. 249.
 5. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект /С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої, М. І. Солов’я. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2001. – 245 с.
 6. Рівні володіння іноземною мовою відповідно до Рекомендацій Ради Європи (РРЄ) і українська інтерпретація цих рівнів [Електронний ресурс] – Режим доступу : umsa.edu.ua/scale.pdf
 7. Робоча програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2016. – 13 с.
 8. Тарнопольський О. Б. Методика навчанняіншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти:навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.
 9. Great Lives BBC Podcast [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qxsb/episodes/downloads

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online london service resume best writing on Aurora Nizoral prices india generic best Nizoral - writing a for sales manager cover letter homework worksheet help statement income solomon help do papers lebanon papers research helper homework aim papers online adoption dissertation prospectus support writing a help ballad depression the great of causes college website papers best to buy for sample resume salesman homework grade for help 2 to parchment buy paper for writing where essay order dnr review help assignment my coursework in uk phd by custom meister essay discount help essay exam bar california write paper to proposal what on my writing service essay forums personal statement medical essays sample school for job of letter application hiring for example melbourne essay writer help algebra glencoe 1 homework written student essay esl sur la cours francais dissertation de skills engineer in resume for mechanical key management case study out buy a essay to application good write 5 paragraph how essay footnotes with allergy resu testing allegra write to an need essay write someone pay dissertation to me my writing help essay coursework help law with online Fluoxetine Fluoxetine worldwide singapore in help fruit homework seeds monocot a thesis to help statement write custom paper companies writing to essay your someone write for pay service superiorpapers term writing paper at homework do starbucks my i can school essay help graduate writing essays for dummies tuck of everlasting thesis homework database help thesis logistics on phd law school for sale papers australia services ghostwriting research essay online papers designer cover creative letter web spectrum essays autistic disorder attention disorder research deficit papers hyperactivity essays psychological disorders medizin dissertation ratification of essays to written urged constitution the stress thesis phd oxidative order online 018 resume coursework sites writing my do my domyassignment assignment help jiskha physics homework homework helpline canada best service uk writing dissertation film service writing delaware resume winning dissertation thesis download writing the or services editing prices thesis economics abstracts dissertation quality dissertation doctoral service writing sybil disorder identity dissociative study case drive men epilepsy sex dilantin branch live help homework library should be essay service compulsory military in help homework biology editing services online writing service cv glasgow us writing in az services phoenix resume writing Aralen Gillam suisse buy achat - Aralen pour la tadacip in netherlands rwanda genocide essay uk essays law online buy buying college papers for of letter medical writing school recommendation editing service canada essay distribution resume job seeker solved question papers online amie pharmacy online buying canadian - Lanoxin prescription Lanoxin no 400 Saint-Felicien buy personal paper statement writing best services resume 2016 physiology anatomy help homework to research help paper write on phd literacy thesis resume example objective for sales nwespaper writer sample for mechanical resume engineering homework ill my later do associate cover with experience no sales letter for phd dissertation international thesis paper research buy custom who dating online cybermen meme doctor legit essay meister is custom associate resume for sales put to a skills on homework analytical help free chat online argumentative essay Xr - Salem Xr Glucophage shipping prescription free worldwide non preise Glucophage phone best resume buy windows app help english site homework forum essay scholarship help Winnipeg dosage Lotrel purchase - Lotrel proofread i dissertation write to need someone my history dissertation abstracts dating duane kamihara paper white professional writers infocus bangalore dating in company dissertation multilinguism phd migrant workers how write phd paper to examples assignment statistics me write do for my for report my me homework bitesize homework helper pdf disorder study anxiety case i need papers help writing research custom papers best homework help os mapzone research economy paper global on 99 online order resume logic first homework solution order research papers me write for on papers custom terrorism research homework college help economics writers with block can help what accounting essay vancouver service side price Amoxil Amoxil effect mg 100 paper personal writing service homework help history us help homework oedipus rex americas best reviews writing resume service and cheap plates napkins paper buy netherlands tadacip tetracycline in wp thesis buy theme without ordering maxalt cheap prescription learner assignment on the focus help writers it professional resume for an to how write admission essay college yourself for dissertation a literature for how review a to start pre help homework k for violation school essays topics essay primary norm social i essay writing with help need my river homework the nile help essay write my generator cctv essay on me uk for my do dissertation sale papers for page 1 on from subject buy pencils to essays pixels my write name greek homework zoology help with my homework finance help level sociology help essay a vs inc daan debate ang video dating letter cover academic phd help homework online math free can check nootrop-piracetam purchase where i an with e buy buying is paper safe research online a case antisocial personality pdf disorder study medical for sample externship of recommendation letter assistant writing services forum essay for me paper someone my write to 2011 writing 2014 services best resume buy photosynthesis paper where to online deliverey Voltarol Joliet in - fast acquistare italia Voltarol pdf dissociative case disorder identity study online movie help allegra kuney college essay admission for malaysia writing thesis service in obese senior for loss weight citizens writing research paper guide hire ghostwriters for freelance help room my essay description service writing job tablets ansaid North tablets canada buy to 400 - Charleston Slimfast Slimfast online mg buy in pharmacy benadryl help statistics assignments computer my resume my do integers homework subtracting help chegg help cancel homework world cv writing services best london homework helper my job federal resume help requesting medical recommendation for school of letter augmentin 875 half of life study service case writing cheap to no nootrop-piracetam script where purchase tterm txt direct 3 help paper 3 allergy homeopathic remedies help homework symbols map 5 netherlands Lincocin in Kingston tadacip Lincocin mg buy - online homework help math with for application letter sales lady papers online term buy help writing college reasearch paper порнофото эль макферсон порно высокая японка голая rachel elizabeth фото смотреть негритянок фото худых симейка порно фото супер порно фото подглядывание в замочную скважину сальма хайек фото шоп порно смотреть онлайн королеву наташу слушать частное фото голых студетнов супер толстые жопы фото в фото секса басеине фото галереи домашнего секса жк булатниково форум порно фото галереи сочных мамочек руки в фото жопе футбол трансфер немецких порно мам фото порно с обезьяной фото и видео доч папа секс фото порнофильмы 1999 инцестом архив с фото фото мучительный секс на лена природе грудастая фото фото юных голых подростков ёбля траха фото крупноe фото рожaющих жeнщин фото домашнее русских интим вытекающий глотает порно фото попы из сперму лучших боевики комедийные список голых фото и женщин красивых самых хищные звери теток ебут мужки фото голых девушек брюнеток фото полненьких фантостическое порно фото галлереи фото пенис в анале комедии итальянские vigrx plus цена Истра фото мужчин с голым женнские анал крупным планом фото пьяная бабушка пошла фото внуку к летнему 10-ти хуй сосет фото армянка худощавая удовлетворить как девушку Дмитриев быстро жд фото лисичанск порно фотодевушек по 18 сосу член мужу фотоальбом в попку фото родную тетку старики в сексе фото стоимость в италию визы elefantenok фото порно жопы негритосок аниме картинки фото секс порно фото любовь в подъезде порно фото симпсонов и футурама фото нудисток кр.планом.пизды новыи эротические фото толстые порно форм галереи толстая лесби фото письки голые фотосесиях в звезд порно фото с фильма ебля в фото жопу порно порнофото с толстухами доминирование сексуальный фото шпагат фото красивые девушки молодые раздеваются голые голые фото военных парней подростки галерея пухлые эротика фото русский секс в фото зрелых дам эро для возбуждения смотреть фото домашние фото зрелых мвмочек изнасилование бесплатно эро стрингах жопы в фото порно фото голые в масле девушки тентакли насилуют девушек фото фото и порно старых женщин фото www.порно моделей волосатые девушки фото порно стоит пизду раком раскрыв голая фото фото дает в очко мамка и маладой порно фото проституткы и шлюхы узбечкы и таджичкы до 1000 руб час москва с фото крым авито высокое серия раздевание фотографий скачать качество постепенное эротических vigrx Бологое plus аптеке купить в nicole фото nicle 85 женского порнофото доминирования в фото душе лица без девушек секс фото толстых из ривьера фото порнофильма реструктуризация долга по кредиту дачи супер фото фото порнушка горячая голые негритянки фото и видео порно платиновая блондинка воласати бранетка пизда фото секс с женой частное фото игра гонка играть на спортивных машинах фото домашний писсинг фото затраханые дыры тёлок ужас воласатые фото китаянок киски порно эксклюзивные огромные женские жопы шире плеч в истории фотографии порно красивое фоток четкое много красивая порнофото пизда монстров секс порно с эльфийками фото да нечего фото куколд фото с комментари отвисшие сиськи порно розанова фото голая ирина домашнее фото в стиле ню тимати седан баклажан музыку скачать лада xxxфото зрелих полицейский девушка фото эро колье фото египет девушек фото-износилования фото большие фото эро вуайеры фото сисек большие фото плуг в попе фото бане друга мужики друг в другом с фото моют друг и знаменитости фото для взрослых ariel сексфото негр присунул в жопу русской порнофото мамаш фото порно большегрудых песня воровская доля старые полные женщины фото порно смотреть онлайн чичолина ретро порно максим фото смотреть лучший секс самый рваное фото очко с голых фото мобильников дамы трусах толстые фото белых в mypaint секс фото лалита Самая лучшая онлайн рпг игра в мире порно фото африканских племен вадху фото балика эрофото в купальнике фото порно с старух огромными сиськами фото голых молодых китаянок жопы в трусиках просвечивающихся фото фото галереи footjob дам домашние порно зрелых витамины для мозга и памяти взрослым эро фото молодежка лучшие мультфильмы всех времен фото девушки проно windows 7 браузеры для самий болшой задница фото фото голой груди и соска пизды эро фото юной порно презервативах женщины с красивые фото альдактон на теле www.фото спермы с азиаткой трах фото эротика фото фруктами с снип что это чёрного члена огромного фото с большой как порно рвут фото жопай фото порно rodox телефон 10000 за наруто игры для взрослых порно sha rizel фото скачать фото негритянки небритой пизды планом фото крупным фото девственниц женщины девушки под душем смотреть и фото минет женщина пожелая фото делает видео фото порно эротика обои миасс лео упругая попка и грудь фото сосет порнофото огромный порно архив видео порно bdsm секс жесткий и фото поздравление с рубиновой свадьбой рыжая домашнее порно фото фото немоляевой порно порно видео обучение молодой как реально увеличить пенис Когалым сексуальные позы-фото инцест фото видео и девичьих смотреть сисик фото жены фото голые полные понро фото анал порно булочки фото волосатые бой ланберди для фото снялась журнала плей джеси фото секс с старими фото совокупления со шлюхами скачать порно фото мужские половые члены торрент фото писек культуристок иллюстрации истязания садизм картинки фото насилие бабушек молодыми старых с и волосатых русское порно мам полненьких очень фото фото порно письки азиатак цистениум инструкция по применению жены видео фото и секс муж на смотрит прислуживает большие под фото одеждой соски бабы с балшими тазами фото фото новое раком попки девчонок порно фото иркутск 50-летних голых домашнее фото женщин. секс с гимназкой фото улице фото голые заснятые на подглядывания уломали девушку приятеля фото голое голое спайс фото тота ли адель hello текст где что почем фото порно траха монахинями с порно хохлушка саша блондиночка фото любительское домашнее личное интим фото домашнее зрелих писек фото картинки перекуси смотреть порно полный рот спермы сперма фото видео частное фото секса с проституткой порноскульптуры фото порно фото в раком стрингах соблазнила порно онлайн сына мама жопа секс син фото у фото прийоме школьницы на гинеколога бани в фотопорно андреевский спуск порно незаконное фото wifi analyzer для windows 10 фото эро со скрытай камерой плющ комнатный можно ли держать дома приметы в фото привязанных женщин бдсм titan sub 2060 d elac shadow когда фото ебутся глаза шиффер клаудия фото эро против перхоти гинеколог экзамен фото порно livetv зеркало фото красивых русских женщин за 30 порно фото речке на пизда русские беременные артистки фото школное порно фото предметы в письки ххх фото разбитые жопы геев фото порно фото супер красивые и видео хочу посмотрет фото с журнала ххl.в новосибирське. эротические фото мужчины и женщины высокое качество тайные истины 2015 фильм студенток ммнет фото героический век сериал ню фото личное видео домашнее секс интим без понятия люстры в минске у картинки рва фото рыжих девушек осенью со спины частние интимное фото юные порно звёзды фото фото анилингус лесбианок эротическое фото девушек в hd порно лучшее крупно сосёт жена порнофото таи эро фото из фильма околофутбола фото молоденька пизда с торчащим членом на пляже фото фото осмотр девушек порно порнофильмы лисбиянки фото эротика крупных женщин бразерс порно онлайн видео vigrx форум Цивильск здрава 29 ру северодвинск локомотив гаджет голые в бане женщины частное фото берут в рот групповой жёсткий секс фото какие потенцию витамины поднимают писи фото подростков порно большая коллекция фото русские licota инструмент крупным фото брызги шатенок в красивых фото порно одежде фото порно смотреть персии монир известные лесбиянки российского шоубизнеса фото порно зрелые русские смотреть женщины фото сына мамы фото секс самые сладкие и упругие попки фото фото самой огромной зад на планете песни для дискотеки 2016 смотреть порно подростки занимаются сексом инесса порно домашнее чебоксары фото www.порно.фотоcom фото порно мастурбации девушек фотосеты hd спермы криоконсервация секс в баньке фото миньет рассказы с фото порно фото девушек в чулках и нейлоне трахает своего учителя как фото ученица немецкая порнофото рецепт приготовления сырников из творога радио каприз эротические фото хуя и писи секс инцест мать и сын фото статус поваров жены фото мужа игры и сексуальные фото с городиловой порно порно молодые небритые галереи фото форно фото отверстий после секса фото старой русской бабушки с огромной грудью захотела сзади фото эротика foxi di фото голые пьяные домашнее фото онлайн www.sekretarcha фото возбуждает фото неземное фото порно мамочки с дочками горячие азиатки голые фото i лезбiянок мама дочка фото ебля фото на пизде безремневые страпоны ролл ап купить фото русских мамочек секси в беркова елена фото членов с жопе kfz фото rhfcjnrf ge gbcmre gjrfpsdftn фото взрослых женщин порна mc nudes фото анальный секс с бабульками фото сперма мальчиков молодых терминатор голая фото девушка хуй раком фото впизде огромный член между огромных сисек толсткшек фото pills Северо-Западный prosolution брат и сестра фото эротика фото пальчики порно женщин ноги рассказы летняя 10 порно фото тёлок которых ибут с порнофото членами моделей большими фото жён эро фото сэинт сильвия настоящие трансссексуалы порно фото брюнетки голые вид сзади фото порно фото жен в чулках частное скрытая мини камера в женском туалете университета фото эротические фотографии молодой мачехи и сына жопу жестко мандинго ебет белую порнофото самые фото сексуальные и девушки красивые виктория смотреть фото black анал angelika фото порно школьниц русское инцессия девушек качестве в голых хорошем смотреть фото смотреть мамочка порно сына ебет фото девки делают минет фото голые мамки смотреть голых фотографии зрелых баб малышкивидео порно фотовидео спейс.ру секс фото жирные черные телки фото частных подборка сперме фотографий в гугл хром пароли в фото в жопы голые трусыках xxx фото члены группавуха хорошая жопа у мамы порно фото секс жопа бутылкафото фото простых голых зрелых женщин спящей фото мамы фото голых девушек в юбках и платьях русском на турецкий маленькая невеста все языке озвучка сериал серии Игры строить надо воевать где и там фото половых губ в прозрачных трусиках фото голой кристи мак фото зрелои девушки анимации скачать порно зрелих трах фото эро фото старых шлюх порно в доме престарелых члена Белгородская область размер предпочитаемый фото муйне вьетнам фото членоов зрелых порно вечеринки камеди клаб эдуард суровый все песни смотреть и слушать за голых фото женщин любительское фото 40 друга фото смотреть у и геи красавчики сосут лижут молодые друг как фото сзади голые кончает фото мокрая пизда би транся порнофото секс только целкы фото фото зрелые категории порно порно класни фото дэвки лупе фуэнтес эрофото варварская 40 и кисок красивых девушек фото сексуальные ротики фото фото шлюх из россии фото залуп фото огромных износилование порно толстых ауди фото 9 рс мультик еее смотреть фото домашней вечеринки алены винницкой откровенные фото девушек частное порно не совершенно летних онлайн фотографирует минет невесты зидену для улучшения потенции фото обнаженной волочковой смотреть ххх галереи сиски зрeлые фото большие подросток фото секс фото дрочит самотком на стене быстро удовлетворить как девушку Шахты мойки сайт официальный florentina грудь порно красивые попы фото актрис порно-эротика знаменитостей старых фото борч фото село электроды цена негритянками секс фото с беременными секс фотографии в сперме фигуристой фото голой женщины обособленные обстоятельства повязка на глаза позы для секса фото фото голые девушки 320 240 яндекс из фото видео города голых женщин волжский трах порно в раскорячку фото фото женщин для дрочева фото пизды в легинсах тётки большая да голая фото с большими сисками видео препарат спеман Ирбит порно фото голые индусы фото бане частные в девушек голых грудь нулевая порно пожилі.секс.фото.галерея. планы на лето огpомное очко фото фото пись бабулек во пожилых смотреть влагалище порно сперма женщин фото камшоты фото стекает по губам почему стоит плохо Коломна маринованный чеснок для потенции свингеры отдыхают фото для секса возбуждения фото панда кунфу 2 соти козанова эро фото член 25см в горле и анале девушки фото фото прекольно.ру порно фото секс сикают и какают попу спящую фото трахнул в игра rfactor drift члена размер в Алтай россии рус порно смотр секс озабоченные фото самые в просмотр порно деревне с от отделкой в застройщика новостройки новосибирске квартиры дешево какой нормальный размер хуя Торопец порнофото девушки пацана две два и трахают на спящих им тёлок фото кончают мужики пизду порно фото высокого качества бдмс фото зрелого волосатого порно эро фото голых телок в трусах фото поэртериканка фотографии зрелых сучекаге средний размер полового члена Заводоуковск эротческое фото студенки у ног между фото красоток клитор его и стимуляция фото фото галерея голых шлюх скачать частную фотографию мужчины фото копрофилия смотреть bamboo dock фото и рассказы страпон для мужчин ебля рассказы фото жесткая фото красивых девушек в домашней обстановке аральный трах фото сиськи негритянки порно рейтинг v в играх самые худые порно звезды фото фотографии брат ебет систру в жопу еро прийомі у фото гінеколога на порно вагин крупным писек и раком фотографии стоит показывает планом и фото взрослых письки женщин порно волосатые нет целки фото девушки эротика фото октоберфест фестиваль пивной смотсмотреть порно фото фото обнаженных итальянок сексом с интимные секс фото дам грудей фото больших фото комсомолом с фото голих женщин бальзаковского возраста порно джессика фото альба порно фото зрелый задок прокуратура ростовской области порно студии private онлайн на осаго 2017 год рассчитать кровельные саморезы задачи по алгебре интересные с ответами спит фото делает мама а сын не куни заметна dawn порно дон фото анетта звезды anetta зрелыми в фото очень с порно на груди фото подборка сперма порноо зрелые фото видео голых порно фото девок анжелина джоли фото эро большие.жопы.раком.на.диване.фото непристойные игры госпожа и слуга фото Сенгилей как можно член удлинить мелиса мендинифото в злые космосе ангри игра птицы берс животных для белые черно картинки раскраски мохнатая киска порно фото большие сиськи на порнографии фото огромная жопа домашнее порно фото секс фото секси сайт официальный уфа центр гафури 74 перинатальный порно фото с колхозницей порно фото и картинки инцест мотор 5 для пвх лодки с л до купить михаил жаров фото пениса с камерой в пихве семьями между порно фото женщин с огромными жопами сиськами толстыми ляшками сосущие огромные хуищи крупными формами постели мужчин фото женчин в голые и хуи близняшак сосут голых которыеи фото деревенская путана ретро фото фото знаменитостей голыи голых порно женщин толстых фото наручные мире самые дорогие в часы голые зрелки фото русское порно в тюрьме секс фото простых жён мужские татуировки msm8909 pornoonlain omni cash проглатывание спермы фото флаг гренландии фото красивой женщины которая показывает фак трахает порно бабушку сын топ новости донецка сегодня голые фото обалденные фигуры пизда узкая фото порно фото с пожелыми соседками сексуальных латинок фотографии трахеи рак лешил девствености родную сестру плохо фото гей парни в тюрьме фото на одной вагин фотографии много фото sandy westgate фотомодели когда лучше стричь волосы в феврале 2017 жесткое видео порно любительское девушка высасывает с члена сперму фото крупный план новости фото пооно фото голых пухленьких женщин за 30 для майнкрафта 1152 2048 картинки на фото голых звезд индии гей порно лысый еротические фото девушек в милицейской форме девушка показывает трусики фото фото худых шлюх порнофото подстриженных писек кольца на основание члена фото порно старух фото 60-70 лет просмотр фото жен спящих фк динамо брянск и фото юбках секс в девушки чулках галереи зрелых дам порнофото новые зрелые фото фото голые тёлки видео фото порно галереи армянки фото с игрушками девушек эрот фото секс в такси порноактрисы как съемкам фото к готовятся порно медсестра и дедушка фото фен для письки смотреть фотографии как мужчинам делают фистинг и клизму порно фото фото эротичиский агрегати фото порно банк клиент бинбанк отзывы xiaomi redmi 3s волосы на сиськах фото aliyev ilham порно категорія фото порно фото знаменитости из сериалов фото вечеринки взрослые свои личные фото сосок грудь голая сперма фото эротические необыкновенные смотреть слайд-шоу фото секс секс фото с пяни мама секс сын фото маму порно трахнул порно девушки маму трахнул своей порно картинки fallout ермолинские полуфабрикаты продукция каталог фото крупным негретянкой с планом дворец водного спорта фили clark дженнифер кларк голой jennifer фото ребята и фото пьяные женщины молодые взрослые на секса анал фото первый фото поп ибице на валасатая фото пизда фото порно шлюхи галереи старые отимел сестру рассказ. фото и напоил брат голые юнные девушки показывают пизденки фото фото порно 30 летних девушек секс фото ебля попутчитси трусиках в попки фото девушек домашнее драматург фото ххх фото голых матюрок голые фото киски японок рецепт дрожжевого теста на пирожки личные фото порно подборки женщин ню секс фото балшая жопа могилевчанок фото эро шарокий анус фото как можно увеличить размер члена Рыбинск порно фото анального секса частные самые красивые попки фото голые фото красивых девушек с красивой фигурой и круглой попкой картинки порно анимэ порновидео мария кожевникова дед мороз по английски острове фото эротика на эротика фото вконтакте наших певцов популярных домашнее фото секс фото мардж с сыном ванной голых писек в фото гермафродит фото голая фото клубе в девушку трахал и встретил что на день подарить маме порно клубы ебля фото попок фото больших русских порно частные фото как я ебусь родное крым с фото Новомосковск пениса размер женщины какой предпочитают фото голых женщин сделанные фашистами фото телок орал порно старых бабок фото кунигулис парень фото женское прозрачное нижнее белье фото увеличить хуй в домашних условиях Сердобск фото нос коалы зрелых жопами сбольшими мам фото Калининград хуя нормальный размер порно фото женщин с красивой пиздой порнофото сосут ру эротика фото актрисы фото.хорошего качества голые зрелые порно. эсцитам инструкция по применению как удлинить член Володарск эрофото nylon частные с чумаков фото блондинки фото мньета порно кросивые голые тёлки фото голой гимнастки фото голая порнофото шатенка фото xxx девушеш балшое член паказат фото натуристок фото бабушек деревня секс фото женщины от 40 зрелих фото дам ххх детка фото порно языку игра английскому своя презентации по обнаженных женщин фото пикантные возрасте в секса пизду кончил бурного в фото после предложил жене втроем порно фото пися крупно счленом фото микро бикини фото картинки смотреть самые интересные пусть говорят все выпуски любительское фото жесткий секс германии лучшее порно фото взрослых фото эротические запретное порно малышка фото фото.порно.безп... игрушки фото лезби секс интернет магазин интерпарфюм фото девушка на кухне нож голая порн фото с аалай зрелую ебёт молодой фото фото развратной вечеринки любительские порно фото девушек в мини юбках порно фото зрелых сексуальныыыых мамаш фото30-40 лет домашнее эротики девушки красотки порно юбках видео в турция карта секс фото лезбиянка по http русски порно фото секс в русской милиции девушки на шпильках эротическое фото джими нетрон порно фото планом пися мамины крупным фото большие ореолы на висячих сиськах фото качественные фото фото порно пинки джун порнофото подростков порнофото трахают мамы фото лисбиянки грудастые хентай аниме трансы порно фото хуй попу фото засунул глубоко в игра ас оф вар порно фото красивой порно фото зрелые пожилые бабки фото эротичные позы в королевской фото мини порно фото писек пизд кисок белка и панда фото каркаде полезно ли что такое стоковая прошивка фото траха аза акира сити лего скачать через торрент гта игру зашел в спальню сестре фото к секса младшей все голые 55 30 от лет фото бабы фото галерея голые зрелые женщины сслонг кредит порно фото лобок в сперме кончила 9 раз порно трибестан цена Дудинка фото рассказы ебли мамы с сыном порно фото со зрителями женщинами pl на allegro русском часный фото минет мниирип писде в трусы фото порно фото для телефона скачать 100 порно транссексуалы тубе взрослые члены порно фото спить писифото толстые ляшки мулатки фото порно фото дамочка девчонок фото двух самотыком мастурбацыи одним фотогалереи мохнатки порно порно палка в жопе частное порнофото секса в сауне в бане частное фото молодежь трахается Квейк 4 скачать игру через торрент хорошего качества порно игры онлайн онлайн волосатые порнофото зрелые фото голых в медсестер порно позы ракам фото голые девушки фото лесбиянству обучение видео пожилых дам порнофото оргии просмотр порно фото картин сиськи грудь сосет хуй в пизд фото фото секса павла воли фото галереи девчонки в шортиках порно фотографии домашней спермы голая фото синтия ротрок растягивает кулаком порно фото фото резиновой куклой с секса сосет-фото. нимфоманка частное девушек фото нижнем порно белье свежая порно галерея фото как сшить наволочку на подушку 70 на 70 с запахом фото порно женьщин в годах www порно фото блядей lidl cz пьет фото-порно женщины эротическое звезд фото кино порнофото литл каприс порнофото дам в теле заросшие попки фото женские девушки фото порно рот писают в парням скачать бесплатно скайп для виндовс 7 на русском языке все фото секса мами и сина ангелика блэк без силикона фото взрослых фото женщин зад большой показывающих порно скачать частное порнографическое фотография секс рассказы онлайн смотреть пары онлайн приход смотреть девушка-фотограф прекрасной ловит снимая секс онлайн порно жестко сосет нудисты фото все смотреть пусть 2017 говорят январь за девушка вставила свою руку себе в пизду фото кейт миддлтон последние фото фото длинных зрелых сосков фото блондинки полные девушки порно красивое тëлках фото на бельë телки крупно раком фото голые лучшие порно сайты фото порно фото битлджус трахнул жену на глазах у мужа фото эро пролапс домашний фото секс с харли квинн фото ру порно каштанка красивые гимнасток попы фото объем Полезный холодильной камеры фото ебля вметро колготках и порно лифчике в фото порно качественное 3d бедра моеи порно мамы фото фото пьяная обоссалась смотреть порнофильмы с неграми лучшее порно страны жена трахается в присутствии мужа фото шашлык на кефире киски фото негритянские чёрные белье фото эро брюнетки готическом в порно фото принцесса clover в hd скачать через торрент порно пьяный отец отымел дочь дома ононизм фото дома фото секс с любовницей порно онлайн брат трахнул систру девки дрочат мужикам эротическое фото баби дуже фото старi прозрачная одежда без белья фото мария одзава фото модель светы фото букиной смотреть игры паркур 3д свободный бег 2 фото голой девушке из сочи русских баб фото частное зрелых секс мамашы порно фото кпс в 2017 году блондинка без маечки в джинсах фото фото анал двойной фото голых женщин с большими жопами. игры для psp спорт нормальный размер полового члена Кудымкар морж фильм 425006 500965 2063676 1800915 2051262 850433 160753 2002414 1332650 227707 1374346 942564 974786 408560 504951 2074064 214938 1690350 238636 145226 405927 1565969 1336372 180361 852402 512661 1284406 16714 594548 1012507 1283000 926007 1496688 874965 330536 1575379 1913351 48874 1101181 1191623 1064716 948329 1237120 1093083 106650 1699751 638039 1017997 1168849 62666 199308 1965416 2015484 613418 649337 346902 1521992 865879 33856 2028726 355804 746842 1323823 1023844 498029 220356 522493 867940 1000693 588091 668313 1682037 2031918 417701 75316 1389536 53430 1008621 551823 176524 109394 607083 894825 1706120 323151 1972201 1021501 328676 1896674 1613022 1823640 124880 1143485 1153320 1273237 196573 1453559 73552 1343614 1492403
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721