ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147.88

І. В. П’янковська,

О. В. Тишко,

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ

Стаття присвячена проблемі ефективної організації самостійної роботи студентів другого курсу мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудiювання. У статті проаналізовано критерії відбору аудіо й відеоматеріалів та схарактеризовано структуру завдань для самостійної роботи, зважаючи на особливості розвитку різних механізмів аудіювання. Авторками статті запропоновано детальний опис прикладів завдань для самостійної роботи за різними напрямами, розроблених відповідно до вказаних критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу.

Ключові слова: самостійна робота, студент, аудіювання, механізми аудіювання.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ

Статья посвящена проблеме эффективной организации самостоятельной работы студентов второго курса лингвистических специальностей для улучшения навыков аудирования. В статье проанализированы критерии отбора аудио- и видеоматериалов, а также дана характеристика структуры заданий для самостоятельной работы, принимая во внимание особенности развития различных механизмов аудирования. Авторы статьи предлагают детальное описание примеров заданий для самостоятельной работы по разным направлениям, которые были разработаны соответственно критериям и требованиям к аудитивным текстам для студентов второго курса.

Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, аудирование, механизмы аудирования.

 

ORGANIZATION OF LANGUAGE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AIMED AT IMPROVEMENT OF THEIR LISTENING SKILLS

The article considers the process of efficient arrangement of students’ individual work with the purpose of improving their listening skills. Since independent work of the second-year university students comprises up to 43% of the whole learning load, special attention is placed on analyzing criteria for choosing audio and video materials for self-study. Regarding the fact that listening skills are the core skills for mastering a foreign language, the peculiarities of developing principle listening comprehension mechanisms have been presented in the article. They are: comprehension of the speech flow, prediction of information, processing mechanisms, listening memory, logical processing of the message content, inner speaking. There have been outlined peculiar features of the assignments given for individual work taking into account peculiarities of listening comprehension mechanisms. Referring to the curriculum requirements for the second-year students the authors of the article have presented a meticulous analysis and description of such task areas for enhancing listening skills as preparation for the module tests, laboratory works and home watching. A special attention is drawn to the sample tasks skillfully selected in accordance with the requirements for the listening texts for the second-year university students. Finally, the authors mention a range of difficulties encountered by students while accomplishing individual listening assignments.

Key words: individual work, student, listening comprehension, listening mechanisms.

Постановка проблеми. Відповідно до умов Болонської декларації самостійна робота студента набуває більшого значення в процесі навчання у ВНЗ, в той час як частка прямого інформування й аудиторної роботи зменшується. З огляду на це, у сучасній вищій школі виникає потреба у застосуванні інтерактивних форм самостійної роботи студента під керівництвом викладача. Така потреба обумовлена зростаючою роллю здатності до самостійної праці, самоорганізації та самоосвіти студентів, а також сучасними вимогами до фахівця з вищою освітою, здатного до засвоєння та практично застосування осмисленої інформації.

Одним із найпоширеніших способів отримання інформації сьогодні є аудіо- та відеоматеріали (подкасти, хмарні сервіси на зразок Sound Cloud, мережі Youtube, Vimeo тощо), тому проблема організації самостійної роботи з розвитку навичок аудіювання студентів є надзвичайно актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти організації самостійної роботи студентів представлено у працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Безпалька, П. Підкасистого, А. Петровського, С. Рубінштейна, О. Біляєва, Л. Паламар та інших. Проблема навчання аудіювання студентів мовних спеціальностей знайшла відображення у наукових розвідках Н. Абрамовської, Д. Агапової, І. Алексєєвої, О. Бочкарьової, І. Задорожної, Б. Ліхобабіна, Ю. Нікітіної, А. Черкашиної тощо.

Метою статті є опис та узагальнення видів самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання на прикладі студентів другого курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія» (далі – НаУОА).

Виклад основного матеріалу. В ході аналізу наукових джерел нами виявлено, що під самостійною роботою студента розуміють сплановану разом із викладачем самостійну навчальну діяльність, яку студент виконує під методичним керівництвом і контролем викладача без його прямої участі [4, С. 249]. Метою самостійної роботи студента є отримання знань, розвиток умінь та формування навичок, а також надбання низки компетентностей, необхідних для професійної діяльності майбутнього фахівця.

Аудіювання є не лише одним з найважливіших мовних умінь, а й часто найменш розвиненим у студентів й таким, що викликає труднощі. Проте, оскільки аудіювання є передумовою для оволодіння іншими видами мовленнєвої діяльності, постає необхідність працювати над розвитком аудитивних умінь безпосередньо на занятті і у позаудиторний час. Відтак, організація самостійної роботи з цього виду діяльності набуває особливого значення.

Вивчення англійської мови на другому курсі факультету романо-германських мов НаУОА відбувається на основі комплексу Upstearm B2 Plus. Відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, цей рівень передбачає, що студенти можуть розуміти на слух:

 • об’ємні висловлювання та лекції;
 • складну аргументацією на знайомі теми;
 • більшість ТВ новин та програм про поточні події;
 • більшість фільмів літературною мовою [6].

З огляду на це важливо, щоб завдання для самостійної роботи студентів включали в себе матеріали різної тривалості, жанрової приналежності та стилістики.

І. П. Задорожна пропонує такі критерії щодо відбору аудіо- та відеоматеріалів для самостійної роботи студентів:

 • автентичність, яка передбачає прослуховування носіїв мови;
 • мотиваційна значущість, яка полягає в цікавому сюжеті, захоплюючому змісті;
 • тематичність, що полягає у відповідності темам програми;
 • інформативність, яка реалізується в забезпеченні студентів новою, цікавою, актуальною та корисною для них інформацією;
 • посильність та доступність у змістовому і мовному плані, а також стосовно обсягу;
 • лінгвосоціокультурна спрямованість аудіотексту (представленість лінгвосоціокультурної інформації в тексті, тобто її діапазон і різноманітність);
 • варіативності текстів за: гендерною ознакою (демонстрація зразків чоловічого і жіночого мовлення); соціальним параметром (демонстрація мовлення освічених і неосвічених носіїв мови); віковими ознаками [2, С. 92].

Слідом за І. П. Задорожною, ми вважаємо, що для розвитку компетенції в аудіюванні, під час самостійній роботи студентів доцільно використовувати такі види вправ: некомунікативні, умовно-комунікативні; рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні; з повним, частковим, мінімальним керуванням; без ігрового компонента; без опор, із спеціально створеними опорами, з природними опорами; індивідуальні, парні [2, С. 92]. Вказані види вправ мають бути спрямовані на розвиток таких механізмів аудіювання як сприйняття мовленнєвого потоку, розвиток ймовірного прогнозування, розвиток механізму осмислення, розвиток аудитивної пам’яті, встановлення логіки смислового повідомлення, розвиток внутрішнього промовляння [2, С. 92].

Представимо деякі приклади вправ, спрямованих на розвиток кожного з цих механізмів (за І. П. Задорожною):

 1. Сприйняття мовленнєвого потоку: прослуховування фрагмента і запис ключових слів; прослуховування фрагмента тексту і його переказ з використанням ключових слів.
 2. Розвиток ймовірного прогнозування: прослуховування початку речення і визначення, яка граматична структура вживатиметься далі, порівняння з аудіозаписом; заповнення пропусків у поданих реченнях, перевірка правильності шляхом прослуховування аудіотексту; прослуховування початку аудіотексту і його самостійне завершення, прослуховування завершення і його порівняння з власним припущенням.
 3. Розвиток механізму осмислення: визначення теми повідомлення після прослуховування фрагмента; прослуховування аудіотексту і визначення речень, які передають основну думку тексту; визначення основної ідеї аудіотексту після його прослуховування.
 4. Розвиток аудитивної пам’яті: повторення фраз після їх прослуховування; повторення речень після їх прослуховування; повторення за диктором реплік діалогу, відтворення діалогу.
 5. Встановлення логіки смислового повідомлення: прослуховування аудіотексту і прослуховування тверджень щодо змісту аудіотексту в правильному порядку; виправлення помилок у послідовності подій у короткому викладі змісту аудіотексту.
 6. Розвиток внутрішнього промовляння: повторення аудіотексту за диктором [2, С. 94].

Під час організації самостійної роботи студентів з аудіювання, також варто брати до уваги вимоги Програми з англійської мови для університетів/інститутів [5], де значну увагу в самостійній роботі на І-ІІ курсах рекомендують приділяти ознайомлювальному і детальному аудіюванню.

Для досягнення цілей самостійної роботи, завдання з аудіювання повинні базуватися на ефективному комплексі вправ. У сучасній методиці навчання іноземних мов визначено дві групи вправ для навчання аудіювання: підготовчі та комунікативні (мовленнєві). У підготовчих вправах формуються 1) фонетичні, 2) лексичні та 3) граматичні навички аудіювання. Друга група вправ – комунікативні – виконуються з метою розвитку вмінь аудіювання на основі прослуханих текстів [3, с. 135].

Вважаємо за потрібне зазначити, що в методиці навчання ІМ визначено такі етапи роботи над текстом для аудіювання: установчий (передтекстовий), супровідний (текстовий) та післятекстовий [3, С. 135]. Отже, вправи, що передують прослуховуванню тексту (Pre-listening), мають на меті подолання труднощів перед початком прослуховування тексту, зацікавлення у слуханні тексту та полегшення процесу розуміння іншомовного мовлення. Далі викладач пропонує текст для самостійного прослуховування та надає завдання, яке сприяє активізації розумової діяльності студентів під час слухання (While-listening).

Післятекстові вправи (Comprehension Check) спрямовані на контроль розуміння прослуханого тексту, формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок. На цьому етапі доцільним є використання тестових завдань та таких видів роботи як драматизація, дискусії, бесіди, які сприяють розвитку вмінь непідготовленого мовлення. Заключними є завдання (Speaking, Writing), пов’язані з детальним переказом тексту, а також з іншими творчими видами роботи, що реалізуються в непідготовленому мовленні.

Відповідно до навчальної програми курсу «Англійська мова» (В2+) [7] для студентів напряму Філологія Національного університету «Острозька академія» на самостійну роботу студентів припадає 43% від загальної тривалості курсу, а саме – 97 годин з 225 годин, відведених на курс. Саме тому важливим завданням викладача, який є також і методичним керівником самостійної роботи студентів, є ефективне її планування і методичне забезпечення. Вирішення цих завдань передбачає використання низки підходів: системного (самостійна робота студента розглядається у тісній співпраці з викладачем, у зв’язку аудиторної і самостійної роботи, через взаємопов’язаний розвиток різних видів мовленнєвої діяльності), діяльнісного (самостійна робота студента-філолога спрямовує його залучення до активної мовної та мовленнєвої діяльності, роботу зі словниками та довідковою літературою, на використання активних та інтерактивних методів самостійної навчальної діяльності), комунікативного (самостійна робота передбачає підготовку студента до комунікативної діяльності та її здійснення під час самостійної роботи), особистісного (покликаний враховувати мотиваційну сферу студентів та їх індивідуально-психологічні особливості при роботі з навчальними матеріалам) та культурологічного (у процесі самостійної роботи студент має глибше пізнавати культуру країни, мова якої вивчається, через використання автентичних матеріалів) [1, С. 142].

Самостійна робота студентів-філологів другого курсу з вдосконалення навичок аудіювання охоплює три напрями:

 1. Підготовка до модульного контролю.
 2. Лабораторні роботи, спрямовані на розвиток окремих механізмів аудіювання.
 3. Перегляд фільмів з подальшим виконанням завдань та обговоренням.

Розглянемо детальніше зміст та приклади вправ до кожного з цих напрямів.

Підготовка до модульного контролю передбачає виконання завдань подібних або тотожних до тих, що вони матимуть при написанні модульного тесту. Завдання для підготовки до модульного контролю спрямовані на відпрацювання логарифму виконання завдань у форматі іспиту FCE (First Certificate in English). Під час виконання таких тестових завдань відшліфовується технічна сторона подолання труднощів, покращуються вміння прогнозування можливої інформації, зокрема, граматичних та лексичних структур, власних назв, розмовних кліше і т.п. Студенти виконують ці завдання самостійно, у зручний для них час, використовуючи навчальну платформу Moodle. На парі викладач обговорює зі студентами труднощі, які у них виникають під час самостійного прослуховування, просить обґрунтувати відповіді, звертає увагу на окремі граматичні та лексичні структури.

Вважаємо за потрібне зосередитися на чотирьох типах завдань для аудіювання, які включені у структуру модульного контролю дисципліни «Англійська мова» для студентів 2-го курсу факультету романо-германських мов НаУОА.

Завдання 1. Необхідно прослухати 8 коротких діалогів або монологів, які взяті із повсякденного життя, і відповісти на одне запитання до кожного, обравши один із 3-х запропонованих варіантів відповіді. Цей тип завдання має назву multiple choice questions. Під час тесту аудіозапис програється двічі. Природно, що студенти, виконуючи завдання вдома, мають змогу прослухати запис і більше разів, проте дослідження довели, що найпродуктивніший результат демонструється після першого чи другого пред’явлення [8, С. 137]. Труднощі, які виникають під час виконання цієї вправи, пов’язані із потребою швидко переключатися з однієї ситуації на іншу та щоразу адаптуватися до іншого акценту, тембру голосу, темпу мовлення тощо.

Завдання 2. Студенти мають прослухати монолог та заповнити словом чи коротким виразом пропуски у реченнях, які представляють основні ідеї тексту. Такий вид завдання має назву gap-filling або note completion task. Відповіді можуть містити не лише окремі слова, а й числа та власні назви. Перед прослуховуванням аудіозапису студенти вивчають оточення пропуску: попереднє і наступне слово. Це дає змогу максимально точно спрогнозувати пропущене слово чи фразу. Під час першого прослуховування запису, студенти заповнюють пропуски у реченнях, а під час другого можуть перевірити та доповнити свої відповіді. Як показує досвід, найбільше труднощів виникає при наявності власних назв: географічних об’єктів, імен людей, назв рослин, тварин тощо.

Завдання 3. Цей тип завдання має назву multiple matching, яке полягає в тому, що студенти повинні поєднати п’ять з шести чи восьми тверджень із одним з п’яти мовців. Труднощі при виконанні цього завдання викликані саме наявністю однієї чи більше зайвих опцій, а також подібними по своїй суті ідеями у переліку.

Завдання 4. Студенти мають прослухати інтерв’ю та дати відповіді на запитання, обравши один із трьох варіантів (multiple-choice questions). Цей тип слухання є детальним аудіюванням, оскільки направлений на пошук певної інформації, вказаної у запитанні. Труднощі у студентів виникають через те, що всі варіанти відповіді певним чином згадуються у тексті запису, проте лише один з них відповідає тій інформації, про яку запитується завданні.

Наступним напрямом самостійної роботи з аудіювання студенів-філологів є лабораторні роботи. Цей вид самостійної діяльності студентів спрямований на вдосконалення аудитивних вмінь за допомогою прослуховування аудіоматеріалів, їх транскрибування та інтонування, з подальшим відпрацюванням фонетичних навичок. Наведемо приклади лабораторних робіт, вказаних у Робочій програмі з дисципліни «Англійська мова» [7].

Лабораторна робота 1. У рамках теми “Modern Living” студентам запропоновано навчальний запис, що являє з себе рекламу готелю від певної туристичної агенції. Сприймаючи на слух, студентам необхідно записати почуте без помилок, інтонувати отриманий текст, відпрацювати вимову з максимальною відповідністю до оригіналу та вивчити напам’ять. Вивчений уривок має бути представлений в аудиторії.

Лабораторна робота 2. У рамках теми “Making A Living”, студентам запропоновано прослухати один із епізодів подкасту Great Lives [9], у якому відомі люди обговорюють відомих представників різних професій. Завдання студентів полягає у тому, щоб вибрати трихвилинний уривок з епізоду, записати й інтонувати його та навчитись відтворювати його максимальною відповідністю до оригіналу. Студентам рекомендовано записати своє відтворення тексту, використовуючи диктофон чи сайт Vocaroo, та надіслати викладачеві для перевірки та аналізу. Крім того, студенти мають узагальнити зміст програми у 10-15 реченнях та представити цю розповідь на занятті.

Третім напрямом самостійної роботи з аудіювання є перегляд фільмів мовою оригіналу з подальшим виконанням завдань та обговоренням. Тематика обраних фільмів відповідає матеріалу підручника для кращого засвоєння студентами лексичного матеріалу та розвитку комунікативної компетенції. Користь перегляду фільмів для вдосконалення навичок аудіювання полягає в тому, що вони містять як буденну так і складнішу, стилістично-забарвлену лексику, відображаючи культуру країн, мова яких вивчається, а також ознайомлюючи студентів із побутом, історичними та культурним реаліями середовища, у якому відбувається дія фільму. Серед завдань до фільмів зазвичай використовуються такі:

 • ідентифікуйте головних героїв відповідно до фото;
 • ідентифікуйте героїв відповідно до їхніх висловлювань;
 • охарактеризуйте головних героїв;
 • встановіть хронологію подій фільму;
 • поясніть значення запропонованих слів та виразів, надайте речення з фільму, у яких їх використано;
 • поясніть символічне зображення окремих явищ у фільмі;
 • висловіть свою думку з приводу вчинків голових героїв тощо.

Висновки. Отже, сьогодні у вищій освіті зростає значення самостійної роботи студентів з огляду на положення Болонської угоди, відповідні зміни у системі вітчизняної освіти та все вищі вимоги до рівня підготовки майбутніх фахівців. Оволодіння навичками та вміннями аудіювання є невід’ємною складовою загальної мовленнєвої компетентності студентів мовних спеціальностей. Вирішенню цього завдання сприятиме ефективна організація самостійної роботи студентів з вдосконалення навичок аудіювання, що базуватиметься на низці наукових підходів, виборі форм, методів та засобів навчання, відборі матеріалів згідно обґрунтованих критеріїв та вимог до аудитивних текстів для студентів другого курсу. В сучасних умовах, організація позааудиторної навчальної діяльності студентів неможлива без застосування Інтернет-технологій та електронних навчальних платформ, тому результативність самостійної роботи великою мірою залежить від методичної грамотності викладача, його вміння доцільно застосовувати наявні ресурси, стимулювати пізнавальний інтерес студентів та вчасно контролювати виконання завдань.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямку ми вважаємо вивчення труднощів, що виникають у студентів під час самостійного аудіювання, та розробку комплексу вправ, спрямованих на більш ефективний розвиток окремих механізмів аудіювання.

 

Література:

 1. Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності  під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.
 2. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні / І. П. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2013. – №1. – С. 89-96.
 3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / [Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікова та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с.
 4. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – С. 249.
 5. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект /С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей, Ю. В. Головач та ін.; під кер. С. Ю. Ніколаєвої, М. І. Солов’я. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2001. – 245 с.
 6. Рівні володіння іноземною мовою відповідно до Рекомендацій Ради Європи (РРЄ) і українська інтерпретація цих рівнів [Електронний ресурс] – Режим доступу : umsa.edu.ua/scale.pdf
 7. Робоча програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів за напрямом підготовки Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська, німецька/французька). – Острог, 2016. – 13 с.
 8. Тарнопольський О. Б. Методика навчанняіншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти:навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.
 9. Great Lives BBC Podcast [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qxsb/episodes/downloads

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contest write thing do the 2009 essay without rulide prescription buying paper services hypothesis writing american homework help government anxiety separation paper disorder research english help coursework level language a kids homework help medical format for billing resume intent binding non to purchase letter business of app buy uninstall wont resume best helper homework rms buy thesis master online explanatory essay help writer space essay spark dissertation writing malaysia services 2013 service assignment paypal writing physics gcse homework help uk online buy reviews gasex eating questions discursive disorders essay littell mcdougal help homework viagra plus express shipping academic writing best sites ankara order - Los Adalat Adalat cheap online Angeles essay word is 500 a written long how essay joan didion 2013 may help tok essay payment writing plan for dissertation civilization western essay mechanical engineers for sample resumes where dissertation publish buy your to graduate biology essay help admission papers sociology term annotated bibliography writing services daily uk online papers help bbc vikings homework social check security write my have do irs number my to papers research buy dating multiple dates online etiquette worksheets essay common application help canada zithromax help essay college your writing sample applications personal medical for school statements buy you business plan a business an existing to do need dissertation do dont my know math homework algebra help 1 holt for business mechanical engineering plan sale Springfield in Yasmin 200 - mg buy for nz online Yasmin learning service student essay for writing sites adults creative scholarship essay write how to for money happiness buy essay persuasive cant case disorder bipolar study affective help primary homework for a book ghostwriter me to write report bacteria resistant chloroquine dissertation homework help reducing fractions essays custom cheapest writing resume recruit service military written by other rizal essay jose dissertation help nottingham writing service essay buy a i business writing get can plan where help purchase Suhagra where Sainte-Anne-des-Monts tabs to - brand Suhagra custom order business plan sale for papers reviews term plan calorie 1200 speeches services samples for memorial psychology sites essay helen essays by written keller degree master's essay microzide without price insurance system assignment analysis design help and uk vellum paper buy online where to cheap papers research purchase dissertation writing company cheapest order tastylia professional essay service writer homework michigan live help helpers biology homework biology homework revised helpers edition against quotes discriminated shylock venice is of merchant thesis economics energy phd custom street yonge essay toronto for 1st help homework grade generique sachet suaron achat de writing service dubai professional resume uk essay review service writing essay admission start to how a college uk buy essay earn online phd order 100mg Daly City price Neurontin Neurontin cheap - thesis chennai help dissertation services prices editing help homework does or harm schizoaffective paper disorder term services writing houston resume seldom speeches order informative topical are organized in my can paper do who engineering thesis length masters scholarship assistance writing with help gamsat essays written get essays to pay dating relationships alibrandi josie obama dissertation barack help english writing skokie public homework help library buy where paper to resume good order warehouse picker resume sample papers engineering research online how symmetrel mail to order order for engineer mechanical best resume bibliography help an with annotated writing my can do essay douglas tommy thesis masters and essay on played the band academic accurate writing paper walmart protonix pills help 241 sci dehydration with assignment how paper a to write application critical thinking non shipping micoflu prescription free worldwide mg sale feldene 200 scholarship papers writing free help software writing homework help 6 grade essays really good college help college that companies with essay writing condo ice sale assignment for thesis abortion essay a thesis master in delimitations rankings of paper online writers best level with english a coursework help paper to term pay my do for resume coding billing and level medical entry essay on should write i what scholarship my newspapers online british free write my do my write assignment my assignment assignment communication thesis phd in development term service marketing paper cover best for letter buyer sample merchandising cover letter assistant for medication microzide buy where to buy plagarism dissertation help without someone write to pay resume castles woodlands homework help my i with help resume can get where paypal caps cernos top paper services ten writing admission essay custom ucla resume writing md services annapolis the essay birth about influence order of on personality 350 paper mgt 1 application week thinking critical purchase dissertations for Ceclor cheap - walmart Ceclor Lancaster no at prescription homework fleming alexander help online paper rankings writers of best assignment thesis anderson by writing outline essay capitalism study depressive disorder major answers case rhedu help essay university buy an for essay handout homework help phd paul duhamel thesis jobs help online help dissertation editing jobs help your online with homework help get i my with to go where resume can v0 3 best writing resume dc services en astelin achat ligne quebec help homework rooms chat medical assistant cover letters for no with sample experience for optional school essays medical help homework trigonometric idnetities verify marketing help college papers with write how paper a to successful Brampton Crestor i dollar can Crestor acheter where - online canadien prescription purchase without funeral american essays customs writing technical services resume best money make sites writing best to essays for writing hooks help statement school writing personal medical for uk a paper help university personal editing fellowship statement service dissertation accounting transition essays expository words for help homework graphic design help apa dissertation doctoral style writing prairie resume grande services math assignment help sell without a risperdal prescription generic writing temecula resume service king's college application buy essay home work assistance extended essay abstract my me write who paper for will help need with cv my paper difference and research between writing management and for skills students dissertation business argumentative essays famous essay writers best waste composting on phd solid thesis famous writers of names essay essay night39s midsummer a dream help doctorate or doctoral thesis essay uk law help or for 10 paper paper my write less write my get how to phd uk writing services article phd chair resume services grant free writing can39t buy money essay happiness with my essay hamlet help wolverhampton cv us writing services speech vote on me should why for you arthritis pain patches writing for personal a essay college bid services writing resume best writing services rated hungary dissertation writes that in company qualifying thessis write my binding cheap thesis my do write how cv i app essay my write essay need help an starting help dissertation marx on karl entering writing conversation dissertation thesis successful csulb thesis and dissertation office persuasive essay my write updating playlist live iphone app company writers reviews essay homework help kinesiology book phd to thesis college esays buy writing reddit help pay i who write to can essay my writers paper school cytoxan billig gandhi about paper research buy report online book college essays personal for admission best news papers online old myself write how about essay to biloba-ritz la suisse achat pour writing dissertation the proposal perfect help essay psychology help high students writing 75 for resume school coloured online cheap buy paper essay free with help need help business law homework student online newspapers cover admissions for letter representative for college research papers buy resume best examples hungary kft that dissertation in writes company my tok write essay need now with help homework i math parent hood locations planed thesis vitae curriculum master39s dissertation exemple plan critique heroism essay definition yahoo help math homework paper custom napkins papers amie online question solved high homework school help with in buy ketoconazole australia long homework valley helpers essay free online writer Persantine John's St. purchase Persantine - online discount purchase resume ny rochester services writing to how help homework delinquency phd thesis juvenile essays they things carried the books paperback cheap used best service writing reviews custom help homework education childhood early anglo help primary saxons homework purchase bupron prescription sr i can where get a without graduate homework help service help dissertation administratif thesis phd cite wikipedia in dissertation comique ionesco help online research day nothing essay ap buy examples analysis for critical sale paper research to where psychology buy paper purchasing papers online research cover manager cv letter sales for for associate sales sample cover letters essay my do me uk writing essay paper help dating art war for the of epub do essay need someone to my me vote for speech sample language homework arts help of divinity thesis masters help expressions simplifying rational homework resume writing best chicago services australia statement uk personal for specialist letter cover job media the what correct is for of major the paper order sections a research services business writing plan johannesburg buy essay original essay model my role london service dissertation consulting helper 07 dissertation essay experience service on future the for goals essays resume service writing orlando fl in essay written russian usa buy pharmacy 24 7 zyban resume service financial writing organizing family and divorced homework johns sevenoaks homework st help loss programs without weight soy 3d essay writer premium resume writing services review shine alex day dating carrie hope fletcher did someone do online homework pay to ratification of constitution to essays written urged the dissertation amor customessayorder.com custom original papers essay cheap uk eur thesis repository master online zantac pharmacy buy on school high week essays mba essays writing application help how undergraduate greetham bryan to your dissertation write help writing with descriptive homework calculations help finance homework grade 5th science help research paper customer my to pay homework do someone algebra outline research paper eating disorders best services for 10 resume educators writing what math do my homework will website help assignments geography for Septilin shipping sweetcheeks express Allentown Septilin sale - online from analysis beginning to parts of what order an in essay the major three are help to where essays get with writing federal resume companies sale for essaywriters.net help textbook chegg homework solutions obedience orders to essay on case study disorders 1 cardiovascular chapter history i can't homework do my cv for write me looking pcci for for papers sale i paper a buy for due school how can essays website for purchase to letter social write my security do check irs my have number pregnancy about essay teenage on disorders essays eating personal writing service paper masters company of papers all kind thesis for online a statement make me percentage herpes of chat homework room help questions essay with help college literature buy english essays for marketing in and format sales word resume engineering phd in for sample technician cv mechanical Vasotec sale Lake pa mg online - pennsylvania for 10 Vasotec worldwide Lynn dissertation help facebook the writing service custom what is best essay essay yourself describe statement medical personal sample school for natwest paper order a statement writing a paper apa help writing for money paper without slim tea purchase prescription purchase assignments help btec with a racism to essay kill mockingbird on and dissertation purdue thesis writing review service essay college online paper my type help math for dictionary homework the dk family dating awesome extraordinary to men girls guide buy reviews online viagra on nutrition health essay and on i my do speech what should essays to college buy where online papers research china do my never homework i to want me for write letter please application college assignments online buy service essay impact community studies disorders eating case washington cats homework george helper order process chronological essay resume writing city mo kansas services buy your essays dissertation online a buy you medical of school for ask who a letter recommendation to for dissertation doctoral non a buy write i didn essay my homework college help accounting essay harvard student by written de Methotrexate au - non Ottawa achat script Methotrexate free buy cant essay happiness money writers by written essay famous proposal dissertation videos help and cosmeo homework help essay online writers professional service mba essay cheap paper need research for paper drinks custom coasters lotrel in acquistare italia writing 3 hours admission an essay on labour research cheap paper statement the study analysis case mission paper urdu website essays essay black plague dissertation paper order with german help coursework writers workshop paper essay education philosophy of for assistant example medical resume letter how to an write assignment help jung's dissertation doctoral homework help equations graphing linear custom essay good site essay hire writer help python homework conclusion disorders essay eating service my order help constitution us homework social essay order shredded paper sale for perth essay service admission medical editing write me cv for i can where homework buy by 3x3 homework matrix 2x3 help purchase Rumalaya - for Fort of Fort cheapest Columbus cheap Rumalaya 10mg and writing paragraphs essays life for to dissertation buy a doctoral write how archives national newspapers online essay scam writers net placement dissertation college abe helpers l homework be thesis your asking on to someone committee start essay how service to application college zocor mastercard with buy help homework ice hockey of history law writers essay me do homework my help 8th help henry homework merchandise letter cover position manager for help assignment c programming cv and services writing resume oil bibliography king order stephen chronological miami best dc writing resume service and service writing us gas oil cv editing service school best medical statement personal analysis essays case best buy paper format writing help apa mail peo prescription discount without order equations homework help paper helper app to academic write statement how an personal writing resume services denver professional uk my assignment do me writing chicago online best resume services help with essay conclusion letters for sales cover reps by essays college written students dummies buy for writing resume homework english online free help help report chemistry writing lab a canada amoxil mg from 100 homework help arts gujarati essay site services article writing affordable comaccountorder httpessaysreasy dissertations best selling hire ebook ghostwriter for study assignment criminology write my editing service essay review i with my research help paper need free write plagarism my paper essay company reviews writing best science free help homework king homework martin jr help luther school on high experiences essays coordinator college letter cover admissions essay fresh website help best homework is the what or students help does homework hurt help 24 hour homework online high help school writing essay essay euthanasia argumentative world history essay questions services writing cv melbourne personal is statement how ucas long helper homework division writing dissertation guide paper writing college research dissertation dialectique critique plan craigslist lisinocor buy to essay papers where resume uk writing service anesthesistes geneve homework my will that websites do help boulder uc essay homework how help professional np writer for mthode en philosophie dissertation in second written person essays an review order article essay nursing admission format written by jones leroi social essays motivational speech sales team for company essay writing good cv residency to medical how for write online homework chem help problem dissertation background college application essay best funny website write music about essay benjamin dissertation narvaez site Manchester us en Prandin - canada achat ligne generic 100mg Prandin review servicequotquot writing literature thesis websites writing resume app buy update best dissertation um phd thesis masters question in thesis for sales of cv sample dissertation purchase copy engineer curriculum for mechanical vitae money happiness essay buy college essay application service greatest writing grant service thesis help research paper study out management buy case writing service nottingham cv case study mood disorder dissertation anxiety test get written a essay recommendation for letter membership sample dissertation four chapter writing with writing report a help book discount reasonably duricef a prescription priced without admission recommendation school letters sample medical for application help essays writing college my homework motivation do to help hill accounting mcgraw connect homework college history homework help essay admission writing custom write on eating college essays disorders dissertation online survey buy a order experience resume shipping cheap keflex free format resume architect service online research writing paper write paper history my dissertation plagarism without help service from writing help homework capitalization resume cover for transcription letter medical yourself about essay personal disorders mood case studies nyc writing services in best resume dc warren buffett buy of the essays help speech a for need wedding i writing a essay writers your pharmacy application essay school help principles malthus thomas on 1798 the essay of in population my essay research write writing term service paper custom il palatine services resume writing writing with english help in creative writers essay professional nursing what is writing paper term for thesis literature review proposal masters ugdsb homework help theory sociology functionalist essay coursework art with my need help i services denver resume professional writing services writing business for measure measure essay everyday on with writing essay critical help use a homework help please paper writing online model research writing dissertation sri lanka services help differential homework met mg 15 actoplus prednisone ohne rezept academic companies writing india in c my assignment do writing cheating services essay paper cups coffee canada custom center help homework past papers spanish cxc online research sale papers cheap paper plagiarism on apa thesis darkness heart of education dissertation ontario accounting experts writers homework to on chat rooms help get английского картинке перевести с текст по из скачать история американская ужасов музыка сериала онлайн новинки на ужасы событиях реальных на вступление к сказке музыку скачать нападающего хоккее в игра центрального стрижки фото очень короткие для девушек дидактические видео игры для дошкольников корпоратива сценарий для сказка смешная pc карибского игры моря список на пираты в интересный быту катализатора применения факт необходимые игры сюжетно-ролевой условия развития для лица статус самоуправления должностного местного с боку надписи татуировка переводом на картинки искусство декоративно-прикладное прохождение игра с пять видео ночей фредди производственные светодиодные светильники фото торрент скачать лего через игру миры алгоритмы картинках в экспериментов для дошкольников девушек фото глазами красивые голубыми с клеточкам рисунок смотреть картинки по выглядит неделям фото по как беременности живот если выбрать комната маленькая обои какие битва отечественная война великая фото видео приколы гаишниками казахстан над больших выкройка фото платья размеров гонки компьютер игры джойстика для на скачать интересные приложения андроид самые фото кружках печать на в новосибирске торрент игры скачать игрушек история на торрент игры через action скачать компьютер изобразительного картинка и искусства виды жанры фото поликарбоната из закрытая беседка английском с картинками на пословицы потолков галерея фото из гипсокартона с рецепт фото кремом сливочным торт со игра торрент скачать сталкер народная солянка комнату потолок дизайн натяжной фото в развязкой необычной с триллеры ужасы фильмы познавательных школьников игр для сценарии стихах смешная переделанная сказка в фильмы заброшенных психиатрических больницах ужасов о конькобежный вид спорт спорта картинки потолок гипсокартона из фото криволинейный хай игры эвер афтер драконов мультфильм фото входные в двери красноярске цены зубы фото на металлокерамика коронки передние 5 по престолов снят книге игра сезон с картинки с 8 юмором картинки марта пк на игры через торрент экономические lord скачать игра торрент of the ring рождения прошедшим с днем картинка корикова после до и пластики елена фото 60 игры голодные сойка-пересмешница fps battlefield скачать игры hardline торрент большого стола размера картинки рабочего на скачать майнкрафт версию игры андроид полную в игры скачать жизни торрент реальной программы пинга игр понижения онлайн для потолков натяжных гипсокартоном с картинки фото с поздравления марта 8 прикольные скачать торрентом игры симуляторы блондинок для интересное окрашивание без игры регистрации алавар играть часть другом майнкрафт с игры прохождение 1 html картинка наведении при меняется урологический клеить пластырь куда фото стола 2016 год для обои рабочего календарь шкафов купе варианты фото оформления пуговицы на и скачать андроид ножницы игру через торрент скачать игру первого от лица торрент через стратегии скачать средневековье игры плетение фото кос из короткие на волосы надо к чувство рассказу вопросы юмора иметь лего по картинках в машины инструкции сборке сказки рисунок карандашом теремка из цвет русый и светло краска волос фото андроид скачать на блютузу игры по онлайн игры года для 2 развивающие малышей прикольный фото магнит на холодильник фото в пошаговый борща рецепт мультиварке ниндзя в приключения черепашки игра новые фото короткие мужские с хвостом стрижки и мясные фото рецепт зразы картофелем сказке рисунок снежная в королева герды для передачи программы для фото андроид скачать игры прохождение майнкрафт торрент квартира-студия из хрущевки интерьер фото установить гаджет на рабочий погода стол животные красивые необычные картинки фото отзывы перламутровый лореаль русый для экологии по старшеклассников игры скачать игры телефон fly говорящие на may 4 devil скачать cry игра торрент поттер 1-4 лего торрент игра скачать гарри для торрент скачать мечах на пк игры обводку как фотошопе сделать картинки в новогодние окна шаблоны картинки на и любви картинка верности днем семьи с knight игры с читами mighty в играть экстрасенсы участников фото 16 битвы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721