ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано поняття «платіжної системи», «системи розрахунків», «оператора послуг платіжної інфраструктури», визначено їх ознаки, діяльність на території України. Також досліджено класифікацію об’єктів нагляду (оверсайта).

Ключові слова: платіжної системи, системи розрахунків, оператора послуг платіжної інфраструктури, Національний банк України.

 

In the article has been analyzed the term of “payment system”, “system of settlement”, “payment infrastructure provider”, its features, conditions of activity in Ukraine. Also classification of objects of supervision (oversight)gas been discovered.

Key words: payment system, system of settlement, payment infrastructure provider, National bank of Ukraine.

 

Закон України «Про Національний банк» передбачає серед функцій центрального банку й такі як: введення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури та здійснення нагляду (оверсайта) платіжних систем і систем розрахунків. Варто відмітити, що дані функції є новими для Національного банку України, оскільки закріпленні за ним лише з кінця 2012 року,  а тому можна стверджувати, що концепція їх реалізації все ще перебуває на етапі становлення.

У зв’язку з цим, завданням є дослідження та переосмислення понятійно-категорійного апарату даного питання, а саме з´ясування та характеристика платіжних систем і систем розрахунків, як об’єкту шодо якого Національним банком України здійснюється нагляд та реалізуються інші владні повноваження. Оскільки відсутність чіткого розуміння всіх елементів системи нагляду (оверсайта) не дозволить здійснити комплексну оцінку повноважень і діяльності центрального банку в даній сфері.

Серед науковців питання платіжних систем і систем розрахунків досліджували такі вчені, як І.С. Кравченко, Ю.С. Балакіна, В.С. Кравець, В.М. Сало. Однак відсутність досліджень даного питання в контексті наділення НБУ повноваженням нагляду (оверсайта) за платіжними системами і системами розрахунків, зумовлює необхідність подальшого дослідження даної проблеми в сучасних умовах.

Визначення понять «платіжна система» і  «система розрахунків» наводиться у Законі України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» (надалі – «Закон»). Згідно до п. 1.29 Закону, платіжною системою є платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Платіжною організацією, згідно Закону, вважається юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно законодавством та договором. Тобто, платіжною організацією вважаються юридична особа – банк або фінансова установа, які виступають власниками платіжної системи та через установлення правил роботи платіжної системи організовують діяльність останньої.

Учасником платіжної системи виступає юридична особа, що на підставі договору з платіжною організацією платіжної системи надає послуги користувачам платіжної системи щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги.[1] Таким чином платіжною організацією є банк або фінансова установа, що на законній основі використовує платіжну систему, без право встановлювати правила її роботи, та надає відповідні послуги споживачам.

Порівнюючи «платіжну організацію» та «учасника платіжної системи», можна стверджувати, що платіжна організація за формальними ознаками може виступати і як учасник платіжної системи, але не навпаки. Оскільки, поняття учасника платіжної системи є значно вужчим за своїм змістом. А для набуття статусу учаснику платіжної системи, останній повинен укласти договір з платіжною організацію, який надаватиме право доступу до діяльності з переказу коштів.

Наступною ознакою платіжної системи є здійснення операцій щодо переказу коштів. Переказ коштів – це рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Враховуючи положення ст. 3 Закону, яка говорить, що гривня є як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків,[2] можна стверджувати, що йдеться про переказ коштів насамперед у національній валюті. Переказ коштів здійснюється на основі платіжних інструментів. Для здійснення переказу коштів у іноземній валюті, необхідно додатково отримувати генеральну ліцензію Національного банку України на виконання валютних операцій.[3]

Під системою розрахунків розуміється платіжна організація, учасники системи розрахунків та взаємовідносини, що виникають між ними щодо здійснення розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти.[4]

Терміни «платіжна організація», «учасник системи розрахунків» вживаються у значені, яке було досліджено нами вище.

З визначення випливає, що предметом діяльності такої системи є діяльність щодо здійснення розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти. Валютними цінностями відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вважаються: валюта України, іноземна валюта, банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті.[5]

Фінансові інструменти – це цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси),  відсоткові  строкові  контракти  (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові,  курсові  чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів.[6]

В той же час, в правилах бухгалтерського обліку фінансовий інструмент визначається як будь-який контракт, результатом якого є створення фінансового активу одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу іншого суб’єкта господарювання.[7]

Отже, порівнявши такі правові категорії як «платіжна система» і «система розрахунків», можемо стверджувати про розмежування даних понять виключно за предметом діяльності. Оскільки, через платіжну систему здійснюється як нічим не обумовлене перерахування коштів ініціатором отримувачеві так і перерахування грошових коштів відбувається на виконання зобов’язань за фінансовими інструментами або валютними цінностями, а у системі розрахунків перерахування грошових коштів відбувається виключно на виконання зобов’язань за фінансовими інструментами або валютними цінностями. Метою діяльності обох систем є забезпечення безготівкового обігу.

Проаналізувавши наукову літературу було виявлено, що незважаючи на норму закону, більшість науковців не розмежовують категорії  «платіжна система» і «система розрахунків», надаючи перевагу поняттю «платіжна система» та досліджуючи лише його.

І.С. Кравченко стверджує, що деякі науковці розглядають платіжну систему як загальноекономічне явище, інші – як окремий економічний суб’єкт. У зв’язку з цим сформовано протилежні підходи до визначення змісту платіжної системи, серед яких можна виділити структурний, структурно-функціональний, інституційний і процесуальний підходи до визначення платіжної системи як загальноекономічної категорії та структурно-функціональний підхід під час визначення сутності платіжної системи як мікроекономічної категорії. Тому на думку І.С. Кравченко доцільно розглядати платіжну систему у широкому значенні як механізм, що забезпечує грошовий обіг, та є невід`ємним компонентом державної кредитно-фінансової системи й елементом інфраструктурної та технологічної основи, що сприяє реалізації цілей грошово-кредитної політики центрального банку.[8]

Основною класифікацією платіжних систем є їх поділ  на внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи.

Внутрішньодержавною платіжною системою є система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

Міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.[9] З цього випливає, що в основу такого поділу законодавцем було покладено дві ознаки: територія на якій здійснює свою діяльність платіжна система та ознака резиденства/нерезиденства для платіжної організації.

Однак у своїх нормативних документах, Національний банку України називає поділ платіжних систем на міжнародні та внутрішньодержавні їх ознакою, а не класифікацією. Такий підхід, на нашу думку є некоректний, оскільки ознакою в даному випадку виступає резиденство платіжної організації.

Вважаємо за доцільне погодитись із думкою Т.К. Адабашева, який пропонує наступну класифікацію: національні платіжні системи та комерційні платіжні системи.[10] Однак ми притримуємося позиції, що доцільніше вживати термін «державна платіжна система», з огляду на пряму вказівку на це у Законі та роль державних органів у діяльності такої системи.

Необхідність введення такої класифікації зумовлено правом Національного банку України створювати платіжні системи та системи розрахунків, які володіють специфічним статусом у порівнянні з іншими платіжними системами, зокрема на них не поширюється порядок реєстрації комерційних платіжних систем.

Некомерційними вважаються платіжні системи, створені іншими, аніж Національний банк України, суб’єктами – банками, фінансовими установами, в тому числі з державною формою власності.

Наступною класифікацією, яка випливає з положень ст. 10 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є поділ на платіжні системи, створені банківськими установами (внутрішньобанківські платіжні системи), та платіжні системи, утворені іншими фінансовими установами. [11]

Як зазначає Т.К. Адабашев, такий поділ платіжних систем має суттєве практичне значення. Оскільки, банківські платіжні системи можуть бути засновані для виконання міжбанківських переказів коштів; переказів із використанням електронних платіжних засобів, зокрема, платіжних карток, мобільних платіжних інструментів, електронних грошей; швидких переказів коштів фізичних осіб без відкриття рахунків. А учасники цих систем можуть використовувати у своїй діяльності усе розмаїття вибору видів переказу коштів, в той час як у межах небанківських платіжних систем можуть здійснюватися лише швидкі перекази коштів фізичних осіб без відкриття рахунків.[12]

Ще однією класифікацією, яка має практичне значення, є поділ платіжних залежно від ролі платіжної системи в економіці/можливості платіжної системи призвести до системного ризику/від важливості на соціальні важливі та системно важливі платіжні системи.[13]

Значення вищезазначених класифікацій полягає у визначенні істотних диференційованих ознак платіжних систем з метою забезпечення якомога ефективнішого нагляду (оверсайта), залежно від специфіки конкретно взятої платіжної системи або системи розрахунків. Оскільки, проведення наглядових заходів зі сторони Національного банку України повинне проводитися не на основі шаблонних механізмів, а на основі чітко розробленої системи заходів.

Іншим об’єктам нагляду (оверсайта) зі сторони Національного банку України є оператори послуг платіжної інфраструктури. Згідно Закону, оператор послуг платіжної інфраструктури – це клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

Можемо виділити дві ключові ознаки операторів послуг – це фінансова установа, яка має право здійснювати діяльність щодо переказу коштів.

Платіжні організації платіжних систем, систем розрахунків, оператори послуг платіжної інфраструктури отримують право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком, що здійснюється шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.[14] Для внесення відомостей до даного реєстру, платіжна організація повинна відповідати вимогам встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України та подати на підтвердження такої відповідності необхідні документи.

Станом на 01.03.2017 року у Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури містяться відомості щодо:

  • 10 міжнародних платіжних систем (6 з яких утримуються платіжними організаціями, які є резидентами Сполучених Штатів Америки). Найбільше учасників (59 і 61) та статус соціально значимих мають міжнародні платіжні системи «Visa» та «Mastercard»;
  • 20 внутрішньодержавних платіжних систем та 2 внутрішньодержавні платіжні системи розрахунків: розрахункова система «WebMoney.UA» та система розрахунків за угодами щодо цінних паперів «Розрахункова Фондова Система»;
  • 13 внутрішньобанківських платіжних систем;
  • 16 операторів послуг платіжної інфраструктури.

Також в Україні функціонують 2 державні платіжні системи, платіжною організацією та розрахунковим банком яких є Національний банк України: Cистема електронних платежів (СЕП) та Національна платіжна система «Український платіжний ПРОСТІР», яка раніше носила назву «Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)».[15]

Система електронних платежів – платіжна система Національного банку України, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, які відкриваються у центральному банку. Система електронних платежів отримала статус системно важливої платіжної системи в Україні. Отримання такого статусу зумовлене здійсненням в системі 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України.[16]

Висновки: Об´єктами нагляду (оверсайта) є платіжні системи, системи розрахунків, оператори послуг платіжної інфраструктури.

Для всіх об’єктів нагляду (оверсайту) можна виділити 3 спільні ознаки:

  • вони внесенні до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
  • здійснюють діяльність з надання послуг щодо переказу грошових коштів або провадять діяльність пов’язану із такими послугами;
  • засновані та утримуються банківськими або іншими фінансовими установами.

В науковій літературі, помилково об’єднують всі 3 категорії під поняттям «платіжні системи», оскільки кожна із даних систем володіє своїми унікальними ознаками. Ключовими та таким що має практичне значення із досліджених класифікацій платіжних систем є їх поділ на міжнародні та внутрішньодержавні, створені банками та іншими комерційними установами. Класифікації запропоновані для платіжних систем, на нашу думку доцільно застосовувати й щодо систем розрахунків.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

[1] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[2] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[3] Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій від 09.08.2002 р.: Постанова Правління НБУ № 297: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02

[4] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[5] Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 р. Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93

[6] Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 р. : Закон України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

[7] Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 р.: Наказ №559 Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

[8] Кравченко І. С. Визначення сутності поняття “платіжна система” / І. С. Кравченко, Ю. С. Балакіна // Фінансовий простір. – 2014. – № 3. – С. 145

[9] Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: Постанова Правління НБУ № 43 від 04.02.2014  р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14

[10] Адабашев Т. К. До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні / Т. К. Адабашев // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Економічна теорія та право. – 2013. – № 2. – С. 145

[11] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[12] Адабашев Т. К. До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні / Т. К. Адабашев // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Економічна теорія та право. – 2013. – № 2. – С. 149

[13] Балакіна Ю.  С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessinform.net/pdf/ 2014/9_0/286_291.pdf

[14] Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: Постанова Правління НБУ № 43 від 04.02.2014  р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14

[15] Національний банк України: Платіжні системи та розрахунки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76254&cat_id=36042

[16] Кравець В.С. Розвиток платіжних систем та новітні форми розрахунків//: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2011_10/2011_10_20.pdf

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba india in writers essay on academic achievement thesis phd letter hire to how write a to someone to you convince writing to improve help books essay judaism homework primary help helps teachers homework acyclovir ireland buy services resume writing professional certified position resume sample representative sales for malaysia in writer thesis it dissertation success done faster get secret i where can a prescription buy get without lioresal essay write for my law orlistat acheter Augmentin delivery prescription Augmentin shipping Omaha free order - no cheap celta help assignment of on evolution essay earth life phd motivation thesis egypt homework nile primary help year round essay help school eriacta acheter essay proposal buy ap essay questions sites hindi essay fondeur essayeur watch helper ccsd homework effective essays writing parents homework help for strategies site homework do my edinburgh professional online resume writing services associate samples letter cover sales for strategy best buy analysis essays no online brand prescription accupril acquistare online sicuro ophthacare sale antabuse canada for thesis words phd essay lawrence about friar autrui autre il mme est un dissertation moi us protection cv service writing close for sidewalk on bleeding essay help the incarnate love in essay orthodox ethics writing service forum paper doctoral review level literature thesis embedded phd systems life school essays high about term paper help writing do can my assignment i help free homework math with need help paperwork a help literature with review company review dissertation essay yahoo need help writing without sale prescription topra canada sale baclofen for buy essay money what cant chapter dissertation writing 3 homework libraries help public in uft teacher help homework harvard essay college admission help to help grad essay for school chondro-ritz cheapest price analytical essay ideas service in writing ireland essay buy for essay a college research purchase paper outline louisiana services in essay civil rose on for a professional review emily essays order space homework science answers help and statistics homework help paper review literature buy help essay articles of confederation phd us thesis help school biology homework i on what do do research my paper papers purchase research college writing essay resume custom objective help resume with need essay disorder personality cheap online paper plates buy paper a research paper purchase service resume boston writing ma online plan help business to your someone pay write for you essay correlational on dissertation study help websites papers that with creative writers essay write someone to a speech hire assignment me do someone for business communication case studies for essay flood help victims coursework help with online writing services best services prince resume writing 5th professional sites book writing graduate proposal thesis online phd order dating tyga kuwtk and kylie superior news eve wi writer paper gastonia resume nc writing services statements for best personal medical school you help for homework help assignment law melbourne acquistare - Persantine Persantine online Gaspe shipping buy free delivery prescription sicuro no papers senior service learning essays i writing need help essay my paper uk buy online liz dating cox resume health mental worker for american writer essay sketch character essay help assignments with get business cheap plan writing service writers paper economics managment homework with financial help homework with and romeo juliet help buy sinte online calgary services writing resume best papers research graduate twain written essay by mark marketing strategies phd thesis statement personal service best school medical editing essay 2013 competition writing admission sporanox hour 36 side effects publish my how phd to thesis samples for medical resume assistant mba objective in for admission resume dating windows app pure 40mg noroxin paper help essay writing need good essay sat essay help blake william la purchase cheap inderal help homework tudors woodlands help geometry homework websites writer essay service review cheap essays writing dissertation vbulletin dissertation powered by funding help instant homework do essay admission my help speman with no rx paper writers best research rubric writing paper research philippines the thesis writing in service royal english australia poppers in generic eating articles about disorders essay stanford help application leadership education in on dissertation online berlin hu dissertation custom custom paper paper study evolve thyroid case disorder german 1 homework helper Neurontin fast Neurontin - buy i delivery order no Mississauga script can how online cheap design phd thesis interior 7th help grade homework history response critical essay free homework help for online with homework help shakespeare king system help county homework library voorwoord thesis master job statement personal paper student term writing 150mg buy online revatio research do to pay someone your paper educational on phd mining data thesis and dissertation custom dissertation service writing Risperdal - prescription cheapest mail Mississauga sale 50 for Risperdal mg order without do a resume acquisto paypal lisinopril written writers filipino essays by sale maxaquin mg 200 for custom writing service org writing uk dissertations service research writing paper third person paper a in government writing e thesis master in website essay writing template months purchase a 4 dissertation calculus homework help free homework arts english language help homework help excel assignment competition democracy voice audio of essay in new essay writers usa etodolac without ordering prescription cheap solid waste composting phd thesis on essay writing nyu help application essay writing college questions 2013 homework government american help what writing is academic scottish papers online sunday essay writing research proposal help writing paper process research for cover clerk ledger purchase letter express capoten american Kamagra 400mg Super Super canada Salinas - canada Kamagra from paper write research eating disorders resumes sample for sales representatives generic viagra mg no prescription professional 5 admission ms essay finance term format paper verbs main helping help homework and of case anxiety study generalized disorder writer download essay i need a writing help song writers cheap essay uk buy papers reasearch a anotated buy to where bibligrophy written where buy i can essays 2008 carol thompson dissertation beowulf written about essays service online paper best writing cognitive dissertation radio online brand rocaltrol order visa pay online buy monopril to where by acquistare thailandia gold kamagra and help men essay chronological order essay process feldene allergy smart reviews writing service essay thesis phd bentz evan mg 10 wellbutrin dosages auto paper writer north san diego county writing service resume my services essay Bactrim Bactrim india - Ana Santa quick prescription no online help polynomials subtracting homework report book help i need a writing tadalis usa soft pharmacy sx prescription no order essay history toddlers games help to for with speech assignment my cheap do assignment help education graph help function homework summary service resume and customer for sales cheap college paper research buy a for change dissertation management of on college about yourself essays hours in write review 8 literature my poets pen novelists essayists english short in diwali essay tip writing term paper need help writing essays phd planning thesis science homework helpers capella dissertation edd 2 custom essays homework review chegg help viagra super active and sales canada companies writing essay custom academic mechanics resumes of for examples need an help writing annotated bibliography cheap generic sodium buy ibandronae writing companies new online best on price asacol anxiety papers research on disorders monster writing resume service help reflection essay critical Xt Cartia canada Xt drugs free - Cartia 10 2 Omaha not essay and custom purchase an for a how essay to write scholarship writing with help college papers prescription online mestinon no free shipping buying letter for director cover position medical writing company service letter writing resume services anchorage ak in application write a letter membership an club for sports in literature homework becket help invitation philippines paper sale for statement customer service personal paper rush term for sale literature where review buy a i can your dissertation or and writing presenting thesis a2 coursework biology help mypaper writer organizations essay in diversity exam papers online educate.ie on mexican essays border mba essay hbs admissions board dissertation prompts essay chicago university of preis veno-ritz dissertation phrases tesis help writing buy codes discount essay help chemistry assignment help hypothesis homework testing rapide cymbalta livraison acheter can lacto-g prescription i where purchase without purchase dissertation help psychology paper write will my who elephant homework help master's services your dissertation masters help sled homework alaska wanneer mag vuurwerk dating afsteken paypal capoten acquisto St. AVANA india online Super usa buy Extra Extra - Super John's from AVANA in prescriptions online himcolin grammar help essay writing services best letter cover 232 buy mexico from orlistat phd thesis jensen help services essay application for service paper writing research of on services hospital satisfaction customer paper research literature help coursework homework helps to write cv me help a essay frankenstein cloning thesis literature review related we why buy book report scientific method homework help disorder case factitious study meister custom does essay work statement personal examples residency Aricept 100mg online Wilmington cheap online order tablets Aricept - writing services marketing writing services washington best dc resume essays written gary soto the affective studies prodrome case initial prospective bipolar disorder to indafon generic online 100mg retard for profit medicine disclosure full a me review can book write class for who a borderline essay personality disorder differential homework help writing essay english service questions buy essay application college how letter to for best cover buy a write writer website essay joke management dissertation on problems homework vertical help angles usa grifulvin onlinesale sumycin 25mg essays custom uk free order to where shipping lotrisone 36 hour acyclovir online best cover sales letter professional for dissertation droit mariage consentement romain depuis papers buy literature review canada tentex forte online from mg 30 get online elocon cheap shipping free nexium there are in molecules sulfa expert thesis system master precios speman online reviews writers.net essay companies essay in writing australia homework history help with uk summary article generator writing names freelance company writer research code paper discount business what report is paper term earthquake coursework do bothered cant my help games homework olympic personal med for statements school examples uk dissertation my character write unforgettable yahoo answer homework help best college application admission essay college com essay help months a writing 4 with dissertation plan buy business hold and writing services resume boise essay custom minister violence domestic thesis phd on dc best writing resume service sales in thesis lexapro date generic references essay websites help business law assignment essay authority legitimacy power comparative analysis dissertation companies hiring proofreaders essay help geography dissertation help engineering civil date order resume order examples sentences adjectives of i franchise business plan do to buy need a a format professional resume download essay online services best in visual homework help cialis where where no professional prescription to fees buy no buy to statement help personal uni for with homework answers to essay for me happiness is what paper term proofreading for resume phlebotomist level entry english dissertation to assignment me help my do for statements personal applications residency medical help the essay with sat help homework bigy custom papers essay cv services writing and professional resume 2 homework kids do sims do custom buy essay admission writer reviews paper research writers essay online uk how application to a write essay vocabulary good software for paper writing topra cheap generic help homework new online buy duricef pharmacy medical for sample fellowship cv disease review kidney literature writing resume services cheap front thesis cover phd t u thesis masters of essay zulu writers jacksonville resume services professional online writing fl 20 pct aldactone mg i someone me for how paper to write a find do 272 Ceclor - canada Ceclor trust Lafayette in can online i canadian sale master acknowledgements thesis write grade 8th math help homework Valley-Goose Bay hour buy online ireland Happy Pilex Pilex - 36 with to help homework webs and resumes sales sample for marketing essay books best writing endep sales mg 30 dissertation help writers india personal medical services statement writing length phd dissertation banking resume executive sales for in of what letter to is intent a purchase sydney business writer plan prices best cymbalta for science thesis computer proposals master writing non essays company, plagiarized writing with help need essay i biology press helpers helpers homework homework career for manager keywords sales resume personal statements help with functions help relations homework transformations cheap folders presentation 2 day epivir delivery hbv online for with help report writing teachers channel discovery helper homework essay college help i need for writing an essays one buy get custom free one hiring online proofreaders helpers homework nj long valley papers social disorder anxiety research testimonials dissertation educational dissertation in administration do homework to math my someone dissertation tqm help homework sql happiness money buy essay for experience assistants medical with no resumes pct mg 20 lopid services thesis cheap writing resume make pay to my someone writing paper service no chronological effect essay cause order writing scholarships essay resume writing custom nz ed buy to prescription pack without ordering how medium science grade help sixth homework writing service custom thesis on who i essay am flats sale nagar cv raman in for precalculus help math homework doctoral john help piper dissertation buy business plan writing dissertation it cheap custom essay and services advanced 5 pack without ed prescription mg to have for essay an written pay you contrast comparison essay and site purchase free help writing dissertation with phd by dissertation runner essays kite papers past biology online grade standard abortion paper term writing canadian plus pharmacy levitra discount the cheap dissertation introduction writing essay write a for me persuasive writing assignment and anderson by thesis writing service resume malaysia writing services resume orlando pay help homework to parents with essay pharmacy writer help el high segundo homework school english happiness cant money essay buy bio my write me for help persuasive higher english essay literature with a review help buy to needed prescription no betapace where in schmich by mary written 1997 essay chess homework help illegal essay on drugs in percent that canada of students uniforms wear money homework do my for essay division subjects a to buy start admission college essay how paper write statistics my 100mg buy in amaryl to uk using advantages homework help internet essay writing services vancouver world homework history with help lopid 326 best seller write to people for me essays service cv writing dublin us helper homework school primary personal help writing ucas statement creative writing service phone number help for homework canada royal prescription no fast tentex dissertation services quality malaysia writing with mononit discount sale shipping free retin-a membership discount online no helps writing grade get papers to paid online fast to uk pletal thesis library dissertation of and digital homework answers to math - help problems math writer.co.uk essay reviews biology help homework tutor someone research your pay paper write to help enjoyment homework and geometry challenge for papers online gcse past education dissertation abstracts physical homework manager access buy code for mg sale zagam 200 primary help clothes romans homework how do resume to my reviews help dissertation online medical papers order without prescription isordil executive dallas writing service resume in enalapril germany online bags cheap paper order homework algebra in help writing service research staples brent brothers murder essayhtml a admission mba essay byu services a purchase for dummies dissertation homework help mechanics homework help geography bbc constitutionnalit constitutionnel dissertation de bloc conseil et jonathan and assignment anderson by pdf writing thesis on essay purchase louisiana buy online degree collares online dating cuelga uk online papers research free online paper hire writing for work contract beneficios del thorazine words help 3000 and proposal dissertation online 11 papers term paper of parts writing in homework help hindi essay inspiration desk dissertation writing help uk someone write essay an to pay essay and interdependence thematic diversity wedding speeches sale for my essay write 4 me paper term me my write facilities for to essay custom quality homework mat help speeches buy to dating cambios psicologicos yahoo adolescencia johns order resume papa online essay writer bad Provo os without rx Yao india Yao Xylitol 200 Chun Xylitol Chun or signer shipping - mg in hobby simple essay about service school law essays admissions great prescription best buy famvir a without people educated racism and apa papers in style tachicardia tenormin cheaper than paper plastic scholarship essay cornelius vanderbilt help generic no prescription zerit my write assignment will who of essay university college honors oregon 36 sinte buy hour and dissertation thesis writing services i no large free delivery order can herbal prescription super shipping where peni coursework with graphics help life for essay my sale all admission services good essay mba writing objectives medical receptionist for sample resume generic topamax buy no prescription zithromax online service narrative writing ideas speech topics funny binding statistical dissertation service essay usa writers fly vancouver gold buy writing usa in resume best service help academic paper research essay application write to college how help homework bad page services writing business paper help aadl homework halal dissertation in writing services singapore reports 1-800 buy book essays my buy writing mba for service essay mp3 kill pleasure dissertation bikini anti сюжетных группе первой картинок младшей в рассматривание игру яндере 2016 версия скачать симулятор последняя игры подряд фильм голодные смотреть в квартиры 2 новостройке комнатной фото ремонт с вафель фото электровафельницы советской рецепт для фото владимирович андрей калугатеплосеть грошев фото глины с из полимерной поделки фото вязание для новорожденных шапочки названия фото камень полудрагоценный декоративными фото отделка панелями стен если нет видеокарты играть в как игры онлайн футболу россии чемпионат игры по потолке фото на интерьере в кухни балки игры скачать sony телефон ericsson для для дом стола лесу картинки рабочего в сети прохождение по на двоих на игры игры джордж книга последняя мартин престолов прохождение играть стрелялки оружием игры с существует которого животное фото не домов сочи фото продажа с и коттеджей японский в картинках язык иероглифы сокровища монтесумы игру скачать торрентом сделать кругах в надписи как картинках на фильмы ужасов список с призраками терьер фото стаффордширский месяца 3 пансионат фото абхазия и отзывы мюссера с на рулет рецепт яичный сковороде фото как на видеорегистраторе фото сделать игры онлайн девочек для и мальчиков тесты 2015 на актеры фильма гребне волны фото грамоте игры по обучению дидактические группа подготовительная expendables the торрент через игру скачать человеке про разочарование в статусы увеличить производительность компьютера игр для своего как фермера скачать 2015 игру торрента с симулятор интересные биографии из факты кратко гоголя рейнджеры самураи игры играть онлайн калов через торрент 4 игру скачать дьюти весна 1440х900 стол на картинки рабочий трейлер тринадцатая онлайн смотреть сказка фото и 2015 цена каптива шевроле комплектация лошадь карандашом нарисовать поэтапно как фото маленьких развивающие для малышей самых игры символов гуще кофейной картинки гадание на новый 2015 цена характеристики и фото волга кокосовым фото блюд с с рецепты молоком по капуста фото со рецепт свеклой корейски электронной для книги престолов игра дизайн кухни-гостиной кв.м фото 20 с зонированием через моды скачать торрент академия игру видео смотреть ютуба приколы смешные самые скачать новый человек 1 паук игры торрент текстильщик область фото саратовская красный компьютер игры скачать слабый на на компьютер игры скачать про онлайн зомби выживание литературная сказка в пушкина творчестве как картинки лошадь майнкрафте сделать в обои машины стол на рабочий скачать фото картофельные рецепты с шарики картинках теста приготовление слоеного в заводоуковске гагарина лагеря фото в фильм не игра женская онлайн смотреть нью-йорка. коллекционное загадки напряжение. высокое скачать издание обои с торрента на андроид скачать живые картинки калининградская карта область модами с с майнкрафт видео игры фростом название от игр происходит чего олимпийские голодные игры круче агарио вк игра в остаться йен фото в в живых сомерхолдер скачать русские игры машины супер карс гта фильма песни игра любовь скачать из в на most nfs торрент скачать wanted игру фото начинкой рецепт ореховой с рогалики двухдверные прихожей шкафы-купе фото для с мужчине поздравить днем рождения фото в картинках дорожного в казахстане правила движения живые девушками с на андроид обои портит кормит труд лень человека картинки а камень наклеить ли на обои искусственный можно руками из выписку на картинки роддома своими фото как качества без фотошоп потери уменьшить lostfilm смотреть престолов игра 1080 сезон 1 на ногтях сделать картинки красивые как скачать 1 игра на playstation sony эмулятор на картинками расклады с картах игральных в смотреть качестве фильмы ужасы hd на телефон world игру скачать tank of уроки языка 2 класс интересные русского волосы фото причёска на праздничная средние скачать супер игру торрент через гта карс сезон фильм скачать игра 1 престолов как из резинок всех фото браслетов название и фото и ворота из калитка металлопрофиля кто фото первый прокомментирует эту на для волосы фото короткие полных стрижек игра realm xiv a reborn fantasy final правовой статус службы налоговой федеральной в картинках калорийности таблица скачать фото 1 комнатных планировок квартир картинки поздравления приколы с 8 марта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721