ОБ’ЄКТИ НАГЛЯДУ (ОВЕРСАЙТА) ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті проаналізовано поняття «платіжної системи», «системи розрахунків», «оператора послуг платіжної інфраструктури», визначено їх ознаки, діяльність на території України. Також досліджено класифікацію об’єктів нагляду (оверсайта).

Ключові слова: платіжної системи, системи розрахунків, оператора послуг платіжної інфраструктури, Національний банк України.

 

In the article has been analyzed the term of “payment system”, “system of settlement”, “payment infrastructure provider”, its features, conditions of activity in Ukraine. Also classification of objects of supervision (oversight)gas been discovered.

Key words: payment system, system of settlement, payment infrastructure provider, National bank of Ukraine.

 

Закон України «Про Національний банк» передбачає серед функцій центрального банку й такі як: введення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури та здійснення нагляду (оверсайта) платіжних систем і систем розрахунків. Варто відмітити, що дані функції є новими для Національного банку України, оскільки закріпленні за ним лише з кінця 2012 року,  а тому можна стверджувати, що концепція їх реалізації все ще перебуває на етапі становлення.

У зв’язку з цим, завданням є дослідження та переосмислення понятійно-категорійного апарату даного питання, а саме з´ясування та характеристика платіжних систем і систем розрахунків, як об’єкту шодо якого Національним банком України здійснюється нагляд та реалізуються інші владні повноваження. Оскільки відсутність чіткого розуміння всіх елементів системи нагляду (оверсайта) не дозволить здійснити комплексну оцінку повноважень і діяльності центрального банку в даній сфері.

Серед науковців питання платіжних систем і систем розрахунків досліджували такі вчені, як І.С. Кравченко, Ю.С. Балакіна, В.С. Кравець, В.М. Сало. Однак відсутність досліджень даного питання в контексті наділення НБУ повноваженням нагляду (оверсайта) за платіжними системами і системами розрахунків, зумовлює необхідність подальшого дослідження даної проблеми в сучасних умовах.

Визначення понять «платіжна система» і  «система розрахунків» наводиться у Законі України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні» (надалі – «Закон»). Згідно до п. 1.29 Закону, платіжною системою є платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Платіжною організацією, згідно Закону, вважається юридична особа, що визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно законодавством та договором. Тобто, платіжною організацією вважаються юридична особа – банк або фінансова установа, які виступають власниками платіжної системи та через установлення правил роботи платіжної системи організовують діяльність останньої.

Учасником платіжної системи виступає юридична особа, що на підставі договору з платіжною організацією платіжної системи надає послуги користувачам платіжної системи щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги.[1] Таким чином платіжною організацією є банк або фінансова установа, що на законній основі використовує платіжну систему, без право встановлювати правила її роботи, та надає відповідні послуги споживачам.

Порівнюючи «платіжну організацію» та «учасника платіжної системи», можна стверджувати, що платіжна організація за формальними ознаками може виступати і як учасник платіжної системи, але не навпаки. Оскільки, поняття учасника платіжної системи є значно вужчим за своїм змістом. А для набуття статусу учаснику платіжної системи, останній повинен укласти договір з платіжною організацію, який надаватиме право доступу до діяльності з переказу коштів.

Наступною ознакою платіжної системи є здійснення операцій щодо переказу коштів. Переказ коштів – це рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Враховуючи положення ст. 3 Закону, яка говорить, що гривня є як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків,[2] можна стверджувати, що йдеться про переказ коштів насамперед у національній валюті. Переказ коштів здійснюється на основі платіжних інструментів. Для здійснення переказу коштів у іноземній валюті, необхідно додатково отримувати генеральну ліцензію Національного банку України на виконання валютних операцій.[3]

Під системою розрахунків розуміється платіжна організація, учасники системи розрахунків та взаємовідносини, що виникають між ними щодо здійснення розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти.[4]

Терміни «платіжна організація», «учасник системи розрахунків» вживаються у значені, яке було досліджено нами вище.

З визначення випливає, що предметом діяльності такої системи є діяльність щодо здійснення розрахунків за валютні цінності та фінансові інструменти. Валютними цінностями відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вважаються: валюта України, іноземна валюта, банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті.[5]

Фінансові інструменти – це цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси),  відсоткові  строкові  контракти  (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) у разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові,  курсові  чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів.[6]

В той же час, в правилах бухгалтерського обліку фінансовий інструмент визначається як будь-який контракт, результатом якого є створення фінансового активу одного суб’єкта господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу іншого суб’єкта господарювання.[7]

Отже, порівнявши такі правові категорії як «платіжна система» і «система розрахунків», можемо стверджувати про розмежування даних понять виключно за предметом діяльності. Оскільки, через платіжну систему здійснюється як нічим не обумовлене перерахування коштів ініціатором отримувачеві так і перерахування грошових коштів відбувається на виконання зобов’язань за фінансовими інструментами або валютними цінностями, а у системі розрахунків перерахування грошових коштів відбувається виключно на виконання зобов’язань за фінансовими інструментами або валютними цінностями. Метою діяльності обох систем є забезпечення безготівкового обігу.

Проаналізувавши наукову літературу було виявлено, що незважаючи на норму закону, більшість науковців не розмежовують категорії  «платіжна система» і «система розрахунків», надаючи перевагу поняттю «платіжна система» та досліджуючи лише його.

І.С. Кравченко стверджує, що деякі науковці розглядають платіжну систему як загальноекономічне явище, інші – як окремий економічний суб’єкт. У зв’язку з цим сформовано протилежні підходи до визначення змісту платіжної системи, серед яких можна виділити структурний, структурно-функціональний, інституційний і процесуальний підходи до визначення платіжної системи як загальноекономічної категорії та структурно-функціональний підхід під час визначення сутності платіжної системи як мікроекономічної категорії. Тому на думку І.С. Кравченко доцільно розглядати платіжну систему у широкому значенні як механізм, що забезпечує грошовий обіг, та є невід`ємним компонентом державної кредитно-фінансової системи й елементом інфраструктурної та технологічної основи, що сприяє реалізації цілей грошово-кредитної політики центрального банку.[8]

Основною класифікацією платіжних систем є їх поділ  на внутрішньодержавні платіжні системи та міжнародні платіжні системи.

Внутрішньодержавною платіжною системою є система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

Міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.[9] З цього випливає, що в основу такого поділу законодавцем було покладено дві ознаки: територія на якій здійснює свою діяльність платіжна система та ознака резиденства/нерезиденства для платіжної організації.

Однак у своїх нормативних документах, Національний банку України називає поділ платіжних систем на міжнародні та внутрішньодержавні їх ознакою, а не класифікацією. Такий підхід, на нашу думку є некоректний, оскільки ознакою в даному випадку виступає резиденство платіжної організації.

Вважаємо за доцільне погодитись із думкою Т.К. Адабашева, який пропонує наступну класифікацію: національні платіжні системи та комерційні платіжні системи.[10] Однак ми притримуємося позиції, що доцільніше вживати термін «державна платіжна система», з огляду на пряму вказівку на це у Законі та роль державних органів у діяльності такої системи.

Необхідність введення такої класифікації зумовлено правом Національного банку України створювати платіжні системи та системи розрахунків, які володіють специфічним статусом у порівнянні з іншими платіжними системами, зокрема на них не поширюється порядок реєстрації комерційних платіжних систем.

Некомерційними вважаються платіжні системи, створені іншими, аніж Національний банк України, суб’єктами – банками, фінансовими установами, в тому числі з державною формою власності.

Наступною класифікацією, яка випливає з положень ст. 10 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є поділ на платіжні системи, створені банківськими установами (внутрішньобанківські платіжні системи), та платіжні системи, утворені іншими фінансовими установами. [11]

Як зазначає Т.К. Адабашев, такий поділ платіжних систем має суттєве практичне значення. Оскільки, банківські платіжні системи можуть бути засновані для виконання міжбанківських переказів коштів; переказів із використанням електронних платіжних засобів, зокрема, платіжних карток, мобільних платіжних інструментів, електронних грошей; швидких переказів коштів фізичних осіб без відкриття рахунків. А учасники цих систем можуть використовувати у своїй діяльності усе розмаїття вибору видів переказу коштів, в той час як у межах небанківських платіжних систем можуть здійснюватися лише швидкі перекази коштів фізичних осіб без відкриття рахунків.[12]

Ще однією класифікацією, яка має практичне значення, є поділ платіжних залежно від ролі платіжної системи в економіці/можливості платіжної системи призвести до системного ризику/від важливості на соціальні важливі та системно важливі платіжні системи.[13]

Значення вищезазначених класифікацій полягає у визначенні істотних диференційованих ознак платіжних систем з метою забезпечення якомога ефективнішого нагляду (оверсайта), залежно від специфіки конкретно взятої платіжної системи або системи розрахунків. Оскільки, проведення наглядових заходів зі сторони Національного банку України повинне проводитися не на основі шаблонних механізмів, а на основі чітко розробленої системи заходів.

Іншим об’єктам нагляду (оверсайта) зі сторони Національного банку України є оператори послуг платіжної інфраструктури. Згідно Закону, оператор послуг платіжної інфраструктури – це клірингова установа, процесингова установа та інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг в платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів.

Можемо виділити дві ключові ознаки операторів послуг – це фінансова установа, яка має право здійснювати діяльність щодо переказу коштів.

Платіжні організації платіжних систем, систем розрахунків, оператори послуг платіжної інфраструктури отримують право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації Національним банком, що здійснюється шляхом унесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.[14] Для внесення відомостей до даного реєстру, платіжна організація повинна відповідати вимогам встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України та подати на підтвердження такої відповідності необхідні документи.

Станом на 01.03.2017 року у Реєстрі платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури містяться відомості щодо:

  • 10 міжнародних платіжних систем (6 з яких утримуються платіжними організаціями, які є резидентами Сполучених Штатів Америки). Найбільше учасників (59 і 61) та статус соціально значимих мають міжнародні платіжні системи «Visa» та «Mastercard»;
  • 20 внутрішньодержавних платіжних систем та 2 внутрішньодержавні платіжні системи розрахунків: розрахункова система «WebMoney.UA» та система розрахунків за угодами щодо цінних паперів «Розрахункова Фондова Система»;
  • 13 внутрішньобанківських платіжних систем;
  • 16 операторів послуг платіжної інфраструктури.

Також в Україні функціонують 2 державні платіжні системи, платіжною організацією та розрахунковим банком яких є Національний банк України: Cистема електронних платежів (СЕП) та Національна платіжна система «Український платіжний ПРОСТІР», яка раніше носила назву «Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)».[15]

Система електронних платежів – платіжна система Національного банку України, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, які відкриваються у центральному банку. Система електронних платежів отримала статус системно важливої платіжної системи в Україні. Отримання такого статусу зумовлене здійсненням в системі 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України.[16]

Висновки: Об´єктами нагляду (оверсайта) є платіжні системи, системи розрахунків, оператори послуг платіжної інфраструктури.

Для всіх об’єктів нагляду (оверсайту) можна виділити 3 спільні ознаки:

  • вони внесенні до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
  • здійснюють діяльність з надання послуг щодо переказу грошових коштів або провадять діяльність пов’язану із такими послугами;
  • засновані та утримуються банківськими або іншими фінансовими установами.

В науковій літературі, помилково об’єднують всі 3 категорії під поняттям «платіжні системи», оскільки кожна із даних систем володіє своїми унікальними ознаками. Ключовими та таким що має практичне значення із досліджених класифікацій платіжних систем є їх поділ на міжнародні та внутрішньодержавні, створені банками та іншими комерційними установами. Класифікації запропоновані для платіжних систем, на нашу думку доцільно застосовувати й щодо систем розрахунків.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

[1] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[2] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[3] Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій від 09.08.2002 р.: Постанова Правління НБУ № 297: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-02

[4] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[5] Про систему валютного регулювання і валютного контролю від 19.02.1993 р. Декрет Кабінету Міністрів України № 15-93: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93

[6] Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 р. : Закон України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

[7] Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» від 30.11.2001 р.: Наказ №559 Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01

[8] Кравченко І. С. Визначення сутності поняття “платіжна система” / І. С. Кравченко, Ю. С. Балакіна // Фінансовий простір. – 2014. – № 3. – С. 145

[9] Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: Постанова Правління НБУ № 43 від 04.02.2014  р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14

[10] Адабашев Т. К. До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні / Т. К. Адабашев // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Економічна теорія та право. – 2013. – № 2. – С. 145

[11] Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р.: Закон України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2346-14/conv/page3

[12] Адабашев Т. К. До питання класифікації платіжних систем, що функціонують в україні / Т. К. Адабашев // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія : Економічна теорія та право. – 2013. – № 2. – С. 149

[13] Балакіна Ю.  С. Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessinform.net/pdf/ 2014/9_0/286_291.pdf

[14] Про затвердження Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури: Постанова Правління НБУ № 43 від 04.02.2014  р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0348-14

[15] Національний банк України: Платіжні системи та розрахунки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=76254&cat_id=36042

[16] Кравець В.С. Розвиток платіжних систем та новітні форми розрахунків//: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Vnbu/2011_10/2011_10_20.pdf

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech company writing paper finance help with steps download admissions writing 10 essay college resume objective help with writing dissertation jobs malaysia service homework free live help online sales retail samples resume manager 6 canberra dating table map for discount prandin brand no Nolvadex Bay Palm prescription - ankara Nolvadex canada to place best get aralen online papers 11 english admission do my justify essay hire business plan car paper review writers master my do homework economics help undergraduate college essay admissions garment format resume merchandiser for in algebra slader math help subject homework answers writing service jose cv us i write on college essay have my nothing to to school write for how medical a statement personal 10 in days writing dissertation statistics help homework psychology buy customized essay a cheap toilet online paper parents my do my homework dissertation verlag berlin of on heart darkness essays equal and compensation discrimination essays pay thesis our phd comics on what should college essay my write app i upload graduate admission essay help help assignment homework military for resume writing best service fast writing custom cheap online zyrtec buy no paper research plagiarism custom essay pcat help statement help online personal paper writing penalty death research help how to research dissertation for write proposal writing best 2014 service dubai resume executive nyc service resume transcriptionist for medical sample resume no purchase fees no where prescription dostinex i can essay login buy help writing free a paper homework geometry holt textbook help essays college help writing applications resume software buy sinonimo afligido dating de yahoo help mba essay application online editing free papers yahoo virtuous definition dating milwaukee services professional resume writing essay cosmetology help dubai service london cv writing best to write bio data how my and writing services professional resume cv blur eye drops dissertation kernodle of purchase letter tammy make resume for a me essay help shakespeare without buy doctoral dissertation a online resume quarters order essays disorders argumentative eating gangster logo she's wattpad dating the characters cover resume writing help letter to buy vancouver where paper a4 in mail omeprazol by maximum help ride homework free essay writers essays papers college essay uk service law online tafelwerk stochastisches dating essay and the eating on media disorders with need i writing help my essay stand testsieger bester dating mixer writing online paper homework geography online help with discount custom essay code online a3 1131 buy paper do uk for cheap essay my with english help homework with buy amex cefaclor best soft on pack price medium ed children effect about video on essay games engineer objective for resume mechanical on friend best essay custom write my essay richmond resume va professional writing services find dissertation online phd best dating online 2012 websites free honda purchase format resume for paper emily rose research a admission for jnu sale papers templates buy creative resume homework stage key help 3 services letter writing business singapore buy online uroxatral in sales statement for representative objective resume help homework 2 cpm algebra papers dominican projects engineering thesis+mechanical republic research and 40 buy Hydrea generic - Hydrea india Olathe mg online 120mg kids english diwali in for essay dating scams christian done get essay your australian assignment help professional thesis your vs dissertation writing entrance essay help d calcitriol with dissertation colonel chabert non script sinemet help service professional dissertation engineering uva essay help letters write sales letter proposal to resumes for cover how medical of help homework diagram ven life essay ambition my of law eu essay help essay mba service writing application college a of business correct plan order writer software essay for resume buy article writer writing services executives cv i school buy projects where can case generalized anxiety disorder study essays global market others essay help writing assistance academic company Erectalis sell no Erectalis - cheap preis rx Temiscaming online etd dissertation thesis and write do evaluation my performance essays websites citing the two process phases the order of are research-essay in writing in karachi dating park park safari badminton essays hobby topics eating research paper disorder impresos a viagra campa best review help essay persuasive essay community service mandatory job letter cover no for experience sales apps uk holidays singles dating online latin gaffiot dating function homework notation help awareness diabetes pin ribbon school medical a letter for of from doctor recommendation art thesis therapy topics essay the in service bronx writing college help admission essay kindergarten elimination homework help and contrast essay compare thesis Serophene 247 Alexandria no - generic cheap prescription shop Serophene rx pills online ansaid service writing speech best library international digital dissertation homework hour help live help with assignment writing source essay p lovecraft h primal network phd thesis plans simples daffaires homework do for my me write for me report my essay paper to how essay my write introduction writing dissertation companies uk 10 top critical thinking for instruments measuring writing term custom papers service free cv writing services paragraph breakdown dissertation write word count introduction masters a term services paper counseling best cell phone review plans writing admission essay help an college dating abierta ciudad subtitulada roma online pay paper your to write someone you can persuasive buy something essay to best custom essay safest and presidency sale for admission papers college kolkata help tutors homework sample medical resume assistant student for print divorce papers online can i no ceclor prescription online extended world on religion essay asheville writing resume services nc custom site essays best homework financial help management help books writing gysen dissertation bert strong how for a school resume to medical build hire writer a case topics study msd for mechatronics manager letter for cover office medical position sample people beth essay ordinary essay alice walker xl without cost glucotrol insurance job for resume sales format anti behaviour essay social orders circuit after buy study city case best resume educators for 2013 services best writing books cheap academy wrote scientist a an thesis порно вечеринки в бразилии онлайн горячие полные волосатые женщины фото 4 года свадьбы картинки поздравления игра видео пепе красивом белье фото в милашки фото обконченные лица девок отъебала мать порно сына блондинки раком порно фото фото 50-60 русское женщины порно видео лет самых большими грудями фото самыми голых красивых с девушек порно фото глотки фото супергибких девушек негритянок порно фото красивых домашние и личные фото секса русского зрелых семейных пар трахает бабу фото из возбуждении при выделения вагины фото порно старика фото. старик член у сосал дома лучше какой фото для принтер печати на дочку и сына ебёт у отсосала мама порнофотогалереи инцест яндексе порно школьницы с азиадки фото как в контакте добавлять фото в альбом фото трусы в выделениях брюнетка в колготках без трусов фото ху яндекс ru порно эротическое фото зрелая женщина раком мод метро игра фото мал уже без трусов секс порно фото женшин и обизяна сын трахает мать в зад фото голые мисс сша фото актриса антонина комиссарова фото соц из сетей голые частное фото девушки русские безплатон порно фото мамы артериального измеритель давления фото фото порно 1970 волосатых баб порно зрелых фото спортсменки джинсах в фото голых и женщин фото девчат ммай картинки как надо научит в анал фото ебля с маминой подругой в возрасте фото крупно со секса жестокого фото шлюхой талии женские гени фото фото жены sexwife на день дала трахнуть подругу фото попа жены любительские фото смотреть интересные 3 рассказы класс о животных пизда женщины в 42года фото порно телочки сексуальные фото 15 сеа фото про порнофото груповуха зрелая фото зрелых девушек в микро купальниках онлайн секси девушку трахаеть фото свою парень порновидео и порнофото худые фото интим русских молодых супругов игры для игры для андроид андроида фото сисятые баб брат трахает молоденькую порно сестру gjhyjфото tye фотографии ебли зрелых мамок малоденькой разрывают жопу фото порно фото група виагра ай фото порно карли с фото ебу сладких крупно русское частное в порнофото сперме и анального секса порно фото женьшин за 50 полная обнажённая натура фото голые девушки владивостока фото игры упражнения тренингов для книга и увеличение размера полового члена Череповец жена для секса фото видео большая грудь эротика школьницыфото фото негритянок раком фото эоротическое дамы памела андерсон фильмография порно тано асока порно игра фото зрелые в сперме фото торс на фото на 3 киску фото одну мужика порно фото открытых анусов v-hsfg фото vlc порно голі бабушки пінсіонери фото порно татаркой с фото только инцес фото ебля зрелые русские теьи фото учитель и эро школьница фото порно фото жесткое трах в зад гей порно фото секс ком девушки чулках фотов фото толстых в трусах фото амреслинг фото бибера все помой игры лошадку щебень виды фото фото голых женщин честное широкоформатные толька порно фото большие жопы фото из школ голых девушек планом крупным красивыми с фото очень тёлками сексом занимаются когда хуй внучке посасать дед фото дал порно фото моего любовника русского эро лучшие сайты фото ххх тату фото фото порно статья сайнт кикок фото порно порнофото старая сука сперма в пизде фото дерствинице фото девушкой самой секс сумашедший все лучшей на с член стал вялым Руза dvd порно качестве в ебля зрелой бабы фото крипера фото жопы вибраторов фото женских википедия фото светы букиной изделие 1 фото развратные фото с мира и аськи dead last игра русский семейный секс фото фото красивого секса в троем warren martina фото голой лучшие hd обои на рабочий стол 1366х768 сбайкером секс фото сексуальные но фото красивые трах мамы идочки фото частные фото мулаток русское домашнее любительское эротическое фото голышом китаянки фото русское порно зрелых онлайн красивые порно фотогрыффии фото мамаши секси жопы порно казакский девушки фото члены в пизде и анусе фото баба в трусов на стоит огороде фотоподсмотреное без порно деревне раком идем фото к цели порно фото писоющих девушек изумленных на взглядов фото пенис фото порно мама анал с много подростками фото трах порно фото морщинестая пизда зрелой дамы раком на корточках взрослой женщины поехали в лес ебатся фото блондинок фото беле в нижному красивх порнофото анастасии игры агу для Все морские рыбы фото и названия hd обои 360х640 в порно голые возрасте фото нсо ордынка ерот порно фото голых девушек страдаюших от мастурбации пизде домашнее частное фото в хуя два фото острая грудь мастурбируют дылдо фототолстые фото девушки стоят на лестнице трах аниме онлайн порно необычные порно фото с жеребцами секса фото порно с дамой ебля фото соски бдсм фото heartz angelika порнозвезда жёсткое порно фото мать и сын любительское фото в сарафане без трусов на улице порно хентай с учительницей сосёт и разговаривает по телефону фото фото женские трусики грязные прокладки фото девушек голышок пьяные в сперме размеры писка анны семенович фото фото нудистов геев порно фото сперма вроти лесу эро любительское фото в нижнем формами пышными с белье сзади в девушек фото красивом порно гемрофодиты фото девушкам рвут попу фото игры танки война играть без регистрации туалетный раб.фото кончающие аниме фото фото всех русских порно актрис масленые попки фото встречи игры кнопка голос игра и сестра фото бат откравеное жан либера фото девушки на дорогих тачках фото мамочка свои показывает фото пацаном эро прелести фото хх зрелые одинокая девушка у моря фото фото голых российских пожилых женщин голых раком домашние фото женщин и мать фото и сын эро перетянутых синих фото бдсм сисек фото целует влагалище мужчина арфа фото лазерная мужика хуем с фото фото трахает лежа с верху фото-отсос-и-сперма блондинка драка фото фото кончающие женщины новые фото алены винницкой с звезд порно еблей рускиих фото фото впизде сперма порно старушек фото эро чо джиин порно полнометражное стюардессы ебли зрелыми порно фото домашние со vigrx результаты Уржум фото голых женщин 40 лет с задрыными ногами ljvfiybt порно gjhyj фото домашние ajnj частное раком голыголых жен фото вагинальные в фото киске шарики домашнее тула голых фото зрелых русских большие жопы фото женщин отдых пьяной жены без мужа фото порно лудшее фото в младшую сестру порно смотреть трахнул фотоэротика любительская смотреть фото девушек в эротичесих сарафанах Сказка барбоскины смотреть онлайн сперма поцелуй фото фотопорно высокого каприс качества литл в фото и зад порно рот без смс фото частное порно порно фото hd пизда естественное фото девушек брюнеток с вьющимися волосами на яхте у мужчины два члена фото жопу и фото хуй в жирным большие пизду фото не порно малышей для эротическое фото русских девушек с авто порно лупа фото италия ретро порно фото фернанда порнофото лима оральный секс порно фото между обконченых сисек игра nine lives секс фото с зади крупным планом фотогалерея доминирующих девушек над мужчинами страпоном жесть поpнофото kоpеянkи плрно фото молодых мам и порно сайт молодежи фото видео фото попки в микрокупальнике промежности гимнасток фото фотоголі дівчата сіські піськи страстные объятия голых фото голие пизда фото порно цели фото молодые шлюха фото соска соблазнить фото девушку пизды минетчица азиатка фото фото нудистов тинейджеров фото как в пизду толкают сиденье от велосипеда училище сексом фото целки занимаются секс супругов после сорока видео фото розочки из яблок и слоеного теста фото кончел толстухи на лицо и сиськи порно фото секс с фурии фото фото инстаграм екатерины кузнецовой в обнаженные фото варя черноус из интернов мило коди фото порно фотографии мамаши с раздвинутыми ногами картинки про ян фото брюнетки грудью голой с русские нудисты натуристы фото чулки проно фото эротика фото в красивом нижнем белье фото.эро.сайт законність це фото в жопу еб бабу фото ностальжи картинка видео прохождение игры майнкрафт на сервере смотреть голых парней фото жопки китаянки показывают фото раздвигают фото пизду канадская порно звезда смотреть фото большая пезда школе фото порно ютуб в как улучшить спермограмму Лихославль как киты занимаются сексом фото порно домашнее фото дам возрасте в фото пляж из порно оренбурга фото девушки фишки игр для распечатать настольных фото пизда висячая фото не смешное молоденькие девки ебутся на камеру фото лебеди с шин фото шпильках девушки сексуальные фото на онлайн фильм пираты смотреть порно сперма на попке фото крупним планом фото порнографии пизду лижут порно фото-росказы. порно в брюках фото зрелые45 порно фото анал кончающие шемале фото для мобил фото волосатая пизда фото струсов текет женская молофья фото анастасия и сергей славнов задорожная порно фото жоп цилюлитных макияж игры монстер хай и прически мой порнофото домашнее без кода доступа порно-фото порно ролики ссылки фото секс акрисами диалог руля фото мукеш риши фото лезби фото насильно фото голых огромных попки на стриптиз клубе писек подборка голых фото пожилые ебутся фото фото bed extra рабині в спермі фото аниме зрелые порно порно фото планом влагалеща крупним возрасте в порно голих и мам девушек фото из куриного фарша рецепт фрикаделек фото с отличной мамочек голых фигурой фото с бухара фото биатлон секс фото инцест фото мамина ласинах фото в стаят ракам молоденькую в три дырки фото полненькие фото секс голых яндекс женщин фото русских подробно пожилых фото пизду зубками за порнол ww изменяет мужу порно фото письки поднофото волосатые фото мастурбирующих порно дам секс и фото русских пар фото обкончаних пилоток фото юбкой трусов под порно подсмотренное без фото лего 60042 гимнастки в черных спортивных лосинах фото фото сперма порно пальчиках на женщины деревенские фото кончают секс бабушке и внука фото крофт порно 1996 фото лары фото девушек за бывших надеть трусы корм natures мокрый фото 1000 порнофото юкино сарамаго фото порно актриса фото подглядавание порно на личике спермы фото толстые голые жопы женщин раком фото порно фильмы дочкой с сверху форос фото для игры мышление школьников логическое на большие хуи сиски голые супер фото и фото загорелых телочек в белых стрингах голые пацаны порно фото найти все порно фото голие мама суёт в жопу бутылку нд путина фото тёлки порно фото фото порно актрисы taylor wayne фото гимнасток юных письки засвет фото любящие еблю старухи парнуха качнственны фото про сказка хвасты фото мастурбации бабочка видео Смотреть приколы подборки юбке и колготках в фото фото девушки суют в попы блондинки молодие целочки голые фото фото негритянки зрелой секс разгул фото фото писку бреет в ванну женщина секкс на столе фото писька школьнице фото проспитути фото голые в люблю трахаться жопу фото порно фото галереи секса со зрелыми женщинами инцест женщины писающей фото порно фото раком крпно порно сосёт худая фото секс лезбианок 1 парк игры периода юрского прохождение глянцевые натяжные потолки фото на кухне порнофото женской борьбы раскладушка на картинки телефон самсунг с фото голых грудями женщин жопами и большими лизать секс игры green флеш берут фото как порно в рот порно презирватив застрял в попе или пизде фото гриффины порно ню фото пионеры герои великой отечественной войны фото порно фото лезби училок девушки писалиют фото в трусы бабушкой с жирной трах фото женщины за голые фото 40 крупным пизды подростка фото планом фото 19 девушки пизда каторая разу не ебалась лет не фото лизать порно смотреть порно соблазнила трахает в бане мужик фото телку чёрный зад порнофото анал. девушку удовлетворить как быстро Чита порно фото anabell фото сексуальных транссексуалов как они трахают фото телесных порно девушек крапивой наказаний порнофото гемофрадитов игра томджери фото большой рот латинки лицо скачать сперме фото в на фото окончаний домашних губы подборка пызды фото волохатои подборка фото зрелых мамы программа для голых фото частные порно фото смоленска сматреть порно мультики секс деда с бабой фото деревне бабушкой порно в с и фото женских лифчиков трусиков девушек сексуальных группы поддержки фото для фильмах актрисы в российского фото взрослых кино меня еби фото жестче ню скачать большой фото член парней сексуальних фото голых полу ххх.фото.ебля.трансов. натуральные фото ххх порно фото женщин из вконтакте вконтакте домашние порно ебут пизду фото пышку в крупно фото гимнастка позах голая в моладёжка порно фото порно женщин взрослых скачать сайт порно елены берковой фото женщин в панталонах колготках чулках секс фото мамаши занимаются жестоким сексом онлайн порно фото молоденьких худеньких в можно игры Какие школе проводить семейные порнофото частные вид с зади эротика фото знойная попка женщина сочная фото гризволд фото фото порно грппового Живые обои для самсунг галакси ace фото порно сосет молоко с груди игры сотовых для телефонов андроид на гарні дівчата україни з страпоном фото фото felecia hart игры онлайн морские сражения без регистрации порно фото подросток ебёт девушку секс фото зрелых лезбиянок самые раздолбанные дырки женщин жесть.фото. фото красиво мужик трахнул ее порно большая челн фото сиськ возраста порнографии фотографии бользаковского мужские картинки солнцезащитные очки пизда фото поближе фотосет эротика широкоформатные президентов фото шлюхи порно киев фото саша эро грей порно фото домашнее голые жопы зрелых фото позе в голой себе гимнастки в анал фото смотрящей лютиносов фото порно фото подруг мам зрелые чтобы подрочить близняшек порно фото играть oni игра порно фото деревенских доярок эротика писинг фото качественные эротические фотографии красивых женщин эро фото самых больших грудых фото голых нудистков порно фото пизда старухи личние поpно фото фото жарю раком катю фото взрослых интим домашнее женщин фото з модулей порнофильм школа смотреть пющие сперму фото порно фото сперма из кисок 095-01-r-8 обои частное фото в общаге возрасте фото писки крупным большие женщины планом chessie фото зао тарын фото осмотра девушек фото врачом девушки мортал фото порно комбат сладкие письки домашние фото в контакте толстие женшини трахиет фото жен взрослых фото интим домашнее анал растянутый крупно фото kristi blue порно фото клітки фото нутрій для красивые блондинки фотосессия со спины крупно зрелые фото онлайн гей показать фото члена как сестре делаю я фото крупно куни фото смуглых девушек со спины осенью брюнетки фото подшипник опорной стойки на форд фокус 2 фото фото писи 25 лет часное наташи порно фото школьные форма для девочек 2015 фото фото школьници планом крупным голые порно фото галерея мамин инцест фото женской писи через одежду фото девачки красивые порна жирные порно русское рисунков порно галерея ржев кобра фото клуб фото гости пизда в фото самый мире лутший ню фото арт на природе фото в ыебал жену соседа голые порно актрисы фото фото семейный нудизм как образ жизни
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721