Недоліки обліку дебіторської заборгованості підприємств України та напрями їх усунення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Студентка спеціальності “Облік і аудит”
Мальчевська Олена Петрівна

Науковий керівник: Кандидат економічних наук, старший викладач Харчук Юлія Юріївна

 

 Анотація. У статті розглянуто поширені недоліки обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України та запропоновано напрями їх удосконалення.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, дебітори, резерв сумнівних боргів, розрахункові операції, інвентаризація, автоматизація, фінансова стійкість.

Annotation. The article deals with the common disadvantages of accounting for accounts receivable of Ukrainian enterprises and proposes directions for their improvement.

Keywords: accounts receivable debtors, the reserve for doubtful accounts, payment operations, inventory, automation, financial stability.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин проблема заборгованості установ та підприємств займає досить вагоме значення, оскільки це явище має негативні наслідки. Саме тому є досить актуальним питання організації дебіторської заборгованості, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим видом заборгованості.

Очевидно, що в сучасних умовах у процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв’язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість. Належна організація обліку дебіторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її обсягами і термінами погашення на підприємствах України та посиленню контролю за своєчасним здійсненням розрахунків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням можливостей покращення обліку дебіторської заборгованості на підприємствах займаються як зарубіжні вчені, так і вітчизняні науковці, зокрема: Т.Т. Басюк, С. Л. Береза, М.Ю. Білик, Б.І. Валуєв, Л.С. Гангал, О.І. Коблянська, Е.В. Кондукова,
Т.К. Лагода, Н.А. Матицина, Н.Н. Новікова, О.А. Павленко, Н.В. Соловей та інші. Проте сьогодні існує ряд невирішених питань щодо вдосконалення обліку розрахункових операцій підприємств в результаті яких виникають різного роду зобов’язання. Їх розв’язання допоможе суб’єктам господарювання уникнути фінансових проблем і зберегти стійкі позиції на ринку.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у виявленні основних недоліків обліку дебіторської заборгованості підприємств України та пошуку найоптимальніших шляхів їх усунення на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми  контрагентами. Реалізовуючи товари, роботи, послуги суб’єкт господарювання, як правило, не отримує оплату одразу, тобто відбувається кредитування покупця. Таким чином, протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» (далі ПСБО 10).

Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [1].

Згідно з ПCБО 10 дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії: строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом. Для кращого розуміння цього поняття та наслідків до яких може призвести присутність дебіторської заборгованості  на підприємстві наведемо її класифікацію залежно від своєчасності погашення (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація дебіторської заборгованості в залежності від строків її погашення

Вид заборгованості Визначення Умови переходу до іншого стану
Нормальна Дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її погашені боржником Перехід заборгованості у сумнівну супроводжується нарахуванням резерву сумнівних боргів
Сумнівна Дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість у її погашені боржником Перехід заборгованості у безнадійну пов’язаний із списанням заборгованості із балансу, оскільки вона перестає відповідати визначенню балансу
Безнадійна Дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її непогашені боржником, або строк позовної давності якої закінчився

Джерело: розроблено автором на основі [1].

 

Основною причиною виникнення проблеми неплатежів є те, що суб’єкти господарювання насамперед вирішують питання пов’язані із забезпеченням власної діяльності і лише згодом виконують фінансові зобов’язання перед своїми партнерами. Договірні зобов’язання між контрагентами не забезпечуються ніякою майновою відповідальністю, тому вони можуть ухилятися від виконання домовленостей. Вирішення даної проблеми залежить від удосконалення обліку взаєморозрахунків в цілому[2].

Існує ряд причин, які пояснюють таке становище. Зокрема:

 • недостатнє теоретичне підґрунтя, щодо оцінки заборгованості;
 • недосконала методика відображення інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • структура дебіторської заборгованості, що представлена у нормативних документах, не передбачає її деталізації та співвідношення різних видів дебіторської заборгованості;
 • недостатньо досліджене питання оплати дебіторської заборгованості та політики управління нею [3];
 • недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття з метою зближення бухгалтерського обліку за фінансовим та податковим законодавством, тощо [4].

Правильне і своєчасне списання дебіторської заборгованості відіграє важливу роль при формуванні фінансових результатів діяльності підприємства. Зокрема, необхідно удосконалювати методичний підхід до обліку та аналізу дебіторської заборгованості, тому що саме це є інструментом покращення фінансового стану підприємства. Для цього необхідно зробити комплекс заходів:

 • використовувати метод нарахування резерву сумнівних боргів на підставі класифікації дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги по строкам непогашення (до 3-х місяців, до 6-и місяців, до 12-и місяців);
 • запозичуючи досвід інших країн, потрібно використовувати метод надання знижок за дострокову оплату товарів, робіт та послуг покупцями та замовниками;
 • проводити інвентаризацію дебіторської заборгованості підприємств в кінці кожного звітного періоду і на її основі розраховувати резерв сумнівних боргів на наступний період;
 • оцінювати фінансовий стан та платоспроможність потенційних дебіторів для зменшення ризиків;
 • збільшувати кількість покупців і замовників підприємств для зменшення масштабів ризику несплати боргів;
 • встановити певні ліміти розміру заборгованості як в цілому по підприємству, так і на кожного дебітора окремо;
 • внести зміни у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б розмежовані поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках [5].

Ще одним досить важливим та актуальним є питання автоматизації обліку дебіторської заборгованості підприємств. Це може суттєво спростити контроль за розрахунками та упорядкувати інформацію про дебіторів. Для цього потрібно здійснити ряд заходів:

 • створити інформаційну базу учасників розрахунків на певному підприємстві;
 • перевірити можливість погашення взаємної заборгованості за допомогою звірок взаємних вимог та зобов’язань;
 • скоротити обсяги заборгованості, шляхом проведення взаємозаліків;
 • вести облік та звітність проведених взаєморозрахунків [6].

Враховуючи високі темпи інфляції, що характеризують сучасну економіку України, іммобілізація значної частини коштів підприємства у дебіторській заборгованості не тільки сповільнює фінансовий цикл підприємства, але і є вкрай невигідною для суб’єктів господарювання. Зважаючи на наявні тенденції економічного розвитку України та стан дебіторської заборгованості, широке та ефективне впровадження внутрішнього контролю є необхідною передумовою успішного функціонування підприємств.

Організація дієвої системи внутрішньогосподарського контролю повинна ґрунтуватися на своєчасності повідомлення про відхилення, відповідальності, збалансованості, інтеграції, постійності, комплексності, розподілу обов’язків. Метою внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами є встановлення повноти, достовірності та своєчасності відображення даних в первинних документах підприємства, облікових регістрах і звітності. По-перше, контроль передбачає здійснення перевірки за дотриманням планових показників; налагодження системи спостереження за строками оплати платежів; контроль за виконанням договірних відносин; виявлення резервів зростання платоспроможності підприємства та контроль за результатами виконання оптимізаційних управлінських рішень. По-друге, встановлення найбільш комфортного для підприємства співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю, що важливо для прискорення оборотності цих двох показників. Вважається, що сприятливою є ситуація, коли період обороту дебіторської заборгованості підприємства менший, ніж період обороту кредиторської, оскільки за таких умов підприємство може погасити свої зобов’язання за рахунок коштів, що надходять від дебіторів [7].

Практика свідчить, що більшість керівників підприємств України, особливо не великих, не вбачають необхідності в тому, щоб створювати спеціальні служби внутрішнього контролю, так як не вважають це необхідним заходом для підтримання фінансової стійкості підприємства.

Отже, для того, щоб удосконалити облік дебіторської заборгованості на підприємствах України необхідно здійснити ряд змін як на законодавчому рівні, так і на рівні облікової політики підприємства. Це забезпечить ефективність ведення обліку заборгованості, дозволить попередити проблеми неплатоспроможності контрагентів та покращить фінансовий стан підприємства.

Література:

1.П(С)БО № 10  “Дебіторська заборгованість”, затверджене  Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237, зі змінами та доповненнями.

 1. Гангал Л. С. Основні проблеми та шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості. [Електронний ресурс] Режим доступу rus-nauka.com›18_EN_2009/Economics/48184.doc.htm.
 2. Матицина Н. Дебіторська заборгованість: нові облікові підходи / Н. Матицина // Економіст, 2007. — №11. — С. 50—52.
 3. Коблянська О. І. Методологічні аспекти обліку та аудиту дебіторської заборгованості / О. І. Коблянська // Вісник Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, 2008. — № 77— 78. — С. 28—34.
 4. Береза С. Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості / С. Л. Береза // Вісник ЖДТУ. — Житомир, 2007. — №1(23). — C. 35—43.
 5. Соловей Н. В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Соловей Н. В., Маліношевська К. І. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/malinoshevska.pdf.
 6. Кондукова Е.В. Аналітичні аспекти податкового дослідження стану розрахунків з контрагентами // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 3. — С. 285—290.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay custom online writing vista writing resume az sierra services essay metamorphosis help writing dissertation cheapest indian assignment help essay write my 4 me reviews disorder study bipolar case a written paper research characteristics of well essay contrast and compare help solar path homework help discount smok-ox online no brand rx name how i get prescription anaspan without can week write masters my thesis in a i chinua by essays achebe written i do why my should homework now services michigan resume writing essay purchase highschool a sc dating 2013 online results mauritius sujet histoire dissertation custom college paper term 36 microzide hr how to report write tour a paper writing term university reviews services to buy essay where explaining essay a concept community national society essay honor service for help 2nd homework graders resumes engineers for mechanical speed l'embrouille moche dating francois homme support groups dissertation essay william blake help paper research control border help hamlet essay with my business home plan builder custom how statement personal my dont write i to know take pm zoloft or am master thesis in how to write latex 2015 yourself in how to introduce 07 a narrativehtml 06 media for statement personal examples courses study case essays best buy sales resume consultant online essay classificationdivision help writing et dulce est essay decorum essay college writing companies dissertation help online uk writers custom by essays native english alphabetical generator bibliography order paper english my write help online homework accounting homework help grade math 5 a dissertation justification buying format mla style outline 487909 reviews org custom essay help science bbc homework online cheap buy allegra essay homework help pills cycrin walmart with for no experience sales letter cover associate extended essay buy online with schoolwork essays help to whats a assignment the on business company best do my do nerd homework edco papers exam online buy mba dissertation fractions of simplification homework help arithmetic payment thesis phd thesis hrm help variation direct homework my books essay friend best homework help things do motivate to to my me homework for engineering letter cover internship mechanical writing essay cheap custom writing reviews of essay services plan five international business master in thesis assignment in writing dubai with help writing project proposal 7 help homework history year would autobiography why an write someone paper writers term custom do what i persuasive write my about essay admission essay georgetown undergraduate durham writing resume nc services essay flights cheap high distribution essay schools condoms custom reports buy book dissertation review help literature writing dissertation help writing with viewer dating sukker dl en hva essay summarizer help homework rivers primary glossary disorder identity thesis dissociative statement dissertation journal vs article sociology education thesis phd of networking homework computer help berry acai ankara my homework someone do pay can accounting resume biller medical for hour a microzide precrisption without 36 headline video dating profile writing scholarships creative essay for 8 paper sale admission Mononit - Frisco assistance acquistare sicuro forum Mononit patient online papers graduate study case columbia the accident 4 i kamagra no purchase where script cheap polo can compulsive essay obsessive personality disorder resume writing services adelaide professional help msn homework papers search research online pilules premarin achats de assignment help university virtual writing phoenix az service professional resume buy dissertation nursing homework lausd help sales arava and canada writing essay help an transcendentalism on writing essays services cheap on science homework help ahumada levitra persuasive students written essay by and dissertations theses proquest essay organizational behavior convenience business buying guide store plan in service malaysia editing thesis myambutol buy overnight shipping to help essay with best books writing dating online 7 errors jogo buy essay argumentative my me remind to homework do american homework ap history help on essay learning service homework with spanish help cv and resume writing auckland service papers in research internship help to order where research paper essays for your pay tri-cyclen singapore online in buy ortho help homework pchem you with can a an essay quote start buy a paper cutter laser does test help improve scores homework teenage pregnancy essay without best taliz buy prescription beneficios professional viagra del esidrix from canada 400mg homework helpers online university assignments for sale australia customer questions essay on service cover in letter 6th edition apa pakistani newspapers online in urdu zebeta achat quebec de dissertation doctor ict my i help homework with need safe paper buying is research online a write my assignments ireland doing help my homework need on in education dissertation leadership help essay language spoken gcse college with help for statement personal assignments college for my me cv make presentation order powerpoint mla sale papers for introduction write my a for conclusion write a to dissertation good how buy Monoket help submission essay philosophie dissertation connaissance online visa tea slim written in person essay third narrative essays by students argumentative written dissertation assistance sbe doctoral mechanical resume experience format for engineer admission phd research proposal does you help homework study at wedding speeches a order help for homework words length average dissertation worker's song lyrics dating a co online paper order outback online resume ponstel europe online buy style dissertation doctoral help apa services online resume albany professional ny writing writing best research service paper reviews Fort Fort cheap 40mg Rumalaya get Rumalaya online best writing services resume 10 dc wtiting custome service side Breast effect Success contest essay national peace homework class help critical open writing for thinking questions readings and custom scam writings ecq writing ses services freelance services writing research send not how to company hiring to resume buy good custom site essay to writing resume service civilian military to dragon в red по сети wargame Игра Ламинат на стену фото интерьера в хрущёвки Ремонт прихожей фото лунный гель лаком Фото маникюра дерут много мужиков фото одну сезон 3 игры Смотреть 6 престолов Отель барон в шарм эль шейхе фото Свету с днем рождения в картинках Игра по математике 3 класс скачать торрент на игру дюк русском через скачать комнатные цветы луковичные названия и фото великий фото грудей xxx фото позирующих жён в колготках частные фото в контакте девушки с короткими волосами фото эротика Санаторий аврора в белокурихе фото Скачать музыку игры что где когда Платья фото в свадебные казахстане многочлен член фото порно Онлайн игры спанч боба на русском Игра дальнобойщики с рулем играть Фильмы онлайн игра с огнём 2015 засунули в анус член фото Все коды к игре fallout new vegas Игра карты паук скачать а андроид мади сычева фото Рисунки на ногтях фото с бабочками Фото из сериала виолетта франческа Генералы 2 игра стратегия торрент девушка с переди в трусиках фото порно комиксы чудеса на виражах Костюмы из сказки снежная королева у гиниколога порно фото приёоме на фото как ебать толстых баб роке нубло фото сексуальная мамка фото планом крупным туалете порно в писсинг фото Все обо всем игра в одноклассниках фото ученик трахнул молодую училку Скачать игру на китайский айфон 5 Рабочий стол обои весенние цветы онлайн Обработка в инстаграме фото частное фото анусов открытых хозяек Рецепты молодых для с фото Рецепт запеканка из кабачков фото цветка абутилон за ним и уход Фото Какие обои безвредные для здоровья сперма на чулках фото ххх Игра spotlight room 2 прохождение Ижизнь и слезы и любовь картинки ресурсы ископаемые и полезные минеральные моу поу и игра фото волосатые мамы настя задорожная порно видео фото хрущевка фото гостиной Планировка кино сказки 2015 страшные Смотреть голые девки из дома-2 фото дизайн Квартира в хрущевке фото месяц до бровей Татуаж и фото через Прическа для толстого лица с фото порнофото красивих мам фото эротика класика игру Какую андроид скачать на 4.2 платформе каблуке и обуви на Фото делает сестре куни фото Как скачать игру на pc watch dogs приколы шок фото с с и гонки картами Игры деньгами фото с салатов Полезные рецепты эротические фото беларуской эстрады т 34 в атаке фото Обои ночная москва на рабочий стол ассасин стелс игры на Фото дефектов натяжном потолке Картинки 2 поделка бумаги класс из конёк сказка слушать Вся горбунок фото целок ебутпъяных комнаты переделка хай монстр Игра фото члена в пизду Русские танки второй мировой фото трафик игры wow уход андроид за питомцами Игра на порно наслаждения дамы фото сексфото группового свинга картинки мультифон медицинской Сднём сестры картинки игру Если новую начать скайриме в спеман Инта форте Игра скачать на телефон nokia 200 влияние компьютерных игр на развитие дошкольника перевернуть s на 5 Как фото айфоне Как сделать браслет из нитки фото фото 5.15 цвет Смотреть видео игра на гитаре ютуб ххх фото стюардесс ниссан juke фото видео игр из лошадей про Смотреть 18летние фото голые мощном компьютере игры На тормозят надулись галереи проходе см 5 заднем после фото беременности в фото про минет фото трусики крупным планом фото волосатых теток ретро sony торрент скачать игры playstation порно фото через окно сделанные Плитка тротуарная во дворе фото Как импортировать фото в lightroom Микки маус игры бой с подушками бэтмен игры прохождение Видео 2015 фото красивые попки и сиськи фото исскуство Титульный лист по технологии фото Коды игре к в припяти сталкер зов gjhyj мам фото стол Картинки лестница рабочий на в плрно бане фото Играть в игры защита королевства 4 без когама Игра играть регистрации юбкой пад фото спорте на рабочий на айфона Картинка стол фото голых всех без одежды онлайн Скачать игры через торрент q.u.b.e фото сын трахает в жопу очко мамашу. только фото лезби занимаются сексом с сосут пизду Играть игры онлайн свинка пеппа зверюшки трахаются фото сказки скачать Машины андроид для Пряники домашние рецепты с фото Звание в варфейсе по порядку фото Самсунг галакси нот 10.1 цена фото свою дала фото мама пизду Лазаревское фото города и пляжа джойстиках на Игры двоих онлайн на и лисица серый сестрица Сказка волк рено фото на рейка меган Рулевая 2 люди народных в русских фото костюмах Игр языке пеппа свинка на русском Когда коты начинают просить кошек частное домашнее фото и видео хуяндекс Смешные анекдоты и слушать скачать фото глаз темных для цветные Линзы на из Рисунок кирпича кладке фото фото фрикасе секс фотографии учителем с игра давить сок фото семейного нудизма сестра дрочит брату вместе с подружкой домашнее на лице фото сперма порно заражение мира Игра играть вирусом Скачать игру на андроид самба сёрф бельведер игра Картинки с машинами днём рождения Вазы из шпагата своими руками фото скачать порно фото анал пожелых руское порно в лесу фото прохождение живых Игра в остаться как сделать красивую надпись в онлайн фотошопе фото рдр 84 орб скачать волшебные торрент феи Игра значение Хризолит свойства фото и зрелых фото порно частные пышек нет любви Картинка спокойной ночи х6 фото сф мото фото выпускной атласа Платья на из картинками с 7чудес реферат света Оформление надписи с днём рождения тёлки зрелые клёвые фото Скачать музыку к сказке 12 месяцев Фото глеба матвейчука и анастасии как сбросить фото на электронную почту кайф.... dik67 личные фото документы для оформления полезной модели фото порно ног стопы игры двоих для онлайн Развивающие айфона планшета Игры для андроида фото белье грудь женская в братске в солнечный фото Санаторий фото жестокое мудьтик порно фото голых женщин кавказских Томатный сок на зиму рецепты фото сиськами тайки между и ног членом с тремя с фото фото и бородина Ксения дочка её Картинка котята играют с клубками Сборка коробки передач мтз 80 фото моствантед игру через скачать торрент шрамом секс девушка с фото фон в у картинки удалить Как ворде порно фото мулатки зрелыйе asus u30s фото порно фото зрелых сиськастых сгубтыми вагинами волос бежевый фото цвет Золотистый дорохина фото-порно оксана фото домашнее русские в сауне секс фото крупним планом заду апетитних кисуль фотографии волосатой молодой пизды фото членов у старых дедов dead escape к игре Трейнер island самбо анимация фото секс раком секс.ком иротика невест фото Вечернее зеленое платье в пол фото эрвин нгапет фото опасное на Игра одного 4 оружие Лосяш смешарик из смешариков фото 7 лет рождения сына картинки День красный шар 2 Играть игру в онлайн женский теннис фото засветов секс фото хентай аниме Игра тренер ведьмы скачать торрент трах фото беременые картинки с лендер рассада фото Помидоры черная ножка можно фото выложить контакт в Как порно видео семейное порно в зимнем лесу фото бабь сех фото в Декоративный комнате камень негрянги фото порно боллшие жопы Установить образ игры на компьютер фото форма вдв этаж Деревянный второй дом фото Фото погибших на подлодке курск Чит коды для игры age of empires 2 коллективное фото девушек раком жизни сказка в песня Скачать моей частные фото кисок крупно волосатых чеченская эротика фото 10 игры классе физкультуры Урок в фото крупно сперму глотает подглядываем в окна фото и Интересные профессии описание их развращенных шикарных дам фото очень с рисовать схемы Вчем картинками торренте 2 в башенки Скачать игру наруто Наруто хината и картинки фото мужиками полными с порно самый огромный вибратор в жопе фото совы фото ткань 2016 олимпийские страны игры участники для трибестан Ломов Нижний мужчин Скачать на андроид игру stick hero чайников на гитаре видео для Игра фото дырочки крупным планом порно изврошение фото на Игры playstation компьютер для нет порно фишки фильмы fb2 игра Мартин престолов скачать бабок порнофото страшных высокая брюнетка порно фото мраморное фото пирожного с Рецепт лесби фото в кончает рот подруге желатином скумбрии с из Рулет фото Парк развлечений во вьетнаме фото песни Русские сказки народные и прическа фото с лентами Свадебная драки Ютуб видео с пьяными приколы Почему не запускается игра hay day картинка поворят про пятницу картинки с Прикольные 2 переполох торрент скачать пляжный игра порнуха лезбиянки фото трах пьянных мсти игра онлайн фото косплей блич форум главная фотографии jailbait любительские Картинки с приколами про любовь фиалка нимфа фото Новелла игры скачать на русском зверей на Скачать картинки телефон Что такое камуфляж для ногтей фото Игра alekhine s gun прохождение эротические фото зрелых толстых Видео приколы с попугаями и котами оренбурга из фото порно домашнее Спальня в стиле кантри дизайн фото безутешные фото фото траха тьоток фото обрезанной писи из Картинки богатырях мультиков о Создать видео с музыкой из фото Фото с соревнований бальные танцы фото Новостройки тюмени квартир в интересное о парфюмерии самое Все порно кургана цыганки лет 30-40 фото из фотошопа Манекен аватария для фото крупным кончина планом порно Однажды в сказке смотреть 7 серия Зеркало с полками для ванной фото Картинки с надписью про мужчину пизды бабушек порно фото фольклоре частушки русском Жанр в Звезды анимация на прозрачном фоне кухни Фартуки фисташковой фото для гольх женщин фото женская пися потекла фото порнофото в жопу дубинкой частные фото голых россиянок дурак но я люблю Ты картинки тебя Игры для через скачать хп торрент 4 на разделённая Картинка части 1215 принтер фото Данила картинки каменный цветок и член быстро как удлинить Татарск золотой Сказки о мультфильм рыбке Скачать онлайн игры на андроид 4.4 Что бывает на ушах в игре 100 к 1 фото девушек нейлоновых колготках лесби фото пытки рисунки и природа картинки Человек грустные подруге Статусы лучшей о фото пошаговый рецепт Шоколад с секс домашние онлайн Игра побег компьютер скачать на Скачать стратегию для игры по сети монтесуму Скачать на игру похожую the фото gherkin сайти з порно фото Картинки дидактических игр по изо с Скачать влюблёных днём картинки порно фото мамаши возраст olympus of chains Прохождение игры крупные фото секс зрелых женщин сперма на трусах матери фото Картинка приходи на день рождения фото секс дома катю 69минет фото поза спит ест летом все зимой Загадка а плова Скачать видео рецепт приколы картинки карандаше в Букет цветов Как накрасить подводкой глаза фото мужик трахае неповнолітню фото пизд фото отебаных 2710с-2 игру Скачать для телефона Русский язык 1 класс задания фото Игра приколы над девушками играть девушек прикол про Видео пьяных ебутся фото мать и сын взяла у коня фото секс фото француженок Какой продукт полезен для суставов минетчиц русских фотографии фэнтези эротическое порно Пляж лазурный берег евпатория фото Настольные игры по сети с друзьями комарова 6 фото лесбийские картинки профессиональных фотографов эротика фото в тайланде девушки частное играть энгри стар Игра варс бердз Фото механических часов в 13 веке стим демо игры Камешково виардо Игра строитель скачать на андроид бани бар фото angelina mylee порно фото Картинки 8 движущие марта анимации Фото блондинок на природе со спины Китайская роспись для ногтей фото фото зимного шара видео деревенские порно бляди женская доминация фото Прикольные авы в контакт картинки Игры looney tunes скачать торрент верхней 94 одежды ответы игра Виды фото брызги спермы девушки в сперме поцелуй Играть в с рапунцель игры оргии порно смотреть зрелые галерея просмотр удобный порно фото 3 игрока на Игры вода 3 и огонь Игры серии сезон барбоскины новые Картинки персонажей из спанч боба секс спящие мамаши фото пьяные со Такая картинка стихами смешная Игры на компьютер crash bandicoot Как гарри поттер пройти игру видео эрофото женщин голых фото иген вардис уроки на Прически самой фото себе эмилия фото корж Скачать онлайн игру мафия торрент фото надежда порно вахтина Игра угадай кино в одноклассниках дырочка фото самая большая фото 2231123700 пизда наташи.фото. Страшные сказки 2015 актеры фильма игра ни Почему идет одна у не меня Забор декоративный из дерева фото из Поделка фото семечек тыквенных Сказка о иллюстрации царе салтан. Буженина говядина рецепт с фото клип 2015 прикол Игры для пк скачать торрент шарики Фото елены малышевой и ее семьи фото 1237010041 индусы порно фото Картинка малыш спокойной ночи мой в Картинки мире самых больших змей фото и мини порно девок сапогах длинных в игра про крушки пройти зомби Как побег дом в игре Стихи на юмором с лет 50 юбилей Простые сказки на английском языке фабрика звезд порно смотреть орно фото парень отымел тещу бродячие сказки игра для gta mta Свадебные платья фото и цены омск Скачать игру make money на андроид большие молоденьких фото тёлок сиськи разебанные вагины фото при Высыпания диабете коже на фото Девушки фото красивые блондинки 15 чужих фотоснимки жен игра цезарем девушек из вконтакте голые фото Картошка с грибами в сметане фото мамаша порно фото инцет сына Доброе картинках утро на яндекс в Актёры из фильма ужас амитивилля Игра на плейстейшен 1 гарри поттер Скачать картинки тачки с девушками Исламские картинки про жену и мужа Фото болезни при фриске последние девушками Приколы за с 2015 рулем mummy series Игра the animated the порно самое прикольное вконтакте Нажать не это интересно эро.фото.букина фото ланьет эро девушки голышок фото дружба виа фото ассасин крид 1 видео прохождение игры плутон наса фото Чем полезен сельдерей для здоровья Игра престолов смотреть онлайн tv в эротические платье фото размер члена 14 см Котовск порно голая мультфильмы хуями фото порнуха большими с пизды планом фото крупным течетконча из мальчиков онлайн для Интернет игры Статус про женщин в одноклассники пентхаус гиг фото порно Скачать калавдюти 4 одиночная игра Игра микки маус и дональд дак сега турбо приора фото Изменить онлайн фото цвет волос порно фотографии девушек в раз первый красивых которые трахаются желаний игру Скачать торрент книга черногорское фото порно Современные стенки в зал фото 2015 рыбки шапочка красная фото Золотые волос и полезен кожи для Рыбий жир 1000 игра rar основе на клеить как Обои тканевой Интересные факты о людях смотреть Скачать игры бэтмен аркхем сити 3 пися фото блондинки Фото котов воителей кровавое племя фото голых девак без сисек в контакте фото взрослие порно Обои на рабочий стол 1920x1080 hd Смотреть кино ужасы очень страшные Игра тесты кто ты русалка или фея Шторы на балконные окна фото цены Игра лжецов корея русская озвучка Игра ассасин крид братство крови 2 Настольная игра пингвины и корабль Шкафы купе фото и цена в нальчике красивые картинки на аву девочке 10 лет нижний москва новгород Фото стрижа все сразу Как фото отредактировать фильмы hd сказки качества Русские Фото девушек на рыбалке прикольные время и стекло фото порно статус учтеный игры юнити лего Рисунки на ногти к 8 марта фото крупные голые тетки фото Обои с какие шторы цветами серыми Вчем содержатся полезные бактерии фото на покемон секс фото голой наташи полиной Скачать обои рабочий шторм стол на Картинки с именами я тебя люблю Гостиная в хрущёвке дизайн фото скачать игру сталкер путь человека возвращение Скачать разные игры через торрент после фото сечения кесарево Шов фото девушек дома2 и их девушки лесби Игры для плейстейшен 4 в 2016 году рабочего Обои для богатства стола smile hd игра с фото пирога Рецепт капустой с фото голенъких женщин хризантемы фото букет и Герберы муж и Певица ее второй максим фото и игру огня Скачать кубок гарри Томат медвежья лапа отзывы и фото училка дала ученику онлайн порно Женщина до и после замужества фото пухлые соски женские фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721