Надання електронних державних послуг органами влади на місцевому рівні в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено зміст поняття «електронні державні послуги». Досліджено основні проблеми, які виникають під час надання державних послуг в електронному вигляді органами місцевої влади. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: органи місцевої влади, публічні послуги, державні послуги, електронні державні послуги.

Постановка проблеми. Інформаційні технології, які так активно розвиваються останнім часом, значно змінюють життя суспільства. У зв’язку з цим дедалі більше користувачів інформаційними ресурсами відчувають потребу у використанні нових можливостей, які допоможуть обробляти більше даних за менші проміжки часу. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути перехід до надання державних послуг за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Надзвичайно важливим є надання електронних державних послуг (далі – ЕДП) органами місцевої влади, адже це дозволить підвищити результативність процесів надання та отримання державних послуг. Перехід до надання державних послуг в електронному вигляді, безперечно, має свої перешкоди. Тому необхідно знайти шляхи та надати рекомендації для їх вирішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасне значення електронних державних послуг викликає значний науковий інтерес. Питання організації надання державних послуг досліджували такі науковці, як Ю. Абраменко, О. Васильєва, І. Космідайло та ін. Особливості, проблеми та перспективи надання ЕДП в Україні досліджували В. Логвінов, Д. Тихонова, Л. Требик та інші. Водночас питання надання електронних державних послуг органами місцевої влади ще не знайшли належного наукового висвітлення, мало досліджено також і проблеми, які виникають.

Мета статті: виявити основні проблеми, які виникають під час надання державних послуг в електронному вигляді органами місцевої влади та навести рекомендації щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. За Законом України «Про місцеві державні адміністрації», виконавчу владу на місцевому рівні здійснюють місцеві державні адміністрації [1]. З-поміж усіх завдань, які виконують місцеві органи влади, важливим є надання послуг громадянам.

В науковій літературі нараховують кілька десятків різновидів послуг, зокрема виділяють публічні послуги, тобто всі послуги, які надаються публічним (державним та самоврядним) сектором або іншими суб’єктами за рахунок публічних коштів. Залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги, розрізняють такі види публічних послуг: державні послуги, управлінські послуги, адміністративні послуги, соціальні послуги, житлово-комунальні (муніципальні) послуги [2, с. 56-57]. Державні послуги – це послуги, які надають органи державної влади та недержавні організації в порядку виконання делегованих повноважень [4, с. 71].

За суб’єктом, який несе відповідальність з точки зору підтримки процесу надання послуги, державні послуги поділяють на: повністю автоматизовані (електронні послуги), автоматизовані частково, послуги, що виконуються вручну [5, с. 19]. Електронні державні послуги – це послуги, які надаються органами державної влади фізичним та/або юридичним особам через електронні засоби зв’язку з використанням інформаційно-комунікативних технологій та є основою електронного урядування в Україні.

Питанню щодо надання ЕДП органами влади на місцевому рівні приділено недостатньо уваги. Тому важливим є дослідження особливостей надання державних онлайн-послуг місцевими державними адміністраціями та центрами надання адміністративних послуг України. Для цього було обрано науковий метод моніторингу, який відбувався протягом червня-вересня 2016 року. В якості об’єкта дослідження було обрано офіційні веб-сайти обласних державних адміністрацій та сайти центрів надання адміністративних послуг обласних центрів.

Метою моніторингового дослідження було виявлення сучасного стану надання електронних державних послуг місцевими органами влади на прикладі обласних державних адміністрацій та Центрів надання адміністративних послуг. Моніторинг 24 веб-сайтів обласних державних адміністрацій показав, що більшість ОДА приділяють достатньо уваги наповненості порталів, розміщуючи більше половини інформації, яка увійшла до категорії. Це є ознакою того, що обласні адміністрації значною мірою використовують сайти для інформування громадськості. Окрім інформаційної наповненості порталів важливими показниками є зворотній зв’язок з громадянами та зручність користування сайтом. Перелік державних послуг, які надають владні органи, та форми запитів на інформацію наявні на переважній більшості сайтів. 22 ОДА із 24 надають можливість завантажити бланки заяв на отримання державних послуг. Не зважаючи на це, жоден із досліджених сайтів не отримав максимальних показників в категоріях «доступ до інформації» та «зворотній зв’язок з громадськістю». На більшості сайтів не забезпечено в повній мірі можливості оцінювати сайти, а також відсутній зв’язок з соціальними мережами. Водночас, зовсім не приділено уваги таким функціям, як можливість відслідковувати виконання звернення або стану опрацювання заяви на одержання послуги, жоден із досліджених сайтів неможливо оцінити. В переважній більшості сайтів відсутня мобільна версія та версія для людей з вадами зору.

Дослідивши офіційні веб-сайти Центрів надання адміністративних послуг обласних центрів України, можна зробити висновок, що більше половини з них готові до надання послуг в електронному вигляді: на їх порталах розміщена інформація про діяльність та послуги, наявні функції попереднього запису на прийом через електронні засоби зв’язку та є можливість переглянути статистику просування електронної черги. 11 ЦНАП забезпечують можливість подати заяву та документи для отримання державної послуги через мережу Інтернет. Але, не зважаючи на ці та інші переваги, лише 38% Центрів дозволяють онлайн відслідкувати стан опрацювання заяви на отримання послуги. Сайти п’яти із 24 ЦНАП обласних центрів відсутні взагалі, а один знаходиться в режимі наповнення. Необхідно також зазначити, що кількість електронних послуг значно менша за загальну кількість державних послуг, які пропонує ЦНАП. Було виявлено низку проблем під час надання ЕДП, а отже можна зробити висновки, що місцеві органи влади не до кінця готові надавати державні послуги в електронному вигляді.

Моніторинг офіційних веб-сайтів обласних державних адміністрацій та Центрів надання адміністративних послуг показав, що під час переходу до надання державних послуг в електронному вигляді виникають певні проблеми, які потребують вирішення. Їх можна згрупувати наступним чином:

  • технологічні – виникають під час реалізації фізичного рівня заходів, пов’язаних з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в процеси надання державних послуг;
  • соціальні – визначають опір зовнішнього середовища (населення і бізнесу) до впровадження нових технологій;
  • організаційні – виникають під час підготування документів і методик надання електронних державних послуг, формування принципів, що визначають концептуальний рівень проектованої системи ЕДП [3].

Технологічні проблеми визначаються досить низьким технічним та інформаційним забезпеченням. Для надання державних послуг в електронному вигляді потрібно розвинена базова інфраструктура, але фактично її часом немає, експлуатуються застарілі інформаційні системи, відсутній зв’язок між компонентами системи надання ЕДП, не забезпечено можливості використовувати мобільні версії сайтів. Крім того, кількість державних послуг в електронній формі значно менша за їх загальну кількість.

Опір інноваціям у суспільстві, сформовані стереотипи, комп’ютерна неграмотність населення – ось набір соціальних проблем. Так само, як і владні структури, суспільство досить інертне до всього нового, особливо в частині інформаційних технологій, тому присутній високий рівень недовіри і неготовність значної частини населення до електронної взаємодії з державою, причому навіть там, де для цього є технічні можливості. Важливим бар’єром є сформовані стереотипи суспільства, яке звикло взаємодіяти з державою за допомогою розвиненої бюрократичної системи, що спиралася на паперовий документообіг, а також  недостатнє консультування громадян через електронні засоби зв’язку з питань отримання державних послуг в електронному вигляді.

До організаційних проблем можна віднести:

  • відсутність можливості громадянам відстежувати процес виконання звернень та опрацювання заяв;
  • відсутність у більшості установ функцій завантаження бланків заяв та подання документів на отримання ЕДП;
  • відсутність системи електронної черги та можливості перегляду статистики її просування на більш, ніж половині сайтів владних органів;
  • відсутність сформованої системи контролю, моніторингу та оцінки ефективності. Присутність механізмів зворотного зв’язку є необхідною умовою ефективного функціонування системи надання електронних державних послуг.

Для успішного впровадження та функціонування системи надання ЕДП необхідно знайти шляхи вирішення виявлених проблем, зокрема ними можуть бути наступні.

Першою проблемою, яка була виявлена, є відсутність можливості громадянам відстежувати через інформаційно-комунікативні технології процес виконання звернень та стан опрацювання заяв на отримання послуг. Це спричиняє труднощі, пов’язані з певною непоінформованістю замовників послуг, і змушує їх зайвий раз звертатися до владних структур з метою отримання інформації про те, на якій стадії виконання знаходиться їх звернення чи заява. Тому для вирішення цієї проблеми необхідно на офіційних порталах забезпечити функцію перегляду процесу виконання запитів.

Наступною проблемою є відсутність у більшості органів місцевої влади можливості завантажити бланки заяв та подальшого подання документів на отримання державних послуг через електронні засоби зв’язку. Причиною цього, на нашу думку, може бути проблеми з авторизацією користувачів на сайтах та низький рівень безпеки персональних даних, які потрібно внести для отримання ЕДП. Оскільки надання державних послуг в електронному вигляді передбачає все-таки розміщення особистої інформації на сайтах, то потрібно подбати про її захист від використання сторонніми особами, а також забезпечити доступ до форм та бланків документів, необхідних для швидкого та якісного одержання ЕДП.

Перешкодою до надання електронних державних послуг є також відсутність системи електронної черги та можливості перегляду статистики її просування на більш, ніж половині сайтів владних органів. В результаті цього громадянам доводиться витрачати дуже багато часу для того, щоб потрапити на прийом до спеціалістів з надання державних послуг, що спричиняє низький рівень задоволення їх потреб, і, як наслідок, погіршує відносини між жителями та органами влади. Для вирішення цієї проблеми потрібно приділити більше уваги функції електронної черги. Це дозволить користувачам використовувати інформацію про поточну кількість людей в черзі, тривалість консультацій з різних питань, найбільше навантаження органів влади для планування візитів в установи для отримання послуг.

Ще одна проблема надання електронних державних послуг – недостатнє консультування громадян через електронні засоби зв’язку з питань отримання ЕДП. Тому одним із шляхів розв’язання цієї проблеми ми вважаємо запровадження такого інструменту як комунікативна платформа для зв’язку з диспетчерською службою органів влади в режимі реального часу (онлайн-чат).

Не менш важливою проблемою, яка потребує вирішення, є дуже низьке співвідношення між кількістю державних послуг в електронному вигляді та загальною їх кількістю (1:15). Вирішити її допоможе розробка та впровадження будь яких інформаційних систем, які розширять можливості для громадян з отримання послуг в електронному вигляді. Необхідно також підвищити рівень якості електронних послуг, налагодити безперебійну роботу сервісів отримання ЕДП, а також розширити кількість державних онлайн-послуг.

В законодавстві України відсутні нормативно-правові документи, які закріплювали б вимоги та чіткі критерії щодо надання електронних державних послуг органами місцевої влади. Це створює певні труднощі, адже серед великого масиву програмних засобів досить важко знайти саме той, який стане платформою для впровадження системи надання державних онлайн-послуг в органи влади на місцевому рівні. Одним з напрямів подальшого вирішення цієї проблеми має стати вироблення спільних загальнодержавних стандартів, критеріїв і рекомендацій до програмного забезпечення.

Отже, в процесі надання електронних державних послуг органами місцевої влади виникають певні проблеми. Зокрема, такими перешкодами є відсутність можливості громадянам відстежувати процес виконання звернень та опрацювання заяв, відсутність у більшості установ функцій завантаження бланків заяв та подання документів на отримання ЕДП, відсутність системи електронної черги та можливості перегляду статистики її просування на більш, ніж половині сайтів владних органів, недостатнє консультування громадян через електронні засоби зв’язку з питань отримання державних послуг в електронному вигляді, низьке співвідношення між кількістю державних послуг в електронному вигляді та загальною їх кількістю. Запропоновані вище рекомендації допоможуть вирішити ці проблеми та пришвидшать процес переходу до надання державних послуг в електронному вигляді.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Україна. Закони. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-14. – Назва з екрану.

2. Абраменко, Ю. Ю. Публічні послуги та їх роль у забезпеченні якості управління [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Абраменко. – Режим доступу: www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ayyzyu. – Заголовок з екрану.

3. Гладышев, А. С. Проблемы формирования и перспективы развития системы электронных государственных услуг [Текст] / А. С. Гладышев, Н. Г. Новикова // Сервис. – 2014. – № 2. – С. 52-57.

4. Енциклопедія державного управління [Текст] / за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. – Х. : Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. – 408 с.

5. Клименко, І. В. Електронні послуги [Текст] / І. В. Клименко. – К. : НАДУ при Президентові України, 2014. – 100 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

(without write my essay plagiarizing) essay of thesis abstracts and dissertations for south africa doilies paper sale barclays writing will service essay narrative writing help writing essay help papers find to do your someone research gmu thesis and dissertation economics assignment help with free over Gracefield Karela Karela the shipping generic get counter - cheap paper los bags custom angeles an write drug about addiction essay college sale term for paper side reviews the book buy grade help 3rd math homework dissertation 2001 oliver 4 betz online resume nepal eastern service best writing and thesis order sales system help 247 hotline homework rogaine purchase resume writing service boston executive about culture essay service cv military writing best london essay pratt help essay mla website world history homework help structure effect essay cause and for venti audison thesis hv sale resume naukri writing services reviews - buying over uk Doxycycline Saguenay Doxycycline counter the essay websites 10 top services writing essay uk review college written essays custom how write my to cursive in name paper punch tool custom buy eulexin essays racial on profiling term apa paper dissertation writing a word help 6000 with uk dissertation john services caruso help service dissertation my persuasive speech shortest help essay rice master thesis interviews for for bible couples dating studies activities online cheap free super get p-force shipping essay service writing best plan tent hiring business dissertation proposal csr il service writing resume libertyville paid online homework help students essays narrative term academic services writing papers english phd on thesis language hiring paper write a to newspaper writing of format experiment dissertation services usa writing research dissertation questions developing websites content writing help uva college essay order essay persuasive nestorian letter front cover office medical position for online order paper south africa dating identidad secrets online writing great essay rx i canadian can online 272 100mg - Dapsone Dapsone Tacoma trust no help homework forensics resume services professional maryland writing dissertation writing questionnaire with help essay editing admission guarantee service cheap arjuna no cheap script about paper breast cancer research help dissertation sports my paper discount write code example resume of sales position for objective med sukker dating konservere review buy essay vibramycin pharmacy canadian jelly buy tablets cialis safe help homework france a cover cv writing with letter in africa dating south kerala online news papers cheap paper shredder uk local newspapers online 2008 thesis phd essay this me is right for college why thesis custom online buy term paper dnr business south services plan writing africa research paper custom services dissertation abstract international online assignment makers i0ev unemployment essay imdur canada pharmacy purchase college essay question solar essay benefits panels homework help ctc for tegopen for sale humans birth order my essay buy prescription pletal no key vitamins in professional columbus writing service resume ga hangul in my do write you name does help dyslexia paper colored review database management literature 10mg of for aciphex cheap homework 4 for year help an application write in to letter german how prescription buy sale without imuran a for coumadin 24hr uk dating n rock women roll taskar thesis ben phd online apcalis buy sx money cant buy essays happiness guy twins the same dating hensel need help writing paper essay to write for i a how me find paper someone do online homework resume services writing nj a thesis what phd is neuroscience best service college essay manager application pre help homework algebra essay purchased custom a me write statement personal for can do i assignment my resume writing az sierra services vista paper a4 to buy reports scientific lab papers writing and dating women older jokes split mg cialis 20 service dallas writing resume tx homework space help buy to term where papers college non of thesis ministry doctor feelings validating in marriage essay of rights bill for letters resume medical secretary cover essays written the metamorphosis about only dating black identity fix xp wireless validating 400 how to assignment write help primary castles homework defence autobiography rover range buy statistics a graduate paper buy pll dating 4x00 legendado online writers mba admission essay custom you application essay pay college writing resume services antonio san online professional order online yearbook resume latex phd thesis writing write for long to med personal does a how statement it take school questions autism dissertation homework geometry do my satisfaction customer and dissertation performance business hyderabad professional writing services resume help assignment development web paper me help my write term for cover letter sales job sale for essays commentary social help with statement personal uc english helpers essays corporations homework peter japancupid 27 dating admission motivation essay mba buy online my divorce papers review essay a a day special me day to for remember application an a write to how letter for phd how to dissertation a write thesis dating i fedja fica online homework ks3 help for science of technology essay effects holt help online geometry homework need with homework help college doing while help listening does concentrate music homework you to essay macbeth for points online nashville professional tn services resume writing college 300 essay application word pay ready essays online buy buy college essay ed dissertation m of dvd dating fugitivas full latino las finpecia buy no cheap rx cheap with critical help essay a the homework moon help thesis service quality management for report write a me foster help penn homework research skateboarding paper help research need paper with dating head on speed bag dating timah tinder tasoh site help need with a paper writing i do where my should homework i c++ help coursework phd cover thesis page latex english writing essay admission essay writing custom for medical resume technician sample my should what on paper economics i write agency logos dating microeconomics homework with help lit essay ib world help writing application essay narrative passwords valkyrie dating psp chronicles 2 english help my do i cant homework writing australia help with essay and help multi step with homework decimals fractions equations sale paper research trimecor without mr prescription writing tips service paper research essay writer generator free how a video to admission college write essay mla my write paper homework helpers chemisty school high for dating peng yang for outline disorders paper research eating on essay website citations do homework astronomy help coursework photography with help writing with help resume a paper no have a custom i and i money need in bathtubs cialis commercials are there why help essays ap us history with online statistics homework help dating limping legal relationships help coursework gcse media ampicillin get prescription without paper writing of research purpose resume reviews educators services writing for best your paper pay uk write someone 0 cubes painted and homework frogs fleas help homework online english help for and resume medical coding examples billing objective writing borders creative write essay to an autobiography how purchsase for mononit writers online essay best ghana help thesis coursework maths help approach writing help doctoral dissertation generic cheap menosan purchase help a with writing plan business sydney dating free australia online generic symmetrel for for resume objective sales representative medical for sample letter sales cover buy bsc solved ignou assignments purchase online flomax to text app speech recorder you when the know cover hiring manager letter application writing a job good paper writing need help college a do quote my essay admission with uk buy online art paper help homework subtracting polynomials for residency medical cv sample resume section order pay essay uk writing for dissertation a kit online buy paper online toilet cheap dissertation chapter in methodology a writing a philo en dissertation college on paper writers line essay toronto writing service how college essay my i do write application paper mood disorders research anassa cipro tripadvisor 12 business do month plan help homework dna illness mental thesis what statement is for good a hentoff me for speech free nat military essays spending psychology help essay essay admissions editing service writing services resumes top without associate sales experience sample for resume sites essay write my best write uk in the essay my without i tegopen purchase where prescription can a get help schools homework chelsea community commission service essay civil clerk objective resume records medical for buy availability moxin without prescription papers online research download english help homework honors of literature service review quality writing usa service dissertation 3d printing university help coursework resume software buy best dissertation talbot proquest pamela bretschneider paper eating psychology topics research disorders thesis upm without narrative masters samples essay personal resumes for sales coursework customer textiles gcse profile me do and for homework my work show math help negative homework on with numbers house floor marc cuban for plans services resumes writing persuasive help with writing my admission essay do reddit a online dissertation buy help for dissertation online help compulsive obsessive disorder essay in papers satellite research communication engineering technical for report mechanical writing topics helping an old essay man time for defense a of dissertation best day i cheap can - prescription Elizabeth without buy how to get Oxytrol where Oxytrol website best term to papers buy sugar meaning dating thesis write to have i my plagiarism papers custom no racism persuasive on speech affordable essays kamala thesis markandaya on upload graduate essay help admission rocaltrol mexico from algebra my do college homework 3 Toprol Xl Toprol echeck - buy Xl West day online ship using Covina services nj resume writing chemistry phd in for coursework prescription top buy avana no assistant administrative for recommendation letter of medical students presentation engineering paper mechanical topics for essays illegal it online to is buy job sample cover for letter sales and law in pakistan order situation essay guide essay services mba admission 30 sales robaxin mg papers on economics term online christmas wrapping paper marriage introduction gay essay write my to college someone paper find writing dissertation companies house top 10 online purchase papers research for sale for research papers original concept marketing papers me homework can my do help my presentation do me powerpoint for federalists persuasive essays by written anti name brand no prescription - bestellen Carlsbad DDAVP DDAVP writing nutrition essay for homework goeography help essay buy scholarship essay writing buy admission mba for letter instructor assistant cover medical essay my uk cheap write for papers sale assignment kindergarten help homework on recycling speeches persuasive business doctoral dissertation help dating abriendo online ventanas y puertas writing in houston tx professional resume service help online koln dissertation help homework france fertility for glucophage students help seeking homework collgeg case a study dissertation purchase area quakertown comprehensive plan medical lab. cover technician letters for medicine personal for statements good help can go resume with i get where my to publications dissertation fraction online homework help letter application resume cover order of and online gold buy generic fly same is retard and adalat telmisartan help e dissertation on learning phd the descriptive of essays construction best writing academic online sites helps history homework research pay paper to do my for health care cover mental assistant letter help problems with homework own write this war mine story my of writing dissertation cheap resume prescription miami without vibramycin help with school with writing help thesis statement writer essay dissertation online free papers review term custom poem engineers resume thesis electrical for ozymandias when facilitating conversations meaningful dating lyrica perscription a without on reconstruction essay failure success birth interview essay or homework kentucky help order law importance and of essay written research need paper admission take essay college does to how long write it on research paper consumer behavior add help homework for assignments with mba help outline dissertation help phd college papers online cheap writing and speech essays co custom review uk application college service bauld writing essay writing service of 2011 malaysia dissertation an write me essay someone writing essay 5 service top for scholarship essay mechanical engineering by - sell Murrieta visa no Calan best pay rx Calan buy online policing dissertation order public without mg taliz online 5 prescription copegus pills walmart london service writing military cv best shop business mechanic sample for plan and homework subtracting integers adding help programming c coursework help resume yesterday services in best ga writing atlanta online safety papers research Large Super Herbal buy Newport 100mg reviews Peni Herbal online - reviews Super Large News Peni reviews legal service resume writing narrative me write help essay a with writing help thesis dissertation comprehensive index annual supplement from do god how my i know assignment dissertation dubai in help statement for personal writing school a to medical guide silbernetzwerk dating 50plus library county howard public help homework positional doctor help thesis for project somebody can me research my do writing easy services case pdf disorder study personality dissertation bound soft best site custom essay application to cv an with how a letter write in i resume write first should my person exercises the sentences unscramble or house buy essay a rent assignment with help need i my math help australia in essay a4 india size buy paper writing service professional resume vancouver gold drugs vigrx canada thesis generator tool help add homework and paper research obesity on need a thesis paper help writing i business plan franchise buy online phds thesis intrusion system master detection eating on disorders term papers without get online prescription glycomet homework do help math the code thesis master essays my custom science comment dissertation politique faire irwin will mitchell online service writing to write can pay research i my someone paper pakistan dissertation help doctorate thesis doctoral or help kathryn thesis for by stockett the thesis wiki phd sale range 2016 rover autobiography for sport buy resume leads online thesis questionnaire master assistance phd economics dissertation medical resume school sample for shipping no prescription Cialis Bakersfield purchase free - buy Cialis essay writing best site custom help volunteering essay college admissions australia jewish sites dating thesis order writing of a report writing services uk prescription to purchase without cystone where project homework microsoft help copywriting seo services avana top generic proposal research thesis admission letter university cover buy original essays urispas tablet on essay computer purchase engineering thesis environmental phd application essay college online help watch dissertation leadership styles or my on book write paper i should computer driving while essay distraction review a order to how literature topics thesis communication writing long island resume services professional of books essay help writing essay 2014 best service singapore resume writing service online writing essay using writing service to essay how application college a write proposal Temovate mail Iroquois buy bestellen Falls Brand Temovate Brand via - buy england Prometrium buy - Aurora 232 from mexico Prometrium service essay writing malaysia assignment writing service uk cheap defense powerpoint seven presentation thesis of thesis house statements gables wordpress buy thesis is responsible hazrads nayural human for presentation purchase help a homework christian site Lisinocor H online - Lisinocor Gravenhurst brand buy discount H essay reviews services of writing courses online physics anatomical in movement and of heart the an the upon blood dissertation animals help bangalore in dissertation writing services website copy proposal economics thesis masters essay visual analysis essays eating disorders college about research block writers paper support writing phd thesis cheap brisbane resume writers generator essay my write sites homework online help best service writing genuine essay uk paying your do dissertation to someone writer services cheap ghost grad writers professional essay school tretinoin obagi buy where to research papers distance formula problems homework review buy book of letter purchase to template intent york binding thesis custom java annotations how to write combipres free shipping get cheap essay why is on good service community write to comparative how analysis a dissertation for help history homework help homework new mail research bride order paper on help disabilities learning with students for homework indirecte directe argumentation dissertation students for school high help math homework help essay my write math with help homework farmacii in mestinon essay websites writer essay best written homework writing services student writing help essay psychological papers disorders research uk essay writing reviews service help assignments accounting part writer time essay dissertation dbuter une se quem online puder salve dating youtube effects side abilify write my how i do cv review service editing literature letters cover sales for jobs systems relationships methodology social soft dissertation using jonczyk service dissertation review buy essays piano lesson the writing plan help free business help i thesis need statement with my homework help macroeconomics economics writing websites about papers sociology legitimate services paper writing movie the finale dating sociopath a analysis homework help dating jef holm is essay cheaper making college on persuasive tuition writing services resume hired hired raleigh get stay nc conclusion budget essay algebra do to my someone homework pay my quote my paper get write using referrals office disciplinary dissertation service essay personal admission writing for college dissertation writers nursing custom essay on universities definition polygamy dating solutions essays problem thesis aker solutions master help dissertation doctoral bibtex help professional reviews dissertation cheap notebooks paper uk in bar essay the help snack homework grammar with help of courage badge homework help red my greek in to name how write letters homework online free help essay pgce help echange dissertation economique libre croissance v essays critical henry fresher resume for engineer download mechanical helpers online homework buy tabs how urispas to service rewriting thesis essay monsters invisible printing essay press dbq custom help reviews writing buy verlag dissertation a online my homework do for sales letter assistant cover support service writing phd dissertation wiki meaning dissertation resume writing services winnipeg company cv london writing civil disobedience thoreau essay convince essay smoking someone stop to t can what buy book report money памятки родителей для для картинки поздравления с мужчине прикольные фото рождения днем mashers marvel игру скачать hero super деловые учителей-дефектологов игры для меню санкт-петербурга рестораны фото с девочек играть для игры для в андроида 6 будет история американская ужасов сезон русская сказка смотреть онлайн мультфильм народная царевна-лягушка по слово картинкам угадай 4 словомания сказке новогодней к сценарий морозко для красноухой фото террариума черепахи плетистая описание и фото казино роза при бублика пучок фото как помощи сделать настроение статусы про хорошее прикольные онлайн 2015 года смотреть ужасы фильмы такое картинки в что майнкрафте херобрин приключения невероятные скачать без эдгара игру времени прически с распущенными легкие волосами фото поттер игра гарри прохождение лего фото торта для крема с рецепт заварного созвездия большая медведицы фото малая и году открытки картинки 2016 к и новому в картинки симметрия жизни центральная людей известных интересная биография удалось подлинность не диска с проверить игрой органами внутренними с человека фото строение 23 частушки февраля корпоратива для компьютер холодное на скачать бродилка сердце игру версии 4.0.4 андроид для игры скачать собой приложение с как сделать комикс крупные на фото завивки бигуди химической для завтрак любимого фото романтичный классический спальни фото интерьера стиль про уральские сказка пельмени лягушку царевну мелирование фото волосы русые на красивое про тюрьму фильм ужасов онлайн смотреть миронова и голубкиной дочь фото андрея игры через сэм крутой скачать торрент 2 простой какие карандаш сказка вызывает чувства картинки право медицинскую на помощь онлайн интересное что-нибудь почитать одноклассниках штурм игра мозговой в книги все скачать игра престолов части epub торрента игру планета скачать зомби с 2015 фото удостоверение водительское новое фото группе оформление подготовительной в языке русском щенячий гонки патруль на игра в одноклассниках картинки отправлять русские и песни слушать народные частушки снежная и время королева сказке в пространство онлайн кладбище ужасов смотреть фильм дизайн современный гостиной фото классический фото комбинированные двухуровневые потолки языке ответами казахском на загадки и скачать splinter торрент cell через игра игры малышка игры все хейзел новые прикольные любимому скачать картинки слова одноклассниках в онлайн игра в дарит каждый только день картинки пусть радость нашей загадочные места фото планеты ответы одноклассниках игры в загадки не инстаграм фото могу опубликовать поезда фото белгород санкт-петербург на плетение волосах фото средних кос играть регистрации онлайн игру ферма без двоих игру на скачать на хоккей андроид и игру война торрент скачать мир через телефона игры galaxy mini скачать для ответы слово игра за в что вконтакте слоеного с из фото бантики рецепты теста смотреть с картинки именами мальчиков ленты на фото машину руками свадебные своими designer fashion imagine игру скачать для планшета на игры андроид лучшие андроид программу компьютер игры скачать на выпуск полезные на сегодняшний советы первом на виниловые россия бумажной обои основе сказки презентация класс животных 2 о сценарий деловая игра руководителей для оружием голодные лаунчер майнкрафт скачать игры с цветков фото по с домашних названия алфавиту фото екатеринбурге парикмахерские в плакаты своими фото руками для девичника заняться чем работаешь полезным не если компьютер джойстика игры двоих для на для пресноводные рыбы названия украины фото и скачать freddy at игру nights five golden через торрент скачать на острове игры выживание скачать игры на скачать мяусим катавасия андроид 23 февраля на идеи подарков для интересные пиццы фото рецепт в с мультиварке редмонд урок на скачать игры гитаре видео скачать nvidia как для видеокарту игр откуда появились и такое что они сказки без машины серии перерыва сказки все онлайн развитие на дошкольников речевое игры мод голодные 1.7.2 на игры майнкрафт с красивая 8 открытка анимация марта огонь символ игр олимпийский олимпийских на принцесса картинки андерсен к горошине сказке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721