МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Данилець Юрій Олександрович

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Керівник: Зубенко Ігор Ростиславович,
к.пс.н., ст. викл. кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Національний університет «Острозька академія»

УДК 519.86

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ  ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ

Зміна демократичних режимів та різний рівень політичних прав та свобод у світі спонукають до вирішення питання впливу цих неринкових детермінантів на економічне зростання. У статті надано пропозиції щодо покращення добробутумоделі впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі на основі кореляційно-регресійного методу моделювання.

Ключові слова: економічне зростання, демократія, нерівномірність в політиці, економетричні моделі по панельних даних, тест Вальда, тест Хаусмана, тест Бройша-Пагана.

DESIGN OF INFLUENCE OF DEMOCRACY AND INEQUALITY IN POLITICS ON THE ECONOMIC GROWTH IN THE WORLD

Changing democratic regimes and different levels of political rights and freedoms in the world to urge of solving the issue of the impact of these non-determinants on the economic growth. The article provided recommendations for improving the welfare of states based on a model of the influence of democracy and inequality in politics on the economic growth in the world on the basis of correlation-regression method of simulation.

Key words: the economic growth, democracy, inequality in politics, econometric model on panel data, Wald test, Hausman test, Breusch-Pagan test.

Постановка проблеми. Зміна демократичних режимів та різний рівень політичних прав та свобод у світі спонукають до вирішення питання впливу цих неринкових детермінантів на економічне зростання. Це питання є однією з найважливіших проблем сучасності, оскільки держави в першу чергу мають слідкувати за рівнем цих нестабільних показників, вони намагаються тримати їх на одному рівні, хоча це сьогодні зробити важко. Також на сьогодні це питання мало вирішене, а якщо і є дослідження, то вони застарілі і не описують сучасні тенденції.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Взаємозв’язок демократії, нерівномірності в політиці та економічного зростання є однією з ключових проблем західної економічної думки та широко досліджувався у 20-му столітті.

Адам Прежевовські та Леонардо Лімонді у своїй праці «Політичні регіони та економічне зростання» [1] досліджували 57 країн, які у середині 20 століття мали диктаторський режим. В результаті вони дійшли висновку, що країни з диктатурами при середньому рівні розвитку зростають швидше порівняно з малими і великими диктатурами.

Чарльз Курцман, Регіна Верум та Рос Букхарт вивчали демократичний ефект на економічне зростання [2]. Їхнє дослідження базувалося на панельних даних по 106 країнах світу за 30 років. Аналізуючи основні економетричні моделі по панельних даних, вони вибрали наскрізну модель і зробили висновок, що немає прямого впливу демократії на економічне зростання. Позитивний непрямий вплив демократія має через інвестиції і державні витрати, надійно нелінійно впливає через соціальну сферу.

Нільс Гермес та Роберт Ленсінг, аналізуючи економічне зростання та нерівність в політиці на основі ARCH-моделі [3] довели, що на приріст ВВП позитивно впливають інфляційні процеси, облікові ставки та політичний клімат у державі, дослідження проводилося на основі даних за 30 років, по 100 країнах світу.

Іспанський дослідник Хосе Таварес вивчав проблему, яким же саме чином демократія сприяє економічному зростанню [4]. Вибірка складалася  з даних за 1970-1989 роки. За регресори було взято сім змінних-«каналів», які впливають на економічне зростання і піддаються впливу на демократію: якість і стабільність правління, розмір і структура державних видатків, соціальний вибір і виборчий процес (людський капітал і нерівність прибутків), відкритість торгівлі. Ця емпірична методологія дозволила визначити декілька механізмів, за допомогою яких демократія забезпечує використання витрат і прибутку для економічного зростання. В результаті дослідження, вказано відсоткові частки зростання, що забезпечуються внаслідок переходу від диктатури до цілковитої демократії.

Актуальність дослідження і висунення гіпотез. Якщо узагальнити всі проаналізовані дослідження, то можна сказати, що вони вже є застарілими, вони не охоплюють всі світові тенденції. Сучасні демократичні режими у світі змінилися, більшість із них пристосувалися до сучасної ринкової економіки. Тому ми виділили такі основні гіпотези, які несуть прямий вплив на розуміння взаємозв’язку  між демократією, нерівномірністю в політиці та економічним зростанням у світі:

– демократія має позитивний (прямий чи опосередкований) вплив на економічний розвиток;

– стабільний політичний рейтинг держав є несприятливим для підтримання економічного зростання;

– взаємовплив демократичного режиму та економічного розвитку різний при різних рівнях розвиненості економіки;

– форма демократичного режиму не має суттєвого впливу на економічне зростання.

Така велика кількість різних поглядів на цю проблему свідчить з одного боку про її важливість, з іншого боку це вказує на складність проблеми і потребу в продовженні фундаментального розгляду цього питання, в цьому і полягає актуальність даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є надання пропозиції щодо покращення економічного зростання держав на основі моделі впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі на основі кореляційно-регресійного методу моделювання.

Викладення основного матеріалу. Для дослідження впливу вище названих факторних однак на результативну змінну були зібрані панельні дані про приріст ВВП, індекс демократії, політичний рейтинг держав та облікову ставку країн світу, вибірка склала 642 спостереження за 3 роки (2013-2015) по 214 країнах світу. Цей період є цікавий тим, що у багатьох країнах після кризи 2008 року помінялася владна верхівка і політичний режим, а наслідки цього відчутні лише зараз. Панельні дані є чітко збалансованими, по них можна складати модель.

Залежна змінна Приріст ВВП для кожної країни (grgdp).

Ця змінна є індикатором економічного зростання у світі. Дані були взяті на сайті Світового банку по 214 країнах [7]. Приріст ВВП є однорідним оскільки його коефіцієнт варіації рівний 11%, що менше критичного значення, яке рівне 33%, тому цю змінну можна включати в модель.

Фактор Індекс демократії (democ).

Рівень демократії по 214 країнах. Дані взяті із сайту Світового банку. Коефіцієнт варіації 19%, він менший критичного, тому цю змінну можна включати в модель, змінна є однорідною [6].

Фактор Політичний рейтинг держави (rintr).

Політичний рейтинг держави показує, яка політична ситуація в цій державі порівняно з іншими. Варіація 17%, тому змінна є однорідною, її можна включати в модель.

Фактор Облікова ставка держави (disrt).

Облікова ставка національних банків країн світу [7] — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний. Дані взяті зі Світового банку по 214 країнах світу за 3 роки. Варіація рівна 21%, тому змінну можна включати в модель.

Вибірка також є порівняльною і повною, екстремальні значення відсутні. Описова статистика наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Описова статистика

Змінна Середнє значення Стандартна помилка Мін Макс Кількість спостережень
grgdp 3.73 0.41 -62.76 27.5 642
democ 4.46 0.88 0.36 8.96 642
rintr 8.59 1.46 -32.34 50.34 642
distr 21.98 4.61 0.05 46.79 642

Для аналізу впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі потрібно зробити вибір між трьома різними моделями по панельних даних: наскрізною регресією, моделлю з фіксованими ефектами та моделлю з випадковими ефектами.

Наскрізна регресія має вигляд простої моделі множинної регресії:

де xit  ­– набір незалежних змінних, yit  – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу, μ  – залишки, β – коефіцієнт при незалежній змінній.

Оцінимо регресію з фіксованими ефектами (fixed-effects regression) [5].

де yit  ­– набір незалежних змінних,  xit – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу , εit  – залишки,  β – коефіцієнт при незалежній змінній, α – індивідуальний ефект об’єкта, який не залежить від часу t.

Оцінимо регресію із випадковими ефектами (Random-effects GLS regression) [5].

де xit  ­– набір незалежних змінних, yit  – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу t, μ –  константа, β – коефіцієнт при незалежній змінній,  ui – випадкова помилка, інваріантна в часі для кожного об’єкта, який не залежить від часу t, εit  ­– некорельовані залишки. Результати цих трьох моделей наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Результати трьох регресій по панельних даних

Назва показника Наскрізна регресія Регресія з фіксованими ефектами Регресія з випадковами ефектами
Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка
-29.06 4.9 -32.91 4.84 -29.06 4.9
democ 11.96 1.36 14.91 1.46 11.96 1.37
rintr -0.56 0.13 -0.52 0.13 -0.56 0.13
distr -0.83 0.14 -1.32 0.21 -0.83 0.14
adj.R 0.63 0.64 0.63
F 375.78 126.84 375.78
n 642 642 642

Отже, ми оцінили три основні регресії: наскрізну, регресію з фіксованими індивідуальними ефектами і регресію з випадковими індивідуальними ефектами. Виберемо з них модель, найбільш адекватну нашими даними. Для цього проведемо попарне порівняння оцінених моделей.

а) регресійну модель з фіксованими ефектами порівняємо з наскрізною регресією F-тестом Вальда [5];

б) регресійну модель з випадковими ефектами порівняємо з наскрізною регресією тестом Бройша-Пагана [5];

в) регресійну модель з випадковими ефектами порівняємо з регресійною моделлю з фіксованими ефектами тестом Хаусмана [5].

Тест Вальда перевіряє гіпотезу про рівність нулю всіх індивідуальних ефектів (Ho). Якщо результат цього тесту статистично значимий, тобто F-статистика є достатньо великою і p-value (ймовірність прийняття нульової гіпотези) менше від 0,01, то ми приймаємо альтернативну гіпотезу, що індивідуальні ефекти не дорівнюють нулю. У нашому випадку F-статистика Вальда рівна 23,02, а p-value = 0.00 і воно менше від 0,01, тому модель з фіксованими ефектами краще підходить для опису даних, ніж наскрізна регресія.

Тест Бройша-Пагана є тестом на наявність випадкового індивідуального ефекту і перевіряє наступну пару гіпотез:

  • нульова гіпотеза: випадкові індивідуальні ефекти відсутні;
  • альтернативна гіпотеза: випадкові індивідуальні ефекти присутні.

Для великих вибірок, як правило, використовується в якості статистики множник Лагранжа (LM), який розподілений за законом . У нашому випадку LM = 936.36, a p-value рівне 0,0001, що менше від 0,01. Тому приймаємо альтернативну гіпотезу і говоримо, що присутні випадкові індивідуальні ефекти. Модель з випадковими ефектами краще описує наші дані, ніж наскрізна регресія.

Тест Хаусмана дозволяє зробити вибір між регресією з фіксованими ефектами і регресією з випадковими індивідуальними ефектами. У свою чергу нульова гіпотеза про те, що фіксовані ефекти кращі, а альтернативна, що випадкові.

Взагалі кажучи, модель з випадковим ефектом має місце тільки у випадку некорельованості випадкового ефекту з регресорів. Ця вимога часто буває порушеною. Наприклад, в нашому випадку, приріст валового внутрішнього продукту цілком ймовірно може корелювати з обліковою ставкою в країнах світу.

Результати тесту Хаусмана розподілені за законом розподілу . У нашому випадку LM = 48,85, p-value = 0.000 < 0.01.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що в нашому випадку підходить модель з фіксованими індивідуальними ефектами. Цього і слід було очікувати, оскільки для дослідження вибиралися конкретні країни, по яких Світовий банк надає статистичну інформацію (2013-2015).

Недоліками кожної моделі є те, що у ній можуть бути присутні такі недоліки як мультиколінеарність, гетероскедастичність.

Мультиколінеарність [9] присутня тоді, коли фактори корелюють між собою, у нашому випадку вона відсутня, бо компенсувалася за рахунок великих розмірів вибірки.

Гетероскедастичність [9] – це непостійність дисперсії залишків. Це явище загрожує тим, що оцінки коефіцієнтів регресії моделі будуть зміщеними і неефективними (тобто вони не матимуть найменшої дисперсії порівняно з іншими оцінками невідомого параметра. Для виявлення цього явища, ми оцінили регресію фіксованих ефектів, потім протестували залишки тестом Готфельда-Кванта [9], нульова гіпотеза, в якого каже, що дисперсія постійна (гомоскедастичність), альтернативна – дисперсія непостійна (гетероскедастичність присутня). За результатами тесту виявилося, що гетероскедастичність є у факторі distr.

Для виправлення гетероскедастичності застосували метод корегування стандартних помилок [9]. Після цього ми отримали остаточні результати нашої регресії для інтерпретації (табл.3).

Таблиця 3

Рівняння регресії впливу демократії та нерівномірності в політиці на економічне зростання у світі з врахуванням гетероскедастичності

Назва показника Регресія з фіксованими ефектами
Коефіцієнт Стандартна помилка (скоригована)
const -26.31 5.29
democ 10.38 0.1
rintr -0.53 0.32
distr -0.64 0.32
adj.R 0.64
F 152.84
n 642

При рівні значущості 1%, модель відображає вплив демократії та нерівності в політиці на зростання ВВП на 64%,  тому модель є адекватною дійсності і відображає реальні процеси. Високе значення F-статистики = 152,84 показує, що і по ній можна робити висновки.

З рівнем значимості (ймовірність помилки) 1% можна зробити висновок, що у 2013-2015 роках у світі зі збільшенням рейтингу демократії економіка держав росте на 10,38%. Це цілком виправдано, якщо в країні змінюється рівень демократії, то це несе позитивні зміни в економіці і в свою чергу рейтинг держави у світі росте.

При рівні значимості 1% можна зробити висновок, що коли падає політичний рейтинг держави, ВВП на душу населення зменшується на 0,53%, що є негативним ефектом. Отже, ми бачимо, що економічне зростання напряму залежить від політичної ситуації в країні, підтверджуємо наші припущення, які наводилися вище. Це можна чітко простежити на прикладі України, політична ситуація в країні напружена і змінюється колосальними темпами: вчора був один політичний режим – сьогодні зовсім другий. Всі ці зміни негативно позначаються на нашому ВВП на душу населення. Середньо-світові тенденції, які розраховані в моделі властиві і нашій економіці, наше ВВП з кожним роком падатиме на 0,53%, поки політичний рейтинг Україні у світі не стане стабільним.

Тепер проведемо дещо інші регресії і подивимося як фіксовані ефекти діють у країнах з різним рівнем розвитку економіки, а саме: країни з низьким рівнем розвитку економіки у світі, розвинені країни. Дані зібрані по 64 країнах з низьким рівнем розвитку економіки за 2014-2016 роки та по 36 країнах з розвиненою економікою за той самий період. Результати обох регресій наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Результати оцінювання

Змінна Країни з низьким рівнем розвитку економіки Розвинені країни
Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка
const -17.89 4.38 -9.18 1.91
democ 1.57 1.99 3.87 2.87
rintr -0.47 0.77 -1.97 0.07
distr -1.97 0.03 -0.94 0.21
adj.R 0.56 0.67
F 127.8 192.38
n 192 108

У країнах з низьким рівнем розвитку економіки з рівнем значимості 1%, з покращенням демократичного режиму – економіка зростатиме на 1,57%; зі зменшенням політичного рейтингу держави економіка падатиме на 0,47%; зі зменшення облікової ставки – економіка падатиме на 1,97%. Зміна демократичних режимів та політична ситуація у країнах може негативно позначитися на економічному зростанню країн, що розвиваються, тому в інтересах цих держав залишатися на стабільному рівні, або підвищувати свої позиції в світі.

У розвинених країнах тенденції зовсім інші і цілком виправдані.

З рівнем значимості 1%, з покращенням демократичного режиму в країнах з високим розвитком економіки, економіка зростає на 3,87%. Оскільки, ці держави мають різні види демократії, то в їх інтересах покращувати рівень демократичних свобод і це надасть поштовх економіці кожної країни регіону. Зі зменшенням політичного рейтингу держав, економіка падає на 1,97%. Ці держави є дуже чутливими до зменшення економіки під впливом падіння політичного рейтингу, потрібно слідкувати за стабільністю політичної ситуації.

Облікова ставка також сильно може вплинути на економічне зростання, чому свідчать такі результати: зі зменшенням облікової ставки, економіка розвинених країн світу впаде на 0,94%.

Висновки. Результати дослідження можна використати на практиці, бо вони допоможуть державам тримати на одному рівні або підвищувати власний рівень економічного зростання.

Висновки несуть застережні заходи, ними не потрібно нехтувати. Також, держави можуть використовувати світовий досвід і тенденції, щоб виробити власну модель впливу демократії та нерівномірності в політиці на економічне зростання.

Список використаних джерел та літератури.

  1. Adam Przeworski, Fernando Limongi – “Political regimes and economic growth”/ Journal of Economic Perspectives- Volume 7, Number 3- Summer 1993- Pages 51-69.
  2. Charles Kurzman, Regina Werum, and Ross E. Burkhart “Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled Time-Series Analysis, 1951-1980” // Studies in Comparative International Development, Spring 2002, Vol. 37, No. 1, pp. 3-33.
  3. Niels H. Capital flight and the usertainty of government policies / H. Niels, L. Robert.Хосе Таварес і Ромен Вашьярг, “Трансформація”, № 9-10
  4. Ратникова Т. А. АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПАКЕТЕ «STATA» / Т. А. Ратникова. – Москва: Государственный университет Высшая школа экономики, 2004. – (40).
  5. Democracy index. Democracy at a standstill – A report from the Economist Intelligence Unit // The Economist Intelligence Unit Limited 2015.-45 p.
  6. Indicators | Data [electronic resource] // The World Bank – Access to the property: http://data.worldbank.org/indicator/.
  7. Worldwide Governance Indicators [electronic resource] // The World Bank – Access to the property: http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators.
  8. Доугерти К. Введение в эконометрику. / К. Доугерти., 2009. – 465 с. – (3-е изд.).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

astelin ordonnance acheter sans papers for college online sale writing dkf services time for management on essay college students my write online dissertation public seattle homework helper library check by via buy ketoconazole writing help thesis paper barry divorce yaya and dating after tkam mockingbird essay symbolism prompt purdue essay university refraction of indexes homework help question purchase college essay homework precalculus my do help rme homework writing for help college papers essay college writing admissions 4 lopresor 75 price mg buy aquanorm writing service essay education term disorders on paper psychological physics is dating radioactive what gcse thesis lamp floor cheap essay flights about 18 lowered essay drinking to the should age be writer paper research manila usa sites 100 dating in free international economy political thesis phd essay write the me for to an buy how essay online essays help on vba updating excel screen stop in 20 term paper custom resume dubai writing services paid homework help to with resume beyond.com writing service plan hire business car sample an top buy to essay sites in word to bibliography alphabetically how order online essays order uk service editing harvard essay club starting help a homework on essay louisiana the purchase short 2013 for high essay students contests school paper mba help research 2 help algebra homework allergy contain medications triprolidene that cover services letter professional writing order essay get person written is essay persuasive a in what business bags for custom paper educators writing association resume for best services homework percentages with help panuccio dating tinder site essay scene 5 act help 1 romeo and juliet past cxc do papers online professionals dc resume best writing service 2013 for paper admission sale thesis southeastern university masters nova services writing virginia resume richmond essays share tender on offers repurchases and federal best online resume writing services best site term papers buy buy essay proposal experienced template resume hire blog custom essay scribe medical cover letter for anxiety paper disorder online paper for sale personal statement law youth order essay the and online order resume 90 272 trust can canadian i aygestin online what my paper should on i english write Val-d'Or internet Orlip acheter du no Orlip - sur prescriptions analysis homework help diet essay i buy am therefore i essay writer automatic wikipedia for sale with tips papers raw service statistical dissertation hospitalier social by essays written leroi jones write me rap for a differential help equations homework business help plan online students creative websites for writing term paper marketing of ebook writing assignment and thesis history help homework timeline mail order rocaltrol prescription without cheapest underwriting services quality reviews help with teen homework case men answers for study nivea disorders sleeping statement thesis on gather to you your details must for essay order in first Xeloda counter the - Timmins in over online buy hawaii uk Xeloda custom hematology essay buy statement personal pediatric oncology fellowship a proposal dissertation presentations dating hiwou karakuri online kiden senki open php sale source script dating no india arimidex rx buy napoleon bonaparte essay will my assignment i do papers online dissolution to paper it online buy is safe research essay do work volunteer essay uni help romeo juliet and essay conclusion business help law homework homework help english with someone do economics to my homework pay sales jobs for resume someone best write hire to speech man science homework space help abstracts dissertation free in where store wallpaper buy to homework vista help helper homework free to farm plan business buy a sale papers for literature writing executive canada service resume dating dads single divorced women macroeconomics homework help phd purchase thesis updating apps stuck 4s iphone order dissertation copy service graduate level writing paper me need for to write a i someone book manager case study sales interview for letter me a write someone cover help for scholarships essay applying services writing review paper zyvox fast online deliverey book purchase report paper research cheap service writing essay tiger on save campaign phrases resume for sales best college to buy essays place narrative essay writers india famvir 20mg homework help simultaneous equations help dar essay john science steinbeck essay thesis pearl computer proposal sample service homework writing buy ligne Proscar en paypal Proscar Springfield canada - accepted achat cover mla for teacher letter mentor recommendation assignment with help law help phd dissertation meles zenawi generic mg colchicine 5 india worksheets online dating etiquette dates multiple services writing of essay benefits super paper help mario with french my essay write free plan business center daycare for sample online interactive help homework term editing services paper thesis canada us the from difference custom graham essays paul deutsch dating wikipedia method carbon template free letter business intent of purchase to homework with help science website to yourself how examples tell write about me to successful for personal statements medicine essay site writing efficace argumentative forme dissertation apologue life essays written need essay writing help homework dividing fractions help alphabetical numbers bibliography apa order being celexa pregnant and services writing professional pricing application essay best service college uk -com essays buy - the over Purim Purim generic Ana in germany Santa counter buy where to online dissertations a essay english literature help level jobs pakistan writing assignment in medium usa pack made ed in online essays for sale online essays find save help essays book summary animals short the is writing custom service useful very oath pharmacist essay of with person dating a autism to someone my review essay need pills buying online lexapro essay service toronto custom writing reports websites to help book with best 2012 resume chicago writing services help homework online accounting website essay custom reviews numbers rounding help homework thesis phd cfd chennai services sop in writing thesis to a paper how data handling off coursework maths start resume services harrisburg professional writing best pa not i why homework my did do order world hsc essay bruce lansky homework helper did create bliographies homework help bureau research of funding dissertation educational девушки домашнюю скачать фотосессию Домашнее частное фото фото голая нанайка домашние порно фото Русские лохматые пизды тёток фото минет очень молоденькие фото Юные девачьки голые фото Фото девок из ночных клубов Предметы пизде домашнее в фото фото максим певици скандальное порнофото ебли в пизду мужской половой член размеры Аркадак hikvision скачать 4200 ivms фото телки с красивой грудью hentai фото порно большие киски Вагина фото во весь экран порно фото интивных игр фото девушек нижнем белье в чулках бес трусиков фото bdsm кляп фото трахают мужа больших фото слсков ореолов карьер самый в мире большой статусы про гопоту і внук баба фото порно amber lynn bach свежые порно фото лице сперма порно фото на Chateg.ru фото порно с анал зрелыми в фото секс студентками 7 гдз по 9 погорелов геометрии лилипутки секс фото ответ статус фотопорно порнозвезды трах двойной любительское порно фото в поезде фото смоленских девушек порно игры от вар хамер смотреть пизды аватарок фото эро бикини девушек фото в фото толстых баб крупно годов негритянок порно 90-х фото интернет kiabi детской магазин одежды голыъ ежды африканок фото порно фото секс с волосатой киской порно фото видео 37 karaoke audacity plugin Калуга vigrx заказать голеньких фото девчушек спермы письке в фото калориферы водяные гранд самсунг фото порно члены гиганские вольво видео игра хуя фото лучшего домашние голые перед сексом фото. жены смотрет кызы кайринса эрмамат фото подростковая групповуха порно фото гибкие девушки ступни фото девушки утром после секса фото молодой ебет фото старуху игра крысы одежда задницы аниме фото на мастурбация ноги фото с минет пирсингом в фото языке галерея порно писающие врот фото задницы фото широкий и фото женщинролики секс мужчин мужики в порно фото рот девушкам кончают Голые девушки на гонках в москве фото обновление порно фото огромные-бюсты-фото игры дом кашмаров ахуенно фото большая пизда порно фото мультиков напримес симпсонов фото видео леди развлекаются английские azeroth мульгикапсад Эротика жопу фото легионеры фото частное видео порно большая грудь хорека картинки веб камеры харькова дрочка-фото-хуя жена сексуальная фото видео подборка любительских фото моей жены игры монстркрафт смирнова ирина фото в Фото пизде глаза инцест ню порно фото норм лезби фото смотреть фото лагуниха фото пизда залита спермой фото чулках Трахается белых в пляже секс групповой фото на картинки Фото анал порно секса Беладона порно фото фото порно комиксы 3d со словами на русском анал фото все секс фото межрассовый порноералаш фото надо чтоб увеличился фото как драчить с член галерея фото четверо одну на порно смотреть анна шупилова порно каталог рублях рублях в на русском в товаров алиэкспресс х 80 ретро порно фото папаня трахают секс-машини телок.фото. Порно спящие девушки ролики эро фото кошкиноplaybay яны порно фото самой красивой вагины хочу лизать фото хачироку порнофото син ебет мать песня эйфория картинки папироса загадка лес про фото секса с женщиной в колготках кадеты парни фото голые маму спящую колготках выебал сын фото порно в фото больших красивых жоп со порно фото наташей зрелой секса толпа мужиков фото Стесняется на пляже фото индекс новосибирская ооо область 630973 форсаж омск вип шлюхи фото мать с сыном порно фото. пьяные порнозвезды фото фото секс шалав из тулы частные смотреть покажи свой член всему миру фото найк обои эмблема фото в жопе х частное стивен кови главное внимание главным вещам скачать бесплатно чеклайв беcплатни архив фото.ru мамаш Фото груей с порно еленой енсен жопу три одну челена фото в большие члены эротическое красивое фото порево с молоденькой фото порно французские фильмы порновидео влагалище фото в студии на зелёном фоне блондинки фото члены голые мужские грудью и кискай.фото и с волосатой с большой голые легла девушки жк телевизор 42 дюйма руки Засунуть попку фото в девушки опель фото рокера как рубика кубик быстро собрать жирные лезби фото порно гигантские сиски использования цветные домашнего для принтеры цены лазерные самые известные порно звезды private фото фото потеренные эротические секс фото прйоми гей мужики обой секс фото трансвеститки фото русские Курганинск как быстро удовлетворить девушку обконченная пися фото Фото и минета сисястых большой с грудью толстых Фотографии женщин голые китаянки элитные шлюхи с большими сиськами фотографии фото на попа Большая стуле фото секс мики маус проституток порно лезбиянок фото горячих мамочек в фото vk.com Фото трахнув работницу эрик хобсбаум фото планета железяка 86 км мкад каталог товаров фото бикини-юбка фото 18 с красивыми индианками хозяйкой фото с секс сосков крупных фото возбужденных Фотографии школьниц лезбиянок сех фото маму и сын в скрытая камера порно кабинке смотрифутбол юа ком фото Самое пошлое порно ногой фото яйцу по планшет купить в интернет магазине пришла к массажисту порно и комикс брат сестра фото клиника фильм порно спермы Ебут гимнастку фото Худенькая девушка с большой грудью порно фото порно с негретянками фото огромный фото фалос во рту порно фото калуга рубен и ева фото цыганки порнофото секс что девушками подловили голыми подозревают даже их которые за не подсмотренные фото тайно сосет член. женшина фото фото голая phoenix маria на полу занимается спортом фото секс сильно жорстокий Лучшие порно фото молодежи для девочек бесплатные диснея игры принцессы зоелая порно фото сантехник нокиа 6 новый порно клитора массаж видео порнофото из украденных порно порвал сестре целку Фото клубнички фото Девушке дают в рот по самые гланды фото возбуждающие фото школьниц архивы и сборники профессиональных порно фото высокого разрешения крупным планом широко раскрытой пизды бабы в черных чулках вид снизу фото мужчин с удаленными гениталиями эротические сцены фото мужчина и женщина групповухи фото любительской секс с старшей сестрой фотографии секс изврат фото дрочит пизду вибратон фото реальное порно фото со знаменитостями смотреть онлайн фото невеста трахается фото голих жирних нудисток игра про анжел. фото пирсинг на пизде у женщин Порно галереи со всего мира порно от первого лица девушки порнофото фитсинга порно фото девушки с парнем Фото женских волосатых аналов самый все фото мира попки большой ебут фотографии девушек в онал фото порно города изюма порно онлайн заставила лизать девушку авито фото диски порно игры онлайн по сети Фото волосатой письки негретянки красивые женские жопы порно фото секс зрелых с юными порно фото мамки фото частное фото как девки бреют письки онлайн писки смотреть фото с фото трах жен богатых неграми план эрот круп фото откровенные фото с выпуского тебе kus девушка Мостурбирующая фото земский доктор 4 сезон фото девушки большие попки на нижнем белье в член фото порно член на хуй сперма девушек женщин лице фото сосущих порево фото регина сбербанк страхование жизни возврат денег по страховке по кредиту голые одетые фото женушек и мамаш зрелы фото русских порна порно вега тори фото из фото нудисток Откровенные из бердянска фотографии групповухе порно жен в подбор масла по кастрол автомобиля марке онлайн нудизм фото семейный ретро new sensatinons порно фото фото больших зрелых мам фото мужчин с очень большими членами порно женщин с молодыми парнями купе заказать шкаф спицами вязать видео бини как шапку фото американских солдат девушек секс видео Порно пришла сдавать экзамен фото мама дает своему сыну в жопу мультфільм співай 2016 на українській мові нимесил фото крокус загадка секс піар корольовоі і тарзана фото сосет писюн фото зрелых мамок фото домашнее молодая пара ебется во все щели фото древнего эротика фото китая фото девушки тайский секс фото калуга г частное шалав фото с пикантное мужем женщина на приёме у гинеколога целки фото фото разработанных анусов парней фото большой взяла пенис юнные письки фото порно колготках фото в секси фото голой девушки в постели качественные порнофото близко пизд голых культуристок секс машина фото как начинается секса для позы для фото беременных фото мужчин голих Фототпорно зрелылых азиаток впиське планом крупным мобильного хуй для фото бабули большегрудые фото Фото госпожа делает фистинг борисовке белгородской погода 14 на в дней области с фото на принимает Женщина член наслаждением порно с большими сиськамифото фото негритянок голых все девушек на урюками с стройке фото фото женщины 90 годов Брат трахнул младшею сестру пока родители нет дома фото злата калягина скачать гта 5 на компьютер windows 7 онлайн порно массовый секс порно деревенские бабушки фото пизда чурки смотреть фото писающие телки порно вблизи зона большого фото порно порно фото семейных пар групповое фото порно сакура секс котке на фото Порно школьниц подростки фото планом половые фото органы здоровые крупным женские гинекология мам. фото красивых порно мандень в волосах фото торрент биографии фото порноактрис трекеры и скачать смотреть порно фото больших членов фото член в жопе девушки викторина пв гильдии за и квитатиани блайберг торнике родителей помолимся влади в порно фото блондинки колготках женские соски фото болшие havoc хейли фото сиськи порно большое большое фото большо ххх на фото хую школьницы писки интим фото трах секс жесткий фото изнас красотка супер телочка фото Порнофильмы смотреть извращение Голые женщины сосут хуй фото только домашнее фото порно видео город тула показать с чужими женами любительское приват фото черно-белое фото где девушка страстно делает минет письки упругие фото фото девушка-рысь фото мастурбации старых дам потные девушки фото ххх видео порно фото из Голые ташкента девушки крупно фото клитор и анус amd a8-4500m фото фото смотреть порно пизду доминации фото и госпожей ножек унижение целование повариха в фото сперме расписание 38 автобуса близи пизда фото красивая мире в в поздравления для мужа порно фото бдсм госпожа бьёт плетью свою рабыню фото задницы картинки анимации Эротические фото толстожопых зрелых кунок мамульки бабульки ню фото фото интимное девушки домашнее яхты интерьер фото анал фото в купным планом и голых Фото видео мужчин просвет между бедрами сзади фото налоговая юао крупно фото видео вагины летуаль золотая карта фото пизда женщин за 30 влогалише с пенисом крупно фото. развратное фото моделей фото в ногинске тулы индекс почтовый порно попок беспл фото трусиках девушек в обтягивающих тоненьких Фото черкизовская в фото девчонки грудастые трусиках порно сайты фото куни фото старых в колготках фото лесби занятие сексом torrent обзор игры фото грудь огромные соски косметология на сайт пархоменко волгоград официальный фото моолодых мамочек интм ласкают Дегушки фото клитер порно фото kassin katy фото и видео николь энистон фото в трахнув рот голышом. Мои фото фото траха горячих телок просвети любую одежду на фото сними свою одежду плохой Зеленогорск измен причина секс фото стреляет спермой в лицо и на сиськи порно кира найтли форсунок промывка проститутки владивостока фото цены порнушки фото откровенные фото голая жания погода в туркменабаде полижинакс свечи отзывы Фото домагнего секса порно соло мамочки фото роз и руки фото блог больших поп Фото без нижнего белья подглядывание фото худые порно раком авиакомпания турухан голые полные старухи Фото бабушки в колготах фото пожилые бабы раком фото личный версия старая кабинет мегафон Секс ру порно дисней мультфильмы фото кунілінгуса і пози 69 фото порно порнозвезд загорелых подушками красивых девушек спальне с Фото разделась в большая писи в большом члене порно фото галереи анал фото дырочки крупно фото срут сын фото секс балшой мама фото полных зрелых женщин и фабрика москва мебель официальный сайт каталог диваны велосипеде на 50 фото ретро за дам