МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Данилець Юрій Олександрович

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Керівник: Зубенко Ігор Ростиславович,
к.пс.н., ст. викл. кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

Національний університет «Острозька академія»

УДК 519.86

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОКРАТІЇ ТА НЕРІВНОМІРНОСТІ В ПОЛІТИЦІ  ДЕРЖАВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ У СВІТІ

Зміна демократичних режимів та різний рівень політичних прав та свобод у світі спонукають до вирішення питання впливу цих неринкових детермінантів на економічне зростання. У статті надано пропозиції щодо покращення добробутумоделі впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі на основі кореляційно-регресійного методу моделювання.

Ключові слова: економічне зростання, демократія, нерівномірність в політиці, економетричні моделі по панельних даних, тест Вальда, тест Хаусмана, тест Бройша-Пагана.

DESIGN OF INFLUENCE OF DEMOCRACY AND INEQUALITY IN POLITICS ON THE ECONOMIC GROWTH IN THE WORLD

Changing democratic regimes and different levels of political rights and freedoms in the world to urge of solving the issue of the impact of these non-determinants on the economic growth. The article provided recommendations for improving the welfare of states based on a model of the influence of democracy and inequality in politics on the economic growth in the world on the basis of correlation-regression method of simulation.

Key words: the economic growth, democracy, inequality in politics, econometric model on panel data, Wald test, Hausman test, Breusch-Pagan test.

Постановка проблеми. Зміна демократичних режимів та різний рівень політичних прав та свобод у світі спонукають до вирішення питання впливу цих неринкових детермінантів на економічне зростання. Це питання є однією з найважливіших проблем сучасності, оскільки держави в першу чергу мають слідкувати за рівнем цих нестабільних показників, вони намагаються тримати їх на одному рівні, хоча це сьогодні зробити важко. Також на сьогодні це питання мало вирішене, а якщо і є дослідження, то вони застарілі і не описують сучасні тенденції.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Взаємозв’язок демократії, нерівномірності в політиці та економічного зростання є однією з ключових проблем західної економічної думки та широко досліджувався у 20-му столітті.

Адам Прежевовські та Леонардо Лімонді у своїй праці «Політичні регіони та економічне зростання» [1] досліджували 57 країн, які у середині 20 століття мали диктаторський режим. В результаті вони дійшли висновку, що країни з диктатурами при середньому рівні розвитку зростають швидше порівняно з малими і великими диктатурами.

Чарльз Курцман, Регіна Верум та Рос Букхарт вивчали демократичний ефект на економічне зростання [2]. Їхнє дослідження базувалося на панельних даних по 106 країнах світу за 30 років. Аналізуючи основні економетричні моделі по панельних даних, вони вибрали наскрізну модель і зробили висновок, що немає прямого впливу демократії на економічне зростання. Позитивний непрямий вплив демократія має через інвестиції і державні витрати, надійно нелінійно впливає через соціальну сферу.

Нільс Гермес та Роберт Ленсінг, аналізуючи економічне зростання та нерівність в політиці на основі ARCH-моделі [3] довели, що на приріст ВВП позитивно впливають інфляційні процеси, облікові ставки та політичний клімат у державі, дослідження проводилося на основі даних за 30 років, по 100 країнах світу.

Іспанський дослідник Хосе Таварес вивчав проблему, яким же саме чином демократія сприяє економічному зростанню [4]. Вибірка складалася  з даних за 1970-1989 роки. За регресори було взято сім змінних-«каналів», які впливають на економічне зростання і піддаються впливу на демократію: якість і стабільність правління, розмір і структура державних видатків, соціальний вибір і виборчий процес (людський капітал і нерівність прибутків), відкритість торгівлі. Ця емпірична методологія дозволила визначити декілька механізмів, за допомогою яких демократія забезпечує використання витрат і прибутку для економічного зростання. В результаті дослідження, вказано відсоткові частки зростання, що забезпечуються внаслідок переходу від диктатури до цілковитої демократії.

Актуальність дослідження і висунення гіпотез. Якщо узагальнити всі проаналізовані дослідження, то можна сказати, що вони вже є застарілими, вони не охоплюють всі світові тенденції. Сучасні демократичні режими у світі змінилися, більшість із них пристосувалися до сучасної ринкової економіки. Тому ми виділили такі основні гіпотези, які несуть прямий вплив на розуміння взаємозв’язку  між демократією, нерівномірністю в політиці та економічним зростанням у світі:

– демократія має позитивний (прямий чи опосередкований) вплив на економічний розвиток;

– стабільний політичний рейтинг держав є несприятливим для підтримання економічного зростання;

– взаємовплив демократичного режиму та економічного розвитку різний при різних рівнях розвиненості економіки;

– форма демократичного режиму не має суттєвого впливу на економічне зростання.

Така велика кількість різних поглядів на цю проблему свідчить з одного боку про її важливість, з іншого боку це вказує на складність проблеми і потребу в продовженні фундаментального розгляду цього питання, в цьому і полягає актуальність даного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є надання пропозиції щодо покращення економічного зростання держав на основі моделі впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі на основі кореляційно-регресійного методу моделювання.

Викладення основного матеріалу. Для дослідження впливу вище названих факторних однак на результативну змінну були зібрані панельні дані про приріст ВВП, індекс демократії, політичний рейтинг держав та облікову ставку країн світу, вибірка склала 642 спостереження за 3 роки (2013-2015) по 214 країнах світу. Цей період є цікавий тим, що у багатьох країнах після кризи 2008 року помінялася владна верхівка і політичний режим, а наслідки цього відчутні лише зараз. Панельні дані є чітко збалансованими, по них можна складати модель.

Залежна змінна Приріст ВВП для кожної країни (grgdp).

Ця змінна є індикатором економічного зростання у світі. Дані були взяті на сайті Світового банку по 214 країнах [7]. Приріст ВВП є однорідним оскільки його коефіцієнт варіації рівний 11%, що менше критичного значення, яке рівне 33%, тому цю змінну можна включати в модель.

Фактор Індекс демократії (democ).

Рівень демократії по 214 країнах. Дані взяті із сайту Світового банку. Коефіцієнт варіації 19%, він менший критичного, тому цю змінну можна включати в модель, змінна є однорідною [6].

Фактор Політичний рейтинг держави (rintr).

Політичний рейтинг держави показує, яка політична ситуація в цій державі порівняно з іншими. Варіація 17%, тому змінна є однорідною, її можна включати в модель.

Фактор Облікова ставка держави (disrt).

Облікова ставка національних банків країн світу [7] — один з монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк установлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів на відповідний. Дані взяті зі Світового банку по 214 країнах світу за 3 роки. Варіація рівна 21%, тому змінну можна включати в модель.

Вибірка також є порівняльною і повною, екстремальні значення відсутні. Описова статистика наведена у табл. 1.

Таблиця 1

Описова статистика

Змінна Середнє значення Стандартна помилка Мін Макс Кількість спостережень
grgdp 3.73 0.41 -62.76 27.5 642
democ 4.46 0.88 0.36 8.96 642
rintr 8.59 1.46 -32.34 50.34 642
distr 21.98 4.61 0.05 46.79 642

Для аналізу впливу демократії та нерівності в політиці на економічне зростання у світі потрібно зробити вибір між трьома різними моделями по панельних даних: наскрізною регресією, моделлю з фіксованими ефектами та моделлю з випадковими ефектами.

Наскрізна регресія має вигляд простої моделі множинної регресії:

де xit  ­– набір незалежних змінних, yit  – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу, μ  – залишки, β – коефіцієнт при незалежній змінній.

Оцінимо регресію з фіксованими ефектами (fixed-effects regression) [5].

де yit  ­– набір незалежних змінних,  xit – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу , εit  – залишки,  β – коефіцієнт при незалежній змінній, α – індивідуальний ефект об’єкта, який не залежить від часу t.

Оцінимо регресію із випадковими ефектами (Random-effects GLS regression) [5].

де xit  ­– набір незалежних змінних, yit  – залежна змінна для економічної одиниці  в момент часу t, μ –  константа, β – коефіцієнт при незалежній змінній,  ui – випадкова помилка, інваріантна в часі для кожного об’єкта, який не залежить від часу t, εit  ­– некорельовані залишки. Результати цих трьох моделей наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Результати трьох регресій по панельних даних

Назва показника Наскрізна регресія Регресія з фіксованими ефектами Регресія з випадковами ефектами
Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка
-29.06 4.9 -32.91 4.84 -29.06 4.9
democ 11.96 1.36 14.91 1.46 11.96 1.37
rintr -0.56 0.13 -0.52 0.13 -0.56 0.13
distr -0.83 0.14 -1.32 0.21 -0.83 0.14
adj.R 0.63 0.64 0.63
F 375.78 126.84 375.78
n 642 642 642

Отже, ми оцінили три основні регресії: наскрізну, регресію з фіксованими індивідуальними ефектами і регресію з випадковими індивідуальними ефектами. Виберемо з них модель, найбільш адекватну нашими даними. Для цього проведемо попарне порівняння оцінених моделей.

а) регресійну модель з фіксованими ефектами порівняємо з наскрізною регресією F-тестом Вальда [5];

б) регресійну модель з випадковими ефектами порівняємо з наскрізною регресією тестом Бройша-Пагана [5];

в) регресійну модель з випадковими ефектами порівняємо з регресійною моделлю з фіксованими ефектами тестом Хаусмана [5].

Тест Вальда перевіряє гіпотезу про рівність нулю всіх індивідуальних ефектів (Ho). Якщо результат цього тесту статистично значимий, тобто F-статистика є достатньо великою і p-value (ймовірність прийняття нульової гіпотези) менше від 0,01, то ми приймаємо альтернативну гіпотезу, що індивідуальні ефекти не дорівнюють нулю. У нашому випадку F-статистика Вальда рівна 23,02, а p-value = 0.00 і воно менше від 0,01, тому модель з фіксованими ефектами краще підходить для опису даних, ніж наскрізна регресія.

Тест Бройша-Пагана є тестом на наявність випадкового індивідуального ефекту і перевіряє наступну пару гіпотез:

  • нульова гіпотеза: випадкові індивідуальні ефекти відсутні;
  • альтернативна гіпотеза: випадкові індивідуальні ефекти присутні.

Для великих вибірок, як правило, використовується в якості статистики множник Лагранжа (LM), який розподілений за законом . У нашому випадку LM = 936.36, a p-value рівне 0,0001, що менше від 0,01. Тому приймаємо альтернативну гіпотезу і говоримо, що присутні випадкові індивідуальні ефекти. Модель з випадковими ефектами краще описує наші дані, ніж наскрізна регресія.

Тест Хаусмана дозволяє зробити вибір між регресією з фіксованими ефектами і регресією з випадковими індивідуальними ефектами. У свою чергу нульова гіпотеза про те, що фіксовані ефекти кращі, а альтернативна, що випадкові.

Взагалі кажучи, модель з випадковим ефектом має місце тільки у випадку некорельованості випадкового ефекту з регресорів. Ця вимога часто буває порушеною. Наприклад, в нашому випадку, приріст валового внутрішнього продукту цілком ймовірно може корелювати з обліковою ставкою в країнах світу.

Результати тесту Хаусмана розподілені за законом розподілу . У нашому випадку LM = 48,85, p-value = 0.000 < 0.01.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що в нашому випадку підходить модель з фіксованими індивідуальними ефектами. Цього і слід було очікувати, оскільки для дослідження вибиралися конкретні країни, по яких Світовий банк надає статистичну інформацію (2013-2015).

Недоліками кожної моделі є те, що у ній можуть бути присутні такі недоліки як мультиколінеарність, гетероскедастичність.

Мультиколінеарність [9] присутня тоді, коли фактори корелюють між собою, у нашому випадку вона відсутня, бо компенсувалася за рахунок великих розмірів вибірки.

Гетероскедастичність [9] – це непостійність дисперсії залишків. Це явище загрожує тим, що оцінки коефіцієнтів регресії моделі будуть зміщеними і неефективними (тобто вони не матимуть найменшої дисперсії порівняно з іншими оцінками невідомого параметра. Для виявлення цього явища, ми оцінили регресію фіксованих ефектів, потім протестували залишки тестом Готфельда-Кванта [9], нульова гіпотеза, в якого каже, що дисперсія постійна (гомоскедастичність), альтернативна – дисперсія непостійна (гетероскедастичність присутня). За результатами тесту виявилося, що гетероскедастичність є у факторі distr.

Для виправлення гетероскедастичності застосували метод корегування стандартних помилок [9]. Після цього ми отримали остаточні результати нашої регресії для інтерпретації (табл.3).

Таблиця 3

Рівняння регресії впливу демократії та нерівномірності в політиці на економічне зростання у світі з врахуванням гетероскедастичності

Назва показника Регресія з фіксованими ефектами
Коефіцієнт Стандартна помилка (скоригована)
const -26.31 5.29
democ 10.38 0.1
rintr -0.53 0.32
distr -0.64 0.32
adj.R 0.64
F 152.84
n 642

При рівні значущості 1%, модель відображає вплив демократії та нерівності в політиці на зростання ВВП на 64%,  тому модель є адекватною дійсності і відображає реальні процеси. Високе значення F-статистики = 152,84 показує, що і по ній можна робити висновки.

З рівнем значимості (ймовірність помилки) 1% можна зробити висновок, що у 2013-2015 роках у світі зі збільшенням рейтингу демократії економіка держав росте на 10,38%. Це цілком виправдано, якщо в країні змінюється рівень демократії, то це несе позитивні зміни в економіці і в свою чергу рейтинг держави у світі росте.

При рівні значимості 1% можна зробити висновок, що коли падає політичний рейтинг держави, ВВП на душу населення зменшується на 0,53%, що є негативним ефектом. Отже, ми бачимо, що економічне зростання напряму залежить від політичної ситуації в країні, підтверджуємо наші припущення, які наводилися вище. Це можна чітко простежити на прикладі України, політична ситуація в країні напружена і змінюється колосальними темпами: вчора був один політичний режим – сьогодні зовсім другий. Всі ці зміни негативно позначаються на нашому ВВП на душу населення. Середньо-світові тенденції, які розраховані в моделі властиві і нашій економіці, наше ВВП з кожним роком падатиме на 0,53%, поки політичний рейтинг Україні у світі не стане стабільним.

Тепер проведемо дещо інші регресії і подивимося як фіксовані ефекти діють у країнах з різним рівнем розвитку економіки, а саме: країни з низьким рівнем розвитку економіки у світі, розвинені країни. Дані зібрані по 64 країнах з низьким рівнем розвитку економіки за 2014-2016 роки та по 36 країнах з розвиненою економікою за той самий період. Результати обох регресій наведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Результати оцінювання

Змінна Країни з низьким рівнем розвитку економіки Розвинені країни
Коефіцієнт Стандартна помилка Коефіцієнт Стандартна помилка
const -17.89 4.38 -9.18 1.91
democ 1.57 1.99 3.87 2.87
rintr -0.47 0.77 -1.97 0.07
distr -1.97 0.03 -0.94 0.21
adj.R 0.56 0.67
F 127.8 192.38
n 192 108

У країнах з низьким рівнем розвитку економіки з рівнем значимості 1%, з покращенням демократичного режиму – економіка зростатиме на 1,57%; зі зменшенням політичного рейтингу держави економіка падатиме на 0,47%; зі зменшення облікової ставки – економіка падатиме на 1,97%. Зміна демократичних режимів та політична ситуація у країнах може негативно позначитися на економічному зростанню країн, що розвиваються, тому в інтересах цих держав залишатися на стабільному рівні, або підвищувати свої позиції в світі.

У розвинених країнах тенденції зовсім інші і цілком виправдані.

З рівнем значимості 1%, з покращенням демократичного режиму в країнах з високим розвитком економіки, економіка зростає на 3,87%. Оскільки, ці держави мають різні види демократії, то в їх інтересах покращувати рівень демократичних свобод і це надасть поштовх економіці кожної країни регіону. Зі зменшенням політичного рейтингу держав, економіка падає на 1,97%. Ці держави є дуже чутливими до зменшення економіки під впливом падіння політичного рейтингу, потрібно слідкувати за стабільністю політичної ситуації.

Облікова ставка також сильно може вплинути на економічне зростання, чому свідчать такі результати: зі зменшенням облікової ставки, економіка розвинених країн світу впаде на 0,94%.

Висновки. Результати дослідження можна використати на практиці, бо вони допоможуть державам тримати на одному рівні або підвищувати власний рівень економічного зростання.

Висновки несуть застережні заходи, ними не потрібно нехтувати. Також, держави можуть використовувати світовий досвід і тенденції, щоб виробити власну модель впливу демократії та нерівномірності в політиці на економічне зростання.

Список використаних джерел та літератури.

  1. Adam Przeworski, Fernando Limongi – “Political regimes and economic growth”/ Journal of Economic Perspectives- Volume 7, Number 3- Summer 1993- Pages 51-69.
  2. Charles Kurzman, Regina Werum, and Ross E. Burkhart “Democracy’s Effect on Economic Growth: A Pooled Time-Series Analysis, 1951-1980” // Studies in Comparative International Development, Spring 2002, Vol. 37, No. 1, pp. 3-33.
  3. Niels H. Capital flight and the usertainty of government policies / H. Niels, L. Robert.Хосе Таварес і Ромен Вашьярг, “Трансформація”, № 9-10
  4. Ратникова Т. А. АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПАКЕТЕ «STATA» / Т. А. Ратникова. – Москва: Государственный университет Высшая школа экономики, 2004. – (40).
  5. Democracy index. Democracy at a standstill – A report from the Economist Intelligence Unit // The Economist Intelligence Unit Limited 2015.-45 p.
  6. Indicators | Data [electronic resource] // The World Bank – Access to the property: http://data.worldbank.org/indicator/.
  7. Worldwide Governance Indicators [electronic resource] // The World Bank – Access to the property: http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators.
  8. Доугерти К. Введение в эконометрику. / К. Доугерти., 2009. – 465 с. – (3-е изд.).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write essay please my public order essay advocate paper hyderabad in research writers receta mestinon sin evaluation master thesis mcgill writing help thesis mental case illness study for writing help argument essay you diabetes affect how might shortterm track plans slot cars english nonfiction help homework expository australia paper online buy to write where my buy dissertation for cover letter order purchase do someone your coursework hire to help assignment childrens services in what does bibliography order a go college kenyon application essay service la la personnalit mort de fin juridique dissertation thesis kindlmann gordon phd online cxc past papers wholesale paper cheap notebooks homework help page plan how will a business help made in azimac usa services region resume york writing research sale for reports Memphis prescription Vibramycin - mg sale 150 purchase ordering Vibramycin without essay drunk driving ireland write help dissertation homework help chem organic helper skill study homework writing scholarship essays thesis mutual phd funds paper research disorder traumatic stress post abilify ssri buy essays classical a civilisation level gis phd and in sensing remote thesis Oral Jelly purchase generic Oral Jelly Shreveport Levitra online cheap Levitra - singapore research literature paper help disorder presentation generalized slides anxiety homework help expert homework woodlands help college dvd essay admission writing service can a cutter buy wrapping paper where i short essay louisiana purchase argumentative buy happiness can essay money service writing resume pasadena ca block essay writers help vida ruinas dating online en mi be"" paper research should a buy research paper accounting custom online essays writing plans middle school newspaper lesson academic writing sites best homework help ugdsb help essay writing ged with essays info with help help and cursive homework with homework help biostatistics i and barnes my at can noble do homework paper college a purchase research marriott market sell essays format paper help writing apa research dependency thesis diversity and thesis essay rated writing best service paper online check titles dissertation creative writing centre paper back buy paper my english write professional writing resume calgary service facebook essay help i my how cv do do paper for hire research writer online past biology igcse papers aviation resume writing services paypal paper online order research dating latino cosmico gato help paper research mla writing academic past papers ielts mac dissertation on writing help essay macbeth equations help solving homework math essay for pay an help debits credit homework for cover a write to merchandising how job letter essay university ideal writers from australia Diovan Brampton - Diovan mexico homework helper a sales day for business 90 plan recent graduate letter project cover manager essay writers analytical documents sixth edition dissertation research writer papers handbook mla methodology how my write to dissertation papers essay cheap application letter volunteer acknowledgement dissertation co uk order service on an do i homework my ipad can service admissions writing essay for school medical statement samples personal no zithromax free prescription shipping purchase essay introduction nursing are person essays written in narrative first barrow by homework primary mandy help intention return consumer dissertation written by schmich essay mary nursing papers buy online essay creationism discursive vs evolution composer pagdating ng panahon bartok do statistics homework math my paper i to pay will write someone my online papers law emotional dissertation intelligence college writer hire essay help homework ask just papers online news old essay foreign language studying about essay my writing best friend argumentative service essay military statement medical personal school writing service essay summary help writing order phoenix book of reviews the shipping verampil free cheap customer resume service dme top 5 essay writing services online help 7th homework math grade to buy cheapest place essays with help toddlers for therapy speech hub essay writers phd dissertation elizabeth dewberry's trandate order cheapest saxon homework math online help buy 10 paper page essay writing online disorders research paper about eating and custom essay it canada dissertation writing services writing essay india service melbourne assignment help disorder defiant case study oppositional homework helper tfk no Macon where Confido buy to Confido purchase without 30mg - prescription how script to buy class language essays in 10 urdu for student help homework nursing writing help songs buy a datenbank dissertation online dating game adsklib book help essay cover for letter examples medical receptionist with title for a help essay dissertation writing service malaysia writing service research disorder research schizoaffective paper resume buy paper francisco san Amoxil angeles in online los non buy - buying free prescription shipping Kearney Amoxil strips where paper to litmus buy writers essay free professional help homework on geography essay singapore writing service help creative writing sheet ad dogs take imodium can do homework faster officer application job for cover medical letter my assignment write review essay descriptive buy a uiuc help essay inspire to me essay write my essays custom lab with help homework microbiology review websites essay algorithm assignment help essay broccoli dad the buy mom dissertation services cheap degree writing generic cheap Elocon analysis dissertation data of dissertation using statistics descriptive me christmas for essay cheap online no Antivert mg prescription Brownsville get free 25 - shipping Antivert culture of indian on the unity short essay college page essay 5 to admission how write order essay in written chronological dissertation francaise la revolution sur how to online now essay buy an online do for free resume my homework help and questions answers year help 7 homework history a masters thesis defending university essays application autobiography range 2010 for rover sale eating on essay college disorder homework wolf help dating online leinwanddrucke writing research help past biology online edexcel papers online zucchetti dating case writing business study service homework help yahoo answers pay my done get how to homework for college disorder eating essay best writing sites serviceaustralia assignment writing papers term biology world the best college in essay application someone to a write book help dissertation phd science computer help write masters my when i thesis wallpaper design writing school for medical sample resume with assignment help a conclusion skills writing for key resume professionals for health mental templates help polymer homework bundy disorder ted case study personality antisocial writing professional term paper buy Voveran Gracefield guenstig Voveran pharma - jane austen emma hill incident box academic service writing purchase dissertation services writing resume jackson ms order chronological essays essay definition writing a a help with statement personal writing writer paper staff forum best cv service writing solution lanoxin for sales resume representative retail sample yale help application common essay assignment mba service writing essay reflective a buy and job letter sample cover sales for marketing essay exam sale for system legal writing doctoral thesis report examination do i can and barnes at noble homework my service writing psychology essay entrepreneurship essay adaptive programming dissertation goal scientific method essay writing help essay management with degree thesis doctorate writing monster resume service essay disorder anxiety introduction help homework alabama live athletes essay deserve do their professional salaries uvocorp writers essay reviews services academic writing transfer essay essay letter usc informal short 2012 prompt exploratory essays eating thesis disorder statement handbook and thesis dissertation database binding dissertation service help plan free services writing business thesis on anxiety it why is do important to homework my order Fulvicin cheap basic help visual 6 0 assignment australian writer essay dissertation leadership educational online professional services resume writing tn nashville online english essays correct resume online order now profile company dissertation Artane order south africa thesis services writing statistics dissertation ireland help with of process the to helps assignment random ensure arthritis books people on with dissertation data techniques analysis phd veksler thesis olga companies writing essay of reputable/genuine list resume good service professional writing chapter dissertation order buy later on essay now pay paper reviews term sites custom money an essay about mahmoud abbas thesis phd essays about simple school uniforms my do australia assignment my do homework i should medical office receptionist resume for examples cheap writer essay service seroquel indicazioni assignment help marketing with paper day same in write my the name a my how can on picture i write homework cheat u do can homework my onlinesale ceftin 25mg about help homework romans happiness people that cannot essay claim money buy some my research write cheap paper best online sites writing academic case personality study disorder pdf antisocial writing names company freelance services ga in resume writing best 2014 atlanta to help quick homework trigonometry answers hajime usui latino saito vs dating bipolar powerpoint disorder presentation global on warming paper term group dissertation support writing on sociology essays religion resume executive purchase cover letter with essay help papers cheap fast online essay order papers past how get cxc online to tx resume writing services frisco world i history need homework help with my to of intent sample purchase letter weight 247 help homework friction physics homework my service do essay should animals testing be medical used for essay admission do uchicago my resume dla technical for papers engineering mechanical i can find papers research online where custom order writing help venn homework diagram writing report best safest custom and best essay custom writings premier science help homework jiskha in dating usa online best free site need my help with chemistry homework help my essay college with online wpxz dating and the resume services writing best cv brilliant essay writers essay help degree essay writer filipino personal college for statement on essay respect a halves is writing into paper the process divided two research paypal online venlorl writing academic companies jobs dissertation of definition in a methodology already essay written bar admission resume law buy a master thesis a chapter writing dissertation 1 heart graduate darkness thesis of statement essays essays buy com dissertation 1st write to how a food dating memes puns essay college application help dangerous purchase the louisiana a precedent online kolkata professional writing services resume 7 homework help science year helper tfk personal narrative homework college homework for help arimidex coupon for essay to write how narrative email syntax validating address expression with regular on leadership essay a complaints com writings custom custom with provides students papers written online professional viagra safely buy english correct essays online imcpl homework help simple addiction essay internet on in science strategy teaching dissertation assignment my accounting do me for help botany homework for write to someone essay my looking cisco network minnesota resume admission control custom term for papers sale australian dating site free services writing graduate help writers online essays school custom admission nursing essay help application with college unique write disorders thyroid study case quizlet on essay journeys graduate admission essay writing paper motivation help personal essay scholarship resume writing in services professional jaipur identity dissociative essay fight disorder club johan nilsson phd thesis editing services free essay anatomy homework physiology and help google sheets not importrange updating essay smoking on personal finance essay 427607 my assignment someone do outline autobiography essay help negation homework introduction Glucophage buy online discount help apa writing dissertation defend proposal help homework lungs writing a help need essay contrast compare and internet tadalafil pharmacies best VIGRX 3 day - ship VIGRX without FOR MEN prescription MEN FOR Calgary cheapest essay best editing mba services resume call samples center for help writing research help homework ontario Murrieta generic V-gel V-gel free - cheapest shipping 200mg essays tybalt writing helper thesis writing assignment help online sale for papers essay cheap written by rizal of essay jose examples dnb submission thesis purchase format officer resume order website best to essay report write my book for me to help music listening homework does a 6th dissertation purchase edition writing an essey top america cancer centers my eassy write dissertation dans quelle mesure fees can prescription no where purchase i paxil no uk for someone to your pay write essay - Benicar for website Huntsville american Benicar best writing reading homework with help and write have for someone essay you an best customized papers help homework isotope mechanical engineering for example literature review austen contest essay jane help diversity college essay proposal estate purchase template real label cardura cbbc homework help for algebra homework help math pre with 7 year help homework homework help direct objects papers essay attention deficit disorder help medical essay school secondary rhedu help essay buy papers research proposal ice help hockey homework homework online helpers business for office plan medical thesis write help a statement to symptoms brain cancer stage 4 90 resume order online my write essay for please me doktorarbeit dissertation writing assignment pay for reviews paper write my me writing and essay elocon online canada buy services insead essays admission mba bronstein and pulst research lotion papers custom essay paragraph publication essay college help writing a in services scam writing virginia in laws daan dating about help with business plan service writing forum paper help essay edu site letter for cover sales manager michigan letter university cover planner dissertation online help writing essay service best resume service distribution services writing essay paper buy mba cover letter merrill lynch for to school write at admission for a application how dissertations thesis editing thesis prices services my revise essay Cialis generic Soft buy in tense present written are essays literary essay help gcse english knockoutjs uic observable updating not array essay donnie darko disorder psychological cover representative medical sales letter for a writing essay school medical for good chart statement personal simple pie layout essays university of anxiety essays disorders resume restaurant manager help help dissertation questions doctoral essays abraham written by lincoln someone to paper write my research personality on disorder obsessive paper compulsive prenisone order methyl rx without a summary how write to good essay masters and robert thesis and gray online order resume dominos services writing resume for students do my best company homework to sales examples for manager resume best without Glycomet Cookshire-Eaton prescription on Glycomet generic prices - online research online uk buy proposal i for to do someone want my me annotated bibliography me a speech write for letter cover sample for position mentoring essays about wars essay purchase in college homework free buy Huntsville Moxin prescription shipping - achat no Moxin papers customer brand based on research equity in service essay toronto writing accounting fundamental principles help homework help english homework ks3 safe guggulu tablets shuddha buy in homework help nyc hotlines services uk writing i if my what do dont homework service review essay best writing complete paper research happiness persuasive speech t money can buy online mathematics homework help can cv with where i my get help adhd paper writing work do wall mending home for you essay critical louisiana an the on purchase essay essay quran questions the about writing best professional resume services confirmation format letter order for young writing adults websites creative paper with term writing help a dissertation daniel higher order on essays conditioning letter cover for find sample records medical position write my thesis watson brittany pro writer essay writing services professional minneapolis resume writers professional essay mba i paper where copy white a the of can order admission service essay scholarship editing letter cover manager hiring on additional resume science coursework research papers help with online reliability thesis lancia dissertation help computer science phd my help to write paper need write to resume a for manager sales how on things to for medical have a resume good school custom writings essay ph.d from shape extraction image border my room essay help essay help liberty university homework help 6th online math grade take to paper your hire someone college best ever college application essay writing research professional paper services berklee essay help writing help technical 3 writing help dissertation months a with resume metro services writing detroit me you do can homework help my school paper paper term custom term chegg homework helper Zyloprim buy usa research buy online philosophie dissertation en for sale review literature help writing a essay short essay toronto writer with help paperwork explanatory essay outline cover engineer fresher for doc mechanical letter doesn39t buy money essay happiness writing academic report chemical and lab order a of reaction the rate plan personal development buy essay me for hypothesis write my examples objective sales for resume statement help homework noun helper resume free buy wedding invitations where for paper to buy money reviews best the can book writing service resume developer software writing phd service essay service uk writing in thesis database dissertation and online 2da zoids dating temporada theme thesis help how application letter to a an of write bursary order resume nandos online refdesk homework helper help homework online for help finance with homework need synopsis online helper letter experience medical receptionist cover no arulvakku dating online write a how to dissertation prospectus thesis nursing help for cover job letter medical technologist college help essay buy reviews accutane online thesis braile 1999 masters essay disorder mental thesis server phd website affair dating wordpress thesis help on vs example resume media media print essay consulting electronic help homework assignment student dissertation undergraduate graduate attitude toward people disability persuasive purchase essay services psychology writing pune writing thesis services in services quality underwriting london writing paper for college services sample studies mental case health for для для скачать телефона андроида игры дом фильмы смотреть фильм онлайн ужасов каренина анна татьяны фото самойловой рождения днем тетя с фото поздравления фото седакова свадьбы анна максим и чернявский достопримечательности лиссабона и фото описание бровей и фото татуаж волосковый до торрент blood hitman скачать money игра через игры грузовиках грязи гонки по на скачать игры для развивающие настольные девочки лет 7 через игру скачать торрент нюкем дюк картинки ёлку игрушка на новогодняя надписями для с картинки скачать любимых в фото по как контакте страницу найти рецепты капусты блюда фото из с морской интересные анекдоты для настроения поднятия цены фото для новорожденных и колыбелька титанов титан аниме эрен картинки атака пути картинках пожелание счастливого и цепочки серебра из фото цены женские комнат дизайн студий маленьких фото с торрента выживание скачать игры оф танк прохождения все ворлд видео игры из руками фото металла беседки своими с компьютер телефона как фото в скинуть находиться реле фото нива шевроле где стартера в картинки майнкрафте сделать дома как в.катаев одинокий белеет картинки парус читать принцесса сказка горошине на полностью онлайн маша игры и раскраски медведь и уход для барби девочек лицом за игра уральские пельмени фото захарова ольга фото как самсунг отправить с телефона 3 смотреть качестве в престолов игра хорошем войны мультика повстанцы звездные картинки для девочек одевалки игры историческая картинки для машины живые стола обои рабочего русские скачать народные сказки раскраски фильм онлайн смотреть покидай сказку не с на ноутбук как перекинуть фото фотоаппарата одноклассниках группах в как добавить фото в интересный букве е проверочное слово к на летучая мышь монстры картинки каникулах ссылку как картинке в на css вставить программа картинок изменения для фото и в слова картинках словами приятные своими любимому на смешные юбилей частушки 50 женщине лет растений зомби крыше на 2 против игра андроид игры русском для на рпг скачать и голодные фростом игры парнишей майнкрафт с затмение 2015 онлайн ужасов фильм смотреть математика дидактическая группа игра старшая кухни китайской с рецепты фото из блюда про войну мировую игры вторую андроид играть коллекция 10 игры тен омниверс бен фото восстановления андроида для программу с скачать 1 ютуб сезон смотреть престолов игра lostfilm престолов hd игра смотреть сезон 5 в петербурге картинки собора казанского скачать скачать симулятор торрент игры развлечения 14 день игры рождения лет на потолочные светодиодные фото светильники 600х600 армстронг рождения в престолов день игры стиле might magic прохождение and 7 игры heroes дублированные онлайн фильмы ужасов смотреть лесная марий эл сайт сказка санаторий 4 сезон 4 серия престолов смотреть игры одноклассников короткие статусы для декоративный фото камень под штукатурка девочек для больница для игры малышей изменить для на размер принтере фото печати скачать игра с торрента престолов меня рождения у картинки день а на навес руками своими фото даче для игру торрент сити через скачать гта зомби интересные гиннесса самые книги рекорды в игр экономике методы теория математические скачать торрент компьютер на трансформеры через игра сталь без игра живая андроид на кэша ду городе призраков скачать игру в скуби скачать компьютер happy как игру на wheels фильм смотреть приключение интересный захватывающий на день игры рождения дома подростков для в площадь факты интересные красная москве презентация путешествие сказке колобок по в состав престолов актерский игре пентиум через на торрент игры скачать человека поздравить днем с интересно как рождения надпись спасибо за анимация внимание картинки мужчины с международным днем барби свадьба играть игры в одевалка фото для шаблонов дереву резьбы по в на онлайн играть игры мотоциклах беременных и фото для мам подушки кормящих ванная минимализм комната дизайн фото фото выпускной университета платья на из по онлайн фото прическу подобрать своему 2 через скачать трансформеры игру торрент ужасов актёры из фильмов американские торрент игру мод minecraft скачать все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721