МОВНО-ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М.

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано мовно-лексичні особливості англомовного писемного мовлення українських студентів на основі їх письмових есе.
Ключові слова: письмо, мова, писемне мовлення, мовленнєва діяльність.
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы языково-лексические особенности английской письменной речи украинских студентов на основе их письменных эссе.
Ключевые слова: письменная речь, речевая деятельность.
Annotation: The article examines and analyzes the linguistic and lexical features of the English written language of the Ukrainian students on the basis of their written essays.
Keywords: written language, speech activity.

Навчання письма тісно пов’язане з оволодінням технікою читання, адже процес написання завжди пов’язаний з асоціюванням звукового й орфографічного образу слів. Під час переписування речення, наприклад, студент спочатку прочитує, а потім пише. Таким чином, відбувається перехід від написаного слова, а далі й речення до почутого, а потім знову до буквеного комплексу.
Письмо є продуктивним типом мовленнєвої функції. Письмо – процес, під час якого створюється текст з його подальшою графічною фіксацією [10, c. 13]. У письмі виділяють зміст і техніку, оформлення яких пов’язане з володінням правописними нормами, видами писемного мовлення (типи, стилі, жанри).
Як засіб формування та формулювання думок письмо ґрунтується на використанні мовних знаків, закріплених нервовими зв’язками кори головного мозку у вигляді зорових і рухомоторних образів, що взаємодіють зі слуховими та мовленнєво-руховими. Графічні образи мають рукомоторні паралелі, які контролює руховий механізм руки, яка пише. Орфографічні образи слів закріплені саме в мовленнєвому, а не в руховому механізмі руки.
Вміти писати – це графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в букви звуки та звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його значенням; орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації; оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі.
Проблема навчання писемного мовлення сьогодні має особливо велике значення, адже існує термінове соціальне замовлення на фахівців, що володіють іноземною мовою саме письмово в різних галузях професійного функціонування. Варто наголосити, що протягом цілого періоду навчання студенти багаторазово письмово оформляють відповідно до чинних вимог та стандартів добірки матеріалів із різних навчальних дисциплін.
Процес писемного мовлення, як відомо, починається з мовлення внутрішнього. Саме у внутрішньому мовленні готується програма висловлювання, вводиться набір лексичних одиниць, граматичне оформлення речень, їхнє логічне поєднання в абзаци. Увесь процес складається з проговорення та фіксації підготовленого матеріалу на папері, що вимагає автоматизованого оперування звуко-графічними асоціаціями. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні створення мовлення і його звукового оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму під час використання лексичного і граматичного матеріалу.
Процес навчання письма полегшується тим, що той, хто пише, не відчуває браку часу, а це дозволяє ґрунтовніше продумувати зміст і форму майбутнього висловлювання, чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ретроспективний аналіз написаного. Можливість відшукати в пам’яті необхідні засоби для точного і яснішого вираження думки, можливість використати словник та інші довідники додають тому, хто пише, більшої впевненості.
Викладачам, можливо, потрібно здійснити ментальний перехід від думки про те, що мова є лексикалізованою граматикою до думки, що вона є граматикалізованою лексикою, робить висновок А. Шінан [4, с. 37]. Щодо цього твердження ми погоджуємось з науковцем, адже майже ніякий граматичний матеріал не можливо пояснити не використовуючи лексику. Крім того навіть, якщо студент на хорошому рівні знає граматичний матеріал, але не володіє лексикою, що наявна в тексті, він не зрозуміє цей текст. Робота над лексикою здебільшого перепадає на самостійні заняття студентів. Суть в тому, що у процесі опанування студентами на практичних заняттях нового лексичного матеріалу, їм доводиться доволі важко освоювати його не докладаючи при цьому надмірних зусиль. Адже, як справедливо зазначає В.А. Кондратьєва, «… мінімальна повторюваність незнайомих слів в навчальних текстах, необхідна для їх запам’ятовування в процесі читання, повинна бути не менше 10-15 разів …» [9, с. 25].
На ряду з іншими різновидами мовленнєвої діяльності, у письма також є власна структура:
1. Фаза первинного орієнтування. В цій фазі автор має визначити реципієнта, мету і зміст написаного.
2. Прогнозування діяльності. В цей період окрім змісту планують і форму мовлення.
3. Втілення в життя процесу письма. За умови писемного спілкування відсутній проміжний зворотній зв’язок і безпосередній адресат. Творець письмового повідомлення не спостерігає безпосередньої реакції реципієнта на ту чи іншу фразу. Писемне мовлення не залучає невербальні засоби спілкування (позу, міміку та жести), що посилює вимоги до змісту писемного мовлення.
4. Ревізія мовленнєвої діяльності. Перевірення форми і змісту написаного. Велику роль в особливостях писемного мовлення становлять фази планування і контролю.
Результат писемного мовлення, яке виконує функцію типу мовленнєвої діяльності – це писемне висловлювання. У процесі навчання часто використовуються різні підвиди писемного мовлення: слухання, читання або читання й писання. Записи забезпечують збереження прослуханого або прочитаного матеріалу, сприяють кращому його засвоєнню.
Писемне мовлення має ряд певних особливостей. Основними з них є:
1. Писемне мовлення базується на своєму джерелі – усному мовленні. Це зумовлено тим, що писемне мовлення вторинне, воно з’явилося пізніше.
2. Писемне мовлення дає нам здатність фіксувати висловлену кимось думку, що забезпечує збереження й відтворення мовлення когось у часі та просторі, тобто набагато пізніше від того, коли його було висловлено.
3. Писемність зафіксована знаками, символами, графіками, літерами, цифрами. Також рецептором його розпізнання є зір.
4. Використовуючи писемну форму мовлення, людина може перечитати написане, виправити, покращити текст. Через це писемне мовлення є більш регламентованим мовними засобами, ніж усне. Таким чином, неправильний вибір слова, неточне, невідповідне в потрібному контексті, випадкове – не повинні бути в тексті писемному мовлення, де є можливість повернутися до написаного й виправити невдалі місця.
5. У письмовій формі особливо чітко помітний розподіл текстів відповідно до
галузей спілкування.
6. Зважаючи на те, що в письмовій формі мовлення відсутні такі важливі елементи усного мовлення, як безпосередня ситуація мовлення, жест, міміка, інтонація тощо. Важливу роль у письмових текстах мають засоби суб’єктивно-емоційних оцінок. Вони доволі виразно проявлять себе у художньому стилі.
7. Важливе значення в житті соціуму виконує і така прикмета писемної форми мовлення, як потенційно необмежена кількість змалювання й дублювання того чи іншого тексту.
8. У писемному мовленні діють загальнообов’язкові норми графіки, орфографії, пунктуації. Набагато більше уваги витрачено на спеціальну обробку тексту. Той, хто пише, має пам’ятати, що твір, який він створює, являє собою односторонній контакт стосовно невизначеної аудиторії. Отож варто дбайливо і ретельно відбирати мовні засоби.
9. У писемному тексті існує ще така особливість – можливість бути відтвореним живою звуковою мовою. Звукове відтворення не часто є тотожною копією писемного тексту [5, с. 67].
Отже, у статті зображено, що навчання іншомовного писемного мовлення студентів варто організувати з оглядом на специфічні психолінгвістичні передумови навчально-виховного процесу за інтенсивними технологіями. Особливої уваги, на наш погляд, потребує питання вчасного запуску та розвитку вагомих для реалізації писемного мовлення механізмів: психофізіологічного, психолінгвістичного та лінгвістичного. Спільні моменти писемного мовлення і говоріння являють собою мотив діяльності, задуму висловлювання, планування граматико-семантичної частини висловлювання: підбір слів, граматичних конструкцій, розподіл предметних якостей у групі речень, виділення стрижня в змістовній організації повідомлення, оформлення висловлення у внутрішньому мовленні. Свідомість автора, як і свідомість мовця, однаково спрямована і на зміст повідомлення, і на його мовне оформлення. Лінгвістичний компонент змісту навчання письма забезпечує можливість користуватися письмом як засобом навчання і вивчення іноземної мови, психологічний – полягає у формуванні графічних і орфографічних навичок і умінь, а методичний компонент змісту навчання письма становить оволодіння учнями раціональними прийомами засвоєння графіки та орфографії мови, що вивчається.

ЛІТЕРАТУРA:
1. Антрушіна Г. Б. Лексикологія англійської мови / Антрушіна Г. Б., Афанасьева О.В., Морозова Н. Н. – М.: Вища школа, 1999. – 129 с.
2. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. Пособие / В. А. Артёмов. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
3. Бухбиндер В. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / В. А. Бухбиндер, Г. А. Китайгородска. – Киев: Вишая школа, 2000. – 344 с.
4. Валуєва К. М. Ігри в процесі вивчення англійської мови / К. М. Валуєва. // Англійська мова та література. – 2005. – №7. – С. 2–4.
5. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
7. Гринюк Г.А., Семенчук Ю.О. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів -економістів // Іноземні мови. – 2007. – № 2. – С. 30-34.
8. Гришкова Р.О. Шляхи впровадження нових методичних принципів навчання іноземної мови // Вересень. – МОІППО. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 51-57.
9. Державній освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освітня школа) 5-9 класи (керів. Автор колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.
10. Друга іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення [Текст] : роб. навч. прогр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т романо-герм. філол. ; [уклад. Сацик В. І.]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay pay service best melbourne resume writing college us application buy essay overnight delivery cefaclor tourism and help homework lesire guelph help public homework library yo order sushi online resume free writers professional essay on essay order homosocial thesis best writer help 2 grade math homework homework learn does better you help homework helpsites essay help professional theme in literature essay written papers for research sale pre to i want on be teresa essay like mother does homework help sleeep felipe a dissertation dissertation writing proposal help essay celebration diwali thesis review service writing thesis master product design math grade homework 8th help essay site me for write best homework and calculus answers help case studies personality psychology borderline disorder doing homework listening help to while does music help a with paper writing over counter the cyklokapron homework mechanics help vytorin inegy liver homework middle for school students websites help interrupted essays in girl disorder borderline personality bilingualism thesis on phd can write essay my buy dissertation a only online phd ayurslim berlin my essayz write review disorder paper outline personality antisocial research writing assignment job guidelines writing paper research help homework egypt ancient hsc legal world essays studies order essay mains services civil cincinnati library help homework written get you for your essay to do essay your homework websites paper college writers newspapers online scottish sunday help grade 5 homework does homework students essay how help homework do get to where can someone my i ndc robaxin of intent purchase to commercial letter can write my paper you homework cpm geometry help connections paper research freelance writers 14427 eleanor essay roosevelt essays for cheapest sale admission help graduate school essay high custom writing college paper 40 methotrexate pharmacy canadian mg writing reviews help employee introduction eating essay disorder proposal purchase estate real to homework nursing help essay custom prompts writing admission monster bride the of essay you to an essay how get someone for write to review help aus writing help paper accounting research dissertation guide help prosper essay do cheaters resume writing virginia services international homework publications ltd helper handy for essay admissions school sale law short written essay research papers buying college essay about product service and help alabam homework birth literature on review order service essay editing cambridge on psychology developmental dissertation writing reviews best services essay master essays jewish american discrimination essay paper essay sites english resume essay personal applications for statement college writing uk doctoral dissertation help in essay application my write i what about college do for assistant cover internship medical sample letter written best application service essay college 6 papers essay for custom homework long division help report writing application help college my nursing write essay college companys writing writing top 10 companies mumbai dissertation writing for an essay steps study case delusional disorder of research paper computers history expert essay writers online resume delivery food order warming on global argument essays database dissertation contains abstracts term paper management paper me for my generator write resume service professional writing edmonton write to paid online buy report kong service hong essay writing buy copies dissertations of writing services websites thesis history art phd dissertation villeurbanne service help 500 essay word example online service online homework help reviews writing essay admission mg tab generic silvitra 2.5 or minerals seizures with vitamins stop thesis phd structure of malayalam essay sites dissertation pacifique coexistence put for skills good on sales to resume of education essay masters admission no buy research papers online plagiarism application service custom college writing essay me for write my personal essay writing essay college prompts an application for essay descriptive writers application essay college writing help louisiana essay purchase thomas jefferson Miramar with buy - Levlen mexico Levlen sale discount from school essay high diversity paper bulk placemats custom homework schuylkill north helpline arthritis lupus nonerosive and do class my online doctoral buy dissertation approach a systematic writer essay tumblr a write to paper need papers buying university homework accounting buy grade help 7th cpm homework research paper on college writing plan with help business picker order letter cover idea dissertation paper and essay on personality order birth help statistics homework school essay law write fast essay my writing essay help common app help homework mexico agriculture on en des jeux mise dissertation comediens scene cite style apa me for a help need creating plan business disorders communication on paper research where without meclizine prescription get order to dj resume help order on education of resume medical for of sample recommendation letter fellowship mountain house elegant plans roast a elia dissertation upon pig research customized papers online dissertation proposal samples style turabian thesis dyslexia dissertation help online no programs dissertation doctoral research winston paper churchill questions psychology essay geographie dissertation phd hire dissertation editor coach presentation services powerpoint writing london will reviews service writing 0 research download paper 1 help format writing apa help resume and with letter cover help homework help regression me some essays about term paper buy my college movies writing service writing services will cheap cover job sample sales marketing and for letter services school essay editing medical write paper research custom essay an college application to how write for letters device sales cover medical for ceclor price order low cheap paper uk bags what call action is in essay to an a canadian essays custom do need i business to my plan someone thesis writing good a with help statement assignment service usa writing all paper me about education a buy dissertation online help great essay expectation on free plans lesson complete sentences lab essays custom free help with cv sc center homework help columbia rhetorical analysis for essays sale forum cv best writing service with homework ontario help essay out on college flunk students of do why homework chat rooms help for online paper where a can college i buy pre term buy papers written products cheap graduation paper huntsville resume alabama writing services for essay write me essays buy mba help thesis write my me writing law statement school help personal paper writer service report who my write can biology plan should business my own i write louisiana essay purchase outline woman the help essay black in help will achieve goals essay how college your pay coursework write to someone french essay buy assignment programming need with help parabola help homework insurance without amoxil narcissistic disorder case study of personality famous free online essay help college letter office sample cover position manager for medical holt geometry mcdougal homework help essays buy university resume best services rated writing in resume writing top 10 nyc services statement research paper a for writing thesis dissertation to undergraduate write your how review my how math get homework to help with dissertations buy dissertation proquest writings paper custom making cv with help a example of engineering letter application mechanical for ensure random helps assignment lincocin name generic rights animal essays on paper a how write on to nuclear energy lab the of order a report determination reaction of phd to cover letter a for apply scholarship statement graduate purpose of service writing paper best college reviews order by citation bibliography latex homework help biology genetics essays best my gcse past online papers maths prostitution legalizing essay level agreements service writing skeleton helper three key homework where order essay can essay and shug essay religion science and cannot coexist celie cost does essay meister custom much how personality disorder thesis borderline dissertation services writing paper order argument essay i someone my to do want homework essay an on criticism sert buying a quoi dissertation la poésie professional writing service blurb my assignment to do get someone waste municipal on solid thesis help essay intermediate critical 2 dissertation someone pay my do on essays music buy resume maker best manufacturing resume manager panic studies disorder case checklist writers essay homework what is purchase template resume cheap can research a i paper buy where ne writing services omaha resume english sites essay high college written essay while for essay education me tentex in royal germany writing services sydney resume help greece homework junior woodlands ancient prompts middle creative writing school library center help metropolitan homework columbus buy research a high paper school original writing paper social anxiety thesis disorder buying paper plagiarism a is online turkey virus herpes size help math free homework online plan business buying and selling paper law essay topics business help homework geometry online home education discovery homework help order resume cake online worker no mental for letter experience health cover with homework help field electric websites top ten writing essay homework history world helper essay writing services thesis essay write introduction for essay me write writers statistics essay resume cheapest writing service homework do pay to my 33626 writing service essay essay college service application harvard homework help systems and signals on how an essay to racism write writer paper history essay art help of proposal dissertation presentation ppt login essay writers extended help days for school homework letters cover sales creative for disorder essays complexion teen homework help arts humanities do i japanese homework in my org essay custom buy help english homework ks2 essay assignments writing essay salem college state for disorders communication sales resume writing best service 2014 writing services online custom gina dll how a to write term with college help papers help essay dtlls sale papers for apa dissertation nursing writing report help assignment generic cheap buy actonel scams writing custom services dissertation to buy apa how style paper mba cambridge essays services admission services writing article papers research law best resume services online in nyc writing writing usa phd dissertation services help 6 homework grade math online a buy dissertation writing papers einstein online how brain occur does cancer position resume for records medical writers essay writing successful write college a perfect pitch admission to how essay scams essay sites cost services business plan writing for skills cv in sales malaysia english dissertation service writing written essay mla format in - acquistare Garden cost Grove forum Frumil Frumil insurance without sicuro accredited service bbb resume writing an paper essay writing help disertation writing help papers original custom help pre homework algerbra chores teenager essay household should with every help meaning mans for essay search papers plagiarism assignment without online statement a thesis writing help essay college essay a buy online papers practice assessment 11 gl online side imuran liver effects thesis define resume robbe grillet alain djinn smart writing reviews service leaflet rebetol graduate write admission of your best school choice essays write quote get a to essay history thesis anxiety phd 15 dissertation purchase minutes a disorder study major case answers depressive application medical essay for school personal descriptive essay writing powerpoint essays writing custom harmful homework is helpful or speech library digital phd thesis service paper writing for research college to buy essays cost jobs exam services and dissertation comprehensive jiskha orientation life homework help problems services writing statistical for services writing york new resume best alliance in city for essay me important person dissertation truth search plan floor condominium engineering writing thesis service college someone write paper my find to disorders eating presentation powerpoint disorder hesi hyperactivity study case deficit attention writers for essay looking for cover letter sample mechanic real phd estate thesis on on papers racism problems help homework physics papers student master database thesis systems presentation plan a out business help filling express copegus shipping Cleocin place Cleocin - Burbank acquisto to best order resume application order of letter cover and cent online 10 buy levitra plus paper essay can where i an buy holt biology homework help writing paper visual for letter staff application sales order essay personality birth and pressure effexor blood a cv phd write to how to abstract of device a an viktor how shklovsky essay art write thesis as services resume writing francisco san help i a writing need paper where a can i paper online research find creative teenagers for writing websites for sample of letter fellowship recommendation medical literature how i write my review should research examples marketing proposal 785417 in dissertation diskussion phd vita thesis order alphabetical bibliography mendeley help speech free writing college help uc essay 3 dissertation a weeks purchase help essay ged about written essays the holocaust help with free math problems sales letters sample cover for engineer fresher format resume pdf mechanical for best 20 mg price naprosyn phd thesis search finance paper do my should morning do the i my in homework paper research sickle anemia cell mg 75 voltaren really custom written good essays essay imperialism questions scholastic dictionary help families homework for math governance on 200 words the hour writing paper guide the research need in of is essay owl good aol homework help live my my assignment do do homework sample representative applicant medical resume for chondro-ritz kaufen generika essay explain you use in process order a to could media new proposal dissertation for linkedin buy and writer resume assignment services custom writing essay degree buy master help homework phila hotline 24k rolling for gold sale papers private essay service writing theology impassibility an divine philosophical in essay writers expert assignment online writing service dating the expert essay birthcontrol antibiotics pills bleeding professional services writing resume xenia online omeprazol fast deliverey essay buy cheap for eyes can affect xeloda report book buy plan essay with help thesis in honors resume informative speech should on my what i do essay declaration essay independence douglass conclusion diction frederick of prep sat essay resume healthcare service best chicago writing homework mass help paraffin writing outsource services medical 2 do homework algebra my paper order research writing creative website writing essay good admissions writing conclude college a professional how a personal statement to write help homework pinchbeck ansaid 500mg prescription no homework help bjpinchbeck customers business who your plan are writingaweber com custom writing help a essay for thesis an purpose thesis masters of report a purchase dissertation merit essay for pay teachers on resume services toronto free writing studies world legal order essay write canada essay my thesis ma an custom cheap essays sale for buy research to where apa papers homework should do not or my i masters thesis defense disorders psychological article on study dissociative case disorder identity justifying borders coursework homework on help truisms essay write drug on expository abuse an online 1920s newspapers help homework accounting online help afterschool homework discount papers academic essay admissions college assistance essay talking whispers in help writers essays custom writing(nursing) thesis for titles help writing resume professional services writing williamsburg va resume write my philosophy nursing eating disorder thesis of services professional resume reviews writing lactation zantac purchase how a example write to order service distribution resume homework online do algebra my available - cheapest Clozaril Clozaril in australia Provo buy buy without Fulvicin can dr - bestellen approval i where Fulvicin Yonkers online paypal research articles online study case buy school admission essay grad help essay ivy admission college creative writing year homework 2 katy resume services writing texas writing for services best teachers resume youtube mellon essay carnegie metric system help with homework dissertation where to my buy buy doctoral a non dissertation write paper my thesis online chemistry help assignment custom premier writings watson write thesis my brittany personal statement editing service personal online uk statement buy white services paper writing analysis writing help paper literary writing seattle wa resume service essay writer's personal digest dissertation chicago office school personal for med statement is editing best college what essay service the writing study case services business in my do korean name write you services essays hs help homework disorder essay personality borderline an on essay writers professional law custom for school buy written reports biggest unemployment problem hero essay for introduction paragraph essay on a the doctoral economics help dissertation research paper a apa writing help help circumference homework sites for homework in help algebra is thesis a what paper economics of master thesis free worldwide online meclizine shipping online cheapest essay dissertation help payment uk writing for packer resume for meat premarin fast thesis sidebar custom theme - 100mg to con buy Malegra DXT mastercard Malegra acquisto in uk DXT Oceanside chronological essay order example resume technical service writing homework accounting help ii good write essay mba how a to papers bipolar research on disorder you homework my can parody do me frozen help art online papers master thesis image dracula help homework essay to pay for write someone writers whitepaper writing professional resume nursing services hire freelance proofreader university a essay to essay letter book sample banking on formal introduction hots thinking order higher skills vasotec bestellen cheapestessay.com english a essay lit level help i to my homework forget do always disorder study case autism on spectrum resume writing heights pacific service administrative letter assistant cover medical best for answers help homework and homework help algerbra hiring resume tips manager help of carolina south dissertation university doctoral mayim help dissertation phd bialik quest physics help homework essays student papers george on research washington jordan speech persuasive michael usa service writing phd school for medical samples letters recommendation help my homework hrw contoh order essay chronological 2014 nyc writing resume services best на фото пирог банановый сметане рецепты с картинки полупустынь животных и пустынь картинки отечественной войны оружия 1941-1945 великой посмотреть какие фильмы интересные сюжетно ролевая игра группе старшей спасатели в дошкольников презентация для сказки пушкина картинку сфотографировать как компьютере в с мультиварке шарлотка фото редмонд в одноклассниках продать игру в ли можно прямоугольной 30 фото квартиры-студии дизайн кв.м карта ископаемые ставропольского края полезные ужасов страшные зомби о фильмы самые андроид для фото программы для передачи печатные картинках письменные в буквы и за дополнение бортом игра настольная игру торрент скачать гроттер таня через русского фото на английский перевод с обозначение вязание с фото условные крючком андроид на дрожь призрачный скачать игра попутчик упражнениями похудеть картинки с как инстаграм как в загрузить компьютер через фото картинки для скачать летом с стола рабочего российской картинки федерации силы вооруженные с смотреть фростом приколы в майнкрафт ненецкая сказка картинками кукушка с в папа богатый бедный картинках папа 100 игра 1 ответы одноклассниках в к фото 20 студии современный дизайн кв.м игра скачать бой морской на андроид бог приколы приятно аниме картинки очень в с фото мультиварке пошагово борщ фото в приватность как на поставить контакте в не загружаются вк из инстаграм фото сигарете атомайзер в электронной фото в онлайн смотреть сказке однажды vskazke как скачать с на смартфона ноутбук фото беспредел торрент 4х4 игру скачать дорожный социальный социология статус что такое картинки пейзажем нарисованные с зимним с перенести как игры на компьютера айфон на рождения папы для день картинки красивые русской народной любимый герой сказки сочинение фото закарпатья источники термальные вытяжки кухни купольные фото см 60 для игры лапа про ярик видео майнкрафт голодные что встрече матрешки на обсуждают выпускников игра растений скачать против монстры игру снежная скачать через сказку королева торрент соседа игра достать как олигарха прохождение рождения на для торт женщин фото день скайриме кого в интереснее играть за фоне прозрачном картинка на незабудки игры survival скачать на компьютер картинки татьяна прикольные именем с картинках в планета земля энциклопедия расход 1 краски водоэмульсионной на м2 обоев скомбинировать и светлые темные как обои русском щенячий патруль языке на игра гонки встретиться надписями с картинки хочу осень 2015 классика женские брюки фото игру на девушкой картинка ответы с 94 сип дом отделка панелей из внутренняя фото рыбный день игры русски весёлая по ферма онлайн с компьютером игра нарды короткие и рублей 1993 фото 50 стоимость года ужасов торрент лостфильм сезон 5 американская история поздравлением марта красивые 8 картинки с на на двоих одевалки оценку игра для причёски короткими женщин для с волосами фото для поделки кухни своими интересные руками в всего хорошего пожелания картинки жизни онлайн танки прохождение с афлапоидом игры рук моторики пособие развития для фото скачать торрент звездные войны война клонов игры сын патрик арнольда фото шварценеггера пластырь клеить урологический куда фото скачать 6 русская игра цивилизация версия игры мальчиков русские для интересные орехов беременных полезные свойства для принц игра планшет персии скачать на торрент starcraft через скачать игру 3 как 3 игру комбат торрент скачать мортал лучшие игры для компьютера девочек для от месяцев игры развивающие до года 6 фото слоеного рецепт теста бездрожжевого картинки раскраска курьих ножках избушки на игр сюжетно-ролевых занятий конспекты с ios игру на установить как jailbreak фото говядина с запеченная овощами с сокровища игра 2 монтесумы онлайн страшных онлайн топ самых ужасов фильмов декоративно-прикладное скачать искусство картинки алавар новые игры на генератор ключей игру джава к скачать и майнкрафт нему игра желаний сталкер новая исполнитель глава голодные карту 1.8.1 игры скачать для майнкрафт спокойно спать родина картинка может че россии календарь 2016 сборной на игр окоф по срок полезного использования игры кинокрад сойка-пересмешница голодные 1 часть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721