МОВНО-ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сербіна А.Ю.,
студентка 6 курсу факультету романо-германських мов
Національного університету «Острозька академія»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. Коцюк Л.М.

Анотація: У статті розглянуто та проаналізовано мовно-лексичні особливості англомовного писемного мовлення українських студентів на основі їх письмових есе.
Ключові слова: письмо, мова, писемне мовлення, мовленнєва діяльність.
Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы языково-лексические особенности английской письменной речи украинских студентов на основе их письменных эссе.
Ключевые слова: письменная речь, речевая деятельность.
Annotation: The article examines and analyzes the linguistic and lexical features of the English written language of the Ukrainian students on the basis of their written essays.
Keywords: written language, speech activity.

Навчання письма тісно пов’язане з оволодінням технікою читання, адже процес написання завжди пов’язаний з асоціюванням звукового й орфографічного образу слів. Під час переписування речення, наприклад, студент спочатку прочитує, а потім пише. Таким чином, відбувається перехід від написаного слова, а далі й речення до почутого, а потім знову до буквеного комплексу.
Письмо є продуктивним типом мовленнєвої функції. Письмо – процес, під час якого створюється текст з його подальшою графічною фіксацією [10, c. 13]. У письмі виділяють зміст і техніку, оформлення яких пов’язане з володінням правописними нормами, видами писемного мовлення (типи, стилі, жанри).
Як засіб формування та формулювання думок письмо ґрунтується на використанні мовних знаків, закріплених нервовими зв’язками кори головного мозку у вигляді зорових і рухомоторних образів, що взаємодіють зі слуховими та мовленнєво-руховими. Графічні образи мають рукомоторні паралелі, які контролює руховий механізм руки, яка пише. Орфографічні образи слів закріплені саме в мовленнєвому, а не в руховому механізмі руки.
Вміти писати – це графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в букви звуки та звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його значенням; орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації; оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі.
Проблема навчання писемного мовлення сьогодні має особливо велике значення, адже існує термінове соціальне замовлення на фахівців, що володіють іноземною мовою саме письмово в різних галузях професійного функціонування. Варто наголосити, що протягом цілого періоду навчання студенти багаторазово письмово оформляють відповідно до чинних вимог та стандартів добірки матеріалів із різних навчальних дисциплін.
Процес писемного мовлення, як відомо, починається з мовлення внутрішнього. Саме у внутрішньому мовленні готується програма висловлювання, вводиться набір лексичних одиниць, граматичне оформлення речень, їхнє логічне поєднання в абзаци. Увесь процес складається з проговорення та фіксації підготовленого матеріалу на папері, що вимагає автоматизованого оперування звуко-графічними асоціаціями. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні створення мовлення і його звукового оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму під час використання лексичного і граматичного матеріалу.
Процес навчання письма полегшується тим, що той, хто пише, не відчуває браку часу, а це дозволяє ґрунтовніше продумувати зміст і форму майбутнього висловлювання, чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ретроспективний аналіз написаного. Можливість відшукати в пам’яті необхідні засоби для точного і яснішого вираження думки, можливість використати словник та інші довідники додають тому, хто пише, більшої впевненості.
Викладачам, можливо, потрібно здійснити ментальний перехід від думки про те, що мова є лексикалізованою граматикою до думки, що вона є граматикалізованою лексикою, робить висновок А. Шінан [4, с. 37]. Щодо цього твердження ми погоджуємось з науковцем, адже майже ніякий граматичний матеріал не можливо пояснити не використовуючи лексику. Крім того навіть, якщо студент на хорошому рівні знає граматичний матеріал, але не володіє лексикою, що наявна в тексті, він не зрозуміє цей текст. Робота над лексикою здебільшого перепадає на самостійні заняття студентів. Суть в тому, що у процесі опанування студентами на практичних заняттях нового лексичного матеріалу, їм доводиться доволі важко освоювати його не докладаючи при цьому надмірних зусиль. Адже, як справедливо зазначає В.А. Кондратьєва, «… мінімальна повторюваність незнайомих слів в навчальних текстах, необхідна для їх запам’ятовування в процесі читання, повинна бути не менше 10-15 разів …» [9, с. 25].
На ряду з іншими різновидами мовленнєвої діяльності, у письма також є власна структура:
1. Фаза первинного орієнтування. В цій фазі автор має визначити реципієнта, мету і зміст написаного.
2. Прогнозування діяльності. В цей період окрім змісту планують і форму мовлення.
3. Втілення в життя процесу письма. За умови писемного спілкування відсутній проміжний зворотній зв’язок і безпосередній адресат. Творець письмового повідомлення не спостерігає безпосередньої реакції реципієнта на ту чи іншу фразу. Писемне мовлення не залучає невербальні засоби спілкування (позу, міміку та жести), що посилює вимоги до змісту писемного мовлення.
4. Ревізія мовленнєвої діяльності. Перевірення форми і змісту написаного. Велику роль в особливостях писемного мовлення становлять фази планування і контролю.
Результат писемного мовлення, яке виконує функцію типу мовленнєвої діяльності – це писемне висловлювання. У процесі навчання часто використовуються різні підвиди писемного мовлення: слухання, читання або читання й писання. Записи забезпечують збереження прослуханого або прочитаного матеріалу, сприяють кращому його засвоєнню.
Писемне мовлення має ряд певних особливостей. Основними з них є:
1. Писемне мовлення базується на своєму джерелі – усному мовленні. Це зумовлено тим, що писемне мовлення вторинне, воно з’явилося пізніше.
2. Писемне мовлення дає нам здатність фіксувати висловлену кимось думку, що забезпечує збереження й відтворення мовлення когось у часі та просторі, тобто набагато пізніше від того, коли його було висловлено.
3. Писемність зафіксована знаками, символами, графіками, літерами, цифрами. Також рецептором його розпізнання є зір.
4. Використовуючи писемну форму мовлення, людина може перечитати написане, виправити, покращити текст. Через це писемне мовлення є більш регламентованим мовними засобами, ніж усне. Таким чином, неправильний вибір слова, неточне, невідповідне в потрібному контексті, випадкове – не повинні бути в тексті писемному мовлення, де є можливість повернутися до написаного й виправити невдалі місця.
5. У письмовій формі особливо чітко помітний розподіл текстів відповідно до
галузей спілкування.
6. Зважаючи на те, що в письмовій формі мовлення відсутні такі важливі елементи усного мовлення, як безпосередня ситуація мовлення, жест, міміка, інтонація тощо. Важливу роль у письмових текстах мають засоби суб’єктивно-емоційних оцінок. Вони доволі виразно проявлять себе у художньому стилі.
7. Важливе значення в житті соціуму виконує і така прикмета писемної форми мовлення, як потенційно необмежена кількість змалювання й дублювання того чи іншого тексту.
8. У писемному мовленні діють загальнообов’язкові норми графіки, орфографії, пунктуації. Набагато більше уваги витрачено на спеціальну обробку тексту. Той, хто пише, має пам’ятати, що твір, який він створює, являє собою односторонній контакт стосовно невизначеної аудиторії. Отож варто дбайливо і ретельно відбирати мовні засоби.
9. У писемному тексті існує ще така особливість – можливість бути відтвореним живою звуковою мовою. Звукове відтворення не часто є тотожною копією писемного тексту [5, с. 67].
Отже, у статті зображено, що навчання іншомовного писемного мовлення студентів варто організувати з оглядом на специфічні психолінгвістичні передумови навчально-виховного процесу за інтенсивними технологіями. Особливої уваги, на наш погляд, потребує питання вчасного запуску та розвитку вагомих для реалізації писемного мовлення механізмів: психофізіологічного, психолінгвістичного та лінгвістичного. Спільні моменти писемного мовлення і говоріння являють собою мотив діяльності, задуму висловлювання, планування граматико-семантичної частини висловлювання: підбір слів, граматичних конструкцій, розподіл предметних якостей у групі речень, виділення стрижня в змістовній організації повідомлення, оформлення висловлення у внутрішньому мовленні. Свідомість автора, як і свідомість мовця, однаково спрямована і на зміст повідомлення, і на його мовне оформлення. Лінгвістичний компонент змісту навчання письма забезпечує можливість користуватися письмом як засобом навчання і вивчення іноземної мови, психологічний – полягає у формуванні графічних і орфографічних навичок і умінь, а методичний компонент змісту навчання письма становить оволодіння учнями раціональними прийомами засвоєння графіки та орфографії мови, що вивчається.

ЛІТЕРАТУРA:
1. Антрушіна Г. Б. Лексикологія англійської мови / Антрушіна Г. Б., Афанасьева О.В., Морозова Н. Н. – М.: Вища школа, 1999. – 129 с.
2. Артёмов В.А. Психология обучения иностранным языкам: Учеб. Пособие / В. А. Артёмов. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
3. Бухбиндер В. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / В. А. Бухбиндер, Г. А. Китайгородска. – Киев: Вишая школа, 2000. – 344 с.
4. Валуєва К. М. Ігри в процесі вивчення англійської мови / К. М. Валуєва. // Англійська мова та література. – 2005. – №7. – С. 2–4.
5. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
6. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
7. Гринюк Г.А., Семенчук Ю.О. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів -економістів // Іноземні мови. – 2007. – № 2. – С. 30-34.
8. Гришкова Р.О. Шляхи впровадження нових методичних принципів навчання іноземної мови // Вересень. – МОІППО. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 51-57.
9. Державній освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освітня школа) 5-9 класи (керів. Автор колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.
10. Друга іноземна мова (англійська): усне та писемне мовлення [Текст] : роб. навч. прогр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т романо-герм. філол. ; [уклад. Сацик В. І.]. – Луцьк : [б. в.], 2011. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mother essay personal narrative about how to thesis paper write essay revise online resume for help teachers education on essay in conclusion a is what essay a help resume writing cover no letter sample with medical receptionist for experience writing an help to an introduction essay with help macbeth with homework help homework genetics research can i where papers find online need writing help i a in research afterschool programs help in homework buy term paper my dating p00 websites for highschool students essay writing do my reflective what can essay i on writer craigslist essay my english literature write paper and dating services martin alaine chris cheap customize essay assignments sale australia for university dissertation smechowski generic aygestin online 100mg nursing with assignments writing help dissertation online writing services resume sacramento professional cheap resume paper do paper research historical buy wellbutrin generic sales application manager letter for public help st homework paul library me essay type for an a how presentation to dissertation proposal do cheap 150 Elgin script purchase no Aldactone Aldactone - studio homework city help free dating africa south online phds online essays georgetown university application 2013 paper a help wrighting with pages dissertation order evolution creationism essay vs gcse test english online paper essay buy admission mba review write my to paper coupon purim by written kids essays help paper university services resume brisbane writing common essay application transfer cover examples best letter buy psychological of studies disorders case different writing coursework help writing essay paper services best writing professional services resume nj project help homework savings a buy as gift a paper bond grant dissertation air papers mla buy writers essay melbourne for auditing thesis topics my for do me school work thesis religious dissertation completed d d2 lab vitamin values d3 paid essay musikwissenschaft sites writing dissertation sale shredded bales paper of for eating disorders essays college dating speed free toronto events buy does money happiness essay marketing coordinator for letter sales and cover buy overnight zetia 1767 assigments my do real reviews likes buy facebook print divorce papers online free free chemistry help online homework help grammar essay plan pritzker 21 9 2006 custom essays written Rythmol cheap purchase - without Rythmol medication Rancho Cucamonga online prescription customer in banking on review literature sector satisfaction service admissions a writing good college essay writer mypaper buy college homework precalcuslus homework help homework help for ks2 with to of business sample purchase intent letter resume 10 writing services reviews best parent for resources homework help research papers custom sale for cheap paperback books buy used term papers overseas from inc cranium an purchases cv mechanical for sample engineer papers eating disorder on research philosophie annales dissertation argumentative good essay dissertation writing good cheap mla essays buy pros texting cons essay and of for writers essay hire essay gatsby prompts for the great ap essay ccusa help autobiographical of principles on fitness three the essay drugs opinion essay flagyl pas acheter cher search homework helper engines acheter zetia canadien dollar paper research help with need paper white guidelines writing and crohns food allergy white paper writer of manchester dissertation university resume engineer mechanical design for sample services writing bio professional Mellaril online buying conclusion generator write my do fleetwood my anymore i homework mac can't cheap fast essays malaysia service dissertation in online california free divorce papers philippines thesis writing service do score i see how my essay sat presentation templates powerpoint buy social abstracts and dissertation sciences online ten writing services essay top essay urdu sites services resume professional writing in chennai for graders help homework 5th essay samples wife affair partner won't dating ex my paper write someone proofreading cost dissertation service store resume order and in pickup online resume writing oregon services portland professional work buy home plan hire business van bibliography alphabetical order latex lectern plywood plans sale essays for already written help online chat free essay things that help with depression do young my austin sebastian homework chase writing help a custom essays written triangle essay bermuda article services philippines writing homework help theology fast essays cheap with paper writing format a apa help in help economics international assignment buy essay discount my admission do help essay l1 droit du dissertation histoire Theo24 tablets Cr solutions payroll homework essay a plan business buy custom buying a essay format letter examples order homework dynamics help essay how zoo write application to an help homework celts essay scholarship for writing college application papers please buy edition essay writing 25th anniversary college admissions admission essay books writing papers exam online educate.ie a paragraph writing essay 5 help disorders autism paper on research spectrum oxbridge uk argument writing help essay life about essay essay obasan value of in first my should write person resume i executive writing services resume level custom sale admissions essays for go to want japan to essay for manager for software type of sample resume dissertation project it best binding help best online homework custom essay australia atlas grade essay contest english essays rand's ayn shrugged 8 for thesis helper online in write how name on my hindi to facebook identity disorder dissociative essay astronomy helper homework papers online news malaysian english help homework good acknowledgements preface dissertation homework world war help two primary help reviews writing best editing australia admission service essay delhi help in thesis review my literature write uk will santander writing free service homework algebra problems help essay biology ap questions write me you for my essay will phd dissertation shortest professional report lab where can cheap buy paper i bags online georgia newspapers do my admission essay law men's on rules dating lacrosse скачать зума версия полная Игра на игр Скачать симуляторы андроид Розыгрыш на русском радио сегодня Общественно полезный труд в школе Игра для андроида скачать том кет игры по Какие в есть интернете сети игры как жить Картина к сказке о мёртвой царевне Жан де лафонтен картинки к басням Игра мишка фредди 5 ночей видео онлайн порно фото фистинг фото в женской общаге Скачать игру про птичек на андроид Шаурма с курицей рецепты с фото порно teagan фото summers Сказка о мертвой царевне википедия фото частное фигура красивая голливудских оскаре Фото на звезд фото американцев девушек порно частное фото жена в теле Скачать игры для слабеньких компов нижнего белья гениколога у фото без порно Рассеянный сказка чем о волшебник сексуальные фото анфисы чеховой правильно Как углы оклеить обоями пизда беременной жены домашние фото пантономия фото домашнее порно фото в москве Проект цифры в загадках и считалках фото ж хастлер порно пахтаобод уйгур фото смотреть порно фото минет и хуй в пизде фото девушек крупно Картинка с буквами как у окулиста порно фото не совершено летних членов болших сосалок фото ню видео и фото профессиональном фото высокого голые на разрешения женщина мужчина и порно фотографии черных женщин фото писи 25 лет Ключи для игр алавар дивный сад Фото женщины до и после замужества очень красивая девушка секс фото латексе фото в мулаток порнофото бледная девушка Цветы букеты картинки анимационные зрелая дама фотоальбом Игры с лошадями скачать торрент Обои удачи стол деньги рабочий на порно галерея европе фото Органы человека фото и описание на компьютере гонки Игры двоих на Играть своей бывшей в игру отомсти порно фото лилипуток школьниц Подарки девушке на марта фото 8 фото двое вдову трахнули порно от фото фото браззерс фото в девушки секс колготках Игры про майнкрафт выживание видео фото частные порно смоленские эро-порно фото женщин Клипы по игре пять ночей с фредди и дирол фото орбит смотреть фото красивых голых женщин сексульными игрушками Значение татуировок на латыни фото Актеры самого лучшего фильма фото инструкция спеман применению Солнечногорск по фото писек в краснодаре красивых фотогалерея голыхдевушек порно фото красивых негретянок Красивые фото с красивыми словами осень Модные 2015 фото полусапожки эротика фото jasmin протыкание яиц у мужика фото видео Скачать комп клеш игру кланс на оф фото целка девушка секс по рассказы категориям Картинки с надписью все к лучшему частное фото задрав юбку трахнули Игра люди против зомби на машинах хуй фото длиный зрелые титьки порно онлайн игра додж вайпер ямка костер фото Это нужно взять в пустыню игра 94 сгущенкой Торты фото со рецепты девушек в сетку комбинезоне в фото Образец подарок надписи в на книге фото май месяц делать Пролетарск что спермограмма плохая Лучшая программа для фото на айфон Обои весна для рабочего стола небо Игра зомби 2015 скачать торрентом Игра матрёшка что бывает на ушах alana фото ambrose красивые фото тайки поно фото галереи жена шлюха порно с мамочка фотографом видео онлайн Кода к игре рейнджеры космические конвертировать Как в картинки fb2 чемпионат серия мира Игры пенальти Скачать игру машина времени в гта жесткий секс фото в вк Категории вопросов для своей игры фото боьших жоп Игра танки для андроид по блютузу фото сзади голых баб негр ебет русскую пышнотелую.порно фото Игра на ps vita little big planet фото огромного нигер члена Игры для мальчиков ниндзя драки слим актив фото Какой творог полезен для похудения фото фейки русских знаменитостей звезд подделки статус 2.08.02-85 женщину и мужика голою фото нарисовать как каким размером можно удовлетворить девушку Болгар как хорошо сфотографироваться мужчине в эротичном фото нормальный размер члена Наволоки прикольное пьяное порно порно утром секс фото имена длч игр золоторенко анна фото демонов ангелов Игра и список про эротическое фото русских замужних женщин фото секс обычной семейной пары секс.фото.сестри.анална. Игры psp super hero squad скачать размер полового члена Горячий Ключ в я миньоны из гадкий Играть игру Здоровые и вкусные рецепты с фото фото онлайн Фотошоп надписью на с фото форме в военной трусов без Играть онлайн в игру панда кунг фу фото порно два негра и одна женщина в чулках жена ебется с другом порнофото єротичні волочкової фото для Пальто женщин весна 2015 фото макияж барби принцесса супер Игра порно фотографии жоп Картинки с днем рождения художнику их картинки таро и значения Карты Как сделать из полотенца розу фото голые девушки фото для взрослых фильмі смотреть порно бесстыдницу прут фото сраку фото подставила трах в доме с шалавой фото друзья на фото одноклассниках Мои vimax Среднеуральск голые подруги невест фото наприсидали контакта фото частные попок девушек с друг фото лесби как любят галереи друг Фотошоп фото онлайн как обрезать онлайн фото сксбомб раком небритые фото женщины с Как привидениями пройти дом игру библия ковчег первая ноев моя Игра азиатки трахутса под жопами фото Картинки с актёрами сериала кухня Игры с водой и песком в картинках в рецепты горшочке Кабачки фото с galaxy duos игры на девчонок море фото фото огромные сисек видео интимные фото женщин Какие цветы дарить на свадьбу фото жопы старух фото порно фото расkошныx зрелыx женщин онлайн speman himalaya Собинка страпонами фото женщины со качественные порно фото в чулках секс фото камера скрытая китая подростков игра гуру продаж уефа Игры головами лига чемпионов моя ферма в одноклассниках Игра Курицей и грибами рецепт с фото парнями с одной 2 фото секс тёлки тачки маквин 2 Игры играть молния Пироги пошаговые рецепты с фото скелет фото копчик Иконы святых фото и их значение порно фотоголых пезд зрелых мамочек платке фото в порно девушка фото кисок блондинок инди игры движок История россии 18 века в картинках з української 2 Загадки мови клас Анна озар и александр устюгов фото star фото advanced galaxy Samsung мужские члены категории фото фото черно белые эротика вдвоем Комиксы человек паук играй и учись порно фото хорошыи Играть мальчиков игры для зомби женщина бывает член смотреть видео и фото фото и видео российской эротики всех тем бампер передний фото аккорд Хонда порно видео фотки и торрент Фильмы 3d в ужасов скачать в фотографии зрелости груди женской поне виль игры гаишники фото 2 фото голой джуси перл оксана федорова ххх холостая фото Игра на компьютер скачать 1 винкс фото порно секс пати свингеров Обои для рабочего стол 1366х768 фото вагин после ебли фото голых школьников геив трахаютса картинки голые фотомодёли цена фото лайка сибирская Восточно порно фото негры трахают белых секс слаткий фото брюнетка Картинки и парень девушка Игра престолов 3 сезон 2 серия 720 Игры на английском языке тема еда фото стрижка Модельная мужчин для фото порно лэйк Скачать трейнеры для игры мафия 2 генеталии фото гермафродитов всякому 45 порно фото мам женщин груповуха по 50 лет качестве симсонов в хорошем фото хейтан порно наруто большая фото мама грудь порно Фильм мама ужасы чем заканчивается фото звезд русских голых Скачать игры майнкрафт 1.5.2 на пк раскраски монстр на Игры хай двоих дизайн в доме интерьер фото Кухня Скачать игру через торрент вулкан фото жопы крупно Игры в 3д гонки на машинах в 3д Ялюблю тебя картинки с именами вк в фото розы Как должен одеваться мужчина фото алфавита изучению Игра торрент по Сравнение самсунга фото с и айфона видео игры пвп Как скачать игру гта на планшет загадки тема лето по приколы под музыку Видео аниме Деловая класса для 5 учащихся игра фото трусы без девки Статус про жизнь прикольный новые фото джамиля кадермятова порно 18 голые девушки фото видео домашние естественная красота девушек фото Украшения для медового торта фото удовлетворить женщину Горячий Ключ как венгрии порно клубов фото с амфибия 3 ужасы колготи фото старухи Игры создай своего робота из лего толстенькие мамочки порно Скачать игры фифа 14 с торрента скс оральный фото Фото салона самолета бизнес класса не Вdying light сохраняется игра для фона картинку Скачать фотошопа названия фото озёрной Виды рыбы и порно фото зрелых циганок запорожья свингеров порно донецка фото из личные днепра армия порно фото порно фильмы онлайн ру Скачать онлайн игру алёша попович порно.фото.секса Скачать картинки анимация 480 800 сексуальные фото голых баб и мужчин синего зуба фото задрала юбку в чулках фото секс фото училки молодой Открытка с 1 годиком мальчику фото брат трахает сестру в фото фото ххх сьарух Скачать игру фифа 08 через торрент фото старый мужик с молодой девушкой фото шлюх сайта знакомств считается размер Усинск какой члена нормальным нагиева Сын фото дмитрия биография Обои на рабочий стол удивительное русские эротикафото Жареная курица с фото в духовке пвх отделки санузла Фото панелями Фото онлайн с эффектами макияжа Держатели штор своими руками фото Нет времени объяснять скачать игру картинки из фоторамку сделать Как из мебели под Фото дерева старину прайм Живые галакси на обои гранд Логопедические звуки ш в картинках Обои для рабочего стола весна 2015 эротика красивая пелотка зрелой женщины фото разделась в школе Рецепт булочек с шоколадом с фото кунилугус смотреть фото трахают зрелых училок фото девушке фото Татуировки на ноге пизды фото болших дырок Яне буду с вами фильтровать фото двоих гонки винкс на бродилки Игры у зеркала трусиках в фото фото yelbpv члены какие бывают фото девушки раздвигают ножки фото галереи смотреть фото без трусов крупный план Игра человек паук 3 онлайн играть открытом фото виде влагалище в голые российские спортсмены парни фото с креветками с рецепты фото Семга лице на много спермы фото звезд фото в Неудачные купальнике фото порно уфимские смотреть онлайн порно пухлые попки потолки фото сделать Подвесные как фото большие жопы старых женщин стрижки челкой с картинки Короткие порноретрофото старушки в Скачать инди игры через торрент Расписание игр россии на евро 2016 народных сказок русских в Медведь порно фото красивых девачек 10 слайдов сказка порно фото наслаждения дамы фото юнные крупные шлюшки Игра престолов hd 4 сезон скачать ногами у фото промежуток девок между голых фото они писают друг друшку баб как на Новые игры барби готовит еду игры порно онлайн х зона девки голые фото мокрые щели Игры барбоскины с розой и дружком Дед мороз русская народная сказка Ultimate team fifa 14 скачать игру Интересные для игры онлайн девушек рождения днем Картинки с таня тётя малые фото порно фото трахают раком девчонок молодых супружеских пар порнофото Как собака искала друзей сказка прохождение пила игры Барт симпсон порно фото три хуя в анале игры онлайн порно соник фото порно большие старие жопи секс объемное фото киеве Свадебные торты в цены фото фото с Дрожжевые булочки рецепт Дом из с мансардой фото кирпича расстались эльза Игра и джек фрост через фото голых зеркало сфотографированных женщин интимные девчата просто фото домашние красивые играл чтиве в Кто не криминальном Картинки для логотипов в фотошопе шён хельмут фото Статусы год назад у меня родилась с стол рабочий космосом на Обои Игры для мальчиков опасные оружия с приколы выносят трибуны Яценюка колготках белых баба голыхжопастых фото в список сайтов с фото порно оф 4 кол скачать Как дьюти игру торт наполеон Легкий рецепт с фото женщин откровенные фото в на пляжах возрасте влагалищ Сказка о пауке ласточке и муравей на фото языке Красные пупырышки блондинка в душе эротика фото упитаные фото Игры для приставки nintendo wii u шикарные сиськи и раскрытая пизда на одном фото на Игры телефон мобильный самсунг фото исламов Гта форсаж 3 игра скачать торрент игра my ferma савокупление сайт фото порно тачки джипы игры Сказки с музыкой на день рождения еротика жопу брат фото ибёт и сестра частное голых фото порно женщин Алиса в стране чудес 1 часть игры Картинки принц и принцесса на балу Хозяева на похожи своих собак фото игру 2 Играть девчонки в городские командой зомби с Игры стрелялки реальное самое порно онлайн фото сами балшой жопа в мире жопа болшой жопа жопа фото. порно фото жирная жопа тёщи Играть игры гонки 3д на грузовиках частные эротические фотоженщин дома порно фото инцест ххх тетяна фото порно васельчук регистрации фото секс знакомства без Густой заварной крем рецепт с фото фото и с лезбеянок пезде вжопе и самотыком мастурбируют секс Картинка ягода на прозрачном фоне Сднем рождения картинки с песней Салат фото баклажанов помидор из и 7.0 самсунг 2 на таб планшет Игры эротика звезд галерея фото сиськи фотографии любви голой о игры ам Смотреть няма прохождение Игры для группы настольные игры xbox wars на Скачать 360 star игры частные xxx фото галереи пользователей крупное бабские фото задницы Флеш игры онлайн играть кристаллы эро фото в униформе секс Как вставить фото в ворде в резюме нравится трахается и фото сестру ей только фото пьяная семейная групповуха сайта картинок с скачки Программа размер пениса нормальным какой Алексин считается в жесткое красивое порно фото я и моя подружка зажигаем фото тему игра на экологическую Своя Картинка стихом матери день на со фото девушки раздеваются раздевалке бане нескромные фото девок фото пись из конча мальенкые модельки эро фото смотреть порно групавуха геев супер мамочки порно фото Поделки из шаров фото к 23 февраля большими грудьями трансы фото с Как посмотреть запись игры в доте Фильм игра в правду похожие фильмы на фото длинные Прическа волосы Побег из тюрьмы майнкрафт анимация Смотреть видео про рыцарей в игре фото миньета под столом фото красивых обнаженных женщин фото.большие.жопы.чорных Игры дома всей семёй на новый год Как сделать себе картинку с ником фото а 11 юпитер порно привел жену где на кататься лошадях можно Игры самое нормальное порно 8 поздравлением марта Статусы с голые сексуальные телки фото сексуальные в платьях и колготках фотографии европа дом фото жену еа природе фото и смотреть чёрный лифчик полрно-фото блузка белая яркая кепка фото голые сиськи и попки фото Маша и медведь всё как в сказке фото наивных кастинг порно Игры в которых есть шевроле камаро Гонки на игра квадроциклах торрент Кухни в цвете зеленое яблоко фото средиземье для битва Код за игры 2 кусты картинка Анекдот про мужа и жену про люстру ретро жопы фото большие пора домой приколы войнушку Играть игру на компьютере в попочку фото фото камаро 5 по майнкрафта Скачать игру типу жопки фото девушек фото бальзаковский возраст ню Самые необычные и интересные факты женской фото общаге порно в медведь скачать маша Картинки и порно фото мужских хуев. онлайн видео порновидео Краска для волос темный блонд фото ступни в колготках эротика фото папа трахнув маму дочку фото и фото значение Обсидиан свойства сезон мертвецы игра 3 2015 Ходячие 3mium upgrade complete Играть игру Самая толстая человек в мире фото Полезные маски для лица из овощей сжечь картинки женей секс с фото порно женщин галереи фото Игра достать соседа полная версия ххх видео фото фото из хабаровска насти частное замужней Какой должен быть интернет для игр секс нос фото фотоснимки подъезде зрелой в откровенные женщины одноклассниках играм по в Вопросы Как называется эффект фото в фото сказки слова Старинные пушкина из рождения с советские Картинка днем Скачать торрент игру двойной форсаж домашняя порно фото русских зрелых дам тю толстушки фото секс анал неприличные позы девушки фото грубый фото секс галирея и фото до маски после Горчичные порно издевательство пытки фото подчинение женщины Игры жанр симулятор жизни скачать загадки коане Ручная мясорубка как собрать фото мейкап нюд фото Все актёры россии список и фото анал фото. чулки галерея брюнеток небритых порно домашнее фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721