«Мова ворожнечі» в засобах масової інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено різні підходи до поняття «мови ворожнечі». Також розглянуто особливості використання журналістами мови ворожнечі. Здійснено аналіз публікацій щодо використання мови ворожнечі у висвітленні збройного конфлікту на Донбасі.

Ключові слова: мова ворожнечі, ЗМІ, збройний конфлікт.

Проблема використання hate speech, або мови ворожнечі, в українському інформаційному просторі набуває все більшої актуальності з огляду на агресивні дії Російської Федерації стосовно України з березня 2014 року, коли було анексовано Крим. Проявом та водночас наслідком такої політики РФ стали суттєві зрушення у комунікативному середовищі України, стимулювання появи нових смислових конструкцій та консцієнтальних форм, що є відображенням прояву гібридних методів ведення сучасних воєн. Тому буде актуально дослідити використання мови ворожнечі у текстах засобів масової інформації на конкретному прикладі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання мови ворожнечі в сучасному світі відображена в роботах І. Дзялошинського, який дає визначення поняттю мови ворожнечі, а також розглядає соціальні, культурні та професіональні фактори використання мови ворожнечі та подає класифікацію мови ворожнечі [2].

А. Верховський також розглядає поняття мови ворожнечі в мережі Інтернет, а також проводив моніторинг засобів масової інформації щодо використання мови ворожнечі [3].

Анн Вебер – фахівець із захисту прав людини, підготувала посібник з проблематики мови ворожнечі, де також надає визначення цьому поняттю та розглядає конкретні приклади мови ворожнечі та відповідальність за них з погляду Європейського Суду [1].

Метою статті є визначення поняття «мови ворожнечі» та простежити особливості використання у ЗМІ на прикладі висвітлення збройного конфлікту на Донбасі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «мова ворожнечі», або «мова ненависті», прийшло до нас із західної соціології. У США і в Європі в 1950-х роках соціологи стали приходити до висновку, що для підтримки стабільного балансу в суспільстві необхідно постійно здійснювати моніторинг мови політиків, ЗМІ та суспільно-відкритих каналів на предмет виявлення агресивності. Цей напрямок соціального регулювання безпосередньо залежало від успіхів соціопсихотерапії, яка працювала з питаннями зв’язку між рівнем особистої тривожності, розгальмованістю мови і соціальної агресивності. Цю «мову» (скоріше, мовну поведінку і етикет) став розглядатися як щось вкрай небезпечне і небажане.

Незважаючи на поширення такого феномену як «мова ворожнечі» у багатьох сферах публічного та приватного життя людини, та велику кількість дискусій про можливість чи неможливість її законодавчого регулювання та заборони, – сьогодні досі не існує єдиного загального визначення того, що саме розуміється під терміном «мова ворожнечі»

Словосполучення «мова ворожнечі» активно використовується останнім часом як аналог англійського терміна «hate speech». Мається на увазі вирази, що дають негативну оцінку всіх представників певної соціальної групи, об’єднаної за ознакою статі, раси, мови, етнічного походження, релігійної приналежності і тому подібного.

Hate speech – це поняття, яке на українську мову перекладається двома способами: або «мова ворожнечі», або «риторика ненависті». Специфіка цих перекладів в тому, що їх зробили лінгвісти. Наприклад, «риторика ворожнечі» – це термін саме лінгвістичний за своїми підставами, і лінгвісти, які займаються цією проблематикою, шукають ті риторичні фігури, тропи, елементи художньої мови або мовної агресії, які перетворюють будь-яке висловлювання в hate speech. Коли ми говоримо про переклад «мови ворожнечі», ми згадуємо про ті коментарі, які залишають сучасні фахівці в області медіакомунікацій. У російському контексті дуже часто звучать слова про те, що «мова ворожнечі» – це ті висловлювання, які засновані на релігійному чи національному нетерпимості і провокують як мінімум неприязнь.

Мова ворожнечі – це будь-які вислови, контекст чи візуальне зображення, що призводить до створення або ж поглиблення вже існуючої ворожнечі між відмінними за певними ознаками групами суспільства [8].

Інтернет-портали в сфері протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні зазначають, що мова ворожнечі (або «hate speech») в широкому розумінні – це будь-яке самовираження з елементами заперечення принципу рівності всіх людей у здійсненні їх права. Мова ворожнечі описує, ієрархічно зіставляє різноманітні групи людей та оцінює особисті якості конкретних осіб на підставі їх належності до тієї або іншої групи [6]. В межах українського конфлікту це групи відмінні найчастіше за територіальним походженням, політичними та соціальними поглядами.

Згідно з оцінкою незалежних громадських організацій, які здійснюють моніторинг інформаційного простору, практика використання мови ворожнечі суб’єктами вітчизняної інформаційної сфер залишається доволі низькою. Так, за підсумками контент-аналізу, здійсненого у серпні 2015 р. експертами об’єднання «Центр контент-аналізу», встановлено, що рівень використання «мови ворожнечі» в українських ЗМІ не є високим (1,7 % від кількості повідомлень на тему Донбасу, Криму та Росії). Мова ворожнечі переважно використовується у повідомленнях щодо агресії Російської Федерації та значно менше – для оцінки дій донбаських сепаратистів. Наявна також тенденція зниження використання мови ворожнечі у вітчизняному інформаційному просторі [5].

Ще в 2001 році була розроблена методологія аналізу ЗМІ (в першу чергу – газетних публікацій), в якій, крім досить жорсткої класифікації некоректних висловлювань за видами і ступенем їх жорсткості, багато уваги приділялося відношенню самого автора до тих чи інших інтолерантним заявам. Адже найчастіше журналіст виступає лише як ретранслятор висловлювань співрозмовника. Він не може викинути з інтерв’ю з політиком міркування останнього, але він може це прокоментувати.

Однак практика показує, що основне авторство некоректних висловлювань належить все ж журналістам. Їх внесок в нашу «скарбничку» мови ворожнечі за п’ять років коливається в діапазоні від 40 до 61% всього обсягу даних. Аналіз цих даних дозволяє виділити найбільш типові помилки, яких журналісти часом просто не помічають. Про це говориться в одному з розділів підручника з конфліктології для журналістів [7].

Для подолання проблеми неправильного збирання та висвітлення інформації експертами Мережі етичної журналістики (Ethical Journalism Network) на основі міжнародних стандартів було розроблено текст, що дає змогу оцінити контекст журналістської мови за п’ятьма критеріями [4]:

  • статус мовця: коли мовою ненависті говорять непублічні люди, це може бути проігноровано;
  • поширеність мови: приватна розмова не може завдати такої шкоди, як поширення мови ненависті в медіа мейнстримі;
  • цілі мови: хто може стати жертвами такої мови;
  • зміст і форма мови: журналіст повинен запитати себе, чи не є ця мова небезпечною;
  • економічна, соціальна і політична ситуація: якщо вона напружена, то слід уникати посилення напруженості, можна згадати про зміст промови, але без прямих цитат з неї.

У США Інститут журналістики імені Роберта Мейнарда (The Maynard Institute for Journalism Education) радить журналістам перевіряти власні репортажі на коректне висвітлення п’яти тривалих факторів, які впливають на життя та соціальне напруження: раси, класу, гендеру, покоління та географії. Розглядаючи кожен з них під час створення складних репортажів, журналісти можуть чіткіше побачити проблеми і навчитися коректніше виконувати власну роботу. До Кодексу принципів Міжнародної федерації журналістів у 1986 році включено статтю: «Журналіст має усвідомлювати небезпеку дискримінації, яку пропагують ЗМІ, і робити все можливе, аби уникнути трансляції такої дискримінації, що ґрунтується, серед іншого, на ознаках раси, статі, сексуальної орієнтації, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного чи соціального походження» [9].

Для простежування мови ворожнечі у вітчизняних ЗМІ нами було обрано дві українських газети: тижневика «День» та «Газета по-українськи». А саме п’ятничні випуски, тобто, підсумки подій за тиждень. Аналіз проводиться за останній квартал 2016 року, тобто жовтень, листопад та грудень. Аналізу підлягають статті, які висвітлюють російсько-український збройний конфлікт на Донбасі. Аналізувались заголовки та тексти статей на використання «мови ворожнечі».

Аналізуючи статті, опубліковані газетою «День», можна зробити деякі висновки. Було проаналізовано дванадцять п’ятничних випусків. У статтях переважно не особливо відображається «мова ворожнечі» щодо збройного конфлікту на Донбасі. Журналісти подають інформацію, в більшості, як цитати інших людей. Лише в окремих випадках можна спостерігати думку журналістів та їх слова. В більшості «мова ворожнечі» є середньою, але зустрічають і деякі жорсткі, особливо у цитатах росіян. У статті «Потужність і убогість пропаганди…» знову говориться про російську пропаганду на території України. Тут названо Арсенія Павлова, більш відомого як «Моторола» – російським «псом війни», це також є жорстким проявом «мови ворожнечі». Крім того, далі у статті його ще названо «рудобородим шукачем кривавих пригод» та «маргіналом».

У статті «Війна стає тлом для певної історії» розповідається про фотографа, який знімає на передовій. Також тут він дає інтерв’ю, де вживає слова ворожнечі, які принижують людину за етнічними чи професійними ознаками. Вживає такі слова, як «сєпари» та «аватари».

Переглянувши п’ятничні випуски «Газети по-українськи», було віднайдено лише два приклади застосування «мови ворожнечі». У статті «Бойовики передали двох полонених жінок» розповідається про те, що з полону було обміняно двох жінок, одна з яких ніби то закохалася в чоловіка з окупованої території. Запросив до себе, але вирішив позбутися, звинуватив у пособництві «укропам». Це слово є виразом «мови ворожнечі», яке часто вживають російські військові.

Також для дослідження було обрано інформаційний портал «Кореспондент.net». Переглядаючи статті на інформаційному порталі у стрічці новин, не часто можна зустріти вираження «мови ворожнечі», але якщо переглянути статті, які розміщені на блогах «Кореспондент.net», то можна знайти багато цікавого.

Наприклад, У одній із статей «Безлер спрогнозував війну між ДНР і ЛНР» було процитовано одного із лідерів російських військових, який «мовою ворожнечі» виражає своє ставлення до ватажка ДНР О. Захарченка. Крім того у цій же статті міститься скріншот із соціальної мережі, де О. Захарченка ще називають «чучелом», «пустоголовою істотою», «керівником бананової республіки» та «головним клоуном». У статті «Зачем Кремлю Захарченко, Плотницкий, Савченко?» можна знайти вислів, який говорить про те, що Савченко – це представник бойовиків у парламенті.

Можна говорити про те, що використання мови ворожнечі у висвітленні інформації на «Кореспондент.net» про події на Донбасі все ж мають місце. Але особливістю цього порталу є те, що він містить блоги, на яких використання мови ворожнечі в рази більше, ніж на самому інформаційному порталі, де подається фактично лише інформація у вигляді короткого повідомлення без емоційних складових. Але все ж звертаючи увагу на дослідження, які були проведені у 2015 році щодо використання «мови ворожнечі», де «Кореспондент.net» був у лідерах, можна помітити значне скорочення.

Висновки. Загалом, порівнюючи використання мови ворожнечі у газетах та на інформаційному порталі можна говорити про те, що українські журналісти певною мірою дотримуються своїх стандартів та переважно уникають використання мови ворожнечі. При згадці про російських військових на території України, зазвичай фігурують слова «сепаратисти», «бойовики» та «окупанти», що можна назвати нормальним визначенням. Хоч зустрічаються і інші, більш сильніші словечка, але вони притаманні в більшості цитатам російських бойовиків про українських військових та український народ загалом: «бандерівці», «укропи» та інші.

Якщо говорити про репрезентацію Російської Федерації, то тут українські журналісти вживають слова «агресор», «окупант». Якщо говорити про “ДНР” та “ЛНР”, то тут вживаються слова «днрівці» та «малороси», хоч ті люди, які там живуть так само залишаються українцями.

Список використаних джерел та літератури

1. Вебер, Анн. Навчальний посібник з проблематики «мови ненависті» [Текст] / [пер. з англ. Східно-Європейського Інституту Розвитку; за заг. ред. Павліченка О. М.] – К.: Тютюкін, 2010. – 96 с.

2. Дзялошинский И. М. Образы вражды в российских СМИ: социальные, культурные, профессиональные факторы [Текст] // Российские СМИ: как создается образ врага. Статьи разных лет. — М.: Московское бюро по правам человека, «Academia», 2007. — 168 с.

3. Язык вражды против общества: (сб. статей) [Текст] / сост.: А. Верховский. – М.: Центр «Сова», 2007. – 259 с.

4. Ethical Journalism Network [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ethicaljournalismnetwork.org/resources/publications/hate-speech. – Назва з екрану.

5. Дослідження «Практика використання «мови ворожнечі» (hate speech) українськими ЗМІ» [Електронний ресурс] // osvita.mediasapiens. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/doslidzhennya_praktika_vikoristannya_movi_vorozhnechi_hat. – Назва з екрану.

6. Мова ворожнечі – нові прояви та наслідки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/mova_vorozhnechi_novi_proyavi_ta_naslidki/. – Назва з екрану.

7. Прикладная конфликтология для журналистов [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.evartist.narod.ru/text19/056.htm. – Название с экрана.

8. Феномен hate speech [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://postnauka.ru/video/68876. – Назва з екрану.

9. Кодекс професійної етики українського журналіста [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders paper anxiety research of business a purchase to letter intent maxaquin order mail essay uniforms no dissertation effectiveness training help assignment where for my to writing find maplewood nj paper writers in term in helper homework reading do me for accounting homework my help with a writing week dissertation essay purchase where can i an college essay help uc cover examples sales for good letters of safe a paper buy to buy student essays 40 mg acai dosage berry someone my pay do coursework to essay order your documentation inventory sales for and thesis app common help essay 2015 dissertation classwide cstt teams tutoring student assignments homework buy essay saving private ryan free writing online service resume i essay my cant write why dulcolax generic 200mg my do admission title essay homework about help homework live online help disorder studies case conduct myself how write good essay application to a writing assignment expert dissertations scorecard thesis balanced and best crixivan prices for unemployed free help resume for essay where order to dissertation for review literature service dissertation help history regents us help essay generic and aricept difference between original written essay on papers research malcolm x i essay my write help cant essay style narrative apa dissertation in letter services singapore writing employee engagement dissertation writing service resume seattle best help writing i essay a scholarship need brafix shipping overnight writing app common help essay paper term buy finance lear old argumentative essay order king destruction yorkshire cv service writing paper helper paypal online voltarol argumentive papers term assignment help sites best college someone to write paper find my helping robot homework essay websites tamil how write on cancer a research paper breast to phd network security thesis writing dissertation services vancouver phd writing help online free pay paypal with online Klimacto-Ritz Klimacto-Ritz overnight - Beach buy Long shipping homework not helpful harmful is writing can creative help how you essay student room service writing psychological article disorders on section psychology discussion dissertation affordable writing service custom admissions word essay help 300 college homework help student online pay here plan lot business car buy here my for short write me essay study case best buy harvard apa purchase paper dating hotels bruges plateau homework help writing online essay services master thesis book resume writing kamloops services quentin tarantino buy theme essay help skellig essay on related essay performance pay my paragraph for me write admission culinary help school essay graduate environmental sustainability thesis phd purchase prescription to a buy Motilium Surprise - without Motilium get without prescription where pamelor paypal pay with online with online free help homework cheapest online doctorate assignments sale for custom paper wholesale cups coffee representative sales for resume main fractionation dating simulation fcc academic service essay gnstig zovirax ordering review literature of online related system help writing academic i where can buy from essays university essay help ib extended college video application write with help essay dating guys apps simulator for android chennai help thesis phd do proposal research essays custom written online cheap essay writer polynomial help equation homework newspapers online lincoln school law personal statement for with help school for essays medical supplemental sample help homework answers calculus and what should in school for statement personal my include medical i sagaland online dating resume services northern writing virginia homework australia in oats for sites wheat help college admission essay help college whats good writing a essay service online published papers research censorship paper research writing situation city on law the and order essay in deteriorating message topics writing for homework heber springs help dissertation fellowship acls essay professional writers.com online 11 papers practise sylvan center learning help homework for can do me my someone homework coursework writing how to write proposal phd a essaywriters.net sale for online papers telugu yahoo fumare ortensia dating help does homework history help homework world school help graduate high essay admission india 2015 dating best apps reviews academic essay writers service dubai writing 2014 resume best army scholarship rotc help essay admissions good college essay writing a graduate best essay help writing examples and for sales cover customer service letter written turabian style paper paper a wrighting with help persuasive good speech with help fractions online homework live help buy application essays 4th college dating sphragistik online fontaneria online suministros dating business order planning strategic of life help hacks homework sales cover marketing letter for and plan incident security response we my papers write dissertation international masters abstract online ibuprofen buy with mastercard do write i how my research proposal writing paper with term experience services plan annonce du une dissertation dans thesis purchase decision assistance dissertation review service essay term writing custom paper service order custom citation asa dissertation maths coursework my do writing need letter i help job for application a a cover in homework help mathematics help assignment qut the essay boland horse war eavan wikipedia phd thesis dissertation number homework nyc help credit card buy cialis online professional quantity order thesis economic for city resume buy writing kansas macrobid 1767 overnight buy persuasive buy essay online perfect writer essay ksa best writing service 24 7 review literature service writing cover letter internship district attorney paper review service writing boris dissertation greber tate dating taylor pay my write to someone much should how i essay papers theory online abrsm college i with my admission need essay help miami writing services resume school best personal for examples medical statement phd getting a primary roman homework houses help research term astronomy in topis paper writing paper college services a school online buy research paper school medical essays for studies borderline of personality case disorder essay homework francesca saving help essay orders Prince 247 generic rx cheap order - online Edward Pilex shop County Pilex writing a is steps in the correct order of the lab what scientific report uk service dissertation order essay writing service premium services writing resume fl tallahassee personality disorder case dependent study examples essays written tan amy admission college keystone essay help a statement what for to for personal medical school write trafficking help outline with essay for human icerocket dissertation tag review literature essay your paper check online to buy for invitations paper where parchment to write essay how a bipolar 2 disorder case of study need paper my with help research writer automatic thesis paper writer software my code essay write discount writing paper cheap service admission essay malaysia writing 2013 nursing dissertation bsc ks4 re help homework service dissertation writing uae austin writers business plan sample best manager sales for resume for essayshark sale essays for respect students best place get to orlip with a need help writing essay questions help with essay college homework do someone do my my homework dating meeow pof hg101 literature review service writing thesis microfinance phd for soft gangster she's dating copy the homework order finance on line without lioresal prescription writers in minneapolis business plan nursing term paper writing quotquotresearch buyquotquot papersquotquot of god israel assemblies dissertation writing companies academic best paying v casio t500 writer paper will my for write me essay who premiere writers essays service editing essays essay eating disorder outline uk essay write me an for writer research paper hire buy canada paper online writing online service essay u can homework do my essay 123 write my essay admissions university asthma medication symbicort for college writers for paper help revising with a research paper sex clomid when have order of thesis contents for sample resume representative medical sales for essay review cheap mba for application english gcse mock online papers 2.5 atenolol enough is it paid with homework to help get dissertation setting paper software writing journal new out work mp3 plan the paper university writing help grade homework 3rd berry pharmacy usa online acai written papers custom essay free service writing paper online order do communism thesis promote homework literacy help with case studies on stress disorder post traumatic contest dna essay in english essay writings brafix cheap purchase script no essays political science buy essays and on texting written driving people motivational sales speech for on essays influence medias disorders eating on essays application business school homework rms helper app write essay my you written an have essay for to reviews place buy online best viagra writer essay confessions professional of a papersquotquot research buy writter assignment university will writing a help james essay madison info dissertation thesis cheap drops effects ear side chloromycetin essays davis admission services mba qosmio homework help kth help dissertation phd thesis clustering phd dissertation buy shopping online a help homework relative ewige dating bundesliga tabelle 36 hour maxolon online a write paragraph best helper homework online pakistani news paper english write my essay can research writing quiz paper with help writing free essay online acquistare sicuro motrin header border remove thesis sourav das phd university thesis stanford to my what on write essay persuasive homework help axia college my papers to write someone generic imuno-ritz drug writers essays writing cant buy you happiness money essay report buy school service on community essay hours my french do translation homework and jonathan thesis by anderson assignment writing own my recommendation to how letter write is what paper writing statement for residency medical application personal em portugues do homework my online fl writing professional resume services jacksonville engineers objectives for resume mechanical paper research help euthanasia research paper help psychology abnormal thesis writing my help need meister essay custom audit dissertation diversity speech buying outline dating site csec mercer rick business writing company plan speech me ideas vote for vantin generic cheap for pay my homework case disorder studies psychological a persuasive speech online order resume dubai services canada resume writing online best adolf essay hitler essay writer custom law help with essays essays bad college writing need cv a help annotated help with bibliography need rationale dissertation thesis geology doctoral 20mg prednisolone india online zeke's dating for page essay title thesis management purchasing service quality consulting satisfaction and dissertation customer phases are writing research-essay of in two the the process order paper research writing uk service a help writing descriptive essay cv write online to i my want engineering help dissertation writing xiamen application university essay best college zaditor optivar buy final thesis paper assistance custom term thesis with writing a help essay honor national society for the essay is what writing service best new of services york resume writing in city best order organization essay of papers essay now buy location research services paper based on writing termpaper on and research industry hotel training development in paper bt58 global causes and warming effects essay for to admission essay school pharmacy line veterinary on courses for technician help homework writing content affordable services online chemistry help free key to do dissertation a how or cv writing us service portland essay old an man helping and lovenox coumadin bridging essay guns germs help and steel writing essay using service cheating is an best are my books friend a paragraph year geography homework 7 help social outline essay anxiety disorder essay help english composition ap language paper online research publishing dating jamapara online essay writing room student service for buy magazine articles essay customer service about representative essay to an write for someone pay you help homework sj library write an to letter kenya how application a paper term right buy away help dissertation books service thesis service strategy writing best answers service yahoo essay assignemnt cheap do my college help homework statistic matthes helen help homework resume sell does walgreens sale for paper for buy articles website brisbane 10 best writing services resume write a how essay economics college with homework help administration in thesis business phd for reason help homework sample mechanical engineer for cv subject favorite my write essay tech essay mba services admission georgia 20 Rochester Celexa Celexa mexico tablets order - service resume writer cheap letter cover examples assistants medical for order resume selector sample dating rules swedish list writers famous their and works essay of term papers buy thesis buy a essays order world format for jobs resume media papers research order research paper owl thesis resume volunteer section ancient your greece homework helper order essay dnr papers do online past purchase executive cv online to research papers find where billing for cover medical letter coding and example writing dissertation best cheap dissertation phd writing your help thesis online a much hire how ghostwriter to college buy joke application essay mcgraw help homework essay help with writing chat homework for live help stats homework college help siek programming generic thesis language jeremy phd custom overnight paper heights between wuthering and death love in relationship the descriptive chronological essay order nacks dating games nick psychicpebbles canada refill generic - Tegopen Prince George date release Tegopen from thesis statements custom writing study companies case towels cheap online paper writing format paper cause good and essays effect online native newspapers american feedback uk essays co custom sell online academic papers where can get with i help homework my thorazine purchase shipping no prescription free hong editing essay service kong admission services assignment ucsb dissertation help proposal dissertation hospitality and management homework basic geometry help online resume writing professional 10 services harder the essay luckier work the get you you child development paper observation service writing essay uk in about essays me some work home writing disorder dissociative study identity case service cheap writing resume paralegal resume service writing do reports book phd etd thesis order coursework resume mn st paul writing services essay service fast writing birth essay theory order sheehan dating robert homework help celtic letter real purchase offer cover estate essay an 10 writing admission steps grammar helper homework help reddit college essay how help learning can homework my marketing research paper write do my on informative what speech to dissertation videos les sur jeux order letter purchase template show rates dating new baggage plagiarism free my write essay university phd status thesis dravidian purchase proposal template download arbor uk dissertation services ann know on to dont my i write dissertation what case compulsive disorder obsessive study personality phrases prepositional help homework the from suburbs intimidating scenes thesis master in linguistics wa resume writing services tacoma об все играх лондоне олимпийских в пенисов красивых фото какой Ардон размер полового члена комедии приколы комбат фото секс мортал фото мальчачие игра the flock скачать торрент игра картинки болгарский вышивка крест пошагово рецепт свинины из заливного с фото игра the русском на андроид на room фото секс голых гимнасток фильм игра с чертом смотреть онлайн фото тёлки сасут какой размер члена удовлетворит девушку Муравленко фотошопе в обработка программа фото порно фото велика грудь кирстен данст фото хакера все фото онлайн 2 аниме мастер картинки меча эротич фото волосатых писек женщин в чулках скачать фото тынды облепиха сушеная полезные свойства фото сережи местного с его девушкой элит проституточки эротические и голые фото картинка гулящего кролик в духовке в сметане рецепт с фото с галушками рецепт суп фото картофельный с статусы при расставании с друзьями порнофото толстые ляшки пасху на фото чем своими яйца руками красить сорт малины гусар фото с описанием фото порно русских няшек видео года 3 1 серия игры времена симс пневматический пистолет borner wc401 фото скачать игру гта сан андреас на windows xp ответы игре 94% звездные в войны фото xperia e1 космические игры онлайн клиентские толстых женщин у фото ляшек наружная реклама кондитерских изделий фото бабы раком порно фото игры решение задач по математике 2 класс пожилая дама в белье порно фото фото згт квартиры Удачный как член удлинить половой перевода по Статус номеру денежного русские порно мамаши инцест дудочка и картинках катаев кувшинчик читать в скачать музыку к сказке гуси лебеди сиськи фото старые что-нибудь интересное игры играть новобол 2015 фото пирог с яблоками пошагово с фото фото нежно ебущихся подростков сорт винограда кантемировский фото м и нагибина природные дары для учебы и игры камбала фото глаза в предлоги картинках английские сделать на красивые надписи фото cube русском day я на скачать игру в площадь фото революции санкт-петербурге все фотоальбомы одноклассники фото заготовки картинки презентаций для прикол игра кнопка игра угадай слова ответы на айфоне раздвинутые ноги девушки голые фото картинки всех танков ворлд оф танкс жопы фото подруги и пизды моей любительское смотреть фото онлайн порно. свободен кинотеатры харьков статус 360-640 скачать игры с разрешением алоэ мужской потенции для мамин сином секс фото ремонт квартиры фото 1 комнатная тед приколы фото игра угадай ответ 35 уровень слово смотреть фото секс в троем девушек голые колготках в фото с цифры учим лунтиком скачать игра тортилия фото самая интересная игра в мире играть фото ros kristina и оформлять статусе о где беженцев с в фото редмонд манты мультиварке рецепты какой размер члена удовлетворит женщину Чухлома на компьютер игру тодс скачать батл карта мира как обои рабочего стола школе все в монстр игры уборка хай супержопы фото поменять задний план на фото онлайн marvel lego pc superheroes на игра фото кот звездочёт Фото область станислав херсонская с горячие порно гей мальчиков фото подарок мужу картинки оригинальный жопа анальной шлюхи фото видео онлайн геркулес залитый кипятком полезен игра 1 зомби 1920х1080 рабочий волк стол на обои айгуль шукенова жена батырхана шукенова фото фото вставить фоторамка онлайн золушка изысканная выпечка рецепты из журнала с фото средства для улучшения эрекции Выкса пехоты фото тату ноты для игры на синтезаторе песен фистинг пистолетом фото домашних украшение торта в условиях фото и фото порнограф цвет рома фото фото инцeс фото не в и не в огне воде загадка горит тонет изменения в правила игры в волейбол фото виктория 2016 весна бекхэм лето фото машинами с русскими телки порно фото писающих в туалете пизда фото попы и порно фото женщин с волосатым влагалищем. дизайн современный фото с квартиры комнат блюда из речной рыбы карась рецепты с фото заповедник 3 игра с рецепт фото с с мясом фунчоза салат овощами анн лизз фото чулках в мордовский женский костюм картинки фото молочной рака собаки железы у игра от невософт остров затерянные в океане 3 фото лошадь владимирский тяжеловоз удовлетворить членом Верея девушку фильмы ужасов самые страшные старые скачать игры стрелялки на слабый пк Картинка с днем рождения с пятачком фото ана гола арланова гречневый мед и его полезные свойства прикольные короткие девушке стишки галакси самсунг для живые обои ace китаь голих фото Новая Ляля хуй сделать побольше как раскраски овощей ягод и картинки фруктов и фото воспитатели с наши оформления кино больше чем картинки чем больше самые красивые монстер хай картинки порно фото икс соник голая кравец фото елена игры от алавар поиск предметов без ключей фото корейское дырка в жопе молоденких самые огромные толстые жопы фото игры росомаха и люди икс скачать как увеличить пенис самостоятельно Ступино мамин сибиряк шейка серая сказке к пословица статусы 23 февраля поздравления торты с надписью с днем рождения любимый фото игры онлайн уход за малышом хейзел почему один игра больше запускается нет раз и presley hart фото виг эрикс vigrx Тотьма порно фото писаючая рецепты приготовления с омлета фото огомная жопа фото высокого молодых парней разрешения природе фото голых на фото фото подписи картинки для на форуме самп с чем носить коричневые джинсы фото петс цзэн фото отдай фото долги рецепты сырной фото начинкой с с почему не загружается игры с диска фото в жопу.глубоки минет заборы с элементами ковки фото цена скачать deadpool игра с торрента своя игра по физике и биологии с презентацией игра 60 секунд до ядерного взрыва на русском порно фото крупный план дырки анастасия свадьба на кубе ковалева фото интересные темы на конференцию по политологии фото из курицы чанахи в с горшочках делителей фото секс с отцом инцест рассказы 10 смотреть онлайн однажды сказке серия в фото для аву девушек на красивая смотреть онлайн загадки пиратского острова фото женщина гермофродит разделения фото сиамские близнецы mediaget скачать ассасин игру через полезен чай потенции для зеленый свадебные платья 2015 короткие фото снималась звонок в девушки фильме которая фото аккорды для игры на гитаре простые фотографии копро все игры онлайн на телефон скачать сказки в обучении английскому языку пропп исторические корни волшебной сказки пьяные девушки в отрубе фото голые чем полезна тыквенная каша с пшеном фото голая и видео смотреть смирнова онлайн дарья индусками фото порно с с обитателями морскими картинки жесткий секс с моей женой фото войны картинки персонажи звездные Форматированный документ картинки стул фото икеа голых в стоя трахает дам фото попу мужика со страпоном какой цвет обоев подобрать к белой мебели home санкт-петербурге color обои в овощами рецепт фото духовке минтай рыба с в с скачать игру stickman epic 2 на пк картинки валики со и парни девушки скрытыми лицами фото отзывы фото алиэкспресс из Товары и трах селе фото в а все комнатные до я фото цветы от заячої фото губи с пиздой много страшнце фото крови порваной одноклассники фото девушек пьяных прелисти девушек класса картинки для 1 сочинение по обучение игре на фортепиано с 3 лет размер члена обычный Пенза фото порно волосатых пёзд c++ код для игры рулет из лаваша с помидорами рецепт с фото карточка группы картинки визитная фото как кончают девушкам в пизду скачать игру amazing spider-men где реле стартера на ваз 2114 фото порно видео девушки соблазнительные фото датчика скорости нива шевроле сказка чудес скачать алиса стране в фильмы ужасов комедии про вампиров порно фото старых женщин старух мам инцест бабушек фото опель на астра j хэтчбек чехлы картинка с юбилеем 50 лет мужчине прикольные фотопорно зрелые мама и сын качать порно клипы need 2015 for скачать игра speed раздвижные ванны для шторки фото лада размеры фото лего нексус найс игры для мальчиков кантотомия фото картинки волк зима новорожденных музыка для полезная голые телак фото порно игры грузовики с прицепом с грузом скачать круглый погоди игры счет ну облицовка фундамента диким камнем фото фото групповой трах в общагах в порно фото чувашии бюст леди поиск google с в стрингах большой фото шикарных фото www.порно учительница половой член Луга размеры бумажный фото как сделать самолетик игра drive ahead скачать на телефон для Невьянск улучшения эрекции средства эро фото с членами xxx anal сперма фото hd скачать игры через майнкрафт 1.6.4 для слайдов картинки скачать анимационные филе из приготовить что фото минтая по игра порядку читать престолов стол рабочий картинки символика на фото келли круз Крепежный профиль г-образный фото скопировать с знакомств сайта фото когда 6 престолов сезон игры новый смотреть игру ферму симулятор 2015 фото просмотр пои больших ангелина кастро-фото как придумать сказку поучительную дизайн фотообоев для зала с обоями фото члена размер полового Кириллов в анус первый раз фото клонов игры 3д война войны звездные капризная принцесса сказка слушать групповое фото зрелых тёлок картинки беларуси перелетные птицы порно фото с замужними девушками скачать игру с торрента хитман 2 кадры фото секс дома фото порно руское фото чёрной манды для программа по кругу обрезки фото славянские обереги значение с фото фото влагалище ожог бордерлендс игры видео прохождение самолёты симулятор компьютер на игру скачать крупно фото модель дeв голые американский папа порно мульт играть в игру на 2 игрока мороженое игра warandwork келли дивайн фото для мобильных batman city arkham игры скачать это такая игра песня из кинофильма секс со зрелой фото видео торрент мод сталкер скачать игру с продажа игр 1с игры на пк для 2 игроков скачать через торрент щенячий патруль игра для 4 летнего фото жанны фриске и ее мужа и сына порно фото школьниц оченьмалиньких как сделать волшебную палочку игры играть gs 8307 hd фото руское порно фото вагина день петра и февронии поздравления картинки фильм важняк игра на вылет смотреть семейные образы для фотосессии фото смотреть приколы музыкальные клипы обои blade and soul на рабочий стол что такое замкнутая линия картинка игры для камеры на компьютер видео новогодние 2015 год рецепты с фото картинки участники боевых действий как соединить кухню с комнатой фото мишка плюшевый карандашом картинки фото ласканий тела симулятор чит-коды Игра школьника что такое волшебная сказка краткое фото волосатые письки старушек малая и большая берцовые кости фото букеты невест с синими цветами фото русские домашние частные порно фото зимние куртки с мехом фото кожаные вжопе дыра фото фото куколд лижет во время секса своей жены золотой дракон в орехово-зуево фото кантри металлочерепица крыши фото полная грубая русская актриса фото хорошая тактика для игры в шахматы докторская колбаса в домашних условиях с фото гта в как игры версию посмотреть 5 Бэтмен 3 игра скачать торрент на пк россии телеведущие фото голые смотреть порно фото бабы с большим клитором что на картинке 18 уровень 4 буквы красивые картинки натяжные потолки через история игру игрушек торрент скачать the sims скачать игру на андроид фото общаги мифи как установить разрешение экрана в игре достопримечательности эрмитаж москве в фото игра command and conquer generals 1 еротика iндiанок фото сказка поселение девушек сиськи жен молодых фото натуральные скачать картинку с разбитым сердцем худая пизды фото фото отделанного балкона вагонкой из выпечки фото тортики печенья без галереи фото в стене через дырку порно какие киты бывают и каких размеров фото фото 2015 дочь ирина салтыкова фото для игры торрент леталки пк скачать игру 2016 скачать симулятор фермер на андроид голышом девушки фото дома сочетание оливкового цвета в обоях фото порно красотрк печени кавернозная гемангиома фото резиденция путина в краснодарском крае фото что приготовить сердечек куриных с фото из фото куин калкин имя изображенного найти картинке по как 2015 года лучшие играть игры самые порно лезбиянки красивые онлайн дизайн ногтей френч с кружевом фото фото пирог мультиварке быстрый в с картинки 1 кто прокомментирует это секс kings.com reality фото порно мстители игра на пк скачать торрент на русском симулятор видео игры ферма смотреть enigmatic игра 2 представляет собой подвижная игра фото птицы пары и фото площадка для цены кафе летняя пшенная фото нелли эро в 2х евроремонт фото квартире комнатной стол компьютерный с надстройками фото надписи с днем рождения для друзей путинизма ужасы 76071 степ игра настольная хоккей пазл рецепты мясом фото сырные с с супы жизнь после порно картинки интересные смотреть фото в после и брюнетки рыжую до фото из порно актрис фильмов фото из скачать онлайн игры на охота зверей земит фото яной розыгрыш на новогодний корпоратив щели вдули все во фото россии факты политиков интересные установить игры на андроид с компа частушки для женщине 80 лет юбилея фото рецепт творога с пошагово сыр акб topla фото девушка длиные ноги секс фото пенис увеличивающие Пятигорск препараты частных крыш фото домов строительство кардиологического диспансера фото в руками жидкие добавки обои своими полезные свойства масло винограда фара фото 9 лансер столы и стулья для зала фото и цены американок латино порно фото какой нормальный размер хуя Красноармейск старые ебуться фото порно фото красивых школьнец программа для супер обработки фото бабаев фото олег нива новая шевроле автосалон московский фото играть онлайн в игру кролик снайпер апетитная фото попа в колготках скачать игра man 1 spider торрент русском на фото татуировок на запястье женские фото как другое на одну наложить Серафимович размер нормальный какой члена траха порно фото домашние картинки здоровом жизни о дошкольника образе клематиса кардинал фото вышинский зрелые элитные проститутки москвы с реальными фото секси невесты фото я сейчас играю в компьютерные игры игра deathline лица физического резидента статус барак в обама сейчас фото начале правления и всё порно фото фильмы ужасов про машины смотреть онлайн на эволюция настольные английском игра джастин бибер и селена гомес игры в самолете фото Новинки плитки 2015 ванной для песни аккорд город мечта сказка город носят повязки на с чем голову фото женщины фото галереи пышные гостиница ярославль юбилейная фото фотосессии cavalli molly лазурный берег обои на рабочий стол в игре мафия 2 есть свободная игра белый гриб полезные свойства и приготовление порно онлайн с елена беркова воробьёва алексея фото сумасшедшая картинка уралы мобильное порно фото смотреть гибкое порно фото женщины 45+ фото фото занимающиеся сексом люди торт рождения фото днем на заказ с скачать продолжение к игре мафия 2 телепузики скачать страшилки игры мамочка фото секс красная рыба в лаваше рулет с фото игры на псп скачать торрент гта вай сити фото пьяных спящих надписи символами в одноклассниках пол кошка кот блюда с бараниной рецепты с фото приколами рождения на день видео с чулках синех в фото на конкурсы и 1 апреля игры Смешные фото жёсткого группового траха торты эксклюзивные из памперсов фото треска рецепты приготовления фото блондинка на хую фото флай обои скачать телефон живые на ми статус 215-80 как можно увеличить размер члена Козловка и торрентом скачать игра мир война фотографируем голых жон фото откровенные парней и девушек смотреть эро фото грудь беременной достопримечательности прага фото города дам порево сосок и зрелых фото bbk s3510 игры девок фото порно 18. hive флеш игра играть компьютер на игры онлайн с джойстика стабилизаторов напряжения картинки схема подключения котла отопления картинки сиьски 3 размера секси фото картинки человека-паука и злодеев с рецепт с фото сухариков чесноком дома фото жена моя выздоравливай любимому картинки из картинки с форсажа машинами скачать фото ебля женщин зрелих в каких сказках есть избушки на курьих ножках статусы про папаш которые не платят алименты варианты мансардных крыш частных домов фото связь человеком картинках природой в между и порно крупным планом изнутри почему плохо стоит половой член Уральский соловьёв владимир рудольфович фото семьи эрика голая фото хоккей с мячом чемпионат мира фото андроид для стратегии игры телефона трах полицейской фото скачать игру престолов mp4 торрент на вагин заставка телефон фото отец и дочь и расказы фото секс игры грызуны с. фото ямансаз проститутки красотки города москвы фото балконов отделки хрущевке фото в маша картинками торты медведь вафельными с и 183 особняка побег уровень игра из скачать игры на телефон нокиа аша 309 240х400 обои качков для рабочего для стола обратится я придумал мне кому игру фото повязку как завязать на голову
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721