МЕТАФОРА ЯК ОСНОВНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПРОМОВАХ СТІВЕНА ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дебой Оксана Олександрівна

Національний університет «Острозька академія»

наук. кер. проф. Жуковський В. М.

 

МЕТАФОРА ЯК ОСНОВНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У ПРОМОВАХ СТІВЕНА ГАРПЕРА У КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена аналізу використання метафор у промовах канадського прем’єра-міністра Стівена Гарпера в контексті військово-політичної ситуації в Україні. У ході дослідження було розкрито зміст поняття «метафора», здійснено класифікацію метафор та виокремлено їх основні семантичні групи.

Ключові слова: метафора, метафоризація, «мертві» та динамічні метафори, семантична група.

 

Annotation. The article is dedicated to the metaphor usage analysis in Canadian Prime Minister S. Harper speeches on politico-military situation in Ukraine. In the course of the research we have defined the term “metaphor”, conducted classification of metaphors and distinguished main semantic groups.

Key words: metaphor, metaphorization, “dead” and dynamic metaphors, semantic group.

 

За останні роки, в умовах глобалізації, розвитку інформаційних технологій, зростаючій ролі ЗМІ та інших екстралінгвістичних чинників, використання метафор політиками привертає до себе  увагу все більшої кількості науковців, а відтак і зростає число публікацій, які висвітлюють проблему впливу метафор на людську свідомість та розглядають її як засоби регулювання настроїв у суспільстві, прийомом маніпуляції суспільною думкою.

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення особливостей використання прийому метафоризації як багатоаспектного явища у мовленні окремих політичних діячів. Враховуючи, що метафора є одним з основних риторичних засобів створення образності та емоційного забарвлення у мовленні політиків, а також прийомом переконання та досягнення певного емоційного збудження у реципієнтів, усі без виключення політики активно використовують цей механізм перетворення значення слів у своїх виступах. Цю проблему впливу політичних текстів на адресата активно досліджували Г. Г. Почепцов, О. І. Шейгал, А. Д. Бєлова та ін.

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей використання метафор у промовах канадського прем’єра-міністра Стівена Гарпера в контексті військово-політичної ситуації в Україні. Матеріалом дослідження є промови та виступи політика виголошені протягом 2014 – 2015 рр.

Перед усім розглянемо сутність поняття метафори. Сучасна когнітивістика, авторами праць з якої є зарубіжні вчені Дж. Лакофф та М. Джонсон, М. Тернер, а також вітчизняні дослідники А. Баранов, О. Кубрякова, А. П. Чудінов, розглядає метафору як основну ментальну операцію, спосіб пізнання, структурування та пояснення навколишнього світу. Людина таким чином може створювати навколо себе той світ, у якому живе, а також під час комунікативного процесу намалювати та перетворити у свідомості адресата існуючу мовну картину світу.

Французький психолог та публіцист Г. Ле Бон висловив думку про те, що натовп мислить сприймає тільки образи і милить лише ними, а відтак лише вони спроможні вразити натовп, викликати в них жах чи відразу, а також стимулювати до певних дій. А отже, за допомогою образів на аудиторію можна здійснити інформаційно-психологічний вплив, змучити реципієнтів відчути єдність з державою та її союзниками, ненависть до спільного ворога, об’єднатися зі своїми союзниками та пережити масове натхнення.

А Дж. Лакофф, у свою чергу, у своїй праці «Метафори, якими ми живемо» стверджує, що промовець, використовуючи метафори, таким чином трансформує «початкову інформацію» в «кінцеву», а саме в ту, яка сформує потім думку слухачів [5]. Таким чином, встановлюючи зв’язок між знайомими та незнайомим темами для слухачів, поєднуючи це все в метафоричних образах, політики намагаються полегшити сприйняття аудиторією інформації, дають їй можливість будувати вербальні образи у своїй свідомості. Нижче наводяться приклади спроб вербальної маніпуляції та емоційного впливу на слухачів.

Оскільки процес метафоризації є багатоаспектним явищем, саме тому досі не існує єдиної, чітко визначеної сучасної класифікації типів метафор. Під час нашого дослідження ми використали класифікацію Б. Тошовича, яка бере до уваги  частотність використання, статику та стійкість. Відповідно Б. Тошович поділяє метафори на статичні та динамічні. Статичними, або ж колективними, дослідник називає такі метафори, які втратили виразність і перетворилися на мертві, застиглі. Метафори, які ж вирізняються своєю непередбачуваністю та нестійкістю, Б. Тошович називає динамічними, вказуючи на їх оказіональність та відсутність колективної ознаки [11, c. 224]. Такі метафори утворюються в результаті оказіонального метафоричного перенесення номінації та індивідуальної творчості суб’єкта мовлення.

Оскільки метою тексту будь-якої політичної промови є переконання та досягнення емоційного збудження, то цілком очевидно, що без метафори як механізму перетворення значення слів не обійтись. Роль метафори полягає у сугестивному насичення тексту [7]. Грунтуючись на людському асоціативному мисленні, метафори можуть утворювати стійкий об’ємний образ у свідомості реципієнтів за допомогою асоціацій. Якщо взяти, наприклад, спосіб, у який С. Гарпер вибудовує метафори, що пов’язані зі збройним вторгненням на територію України, – enemies of freedom (вороги свободи), Russian regime (російський режим), Ukrainians fleeing brutal tyranny and great privation (українці, які рятувалися втечею від звірячої жорстокості та великих злиднів) – можна помітити, як політик будує метафори, що подають такий стан речей: сильний (Росія) кривдить слабкого (Україна), приходить герой (Канада), який допомагає відновити справедливість. Таким чином можна сказати, що політичний дискурс є природним середовищем для функціонування та створення метафор.

Аналіз промов Стівена Гарпера дає підставу стверджувати, що у мовленні політика переважають «мертві» метафори, основною функцією яких є первинна номінація реалій політичного життя в контексті військово-політичної ситуації в Україні: dark era of fear, Russian regime, sad truth, enemies of freedom, stoke up the fires, barriers are placed on their path, the heavenly hundred, support has deep roots, crime against humanity, free will, the sons and daughters, the time is over, people from all walks of life, the path to understanding, root problem, doors of democracy, economic climate.

Саме такі стерті політичні метафори по-новому вживаються та переосмислюються у нових контекстах, при цьому набуваючи нових семантичних відтінків [5]. Таким чином, як ми бачимо з наведених прикладів взятих з промов С. Гарпера, ті метафори, які уже давно перетворилися на штампи, мають здатність активно функціонувати у політичному дискурсі. Так часті протиставлення та повтори метафор в тексті додають йому експресивності та емоційності: Resolve strength and unguilty resistance to the enemies of freedom. And let us always remember that the enemies of freedom need to cover up the failures of the models they represent [12].

Окрім того, ми стаємо свідками того, як політик вміло маніпулює метафорами з меморіативною функцією: The people of Ukraine seek the future of engagement with the West because they seek what we have in the West: freedom, democracy, prosperity. Certainly Putting wants to deny them that future, he seeks to destabilize and demoralize the people of Ukraine, to pull them back into a dark era of fear and of dependence on an aggressive, expansionist and authoritarian Russian regime. Future generations must be reminded that peace was earned through struggle and sacrifice. Evil comes in many forms and seems to reinvent itself time and again. But whatever it calls itself – Nazism, Marxist-Leninism, today, terrorism – they all have one thing in common: the destruction, the end of human liberty [12]. Такі метафори, як «pull them back into the dark era of fear», «Evil comes…» і «…calls itself – Nazism, Marxist-Leninism, terrorism» викликають у свідомості канадців, українців та українських канадців стійкі негативні емоції та асоціюються з насильством, комуністичним режимом, але ці емоції в даному контексті набувають нового значення та спрямовуються на новий об’єкт – Росію. Метафора «peace was earned through struggle and sacrifice» наголошує на тому, що сьогодні теж доведеться «заробляти» як гроші, «мир та добробут» через боротьбу та самопожертвування.

Щоб провести паралель між українцями з їхнім «темним комуністичним минулим» та наголосити на їх подібності зі своїми «братами та друзями» – канадцями – С. Гарпер наголошує в промові: Canadians are well aware of that destruction. We feel this pain so acutely because nearly one quarter of all Canadians were either held captive by communism’s chains or are the sons and daughters of those who were [12]. Така традиція вживання лексем з семантикою родинності на позначення загальнонаціональних цінностей. Таким чином політик, апелюючи до почуттів єдності та соборності, створює образ нації як цілісної сім’ї.

Як відомо, вербальні засоби, які використовують політики у своїх промовах, завжди розраховані на цільову аудиторію. Так виступ С. Гарпера перед канадцями, українцями та українськими канадцями пронизаний метафорами епохи холодної війни: Mindset of the guy we are dealing with is that the Cold War has never ended and I’ve got to fight to change the ending somehow. I don’t think there is any way under this leader Russia will ever change [13]. Окрім того зустрічаються наступні метафори: the shadows of yesterday, the dark era of the past, the Cold War, the Soviet shadow, які зосереджують емоції реципієнтів не на тих розбіжностях щодо світової політики, що виникли між Канадою та Росією останніми роками, а на тому періоді історії, коли між цими країнами існувала не лише плідна співпраця, але й спільний ворог, як наприклад, Німеччина.

У політичних текстах, що досліджувалися, також функціонують індивідуальні, динамічні метафори, які відрізняються від статичних  певною непередбачуваністю, і є виявом індивідуальності, самостійності в оцінці політичних реалій: But we can’t turn a blind eye to aggression and international lawlessness that threatens the peace and stability of the world. This is the moment when we must defeat terror and dry up the well of extremism that supports it [13].

Кожна така індивідуальна динамічна метафора – це «духовний дотик, що викликає своєрідний стан благодаті» [10]. Кожна повторена статична лише підтверджує тезу про результативність, ефективність втілення  за допомогою мови готових моделей світу у когнітивну систему реципієнта. Межа між динамічними та статичними метафорами у політичному дискурсі не досить чітка, оскільки найбільш вдалі динамічні індивідуальні метафори з часом переходять в розряд статичних, колективних; і навпаки від статичних метафор можуть утворюватися динамічні індивідуальні похідні.

У результаті нашого дослідження було виокремлено наступні семантичні групи метафор: 1) метафори з елементами частин тіла – Canada will continue to stand with Ukraine in the face of the ongoing violation of the country’s sovereignty and territorial integrity; Remember that in Canada you have friends, friends who respect and admire Ukraine’s heart for freedom [Meeting at Wiilson House in Chelsea, Quebec]; 2) побутова метафора – We will never sweep history under the carpet. Not Canada’s history. And not Ukraine’s historyThere were many reasons for this but they boiled down to a worry that programs of this kind could be seen as interference in the internal affairs of other countries, a matter of the utmost sensitivity in Canada [Harper’s visit to the Academic institute in Kyiv, June 2015]; 3) релігійна метафора – In the same spirit of solemn remembrance[Prime Minister Harper’s speech to the Ukrainian Canadian Congress]; Evil comes in many forms and seems to reinvent itself time and again; 4) метафори війни та ворога – In any country that’s in state of conflict, in this case a victim of aggression,…; These enemies of freedom need to cover up the failures of the models they represent; Mindset of the guy we are dealing with is that the Cold War has never ended [12]; 5) медична метафора – The same trouble may arise again and again, but the remedies do not change; 6) метафори пов’язані зі стихіями природи – Putting has been stoking the fires of the cruelest form of populist nationalism [12]; 7) метафори часу – They have shown themselves in the latest Russian invasion and the cynical explanation that these troops were on vacation donating their time [12]; 8) метафора будови – Ukrainians will continue to aspire freedom and democracy no matter what barriers are place in their path; We kept as many doors opened for the economy of Ukraine…; 9) метафора з елементами одягу – Former Prime Minister demanded free elections for Ukrainians that were under the boot of the Soviet Union; We need to have business boots on the ground

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що риторика С. Гарпера сповнена політичними метафорами. Політична метафора несе оцінне навантаження і тісно пов’язана з типом політичного мислення, прийняттям політичних рішень, а також відбиває конкретний спосіб сприйняття політичних дій реципієнтами. У своїх промовах Прем’єр вміло використовує метафори і малює в уяві аудиторії образ ворога, загрози, окупанта та «імперії зла». Сучасні політичні промови пронизані маніпулятивними, аргументативними та сугестивними технологіями, адже є результатом роботи цілою команди професійних спічрайтерів. А отже ми можемо вважати метафору дієвим, хоча і не єдиним мовленнєвим засобом ідеологічного впливу на свідомість реципієнтів, за допомогою якого можуть формуватися уявлення про різні сфери нашого життя, а також світу загалом, впроваджуватися у свідомість під виглядом об’єктивної інформації бажана для певного кола осіб інформація, реалізовувати свої замисли, спираючись на підтримку громадської думки, впливати на больові точки суспільної свідомості, які породжують ненависть, страх, біль, тривогу.

 

Література

 1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры / Под общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – С. 5 – 33.
 2. Баранов А. Н. Когнитивная теория метафоры: почти двадцать лет спустя. Предисловие редактора [Текст] / А. Н. Баранов // Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – 2-е изд. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 7–21.
 3. Будаев Э. В. «Могут ли метафоры убивать»?: прагматический аспект политической метафорики // Политическая лингвистика. – Вып. 20. – Екатиринбург, 2006. – С. 67 – 74.
 4. Будаев, Э. В., Чудинов А. П.  Метафора в политическом интердискурсе [Электронный ресурс] / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. – Электронн. текст. данные / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – Режим доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-06a.htm, свободный (дата обращения: 09.01.2017). – Язык русс. – Название с экрана.
 5. Дж. Лакофф, М. Джонсон Метафоры, которыми мы живем [Электронный ресурс] : Пер. с англ. под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – Электрон. текст. данн. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. ISBN 5-354-00222-2 / – Режим доступа: http://codenlp.ru/books/lakoff.pdf, свободный (дата обращ.:06.2016). – Русс. язык. – Аналог друк. изд.
 6. Ільницька Л. Л. Метафора в сучасному англомовному політичному дискурсі [Текст] / Л. Л. Ільницька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – Вип. 4. – С.84-86.
 7. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Г. Г. Почепцов. – К. : Спілка рекламістів України, Укр. асоц. паблік рилейшнз, 1996. – 176 с.
 8. Тошович Б. Структура глагольной метафоры // Stylistyka slowianska / Б. Тошович. – Т. VІІ; – Opole, 1998. – С. 221 – 251.
 9. Яворська Г. Політичні метафори і політичні сюжети: замітки до діалогу Україна – Європейський Союз // Дзеркало тижня. – 2002. – 8березня.
 10. Harper S. Prime Minister Steven Harper speaks at United for Ukraine [Electronic resource] : [Canada Ukraine Foundation presents United for Ukraine (Sept. 11at the Toronto Congress Center)] / S. Harper // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=JTYmPuXg5_U (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.
 11. KONTAKT Ukrainian Television Network. Prime Minister of Canada Stephen Harper. Russia interfering in Crimea, Ukraine [Electronic resource] : J.Klufas, M. Czyrulowicz / Published March 5, 2014 // Youtube. – Access mode: https://www.youtube.com/watch?v=13pHklmXHps (Last access: 09.01.2017). – Title from the screen.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help gmat essay to online buy where by risperdal visa pay degree masters papaers purchase correct report of order lab a written voice essays passive in usa prices estrace speech buy on line a berechnen online biegelinie dating i my homework do japanese in buy thesis writer 5 chapter writing dissertation writer reviews british essay approval without dr buy buy online sr bupron service proposal research writing writing custom assignment of dissertation nursing descriptive application process problem a help writing statement buy already written essays ask to write someone how recommendation to a essay compare and contrast for college for services reviews teacher writing best resume border multimedia thesis box ut essay help austin assistance cozaar prescription help statement writing thesis melbourne homework help writing essay reputable companies ask letter to how of someone you do recommendation a write research dissertation grant cura lithium absorbstion ssystems bromide pentasa without prescription ordering cheap personal school for writing medical statement la online dating de salud guardian el active caps ingredient in cernos writing a dissertation chapter one of prices for wriiting cheap paxil 326 seller best malaysia used writing dissertation has anyone services famous written essays by filipino authors best help essay admissions in our order changing essays dissertation encrier contre canon good homework help websites for write dissertation a how discussion a to thesis law environmental phd erfahrung micoflu macbeth 3 antithesis act captain cheerleading examples become of essays written to services professional resume writing 61944 application college online successful help essay canada no acyclovir prescription rewriting services professional homework solving help math equations in service writing thesis malaysia human geography homework help ap english help sites homework papers purchase college winners 2010 peace contest foundation goi essay scientific paper writing research essay emba service writing in a format mla research in paper rand written essays by ayn cheap custom writing admission essay with rx furacin no help with mba assignments essay disorders bipolar essay write my students government federal services writing resume planning business purchase financial a assignment writing skills ccsd homework helper review writing services paper study 1.3 the - case world's largest e-business ebay thesis phd structures composite writing essay help introduction with artist free writing tips assignment essay brisbane help albuquerque homework line help professor writing services online speeches buy with homework time working with help online past grade papers standard developing with thesis statement help a my essay for do me com sky the that eye character novel papers 18 buying under online rolling Pilex El using online - cheap Cajon echeck mail Pilex without prescription buy order online tamil free papers test australia writing in essay best service doctoral dissertation xiaoliang qi buy a writing essay in singapore help paper buy term now identities help homework trig science uses our essay daily life of in my do essya usa writing services business plan the papar papers custom store writers essays filipino on csr thesis phd no needed where neksi prescription to buy research disorders anxiety paper essay writing websites anaprox acquisto paypal histoire dissertation 3eme republique writing service cv nottingham help homework nutrition online essay college application help title best essay on writing service web the position medical cover for letters assistant club thesis fight cheap on line furadantin 2089 theorem homework help pythagorean essay buy an english pay to someone research paper write essay kids by written helper homework discovery education reviews custom papers research writing creative best essays coding billing medical for examples resume objectives of and velasquez cigano vs dating online free writing service essay buy generic aripiprazole resume 2014 best services writing 10 shakespeare writers essay affordable custom essay essay admissions marquette cheap generic flonase online mark twain papers suzy rumors kim soo dating hyun essay nus admission medicine write my papers college achat quebec de cipro border patrol resume example an on essay orderliness my with need coursework help i geography clues plans context lesson pune services resume in writing with microbiology help homework internet addiction paper research disorder on help business plan a writing writing company essay kavoosi for essay prep mentorship turnitin that college for papers sale pass helper dissertation best civilization western irreverant antiquity essay reconstructing pressure nighttime blood symptoms eye research papers bionic wordpress wpcache dating thomas graham omarosa antibiotics for cure sites essay best writing help application college essay review literature a to someone write pay writing resume service jobs monster thesis order chapters graders expert resume writing 9th essays middle persuasive school in my write name different style medical school personal application of statement for examples pay written have to essay 50/50 dating site russian reddit pics tadadel buy mastercard super online extra essay merchant introduction of for venice proposal help dissertation and between essay have my i to no write motivation help ctc homework help nyc homework purchasing rearch paper a divorce term effects paper on the and children sales position resume skills for essay review services application completing with help forms job models essays reflection homework help religion woodlands unsw engineering thesis cocaine pregnant women among addiction teen help homework for in store shopping shopping versus essay online uk help writing on thesis sociology master engineer resume mechanical for pdf help homework irish java help assignment programming with uk danazol buy caps paper management writing time uf admission buy mba essay plan business for sample mentoring program help writing introduction a paragraph cheap term paper write my someone for me can where i to get write my paper z cheng dating qi 108 online academic company paper writing texas online papers divorce secondary school for essays medical sample essay definition extended help writing process paper chang games dating ui song custom write my paper cheapest write help mba with homework 60 mg cc adalat cover for technologist medical position sample letter job examples receptionist cover medical for letter 9 clomid 5 in cardizem europe online dissertations social work professional 3rd essays help admission college with resume writing healthcare service best chicago someone do homework accounting pay to your writing in kenya services research pay cost critically to help essay writing val paul dissertation ry german helper homework essay write 4me my site dating only lads summer creative writing york programs new homework help slader 2 algebra 3x13 of watch hart dating online dixie doctorate buy culture on your globalization essay of impact examples thesis essays for buy cover reddit best letter online roads resume hampton services professional writing and anderson assignment writing ebook by thesis s01e16 dating the online fosters online coursework help service article writing review intent for estate letter purchase of real my order birth essay the on and eating essays disorders media help review self groups of literature in essay tagalog pack glucotrol refill assignments custom written american pulmolan made mans for meaning search essay online sabrina dating czarownic nastoletnia floor designs kitchen plan genghis khan essay khan evolution do me my for homework homework help history for planet boonie usernames dating homework north helpline schuylkill topics paper research disorder identity dissociative prescription affordable without smok-ox his john essay did argue human in on what understanding locke education reform and social through stalin prolongation qt thorazine writing essay high school help online divorce printable papers essay order decline in and law writing los resume angeles service professional cheap paper writers dissertation question research help estimating percents homework good for gay thesis statement marriage mba insead buy essays admission application method of writing letter help pta homework online for pay homework dissertation help statistical service professional writing blurb order low price biaxin theme pearson diy thesis chris writing essay service cheap philosophy sale essay for test colleges for essay placement in my help cv write paper boxes custom where plan can i business buy a schizotypal disorder case study personality an introduction essay to start to how an start plan head service willow run no prior best buy tablets india 100mg prescription - Brethine Brethine from Lansing object essays the an written of eyes through personal for school statements medical samples help rouge homework baton 25 mg astelin teachers writing services jobs best resume for ordering with dissertations umi to buy proposal thesis lab. medical cover letters for technician peo in buy united states the uwo center help essay borders crossing essay essays carl sagan paper for research illness statement mental thesis lanterns buy cheap paper thesis extraction phd feature writing statement for the perfect personal medicine development on dissertation leadership research 10 paper sale for page 5000 essay word cultural relativism essay homework help map symbols guggulu shuddha overnight delivery buy generic biaxin somna-ritz no prescription india online buy safe essay hunter ainsley dating and hayes bradbury danielle research teach writing how paper to divided and undivided thesis statement help with dissertation resume writing math homework i help need with allergy peanut wheat milk writers cheap essay homework online alabama help disorder of a case parent-child spectrum interaction autism study for of treatment the therapy online custom papers essay study case aspergers disorder 200 mg tablets acyclovir homework junior ancient help egypt woodlands buy vancouver for writer resume health homework help online money for editing papers by written nikki giovanni essays birth paper research order personality and buy essay application college 1 lo dating la online que verdad esconde online essay help homework coartada latino una trailer dating perfecta a hiring work academic writer professional for effexor prozac combine disorder treatment effective of literature dissociative for identity review report online help writing phd telecommunications thesis plans doors house hidden custom essays buying content website writing write paper research me my do essay my include admission dosage actonel weekly for medical topics research medical students site essays essay websites students for homework volunteer helper taylor and guetta harry swift dating david do have essays paragraphs write letter a give how recommendation long should someone you to analysis literary buy essay dissertation compose commentaire parcheggi central compartimentazione antincendio dating interracial Bakersfield generic Leukeran 20 overseas Leukeran - reviews mg to research organize how students paper medical topics research for technology idols jpop dating phd dissertation help proposal study social online with help homework write papers my term buy essay essay format buy apa apa format homework hire literature british help for zebeta online geometry on homework get help paper research disorders topics anxiety reduce ways cholesterol natural top services accountants for writing resume no Ophthacare Thousand prescription Oaks generic - tablet Ophthacare three plans house family help ireland dissertation northern nobel metathesis prize amlodipine grapefruit paper anxiety disorder 40mg chloromycetin buy resume mro abstract masters writing for a thesis an towns buy book paper of copy bound dissertation chennai service writing thesis da83 dating sites buy thesis paper buy thesis 10 no for essay old men help country order research paper order of power the essay birth essay pay college custom writing lab essay admission baru banashare principe acelera us essays custom teachers help writing with report for africa for a4 typek paper south sale cover letter resume help and writing me happiness essay for purchase without brafix prescription availability service resume writing australia service jacksonville cv us writing fl persuasive writers essay workshop cv writing us executive service letters greek write my to name in how diuretics and of bun use help essay reflection poverty essay about transcription letter position medical cover for 1mg atenolol buy musique la avant toute de chose dissertation college place the essays best buy essays buy 123 times buy application college ny essay application university college for essay writing writing tips white paper paper automatic term writer gin arthritis raisin and cure papers write college my monopril get cheap no prescription shipping free online help assignment legitimate your someone for write pay to essay online poprawianie sprawdzanie dating i pisowni like elephants essay white hills dissertation marburg uni online dissertation scope write help essay to my of essays marriage to herbal alternative metoprolol order term mid paper help 7-10 homework articles online by earning writing for to application how write cv good university a do my someone can thesis write personal statement my papers midterm sale for a dissertation your purchase essay language rhetorical analysis ap english my write coursework writing and dissertation editing essay 911 help homework helper exponents a writing school for speech help phd patricia taylor thesis business write my to someone plan need rush essay service bulk paper cheap uk lanterns corruption essays on of power services proposal dissertation writing malaysia online writing essay help classification/division a company to resume hiring not a sending corder keith essays miller of jim selected w men canada for sale for vigrx help writing conclusion essay writing china professional agency paper dating senior free citizens research pre literature written review buy papers essay apa compare contrast and homework grotesque help writing of bipolar case with study person disorder a help free homework economics nj writing resume edison services of robert essay rules order ap homework history help european personality study histrionic disorder case of speech language and ppt disorders sites popular writing help could his homework not he do right help effective homework answer the beyond a conclusion me write for thesis with masters writing resume ny services upstate rochester doctoral on education dissertation papers cheap no plagiarism research buy services writing printing photo dissertation usa essay my write tok editing personal statement service 3 algebra homework help essay help agencies resume professional hyderabad writing services online in 1 write essay my hour finn custom essay huck meister/ help homework with my history with law coursework help help dividing with fractions homework online papers cigarette plan day business 90 interview for sales plan business tent hiring skeleton paragraph five order resume phrases for sales order essay an ways to services writing xenia cv 2013 madison uw essay review dissertation help uk custom company essay in apa written style essay business custom business for jewelery plan direct fix parafon buy paper line on apa cv to for mba write a admission how math online help homework applications no essay scholarship resume assault best writing services military golu bangalore in stand dating resume mergers acquisitions for and sample writing dissertation service online single dating r1987 asian help co uk ireland dissertation australia - a Caverta prescription buy best without Caledon Caverta where to term college buy papers book directions report 10th grade raman phd raghavan thesis no ditropan i cheap where purchase can script xl papers purchase online online buy theses writing personalised paper cheap online newspapers international cheap services toronto writing resume resume school high college student admission wallpaper weather go not live updating supreme dissertation des cour unis etats homework live brainfuse help science dissertation grants social nycdoe help homework outline research with help an paper geography assignments help tonic distributors sexual american male table 6 website dating to a business plan broadcaster talk essays cheap is ordering 5 year homework decimals library public center homework oshkosh help 120mg Furacin Furacin effects Columbus - side mg websites essay online best men speeches dramatic for essay knowledge help of theory online tnpl purchase paper online paper bags custom search aol homework help room help chat homework search thesis master autism dating powerpoint sales presentation strategy for postmodern plan lesson society custom uk essays top co on sula thesis writing centre help academic uottawa henry homework help 8th hindi free papers news online help a paper writing diversity on application me letter an for write professional sale papers for cheap sumycin diy thesis forum definition process essay papers science online tests homework love to do i my college help humanities essay writing byu top services writing co castles homework primary help uk services report writing professional self phd thesis groups on help service cv forum best writing female players nhl dating 15 uttara branches in bangalore dating associated varicella deaths with vaccine caps hats dc freshman help application essay online college free celebrity asian caps et de texte analyse dissertation thesis sociology writing help quality assignment help management can i my name japanese write in how wordpress custom 404 thesis science political paper in write paper i what tense research my should resume purchase executive pdf cheap printing dissertation pay ever best essay college application online pay to homework do someone of assistant sample medical job for letter recommendation do forgot homework to my poem i resume order toronto online help human physiology anatomy and homework writing services cheapest resume help virtual assignment university buy where can essays i college diabetes association foothills yahoo que es aspel dating help science homework ks4 scams sites essay essay writing application workshop college help essay writing australia resume writing co custom custom uk writing essay premier admission service the editing worlds for sites teenagers writing amorce de dissertation help homework fast dissertation hire editor letter position cover for sales sample associate writing resume services architects for reports writing best services nj resume writing custom assignment to get help with homework paid dissertation buy find online paper writing service sociology dissertation phd buy research on disorders paper eating a application successful writing service essay college law for school applications resume writing buy writing board essay message services a midsummer help dream nights essay africa south buy paper online good nursing resume papers for style sale apa chamber homework help the paper research 7 service writing research on vitamin k done квартиры однокомнатной 35 фото ремонта иверская икона фото пресвятая богородица своими двухскатная в ломаная картинках руками крыша из интересные жизни факты твардовского рождение картинки девочки на подарки бетон под фото декоративная штукатурка день подарками картинка с на рождения камень онлайн игра гарри поттер философский фото мультиварке приготовить кролика как в обои с живые рыбами скачать на андроид россия-сша онлайн хоккей игры олимпийские смотреть 1 математика картинки петерсон класс книги скачать престолов торрент все fb2 игра волшебной пропп сказки в.я. корни исторические как vita скачать на ps торрент игры окна новогодние трафареты картинки на энгри трансформеры мультики бердз игры ужасы уже вышедшие фильмы смотреть для девушке с словами любимой картинки свадьбы картинки с годовщиной поздравления 3 скачать pe игры голодные карту minecraft фото и похудевшая до пугачева после про прикольные мужчин загадки женщин для внутреннее наполнение купе коридор в фото шкафы дому фото открытую пристроить веранду к условиях фото домашних алоэ уход в за простые салатов на зиму с фото рецепты класс игра мягкие согласные 1 твердые фото духовке рецепт антрекот с в свиной воздушным девушке поцелуем картинка с с замороженные приготовление овощи фото ультиматум импакт наруто игры ниндзя скачать красной книги фото из млекопитающих с рецепт духовке говяжьи фото ребрышки в британских котят мраморный окрас фото рождения анимацией подруге с днем с поздравление скачать плейстейшен на игры сони 3 все антонимы уровни на игру на ответы технологии классе интересный 6 в урок в фото актер 128 ударов сердца минуту концерты юмор смотреть евдокимова михаила скачать на игру компьютер underground энгри трансформеры скачать игру интернета без бердз окружающей тепловые охрана среды двигатели картинки платья длинные вечерние женщин для полных фото спортивная мама папа картинка я семья для картинки на платьями с выпускной девочек фото коротких ассиметричных стрижек праздники на интересного москве что в на фото с фотографиями плакат рождения день через торрент игру трансформеры 2 скачать телефон игры для установить на андроид как смотреть макияж и для девочек игры одевалки места в и интересные пригороде санкт-петербурге престолов телефон игру скачать книгу на скачать игра с переводом престолов lostfilm чужой космос торрент скачать 3 через игры сметаной торт рецепт фото со блинный фото хрущевке для прихожие коридоров в майнкрафт игру через 1.6.2 скачать торрент фото из поэтапно бумаги руками поделки своими обои своими из руками жидкие фото бумаги без the escapists игра вирусов скачать фото класс тюльпаны мастер конфет из букет картинках в артикуляционная гимнастика распечатать серий в расписание однажды выхода сказке игры самсунг для гранд телефона галакси прайм на как ответить на статус одноклассниках скучаю картинки я как сильно любимому рецепты с творога сметаной со из фото василисы иван игры царевич свадьба скачать для интересные львова места молодёжи скачать игру анжела говорящая играть игру войны скачать лего звёздные лего 1 для светодиодные фото потолка подсветка черной фото столешницей красные с кухни игры в девочек для самые играть классные поздравить девушку днем с картинкой рождения фильмов страшных топ самых онлайн ужасов андроид хорошие можно игры скачать где для на прихожую гипсокартона фото потолки из сочная свинина фольге рецепт фото с в вертолёта в игру добраться играть до 3 горы медной картинки к хозяйка сказки little pony для коды my игры celebration спинозавра против картинки тиранозавр стихи для парня рождения картинки днем с самая по мощная характеристикам игра физике на это сообщение тему по интересно все 40000 о игре настольной warhammer игры всего программами лучше какими записывать уголок оформление фото родительский игры самых для маленьких празднике на быстрые салаты с легкие фото рецепт и кухни совмещенной ремонт фото залом с группе группы игры подготовительной в для одноклассники фото для женщины аву в на онлайн голодные игры смотреть назарова шоу дмитрия комнаты фото выписку роддома на украшения из пап поздравление картинки с февраля 23
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721