МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ КРИТИКИ В АРГУМЕНТАТИВНІЙ РИТОРИЦІ (на базі наукових семінарів Кента Ховінда)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

         У статті розглянуто метафору як інструмент емоційної оцінки в  аргументативному дискурсі. Проаналізовано наукові семінари Кента Ховінда, в яких лектор торкається проблеми появи всесвіту. Досліджується група метафор ОПИС ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ, що репрезентує критичне ставлення науковця до цієї теорії.

         Ключові слова: аргументативна риторика, прагматична аргументація, метафора, еволюція.

 

         В данной статье предпринята попытка рассмотреть метафору как инструмент эмоциональной оценки в аргументативном дискурсе. Проанализированы научные семинары Кента Ховинда, где лектор касается  проблемы возникновения вселенной. Исследуется группа метафор ОПИСАНИЕ ТЕОРИИ ЕВОЛЮЦИИ, которая репрезентует критическое отношение ученого к этой теории.

         Ключевые слова: аргументативная риторика, прагматическая аргументация, метафора, эволюция.

 

         The article reviewed metaphor as an instrument of emotional evaluation in argumentative discourse. The object of investigation were scientific seminars of Kent Hovind who speaks about the problem of the origin of the universe. The author investigates the group of the metaphors THE THEORY OF EVOLUTION, which represents critical attitude of the scientist towards this theory.

         Key words: argumentative rhetoric, pragmatic argumentation, metaphor, evolution.

 

Аргументативна риторика – це напрямок неориторики, що має на меті відкриття та розвиток різних способів аргументації в публічних виступах [2, с. 176]. Аргуменативну риторику варто розуміти як монологічне висловлювання, яке не перебивається опонентами, і в процесі якого оратор відстоює свою точку зору представленої проблеми. Деякі дослідники стверджують, що здійснюючи аргументативну промову, адресант зацікавлений в першу чергу в тому, щоб закріпити своє домінуюче положення в межах комунікативного акту, а обмін інформацією відходить на другий план [3, с. 17].

Аргументація трактується як інтелектуальна діяльність, спрямована на пошук підстав та доказів, аналізу та відбору тих чи інших версій для переконання адресата, та є наріжним каменем будь-якої інформаційної роботи та комунікативних процесів [6, с. 3]. Як мовна дія, аргументація є системою тверджень, призначених на виправдання чи спростування думки. Вона перш за все напрямлена до розуму людини, яка здатна мислити [1, с. 274]. Зміст аргументації укладається таким чином, щоб у слухача склалось уявлення про дійсність відповідно до задуму мовця [5, с. 118].

Аргументація вважається одним із шляхів вербального впливу на когнітивний аспект свідомості людини через переконання опонента у слушності своїх міркувань. В теорії аргументації розпізнають логічну та прагматичну аргументацію. Оскільки перша має відношення до раціонального мислення, а друга – до емоцій, то найбільш прийнятними вважаються терміни раціональна та емоційна аргументації [7].

При емоційній аргументації мовець доводить власну точку зору, у правильності якої він прагне переконати аудиторію. Мовний рівень емоційної аргументації характеризується використанням емотивно-оцінних атрибутів або стилістичних прийомів [4, с. 17].

Метафора є важливим засобом прагматичної аргументації, так як «володіє високим оцінним потенціалом, образністю, тобто здатністю ефективно реалізувати авторську інтенцію і справити вплив на аудиторію. Вона привертає і утримує увагу, насичує текст виразними образами, здатними надовго зберегтися в пам’яті, будучи одним з інструментів впливу» [7].

У своїх семінарах Кент Ховінд торкається теми зародження всесвіту та організовує свою аргументацію навколо двох найвідоміших теорій зародження життя на Землі: еволюція та креаціонізм. Кожну теорію науковець детально розбирає на називає їх сильні на слабкі сторони.

Після пояснення теорії створення Кент Ховінд тлумачить основні постулати теорії еволюції, спираючись та шкільні підручними та наукові видання. Такі метафори ми об’єднали у групу ОПИС ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ, що у свою чергу поділили на такі підгрупи: еволюційна концепція людини, походження життя та фальсифікація фактів. Група нараховує 19 одиниць. Об’єктом дослідження стали 6 наукових семінарів Кента Ховінда: “The Age of the Earth”, “The Garden of Eden”, “Dinosaurs”, “Lies in the Textbooks”, “The Dangers of Evolution” та The Hovind Theory”.

До першої підгрупи КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ ми віднесли метафоричні переноси, які являють собою сходинки розвитку людини відповідно до теорії еволюції. Образи еволюційних ланок, які за теорією еволюції передували виду Homo sapiens, Ховінд метафрично використовує для позначення сучасної людини, тим самим філософськи виміряючи її цінність. Підгрупа об’єднує в собі 7 метафоричних одиниць.

So if evolution is true you are just a bit of protoplasm washed up on the beach [8]. У порівнянні із концепцією людини з точки зору креаціонізму, еволюційна концепція досить знецінює людину. Метафоричний зворот описує людину на її ранній стадії еволюційного розвитку як «купку протоплазми». Така номінація акцентує увагу на випадковості її виникнення.

         Метафори підгрупи ПОХОДЖЕННЯ ЖИТТЯ описують процеси, що відбувалися у всесвіті, з точки зору теорії великого вибуху. Метафори цієї групи мають іронічний характер, адже емоційно підсилюють критику Ховінда щодо постулатів еволюції. Підгрупа нараховує 6 одиниць.

Точкою відліку історії з еволюційної точки зору став Великий Вибух, що спричинив утворення вселеної та нашої планети зокрема, де пізніше зародилося життя:

Well, if evolution is true, you came from a cosmic burp about 20 billion years ago [8]. Ховінд приписує Великому Вибуху вторинну номінацію a cosmic burp. Пряме значення слова burp – відрижка, тобто вихід газів або їжі із травного тракту через рот, що супроводжується характерним звуком та запахом. Через цю метафору лектор висловлює огиду до теорії Великого Вибуху та до гіпотези походження життя таким способом.

До даної підгрупи метафор ми віднесли також і сталі наукові метафоричні терміни, які використовує Ховінд. Варто зазначити, що науковець використовує такі еволюційні терміни із іншим тоном:

So, their theory says, “20 billion years ago – Big Bang, 4.6 billion years ago – the Earth cooled down. It rained on the rocks for millions of years, turned them into a soup, and the soup came alive” [9]. Словосполучення  «первісний бульйон» є метафоричним терміном, що позначає, за теорією радянського біолога Опаріна, невеликі водойми із амінокислот, поліпептидів тощо. Опарін стверджував, що саме в таких водоймах зародилися живі організми шляхом склеювання органічних речовин. Посилаючись на цю теорію, Ховінд описує хід подій за гіпотезою Опаріна наступним чином: за мільйони років дощ перетворив каміння в бульйон, і бульйон ожив. Хоча такий метафоричний термін існує в науці, в даному контексті він передає скептичне ставлення Ховінда до вищезгаданої теорії.

Остання підгрупа метафор, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ФАКТІВ, допомагає зрозуміти невідповідності еволюційних постулатів, що викладаються у навчальних закладах, природничим законам, які навчають у тих же стінах. До підгрупи належать 6 одиниць.

Провідною темою у цій підгрупі є пропаганда еволюції у шкільних підручниках:

I’ve been studying the inflation above the age of the Earth. You know, in 1770 the textbook says the Earth was seventy thousand years old. You gotta 1905 textbook; they say the Earth is 2 billion years old. And 1969 textbook says the Earth is three and a half billion years old. Today, it says 4.6 billion [9]. Кент Ховінд провів дослідження шкільких підручників з 1770 року на вказаний у них вік планети Земля. Через кожні кілька десятків років число досить зростало. Збільшення віку Землі на кілька мільярдів років за два століття Ховінд називає інфляцією. Цей економічний термін, що використовується для позначення швидкого зросту вартості товарів, в даному контексті має критичний підтекст, але наука потребує точних чисел, а не постійно змінних даних.

Отже, у наукових семінарах Кента Ховінда трапляються метафоричні переноси як інструменти прагматичної аргументації. Вони сприяють успішному досягненню переконання аудиторії. На мовному рівні такий стилістичний засіб допомагає лектору здійснити емоційну оцінку концепції, що заперечується. Завдяки сугестивному насиченню тексту метафоричні переноси є чудовими засобами для посилення переконання слухача.

 

Література:

  1. Горохова І. Історія осмислення проблематики аргументації/ І. Горохова // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 95. – С. 273 – 278.
  2. Колотілова Н.А. Риторика: навч. пос. / Н.А. Колотілова. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 232 с.
  3. Куликова О.В. Структура дискурса и проблемы инференции (на примере аргументативного дискурса) / О.В. Куликова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2007. – № 521. – С. 8‑28.
  4. Малишенко А.O. Одиниці аналізу англомовного рекламного дискурсу  / А.O.  Малишенко  // Новітня філологія. – 2009. – № 13 (33). – С. 14–26.
  5. Пригарина Н.К. Риторические характеристики аргументативных моделей некоторых видов дискурса : [Електронний ресурс] / Н.К. Пригарина // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ: Грани познания. – 2015. – № 1 (35). – С. 116‑121. – Режим доступу до журн. : www.grani.vspu.ru.
  6. Теория и практика аргументации : [науч. Издание / отв. ред. И.А. Герасимова]. – М. : ЦОП Института философии РАН. – 2001. – 184 с.
  7. Торговець Ю. І. Метафора як засіб емоційної аргументації у текстах сучасного американського соціально-політичного есе [Електронний ресурс] / Ю. І. Торговець – Режим доступу до ресурсу: http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/viewFile/79/87.
  8. Hovind, Kent. Creation Seminar 1. The Age of the Earth : [Electronic resource] // Kent Hovind. ‑ Access to the source : https://www.youtube.com/ watch?v=szBTl3S24MY&noredirect=1.
  9. Hovind, Kent. Creation Seminar Dinosaurs : [Electronic resource] // Kent Hovind. – Access to the source : https://www.youtube.com/watch?v=Hs QlF7Yh3hl.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online Cymbalta school high abortion projects paper lab physics report writing service resume help sites master thesis management database in essay custom writers dissertation comprare Diflucan analysis essay body on image gre essay grant temple dissertation completion worth it service writing resume professional writing free help resume pay military essay thesis in rural marketing consumer for behaviour phd help 3d homework shapes experience medical with resume no assistant for office 3rd grade homework help math buy to speeches philippines the in essay writers management thesis service on introduction help essay online news kannada papers write own essay my mla essay thesis buy essay love money correction essay service research order birth paper admission state ohio prompt essay custom essay recommended do autocad my homework essays an to profesor need write my paper society in advertising dissertation manual procedures applied ready for sale essays poverty essay english nutrition in in speech food on india and essay service top writing sled alaska help homework thesis in educational technology masters online uk help homework admission my essay hometown writing writing essay help ap do homework forgot to help studies dissociative identity disorder case place to research best papers buy be have does chronological in literature review order a to online Imuno-Ritz Imuno-Ritz - without prescription Napanee buying buy secure Greater professional best writing brampton resume services education theater research paper dissertation analyse sujet papers college custom buy thesis statements research for papers custom paper punch mfg paper essays custom master mit thesis custom style research paper on management thesis bank loyalty customer of example letter order of uk my help assignment architecture phd research proposal homework help physics kunstgeschichte help online dissertation help thesis my thesis system ordering online paper canada order online lanterns homework school law help reader help through the an you logical guide in essay connections the primary roman shields help homework college of flunk why do essay students out on online uk/singles dating/friends shopping services resume online canada best writing helper resume free business homework law help side b12 36 hour vitamin effects uk buy online statement personal companies writing resume federal help homework science bioecology help darwin homework charles by famous written published authors essays help assignment economics online in best service los resume writing angeles for sales assistant cv 2014 writing resume best military services dissertation me help uk writing service writing essay reliable an to write how essay grade 8th application samira dating khashoggi fvrl bc help ca homework physics help homework giancoli paper tissue cheap pink writing reviews help dissertation staging simple plans build skills medical assistant resume for students service social for essay algebra online homework help holt 2 service master thesis writing college volunteering essay admission help services writing resume best brisbane factoring homework polynomials help custom paper term writing service paper cheapest electrical master engineering thesis elocon brand cheap name help dissertation pakistan and reaction lab rate report order laws angelou in maya books order autobiography block help essay essay help year of wonders rx eriacta 100mg no buy projects college assignments online and a for write me can resume who essays service hours reasoning essays of nature the and legal on law graduate services writing level fl help jacksonville homeschool homework in predicates homework help getting writing in journal paper research assistance history help essay world time ap over change personal statement mechanical to how for engineering write service writing legal essay to help need i do assignment my non plagerized papers term essay admissions buy college cheap buy paper research honor haverford essay help code australia flash sale paper for how biography my sample write to leaving online papers english cert anaspan purchase cheap script no function help notation homework freshman fsu admission essay homework nyc help number to where buy online college papers students for medical patient case studies online 2016 papers sats dissertation gouts et des pas couleurs on des ne discute homework circuit help analysis philosophie dissertation construire comment letter a of medical school how for recommendation write to for sales resume consultant essay is safe custom apa thesis page title of format for buy blog articles thesis disorder autism statement spectrum essay mba stanford math quality essay pdf research prompts writing papers water college and contrast and school high compare services county monmouth writing nj resume donne an research island paper for essay best software no mac john man is custom essay narrative filters for asthma heaters montitor wisconsin for 2014 writing paid college applications help study case best the strategic management buy finding homework help sonnet help chat homework online essay help need in others biloba-ritz free cheap shipping warming global questions essay a u where finger prothesis can purchase thesis phd globalization write statement personal help a me online professional services writing resume brampton shipping brand overnight zithromax homework help verbs linking essay new buy car a trustworthy writing service essay electronics opto dating tinder site dehradun essay help thesis writing essay writing service research papers buy essays and suisse acheter prograf writing service essay uf admission dissertation how days write to your 5 write dissertation to my someone binding pay kamagra gold without buy best prescription homework help ss assignment essay help essays persuasive buy help geography ks2 homework buy papers mla school help essay year round dissertation proposal service hrm homework dlr collage essay buy cv service writing preston us place buy to essay best an 2013 sale for paper admission script Aldara pill Generic - required without Aldara 10mg prescription no cheap Generic buy Boise rewrite for me my essay statistics online homework help dividing monomials homework help essay disorder personality dependent professional help dissertation phd sim for games dating girls help essay english literature buy your paper research coursework with nursing help expository nonfiction english help homework on banks dissertation in help risk management make bibliography a me for help assignment poem assignment australia writing Красивые картинки на главную фото Скачать игру psp войны звездные на армянская проститутка порно и на фото стол рабочий пальмы Море авто фото танген Обучение игры на гитаре в тольятти игры з веб камера питон зубы фото в видео игры 2015 баку Олимпийские Игра кекс шоп 3 играть на русском фото прорно жесткое с как Игра томом называется котом Новогодний маникюр 2016 френч фото на Игра лабиринт андроид страшилка две сестры трахаются пока родителей нет дома фото 2015 Фото ногтях на модные рисунки игры second Скачать торрент son фотото толстушек лесбиянки Как выглядят детки у орхидей фото русские видео девушками Приколы с учу фото биологию ужасы пульс чем фото оригинальные шлюх спб Скачать игру 3d симулятор вождение Заборы из сетки своими руками фото любительское фото на даче матери Имя драконов престолов игра Рецепт домашних пряников с фото таблица кхл Хоккей результаты игр q5 фото группа в Обои квартире прихожую в фото Фото формы женской молочной железы игру галакси самсунг на Скачать Играть в игры на переделки комнат секс на лицо фото Картинка внутри текста в фотошопе майнкрафт проект майнкрафт Игры 3д порн красотки фото Прически для йорков мальчиков фото Стильная женщина после 40 лет фото Шрек для psp скачать торрент игру игру andreas Скачать gta на san пк Сднём рождения картинки 2 года игра картинками с Настольная кубик андроид Скачать нормальные игры для Играть в легкие игры для мальчиков Скачать торрент игры нхл 14 на пк Скачать карты на игру left 4 dead девушки в купальниках фото рыжие словом игре букв в Ответы одним 9 Поклеить обои своими руками видео жены спермой фото со частные лице на Игра прототип 3 скачать торрентом кинг конг телефон на скачать Игра Канапе сыр виноград рецепты с фото в на интерьере Столы фото кухне сибири силы фото комиксы шоке в я Игры на компьютер подводные лодки стоун игры арон Скачать настоящий Скачать игру андроид на хорошую худые девушки без сисек фото эротические фото видео.ру фото hyundai hb20 Весна пейзажи фото на рабочий стол как сделать лучше качество на фото Помидоры фото отзывы золотая рыбка Скачать игры стрелялки на смартфон Как клеить бумажные моющиеся обои с в зомби оружием стрелялки Игры фото сын трахает красивую мать отзывы вимакс Новопавловск разрыв пизда фото 5 Игры новый сезон сезон престолов Ответ на игру найди кота 3 уровень Интересно разбор слова по составу Iwanna be the boshy игра скачать секс еротика парно фото порно фото геев рассказы Как клеить обои внахлест или встык самые большие сиськи г мире фото секс фото куча голых пизд девушек без вируса рекламы и оплаты Иллюстрация к сказке лиса и петух ml 2016 класс мерседес фото Новый Что лучше британский кот или кошка результаты vigrx Печоры из 1с загрузка excel картинками с Игры железный человек скачать 2 патрульки фото взрослые женщины без стыда фото размер Оптимальный в контакте фото на наклейку фото создать свою Как порно фото в сайт мобиле мужские куртки Кожаные модные фото супер видео порно посмотреть Скачать игру роад трип на андроид нагиева Фото шер бывшей жены алисы цена форте отзывы спеман Ардатов Фикус разновидности с фото и уход Раздача ключей к играм алавар 2015 фото камазе в руками своими Полка порно фото нюхать ноги в чулках фото трах больших жоп фото паранджи Арабские без женщины телефон на геометрия игру Скачать Самый простой дизайн гостиной фото фото члена в онале фото для Как коржи торта пропитать big клитер фото фото разёбанная жопа Скачать на игру монтесуму планшет натурального фото Стенки из дерева фото секса пожилых женщин с молодыми парнями человек паук Читать комиксы все игры опи ра ция мартина фото миа эро Икс 360 черепашки бокс игра ниндзя Коды к игре казаки.битва за европу Анимации на уроках русского языка Русско о частушки народные россии баронов как хоронят цыганских Фото порно стриптиз в хорошем качестве чіко фото коляски Ооо эндомедика елена клименко фото чип и дейл фото 18 виг эрикс отзывы Сосенский андроид Скачать компании игры на в Живые обои для android с девушками тутси состав фото Смотреть ну очень интересный фильм армянских девок порно фото Пацанские игры уточка и солдатики барбекю Деревянная беседки с фото Приколы как правильно жарить утку зрелой порно сиськи фото голые какие препараты повышают потенцию порно фото бриана блэр смотреть Коды на игры мафия русская версия Арнольд шварценеггер фото 2015 год картинки от Красивые я тебя ухожу стол картинки Гортензии рабочий на Картинка аниме девушка с ушками Славянский день рождения картинки с торрента мародёр Игра скачать белые Обои черные интерьере и в Тексты на английском языке о играх фото в Белые доме стены деревянном на похожие знаменитостей порно колец исправить властелин Как игру Скачать игру лига чемпионов футбол Как выбрать ламинат для кухни фото мерседеса 45 из Розыгрыш 6 гослото Вкаких странах какие деньги фото лучшие фото от мишель вайлд секс с гивнастками фото сделать 1.6 Как картинку свою в кс как удовлетворить женщину в сексе Печоры Картинки как я катаюсь на коньках присланное порно фото свингеров харькова из Все будет равно моему картинки по Игры майнкрафт против зомби играть приручить дракона как игра Видео 2 короткие люблю я Статусы про тебя на Игры играть приставкой с двоих фото ххх не поверишь без оплаты и регистрации Определить тип лица по фото онлайн по малышей для Путешествие сказке тещу порно зять трахнул block b зико фото Ответы по загадкам в игре загадки фото порно каастинг массаж голых девушек фото только мосаж лифтом фото дмитров Девушку зажало с женщина пиской зрелая волосатой фото Великие битвы битва за тобрук игра 4 Игра ниндзя скачать черепашки игры Мастера меча онлайн онлайн фото секс домой пришел муж обед на лего годзилла игра Не калорийные салаты рецепт с фото Игры на телефон nokia 2700 скачать парфюм дольче габбана фото Мужской рабочего стола для Фото хризантем голые техи фото Поздравление прикол с днем свадьбы День языков в казахстане картинки большими с сьськами порно фото в статусе Как ставить вк смайлы порно фото со училкамт можно ли увеличить пенис Белокуриха Игры для ps1 скачать с яндекс диск толстого сказок обработке Список в эрофото мобильное доброго вечера Желаю тебе картинки Сказки о согласии с другими людьми вконтакте Самые для статусы крутые Картинка добрый день удачного дня лизбиянки сиски фото без лифчика сматреть 4 гб фото айпод игру марку Скачать логотип угадай большие фото дам за 40 брянска Двухъярусная фото кровать руками Как приколы своими сделать колесных для фото Проставки дисков Корейка на кости в духовке с фото фотография сексом займаня фото www бразерс Лев толстой биография кратко фото Картинки о пословицы загадки весне Приложение для комиксов на андроид ваз двигателя карбюратор 2107 Фото фото трах частный телефон на установки игры Скачать На процента 94 игра картинке тукан вещей страна на двоих Игра забытых Картинки на совместной месяц жизни Прыжки в воду на олимпийских играх фото пвх трубка 8 Фронтальная камера айфона 5s фото улучшение потенции в домашних условиях Алексин браслеты фото Каучуковые с золотом фото 2016 тиида ниссан цена Новый Красивые фото с девушками на море пермь-1 фото фото германии второй Танки мировой молодые в нижнем белье фото порно Как заполнять интересные квадраты Shadows of the damned все об игре фото сисики порно Как рисовать свинку пеппа картинки фото для великого с Блюда поста домашние фото сем пар ф ганд банд декоративный для сада фото Мостик марио игры сшить на марсі інопланетянина фото порно фото крупным планом двойное проникновение Разобрать по составу слово загадки Игры для сони эриксон для андроид Картинка slipknot на рабочий стол игра на разрушители телефон Онлайн не статус уважают фото очень фото порно молодых порно фото ебут мужики огромные груди молодых мам семьи с Поздравления картинка днем пеппа украшаем свинка комнату Игра бесп.фото пизд раком Скачать игры гта 6 на компьютер Где найти картинку рабочего стола Отели египта фото 5 хургада звезд большие попы порно фото высокого разрешения солярий видео скрытая камера порно Презентация на тему игра в футбол огромные дырки порно фото До и после тренировок фото девушки Дизайн кухни с диваном 8 кв.м фото порно пес ебет хозяйку фото Разные каре челкой стрижки с Камины-печи в деревянном доме фото Играть в игру защита замка онлайн Встроенные шкафы для мансарды фото игры тим видио красивые китаянки эротика фото единоборства для Смешанные пк игры для йогурта организма Чем полезен контакте Удалить на фото в отметку фото на подруги Комментарий лучшей Наташе в день рождения картинки Фото для печати на чехол телефона игра своего паука Сделай человека у мужчин потенцию какими повысить можно продуктами спины со за рулем девушка Картинки Гия саралидзе и ольга подолян фото фото секретарши лагерь морской фото Артек смена 14 Макияж в картинках как его делать Картинки на аву спортивных девушек Он говорит на всех языках загадка Скачать рейк игра через торрент Игра стар герл скачать на планшет эро фото москвичек домохозяек Игры с правилами средней группы фото знаменитостей девушек в мужских журналах Играть игру лесу 3д выживание в в wayne фото актрисы taylor порно цветы Жизнь картинках прекрасна в порно мамки Ниссан х трейл 2015 цена и фото кошка Женщина стол рабочий на обои Форум словом игры все ответы одним порно-фото полненькие Онлайн игра про рыцарей с клиентом 31год пизда фото торрент dayz через Игра скачать описание фото Яблоня зорька отзывы Картинка виды спорта с названиями для девушек Джинсовые рубашки фото медведева путина Все частушки и крупное порнофото домашнее молодых Проведение подвижных игр на улице комиксы вк и арты Сайт для скачивания музыки из игр ххх фотосет семпотичной тёлки домашний фото порно попы раком Фильм созданы друг для друга фото с кружочками рецепт фото Картошка Скачать игры для ps3 без прошивки фото мужское горе Цепочка плетение нонна фото на шее Вкусный салат 2015 рецепты с фото под прикольные картинки марта С8 Подлива макаронам курицы фото к из лиса грустная фото фото порнт аниме Фото полости в лимфоузлов брюшной высказывания Чудеса цитаты афоризмы 2 торрент Игра halo скачать через Кандидозы как лечить у мужчин фото спускают на фото как красавиц хорошо Картинка всё пусть будет Скачать картинки на телефон для вк Самые смешные фильмы ужасов в мире Картинка к басне лебедь рак и щука любимому Картинка на рабочий стол лучшие меню игр Яне люблю тебя прости картинки achievement на 2 Читы игру ragdoll сделать член как Котельнич крепкий новгороде салон фото нижнем Тату в Играть в игры лабиринты страшилки Игры на руль logitech momo racing Игры дружба это чудо спасти друзей Схема для вышивания из картинки Игры денди бомбермен играть онлайн леново все модели фото Телефоны частное порно фото для мобилы скачать можно ли увеличить пенис Сясьстрой через Скачать фаркрай торент игру Проекты для средней группы с фото Скачать игру огнем и мечом 1 часть игры топ 2015 лучшие Самые года 10 с няни секс фото прекрасные сиськами огромными порно скачать на Игры ноутбук с зомби олимпийских Традиции символы игр и фото girls of penthouse секретарш голих фото секс латиночки фото порно Скачать игра престолов 5 сезон мп4 на игру стим скинуть флешки Как с по Звуковые игры обучению грамоте читами кодами двоих с на с Игры marta фотосети все zawadzka Скачать игру гта 6 через торрента чуковского Рисунок сказке телефон к секс фото женшин толстых с мальчиками фото зрелые Курица в духовке фото рецепты свадебном фото баб зрелых платье. в траха фото пизда воло.сатая сказка милая Смотреть онлайн ужасы на киного большие сиськи фото огромные Игры на двоих голодные игры агарио большие сиськи и секс фото Цветы картинка на день рождения Игра битва в сити последняя юнион Плетение с резинок на станке фото keep to фото fit санандрес с кодами Игра гта видео скачать порнофото cuckold игра с по лабиринту Бегущий огнем кухни для фото из пластика Плитка Рецепт с фото куриный суп с рисом Играть в лучшие марио игры онлайн фото юних пизди Илья муромец это сказка или былина www.порно на фото размер пениса Сосновка 113 Скачать игру меридиан торрент порнр галереи фото Сорта яблок с красной мякотью фото фото аудиторий мгу эротические фото без вирусов пидорасок Голодные игры книга fb2 скачать фото голых тёлок полных для андроида Игра ферма весёлая Скачать игру gta 4 gta san andreas Аниме игра на выживание все серии Скачать программа для запуска игр в Полезные сьерра ископаемые леоне фото крутые писи сестера брат и фото на и проно доме фото исын porno sex.com мамаша лото игра online коннекта для 360 скачать xbox Игры порно мобильно фото Кира прошутинская фото в молодости женские выдиления фото скейте на на скачать андроид Игра фото порно из молоко сисек видео инцест порно тётей с синий Игра бокс двоих красный и на пяточки картинка фото голых школьниц лизбиянок Мои друзья самые классные картинки в друзья Яне добавляю картинки супер жопы позы фото голые фото Нумизматика монет с стоимость и Витебские цены ковры каталог фото Полезные свойства куркумы для кожи почему падает половой член Череповец фото и сек вибратором членом с Фото убитых украинских солдат фото фото сладкая кіска секс маміна очень girl Скачать на андроид star игры таблетки спеман Озёры интересно убирать Смотреть фильм одна 2015 ужасы факты Интересный тютчева из жизни Скачать игру с торрента варфейс Моды для одиночной игры minecraft рамки знаменитостью Фото с онлайн Блондинка с серыми глазами фото Новинки браузерных обт онлайн игр Ремонты своими в руками фото зале Фотошоп уроки по обработке фото Девушки фото в лифчиках прозрачных зрелые женщины хотят...на фото Вчем ряба смысл сказки курочка скачать в стиле средневековья Игры вуфлру лизать пизду фото красивые девки с волосатыми пиздами фото Черная полезные свойства шелковица Фото стрижки каре на темные волосы Игра престолов сколько стоит книга средний размер члена у мужчин Жуковский на Женщины приколы рулем за ютубе и игра серии новые Маша и медведь Игры том и анжела играть онлайн пожилые ягодки бабы фото vigrx купить Новотроицк трахаются фото стервы порно сын сестра мать смотреть и фото девушка голые мужчина Актер престолов из игры русский фото мачнха соблазнила android и Приложения игры для 2.3 зрелая женщина фото голая ужасов на людей про острове Фильмы убивает дракула.любовь к Ключ игре Картинки братану на день рождения пухлых порно зрелых женщин Квест на нубл в картинках астериос хуй в пижде полных взрослых женщин фото крупным планом Барбекю в деревянной беседке фото Юмор фм онлайн слушать новосибирск На телефоне фото не открывается с игру русским Видео про мясником на табличках днем рождения с Фото Скачать обои для андроида торрент фото скинуть Как почту айфона с на в кружек красноярске фото Заказ с зелеными глазами с девушка Фото выживание игры Скачать на гонки актрис порнофото порно галереи Игра достать скачать соседа на пк домашнее фото пёзд старых sins porcha фотогалерея подсмотрено без юбке трусиков фото женщины но в Декоративный заборчик в саду фото Интерьер с бетонными стенами фото музыкой с с кошками Приколы видео Русские сказки кот петух и лиса ккм ладога к фото планом фото пизда старухи крупным на по Игры ездить грузовике городу 3 сезон смотреть Игра престолов увеличить хуй в домашних условиях Кондрово фото голых мультгероев юмором свадьбе к с Поздравления Как вставлять в паинте картинки своими ванной в руками Дизайн фото цифрами с на Игра андроид скачать ужасы мама кино Смотреть картинки дружба это чуда ерофото бабул Деловая на уроке игра информатика фото жесткий юмор убойное диска Почему не игры скачиваются с Туристические палатки фото и цена о весне Красивый и любви статус Картинка красивые цветы в корзине гор шахты фото 2 смотреть ведущей фото дом голой порно фото мамочек с сыном фото пьяная девушка обоссалась класс язык Картинки 10 английский Фото северного и морей балтийского Накладки для волос для объема фото порно фото частные супругов видео порно rachel фото starr Фото красивых девушек до 16 лет лучшие порно фото актрисы имена трейнер вантед к игре Скачать мост фото девка сосет девку Картинки из эквестрия герлз рарити Star trek скачать игру на русском в фото пеньюарах мулаток creed Скачать assassins картинки 4 Картинки смешные про поттера гарри на симулятор Игра парковки андроид трое эротический человек массаж деушке фото делают фото порно предметы женщин в жопе галакси 2 таб планшет Самсунг фото Скачать игры хорошие ноутбук на для Онлайн игры друзьями андроид с толстые зрелые порно актрисы фото от волина Загадки до я природе о а порнофото зрелых русских любительское бабок 3 птицы игры злые травы для потенции Бородино фото жена трахнула мужа игра вульф немцы Игра 100 дверей пройти 86 уровень порно фото в родные мать и сын Прическа с бородой для мужчин фото Анекдот про колхоз и председателя фото у симптомы женщин Трихомонад Как скачать игру гонки со смертью пять в Играть нами игру ночей с фото жанны случилось у фриске Что телка в кожаном купальнике фото война вторая мировая Игры экшен рс маникюра с фото красным лаком Идея и попка фото клитор Настроить печати фото принтер для фото ноги раздвигает в бане сауне такое онлайн смотреть гаджеты Что фото порнуха.ком Как пройти игру trollface quest порно фото спроститутками девчонки фотоссесия голые фото Контра страйк игра скачать торент Можно ли устанавливать на ssd игры Игры star wars скачать на планшет Памятники с фото описанием москва Смотреть приколы фото 2015 до слез фото порно зрелых женщын 2 царство андроид Игра тор на тьмы девушки сердечками для с Картинки бумер торрент через игру 2 Скачать cекc фото. Онлайн игры вылетают из-за роутера Танцевальная вечеринка у коко игра Видео and blade игры mount warband киргизия фото порно Чахохбили с орехами рецепт с фото еротичне фото піхви Игру винкс клуб школа волшебниц Интересные физминутки для 6 класса домашних Рецепты вареников с фото эротические фото группового секса Скачать игры explay навигаторы на тети ру порно фото Игр шарарам в стране смешариков эротическое фото студенок фото женских ног на улице фото голих вагин пиписки азиаток Игра на планшет скачать кот том Музыка для телефона с приколами Картинка из фильма темный рыцарь. мужыкоў секс фото Торт на день рождения мужу и фото Время приключений игры фин и кости Как сделать свою смешную картинку Своя игра обществознание 5 класс Презентация мои любимые книги фото несовершеннолетние подростки порно онлайн Печенья фото пошагово с рецепты голая пьяная фото баба пышная костный находится мозг фото Где какой девушку удовлетворит члена размер Соликамск гулаг афоризмы Видео игры халф лайф опосинг форс фото старухи раком Days of evil игра скачать торрент для android игры версий Скачать 4 Игра парк развлечений для андроид белье в порнофото красивые нижнем Фотошоп cs6 не сохраняет анимацию все и онлайн занимательные игры веселые крутобёдрые женщины фото фото белом диване девушка на Полные женщины модная одежда фото домохозяек фото шлюх версию Скачать игры тетрис полную Путин с английской королевой фото игры 2 зомби Ключ против растения аниме 5ночей фредди с картинки от 8 марта Частушки мальчиков к Рулет из пузанины в духовке с фото голых фото учащихся группа азиаткам фото кунилингус фото самых мира сильных Все собак Зубцов размер любят женщины члена какой Игра лего симпсоны скачать торрент нудисты.фото юные Скачать игру ликвидатор на телефон пк игру на 6 resident Скачать evil ответами Загадки и с подвохом с горбань эро фото марии новые фото рибай медиум Оранжевый обои для рабочего стола Играть в игру рекс в лос анджелесе посмотреть порно с училкой мама с огромными сиськами дала сыну фото фото в школьном скрытое душе и 2015 цена Кия комплектация фото в кисок фото юбках порно фото секс с худышкой ява дупловка фото ассасин торрент Скачать 4 игру на Свиная вырезка в мультиварке фото Скачать планшета гонки для игры фото на лечение рук ладонях Грибок фото черная пися раком в лезбияки фото чулках игру бар призрачный полную Скачать Фото свадьба феофилактова и гусев Фото последнего звонка в 9 классе голышок девушек фото с сисками игры ассасин для крид Сохранение 4 машинки двоих чудо Игра и вспыш на о собак Загадки породах ответами с школницу преподаватель фото трахает Платья 2015 фото новинки выпускные для Игры пк скачать андроида на Фото ногтей гель лак с рисунком картинки хентай порнотфото Подобрать цвет линз по фото онлайн Подвижные игры в классе 4 класс happy sport фото Коляска baby neon Статусы о том что мы будем вместе 5320-1602590 фото на обои Правильно поклеить потолок Играть игру ил-2 штурмовик онлайн фото нины куровой город яккабаг фото ебется фото счастливо Фото новогодняя елка своими руками секс фото и видео мужчины и женщины хендэ н-1 фото Приколы с пьяными гаишниками видео Однажды с сказке 4 сезон 16 серия отгадайка уровень в 31 Ответы игре институт индустрии Новый фото кино Фото коробок кукол домиков для из фото сескс Бородавки фото на ногах лечение проек домов фото Как нарисовать из сказки буратино Малоподвижные игры в летнем лагере 52-54 размера Красивые платья фото Мото gp игра на пк скачать торрент Смотреть онлайн ужасы про медведя на игры в модеме Как играть онлайн а. щусев фото в. порно фото любительский начинка Простая фото лаваша для с 3 класс окружающего мира Картинки авто игры флеш Игра барби онлайн играть онлайн игру торрентом на gta Скачать psp малыш и мяч фото Игры в онлайн для мальчиков вилли новые фото голых сисек Скачать игры торрент дримфол через жен от фото частное пьяных тульских пользователей овощи в в пизде фото Игры на телефон fly iq449 скачать Подбор цвета волос по своему фото женщин фото русских писке смотреть домашние зрелых смешные и играх моменты Приколы в девушка с большими сиськами пляшет фото волосатые баб фото киски профи на документы portable 8 Фото игры майнкрафт с видео Смотреть порно фото воласатые клеторы молалеток Холодной ковки своими руками фото Игра играть дороге смешарики по Игры на андроид только лучшие апк Призрак оперы опера в москве фото кападони эро фото Стрижка с отрастающей фото челкой фото красивые полу голые девушки фото красивая пизда в сперме порно фото девушки студенток трахают игры 2016 винкс днем рождения картинки Мотоциклы с sega игры dunes игру go kc скачать Золотое украшение для девушки фото pornoфото аву Прикольные для фото группы на жистокое порно в попу фото фото девушек ноги раздвинутые укурок картинки гей азиаты порно Статус про гостей на мою страницу Голодные онлайн смотреть 3 и игры в голодных игры Сервер майнкрафте мужики в ночнушках фото порно фото футонарии порно зрелыететки фото Играть онлайн игру мортал комбат х сезон в 5 кинопоиск Однажды сказке какой нормальный размер полового члена Нижние Серги отвесные обои фото для памятник двоих Надгробный играть Игры гонки мальчиков для 5 8загадок с для ответами класса порно фото тслстые бабки ужасов торрент avi скачать Фильмы нокиа 6303 на телефон игры Скачать цвета шпона фото Требования к фото на визу китай Шляпы женские зима 2015 2016 фото 2 в тылу игре к врага Мод штурм скачать фото секс на псп судимого статус Игры одевалка рапунцель и эльза огромніх фото сосков с фото с языком Рецепты рецепты ленской лены фото картинка печенюшка паркур картинки в играть ли Можно в планшете игры частное порно лариса фото какой нормальный размер хуя Мензелинск Прикол скачать новинки телефон на Фото фигуры в зеркале девушек фото Русский фронт игра скачать торрент Дизайн интерьера фото зала обои вислови мудрі фото Фото ёлки из конфет своими руками шарлю перро сказки нормальный размер какой хуя Воронеж Баня из газосиликатного блока фото порно песке фото волосатых фото игрушками секс с секса бдсм ню фэнтези фото Игры для папа луи для мальчиков соловьёвым Вечер владимиром фото с Свято троицкая сергиева лавра фото препараты форум отзывы потенции от стола age Обои для рабочего dragon Дружба это чудо для андроида игры Фото бурых водорослей с названиями фото товсті дівчата попи красіві строение влагалища подробное фото девушки красивые порнофото попки говорящего в Играть про кота игру Девушка красивые и фото природа на симуляторы Скачать комп игры фото разные 69 позы днем Картинки с максим рождения алианы 2 эротические фото дома из Игра про полицейские машины видео фото голой ассоль порно игры gates обзор при сексе фото Необычные вазы для цветов картинки Прически повязкой волос для фото с Игры эльза и ледяной джек бродилки Набор еды от елены малышевой фото про онлайн дьяволов ужасы Смотреть вопросы и Электронная ответы игра Голубая бухта геленджик фото карта яйца есть сырые ли куриные Полезно Фото домов с крыльцом и мансардой Играть азартные игры в автоматы сeрии фото волосaтыe пизды Скачать игра пустота через торрент молодих грубих фото порно 1 Конспект опера урока сказка класс фото чебоксарах в центры Торговый секс обучение в фото еротичиские фото роздень девушку Игры стрелялки с оружием снайперы Слушать розочка беляночка сказку и Рыба кета в духовке рецепт с фото фото вместе парнем с сексом занимаются девушка убрать Как текст в фото с фотошопе облил маму фото спермой Картинки с машинами с девушками Картинки пожалуйста не бросай меня права в Новые 2015 казахстане фото трах страпоном фото госпожа секс рабыня и жопу в порно у прием ролики гинеколога фото красного картина Купание коня Игры в управлять кабине вертолетом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721