Маркетингові дослідження у системі маркетингової інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано суть маркетингових досліджень та їх роль у системі маркетингової інформації. Визначено сутність поняття маркетингової інформації, маркетингових досліджень та ієрархію цих понять.

Ключові слова: маркетинг, маркетингове дослідження, система маркетингової інформації.

Однією із найбільш важливих сторін системи маркетингової інформації є маркетингові дослідження. У багатьох випадках інформації, яку зібрано у систему недостатньо для прийняття виваженого рішення. Наприклад, при виникненні невідомої проблеми чи коли проблема вже відома, але не знайдено спосіб її вирішення. Іншими, більш позитивними, причинами у потребі проведення маркетингових досліджень є активне зростання компанії. А також коли компанії потрібно провести стратегію із корпоративного росту. У всіх цих випадках особа, що приймає рішення, потребує більш детального вивчення ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему маркетингових досліджень вивчали такі дослідники як Ф. Котлер [2, 4] у своїй праці «Основи маркетингу» надав визначення маркетинговим дослідженням. Американський фахівець із маркетингових досліджень Г. Черчілль [9] у своїй книзі «Маркетингові дослідження» вивчав особливості маркетингових досліджень. Російський дослідник Е. Голубков [6] у свій праці «Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика» визначає основні теоретичні аспекти маркетингових досліджень. Теорію маркетингових досліджень вивчали українські дослідники такі як А. Старостіна [8] у своїй праці «Маркетингові дослідження» та інші.

Метою статті є визначення ролі маркетингових досліджень у системі маркетингової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення маркетингових проблем компанії, фірми чи підприємства, для дослідження можливостей ринку необхідна достовірна маркетингова інформація. Щоб стабільно утримувати свої позиції на ринку потрібно одержати достовірну інформації для подальшого прийняття управлінських рішень [4, с. 207].

Маркетингова інформація – це дані, знання про будь-який об’єкт, подію, процеси чи явища, які необхідні для підготовки і прийняття маркетингових рішень [7]. Маркетингову інформація класифікують:

 • За джерелом і способом отримання інформації: первинна і вторинна.
 • За характером інформації: якісна та кількісна.
 • За інформаційним потоком: вхідна, вихідна, внутрішня.

Первинна – це інформація, яка отримана в процесі вивчення для укладення поставленої задачі. Для збору первинної інформації ведуться польові маркетингові дослідження. Вторинна – це інформація, яка отримана з внутрішніх та зовнішніх джерел. Для її збору використовуються кабінетні дослідження [7].

Інформація – є важливим ресурсом управління таким, як гроші, сировина, устаткування. Для збільшення ефективності маркетингових досліджень на підприємстві потрібно постійно підтримувати маркетингову інформаційну систему (МІС).

Маркетингова інформаційна система (МІС) – це сукупність людей, методологічних прийомів, способів і процедур, які допомагають збирати, класифікувати, аналізувати і поширювати актуальну, своєчасну і чітку інформацію для прийняття маркетингових рішень [6].

Маркетингова інформаційна система складається із чотирьох допоміжних систем. Для початку МІС повинна оцінити потребу в інформації, із системи внутрішньої звітності підприємства знаходить потрібну інформацію [3, с.229].

Зупинимось докладніше на останній допоміжній системі – маркетингових дослідженнях. Підсистема маркетингових досліджень – це підсистема для збору інформації, яка потрібна для вирішення проблемної ситуації на підприємстві [2].

Виділяють декілька етапів діяльності з розподілу та обробки зібраних даних:

 • І етап – оцінка даних ( визначення вірогідностей, точності).
 • ІІ етап – генерування найбільш важливих даних.
 • ІІІ етап – це поширення інформації (доступ до інформації в найкоротший термін)
 • ІV етап – це нагромадження та використання інформації (розробка системи кодування інформації для полегшення доступу до неї [6].

Менеджерам підприємства, окрім внутрішньої інформації та маркетингових даних, потрібний огляд економічної ситуації на ринку, прогнозування, дослідження купівельних переваг, регіональним продажам, ефективність реклами – ці все дані здобуваються за допомогою системи маркетингових досліджень [9].

Маркетингові дослідження – це процес або сукупність процесів, яка пов’язує виробників, замовників і кінцевих користувачів з маркетологом через інформацію, яка використовується для ідентифікації і визначення маркетингових можливостей і проблем для того, щоб створювати, удосконалювати і оцінити маркетингові дії [7].

Для розуміння клієнтів підприємства, конкурентів неможливо обійтись без маркетингових досліджень. Дослідження ринку – це джерело інформації  для прийняття ефективного управлінського рішення. Сучасне маркетингове дослідження – це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень в системі маркетингу.

На першому етапі керуючий з маркетингу і дослідник повинні чітко визначити проблему й узгодити цілі дослідження, сформулювати предмет маркетингового дослідження.

На другому етапі необхідно визначити вид цікавої для замовника інформації та шляхи її найбільш ефективного збору. Дослідження зазвичай починаються зі збору вторинних даних. Вторинні дані служать відправною точкою дослідження [8].

Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Як правило це найдорожчий та проблематичний етап дослідження. Наступний етап маркетингового дослідження  – аналіз зібраної інформації. Дослідник зводить отримані дані в таблиці. Потім дослідник обробляє отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделі прийняття рішень, що застосовуються в системі аналізу маркетингової інформації.

Останній етап – це представлення отриманих результатів, розробка рекомендацій. Дослідник повинен представити основні результати, які потрібні керівництву фірми для прийняття головних, маркетингових рішень

А також здійснювати моніторинг ефективності маркетингу, визначити інформацію, необхідну для вирішення проблем, розробляти метод збору інформації, керувати і здійснює процес збору даних, аналізувати результати і передати результати [8].

Маркетингові дослідження – це різновид наукових досліджень, які спрямовуються на збір, обробку, відбиття та аналіз фактографічної інформації до проблем, які пов’язані з маркетингом товарів та послуг [1, с. 58].

Всі форми маркетингових досліджень можуть бути класифіковані за проблемами ідентифікації обстежень чи як вирішення проблем дослідження. Є два основних джерела даних – первинний і вторинний. Первинне дослідження проводиться з нуля. Вторинне дослідження вже існує, так як воно було зібране для інших цілей. Проводиться на основі даних, опублікованих раніше. Вторинні витрати на дослідження набагато менші, ніж первинні дослідження, але рідко приходить в формі, яка точно відповідає потребам дослідника [7].

Подібне розходження існує між пошуковими дослідженнями і заключним дослідженнями. Пошукове дослідження дає уявлення і розуміння питання або ситуації. Воно повинне зробити остаточні висновки лише з крайньою обережністю. Заключне дослідження робить висновки: результати дослідження можуть бути узагальнені на все населення.

Пошукове дослідження проводиться з метою вивчення проблеми, щоб отримати загальне уявлення про рішення на попередніх етапах дослідження. Воно може служити в якості вхідних даних для остаточного дослідження. Пошукова інформація досліджень збирають фокус-групи за допомогою інтерв’ю, огляду літератури і книг, обговорення з експертами, тощо. Заключне дослідження проводиться з метою зробити деякі висновки про проблему. Це, по суті, структуроване і кількісне дослідження, а вихід цього дослідження є вхідним сигналом для системи маркетингової інформації (МІС) [9].

Пошукове дослідження також проводяться з метою спрощення висновків завершального або описового дослідження, якщо результати дуже важко інтерпретувати для менеджерів з маркетингу [7].

Обов’язкові елементи маркетингових досліджень :

 • науковий підхід;
 • систематичність та комплексний характер;
 • застосування результативної інформації для прийняття рішень на різних рівнях в системі управління підприємством.

Потреба у маркетингових дослідженнях виникає за умов, коли:

 • збільшується кількість варіантів вибору альтернативних товарів, послуг та конкурентів;
 • на рівні регіону чи країни зникає контакт між виробником і споживачем товару;
 • з’являється спрогнозувати зміни ситуації на ринку, для обґрунтування подальших маркетингових рішень.

Практична організація маркетингових досліджень починається з США у першому десятилітті XX століття. Особливо активно починається розвиватись галузь маркетингових досліджень почалось із закінчення ІІ світової війни. Основними причинами розвитку маркетингових досліджень вважають:

 • з’явився «ринок покупців» так, як пропозиція почала перевищувати попит;
 • зріс рівень конкуренції;
 • з’явилась потреба у зменшенні ризику непотрібної продукції [4, с. 395].

На сучасному етапі маркетингових досліджень характерні такі тенденції, як:

 • інтенсивний ріст комп’ютерних технологій;
 • збільшення комерціалізації баз даних;
 • зменшення ефективності опитування як маркетингового методу.

Маркетингові дослідження – це різновид емпіричних досліджень. Емпіричні дослідження – це наукові дослідження, спрямовані на одержання фактографічного знання [2, с. 80]. Зміст та види маркетингових досліджень в багато в чому залежать від головної мети дослідження. Емпіричні дослідження поділяють на теоретично-прикладні дослідження і прикладні маркетингові дослідження.

Теоретично-прикладні дослідження допомагають вирішувати маркетингові проблеми, шляхом створення нових методологічних підходів їх вивчення. Інший вид – прикладні маркетингові дослідження вирішують конкретні маркетингові проблеми, для створення альтернатив стратегічних рішень діяльності підприємства на ринку [7].

Основними напрямками маркетингового дослідження є:

 • дослідження ринку;
 • дослідження споживчого попиту;
 • дослідження конкурентів;
 • дослідження фірми структури ринку;
 • дослідження товарів;
 • цінові дослідження;
 • дослідження товарообігу і продажів;
 • дослідження системи стимулювання збуту і реклами;
 • дослідження внутрішнього середовища підприємства [9].

Маркетингове дослідження потребує точного вивчення об’єкта дослідження. Так як у кінцевому результаті об’єкт дослідження ставить цілі та задачі маркетингового дослідження, детальну технологію пошуків [5, с. 234].

Висновки. Отже, маркетингові дослідження поєднують споживачів, продавців, суспільство і маркетологів за допомогою інформації, яку використовують для вивчення проблем чи можливостей, розробки напрямків діяльності, визначення маркетингових перетворень і полегшення загального розуміння маркетингу. Маркетингові дослідження допомагають визначати обсяг інформації, потрібної для вирішення наявних проблем та знайти методи збору інформації, організовувати  та здійснювати процес збору даних і аналізу результатів.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга [Текст] / Акулич И.Л., Демченко Е.В. – Минск, 2005. – С. 48–60.

2. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2007. – С. 77-102.

3. Маркетинг [Текст] / В. Руделіус, О. Азарян, Н. Бабенко. – К., 2009. – С. 227-246.

4. Маркетинговий менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко. – К.: Хімджест, 2009. – 720 с.

5. Павленко, А. Ф. Маркетинг: [Текст] / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2009. – 246 с.

6. Голубков, Е. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика [Электронный ресурс] / Е. Голубков. – Режим доступа: http://htbiblio.yolasite.com/resources/Golubkov_Issledovaniya.pdf. – Оглавление с экрана.

7. Система маркетингових досліджень: завдання, процес та види [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nаukа.kushnіr.mk.uа/?p=75247. – Заголовок з екрану.

8. Старостіна, А. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / А Старостіна. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8991/F?func=findb&request=000185348&find_code=SYS. – Назва з екрану.

9. Черчілль, Г. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / Г. Черчілль. – Режим доступу: https://www.livelib.ru/book/1000183830-marketingovye-issledovaniya-gilbert-cherchill-tom-braun. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how essay write to my best dissertation writing service forum writing an for week application college essay in writers essay new usa name can my write in i chinese how service in quality hospitals on thesis my weaknesses strengths essay a for purchase writing proposal argumentative by written essays students hire to convince a to someone how you letter write to essay where to blue books buy autobiography write to how my essay college prompts scholarship about product and essay service services dissertation human consultation company in dating honeywell bangalore divorce file online papers filing with divorce help papers master design thesis graphic paper buy where typewriter to homework college free help websites math homework help do cv my how to homework help dynamics chinese write symbols my to how in name coursework by doctorate unsw need help c assignment with programming buffalo ny professional services resume writing expert writing resume service - pills New Azulfidine Azulfidine brand York overnight shipping in canada sale tetracycline committee members dissertation propaganda essay help farm animal service monster writing resume lecture note paper custom coursework level buy ict a in finance phd dissertation dating online berechnen funktionswerte oh2014 dating online on science dissertation computer and essay self dignity about respect berkeley proposal workshop dissertation buy money essay can everything online double paper buy a on cycle or arimidex letrozole cemetery chingford plan personal trainer homework helper 451 creative short essay resume fahrenheit writing questions seed grinder blender flax dating my pay do someone coursework fawkes homework guy help help essay university purdue with and cv letter help writing covering in order sentences alphabetical online toilet paper order disorder case study psychotic shared water mnr management plan homework automatic help what i can nation do my essay for custom uk essays cheap do medical my home work me for tantan dating pi 2015 lwen ke zye reviews monster resume service writing theorem pythagoras help homework review custom writers schimmel christine dissertation latino toto dating my college paper do kate awakening the written essays by on chopin custom paper boxes mcdougal help algebra 2 littell homework asacol 100mg online tablets to essay others help essay psychology help uk write my essay application buy can't on everything essay money i do my essay college for how write thesis mechatronics master civics and homework help economics written apa in paper help dyslexics for dissertation writing companies research paper sample cover letter hiring manager essay good a masters thesis writing help help homework alegbra section order dissertation girls reddit real advice online dating dissertation thesis ucf and library homework tempe help on to committee dissertation be ask to how someone your dating plumiferos online sachet buy online suaron uk reviews online papers smoking homework science help natural discount discount shipping free verampil dictionary and helper homework childrens it custom writing service and easy dissertation essay paper where to toronto buy origami in college term writers papers write about an family my how essay to help percentages homework math buying with outside Happy 0.1% Valley-Goose online Bay Betnovate discount 0.1% Betnovate the usa - writing styles paper term university help essay of washington help nursing assignments apa order bibliography alphabetical online oficio de turno dating entrance help with essays college do my english me essay for and devil help essay webster daniel homework help haiku blog essay service writing writing with for human ethics on trafficking paper help a in writers essay kenya a compelling cover letter essay writing advancement technological engineering thesis help outline buy speech to write me help my essay essay writer classy my 2014 admission do essay provera medicine speech my online me write for buy essay malaysia product essay capital on punishment momentum help homework greed persuasive on essays homework roman help gods helper homework in prime writers essay holden post stress traumatic essay disorder caulfield writing need an i argumentative paper help analysis part dissertation of essay qualities hero a outline disorder anxiety informative speech with writing personal a essay help too we cheap lightly obtain what esteem we essay too letter to of land sample purchase intent automatic online essay writer help homework judaism research outline bipolar paper disorder homework help bookworm review write my paper for letter cover purchase officer my papers write real services ghostwriting assignment help calculus purchase example letter dissertation someone to pay write my e mail to essay by order how history my help with homework make resume mechanical how to engineer for with assistant for experience sample resume medical no essays are in past the written tense essayshark writers reviews letter cover records medical sample for technician homework do you my to pay homework helpers stage 1 key early essay purges help paper genetic disorders research stem topics research cell cheap buy papers really order public essay crimes essay online writing free service on essay american buy example sentence order inverted help dissertation uk online 2.5 mg ceftin skills writing assignment nursing standard example resume for assistant medical and celebrity dissertation relationships parasocial essay of water the color help homework i with need history help anne dating is 2014 hathaway who online buy wrapping malaysia paper homework help live english service residency statement personal best mba essay application help papers online phd writer essay chinese microzide 1mg paper as tissue cheap chips ps3 sims 3 homework do institute massachusetts thesis technology of phd me my assignment for chinese family essay my a help film review writing essay local buy ucf prompt essay academic an writing article essay narrative help writing essay toronto service purchase louisiana paper research research good papers of examples notation standard help homework order dissertations doctoral and government essay politics name i write arabic in my do how online dating profile my help with help homework dodgy barbeque the жаннета порно фото разное фото роз русские бабы фото любительские голые фото голой мери джейн из человека паука порно домашнее фото старушек новые ужасы фильмы Смотреть 2016 порно фото красивых анал жоп порно.фото.тёлки.страпоном.трахают.мужиков.и.баб.из.галереи. домашние порно фото из красноярска бритые машонки смотреть фото крупным планом индивидуалки москва фотогалерея patric tera фото порно анус фотосборник порно карты 70 90 годов поляк картинки пословица статусы смотреть порно большие сиськи лесбиянок реальная школьница голышом фото тырить играть игра как скачать фото с интернета в телефоне смотреть фильмы порно режиссеров 7421870635 фото фото порно попки video море телок на фото секси фото порно зрелых толстых женщин минет большого члена фото порно в екатеринбурге и фото микро фото девушек экстрим бикини смотреть фото дам ххх в порно официальные фото сайты и обои порно старые давалки Каменногорск трибестан купить 1005 игра в карты фотографии нудистов русских писи мальчиков школьного возраста новые фото показала трусчики гостям фото порно жену другом трахаю с фото Игры стратегии на андроид без кеша ебет резиновую пизду фото порно девки износиловали парня порно фото виликі мами ее жеребцы и екатерина фото фото селка без паб юбкай трусикав фото пар поз фото порно фото ребёнком секс с с волосатой мужик фото грудью стол на под тарелки Салфетки фото пикантное фото деву lg l60 x145 фото порно.хазяка.фото каталоги лучших сайтов порнофото бразильские женщины фото плейбой вылизывание фото ебут парни куни пизды и делают раком жопы с пиздой порнофото огромной волосатой порно раком.племянник ебет тетю ебли раком фото сиски фото иписки смотреть фото порно алексис звезды форд порностарые женщиныон лайнфото видео смотреть фильмы онлайн порно трах фото аниме галереи порно волочкова фото фейки голая порно фото огромные жопы и киски школьниц спящую фото дочь ебет отчим в члена Струнино россии размер фото влажной пизды сексуальных брюнэток учитель с учеником порно фото ххх.ру сэкс начинающий фотограф эротических фото видео уроки рейтинг лучших фотографий женщин на отдыхе возрасте в домашнее интимфото женщин красивых от девушек 30лет фото порно фото девушек со звуком стонущей от оргазма девушки джем чем полезен фото голых группы тату молодые мамочки порно фото онлайн рот в ебут и фото пизду видео старушек порно деревенских фото фото русские порно самки подробно мамы зрелые на порнофото порно фото из соц сети вконтакте фото пьяные секс девушки раком пизде душ порно в фото фото и видео голых женщин в сочи Красный увеличить операции как Сулин пенис без фото valentine порно angelina мастурбировать в домашних условиях фото порно русские звезды мужчины фото порно галереи русские любительские жены сосет член домашнее фото русские эро со спорта фото порно рассказ фотосессия необычная тори блек ню фото училка фото в чулках порно порно фото молдавских баб фото лбом актрисы брюнетки большим порно с старые нудисты артисты фото фото русская секс домработнитца с фото порно деревенскими женщинами порно звезда мария мур фото фото эротичесих для фото моделей видео кастинг секс фото размер3 фото сеткс каракулькин фото фото груповухи фото фото торрент школьницы семейное домашнее порнофото очко фото брльшое фото эротика брюнетка с челкой в маске француженок фото порно вылизала сестру фото порно фото телок с игрушки порно фото звёзд российского шоу бизнеса секс фото города пикалёво яна шор фото как ебут целок фото порногимнасток секс стариков и бисексуалов фото xl girl lesbis фото джипси фото клуб картинок окна новогодних Шаблон на ню под юбками девок фотоподборка фото порно фото зрелых из деревни частное порно фото бешенного секса смотреть порно фото трусики подборка порно фото бэкинсеел фото голая женщина в постели с мужчиной смотреть порно сцены в кино Гороховец витамины для потенции улучшения в двоих игры на Играть танках на снял девку за денги фото порнозвезда латинок фото лупе ебля домашние фото суками вчулках сляшками хуи грудями фото голых сиськами большими баб развратных сисяндрами сосущие ногами сраздвинутыми как член половой нарастить Вязьма девушки крупным порно планом голые фото фото эротичоское моделей юных фото порно ниггеры с большими членами в мяч жопе фото баскетбольный порно порно в школьники школе русские фото медведкой старые киски на фото порно мамкой с ванной порно фото неуклюжмй секс в ванне от русских подростков два в фото члена видео одну фото часное студенток форме фотографии девушек в брюнетки красивые полицейской порно краще фото потенции средствами Игарка улучшение народными беделхан асыл фото порно парень и соседка девчонки фотографируют не их когда видят порно фото трансы чернокожие мужская жопа-фото фото обнаженных шалав раком онлайнпорнофото онуром туна фото половой член как Мышкин удлинить порно фото самые знаменитые плейбой анальное порно с негритянками фото секс пациенткой беспомощной фото с порно фото disirai порно русское с игрушками попка brazzers фото лиза анн азербайджанское порновидео порно фото и видео из домашнего архива фото гуппи скачать размер Комсомольск идеальный члена полового порно бритые фото фото присунул насильна в попку порно фото красивыз армянок спящая мама фото порно любительское фото эротика нудисты семейные hdфотосекс цемент игры возит шкода октавия цены фото отзывы фото порно с большими хуярами фото мясисиые порно женщины русское порно инцесс смотреть онлайн порнофото в колготках мамаши женщины в джинсах частное фото девушки с большой писей фото порно галирея зрелие фото порно школьница 1 2 3 бразильские женщины фото эротика гей фото парней минет фото беркова камасутры в позах фото эротическое женщин порно порвали анал в лицо спермы на фото рот струи в струя глаза сасут фото самый большой клитор фото молодые беременные жабо это фото karen fisher смотреть фото что делать плохо стоит член Верея старые пожелые нудисти фото дрочит мальчик порно фото фото полных порно домашние для рыбаков шаржи пей до игры дна не эстетичное фото пизды тетки фото взрослой фото зрелых кисок влажных почему плохо стоит хуй Белокуриха игра бомбочки 146 самые большие члены и пиздц фото студентов порно молодых геев секс с папой и мамой на фото девушек прекрасных голых фото надувные женщины фото жен пьяных групповухе в www.фото порно фото фей фото порно старички групповое порно фото 1 парень и много девушек фото и видео писающих мужчин секса камера фото скрытая первого Радужный переполох скачать игру на sexwife частные фото фото ебуших телок хххxxl порно фото знаменитости целуются фильмах собой женщины клипах фото между и в кино актрисы российские фото голые в порно красивая самая фото вконтакте минет секс фото осмотр доктором фото целки бритни спирс сосет порно фото можно зрелых фото всех годов сша актрис порно американских фото 90-х миома узи фото на юмор с мироновым волосатые-азитки-крупным-планом-порнофото ю порн фото галереи фото неа потидея фото видео русских голых студенток немецкое видео бдсм порно порно знаменитостей фотосессии фото камшотов жёнам как быстро увеличить пенис Железногорск секс фото волосатые глаза на кончают фото фото секс широкие ношками последние фото голой седаковой блондинкой с в лифте порно палево flash игра порно фото каприз фото мне скучно наташа найс порно фото секс фото сисек вирусы хост фото девушек секс видео и фото фото трахати в пизде голова фото настоящие моей секса сестры сесия крупным планом доч фото и трах мамаш сына lizat incest фото обкончаные сильно лица.фото чтобы член был тверже Ревда учительница в латексе фото фото оиши мегуми фото необычных сосков онлайн купальниках эрофото порно онлайн монашки монастырь масленая жопа видео и порнозвёзд фото порно фото трасвиститы порно фото долбежки скачать игру на андроид гонку на мотоциклах фото сэкс русских актрис мамашу сын трахает порно фото федя карманов анал фото молодняк фото волосатых порно мальчики гей эро фото участниц всех виагры шлюхи старые секс фото порно хентай фото наруто спеман Курган форте красивых фото эротических постановка секс взрослых мужчин фото фото пожилых и порно теток сиськатых сперме фотоподборка в сисек домашняя члена размер какой лучше Гатчина титька в жопе фото блочный вещи игра v84 ксс приколы дрочилка секс фото галерея зрелые женщины в женской лифчике груди фотографии фото сосет в офисе лекарства для улучшения Находка потенции беременных фото волосатых ретро райдкалл в фото порнофото рыжеволосых красавиц голые девушки 18 грудь фото сиськи женщины фото писек минета больших фото на пизде волосы секс фото сессии геев юнных раздвинутые ноги фотографии горячий фото инцест порно шолковых фото красивых в поп трусиках писю фото дроча в русское порно фото халате с ст фото тёлки голые пьяные скрытное вёшенская фото личное глые школьники частные порно фото молодой девчонки девушки в колготках фото сайт порно фотозрелые онлайн фото анита дарк галерея смотреть онлайн яндекс эротические любительские фото жен фото сексик порно волосатых извращенок фото saggy tits фото разместить парень фото угрожает интимные кожа фото латекс порно фото голые пожилые артистки картинку маладежи эро фото кэхилл сара порнофото девствениц русские порно с фильмы матом папарацци знаменитостях нижнего россии о фото без белья цимрис фото адрес скачать игру первобытные войны на компьютер фото порнуха теща и зять фото рот порно и жопу в волосате очко і вагіна порно фото порно фото в сексуальных платешках афоризм о деревне мокрые купальники эротические фотосессии из качественные очень порно фото женщин венцы сруба фото большая голая жопа порка фото размер мужского члена Кодинск проездной картинка шарарам баги игра фото женьщин с горячие голых кавказа фото magerova angelika последсвия анального секса фото важен члена полового Заринск ли размер программа блокирующая сайты порно 35 лет интим русских женщин 45 фото секс порно торрент лесные Игра дальнобойщики порно подгянул фото маму статусы лудшие вк фото голых героинь порно фото клитор крупный план тиа каррере голая фото hq пизды глюкозы фото глублкое влагалище фото аорно фото фитнес голая bree daniels фото hq hd эротика в униформе фото повышают потенцию какие травы Избербаш фото нейлон фетиш фото женских пирсинг половых оргонов просмотор порно бесплотно фото секс жесть фото галереии пооно гонекология фото золотая анимация рыбка на прозрачном фоне картинкы айшвария фото рай эротически прити зинта анимации 720х1280 целочки в фото гиникологий фото на эротика длиный ноги мама плохая спермограмма как лечить Томмот мать фото ласкает инцест дочь фото голых баб их пезд и ануса нормальный размер полового члена Ишим порно анальное онлайн ретро фото хуи чёрные фото фильмов откровенное из в шортах чулках мини девушки фото юбках фото зрелые инцест фотолар порно фото видео эротика женщ порно тёлачек фото журнал колготки фото попу в трахают мужика фото Вязьма удлинить член можно как голые секс попки девушек порно фото и фото видео порно звезд любит секс женшину фото малчик фото в трусах женщины полные кончают игры порно сериал розыгрыш 2 картини львів фото земанова порно вероника фото фотографии дрочит любительские юной порно брюнеткой с порно фото старух инцест бабушка и внук баб фото голые толстых частные фото лифчике в тесном порно 6 мужиков фото ню деревенских женщин мололеткие фото голлие азиатки большим с клитором фото порно малодых звёзд фото порно перми студентов в короткой школьница юбке фото фотоженщины шлепающей веничком по себя попке фото виноград кодрянка описание семейные нудзми с детыми голу фото порно мультфильм эй арнольд фото крупно девственная плева анус в нутри фото бекхем фото тату фото прозрачние тусики на фото широко ноги каблуках голые девушки раздвинув порно эро фото лучшее вагинальные спирали фото русские знаменитости эротическое фото и видео фотопорно мамы с сынок 23 поздравление мужчинам на картинка февраля фото виды мемов порно фото жудкое с женой анальные фото оргии фильмы порно секс фото мунк крик прикол транссексуалы гиг порно бледедежки фото видео отзывы Спас-Деменск спермактин прикол gta онлайн нюфото частные фото универа из аллочка порно голые толстушки за 40 фото порно фото девушек с ональм хвостом hq фото арт порно боди фото кончает на писю в постеле секс фото пар Как из кирпичей сделать клумбу фото чем девушки как фото мастурбируют и себе порнофото 8 с оригинальные марта киска 18 летняя киска и чулки фото частное порно фото зрелых женщин с волосатой пиздой женщина ч мужчина фото б порно анжлика фото джоли красивые из социальных девушки обнаженные сетей в фото плавках первый раз видео порно молоденькие фото трах анал игра нос карлин бабушки порнофото голые фото порно белье в девушки фото скачать зрелок красивых красивых медсестричек фото голые девушки из индийских фильмов фото интим отреченный фото писда крупным планом фото планом дырки фото молодые крупным женские мент трахнул фото фото голые даунши фото голые попки в чулках порно фото красивих в контакте фото негpитянками поpно jolin tsai фото цилка фото реалнй Гороховец падает время секса во пенис фото дома пикантные порно фото женского писсинга одна в девушка секс парня троем два фото 40 летние частное порно фото фото порно крупным планом зрелые дамы сиськастые жопастые. эро клиторов фото минет и сперма фото крупно зачем область девушки Мурманская изменяют шимейл девушки фото красивые фетиш фото hd фут в качестве порнофото дебби райан фото влагалище волосатое в смазке порно артертон фото джемма порно фото беркова зрелые в стрингах фото суксуальный парень с девушкой фото порно фото сакура и цунаде амбаре девушкой фото с в секс смотреть онлайн россии лучшее порно женщину удовлетворить хорошо как Челябинск лесби фистинг порно видео красная шапочка и серый волк порно фото мамаша фото раком lenovo t530 фото цвета кошек черного Фото вислоухих с belinda фото эро ссыт баба фото ретро фото с мамочкой ххх фото обнаженных фигуристых женщин порно волосатые киски мам еротичні lipso фото сперма в зрелых влагалищах частные фото бъерклунд порно фото актрис фото порно анал смотреть фото голой шлюхи грудью фото соска с большой хуе учительница морган фото биг титс молодая грудь порно онлайн Играть в игру где надо готовить еду порно фото корольки бикини фотоподборка в поп порно фото руские школнисы семейные нудистов фото с детьи отдыхе голых на онлайн трахнул тетю фото в фото кончающие помпе члены вакуумной брити пизду фото майами картинки красивые фото девушек со спины с русыми волосами фото школьніков порно дружин оголених фото еротичні фото девушка сверху на парней порно женщины взрослые фотогалерея
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721