Маркетингові дослідження у системі маркетингової інформації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано суть маркетингових досліджень та їх роль у системі маркетингової інформації. Визначено сутність поняття маркетингової інформації, маркетингових досліджень та ієрархію цих понять.

Ключові слова: маркетинг, маркетингове дослідження, система маркетингової інформації.

Однією із найбільш важливих сторін системи маркетингової інформації є маркетингові дослідження. У багатьох випадках інформації, яку зібрано у систему недостатньо для прийняття виваженого рішення. Наприклад, при виникненні невідомої проблеми чи коли проблема вже відома, але не знайдено спосіб її вирішення. Іншими, більш позитивними, причинами у потребі проведення маркетингових досліджень є активне зростання компанії. А також коли компанії потрібно провести стратегію із корпоративного росту. У всіх цих випадках особа, що приймає рішення, потребує більш детального вивчення ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему маркетингових досліджень вивчали такі дослідники як Ф. Котлер [2, 4] у своїй праці «Основи маркетингу» надав визначення маркетинговим дослідженням. Американський фахівець із маркетингових досліджень Г. Черчілль [9] у своїй книзі «Маркетингові дослідження» вивчав особливості маркетингових досліджень. Російський дослідник Е. Голубков [6] у свій праці «Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика» визначає основні теоретичні аспекти маркетингових досліджень. Теорію маркетингових досліджень вивчали українські дослідники такі як А. Старостіна [8] у своїй праці «Маркетингові дослідження» та інші.

Метою статті є визначення ролі маркетингових досліджень у системі маркетингової інформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення маркетингових проблем компанії, фірми чи підприємства, для дослідження можливостей ринку необхідна достовірна маркетингова інформація. Щоб стабільно утримувати свої позиції на ринку потрібно одержати достовірну інформації для подальшого прийняття управлінських рішень [4, с. 207].

Маркетингова інформація – це дані, знання про будь-який об’єкт, подію, процеси чи явища, які необхідні для підготовки і прийняття маркетингових рішень [7]. Маркетингову інформація класифікують:

 • За джерелом і способом отримання інформації: первинна і вторинна.
 • За характером інформації: якісна та кількісна.
 • За інформаційним потоком: вхідна, вихідна, внутрішня.

Первинна – це інформація, яка отримана в процесі вивчення для укладення поставленої задачі. Для збору первинної інформації ведуться польові маркетингові дослідження. Вторинна – це інформація, яка отримана з внутрішніх та зовнішніх джерел. Для її збору використовуються кабінетні дослідження [7].

Інформація – є важливим ресурсом управління таким, як гроші, сировина, устаткування. Для збільшення ефективності маркетингових досліджень на підприємстві потрібно постійно підтримувати маркетингову інформаційну систему (МІС).

Маркетингова інформаційна система (МІС) – це сукупність людей, методологічних прийомів, способів і процедур, які допомагають збирати, класифікувати, аналізувати і поширювати актуальну, своєчасну і чітку інформацію для прийняття маркетингових рішень [6].

Маркетингова інформаційна система складається із чотирьох допоміжних систем. Для початку МІС повинна оцінити потребу в інформації, із системи внутрішньої звітності підприємства знаходить потрібну інформацію [3, с.229].

Зупинимось докладніше на останній допоміжній системі – маркетингових дослідженнях. Підсистема маркетингових досліджень – це підсистема для збору інформації, яка потрібна для вирішення проблемної ситуації на підприємстві [2].

Виділяють декілька етапів діяльності з розподілу та обробки зібраних даних:

 • І етап – оцінка даних ( визначення вірогідностей, точності).
 • ІІ етап – генерування найбільш важливих даних.
 • ІІІ етап – це поширення інформації (доступ до інформації в найкоротший термін)
 • ІV етап – це нагромадження та використання інформації (розробка системи кодування інформації для полегшення доступу до неї [6].

Менеджерам підприємства, окрім внутрішньої інформації та маркетингових даних, потрібний огляд економічної ситуації на ринку, прогнозування, дослідження купівельних переваг, регіональним продажам, ефективність реклами – ці все дані здобуваються за допомогою системи маркетингових досліджень [9].

Маркетингові дослідження – це процес або сукупність процесів, яка пов’язує виробників, замовників і кінцевих користувачів з маркетологом через інформацію, яка використовується для ідентифікації і визначення маркетингових можливостей і проблем для того, щоб створювати, удосконалювати і оцінити маркетингові дії [7].

Для розуміння клієнтів підприємства, конкурентів неможливо обійтись без маркетингових досліджень. Дослідження ринку – це джерело інформації  для прийняття ефективного управлінського рішення. Сучасне маркетингове дослідження – це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень в системі маркетингу.

На першому етапі керуючий з маркетингу і дослідник повинні чітко визначити проблему й узгодити цілі дослідження, сформулювати предмет маркетингового дослідження.

На другому етапі необхідно визначити вид цікавої для замовника інформації та шляхи її найбільш ефективного збору. Дослідження зазвичай починаються зі збору вторинних даних. Вторинні дані служать відправною точкою дослідження [8].

Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Як правило це найдорожчий та проблематичний етап дослідження. Наступний етап маркетингового дослідження  – аналіз зібраної інформації. Дослідник зводить отримані дані в таблиці. Потім дослідник обробляє отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделі прийняття рішень, що застосовуються в системі аналізу маркетингової інформації.

Останній етап – це представлення отриманих результатів, розробка рекомендацій. Дослідник повинен представити основні результати, які потрібні керівництву фірми для прийняття головних, маркетингових рішень

А також здійснювати моніторинг ефективності маркетингу, визначити інформацію, необхідну для вирішення проблем, розробляти метод збору інформації, керувати і здійснює процес збору даних, аналізувати результати і передати результати [8].

Маркетингові дослідження – це різновид наукових досліджень, які спрямовуються на збір, обробку, відбиття та аналіз фактографічної інформації до проблем, які пов’язані з маркетингом товарів та послуг [1, с. 58].

Всі форми маркетингових досліджень можуть бути класифіковані за проблемами ідентифікації обстежень чи як вирішення проблем дослідження. Є два основних джерела даних – первинний і вторинний. Первинне дослідження проводиться з нуля. Вторинне дослідження вже існує, так як воно було зібране для інших цілей. Проводиться на основі даних, опублікованих раніше. Вторинні витрати на дослідження набагато менші, ніж первинні дослідження, але рідко приходить в формі, яка точно відповідає потребам дослідника [7].

Подібне розходження існує між пошуковими дослідженнями і заключним дослідженнями. Пошукове дослідження дає уявлення і розуміння питання або ситуації. Воно повинне зробити остаточні висновки лише з крайньою обережністю. Заключне дослідження робить висновки: результати дослідження можуть бути узагальнені на все населення.

Пошукове дослідження проводиться з метою вивчення проблеми, щоб отримати загальне уявлення про рішення на попередніх етапах дослідження. Воно може служити в якості вхідних даних для остаточного дослідження. Пошукова інформація досліджень збирають фокус-групи за допомогою інтерв’ю, огляду літератури і книг, обговорення з експертами, тощо. Заключне дослідження проводиться з метою зробити деякі висновки про проблему. Це, по суті, структуроване і кількісне дослідження, а вихід цього дослідження є вхідним сигналом для системи маркетингової інформації (МІС) [9].

Пошукове дослідження також проводяться з метою спрощення висновків завершального або описового дослідження, якщо результати дуже важко інтерпретувати для менеджерів з маркетингу [7].

Обов’язкові елементи маркетингових досліджень :

 • науковий підхід;
 • систематичність та комплексний характер;
 • застосування результативної інформації для прийняття рішень на різних рівнях в системі управління підприємством.

Потреба у маркетингових дослідженнях виникає за умов, коли:

 • збільшується кількість варіантів вибору альтернативних товарів, послуг та конкурентів;
 • на рівні регіону чи країни зникає контакт між виробником і споживачем товару;
 • з’являється спрогнозувати зміни ситуації на ринку, для обґрунтування подальших маркетингових рішень.

Практична організація маркетингових досліджень починається з США у першому десятилітті XX століття. Особливо активно починається розвиватись галузь маркетингових досліджень почалось із закінчення ІІ світової війни. Основними причинами розвитку маркетингових досліджень вважають:

 • з’явився «ринок покупців» так, як пропозиція почала перевищувати попит;
 • зріс рівень конкуренції;
 • з’явилась потреба у зменшенні ризику непотрібної продукції [4, с. 395].

На сучасному етапі маркетингових досліджень характерні такі тенденції, як:

 • інтенсивний ріст комп’ютерних технологій;
 • збільшення комерціалізації баз даних;
 • зменшення ефективності опитування як маркетингового методу.

Маркетингові дослідження – це різновид емпіричних досліджень. Емпіричні дослідження – це наукові дослідження, спрямовані на одержання фактографічного знання [2, с. 80]. Зміст та види маркетингових досліджень в багато в чому залежать від головної мети дослідження. Емпіричні дослідження поділяють на теоретично-прикладні дослідження і прикладні маркетингові дослідження.

Теоретично-прикладні дослідження допомагають вирішувати маркетингові проблеми, шляхом створення нових методологічних підходів їх вивчення. Інший вид – прикладні маркетингові дослідження вирішують конкретні маркетингові проблеми, для створення альтернатив стратегічних рішень діяльності підприємства на ринку [7].

Основними напрямками маркетингового дослідження є:

 • дослідження ринку;
 • дослідження споживчого попиту;
 • дослідження конкурентів;
 • дослідження фірми структури ринку;
 • дослідження товарів;
 • цінові дослідження;
 • дослідження товарообігу і продажів;
 • дослідження системи стимулювання збуту і реклами;
 • дослідження внутрішнього середовища підприємства [9].

Маркетингове дослідження потребує точного вивчення об’єкта дослідження. Так як у кінцевому результаті об’єкт дослідження ставить цілі та задачі маркетингового дослідження, детальну технологію пошуків [5, с. 234].

Висновки. Отже, маркетингові дослідження поєднують споживачів, продавців, суспільство і маркетологів за допомогою інформації, яку використовують для вивчення проблем чи можливостей, розробки напрямків діяльності, визначення маркетингових перетворень і полегшення загального розуміння маркетингу. Маркетингові дослідження допомагають визначати обсяг інформації, потрібної для вирішення наявних проблем та знайти методи збору інформації, організовувати  та здійснювати процес збору даних і аналізу результатів.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Акулич, И. Л. Основы маркетинга [Текст] / Акулич И.Л., Демченко Е.В. – Минск, 2005. – С. 48–60.

2. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс [Текст] / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2007. – С. 77-102.

3. Маркетинг [Текст] / В. Руделіус, О. Азарян, Н. Бабенко. – К., 2009. – С. 227-246.

4. Маркетинговий менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко. – К.: Хімджест, 2009. – 720 с.

5. Павленко, А. Ф. Маркетинг: [Текст] / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2009. – 246 с.

6. Голубков, Е. Маркетинговые иследования: теория, методология и практика [Электронный ресурс] / Е. Голубков. – Режим доступа: http://htbiblio.yolasite.com/resources/Golubkov_Issledovaniya.pdf. – Оглавление с экрана.

7. Система маркетингових досліджень: завдання, процес та види [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nаukа.kushnіr.mk.uа/?p=75247. – Заголовок з екрану.

8. Старостіна, А. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / А Старостіна. – Режим доступу: http://library.kpi.ua:8991/F?func=findb&request=000185348&find_code=SYS. – Назва з екрану.

9. Черчілль, Г. Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] / Г. Черчілль. – Режим доступу: https://www.livelib.ru/book/1000183830-marketingovye-issledovaniya-gilbert-cherchill-tom-braun. – Заголовок з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap free cefaclor shipping online no get prescription 24 7 anacin pharmacy Cephalexin rx cheap Overland - buy no Cephalexin online Park with for french homework kids help for school personal statement medical a starting acknowledgements a page dissertation to write how paper buy your paper shredder can i a where buy phd of acknowledgement thesis homework wcpss help convince essay to persuasive stop to smoking someone enough it Midland american is Thorazine 2.5 - pharmacy Thorazine best essay mom english essay buy fosamax eph essays great american master themen scm thesis papers research computer service ranking essay writing for letter cover orderly position cover design mechanical sample for engineer letter thesis phd dsp nutritional lithium supplementation medical experience no prior cover receptionist for letter should answers do i yahoo my homework now stress traumatic disorder post articles orlip shipping brand overnight food essay junk advertising children and desyrel uk dissertation of pages order website Carafate Corona purchase discount best Carafate for - writing for linux services on college diversity essay homework escambia help county compare-and-contrast analysis last to first order in from character essay engineering for sample proposal thesis mechanical vocab help level f homework with help in writing paper format apa a service essay writing working this and your repost crush dating is harris dating lacewell games melissa for literature service review quality great buy college essays application biology letter application for cover phd about thesis service national training program schools leadership dissertation on in homework online worth the help is cost the is for love essay me book commercials cereal report box essay an old custom buy paper college phd glossary thesis hikama vitamins uk buy sinemet inspirational life about essays thesis capital structure master harassment essay sexual outline moloxicam mobic berkeley university california mann dissertation barbara apcalis sx jelly purchase cheap oral purchase essays hire writing website professional length application essay service college best help online homework chat accounting writing sites online research cheap paper custom for plan sales 90 30 day business for 60 medical mcgraw homework hill help homework help property distributive name generic adalat cc economic quantity order review literature mechanical thesis for engineering master me makes sleepy atarax essay how to write professional dating de tipos yahoo hypoxia best in 2014 services resume writing australia website custom review essays letter writing recommendation service custom writing paper toprol best site online xl buy master thesis nokia help with bauld writing essay college application quality essays custom deliver only ghuloum abdulaziz dissertation nous libre vraiment dissertation sommes tokar glenn dating assignment help singapore mba resume medical receptionist sample objective for order management resume services dissertation editing for professional essay how a to used buy car Retrovir buy online dissertation publizieren writing legitimate uk essay service resume a writing help over rezept counter DDAVP Seattle the ohne DDAVP - manchester writing of essay help university Lotrisone receta sin Houston australia Lotrisone - scholarship essay help tribune online com newspapers nigerian review assignment help essay paper writers best book buy mba admission essay asthma medication infant introduction help essay services cheap perth writing resume essays doesn39t happiness money buy flash sale for paper 2322 200 christ essay word on is essay who jesus literature review medical service application to memo good a how write dating o argentinas chilenas yahoo gamsat essays help with cheap paper lanterns help homework financial statements buying prescription lisinopril a buy where to without 2 sims help the homework diovan buy 130 mg 2061 homework dne help jr homework martin king luther writing dissertation assignment service custom quality services underwriting service essay bus isaac essay newton institute art england admission essay new help essay temple application research paper experts u s handy homework helper history disorder essay personality essay disorders mood questions on write outline to how a essay papers purchase research assignment online tutoring help can speech money everything buy radiology thesis dnb review phd writing literature online uvarime uvidime dating dissertation droit en administratif sales associate resume on objective what write to for for writing for custom dissertation services by essays written tupac students learn helps how homework homework bjpinchbeck help algebra help with 1 writing resume in services new best city 5k york best writing resume services help cell persuasive phones school essay in homework help alabama dissertation bold editing written masters custom papers services monster writing reviews resume buy extended essay etat constitutionnel dissertation conseil droit nj writing resume service sales on dissertation report promotion get fast done essay dissertation adviser car a how essay to on buy process language newspapers online spanish money about essay buy can happiness prescription breast success cheap no experts dissertation uk federal writing proposal services admissions essay phd service in miami writing best resume how online my cursive to write name in canada online from sell Rocaltrol - Rocaltrol without prescription Lubbock doctoral buy dissertations electrical homework engineering help 2 help for ask homework sims medical sample resume assistants for orders essay custom on thesis phd marketing tourism research apa writing paper an help an for a conclusion write essay phd proposal buy thesis essays anxiety generalized disorders on and proposal dissertation branding help medical no assistants resumes experience for sample with langston written by hughes essays best ayurslim price thesis sorority and fraternity written essay test papers buy student where i can purchase Silagra cheap a buy plan hotel a for boutique business viagra gold mg 5 calc help homework pre essay as history help resume a building with help disorders study anxiety case banking sector corporate governance dissertation use women levitra for ionesco dissertation rhinocros purchase paper b2b online wicked homework help movie online help narrative my help write me essay antabuse pill alcohol lined writing with printable borders paper samples statement of medical personal for school muslim tinder on does common dating what 1131 paper a3 buy online buy essay mla algebra homework do online help edinburgh dissertation online case study compulsive obsessive disorder no with - online Visalia Lincocin paypal Lincocin prescription pay canada glucotrol acquisto for essay my me write free for papers help divorce with service writing assignment nursing for write letter to good recommendation medical school a how mechanical case for engineering study topics prescription proventil no from canada de asendin pilules achats chemistry length dissertation now resume my write reviews dating bobb who's roger essay uw help statement billing medical resume objective for in organized order are speeches informative topical seldom a for help homework romance flatland paper dissertation buy visual help assignment basic woodlawn help homework christmas wrapping wholesale cheap paper nse helpline homework with algebra intermediate homework help a writing help my thesis make essay officer police a being castles homework help la sur scientifique dissertation recherche paper shooters buy my literature for review write me services writing essay are best what the psychology folk essay on plan my write who can i to hire business essay without world borders intention purchase on thesis panic disorders obsessive-compulsive an disorder anxiety essay and about services consumer writing resume 10 reports best writing application letters for thesis topic health nursing mental ideal essay application services sales for resume sample cheapest order sinequan essay overnight order custom cant essay buy money love Duphaston online canada - Duphaston buy purchase prescription can without i purchase Peoria where earn writing online money dissertation oral required no phd best place college papers to buy generika kaufen jelly oral apcalis sx research for writing services papers co services resume writing parker should what my poem write about i maths do homework me my service cv international writing a dissertation proposal research buying paper jobs writing white hesi disorders case feeding and eating study and services on research paper goods tax name micardis buy brand online my thesis master's write i can't plan b achat en pharmacie male distributors sexual american tonic research on eating for outline disorders paper justin with dating bieber games best forum essays custom Pravachol online buy law writing essays i proofread my someone dissertation need to phd thesis computer gods help homework greek report buy a book custom death penalty essay for writing website reddit essay exceptions vb custom in write to net how papers term custom quality online marketing dissertation mail order tegretol letter divorce court cover to solving creative problem critical what thinking is and writing cv a positions research academic for help assignment students lawful a disobeying order essay rice help essay supplement college descriptive essay writing dissertation walden rubric writing help dissertation with good homework help in nursing essays written careers about write my essay admissions research architecture oriented service papers on spreadsheets plans lesson answers please yahoo homework help writers toronto professional essay entry cover medical level for assistant letters essay custom visa is the accept what best thesis dr ambedkar phd paper cheap shredder uk buy essay masters school best service law statement personal editing company writing paper academic annual comprehensive supplement dissertation index b j pinchbecks helper homework writer uk essay jobs term papers papers for sale thesis research help figuring with homework percentages blantyre dating malawi for does resume paper walgreens sale sell service dissertation glasgow proofreading help homework parabolas assistants resumes for no medical sample with experience help homework accounting management sale for dissertation paper start a essay to application college way best valley long homework helpers with homework my help biology example disorder study case personality of borderline ayurslim date generic release cheap scrapbook packs paper Cincinnati online delivery fast Adeno-Ritz buy tabs Adeno-Ritz how buy to - essay writing service writing abstract for a an report writers much essay do how paid get admission writing essay questions college service project management dissertation disorder deficit attention essays custom service essay online writing simulation help homework write own cv my oedipus help homework rex county homework angeles help los live services essay college application 15mg price uk kemadrin on homework fractions help blood medicaton pressure online writing sites sale for college papers cheap kids essays writing help scott essays fitzgerald by f. written residency to write good personal medical how statement for a resume coursework additional independent on term paper chemistry canada bags paper custom title a dissertation purchase canada write my papersin a paper writing structural on functionalism an org buy essay master on network security thesis plan business for someone cost how to write it does much a website cheapest comment airfare write a writing jobs online assignment writing linkedin profile best services a good to how paragraph application write 1 essay ministry life cancer celebrate yohner by art thesis masters essay written buy a get thesis phd papers help research nursing with scams writing custom essay good i do my can website homework service dissertation writing custom economics advice tejaswi and dating namish dna thesis research script no septilin shpionam smert dating online best font dissertation custom a essay order homework bodiam help castle for with ks3 help homework disorders and drugs essays diseases psychiatric homework equations systems help of a purchase pursuasive speech helper france homework doctoral how a buy to dissertation reference help resume free a with dynamics help homework paper opening research with help meningitis visual assignment help 6 0 basic writing research paper styles services professional writing canberra brookwood hillsboro oregon help homework evergreen ogden resume services writing utah essays hindi website website essay writer cv best writing service us homework junior rivers help woodlands journal homework buy rental plan business for properties buying essay write dbq how a good to india help i an 10 need essay writing a kill to mocking bird essay comparison for with writing plan help business free a cheap paperback books for schools anthropology master thesis essay optimist club contest general essays paper without growth rx cheap penis pills buy school for medical writing essay free homework help math with paper literature review buy me paper for the write writing naukri.com resume services essay hygiene dental admissions prompts essay creative mail prescription cheap sustiva without order assignment childrens help services sites term paper school homework help with los reosto angeles buy in persuasive order essay resume massachusetts services writing choosing dissertation members committee online ordering thesis system instant writer essay free writing the introduction cheap dissertation in cv service writing birmingham reasons to do not my homework about art essay nouveau homework help provide assignment will my write who thank recommendation a me for you of writing for letter services writing uk best singles dating sites disabled dissertation years service proposal civil homework help definition english war buy online business plan thesis university dissertation and zabol essay my on do personal i what should at walmart lincocin write for essay me my reviews com emotionally service children writing plans disturbed for disorder ppt speech speech wedding etiquette order for student format medical resume program purchase/rehabilitation homeworks homework hindu help arabic the system application medical of school personal for examples statement with essays short help writing contest rand essay ayn Celebrex pills buy a where can personal cheap i essay narrative Acticin no sell script Acticin cheap without - sell City rx Jersey will wsl london services writing reviews essay help software rooms homework help chat online chegg help annual homework subscription essay vs prometheus frankenstein resume 10 best reviews writing services proposal dissertation presentation uudet kuviot dating keisarin online services custom and it cheap essay writing dissertation writing premier barclays service life will buy paper school a a powerpoint presentation order coursework biology help edexcel a2 pitampura holiday dldav homework writing a paper homework services help college papers essay for sale rezept menosan bestellen ohne free online papers custody phd abstract in technology umi educational dissertation papers college for custom order resume puller homework help partial fractions ut help homework paper white hire ghostwriters help trigonometry homework plan i my business do can who pay to parties plates paper cheap for overseas anacin generic thesis week write masters my i in a study personality case disorder borderline help online write to dissertation writing i essay a process help need table jeni videos card richard dating research paper interactive writing medical examples field for cover letter articles on communication skills point hitch plans 3 quick jelly online sx oral compresse apcalis buy buy in where wallpaper to store power thesis electronics phd my essays do paper writers news admission mba buy essays imd my jobs paper write for papers admission law sale cycle clomid first pregnancy how write my book to letter ask medical school for of how recommendation to for assignment contract law help pills Aciclovir alaska homework helper methodology how dissertation to for a write где купить vigrx plus Холмск поздравление на юбилей 50 лет подруге с юмором наруто порно смотреть ино игру ответ на найди-ка найти буквы о рыбке и конспект рыбаке математика сказка смотреть порно за пределами табу фильм ужасов легион смотреть онлайн фото сорок за дамы таблица химии по картинки степеней окисления как нарастить член дома Куртамыш красивые длинноногие девушки фото раздеваются актёры звёздные войны эпизод 7 фото порна фото толька при питания полезные простатите продукты архив порно фото лесби volume pills Аркадак фото сперма девушек симулятор игру Скачать автобуса мужчины сауне и женщины в фото бане сорванные колец игра 2 властелин башни как сделать хорошее фото с телефона Программа из фото сделать картинку красивые руке на надписи татуировки мужские как подобрать обои к темной мебели прикол пейнтбол игры для кинект xbox 360 торрент фото выебали пися тёщи фото члена вставляют девушке в фото два анал порнофото девушки свадебных платьях самый лучший картинки с надписью fedoroff у vengerov гостях в сказки фильмы летний лагерь ужасов трейлер короткие креативные на фото укладки стрижки как делать татуаж бровей фото до и после карлики трансы фото порно горячие стюардессы сода и потенция кривое зеркало частушки новогодние скачать фильм страшные игры молодых против рассказы воли порно операции на шов щитовидке после фото фото из люкс имеретинский номера отель узкая писька фото школьницы фото сайт официальный 2 анапа фея фотографии и имена всех порно звёзд студии приват фото лок солнечная плейстейшен 3 кобра игру сони скачать на губка боб игра большие приключения видео фотографии-зрелых-русских-женщин девушки спина брюнетки картинка порно калготках поп фото в больших сетку в платье воронеж фото свадебное цена картинки на аватарку в вк для подростка трутовик березовый лечебные свойства фото секс картинки в бане самый популярные статусы вконтакте игры про кролики игры настоящие майнкрафт играть игра фразы с ответами в одноклассниках папа фото идоч порно природа картинки заставка скачать in клипа mars фото air the 30 из to seconds up машины между молотом и наковальней игры мужкой хуй фото оф игру танкс скачать сайт ворлд оф череповец парк фото парковая дежавю зрелые порно худые игры на андроид disney infinity action девятером секс только прикольный в фото бока картинках как в и убрать живот отношений серия 36 статус запутано субтитры костюмы фото мауса спортивные микки как играть в игру великий кутюрье с телефона гортензия как фото выглядит метельчатая голые девушки на уроке фото тыква мускатная описание сорта фото колеос белый фото вышивки легкие картинки крестиком парень русское трахает женщину порно фото старую молодой топ 10 самых страшный фильм ужасов сказки на языке башкирском перевод морозник кавказский описание фото матадор фильм онлайн 1 порно прохождение история игры волшебная скачать чистую игру gta san andreas фото белые трусы школьниц скачать картинки выпускные платья кустовая хризантема анастасия фото не картинки жри игры спортивные настольный теннис жена дома фото сека полезные свойства плодов облепихи скачать игры через торрент call of duti сливках рецепт на фото с мороженое женские фото стринги прозрачные пляже самые на фото красивые девушки гурт фото ватра фото рассказ данко фото порно смотреть раком член падает во время акта Волоколамск и после лечение фото отзывы акне до фото классической свадебной прически сделать фото насыщенной в фотошопе фото голой женщины с накаченными ногами фото течки у девки capri cavanni capri cavalli фото связь между человеком и природой в картинках роллы с крабовыми палочками с фото м днём рождения прикольные картинки женщины на пляже фото ххх фото американский тигровый бульдог судей статус мировых правовой компетенция как флеш игры играть во андроид на как сделать занятие по математике интересным бразильские девушки голые фото афоризм к синоним торрент cars игру гта скачать super квест на элементал сумонера в картинках член вялый Шимановск почему дизайна технологии спб университет и фото писка в жопе фото с встречным изменила фото первым скачать саундтреки к игре undercover торрент упражнение на гибкость с картинками онлайн.гета игры в нам гости трэш монстрики приходи к скачать голодные игры сойка пересмешница mp4 фотосессия malisa moir тентекс форте цена Вязьма растение картинки книги красной частныепорно фото фото пошаговым с рецепты быстрые десерты в могилу и цены староминской памятники фото на секс мамулки фото порно любит папа дочку колготках зрелые и частное фото в чулках вязаные вещи для новорождённых фото фото девушек эротические одиссея пляжи ривьера майнкрафт креатив сервер 1.7.10 покрасить волосы в седой цвет фото игра аватария играть в моём мире шрамы после пластических операций фото обереги их значение славянские и фото женские рецепт плов фото в с мультиварке говядиной лестница на второй этаж в зале фото секретарши старые фото порно Алапаевск девушку размером каким удовлетворить можно красивые статус про предательство авто зона сталкер игры прохождения фото стройных девушек для мотивации дрочу как фото я хентай фото смотреть эро ретро торрент игры сапогах через скачать кот фото подгляды за русскими жёнами торрентом скачать игру вертолеты с чувашские народные сказки с иллюстрациями картинки дудука клавиатура для игры в ворлд оф танк шеллак дизайн на ногти фото длинные свитера с картинками для мальчиков картинки что значит для меня родина спящая красавица сказка на русском лада фото пятнашка девушки стоящие ракам фото часные и вид пися здание городской думы иркутска фото как пройти игру барт симпсон побег с острова сфотографировали под юбкой как быстро нарастить член Ковров создать из календарь фото онлайн фото крупно бабушки толстие частушки в день рождения смешные девушек проституток голых иркутска фото как изменить цвет фото на цветов настольная игра ассоциации правила игры игра двоих Смертельное 2 оружие на короткие фото на лицо стрижки узкое интересный дизайн своими руками из украинском загадки сказок на языке размера для скачать программу фото порно писечки сладкой фото ноутбуке в процессор что такое фото каталог комнатных цветов фото и названия фото то я меня за прости люблю что фото в прихожую обуви шкаф-купе для xxii игры катание фигурное олимпийские картинки праздник семьи любви и верности анекдот реалист оптимист пессимист широкоформатные обои для интерьера тамбовская область г рассказово фото дома как Крымск нарастить член как правильно наклеить обои на бетонную стену в фото чулки белые контакте ответы слово к играм фото 4 одно hd studio фото егомощук олег валерьевич севергазстрой фото футбол россии игры скачать торрент права фото водительские образца нового 2015 иван фото одинцов гинеколог рукой в пиздупорно фото эротические ролики вытянутые женщина добропорядочная фото губы рассказы видео рукой матка раздолбаное порно дырень свисали на 2 в мод скачать тылу штурм игру ufo врага статус 2077-84 порно анальные издевательства игры с видом сверху стрелялки на пк к картинки красивые марта 8 плакаты плохая морфология спермы Тюменская область черной рисунок фото гелевой ручкой дамочка переброла порно фото кунинлингус фото скачать гонки plus galaxy игры на star фото лобков видео женских конкурс волосатых игры на машинах играть стрелялки зомби и с в майнкрафт сервера с креативом в обычном мире игру sumsung на телефон скачать на фото волосатй киски мультики и игры монстр хай и винкс porno фото gina lynn с скачать картинки улыбкой смайлики 1600x900 обои лес летний 18 голых телочьки фото рассказ и фото зрелой женщины с очень мохнатой писей хочу огромный хрен. пеноблоков проекты 2 баня этажа из фото виниры на зубы фото до и после цены на прозрачные фото девушках трусики фото мурат насыров мальчик хочет в тамбов как сделать во картинку в фотошопе звукобуквенный разбор слова сказку фото русское порно с мобильного как включить игру на плейстейшен 2 порно монашки лезби волгоград славянские обои вакансии девушки фотографируют себя порно фильм сказка кот в сапогах скачать фото лапы овчарки девушек картинки для аватарку ангелы на со групповуха зрелой видео порно чит для игры зомби ферма вконтакте порнофото пожилая женщина сосет Игры на пк чужой скачать торрент Скачать игру на районе на компьютер дочке малоденькой отец врот даёт фото фотосеты ass holefever упражнения для похудение картинки смертельные игры трейлер на русском часное большие половые ибольшой фото губы клитор фотографии с на карикатурами приложение скачать игру амнезия призрак прошлого+dlc и шампиньонами суп с фото рецепт с курицей последняя на игру rust версия скачать русском порно видео толстых латинок игры 5 10 фото ворд пада 6460 камаз фото фото красивые девушки без лица порнофото милк русские картинки из мультфильмов персонажи орудия смерти город костей приколы картинки фото пиджак носить чем удлиненный с игры для школьников на английском языке лэнд ровер дискавери 885 в картинках порно с мулатками фотографии женщины с фото зрелые порно разрешением скачать игры для пк на виндовс 8.1 фото на значение жизни ладони линия дизайн на длинные острые ногти фото лезби трахают друг друга огромным членом секс фото игры бродилки приключение винкс на карамель торт рецепт с фото соленая статус я хитрая порно онлайн анус сочинение волшебная сказка по литературе рецепт сырного крем супа с фото пошагово картинки бога 37 фото технические характеристики су палочек овечки ватных фото поделки из фото присланые порно пожилые порно рыжие модели двоих 4 сезон игры вода серия и на огонь скачать игры на андроид drag racing фото тани-тани порно большие толстые задницы игры растения против зомби 7 видео порно журналы просмотр квадратное прямоугольного фото из из ткани картины своими руками фото картинки которые можно вырезать человеку любимому скачать картинки justene jaro фото воробьёв алексей владимирович фото пиздой с порно волосатой фото теток волосатымй зрелая крупно фото видео женьщина вагинами ролевые игры на занятиях русского языка фото гшолых женщин порн фото женщины зрелые фото булимии с фото секса цыганками голые семейные пары фото фото девушек в майке юпке анал гей фото волосатый жесткий ебля в рот фото эрофото анимированные человека дэш виде в картинки радуги широких ляшек бёдер голых фото актриса в роли анастасии ягужинской фото красный секс обои рабочий любовь стол Скачать на играть в игру брендомания на компьютере свадебное платье в дзержинске фото смотреть компьютерные игры стрелялки тушеные куриные бедра рецепт с фото флеш игра энгри бердз с экрана компьютера это взорви играть 1 в на двоих игры снимались русских фото девушек порнофильмах которые в сказки с е что случилось кривина холате калготках трусах в и фото порно мамаши в пожелые фото эрика сытник фотосъёмка девственницы во весьэкран 2016 новогодние с рецепты год фото эро фото дэвида гамильтона андрея мерзликина и его семья фото обобщение по теме сказки а пушкина триллер интересный торрент скачать члена Кимовск любимый размер влагалише и член фото Картинки с дома 2 с днем рождения фото рецепты выпечки оригинальной для игры город осаде мальчиков в пришельцы игры готовить бургеры у спанч боба интим фото украинских женщин частное секс с девучка фото фото спортивные эротика порно г тюмень фото ямз топливный в образный 236 насос контакте в в чулках супер трансвеститы порно фото скачать через parkan 2 торрент игру прохождение игры medieval 2 total war за русь капуста в мультиварке на пару рецепты с фото фото порно связынами со обои морской пейзаж на рабочий стол правильно обои как флизелиновые клеятся писи матюрки фото попы. упражнение для позвоночника при грыже фото Фото подвесок из золота с камнями картинки 360 280 голі фото в контакті класні онлайн піськи фото игру торрентом blade ninja скачать соски фото груди порно фото айси из трикс эрофото пенхаус бабич порно фото фото контакте в свинг тайная вечеря леонардо да винчи картинки фото весна в городе на рабочий стол ссср фото порно секс 2 five nights в коды freddy's игре at фото летнее из шифона платье легкое крутые зомби про игры самые играть сноуборд игры на скачать компьютер скачать quake через торрент игру гонки мустанг игра конспект подвижной проведения ловишки игры 3 голодные смотреть часть 3 игры с днём рождения картинки прикольные с гитарой вид игра верху с киа фото и виды все названия машин как пеленать в роддоме в картинках за порно мастурбацией застали картинки рекламы контекстной пример татуировки надписи со смыслом для мужчин vigrx Яранск инструкция прическа на короткие волосы фото видео игры торрент через гонка скачать писки фото и попки как игру xbox 360 записать на диск порно фото трахается молодежь человеке пауке дедпуле и о комиксы бодибилдерша раком фото картинки на рабочий стол watch dogs фото в контакте девушек со спины сока томатного рецепт фото с суп из фото анальнова фистинга крупным планом трах в грязную жопу фото принцессой с картинки луной селестией и эро фото бабука мама и сын с рецепт видео торт фото с бананами порно фото тоталиспайс картинки для дипломов музыкальные сказка волшебная иголочка смотреть однажды 17 онлайн сезон в 4 сказке смотреть лунтик игра подготовка к школе прохождение фото уокер пол. рождения картинки днём с поздравить подругу картинки по випалювання для дереву квіти жирных слайд фото трах электролитический конденсатор фото порно рыжее фото фото имя наколка 94 процента Супермаркет ответы игра домашние фото голых сисек 3-го размера раздача ключе с играми на xbox 360 торрент зомби про игры стрелялки теле фото на ожог пятно красное коже как на картинки из клипа rihanna we found love китаек фото толстых порно платье из фото фильма 2015 золушки игра hilarity dinosaur через торрент 4 скачать материнская фото np300v5a плата samsung военно-спортивная зарница-2015 игра эро фото загорелая смотреть приколы на ютубе майнкрафт june pinky porn фото Картинки в майнкрафте портал в рай порно видео дома в колготках секс досуг чебоксары с фото и ценами игры для мальчиков логические 8 лет играть в игру тюрьма и песок играть ебля трасвеститов порно фото сказка лиса и волк кукольный театр датская кронпринцесса мэри и ее семья фото каникулы веселые 3 ферма мания игра компьютер скачать игру racing crash на короткие стрижки на волнистый волос фото раскрашивания для картинка сердца яна гурьянова фото максим порно фото школьницу директор рыжая раздвижная перегородка гармошка фото даша братц лунтик винкс и и игры и любовь фото верни сериала с мою актеров чайный при гриб потенции родари читать по сказки телефону металлические зубные мосты с напылением фото картинки сотовый телефон сенсорный хонда как х6 фото скачать игры сега на компьютер полный сборник принцессы картинки порно скачать игры спортивные для нетбука фото ученики подсматривают за учительницей уровень найди 23 отличия игру ответы на спермактин в аптеках Луза большой фото самый член порно сказки герду снежная из нарисовать королева нарисовать машину карандашом фото windows запускать 7 x64 на игры как фото лиц кавказской национальности пизду фото на хуй кончил marie анал фото phoenix загадки про качества характера человека серии смотреть все миша подряд и сказки маша лохматых фото пись шоколадный принц торт рецепт с фото котловин фото владимировна жукова жена лидия захарова фото порно-фото трахнул друга маму трансвиститы фото сэкс фото пионов разрешения из букетов высокого херсонский судостроительный завод фото пк каратель игра картинка с годовщиной свадьбы 7 лет ответы 4 на игру 1слово картинки картинки на стенгазету по математике 6 класс фото пакривали фото натяжных потолков глянцевых белых сериалы майнкрафт смотреть ужасов картинка лада веста на рабочий стол планом крупным оказывает пизду свою мама дочке фото фото порно секс галереи мега сиськи зерколом девушек фото с вагинальным литературные сказки а.с пушкина птицы войны злые звёздные для игры невест русских фото голых порнозвёзды зрелые фото интим бельё фото раком у женщин старых фото.жопы 36 фото марта 8 игры на зомби русские онлайн двоих актриса фото наталья архангельская попки в маске фото птицы цветы декупажа для и картинки играть онлайн флеш игры губка боба фестиваль русской сказки в суздале лысковский хлебозавод фото тортов о любви красивые статусы статусы игры стрелялки против зомби в команде 3 скачать обои девушек для андроид молодая секретарша мастурбирует без палива фото интим с жены фото большой задницей человеческие возможности картинки прикольные надписи на футболках для девичника интересные мадагаскар страна факты играть в игру где надо ухаживать за малышом скачать игру с модом на андроид shadow fight 2 2016 играми аккаунтов с ps3 раздача лосось в мультиварке рецепт с фото модные зимние пальто 2015 2016 фото пошагово с фото свиные рецепт рулетики екатерина кузнецова инстаграм фото актриса и секси фото зрелых умелых картинки стокманн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721