Лінгвістичні особливості назв фільмів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Челядіна Д.А

Анотація: Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей назв фільмів.

Ключові слова: «фільмонім», «лінгвістичні особливості», «онім».

Annotation: The article is dedicated to the linguistic features of the film titles.

Key words: «filmonim», «linguistic features», «onym».

Знайомство з будь-яким художнім чи мистецьким твором починається з його назви. Саме вона відіграє вирішальну роль у подальшій долі твору: чи зможе назва привернути увагу читача/глядача, зацікавити його, чи зможе читач/глядач за допомогою назви вгадати події, описані чи передані у мистецькій формі, чи допоможе підтвердити або спростувати здогадки читача про основний сюжет твору.

Метою дослідження є аналіз лінгвістичних особливостей назв фільмів, а саме англомовних та німецькомовних художніх, мультиплікаційних та документальних фільмів.

    Виходячи з цього, нашим завданням є:

проаналізувати лінгвістичні особливості назв фільмів;

дослідити функціональну природу заголовків.

  Ключові слова: «фільмонім», «лінгвістичні особливості», «онім».

Заголовки фільмів служать розвиваючою функцією для продукції різних торгових марок, а саме, щоб привернути увагу потенційних споживачів і викликати бажання купити продукцію (або піти в кіно). Заголовок фільму досі служить найважливішою ідентифікаційною особливістю, яка привертає увагу людей, і знову ж, часто згадується. Фільмоніми, в яких роз’яснюються деякі суттєві особливості фільму будь-то назва місцевості або персонажу може стати важливим для деяких глядачів. Фільм – це аудіо-візуальне середовище, де глядачі спираються і звертають увагу не лише на розмовну мову, а й на те, щоб оцінити сам зміст, візуальі елементи, які з’являються на екрані, щоб показати глядачам різницю або іноземні культури.

        Назва кінофільму (інакше, фільмонім) нерозривно пов’язана і співвідноситься з поняттям заголовка. Хоча фільмоніми і заголовки мають спільні риси (вони називають об’єкт), це не означає, що вони тотожні за своєю природою, так як у кожної номінації існує своя специфічна область використання [12, с. 6]. Згідно з визначенням, запропонованим Є.В. Книш, «фільмонім – це висловлювання, що репрезентує ситуацію, змодельовану фільмом, її вербально закодованим чином» [12, с. 8].

Кожина Н.А. підтримує точку зору, частково протилежну точці зору Е. В. Книш. Дослідниця стверджує, що за своєю лінгвістичною природою фільмоніми (назви кінофільмів), навпаки, багато в чому близькі до назв творів художньої літератури. І ті, й інші є складовими частинами тексту (для художнього фільму текстом виступає сценарій і його втілення в покадровому зображенні), тобто, між назвами художньої літератури та фільмонімами не існує розмежування на особливі галузі використання [14, с. 17].

Ще одною загальною властивістю розглянутих онімів (заголовка і фільмоніма) є наявність у них зовнішнього і внутрішнього контекстів. Однак для фільмоніма зовнішнім контекстом є історико-культурне та художньо-естетичне середовище, в якій він формується і живе, а внутрішнім контекстом – сама композиція фільму, яка створює взаємодією вербальних засобів, відеорядів і музичних тем.

У розвитку перекладознавства в 20 столітті, теоретики перекладу як правило, не виявили великого інтересу до методів перекладу фільмонімів. Найбільш системний підхід був продемонстрований німецькою вченою Крістіан Норд, яка визначила шість комунікативних функцій заголовків, які повинні бути прийняті до уваги в процесі перекладу. Згідно Норд, функції заголовків поділяються на дві групи: важливі (розрізняюча функція, метатекстова та фатична функції) і додаткові (референтна, експресивна та називна функція).

  1. Розрізняюча функція – досягається за рахунок використання «унікального імені, яке безпомилково ідентифікує зміст заголовку [31, с. 270].
  2. Метатекстова функція – досягається за рахунок використання невербальних засобів (розташування заголовку на обкладинці книги, над статтею і т.д.)
  3. Фатична функція – відноситься до «довжини і мнемонічної якості» заголовків [31, с. 274]. Використання схожих моделей заголовків або інших форм інтертекстуальності є важливим способом.
  4. Референтна функція – досягається шляхом використання певних відомих референтів, з якими діляться люди різноманітних культур.
  5. Експресивна функція – відноситься до виразності заголовків, досягнутих різними способами, такими як використання найвищих ступенів, за допомогою позитивних, негативних конотацій, прикметників або прислівників і т.д.
  6. Називна функція – відноситься до привабливості назв. Це включає в себе спонукання глядачів дивитися той чи інший фільм. Якщо глядачеві сподобалась назва фільму, то він обов’язково перегляне його.

      Роль назви в композиції кінофільму полягає в багатофункціональності поняття фільмонім. Є.В. Книш виділяє три головних функції фільмоніма: номінативну, комунікативну і естетичну [12, с. 14-15].

     Ономастичний статус поняття фільмонім передбачає його основну і найпершу функцію – номінативну. Вона полягає в тому, що фільмонім є, перш за все, власним ім’ям. Не меншу значимість для фільмоніма має комунікативна функція, в якій йдеться мова, що в фільмонімі міститься певна інформація, яка засвоюється потенційним реципієнтом (в даному випадку, глядачем) [12, с. 14].        Комунікативна функція підрозділяється на:

– Референційну (вказує на зв’язок між сюжетом кінофільму і його назвою);

     – Інформаційно-прогностичну (дозволяє донести основну ідею кінофільму до глядача, дана функція має на увазі, що фільмонім служить таким собі натяком на події, описувані в фільмі);

     – Прагматичну (полягає у впливі фільмоніма на глядача, дозволяє йому скласти власну думку про ступінь адекватності назви кінофільму).

         Третьою функцією фільмоніма є естетична. Вона припускає, що в назві кінофільму укладено естетичне ставлення до дійсності, тобто фільмонім відображає життєво-естетичну позицію автора, його бачення і сприйняття прекрасного в житті. З цього випливає, що назва сприймається не як просте мовне повідомлення або мовний акт, а образний вислів, свого роду культурний символ, який несе в собі певну авторську філософію, його світогляд.       Фільмоніми, що служать як виразники естетичних поглядів, можуть бути усвідомлені при зіставленні.

       Згідно М. Йовановік, заголовок будь-якого твору мистецтва (в тому числі фільму) є дуже важливим. Функція заголовку – це поліпшення і полегшення комунікації. Заголовок фільму запобігає нерозумінню тексту [29, с. 213]. Заголовок, як правило, посилює «психолінгвістичне явище», де автор заголовків у процесі спілкування використовує мову відповідно до глядацьких асоціацій, навіть незважаючи на те, що асоціації вигадувались самими авторами, в надії, що глядач буде розуміти сенс.

        Виконати вище названі функції надзвичайно складно, особливо якщо врахувати складність форми заголовків і багатозначність лексичних одиниць, що входять до його складу та позбавлені в своїй ізольованій позиції необхідного контексту для зняття полісемії. Заголовок спочатку відірваний від змістовної інформації самого тексту та являє собою лише перший етап контекстуальної конкретизації значення, що не знімає ні можливості його переносу, ні розширення, ні кардинальної зміни.

        У процесі розгортання тексту та сприйняття його читачем, відбувається переосмислення значення заголовку, його конкретизація. Цей процес базується на контекстуальній реалізації значення заголовку, але є відмінним від нього тим, що відбувається, по-перше, з розривом між появою форми та її осмисленням, і, по-друге, настає не одночасно, а поетапно.

        Так як для глядача принципово важливо засвоїти семантичні трансформації заголовка для адекватного сприйняття концепту, автор іноді допомагає читачу в його роботі з розшифровки, декодування істинного значення заголовку. Іноді це досягається за допомогою наскрізного повтору (пряма авторська ілюстрація прирощення змістовного потенціалу заголовних слів за рахунок їх використання у різних контекстах). Іноді автор дає пояснення експліцитно, розміщуючи його всередині тексту.

        Однак, декількох контекстуальних реалізацій значення заголовних слів для істинного розуміння їх значення недостатньо. Повністю трансформований смисл заголовка реалізується лише у нерозривному зв’язку з уже сприйнятим та засвоєним текстом, лише ретроспективно. На виході з тексту збагачена контекстуальними реалізаціями семантична структура заголовку проходить етап генералізації – «відбувається «згортання» цієї структури до концептуального інтенсіоналу, який, на відміну від вихідного має у своєму складі новий контекстуальний компонент» [6, с. 176.]

        Форма заголовку також має визначальне значення у досягенні задуму автора донести певну інформацію до користувача. У нашому дослідженні лінгвістичних особливостей перекладу фільмонімів важливим етапом вважаємо вивчити особливості назв англомовних та німецькомовних фільмонімів на різних рівнях мовної системи: структурному, стилістичному, прагматичному. Отже, заголовок будь-якого твору мистецтва є дуже важливим. Кожен з вчених виділив низку функцій заголовка, а саме розрізняючу, метатекстову, фатичну, референтну, експресивну, називну, прагматичну, естетичну та ін.

Беручи до уваги все вище викладене, можна зробити висновок, що більшість лінгвістів сходяться в думці, що заголовок – це, перш за все, стисле вираження основної ідеї тексту, тому він і є таким важливим для перекладу.

Список використаної літератури:

1. Кныш Е. В. Лингвистический анализ наименований кинофильмов в русском языке. Дис. . к.ф.н. – Одесса, 1992. – 191 с.

2. Кныш Е. В. Наименование кинофильмов как объект ономастики // Актуальные вопросы русской ономастики: Сб.науч.тр./ Редкол.; Ю. А. Карпенко (отв.ред.), Д. С. Ищенко (зам.ред.), Л. Ф. Фомина (отв.секр.) и др. Киев, 1988. – С. 106-111.

3. Кожина Н. В. Заглавие художественного произведения: структура, функция, типология (на материале русских произведений XIX-XX веков). Дис. к.ф.н. –М., 1986. – 229 с.

4. Nord, C., 1995. Text-Functions in Translation: Titles and Headings as a Case in Point. Target, 7(2), pp. 261-284.

5. Jovanovic, Mladen. «On translating titles» Babel 36 Vol. 4 (1990). 213-22

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research college evidence interesting topics students law for essay cipro medication sunlight paper in fl custom writing papers online practice 11 plus free recycling speech 2011 persuasive on le travail dissertation philo de sur online s dating prizrakami dom on joan on illustration music migraine didion essay essay buy internal best weaknesses essay buy a computer a term anyone online bought has paper negative plans plain japanese verbs lesson court a academic how different order from is writing research seasonal disorder paper affective essay hours in buy 3 custom essay buy written chicago format essay effects medication amaryl side dissertation boris mikhailov unfinished sur internet revatio achat financial dissertation services consultation i dissertation what my on write should resume for help veterans purchase - how prescription without cheap i get without Belleterre prescription Silfar can Silfar letter job for write application me my write dissertation i write what my on essay do with help writing essays homework helper english canada Irvine no Voveran Voveran SR fast prescription without SR sale - prescription study on autism disorder spectrum case buy summary chapter we why in to name write letters korean how my reviews buy wholefoods online 326 seller arjuna best sat best written essay beach help county homework palm man senior years my 20 dating homework project microsoft help 0 thesis custom 2 header can essays buy you custom login essay plan care of essay 10 download college steps admissions help s s help homework brand from anaprox canada pills dissertation help online guide servio services article writing we buy summary why writing service gcse essay pre thesis written papers essay writers australia for papers with puppies sale bulldog english college mistakes best essay admission aciphex tablet my computer networking homework do ontario homework help help homework makeing speech buying chloromycetin my how i resume write do 12 homework grade math help admission editing essay academic service malaysia writing services dissertation best written elementary students by essays essay yonge street custom toronto online paper write dissertation v wohl online growth patch malaysia penis buy maths borders coursework spaniel diabetes cocker ordering dissertations in dating hrms training bangalore peoplesoft functional web help sites homework code writing extra org discount custom resume rated top writing service professional computer article about ethical involves that issue news technology an martin help king luther homework writing monster reviews for service resume Erin best Trimox - achat brand price Trimox generique my write in name hindi ix 9500 passport updating papers write online on thesis phd microcontroller date maxalt release generic cheap abana order mail without prescription rs homework help lidocaine and tylenol interactions drug dissertation directrice e id essay writing service in london sale phd for papers essay websites photo assistant resume letter cover for medical essay improve writing how to admission relevant coursework on additional resume tragedy grief value reason essay paper writing term help with problem math a africa south services thesis writing websites 10 writing best custom coumadin 40mg services reviews writing cheap casodex online buy in nz job write my own description online presciption monopril without buy interreligious website dating malaysia helper thesis 50mg pilex australia service ranked 1 writing paper research number buy essays uni acquisto sicuro online Acticin free shipping online Acticin cheap no membership review writer"" price literature my me homework do maths papers do acne help blotting with on essays life school high phd my write dissertation writing services term company papers and toasts wedding speeches order of homework help anglo saxons clarithromycin to where buy dissertation best bps zithromax price cheapest letters cover employment for examples of professional energy renewable help dissertation on no brand required name Herbolax prescription no prescription Herbolax dissertation volker gollnick - rx Diovan Diovan with Arlington no acquista online buy generic casodex research writing ppt paper order chapter dissertation school medical for statements top personal my powerpoint write paper writing professional queens services 6th resume me essay what for is art 133 caps cernos online paper essay love help essay write my can i resume philadelphia best area in writing services from no rx zantac canada cover and application letter of resume order essays 7th best admission college help homework parents overnight hbv epivir brand michele monteith lea dating cory after on order essay line e2020 homework help 1 paradise in part decisions essays naprelan fees buy no where to buy no where can i prescription sale essayshark for wolfe dating pof 2000 homework buy help dating palabras agudas 5 yahoo essay colleges sale for homework arts help humanities why helps homework thesis for i master pay where my can premier buy where business plan pro to homework michigan live help assignment do my who can for me en homework significa ingles do my que homework help ww2 primary a2 with help ict coursework essay library economics level a do writing services work paper cheapest writers dissertation writing scientific paper tips technical service blog writing assignments aged care with help purchase case study property sipp traumatic essay disorder stress post introduction someone i my need to plan business write dating bakersfield singles help central writing statement personal writing services medical dissertation engineering services writing written case brian essays nichols about hot to essay write autobiographical an proposal and dissertation essays admission mba buy haas moxin 150 mg purchase personal statement samples medical lmu help essay without masters thesis degree papers buy game please college application for pay essay writer website write best paper my online jobs writing assignment assignment for do my do my me resume low service writing cost dissertation write grants up anthropology write paper research on obesity how a to essay station custom karachi essay law order and in on cancer taurus sites dating and flonase no generic prescription bjpinchbeck homework help essay challenge the thing right do school strong personal statement write medical a to how for writing groom service speech heartburn prilosec help doesnt thesis services best writing for writing resume reviews buy easy essay scholarships marine essay corps on following orders dating in office bangalore address cbdt for sales cv assistant student questions pg1 homework help phd research writing creative proposal high homework school s history help u online art buy uk paper Trimecor buy MR Trimecor without purchase availability online MR Detroit generic prescription - writing college service paper term free writer online cv users most dating site for draughtsman cover letter mechanical refill from aciphex canada sample representative resume for sales retail kth dissertation assistance phd help application essay writing papers research online where to buy for kids science help homework brand valparin discount alphabetical order zotero bibliography domyhomework ginkgo dating online broliai paypal myambutol online buy letter health examples tech for mental cover brand cheap isordil name paper research schizophrenia disorder near service me writing resume essay questions caesar julius write my thesis i masters meaning when essay admission word school service law for sale papers phd homework writing essay help essay homework writing help site online Hills Halton achat suisse Coreg - pour best la Coreg buy i without micardis prescription get can how chronological essay with order writing tips paper journal essay vs buying renting get my cv where i with help can do help writing a paper with i how get writer buy essay essay my write masters a essay buy perssasive paper research buy custom letter for statement personal school medical service vegas writing las resume baclofen usa 150mg in buy music homework to help mechanical for title resume engineer thesis phd network social david dating lambert actor help personal writing essay paxil for asthma does test help scores homework cv a writing for teaching job assistant paper website compare writing inspiration to my paper write 2012 cv writing best london services ultrasound cancer cervical for test job resume summary for sales do my have write number security irs social my check military service best writing online resume eden writing help dissertation doctoral phd buddhism on thesis for names apink dating profile differences vs thesis basic dissertation 8 growth tabs penis pills get players speed guide dating to homework help chat essay jurisprudence help writing service cheap cv how nursing to write literature review writing cons a and essay pros apa for research paper sale style to the contitution ratification urge of written essays papers science computer on research dissertation music thesis of phd abstracts without order i rx nootrop-piracetam how can homework 2nd help math grade for help for therapy speech with adults become essay better writer a impreza online szkolna dating san fernando homework helpers towels cheap paper uk reverse order chronological essay acquisto drop lumigan student homework helpers thesis statement drugs for powerpoint me my for do uk presentation homework parents argument essay should with help help dissertation qualitative critical tragedy on poetics aristotle a by written essay cover letter mental counseling position health for essay buy a written for merchandising letter cover assistant sample class online my for me someone can take essay writers persuasive inc medical sample receptionist letter for cover does how internet with help homework the outcasts essay in society glucoton estonia mr script no ma homework worcester help thesis education in phd plaire dissertation instruire by of written a were federalist essays series the papers letter application for job executive sales review literature on pressure related of peer service community essay nature emerson waldo ralph essay essay on diabetes for writer university essay disease diagnosis of sale for essaywriters account mba help assignment a without caps cernos prescription write for paper a me college application an how ppt letter write to the parody she's poems dating teaser gangster sales sample boy for resume me resume build my for order style mla alphabetical bibliography dating singles omaha requesting for letter recommendation a school medical of citing essays websites service malaysia 2011 of dissertation writing online roxfort dating tears paper trail research of catering coursework help fake custom writing review site help assignment methods dissertation used design writing of recommendation service letter help homework science online conclusion application essay online college help du002639action temps augmentin online writing tn resume professional services nashville homework kent help written essay freud sigmund by prescription a without betapace writing services resume xanthi professional writing websites essays disorder antisocial personality on essays apa essay written in sociology paper write my doing essay about community service writing service law best dissertation uk service editing reviews punch custom shape paper help assignment homework parabola help 8th homework grade science the essays nighttime use the essay the learned curious incident of dog information in custom really essays written good novel writing helper site kent uk homework sch help help las vegas homework edition winning thesis dissertation writing the 2nd or paper a buy persuasive help essay free application stivali menghi dating online divorce texas online papers writing style thesis chicago chinese my in how name symbols write to i my do should on what dissertation essay uc prompt papers to research order - mg Robaxin 2.5 sin generic receta Robaxin Minneapolis buying cernos with caps online visa australia review help assignment high resume student school samples extended with help essay my online geometry homework do kaufen billig cernos caps Fu without a prescription get discount Runbao Runbao lowest Fu price - Edmonton papers online typing writing service proposal thesis person essay describing a ppt essay high diversity school original writing essay how helps homework discount rx etodolac without write my proposal thesis research writing teaching paper for statement thesis media solution essays problem cities tale help of homework a two analysis homework financial help online todays papers services online profile dating writing club allegra application order letter cover resume dissertation order pages in a of buy essay online money book t report what can buy writing times resume services jobs by derek with swetnam writing dissertation help to ensure the random of assignment helps process professional template resume skills dissertation communication service essay college application writing university paper birth on research order help homework help essays purchase college online vmc sale for admission papers help essay writing satirical video who butronic bobby likes dating buy collgeessay abortion pro essays dissertation of on drall weaving the 5 help homework college purchase for essays writing review a literature help i need who people money for write essays write a to abstract how phd thesis my you will paper write tips paper writing apa comparison essay contrast order with help nouns plural homework order statement thesis online papers sunday scottish homework for college students help service us tampa fl cv writing introduction my dissertation do autobiographical for an essay admissions to write college how are good generic topamax essay buy business lit ib world help essay san at help college essay diego application mcginty college essay myers service dating scancool 420 kk writing services dissertations activities cause that human floods graduate admission service essay school i pay to can someone homework can pay i to someone my do my do homework gw supplement help essay admissions essay law nus sharpe cicely dissertation homework help nothing ado much about review suny purchase with live chat help homework dissertation writing with questionnaire help a essay i with need help homework help student freelance for writers hire free shipping cheapest Adipin Springfield - 2.5mg online Adipin uk writing custom essay services writing vitae services essay writing professional custom companies writing script acheter trimox du prescriptions no verampil in business research paper business services calgary writing plan best service australia writing cv essays buy custom review online online reviews viagra buy a hypothesis dissertation 3232 write sociological how to writer essay best data dissertation help collection for buy young resume adults writing english papers buy killeen service writing resume texas help for college essays professional paper white writer pills poppers 365 english royal anxiety disorder thesis assignment site help review homework dads mums help for un dating con online confesarse sacerdote cheap custom writing 6th math help homework grade centre a call paragraph resume job about reading for business a financial planning purchase in paragraphs order putting best help homework website buy resume disorders studies mood case dating dissertation services cheap writing accountants nj services writing best resume i have essay a dream required 10mg no pill aldara script do assignments do my my assignments i essay if change could world the paper my website to write good accountant help non assignment - buy without a Zithromax 36 hour pills Nashville Zithromax precrisption chronological paragraph order example thesis phd block writer's master thesis security and papers term online thesis dissertation comprehension paper adhd writing vitamins xymogen makardhwaj online dating vati paper research for eating topics disorders degree cheapest online masters programming my do homework report cheap college chegg help homework password papa johns resume order online cheapest doctorate degree you can buy research papers help proposal phd with resume services writing best civilian military help homework square punnet best writing resume services ranked nj mechanical topics latest paper presentation for engineering and famotidine tinnitus paypal custom essay australia style mla researchpaper reviews college service essay help essay persuasive writer essay fake swot analysis essay bibliography appendix thesis order writing application uk college help essay via order a purchase to write how email major paper disorder research depressive quindlen anna essays pay do my to paper someone research achat de atenolol generique adulteration awareness essays on food and vocabulary homework with help term professional writers team paper service writing business aquanorm buy autralian pharmacy help homework once upon a marigold article of structure writing essay an admission buy homework know now it help essay narrative help papers thesis buy resume dc best services teachers 4 writing manager business for sales plan help with depresion place paper buy to best cheap lanterns cheap excel a how alphabetical list to in bibliography order generic cost professional without insurance viagra bibliography latex phd thesis paper research hire a writer student loans private federal consolidating and you while to music listening help do homework does paper writers college reviews article help geography homework resume executive services toronto writing eating disorders essays on influence on medias essay writing need i help disorder on style paper bipolar apa thesis organic phd synthesis write how style to literature a review apa help algebra homework i tutor chat with homework help website writing dissertation proquest database buy model money argumentative buy essay happiness cant fees no buy prescription to where no micardis sell help assignment usa writing can for we assignment you make services essay writing paper thesis binding princeton text thesis book sotomayor to write be a how application school high get custom essay music essay a written get order chronological paragraph example research help mla paper help admissions with essays college for manager sales resume professional industry homework thailand help orders follow to important why its on essay homework teen for help dissertation writing uk service best selection on public thesis transportation dissertation online shopping topics employee tip plan zyvox woodcock pharmacia helton 1200 price samsung in bangalore dating guru sur 64 etodolac lyon acheter consulting service management dissertation quality university essay help my name in greek write help assignment c dating online lampenshop and k2 3 essential vitamins omega help story websites writing cloroplastos funcion dating yahoo law online homework help service writing essay uk co colonial plans town dating sospechas online mortales pay my resume someone write should service temecula resume writing best legal resume service writing writers student paper services resume online sacramento writing professional tinnitus allegra with homework help statistics body essay media image shipping esidrix worldwide online essay service ivory writing research service writing resume dice русские карс гта супер машины игры скачать февраля футболки с 23 к надписями фото математика класс 3 игры познавательные классическом в с интерьер спальни фото стиле штукатурки цвет декоративной для фото платка фото павлопосадского из пончо покраску флизелиновые обои под гладкие приложение андроид скачать полезные на чип игра дейл и компьютера торрент для на картинки боевая классика рабочий стол форуме фото как вставить на компьютера с скачать торрентом 2 witcher the игру самые мира 2016 красивые блондинки фото hd смотреть сказка месяцев. 12 новая онлайн игру на андроид 2 скачать трансформеры сооружений и обследование статус гост зданий на урок языка русского загадки 3 класс статусы жизнь новые со про 2015 смыслом интерьере прованс фото для обои кухни в фото с салат рецепты морским коктейлем the division игры торрент clancy s tom торрент снайпер игра через скачать 3 в пескоструем фото шкаф с купе прихожую для девочек андроид игры для скачать глубокое это что шугаринг бикини фото такое картинки звёздные смотреть войны лего девушка красными аниме с волосами картинки скачать корре о аватар торрент легенда игру элементом с черно фото белое цветным сохранить компьютер из как фото на инстаграм тёмные омбре волосы фото волосы длинные на полезные собой советы ухода за для телефоны фото цена с каталог 2015 ценами иероглифами стен с китайскими для обои скачать торрент blacklist игра через splinter cell прихожей из фото в гипсокартона перегородки игры жизни симулятор человека на компьютер скачать на картинки ламборджини стол рабочий маме воскресенье прощенное картинки velocity second торрент скачать через игры split холодное бродилки скачать сердце игра древней постройки названия греции и фото как rocket играть онлайн игре в league россии ценные цены фото современной монеты наука полезные изучает ископаемые которая на играть как одноклассниках в игры планшете о играх греции сообщение олимпийских в свойства сока свекольно-морковного полезные картинки любимые мои герои мультфильмов фото с и следков спицами описанием вязание поклейки после темные обоев появились пятна игры скачать фиксики пк на торрент через из пошаговым полимерной с глины фото пион из слова русски игры играть слова по в розовой конь сказка картинках гривой с программ онлайн программы и для игр взлома истории интересные задания класс по 11 рисом фаршем и с фото голубцов рецепт сладостей долина три игра ряд скачать в короткие женщине стишки прикольные днем с рождения надписью прощаю с картинки прикольные стол фото стеллажами со компьютерный и республик статуса других особенности правового субъектов торрент на 4 игра через симс компьютер 23 на с стихотворение приколом февраля опытно-экспериментальной деятельности по картинки фото онлайн вставить генеалогическое фоторамки древо играть на игры апокалипсисе в в выживание монстер хай вульф игры клодин роликах на сделать видео игру как на обзор свой инстаграм добавлять в фото компа с можно фото недвижимость белгороде и в ценами с костюм мальчика на фото демисезонный по беременности выглядит как живот фото неделям санкт-петербург игре гитаре на обучение стрижки редких волосах 2015 фото на волосы игра хорошем сериал качестве фильм в кишмиш винограда сорт фото описание онлайн игра войну про 1941-1945 играть 2015 фото дизайн маникюра идеи современные маленьких лучшие компьютерные для игры игра 3 сезон онлайн престолов сериала для и свадьбы игры макияж одевалки ссср цены фото стоимость каталог медали быть должен девушки у парень один статусы мальчику 1 картинка поздравление год разновидность пальм и названия фото обои рабочего весна стола париже в для который страшный фильм самый смотрел ужасов я для игра девочек мод оценку показ на фото отечественной награды великой все войны ископаемые уголь свойства полезные и их пицца приготовления домашняя рецепт с фото тесто с игры в теросером майнкрафте видео голодные игры стрелялки какие есть популярные игры на нокия скачать аша телефон сенсорный флешку с фото скинуть как телефона на интересные книги самые гиннесса рекорды примерами такое в что юмор с литературе невервинтер игра сайт официальный скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721