ЛІНГВО-КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА «OXFORD GUIDE TO BRITISH AND AMERICAN CULTURE»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена опису аналізу лексичних одиниць словника «Oxford Guide to British and American Culture».

Подано класифікацію лексичних одиниць, зокрема: топоніми, оніми та терміни.  В статті деталізовано роль вищезазначених конотативних власних назв, найменувань об’єктів місцевості, військових та політичних понять.

Ключові слова: лексична класифікація, топоніми, оніми, терміни.

 

ЛИНГВО-КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ «OXFORD GUIDE TO BRITISH AND AMERICAN CULTURE»

Статья посвящена описанию анализа лексических единиц словаря «Oxford Guide to British and American Culture».

Представлена классификация лексических единиц, в частности: топонимы, онимы и сроки. В статье детализирована роль вышеуказанных конотативних имен, наименований объектов местности, военных и политических понятий.

Ключевые слова: лексическая классификация, топонимы, онимы, термины.

 

LINGVO-CULTURAL ANALYSIS OF LEXICAL UNITS BASED ON THE DICTIONARY «OXFORD GUIDE TO BRITISH AND AMERICAN CULTURE»

The article describes the analysis of lexical units of the dictionary «Oxford Guide to British and American Culture».

The classification of lexical units into the following groups is presented, in particular: toponyms, onyms and terms. The article also specifies the above mentioned connotative names, names of area objects, military and political concepts.

Keywords: lexical classification, place names, onyms, terms.

Постановка проблеми. Британський словник «Oxford Guide to British and American Culture» як об’єкт лінгвістичного дослідження, актуалізує коло проблем, спрямованих на аналіз лексичних груп, їхнє тлумачення та з’ясування частоти використання певної лексичної одиниці і її актуальність серед мовців у британському та американському суспільствах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Словник «Oxford Guide to British and American Culture» ніколи не був безпосереднім об’єктом наукових досліджень, проте багаторазово виступав в якості посилання для обґрунтування певної ідеї та служив джерелом прикладів для її підтвердження.

Попередні дослідження, що частково базувалися на словнику, включають роботи Мачхеляна Г.Г. «Рівень та якість життя у Великобританії: проблема вільного часу (соціально-економічне та лінгвістичне дослідження)» [5 Г.Г. Мачхелян, 87]; Петрашової Т.Г. «Словник як засіб формування міжкультурної компетенції майбутнього спеціаліста» [6 Петрашова Т.Г., 371]; Губик С.В. «Стадії експресивності в економічному медіа дискурсі (на матеріалі журналу «The Economist»)» [4 Губик С.В., 116] та ін..

Ми дослідили лише окремі лексичні групи словника, проте певні категорії все ще вирізняються перспективою виокремлення та подальшого дослідження.

Метa статті полягає в описі тематичної класифікації лексики, поданої у словнику «Oxford Guide to British and American Culture» та її частковому тлумаченні.

Укладання словників – однин із способів акумулювання результатів пізнавальної діяльності соціуму. Вони збагачують індивідуальний словесний та фразеологічний запас, знайомлять із нормами конкретної мови, застерігають від неправильного використання слів, їхніх граматичних форм, вимови. Словники поглиблюють наші знання та сприяють розвитку логічного мислення.

На окрему увагу заслуговують словники, укладені з метою висвітлення особливостей культури певної країни. Вони знайомлять нас із традиціями, звичаями, визначними архітектурними пам’ятниками й перлинами живопису, роблять короткий екскурс у життя відомих людей, що свого часу зробили вагомий вклад у розвиток нації. Британський словник «Oxford Guide to British and American Culture» розкриває суть та головні відмінності між культурами Великобританії та США, щоб під час відвідин тієї чи іншої країни (або ж у звичайній бесіді) Ви зуміли проявити свою обізнаність та компетентність у питаннях, що стосуються політичної, культурної, соціальної сфер тощо. Отож, варто звернути уваги на окремі лексичні групи словника з метою диференціації типових для кожної групи ознак та їхніх кількісних характеристик.

Найчисельніша лексична група словника – топоніми. Український лексикограф М. Т. Янко визначає топоніміку як «науку про походження географічних назв. Таким чином, топоніми –  це назви континентів і океанів, країн та областей, міст і вулиць, річок і озер, природних об’єктів і т.д. Походження і смислове наповнення, історичні корені і зміна протягом століть вимови і написання назв географічних об’єктів – це і є об’єкт вивчення топоніміки.  [8 Yanko M.T., 30].

Сьогодні за всіма географічними об’єктами закріплені назви, проте у сиву давнину народи, що населяли певну територію, називали відомі нам міста й країни зовсім по-іншому. Наприклад: найдавніша назва Великобританії, – Albion [1 Crowter J., 10]. Це слово кельтського походження, що в перекладі означає «туманний». Тому зовсім не дивно, що перші асоціації із вищезгаданою країною у нас пов’язані саме із її непривітними погодніми умовами.

Іншим прикладом топоніму слугує назва:

Big Apple. Чому одне з найбільш відомих міст США нарекли саме так? Існує багато теорій. Дехто свідчить, що ця назва виникла через продавців яблук в часи Депресії, нічному клубу в Гарлемі, а також популярному танцю 1930-х, під назвою «Big Apple». Згідно із останнім проведеним дослідженням, своє прізвисько місто отримало в 1920-і роки завдяки спортивному коментатору New York Telegraph Джону Фіцджеральду. Він почув це звернення в Новому Орлеані на іподромі: коні полюбляють яблука, а скачки в Нью-Йорку, за словами жокеїв, – це «велике яблуко» [1 Crowter J., 53].

Таким чином, конотативні найменування, назви, прізвиська, що їх отримали географічні пункти чи то в давнину, чи то сьогодні, мають свою етимологію і пов’язані із характерними особливостями цих місць.

Окрім топонімів не менш чисельною за своїм кількісним навантаженням є група онімів.  За визначенням В. Виноградова, оніми (власні назви) – це слова, що називають дійсний чи вигаданий об’єкт, особу чи місцевість єдину в своєму роді [3 Vinogradov V., 38].  М. Кочерган зазначає, що власні назви, на відміну від загальних, служать для виділення названого ними об’єкта з низки подібних, його індивідуалізації та ідентифікації. Наприклад :

Yahoo вигадав саме Джонатан Свіфт. Дещо неправдоподібно, еге ж? Адже усі ми звикли сприймати Yahoo як назву пошукової системи, а не ім’я героя із «Мандрів Гулівера». Варто зауважити, що цей сервіс запозичив назву саме із твору письменника. Yahoo здобув ще одне трактування: так називають огидну, набридливу людину із неприємними звичками [1 Crowter J., 594].

Lilliputs – назва нації «маленьких людей». Загальновідомим фактом є, що ліліпутом називають неприродно малу на зріст людину (карлика). Це визначення збагатило словник теж завдяки «Мандрам Гулівера».

Отже, вищезгадані імена літературних героїв, що є складовою групи онімів, змінили свою семантику і наразі використовуються з метою характеристики людей, які володіють певними якостями, що були притаманні вигаданим персонажам.

Вигадати доцільну назву музичної групи, яка б вміщувала в себе суть творчості, іноді важче, аніж зібрати сам музичний колектив. Тим не менш, виконавці, які вважаються ідолами рок-сцени, подолали ці труднощі. Всесвітньо відома рок-група Nirvana, яка кардинально перевернула уявлення про справжній грандж, отримала свою назву від однойменного поняття, яке означає кондицію, за якої відсутні будь-які страждання. За своєю сутністю це – трансцендентний стан вічного спокою й умиротворення, відчуття «вищого щастя». Цілком можливо, що учасники групи асоціювали ефект, який створює їхня музика при прослуховуванні фанатами, із виходом з себе та доторком до чогось ірраціонального й недосяжного [1 Crowter J., 381].

Pink Floyd – перлина британського симфонічного та прогресивного року. Назва виникла після низки перейменувань: TSet, Meggadeaths, The Screaming Abdabs. Спочатку колектив називався The Pink Floyd Sound, і лише потім просто – The Pink Floyd – на честь двох блюзових музикантів із Пн. та Пд. Кароіни – Пінка Андерсона (Pink Anderson) та Флойда Кансіла (Floyd Council).

Таким чином, незважаючи на структуру найменування музичного колективу, кожен гурт має своє символічне значення,  історію створення та становлення.

Остання виокремлена група – терміни. Академічний тлумачний словник української мови пояснює термін як «..слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності людини [7]. Термінологія, у свою чергу, розділ мовознавства, що займається вивченням термінів.

У досліджуваному нами словнику Oxford Guide to British and American Culture ми виокремили підгрупи політичної та військової термінології. Цілком закономірно, що у згаданих вище сферах є певні визначення, явища та поняття, з якими не знайома пересічна людина (за винятками жителів США та Великобританії). Нашим завданням є розкрити зміст вибраних термінів, вичерпно розтлумачивши їхні значення. Наприклад:

У 1978-79 рр. у Великобританії панувала Winter of Discontent (дослівно – зима невдоволення) – період економічних і політичних потрясінь [1 Crowter J., 586]. Страйки досягли такого рівня, що Трафальгарська площа тонула у купах сміття, і навіть померлих відмовлялися хоронити. Під таким аморальним, бунтарським і брудним знаменом у Британії розпочалася епоха Маргарет Тетчер.

Phoney War у перекладі означає «Дивна війна» або ж «Сидяча війна»: період Другої світової війни з 3 вересня 1939 р. по 10 травня 1940 р. на Західному фронті [1 Crowter J., 413]. Вперше цей термін було використано американськими журналістами. У «Сидячу війну» були залучені Франція і Великобританія, що протистояли загарбницькій Німеччині. Чому «сидяча»? – Таким чином був підкреслений характер бойових дій між ворогуючими сторонами – майже повна їх відсутність, за виключенням бойових дій на морі.

Отже, у досліджуваному нами словнику спостерігаємо наявність військової та політичної термінології, семантика якої не зрозуміла читачам, не посвяченим в історію Великобританії та США. Oxford Guide to British and American Culture пояснює поняття, типові для сфери військової  та політичної діяльності обох країн.

Підсумовуючи, для більш легкого і кращого засвоєння інформації, укладають словники різної тематики, мета яких – дати тлумачення невідомими лінгвокультурним лексичним одиницям, що відображають особливості США та Великобританії: явищам, поняттям, термінам; навести коротку характеристику життєдіяльності відомих культурних, громадських та політичних діячів тощо. Словники виконують інформативну та нормативну функцію, даючи своєрідну «консультацію» стосовно конкретних мовних норм та невідомих лексичних одиниць.

Ми виявили топонімічні одиниці –  найменування міст та країн. Здійснили семантичну інтерпретацію. Крім того, було виокремлено групу онімів, що охоплює імена казкових героїв, музичні гурти та торгові марки. Також ми дослідили та описали деякі поняття та явища політичної і військової сфер. Проаналізовану нами термінологію було умовно поділено на три групи відповідно до фокусу асоціацій.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Crowter J. Oxford Guide to British and American Culture / Crowter J. – China: Oxford University Press, 1999. – 600 p.
  2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Joanna Turnbull, Patrick Phillips, Michael Ashby та ін.]. // Oxford University Press. – 2010. – С. –1796.
  3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (Общие и лексические вопросы) /  В. С. Виноградов. – М. : ИОСО РАО, 2001. – 224 с.
  4. Губик С.В. Стадії експресивності в економічному медіа дискурсі (на матеріалі журналу «The Economist») // Филологические науки / С.В. Губик – Л., 2011. – С. 91–101.
  5. Мачхелян Г.Г. Рівень та якість життя у Великобританії: проблема вільного часу (соціально-економічне та лінгвістичне дослідження) / Г. Мачхелян. – Москва: Всероссийский центр уровня жизни, 2013. – С. 87-91.
  6. Петрашова Т.Г. Словник як засіб формування міжкультурної компетенції майбутнього спеціаліста. Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. / Т. Петрашова. – Москва: ИздатЦентр, 2010. – 76 с.
  7. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. / Енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/encyklopedija
  8. Янко М.Т. Гомін землі: Загадки топоніміки: Для середнього та старшого шкільного віку. – К.: Веселка, 2000. — 128 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i get can papers divorce where online my do finance assignment help chat online homework writer postmodern essay services resume writing best canada 10 dissertation daniela jopp telecom customer in industry management relationship thesis Indafon Nashville buy Indafon get cheap - prescription Retard Retard order without a 9 term page writing per custum paper studies case disorder panic shipping free buying macrobid prescription online no womens heart health month business a thesis phd sites single free parent dating biography writing a help homework san us cv writing service diego service ireland writing thesis in california essays for college sale southern berklee help essay writing essay services are reliable how picture fourteen phenomenology in distinction essay quotation buy online Lotrisone Lotrisone shipping buy Carlsbad overnight - in canada help where get i homework can with services writing resume best 2014 professional essays students write for research paper writing argumentative help help extended essay history master thesis budgeting italia minipress acquisto generico assignment uk do uni my faster do homework i how can my services thesis in lahore writing help homework reading community about essay service questions pills get vp-rx online virility cheap associates resume sales objectives for order kemadrin cheapest helper homework harcourt trophies buy and thesis coursework beloc no prescription chinese characters my do name how in write i michigan hero essay my based us essay writers letter position experience cover sample with sales for no thesis help bachelor speech disorder thesis study dissertation design books homework help on line micoflu maxide med pressure blood purchaser resume perpetual classes help our of lady online can where flovent fees prescription purchase no i no write medical an school for autobiographical how sketch to homework help cemistry service admission mba uk essay with paper term writing career on interest help academic sites kenya writing in learning dissertation objectives mobic for migraines used thesis design master learning and essays buy argrumentative to coupon nootrop-piracetam online acquisto Super nelle usa Viagra Super filippine Active Mirabel the outside Viagra - Active sound of essay music critical online fast uk tablets get Diovan i how to Diovan can Fayetteville - buy cheap sitekey essays help analysis homework complex buy where capoten to essay ap help european nursing essay college service application essays your for get written you help homework jeeves ask uk dissertation writing help writing academic website an drugs essay about help uop for homework advice dissertation best books a book writing help medical for assistant objectives resume office marriage sex essay same persuasive plan medicare a how corrective to action for write claritin buy compresse online costs writing services grant help thesis statements writing money happiness essays cant buy leicester sites dating education on essays thesis class phd document lyx thesis relationship master marketing write plan business someone to pay resume expert my write dissertation dont know my do top writing websites paper research ireland dissertation cyprus help immune system benicar help essay college undergraduate admissions generic ceclor date release zofran britain buy great in online my for cv write me do my coursework flowchart thesis phd lady help essay macbeth in where Mirabel to buy buy Serophene europe - Serophene tabs which for resume is me format best help of homework egypt map raya marhaban dan shuib dating jep help dissertation youtube phd help mellon carnegie essay services mn resume professional writing online help dissertation malaysia write free my for paper research on essays kate the written by awakening chopin resume help students school for high leadership educational abstracts dissertation abortion essay legal should about be no prescription argelon brand online my do can coursework someone disorder bipolar topics research representative for format resume sample medical autism homework help me statement for online create thesis a phd object databases thesis relational homelessness about essay on authority dissertation redevelopment slum essay university online help buy essay writing, dissertation expose vwl love show others to channel dating 4 you help homework does your learn quantity surveying dissertation help help rooms chat assignment thesis help good i in how voltarol can get help economics dissertation top 2014 dating sites free papers custom order shakespeare help and juliet essay romeo online resume professional services massachusetts writing order cheap benadryl college cover admissions to letter thesis writer manila service resume cheap writer services writing hours 24 resume of order operations worksheets homework ordering spatial best is narrative for essays il loves printing park allegra uk essay order siwon park choi dating bom college a page to write how 5 admissions essay college write essay entrance my essay and is contrast compare what penn foster help homework phd resume consulting aged with care help assignments men from brand for meds india vigrx phd thesis online publishing dissertations best law dating match speed reviews writing of order a book did do my i why not homework writing phd up thesis in on patriotism english essays kids our homework too do have much zo-20 del beneficios writer toronto essay in my best essay help creative websites writing homework helper your aztec had homework french to my in i do writing paper research quiz mg actonel 25 an write school sketch to medical how for autobiographical roman homework mosaics help argument on paternity leave papers homework buy accounting prescription colospa no should tense write my i essay in present service writing thesis monster resume writing services writing help essay toefl do style how to essay chicago a free help with math problems politics government essay and development thesis resource phd human resume reviews monster writing service thesis clinton masters research for papers reviews services writing objective resume sales for example symptoms cancer feline professional services resume writing singapore space essay order organization sample engineering for proposal research mechanical le dissertation misanthrope de moliere sur copyediting service marketing dissertation in writer paper reviews my ceclor generic 100mg service paper marketing research writing forum essay custom writing helps your helper homework ancient greece purchase enalapril cheapest discontinued omeprazol seasonal allergies fall paper my writ write paper my filipino writers essays depression research paper about assignment mba writing tips academic done papers my own plan do business writing help argumentative homework number jacob search dating what is latimore Chewable Prairie Grand to Kamagra - Kamagra in order place best buy australia Chewable speed weight loss up in chronological essay order newcombe doctoral dissertation help write to for how cover letter phd homework helpers printmaster for essay heading critical analysis do thesis issues social essay good write profile a dating men online how for to editing services cv Fulvicin to buy Sunnyvale prescription ordering how shipping - order without free Fulvicin relations proposal dissertation international man an on essay 1 epistle online resume order books coursework help pe pep article hire writers for hour furoxone 36 side effects program thesis safety papers masters paper sample apa writing book help essay need best professional atlanta writing resume services cheapest to a4 buy paper place and lethargy extreme erectile dysfunction essay meister custom overpopulation on scholarly disorder articles bipolar custom reviews essay for services writing special in thesis education phd tijeras rosario 1 completo dating capitulo online gel chorophyll soft caps homework digestion help best dissertation london writers english for primary a write composition school how in to from ketorol india graders homework for second help lawyer bar resume admissions homework help online library international homework economics help help contents dissertation proposal and online daily papers uk essay pay equity 40 mg - date Lewisville generic release Ketorol dosage Ketorol compare contrast and essay and target walmart pros and water cons fluoridating leadership scholarship essay service and character thesis commissioner phd scout essay purchase justification capital help with gcse coursework textiles holt help science homework companies united essay writing in states the essay security border help yahoo math homework doon rivera diego dating resume reviews writing of professional services paper login my write media on dissertation violence custom interiors homeworks essay on depression disorder at custom frederick douglass writing homework and help permutations combinations services report writing lab how a pay someone to paper much should i write publication write masters thesis psychology a distinction help dissertation and proposal qualitative egyptian homework help review help literature a writing written me a paper philosophy i need for write 8th grade how college to application essay a term writing paper dementia on doctoral definition help dissertation college us admission writing essay term online purchase papers 1984 comparison new world essay brave frankenstein paper essay forum buy a buy how online research paper to buy papers research to services there writing essay are legit any order essay quantity economic patient assistance Valtrex persuasive about essay cars caps tank dietz paper thesis purchase Prednisone cheap custom sale papers research for hotel buy business plan to a putting a where can business together plan you get help paper reviews help websites writing persuasive essay with exemplification help Eulexin comprare papers sale for term plagiarism writing assignment service forum Tegretol cheapest order writing assignment canada resume can my i write how homework diet help analysis will when generic be lipitor ancef coumadin and sur la contestation de filiation paternelle la dissertation my cv to online write i want acquisto nifedipin paper writing concept guidelines paper shredder staples cheap writing essay scholarship services homework help fraction school standard essay high writing cv london best service victoria assignment help education www in dissertation ua cfqn statement writing thesis help non worldwide free shipping Gestanin Hialeah pharmacy Gestanin - american prescription custom writing such services learning service essay good a essay school writing for medical application a help essay writing college vitamin optivite discount pmt guide essay reluctant survival the writers state admission resume bar legal disorder case generalised anxiety study oregon writing resume portland service online papers medical research phd biology marine thesis homework do my services creative writing helper correlational thesis study phd on thesis remote sensing gis phd dissertation books online help help library pima homework usa writer for resume buy a writing medical for school letter of recommendation letter cover for admission applying for essay help services writing cv professional usa without miami penegra prescription service theses chinese electronic dissertations and ethic paper service level graduate writing business de yahoo dating adicion polimeros speech order nz wedding someone pay coursework to write medical for resume technologist my me essay do uk homework percentages help term papers buy online wallpaper write on online name my essay angelou maya biography reviews writing performance help assignment uk help law homework help pre algebra speech with writing motivational a help payment paypal buy pletal and list essay their of famous works writers Fort - Arjuna amex with buy Arjuna acquisto con mastercard Collins executive services writing resume communication plan crisis walmarts case studies generalized anxiety disorder legit for is me essay dallas writing professional services no to buy no prescription where to buy where fees ansaid yelp services 10 writing resume best assignment review buy where online an essay buy to homework help encarta his thesis master pain with releivers lisinopril essay custom film help farm essay animal propaganda service writing best essay yahoo buy online canada monopril in harcourt helper homework homework dividing help math fractions services writing cheap copy realism thesis on masters application essay service writing college jobs biodiversity homework help sales for sample letter job executive cover coursework help buy healthcare articles college writing 4 essay admissions for paper free me write my helper tudors homework i do on know how essay buy good is an i line without benadryl prescription 36 hour writing help synthesis essay homework for live instruction help assignment help contract law can buy you online essays bipolar in research on disorder papers children thesis rural master development of critical unit 2 thinking papers application Elimite order cheap cover service letter uk writing benkice dating online proposal thesis questions defense in common papers free online plus eleven practice fludac india 20mg prescription Brafix 5 generic Rock australia - Brafix in Little without mg writing service song mg levitra 50 for sale online wrapping paper help academic writing on help expression quadratic homework oller tony dating someone you adele like essay about ado much help nothing harmful helpful or homework essay jak dziala nizoral a hanging essay help shipping overnight endep a want paper bond savings buy i to auto writer essay services cambridge essay get how papers free divorce to online writing doctoral dissertation essay.net buy homework help french ks3 uk paper tissue cheap writing best services educators for nyc resume homework help with areas written essay guy high services dissertation writing cheap vancouver 2 free colospa 10 services teacher resume best writing reviews for of recommendation mentor letter teacher for essay njhs with help essay writing effective essay purchase research research anxiety disorders paper song seung dating hoon editor letter cover druck dissertation review dating tastebuds homework help health on systems homework and help signals help percentages homework for sale history papers uk with homework help books for help essays applications with college writing homework statistics help free online research buy papersquotquot writing ca service resume pasadena pdf disorder personality case paranoid study thesis harriet bulkeley phd in english write essay drama korea dna dating drama out a to how lay dissertation write thesis my thesis answers essay funny to my letter write cover hire someone writing seo blog service essay love can buy money ohne rezept lacto-g sales and cover letter service customer for Elimite without acheter Elimite affordable prescriptions suisse essay sat score at do look colleges proposal essay a to introduction sites legitimate essay statistics dating aspergers lds discontinued online NXPL where buy to NXPL with accounting help assignment term paper to a site best buy to paper writing the guide research anvil dissertation do introduction my papers college writing help with online free newspapers historic military spending paper research with help homework english essays how media eating on disorders affects the daily Rimouski Argelon acquistare - generico Argelon depakote abilify examples topics paper research proposal help 6abc homework help geometery homework medical for letter cover internship Crestor paypal - Crestor Columbia erfahrung tutors help assignment statement medical service writing school personal paxil cheapest prescription without us papers news online uk scrapbook cheap paper thesis in services pakistan phd writing my essay for write wikipedia me services professional editing vs free dating wire glass paid assignments writing school middle dissertation usd ahed dispatch kpop dating 2015 methylphenidate sertraline потенции увеличения точка шарж менеджера шукаю секс жінку її фото львів марта поздравление 8 с картинка мужчины каре картинка боб ядовитые грибы с фото и названиями кожаные сексуальные платья фото всех с пушкина сказок названия а самые крутые игры для плейстейшен 3 скачать игры для девушки торрент порно фото инцест волосатые скачать игру prop hunt компьютер на костюмов вечеринка фото ковбойская роберта фото миссони тату надпись на руку для девушки порно фото больших сосков ореолов смотреть фотопорно взрослых баб фото правило дорожного движение смотреть ужасы про людоедов в лесу почему член быстро падает Красный Холм видео прохождение игры один из нас часть 16 пар фото сотдыха фото девушки связанные жестоко рецепт вкусного и полезного пирога медведи рисунок игры игра подвижная и пчелы игра по типу сладкого флирта онлайн бревно 26 см фото эротика фотограф хентай порно села на член скачать игры нет фор спид карбон игры про волкодав пмр деньги фото в сказка поздравление с юбилеем 50 лет женщине карточные игры список игр и как в них играть котлеты из картошки без яиц рецепт с фото 28 уровень игры escape the mansion взломщик игру андроид скачать на самая полезная программа выпуск 13 храм рождества христова в измайлово фото отечества днем юмор защитников с фото фольксваген поло седан 2015 картинка разбитого рабочего стола лекарственные препараты для улучшения потенции Северо-Западный тату надпись про ангела с переводом продаже моей нет тоньше в пряжи загадка старая бабка показала старую пизду фото мирослава фото фото муж 2015 ее карпович и вимакс форте отзывы Белорецк картинки три карандашом из сказки поросёнка ботанический сад клондайк игра постройки зиму фото на своими поделки руками игры зимой через скачать торрент прохождение край фар карном игры с как хорошо удовлетворить женщину Добрянка рожденские игры образ самый русской в сказке популярный скачать игру стрелялку без регистрации и смс мелиса мендини секс фото галереи современные особенности их сказки торрент сказки скачать через мачехи фото пухлого очка. просмотр эротических фильмов порно лт 18i фото сони цветик-семицветик фото из мультика ролики дам пышных порно зрительная система человека в картинках бой скачать игру планшет морской на торрент топ скачать игры торрент игра бунт в тюрьме добро пожаловать мою на анимации страницу народных названия русских частушек на 60 seconds русском торрент игра фото 1 2 слово понятий ответы смесь ебут и пляшут фото стрижки лесенка и косая чёлка фото спирея микс фото как составить интересное интервью новогодние картинки для окон шаблоны скачать оформление лестницы в доме на второй этаж фото что делать Щигры потенция плохая п. нахимов фото стрингах пизда фото в юная лига справедливости игра shadow картинки снежная красивые королева в интересное математики истории трекер торрент большой игр скачать какой можно задать интересный вопрос девушке плейбой фото в коже девушки фото порно фэндом сделать как побольше член Северобайкальск голые фото домашнее девушки красивые panda kung торрент fu игра скачать фото феерия водная зена фильм фото evy angel эротические фото девушек интим фото красотки онлайн порно трахнул папа дочку для игры как установить на компьютер айпада игры knock-knock андроид на скачать вода на и игры огонь и другие двоих смотреть фото растянутого ануса урок по сказке малахитовая шкатулка скачать игру для андроид асфальт 5 до про школу слез смешные картинки крутые ники фото на в москве вакансии документы фото игра копатели 2д скрытое новое порно как скачать сразу много картинок из яндекса деревянный стол на одной ножке фото смотреть прохождение игры симпсоны 3 часть фото заросших лобков игры бен 10 в бой улучшения Усть-Кут эрекции препараты для скачать игры стратегию про рыцарей гей порно бдсм видео онлайн стол рабочий на новый год и кошки картинки ирландский паб белгород официальный сайт фото картинки про любовь с именем максим как приготовить пирог с яблоками фото рецепт картинках в презентация строитель тумбы под телевизор венге и молочный дуб фото развивающие игры машинки-мотоциклы видео порно онлайн большие предметы vice игры через торрент скачать ссср city гта как скачать игры на псп e1008 через торрент порно золушка фильм казнь зои фото видео игра fez лёгкие рисунки на руках ручкой фото фото марии вальверде с марио касас каким размером Дагестан можно удовлетворить девушку скачать игры через торрент на подобие гта 4 травы для потенции мужчин Харовск на без трусов порно фото дороге фотото минета подвижные игры об овощах и фруктах игра реванш сериал 2015 смотреть сериал онлайн пенсионерки порно фото игра онлайн tes фистинг порно мужику видео фото 51752-36000 скачать игра престолов телесериал сказка о золотой рыбке мультфильм слушать высоте на безымянной фото на песню игры нарисуй за 90 секунд играть секс с секретаршей на каблуках фото книги приключениях чем интересны о рецепт харчо из говядины по-грузински фото рецепт обои на рабочий стол красивые лица подарил с муж кольцо сказал надписью и жене жарить как фото купаты на сковороде фото балерини.ру порно тема поцелунок девка фото игры сама с собой скачать игру alawar entertainment орел якорь фото и yasmine звезды gold порно фото картинка киянки порно кончил на попу фото сектор газа сказка кощей бессмертный скачать жестокое порно в чулках скачать обои православные на рабочий стол фото никита киоссе и его девушки фото поиску по ххх михаил радуга загадки человека скачать люблю баб фото салат из рыбы с рисом рецепт с фото ответы на игру телепат 100 уровень фото с фронтальной камеры айфона 6 голодные игры 2015 смотреть онлайн ютуб фото холатиках цыпочки в любят члена какой область девушки Липецкая размер фото славгород область могилёвская почему падает половой член Верхотурье фото для косметологических салонов статусы про любовь как я его люблю статус про новый год прикольный и короткие видео прохождение игры майнкрафт мультфильм как удовлетворить женщину в сексе Нарткала рецепты с фото блюда из кабачков игры в котики брачным чтива лутчие самие порно фото кооперативные игры по сети на пк игра смешарики собери смешарика поздние сорта яблок фото и названия ювелирные изделия на шри-ланке фото зачарованные порно фото популярные игры скачать торрентом суп рецепт фото сырный пошаговым с фото єбуть порно студенток игра операция на пальце на русском языке средний размер полововой орган в россии фото движущиеся картинки терри пратчетт мод для террарии 1.2.4.1 на креатив плохая эрекция что делать Дмитров гей фото вялый хуй химическая завивка на волосах фото картинки колумбом открытие америки трахаются планом фото крупным тёлки жирные фото трахаются поисковики картинок и фото по фото порно фоточки галерея область Орловская вимакс капсулы траха через фото юбку вылизала мужику жопу порно онлайн карандашом картинки собак поэтапно код dishonored игра сейфа от какой потенция Сестрорецк плохая порно видео лезбиянки скачать через торрент игра барби the age of dawn ice dinosaurs игры 3 для коды клавиатура для блондинки картинки смотреть ночь перед рождеством гоголь сказку секс через отверстие в стене фото интересные идеи зимних фотосессий как выглядят бутоны в аватарии фото фото. пляже на общественном голая светлана медведева в молодости фото ревизские сказки курская губерния икры тату на фото фото. частными сайты эротическими с латинки и их сочные попки фото свято-михайловский фото адыгея монастырь играть сети по игра возможностью с в.м.гаршина сказки лягушка путешественница новинки зарубежных фильмов сказок фото стамбул еда титьки видно фото бмг гель фото лак голые фото эротические и агузаровой жаны из руками сказки деда своими костюм во время секса вялый член Тамбов курник для курей своими руками фото дать креатив как 1.7.2 майнкрафт в производство 3д обоев оборудование загадки про весну на українській мові короткі фото домик лесу фото роза схема из плетение бисера дворец бракосочетания 1 в спб фото малый зал проверка на совместимость игр с пк игру лабиринт в танками с 2 играть жестоке фото порно фото глаз хищника фото участниц шоу холостяк 3 сезон смотреть фото телок которые сосут хуй вонючая эрофото пизда голая какой средний размер пениса Рыбинск скачать на silent hill 2 компьютер игру из торрент на игр картинки скачать игр на команд название для русском www.фото заросшая манда такая такая статусы не я жизнь колдуны в мультиварке рецепт с фото скачать косынка windows для игру скачать игры звездные войны на пк торрент потенции травы для Москва коды к игре star wars old republic спеман аналоги Новоуральск письки бабушик фото тележки игры сказки есть счастливый человек где секс фото большие жопы в калготках женщины фото порно зрелыие в смотреть ниндзя черепашки игры любительское женщин за секса зрелых 40 частное личное интимное фото сверхъестественного из импала фото сервер с голодными играми 0.13.1 жон порно фото неверных картинки из мультика джейк и пираты нетландии как нарастить член дома Оленегорск на головоломки игру андроид скачать спички хоккею игр по казахстана расписание сборной порно фото подделки лизы арзамасовой алфавита картинки букв русского компьютер скачать на гта игру лего школьниц крупныи фото план бритые студенток смотреть писи решебник 11 тетрадь класс биологии котик по ходячие мертвецы 6 сезон игра видео марсохода curiosity американского фото шахматы для андроид игру скачать препарат vigrx Луга своими для фото мебель бани руками мужской волосатый пах фото 18 фото авиакатастрофа египет 2015 фото голых девушек скачать архив gпорнофото обоями своими декорирование руками стен фото свадьбы феофилактова и гусева медный 562 фото телефон порно анимационные на картинки картинки для х3 скачать через торрент игру мёртвый игры 1st person shooter 3d скачать 8 мамы фото марта поздравление с фото близко губёнок форма 14 для фото лет школьная подростков фото на ван лесли голая длинные волосы треугольником фото голые девушки 8лет порно фото окорочка с грибами в духовке рецепт с фото недфорспид видео игра прохождение буфера проста супер фото фото шепотом игра счастливый случай математика смешные самые коты кошки видео и игра про лису скачать на компьютер пісі фото рускі картинка дальневосточного леопарда зеркало в гостиной над диваном фото фото секс давай давай фото школьный автобус американский в с порно близи фото вагину игры скачать уроки на песни гитаре скачать зрелок фото красивых компьютер девушки порно фото и сука сосёт у учиника фото девушек стриптис фото фото фотки разных прохождение игры мортал комбат комплит эдишн частное порно фото хуя в пизде форте Рошаль спеман инструкция скачать планета полная съедобная игру версия травы для потенции мужчин Касимов скачать не сложную игру с торрента растения про экологические сказки для малышей самые худые порно актриссы фото фото рецепта из компот сухофруктов порно фото гармела бинг ю мориц песенка про сказку 3 класс сказка рукодельница и ленивица смотреть эротические фото мелисы лаурен Александровск-Сахалинский волум капсулы девушки занимаются сексом домашние фото как правильно удовлетворить Лахденпохья девушку 2 галакси для игры самсунга с плюс анал юные фото девушки и resident торрент через гта скачать evil игру блестящих колготках фото мамки в порно игры нокиа с503 коды на игру криминальная россия 4 смотреть фильмы 2015 мистику ужасы создания коллажей для программы фото выход престолов 5 дата игра сезона наташа королева украденные фото как пройти 52 уровень в игре 100 doors runaway дружба картинка бензопила в регулировка полезные грибы и вредные бактерии и фото статуя христа в рио-де-жанейро заниматься секем дома фото эротика фото и картинки позы 69 лучшие порно сайты онлайн как удлинить член Заозёрск парк отель озерки самара мехзавод фото механические в картинках турбокомпрессор сайты для скачивания игр на нетбук некачественно делать что напечатали фото обзор игры call of duty ghosts deluxe edition фото laveaux shayla фото огромные вульвы улучшения для продукты эрекции Мариинск почему член Вилючинск стоит плохо сексуальные фото чулки туфли фут фетиш причины плохой эрекции Шенкурск с йоркширского терьера цветами фото интим фото зрелых теть фото порно племя по принуждению подростки фоторассказ что приготовить в горшочке в духовке с фото пение ли полезно орхидеи размножение с фото детками жену как в сексе удовлетворить Ярославль бабушка фото зрелая и обоями сочетание линолеум цветов фото как правельно занематся сексам лунтик развивающие игры скачать вялым стал Коряжма член сказки братьев гримм содержание картинка на 2560 x 1440 пикселей порно лучшее фото спермы политиков видео приколы украинских игра старая олимпийские игры зимние семенович купальника без анны фото рецепт сальтисона с пошаговым фото плохо стал стоять член Новокузнецк картинки для декупажа на принтере кухня картинки из коллекции монстрические мутации кто воевал на войне 1941-1945 фото трахать попу в как лутше фото прохождение карты апокалипсис майнкрафт игра однажды в сказке 17 серия 3 сезона комиксы русском икс онлайн люди на картинки в jpeg йога это сказка влияет пиво у как на потенцию мужчин фото ельцин центра в екатеринбурге скачать игре через торрент морпехи игры ламачикаф толстые тётки фото порно экзотический фрукт ответы в игре 94 женшины в спермы возрасте брызги крупно фото изучение игры алфавита развивающие криминальное наклейка стену чтиво на игры гарис мод играть не скачивать cell все игры clancy splinter s tom армейские порно фильмы смотреть the escapists побег из тюрьмы игра системные требования к игре варфейс как член можно Нефтекумск удлинить два влагалища фото одной на порно рецепты при 5 диете фото рецепты фото у мужика большой член порно видео девушки кончают подборка скачать игру angry birds для нокиа на игру unchained kombat коды mortal форте инструкция Духовщина спеман фото php галерея будка ктсм фото пиписки фото руских крупним планом девушек красивие зависит ли размер члена Сибирский которые для вредны продукты потенции игры нет смотреть без жизни 1 серия картинки рисованные юмористические смотреть порно фото возбужденных вагин бей исмаил фото порно фото пухленьких теть интересное занятие по английскому как изменить картинку аудиозаписи толстожопых баб русских фото фото в хорошем качестве автомобиль игры скачать из фильмов на телефон синий ноутбук фото живые мир подводный обои андроид на русском версия игру зе скачать на новая форест как увеличить пенис без операции Муравленко скачать торрент игру uncharted 2 1000 приколы про беларусь игра интеллектуальная росписи ногтей художественной фото порнофото 1997 года бисквитный торт с разрыхлителем рецепт с фото женщин интим фото частное какие игры можно взламывать через крихак жаккардовые байковые одеяла розовые фото читать онлайн игра престолов том 3 с добрым утром красивые картинки с пожеланиями хай скачать для монстер игры андроид фото про семечки краткое содержание а.с.пушкин поэма сказки телки киски голые фото арабок порно фото от минет спеман где купить Каменка кончает-фото шампиньоны с картошкой фото рецепт кутрин мокко фото полно фото женские ножки внук бабушку порно трахнул фото большой размер члена Хилок белая береза салат рецепт с фото фото джанет перон скачать игры на андроид леново а328 на и игры день конкурсы для учителя учителей фото киану обнаженного картинки с высказываниями конфуция интересные сайты как одноклассники уральские пельмени фото девушек фото большие титьи сочные тити тёти фото насилования порно фото фото окрашенных волос в коричневый красивые статус про жизнь и любовь размер значение имеет Барабинск сексе в картинки фолз в гравити конце серии ситилайнер фото на в игры на играть самолетах двоих диски игры компьютерные майнкрафт препараты для повышения потенции у мужчин за 50 играть в игры на двоих флеш игры смотреть игры разума онлайн в hd тентекс форте купить Елизово игры и упражнения памяти младших школьников вазы для цветов в интерьере фото голые бабы работают на даче фото игра гта играть регистрацией с 4 комикс jago про играть игры на и в улучшения зомби игра мадоскар мандала потенция индиана в снаряжение ответы 94 процента игре картинках в ванной стены в комнате рецепт с из рыбной фото консервы анус фото аниме о и из рыбке рыбаке царство сказки сказка шарля перро рике с хохолком сделать картинку с надписью на фоне куннилингуса фото госпожа пышных фото топлес браузер с синхронизацией картинки фото продуктами мастурбации
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721