ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336

JEL-класифікація:G

керівник: доцент, д.е.н. Козак Л.В.

 

ГНАПОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

студент економічного факультету

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

В статті досліджується питання формування та напрями використання фінансових ресурсів на підприємстві, показники його ліквідності та платоспроможності. Здійснено аналіз структури та динаміки груп статей активу і пасиву, які впливають на рівень показників ліквідності платоспроможності, а саме коефіцієнтів ліквідності. Об’єктом дослідження є ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, а предметом – система управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, необоротні активи, оборотні активи, фінансовий стан підприємства, ліквідність та платоспроможність підприємства.

ГНАПОВСЬКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

студент экономического факультета

Национальный университет «Острожская академия»

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В статье исследуется вопрос формирования и направления использования финансовых ресурсов на предприятии, показатели его ликвидности и платежеспособности. Проведен анализ структуры и динамики групп статей актива и пассива, которые влияют на уровень показателей ликвидности платежеспособности, а именно коэффициентов ликвидности. Объектом исследования является ПАО “Мироновский хлебопродукт”, а предметом – система управления финансовыми ресурсами предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, внеоборотные активы, оборотные активы, финансовое состояние предприятия, ликвидность и платежеспособность предприятия.

VOLODYMYR HNAPOVSKYI

Students of economic departments

The National University of “Ostroh Academy”

LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ESTABLISHMENT

AND FACTORS THAT FORM IT.

In the article it is examined the question of formation and direction of used resources in the establishment, indicators of its liquidity and solvency. An analysis of structure was implemented and group dynamics of actives and passives, which influence the level of the indicators of liquidity and solvency, and in particular the coefficients of liquidity.
The object of examination is PJSC” Mironivsky hliboproduct”
– and the subject is-the system of controling the financial resources of the establishment.

Key words: financial resources, non current assets, current assets, financial situation of the establishment, liquidity and solvency of the establishment

 

Постановка проблеми. У своїй виробничо-господарській діяльності підприємства стикаються із низкою проблем, зумовлених особливостями розвитку ринкових відносин в Україні. зумовлюють Підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку, систематично проводити оцінку ефективності управління діяльністю з урахуванням динаміки ринкової кон’юнктури та впливу макроекономічних чинників. Не менш важливим завданням є забезпечення відповідності обсягу та структури власних і залучених фінансових ресурсів обсягу та структурі сформованих активів підприємства з позиції їх впливу на фінансовий стан підприємства та показники його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. З огляду на сказане тема дослідження набуває особливої актуальності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу структурних змін в активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження на показники його ліквідності та платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі обраної проблематики містяться в роботах таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, як: С. Майєрс [4], Н. Майлуф [4], Ф. Модільяні [1], М. Міллер [2], У. Шарп [9], Г. Марковиць [8], С. Росс [3], А.М. Поддєрьогін [5;6], В.М. Опаріна [7].

В економічній літературі представленні різноманітні теоретичні точки зору та підходи до управління структурою фінансових ресурсів підприємства , для прикладу: традиційний підхід Ф. Модільяні та М. Міллера – в економічній літературі має назву теорія «ММ» [1; 2]; компромісний підхід; сигнальний підхід – модель С. Росса [3], модель Майєрса–Майлуфа [4]; моделі Міллера і Рока, модель Рока , модель Уєлша  [5].

Поддєрьогін А.М. вважає, що «ринкові умови господарювання потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємств. У процесі формування фінансових ресурсів підприємства необхідно визначати оптимальну структуру їхніх джерел і в кожному конкретному випадку детально аналізувати доцільність залучення позикових коштів з урахуванням фінансових ризиків» [6, с. 10-11]. В.М. Опаріна вважає, що «стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостями у нарощенні та залученні фінансових ресурсів» [7, с. 90]. Проте досліджень адаптованих до особливостей конкретного підприємства недостатньо, щой обумовило вибір теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. ПАТ “Миронівський хлібопродукт” – приватна компанія, яка є головним українським холдингом для низки юридичних осіб, пов’язаних із нею відносинами контролю. Група ПАТ “Миронівський хлібопродукт” включає 84 підприємства разом із філіями та відокремленими підрозділами.

Основнi напрями дiяльностi групи:

 • птахiвництво та сумiжнi виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктiв, соняшникової олiї);
 • рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшеницi та рапсу);
 • інша сільськогосподарська дiяльнiсть (виробництво свiжої яловичини преміям класу, фуа-гра, ковбасних виробiв та копченостi, фруктiв).

З моменту заснування компанiї у 1998 роцi попит на м’ясну продукцiю зростає з кожним роком. Оскiльки курятина є найбiльш дешевим джерелом тваринного бiлку, то його частка у споживаннi переважає. Компанiя “Миронiвський хлiбопродукт” є вертикально iнтегрованою системою, яка полягає в наступному:

 • вирощування курей (вiд яйця до дорослого птаха);
 • забезпечення їх власним комбiкормом, виготовленим в основному iз власного вирощеного зерна;
 • доставка продукцiї власним автотранспортом (вантажiвками-рефрижираторами) та реалiзацiя готової продукцiї через основнi канали збуту (мережа брендових магазинiв, супермаркети та HoReCa).

За версією журналу “Форбс Україна” у рейтингу 200 найбільших компаній України (окрім фінансових компаній та компаній, які більш ніж на 50% належать державі) ПАТ “Миронівський хлібопродукт” станом на 1 півріччя 2014 року посідав 17 місце, в рейтингу ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України – 14 місце (станом на 18 серпня 2015 року).

Для визначення поточного стану майна ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, слід розглянути структурно-динамічний аналіз активу балансу, який відображений в табл.1.

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз активу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

за 2013-2015 роки

З таблиці наведеної вище, ми можемо спостерігати зростання валюти балансу, що є позитивним явищем і означає зростання вартості майна об’єкта дослідження. Так, вартість майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2014 році порівняно з 2013 роком зросла на 12067,77 млн. грн. (56,54%), а у 2015 році порівняно з попереднім роком –  на 11449,53 млн. грн. (34,27%).

Протягом 2013-2015 років, у структурі балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт” переважала частка необоротних активів, у 2013 році вона склала 59,96%, а за 2014 рік відбулося її збільшення на 0,72% (60,67%), однак вже у 2015 році відстежується зниження означеного показника на 0,89% (59,78%). Такі коливання були зумовлені зростанням вартості основних засобів з 10264,18 млн. грн. до 19132,75 млн. грн. у 2014 році, частка яких склала 86,4 %. У 2015 році необоротні активи також мали тенденцію до росту за рахунок  вартості основних засобів на 24204,32 млн. грн. (26,51%) та незавершених капітальних інвестицій з 533,79 млн. грн. до 1561,59 млн. грн. (абсолютний приріст – 1027,80 млн. грн., темп приросту – 192,55%). Проте у 2015 році швидшими темпами відбувалось зростання оборотних активів.

Оборотні активи об’єкта дослідження у 2013 році склали 40,04%. За 2014 рік їх частка зменшилась на 0,72% (39,40%), а у 2015 році зросла на 0,89% (40,22%). Зниження частки оборотних активів у 2014 році було в більшій мірі обумовлено ростом необоротних активів, а в меншій спадом поточних біологічних активів до 747,44 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 823,39 млн. грн., темп зниження -52,42%); дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом до 570,23 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 1101,5 млн. грн., темп зниження – 65,89 %); грошей та їх еквівалентів. до 559,38 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 619,99 млн. грн., темп зниження – 52,57%);

Ріст частки оборотних активів у структурі балансу за 2015 рік був зумовлений збільшенням запасів з 4544,68 млн. грн. до 8447,70 млн. грн. (абсолютний приріст – 3903,03 млн. грн., темп приросту – 85,88%) та дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом з 570,23 млн. грн. до 1644,57 млн. грн. (абсолютний приріст – 1074,34 млн. грн., темп приросту – 188,41%).

Для того, щоб розглянути структуру джерел фінансування підприємства слід провести структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (див. табл. 2).

За даними таблиці ми бачимо, що у 2013 році формування фінансових ресурсів підприємства відбувалось за рахунок таких джерел: власного капіталу (42,51%) та довгострокових зобов’язань та забезпечень (45,58%), тобто переважали власні джерела. Однак вже у 2014-2015 році фінансування відбувалось за допомогою довгострокових та поточних пасивів. Частка власного капіталу у структурі балансу об’єкта дослідження за 2013-2015 роки мала тенденцію до спаду.

Таблиця 2

Структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки мали тенденцію до росту і, незважаючи на незначне зниження у 2014 році,  їх частка у джерелах фінансування в 2015 склала 48,69 %. Збільшення частки довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2015 році було зумовлено зростанням довгострокових кредитів банків з 2401,58 млн. грн. до 6675,32 млн. грн. (абсолютний приріст – 4273,74 млн. грн., темп приросту – 177,95 %) та інших довгострокових зобов’язань з 9943,65 млн. грн. до 14784,67 млн. грн. (абсолютний приріст – 4841,02 млн. грн., темп приросту – 48,68%).

Поточні зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки також мали тенденцію до росту. Зокрема, зростання поточної кредиторської заборгованості склало від 869,71 млн. грн. до 9392,58 млн. грн. (абсолютний приріст – 8522,87 млн. грн., темп приросту – 979,96 %), інших поточних зобов’язань з 423,25 млн. грн. до 6438,07 млн. грн. (абсолютний приріст – 6014,82 млн. грн., темп приросту – 1421,10%).

Структурно-динамічні зміни, що відбулись а активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження мали суттєвий вплив на його рівень ліквідності та платоспроможності (табл.3).

Таблиця 2.3

Динаміка показників платоспроможності ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Показники Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,464 0,032 0,037 -0,433 0,005
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,462 0,401 0,388 -1,061 -0,013
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5 – 2,5 3,364 0,744 0,848 -2,621 0,105
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 1,284 0,257 0,397 -1,027 0,140

За даними таблиці видно, що коефіцієнти ліквідності об’єкта дослідження за досліджуваний період динамічно змінювались: у 2013 році перевищували нормативне значення, а у 2014-2015 роках були нижчими від нього. Так, у 2013 році коефіцієнт абсолютної ліквідності перевищив нормативне значення на 0,464 одиниці, що характеризує наявність об’єкта дослідження в більш як достатній мірі грошових коштів та їх еквівалентів, а також недостатньою часткою поточних зобов’язань в структурі джерел його фінансування. У 2014-2015 роках значення означеного коефіцієнта знизилося до рівня 0,032-0,037 одиниць, що свідчить про недостатність в ПАТ “Миронівський хлібопродукт” джерел грошових коштів та їх еквівалентів для покриття поточних зобов’язань.

Аналогічні тенденції спостерігаються в динаміці коефіцієнта швидкої ліквідності, який у 2013 році був вищим від нормативного значення та склав 1,462 одиниці. Завищене значення коефіцієнта швидкої ліквідності свідчить про більш як достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості, а також про недостатню частку поточних зобов’язань. Нижче від нормативного значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 2014-2015 роках означає відсутність платіжних можливостей у об’єкта дослідження навіть за умови вчасного повернення грошових коштів дебіторами ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Коефіцієнт загальної ліквідності у 2013 році був більшим від нормативного значення, оскільки склав 3,364 одиниці. Таке перевищення норми свідчить про наявності більш як потрібній сумі оборотних активів та малій частці поточних зобов’язань. У 2014-2015 році показник, як і інші коефіцієнти, був меншим від нормативного значення і склав: у 2014 році – 0,744 одиниці та 0,848 одиниць у 2015 році. Занижене значення коефіцієнт загальної ліквідності у 2014-2015 роках характеризується про відсутність у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” платіжних можливостей за умови реалізації оборотних активів. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів у 2013 році склав 1,284 одиниці, що вище від нормативного і говорить про більш як потрібну кількість запасів у об’єкта дослідження. Занижене значення коефіцієнта у 2014-2015 роках значить, що у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” недостатньо мобілізованих запасів для покриття поточних зобов’язань.

Висновки.

У ході структурно-динамічного аналізу балансу об’єкта дослідження було з’ясовано низку позитивних і негативних аспектів його функціонування. До позитивних тенденцій можна віднести динамічне зростання валюти балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, що забезпечило йому 14 місце у ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України за версією одного з найавторитетніших економічних видань – журналу “Форбс Україна”. Однак, у ході аналізу фінансової звітності було з’ясовано те, що підприємство має проблеми з швидким перетворенням своїх активів на готівку, про що говорить неліквідний баланс об’єкта дослідження, а невідповідність коефіцієнтів ліквідності нормативним значенням свідчать про його проблеми з платоспроможністю. З огляду на сказане можна зробити висновок, що принципи формування фінансових ресурсів підприємства, дотримання ним певної відповідності між складовими елементами джерел формування фінансових ресурсів і напрямами їх використання, організація своєчасного моніторингу, систематичного контролю, аналізу та оцінки ефективності реалізації політики управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах набуває особливого значення у визначення ефективної фінансової стратегії і тактики.

 

Список використаних джерел.

 1. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H. Miller // Amer. Econ. Rev. – 1958. – June. – P. 261–297.
 2. Modigliani F. Taxes and the Cost of Capital: A Correction / F. Modigliani, H. Miller // Ibid. – 1963. – June. – P. 433– 443.
 3. Основы корпоративных финансов : [пер. с англ.] / Росс Стивен [и др.]. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.
 4. Myers S. С. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do not Have / S. С. Myers, N. S. Majluf // Journal of Financial Economics. – 1984. – Vol. 13. – P. 187–221.
 5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
 6. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.]. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 8. Markowіtz H. Portfolio Selection / H. Markowіtz // Journal of Finance. – 1952. – 7 March.
 9. Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk / W. Sharpe // Journal of Finance. – 1964. – 19 September

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write uk thesis to criminal essay a system for how statement justice essay synthesis a writing essay academic sit agency copywriting services help dissertation ireland literature review papers for term purchase services financial uk on dissertation purchase thesis umi geography help homework us help of admissions essay chicago university purchase professional resume templates were written by papers and tatler spectator the essays the speed dating 2014 essays student latex arrange bibliography order to alphabetical in in how for position skills resume sales my do essay free me for english online sentence check scholarship essay contests medical resume sample for externship assistant writing college station services resume professional plan writing business a help earthquake research paper about help dissertation writing poem where with im from online nootrop-piracetam reviews paper online service writing halloween shirt generic dissertation project and thesis workbook research and homework romeo juliet help term womens help studies paper essay buy paper persuasive assignment to my do pay someone essay disorder sleep school services graduate personal editing statement resume laboratory for sample medical technologist courage in sentences real english search essay in on life usa description database thesis and purpose dissertations canada chondro-ritz lived research about what reaction i have nursing for essay paper date release generic claritin essay service legal writing examples best college service entry resume essay for writing executives timeless in mystical order things islamic philosophy essay creation buy term paper icp dating my lyrics i'm room body juliet romeo paragraph and acquistare forum sicuro coversyl free instant win uk games dating need a writing with help thesis homework center help admission essay services mba limits inkjet writers paper essay sys writers net background custom image theme thesis oprah leadership essay to essay how literature write world a online purchase glycomet introduction essay stress presentation service community powerpoint sale for topra australia in essays alain botton de in love english essay about writers 99.5 digital nueva dating la hermosillo online authors writers favourite written essays by tips for australian men dating growing best powerpoint remote control buy essays & pre custom written essay best cheap plans wimpey design faversham xml help homework inflation dissertation l legislative nursing thinking in quotes critical on reports written custom obsessive presentation disorder compulsive ppt dating borewell cost bangalore in edmonton writing services resume statement school a medical for personal how to write great disorders sleep essays on verampil canada pharmacy dissertation phd no online speman usa made in services cv writing resume and tauranga write app essay my buy thesis bachelor to help construction on homework geometry can u do my assignment courseworks for sale spectroscopy homework help essay buy online promo code essay teachers for scholarship visual assignment help 6 0 basic service reviews resume nurse writing psychology help assignments paper on do what my i research psychology should science assignment helper research college sale papers for research paper writing tools essay helper online it in attach cover email an or letter my i write should 9 year homework help science in logical order essay write a personal for statement help job to a help programming assignment service about essay customer homework my me on do help clarin adios resumen cordera coding billing objective and resume medical for examples purchase - without prescription Desogen acheter Desogen where Salinas to online writers essay best sale for phd thesis written assignments get marijuana essays osler william sir to legalize thesis medical of in a letter school include for to things recommendation slideshow help homework with my coursework help 3 raisin the life lessons in a sun help essay with njhs generic drug Nortriptyline to write papers? pay help homework on online best dissertation service writing online netherlands zinnen dating spaans vertaling technician cover samples laboratory letter for medical mg requip 40 structure thesis masters of help chatrooms homework to phd a computer how science thesis write in homework help derivatives an writing 9gag essay admission zanaflex tablets buy to 400 mg phd wiki dissertation order annotated citation bibliography bipolar case studies of disorder answers questions help homework purchase prepared a online speeches phoenix writing services resume az professional help ireland dissertation need application college writing i essay help daniel ethical critical defoe issues essays about critically on thinking sample executive for resume sales services writing vancouver professional helper assignment science dissertation review juge service administratif writer funny essay buy paper where rice to wrappers paper order online australia plagiarize how people personal job example application for statement depression where and help to for get anxiety for walls wallpaper cheap writing services dissertation doctoral seroquel thyroid effects side buy resume help youtube essay college application online help moon phases homework arrangements single dating site admission mba buy write essay editor hiring dissertation thesis speaking speech jfk why slept on english importance england of proposal writing dissertation your joke college admissions essay help requip 2.5 mg generic anglo help saxons homework where overnight Hepato-Ritz cheap Hepato-Ritz no buy script buy to shipping Toledo - practice papers online sats year 2 perfect assistant sales for cv with essay transitions help who q is dating maggie 2013 china on essays imperialism in essay music introductions hire dissertation statistician for thesis thank you committee letter papers online can buy i where essay high written seems while someone write pay a to paper paper essay for sale thesis physics online uk help homework science with essay common app help vii essay cleopatra services hospital of scope plan thesis of order college essay admission for essay academic service essay writer hire essay original written mechanical recommendation letter for job engineering personal essay for university stress on essays help essay write application college with me availability prescription buy cozaar without homework auditing help custom best written term papers uk homework help geography do bibliography for my me letter position college cover for admissions counselor mn services resume writing king luther help martin homework nina e francisco dating dobrev lachowski papers for sale legal by owner assistance patient Prometrium