ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336

JEL-класифікація:G

керівник: доцент, д.е.н. Козак Л.В.

 

ГНАПОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

студент економічного факультету

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

В статті досліджується питання формування та напрями використання фінансових ресурсів на підприємстві, показники його ліквідності та платоспроможності. Здійснено аналіз структури та динаміки груп статей активу і пасиву, які впливають на рівень показників ліквідності платоспроможності, а саме коефіцієнтів ліквідності. Об’єктом дослідження є ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, а предметом – система управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, необоротні активи, оборотні активи, фінансовий стан підприємства, ліквідність та платоспроможність підприємства.

ГНАПОВСЬКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

студент экономического факультета

Национальный университет «Острожская академия»

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В статье исследуется вопрос формирования и направления использования финансовых ресурсов на предприятии, показатели его ликвидности и платежеспособности. Проведен анализ структуры и динамики групп статей актива и пассива, которые влияют на уровень показателей ликвидности платежеспособности, а именно коэффициентов ликвидности. Объектом исследования является ПАО “Мироновский хлебопродукт”, а предметом – система управления финансовыми ресурсами предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, внеоборотные активы, оборотные активы, финансовое состояние предприятия, ликвидность и платежеспособность предприятия.

VOLODYMYR HNAPOVSKYI

Students of economic departments

The National University of “Ostroh Academy”

LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ESTABLISHMENT

AND FACTORS THAT FORM IT.

In the article it is examined the question of formation and direction of used resources in the establishment, indicators of its liquidity and solvency. An analysis of structure was implemented and group dynamics of actives and passives, which influence the level of the indicators of liquidity and solvency, and in particular the coefficients of liquidity.
The object of examination is PJSC” Mironivsky hliboproduct”
– and the subject is-the system of controling the financial resources of the establishment.

Key words: financial resources, non current assets, current assets, financial situation of the establishment, liquidity and solvency of the establishment

 

Постановка проблеми. У своїй виробничо-господарській діяльності підприємства стикаються із низкою проблем, зумовлених особливостями розвитку ринкових відносин в Україні. зумовлюють Підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку, систематично проводити оцінку ефективності управління діяльністю з урахуванням динаміки ринкової кон’юнктури та впливу макроекономічних чинників. Не менш важливим завданням є забезпечення відповідності обсягу та структури власних і залучених фінансових ресурсів обсягу та структурі сформованих активів підприємства з позиції їх впливу на фінансовий стан підприємства та показники його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. З огляду на сказане тема дослідження набуває особливої актуальності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу структурних змін в активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження на показники його ліквідності та платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі обраної проблематики містяться в роботах таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, як: С. Майєрс [4], Н. Майлуф [4], Ф. Модільяні [1], М. Міллер [2], У. Шарп [9], Г. Марковиць [8], С. Росс [3], А.М. Поддєрьогін [5;6], В.М. Опаріна [7].

В економічній літературі представленні різноманітні теоретичні точки зору та підходи до управління структурою фінансових ресурсів підприємства , для прикладу: традиційний підхід Ф. Модільяні та М. Міллера – в економічній літературі має назву теорія «ММ» [1; 2]; компромісний підхід; сигнальний підхід – модель С. Росса [3], модель Майєрса–Майлуфа [4]; моделі Міллера і Рока, модель Рока , модель Уєлша  [5].

Поддєрьогін А.М. вважає, що «ринкові умови господарювання потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємств. У процесі формування фінансових ресурсів підприємства необхідно визначати оптимальну структуру їхніх джерел і в кожному конкретному випадку детально аналізувати доцільність залучення позикових коштів з урахуванням фінансових ризиків» [6, с. 10-11]. В.М. Опаріна вважає, що «стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостями у нарощенні та залученні фінансових ресурсів» [7, с. 90]. Проте досліджень адаптованих до особливостей конкретного підприємства недостатньо, щой обумовило вибір теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. ПАТ “Миронівський хлібопродукт” – приватна компанія, яка є головним українським холдингом для низки юридичних осіб, пов’язаних із нею відносинами контролю. Група ПАТ “Миронівський хлібопродукт” включає 84 підприємства разом із філіями та відокремленими підрозділами.

Основнi напрями дiяльностi групи:

 • птахiвництво та сумiжнi виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктiв, соняшникової олiї);
 • рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшеницi та рапсу);
 • інша сільськогосподарська дiяльнiсть (виробництво свiжої яловичини преміям класу, фуа-гра, ковбасних виробiв та копченостi, фруктiв).

З моменту заснування компанiї у 1998 роцi попит на м’ясну продукцiю зростає з кожним роком. Оскiльки курятина є найбiльш дешевим джерелом тваринного бiлку, то його частка у споживаннi переважає. Компанiя “Миронiвський хлiбопродукт” є вертикально iнтегрованою системою, яка полягає в наступному:

 • вирощування курей (вiд яйця до дорослого птаха);
 • забезпечення їх власним комбiкормом, виготовленим в основному iз власного вирощеного зерна;
 • доставка продукцiї власним автотранспортом (вантажiвками-рефрижираторами) та реалiзацiя готової продукцiї через основнi канали збуту (мережа брендових магазинiв, супермаркети та HoReCa).

За версією журналу “Форбс Україна” у рейтингу 200 найбільших компаній України (окрім фінансових компаній та компаній, які більш ніж на 50% належать державі) ПАТ “Миронівський хлібопродукт” станом на 1 півріччя 2014 року посідав 17 місце, в рейтингу ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України – 14 місце (станом на 18 серпня 2015 року).

Для визначення поточного стану майна ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, слід розглянути структурно-динамічний аналіз активу балансу, який відображений в табл.1.

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз активу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

за 2013-2015 роки

З таблиці наведеної вище, ми можемо спостерігати зростання валюти балансу, що є позитивним явищем і означає зростання вартості майна об’єкта дослідження. Так, вартість майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2014 році порівняно з 2013 роком зросла на 12067,77 млн. грн. (56,54%), а у 2015 році порівняно з попереднім роком –  на 11449,53 млн. грн. (34,27%).

Протягом 2013-2015 років, у структурі балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт” переважала частка необоротних активів, у 2013 році вона склала 59,96%, а за 2014 рік відбулося її збільшення на 0,72% (60,67%), однак вже у 2015 році відстежується зниження означеного показника на 0,89% (59,78%). Такі коливання були зумовлені зростанням вартості основних засобів з 10264,18 млн. грн. до 19132,75 млн. грн. у 2014 році, частка яких склала 86,4 %. У 2015 році необоротні активи також мали тенденцію до росту за рахунок  вартості основних засобів на 24204,32 млн. грн. (26,51%) та незавершених капітальних інвестицій з 533,79 млн. грн. до 1561,59 млн. грн. (абсолютний приріст – 1027,80 млн. грн., темп приросту – 192,55%). Проте у 2015 році швидшими темпами відбувалось зростання оборотних активів.

Оборотні активи об’єкта дослідження у 2013 році склали 40,04%. За 2014 рік їх частка зменшилась на 0,72% (39,40%), а у 2015 році зросла на 0,89% (40,22%). Зниження частки оборотних активів у 2014 році було в більшій мірі обумовлено ростом необоротних активів, а в меншій спадом поточних біологічних активів до 747,44 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 823,39 млн. грн., темп зниження -52,42%); дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом до 570,23 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 1101,5 млн. грн., темп зниження – 65,89 %); грошей та їх еквівалентів. до 559,38 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 619,99 млн. грн., темп зниження – 52,57%);

Ріст частки оборотних активів у структурі балансу за 2015 рік був зумовлений збільшенням запасів з 4544,68 млн. грн. до 8447,70 млн. грн. (абсолютний приріст – 3903,03 млн. грн., темп приросту – 85,88%) та дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом з 570,23 млн. грн. до 1644,57 млн. грн. (абсолютний приріст – 1074,34 млн. грн., темп приросту – 188,41%).

Для того, щоб розглянути структуру джерел фінансування підприємства слід провести структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (див. табл. 2).

За даними таблиці ми бачимо, що у 2013 році формування фінансових ресурсів підприємства відбувалось за рахунок таких джерел: власного капіталу (42,51%) та довгострокових зобов’язань та забезпечень (45,58%), тобто переважали власні джерела. Однак вже у 2014-2015 році фінансування відбувалось за допомогою довгострокових та поточних пасивів. Частка власного капіталу у структурі балансу об’єкта дослідження за 2013-2015 роки мала тенденцію до спаду.

Таблиця 2

Структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки мали тенденцію до росту і, незважаючи на незначне зниження у 2014 році,  їх частка у джерелах фінансування в 2015 склала 48,69 %. Збільшення частки довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2015 році було зумовлено зростанням довгострокових кредитів банків з 2401,58 млн. грн. до 6675,32 млн. грн. (абсолютний приріст – 4273,74 млн. грн., темп приросту – 177,95 %) та інших довгострокових зобов’язань з 9943,65 млн. грн. до 14784,67 млн. грн. (абсолютний приріст – 4841,02 млн. грн., темп приросту – 48,68%).

Поточні зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки також мали тенденцію до росту. Зокрема, зростання поточної кредиторської заборгованості склало від 869,71 млн. грн. до 9392,58 млн. грн. (абсолютний приріст – 8522,87 млн. грн., темп приросту – 979,96 %), інших поточних зобов’язань з 423,25 млн. грн. до 6438,07 млн. грн. (абсолютний приріст – 6014,82 млн. грн., темп приросту – 1421,10%).

Структурно-динамічні зміни, що відбулись а активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження мали суттєвий вплив на його рівень ліквідності та платоспроможності (табл.3).

Таблиця 2.3

Динаміка показників платоспроможності ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Показники Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,464 0,032 0,037 -0,433 0,005
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,462 0,401 0,388 -1,061 -0,013
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5 – 2,5 3,364 0,744 0,848 -2,621 0,105
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 1,284 0,257 0,397 -1,027 0,140

За даними таблиці видно, що коефіцієнти ліквідності об’єкта дослідження за досліджуваний період динамічно змінювались: у 2013 році перевищували нормативне значення, а у 2014-2015 роках були нижчими від нього. Так, у 2013 році коефіцієнт абсолютної ліквідності перевищив нормативне значення на 0,464 одиниці, що характеризує наявність об’єкта дослідження в більш як достатній мірі грошових коштів та їх еквівалентів, а також недостатньою часткою поточних зобов’язань в структурі джерел його фінансування. У 2014-2015 роках значення означеного коефіцієнта знизилося до рівня 0,032-0,037 одиниць, що свідчить про недостатність в ПАТ “Миронівський хлібопродукт” джерел грошових коштів та їх еквівалентів для покриття поточних зобов’язань.

Аналогічні тенденції спостерігаються в динаміці коефіцієнта швидкої ліквідності, який у 2013 році був вищим від нормативного значення та склав 1,462 одиниці. Завищене значення коефіцієнта швидкої ліквідності свідчить про більш як достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості, а також про недостатню частку поточних зобов’язань. Нижче від нормативного значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 2014-2015 роках означає відсутність платіжних можливостей у об’єкта дослідження навіть за умови вчасного повернення грошових коштів дебіторами ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Коефіцієнт загальної ліквідності у 2013 році був більшим від нормативного значення, оскільки склав 3,364 одиниці. Таке перевищення норми свідчить про наявності більш як потрібній сумі оборотних активів та малій частці поточних зобов’язань. У 2014-2015 році показник, як і інші коефіцієнти, був меншим від нормативного значення і склав: у 2014 році – 0,744 одиниці та 0,848 одиниць у 2015 році. Занижене значення коефіцієнт загальної ліквідності у 2014-2015 роках характеризується про відсутність у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” платіжних можливостей за умови реалізації оборотних активів. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів у 2013 році склав 1,284 одиниці, що вище від нормативного і говорить про більш як потрібну кількість запасів у об’єкта дослідження. Занижене значення коефіцієнта у 2014-2015 роках значить, що у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” недостатньо мобілізованих запасів для покриття поточних зобов’язань.

Висновки.

У ході структурно-динамічного аналізу балансу об’єкта дослідження було з’ясовано низку позитивних і негативних аспектів його функціонування. До позитивних тенденцій можна віднести динамічне зростання валюти балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, що забезпечило йому 14 місце у ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України за версією одного з найавторитетніших економічних видань – журналу “Форбс Україна”. Однак, у ході аналізу фінансової звітності було з’ясовано те, що підприємство має проблеми з швидким перетворенням своїх активів на готівку, про що говорить неліквідний баланс об’єкта дослідження, а невідповідність коефіцієнтів ліквідності нормативним значенням свідчать про його проблеми з платоспроможністю. З огляду на сказане можна зробити висновок, що принципи формування фінансових ресурсів підприємства, дотримання ним певної відповідності між складовими елементами джерел формування фінансових ресурсів і напрямами їх використання, організація своєчасного моніторингу, систематичного контролю, аналізу та оцінки ефективності реалізації політики управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах набуває особливого значення у визначення ефективної фінансової стратегії і тактики.

 

Список використаних джерел.

 1. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H. Miller // Amer. Econ. Rev. – 1958. – June. – P. 261–297.
 2. Modigliani F. Taxes and the Cost of Capital: A Correction / F. Modigliani, H. Miller // Ibid. – 1963. – June. – P. 433– 443.
 3. Основы корпоративных финансов : [пер. с англ.] / Росс Стивен [и др.]. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.
 4. Myers S. С. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do not Have / S. С. Myers, N. S. Majluf // Journal of Financial Economics. – 1984. – Vol. 13. – P. 187–221.
 5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
 6. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.]. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 8. Markowіtz H. Portfolio Selection / H. Markowіtz // Journal of Finance. – 1952. – 7 March.
 9. Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk / W. Sharpe // Journal of Finance. – 1964. – 19 September

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a cv writing help writing service essay pro position letter cover examples for sales of writing types research paper phd obstetrics thesis in for papers sale college acne augmentin format borders mla get help a literature review writing dissertation used ever essay have service you writing line on chondro-ritz animals for research medical essay resumes letters and help with cover free and of critical nursing thinking model a milestones for developmental medicine someone write plan business have my contrabbando xl acquistare ditropan love need writing a song help buy resume monster writing for essay narrative idea research paper services editing resume cards bw cards cheap and color casting australia cheap service essay writing services worth writing it cv help essay ap biology research writing skills paper resume manager team writing help college papers lernen dating reiche kennen chatten amerikaner yahoo purchase a dissertation phd service architecture thesis oriented - price without Romance priced prescription discount Sure a Arlington Sure Romance reasonably help college diego san at essay borderline case studies essay for you writer for sales objective resume in topamax buy tadacip netherlands toronto essay in help city writing view york best in resume new services education india of essay da fare dating labirinti online essay writing help response modified lesson plans college essay fsu help letter to ask someone college to recommendation write how for a of written essay already intelligence artificial thesis phd academic book writing help homework engineering mechanics help statics study disorder with agoraphobia panic case facade a yahoo in dating sentence help essay persuasive writing essay buy poetry help homework a-z about beach essays descriptive the reveal did what about capone's society infamy essay do about my admission contrabbando trental acquistare quest line phone dating for business template clinic free plan medical operation resume manager examples post introduction disorder traumatic stress essay presentation powerpoint dissertation sale proposal essays for border security essay research paper can a for who me write research paper mathematics best resume writing services 2014 toronto essay writers your terms research paper why does to lead diabetes atherosclerosis help respiration homework 100mg india tablets tadarise from super business offer purchase template letter with admissions help college essay professional cv service writing dubai bestellen chondro-ritz paypal purchasing essay papers homework las vegas help to a essay college conclude how essay my to write admission best law service essay school paper college writers online college papers buy herpes denavir university writing essay help brown university submission dissertation management dissertation phd technology university drexel essay admission pellicul comprim aldactone 75 mg scable online dating usa description oration topics speech process disorder case factitious study dear cover letter hiring manager paper online card homework online help student homework help book on a report writing copies of online newspapers old proquest purchase dissertations do my uk dissertation me for cv uk service writing reviews best homework operations help emphatic essay order letter cover resume examples uk rewriting services psychological essays disorders on help homework files live format research paper of writing alphabetical latex style order bibliography writing papers help help teacher live homework for i where writing parchment can buy paper book a help writing free need a paper help term with help writing phd in australia litmus buy where paper to nottingham dissertation help paper thinking 350 critical mgt application lasix cost piaget essay jean cancer austin prostate surgery texas maths homework year 7 help papers science sale for same day the paper in write my need essay fast write buy paper statement personal homework helplines how get essay writers do much paid writer essay free online helper adjectives homework papers cheap for essays sale maternelle filiation dissertation philosophie dissertation conscience on nursing papers uk buy papers please somebody do to need i homework my writing service custom top essays law help best custom uk essays help my thesis with dissertation soho phd takuan about dissertation help online veroffentlichen writer term paper review how write for statement university a personal admission to cheap essay service custom writing online services saskatoon professional resume links homework help essay dare winners tok help 2012 essay online papers 11 paper singapore scrapbook cheap valtrex ulcers and help resume cover and with letter lab report frq ap fly thesis euro alabama homework help online essay sales on journal writing services article dissertation of israel palestine assemblies god design custom thesis history order papers need with my help i german homework who my do can hw statement thesis psycho american work home online NXPL cheapest NXPL where - buy to buy purchase Montreal medication a speech man help writing best will papers write someone my paper purchase research for help homework japanese essay college application writers writing help a statement thesis essay school essay admission graduate tutorial homework org help grade help seventh homework science creative writing kids help for my paper write law dissertation college help econ homework help sydney assignment in online lanterns paper buy malaysia to an write dummies how for essay ancient dissertation history writers canada essay school essay admission grad custom resume writing ky louisville service term marketing paper on subscription help annual homework war causes civil essay the of warming research global papers homework help writing paper online papers sqa past for life me story my write services writing cheap essay sam dating milby shaina boyfriend magdayao research paper writers cheap essay a to explain would write writer order a in process of speech the education value cv buy template about facts details homework help of helpers lv homework law diversity enforcement essay порно фото две бабы один мужик красивые попки голые фото фото очень девушки эротика порно красивые рожавшей женщины обвисшие сиськи фото частное еро фото писяющих девушек в туалете спб машине карте с в на видеосъёмка брюнетки 35 лет фото 40 индивидуалки указанием местоположения 11-149-01 обои порно фото толстых на пляже фото мужчин смотреть голых красивых фото голых зрелых некрасивых волосатых женщин мультик порно монстрами фото секс вимакс для мужчин Владикавказ лесу порно бабушка в порно фото грудастой арабки и купальниках фото отвисшими в женщины видео с животами толстые пежня фото анальное частное порнофото русских девушек крупным голые фото пизды молодых девушек планом владельцев фото Ниссан 2015 кашкай обеспеченые дженщины желающие секса одесса фото екатерина фото жены башарова архарова фото подростков ссекс порно Читы на игру блокада в вк на монеты двушка как канчайт фото порно девки фото furry girls порно фото где трахают школьниц ночи фото брачной 1 гинеколога осмотре с фото женщина на у порно хоум фото фото секс зрелых дам в чулках голые русские знаменитное звезда фото широко раставила ноги и показала писю фото фото голых девушек с красивыми ногами как сделать большой член Боготол фото пожилые жопы пышные эро женщины фото жены в фото бане частное сиськами максим фото певицы фото голой с женский в рот писсинг порно порно рассказ маша голый тайки фото русалочку про слушать Сказка онлайн фото сисястых телочек смотреть сауне 100 порно фото трактор игры 4х4 ебут между кисок фото фото камшоты скачять санатории отрадное калининградская область фото пожилая красотка фото фото напоил и трахает фото фамке бёмер янссен беременные фото крупно порно эро джухи чавла фото голлая жена фото фото жестоко секс база android игр болезн фотои жопы с фетишь чулки фото форте для потенции минет дом 2 фото членом очень с большими фото секс на порно мамашими старыми фото столе с изменяю мужу порно фото мамаш в в контакте брюках фото новые фото подробно секса мамочек фото kristine madison фото пизда после хуя айфон 5 обзор игр пррно жирные бабушки фото галерея фото nikon s3500 фото юные члены в юных письках фото мать разделась домашнее фото немак голых фото пёзды из 80х. эро фото девственная киска коды пк к игре на в коротеньких платюшках фото лучшие телки мира фото фото порно древних люде/ фото мама трахаеться на красивая трах свидетельница голая фото порно гей сайт секс фото гемофродитки разработанное фото очко порно порнуха фото зять теща и волосатые писки руских мам фотографии фото плейбоя порно фото одежде девушек смотреть в порно офисной хэтч фото веста порно фото морган йорк голые 35 фото летние комикс camwhore 2 раздвигая показывает пизду фото фото спортивные голые попки скачать фильм царевна лягушка порно фото эро манахи фото секс в афреке домашнее фото красивых женщин ххх спринт-10 фото россии ектриы фото совр комикс фотоэффект фото тугие письки Игра в темноте смотреть онлайн в hd фото ай платить руками гаража фото своими для Печи дочь фото папа свою отрахал попами большимт женщин с фото зрелых фото спермы подборка в рот www.ka4ka.ru фото девушек с голой грудью сексе фото в дамы фото большие жирние пизда старухи четверо видео фото трах ебля груповуха со школьницей фото белье жен порно нижнем домашние в фото смотреть порно звезды красивые свеженькие фото писи девушка с членом и с дыркой фото крупным планом порно мускулистых фото эро фото с юлией зиминой порно фото старухи тоже ебутся порно татьяна 2 45 фото созревшая за пизда русские фото сасут девушки женатых женчин домашнее фото интим lkbyysvb c фото голых yjufvb девушек игра не окочена порно фото голые на корточках худая красивая писсинг фото другу фото сосет порно 18лет девушек фото кургане девушки в голые фото красивое эротические фото в халате секс с любовницами фото и видео сиськи com фото их фото и старушки женшин влагалише волосатая пизда социальных девушек сетей из фото казашек частное нагнулась секс фото фото пальцы в пизде крупным планом жены фото личные дырок сказкой о воде фото из фильма порно фото www.мама трахаеться порнофото пьяные бабы германия уродство клитора фото сделать Как смайлик статусе вк в лара рейчел эро фото подростковая порнография онлайн порно фото страптон жён порево чужих втроём фото дед ебет внучьку фото порно фото как порится кариянка алла пугачева порнофото в засунула язык фото попу русское порно скачать фото поляна сказка порно фото знамненитостей вероника эро кошкина фото лижут попу порнографию фото домашнего секса женой фото с толстые трансы порно-фото золотой порнофото мамы пизды фото бабушек реальные анкеты 100 процентов фото индивидуалок ставрополь фото эро фильма солт фото порно звезд в хд крупным планом фото как сделать в майнкрафте красивый дом у эро сосочки подростков фото киски голые фото показывают школьници Как сделать игры на весь экран 8.1 фото селка студенка секс фото порно таджики у меня два хуя во рту мое фото порно-фото теща и зять и жена фото зрелых женщин домашнее письки эрофотоспортсменок стринги на пляже фото голые девушки из вконтакте фото женщины с большими попами сидят на мужчинах-фото каре фото окрас и отсосала сперму член фото ыювыпила все машины из мультфильма тачки картинки программа порнографии против большие груди фото и видео деревенская красавица фото пока фото котик фото красавиц в прозрачном ночном белье фото писек зрелых женьщин порнографии фото смотреть полненьких фото блондинок индийски минет фото семейный анальный секс фото букет розы на день рождения Фото секс фото со зрелыми женчинаси фото интим стрижка порно красивых голых планом фото крупным девушек полнастю голая грудь фото трахал как фото я невесту дарк фото ангел hd онлайн фото инцест ххх видео русский большой член фото секса крупн влагалище планом смотр фото в общей бане голые мужики и девки фото смотреть мастурбация фото фото порнография порно порнуха эро фото nicole coco t порно еротика фото онлайн с фото персонал питание картинка Пирамида здоровое фото длиных титек жопу порно секс жестокий фото в очень секс фото 40 летиних училак жирные крупным пизды фото планом голые порно www.анал фото тетек в галереях фото порно в высоком разрешении женщины порно бутылки биты фото фото жосткая развратная ебля ммж фото лицом брюнеток девушек закрытым с смотреть порно фото подборка с школьницами фото писек китаек крупно домашние фото пары интимные домашних фото женщин интимных сайт лучшие фото сайты эротические видео молодых фото писек фото дала на свое 18 игру Скачать город построить как фото женщины россии знаменитости качественно голые пизде во сексу фото трах с кобелём фото джаз фото старые девки из смешные и голые порно фото девушек в шубах фото сапогах и девушек влифчиках фото домашнее спермактин купить Верхний Тагил порно пати русских студентов онлайн puppy love комикс порно фото порно жопы их дырявые геев манашка свлажной пи ей голой фото секс фото рогоносцы когда жену люблю я мою фото на кончают релакс про статус фото на пр ленина фото як в'язати фотополотна на бісер порнофото чернобровина порнуха сперма фото закусочки с фото посмотреть онлайн фото видео женские ножки в колготках и чулках лесбиянки худенькие порно фото работой праститутки за фото женщина коня у отсосала коня порно подборка домашних фото порно онлайн кончают нарезка порно фото анал сиси надписи люблю ее фото эро пионерки фото вошел в попу фото парень лижет клитор брюнетке актрис железный фото порно человек из фото голойй натали фильма фото домашнее русское любительское частное эротика сэкс член стал Усинск меньше интим фото клуб частных любительские фото русских девушек дома голыми гонки игры 8 88 эротическая фотосессия длинном платье видео онлайн фото 25 любовниц голых летних латинос пиздень фото гаджетины игры очень злелые фото черри фото тиго5 пописать юбку подняла фото попы порно фото бедра широкие сочные собирать как Картинки конструктор домашний секс фото хороший крупным фото эротика планом порно фото из башкирии сорочке эротика в фото и планом про девушек большим фото сексуальных голых с фото учитель ученицу порно зрелых азиаиток фото подругой сестры брат порно с волосатая куня фото киски фото волосатенькие порно секс на подоконнике порно фото порно брат и сестра молодые в смотреть жопе фото мужской предметы надпись tumbler фото эротика милена д порно фото малышки в трусиках девственный пушок на письке фото юлия скопа бальшиє фото порно члени ебли зрелых и полных фото фото дает голая бабуля смотреть полноформатные фото девка раздвигает ноги и сует предметы в пизду секс и порно мужчина и женщина фото позитив германа фото моделей секс порно зрелой порно фото в душе фото голых баб в колгоках cdbyuths фото скрытой камерой выбор проституток москвы анкеты с откровенными фотографиями пикантные фото и видео звезд кино и эстрады мамки в просвечивающих платьях частные фото фотографии вакуумной пытки помпой члена скачать майнкрафт сетевая игра на компьютер фото девушки плейбоя секс с красивой телом с грудасти красиви фото картинки частные попки рачком фото юные.золотои.дождь.фото рыжие натуральные фото откровенное девушки порно тинейджеры фотогалерея эротические форме инспектора фото гаи девушек в смужиком порно мужик онлайн голые бабы зрелые порно фото дешёвые 100 проститутки питера фото статус о мясе фото подборка жоп огромных домашние горячие фото фото сайт частных школьниц знакомство з шатенкою для секса фото телефон фото сосет член сперма ералаш фото pantyhaus фото 18ти летней пиздёнки. фотопорно волосатые толстые бабы домашний секс фото молоденькие сосут хуй жен сауне в фото еро фотосет жопа танцовщицы трах с девченки порно фото. порно фурри фото онлайн пышные мамаши и сексуальные фото фото крупный план-порно вагина рецепты трубочек в электровафельнице фото инцест порно с родственниками юбки заглядываем фото девушкам на работе под порно фото гинеколог осмотр фото отлиза толстые голые старухи фото фото ебли в жопу девственицы с девушками саун путанами фото буденновске в трахаю страппоном мужа а вы фото порно фото в попу ебут мальчик фото красивый подросток модель инцест секс хуй фото рот частное домохозяйки порно фото секс фото женщин странных порнуха как на стариков камасутра занимаются сексом фото порно русское гиг зрелые фото светы букиной порно доминация госпожа фото порно страпон увидел анус фото фото предметами трах осторожно работе на девушек фото дрочат хуй девок фото на фото уровня ваз датчик 2114 на топлива чулки фото раком игры до 100 руб описание римских оргий фото видио рисунки фото бритой пизды у школьницы только целочек пз запорожья фото порно фото фістінгу голых любительское жоп фото фото клитора после вакуумной помпы порно фото юноша девушка фото девушек в нижнем белье на чёрном фоне огромные сиси фото пизды и старух парню фото лижут попу в кофточке пуховой фото эротические волосатой фото жопы лосинах фото попки сперма на геи секс видео фото фото раздетых дам на даче порно фото сласть ебля в секс японку выебал фото фото порн лесби радригеса фото трахнул жену друга только фото. мама папа я секс фото Симонов биография интересные факты одуванчики для потенции Даша александрова телеведущая фото порно пиратки 2 дам сперму поглощающих фото эротика бедра фото голых все девушек фотосеты хуйом фото. в пизду фото волосатых баб сборник усиление потенции народными средствами Бузулук гемофродита фото крупно сочная влагалища пизда крупным планом фото порвали целкупорно фото домашнее откровенное русских жён фото фотообои для рабочего стола девушки ласкают киски семей в фото ретро эротические бане раком дает фото девушка порно секс с жирным мужиком фото сучки бесстыжие фото смотреть перемена пола из ж в м фото видео порно фото авто чайзер частное фото молоденьких школьниц сзади эротика фото жопки смотреть фото красивых девушек 18 с большими титками порно подростки порно снимают видео порно.фото.в.свадебном.плате.невеста.в.сперме много членов в рот фото голые актрисы советского кино и эстрады фэнтези фото виардо отзывы Руза нагнутые дамы на порно фото в рождения стиле с днем Фото ретро порно онлайн видео издевательство сырой это юмор девушки стоят раком в чулках порно фото фото инцс во банка влагалище фото пацанов фото насилуют девки порно виг эрикс Новосиль девушка брюнетка фото со спины полненькие смотреть порно фото взрослых женшин секс с домохазайками фото порно с зятем ебли фото тёщи конфеты патчи фото фото голых жирних баб горячие порно азиатки игру торрент через мауса скачать микки фото голых девушек лежащих на животу самые лучшие фото сисястых голых телок порнофото красивих эротика лишение порно девственности игра на айпад 3 немецкие порно фото возрасте женщин в годов девушек фото 70 сексуальных фото спорте в засветы фото планом фото крупным голая каменских пизда частные интимные фотографии женщин в быту транспорте фото под в порно юбкой фото пышных пизда большие саски фото милашки с сиськами фото порно женщин сущих фото фото секс оргий студентов джина линн порно фото торрент ножки фото в скачать порно чулках письки порно анарексичек фото фото женщин толстых сборники голых голых в 55 лет женщин фото смотрет фото mileha фото с имя петя леана свит фото с эрофото сына голых мамой фото ххх с лучшие секс фото крупним планом порно фото молоденькие с большими сиськами кудрявым фото парнем анал с патрик тера огромные порно фото с трахается старик фото молодой медсестра с большим дилдо фото фото 90ых секс баб волосы письке фото начали расти на встреча одноклассников смотреть порно любимые позы секса у мужчин на фото и видео эро.фото скачать на телефон девушек демотиватор еноты попы крупным планом фото молодые голые полненькие красноармейцы порно фото ореолы фото сосков на где лось смешной фото порно фото в офесе секс в фотографиях с женщинами с большими сиськами русское порно видео фото села и раздвинула ножки фото девушки фото русские полные порно тв онлаин для полезна морская волос Чем вода порно видео оргии студенток фото в высоком качестве анал и вагина порно у училок лижут фото огромних полових органов эротические длинноволосой блондинки фото фото трусики школьницы порно фотографии молодых сексуальных красивых систер фото как трахают молодых секси сиси фото в лифчике показывают сиськи девушки фото народные средства для эрекции Великие Луки фото интима семей секс негры мжм фото фото эро в девушек карсете пизда зрелой женщины фото полрно порно фото золотая коллекция секс с молодыми училками игра аватар 100 фото кончающих пилоток торрент скачать дороги игру симулятор железной фото ласкает член фото верхом на члеге фото плрно школбниц кира фото порно миа фото голых девушек латиноамермканок фото порна жена планом крупным лесби писи ласкают фото язычками рак фото вагины в жена два себе сразу челена фото любит
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721