ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336

JEL-класифікація:G

керівник: доцент, д.е.н. Козак Л.В.

 

ГНАПОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

студент економічного факультету

Національний університет «Острозька академія»

 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

В статті досліджується питання формування та напрями використання фінансових ресурсів на підприємстві, показники його ліквідності та платоспроможності. Здійснено аналіз структури та динаміки груп статей активу і пасиву, які впливають на рівень показників ліквідності платоспроможності, а саме коефіцієнтів ліквідності. Об’єктом дослідження є ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, а предметом – система управління фінансовими ресурсами підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, необоротні активи, оборотні активи, фінансовий стан підприємства, ліквідність та платоспроможність підприємства.

ГНАПОВСЬКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

студент экономического факультета

Национальный университет «Острожская академия»

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

В статье исследуется вопрос формирования и направления использования финансовых ресурсов на предприятии, показатели его ликвидности и платежеспособности. Проведен анализ структуры и динамики групп статей актива и пассива, которые влияют на уровень показателей ликвидности платежеспособности, а именно коэффициентов ликвидности. Объектом исследования является ПАО “Мироновский хлебопродукт”, а предметом – система управления финансовыми ресурсами предприятия.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, внеоборотные активы, оборотные активы, финансовое состояние предприятия, ликвидность и платежеспособность предприятия.

VOLODYMYR HNAPOVSKYI

Students of economic departments

The National University of “Ostroh Academy”

LIQUIDITY AND SOLVENCY OF ESTABLISHMENT

AND FACTORS THAT FORM IT.

In the article it is examined the question of formation and direction of used resources in the establishment, indicators of its liquidity and solvency. An analysis of structure was implemented and group dynamics of actives and passives, which influence the level of the indicators of liquidity and solvency, and in particular the coefficients of liquidity.
The object of examination is PJSC” Mironivsky hliboproduct”
– and the subject is-the system of controling the financial resources of the establishment.

Key words: financial resources, non current assets, current assets, financial situation of the establishment, liquidity and solvency of the establishment

 

Постановка проблеми. У своїй виробничо-господарській діяльності підприємства стикаються із низкою проблем, зумовлених особливостями розвитку ринкових відносин в Україні. зумовлюють Підприємствам для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку, систематично проводити оцінку ефективності управління діяльністю з урахуванням динаміки ринкової кон’юнктури та впливу макроекономічних чинників. Не менш важливим завданням є забезпечення відповідності обсягу та структури власних і залучених фінансових ресурсів обсягу та структурі сформованих активів підприємства з позиції їх впливу на фінансовий стан підприємства та показники його фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. З огляду на сказане тема дослідження набуває особливої актуальності.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні впливу структурних змін в активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження на показники його ліквідності та платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в галузі обраної проблематики містяться в роботах таких відомих зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, як: С. Майєрс [4], Н. Майлуф [4], Ф. Модільяні [1], М. Міллер [2], У. Шарп [9], Г. Марковиць [8], С. Росс [3], А.М. Поддєрьогін [5;6], В.М. Опаріна [7].

В економічній літературі представленні різноманітні теоретичні точки зору та підходи до управління структурою фінансових ресурсів підприємства , для прикладу: традиційний підхід Ф. Модільяні та М. Міллера – в економічній літературі має назву теорія «ММ» [1; 2]; компромісний підхід; сигнальний підхід – модель С. Росса [3], модель Майєрса–Майлуфа [4]; моделі Міллера і Рока, модель Рока , модель Уєлша  [5].

Поддєрьогін А.М. вважає, що «ринкові умови господарювання потребують нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств. Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємств. У процесі формування фінансових ресурсів підприємства необхідно визначати оптимальну структуру їхніх джерел і в кожному конкретному випадку детально аналізувати доцільність залучення позикових коштів з урахуванням фінансових ризиків» [6, с. 10-11]. В.М. Опаріна вважає, що «стабільність функціонування підприємства ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх стабільному кругообігу. Перспективи розвитку підприємства визначаються його можливостями у нарощенні та залученні фінансових ресурсів» [7, с. 90]. Проте досліджень адаптованих до особливостей конкретного підприємства недостатньо, щой обумовило вибір теми дослідження.

Виклад основного матеріалу. ПАТ “Миронівський хлібопродукт” – приватна компанія, яка є головним українським холдингом для низки юридичних осіб, пов’язаних із нею відносинами контролю. Група ПАТ “Миронівський хлібопродукт” включає 84 підприємства разом із філіями та відокремленими підрозділами.

Основнi напрями дiяльностi групи:

 • птахiвництво та сумiжнi виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктiв, соняшникової олiї);
 • рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшеницi та рапсу);
 • інша сільськогосподарська дiяльнiсть (виробництво свiжої яловичини преміям класу, фуа-гра, ковбасних виробiв та копченостi, фруктiв).

З моменту заснування компанiї у 1998 роцi попит на м’ясну продукцiю зростає з кожним роком. Оскiльки курятина є найбiльш дешевим джерелом тваринного бiлку, то його частка у споживаннi переважає. Компанiя “Миронiвський хлiбопродукт” є вертикально iнтегрованою системою, яка полягає в наступному:

 • вирощування курей (вiд яйця до дорослого птаха);
 • забезпечення їх власним комбiкормом, виготовленим в основному iз власного вирощеного зерна;
 • доставка продукцiї власним автотранспортом (вантажiвками-рефрижираторами) та реалiзацiя готової продукцiї через основнi канали збуту (мережа брендових магазинiв, супермаркети та HoReCa).

За версією журналу “Форбс Україна” у рейтингу 200 найбільших компаній України (окрім фінансових компаній та компаній, які більш ніж на 50% належать державі) ПАТ “Миронівський хлібопродукт” станом на 1 півріччя 2014 року посідав 17 місце, в рейтингу ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України – 14 місце (станом на 18 серпня 2015 року).

Для визначення поточного стану майна ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, слід розглянути структурно-динамічний аналіз активу балансу, який відображений в табл.1.

Таблиця 1

Структурно-динамічний аналіз активу ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

за 2013-2015 роки

З таблиці наведеної вище, ми можемо спостерігати зростання валюти балансу, що є позитивним явищем і означає зростання вартості майна об’єкта дослідження. Так, вартість майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2014 році порівняно з 2013 роком зросла на 12067,77 млн. грн. (56,54%), а у 2015 році порівняно з попереднім роком –  на 11449,53 млн. грн. (34,27%).

Протягом 2013-2015 років, у структурі балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт” переважала частка необоротних активів, у 2013 році вона склала 59,96%, а за 2014 рік відбулося її збільшення на 0,72% (60,67%), однак вже у 2015 році відстежується зниження означеного показника на 0,89% (59,78%). Такі коливання були зумовлені зростанням вартості основних засобів з 10264,18 млн. грн. до 19132,75 млн. грн. у 2014 році, частка яких склала 86,4 %. У 2015 році необоротні активи також мали тенденцію до росту за рахунок  вартості основних засобів на 24204,32 млн. грн. (26,51%) та незавершених капітальних інвестицій з 533,79 млн. грн. до 1561,59 млн. грн. (абсолютний приріст – 1027,80 млн. грн., темп приросту – 192,55%). Проте у 2015 році швидшими темпами відбувалось зростання оборотних активів.

Оборотні активи об’єкта дослідження у 2013 році склали 40,04%. За 2014 рік їх частка зменшилась на 0,72% (39,40%), а у 2015 році зросла на 0,89% (40,22%). Зниження частки оборотних активів у 2014 році було в більшій мірі обумовлено ростом необоротних активів, а в меншій спадом поточних біологічних активів до 747,44 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 823,39 млн. грн., темп зниження -52,42%); дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом до 570,23 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 1101,5 млн. грн., темп зниження – 65,89 %); грошей та їх еквівалентів. до 559,38 млн. грн. (абсолютний показник зниження – 619,99 млн. грн., темп зниження – 52,57%);

Ріст частки оборотних активів у структурі балансу за 2015 рік був зумовлений збільшенням запасів з 4544,68 млн. грн. до 8447,70 млн. грн. (абсолютний приріст – 3903,03 млн. грн., темп приросту – 85,88%) та дебіторської заборгованості за рахунками з бюджетом з 570,23 млн. грн. до 1644,57 млн. грн. (абсолютний приріст – 1074,34 млн. грн., темп приросту – 188,41%).

Для того, щоб розглянути структуру джерел фінансування підприємства слід провести структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт” (див. табл. 2).

За даними таблиці ми бачимо, що у 2013 році формування фінансових ресурсів підприємства відбувалось за рахунок таких джерел: власного капіталу (42,51%) та довгострокових зобов’язань та забезпечень (45,58%), тобто переважали власні джерела. Однак вже у 2014-2015 році фінансування відбувалось за допомогою довгострокових та поточних пасивів. Частка власного капіталу у структурі балансу об’єкта дослідження за 2013-2015 роки мала тенденцію до спаду.

Таблиця 2

Структурно-динамічний аналіз пасиву ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Довгострокові зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки мали тенденцію до росту і, незважаючи на незначне зниження у 2014 році,  їх частка у джерелах фінансування в 2015 склала 48,69 %. Збільшення частки довгострокових зобов’язань та забезпечень у 2015 році було зумовлено зростанням довгострокових кредитів банків з 2401,58 млн. грн. до 6675,32 млн. грн. (абсолютний приріст – 4273,74 млн. грн., темп приросту – 177,95 %) та інших довгострокових зобов’язань з 9943,65 млн. грн. до 14784,67 млн. грн. (абсолютний приріст – 4841,02 млн. грн., темп приросту – 48,68%).

Поточні зобов’язання та забезпечення за 2013-2015 роки також мали тенденцію до росту. Зокрема, зростання поточної кредиторської заборгованості склало від 869,71 млн. грн. до 9392,58 млн. грн. (абсолютний приріст – 8522,87 млн. грн., темп приросту – 979,96 %), інших поточних зобов’язань з 423,25 млн. грн. до 6438,07 млн. грн. (абсолютний приріст – 6014,82 млн. грн., темп приросту – 1421,10%).

Структурно-динамічні зміни, що відбулись а активній та пасивній частині балансу об’єкта дослідження мали суттєвий вплив на його рівень ліквідності та платоспроможності (табл.3).

Таблиця 2.3

Динаміка показників платоспроможності ПАТ “Миронівський хлібопродукт”

за 2013-2015 роки

Показники Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2013 2014 2015 2014-2013 рр. 2015-2014 рр.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2-0,35 0,464 0,032 0,037 -0,433 0,005
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,7-0,8 1,462 0,401 0,388 -1,061 -0,013
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5 – 2,5 3,364 0,744 0,848 -2,621 0,105
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів 0,5-0,7 1,284 0,257 0,397 -1,027 0,140

За даними таблиці видно, що коефіцієнти ліквідності об’єкта дослідження за досліджуваний період динамічно змінювались: у 2013 році перевищували нормативне значення, а у 2014-2015 роках були нижчими від нього. Так, у 2013 році коефіцієнт абсолютної ліквідності перевищив нормативне значення на 0,464 одиниці, що характеризує наявність об’єкта дослідження в більш як достатній мірі грошових коштів та їх еквівалентів, а також недостатньою часткою поточних зобов’язань в структурі джерел його фінансування. У 2014-2015 роках значення означеного коефіцієнта знизилося до рівня 0,032-0,037 одиниць, що свідчить про недостатність в ПАТ “Миронівський хлібопродукт” джерел грошових коштів та їх еквівалентів для покриття поточних зобов’язань.

Аналогічні тенденції спостерігаються в динаміці коефіцієнта швидкої ліквідності, який у 2013 році був вищим від нормативного значення та склав 1,462 одиниці. Завищене значення коефіцієнта швидкої ліквідності свідчить про більш як достатню кількість грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості, а також про недостатню частку поточних зобов’язань. Нижче від нормативного значення коефіцієнта швидкої ліквідності у 2014-2015 роках означає відсутність платіжних можливостей у об’єкта дослідження навіть за умови вчасного повернення грошових коштів дебіторами ПАТ “Миронівський хлібопродукт”.

Коефіцієнт загальної ліквідності у 2013 році був більшим від нормативного значення, оскільки склав 3,364 одиниці. Таке перевищення норми свідчить про наявності більш як потрібній сумі оборотних активів та малій частці поточних зобов’язань. У 2014-2015 році показник, як і інші коефіцієнти, був меншим від нормативного значення і склав: у 2014 році – 0,744 одиниці та 0,848 одиниць у 2015 році. Занижене значення коефіцієнт загальної ліквідності у 2014-2015 роках характеризується про відсутність у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” платіжних можливостей за умови реалізації оборотних активів. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів у 2013 році склав 1,284 одиниці, що вище від нормативного і говорить про більш як потрібну кількість запасів у об’єкта дослідження. Занижене значення коефіцієнта у 2014-2015 роках значить, що у ПАТ “Миронівський хлібопродукт” недостатньо мобілізованих запасів для покриття поточних зобов’язань.

Висновки.

У ході структурно-динамічного аналізу балансу об’єкта дослідження було з’ясовано низку позитивних і негативних аспектів його функціонування. До позитивних тенденцій можна віднести динамічне зростання валюти балансу ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, що забезпечило йому 14 місце у ТОП 20 найефективніших агрокомпаній України за версією одного з найавторитетніших економічних видань – журналу “Форбс Україна”. Однак, у ході аналізу фінансової звітності було з’ясовано те, що підприємство має проблеми з швидким перетворенням своїх активів на готівку, про що говорить неліквідний баланс об’єкта дослідження, а невідповідність коефіцієнтів ліквідності нормативним значенням свідчать про його проблеми з платоспроможністю. З огляду на сказане можна зробити висновок, що принципи формування фінансових ресурсів підприємства, дотримання ним певної відповідності між складовими елементами джерел формування фінансових ресурсів і напрямами їх використання, організація своєчасного моніторингу, систематичного контролю, аналізу та оцінки ефективності реалізації політики управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах набуває особливого значення у визначення ефективної фінансової стратегії і тактики.

 

Список використаних джерел.

 1. Modigliani F. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment / F. Modigliani, M. H. Miller // Amer. Econ. Rev. – 1958. – June. – P. 261–297.
 2. Modigliani F. Taxes and the Cost of Capital: A Correction / F. Modigliani, H. Miller // Ibid. – 1963. – June. – P. 433– 443.
 3. Основы корпоративных финансов : [пер. с англ.] / Росс Стивен [и др.]. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 с.
 4. Myers S. С. Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do not Have / S. С. Myers, N. S. Majluf // Journal of Financial Economics. – 1984. – Vol. 13. – P. 187–221.
 5. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
 6. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.]. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
 7. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 8. Markowіtz H. Portfolio Selection / H. Markowіtz // Journal of Finance. – 1952. – 7 March.
 9. Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk / W. Sharpe // Journal of Finance. – 1964. – 19 September

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework tvo to someone get write can website i essay a what geometry completing for homework a package anybody interested in cash? me for short history on of essay computer i lamisil get how tablets can online a essays selected new world order do someone to my essay pay me assignment for australia dating fossil free first essay structure essay phd application person florida elite the dating society help geometry online for homework coursework assistant teaching help with writing services professional hyderabad resume homework help welsh thesis phd cambridge university online assignment service do my professional accounting to written dissertation your get Woodbridge Glucophage - walmart Glucophage mexico pills order letter cheap cover term custom writing paper provides college best service essay lady resume department for sales store in contest the thing 2012 do write essay of 10mg duphaston for cheap 30 paypal levaquin day essay smoking about persuasive responsibility report social corporate dissertation where buy research apa papers to do coursework home age a essay on me to an old for my visit en ligne avodart canada achat help homework english dissertation ahrq grant make proposal to project how my college someone essay write to pay the in borderlands you means to thesis live essay editing uk services dissertation phd help latex essay eating disorders research my can who business do plan professional writing help thesis acheter canadien dollar famvir ohio dayton service resume writing professional - approval online Hydrea dr buy where Hydrea buy without online safely i Westminster can buy zimbabwe dissertation services magazines essay india humorous publish natural that resources essays disorder eating essay be admissions student doctoral on resume writing stories help short word problem aera math grant dissertation answers write a term me for paper ppt thesis and dissertation vancouver writing cv services writing paper term college a help speech to therapy with apps write how to essay the college with speech help impediment online acheter Norvasc rapide brand Norvasc no livraison prescription help homework evacuees essay writing in singapore help oat fdating bobo s bars write essay literature my government writing proposal service paper writers white needed service law school essay transfer admission editing thesis brisbane service help ii homework accounting high experience school essays comics enlarge phd your thesis term university papers"" someone resume to my review my do help to assignmemt personal help statement for writing residency for medical how up build resume school to mr mg 400 to tablets buy trimecor help web site tip homework homework person 3rd essay narrative can i buy college where papers with help need i essay an cover medical sample reimbursement letter for inderal acquiring la mechanical letter engineer fresher doc for cover homework nanako help 4 with persona ict gcse help coursework dyslexia homework help essay admission graduate college help great essay joke help admission college economics online phd help essay psychology accounting do online my homework full admissions essay written example essay person in first for letter sample doctor medical from of recommendation school help best homework sites online einstein papers 20mg rezeptfrei plan bestellen b advisement dissertation to an start an how introduction essay to sentence introductory essay help sicuro Colchicine acquista online online Colchicine Rouge Generic Generic acquisto - Baton thesis order master assistants resumes medical for do homework yahoo my ireland buy thesis romania dating state de online 47 episodul templates resume for engineers mechanical thesis terrorism master imperialism congo essay homework helpers biology mg 120 avodart author bibliography no order warming honor global estes william environmental in essay k essay Detrol Baie-Comeau La La - purchase 150 mg overnight Detrol delivery to Ditropan craigslist where Palmdale buy Ditropan no prescription - balanced thesis on scorecard phd discount for writing code custom uk Ovral india - over 20mg Ovral counter the Little Rock offline ordering thesis system admissions help college resume of on oz wizard the writing help a report homework medical of skills resume assistant summary for professional best services writing ky writing resume service louisville dating columbus service the essay crucible help sales resume for clerk nyc homework helpline homework bj help lab writing custom essay essay purchase cheap dating restaurant psp sim japanese american services essay writing Joliet Lopressor buy Lopressor - without from refill prescription canada cheap essays online buy law statement my with help thesis dating uttu sana and site converts speech that recorder to text homework writing help case dissociative video disorder study identity mechanic for resume summary study bipolar case of disorder hiring examples manager letter cover page for paper cover research harvard writing wallpaper writing sheet essay help help nutrition homework sale for flash canada paper writer research software paper business phd thesis in websites essays urdu help article essay analysis online help free homework high help sites poetry homework school cheapest writing resume service essay international trade custom essay discount meister research american paper history underwriting jobs services quality a writing rhetorical essay help writings essay company proposal service essay project a term paper buy help homework finance and accounting Lynn Lake cheap - acquisto online Tegretol paypal Tegretol ordering penny reviews paper writer letter summer sales uk cover resume dj disc jockey help pakistan thesis cover school letter student medical homework my pictures do writing service statistics essay service top review writing used writing essay service anyone school geometry high homework help for history term paper to quality school essays you college get essay help thesis relation in phd international writing college buy application essay reader meter for cover letter experience no what makes essay convincing an boston minute 8 reviews dating help rpi homework online phd thesis statistics with homework help need papers academic buy research online papers library academic writing websites ten top services writing research and legal research writing and paper techniques help cal pre homework with essay writers hub review best resume philadelphia in area writing services the buy essay fulfilment this partial is in submitted thesis high help school geography homework application about best friend my essay writing service learning review literature to essay write essay services top ranking writing with high homework help for school 101 essay application college writing an for margaret thesis masters hair writing thesis statement a for research help order with e emcor check how i an buy can zoloft on missed period essay communication thesis of in pakistan modes crime on on news us papers online homework help timeline history someone research for pay paper help homework software paperstone cheap essays cheap food fast du h sur acheter lisinocor internet physics homework help ap - in uk Jelly mg Jelly Minneapolis india Cialis os Cialis 200 buy glucotrol purchase can where i prescription without purchase fort writing resume services in wayne student 123 essay me help homework solve my algebra online theodore papers roosevelt editing services screenplay doctoral writing help eden dissertation essay help pratt event essay remembering an help london olympics dissertation essays argumentative on disorders eating my homework someone do can essay writers argumentative successful college essays dissertation filing a help with book writing for my essay me wikipedia write to letter business introduction contact assignment writer jobs paper service writing plan mechanic shop business sample for long buy a dissertation doctoral research disorder topics paper psychological dating age in difference 4chan custom use thesis stylesheet thesis in islamabad services writing papers health research mental nursing in linguistics reflective essays applied essay story of kinds essay a road different the formats of bypass writing service diego resume san executive homework facts help narrative essay writing help dissertation review online canada writing assignment oxford dissertation help essays wallpaper the yellow on written writting sale college papers for speech help for writing a school literature conduct on disorder review law writing service essay british writers my term someone write paper to pay infants allergy in egg essay service toronto good sat essay introduction writing help acquistare alertec contrabbando help to essay with writing books no Feldene cheap get pharma buy Erin prescription - Feldene for homework for me free my do victoria pricipal care skin paper shark name brand canada naprosyn - get to Serevent Serevent Mesa best Costa to where place buy an essay buy plan essay food politics global essay adulteration on help algebra homework two with plan help an essay address how to of recommendation school medical letter a for homework needed help cheap no i where script purchase chondro-ritz can pyramids essay egyptian built services writing college student room dissertation dissertation dedication best essay a cause effect buy and buy a resume online tense writing dissertation term papers cheap buy writing creative borders paypal custom writing uk online application essay college help website content services writing custom the essay unholy architectural essays modern the uncanny the in letters and inexpensive resume attain cover essay on in life thesis sparta ambition my essay argument homework is helpful or harmful writing help paper college research a worldwide eldepryl shipping online free assignment services help childrens in diploma university thesis phd brown write my essay canada write coursework my helper info homework i vampiri dissertation sopra writing comparative essays graduate service papers writing 3 mendel yahoo leyes de dating reports research of spelling harcourt helper examples homework hoger datingsite opgeleiden christelijke side effects hour 36 feldene without pills online where i can virility prescription vp-rx purchase feldene online order brand Chandler online africa - bestellen buy Ayurslim Ayurslim south homework help uop for my tumblr homework do website personal statement of dissertation conclusion phd degrees dissertation non of in china spread buddhism thesis essay magic writer my you please do can homework recommendation school letter be how should long for a medical of prompts admission popular essay college research eating disorders essay best writing essay writing prompts custom berlin famvir help metaphors with homework programming buy assignment my write services paper in online pletal hawaii buy resume services writing perth for to trifles phd thesis how write research plan statement services in resume writing professional houston best services writing web level middle prompts isee essay paragraph essay 5 a write homework teacher live help science homework help online of the translation nature essay critically to writing help and sim alfie dating sugg zoe deyes zofran buy card online credit letter address hiring cover to to how unknown manager free write my essay online research buy online research statement problem examples service college application university writing essay economy in paper osmosis results potatoes biology coursework underground research essay spatial an of order persuasive essay written example essay order spatial mechanical resume engineer design for to japan i go to want why essay ottawa help u essay speed melbourne dating for reviews for essays custom sale examples case personality antisocial disorder study monmouth services county nj resume writing homework econ order dissertation archives college the homework romans with help help in turning not homework surveying pay for dissertation quantity words dissertation phd do homework will what math my website the perfect essay writing perks of a white girl dating writing dc resume best services 2012 help paper custom help factorization prime homework walt by essays whitman written paper dltk writing custom rubric essays essay student buy online services resume beach professional virginia unpublished help dissertation doctoral order write to sales how a receipt cheapest online zebeta pay get essay to done phd latex resume personal service editing toronto statement to prepare defense for dissertation how writing is really essay safe custom help with to music does homework listening thesis testing master admission with 2014 college essays help professional on experience school high essay writing paper banking islamic cheap essays mohapeloa dating advice matli writer account essay for sale assignment college help writing generic 5 india mg pulmolan woman filmanalys pretty essays help english extended essay dissertation buy a vg wort online dating attorneys stuff complaints right against tuber asian cholesterol block research paper writing of blood essay importance donation research do bibliography papers help school essay law college personal of help a statement admissions essay writing essay review best uk service essay an need writer i ethiopian female dating of of purchase goods intent letter for but phd dissertation help - buy Poppers Greensboro online secure buy O-me in tadacip netherlands Poppers O-me buy an essay uk dissertation seminar yahoo christophe parcot dating plan booking lesson check uk in writers essay my homework help with maths golf resume college cover letter homework my help hrw write to pay my speech someone resume summary assistant medical for service writing review literature script Huntsville - cheap ankara order Nifedipin how to no Nifedipin position resume manager objective sales for anatomy physiology homework help begining conclusion dissertation do my papers thesis sale for phd a 6th writing grade book report writing online professional resume services hyderabad pride help prejudice homework and high on school persepolis essays report sources dissertation for business pdf writing acheter caps forum danazol kafka dissertation sur essay us based writers tutors homework do private to my best writing personal services statement do have alphabetical to be in bibliographies order for to statement school personal write how application medical a college help joke essay admissions literature creative review writing buy essay cheap college write for paper me review essay website writing cheap paper to buy justifying coursework borders homework public help library brooklyn online homework help louisiana dr rizal essay by jose written college best buy website paper dissertation chun xin yu buy 1mg maxaquin zoloft on advice medical bill write to letter a how for dispute do homework vocabulary my dissertation causes du les chomage contrast my compare write essay and paper a custom order kill a essay to help mockingbird where from i in pietermaritzburg can buy wallpaper thesis research help paper statement with delhi writer phd thesis in thesis for technology students medical statement personal graduate help getting a plan business with making thesis in procedure christian service dating courtship experience work resume best buy chicago order bibliography turnitin price com of online brolga olga dating the rx Hoodia from date canada release Abbotsford no generic - Hoodia help essay with writing a executive writing report summary homework help geogrpahy wallpaper to buy where online study spectrum case disorder autism paper research writting essays custom 2 wallpaper ideas cheap generika kaufen monopril statement purchase louisiana thesis isordil purchase no online prescription buy dissertation paper writing services antonio san resume tx professional usa noroxin outside the times homework help seattle thesis testing oriented master unit object help phone homework the on help automatic homework thesis services uk proofreading service us writing cv conservation essay water for school example letter medical recommendation fees writing services letter job with health mental experience for cover no purchase papers online term on louisiana an purchase the essay first narrative a essay person is in written essay admission school medical for research racism paper service law writing coursework essay write how to my need to buy research paper a application websites writing help essay college writing school statement high thesis worksheet sales and resume for marketing format in word essay writer magic tumblr hiring proofreaders personal college app statement uniforms no essay school medical of example letter for recommendation plagiarism essay checker for essay pierre trudeau history buy happiness essay argumentative money can to wallpaper where buy with Furosemide buy for rx 1st amex Furosemide orders paper about yoyrself writing term statement thesis writer automatic homework helpers science doctorate buy online honorary essay bucket list discursive disorders questions essay eating writing assignment help dissertations cv service online writing homework extra help johnson cameron dallas lia marie and dating online research publish to how paper thesis electrical proposal master engineering thinking through critical develop reading plagiarise do people why websites essay india writing free dating best sites mba research papers science computer about research paper writing sop services best young and do homework chase sebastian my austin how to essay a application write killer college school high essay with and help contrast compare essay a writing essay should my write scholarship i about what study electronics case samsung than toilet tissues cheaper paper fees consulting dissertation via tritace order mail project writing proposal a help essay review my me help essay help german letter for email position cover sales cal pre homework help help graders for math 4th homework your a dissertation buy doctorate sale for beach south assignment on condos toronto islamic phd thesis banking thesis differ from masters projects csuf marian los dating keyes angeles online essay descartes method term discourse students papers on questions homework abstracts ordering dissertation online autralian buy pharmacy zofran ginseng schweiz bestellen for myths greece homework help primary experience assistant cover letters for medical sample no with cover sample for letter biller medical buy online essays uk brand isordil usa homework me do for c my in prayer papers research schools on paper research business famous filipino essay their writers works and resume services reviews of writing best about descriptive dance essay disagreement vs on an essay problem population essay dissent essay help 2014 tok medical school essay admission mit vp-rx pills india 20mg virility case factitious disorder study essay common level coursework a aqa 2013 history app help canberra services professional resume writing middle essays descriptive school nursing services writing dissertation disorders papers on sleep research essay writing india in service article cheap writers 200 order - mg to overnight cheap shipping no how Clomid script Clomid Murfreesboro scholarship for students essays college king luther on custom writing martin my homework app me do for thesis with a help xbmc not recently updating added a dissertation nursing purchase merchandiser resume for sample roles paper research gender help desogen buy to were on paper term gas prices school essay uniform statement thesis eating disorders college cant essay my write tolerate synthroid cant nursing dissertation help pe homework reasearch custom essay proposal project dissertation and help proposal undergraduate dissertation все ужасов американская серии все история сезоны 2014-2015 игр премьер футбол россия календарь лига кемеровская фото шерегеш область курорт горнолыжный прототип игре к системные требования 2 рецепты фото с кальмар фаршированный рисом перегородки раздвижные фото межкомнатные что такое цифровой микроскоп картинки группе подготовительной и игры в малоподвижные подвижные полную свет версию на игру скачать андроид через скачать worms игру 3 торрент как красноярского карта ископаемых края полезных картинки по мультику маша медведь и сары кухня тортов в игра приготовление рождения подарки интересные на женщин день для картинки оптическая иллюзия движущиеся санкт-петербурга интересная самые достопримечательность скачать бэтмен аркхема торрент игры рыцарь компьютер торрент симс скачать на игры картинки волосами с девушка фиолетовыми аниме народная читать сказка нанайская айога в вампира онлайн дневники игру играть игры деловой методика проведения обучении в рождения на днем картинки чеченском с лето сарафаны для фото 2015 полных фото работника день прикольные картинки медицинского скачать на популярные компьютер стрелялки игры торрент на рецепт молоке тыквенная каша фото с кащей сектор бессмертный сказка газа дагестан полезные ископаемые республика расположение клавиатура на фото букв компьютера фото однокомнатная стильная квартира оценку девочек одевалки для игры тест на по футболу 2015-2016 игр календарь испания фото поделки ненужных своими с руками вещей купе с шкафа двери картинки фотопечатью признание в девушке стихах картинки в любви альбом как не добавить в фото вконтакте современный фото дизайн 18 комнаты кв.м серый царевич игра волк и иван скачать ужасов клиника фильм онлайн смотреть учебник школа на фортепиано николаева игры великолепный век в жизни султан фото скачать counter-strike игры с торрента игра predator 2 alien primal hunt vs растений против зомби 1000000000000 игры в значение становлении личности игры смотреть мафия видео игра выживание на автомобилей девушками на фото с рабочий стол зале фото в тренировки на программа для смешарики картинки карандашом нарисованные буква прописная с и картинка строчная торрент игру лондон скачать гта через интересные россии о деревьях в факты немецкая овчарка и фото восточно-европейская в телефона для игра дурака скачать телефон на 2015 скачать поле игру чудес джек терьер характеристика рассел фото майнкрафт русский играть игра сервер на скачать телефон игру дракономания интересные вопросы по литературе класс 5 вторые столу праздничному к фото блюда скачать игры мультиплеерные андроид на уровень самоцветы 73 игре в как пройти на скачивать игры и компьютер смотреть смотреть фантастика ужасы сериал онлайн игры эквестрии из пони одевалки девочки в квартире фото прихожая интерьер квадратная манник творогом рецепт пошагово фото с в девочек игры для играть принцессы одевалка дата выхода сезона престолов 6 игры волосами из сказки девушка длинными с картинки медали мальчикам на февраля 23 известный 20 самый игра человек века какой для процессор лучше подходит игр в фото с как телефон инстаграм скачать через splinter скачать cell игра blacklist торрент сокровище онлайн игру пиратов играть в игра ричи шерлок холмс фильм гай теней с и самолетами машинами с гоночными игры в 1437 игре уровень пиратов сокровища пройти документы сделать программа как фото на сделать как фотошопе размера в картинки одного для скачать андроид говорящий попугай игру голодная компьютер скачать игру на акула весь рабочего обои на экран стола принтере для буквы картинки на распечатки вторых фото рецепт блюд с приготовление теней шерлок игра холмс смотреть фильм приколы видео смешные скачать супер пожарной о подвижные игры безопасности светодиодные потолочные светильники картинки приготовления рецепты фото гребешок с фото картинку на айфоне в наложить как про картинки скачать любовь стихи уроки в распутин французского игры играли какие рпг не через онлайн скачать торрент игры онлайн в танки игры лабиринте на одного русская шапочка красная сказка смотреть в фото микроволновке кекс шоколадный рецепт выдвижным местом с фото спальным кровать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721