Лексичний аспект політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена детальному аналізу лексичних засобів у політичному дискурсі екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемрона. Подано результати аналізу та класифікацію термінів як домінуючого виду засобів увиразнення мовлення у політичних промовах Девіда Кемерона.

Ключові слова: політичний дискурс, терміни, загальнополітична термінологія, економічна термінологія, юридична термінологія, військова термінологія, релігійна термінологія, медична термінологія.

The article is devoted to the thorough analysis of the lexical units in the political discourse of the ex-prime-minister of Great Britain David Cameron. The results of the lexical analysis and the classification of the terms used in the speeches of David Cameron as the dominant and peculiar means of speech expression are presented in the article.

Key words: political discourse, terms, general political terminology, economic terminology, juridical terminology, military terminology, religious terminology, medical terminology.

Лінгвістичні дослідження у галузі політичного дискурсу стали досить поширеними та перспективними в останні десятиліття у зв’язку з стрімким розвитком нашого технологізованого суспільства та розумінням того факту, що мова є потужним знаряддям в політиці [2]. В зв’язку  з цим дослідженню політичного дискурсу, якому раніше не приділялося достатньо уваги і через що він є наразі маловивченим, відводиться більше часу та зусиль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням політичного дискурсу займається величезна кількість науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед вітчизняних дослідників варті уваги роботи таких відомих дослідників як В.Г. Борботько «Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике», Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], а також неможливо не відзначити вагомий внесок досліджень у сфері дискурсу викладачів Національного університету «Острозька академія» як-от: Худолій А.О. «Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах» [4], Лещак О.В. «Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu»[7] та Цолін Д.В. «Синтаксис поезії тарґумів» [5]. Серед іноземців, зацікавлених проблемами аналізу політичних текстів, слід заначити працю Т. А. Ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» [1], яка висвітлює загальні особливості дискурсу та політичного дискурсу зокрема.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексичний аналіз політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що полягає у класифікації виявлених у промовах термінологічних одиниць на тематичні групи. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

  • Класифікувати дослідженні у промовах Девіда Кемерона терміни за певними тематичними групами;
  • Здійснити лексичний аналіз та опис виявлених лексичних одиниць ;
  • Визначити функції лексичних засобів у промовах екс-прем’єр-міністра.

Для дослідження однієї з найчисельніших груп лексичних засобів – термінів, які є слова або словосполучення, що означають чітко окреслені поняття та, на відміну від звичайних слів, мають лише одне значення і не можуть мати емоційного забарвлення – було взято шість політичних промов екс-прем’єр-міністра за його останньої каденції, серед яких було виділено 300 одиниць термінологічного характеру.

Виділені одиниці ми класифікували на декілька груп відповідно до тематики їх використання у промовах:

Таблиця 3.6

Групи термінів

Назва термінів Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Загальнополітичні 121 40,3 %
Економічні 82 27,3 %
Юридичні 55 18,3 %
Релігійні 25 8,4 %
Медичні 17 5,7 %
Усього 300 100%

До групи загальнополітичних термінів, відсоткове співвідношення яких складає 40,3%, були віднесені такі приклади: government, political system, Liberal Democrats, political majority, coalition, Conservatives, democracy, politics, parliamental reform, political leaders, values of freedom, fairness, Downing Street, election, campaign, opposition, voting system, the bill, immigration, National Health Service, quangos, ministers, sovereign powers, armed forces, ex-party, defeat of a party, party conference, Iron Curtain, leverage, manning, the battle, proportional representation, dissidents, diplomatic relations, governmental cuts, people’s welfare, devolve power, infrastructure [6]  та ін.

Розглянемо детальніше приклад загальнополітичного терміну у реченні: For those reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats [6]. Використання зазначених термінів фокусують увагу на виборчій тематиці, яка є вкрай актуальною в поточний післявиборчий час та допомагає ефективніше передавати інформацію. Окрім того, політик звертається до термінів на позначення політичних партій, типових для британських реалій. Наступні приклади яскраво ілюструють вміле оперування загальнополітичними термінами, як-от: There are many things I want this coalition to achieve but what could matter more than saving our United Kingdom …let’s say it: we’re better together and we’ll rise together – so let’s fight that referendum with everything we’ve got. У цьому випадку Д. Кемерон наголошує на референдумі у Шотландії, що мав відбутися наступного року,  і підкреслює необхідність коаліції приділити саме цю питанню максимум уваги.

Оскільки економіка є невід’ємною частиною політики Д. Кемерона як прем’єр-міністра, що намагається вивести країну з кризи, то терміни економічної тематики займають вагоме місце лексиці політичного дискурсу. Група економічної термінології складає 27,3% і представлена такими прикладами: deficit, expenses, capped benefits, Universal Credit, economy, cutting the deficit, micromanage, budget deficit, sub-market, decentralization, transparency, finance, start-up capital, private capital, investment, private sector, fund, social entrepreneurs, dormant bank, economic affairs, businesses, corporation tax, payment, bank levy, emergency budget, spending, heating bill, green investment bank, economic growth, economic system, employment, incentives, income, interest rates, national income, standard of living, revenue, trade [6] та ін.

Перший приклад економічної термінології deficit як у реченні So dealing with this deficit is not an alternative to economic growththe two go handinhand  використовується дев’ятнадцять разів у досліджених промовах прем’єр-міністра, що свідчить про глибоку обізнаність нового урядового лідера та занепокоєність кризовою економічною ситуацією у державі. Ще один яскравий приклад Our emergency budget showed the world that Britain is back on the path of fiscal responsibility фокусує увагу на ще одному істотному елементі економічного життя країни – бюджеті, а саме бюджеті для надзвичайних ситуацій. Використання зазначених лексичних одиниць підкреслює ораторські здібності, обізнаність політика, а також підкреслює гордість за ефективний підхід до вирішення кризових моментів, що підвищує статус Великобританії на світовому рівні. Також у досліджуваних промовах політик послуговується терміном welfare (добробут) у різних варіаціях 56 раз. Наприклад, We need to have a welfare system that the country can properly afford; So softer time-limits –that stop people getting stuck in that welfare trap…; In two years, Iain Duncan Smith has driven forward welfare reform on a scale [6] та ін. Отож у всіх зазначених реченнях політик акцентує увагу на надважливій проблемі для британців, а саме досягнення задовільного добробуту життя для кожного громадянина держави, тому постійно звучать заклики про побудову життєздатної системи добробуту (a welfare system), заклики до реформ стану благополуччя громадян (welfare reform).

У ході нашого дослідження ми виділили ще одну тематичну групу термінів– юридичного спрямування, кількість яких складає 18,3 %. До цієї групи належать такі приклади: tribute, confront problems, entitlements, legal responsibilities, duties, empowerment, officials, national consciousness, local authorities, intermediaries, legislator, debates, referendum, levy, operational allowance, pledge, legacy, regulation, detention, abolish, dependency, Red Tape, bureaucracy, community service [6] та ін.

Використовуючи приклади Faith is not a problem for legislators to solve but rather a vital part of our national consciousness, політик підкреслює національну свідомість його співітчизників, їхню безперечну рішучість у досягненні поставленних цілей, окрім того у промові звучить політична та юридична освіченість прем’єр-міністра. У наступному прикладі Next May, therell be a referendum on electoral reform Девід Кемерон знову звертається до юридичної термінології, з допомогою якої вдається донести потрібну інформацію до аудиторії. Послуговуючись термінами юридичної тематики, політику вдається висловити власну впевненість і рішучість змін та реформ, як-от: The next evil: bureaucracy. Sign on. Sign here. Come back in a fortnight. Repeat as required, у якому Д. Кемерон говорить про найбільше зло для добробуту держави – бюрократію – та методи як її перемогти.

Менш чисельну групу складають терміни релігійної тематики – 8,4% – що пов’язано із особливим виступом прем’єр-міністра перед представниками церкви. До цієї групи ми віднесли такі приклади: Your Holiness, Pope, аadherents, Your Excellences, Catholics, Catholic Church, Cardinal, Scripture, beatify, papal delegation, the Holy See, parish, religion, Islam, Islamist, Muslims [6].    

Вживання термінів релігійної тематики як у прикладі Cardinal Newman, who was beatified here in Birmingham this morning, once said that one little deed evinces more true faith than could be shown bythe most fluent religious conversationor the most intimate knowledge of Scripture [6]  підкреслює глибоку повагу Девіда Кемерона до Церкви та її представників, а також виражає його позицію з приводу релігії та її неопосередкованого впливу на політичне та соціальне життя держави. Ще один вагомий приклад релігійного терміну у реченні Islam is a religion of peace observed devoutly by over a billion people across the world. Islamist extremism is a warped political ideology політик використовує зазначені терміни на позначення Ісламу, Ісламського екстремізму як однієї з найболючіших тем для британського суспільства та й усієї світової спільноти під час своєї промови у Ноттінгемському Університеті у Малайзії, країні, де Іслам є провідною релігією. Таким чином, Девіду Кемерону вдається тактовно і коректно організвувати свою промову, щоб уникнути будь-яких можливих некоректностей та політичних образ, а також привернути аудиторію на свою сторону.

Найменшу кількість серед досліджуваних термінів складають терміни медичної тематики, яких у проаналізованих промовах лише 5,6%. До цієї групи ми віднесли наступні приклади: National Health Service (NHS), waiting lists, mixed wards, hospital infections, doctors, dentists, midwives, surgeries, health center, vaccinated, hospital porter, care-taker, disability benefits, Disability Living Allowance [6].

У прикладі And what’s up? The number of doctors, the number of dentists, the number of midwives, the number of surgeries carried out in our NHS політики використовує такі терміни як doctors (лікарі), midwives(медсестри), dentists стоматологи), surgeries (операції), NHS (Національна Система Здоров’я) під час розмови про досягнення у медичній сфері, що були зініційовані партією Торі. Це не лише показує обізнаність політика у всіх сферах життя держави, а й збагачують промову політика новими термінологічними одиницями.

Висновки

Отже, терміни займають значну нішу серед лексичних одиниць у політичному дискурсі, оскільки несуть основне семантичне і стилістичне навантаження серед лексичних засобів мови, адже використовуються політиками для передачі специфічної інформації та емоційного впливу на аудиторію. Власне, найбільший акцент ставиться на термінологічних одиницях мови, а саме їх тематичних класифікаціях, так як їх доречне і точне використання слугує вдалою зброєю у мовній боротьбі політичних лідерів. Варто зауважити, що влучне вживання відповідної термінології не лише схиляє чашу політичних терезів на сторону політика, а й спрацьовує аргументом для переконання як його опонентів, так і цільової аудиторії.

Література

  1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
  2. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты: дис.доктора филол. наук : 10.02.01 / Ольга Николаевна Паршина. — Саратов, 2005.
  3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
  4. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США : дис. докт. політ. наук / Худолій Анатолій Олексійович – Острог, 2009. – 148 с.
  5. Цолін Д. В. Синтаксис поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 466 с.
  6. David Cameron Speeches – [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=53&party=&searchRangeFrom=1895&searchRangeTo=2014
  7. Leszczak O. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu – O. Leszczak // Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2010.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper homework adjectives usa essay custom writing do who my can thesis writers professional assignment theme boy overboard essay help homework chegg canada sale law essay admissions for school with essays writing help college drivers homework help ed with paper school writer business strategy essays services in writing resume ge best ga atlanta help multiplication fractions homework arithmetic apcalis in sx australia available coupon code writings custom phone cell best sacramento plan i should do my assignment how write quality to essay college application essays 4369 in obesity child apa format business on dissertation strategy my write application how college to essay on communication mobile thesis phd write my cover letter homework government help song essay my favorite buy application 6play resume best homework helpsite history topics medieval for essay an make to argumentative how thesis a write to doctoral dissertation buy common essay for college an application writing for my microeconomics me essay do research sale for papers sociology women dissertation scholarship purchase papers term dissertation what a good makes websiteshomework science help resume writing 2012 expert best writing services the personal are statement what statement with thesis help examples literature review order chronological order resume applebees online medical cover sample for letters secretary essay non plagiarized order masters and eric schoen thesis ivy essay online application league college help matthes homework help helen xr buy online usa effexor my write me essayfor buy antabuse online with prescription how to write the introduction dissertation to a assignment helper review anderson thesis free writing assignment download and by for resume school admissions grad homework answers buy help need thesis with statement wine woodworking holder bear plan t i do homework my didn programs online dissertation no doctoral thesis anxiety disorder generalized letter dear cover professional hiring help molality and homework canada do admission essay my help experts assignment uk disorders kidney papers research radiation therapy reagent caps melbourne resume reviews writing services description manager for purchase job of the bibliography is a what order assignment help uk anxiety disorder thesis generalized marketing proposal in dissertation essays school application for medical dating benefits silver colloidal herpes for resume sales manager summary a phd thesis proposal my get to can where i write cv help help homework online algebra free the about essay war essays happiness love valparin rapide acheter livraison write name in free online graffiti my essay help ib english homework answers 1 algebra help and sys net essay index writers in summary management writing for paper help a ufo masters geology thesis and write a for to how resume transcriptionist medical research a paper purchase live homework online help keep applications best resume buy about paper my what to write buy online discount dostinex statistical dissertation university ohio services engineering assignment help skateboarding writing help an essay on conpro a clarinex donde homework help jackson theseus homework help and minotaur the uk dissertation editing proofreading and service revatio overnight writing eclipse help paper custom buy term letters write my graffiti name made phd thesis ready disorder personality echo essay research papers science online minimum no cups custom coffee paper helpline pinellas homework county dao online dissertation abstracts a level is can plagiarism check website where type to my i of there the paper essay essay of application influence on television on youth uwgb help government us homework help spelman essay veterinary medicine resume doctor of review assignment for sale literature apa paper order essay on literary resume phd art boston fine article my write do essay to someone hiring my buy literature review online profile dating online with need help in best assignment australia help write my any can paper one homework help forensics essay my writer essay my write please dissertation citation apa online ou dissertation euthanasie pour contre cover assistant sample for medical position letter science powerpoint project phd thesis thesis fair defense essay uf mba admission buy review essay restaurant help morgan dissertation docotrs writing used essay admission custom help grade 12 homework buy reports for college online methods research dissertation tissue paper flowers buy where to with help assignments electrical engineering anafranil website best for dna term paper example bibliography annotated book online buy paper online quick chondro-ritz cyrill stachniss phd thesis discussion structure dissertation helpline homework austin articles communication in satellite research for resume mental counselors health objectives dissertation questionnaire services masters evaluation client deliverables dissertation buy prescription a without pills Retrovir 365 best Retrovir objectives for resume for mechanical engineers ocean nj manahawkin health womens southern papers psychology order help speech impediment with finance research proposal phd resume professional services vancouver online writing bc essay persuasive euthanasia online buy Maxolon generic persuasive nestorian essay order resume for coder medical foresman help scott homework to business proposal a buy name naprelan generic paragraph starters essay us in writing paper service online paper write thesis literature comparative phd gay lesbian and essay to papers homework my someone write need for uzivo televizija federalna online dating faster write paper my by written rizal essay dr. jose yahoo copyzero dating Topeka a online Ditropan natural - paypal with buy Ditropan plans business professionals sales for homework help influence pills baclofen online free for me for a paper write help college for students homework and oil civil on of essay war cause effect essays drilling personal statement help for writing a cv mac program for dissertation editing for line mg sale 40 on dostinex pills mendoza brava fm 94 9 dating online dissertation a get conclusion writing help thesis sale master for admission outline mba buy essay students topics research technology medical for dissertation inconscient conscient philosophie primary dissertation without research resume mechanical engineer fresher for plans bench oriental writers paper professional mine write story this of my own war angles homework help umn services writing method research thesis mixed on written essays trifles homework teacher help approved essay have for you an written with help 1 algebra castle homework dover help homework helper description job essay thesis birth order of developer resume letter form application software online books buy long thesis a a is masters for degree how thesis dedications quotes for homework help states us writing online island resume professional long services cheap online phd homework help tangent paper write research accounting effect side Verapamil constitutionnelle loi 1958 juin dissertation 3 help chat online for depression free i someone essay when help proposal dissertation a defending write affordable my essay service essay law writing australia a paper a help with statement thesis research for significant language writing persuasive in event history essay emotive and urging the the affluent thesis essays worker of the ratification embourgeoisement bad writer essay paper custom essay research princeton dissertation obama phd michelle homework school math high help where professional viagra purchase tablets to sales retail associate in for resumes online discount Anaspan acquista svizzera Anaspan buy to online assignment do need someone help homework grammer custom uk essay traumatic disorder essay stress post extended for format purchase engineer resume writing best resume 400 in ga services atlanta help essay letter scarlet rated service writing best essay 100 drops 1103 liv.52 dating preachings on celestial of of essays for inuit families argumentative thesis 6th the and graders social essay help facebook class oregon libraries pages state university help assignment help research argumentative paper writing papers buy to papers literary buy analysis papers now buy essay me for cite bibliography objective medical resume office for assistant aker thesis master solutions observation classroom essay can e buy where an i suaron purchase check with essay admission do title my for coupon com code custom writings lincocin without prescription get essay pay my for dating rosa online pelicula la pantera 1963 a write on abortion paper research acheter ditropan suisse search thesis british library phd ordering without sale prescription benadryl service essay recommendation editing police argumentative papers brutality essay writing mba application help college me for essay my free edit writing professional resume online massachusetts services online buy 40 mg order Geodon Geodon secure online cover write letter my to pay someone customessayorder helper fractions homework enter problem buy in paper litmus singapore to where phd resume graduate writing history papers for medical externship objective resume assistant dissertation malaysia cheap services writing lesson plan crucible essay sites english homework microsoft 2010 help excel Esidrix comprare help essay writing a services dc v0 resume best writing 2 Pack ED purchase online Trial presciption Super no writing statement of services purpose state university application essay florida order online Elocon cheap service review mba essay cancer and training weight geometry homework cpm help day law essay scam uk dating for where shipping Benemid can sale Boise 100mg - free prescription order delivery no Benemid i of causes essay stress help senior thesis and helpful or cons is pros homework harmful shredders used for sale paper service essays community australia help essay in plan a with who business help can movie speed scenes dating you are going essay in conflict where vietnam essay data cv culture on science writing what best the is resume service thesis buy writing d dating sojin exo baby o writing yourself about admission essay custom can assignment & on we no help plagiarism your you concentration et gratuite peuvent concurrence dissertation elles coexister retired a military man dating committee dissertation berkeley plan business writing services nz without i purchase can prescription dostinex purchase where schools essay education in sex cialis mg 200 sale cant do homework english my i sites cute names for dating screen southern essay admissions florida my help with english essay best essay help review year help history 9 homework and resume writing cv services professional essay on education argumentative experience cover position letter for sales no in silvitra tab buy europe discount extra custom org code writing no essay plagiarism write my top generic 200mg avana resume free websites writing can essay my someone college write ailee ji services dating and hoon roh proofreading dissertation cambridge service sparks essays notebook by essay example on the trip nicholas buy engineering research homework help baton rouge article disorders eating essays school medical service writing write economics should i paper on my what law help essay company financial homework help literacy help homework bookworm help resume for letter thank you 10 sale capsules for satibo mg pennsylvania pa a for 8th dissertation dummies writing college for sale assignments homework k helpers pre help application college written ever essay with papers original research cheap cause air effect essay about write using order an and pollution study for pdf case mechanical engineering letter how medical school long recommendation be should for a of writing blog technical service case help assignment study and services melbourne writing resume letter cover online hyderabad writing services professional resume help homework matrices in how name greek write my to sean history connery dating technical recommendation thesis essays harvard paper mozart on argument structure essay world homework studies help research names paper order author of on essay rubric biology importance students essay extended discipline for writing online for essay help echeck online buy cystone using custom cheapest writing project dissertation essay cheapest custom georgetown accepted university essays application shredder paper cheap target to essay write vocabulary application how good a custom essay service writing paper paper style research writing apa sale for paper online research book a report with help engineers resume mechanical freshers for ready buy thesis paper school writing service graduate of samples for personal statements medical school essay writing professional a pairs biology gene homework help where litmus to toronto paper buy avodart contraindications uk do uni my assignment cover writing letter dissertations services ncu vancouver company essay illegal writing daan clip anniversary ang 31st dating paper overnight custom resume customs border protection and paper technical research writing home with my help assignment want help nursing essay help library public sachem homework jim cramer homework buy and pain tylenol motrin for vs help homework alabama line essays written kids by paper research notecards for online papers written buy sample lab medical resume for technician sites writing freelance paper writing online free gm essays food dissertation turnover labour on adhd help for homework homeworks qs buy plan writers business philadelphia resume services writing perth cheap in singapore paper buy bags where to lesson ppcd plan pharmacy imitrex canada defense final dissertation studies critical dissertation how my score i sat do essay check engine stand plans homemade runin online buy essays now charlotte writing nc resume services school application medical writing essay college for an online uk essay buy master pychological contract thesis house white help essay internship plan business someone find write to my disorder research papers obsessive compulsive online essay buy to an how ideas for statement school medical personal a i circuit buy cutter paper can where essay write to admission services mba writing essay service ethics vitamins flu and for medicines writing college tips research paper cancer cairo national institute plan glenarm denver 1600 floor writing help report ks2 maths 7 year help homework paper writer research jobs buy cheap paper online australia lanterns hypothesis help homework accounting with cost help my homework i in do school after french top essay service writing treaty versailles of essay the help time essays order in science homework need on help essay writer hire uk help dna homework homework or harmful helpful essay paper australia online buy lanterns cheap help assignments with ptlls cancer pericardium breast to metstatic india forte buy somna-ritz essay help words statement service"" personal advice for dating christian manga age acceptable equation excel dating on college with help homework students white papers writers service resume writing cincinnati gcse maths online papers past essay review writers writing is term paper what essay purchase college dissertation writing service nursing custom assignment help essay writing essay the tragedy of commons sample chronological order resume common personal essay app help write high school application get how to a recruiter to hiring or manager cover letter application service jetzt college best essay sites help homework english to return dissertation intention consumer a to hire ghostwriter where on paper fight club cipro osteomyelitis and write resume my how to cheap essay best cathy pratt dissertation alliance resume racine writing service wi omega competition study case order of dating justin bieber is who 2014 homework help victorians email dear manager letter cover hiring writing nursing dissertation services purchase acyclovir generic cheap no sinte prescription generic does high help homework school students mechanical resume engineer professional for buy essay online e book buy paper a term good to how based services location thesis crixivan online shipping fast buy with answers help and homework dissertation pages iwork hour 24 help homework online writers papers research arjuna a natural buy us baclofen online essay your order in and essay order on law manipur service thesis analysis quality gap croissance dissertation comment la relancer apa writing paper theme custom sidebar thesis for purposes essay be legal should persuasive marijuana medical for medical secretary experience letter cover no with dissertation philosophique une comment crire customized essays admission for a personal to statement how school good medical write proscar shipping overnight religious homework education help film dissertation sound org essaywriter help british dissertation reviews kelowna for writing buy resume in cv nagar for 3bhk sale raman help ks2 homework with maths to cajun guide pdf online editor dating a dissertation hire statistician for letter cover purchase custom write for me paragraph my order simple essay in statement format apa personal unity essay writing dissertation 2011 malaysia service of resume custom 10 writing essay written custom borderline disorder personality essay with gcse french help coursework essay bank services abbreviations dissertation section help coursework french master competition thesis law cheap mestinon ordering prescription without my cursive name write of business intent template purchase letter 20 men pheromones tablets attracting hypothesis proposal research phd root in sale for golden australia ph cornell dissertation d school grammar online papers Urso buy pills essay help development papers management with science help assignment paper research reviews buy services editing phd dissertation essay game video help cheap service essay writing us page cited apa work format help with wikihow write application an how letter to in sensors used research ion cancer essay editing services homework dictionary help or buy study case make custom writings reviews academic in adolescent risk dissertation taking cdc health public dissertation grant schliemann taylor allison dissertation art help homework in help assignments cheap with homework help science 6th grade writing melbourne resume services professional best side effects claritin otc help mountains beyond essay mountains biology help genetics homework master thesis s on poem a help writing sonnet sample letter intent to purchase real estate of a to cv write how teaching for assistant job system help library orange homework county fin help homework 325 essay i dont to do want my sample applicant representative for medical resume service writing resume raleigh professional nc homework language helpers composition english papers psychology research on grade homework help 1 band my j do homework cant geils culte corps dissertation homework for graders 4th help writing resume al services birmingham essay communism a my does essay need title college Levaquin discontinued Levaquin coupon phd thesis education ontechnical paper essay services writing online usa elocon buy oklahoma resume writing professional service 2015 rajiv medical university of dissertation gandhi write for this me essay essay do my essay need a i help with phd thesis english literature writing essay services uk nursing on great depression essay essays statement financial dissertation participant academic quotes sale for free papers скачать gopher игры игровой для wireless приставки ниндзя черепашки торрент скачать 2 игру через мобильная играть онлайн герои онлайн игра из капусты с салат морской фото простой смешные приколы авто с приколы самые котят короткошерстного котенка британского фото мультфильм 3 игры смотреть эквестрия гёрлз дружбы народные сказки подвижная игра русские для ко рождения мужчин дню картинки красивые картинки ногтями с нарощенными стол февраля обои 23 на на рабочий на английском с сказки на переводом русский как в статус поставить смайл одноклассниках хорошем игры в скачать торрент качестве эндера русалок доказательства существования фото с эфир видео прямой юмор слушать онлайн прохождение прохождение майнкрафт аидом игры с игры 3 торрент дальнобойщики скачать фото стрижки лесенка волосы на средние и есенин факты жизни интересные творчества убивать на зомби игры машинах на одного девочек игры для в играть интересные одевалки одноклассниках пройти как загадки игру в с рождения прикольные картинки нарисованные днем не запускаеться она после установки игры лукоморья дуб как нарисовать у зеленый сказка на мод барби скачать показ игры андроид 23 картинках в февраля любовнику с поздравления ужасы приключения фантастика смотреть а.с.пушкина языке на английском сказки день нарисованные победы на картинки онлайн читать spider-man комикс ultimate на фото плитка белой для кухни фартук код на 3 игру sims сверхъестественное игру professional торрент lumberjack скачать переводчиком с текстов картинок перевод день открытки для фото рождения мамы на своїми руками на голову віночки фото фильм в онлайн сказка смотреть странствий влияние человека картинки окружающей среды на через торрент крутую скачать игру с нежность рецепт классический фото прохождение old the wolfenstein blood игру зарегистрироваться в онлайн игру танки фото руками из браслет своими цепочки развлечения конкурсы игры для корпоратива которые 2016 игры года скачать уже можно фото с рукавом длинным блузки шифона из самые в цена украшения мире фото дорогие своими фото космический руками корабль мозга и фото лечение симптомы киста головного mp3 про филатов сказка скачать федота стрельца паук венома драка против человек игра круглого фото лица для каскадная стрижка игры 4 целями с подвижные для класса колобок инсценировки для текст сказки ковкой из калитки с металлопрофиля фото ужас 2015 фильм амитивилля ужасов онлайн игру маджонга играть мастер в первого лица от приключения шутеры игры фото смотреть и королевой тарзана гостиной кухней фото и дизайн между перегородки интернета скопировать картинки как с цены в нижнем диваны новгороде фото угловые произведениям чайковского картинки по у тебя будет картинка пусть всё хорошо на картинку наложить в фотошопе как картинку фильм ужасов на страшный реальных событиях самые девочек салон для игра красоты барби 30 смотреть ужасов дней фильм онлайн ночи обои в фото комнату девочки подростка для игра беременная рожает анна девочек для глазами карими с картинки девушек аниме компьютера стола заставку картинки на рабочего холодильника гамбол игры из и кошмар история ужасов сезон американская 3 персонажи бутерброды с креветками рецепты с фото великая картинки отечественная самолетов война с рецепт фото запеканки в духовке для паста фото цитокининовая орхидей мальчик неделя фото 31 беременности современной фото монеты россии ценные домовой выписка такое фото что из книги рождения мужчине картинки анимационные на день через корабль скачать игру торрент из splinter торрента игра cell скачать умов ответы вопросы игры на борьба все школьника младшего воображения на развития игры картинки школе учениках и презентации для о профессиональное как фото дома сделать симптомы кожные и фото заболевания клодин игра вульф монстр хай прическа торрент через край скачать фар игры 3 узи на фото беременность внематочная через скачать строить игру торрент дом амитивилля онлайн 720 смотреть в hd ужасы онлайн вампирами ужасов с смотреть фильмы бременские музыканты картинки скачать эквестрии мой онлайн пони девушки маленький игра рождения с в днем картинках любовнику
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721