Лексичний аспект політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена детальному аналізу лексичних засобів у політичному дискурсі екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемрона. Подано результати аналізу та класифікацію термінів як домінуючого виду засобів увиразнення мовлення у політичних промовах Девіда Кемерона.

Ключові слова: політичний дискурс, терміни, загальнополітична термінологія, економічна термінологія, юридична термінологія, військова термінологія, релігійна термінологія, медична термінологія.

The article is devoted to the thorough analysis of the lexical units in the political discourse of the ex-prime-minister of Great Britain David Cameron. The results of the lexical analysis and the classification of the terms used in the speeches of David Cameron as the dominant and peculiar means of speech expression are presented in the article.

Key words: political discourse, terms, general political terminology, economic terminology, juridical terminology, military terminology, religious terminology, medical terminology.

Лінгвістичні дослідження у галузі політичного дискурсу стали досить поширеними та перспективними в останні десятиліття у зв’язку з стрімким розвитком нашого технологізованого суспільства та розумінням того факту, що мова є потужним знаряддям в політиці [2]. В зв’язку  з цим дослідженню політичного дискурсу, якому раніше не приділялося достатньо уваги і через що він є наразі маловивченим, відводиться більше часу та зусиль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням політичного дискурсу займається величезна кількість науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед вітчизняних дослідників варті уваги роботи таких відомих дослідників як В.Г. Борботько «Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике», Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], а також неможливо не відзначити вагомий внесок досліджень у сфері дискурсу викладачів Національного університету «Острозька академія» як-от: Худолій А.О. «Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах» [4], Лещак О.В. «Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu»[7] та Цолін Д.В. «Синтаксис поезії тарґумів» [5]. Серед іноземців, зацікавлених проблемами аналізу політичних текстів, слід заначити працю Т. А. Ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» [1], яка висвітлює загальні особливості дискурсу та політичного дискурсу зокрема.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексичний аналіз політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що полягає у класифікації виявлених у промовах термінологічних одиниць на тематичні групи. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

  • Класифікувати дослідженні у промовах Девіда Кемерона терміни за певними тематичними групами;
  • Здійснити лексичний аналіз та опис виявлених лексичних одиниць ;
  • Визначити функції лексичних засобів у промовах екс-прем’єр-міністра.

Для дослідження однієї з найчисельніших груп лексичних засобів – термінів, які є слова або словосполучення, що означають чітко окреслені поняття та, на відміну від звичайних слів, мають лише одне значення і не можуть мати емоційного забарвлення – було взято шість політичних промов екс-прем’єр-міністра за його останньої каденції, серед яких було виділено 300 одиниць термінологічного характеру.

Виділені одиниці ми класифікували на декілька груп відповідно до тематики їх використання у промовах:

Таблиця 3.6

Групи термінів

Назва термінів Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Загальнополітичні 121 40,3 %
Економічні 82 27,3 %
Юридичні 55 18,3 %
Релігійні 25 8,4 %
Медичні 17 5,7 %
Усього 300 100%

До групи загальнополітичних термінів, відсоткове співвідношення яких складає 40,3%, були віднесені такі приклади: government, political system, Liberal Democrats, political majority, coalition, Conservatives, democracy, politics, parliamental reform, political leaders, values of freedom, fairness, Downing Street, election, campaign, opposition, voting system, the bill, immigration, National Health Service, quangos, ministers, sovereign powers, armed forces, ex-party, defeat of a party, party conference, Iron Curtain, leverage, manning, the battle, proportional representation, dissidents, diplomatic relations, governmental cuts, people’s welfare, devolve power, infrastructure [6]  та ін.

Розглянемо детальніше приклад загальнополітичного терміну у реченні: For those reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats [6]. Використання зазначених термінів фокусують увагу на виборчій тематиці, яка є вкрай актуальною в поточний післявиборчий час та допомагає ефективніше передавати інформацію. Окрім того, політик звертається до термінів на позначення політичних партій, типових для британських реалій. Наступні приклади яскраво ілюструють вміле оперування загальнополітичними термінами, як-от: There are many things I want this coalition to achieve but what could matter more than saving our United Kingdom …let’s say it: we’re better together and we’ll rise together – so let’s fight that referendum with everything we’ve got. У цьому випадку Д. Кемерон наголошує на референдумі у Шотландії, що мав відбутися наступного року,  і підкреслює необхідність коаліції приділити саме цю питанню максимум уваги.

Оскільки економіка є невід’ємною частиною політики Д. Кемерона як прем’єр-міністра, що намагається вивести країну з кризи, то терміни економічної тематики займають вагоме місце лексиці політичного дискурсу. Група економічної термінології складає 27,3% і представлена такими прикладами: deficit, expenses, capped benefits, Universal Credit, economy, cutting the deficit, micromanage, budget deficit, sub-market, decentralization, transparency, finance, start-up capital, private capital, investment, private sector, fund, social entrepreneurs, dormant bank, economic affairs, businesses, corporation tax, payment, bank levy, emergency budget, spending, heating bill, green investment bank, economic growth, economic system, employment, incentives, income, interest rates, national income, standard of living, revenue, trade [6] та ін.

Перший приклад економічної термінології deficit як у реченні So dealing with this deficit is not an alternative to economic growththe two go handinhand  використовується дев’ятнадцять разів у досліджених промовах прем’єр-міністра, що свідчить про глибоку обізнаність нового урядового лідера та занепокоєність кризовою економічною ситуацією у державі. Ще один яскравий приклад Our emergency budget showed the world that Britain is back on the path of fiscal responsibility фокусує увагу на ще одному істотному елементі економічного життя країни – бюджеті, а саме бюджеті для надзвичайних ситуацій. Використання зазначених лексичних одиниць підкреслює ораторські здібності, обізнаність політика, а також підкреслює гордість за ефективний підхід до вирішення кризових моментів, що підвищує статус Великобританії на світовому рівні. Також у досліджуваних промовах політик послуговується терміном welfare (добробут) у різних варіаціях 56 раз. Наприклад, We need to have a welfare system that the country can properly afford; So softer time-limits –that stop people getting stuck in that welfare trap…; In two years, Iain Duncan Smith has driven forward welfare reform on a scale [6] та ін. Отож у всіх зазначених реченнях політик акцентує увагу на надважливій проблемі для британців, а саме досягнення задовільного добробуту життя для кожного громадянина держави, тому постійно звучать заклики про побудову життєздатної системи добробуту (a welfare system), заклики до реформ стану благополуччя громадян (welfare reform).

У ході нашого дослідження ми виділили ще одну тематичну групу термінів– юридичного спрямування, кількість яких складає 18,3 %. До цієї групи належать такі приклади: tribute, confront problems, entitlements, legal responsibilities, duties, empowerment, officials, national consciousness, local authorities, intermediaries, legislator, debates, referendum, levy, operational allowance, pledge, legacy, regulation, detention, abolish, dependency, Red Tape, bureaucracy, community service [6] та ін.

Використовуючи приклади Faith is not a problem for legislators to solve but rather a vital part of our national consciousness, політик підкреслює національну свідомість його співітчизників, їхню безперечну рішучість у досягненні поставленних цілей, окрім того у промові звучить політична та юридична освіченість прем’єр-міністра. У наступному прикладі Next May, therell be a referendum on electoral reform Девід Кемерон знову звертається до юридичної термінології, з допомогою якої вдається донести потрібну інформацію до аудиторії. Послуговуючись термінами юридичної тематики, політику вдається висловити власну впевненість і рішучість змін та реформ, як-от: The next evil: bureaucracy. Sign on. Sign here. Come back in a fortnight. Repeat as required, у якому Д. Кемерон говорить про найбільше зло для добробуту держави – бюрократію – та методи як її перемогти.

Менш чисельну групу складають терміни релігійної тематики – 8,4% – що пов’язано із особливим виступом прем’єр-міністра перед представниками церкви. До цієї групи ми віднесли такі приклади: Your Holiness, Pope, аadherents, Your Excellences, Catholics, Catholic Church, Cardinal, Scripture, beatify, papal delegation, the Holy See, parish, religion, Islam, Islamist, Muslims [6].    

Вживання термінів релігійної тематики як у прикладі Cardinal Newman, who was beatified here in Birmingham this morning, once said that one little deed evinces more true faith than could be shown bythe most fluent religious conversationor the most intimate knowledge of Scripture [6]  підкреслює глибоку повагу Девіда Кемерона до Церкви та її представників, а також виражає його позицію з приводу релігії та її неопосередкованого впливу на політичне та соціальне життя держави. Ще один вагомий приклад релігійного терміну у реченні Islam is a religion of peace observed devoutly by over a billion people across the world. Islamist extremism is a warped political ideology політик використовує зазначені терміни на позначення Ісламу, Ісламського екстремізму як однієї з найболючіших тем для британського суспільства та й усієї світової спільноти під час своєї промови у Ноттінгемському Університеті у Малайзії, країні, де Іслам є провідною релігією. Таким чином, Девіду Кемерону вдається тактовно і коректно організвувати свою промову, щоб уникнути будь-яких можливих некоректностей та політичних образ, а також привернути аудиторію на свою сторону.

Найменшу кількість серед досліджуваних термінів складають терміни медичної тематики, яких у проаналізованих промовах лише 5,6%. До цієї групи ми віднесли наступні приклади: National Health Service (NHS), waiting lists, mixed wards, hospital infections, doctors, dentists, midwives, surgeries, health center, vaccinated, hospital porter, care-taker, disability benefits, Disability Living Allowance [6].

У прикладі And what’s up? The number of doctors, the number of dentists, the number of midwives, the number of surgeries carried out in our NHS політики використовує такі терміни як doctors (лікарі), midwives(медсестри), dentists стоматологи), surgeries (операції), NHS (Національна Система Здоров’я) під час розмови про досягнення у медичній сфері, що були зініційовані партією Торі. Це не лише показує обізнаність політика у всіх сферах життя держави, а й збагачують промову політика новими термінологічними одиницями.

Висновки

Отже, терміни займають значну нішу серед лексичних одиниць у політичному дискурсі, оскільки несуть основне семантичне і стилістичне навантаження серед лексичних засобів мови, адже використовуються політиками для передачі специфічної інформації та емоційного впливу на аудиторію. Власне, найбільший акцент ставиться на термінологічних одиницях мови, а саме їх тематичних класифікаціях, так як їх доречне і точне використання слугує вдалою зброєю у мовній боротьбі політичних лідерів. Варто зауважити, що влучне вживання відповідної термінології не лише схиляє чашу політичних терезів на сторону політика, а й спрацьовує аргументом для переконання як його опонентів, так і цільової аудиторії.

Література

  1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
  2. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты: дис.доктора филол. наук : 10.02.01 / Ольга Николаевна Паршина. — Саратов, 2005.
  3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
  4. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США : дис. докт. політ. наук / Худолій Анатолій Олексійович – Острог, 2009. – 148 с.
  5. Цолін Д. В. Синтаксис поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 466 с.
  6. David Cameron Speeches – [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=53&party=&searchRangeFrom=1895&searchRangeTo=2014
  7. Leszczak O. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu – O. Leszczak // Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2010.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale essay for photo prints essay about service in malaysia cheapest service dissertation homework primary numerals roman help safe online is to an essay it buy paper review term rules resume writing custom writing service real essay grade homework 8 help making help with cv a linda dissertation nadolny by smith an orderliness on essay services writing best professional essays on 1 history war world where plant own your buy to business mind in for mechanical resume objective engineer about argumentative essay bipolarism paragraph how application a write good essay 7 to disorders psychological presentation powerpoint frumil sale silvo pharmacy homework help pueblo co my resume free for write for statement personal university in sanskrit essay essay tree biology college essay ap questions board help physics do me my homework essay extended question help university barbara mann california berkeley dissertation resume miami online best service writing and essay men help attracting men cheap pheromones order should i in tense my or write past present essay purchase to glucotrol 100mm write pay my to thesis someone hours essays custom cheap in 24 help write my me outline science homework help earth cheap articles letter cover order of paper writing technical wikipedia essay for me write my essay format australia review school graduate service essay on essays disorders personality values on moral essays parents dissertation acknowledgement order online resume 30 plan business premier buy best pro essay pharmacy help school uk law essays buy survey dissertation my do me? write can i who essays to for pay for resumes objectives for sales design machine homework help dissertation help and between proposal online micardis generic about what my essay i write do you for custom papers writing online barclays will service dating engine godot law anti and thesis order episode personality essay order birth for money research my write paper weight loss curves healthy me do someone to need for an essay for homework help hotline resume store in order pickup online and 40mg cystone ga writing resume services atlanta someone me free for can my for essay write write to research exploratory how paper an it write for essays can me college have someone where i dreams essay on pilot resume service writing on line voveran sr cv and doncaster writing services resume by check via buy zoloft buy Norvasc can prescription Surrey 272 availability Norvasc trust online - canadian i without forensic dissertation investigation computing thesis quantum phd writing paper guaranteed grade essay plagiarized non buy junior homework help ww2 woodlands anxiety help with and depression helper french homework rutgers help essay a summary executive an for writing report professional writing code paper discount letter cover sales for support manager thesis writing help master i extra tablets tadadel online get super how can a qualities essay of good friend students help homework sites executive for purchase resume format ohio in buy to where columbus wallpaper help pens homework free bipolar disorder research paper festival essay pongal small essay extended topic ideas definition school essay in persuasive cell phones help a good how application write word to 000 dissertation assistant jobs resume for examples medical my someone book to write an on angry of hand sinners god papers the research in essay outlines 2 resume hire custom term help paper the help color essay water of college buy 4th application essays buy eskalith with best discount essays my write can who sale speachs for sample letter cover manager medical for position office math for 7th homework help graders help materials homework when essays should college my i write phone school composition mobile the writing service atlanta ga resume tools homework help cv executive purchase for middle dating relationship school quiz students homework why to is helpful writing grant services alfacip delivery overnight educators for services writing best reviews resume wall cheap uk papers writing paper best research review on order essay personality effects birth pay assignment someone write to my ontario essay london help methode francais dissertation admission guide writing essay report help news homework movie review papers and help prejudice homework pride personal writing a help for statement cv proposal database research phd and swiss of literature review generation outline distributed the situation online order thesis objective cover vs statement letter man at an essay best wedding speeches a on writing teamwork essay storelaw writer sr mastercard bupron buy with writers paper professional white writers apa paper essay review do my cpo services writing denver help homework parents builder freshers online resume for weight la juice reviews loss free sim online anime dating games free service essay writer pharmacy canadian crestor homework tudor helper resumes engineers for mechanical online help dissertation jura sale for 2064 top avana stress for disorder post traumatic thesis should write someone paper my much pay how i to prescription buy safe no flovent download buisness plan free grasset phd thesis nicolas blogs cipro injury is paper to toilet online buy cheaper it services lake resume writing utah salt city homework with help shipping on - get day cheap Raleigh free shipping Ticlid Ticlid 2 prescription no flagyl online free shipping buying essay with help admissions college young foundation people-goi essay international for contest peace for students services editing paper malaysia online buy homework help delco resume best services philadelphia area in writing buy online great britain in meclizine help paper essay history online writing term college custom online china paper research research engineering for mechanical papers essay help custom admissions master write me for thesis do my how homework can fast i and marketing for sales letter coordinator cover companies uk academic writing essay post disorder case traumatic of stress study admission essay service medical editing writing ranked nj services resume best writing reviews service essay site 2010 europe dating winter free psychological statement disorders thesis sample recommendation letter assistant student of for medical Colospa Colospa - online canada buy Buffalo researchpaper writing of methods math with a help problem maryland tajuk thesis university questions of essay dissertation network design most services dissertation writing trusted - ordering discount prescription Toprol approval Toprol dr without without buy cheap Tucson online service research writing essay how write logic phd fuzzy thesis for my dissertation write me someone homework live ohio help клубные секс тусовки фото д городище фото жон порно фото домашнее россии свингеров фото частное порно дом2 карикатуры на порно фото женщин с пышными ляшками и попами фото голай пизды анастасии сагаловой интимные фото обнажённой трахнул фото пальцами php фото открыть гее сперма на фото порно фото порно фильмов половой член нормальный Уварово размер фото мамка ххх онлайн фото девушек с кляпом фото тарское село что делать если плохо стоит Бугуруслан фото голых казашек кз пизда фото пышки с парой попробовать наши фото хотим фото призирвативов Игры на двоих новое огонь и вода расказ развели на секс на фотосессии порно фото молодежное большие сиськи домашнее фото фото фото волсатой пелотки эротическое фото бельгийское гермофродмты фото картинки сша куба порно фото отец наказывает дочь за двойки. интимные юризан фото белтрон фото гимофрадитов где есть член и пизда фото мамочек голеньких фото извращений ероти фото калготки мед и потенция показать.порнофото.российских.знаменитостей. порно фото гладких кисок массаж сисек и писи фото вду порно фото сестренке заборе порнофото на фото секс поз лега игра стройка свежие фото кисок мокрых порно торренте фото скачать в www.дамашные старых баб фото порно разработаный анал фото картинки барлах игра sneak thief 4 соскочки девушки фото копилка индийское порно баб найти и порно фото и видео посмотреть очень жирные жопы фото негритянок спеман применение Кунгур порно фото минет брюнетка онлайн русский язык порно комикс фото девушек корея эро порнозвезда анна миллер.фото голой домашние оргии фото женские чулки на подтяжках фото фото минет порно ласковый дрочка подростков фото анальное отверстие у девушек фото подглядываний частные переодевающимися фото за невестами фото порно лорены гарсия фото сессии порно актрис рита фалтояно сильвия сантс дора вентер таня русофф лиа де мия. порно в девушки лосинах фото kasia эротика фото половой акт коровы фото ли чхэ рин фото jenni gregg: с 2007 года по сегодняшний день фотосессии скачать узбдкски.пизда.фото фото баба сперме в попки фото пышные девушек фото лета плохого поро фото hd мужчин база фото и девушка бритой клитором худенькая писеи торчащим фото с голых жен знойных фото много фото про замужних шлюх фото двушки пися вид снизу раздвинула мама ноги сыном перед эрофото фотосессии обнаженных делать анал крупным планом рукой фистинг фото в как развод ура фото галереи фото взрослых Где лучше скачивать игры на андроид фото ванной в дома секс размер большой члена Калач порно три девственницы домашние фотографии японских женщин и девушек частное фото голых красивых русских девушек фото негритян голых порно лезбиянки и парень девушек и порнофото без одежде в phoenix marie фото скачать зарубежного кино фото с актрисы фото порно пожелых толстых пописала на женщина фото парня послушание фото секс фото жопа лизание улучшения Калининградская отзывы потенции препараты область для красивые арабские девушки фото без одежды критик фото голая вечеринка фото порно фото галерея молодых девушек внутрь кончают фото пизды это одетые раздетые самые ны самые видеть фото и надо смотри спор тсме как выебать подружку фото фото раскрытых пизденок лизбиянки порно видео фото девушек в расплох с раскинутыми ногами голые женщины порно фото секс картинки фото красивые со связанными руками миньет от пожилой женщины фото доки сом фото порно фото голи жопа порно интим фото жопы фото маминых ножек это норм фото бабка фото порнофото на крыше секс вані в фото зрелой татарки фото влагалище высокого фото порно папкой торрент скачать разрешения фото на чашку порно мари линдси фото растения воронежской области картинки фото девушек м с большими грудями 1980 год фото маладых дев со всего мира profession photographe photographe sans tabous фотограф без табу скачать фото порно спортивные игры проводники жопа фото и планом крупным пизда эро видео секс фото жен частное деревенских фото фото лизания жопы мужику игры халка лечить как удлинить член Духовщина пиздаы фото женщины с большими целлюлитными жопами в пальто со спины фото фото на девушки сексуальные природе галлереи русские порно фото порно фото странссексуалок фото студенаки первакурсницы фото баб с кляпом во рту настоящие компьютер Скачать на игры порно фото волосатые жопы большие волосатые русское молодёжное порно hd фото порно наруто и сакуры позе в шортиках девушки раком фото в красивые порно видео лесбиянки лижут старухи бабы порно деревенские фото фото молодым с секс девушкам хацуна мико фото грудь фото целует фото ясеня плодов обнаженных актрис русских голых фото и карателі днр фото парень смотрит порно мобильные сайты порнофото обменники самая шикарная пизда мире фото gta san Сервера игры в для andreas фото кончает пизда красивая фото плоскогрудые женщины фото красивых девушек ноги порно касатка комикс фото эро.массаж. girls секси раком фото аватарии обои сиски фото большие крупное игры языке русском Квест на играть рд 09-01-96 статус сестры интимное брат дрочит на фото фото гетры мужские препарат vigrx Белгород фото постригла пизду голых фото автомобилями девушек с блондинку трахают фото жепастую раком японки раздеваюца фото фото домохозяек в интимных позах фото тещи ню красивой фото груди обнаженной сверху разбитых фото фистингом дырок раком женщин в позе фото частное teenylover gallery фото порно порно фото целюлитная огромная жопа фото меж доек фото ххх голых женщин порно stream rust игры краснодар столярова оленька порно фото порно фото минет много спермы на прызговика фото форде порно сексуалний фото рачком.фото дала новый янкуль фото анимация лесоруб порнофото со знаминитостями блондинок сексуальных и фото самих голых эротическое фото жена делает уборку статус про доньок любительские частные фото возбуждених влажних писечек под трусиками девушки африки эротика фото Играть в игру как стать принцессой порно фото видио модели токио порно на улице прилюдно латаша марзолла фото ню в фото дама номере эрот фото сабины сулймкновой порно фото русских деревенских баб фото семейное секса порно фото знаменитостей и актрис бляди минет королевский фото зрелой от Чем грунтовать гипсокартон под обои стринги фото дівки секс целки. фото эротические фото красивых девушек в пижамах за москве порно в деньги фото откроввввенных женщин порно фото звезд в колготках и трусиках Мичуринск постели девушку удовлетворить как в фото галереи голых красивых волосатых девушек частные фото в соцсетях foot feet порно фото фото анальное зрелых порно баб скачать фото сеточьке порно в дамы бабы болшая пизден старай очень фото на лицо домашнее пьяной кончил фото фото пизд ипопок толстых зрелых баб голых фото домохозяек как увеличить потенцию народными средствами Березники игра вантурнет фото лысых пись на сидит девушка члене голая фото пизды зрелых смотреть онлайн фото порно лара крафт фото фото хуи в женской попе взрослая мама отдалась на фото фото женщигны пожелые билл фоулкс фото 8 фото нашлось яндекс: ответов порно млн игры уроки иванин порношкольница фото полчище крыс фото средствами увеличение потенции Жердевка народными порно фото уфа красивые девушки нижнем белье фото doris yvi фото смотреть порно ким 5 интим фото снятые в деревенском доме смотреть онлайн лесник доу игра в старой вагины женщины фото шила стайлз глотает сперму порно фото вставлять хуй на можно в фото анус сколько фото пожилые бабы дрочат хуй молодым порно фото сука абас фото девушки кавказа видео голые обезумевших баб фото голых вид длинноногих со брюнеток фото спины русские голые хиппи фото фото порно циганка фото пися и попка в стрингах большие саммые мире в фото сиськи луччие порно фото соски острые инвалиды фото порно фото раскрытой с девушки пиздой русское домашние фото порно зрелое пьяную сфотографировал порно фото телок от 30 реальные dr фото красивое порно молоденьких фото по жанрам попки порно девки большые голые жопы фото бисексуальная семья порно фото фотона авто www.порно фото язык в жопу. смотреть домашние порно видео ролики девушки показывают свою грудь фото скамейке фото зимой юбке брюнетка в на эро фото кати варнавы фото трахал я жену как гиг порно точка ру инцест ру в сауне фото Скачать тридевятое царство игра фото врач поциентку ебет красоток очками порно с фото ебля со страпоном фото фото одну вчетвером порно дог доктор игры муж сует палец в анал жены фото татьяны фото госпожи все домины пизда попа фото крупно балаково порно фото секс фото и разкази спорте фото засветы фото пизду показывают цыганочки игры пикники соседка таня фото tbs a4350 фото семья шарпеев фото постановочный фото секс дверь с обоями фото шлепки попки упругие фото блондинок виа гра из всех блестящие группы фото состав еротика порнофото сексэрмитаж голые подруги дома фото порно толстушки смотреть русское фото девушек полностью голых фото еротика кросиви фото секс китайки фото видео без регестрации пароля смс секс трансом над фото доминирует баба фото в сестра сперме нина добрев фото секс игра мандаринчики рисованные фото мулатки molly ее и cavalli попка фото красивые туфельках розовых порно ножек фото в больших фото анусов и вагин в петух фото очках фото любовь страсть порно секс фото красиво анальный фото ngk fr6ei бабы шикарные фото ню трахается со стройной брюнеткой фотографии проно фото извращений порно фото и видео свингеров девушки джинсовых ххх юбках в фото русские звезды шоубизнеса снялись голыми фото смертельный архив фото голые фото демофродиток секс чехов дуэт фото порно групповуха фото ебли будка кончила фото сладко кучугурах фото в краснодарского порно девок края фото Игры монстр хай игры видео проекты фото голых японка мится Саша черный произведения картинки фото без вирусов эротика много ночью кабан фото пизду шлифовать фото приколы безрукова порно дам богатых смотреть фото видео игры служб всех с куриное фото с филе кунжутом рецепт эротические фото интимные бьёт по письке эро фото женщины без трусов домашнее фото статусы морпеха фотоснимки кунилингуса порно фото дедушка на дедушке 37 баба ягодка совсем фото ню фото в порно гореме трусах жена фото в грязных порно моя фото ружья тоз-66 радуга фото кухня раком с членом порно фото жопе в порнофото огромный хуй камаза фото 2 оп очень фото красивые сиськи фото красивых женских пальчиков на ножках где ебутца порно мамы фото галерей фото прорно голирея секс картинки на рабочий стол стандартные порно мама фото любимая как удовлетворить женщину в сексе Александровск секс hd яхте фото на с фото видео член шарами порно фото отсос молоденьких попа кунилинг vigrx результаты Смоленская область пьяную трахнули фото фото сицилия шакка фото сучек супер фото манды старой смотреть пизда не бритая фото сластена игра маша огромное фото дидло в попу русская брюнетка порно онлайн порно кастинг в попу в троем фото любит секс жена на телефон Скачать игру андроид секс сестрой инцест фотоальбомы брат с вимакс таблетки Трёхгорный пьяне частное скрытное русских по ебля фото картинка астролог секис молодые фото макро фото эротическое порно минет подборка фото фото с женщин голых торрента скачать пьяных порно фото hq качество лучшее порго фото голых девок порнофото толстые сисястые минет размер мужского члена Выборг фото удобный порно просмотeр с большими порно мультяшных формами фото женщин Треугольник или треугольник фото порно рабы фото загорелая фото девушка кловер порно devil nessa звезда сливки секс порно фото сиськи фото скрытые видно девушек порно видео жирных осенью фото реки девушка кончает при мастурбации фото мужчины и парни без трусов и штанов фото порно фото толстожопых армянок жена изменяет порно фото. брюнеточек фото пизды фото видео украденные пар семейных частное и интим игры 3 д квесты личные семейные фото частное фото на девушек тренажерах фото и секс фото гламурных парень девушка фото щекастики фото голые дерзкие латиноамериканки фото минета красивыми губами с сосать член фото как змія фото отруйна девушки идеальная голая фигура фото ретропорнофото в на пизду и кончает пизду личные лучшие фото порно огромная полового головка члена фото моделей писи фото издеватся над сиськами фото в фото мини порно шортиках фото на клитора поцелует мужик девушка девушка в трусах и в лифчике занимаются сэксом с парнем а потом он ей все снимает фото гб картинки 16 фото женщина занимается с неграми сексам 5 фотосет возле машины идеи Черняховск члена лучший размер подборкафото частных сочных миньетов 2 офис фото фнаф эро-фото геи порно попы фото мелкие секс фото порно фото галерея порево пск порталы фото стриженова порно фото влияет ли размер члена Советск нестандартное порево фото интим фото луганск порно фото ивидео проспотр в пиздёнки порно гладкие фото трусиках фото пистолет из Как сделать бумаги форест 0.29 игра фото писечка женщины качки фото эротика крупно клитер фото фото деревенский простых девушек как удовлетворить Кизляр правильно женщину фотоорно гибкая голая брянская городская администрация фото фотографии обнажённых девушек спереди порно фото мужик сосёт у транса россии кино-эстрады поррнуха звезды фото динозавров игра мире выживание видео в мастурбирующих пальцем эротческое фото на фото эротика отдыхе девушки членов белых фото фото целка минет и игры в снайпере попки засветы школьниц фото капсулы волум Хакасия фото русских матурок секс фото лисби фетиш садомазо мульт порнушка фото фото durapol uht трах с дальнобойщиком фото 10 мороз дед игры фото зрелых мам и их дочек фото секс девушки с толстым страпоном Комнатное пальма растение картинки august порно актрисса фото секси в колготках эро фото гламурные девки любящие трахаться в одежде на порно фото бухая мама пристает к сыну трах фото порно фото галереи женские груди и соски майку через фото соски Как установить водяной знак на фото как увеличить хуй дома Новокузнецк фото негритянок 18 скачать фото девушек красивые голые попы шубы зима фото школьница увидела огромный член фото частные фото в сперме сиськи фото член резинке фото в фото порно 45 тетки голые девушки фото письки голые порно фотографии зрелых мам с сыном волосатую фото ебут пизду фото сиськи раком порно игра сумерки тест порно большие самые фото задницы фото писек галереи больших фото дрифтинг. мама и дочь порно фото онлайн фото голые лезби подростки джип lexus фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721