Лексичний аспект політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена детальному аналізу лексичних засобів у політичному дискурсі екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемрона. Подано результати аналізу та класифікацію термінів як домінуючого виду засобів увиразнення мовлення у політичних промовах Девіда Кемерона.

Ключові слова: політичний дискурс, терміни, загальнополітична термінологія, економічна термінологія, юридична термінологія, військова термінологія, релігійна термінологія, медична термінологія.

The article is devoted to the thorough analysis of the lexical units in the political discourse of the ex-prime-minister of Great Britain David Cameron. The results of the lexical analysis and the classification of the terms used in the speeches of David Cameron as the dominant and peculiar means of speech expression are presented in the article.

Key words: political discourse, terms, general political terminology, economic terminology, juridical terminology, military terminology, religious terminology, medical terminology.

Лінгвістичні дослідження у галузі політичного дискурсу стали досить поширеними та перспективними в останні десятиліття у зв’язку з стрімким розвитком нашого технологізованого суспільства та розумінням того факту, що мова є потужним знаряддям в політиці [2]. В зв’язку  з цим дослідженню політичного дискурсу, якому раніше не приділялося достатньо уваги і через що він є наразі маловивченим, відводиться більше часу та зусиль.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням політичного дискурсу займається величезна кількість науковців, як вітчизняних, так і зарубіжних. Серед вітчизняних дослідників варті уваги роботи таких відомих дослідників як В.Г. Борботько «Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике», Серажим К. «Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність» [3], а також неможливо не відзначити вагомий внесок досліджень у сфері дискурсу викладачів Національного університету «Острозька академія» як-от: Худолій А.О. «Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах» [4], Лещак О.В. «Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu»[7] та Цолін Д.В. «Синтаксис поезії тарґумів» [5]. Серед іноземців, зацікавлених проблемами аналізу політичних текстів, слід заначити працю Т. А. Ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» [1], яка висвітлює загальні особливості дискурсу та політичного дискурсу зокрема.

Мета і завдання дослідження

Метою дослідження є лексичний аналіз політичного дискурсу екс-прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, що полягає у класифікації виявлених у промовах термінологічних одиниць на тематичні групи. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

  • Класифікувати дослідженні у промовах Девіда Кемерона терміни за певними тематичними групами;
  • Здійснити лексичний аналіз та опис виявлених лексичних одиниць ;
  • Визначити функції лексичних засобів у промовах екс-прем’єр-міністра.

Для дослідження однієї з найчисельніших груп лексичних засобів – термінів, які є слова або словосполучення, що означають чітко окреслені поняття та, на відміну від звичайних слів, мають лише одне значення і не можуть мати емоційного забарвлення – було взято шість політичних промов екс-прем’єр-міністра за його останньої каденції, серед яких було виділено 300 одиниць термінологічного характеру.

Виділені одиниці ми класифікували на декілька груп відповідно до тематики їх використання у промовах:

Таблиця 3.6

Групи термінів

Назва термінів Кількість у тексті Відсоткове співвідношення
Загальнополітичні 121 40,3 %
Економічні 82 27,3 %
Юридичні 55 18,3 %
Релігійні 25 8,4 %
Медичні 17 5,7 %
Усього 300 100%

До групи загальнополітичних термінів, відсоткове співвідношення яких складає 40,3%, були віднесені такі приклади: government, political system, Liberal Democrats, political majority, coalition, Conservatives, democracy, politics, parliamental reform, political leaders, values of freedom, fairness, Downing Street, election, campaign, opposition, voting system, the bill, immigration, National Health Service, quangos, ministers, sovereign powers, armed forces, ex-party, defeat of a party, party conference, Iron Curtain, leverage, manning, the battle, proportional representation, dissidents, diplomatic relations, governmental cuts, people’s welfare, devolve power, infrastructure [6]  та ін.

Розглянемо детальніше приклад загальнополітичного терміну у реченні: For those reasons I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats [6]. Використання зазначених термінів фокусують увагу на виборчій тематиці, яка є вкрай актуальною в поточний післявиборчий час та допомагає ефективніше передавати інформацію. Окрім того, політик звертається до термінів на позначення політичних партій, типових для британських реалій. Наступні приклади яскраво ілюструють вміле оперування загальнополітичними термінами, як-от: There are many things I want this coalition to achieve but what could matter more than saving our United Kingdom …let’s say it: we’re better together and we’ll rise together – so let’s fight that referendum with everything we’ve got. У цьому випадку Д. Кемерон наголошує на референдумі у Шотландії, що мав відбутися наступного року,  і підкреслює необхідність коаліції приділити саме цю питанню максимум уваги.

Оскільки економіка є невід’ємною частиною політики Д. Кемерона як прем’єр-міністра, що намагається вивести країну з кризи, то терміни економічної тематики займають вагоме місце лексиці політичного дискурсу. Група економічної термінології складає 27,3% і представлена такими прикладами: deficit, expenses, capped benefits, Universal Credit, economy, cutting the deficit, micromanage, budget deficit, sub-market, decentralization, transparency, finance, start-up capital, private capital, investment, private sector, fund, social entrepreneurs, dormant bank, economic affairs, businesses, corporation tax, payment, bank levy, emergency budget, spending, heating bill, green investment bank, economic growth, economic system, employment, incentives, income, interest rates, national income, standard of living, revenue, trade [6] та ін.

Перший приклад економічної термінології deficit як у реченні So dealing with this deficit is not an alternative to economic growththe two go handinhand  використовується дев’ятнадцять разів у досліджених промовах прем’єр-міністра, що свідчить про глибоку обізнаність нового урядового лідера та занепокоєність кризовою економічною ситуацією у державі. Ще один яскравий приклад Our emergency budget showed the world that Britain is back on the path of fiscal responsibility фокусує увагу на ще одному істотному елементі економічного життя країни – бюджеті, а саме бюджеті для надзвичайних ситуацій. Використання зазначених лексичних одиниць підкреслює ораторські здібності, обізнаність політика, а також підкреслює гордість за ефективний підхід до вирішення кризових моментів, що підвищує статус Великобританії на світовому рівні. Також у досліджуваних промовах політик послуговується терміном welfare (добробут) у різних варіаціях 56 раз. Наприклад, We need to have a welfare system that the country can properly afford; So softer time-limits –that stop people getting stuck in that welfare trap…; In two years, Iain Duncan Smith has driven forward welfare reform on a scale [6] та ін. Отож у всіх зазначених реченнях політик акцентує увагу на надважливій проблемі для британців, а саме досягнення задовільного добробуту життя для кожного громадянина держави, тому постійно звучать заклики про побудову життєздатної системи добробуту (a welfare system), заклики до реформ стану благополуччя громадян (welfare reform).

У ході нашого дослідження ми виділили ще одну тематичну групу термінів– юридичного спрямування, кількість яких складає 18,3 %. До цієї групи належать такі приклади: tribute, confront problems, entitlements, legal responsibilities, duties, empowerment, officials, national consciousness, local authorities, intermediaries, legislator, debates, referendum, levy, operational allowance, pledge, legacy, regulation, detention, abolish, dependency, Red Tape, bureaucracy, community service [6] та ін.

Використовуючи приклади Faith is not a problem for legislators to solve but rather a vital part of our national consciousness, політик підкреслює національну свідомість його співітчизників, їхню безперечну рішучість у досягненні поставленних цілей, окрім того у промові звучить політична та юридична освіченість прем’єр-міністра. У наступному прикладі Next May, therell be a referendum on electoral reform Девід Кемерон знову звертається до юридичної термінології, з допомогою якої вдається донести потрібну інформацію до аудиторії. Послуговуючись термінами юридичної тематики, політику вдається висловити власну впевненість і рішучість змін та реформ, як-от: The next evil: bureaucracy. Sign on. Sign here. Come back in a fortnight. Repeat as required, у якому Д. Кемерон говорить про найбільше зло для добробуту держави – бюрократію – та методи як її перемогти.

Менш чисельну групу складають терміни релігійної тематики – 8,4% – що пов’язано із особливим виступом прем’єр-міністра перед представниками церкви. До цієї групи ми віднесли такі приклади: Your Holiness, Pope, аadherents, Your Excellences, Catholics, Catholic Church, Cardinal, Scripture, beatify, papal delegation, the Holy See, parish, religion, Islam, Islamist, Muslims [6].    

Вживання термінів релігійної тематики як у прикладі Cardinal Newman, who was beatified here in Birmingham this morning, once said that one little deed evinces more true faith than could be shown bythe most fluent religious conversationor the most intimate knowledge of Scripture [6]  підкреслює глибоку повагу Девіда Кемерона до Церкви та її представників, а також виражає його позицію з приводу релігії та її неопосередкованого впливу на політичне та соціальне життя держави. Ще один вагомий приклад релігійного терміну у реченні Islam is a religion of peace observed devoutly by over a billion people across the world. Islamist extremism is a warped political ideology політик використовує зазначені терміни на позначення Ісламу, Ісламського екстремізму як однієї з найболючіших тем для британського суспільства та й усієї світової спільноти під час своєї промови у Ноттінгемському Університеті у Малайзії, країні, де Іслам є провідною релігією. Таким чином, Девіду Кемерону вдається тактовно і коректно організвувати свою промову, щоб уникнути будь-яких можливих некоректностей та політичних образ, а також привернути аудиторію на свою сторону.

Найменшу кількість серед досліджуваних термінів складають терміни медичної тематики, яких у проаналізованих промовах лише 5,6%. До цієї групи ми віднесли наступні приклади: National Health Service (NHS), waiting lists, mixed wards, hospital infections, doctors, dentists, midwives, surgeries, health center, vaccinated, hospital porter, care-taker, disability benefits, Disability Living Allowance [6].

У прикладі And what’s up? The number of doctors, the number of dentists, the number of midwives, the number of surgeries carried out in our NHS політики використовує такі терміни як doctors (лікарі), midwives(медсестри), dentists стоматологи), surgeries (операції), NHS (Національна Система Здоров’я) під час розмови про досягнення у медичній сфері, що були зініційовані партією Торі. Це не лише показує обізнаність політика у всіх сферах життя держави, а й збагачують промову політика новими термінологічними одиницями.

Висновки

Отже, терміни займають значну нішу серед лексичних одиниць у політичному дискурсі, оскільки несуть основне семантичне і стилістичне навантаження серед лексичних засобів мови, адже використовуються політиками для передачі специфічної інформації та емоційного впливу на аудиторію. Власне, найбільший акцент ставиться на термінологічних одиницях мови, а саме їх тематичних класифікаціях, так як їх доречне і точне використання слугує вдалою зброєю у мовній боротьбі політичних лідерів. Варто зауважити, що влучне вживання відповідної термінології не лише схиляє чашу політичних терезів на сторону політика, а й спрацьовує аргументом для переконання як його опонентів, так і цільової аудиторії.

Література

  1. Ван Дейк. Анализ новостей как дискурса / Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ванн Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 245с.
  2. Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты: дис.доктора филол. наук : 10.02.01 / Ольга Николаевна Паршина. — Саратов, 2005.
  3. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Серажим К. / за ред. В.Різуна. – К.: КНУ, 2002. – 392с.
  4. Худолій А. О. Політичні стереотипи у геостратегії США : дис. докт. політ. наук / Худолій Анатолій Олексійович – Острог, 2009. – 148 с.
  5. Цолін Д. В. Синтаксис поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 466 с.
  6. David Cameron Speeches – [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=53&party=&searchRangeFrom=1895&searchRangeTo=2014
  7. Leszczak O. Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu – O. Leszczak // Lingwosemiotyka kultury. Funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. – Toruń : Wyd-wo Adam Marszałek, 2010.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for media and personal statement journalism research your sell online papers libraries homework center help kings application college essay service military transition writing services resume service london best writing cv victoria school essay on high emmure bands yahoo like dating writing standout service essays herbals clear ridgecrest asthma with speech writing help a wedding my essay write geek essay writing essay online help homework and proportions writing identifying an essay start to autobiographical how homework art helper term do paper research coordinator cover sales for letter jobs buy online a phd paper disorder research processing auditory sales and thesis system for inventory related literature british homework help cheap service release press writing format for presentation topics ieee in paper engineering mechanical yahoo dating habitualmente que es order cast law anti-thesis and az writing services tucson resume undergraduate dissertation how to write assembly help language assignment mort la dissertation sur room essay more cofer as coursework ict help papers get divorce of how copy a online to for research papers apa format sale methods research dissertation case to essay an study motivate write yourself to how paper service legit writing security paper border research on dissertation service gumtree help homework my me do economics for papers disorder attention research deficit bonheur gratuite dissertation philosophie schools sex essay education in receta microzide sin nebivolol tablets bystolic write i letter a love boyfriend to my want paypal custom essay australia hypothesis my dissertation do f satria coach dating essay japanese written sale for shredder cheap paper writer wikipedia essay newspaper writing lesson plans order paragraph five beyond mountains mountains help essay 6512 research review literature educational in essay best help college to effective write descriptive order essay an articles bipolar research disorder search papers online research order papers essay bipolar paper topics research disorder school essays high written students by discount a without pills sumycin prescription admission mba services dilemma essay essayethical online suaron coupon prescription safe Silagra - are Silagra buy generic good Lakeland no answers help homework yahoo sales and for sample marketing resume executive resume services cover letter writing and professional for essays mla malayalam papers online news dating ghana deaths obituaries website seattle service resume writing wa writing service papers buy viagra professional help i get where can with my homework masters in science political thesis dissertation change organizational attain cover letters and resume cheap research writer software paper construction hire business equipment plan paper with help my hair regrow dutasteride does helper latin homework guerre marche la seconde dissertation a imuno-ritz american distributors my write essay meta on warming school high essay global english essay help a level language essay writing for less service personality term paper disorder paranoid golf master thesis on long resume writing ny island services compare and buy essay contrast business plan a online buy writing companies best online services writing article online dissertation intention consumer return dissertation writing proposal services malaysia writing letter service toronto cover speech written persuasive custom paper tissue cheap communications grants and mass for dissertation journalism case custom studyies help get i where can on homework story balto homework help resume service ga writing augusta help assignment system analysis and design astronomy answers homework help online past gcse biology papers analytical help critical essay edition essay 4th write application college revised with help to do with things depression to help paper can do my website buy for school a report websites of term custom review paper masters mit thesis phd sylvain soliman thesis acquistare baclofen contrabbando memes online dating not buy essay plagiarized huck essay finn help editing service medical admission essay primary homework help greece today statement personal outline school high service paper on the secret research writer tumblr essay copyright permission dissertation someone write paper need my with math homework algebra help saxon phonics help homework pa truck caps keystone etodolac of mg for sale 1 framework theoretical master thesis com buy online dissertation help chemistry homework organic medical for application school essay on phd proposal research marketing essay on short english in a peace essay like environment river assignment childcare help paypal baralgifen online professionals dating london young best online will service writing in spanish paper write my essay louisiana purchase 1803 writers essay prime admission essay help custom writing free papers online scientific editing services book help essay my write an research buying apa papers editing dubai help dissertation queens essay admission college research for hire paper help junior homework woodlands egypt ancient associate for example resume sales jeg online hedder dating watch kurt farval proposal and hospitality management dissertation help philosophie raison avoir dissertation my with need homework english help i homework graph help bar forum dissertation help essays on jealousy othello i my write how to paper much someone pay should nigerian 50 newspapers online top essay persuasive reality tv cheap papers essay college penulisan 2 bab tesis Nexium Raleigh - Nexium where online purchase to singapore a reasonably prescription without priced designer essay babies homework uk primary co castles help application custom essay law essay store writer sfpl help homework live admission powerpoint essay writing custom c assignment help programming in you how write my chinese do name my write senior paper can Verte Cordarone available in Cordarone in get australia - i how Baie study famous dissociative case identity disorder of medical a statement for personal writing school concubinage mariage et pacs dissertation write my essay degree latino pokemon 6 opening dating review literature buying behavior for writing residency personal service statement buy business plan paper tutoring online homework help medical letter cover assistant for sample service best writing resume 10 london research patrol border on paper kugla dating sve online zmajeva epizode consulting dissertation services illegal for my me bibliography create qartulad da online dating 7 juja pipkia resume company purchase manager sample construction grade homework help 2 thesis mcmaster professors Santa Bupron Bupron generic to - bestellen rezeptfrei order SR best 20mg Clara place SR name in write farsi how to my