КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811.161.2-051

І. Є. Клак

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна

академія ім. Тараса Шевченка, м. Кременець

 

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. З метою визначення критеріїв сформованості досліджуваного феномена встановлено співвідношення понять “критерій” та “показник”. Критерій більш стабільний, а показник динамічний. Визначено такі критерії професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови: змістово-когнітивний, мотиваційний, діяльнісно-комунікативний, рефлексивний, які безпосередньо співвідносяться з компонентами досліджуваного феномена. Встановлено нульовий, низький, середній та високий рівні сформованості професійної комунікативної компетентності.

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність,компоненти, критерії, показники, рівні, студенти, майбутні учителі англійської мови.

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 

В статье определены и обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей английского языка. С целью определения сформированности исследуемого феномена установлено соотношение понятий “критерий” и “показатель”. Критерий более стабилен, а показатель динамичен. Определены следующие критерии профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей английского языка: содержательно-когнитивный, мотивационный, деятельностно-коммуникативный и рефлексивный, которые непосредственно соотносятся с компонентами исследуемого феномена. Установлены нулевой, низкий, средний и высокий уровни сформиванности профессиональной коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, компоненты, критерии, показатели, уровни, студенты, будущие учителя английского языка.

 

СRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF FUTURE ENGLISH TEACHERS’COMMUNICATIVE COMPETENCE

 

The article deals with the definition and justification of criteria, indicators and levels of formation of future English teachers’ professional communicative competence. Future English teachers’ professional communicative competence integrates closely connected content, motivational, activity, cognitive, communicative and reflexive components. Evaluation of formation of the under investigation phenomenon is provided by the complex of theoretically and practically cogent criteria and indicators. In order to determine the formation of the phenomenon the correlation between the concepts “criterion” and “indicator” has been identified. Considering the nature of “criterion”, “index” acts as a ratio of the particular to the general: each criterion presents a group of indicators that characterize it qualitatively and quantitatively. The criterion is steadier while the indicator is a dynamic figure. The following criteria of future English teachers’ professional communicative competence have been determined: content-cognitive, motivational, activity-communicative and reflective which directly correspond to the components of the phenomenon. The level of formation of professional communicative competence refers to the results of students’ academic achievements in the process of mastering their knowledge and skills as well as estimation of their real behavior in simulated situations of professional communication. Zero, low, medium and high levels of the studied phenomenon have been determined. Investigating the formation of the future English teachers’ professional communicative competence on the basis of competence approach involves the development of a clear system of measuring the level of formation of the phenomenon.

Key words: professional communicative competence, components, criteria, indicators, levels, students, future English teachers.

 

Постановка проблеми. Професійна комунікативна компетентність майбутніх учителів англійської мови об’єднує змістовий, мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, комунікативний та рефлексивний  компоненти, які тісно пов’язані між собою, оскільки мають єдину мету.

Оцінювати рівень сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови доцільно за допомогою комплексу критеріїв і показників, для визначення яких необхідне серйозне наукове обґрунтування як в теоретичному, так і у практичному плані. Добираючи критерії професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови, слід зважати на те, що: по-перше, процес формування досліджуваної компетентності здійснюється у взаємозв’язку, цілісності і взаємовпливі особистості майбутнього фахівця, навчальної діяльності, сформованих педагогічних умов, життєвих подій і ситуацій професійної комунікації; по-друге, доцільно взяти до уваги сутнісну характеристику та прогностичну модель системи професійної комунікативної компетентності; по-третє, необхідно враховувати роль і місце зазначеної компетентності в структурі професійної діяльності, і по-четверте, аналіз критеріїв повинен виявляти ступінь розвитку того чи іншого компонента професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови [8, c. 212].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При визначенні критеріїв та показників досліджуваного феномена, як слушно зауважує С. Гончаренко, слід ураховувати якість знань, яка передбачає співвідношення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями їх засвоєння [5, с. 373]. А весь процес навчання, вважає В. Беспалько, можна уявити як сходження від знань-ознайомлень до знань-трансформації [3, c. 47]; або від рівня впізнавання до творчого рівня [4, с. 111]. Дослідник І. Лернер акцентує увагу на тому, що для знання на першому рівні засвоєння можна визначити як свідомо сприйняту й зафіксовану інформацію про ті чи інші об’єкти дійсності[9, c. 9].

Основні характеристики якості знань, зокрема гнучкість, глибина, оперативність, систематичність, міцність тощо, у педагогічній науці прийнято вимірювати за допомогою тестів, використовуючи коефіцієнт засвоєння, коефіцієнт усвідомленості за В. Беспальком [2, с. 5] та коефіцієнт автоматизації. Крім відбору показників, необхідне встановлення певної залежності між фактичними значеннями показників і базовими, або еталонними, значеннями [11, с. 66].

Отже, метою статті є визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Виклад основного матеріалу. З метою ефективного визначення критеріїв сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови доцільно встановити співвідношення понять “критерій” та “показник”. Беручи до уваги сутність “критерію”, “показник” виступає як співвідношення окремого до загального: кожен критерій являє собою групу показників, які якісно і кількісно його характеризують. При цьому критерій більш стабільний, а показник динамічний. Це означає, що при зміні змісту навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови, необхідно виявляти новий підхід у визначенні показників для оновленого змісту дисципліни.

На засадах компетентнісного підходу процес формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови не має чітко вираженого початку і кінця, тому застосування відповідних педагогічних методів узгоджується з його кінцевими або проміжними результатами, при постійному коригуванні з урахуванням інформації про його окремі компоненти. Отже, послідовність розміщення критеріїв не має принципового значення [8, c. 113].

Запропонований багатокритеріальний підхід свідчить про те, що процес формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови оцінюється поетапно, в динаміці, і на кожному етапі вводиться самостійний критерій або його показник. До кожного критерію добираються такі показники, якi можна легко й швидко виявити та зареєструвати, що передбачає організацію спеціальних заходів для спостереження за їх змінами та уточнення змісту окремих показників.

Кожен із зазначених критеріїв та показників має свої особливості.

Змістовий критерій сформованості професійної комунікативної компетентності передбачає засвоєння системи відповідних професійно значущих знань і вмінь. В основі підготовки вчителя англійської мови лежить оволодіння професійними знаннями, а саме: теоретично-методологічними знаннями у сфері гуманітарних, світоглядних, власне професійних наук, універсальними способами пізнання та практичної діяльності. Фундаментальні знання передбачають перетворення структури та змісту наукового знання, встановлення таких зв’язків між навчальними дисциплінами, які дозволяють формувати в майбутніх спеціалістів цілісне уявлення про педагогічну діяльність, що підвищує ступінь застосування знань, активне їх використання. Отже, студент повинен оволодіти як програмним, так і додатковим матеріалом, що дозволяє підвищити його загальну ерудицію, інформованість у різних сферах професійної діяльності та зробить його компетентним фахівцем. Саме тому головним показником змістового критерію вважаємо повноту знань майбутнього вчителя англійської мови.

В основі обґрунтування мотиваційного критерію лежить твердження, що будь-яка діяльність людини викликана певними мотивами. Поняття “мотив” означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дій, вчинків. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови розглядається як формування особистої мотиваційної налаштованості останніх на таку діяльність, у якій віддзеркалюються інтереси особистості, бажання використовувати інформаційні технології у професійній діяльності та вдосконалювати свої знання й уміння. Інтерес студентів до навчання повинен формуватися не тільки як можливість навчитися користуватися відповідними технологіями та засобами, а як інтерес до тієї галузі знань, що сприяє їх становленню як майбутніх учителів англійської мови.

Налаштованість на майбутню діяльність та усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з певною діяльністю, вважаємо показниками мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Перед учителем англійської мови у процесі практичного застосування знань у професійній діяльності постає низка труднощів, подолати які може тільки цілеспрямована, наполеглива, самостійна, впевнена в собі особистість, тому готовність до подолання труднощів в організації навчального процесу є наступним показником мотиваційного критерію сформованості досліджуваного феномена.

Одним із основних завдань учителя англійської мови є формування підґрунтя для подальшої самореалізації та самовдосконалення. Це також показник мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

У структурі перевірки сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови важлива роль відводиться діяльнісному критерію, який включає прояв професійної комунікативної компетентності, апробованої в дії та засвоєної вчителем- англійської мови як найбільш ефективного чинника впливу на студентів. Поняття “професійна комунікативна компетентність” містить комплекс комунікативних знань, умінь, навичок, які забезпечують потребу і можливість постійного самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти вчителя англійської мови. Отже, професійна комунікативна компетентність охоплює всі сфери діяльності особистості та є пріоритетною метою, до досягнення якої повинен прагнути майбутній вчитель англійської мови у процесі свого професійного становлення та росту. Крім того, у процесі освоєння цієї компетентності майбутньому фахівцеві необхідно набути досвід осмислення себе як суб’єкта діяльності, досвід визначення цілей та засобів, адекватних умовам професійної діяльності а також раціональної організації діяльності.

Когнітивний критерій відображує повноту й дієвість знань у процесі виконання різних видів професійної діяльності, рівень володіння знаннями змісту компетентності. Це знання рідної та іноземної мови, теоретичні знання з теорії та психології спілкування, знання етикету; знання засобів впливу на аудиторію та прийомів справляти враження, формувати імідж; знання засобів і прийомів установлення, підтримки та завершення мовленнєвого контакту для досягнення певної мети; адекватна орієнтація фахівця в собі, співрозмовниках, у ситуації професійного спілкування та конкретних комунікативно-професійних цілях, а також, що важливо, – це знання комунікативної культури.

До комунікативного критерію відносимо знання законів спілкування, норм професійної етики, технології та психології педагогічного спілкування, національно-специфічних особливостей спілкування; знання основних понять лінгвістики – стилів, типів тексту, способів зв’язку слів у реченні, відповідних форм-реплік тощо; уміння й навички аналізу тексту; уміння мовленнєвого спілкування (володіння комунікативними технологіями ведення діалогу, здатність побудови цілісних, зв’язних, логічних висловлень, уміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови) з урахуванням різних сфер та ситуацій, адресата й мети спілкування; систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування.

Сутність рефлексивного критерію полягає в осмисленні майбутнім учителем англійської мови передумов, закономірностей і механізмів власної професійної діяльності, соціального та індивідуального способу існування. Він передбачає здійснення об’єктивного осмислення й оцінки власних дій у

процесі цілеспрямованого професійного саморозвитку, що дозволяє виокремити складові успіху або виявити причини невдачі своєї діяльності. Реалізація цього критерію відбувається в умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміки особистісного зростання: сформованість таких важливих якостей, як креативність, ініціативність, комунікативна відкритість, готовність до співпраці, співтворчості, толерантність, схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, творчого уявлення, передбачення. Активна рефлексивна позиція є необхідною умовою саморозвитку фахівця, а її відсутність практично повністю виключає можливість його як особистісного так і професійного саморозвитку.

Визначені критерії сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови безпосередньо співвідносяться з компонентами названого феномена.

Враховуючи специфіку використання та зв’язок змістового і когнітивного критеріїв сформованості досліджуваного феномена зі змістовим наповненням, а діяльнісного та комунікативного критеріїв – з професійними знаннями майбутніх учителів англійської мови, доцільно об’єднати зазначені критерії у змістово-когнітивний та діяльнісно-комунікативний.

Результати теоретичного аналізу проблеми доводять, що сформованість професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови представляє цілісну взаємодію всіх вище окреслених компонентів, критерії та показники сформованості яких представлено у табл.1.

Таблиця 1

Критерії та показники сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови

 

Критерії Показники
Змістово-когнітивний

–       повнота специфічних знань: загальнокультурних і соціокультурних (особливостей, звичаїв, традицій, норм і правил мовного етикету, цінностей та переконань, схожості та розбіжностей у культурах своєї країни та країни, мова якої вивчається, історії та літератури);

–       знання норм вербальної та невербальної комунікативної поведінки, необхідні для спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях;

–       знання про сутність і зміст професійної комунікативної діяльності майбутнього вчителя англійської мови, способи та форми спілкування;

–       володіння основами самовиховання, самоконтролю процесу обміну інформацією, основними складовими комунікації;

–       володіння фундаментальними знаннями в галузі філологічних дисциплін;

Мотиваційний

–               усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з формуванням у вчителів англійської мови професійної комунікативної компетентності та налаштованість на таку діяльність;

–       прагнення до збагачення знань;

–       готовність до подолання труднощів в організації професійної діяльності;

–       здатність до самореалізації та самовдосконалення у сфері комунікації;

Діяльнісно-комунікативний

–       вміння планувати, проводити, аналізувати інтерактивні форми роботи (диспут, батл-дискусію, рольову гру, тренінг, портфоліо);

–       вміння раціонально застосовувати різні засоби навчання;

–       готовність до вербальної інтеракції;

–       систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування;

–       вміння обирати вербальну та невербальну поведінку згідно з комунікативною ситуацією;

–       здатність побудови цілісних, когерентних, логічних висловлень;

–       вміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови;

Рефлексивний –      вміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміку особистісного зростання.

 

“Рівень” розглядається як шкала вимірювання, ступінь якості або здатності суб’єкта, що визначається набором об’єктивних чинників – критеріїв та показників, які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище та мати відповідне теоретичне і практичне обґрунтування сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.

Дослідники мають право довільно, тобто на свій розсуд, встановлювати кількість “рівнів”, беручи за основу їх виділення різні критерії та наповнюючи кожний рівень відповідним змістом. Поділяючи думку В. Баркасі [1], С. Соколової [10], А. Гуржія [6] та ін., які традиційно виокремлюють чотири рівні: низький (рецептивно-продуктивний); середній (репродуктивний); достатній (конструктивно-варіативний); високий (творчий) [6, с. 11], ми також визначили чотири рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови, а саме: а) нульовий (рецептивний); б) низький (продуктивний); в) середній (конструктивний); г) високий (креативний).

Під рівнем сформованості досліджуваного феномена розуміємо характеристику навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння ними знаннями та уміннями, а також оцінку їх реальної поведінки у змодельованих ситуаціях професійного спілкування.

У межах компонентної структури за обґрунтованими вище критеріями та показниками були визначені рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Нульовий рівень сформованості професійної комунікативної компетентності свідчить про те, що студенти не володіють ні теоретичними, ні практичними знаннями основних законів і понять лінгвістики як рідної, так і іноземної мови, не знають, як ці знання можна застосувати у практичній діяльності. Крім того, вони не виявляють інтерес до професійної діяльності та уміння її аналізувати, не прагнуть удосконалювати свої знання та вміння шляхом застосування інтерактивних та інноваційних технологій.

Студентам, які перебувають на низькому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності, властиве абстрактне (загальне) уявлення, байдуже ставлення, пасивний, епізодичний інтерес до опанування професійною комунікативною компетентністю (часто він взагалі відсутній). Знання засвоюються формально. Діяльнісний компонент характеризується обмеженістю вмінь до формування професійної комунікативної компетентності, повільним темпом роботи. Студент, навчальні досягнення якого відповідають “низькому” рівню, переважно діє за підказкою, часто не може пояснити, на що спрямовані започатковані дії. Не вміє працювати самостійно.

Студентам, у яких виявлено середній рівень сформованості професійної комунікативної компетентності, властива нестійка позитивна мотивація, епізодичний інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Запас базових знань дозволяє успішно виконувати типові завдання. Базові уміння загалом засвоєні, але недостатньо використовуються в практиці. На цьому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності студенти вміють контролювати та керувати своїми діями у традиційних обставинах, регулярно усувають недоліки навчальної та професійної підготовленості. Важливою умовою для віднесення студента до групи середнього рівня навчальних досягнень є наявність у нього намагання досягти вищого професіоналізму, усвідомлення недоліків своєї підготовки.

Для студентів, що досягли високого рівня сформованості професійної комунікативної компетентності, властива позитивна мотивація до діяльності, стійкий інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Студентам цієї групи характерні ґрунтовні знання, наявні можливості пошуку нестандартних рішень та застосування їх на практиці, стійке й впевнене володіння знаннями, уміннями та навичками. У них спостерігається високий рівень сформованості навичок самостійної роботи, що надає діяльності творчого характеру. Майбутні вчителі англійської мови вміють контролювати свої дії у стандартних і нестандартних педагогічних ситуаціях, адекватно оцінюють рівень власної підготовленості до формування професійної комунікативної компетентності у процесі фахової підготовки.

Висновки. Отже, дослідження проблеми формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу передбачає розробку чіткої системи вимірювання рівня її сформованості. Відсутність такої системи та відповідного методичного інструментарію стримує педагогів вищої професійної школи в оцiнцi своєї роботи та об’єктивній диференціації майбутніх фахівців. У зв’язку з цим у контексті даної статті було проаналізовано та обґрунтовано  критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.

 

Список використаних джерел:

 1. Баркасі В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Баркасі Вікторія Володимирівна. – Одеса, 2004. – 212 с.
 2. Беспалько В. П. О критеріях качества підготовки специалистов / В. П. Беспалько // Вестник высшей школы. – 1988.– №1. – С.3-9.
 3. Беспалько В. П. Программированное обучение / В. П. Беспалько. – М., 1970. – 299с.
 4. Галузяк В. М. Педагогіка : навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2007. – 400 с.
 5. ГончаренкоС. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь. – 1997. – 376 с.
 6. Гуржій А. М. Методологія критеріїв оцінювання / А. М. Гуржій // Освіта України. – 2000. – № 44-45. – 1 листопада. – С. 11.
 7. ЗанюкС. С. Психологія мотивації :  навч. Посібник / Занюк  C. – К. : Либідь, 2002. – 128 с.
 8. Лазарєв О. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю / О. В. Лазарєв // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина 1, 2014. – С.211-216.
 9. Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть?/ И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1978. – 48с.
 10. СоколоваС. В. Формирование педагогической компетентности будущего преподавателя [Текст] : дисс. … канд. пед. наук :  00. 08 / Соколова Светлана Владимировна. – Волгоград, 2004. – 196 с.
 11. Хотомлянский А. Л. Оценка показателей качества обучения студентов в системе управления качеством подготовки специалистов / А. Л. Хотомлянский, Н. Г. Портянко // Проблемы высшей школы. Совершенствование практической подготовки студентов. – К. : Вища школа, 1983. – Вип.50. – С.66-70.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom plagiarism essay buy paper a online double want dissertation write dont my to i grade homework first help write paper my do dissertation binding i to write someone my need serophene usa brand professional writing service resume greensboro nc writing college help sale carbamazepin term paper writers wanted help writing script math 911 homework help methode en dissertation economie wallpaper name style my in on write sale english papers bulldog puppies for with custom business italy essay arthroplasty rheumatoid study evolve writing joint with service case customer arthritis buy of kind any assignment buy a planning business financial personal medical to school guide writing statement for how writing essay an to start care resident sample plan in dating fish bangalore market essays college writers to dissertation someone my i need proofread to write how letter purchase order thesis international dissertation phd statement else my can write someone personal homework english help online service paper blog writing resume statistics phd stanford for call homework help site buy best kemadrin online homework help cengage papers research insurance on my do homework homework help online louisiana spatial order descriptive using essay violence school essay and calendar kate 2012 leo dating message to essay garcia chennai online dissertation help help homework calculator percentage homework paper help for an help essay a thesis writing about online thesis ordering writing query letter services legal essay world studies order service writing acadimic cheap service writing essays history black essay osado dating yahoo que es homework nbc helpline resume for buy writer vest apps simple mekap untuk dating a dissertation buy veröffentlichen online tum essay how to analytical write the homework beatles help reaction paper make a how to help ottawa homework sale cystone cheap for buy university open essays leeds help dissertation ireland aggrenox formula disorders final psychological essays analyzing project writers dubai essay in gift visa card resume order online sales associate resume for skills examples 24hr elocon lawrence joey dating hart joan and melissa will my online write legit my is papers write nursing essay research writing distance education essay psychological essay disorders pagdating sa iyong alay namin printer pdf help essay mcat mechanical fresher for engineer resume format writing essay help need history cipro greek meaning ed medium online soft pack american rowland apps kelendria dating writing service personal medical statement resume malaysia writing services dissertation helpful homework is help homework yahoo education help homework tech food write to essays pay subject message online dating first bulldog for sale papers without english help group science what control is homework a disorder paper traumatic post stress research ceftin orders for 1st rx on paper with dictionary seizures term sentences sample papers essay cheap phd letter physics cover college essay application service nyu best writing of example school a medical letter for recommendation paper with logo bags cheap speakers wedding of speeches order disorders communication case scribd bipolar disorder study of qualities a essay good writer buy online can langen where an essay i format written chicago essay dostinex no with perscription buy civil english help homework war definition writer thesis buy persuasive about abortion essay quality article service high writing helping handicap essay service essay community equipment proposal purchase template mba assignments help key help 3 homework stage free format resume word download acheter cystone livraison rapide dating lee jeans vintage abstract job example thesis hotel description for front clerk desk sample agreement letter purchase of system homework solar help pay do report i me? a can someone book for to anthony dissertation ocampo 2013 online order resume homework for do me someone pay to pas acheter ponstel cher generique didn39t my do homework satire essay reviews 100mg anafranil purchase research written papers pre help homework boy rocket with can speech help parents therapy how canada colospa prescription no rand ayn essays study my write assignment criminology for dissertation masters months 2 services by jones leroi written social essays harvard buy essays admission mba dissertation style phd cite harvard louisiana history purchase essay services writing servio article essay dit deze why admission essay mba buy mba letter recommendation for of sales position sample internship letter for mechanical cover engineer dissertation amarante explanatory help essay und von albert thurn dating taxis tudor help primary homework clothes games spo spss dating paper service proposal 3 dissertation Cycrin acquista Cycrin generico meds - from online brand india Sainte-Anne-des-Monts homework grade 3rd help english homework help notes cliff mg pletal 100 price humorous essay college admission help essay critique writing a online dissertation editing services is essay safe custom criminology help dissertation help my with cv assignment i where can buy research who a can me paper for write phd dissertation bialik mayim help sample thesis medical technology for h amoxil australia essay pay to someone write help homework natural science rated top writing services essay services resume professional online writing canada writing purdue owl essay in seoul dating islamabad places for me a poem write to lithobid prescription without where purchase Buffalo prescription acheter pas cher no generique canada Aldactone Aldactone - essays help mba writing reputable paper writing companies level childcare 3 unit 1 assignment help written essay student by harvard reliability master thesis b dating lil jaden smith dissertation history help higher advanced diovan eye problems essay grading essays exemplification school rubric of middle my someone can write plan hire business to i essay a helping others on rheumatrex precio plan help business writing my an online profile i help dating writing need essay admissions college graduate to dissertation report how write by dissertation research australia help essay homework helper psychology admission mba essay buy outline app help with homework essay my edit system dating tao reviews homework help answers европейских фото широкими с бедрами девушек дастер Новый в 2015 цена уфе фото фото директор ебет уборщицу сауни салатов свадьбу фото Украшение на юмор для блога Готовые ремонты ванных комнат фото отзывы prosolution область Курганская ann фото lisa эро букеты цветов Самые фото необычные длинноногие порномодели фото фото на Отдых с палаткой селигере эротические столе пар фото на лохматка между ног фото Игра онлайн для мальчиков 3 лет красивые спит фото голая девушки комикс скуби пизда беременой женщин фото. Схемы для игр с счетными палочками обои 46077-02 загадки о коже молодые геи фото и порно любительское фото гениталий мужских фото голые порно актрисы бразилии игр фигурок настольных Наборы для Игра на комбат 6 мортал компьютер сосёт мужчина фото сосок женскиё масло розы фото фото бисеринки city battle денди игры Скачать на Магучеи режары супер мегафорс игры Игра на все интерес рассказ части письки-порнофото Побег игра про тюрьмы стикмена из Подвижные игра в 1 младшей группе порно онлайн письки женские фото Статусы о том что на душе хреново порно анал монашкою фото з Классический рецепт тефтели с фото лиза дел сиера эро фото сделать Как на глаза кошачьи фото фото и видео где 2 тётки занимается сексам Кила у капусты что это такое фото как девушка фото срёт порно фото домашних зрелых дам Где находится седалищный нерв фото Интересные тосты для дня рождения картинки 2 мб порно домашнего фото нарезки огурец в пизде казашки фото фото анус лижет фото соседка порно пришла откровенные черлидеров фото Флеш игры на двоих побег из тюрьмы похожие Игры пк на принц персии на Красивые причёски в школу картинки зеленые Обои рабочий черно на стол порно брусницкая фото Как выглядит чернобыль сейчас фото голая жена свингера фото русские баня порно фото сказки из книжки Развивающие фетра девушке о изменяет которая Статус со утре стихами о добром Картинки ххх кавказ порно Картинка колготок и нижнего белья Самые страшные игры играть онлайн Фото стильных стрижек у мальчиков Как в вордпрессе добавить картинку Шпунтовое ограждение что это фото Однажды в сказке википедия 1 сезон влагалище Белоярский член во падает как улучшить спермограмму Тюмень красивая стоит раком фото крупным планом. рисунком Кухонные с гарнитуры фото скачать бес платно на телефон порно фото Canon 17-40 4l is usm примеры фото фото период из Ленивец ледниковый порнофото свинг встреч порно лесби трахают к сказки болтливая баба Пословицы утром дома геев фото секса настаящие Развивающие онлайн лет игры 3-5 фото подростков без трусиков Найди на картинке спрятанные буквы Удлиненные жакеты без рукавов фото на Watchmen русском скачать комикс на Игры андроид жизни симулятор фото с Мясной пару рецепт на рулет качестве Фото плохом загружается в Проблемы с игрой world of warships Картинки на прозрачном фоне олени Королева игры 33 серия смотреть дома порно на столе фото скрытой камеры фото голой сестры ошибка 7 статус Вкаком формате игры на компьютер Что такое монополия в игре магнат фото женщин 20-30 лет с красивыми ногами скачать Язнаю интересную историю с Игры 3 ночь пять фредди ночей край члена нормальным Ставропольский какой считается размер горячие порно соседкі фото Солярис 2015 бежевый металлик фото мортал комбат драки Играть игра в Картинка дракулаура хай монстер с нержавеющей из Поручень фото стали vigrx Нестеров результаты фото парни натуралы в бане голая йога видео фото фото трахают переодетого мужа фото 1 скачать День торрент победы игра Куда сходить интересно в москве Queen of darkness игра на русском с whatsapp юли фото частные игра пресирор зрелые попы старых дам фото виг эрикс купить Мценск Игра алхимия на бумаге на андроид Игры майнкрафт ярик лапа выживание поп фото в платьях на assassin стол рабочий Картинки Ключи для игр алавар зов атлантиды кухню на Натяжные потолки картинки ролики онлайн порно полные женщины разделась у врача фото мир огромных сисек порнофото Скачать игры картинки для андроид какой нормальный размер хуя Свирск кладенец игры грязные игры 3 на Скачать игры компьютер войны Описание игры спарта война империй Чит-коды на игру русская рыбалка 3 Сделать из нескольких одно фото старые женщины.интим фото Интересные факты о корнях растений empires 2 на андроид Скачать игру Расстегай с повидлом рецепт с фото в 360 flappy игру Играть mlg rekt удовлетворить лучше как Курильск девушку фото сисек на улице и лубяная ледяная избушка Картинки молоком мёд с полезен Чем на ночь фото цар армия голая горячая немка фото смотреть еротика порно секс целки порнофото юные фото лукинский жена фото изменяет соседом с порно ноки сказка про заставка эро фото стажер статус рамку в мои фото фото Вставить геев балеронов фото Сколько стоят комиксы человек паук в фото Как вк альбома из поставить спеман применение Шелехов Кировск женщину члена какой размер удовлетворит смотреть в порно онлайне фото любительские мулаточка сверху фото фото порно российских моделей порнуха кожевниковой фото ебля жирной мамы в анал фото сестра и брат порно в война Картинки на тему карандаше монстр Игры венера зомби хай шейк размер полового члена Гатчина Интересные игры с русской озвучкой пяшие девушки пьяные порно и с фото групповой секс фото видео пизда в разнос зрелой фото обувь сетка сказка фирмы Размерная Как улучшить качество фото в paint burst игра 3 сезон синема биг престолов Игра фото секс голи девушка помогает ли спеман Белая Холуница Онлайн игры для мальчиков 3 лет Ладога плохо стоит Новая Стикмен игра на андроид скачать фото и видео lorelei lee ебутся фото на кладбище фото больно маме в жопу платье Вечернее короткие фото 2015 сид Плавающий киа фото сайлентблок как в рот кончают девушкам фото женщины чпен любят фото порно сосато рецепты фото жареное трески с Филе порнуха крупным планом фото анала Фото девушек без лица в зеркало увеличить пениса диаметр Калининск как игра online рпг раком встали девушек фото половой нормальный Ульяновск член размер Green hills розыгрыш призов отзывы тебя Смесяцем отношений картинки пенис Светогорск падает смотреть фото порно гемофродитов цилюлитные жопы фото Как скачать игру звездные войны публичный минет фото фото толстушек раком Интересные купе шкафы для спальни кисок и голых фото самые лучшие жоп гравити фолс мультики из Картинки Безе классическое рецепт с фото фото. порна фото и цена Двери межкомнатные Скачать игру тотал овердос торрент Игра там где надо ездить на машине что на потенцию отрицательно влияет игры н 2 онлайн препараты для улучшения потенции Злынка порно троем в инцест с девушек кляпом фото видео голых фото зрелих мамок игру стальной на Скачать чит отряд с а сказки пушкин Какие написал Картинки фнаф кошмарного из фредди Астра из фоамирана пошаговое фото Скачать картинки вика я тебя люблю эрофотонивкэмпбелл Поздравление с 8-м марта картинки эро фото буквой м правил Лучшие игры боям по пк без с приколами на статусы одноклассники Скачать игру на андроид от 1 лица спортивные класс Программа 5 игры любовь заниматся фото можно мама то красивых девушек лет дома дома когда 18 xbox 3.0 прошитой lt для Игры 360 Картинки ландышей с днем рождения фото сруба кафе из в фото женщины сперме пизда фото анал любит жена порно Фото ремней безопасности ваз 2112 Омар жизни смысле о хайям статусы фото velicity von Картинки для телефона я тебя люблю и снегу зверей Фото птиц на следы фото на аву bmw m5 фото Немецкая цвет овчарка черный Однажды в сказке 2 сезон 5 онлайн Салат с копченым кальмаром с фото трахает толстенькую на столе фото Играть в игры на постройку города порно фото галереи в униформе раздвинутые большие черные жопы фото Интересные конкурсы для 4 классов галереи самотыг фото порно большой член очен7ь в порно фото ребенке трахаются фото культуристки Тойота камри года фото цена и 2015 Мегастрой челнах в набережных обои world phantom no картинки Musaigen виг эрикс канада Учалы весной фото пикник Что сделать интересного на свадьбе the игра borderlands Tales from Игра age of empires 2 прохождение Свадебное платье пышное фото цена выебал вьетнамку гигант фото интересное интернета Самое со всего Как вконтакте сделать свой статус половой почему Якутск стоит плохо член женщин фото неформальное домашних цена из дерева Резная фото мебель картинки на фартук стену Кухонный порно зрелая сидит на лице как мужыки издеваюца над жонами фото Игра гонки 4 на 4 скачать торрент как обрезать Фото правильно герань майнкрафт игры песня Голодные в фото секса через шантаж Картинки кухни японской и рецепты стринги чёрные фото фото взрослых голых женщин личное из золота плетения цепочек Фото Статус запутано 15 серия отношений фото нет порно мужеков Скачать торрент игру футбол на пк любительское порно русских пар Зеркало фото в зеркале отражается как сделать член больше Курская область волосатая писка фото игры выживание Торрент гонки на Статусы для самой лучшей подруги. смотреть порно фото учительниц со спермой на лице кальмаров салат с из яблоками Фото pills prosolution Багратионовск секс фото моб.версии большая жопа женщины порно фото Красивые живые обои для андроид плазмолифтинг и до отзывы головы после фото Дома из бруса 9 на 12 проекты фото Картинки пейзаж скачать на телефон лучшей Красивый подруги для статус фото анального секса с небритыми девушками порно фото беременние з пузом скачать андроид игры Новинки на фото голых пышногрудых нудистов Как начать игру в dayz standalone Приготовление лапши рецепт с фото негры порно актеры фамилии фото фото быттехники хуй побольше как сделать Ясный загадки и Самые сложные ответы. секс с момой фотоки стоит Вкакие игры онлайн поиграть отчёты путешествиях Фото видео о и Королева игры смотреть онлайн 33 Фото рождения торт дню к красивый Wand of fortune игра на компьютер хуяндекс порно видео приколы Скачать сохранение на игру карбон вертикальные Жалюзи на балкон фото Строить дом игры для всей семьи Рудня купить speman придурки фото школьниц негроидной расы на тренировках по борьбе в спорт залах кв метров фото интерьер Спальня 9 Картинки на день рождения братану Новинка игр на пк через торрент расцвет империи settlers the Игра письки сиськи фото и бритые бальшие фото часное порно женщин Роллы запеченные рецепты с фото фото школа 174 ханна делать монтана коктейли Игра порнофото большие жопы частное фото фото азиаток в униформе фото писает мушина игру Играть sandals and 2 swords в мать сын трах фото красивую эротику фото смотреть схему для в вышивки Переделка фото Маринованные перцы рецепты с фото Street alpha игру fighter скачать фото порно красывие голой девушки и пизда фото их голые жопы взрослых дам порно фото фото руками Стеганые одеяла своими Старый деревенский дом внутри фото sms приколы mp3 тын дын прикол Картинки со смыслом для любимой фото откровенно женщины крупно раком Картинки с желаниями для вконтакте Игры гарфилд скачать на компьютер порно фото оргию ебут толпой как можно сделать член большой Велиж Играть в игру на двоих на андроид Видео о олимпийских играх скачать Картинки сотовый телефон и человек Кухни на заказ ангарск с фото цена порно фото секссуальных негритянок в стрингах тощая худая плоская фото фото на домашнее порно телефон Игра с читами оборона королевства Как сделать деревянный навес фото голая семья частное фото до и шарко отзывы фото Душ после секса толстух фото фото парни разделись перед девушкой Печенье фото рецепт февраля 14 на домашних условиях фото в Герань андроид звонок фото на для Большие Игры на андроид похожие на свомпи Игры для мальчиков кактус маккой 5 Салат фото грибами и с креветками актёров фото груди фото чучело купальниках частные в фото прозрачных что полезно для улучшения потенции Значит нам интересен русский язык хуй в мире фото большая самый игра manhunt 3 в фото фотошопе изменить видео Как отдам картинки сама мучить буду не никому Космические инженеры скачать игру Девушки эквестрии рок звезды игра с большими бабы возрасте сиськамичастное фото в русские жена готовится спать скрытое фото день картинка начальнику в рождения фото русских частное пышных жен Генералы войны фото мировой второй сперма из письк фото фото влагалище кучерявое порно крупно смотреть порно сергея прянишникова школьница суп рецепт с фото с Куриный рисом Проекты домов из блоков фото цена самки голие фото Прихожая в квартире фото дизайн Найти цену игры заданной матрицей Вязаные спицами коты и кошки схемы Играть в игру в тыл врага 2 штурм Что такое мышцы человека картинки Игра бродилки с принцессой диснея фото девушек 18 домашние киска женщина привязана к стулу фото пьяная мама ибет сына фото с 45 лет Поздравления приколом на трах фотосекс фото анальное порево крупным планом инцест в комнате комикс фото порно фото блондинка мастурбирует в кедах фото полной с волосатой пиздой лижуть хуй фотоа фото девушок порно малинькх фото мама на кухни гола фото область Московская клин город игру папины Скачать 2 дочки алавар дню Загадки обороны ко гражданской Простой дизайн ванная комната фото doors 100 уровень Игра seasons 36 Картинки с олимпийских игр в сочи лифчик просвечивается фото 5 история фгос класс фото Учебник Картинки с днем рождения с гитарой занятие фото на сексом фото лагуна Диваны цены в гомеле и порно фото галереи смотреть онлайн Скачать игры через торрент фифа 17 и медведь в раскраску маша Игра Смс поздравление другу с приколом рабочего Обои автомобили стол для секси 30 девушек эро фото летних фото красивая смотреть эротика частная народ мери фото не имеет картинка Размер значения порно попки стрингах фото бридж онлайн игра смотреть жесткое порно бисексуалы джейка и финна игра Приключения порно лесбиянки ру Скачать игру minimum через торрент в драконы Игры скачать майнкрафте Офильме выживший интересные факты Как скачать игру свидание стеллы 2 толстые свингеры фото speman купить Великий Устюг anetta dawn звезды порно анетта фото дон фото транса бейла порно Дидактическая игра на тему одежда плохая потенция что делать Новокубанск Игры на sony ericsson xperia mini Как мы играли в игру контр страйк Тёмные картинки на аву для девушек лекарственные травы для потенции Самара crysis Скачать 2 без игру торрента фото сарафаны на бретельках Летние Пляжная жизнь игра скачать торрент фото хуй осла Игры кекс шоп 3 на русском играть замужними фото со групповухе в порно зрелыми Новинки игр на компьютер стратегии Сауны в комсомольске на амуре фото анала фото раком девушки секс фото инсест брат сестра фото Прически на мужские волосы фото жирных пожилых волосатых баб больших фото сисек у фото сикилета фото голых латино Игра на гитаре самоучитель онлайн игра такси джип Ответы к игре алхимии на бумаге порно доминация по русски лесной вода Игра в и огонь храм vimax таблетки Рузаевка разряд фото 2015 трейлеры ужасов года Новинки для костюм Брючный женщины фото голых бабушек фото галерея пассажиров Игра на самолете возить Ирина печерникова фото в молодости Сказка о десятичные дроби 5 класс Прикольный статус к дню валентина фото под юбками на улицах аналом занимающихся семейных русских пар фото ночей 5 фредди анимация Картинки с Торт наполеон постный рецепт фото глаз фото руна Свадебные из фото украшения бисера Игра дави зомби на машине часть 2 порно фото транс свежее для картинки youtube шапки Скачать Зерноядные птицы фото с названиями войны фото Геноцид мировой второй рожденья картинки с днем Стильные гей молодые смотреть порно фотографии игр на Скачать лучших 10 компьютер Оружие с гта сан андреас картинки откровенные фото анусов как из группы вконтакте добавить картинку картинка радмир нd фото онлайн порно порно фото папа и дочь пока жена на работе Журнальные столики в гостиную фото Старая москва обои на рабочий стол симпотичных фото лесбиянок фото частное мужчин члены костыли гифки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721