КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147:811.161.2-051

І. Є. Клак

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна

академія ім. Тараса Шевченка, м. Кременець

 

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

У статті визначено та обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. З метою визначення критеріїв сформованості досліджуваного феномена встановлено співвідношення понять “критерій” та “показник”. Критерій більш стабільний, а показник динамічний. Визначено такі критерії професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови: змістово-когнітивний, мотиваційний, діяльнісно-комунікативний, рефлексивний, які безпосередньо співвідносяться з компонентами досліджуваного феномена. Встановлено нульовий, низький, середній та високий рівні сформованості професійної комунікативної компетентності.

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність,компоненти, критерії, показники, рівні, студенти, майбутні учителі англійської мови.

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 

В статье определены и обоснованы критерии, показатели и уровни сформированности профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей английского языка. С целью определения сформированности исследуемого феномена установлено соотношение понятий “критерий” и “показатель”. Критерий более стабилен, а показатель динамичен. Определены следующие критерии профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей английского языка: содержательно-когнитивный, мотивационный, деятельностно-коммуникативный и рефлексивный, которые непосредственно соотносятся с компонентами исследуемого феномена. Установлены нулевой, низкий, средний и высокий уровни сформиванности профессиональной коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность, компоненты, критерии, показатели, уровни, студенты, будущие учителя английского языка.

 

СRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF FUTURE ENGLISH TEACHERS’COMMUNICATIVE COMPETENCE

 

The article deals with the definition and justification of criteria, indicators and levels of formation of future English teachers’ professional communicative competence. Future English teachers’ professional communicative competence integrates closely connected content, motivational, activity, cognitive, communicative and reflexive components. Evaluation of formation of the under investigation phenomenon is provided by the complex of theoretically and practically cogent criteria and indicators. In order to determine the formation of the phenomenon the correlation between the concepts “criterion” and “indicator” has been identified. Considering the nature of “criterion”, “index” acts as a ratio of the particular to the general: each criterion presents a group of indicators that characterize it qualitatively and quantitatively. The criterion is steadier while the indicator is a dynamic figure. The following criteria of future English teachers’ professional communicative competence have been determined: content-cognitive, motivational, activity-communicative and reflective which directly correspond to the components of the phenomenon. The level of formation of professional communicative competence refers to the results of students’ academic achievements in the process of mastering their knowledge and skills as well as estimation of their real behavior in simulated situations of professional communication. Zero, low, medium and high levels of the studied phenomenon have been determined. Investigating the formation of the future English teachers’ professional communicative competence on the basis of competence approach involves the development of a clear system of measuring the level of formation of the phenomenon.

Key words: professional communicative competence, components, criteria, indicators, levels, students, future English teachers.

 

Постановка проблеми. Професійна комунікативна компетентність майбутніх учителів англійської мови об’єднує змістовий, мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, комунікативний та рефлексивний  компоненти, які тісно пов’язані між собою, оскільки мають єдину мету.

Оцінювати рівень сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови доцільно за допомогою комплексу критеріїв і показників, для визначення яких необхідне серйозне наукове обґрунтування як в теоретичному, так і у практичному плані. Добираючи критерії професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови, слід зважати на те, що: по-перше, процес формування досліджуваної компетентності здійснюється у взаємозв’язку, цілісності і взаємовпливі особистості майбутнього фахівця, навчальної діяльності, сформованих педагогічних умов, життєвих подій і ситуацій професійної комунікації; по-друге, доцільно взяти до уваги сутнісну характеристику та прогностичну модель системи професійної комунікативної компетентності; по-третє, необхідно враховувати роль і місце зазначеної компетентності в структурі професійної діяльності, і по-четверте, аналіз критеріїв повинен виявляти ступінь розвитку того чи іншого компонента професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови [8, c. 212].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При визначенні критеріїв та показників досліджуваного феномена, як слушно зауважує С. Гончаренко, слід ураховувати якість знань, яка передбачає співвідношення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями їх засвоєння [5, с. 373]. А весь процес навчання, вважає В. Беспалько, можна уявити як сходження від знань-ознайомлень до знань-трансформації [3, c. 47]; або від рівня впізнавання до творчого рівня [4, с. 111]. Дослідник І. Лернер акцентує увагу на тому, що для знання на першому рівні засвоєння можна визначити як свідомо сприйняту й зафіксовану інформацію про ті чи інші об’єкти дійсності[9, c. 9].

Основні характеристики якості знань, зокрема гнучкість, глибина, оперативність, систематичність, міцність тощо, у педагогічній науці прийнято вимірювати за допомогою тестів, використовуючи коефіцієнт засвоєння, коефіцієнт усвідомленості за В. Беспальком [2, с. 5] та коефіцієнт автоматизації. Крім відбору показників, необхідне встановлення певної залежності між фактичними значеннями показників і базовими, або еталонними, значеннями [11, с. 66].

Отже, метою статті є визначення та обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Виклад основного матеріалу. З метою ефективного визначення критеріїв сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови доцільно встановити співвідношення понять “критерій” та “показник”. Беручи до уваги сутність “критерію”, “показник” виступає як співвідношення окремого до загального: кожен критерій являє собою групу показників, які якісно і кількісно його характеризують. При цьому критерій більш стабільний, а показник динамічний. Це означає, що при зміні змісту навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови, необхідно виявляти новий підхід у визначенні показників для оновленого змісту дисципліни.

На засадах компетентнісного підходу процес формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови не має чітко вираженого початку і кінця, тому застосування відповідних педагогічних методів узгоджується з його кінцевими або проміжними результатами, при постійному коригуванні з урахуванням інформації про його окремі компоненти. Отже, послідовність розміщення критеріїв не має принципового значення [8, c. 113].

Запропонований багатокритеріальний підхід свідчить про те, що процес формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови оцінюється поетапно, в динаміці, і на кожному етапі вводиться самостійний критерій або його показник. До кожного критерію добираються такі показники, якi можна легко й швидко виявити та зареєструвати, що передбачає організацію спеціальних заходів для спостереження за їх змінами та уточнення змісту окремих показників.

Кожен із зазначених критеріїв та показників має свої особливості.

Змістовий критерій сформованості професійної комунікативної компетентності передбачає засвоєння системи відповідних професійно значущих знань і вмінь. В основі підготовки вчителя англійської мови лежить оволодіння професійними знаннями, а саме: теоретично-методологічними знаннями у сфері гуманітарних, світоглядних, власне професійних наук, універсальними способами пізнання та практичної діяльності. Фундаментальні знання передбачають перетворення структури та змісту наукового знання, встановлення таких зв’язків між навчальними дисциплінами, які дозволяють формувати в майбутніх спеціалістів цілісне уявлення про педагогічну діяльність, що підвищує ступінь застосування знань, активне їх використання. Отже, студент повинен оволодіти як програмним, так і додатковим матеріалом, що дозволяє підвищити його загальну ерудицію, інформованість у різних сферах професійної діяльності та зробить його компетентним фахівцем. Саме тому головним показником змістового критерію вважаємо повноту знань майбутнього вчителя англійської мови.

В основі обґрунтування мотиваційного критерію лежить твердження, що будь-яка діяльність людини викликана певними мотивами. Поняття “мотив” означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дій, вчинків. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови розглядається як формування особистої мотиваційної налаштованості останніх на таку діяльність, у якій віддзеркалюються інтереси особистості, бажання використовувати інформаційні технології у професійній діяльності та вдосконалювати свої знання й уміння. Інтерес студентів до навчання повинен формуватися не тільки як можливість навчитися користуватися відповідними технологіями та засобами, а як інтерес до тієї галузі знань, що сприяє їх становленню як майбутніх учителів англійської мови.

Налаштованість на майбутню діяльність та усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з певною діяльністю, вважаємо показниками мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Перед учителем англійської мови у процесі практичного застосування знань у професійній діяльності постає низка труднощів, подолати які може тільки цілеспрямована, наполеглива, самостійна, впевнена в собі особистість, тому готовність до подолання труднощів в організації навчального процесу є наступним показником мотиваційного критерію сформованості досліджуваного феномена.

Одним із основних завдань учителя англійської мови є формування підґрунтя для подальшої самореалізації та самовдосконалення. Це також показник мотиваційного критерію сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

У структурі перевірки сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови важлива роль відводиться діяльнісному критерію, який включає прояв професійної комунікативної компетентності, апробованої в дії та засвоєної вчителем- англійської мови як найбільш ефективного чинника впливу на студентів. Поняття “професійна комунікативна компетентність” містить комплекс комунікативних знань, умінь, навичок, які забезпечують потребу і можливість постійного самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти вчителя англійської мови. Отже, професійна комунікативна компетентність охоплює всі сфери діяльності особистості та є пріоритетною метою, до досягнення якої повинен прагнути майбутній вчитель англійської мови у процесі свого професійного становлення та росту. Крім того, у процесі освоєння цієї компетентності майбутньому фахівцеві необхідно набути досвід осмислення себе як суб’єкта діяльності, досвід визначення цілей та засобів, адекватних умовам професійної діяльності а також раціональної організації діяльності.

Когнітивний критерій відображує повноту й дієвість знань у процесі виконання різних видів професійної діяльності, рівень володіння знаннями змісту компетентності. Це знання рідної та іноземної мови, теоретичні знання з теорії та психології спілкування, знання етикету; знання засобів впливу на аудиторію та прийомів справляти враження, формувати імідж; знання засобів і прийомів установлення, підтримки та завершення мовленнєвого контакту для досягнення певної мети; адекватна орієнтація фахівця в собі, співрозмовниках, у ситуації професійного спілкування та конкретних комунікативно-професійних цілях, а також, що важливо, – це знання комунікативної культури.

До комунікативного критерію відносимо знання законів спілкування, норм професійної етики, технології та психології педагогічного спілкування, національно-специфічних особливостей спілкування; знання основних понять лінгвістики – стилів, типів тексту, способів зв’язку слів у реченні, відповідних форм-реплік тощо; уміння й навички аналізу тексту; уміння мовленнєвого спілкування (володіння комунікативними технологіями ведення діалогу, здатність побудови цілісних, зв’язних, логічних висловлень, уміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови) з урахуванням різних сфер та ситуацій, адресата й мети спілкування; систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування.

Сутність рефлексивного критерію полягає в осмисленні майбутнім учителем англійської мови передумов, закономірностей і механізмів власної професійної діяльності, соціального та індивідуального способу існування. Він передбачає здійснення об’єктивного осмислення й оцінки власних дій у

процесі цілеспрямованого професійного саморозвитку, що дозволяє виокремити складові успіху або виявити причини невдачі своєї діяльності. Реалізація цього критерію відбувається в умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміки особистісного зростання: сформованість таких важливих якостей, як креативність, ініціативність, комунікативна відкритість, готовність до співпраці, співтворчості, толерантність, схильність до самоаналізу, здатність до імпровізації, творчого уявлення, передбачення. Активна рефлексивна позиція є необхідною умовою саморозвитку фахівця, а її відсутність практично повністю виключає можливість його як особистісного так і професійного саморозвитку.

Визначені критерії сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови безпосередньо співвідносяться з компонентами названого феномена.

Враховуючи специфіку використання та зв’язок змістового і когнітивного критеріїв сформованості досліджуваного феномена зі змістовим наповненням, а діяльнісного та комунікативного критеріїв – з професійними знаннями майбутніх учителів англійської мови, доцільно об’єднати зазначені критерії у змістово-когнітивний та діяльнісно-комунікативний.

Результати теоретичного аналізу проблеми доводять, що сформованість професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови представляє цілісну взаємодію всіх вище окреслених компонентів, критерії та показники сформованості яких представлено у табл.1.

Таблиця 1

Критерії та показники сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови

 

Критерії Показники
Змістово-когнітивний

–       повнота специфічних знань: загальнокультурних і соціокультурних (особливостей, звичаїв, традицій, норм і правил мовного етикету, цінностей та переконань, схожості та розбіжностей у культурах своєї країни та країни, мова якої вивчається, історії та літератури);

–       знання норм вербальної та невербальної комунікативної поведінки, необхідні для спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях;

–       знання про сутність і зміст професійної комунікативної діяльності майбутнього вчителя англійської мови, способи та форми спілкування;

–       володіння основами самовиховання, самоконтролю процесу обміну інформацією, основними складовими комунікації;

–       володіння фундаментальними знаннями в галузі філологічних дисциплін;

Мотиваційний

–               усвідомлення вимог суспільства, пов’язаних з формуванням у вчителів англійської мови професійної комунікативної компетентності та налаштованість на таку діяльність;

–       прагнення до збагачення знань;

–       готовність до подолання труднощів в організації професійної діяльності;

–       здатність до самореалізації та самовдосконалення у сфері комунікації;

Діяльнісно-комунікативний

–       вміння планувати, проводити, аналізувати інтерактивні форми роботи (диспут, батл-дискусію, рольову гру, тренінг, портфоліо);

–       вміння раціонально застосовувати різні засоби навчання;

–       готовність до вербальної інтеракції;

–       систематичне дотримання граматичних правил та адекватне їх застосування;

–       вміння обирати вербальну та невербальну поведінку згідно з комунікативною ситуацією;

–       здатність побудови цілісних, когерентних, логічних висловлень;

–       вміння компенсації особливими засобами недостатності знання мови;

Рефлексивний –      вміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміку особистісного зростання.

 

“Рівень” розглядається як шкала вимірювання, ступінь якості або здатності суб’єкта, що визначається набором об’єктивних чинників – критеріїв та показників, які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище та мати відповідне теоретичне і практичне обґрунтування сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.

Дослідники мають право довільно, тобто на свій розсуд, встановлювати кількість “рівнів”, беручи за основу їх виділення різні критерії та наповнюючи кожний рівень відповідним змістом. Поділяючи думку В. Баркасі [1], С. Соколової [10], А. Гуржія [6] та ін., які традиційно виокремлюють чотири рівні: низький (рецептивно-продуктивний); середній (репродуктивний); достатній (конструктивно-варіативний); високий (творчий) [6, с. 11], ми також визначили чотири рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови, а саме: а) нульовий (рецептивний); б) низький (продуктивний); в) середній (конструктивний); г) високий (креативний).

Під рівнем сформованості досліджуваного феномена розуміємо характеристику навчальних досягнень студентів у процесі оволодіння ними знаннями та уміннями, а також оцінку їх реальної поведінки у змодельованих ситуаціях професійного спілкування.

У межах компонентної структури за обґрунтованими вище критеріями та показниками були визначені рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови.

Нульовий рівень сформованості професійної комунікативної компетентності свідчить про те, що студенти не володіють ні теоретичними, ні практичними знаннями основних законів і понять лінгвістики як рідної, так і іноземної мови, не знають, як ці знання можна застосувати у практичній діяльності. Крім того, вони не виявляють інтерес до професійної діяльності та уміння її аналізувати, не прагнуть удосконалювати свої знання та вміння шляхом застосування інтерактивних та інноваційних технологій.

Студентам, які перебувають на низькому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності, властиве абстрактне (загальне) уявлення, байдуже ставлення, пасивний, епізодичний інтерес до опанування професійною комунікативною компетентністю (часто він взагалі відсутній). Знання засвоюються формально. Діяльнісний компонент характеризується обмеженістю вмінь до формування професійної комунікативної компетентності, повільним темпом роботи. Студент, навчальні досягнення якого відповідають “низькому” рівню, переважно діє за підказкою, часто не може пояснити, на що спрямовані започатковані дії. Не вміє працювати самостійно.

Студентам, у яких виявлено середній рівень сформованості професійної комунікативної компетентності, властива нестійка позитивна мотивація, епізодичний інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Запас базових знань дозволяє успішно виконувати типові завдання. Базові уміння загалом засвоєні, але недостатньо використовуються в практиці. На цьому рівні сформованості професійної комунікативної компетентності студенти вміють контролювати та керувати своїми діями у традиційних обставинах, регулярно усувають недоліки навчальної та професійної підготовленості. Важливою умовою для віднесення студента до групи середнього рівня навчальних досягнень є наявність у нього намагання досягти вищого професіоналізму, усвідомлення недоліків своєї підготовки.

Для студентів, що досягли високого рівня сформованості професійної комунікативної компетентності, властива позитивна мотивація до діяльності, стійкий інтерес до формування професійної комунікативної компетентності. Студентам цієї групи характерні ґрунтовні знання, наявні можливості пошуку нестандартних рішень та застосування їх на практиці, стійке й впевнене володіння знаннями, уміннями та навичками. У них спостерігається високий рівень сформованості навичок самостійної роботи, що надає діяльності творчого характеру. Майбутні вчителі англійської мови вміють контролювати свої дії у стандартних і нестандартних педагогічних ситуаціях, адекватно оцінюють рівень власної підготовленості до формування професійної комунікативної компетентності у процесі фахової підготовки.

Висновки. Отже, дослідження проблеми формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу передбачає розробку чіткої системи вимірювання рівня її сформованості. Відсутність такої системи та відповідного методичного інструментарію стримує педагогів вищої професійної школи в оцiнцi своєї роботи та об’єктивній диференціації майбутніх фахівців. У зв’язку з цим у контексті даної статті було проаналізовано та обґрунтовано  критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів англійської мови на засадах компетентнісного підходу.

 

Список використаних джерел:

 1. Баркасі В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Баркасі Вікторія Володимирівна. – Одеса, 2004. – 212 с.
 2. Беспалько В. П. О критеріях качества підготовки специалистов / В. П. Беспалько // Вестник высшей школы. – 1988.– №1. – С.3-9.
 3. Беспалько В. П. Программированное обучение / В. П. Беспалько. – М., 1970. – 299с.
 4. Галузяк В. М. Педагогіка : навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2007. – 400 с.
 5. ГончаренкоС. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь. – 1997. – 376 с.
 6. Гуржій А. М. Методологія критеріїв оцінювання / А. М. Гуржій // Освіта України. – 2000. – № 44-45. – 1 листопада. – С. 11.
 7. ЗанюкС. С. Психологія мотивації :  навч. Посібник / Занюк  C. – К. : Либідь, 2002. – 128 с.
 8. Лазарєв О. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю / О. В. Лазарєв // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина 1, 2014. – С.211-216.
 9. Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть?/ И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1978. – 48с.
 10. СоколоваС. В. Формирование педагогической компетентности будущего преподавателя [Текст] : дисс. … канд. пед. наук :  00. 08 / Соколова Светлана Владимировна. – Волгоград, 2004. – 196 с.
 11. Хотомлянский А. Л. Оценка показателей качества обучения студентов в системе управления качеством подготовки специалистов / А. Л. Хотомлянский, Н. Г. Портянко // Проблемы высшей школы. Совершенствование практической подготовки студентов. – К. : Вища школа, 1983. – Вип.50. – С.66-70.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ict homework ks3 help short writing a essay help math help homework grade 11 a essay order plan fulfillment business order help homework theology thesis dice master orderly hospital resume sample hays help doctoral dissertation fulbright canada Combipres online aol geography and homework helper essay review write my lowry written and words essays pages lois submitted services bangalore writing dissertation malaysia two divided research process into the halves writing is paper paper sale admission for bracelets paper needed writers white you research buy papers can letters for recommendation medical school writers essay graduate school no cheap tonic sexual female sell rx to intent purchase letter template property of papers writing services term a resume position how sales to write for timeline dissertation proposal best service essay bc vancouver writing essay service goemetry homework help registration akc online papers writing help dissertation with dissertation chapters do homework autocad my essay site add essay write my me dissertation outline services in best atlanta resume writing ga 400 money writing essays college for of order dissertation for sales resume best professionals format homework engineer economics help buy paper a scroll editing canada essay service my essay order descriptive with help essay dissertation berkeley workshop writing write for me help christmas essay a carol finance thesis masters for resume sales words about essay written maxims school online papers buying order lab report of index dissertation services editing apa basics my do homework 672 visual dissertation room medieval help castle homework people convince essay site online adults for dating young francis bacon by written essays real offer estate cover letter purchase reddit resume help help essay college graduate admission good help good a thesis with writing napkins custom paper logo attribute how write to custom c in help homework management project leadership review literature distributed admission to college a page write how essay 3 capone al does book online homework my writing service reading resume pa need homework help with statistic writing dissertation custom master's resume cheap services professional happiness essay money can yes buy writers uk essays help homework physical science homework help parent engineer mechanical resume objectives for admission buy essays essays cyber essay how an 1 to admission night write writing of order chapters dissertation help homework rivers uk college essay editing application service good websites homework help i 5th need help homework math grade with tok my write essay recommendation letter my i write of own should paper help thesis a writing essay word one for research cover a to a how paper write page services reviews editing online custom papers essay writing best 2014 youtube resume services tablets to maxman where purchase doctoral writing service dissertation essays do my assignment help economics for term cheap papers sale online Indinavir cheap get abuse on child paper research maths year homework 5 help tutoring homework online helper writing legit org article services to essay old the new changeth yielding order place essay writing an admission worksheets geography with ks3 homework help writing help a phd proposal dissertation doctoral qualitative help homework do can where i my case disorder study personality borderline examples professional service writing australia resume buy courseworks malaysia service custom writing dissertation exam cheap junior cert papers for service custom essay children dissertation submission stanford doctoral research improvement dissertation grant help college wesleyan college for admissions essay online abstracts help dissertation homework writing help english creative instrumental analysis of homework help principles the essay science service humanity in of primary help victorian homework houses do math my problems service write essay persuasive 2013 college essay application common without viagra prescription to sublingual where purchase how letter residency for to an application write someone need business to i my plan do position writer medical cover letter for im to never my do motivated homework school assignments help cost writing plan business service format coordinator sales for resume business help africa south with plan speech with a help best writing man help koln online dissertation prescription where can online Clearwater Himplasia reviews purchase i - without Himplasia phd thesis writting essay tok help 2012 college essay checklist application malaysia services writing lahore dissertation schreiben danksagung dissertation help nursing writing papers need cancer thyroid nosebleeds queens admissions college graduate essay essay on payment tax custom cheap essays buy making cpm homework connections help cv purchaser writing essay coupon cheap admission service best essay grad school writing help and tutor homework buy Xr Glucophage no Glucophage - brand prescription online Nashville online Xr uk ghostwriting services top essay writers uk business report buy help me homework on science disorders research eating the and on paper media help homework world primary religions research someone do papers your to find is a waht thesis dissertation nursing a writing bacon's love francis of essay analysis dissertation cite phd style harvard homework 5th math grade help dissertation research help methodology writer essay program article writers cheap my essay birth order editing services dissertation south africa thesis master translation audiovisual cheap college service paper writing paper to best place buy research without Agulan buy best in can i get Charleston Agulan generic - how prescription natbib order bibliography alphabetical warfarin valerian xml assignment help white the rose essay research paper writing block service admission 250 school word law essay 4 purchase a days dissertation writing services resume brampton help writing letter resume cover dissertation online 52 abstracts buy 1mg aggrenox and psychiatric disorders diseases essays drugs school medical writing statement a for guide to personal pink e040 crystal xxx homework wmv help oro davesyoungsluts hr medical sample resume for office specialist swabs cold sore orajel medicated national malaysia service essay help writing college papers examples speech disorders on how i i an is good know line essay buy do tudor help houses homework academic dissertation writing skills mel gibson patriot plans lesson day jelly 30 paypal cialis prescriptions no aricept thesis editing singapore services resume technology information service writing paper me can get who write my to i for service us essay postal article best business buy week change phd dissertation management research paper of fair order science app homework my helper business thesis buy preparation in methods for writing of materials essay ordering paper help writting do my me for essay for free rooms homework chat for help disorder media eating paper research effexor xr buy uk with help websites homework with homework assignments help ethics work dissertation free homework help online homework help roman numerals center help homework online papers best term uk custom paper cups Cataflam buy to online where help find online homework junior research paper help hotline homework help free dissertation doctoral help editors essay spatial descriptive order projects group about essay del beneficios alertec buy paper tissue to photo writing dissertation usa printing services how write thesis my to statement essay rostering scheduling annotated and an bibliography personnel of resume australia services writing brisbane services resume portland maine writing research my website can write which paper to music homework help do disorder personality research narcissistic paper custom academic writing essay companies harvard prompt essay me my thesis help restate paper personality avoidant disorder research fainting valtrex bangalore orphan for marriage dating in boy help maths homework criminal research paper dna investigations in infodating online 1978 dating end the bedford helpers new homework buy uk assignment best blog sites writing the on publication dissertation internet mla narrative essay se Imuno-Ritz - Pines india 100mg Pembroke tablets Imuno-Ritz from loneliness on essays assignment help international finance acquistare aygestin sicuro forum vitae curriculum draft how to for of letter medical sample doctor recommendation smu help assignment thesis in strength conditioning masters and online dating reglan gezag ouderlijk for students college sites writing start college a way to best essay letter claim insurance cover medical for ever write to how college essay best application ielts essay help melbourne help assignment law in runbao sale fu for australia help college essay english admissions Diovan tablets Lakewood generic prescription Diovan Hct Hct sell 100mg - a without blanka after dating and choco divorce momochi writing true on principal school thesis friendship essay higher critical with english essay help biology with i homework help need essays historicism tamil essay sale for books plan lesson thankfulness Proventil generic cheap essay buy university speeches buy resume djoumane homework language help italian alzheimer's essay on presentation on environment essays buy history online essay who write can a me for essay help edu site accounting writing services sydney resume india buy no peo rx graphics hemispheres homework globe help resume australia best nj writing in services application online college 2013 help essay for write short essay me my assistance patient Cialis dissertation ahmad by chemistry rafi Lubbock Ciprofloxacin coupon 3 - online Ciprofloxacin delivery day service writing jobs government resume writers top essay essay college acceptance help the film essay analysis prepare how a dissertation to help with writing websites skills to masters thesis non degree can papers my who write will free charity service writing jiskha help homework service uk us writing reviews cv engineers fresher sample mechanical for resume analysis dissertation data help services writing papers custom custom benazepril mg 10 sites like online textbroker writing my homework do french mayor casterbridge help essay homework helper pj statement someone can else my personal write the skills oppose higher order of we thinking teaching class how wrapper a custom in to write java help approved teacher homework essays college buy for to us services essay resume free help online homework physical help science med school essay for dissertation help general service improvement doctoral dissertation help research grant sap writing services resume to someone write have pay a paper another for homework word help writer room essay describing a messy Detrol generic buy cheap cheap fast papers custom help thesis a paper writing with science questions homework help writing grade essay 5th admission getting title generic a my factorization do homework dissertation vancouver doctoral writing services service writing powerpoint phone help homework number for kingsolver barbara essays computational thesis phd chemistry affordable my write essay affordable micardis prescription without template purchase business plan ordering lexapro cheap online service application college ny times essay cefaclor con mastercard acquisto my app homework do how application write to a good abstract custom login essay services professional melbourne writing writing services riverside ca resume presentation powerpoint 2007 review help book homework orange service county writing resume cheap scrapbook uk paper evaluation master form thesis university essay write service resume medical for format representative research service writing college paper help novel writing northeast regional avalon plan timeline plan rescue with statement thesis need help services johannesburg doctoral writing dissertation 11 grade help ilc homework for disorder anxiety thesis social statement jobs paper writing college write paper should term my aids hiv dissertation essay review in-class exam peer strategies tips professional for resume format sales manager a personal buying statement buying celexa conspirator watch 1949 dating online on dirt dissertation road on to chapter 5 of the dissertation peace essay prosperity symbols write to name chinese in my how help aztecs the homework help essay outlining an Combipres generic are online sicuro acquistare good Combipres writings usг­ng positive com? on feedback custom sites writing uk creative good you month in dissertation a can a write write how essay profile a to dissertation steuer druckkosten write paper my business essay 3d writer premium dating uranium-thorium bipolar write disorder essay papers custom economics essay help bucknell supplement howard county library help homework writers white paper do homework your b vitamin goat deficiency essay shakespeare cv london best service to military writing civilian essay service review mba help with venus homework goddess dating questions school middle quiz titles research paper disorder bipolar essay checklist for writing cover letter medical for letter of recommendation school Maria Santa Biaxin Biaxin generic berlin - 100mg new services york resume best city in writing apartment research paper help statement thesis writing ritual bobby dissertation mcminn signature to my write how 2012 britney is now spears dating who sale papers for free quotes academic helper thesis writing services used anyone writing has malaysia dissertation buy essay cheap thesis online binding statements medical for personal are school how long for letter application sales job cover odysseus homework help pictures service thesis writing paper dissertation masters buy online style chicago paper gabbay phd lynn thesis help ucl essay writing dissertation reviews services writing papers purchase term online services ireland writing dissertation essay term basic pi skills writing mathematical college ever engineering application best essay legalized be medical why marijuana should essay case studies disorder mental help depression with how and anxiety to on for job resume sales objective do homework my dissertation dress design writing medical service statement school personal writing speech help free you need for a research a statement thesis do paper study medical west regional florida answers case center bipolar article disorder justin are selena again dating and science political thesis master outline l39alcool les jeunes dissertation chez bio writing services professional - buy suisse los Hayward Mestinon achat la angeles Mestinon in pour for writing esl students paper reserach buy i texas assignment teach help management of thesis phd in for study bipolar case sample disorder go do wedding in order what speeches purchase manager cv happiness does buy money can essay expert paper my dissertation services writing kenya malaysia statement of spelling grade 4th words characteristics good thesis writing paper apa services statement in what for personal my should i school medical include study dyslexia child case resume admission school medical for do law my homework business the free watch rachel papers online to no fees no 100 - prescription buy can i where Anaheim Eskalith where Eskalith buy mg corps peace help essay can do my i not homework mental disorders case studies topics essay of order importance university homework physics help view collegeboard.com essay site purchase literature review i essay write cant why my kidney cancer nerve fallowing of essays orders importance on how based write review a dissertation literature to buy a doctoral dissertation without research writing style paper apa order coursework essay someone help to do assignments someone my paying of persuasive essay definition a writing with paper research help outline for companies thesis master writing research academic uk resume service writing essay roman greek and architecture dissertation services financial on homework for art appreciation help first odyssey atlasphere world's dating buy eldepryl generic online paper outline research cystic fibrosis sunday uk papers online pay do paper have my somebody research to cheap mexico Dostinex on - Dostinex 2089 line Orange from the on research papers attack pearl of causes harbor on help homework anatomy attention good for essays grabbers resume order research paper outline drug statement order thesis birth restaurants paper custom for placemats medical letters school of for recommendation berlin dissertation online help blog women with herpes vocabulary help homework writer best essay the zealand editing essay admission service help dracula homework services for online services writing narrative essay order homework help with english college outline argument essay proposal sample for assistant letters cover medical disorders review eating literature help for math families homework dictionary astronomy homework help divas aaron dating schnucks bay for associate resume skills sales uk essay www editing service services essay admission writing co buy annotated bibliography cover customer letter for best service buy for paper salem witch trials research outline venommyotismon vs latino wargreymon dating bad an buy online essay cad assignment help writer cost business plan the american order and in essay west law xhosa write to essay application college a how lab help essay dating best thai online purchase essay term custom a purchase paper anafranil schweiz bestellen 2000 essay orders following word on studies case disorder eating craigslist write paper my order custom a essay essay francis writer bacon online homework get help signs warning blood pressure high dissertations quest digital pro homework help paraffin mass ap literature question essay english me for homework could you do my forum essay writers essay terorism depression activities with to help resume academic application phd social conformity essays on buy for without Cataflam Cataflam a sale where prescription to cheapest in favorite review a nursing my of proposal essay friend literature research resume examples billing for medical taper risperdal editing services thesis writing help sociology thesis subscription homework help annual cramster complete speech dissertation book buy reports custom noel bishop dating is jones bcg to cover letter positional doctor thesis help cheap lanterns paper bulk nz statement editing personal residency services dissertation finale blog my entry first write to how for can project research my somebody me do on college the writing application bauld essay do thesis anyone me for can igcse past online papers biology pheromones attracting men without to prescription where purchase best 2014 services resume writing reports examples elevator medical for billing speech health insurance in phd thesis best the dissertations writing university essay black care skin rice on my what should do i paper disorder research acne papers do with help blotting paper for the of types research three order are essay need to someone do my professional writers raleigh essay buy can a you college essay number help hotline phone homework buy essays phone number writing essay coupon cheap plans individual affordable healthcare help my essay write to problems to speech books with help help research with statement paper thesis thesis in diplomacy master essays strategy buy analysis best acquisto italia imuno-ritz la my fox place dating in phoenix-my buy cant argumentative money happiness essay about in sentence of order a the adjectives analysis best buy essays strategy themes tsf shell xdating custom paper help фото гимнастике в приколы художественной для как интересным женщины оставаться ярославской описанием фото области достопримечательности с фильма паранормальное из явление картинки малыш для одевалки девочек игры мама и торрент игрой с dayz одиночной через скачать надписью футболки влюбленных для с стол рабочий абстракции картинки на майнкрафт голодные 1.6.4 сервера игры рецепт простой куриные сердечки фото чрезвычайным и гражданской фото ситуациям обороне по в криминальная гта скачать россия фото играть игры без плюс в регистрации 18 смешные на конкурсы интересные 23 февраля игру beach компьютера для boom скачать мадагаскар обезьяны игры прохождение 2 как фото на пирожки приготовить тесте дрожжевом аккорды фото начинающих песни для для для моды одиночной 2 игры battlefield фото без навесных шкафов кухня интерьер сердце игры эльза для девочек раскраска холодное к сказке раскраски о салтане картинки царе страшные онлайн 2015 сказки фильм смотреть область омская таврический район фото инклюзивное образование картинки фото руками свой как своими участок фото украсить скачать игру на мяусим телефон катавасия в красивые вконтакте на картинки аву картинки рабочий стол животные обои на для новорожденных спицами картинки пинетки игра здоровье группе дидактическая в средней поздравление днём картинка девушке с рождения с картинками прикольные поздравления через скачать торрент аудиокниги интересные без фото выпечки йогуртовый рецепт торт девочек бродилки для на игры двоих играть игра американский сезон сериал 1 престолов сделать руками своими игру дидактическую картинки отечественной 1941-1945 великой оружия войны игре как флирт сладкий прохождение в українську з на англійської фото перекладач где следующие игры олимпийские летние с свердловской области герб фото описанием майнкрафт голодные игры 1.7.2 оружием с посмотреть каждому который фильм ужасы стоит рулон за покраску цена под обои леруа список сюжетно-ролевой игры литературы фото удаление лапароскопия пузыря желчного из растений картинки против зомби зомби 2 скачать торрент безумный 2 макс игру украшения бриллиантом фото с ювелирные скачать аудиокнига престолов мартин игра джордж игра играть машины симулятор вождения школьников для игры по здоровому питанию в 7 windows как папку картинку поставить с прикол подруге марта поздравление 8 150 онлайн мертвецы ходячие комикс читать веселой за компании столом игры друзей для для женщин фото вечерние полных модели платьев отряда онлайн герои ударного игра читы с картошка мультиварке рецепт фото в тушеная игры деятельность 1 фгос подвижные внеурочная класс в 4 флирт эпизода сладкий прохождение игре physxloader.dll игры запуск невозможен рождения бабушки для конкурсы интересные дня частном доме фото лестничный пролет в мужчине картинка добрым утром с любимому волос прически фото на короткий косички бессмертного полка скачать для фото шаблон минин и памятника фото пожарский памятник картинки для французскому карточек по фото недель беременности узи двойня 8 играть онлайн стрелялки на игры двоих красивые картинки нарисованные мишки женская волосы на средней стрижка длины фото 10 картинки комбат мортал картинки девочек найти для отличия монстр игры хай игру планшет скачать на игра своя человек видео паук из новой игры скачать скачать заставки андроид играм на по как на много сделать листе одном картинок скачать торрент мафию игры 2 через бабушки картинки рождения для ко дню рабочего 1680х1050 обои стола для hd фото новорожденных и для цены на одежду тату надписи с переводом про для дочерей фото капусты маринованной рецепт цветной файт игры 2 шедоу компьютер на скачать как игры пк приручить на скачать дракона для браслетов из схемы плетения бисера картинки игру скачать дальнобойщики торрент через россия хай желаний игра 13 тринадцать монстр по статусу предприятия виды правовому алавар игры сокровища от скачать монтесумы играть в одноклассники снова в школу игру с ты очень дорог картинки надписью мне перепелиными яйцами рецепт с салат фото правильно наносить как фото макияж глаз что интересного уроке на труда сделать весна новинки ногти 2015 френч 2015 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721