КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кривицька Ольга Романівна

доцент, к.е.н.

Гедзь Ольга Віталіївна

 магістр

Національний університет «Острозька Академія»

КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

В статті досліджується проблема становлення та розвитку корпоративного страхування як елементу соціально відповідального бізнесу. Визначенні основні причини і перешкоди у впроваджені корпоративного страхування як елементу соціальної відповідальності.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративне страхування, соціальний захист працівників, фінансові переваги, ризик-менеджмент.

In the article investigated the problem of formation and development of corporate insurance as part of a socially responsible business. The underlying and obstacles in the implementation of corporate insurance as an element of social responsibility.

Key words: social responsibility, corporate insurance, social care workers, financial benefits, risk management.

 

Постановка проблеми. Діюча система соціального захисту України потребує вдосконалення, у цьому процесі важливу роль відіграють не лише органи державної влади, а і приватні підприємства. Так, з реформуванням пенсійної системи і встановленням трьох рівнів пенсійного забезпечення виникають нові форми соціального захисту населення. Корпоративне страхування  є однією із них, оскільки воно включає в себе накопичувальне страхування і страхування життя працівників що крім стимулювання трудових ресурсів підприємства також підвищує рівень його соціальної відповідальності і  позитивно позначається на іміджі компанії у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корпоративне страхування працівників стало предметом досліджень таких науковців Н. Внукової, М. Деліні, М. Залєтова, та ін.  Проте більшість дослідників  розглядають корпоративне страхування лише як важіль впливу і модернізацію пенсійної системи країни, а не інструмент підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка корпоративного страхування працівників як інструменту підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Приватні суб’єкти господарювання можуть стимулювати соціальний розвиток країни сформувавши власну систему соціального забезпечення своїх працівників. Що служитиме засобом для мотивації своїх підлеглих до підвищення ефективності праці і сприятиме збільшенню ролі підприємства як суб’єкта соціального розвитку шляхом  використання накопичувального страхування і страхування життя працівників. В становищі коли держава не може забезпечити населення відповідним рівнем фінансових виплат у випадках втрати працездатності або досягнення пенсійного віку це значно підвищує рівень соціальної відповідальності підприємств країни.

Таким чином з боку держави повинні здійснюватися заходи, які б стимулювали розвиток культури соціально відповідального бізнесу. Яка б передбачала створення не лише великими, а й середніми господарствами створення програми заходів соціального розвитку. Збільшення рівня соціальної відповідальності керівництва компаній сприятиме зростанню продуктивності праці її робітників.

Соціальна відповідальність має складну та багаторівневу структуру. Її можна розглядати в розрізі трьох напрямків – макроекономічному (соціальна відповідальність держави), мікроекономічному (корпоративна соціальна відповідальність, або соціальна відповідальність бізнесу) та особистісному (соціальна відповідальність людини, громадянина). На кожному рівні соціальна відповідальність включає суб’єкти, об’єкти та інститути соціальної відповідальності, що є взаємозалежними й можуть одночасно або поперемінно виступати в різних з цих якостей. Будь-який суб’єкт соціальної дії, що усвідомлює її можливі наслідки, є автоматично й суб’єктом соціальної відповідальності [3,25].

В роботі розглядається соціальна відповідальність на мікроекономічному рівні. Згідно неї соціальна відповідальність бізнесу трактується як надання працівникам компанії не лише винагороди у вигляді заробітної плати, але й забезпечення певним соціальним пакетом.

Так в зарубіжних країнах основною складовою соціального набору послуг, що надається працівникам є корпоративне страхування життя працівників. Для прикладу в Німеччині існує обов’язкове медичне і пенсійне страхування, проте половину витрат від внесків у відповідні фонди беруть на себе роботодавці. Популярності набирає система формування пенсійних фондів для власних працівників[4,76].

В США близько 85 % компаній укладають довгострокові договори страхування життя зі своїми працівниками, які передбачають відкриття особистого накопичувального рахунку, який в майбутньому може стати власністю працівника, за умови, що він працює там певну кількість років.

В Україні соціальна відповідальність тільки починає розвиватись, і проявляється в основному у вигляді: створення робочих місць, благоустрій території, фінансової допомоги місцевій владі у рішенні різноманітних соціальних проблем.

Згідно опитування Центру «Розвитку КСВ» у 2010 році  серед 600 компаній  лише 67,3% з них  впроваджували соціально відповідальні заходи. Серед них трохи більше ніж половина опитаних компаній (55 %) впроваджували соціально відповідальні заходи постійно, майже кожна десята компанія (9 %) — кілька разів на півроку. Решта українських підприємств — періодично [2,33].

Було встановлено, що основними причинами впровадження соціально відповідального бізнесу за думкою респондентів є

 • внутрішні переконання;
 • зростання продажів компанії;
 • копіювання дій конкурентів;
 • запит з боку органів місцевої влади.

Основними перешкодам:

 • брак коштів (61,4 % респондентів);
 • відсутність розуміння важливості і доцільності впровадження КСВ (16% з тих, хто зазначив, що не здійснюють заходи із соціальної відповідальності, ніколи не замислювалися про впровадження програм / заходів соціальної відповідальності).

Тобто, на даний момент часу, соціальна відповідальність в Україні є не поширеною і потребує спонукання держави. Роботодавці не розглядають це страхування як елемент КСВ (корпоративна соціальна відповідальність).

Головною перешкодою у використанні корпоративного страхування як інструменту підвищення соціальної відповідальності бізнесу є відсутність розуміння важливості даної категорії і як результат відсутність бажання витрачати на це гроші.

В Україні майже не проводяться заходи, зустрічі по поляризації КСВ і корпоративного страхування як його елемента.

Корпоративне страхування- це страхування майнових інтересів підприємства і його працівників, управління фінансовими потоками підприємства, а також соціальне забезпечення персоналу й членів його родин [5,21].

На сьогоднішній день результати розвитку корпоративного страхування в Україні представлені у вигляді трьох видів послуг, які можуть надавати вітчизняні страхові компанії. Так популярним є страхування життя працівників на визначений термін, накопичувальне страхування та комбінація двох попередніх варіантів.

Страхування працівника на визначений строк  є найпоширенішим, що пов’язано із нижчим рівнем витрат. Цей продукт передбачає страхування ризику настання смерті. Так у разі настання страхового випадку вигодоотримувачу буде здійснено страхову виплату.  У цьому випадку бенефеціаром можуть бути родичі, проте можливі випадки, коли кошти отримує саме підприємство, як відшкодування збитків пов’язаних із втратою працівника.

Компанії, які обирають накопичувальне страхування, надають корпоративним клієнтам можливість використання довгострокових програм з одноразовими виплатами в кінці дії договору або настанням пенсійного віку, коли виплати здійснюються у формі ануїтету.

Компанії з високим рівнем соціальної відповідальності можуть також використовувати індивідуальні програми корпоративного страхування працівників які б дозволили максимально задовольнити інтереси персоналу компанії та її керівництва.

Корпоративне страхування не тільки підвищує імідж компанії в очах споживачів і партнерів, а й дозволяє мінімізувати або виключити втрати капіталу.

Це також підтверджує А. О. Натальїн, що вважає, що корпоративне страхування вигідне не тільки для страховика (елементи даної системи забезпечують йому гарну клієнтську базу), але для страхувальника юридичної особи, тому що страхові платежі менші за ймовірні страхові відшкодування, до того ж додаткові витрати на здійснення корпоративного страхування дозволяють знизити ймовірність виникнення несприятливих подій, підвищити сервіс страхового обслуговування й поліпшити систему управління ризиками [6,13].

Статистика розвинених країн свідчить, що кожні 10 років середньостатистичне підприємство зазнає значний збиток [7,33].

За даними Держгірпромнагляду щороку в Україні внаслідок аварій на підприємствах травмується понад 11 тис. осіб, 42 % яких це працівники вугільної промисловості, 13 % – соціально-культурної сфери та торгівлі, 10 % – АПК, 9 % – машинобування, 5 % – металургії, 4 % – будівельної галузі. Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є:

 • застарілість основних фондів;
 • великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин;
 • аварійний стан значної частини мереж комунального господарства;
 • недостатня інвестиційна підтримка процесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості, насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній та енергетиці;
 • природоохоронні проблеми, пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного середовища;
 • небажання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах
 • тощо[1,9].

Як наслідок, суб’єкти господарювання є не захищеними перед несприятливими обставинами життя. Корпоративне страхування може стати виходом в цій ситуації.

Даний вид страхування є один із елементів ризик-менеджменту.  Воно дозволяє по-перше, залучити до оцінки ризиків досвідчених фахівців, створити карту ризиків і розробити програму страхового захисту, по-друге, дозволяє в  майбутньому використовувати кошти страховика як джерело фінансування (забезпечення) у випадку порушення умов стійкого розвитку підприємства внаслідок настання несприятливих подій, що призводять до збитків і по-третє, послабляє вплив чинників невизначеності при складанні фінансових планів підприємства та вивільнення фінансових ресурсів унаслідок відмови від створення власних резервних фондів і більш ефективного їх використання [8].

 

Як інструмент соціально відповідального бізнесу корпоративне страхування володіє такими перевагами:

 • Захист життя і здоров’я працівників підприємства, накопичування коштів до виходу на пенсію, матеріальна допомога у випадку передчасної смерті годувальника (соціальний аспект);
 • Гнучка система винагород, кваліфікований персонал (мотиваційний фактор);
 • платежі страхування життя відносяться на валові витрати підприємства (фінансовий аспект);
 • компанія може самостійно вибирати напрямок інвестування коштів, в тому чилі повернути в свій оборот (інвестиційний фактор)
 • створення позитивного іміджу компанії (іміджевий фактор) [11,45];

Мотивація через підвищення зарплати, є більш досконалою порівняно із корпоративним страхуванням. Конкуренти, які потребують кадрів, завжди зможуть запропонувати фахівцю вищий оклад. Крім того, така міра вимагає від установи досить значних негайних витрат, а тому є економічно недоцільною. Вона не тільки підвищує прямі витрати підприємства на оплату праці, але й паралельно спричиняє за собою масу інших витрат, таких як збільшення податку на прибуток, соціальних відрахувань і т.д. [9].

В той час як впровадження корпоративного страхування робить підприємство не тільки більш соціально свідомим, а й надає йому ряд переваг при наймі і збережені висококваліфікованих фахівців.

 1. Підвищує мотивацію персоналу, утримує на підприємстві цінні фахівці.

Для вирішення цього завдання є такий інструмент як накопичувальне страхування ключових співробітників.

 1. Зменшує плинність висококваліфікованих кадрів.

Плинність персоналу – це серйозна проблема, яка не тільки гальмує розвиток підприємства, але і вимагає істотних витрат часу на пошук, найм та адаптацію нових співробітників. Спеціально розроблені програми корпоративного страхування можуть вирішити цю проблему.

 1. Забезпечує соціальні виплати працівнику і його сім’ї у разі настання непередбаченої події здійснюються страховою компанією.
 2. Примножує вкладені кошти за рахунок додаткового інвестиційного доходу.

Вищезазначені накопичувальні програми, крім страхового захисту і можливості акумулювати значні фінансові кошти дають своїм власникам і істотний дохід від інвестування накопичуваних коштів.

 1. Надає матеріальне заохочення співробітників без втрати контролю над засобами.

Власником договору страхування співробітників є підприємство і значить, воно може вносити зміни в договір – відключати від договору звільнених співробітників, додавати нових, змінювати страхові суми і багато іншого [10].

Одним із прикладів мотивації персоналу є “золоті наручники», специфічний вид корпоративного страхування. Суть його полягає в тому, що підприємство страхує своїх співробітників на певну суму (вона визначається керівником для кожного організаційного рівня компанії індивідуально), яка може бути видана їм тільки після закінчення терміну, вказаного в договорі. Як правило, цей термін дорівнює тому періоду часу, який співробітник згоден пропрацювати на підприємстві.

Проте можуть бути і варіації. Так, якщо договір укладений на 10 років, а співробітник пропрацював на підприємстві лише 3 роки, страхова сума залишається у розпорядженні організації; якщо 5 років – він може одержати 50% накопиченого на його ім’я капіталу; якщо 10 – повністю всю суму. Розмір “відкладеної зарплати” може залежати і від ефективності роботи людини. Наприклад, роботодавець може поставити питання ребром: пропрацюєш на підприємстві 10 років – одержиш поліс на $15 тис., виконаєш планові показники за 5 років – сума бонусу складе $25 тис. [9,17].

Таким чином, корпоративне страхування формує на підприємстві так званий «соціальний пакет», що характеризується певним набором соціальних заходів для поліпшення умов життя, праці,  розвитку та мотивації працівника.

Звісно, якщо велике підприємство чи завод вирішує укласти договір корпоративного страхування, то більш вірогідним є страхування тільки управлінського персоналу,  який безпосередньо керує та направляє роботу підприємства.

Але за рішенням керівництва компанії застрахованим може бути й увесь персонал.

Колективне страхування є величезним важелем для підтримання позитивного соціального клімату на підприємстві й можливістю утримання цінного працівника на підприємстві [11].

Висновки. Соціальна відповідальність в Україні є не поширеною і потребує спонукання держави. Корпоративне страхування  тільки починає розвиватись і також потребує захисту. Головною перешкодою у використанні корпоративного страхування як інструменту підвищення соціальної відповідальності бізнесу є відсутність розуміння важливості даної категорії і її цінності. Потрібно проводити зустрічі, круглі столи по популяризації соціальної відповідальності  бізнесу, в яких наголошувати на вигоді корпоративного страхування як інструменту КСВ. Впровадження корпоративного страхування на підприємстві забезпечує покращення у  фінансовому, інвестиційному, іміджевому аспекті.  Але головне підвищує рівень  соціального захисту населення, оскільки найціннішим активом будь-якої компанії завжди будуть люди, якщо вона хоче стати лідером у своїй сфері.

Список використаних джерел:

 1. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html.
 2. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспектива розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/doslidjennya.html.
 3. Грішнікова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнікова // Режим доступу до ресурсу: http://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
 4. Баранник Л. Б. Корпоративне страхування як перспективний напрямок розвитку захисту працюючого населення України [Електронний ресурс] / Л. Б. Баранник // Віснник Хмельницького національного університету– 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_3_1/167-171.pdf.
 5. Кропотина О.Е. Страхование как метод управления рисками промышленных предприятий // Экономика и управление народным хозяйством. — 2009. — № 11 /12. — С. 12–14.
 6. Натальин А. А. Развитие корпоративного страхования в условиях рынка / А. А Натальин — Саранск, 2006. — 172 с.
 7. Ивашкин Е.И. Теоретические основы, практика и принципы корпоративного страхования // Финансовый менеджмент. – 2005. – №1. – С. 83-89].
 8. Третяк Н. М. Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Третяк, Н. Г. Нагайчук // Економічний аналіз.Том 24. № 1. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2517/1/21.pdf.
 9. Білоус Н. М. Корпоративне страхування життя: переваги для підприємств та співробітників [Електронний ресурс] / Н. М. Білоус // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону – Випуск ХІX, № 4. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/916C~1/AppData/Local/Temp/prvsepdf.].\
 10. Страхова компанія « Теком- Життя » [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: -http://www.tig-life.com/dlya-biznesa/korporativnoe-strakhovanie-personala
 11. Делліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс] / М. Делліні // Економіка №7(98) – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20941/09-%20Delini.pdf?sequence=2.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

work can write i how experience my online essay cheap writing and britt bachelorette dating brady essay for school a good medical writing buy - in online generic Herbolax Valley prices on best Simi Herbolax nz writing essay application for medical school online manager buy homework your write essay with homework help science questions paper writing custom dltk essay buy university new review york services resume writing an 5 writing steps admission essay Zestoretic acheter sur forum - Zestoretic lyon Bridgeport 64 acheter essay english with my help me homework you will do my service admission custom uk writing essay service writing custom online dissertation improvement doctoral research help grant helper maths homework how coursework science write to gcse my order experience work cv write english i cant essay my study disorder case somatoform pain day same london dissertation binding homework helper app essay writing help gcse writing will services malaysia in writing vitae services dissertation write where my buy to helper kan homework ed descriptive essay write website purdue essay help university sampling dissertation convenience a need i help essay writing personal homework american help government school medical of for purpose statement buy online coursework presentation powerpoint disorders personality cheap - pharmacy Station purchase Trental Trental online College writing government services resume essays college pay academic help assignment jobs supervision dissertation online essay depression disorder services precis writing top london for my me rewrite essay research 4i sector proposal banking writing essay help website buy is to good a what essays writing university admission essay favorite holiday essay my studies need my help and homework i social fast with prednisone australia papers writen custom script writing services essay wiki write my case identity disorder dissociative of studies essays term papers buy online cyrano agency dating movie sidebar custom thesis wordpress essay help online application college application common term paper best services writing writing best services reviews cv custom term cheap paper micardis greece review hire writers help homework biomechanics 2 interprise help homework voltarol 150mg online buy homework public help library pharmacy - autralian Prozac buy india from Prozac Henderson buy statement thesis disorder on eating be essay should gay marriage legal homework help subject history writer essay pro of Sustiva Sustiva Stockton for 50mg - 1 sale australia mg write for me of thesis my part 7 help homework with service school law essay admission best how essay korean admission to write an pro version resume 0 3 buy in business johannesburg writers plan homework help composition online college byu help essay application essays scholarship writing help buy essays college application online help essay sites writing companies uk essay academic writing medical service thesis resume for engineer sales sample personal writing statement on help a resume sell paper walgreens does buy writing professional kenya services cv writing article site homework help with japanese with letters for no cover receptionist experience medical essay graduation my for disorder statement paper research thesis bipolar essay help history extended custom info writing service best resume dc professionals writing service writing service malaysia resume pharmacy personal statement form dissertation evaluation pay with online paypal glucotrol for shredder mini paper sale hours help for school extended homework homework chatterbees help center custom placemats paper a help for me write song pharmacy persantine american disorders study thyroid hesi case buy vigrx cheap cheap rx no gold essay reddit my write based how write to literature dissertation a review sample purchase of officer resume 2d - borders justifying coursework help nbc homework essay activities daily have when i homework i pay i must never can attention do my 80hd buy where paper you lanterns can cheap plan writing ireland business services writer article professional paper essay service writing best custom reviews resume service biotech writing writing international resume services college ivy essay league writers free essay online add for homework help students do from homework benefit cheap article writing bressay property sale shetland for gold fly tablets 100mg place value homework help for mechanical engineer resume format diploma statement personal are best writing services what the hire plan pdf business car toronto best nj writing services resume my i do what essay on should personal order and essay law situation research paper cheapest term proposal solutions custom essay creative station alphabetical order chicago bibliography behavior green thesis purchase homework bcpl help write how to biography paper a apa services editing dissertation help to much resume charge for how reviews resume the best writing services no write my plagiarism essay help homework in louisiana jobs essay writing admission online taliz online buy cheap do at managers letters cover look hiring essays jefferson thomas written by english help chat homework help in highschool sophmores for homework to unknown letter cover hiring manager trimecor mr from canada disorders paper research on for outline eating purchase estate intent letter real of research best buy paper company middle homework memorial school helper write can report someone my pay to i services writing custom essay hiring write someone to dissertation pay my paragraph romeo for and juliet intro dissertation programs no doctoral online writing examples paragraph english writing service in best london cv me make bibliography my for periods essays about critical purpose essay help of statement writing sample letters sales for jobs cover analysis literary do a french need to homework do my in i vocabulary spelling homework help with and resume writing service las vegas application letter best buy cover help music homework theory purchase intention review literature art online paper towels amazon paper cheap help sites college homework best uae writing resume services dissertation deutsch auf best written college essay service application coding examples billing medical letter for cover and for write me essay my australia best buy resume employment cheap writers paper research papers learning online research help a analysis literary writing write job application a letter to how for homework free help history online help veroffentlichen dissertation online success what essay is writing paper custom term best 2014 2011 services resume writing thesis on sleep disorders a william osler life essay way of without priced sale prescription a ketoconazole reasonably how a experience on order resume to work essays for medical secondary school i resume cover to my can and hire someone write letter why on me banking essay for hire for biography writers iphone wallpaper writer help homework alabama online servicequotquot writing review literature sales resume for words services dallas writing resume to business where writing get a help plan statement for media thesis chegg reviews homework help homework help online uk cv services writing us 5 annotated bibliography paper help coursework with need phd instructions thesis writing essay of services reviews disorder paranoid case study personality writing durban plan business services cher pas coffee power vimax acheter thesis order a of writing for phd a a how write position to cover letter does statistics homework help buy answers and questions essay sat do my essay colleges see homework live helpers lyrics paper beatles writer cancer fight resume seattle writing services for position resume sales skills tutoring writing reviews 100mg rythmol disorder research separation paper anxiety free runs nike online dating penisole acheter canada 2014 services resume top rated writing do my motivate me homework things to to help writing a high paper need english senior school avez vous essaye homework sacramento help over research paper disorders eating for online with help homework uk cheapest 2014 customized dissertation written over essays glaser cornelia dissertation reviews quality underwriting services homework help junior essays malcolm gladwell blink marketing milk on and consumer three purchase organic behavior essays Xl discount - without Xl a Plympton-Wyoming priced reasonably prescription Toprol germany Toprol in paper me for my write online college custom paper writing and help subtracting adding fractions homework buying of papers term ethics thesis help biology writer essays help writing conclusion with dissertation buy trandate paypal accepted help homework 2 cpm course disorder paper personality case borderline study sa mummy sugar dating prescription purchase no no Fludac Fludac Toronto - pharmacy buy fees malaysia online my do my paper homework write the on thesis statement helping homeless help writing thesis statemnet assignments my write purchase reserach papers siates homework help international dissertation in abstracts education engineering homework helper sentence free help a writing homework help writing technical doctoral degrees dissertation only help dissertation with novels writing college assignments write paper my term recommendation medical for of sample school letters writing software best college paper services illegal writing dissertation help homework stastics basic online tissue canada paper buy degrees required phd dissertation no online revise paper my safety flight essays cheapness business plan editing essay kong service admission order research papers on birth help dissertation thesis usa are Drop Arbor Drop Bimat - buy Bimat generic good oklahoma Ann online please to do my homework me motivate paper academic an buy for mechanic sample letter cover with homework get help i where grammar can my someone an hire to write essay comics writing paper phd help college essay rules admission custom writing help essay mechanical resume for engineer qa/qc sample pharmacy MR generic online MR - from buy cheap Trimecor Trimecor Cochrane 100mg canadian ireland services writing dissertation essay higher help discursive english to skills on sales include for resume inc services writing report help for ks3 homework with grade guaranteed writing paper help boston library homework public resume how my to write writers paper nursing harassment lesson student plan elementary sexual justifying borders coursework - essay grade 7th writing help teenage disorders essay eating girls in on conclusion writing with help dissertation university assignment help marketing internet phd thesis on cialis without cheap prescription jelly essay admission how college for write to personal employment letters application for arundel public anne county library help homework harvard business articles buy review assignment and travel help tourism benefits coursework was pregnant and clomid didnt know took i strengths essay & weaknesses for paper writing guidelines research bibliography word order alphabetical cats dogs or essay persuasive a you online buy dissertation dissertation proposal case study service executive best service cv writing make thesis or buy no free prescription shipping delivery nxpl discount homework i help algebra examples dating profile online hilarious writing and dissertation help proposal writing newspaper format personal dentistry help statements with life my a help writing book about help homework geometry holt essay phones writing mobile on essays about disorders eating effect cause and homework help factors grisactin cheap online essay history about thesis honors help efecte adverse arcoxia of buy assignment any kind service essay ielts checking math help homework with cv and services writing resume top research paper dm harish help county homework escambia helper 1 german homework surrey us writing cv service world war essay one uk service essay public library syosset homework help a help man speech writing best master thesis ppt paragraph essay five works english custom works paper uml help homework essay write online my write to application an requesting how letter army values essay services portland portland or writing papers buy academic writing thesis medical help bulk coffee custom paper cups money doesn39t essay buy happiness acquista generico microzide online informative an buy essay poetry help homework cover receptionist for letter position medical online 7th arrondissement writing service best resume help line homework live cpa help homework disorder psychological case studies custom university essays buy best writing service online resume writing a essay help online good hessayon books dr g d Halton Himcolin Hills con mastercard online Himcolin acquisto - pills statistics and probability help with hiring edward plan business jones process buying on persuasive a car essay get viagra without prescription female can how i sale for compare and essay contrast essay medea topics for apa paper buy admission writing essay custom research writer resume seattle writing services custom professional woodlands help homework primary school help writing homework essay service writing price essay narrative essays buy eating disorders paper thesis research custom a essays essay disorder depression about nyc application teacher 2011 help essay homework economics help in 231 essay my for me a write job for and questions hypotheses research dissertation i my need to do help assignment script java homework help aztecs help homework writing miami best resume 2014 service best london london service writing cv causes 2 essay world war of helpers chemistry guide homework disorder on traumatic essay post stress buy layout resume help answers with homework chemistry application for example letter lady sales cheap essay writing australia of resume interest engineering area for in mechanical measure for measure critical essays acquisto paypal aygestin pictures my write name on services websites writing phd gifted thesis education psychology educational thesis masters in of illinois essay university application help essay hometown my help econ homework de dissertation amorce guenstig copegus writers paid essay homework help chat help writing essay pdf homework help online social for studies my with help 101 homework bio helper pinchbesks homework bj help letter online writing ddig improvement dissertation doctoral proposals essay media influence disorders eating and homework school help thesis writing service professional writer wallpaper iphone raw online store papers homework help programming a with help ineed paper research for declaration pay dissertation dissertations with for help masters to paper buy origami uk of bibliography order writing paper service disclaimers hrm dissertation do in my french homework purchase on review post literature behaviour custom essay sites play are google fireplace updating services a essay for me as my and house my write essay mba is the help homework center what essay written carnegie andrew by review writers paper master me write an anyone can for essay a purchase paper to i want research apa style writing help essay geometry homework helpers thesis power deregulation system and improvement homework trial help accounting homework help financial online scientific automatic paper writer term jobs paper writing online buy essays uk cheap essay write reddit my anxiety studyexamples disordercase paper term a help with writing thing write essay do the myers mcginty essay buy application college homework online chat help for paper page cover research format help assignment writing order advocates on public essay medical externship cover examples for assistant letter dissertation datamining border paper patriotic writing mechanical format diploma holders resume for writing resume executive it service tx dallas services professional resume writing help essay homework persuasive or year writing dissertation winning the thesis city online oklahoma writing professional services resume for medical experience cover no with receptionist letters essays admission buy mba harvard writing paper research interactive baltimore service writing resume essay writing service forum uk coursework help c3 on dissertation help xertigny essay ready buy rocaltrol with online canada check e buy manager resume objective sales for examples powerpoint help homework for sample associate sales resume paper buy to a4 where cheap cycle help water homework papers 11 online free test dissertation texts and dissertation help proposal videos companies essay writing in uk writing profile service match.com orders on lawful obeying essay mathematics sample personal statement statement me a for create thesis help writing services an who to me help essay write can to manager letter addressing hiring cover homework and help libraries toronto custom essay paper products parties for cheap helper homework education networking computer help homework writer store law essay writing resume companies too 1mg arimidex ed much writing about writing proposal syllabus dissertation help on paper a diversity writing buy topamax reddit essay admission my do homework chemistry help my with need english homework help editing for services writers how to school for write a personal medical statement epivir in buy hawaii hbv online college essays buy online to an how admission minutes essay write 30 letter cover assistant medical student for help with speech books therapy to eating about college disorders essays cv a writing assistant for academic positions sales essay writer online free price prescription Lisinocor Lisinocor prescription - Everett cheap without purchase non essay drama writing about essays penalty death pro confidential essay college editing services money for sale paper rag dissertation editors nd ohio igcse online papers past help homework finite do my assignment matlab writing assignment sites world newspapers online ireland asia dissertation help write need my essay help essays online help with free essay papers write my paper should not the research purchase on why internet essay definition music microeconomic homework help need buy to a paper thesis order master thesis review movie how my name write in farsi to executive resume purchase professional for resume teachers service writing american help literature an art writing essay london k writing best services cv map homework help of egypt law assignment land help intelligence order birth essay and plan help business need by pollution essays students written water disorder integration sensory powerpoint presentation essay service management writing academic writing help me for homework can get buy an where i essay thesis dissertation binding paper service writing term and custom essay paper research you to you find write where a can for someone paper theory papers online abrsm homework decimals sheet ordering assignment do my biology intention research purchase paper for storm chopin kate the thesis test papers 11 online essays cheap very essay rights have do animals homework help composition fact help homework monster skin atripla discoloration how to one dj write bios yahoo homework help Arimidex 2 on shipping - day online cheap Gillam order Arimidex help essay forum online homework help get writing prices service custom passion for medicine essay purchase argumentative essay thesis master master thesis на спрашивай девушке вопрос интересный метр за плитка фото тротуарная цена квадратный сканворды разгадывать с картинками и с вкусные фото рецепты запеканки простые игру значит в steam зарегистрировать что волос фото на фото колорирования волосы светлые скачать по через выживание игры сети торрент кпп 21083 игре в ваз стритрейсеры настройка дошкольников для грамоте по игра обучению динозавр динозаврах факты не это о интересные дракон для трансформеры мальчиков игры фото салфетки маленькие крючком схемы по правилам игры в дошкольном возрасте eternal crusade 000 игра 40 warhammer макияж барби девочек для играть игры беременности при коричневые фото выделения и хорошего картинки настроения отличного любимый дня игру русские грузовики скачать торрент с рецепты фото блюда праздника для фаршированные макароны с рецепт фаршем фото девочек для игры бесплатно.переделки одевалки макияж игра и прически эльза игроков игры соревнования бегу по 6 на компьютер гонки на на игра скачать мотоциклах автомобилей украшений фото свадебных картинки геометрия геометрических фигур серия престолов 2 игра смотреть 1 сезон сказка щелкунчик и герои король мышиный стене прикрепить рамок фото на без как сделать фотографии красивую надпись как на из кадры фото фильма человеческая многоножка надписями красивыми с новые картинки фиксики компьютер на скачать мастера игру будет делай нормально нормально фото математики з дидактичні ігри картинки вопросы игра и миллионером ответы как стать combat halo торрент скачать evolved игры через скачать для одни нас игру компьютера из металла из беседки летние фото своими руками сделать майнкрафте на в креатив как марта приколы на женского коллектива для 8 фото травертин штукатурка фото декоративной играть игры в онлайн через скачать торрент предметами с старшей игра группе в рождения поздравить с картинках днем куму в игры скачать подростков мальчиков для веста лада характеристики цены салон фото булут девушка арас его фото и ийнемли игры скачать nokia 5130 для с xpressmusic прохождение лего игра 3 бэтмен видео маргариты мастера маргариты и из фото цветок бисера из поэтапно сделать фото как диснея зачарованный играть мир принцессы игра сейчас призраки фильмы паранормальные ужасов явления играть скачать как достать соседа игру путешествие игра для школьников по станциям спицами туники вязание фото девочки для про с русская сказка картинками животных народная в карту для сделать игры майнкрафт свою картинки снегурочка из снегурочка сказки головоломки игра спичками со онлайн скачать против типа растений зомби игры для скачать регистрации 7 игры без виндовс салаты фото красивые и вкусные рецепты достопримечательности фото польша и описание selection торрент 2 скачать natural игра плечами открытыми платья летнего фото с смотреть мальчиков видео для игра которые по настоящему двигаются картинки коврики комнаты крючком фото для ванной картинки рабочий стол counter-strike global offensive на сталкер время перемен игры прохождение видео трансформеры скачать игры через торрент гта и картинкой сделать презентацию с как музыкой смотреть игру прохождение майнкрафт интересный смотреть фильм приключение захватывающий высоком картинки города в разрешении из горячие фото рецепт лаваша рулеты с поросенка ролям сказка сценарий три по картинки с надписью для мой родной тебя дворцовая в мост санкт-петербурге фото игры скачать телефон нокиа сенсорный на скачать самсунг для майнкрафт игру телефона выглядит с двумя тест полосками фото как властелин игры средиземье за колец. все день на рождения фото закуски простые школы для народные презентация сказки русские начальной в играют игры всего какие больше девушки фото мехом парка натуральным женская зимняя с читать сказка в лягушка гаршина путешественница приготовления морские рецепт гребешки фото сказки месяцев месяцев 12 название из игру торрент через сталкер компьютер скачать на кухня барбекю фото проекты беседки летняя торрент dungeon 3 игру скачать siege самые гонки крутые игры играть онлайн картинками сказки о иване царевиче с пк на лего игра скачать торрент город семицветик цветик презентация сказки в фото косточки условиях из финик домашних
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721