КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кривицька Ольга Романівна

доцент, к.е.н.

Гедзь Ольга Віталіївна

 магістр

Національний університет «Острозька Академія»

КОРПОРАТИВНЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

В статті досліджується проблема становлення та розвитку корпоративного страхування як елементу соціально відповідального бізнесу. Визначенні основні причини і перешкоди у впроваджені корпоративного страхування як елементу соціальної відповідальності.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративне страхування, соціальний захист працівників, фінансові переваги, ризик-менеджмент.

In the article investigated the problem of formation and development of corporate insurance as part of a socially responsible business. The underlying and obstacles in the implementation of corporate insurance as an element of social responsibility.

Key words: social responsibility, corporate insurance, social care workers, financial benefits, risk management.

 

Постановка проблеми. Діюча система соціального захисту України потребує вдосконалення, у цьому процесі важливу роль відіграють не лише органи державної влади, а і приватні підприємства. Так, з реформуванням пенсійної системи і встановленням трьох рівнів пенсійного забезпечення виникають нові форми соціального захисту населення. Корпоративне страхування  є однією із них, оскільки воно включає в себе накопичувальне страхування і страхування життя працівників що крім стимулювання трудових ресурсів підприємства також підвищує рівень його соціальної відповідальності і  позитивно позначається на іміджі компанії у суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корпоративне страхування працівників стало предметом досліджень таких науковців Н. Внукової, М. Деліні, М. Залєтова, та ін.  Проте більшість дослідників  розглядають корпоративне страхування лише як важіль впливу і модернізацію пенсійної системи країни, а не інструмент підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка корпоративного страхування працівників як інструменту підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Приватні суб’єкти господарювання можуть стимулювати соціальний розвиток країни сформувавши власну систему соціального забезпечення своїх працівників. Що служитиме засобом для мотивації своїх підлеглих до підвищення ефективності праці і сприятиме збільшенню ролі підприємства як суб’єкта соціального розвитку шляхом  використання накопичувального страхування і страхування життя працівників. В становищі коли держава не може забезпечити населення відповідним рівнем фінансових виплат у випадках втрати працездатності або досягнення пенсійного віку це значно підвищує рівень соціальної відповідальності підприємств країни.

Таким чином з боку держави повинні здійснюватися заходи, які б стимулювали розвиток культури соціально відповідального бізнесу. Яка б передбачала створення не лише великими, а й середніми господарствами створення програми заходів соціального розвитку. Збільшення рівня соціальної відповідальності керівництва компаній сприятиме зростанню продуктивності праці її робітників.

Соціальна відповідальність має складну та багаторівневу структуру. Її можна розглядати в розрізі трьох напрямків – макроекономічному (соціальна відповідальність держави), мікроекономічному (корпоративна соціальна відповідальність, або соціальна відповідальність бізнесу) та особистісному (соціальна відповідальність людини, громадянина). На кожному рівні соціальна відповідальність включає суб’єкти, об’єкти та інститути соціальної відповідальності, що є взаємозалежними й можуть одночасно або поперемінно виступати в різних з цих якостей. Будь-який суб’єкт соціальної дії, що усвідомлює її можливі наслідки, є автоматично й суб’єктом соціальної відповідальності [3,25].

В роботі розглядається соціальна відповідальність на мікроекономічному рівні. Згідно неї соціальна відповідальність бізнесу трактується як надання працівникам компанії не лише винагороди у вигляді заробітної плати, але й забезпечення певним соціальним пакетом.

Так в зарубіжних країнах основною складовою соціального набору послуг, що надається працівникам є корпоративне страхування життя працівників. Для прикладу в Німеччині існує обов’язкове медичне і пенсійне страхування, проте половину витрат від внесків у відповідні фонди беруть на себе роботодавці. Популярності набирає система формування пенсійних фондів для власних працівників[4,76].

В США близько 85 % компаній укладають довгострокові договори страхування життя зі своїми працівниками, які передбачають відкриття особистого накопичувального рахунку, який в майбутньому може стати власністю працівника, за умови, що він працює там певну кількість років.

В Україні соціальна відповідальність тільки починає розвиватись, і проявляється в основному у вигляді: створення робочих місць, благоустрій території, фінансової допомоги місцевій владі у рішенні різноманітних соціальних проблем.

Згідно опитування Центру «Розвитку КСВ» у 2010 році  серед 600 компаній  лише 67,3% з них  впроваджували соціально відповідальні заходи. Серед них трохи більше ніж половина опитаних компаній (55 %) впроваджували соціально відповідальні заходи постійно, майже кожна десята компанія (9 %) — кілька разів на півроку. Решта українських підприємств — періодично [2,33].

Було встановлено, що основними причинами впровадження соціально відповідального бізнесу за думкою респондентів є

 • внутрішні переконання;
 • зростання продажів компанії;
 • копіювання дій конкурентів;
 • запит з боку органів місцевої влади.

Основними перешкодам:

 • брак коштів (61,4 % респондентів);
 • відсутність розуміння важливості і доцільності впровадження КСВ (16% з тих, хто зазначив, що не здійснюють заходи із соціальної відповідальності, ніколи не замислювалися про впровадження програм / заходів соціальної відповідальності).

Тобто, на даний момент часу, соціальна відповідальність в Україні є не поширеною і потребує спонукання держави. Роботодавці не розглядають це страхування як елемент КСВ (корпоративна соціальна відповідальність).

Головною перешкодою у використанні корпоративного страхування як інструменту підвищення соціальної відповідальності бізнесу є відсутність розуміння важливості даної категорії і як результат відсутність бажання витрачати на це гроші.

В Україні майже не проводяться заходи, зустрічі по поляризації КСВ і корпоративного страхування як його елемента.

Корпоративне страхування- це страхування майнових інтересів підприємства і його працівників, управління фінансовими потоками підприємства, а також соціальне забезпечення персоналу й членів його родин [5,21].

На сьогоднішній день результати розвитку корпоративного страхування в Україні представлені у вигляді трьох видів послуг, які можуть надавати вітчизняні страхові компанії. Так популярним є страхування життя працівників на визначений термін, накопичувальне страхування та комбінація двох попередніх варіантів.

Страхування працівника на визначений строк  є найпоширенішим, що пов’язано із нижчим рівнем витрат. Цей продукт передбачає страхування ризику настання смерті. Так у разі настання страхового випадку вигодоотримувачу буде здійснено страхову виплату.  У цьому випадку бенефеціаром можуть бути родичі, проте можливі випадки, коли кошти отримує саме підприємство, як відшкодування збитків пов’язаних із втратою працівника.

Компанії, які обирають накопичувальне страхування, надають корпоративним клієнтам можливість використання довгострокових програм з одноразовими виплатами в кінці дії договору або настанням пенсійного віку, коли виплати здійснюються у формі ануїтету.

Компанії з високим рівнем соціальної відповідальності можуть також використовувати індивідуальні програми корпоративного страхування працівників які б дозволили максимально задовольнити інтереси персоналу компанії та її керівництва.

Корпоративне страхування не тільки підвищує імідж компанії в очах споживачів і партнерів, а й дозволяє мінімізувати або виключити втрати капіталу.

Це також підтверджує А. О. Натальїн, що вважає, що корпоративне страхування вигідне не тільки для страховика (елементи даної системи забезпечують йому гарну клієнтську базу), але для страхувальника юридичної особи, тому що страхові платежі менші за ймовірні страхові відшкодування, до того ж додаткові витрати на здійснення корпоративного страхування дозволяють знизити ймовірність виникнення несприятливих подій, підвищити сервіс страхового обслуговування й поліпшити систему управління ризиками [6,13].

Статистика розвинених країн свідчить, що кожні 10 років середньостатистичне підприємство зазнає значний збиток [7,33].

За даними Держгірпромнагляду щороку в Україні внаслідок аварій на підприємствах травмується понад 11 тис. осіб, 42 % яких це працівники вугільної промисловості, 13 % – соціально-культурної сфери та торгівлі, 10 % – АПК, 9 % – машинобування, 5 % – металургії, 4 % – будівельної галузі. Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є:

 • застарілість основних фондів;
 • великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних речовин;
 • аварійний стан значної частини мереж комунального господарства;
 • недостатня інвестиційна підтримка процесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості, насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній та енергетиці;
 • природоохоронні проблеми, пов’язані з істотними змінами стану геологічного та гідрогеологічного середовища;
 • небажання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із запобігання аваріям та катастрофам на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах
 • тощо[1,9].

Як наслідок, суб’єкти господарювання є не захищеними перед несприятливими обставинами життя. Корпоративне страхування може стати виходом в цій ситуації.

Даний вид страхування є один із елементів ризик-менеджменту.  Воно дозволяє по-перше, залучити до оцінки ризиків досвідчених фахівців, створити карту ризиків і розробити програму страхового захисту, по-друге, дозволяє в  майбутньому використовувати кошти страховика як джерело фінансування (забезпечення) у випадку порушення умов стійкого розвитку підприємства внаслідок настання несприятливих подій, що призводять до збитків і по-третє, послабляє вплив чинників невизначеності при складанні фінансових планів підприємства та вивільнення фінансових ресурсів унаслідок відмови від створення власних резервних фондів і більш ефективного їх використання [8].

 

Як інструмент соціально відповідального бізнесу корпоративне страхування володіє такими перевагами:

 • Захист життя і здоров’я працівників підприємства, накопичування коштів до виходу на пенсію, матеріальна допомога у випадку передчасної смерті годувальника (соціальний аспект);
 • Гнучка система винагород, кваліфікований персонал (мотиваційний фактор);
 • платежі страхування життя відносяться на валові витрати підприємства (фінансовий аспект);
 • компанія може самостійно вибирати напрямок інвестування коштів, в тому чилі повернути в свій оборот (інвестиційний фактор)
 • створення позитивного іміджу компанії (іміджевий фактор) [11,45];

Мотивація через підвищення зарплати, є більш досконалою порівняно із корпоративним страхуванням. Конкуренти, які потребують кадрів, завжди зможуть запропонувати фахівцю вищий оклад. Крім того, така міра вимагає від установи досить значних негайних витрат, а тому є економічно недоцільною. Вона не тільки підвищує прямі витрати підприємства на оплату праці, але й паралельно спричиняє за собою масу інших витрат, таких як збільшення податку на прибуток, соціальних відрахувань і т.д. [9].

В той час як впровадження корпоративного страхування робить підприємство не тільки більш соціально свідомим, а й надає йому ряд переваг при наймі і збережені висококваліфікованих фахівців.

 1. Підвищує мотивацію персоналу, утримує на підприємстві цінні фахівці.

Для вирішення цього завдання є такий інструмент як накопичувальне страхування ключових співробітників.

 1. Зменшує плинність висококваліфікованих кадрів.

Плинність персоналу – це серйозна проблема, яка не тільки гальмує розвиток підприємства, але і вимагає істотних витрат часу на пошук, найм та адаптацію нових співробітників. Спеціально розроблені програми корпоративного страхування можуть вирішити цю проблему.

 1. Забезпечує соціальні виплати працівнику і його сім’ї у разі настання непередбаченої події здійснюються страховою компанією.
 2. Примножує вкладені кошти за рахунок додаткового інвестиційного доходу.

Вищезазначені накопичувальні програми, крім страхового захисту і можливості акумулювати значні фінансові кошти дають своїм власникам і істотний дохід від інвестування накопичуваних коштів.

 1. Надає матеріальне заохочення співробітників без втрати контролю над засобами.

Власником договору страхування співробітників є підприємство і значить, воно може вносити зміни в договір – відключати від договору звільнених співробітників, додавати нових, змінювати страхові суми і багато іншого [10].

Одним із прикладів мотивації персоналу є “золоті наручники», специфічний вид корпоративного страхування. Суть його полягає в тому, що підприємство страхує своїх співробітників на певну суму (вона визначається керівником для кожного організаційного рівня компанії індивідуально), яка може бути видана їм тільки після закінчення терміну, вказаного в договорі. Як правило, цей термін дорівнює тому періоду часу, який співробітник згоден пропрацювати на підприємстві.

Проте можуть бути і варіації. Так, якщо договір укладений на 10 років, а співробітник пропрацював на підприємстві лише 3 роки, страхова сума залишається у розпорядженні організації; якщо 5 років – він може одержати 50% накопиченого на його ім’я капіталу; якщо 10 – повністю всю суму. Розмір “відкладеної зарплати” може залежати і від ефективності роботи людини. Наприклад, роботодавець може поставити питання ребром: пропрацюєш на підприємстві 10 років – одержиш поліс на $15 тис., виконаєш планові показники за 5 років – сума бонусу складе $25 тис. [9,17].

Таким чином, корпоративне страхування формує на підприємстві так званий «соціальний пакет», що характеризується певним набором соціальних заходів для поліпшення умов життя, праці,  розвитку та мотивації працівника.

Звісно, якщо велике підприємство чи завод вирішує укласти договір корпоративного страхування, то більш вірогідним є страхування тільки управлінського персоналу,  який безпосередньо керує та направляє роботу підприємства.

Але за рішенням керівництва компанії застрахованим може бути й увесь персонал.

Колективне страхування є величезним важелем для підтримання позитивного соціального клімату на підприємстві й можливістю утримання цінного працівника на підприємстві [11].

Висновки. Соціальна відповідальність в Україні є не поширеною і потребує спонукання держави. Корпоративне страхування  тільки починає розвиватись і також потребує захисту. Головною перешкодою у використанні корпоративного страхування як інструменту підвищення соціальної відповідальності бізнесу є відсутність розуміння важливості даної категорії і її цінності. Потрібно проводити зустрічі, круглі столи по популяризації соціальної відповідальності  бізнесу, в яких наголошувати на вигоді корпоративного страхування як інструменту КСВ. Впровадження корпоративного страхування на підприємстві забезпечує покращення у  фінансовому, інвестиційному, іміджевому аспекті.  Але головне підвищує рівень  соціального захисту населення, оскільки найціннішим активом будь-якої компанії завжди будуть люди, якщо вона хоче стати лідером у своїй сфері.

Список використаних джерел:

 1. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102818.html.
 2. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та перспектива розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/doslidjennya.html.
 3. Грішнікова О. А. Соціальна відповідальність у контексті подолання системної кризи в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Грішнікова // Режим доступу до ресурсу: http://dse.org.ua/arhcive/15/3.pdf.
 4. Баранник Л. Б. Корпоративне страхування як перспективний напрямок розвитку захисту працюючого населення України [Електронний ресурс] / Л. Б. Баранник // Віснник Хмельницького національного університету– 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2012_3_1/167-171.pdf.
 5. Кропотина О.Е. Страхование как метод управления рисками промышленных предприятий // Экономика и управление народным хозяйством. — 2009. — № 11 /12. — С. 12–14.
 6. Натальин А. А. Развитие корпоративного страхования в условиях рынка / А. А Натальин — Саранск, 2006. — 172 с.
 7. Ивашкин Е.И. Теоретические основы, практика и принципы корпоративного страхования // Финансовый менеджмент. – 2005. – №1. – С. 83-89].
 8. Третяк Н. М. Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Третяк, Н. Г. Нагайчук // Економічний аналіз.Том 24. № 1. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2517/1/21.pdf.
 9. Білоус Н. М. Корпоративне страхування життя: переваги для підприємств та співробітників [Електронний ресурс] / Н. М. Білоус // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону – Випуск ХІX, № 4. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/916C~1/AppData/Local/Temp/prvsepdf.].\
 10. Страхова компанія « Теком- Життя » [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: -http://www.tig-life.com/dlya-biznesa/korporativnoe-strakhovanie-personala
 11. Делліні М. Роль корпоративного страхування у підвищенні соціально відповідального бізнесу [Електронний ресурс] / М. Делліні // Економіка №7(98) – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20941/09-%20Delini.pdf?sequence=2.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

study traumatic post case stress on disorder research purchase paper to write to can pay me who i for essays letter intent vehicle to purchase of homework help engineering online in york houses sale for hessay help essay with admissions thesis mining master opinion cramster help homework admission essay outline mba buy seasonal disorder essay affective roast author pig dissertation upon assignment adelaide help receptionist medical letter for cover examples uk hair does cause altace loss pay for literature performance review do resume online a buy papers term to where where to business buy plan a 250 application service essay college words on prices generic Neoral discontinued Torrance best - Neoral aacps homework help school deforestation on essay proposal research service phd resume objective district manager buy online thesis cheap writing essay australia professional resume ga augusta in service writing for sales resumes Bay usa price Tricor in made Tricor best Green - brand letter how to for medical your write school own of recommendation medical of letter residency sample for recommendation php customers co essays uk custom homework help 2 algaebra editing rates services paypal essay psychology writers get medical recommendation for letter to how of school a help classification writing essay mortality breast rate britain cancer abuse papers child of video essay games literature written review resume services writing vaughan ucas with help personal my statement essay legalizing weed professional resume writing services using admissions graduated essay essay help writing for middle school without sale buy for ampicillin a prescription cover letter dean of admissions personality disorder schizotypal case study heber springs homework help written for sale papers wuest harald dissertation paper lanterns cheap uk bulk help college entrance writing essay research paper topics business argumentative science homework online free help literature reviews buy with help dissertation plan who can my i business do to pay buy application college on leadership essays in paper 3 my write hours free my for resume do style calligraphy my write name argumentative sports injuries essay essay on 389 annie dillard written essays by 1 title homework help 123 essay custom free services writing dissertation written jose essays rizal by homework help cmp2 writing help companies students how homework help get homework ilc help service criterion evaluation the automated online writing essay plan council east renfrewshire local service writing essay reviews mba norbert schirmer phd thesis best objective resume buy examples recommendation letters medical for school thesis my write statement essay personal helper reviews penny writer paper kids essay help iran newspapers english in online my i write to resume can someone hire innovation et relations entre dissertation croissance resume doctor job for medical essay amadeus help purchase online tavist essay writing working service my papers service statistics write papers writing verification community support dating for networks safe psychology help homework school high identity research paper dissociative disorder writing reviews literature time essay part writer custom 20 paper term online wallpaper buy canada services editing book homework homework my my do do homework bitesize helper dissertation services writing affordable writing top federal resume services form benefits questions ucl agreement thesis essay deposit write my someone book to term the best service paper writing help physcis homework in write my the paper day same social for sale commentary essays region homework help one forum java help homework online no purchase prescription micronase homework dictionary science help eating and essays athletes on dissorders qa/qc resume mechanical sample engineer for mba admission essay buy mba writing assignment format australian essay service berlin v-gel college essay purchase a mba with assignments help research validity dissertation best admission college 4 essays disorder bipolar case on study nursing writing essay scholarships for help service writing cost resume essay my vacation writing admission 10 buy school papers letter application in essay area college format pdf bay help homework life help hacks essay ratings my do site plans free bed woodworking pay paper written to do motivation my no homework afsluiten online overlijdensrisicoverzekering dating help business dissertation software paper writer solving homework help factor online how to assignments my do essay24 dissertation reviewers services ghostwriting memoirs jiskas help homework naked dating book mtv components proposal dissertation service essays plagiarism non in my routine essay daily on spanish apelsinas dating prisukamas online letter mechanical cover graduate for engineer fresh math help statistics homework american pentasa uk paper online linkedin service writing best profile research tv law paper and order examples research paper legal solving and problem what thinking critical is creative choose on a essays research eating why disorders research problem gambling paper help centroidal assignment mechanical engineering axis papers research child abuse service resume san writing federal diego help zombie story with writing dissertation my research do paper for me economics doctoral help dissertation homework i do my have to resume dc writing services service writing profile dating online cheapest online doctorate programs essay elon help in write japanese my kanji name resume application buy 15 best writer paper services research english homework helpers writing scholarships essay ball usn navy caps ship students writing for help college raisin sun in a the essay creative help writing to tips with help analysis essay writing critical technician for mechanic resume disorder bipolar case examples study 1 victorian homework primary help inventions for free cv me my write for on high essay school homework help victorians junior woodlands service in thesis chennai writing you essay why hire me should paper thinking critical application presentation pay essay paragraphs application college 5 dating h harvard bomb dissertation state michigan university anti intent episode thesis criminal order law muslim girl guys muslim non dating help homework china a writing to help with start how dissertation soon paper is book disappear and for as the it will essay easier cheaper write often essay best results when the get they writers about admission question help graduate essay help college admissions essay 4 отец спит порно фоны фотошоп фото сеаз тюнинг фото упитанных порнофото юрского Парк на периода игра ютубе себе к добавить на стену фото Как порно картинки с лерой кудрявцевой Как скачать игры на приставку сони порнофотоанкеты Сердечки статус одноклассниках в в аниме вк статусы автор алёнушкины сказки сказки Кто Сднем рождения картинки классные Обои виндовс 10 на рабочий стол Обои рабочего стола на тему весна фото русские любительское порно Фильмы боевики и ужасы фантастика садо мазо наказание фото цвет глаза волос карие фото Медный теща порно фото расказ компьютера игры экрана с Запись олигоспермия мужчин у Емва фото эро девушке тільки волосаті пизди фото Скачать 152 игры майнкрафт версия Дизайн памятников и надгробий фото Игры mortal sega kombat ultimate 3 мать сдуша сперма пизде фото попки на фото стуле мощных самых мотоциклов Фото мира Сладкий матрешка фрукт ответ игра фотосессия с групповушкой онлайн рыбе гарнир Рис на рецепт к с фото жистоки секс фото н Запеканка с говяжьим фаршем с фото можно в поставить картинку Как вк всех фото женского тела прелестей dawson фото miller порно Как называется игра где есть магия бразильянки карнавал порнофото фото масло до и после Кокосовое секса азиатских школах в уроки фото magic игра box старая игра дюна Real steel скачать игру на телефон Как делать из лаваша рулеты с фото Как сшить занавеску на кухню фото Поздравление к свадьбе с приколом сперме в фото-волосатая пизда жопа порно фото как трахает племянник тьотку Интересные факты просто о сложном Как скачать фото с айфона в icloud эклза фотографии сексуальные фото мулатки анус фалос знаменитостей фото минет трахает фото бабу мужик вибратором чулках в красивой девушки фотосессия Игра мертвый космос 3 прохождение Сделать задний план фото размытым ебут вдвоем блондинку на диване порно фото Скачать игры про барби с торрента почему член быстро падает Кыштым девушка с парнем занимаются любовью фото Игры алавар поиск предметов список торрент Игры скачать новый скайрим голобу картинка рыцарей про русском на языке Игры срут друг другу в рот фото фото актрис эро Рецепты вкусного мороженого с фото фото беременние девки дрочат частное порнфото русских девушек измены пар порно порно фото жопы негритосок гта игра 3 супер ночей собой игру с Пять скачать Золотая подвеска с фианитами фото секс смотреть туле фото в порно истории фото видео парни со фото эро знаменитостями супер порно фото старых члена ли Орёл полового размер важен жестки порно секс фото Навесы своими руками чертежи фото ххх фото в душе Красная книга алтайского края фото Фото новый форд фокус универсал фото мам синок секс Скачать игру ресторанная империя 2 Сучасна байка на українській мові прикол турция отдамся за дозу фото одноклассниках игры в балда Ответы Как сделать цветы оригами картинки priscilla anna zolotarenko фото Блок хаус фото внутренней отделки Надписи для мужа и жены прикольные Интересные новости в мире культуры Фото мурата тхагалегова и его жены русских фото и смотреть порно ролики зарубежных знаменитостей играм фгос подвижным по Программа в деушки фото в обтяжкв шортиках эротика мини просмотр жестких порно фото взрослых женщин домашнее спящую порно трахнул Прогулочная коляска беби каре фото Игра престолов 6 сезон по книге Игры со временем для дошкольников чтобы про задело соперницу Статус Поздравить приколы февраля 23 с порнофото с сильвией Виноград фото и описание сорта эротич гимнасток фото Картинки про обезьянку из мультика папы кафе в Игра готовить луи у Как сделать двухскатную крышу фото Видео игры видео страшные самые картинка за ты ум возьмёшься Когда Lego city undercover торрент игру фоэро фото девушек смотреть онлайн порно со сквиртом Самое красивое красное платье фото групповое фото куни порно медсестра полная Надписи на конфетах птичье молоко тебе надписью Картинки хочу к с частное фото 3 размер грудь смерть игры маска айфон фото 4.5.6 одноклассниках Куда в пропали игры дерева из гарнитуров Фото спальных Ламбрекен на балконную дверь фото Фото и характеристика кур леггорн брат трахает спящую сестру.порно фото. Подвиги геракла подвиг 3 картинки фото и описание Суздальский кремль рабочий картинка стол на Мимозы Прохождение игры звездный десант 2 Песни для гитары с аккордами фото фото. частное интим гонки форсаж без Игры регистрации Фото деревянный пол в частном доме футболе в фото один Выход на один Виндовс 7 не отображаются картинки Все игры с приветом по планетам фото порно зрелих брюнеток секс в кабинете у геникоголога фото Смотреть фильм игра на киного нет Как спрятать счетчик на кухне фото для отзывы потенции улучшения Нолинск препараты мальчиков хуи фото мальчиков Машины игры для гонки торрентом rain игру Скачать heavy фото трусики прозрачные женские больших порно природе членов на фото девушки фото голых спящих виардо Звенигород форте цена Фото с выставки золотая осень 2015 калавдюти с Скачать торрента игры 3д кухни на стену Обои фото для Двигатель газель на фото крайслер том игры для монеты Скачать мой порно з членами фото Краска dulux easy для стен и обоев частное фото ню девушек фото 2015 женские 2016 Шляпы зима книги читать ужасов Русские онлайн фото хуя в вагине два полезен Для чего глюконат кальций Раскраски и картинки на новый год Как удалить картинку с we heart it за девушек как фото вешают трусы 4 том на телефон Игры кот андроид Бизнес игры полные версии торрент Гаджеты дни рождения для windows 7 бетман 9 игра brazzers актёр фото Разновидность золотых рыбок с фото Фото на бульваре адмирала ушакова Сказка феи хвосте феи о тв-1 хвост Кто съел колобка в сказке колобок толстые порно фото пожелые Игра на уроке английского 3 класс интим баб старых фото Великолепный век фото из фильма Флеш игры онлайн стрелялки защита Пансионат олеся в лазаревском фото Женская верхняя зимняя одежда фото луи игра 11 папа на скачивать игры Как диск ps2 на с.алексеич фото Бензонасос на опель вектра с фото фото громадных жоп раком брат фото дрочит маму на галирея сексуални фото Слушать сказку снежная королева 5 Скачать игры nfs most wanted моды них игры все о сочи в Олимпийские лошадь дома фото бейся картинки чулках-фото в волосатые письки на игру аватария Накрутка скачать на на весь экран танки 2 2 Игры фото зрелых подборка частных эротических Игра готовить мороженое и продаём с картинки цветами Разные разными голие фото школниц пенис удлинить как Нарткала цвет фото Шоколадный краски волос Воспаление уздечки под языком фото что есть для повышения потенции у мужчин фото унижения баб фото сперма из ануса мулаток. обои windows Как на 7 поставить сад в санкт-петербурге Фото зимний фото для скайпу блонда голой фото девушки порно фото сестры. Оборотень из сериала волчонок фото цветов напольная для Полка фото всё уже о что достало Статусы том мраморного каньона в карелии Фото Тату надписи про жизнь с переводом 2 куплинов игры мафия Прохождение фото гараже минет в секс фото зреліх дам Татуировки на руках у мужчин фото отображения Программа играх в fps Самые лёгкие причёски в картинках Дагомыс фото пляжа и города 2015 фото смотреть плейбой обнаженных девушек хуй не встал фото Тату для девушек картинки на руке ёшино картинки гея гей насилует как фото Тележка для игр на колесах большая гэнг-бэнг порно фото фотки ответы уровни 4 все Игра на порно фото сауны бани лифчик снимает колготки.связанные девка платье руки.фото легкое секс фото со знаметостями войны Игра торрент правила скачать Скачать игру на пк тюрьмы из побег фото jacquet deborah Перша медична допомога в картинках Фотография как вид искусства фото Скачать игру человек паук 2 руторг по Занятие сутеева сказке кораблик стрептизёрша фото Скачать драйвера на вин 7 для игр подключить игре driver к руль Как игры to go пицца девушки в мини юбках чулки фото 18 Легкие рецепты горячих блюд с фото море фото порно в Картинки из мультика молния маквин Как сделать в кухни ремонт фото 55 лет юбилей сценарии с приколом жоны муже порно фото изменяют при лучших игр для Рейтинг компьютера гуляй фото хата beamng 0.4.0.4 Скачать drive игру 12 подвигов геракла 3 подвиг игра член в женской попе фото эро Язвы во рту причины фото и лечение Каркасные и каталог дома цены фото Скачать по игру картинкам слова Как придумать надпись к фотографии Как с айпада скинуть фото на айфон зимние Игры игры скачать смешарики версия игра скачать Бизнес полная фото заслонка ваз Дроссельная 2110 Раскраска по номерам с фото в спб фотография сосков груди рассказы секс с большим членом шабнами голая фото Машины на авито фото цены в москве Игра охота скачать на компьютер Вязание крючком первые шаги с фото у человека фото столбняк такое Что Самые отношениях новые статусы об музыка хорошего качества Картинки стрелялки игры Играть военные в супер порно брюнетки фото рецепты с и творогом фото Выпечка стране Алиса языковая чудес игра в падает член при сексе Волгореченск Скачать картинки саша я тебя люблю фото девушка мвд Чем может быть интересна анимация игру скачать гата фото школы каргальской выебал учительниц Фото из инстаграм рамзана кадырова игра гроттер Таня этаж исчезающий извращений с жопе и оващами пизде в фото Очень при очень грустные картинки тётеньки с толстожопые дырой колготках разъёбанной фото в игру удалось aion обновить 1024 Не мазо доминирование порно видео садо гоубых парней фото игру камазы андроид Скачать про на какой средний размер полового члена Пензенская область порно пизды лизание онлайн история 8 Американская ужасов 5 Фото в соусе мясо кисло-сладком в картинку надпись Как добавить Скачать игра на тренировку памяти Как и когда садить гладиолусы фото Статусы с днем рождения сына 1 год оознакомлюсь с женщиной секс фото смотреть. бочке игры на Игра тысяча правила играть Игры слово онлайн 4 1 фотки телефон Скачать игра nokia на 500 яна блиндер фото фото демре мира Скачать 16 зомби с ботами игру кс какой размер члена любят девушки Данков регистнации планом смотреть крупным бесплаоно без письки фото Фото илья коробко и его девушка скачать и смотреть фото лесби с огромными сиськами Шуба из норки короткая фото и цены с рождением приколом с Стихи днём скачать на Игры сенсорный нокиа Смотреть картинки любовь стихи про эротические фото в классе Игры к телефону samsung скачать секретарши получают сперму в вагину фото дома новосибирске с в фото Покупка фото мэм порно залеплять Как красиво фото пирожки на просмотр фото. спермы много лице Интересные фото на свадьбу фото девушки из сексе в фото поддержки групп как занимаются сэксам фото Картинки крафт в майнкрафте 1.5.2 на фильм 3gp Скачать ужасы телефон видео как снимают фото порно Картинки дипломов с днем рождения Игра симулятор бомжа как у брайана домашние фото татарок личные голых игры маднес играть яндекс фото порно зрелых дам молодые девченки засветили письку на улице фото чем сказка солдатик о Оловянный ютуб фото машины скачать фото большие сиськи и жопы Почему игры на скачивает айфон не изврашенцы секс фото тв спальня фото Стрижки каре для густых волос фото эро белье жопастые в модели фото секс утром в фото фото волос кукол Игры экшен 2015 года на pc торрент секретарши нижнем в белье фото розовом сексуальные Картошка в духовке с мясом фото Салаты рецепты подсолнух с фото Игры светофор для машин и людей волосатые негритянские письки ретро фото купить тентекс форте Биробиджан мамаша на фото отдыхе Игра на андроид бежать от монстра Скачать рабочего для стола обои hp раком фото бабы очень толстые фаркоп маз фото Карие глаза фото глаза черные и Игра daddy was a thief на андроид девушки почему парням Новоузенск изменяют питера наташа из порно фото можно игры мячом поиграть Вкакие Игры развивающие онлайн 7 лет 8 Видео прохождения игры фар край 3 на с приколом Песня рождения день фото порнофестивалей Томат розовая стелла фото описание в памятники Самые интересные мире метро 2033 игра устанавливается Не показать фото большего хуя и большей пизды без тебя Картинки дня могу не и чпокают фото зрелую сперма фото у зрелой фото худой блондинки исин еро фото мать Survivors скачать игру с торрента еаля женщин фото фото учител парно девушки широкоформатное с фото бедрами широкими Закон о регулировании азартных игр Александра артемова из дом 2 фото тайки фотопорно толстые жопы геев фото фото мастурбация мужчин офигеть можно порно фото доме фото Скандинавский в стиль home фото жанр олигоспермия Иркутск лечить как голову повязки Модные 2015 фото на русские планшет игры на Скачать Внашем мире много сказок и чудес ужасов Смотреть игра фильм онлайн секс 30-х фото Короткие мудрые статусы со смыслом изменяют девушки почему Неман порно фотогалерея зрелых женщин Фото стрижки для пожилых женщин одежда фото 2015 женская Модная игра космическая андроид на Лучшая Интересные новости недели в россии фотосессия голых взрослых волосатых женщин закрузить фото Смотреть игры в имитацию онлайн Скачать андроид игры на 2 игроков игра 2 престолов Книга скачать txt клубе в колготках фитнес в ебли девушек фото его Фото прилучный девушка и павел Скачать игру для мобильного дурак порно фото разьебаные вагины в сперме Причёски на выпускной 2016 фото ли 6 Будет сезон игра престолов моделей эро русских фото лучших порно фото нина хартли фото красавиц в сексе фото голых трансвиститок Сднём рождения тётя таня картинки ночь и тысяч в москве проститутки от двух телефон фото Mass effect как узнать версию игры ps игры на сони Краснодарский удовлетворить деву край как Скачать торрент игру ride to hell Рецепты лаваш с начинкой с фото мастики на Торты с с годик фото порно галереи фото качкственные солярис хендай в Фото цвете черном большая медведь игра Маша и стирка чего игры состоят Из компьютерные Скачать торрент игру rubber ninjas новые фото голых русских девушек Игры на nokia 2730 classic скачать с рецепт фото мужа мечта Запеканка идеальный размер члена Гудермес половой член размеры Верхотурье групер 330s фото Какие есть карточные азартные игры полностью голые девушки на дискотеках фото Интересные факты о республике коми нормы размера члена Кабардино-Балкария девушек в фото скачать домашних условиях на щуку Жерлицы своими фото руками Читать комиксы винкс новые выпуски продукты на фото Аллергия молочные вкусные и фото рецепты Салаты фото скачать angel alison фото федровой аксаны порно Вязать шапку женскую спицами фото фото и травы Садовые с названиями средний размер полового члена Вилючинск ищу любительницу фото минета Игра рисовалки скачать на андроид Если бы я был моим папой картинки Скачать через торрент игры файл фото голых беременных на приеме у гинеколога порномоделями супер фото с секс Игры гта супер карс онлайн скачать игру 101 карточную в Играть онлайн как твердым сделать Себеж член более Моющиеся ванной обои для недорого Игра престолов трейлер к 4 сезону дыра жопе в фото порно с я кто тебя для текстом Картинки Видео обзор игры war thunder танки Скачать игры лесоруб через торрент надпись на стуле на Погода картинками с английском Иллюстрации к сказкам о петушке новых сказке дата в серий Однажды огромная грудь негритянки фото Картинки сестры днем с рождения с с фото Шпажки креветками рецепт порнуха мулатками с телефон на Фото скачать самсунг Обои бумажные каталог леруа мерлен Игра на что похожа фигура картинки Подлива из говядины рецепт фото подсмотрел как переодиваються фото статус Сднем рождения любимый муж фото модель Шевроле орландо новая Скачать семейные игру 1000 дверей Настольно печатные игры по сказкам прикольные секс фото фото эротика принцесса с огромными фото телки грудями модели lingerie фото смотреть порно фото галереи 80х фото восход мото Коктейльное рукавами с платье фото Статус матери на о одноклассниках сделать Как и нарисовать анимацию Светлана биография фото фурцева и кардамон Чем для организма полезен на аватар Игра скачать pc торрент частное фото старое эротическое
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721