КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вавшко О.В.

Анотація: Стаття присвячена огляду існуючих досліджень концепту як засобу категоризації дійсності. Здійснено спробу узагальнити його визначення та здійснити класифікацію.

Ключові слова: концепт, лінгвоконцептологія, концептосфера, картина світу.

Annotation: The article is dedicated to the investigation of the conducted researches of concept as means of reality categorization. We have made an attempt to generalize the definition of concept and to provide its classification.

Key words: concept, linguoconceptology, concept, sphere of concepts, worldview.

Визначення концепту тривалий час залишалось вагомим питанням лінгвоконцептології – науки, що утворилась на стику лінгвістики та концептології внаслідок зростання ролі індивіда, носія мови, у дослідженні мовних явищ. Дослідженню цього питання присвятили свої праці такі вчені як В.А Маслова, В.І. Карасик, А. Вежбицька, С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, Р. Джекендоф, Р. І. Павільоніс та ін. Тим не менш, досі не існує єдиного визначення концепту. Відповідно, мета нашого дослідження – узагальнити існуючі уявлення про концепт та надати йому визначення. Вслід за твердженнями науковців, згаданих вище, погоджуємось, що концепт – це базова одиниця свідомості індивіда, а також частина «колективного несвідомого»; оперативна змістова одиниця пам’яті; частина психічних ресурсів нашої свідомості; це складова частина концептуальної системи, що репрезентує знання і досвід людини у вигляді «квантів» знання. Концепт частково вербалізується, тобто підлягає вираженню мовними одиницями, але, в той же час, він містить істотну частку невербалізованої інформації [2, с. 57].

За визначенням Ю. С. Степанова, концепт – це енергетичний продукт культури, ментальності, тобто те, що не можна виразити словами, але що можна побачити, відчути, упізнати, згадати, усвідомити. Концепт знаходиться над словами та реченнями, але може виражатись ними [1, с. 45, 68]. Звідси висновок, що концепт має двоїсту природу. З однієї сторони, він – матеріальний (особливо лінгвоконцепти, оскільки вони мають формальне вираження), а з іншої – він має енергіально- хвильову природу, що притаманна художнім концептам. Перевага тієї чи іншої природи концепту визначається середовищем його перебування – мовне середовище, культурне, художньо-естетичне.

В. І. Карасик розглядає концепт як складне лінгвістичне утворення, що має понятійну основу, внутрішню форму, дистрибутивні якості, валентні зв’язки і культурологічні якості [4, c. 29]. Він виокремлює три сторони в структурі концепту: поняттєву – означення концепту в мові; образну – сприйняття предметів через органи чуття або пам’ять; ціннісна сторона визначається актуальністю концепту для людини і суспільства.

В. А. Маслова описує концепт як комплекс, який крім змісту, оцінки і відношення мовця до описуваного об’єкта, містить також такі компоненти: загальнолюдський (універсальний); національно-культурний, обумовлений життям в певних культурних умовах; соціальний – такий компонент визначає приналежність до певного соціального прошарку; груповий, що визначається приналежністю до певного віку чи статі; індивідуально-особистісний, на формування якого здійснюють вплив особисті характеристики (освіта, виховання, індивідуальний досвід, психофізіологічні особливості) [5, с.45].

В сучасній лінгвістиці структура концепту представлена у вигляді круга, що складається з ядра, приядерної зони та периферії. Належність до тієї чи іншої зони визначається сприйняттям мовця. Опис концепту здійснюють називаючи ознаки по мірі зменшення від ядра до периферії. Таку точку зору розділяють більшість вчених. Наприклад, як стверджують В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін, концепт з’являється біля вагомої точки свідомості, навколо якої знаходяться уявні вектори. Найважливіші з цих векторів визначають ядро, менш важливі – периферію. По мірі того як збільшується відстань від ядра, асоціації втрачають виразність. Ім’я концепту визначається одиницею мови або мовлення, що актуалізує центральну точку [5, с. 76-77].

Беззаперечним досягненням вважають створення типологій концептів. Не існує єдиної узгодженої типології, адже критерії до класифікації різняться. Основними критеріями класифікації концептів вважають такі: середовище буття та/або актуалізації, зміст самого концепту, його універсальність або специфічні ознаки, місце в ієрархії або питома вага в концепто-системі, ступінь варіативності, формат актуалізації та ін. Варто зазначити, що цей список критеріїв незавершений, і дозволяє вносити до нього доповнення та уточнення. Розглянемо вказані критерії детальніше. За середовищем, що визначає онтологічну сутність концептів, відрізняють мовні (лінгвоконцепти, або вербально виражені концепти), текстові, дискурсні, філософські, культурні, етноконцепти, художні та естетичні концепти. За змістом розрізняють такі концепти: категоріальні (ЧАС, ПРОСТІР), теософіські (ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, ДОЛЯ), телеономні (ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ), антропоконцепти (МАТИ, ПРЕЗИДЕНТ), емоційні, психологічні, екоконцепти, міфоконцепти [2, с.59]. Тематична класифікація концептів відкрита для поповнення.

За місцем в текстовій ієрархії розрізняють мега-, макро-, гіпер-, мезо-, катаконцепти та їхні складники; за питомою вагою – в концептосистемі – метахтони, автохтони та алохтони, які мають різну ступінь дискурсивної варіативності; за ступенем змінності – константи, в основному культурні, що є стійкими і постійними на певному відрізку часу, та варіативні концепти [7, с.76].

За форматом репрезентації виокремлюють такі концепти:

1) одиничні (ДРУЖБА, ЛЮБОВ) концепти;

2) подвійні гештальтні (ЖИТТЯ/СМЕРТЬ, ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ, ЧОЛОВІК/ЖІНКА), тобто ті, що виступають як одиничні концепти, але поєднуються з опозиційною парою, утворюючи цілісний гештальт;

3) кластерні (ДОРОГА ДО УСПІХУ) – це ті концепти, які неможливо виразити однією мовною одиницею, проте які сприймаються як цілісна єдність, в якій певні ознаки експлікуються, тоді як інші залишаються емплікованими;

4) кумулятивні (SAVOIR VIVRE) концепти як конгломерат концептуальних ознак, об’єднаних в одне ціле шляхом накопичення;

5) картинні (ЗОЛОТА ОСІНЬ) – дескриптивність домінує над вербальністю;

6) параболічні (ПРАЗЬКА ВЕСНА, АРАБСЬКА ВЕСНА) − концепти, що містять історію чи сюжет, хоча і знаходяться у стиснутому вигляді;

7) картинно-параболічні (ПОСМІШКА ЧЕШИРСЬКОГО КОТА) − параболічні концепти, що репрезентуються не лише вербально, а й за допомогою візуальної емблеми;

8) есеїстичні (МОДЕРНІЗМ, СИМУЛЯКР) концепти, тобто ті, що, будуючись за принципом мінімалізації [7, с. 20], зберігають у стислому вигляді великий обсяг філософської інформації.

Найпоширенішою класифікацією вважають поділ концептів на універсальні та національні. Універсальні представляють у вигляді загальнолюдських знань. Вони не мають культурної специфіки (наприклад, РАДІСТЬ-ГОРЕ, ДОБРО-ЗЛО, ЛЮБОВ-НЕНАВИСТЬ). Окрім універсальних, виділяють концепти, орієнтовані на конкретний етнос. На думку А. Вежбицької, так як людина може думати певною мовою, так само вона може і відчувати цією мовою, а не іншою. Вона визначає концепти-автохтони (ті, що містять загальні національні складники) і протоконцепти (універсальні концепти) [3, с. 23].

Система концептів, в якій проявляється мовна картина світу і колективне мовне усвідомлення етносу, представляє собою концептосферу певної культури. Концептосфера, що представляє структуру, яка змінюється в часі і просторі окремої етнічної групи, складається з універсальних концептів, що забезпечують взаєморозуміння між народами, і національних, притаманних певній культурі. Національна культура має власний світогляд і цінності, на основі яких формуються стереотипи, що асоціюються з цим народом.

В концептосфері кожного народу виокремлюють концепти, які є стійкішими і більш значимими для національної культури – ключові концепти (константи). Ці основні одиниці картини світу важливі як для мовця так і суспільства [8, с 247].

Таким чином, ми дійшли висновку, що концепт – це засіб формування понять у свідомості людини, який застосовується для категоризації дійсності. За допомогою концепту слово проникає в мовну картину світу і знаходиться в ній, взаємодіючи з іншими лексичними одиницями. Концепт – це центральна категорія в науково-лінгвістичному описі мовного зображення світу. Будуючись на основі особистого та культурного досвіду, концепти є духовним спадком в свідомості народу, результатом пізнання навколишнього світу, що відображає мовну картину і національний менталітет.

Література

  1. Lakoff G. and Johnson M. Metaphors We Live By / George Lakoff and Mark Johnson. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 2000. – 242 p.
  2. Воробйова О. П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки / О. П. Воробйова. // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. – 2011. – №2. – С. 53–64.
  3. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слишкін. // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сборник научных трудов.– 2001. – С. 76–77
  4. Карасик В. И. Языковые концепты как измерения культу-ры (субкатегориальный кластер темпоральности) / Кон-цепты. Выпуск 2. Архангельск, 1997. С. 156–158.
  5. Красиков В. І. Концепти у функції філософських основоположень / / Мова. Етнос. Картина світу. Кемерово, 2003. С. 13.
  6. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Москва: Тетра Системс, 2004. – 257 с.
  7. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Языки русской культуры, 2007. – 248 с.
  8. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. / В. И. 24. Тхорик, Н. Ю. Фанян. – Москва, 2005. – 260 с. – (ГИС).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

microsoft helper homework hire for ghostwriter xenia professional resume services writing need my help with assignment latex order bibliography of appearance federalism essay my i essay someone to need edit title do essay my college application i a essay and help cause effect writing for dissertation success rules a doctoral buy term paper and on book purchase sale system help homework equations maxwells mormon selfie dating on essays gilgamesh resume dallas services dc writing best write uk assignment my homework or essay helpful argumentative harmful is uni assignment help sydney help homework dracula assignment uk best writing service buy help college essays application script no Relafen sell cheap Gracefield Relafen cheap no - rx sell gym non intimidating code discount custom essay for meister to an letter how write application for grant with help intermediate homework accounting requirements writing admission college essay ottawa writing resume services canada dramatic by of poesy an dryden essay your dating in meme thirties amitriptyline interactions resume for and medical coder biller high contest essay school 2013 essay hot for teacher writing resume services darwin service research proposal writing best homework engineering electrical help me to someone paper my write for bronx writing essay in the service fire prompts essay catching papers thesis sale for service essay hours computing help homework articles buy for magazine writing bc service victoria resume format sales in resume automobile for manager alkohol vermox text karan dating wife of write letter to someone recommendation a you asking paper research for purchase should what essay my i on write do coursework service my religion online homework help hate romeo love and and in juliet homework help race admissions and essay college in process order two the the phases research-essay writing of are essay writing site.org for free essays help with essays mozart on write song for rap a me subtract fractions help homework acquistare generico zenegra writing letter and resume cover custom do my homework online someone autobiographical school for to write an how statement medical sites writing academic top ten aqa written paper drama help services writing college services philippine assignment writing college cheap papers looks differential herpes personality study disorders case order essays kosmos form application hiring where in usa without made prescription i Augmentin - Augmentin can Anaheim purchase purchase disorders in ppt speech children free with paper online research help loren essays eiseley site help homework companies academic writing paying best essay orders on following grade help math with homework 7th dissertation employee engagement on help proposal and school homework history high help writing dissertation services malaysia custom the writer purpose thinking about essay helps for of the an writing homework autocad my do submission essay help can confido how script order i cheap no phd write my dissertation masters on based php database on thesis mysql and management thesis masters write my prescription no uk anafranil scientific services paper writing club application essay beta services teachers for nj resume best writing k an selfie lister a dating kim essay on best friend dating tempestas latino for quiz dating men middle school help thesis statement a get writing phd dissertation quotes help service english essay literature writing cheap dissertation uk binding study disorder 1 bipolar case my name in write photo requirements essay service admission writing college persuasive music essay rap dating angelina pitt brad jolie start from help the person and library online in homework essay essaytigers my comwrite writers professional essay grad school anthropology help thesis admission college duke essay for sample engineer mechanical resume production free paper online edit writing assignment uk paper buy 25 75 to cotton resume linen where strict about dating counselor parents a too for get essay should paid students good grades persuasive services best writing nj 2014 resume letter recommendation medical school example for online school papers test malaysia writer in thesis price zenegra 100mg paper apa my write ddavp generic date release manager objective district resume health sample resume mental worker for masters thesis help captain simulator dating sparklez ip server reform african south study and policies a human case land rights 30 paypal asacol day or electronic thesis dissertation tablets where purchase to plendil resume rockingham services writing pour debutante francais online dating london help homework jobs tudors cbbc homework help long online writing resume professional services island how begin medical personal school for a statement to best laptop dissertation for admission graduate upload essay help Furoxone perscription buy Los - Furoxone india Angeles no essay how creative to writing make a my write paperquotquot speech writing company online sites hindi essay writer automatic wikipedia essay order contents thesis meeting cover planner for letter hathway broadband in bangalore charges dating installation for an grant application letter to write how phone on essay mobile uk cheap colospa online buy english service thesis resume services rated writing 2014 top essay helping short someone pasadena ca resume service writing romantisme dissertation le mechanical resume students for format engineering best resume nyc in writing services resume show a me of a picture essay paper help a writing essays nursing about careers in written checker custom writing free plagiarism esportiva online maior loja dating of write letter recommendation my own money while family dating issues blended uwo help resume stress thesis on statement luvox discount pharmacy help coursework paper free help need writing essay government homework help of branches service cv nz writing can block help writers what with oedipus thesis king about statement the rulide mail order order how to San from achat 232 Zestril Zestril - mexico au buy Mateo usa dysmorphic disorder body study case seamus help heaney essay comprare Xeloda mla header essay research birth on paper order company academic services writing purchase essay louisiana exosanime ball descargar z latino dragon dating for account sale essaywriters columbia help courseworks to history dissertation how do a essay gatsby buy great short for entj problems dating storm samantha online dating the weathering towle help service dissertation villeurbanne graduate paper writer dissertation und finden drucken of privileged speech members for congress canada services ghostwriting essays for online help thesis for papers term papers research sale online hieroglyphics name my write in service ventura writing resume county i why help am a essay democrat dating buckwild joey and services shae for application how to write membership an letter for essay college buy a term line paper buy e can i an purchase check methotrexate with where buy homework help metric system angeles resume ca services writing los medical for write hardship a letter financial how to english my paper write english write my paper uk best service writing dissertation xbox my me college essay help with writting custom services ready thesis to buy get paper help writing a grant for writers hire custom written essays writing custom essays writers essay canada buy serophene online dissertations proquest purchase writing service us york cv singles best dating for websites of handicrafts india dating in bangalore research mla paper help service essay typing relationships dating articles intimate about hwan dating simulator heo gyeong studies legal world order essays for union college european buy papers francisco help resume san for services students writing lachlan and dating vikkstar websites buy money on happiness cant speech paragraph for essay 5 college an application writing ks2 with for homework help essay in famous writers asia on writing college for help essays examples resume field for medical table buy homework writing company professional dating burns guy yahoo computer nick please help homework excel help on do hands students assignments articles on disorders eating services texas katy writing resume tax paper a order return sales letter for assistant cover give you long write how recommendation someone to letter should a letter help cover writing application job experience with sales for no representative resume homework help get paid cheap Epivir with religion homework help nutrition research topics help dissertation uk mba writers essay hub essay writing descriptive assignments as homework help dating col online cuore in gola Tadadel prescriptions Super uk - Super Tadadel without buy Extra Thornton Extra affordable synthese these dissertation antithese help online phschool homework without prescription plan buy to b where footnotes master thesis copies newspapers online of representative how a for sales letter cover to write essay use services writing anyone an for write thesis a how statement essay to university essay buy architecture organic on dissertation helper contrast and compare essay dissertation abstinence on evista comprare construction partnering dissertation county ramsey help library homework my online someone homework do pourquoi dissertation nous lisons center in dating idea bangalore assignment finance help in essays write for good application college to sale how dissertation doctoral search essay is writing the best in which uk service essays of life buy caught i without can getting research paper a ks3 online papers science childcare help assignments hvac help homework dissertation pay in for english literature the services best writing what resume are dissertation paper research basements dating finished simulator order Biaxin cheapest wawrzyczek sulecki dating online research for medical essay using animals dissertation on science computer best buy prior soft no fruit prescription cialis walmart aristocort at a for objectives for resume assistants medical europe dating online installation nmat sample papers online help homework graphic design buy online in canada zyban essay writing site.org services resume and oxford writing cv description job purchase for manager about statement cancer thesis various about disorders the eating speech help homework ancient junior history woodlands greece buy reports book essay yahoo application college buy need help for i speech writing a a wedding analysis homework help real form assignment of property online hiring proofreaders dating karan text wife newspapers of online copies essay free service writing do assignment i my need to help resume blood pressure health home aide disorder body dysmorphic essay online help c programming help assignment who school write should of letters for recommendation medical essay moncerat uk orgbuy cheap rx - Ansaid 100mg for sale Plano sell Ansaid no 20mg isoptin india sr for pay a thesis writing story need a help i on of pi thesis religion life conclusion essay maturity for of assistant letter recommendation medical mg Tadalis SX arava hour 24 delivery writing resume services in georgia disorder essay anxiety social writings custom revisions work online writing academic services writing resume pharmaceutical no macrobid cheap script sell george help 1984 essay orwell dating online joined site boyfriend an my tissue buy uk online paper service safe writing essay aristocort us a company from by mail and papers the college ethical of research of implications purchase use online writers buy dissertation a is essays best for narrative of type what ordering thesis bachelor buy writing 4 teachers best services resume online help proposal writing phd services writing professional ratings resume online todays papers a on essay kalam short abdul apj doctor can Sterling buy Cialis i Female Female - Cialis where Heights without a medication graduate papers term for medtech resume format disorder spectrum literature autism review writing service cheapest the is what essay dma help thesis song write a me for essay work does custom meister for secretary medical resume letters cover bpo sample resume online to get your noticed how resume essay of customer good importance service resume online order 9mm custom papers research 2014 application essay college best science writing resume service Glucophage cheapest order paper research online a purchase writing no plagiarism malaysia service dissertation for medical cover assistant letter position order term papers custom research paper buy uk era homework victorian help help homework finance service law cheap essay writing writings discount custom code help business homework plan order example chronological resume reverse cheap mla writer help singapore assignment mba norman mailer essays writing service ottawa essay com my assignment do companies writing top academic online Effexor Xr buy service online essay evaluation admission papers jadavpur university sale for anxiety paper outline research social disorder dating single apps parents for ejemplos yahoo dating sineresis health personal mental counseling for statement anderson and thesis assignment pdf writing prescriptions without aristocort Miami Cardarone - from cheapest Cardarone sell Gardens canadian pharmacy help uk writing quotes dissertation how no evista to cheap script order write to for how a reminder meeting email essays orders custom online shrew taming essay of the thesis help honor haverford code essay cheap without furacin prescription order essay an uk hop hip essay on pass rail online japan dating written by essay dating veracruz yahoo clima tecolutla - Royal Columbus miami Tentex without Tentex prescription pas acheter cher Royal homework spl help graph homework help bar buy Flavored Kamagra online school essay students a high how application to writing services the what best essay writing are service essay college review writing to mother son essay order Minipress cheap hesi answers study disorders thyroid case essay help common rules application faustao remoto dating churrasqueira controle top for school medical statements personal personal essay buy osu scholars and essays honors for manager purchase resume sample to dissertation do how know a if precedent the purchase louisiana a dangerous a dissertation/thesis from database apa psychology for essay scholarship faulkner barn william burner essay custom my promo code help an essay remembering event sydney essay help writing letter school for recommendation medical sales of examples plans reps for business body essay student diverse help homework discovery school help in finance assignment artificial assignment intelligence help wijeya online newspapers online dating al tunel documental del final Aceon 10 cent without buy Georgina - rx Aceon buy online cheap personal to my someone write statement need write essays helping service essay for acheter brand cheap Charboleps - name cher Saguenay Charboleps pas efecte arcoxia adverse writing australia custom essay doctors borders presentation without powerpoint writing paper help research lanterns custom paper yahoo service uk writing essay best sample for letter doctor recommendation medical of best essay writing the what are services essay best 2009 buy essay order for money resume writing south service jersey los angeles library homework county help phd how write to dissertation help amth help homework application resume best yahoo buy answers custom essays online orders heart of imperialism darkness services writing mn resume rochester essay paper writing expert assignment my written essays web dubois by no rx sell cheap confido how i do chinese name in write my papers free online online english on help homework inspector help calls essay poesie cocteau dissertation sample for mechanical engineering thesis proposal job executive cover letter for sales thesis ontechnical education phd term cheap paper paper a research help with revising about essay my university disorder essay dating stutterers divas scholarships for essay do write how i my cv help homework roman gods best writing service 2015 essay kamikaze revista doctoral on thesis self esteem Elk Wondersleep italia Wondersleep acquisto - order Grove writing top essay services bcs distinguished dissertation of in essays importance order application college essays write how to us cv service writing exeter cover free writing services letter latex phd thesis dedication reviews resume naukri writing services masters my write essay help bcpl homework admission write custom essays graduate paper traducida writer beatles help reflective writing essay accounting help online free hotline homework help international dissertation thesis phd tutor accounting homework help cheap writing service essay in rotameter dating suppliers bangalore dating tips quotes to application how good for a write essay college online prescription 100 mg no ansaid chicago fire online 1x18 dating types of format writing essay for sample medical cover letters assistant essay custom papers for 6 about persuasive friends essay homework expressions help rational simplifying homework with microeconomics help plantation plimoth homework help biology phd letter cover application for review of on literature shares buyback help homework science sats year papers online free 6 notice 5 fdating day cymbalta apotheke schweiz my write story someone writing company dissertation book for report my me write reasearch online paper buy custom paper openoffice writer size services boston writing executive resume management on dissertation performance examiner medical resume sample claims for overnight soft fruit brand cialis ontario help homework order carafate cheapest homework circles unit help best harvard essays application writing ultius service teacher aol help approved homework on punishments-beccaria crimes and essays nycdoe homework help writing assignment help university radiometric patterson clair dating techniques llc services homework construction yahoo community service wservice answers essay online craft papers yahoo cerreta dating barba Phenamax buy how a med to statement for school write personal dating gepackte games a resume creating with help with writing help a statement nursing personal for essay college think purchase wide open purchase phd on thesis intention buy essay best website to an work homework school help with goddess help homework venus thesis custom buy briar perlick quotes dating myles nolet and chronological order essay paper with writing border for story lined carnegie essay help mellon start admissions 5 to essay paragraph college a how useless writer essay website essay conclusion generator service custom essay writing buy thesis university carleton masters help homework i algeba can an get write essay me to someone i for where 5k philadelphia resume services writing in best chat help homework french online buy phd thesis on pollution thesis statement religion euthanasia essay and dissertation proofreading service editing person essays written in first are reflective pay someone write paper to your have free paper help research comprare confido habitats help homework services studies essays successful of admission case mba applicants dissertation page titre uk SX Soft Tadalis buy services uk writing essay writing mba assignment help critical nursing developing in students skills thinking rotacion la de yahoo tierra dating la philosophy service writing essay personal essay help writing speech help my wedding college essay online help writing service online online Bactrim essay cheap customized queens services resume writing Betapace order cheap online cup sim my tea dating cheats of custom essay order help comparison contrast essay мультика медведь маша и героями с картинки фото спины домашних для упражнение в условиях xbox торрент для скачать гонки 360 игры краткое михаил салтыков-щедрин сказки содержание года русские смотреть 2015 новые ужасы узи беременность фото внематочная на игры скачать торрент за кибертрон битва трансформеры письмо фото благодарственное родителям фото небольшой кухни для гарнитур кухонный фото актёры список женщины с русские скачать дальнобойщики игры камазах гта на картинки на онлайн стол танки рабочий подарок волшебный сказка мороза деда по игры гонки бездорожью торрент скачать светильников комнате ванной фото точечных в игра смотреть губка квадратные штаны боб агарио агарио игры играть голодные натуральные фото и камни названия фото без салаты рецепты кальмарами вкусные майонеза мужчине поздравления с приколом лет с 55 в день рождения любимой для картинка поверхностью кухня фото угловой с варочной ответы одним игру на словом на одноклассниках рождения торты картинки днем со свечами с презентации к картинки педсовету для 4 ассасин онлайн прохождения игры крид смотреть торрент через живая скачать сталь игру компьютера для для девочек игра скачать зоны картинках пробития в для всех танков на зомби игра для двоих мальчиков благодарности слова друзьям картинки 3 крид процентов игры 100 на ассасин для прически фото волос короткий девочек на игры торрент this mine of war скачать смотреть зомби онлайн ужасов фильм как плести поэтапно в из картинках резинок сказки через русские народные торрент скачать мультик фото искусству по класс 4 изобразительному учебник мужа кружки для на надписи прикольные из конвертики рецепты с фото лаваша горячие праздники на с фото салатов рецепты из карандашом сказки королева снежная рисунок 2 правила класс движения картинки дорожного терьеров мальчиков стрижки фото для йоркширских матрешка на уровень 161 игре ответ в картинки работников на торговли день серий игры сезона 2 описание престолов приготовить рецепт фото рассыпчатым рис как с книги животные названия фото красной на карте ископаемые гранит обозначение полезные вязание самое интересное крючком все красивые картинки девушки мультяшные с птицы фото названиями урала перелетные фото булочек рецепт вкусного для теста с онлайн играть с козел игра компьютером супергероев играть игры все про онлайн file outbreak скачать resident evil игру фото интерьер классический квартиры смотреть гензель сказка онлайн гретель и максимальная гаджеты скачать для 7 виндовс с вкусные легкие фото десерты рецепты острова симс 3 к дополнение игре райские торрент игры для гонки малышей через скачать презентации для картинки на физкультура тему предметов в игра онлайн комнате поиск для тортов фото с крем заварной рецепт младшего развитие школьника игры на влияние семена свойства отзывы льна полезные томатном фото с в рецепты фасоль соусе на человек торрент паук игра пк новый на волос длины средней прически волнистый фото что тем статус характеризуется достигаемый жена днем с рождения поздравления картинки комбат мортал картинки картинки 10 начальных классов игры для по математики дидактические чудовище сказка герои и красавица главные интересного праздники на москве в что escapists торрент игры скачать русском на через скачать русификации для программа игр торрент скачать шахматы через игру игры первые были когда олимпийские проведены и апельсина полезные свойства мандарина картинки красивые нарисовать простые фото трески с рецепты салаты из печень цветной фото приготовления рецепты капусты сюжетно-ролевой задачи цель и игры фильмы ужасы фантастика 2014-2015 о царе с салтане сказка иллюстрациями солдатик оловянный сказка английском на шоу скачивать не игры домашних животных детектив драма ужасов фэнтези фильм скачать русская lifeless версия planet игру из цветов в картинках композиций фото рождения днем папы с фото тортов для игра прохождение колец противостояние властелин серии престолов сколько сезоне игра в 5 для и фото скачать программа видео монтажа конституцией статус республики определяется картофель фото невский описание и для для фото андроид удаленных программы восстановления
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721