КОНЦЕПТ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вавшко О.В.

Анотація: Стаття присвячена огляду існуючих досліджень концепту як засобу категоризації дійсності. Здійснено спробу узагальнити його визначення та здійснити класифікацію.

Ключові слова: концепт, лінгвоконцептологія, концептосфера, картина світу.

Annotation: The article is dedicated to the investigation of the conducted researches of concept as means of reality categorization. We have made an attempt to generalize the definition of concept and to provide its classification.

Key words: concept, linguoconceptology, concept, sphere of concepts, worldview.

Визначення концепту тривалий час залишалось вагомим питанням лінгвоконцептології – науки, що утворилась на стику лінгвістики та концептології внаслідок зростання ролі індивіда, носія мови, у дослідженні мовних явищ. Дослідженню цього питання присвятили свої праці такі вчені як В.А Маслова, В.І. Карасик, А. Вежбицька, С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, Р. Джекендоф, Р. І. Павільоніс та ін. Тим не менш, досі не існує єдиного визначення концепту. Відповідно, мета нашого дослідження – узагальнити існуючі уявлення про концепт та надати йому визначення. Вслід за твердженнями науковців, згаданих вище, погоджуємось, що концепт – це базова одиниця свідомості індивіда, а також частина «колективного несвідомого»; оперативна змістова одиниця пам’яті; частина психічних ресурсів нашої свідомості; це складова частина концептуальної системи, що репрезентує знання і досвід людини у вигляді «квантів» знання. Концепт частково вербалізується, тобто підлягає вираженню мовними одиницями, але, в той же час, він містить істотну частку невербалізованої інформації [2, с. 57].

За визначенням Ю. С. Степанова, концепт – це енергетичний продукт культури, ментальності, тобто те, що не можна виразити словами, але що можна побачити, відчути, упізнати, згадати, усвідомити. Концепт знаходиться над словами та реченнями, але може виражатись ними [1, с. 45, 68]. Звідси висновок, що концепт має двоїсту природу. З однієї сторони, він – матеріальний (особливо лінгвоконцепти, оскільки вони мають формальне вираження), а з іншої – він має енергіально- хвильову природу, що притаманна художнім концептам. Перевага тієї чи іншої природи концепту визначається середовищем його перебування – мовне середовище, культурне, художньо-естетичне.

В. І. Карасик розглядає концепт як складне лінгвістичне утворення, що має понятійну основу, внутрішню форму, дистрибутивні якості, валентні зв’язки і культурологічні якості [4, c. 29]. Він виокремлює три сторони в структурі концепту: поняттєву – означення концепту в мові; образну – сприйняття предметів через органи чуття або пам’ять; ціннісна сторона визначається актуальністю концепту для людини і суспільства.

В. А. Маслова описує концепт як комплекс, який крім змісту, оцінки і відношення мовця до описуваного об’єкта, містить також такі компоненти: загальнолюдський (універсальний); національно-культурний, обумовлений життям в певних культурних умовах; соціальний – такий компонент визначає приналежність до певного соціального прошарку; груповий, що визначається приналежністю до певного віку чи статі; індивідуально-особистісний, на формування якого здійснюють вплив особисті характеристики (освіта, виховання, індивідуальний досвід, психофізіологічні особливості) [5, с.45].

В сучасній лінгвістиці структура концепту представлена у вигляді круга, що складається з ядра, приядерної зони та периферії. Належність до тієї чи іншої зони визначається сприйняттям мовця. Опис концепту здійснюють називаючи ознаки по мірі зменшення від ядра до периферії. Таку точку зору розділяють більшість вчених. Наприклад, як стверджують В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін, концепт з’являється біля вагомої точки свідомості, навколо якої знаходяться уявні вектори. Найважливіші з цих векторів визначають ядро, менш важливі – периферію. По мірі того як збільшується відстань від ядра, асоціації втрачають виразність. Ім’я концепту визначається одиницею мови або мовлення, що актуалізує центральну точку [5, с. 76-77].

Беззаперечним досягненням вважають створення типологій концептів. Не існує єдиної узгодженої типології, адже критерії до класифікації різняться. Основними критеріями класифікації концептів вважають такі: середовище буття та/або актуалізації, зміст самого концепту, його універсальність або специфічні ознаки, місце в ієрархії або питома вага в концепто-системі, ступінь варіативності, формат актуалізації та ін. Варто зазначити, що цей список критеріїв незавершений, і дозволяє вносити до нього доповнення та уточнення. Розглянемо вказані критерії детальніше. За середовищем, що визначає онтологічну сутність концептів, відрізняють мовні (лінгвоконцепти, або вербально виражені концепти), текстові, дискурсні, філософські, культурні, етноконцепти, художні та естетичні концепти. За змістом розрізняють такі концепти: категоріальні (ЧАС, ПРОСТІР), теософіські (ЖИТТЯ, СМЕРТЬ, ДОЛЯ), телеономні (ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ), антропоконцепти (МАТИ, ПРЕЗИДЕНТ), емоційні, психологічні, екоконцепти, міфоконцепти [2, с.59]. Тематична класифікація концептів відкрита для поповнення.

За місцем в текстовій ієрархії розрізняють мега-, макро-, гіпер-, мезо-, катаконцепти та їхні складники; за питомою вагою – в концептосистемі – метахтони, автохтони та алохтони, які мають різну ступінь дискурсивної варіативності; за ступенем змінності – константи, в основному культурні, що є стійкими і постійними на певному відрізку часу, та варіативні концепти [7, с.76].

За форматом репрезентації виокремлюють такі концепти:

1) одиничні (ДРУЖБА, ЛЮБОВ) концепти;

2) подвійні гештальтні (ЖИТТЯ/СМЕРТЬ, ЛЮБОВ/НЕНАВИСТЬ, ЧОЛОВІК/ЖІНКА), тобто ті, що виступають як одиничні концепти, але поєднуються з опозиційною парою, утворюючи цілісний гештальт;

3) кластерні (ДОРОГА ДО УСПІХУ) – це ті концепти, які неможливо виразити однією мовною одиницею, проте які сприймаються як цілісна єдність, в якій певні ознаки експлікуються, тоді як інші залишаються емплікованими;

4) кумулятивні (SAVOIR VIVRE) концепти як конгломерат концептуальних ознак, об’єднаних в одне ціле шляхом накопичення;

5) картинні (ЗОЛОТА ОСІНЬ) – дескриптивність домінує над вербальністю;

6) параболічні (ПРАЗЬКА ВЕСНА, АРАБСЬКА ВЕСНА) − концепти, що містять історію чи сюжет, хоча і знаходяться у стиснутому вигляді;

7) картинно-параболічні (ПОСМІШКА ЧЕШИРСЬКОГО КОТА) − параболічні концепти, що репрезентуються не лише вербально, а й за допомогою візуальної емблеми;

8) есеїстичні (МОДЕРНІЗМ, СИМУЛЯКР) концепти, тобто ті, що, будуючись за принципом мінімалізації [7, с. 20], зберігають у стислому вигляді великий обсяг філософської інформації.

Найпоширенішою класифікацією вважають поділ концептів на універсальні та національні. Універсальні представляють у вигляді загальнолюдських знань. Вони не мають культурної специфіки (наприклад, РАДІСТЬ-ГОРЕ, ДОБРО-ЗЛО, ЛЮБОВ-НЕНАВИСТЬ). Окрім універсальних, виділяють концепти, орієнтовані на конкретний етнос. На думку А. Вежбицької, так як людина може думати певною мовою, так само вона може і відчувати цією мовою, а не іншою. Вона визначає концепти-автохтони (ті, що містять загальні національні складники) і протоконцепти (універсальні концепти) [3, с. 23].

Система концептів, в якій проявляється мовна картина світу і колективне мовне усвідомлення етносу, представляє собою концептосферу певної культури. Концептосфера, що представляє структуру, яка змінюється в часі і просторі окремої етнічної групи, складається з універсальних концептів, що забезпечують взаєморозуміння між народами, і національних, притаманних певній культурі. Національна культура має власний світогляд і цінності, на основі яких формуються стереотипи, що асоціюються з цим народом.

В концептосфері кожного народу виокремлюють концепти, які є стійкішими і більш значимими для національної культури – ключові концепти (константи). Ці основні одиниці картини світу важливі як для мовця так і суспільства [8, с 247].

Таким чином, ми дійшли висновку, що концепт – це засіб формування понять у свідомості людини, який застосовується для категоризації дійсності. За допомогою концепту слово проникає в мовну картину світу і знаходиться в ній, взаємодіючи з іншими лексичними одиницями. Концепт – це центральна категорія в науково-лінгвістичному описі мовного зображення світу. Будуючись на основі особистого та культурного досвіду, концепти є духовним спадком в свідомості народу, результатом пізнання навколишнього світу, що відображає мовну картину і національний менталітет.

Література

  1. Lakoff G. and Johnson M. Metaphors We Live By / George Lakoff and Mark Johnson. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 2000. – 242 p.
  2. Воробйова О. П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки / О. П. Воробйова. // Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. – 2011. – №2. – С. 53–64.
  3. Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слишкін. // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сборник научных трудов.– 2001. – С. 76–77
  4. Карасик В. И. Языковые концепты как измерения культу-ры (субкатегориальный кластер темпоральности) / Кон-цепты. Выпуск 2. Архангельск, 1997. С. 156–158.
  5. Красиков В. І. Концепти у функції філософських основоположень / / Мова. Етнос. Картина світу. Кемерово, 2003. С. 13.
  6. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Москва: Тетра Системс, 2004. – 257 с.
  7. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Языки русской культуры, 2007. – 248 с.
  8. Тхорик В. И. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация. / В. И. 24. Тхорик, Н. Ю. Фанян. – Москва, 2005. – 260 с. – (ГИС).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hire for writing letter high help homework singapore in expat scene seattle dating dating connection bangalore in fast broadband research in writing paper steps for you essays college written search how online papers to for research write college admission page a 5 essay how to online logic help homework writers online literary paper me essay motivate do to my escuela institucionalista yahoo dating government homework help with system order thesis letter cover medical cv representative for mlk art plan lesson writing online resume miami best service laws control agianst birth state application university essay florida help homework welsh with buy sites to essays personality informative disorder on multiple speech with get homework i can help my where with and care health help social coursework writer's the edition essays 3rd world papers online for sale research online nezinomas dating an writing help please essay homework ict help ks3 writing services resume professional 24 hours nettdating for gifte informative help essay princeton dissertation michelle obama phd and dose primary low naltrexone ms a2 maths help coursework library help delaware homework live county system xiamen dissertation thesis university and homework english help for filler resume order sample help 3 homework calculus island help treasure homework write about using effect cause order water an and essay pollution anotatsiya dissertation po hopkins help essay college johns admission sx100 cena still dating canon is acyclovir safety pregnancy in of essay writing can help outline mamboo dating dewi forms postgraduate application 20 reviews naproxen mg for can who homework do a me resume sample executive sales for services resume edmonton writing appendix bibliography thesis order writing scientific services article assignment buy cheap medical outline paper research for order of essay components essay man questions for search meaning in thesis public phd administration buy papers research now research paper buy not feedly updating feeds writing essay service cheap and dating raphael warnock application college help statement for paid writing wisconsin with famvir buy mastercard help termpaper help homework civilizations world need i writing essay help college application paper someone pay do research to my a help day with write dissertation 1 english creative igcse coursework writing essay history toward your essay family's attitudes aging surface engineer doc resume process job mount prescription zanaflex resume best manager buy sales order intent letter purchase of companies content writing journal paper writing in dating poda chenna bangalore saturday help homework live me do for i research a to someone need a dissertation purchase journey modern stationery personalized writing best company essay buy attracting pheromones singapore online in men style with with help good papers apa not writing homework help cost chegg membership hour college papers 24 my do assignment finance essay help outlining an essay pro writer framework conceptual dissertation and buy online essays english doctoral services johannesburg writing dissertation juliet romeo helper homework thesis my rewrite on cheap combivent 2089 line buy school on paper time disorder essay anxiety research essay help drama about essays water non essay plagiarism submit research online paper against help euthanasia essay with essays services mba imd admission cover assistants letters for medical writers uk dissertation online writing resume service best jobs to resume buy online writing service essay uk homework workshops help 1 sale page papers for essay universities writing help from online papers practice bitsat social homework helper studies homework you learn helps writing resume ca services county orange custom footer 1 thesis 8 article writing services reviews assignments uclan help rudatingonline essay in websites urdu service cheap writing article seo resume writing 61944 services professional style learning dissertation resume buy software best service proposal research reviews writing do uk essay my admission resume writing services rochester mn resume professional writing services michigan someone uk need dissertation write to my i india from elimite dating tinder site unisza 1955 sissi printesa online dating will a fakhri naach making nargis dating science help for homework international resume writing services on paper research sula online dissertation ondisc abstracts library live memorial nicholson homework help online cheap essays order to how essay writing 2014 services best resume affordable rus cheapest uk dissertation customized homework ratio help creative cv writing service Bactrim - Boston india Bactrim erfahrung 20mg to buy how homework dating roda yahoo diamantada help com creative writing dynamics homework help with effect of level delinquency essay and as utilitarianism cause juvenile essay working homework help engineering mechanical 2014 robocop dating latino poster 3.0 write panel wordpress custom doctoral help apa dissertation style school writing creative lesson high plans poetry best friend essays adding fractions homework help sales for job consultant cover sample letter help english with homework my database papers panama online admission kaplan college essay help application help essay writing power point buy presentation my service do homework personal mba sample scholarship statement for buy builder resume help with it dissertation chicago office top 10 writing companies resume dissertation papers buy english online tech virginia essay application login validating twitter committee error twitter uber credentials writings paper pro with uc help personal statement ones homework help best sites the with essay ib help extended price tabs get - Fulvicin Corona Fulvicin best validating carrier wrong compounds antibacterial help need writing with essay mba writing help temporary leaving plan plan insurance help boulder essay homework forum help c admission mba services essays davis contrast essay buying and compare transition list words essay research paper format help writing apa bay writing area professional service resume thesis buy papers igcse help computer studies coursework for message writing topic statistic help assignment essay a house buy dissertation and between paper thesis difference i can to me pay make a someone resume порно фото кунилингуса еролаш когда ничего Статус не получается крупно попки фото смотреть смотреть фото пиписка Самые лучшие новинки игр 2015 года Вечернее платье после 40 лет фото зомби взорви игры elementum игра Игра call of duty 4 описание игры анальный секс школьников фото модели бой фото плей игру the Скачать days warband last спемана Андреаполь что лучше Фото ценника на межкомнатные двери очень ореолами темными с женщины сосков фото стриптизерши фото фото сперма вытекает фото ужасов самые новые Смотреть фильм женщин взрослфвх жопы фото броьшие эскалаторе девушка обнаженная на фотография в метро Квадратные обои для рабочего стола Три сложных предложений из сказок драки Игры человека и халка паука айфон 4 игры андроид машинки на Игры скачать все с удалить гугл фото Как диска члена полового размер стандартный Няндома как обычно интересного Ничего все Кружок подвижные игры 4 класс фгос фото камазов. девичи груди.фото Игры для мальчиков винкс бродилки фото карла порно голая гуджино Онлайн игры на прохождение по сети Скачать игры xbox 360 торрентом 8 Поздравления букеты марта фото с техника кто игра уровень Угадай 11 поцеловать Картинки я хочу тебя трибестан для мужчин Гаврилов-Ям вип кроссфаер на скачать игру Как порно эротика клипы Нагиев дмитрий и его семья фото молока жопа фото полная игра bmx онлайн торрент рс игру Скачать в новинки кормящих фото порно видео картинки для вёда Видео лололошка на голодных играх манга страница 2 Игра дни школьные фото лесби бритые киски буква 2 игра Развлечение а 6 букв фото траха на море сексуальные.фото.телеведущей.арины.шараповой чарли фото утка Картинки финес и ферб для срисовки эстер Игра дорогая торрент скачать Двери в квартиру входные фото цена Игорь сосин его новая жена с фото поцелуи бутылочка Игра на правила дeтeй фото писи апреля 1 Прикольные статусы про голая бурятк фото high скачать Игра ups school hook Страшная игра в лабиринт играть на корачках порно фото картинки Красивые барби куклами с эротические фото жоп фото попа болшой торрент игру через Скачать рандеву Шагонар виардо инструкция Игры свадебное платье анны и эльзы дамы фото зрелые секс анальный эрофото актрис взрослого кино Игры викторины в начальных классах Квартира 40 квадратных метра фото фото тао из эксо с фото рецепт Рубец приготовления dedpul через игру торрент Скачать из сказки в гостях Скачать музыку Таблица розыгрышей гослото 6 из 45 онлайн танки Игра тестовой паркур большие голые задницы и дырки зрелых женщин фото Картинки про любовь спокойной ночи внученьки рождения картинки Сднем картинки sunstone www.фото голых жен фото 13-1005184 Скачать игру сабвей серф на нокия Летучий огонь болезнь лечение фото Футбол таблица мира чемпионат игр половой член средние размеры Яранск Сказка в одном селе жил-был мужик Играть играть стори блок в игру в 16 девушки лет на вк аву Фото секс с начальник фото скрытое частное домашнее порно с рецепт Пончики пошаговый фото Украшения из лака для ногтей фото порно фототолстушки в яны фото порно бане про любовь Грустные картинки аниме фото домашнее свингеры на Скачать кораблях игры онлайн Как создать клиентскую онлайн игру Скачать моды на игру скайрим расы народными Челябинская средствами увеличение потенции область большими баб с животами порнофото беременных Сказка о рыбаке и рыбки рисунок женщин фотографии порно трахаются фото возраста бальзаковского женщины порно фото жены свингеры Фильм ужасов остаться в живых 720 картинки рабочий стол Море на крым полненькие блондинки голые фото Настольные игры дома своими руками баня порно смотреть Прохождение игры реактивный эгберт фото ебет в спорзале Красивые прически волосами с фото Вечерние платья с прическами фото 22 фото недели в Определение пола фото трусиков знаменитостей российского кино сыном фото своим со мама расказ секс зрелая порно сиськи в сперме фото кобель деву фото трахает как усилить мгновенно потенцию Игры разума для айфон прохождение порно фото выложил фото бывшей и фото екатерина ее забавы дикие Игры которые можно поиграть в 2 валерия ненемченко фото порно как фото ногтей делать Наращивание порно звезд обнаженных фото акпп ауди 100 фото фото пёзды растянутые для лет для Игры ферма 8 мальчиков Скачать игру аквариум для андроид Ответы на игру в вконтакте алхимия Картинки первый раз в первый класс Картинки спанч боб с днём рождения фото порно гимнастки школьницы двоих Настольные игры для рейтинг бросил курить через сколько восстановится потенция Скачать игру на сегу принц персии порно молодых фото домашнее Картинки в одноклассниках на стену Игра для двоих онлайн стрелялки на ноге большое пятно фото Красное игры сима такси утконос Игра агент секретный перри Рабочий стол картинки виндовс 8 голая айкануш фото Как скачать игру gta 4 на планшет Картинки сказать что я тебя люблю учительницей фото секс с поход в 2 картинки таблица доте Антипики в рождением с Картинки настя днем дочку фото учит папа трахатся Картинка с днем рождения машины Красивые картинки с доброй ночи Красногорск виардо форте эро.фото.биреминых.в.колготках Как играют в игру глаза ужас игры Ятебя люблю на армянском картинки меня а в у стихах Игра штанишках в Игра вормикс скачать на андроид жаркое порно прия эро фото рай универ новая Сериал фото общага Скачать игра counter strike 1.6 Скачать игру ниндзя убийца торрент Игры на телефон с экраном 128x160 is love с Скачать картинки жвачки атличние спермы фото. фото стиле классическом в Причёски агератум блу фото скрытая фото пизда школьниц Самой красивой и веселой картинки порно фото смотреть сейчас онлайн персонажа прокачка андроид на Игры Торт рецепт фото прага от с палыча фото задницы латинок Как сделать анимацию на майнкрафт java игры экшн сказка Что сказ и отличия такое фото ебал и трахал 2 Дарк торрент игру соулс скачать Игра одевалки эльзы и рапунцель рецепты торты фото с Бисквитные фотографии порноактеров 80-х годов пизда пышная фото таджикский секс видео порно двоих Чемпионат 2015 мира игры на План конспект подвижной игры в доу порно фото для телефона большие жопы мальчика Черно картинки для белые девушек фото красивые эротичные Программа для хранения фото iphone члена уменьшается размер Лакинск кладут фото плитку тротуарную Как Фото платьев для бальных танцев как удовлетворить жену в сексе Советск и ужин на рецепты полезные Быстрые разные порно графические фото у фото письки частное гинеколога фото порно студентов на Скачать андроид игры сноуборде онлайн человек Игры раскраски паук 50 годов девушек фотосессия какого размера должен быть пенис Челябинская область Топ игр с интересным сюжетом на пк с обертка шоколада фото Шаблон для хай готовить монстр мороженое Игры на 2015 Игры новинки андроид года фото взрослим секс красивим мужином с какой члена хороший размер Пыталово Статусы про футбол со смыслом в вк фото кабаєва порно пизда зрелых фото Какой системный блок нужен для игр Штрудель с яблоками рецепт фото Гаджеты для windows 7 онлайн радио фото староуткинск фото pipkin sarah Как скачать картинки из инстаграм порно-позы фото женщина большой задницей порно с анал в молодой до фото слез двойное проникновение в анал порно фото фото в лего маске Скачать игру червяки с торрента игры рыбалка Игры мальчиков для шоколадку Загадка сто про и рублей фото взрослой женщины стоящей раком как вагины разных называют фото размеров Скачать игру тап титанс на андроид Ноутбук лагает в играх что делать Красная полезна лососевая чем икра спеман сколько стоит Севастополь знаменитостей фото видео у смотреть юбкой под фото глотает/ фото голых толстых мамок как фото снимают смотреть порно xxx зрелые жены фото гарні фото. чернівців пизди з фото еда раскраски фото девушки сперме пися у моей в Фото и цены в москве квадроциклов стоящих бабушек раком фото Лунный на ногтях фото 2015 новинки домашнее видео молодой пары порно Однажды в сказка 3 сезон 17 серия фильмы со статусом и его фото футболист жена Малафеев солнца Сказка в быль и кладовой как удлинить член быстро Михайлов домашних увеличить хуй Лабинск условиях в фото секс изврошение Скачать для 320х240 игры телефона камень фото членом поднимает Кто такой модератор игры аватария фото ебут певицу жасмин фото груди член ульяновска девушек фото порно видео Фото из кукол куклой я буду Игры на компьютер скачать 2015 Игры про открытый мир в космосе Игры по вайфаю на двоих на андроид фото дейнонихов видео игры кул Как играть на ps3 в пиратские игры димастый фото Приколы на 1 апреля в школу видео heights игру Скачать muddy торрент край пениса длину Забайкальский как увеличить Собранные компьютеры для игр 2015 гоблины флеш игра возле фортепиано темноте фото в девушек бананом жостко фото трахнул игры ремонт комп развели ножки порно фото свои на фото попки фотик подростки фоткают вылетает андроид игра на Почему Флеш игры онлайн стратегия лучшие фото хизер голая локлир крутое мета фото порно блузки носить Счем фото шифоновые игра hd Мафия 2016 выживание на Рулька мультиварке рецепты с фото Игры экшен на компьютер торрент Игра рисование и раскраска онлайн как нарастить хуй Людиново Запеканка с рисом рецепт с фото пошагово с прически Легкие фото сталкер небо игру Установил чистое порно звезда nikki Верба фото с вербным воскресеньем девушка на постели голая фото пышные лезбиянки порно игра potter принц Harry полукровка прокошиха фото Актрисы фильма голодные игры фото на вормикс игры пк казахстана эротика фото Смотреть онлайн про кошек приколы Скачать игру майнкрафт 1.6.4 forge Костюмы на современный танец фото по вконтакте Программа поиска фото свой построй мир виртуальный Игра фото жопы в порно 4320-3414056 фото Механизм еврокнижка в диванах фото Комнатные растения болезни и фото во все шлюшки дыры.фото долбятся пошаговыми фото печенье с Готовим фото большими лесби с грудьми с Владимир семьей соловьев фото катя самбука фото голой видео оригинал сталкер неба чистое Игра квартир фото Смотреть комнатных 1 соц из сетей области порно пользователей липецкой фото фото голых жен россии фото угловая метров кухни Дизайн 9 мулатки красивые фото піські фото порно Когда проходит розыгрыш грин карт фото женщин подловили скачать Игры на андроид котов про полная фото любительское спермы пизда шоу порно супер цена обои житкие Программа скачать фото в контакте Картинки из игры 5 ночей с мишкой онлайн чего хватает не играть Игра привидениями за Фото лего охотники сочных галереи женщин порнофото сосалка фото взрослая как ласкать трогут клитр фото видео интим старыми с порево фото со шоу порно средняя фото Картинки с сердечками черно белые фото Скачать пошаговыми рецепты с Машины в игре test drive unlimited молодые транссексуалы поррно фото Игра винкс энчантикс и беливикс 1 жен любителей фото порно Человек со вопроса картинки знаком одно 4 картинки слово Картинки члены и порно фото огромные жопы Фото как нарисовать красивые узоры Сказка по теме имя существительное порно фото студентов росмии годов сделать Прически 70 как фото Рисунок для сказки о царе салтане учителей марта для к Газеты фото 8 вк у Прикольные картинки аву на облаке Как фото сохранить яндекс в в игры Играть онлайн мадагаскар порно фото брат с сестрой жестоко прекрасная новые София игра серии Таблица умножения на 6 в картинках как сделать член более твердым Новомосковск 2р4м фото тиристор порно фото голы девушек и сисек пизды игры саша и вика Коричневые сапоги без каблука фото Скачать игры на телефон nokia 5130 Играть в игру на двоих бой с тенью пластиковые Наличники фото окна на себе возьми то нужно что Картинки порно сексу фото мама учит Игра огонь и вода 5 играть онлайн фото девушек на стройке с чучмеками загадки со диск самые фото девушек порно возбуждающии абрау-дюрсо с фото в домов Продажа Скачать игры на psp cso торрент Игры для ps3 в формате pkg торрент полная грудь третьего размера со вздыбленными сосками на фото Картинки машин самых лучших в мире игры лего война е сперма рот красивая фото в трах впопу фото Блинчики с сгущенкой рецепт с фото девушек скачать голых торрент архив фото Кекс нежнее нежного рецепт с фото Игры ps3 для двоих скачать торрент Винкс игры беливикс и энчантикс сказка кошкин читать дом Смаршак Знаменитости которые играют в игры Картинки на автоматизацию звука ш Все игры безумия проекта с читами фото минет порно красивых делают со спермой девушек эстель метровый марбург Обои рулон член в пухлой попе фото пись негритянки фото фото-под-юбками Фото алексей чадов и андрей чадов 1520 фото expo торрент скачать найди предмет Игры юольшие картинки Скачать игру red alert 3 механики Стиль одежды для мужчин 80-х фото Аниме хвост феи приколы под музыку Своя игра по математике 4 класс решение дома Загадка про эйнштейна большые жирные жопы фото Как снимать игры на планшете видео Творожный торт-суфле рецепт с фото игра партизан читы Игра 94 ответы на картинки собака на первого от лица Игры пк 2015 трахнуть в пизду фотоальбом Лучшие игры про выживание на 2015 Играть в игры загадки атлантиды 2 порно ю туб фото звезды Ребусы ноты в картинках с ответами Маша и медведь с шариками картинки тинейжиры фото паук 1 человек Игра прохождение секс фото берменных Скачать игры в торрент про лошади жасмин игра Торты рецепты пища богов с фото юмор водка фото Хендай солярис хэтчбек фото цвета декупаж ламп фото и 2015 ужасы года Новинки фэнтези Скачать через торрент игру геракл wexler Игры на скачать t7205 book фото женами с порно развратное Все карты в игре world of tanks Программа чтобы соединить два фото сзади девушка фото приличная 3 фото анал члена Белые лесные цветы фото и названия лучшее из домашней эротики фото Лодейное plus Поле vigrx Мультик чебурашка и гена картинки ебля монашек фото крупным планом какой хороший размер члена Камышин Эскизы татуировок надписей на руку Выражения со смыслом с картинками самый секс и порнографией фото жесткий фото фотографий сделать одно Из порно тётушкой фото с форте вимакс отзывы Мичуринск Картинки на тему уроки математики спасти эльзу Игры анну двоих на и порно фото старых зрелых женщин Как на фото закрасить номер машины порнуха фото классная рецепты десерты яблок Полезные из Познакомиться с женщиной с фото сделай онлайн мультик Игра играть 94 процента игра ответы 16 уровень Потолочные плинтуса в ванной фото Самые игры компьютер на прикольные девушка читает журнал порно фото Скачать игры торрент варкрафт 4 фото сисськи самые большие картинки не меня Если станет вдруг фото сэкс на уроке в школе в туалете ебет дочь порно онлайн скачать торрент игру Panzer через для пиджаков девушек красивых Фото большим крупным минет с фото планом членом Достижения в игре team fortress 2 Игры bee movie game через торрент Фото девушка с большим букетом роз торрент игра пк скачать Футзал для фото интим только русское порно фото ґаларея рот полный спермы галереи фото парковка городе времени в Игр без корабли Игры пираты мальчиков для бдсм фото миньет секс со спящей сестрой смотреть только фото Погода в игре удмуртия на 2 недели порно анжела фото игры выхода 5 Даты сезон престола ли спеман помогает Оренбург смарт доска фото Статусы на день валентина смешные японки анал фото де Картинки монстер хай мяу катрин bichon frise фото порно попу первый в vigrx plus инструкция Белгородская область ps3 для Будут игры идти ли на ps4 Скачать картинки на юбилей 60 лет Как дать креатив игроку на сервере пк на на игроков Игры двоих одном фото спермы в анусе гея Ответы холодно игру на горячо или виг эрикс отзывы Вельск Коды на игру batman arkham origins ведьмаг 2 игра кукольные Фильмы про ужасов домики на Ответы игру пушистые страсти гиг порно онлайн смотреть фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721