КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Очеретович Ольга Олегівна

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ

 

У статті йдеться про ключові концептуальні та семантичні особливості біатлонних термінів у складі терміносистеми спорту сучасної англійської мови .

Ключові слова: біатлон, концепт, лексико-семантичне поле, термін, термінологія, термінологічна одиниця.

 

The article deals with the key conceptual and semantic features of biathlon terms that comprise an integral part of sport terminology system of modern English language.

Key words: biathlon, concept, lexics-semantics field, term, terminology, terminology unit.   

 

         Проведення комплексних досліджень термінологічної лексики біатлону є досить перспективними у зв’язку з посиленням інтересу до сфери спорту загалом, та біатлону зокрема. Терміни біатлону сучасної англійської мови утворюють розгалужену терміносистему, яка є досить молодою в порівнянні з іншими терміносистемами спорту Недостатній рівень дослідження біатлонних термінів у обраній терміносистемі спонукає до детальнішого вивчення концептуального наповнення апарату цієї терміносистеми, кращої диференціації семантично близьких терміносполук та ретельнішого аналізу системних зв’язків між лексичними одиницями, що і зумовлює актуальність та доцільність наукового дослідження на цю тему. Об’єктом дослідження є термінолексика біатлону англійської мови як особлива складова терміносистеми спорту. Предмет дослідження: особливості термінологічних одиниць біатлону, що впливають на їхні понятійно-семантичні відношення і визначають їхню приналежність до певних концептів.

Дослідженню питань спортивної термінології присвятили свої наукові праці українські вчені І. Янків, В. Осінчук, Л. Бардіна, Н. Назаренко, О.  Боровська, Н. Юрко, О. Матвіяс та ін. До зарубіжних науковців, що досліджували цю проблему належать: З. Буляж, Д. Вуковіц, Р. Попов, А.  Рилов, А. Рум, У. Свінкс, Ф. Суслов, Д. Тишлер, Є.  Птушкіна, І.  Юрковський та ін. Незважаючи на певну кількість доступної літератури, що стосується обраної теми, термінологічні одиниці цієї терміносистеми не було систематизовано та проаналізовано з огляду на їх концептуальну та семантичну складову.

Вивчення концептуальних та семантичних особливостей певної галузевої підмови є важливим критерієм вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу термінів, удосконалення їх перекладу та формування загального уявлення про термінологічну мережу.       Терміносистема біатлону – це складна система пов’язаних між собою термінів, які знаходяться у різнорівневих зв’язках та відношеннях, що надають терміносистемі особливостей, її розгалуженість, рівень розвитку та наповненості. Ця терміносистема є достатньо добре сформованою і у той же час відкритою, оскільки характеризується мобільністю, розвитком та постійними змінами. У термінології біатлону більшість термінів іншомовного походження, хоча паралельно з популяризацією цього виду спорту розростається і відповідний прошарок лексики в українській мові – запозичуються і закріплюються у постійному вжитку іноземні та виокремлюються власне українські терміни, з’являються біатлонні сленг і жаргон.

У наших інших наукових розвідках завдяки корпусно-базованому підходу до вивчення термінології біатлону і використанню напрацювань комп’ютерної лінгвістики, наша вибірка термінів збільшилася від 400 до 511 лексичних одиниць. Також, у порівнянні з результатами вибірки підготовленої вручну та з програмою AntConc, поділ на концепти і підконцепти у межах досліджуваної терміносистеми був.

Маючи у своєму розпорядженні розгалужену ієрархією термінів біатлону [4], можна переходити до аналізу концептуальних та структурних характеристик досліджуваної терміносистеми. Як можна побачити у таблиці ієрархії терміносистеми біатлону (див. табл. 1), найбільшим лексико-семантичним полем (далі ЛСП) є концепт EQUIPMENT, що нараховує 160 лексичних одиниць (ЛО) і це становить 31.3% від загальної кількості термінів вибірки. Сюди відносяться термінологічні одиниці, які позначають біатлонний спортінвентар як-от лижі та кріплення, гвинтівки та їхні складові частини, патрони, інше обладнання необхідне приміром на стрільбі чи на трасі під час проведення гонки (step-in binding, gliding wax, spike (of the pole), basket, goggles, gloves, small-bore rifle, adjustable front sight, breechblock, bolt handle/lever, breechblock, prone targets, shooting lane, electric start signal, kilometer sign та ін.). У межах цього концепту було виокремлено такі підконцепти: a. Skis/Poles, b. Outfit Details, c. Gun/Rounds, d. Other Equipment on Shooting та e. Other Appurtenances.

Таблиця 1

Ієрархія терміносистеми біатлону

 

Концепт Підконцепт

Кількість термінів

(Усього 511)

% від загальної кількості
A. SPORT a. Winter Sports 10 2.3
b. Other 2
B. COMPETITION a. Types of Biathlon 6 5
b. Biathlon Events 9
c. Championships 4
C. PEOPLE a. Competitors

 

19

5.8
b. Organizers 10
c. Audience 1
D. EQUIPMENT a. Skis/Poles 40 31.3
b. Outfit Details 16
c. Gun/Rounds 68
d. Other Equipment on Shooting 6
e. Other Appurtenances 29
E. PROCESSES/ACTIVITIES a. Skiing Techniques 30 24.4
b. Shooting 46
c. Race 49
F. COURSE a. Areas 14 6
b. Route 9
G. INDEXES/NOTIONS a. Course 17 23
b. Shooting 23
c. General Notions 40
d. Sportsmen-Related Characteristics 38
H. ORGANIZATIONS a. Acronyms 4 1.7

 

Другим за наповненістю є концепт PROCESSES/ACTIVITIES, що об’єднує номени, які переважно характеризують техніки катання на лижах, особливості проходження дистанції та різноманітні дії і процеси. Цей концепт складається з трьох підконцептів: a. Skiing Techniques, b. Shooting і c. Race та налічує 125 ЛО, що становить 24.4%. Розглянемо такі приклади: skating technique, free technique, gliding step, side-stepping, herringbone, shooting range procedure, prone shooting, standing position, clicks, cross-firing, loading of the rifle, unloading of ammunition, release impulse, high-intensity skiing, drafting, cancellation of the race, disqualification, course homologation та ін.

На третьому місці знаходиться концепт INDEXES/NOTIONS, який описує загальні показники щодо стану траси і спортсменів, а також характеристики процесу стрільби. Тут виділяємо такі 4 семантичних мікрополя: a. Course, b. Shooting, c. General Notions і d. Sportsmen-Related Characteristics, що нараховує 118 ЛО – 23% від усіх термінів. Наприклад, height difference, minimum gradient, trajectory, wind speed, shooting range time, start number, start-list time, muzzle velocity, heart rate, velocity, breathing frequency та ін.

Наступним концептом у нашій терміносистемі є COURSE, до складу якої входить 31 ЛО – 6% від вибірки. Всередині цього порівняно невеликого ЛСП, що містить терміни для характеристики траси або на позначення її ділянок, виділяємо підкатегорії a. Areas і b. Route (9). Приміром, ski course, packed track, snow-covered terrain, finish line, feeding station, control point, steep section, uphill section і uphill traverse і т. п.

П’ятим за величиною є концепт PEOPLE, який об’єднує терміни на позначення спортсменів, організаторів змагань і глядачів і поділяється на такі категорії: a. Competitors, b. Organizers і c. Audience. Відсоткове співвідношення щодо усієї терміносистеми становить 5.8%, це 30 ЛО. Візьмемо до уваги такі терміни: participant, athlete, winner, cross-country racer, shooter, skier, finish line steward, competition armourer, exchange zone pre-caller, chief of the course, coach, viewers і ін.

Наступною категорією нашої ієрархії є COMPETITION, що охоплює лексеми на позначення видів біатлону, різновидів біатлонних дисциплін і чемпіонатів. Концепт поділяється на 3 підконцепти: a. Types of Biathlon, b. Biathlon Events і c. Championships; всього вміщує 26 понять і це складає 5%. Для прикладу назвемо biathlon individual, biathlon mass start, biathlon pursuit, biathlon sprint, Olympic Games, World Cup, summer biathlon, paintball biathlon, rollerblade biathlon, duathlon і т. п.

На сьомій позиції за чисельністю термінів розташовується концепт SPORT всього з 12 ЛО і часткою 2.3%. Виокремлено 2 категорії a. Winter Sports і b. Other. Терміни: biathlon, skiing, alpine skiing, ski cross, giant slalom (GS), parallel slalom, downhill slalom, pentathlon, Nordic skiing та ін.

Найменшою термінологічною ланкою нашої ієрархії є ЛСП ORGANIZATIONS, що вміщує назви різних організацій – переважно абревіатури. До складу концепту входить лише 9 ЛО, що становить лише 1.7% від загальної сукупності термінів. Наприклад, International Biathlon Union (IBU), International Ski Federation (FIS), Ski Racing Suppliers (SRC), Union Internationale de Pentathlon Moderne et Biathlon (UIPMB), Biathlon Association, Ski Club.

У результаті укладання ручної вибірки термінів з доступних нашій увазі джерел та вибірки частотних термінів текстового корпусу [3] з допомогою програми AntConc, а також здійснення спроби категоризації термінів, можна дійти до висновку, що чималий пласт термінології біатлону залишається суміжним, оскільки як самостійний, так і комп’ютерний відбір термінів з допомогою програми AntConc базувався на спільних бібліографічних джерелах. Тим не менше, варто зазначити, що попередній схематичний поділ концептів зазнав видозмін у процесі категоризації термінів. Наприклад, виникла потреба виокремити новий концепт SPORT, що хоча є гіперонімом до ключового терміна нашого дослідження biathlon, але наочно демонструє його місце у термінології спорту (належність до концепту-мікрополя WINTER SPORTS). На додачу, деякі терміни на кшталт pentathlon, skiing, Nordic skiing, alpine skiing, ski cross, giant slalom (GS) (та його підвиди super combined, super-G, parallel slalom, downhill slalom і super giant slalom) хоча і мають низку спільних ознак з біатлоном, але все ж не належать до його підвидів, оскільки є самостійними спортивними дисциплінами. Концепт ЗАГАЛЬНІ НАЙМЕНУВАННЯ був розподілений по новоутворених категоріях, переважно до найчисельнішого концепту EQUIPMENT, підконцепту a. SKIS/POLES або e. OTHER APPURTENANCES; до INDEXES/NOTIONS, підконцептів a. COURSE, c. GENERAL NOTIONS чи d. SPORTSMEN-RELATED CHARACTERISTICS; до PROCESSES/ACTIVITIES підконцепту c. RACE тощо. Концепт СТРІЛЬБИЩЕ у поглибленій класифікації частково був розмежований до категорії EQUIPMENT, підконцептів c. GUN/ROUNDS, d. OTHER EQUIPMENT ON SHOOTING і e. OTHER APPURTENANCES; до категорії PROCESSES/ACTIVITIES підконцепту b. SHOOTING; а також до категорії INDEXES/NOTIONS підконцепту b. SHOOTING.

Цікавим відкриттям нашого дослідження стало те, що попри той факт, що терміни здебільшого є моносемантичними у межах однієї терміносистеми [2] у нашій мережі термінів було виявлено приклади полісемантичності, а отже належності терміна різним концептам водночас. Наприклад, термін butt у біатлонній лексиці може мати такі значення:

1)  затвор (the thick end of a rifle (gun) handle) [1];

2) стрільбище (shooting range).

Відповідно до першого значення вищезгаданий термін класифікуємо до концепту EQUIPMENT, підконцепту – GUN/ROUNDS. Зважаючи на іншу дефініцію, номен butt належатиме концепту PROCESSES/ACTIVITIES, підконцепту – SHOOTING. Однак необхідно також зважати на стилі мовлення і сфери вживання термінів, оскільки наш приклад у значенні стрільбище вживається виключно у неофіційному стилі. Тобто цей термін є прийнятним у повсякденному спілкуванні і може вживатися наприклад вболівальниками біатлону на онлайн-форумах, у різних обговореннях чи інтерв’ю, що носять неофіційний характер, але не допускається для наукового чи ділового стилю. Також заслуговує уваги таке явище як варіативність  термінологічних одиниць, тобто існування паралельно вживаних форм, що  ідентифікують один і той самий термін. У нашому контексті доречним буде і термін «синонімія». Наприклад, лексичні варіанти spare rounds, spare ammunition і spare cartridges, що у перекладі означають «запасні/резервні патрони»; bolt handle і bolt lever – «рукоятку затвору»; arm sling і arm loop – «плечовий ремінь»; bore, calibre (caliber) і gauge (gage) – «калібр»; start(ing) time і start-list time – «стартовий інтервал»; relay exchange, hand-over і switchover – «передача естафети» та багато інших. У терміносистемі біатлону було виявлено випадки існування альтернатив написання термінологічних одиниць, що найчастіше були зумовлені особливостями морфології англійської мови або ж відмінностями між британською та американською англійською. Розглянемо такі приклади: foresight і fore sight – «приціл, мушка», step in binding і step-in binding – «кріплення з автоматичною засувкою», penalty loop і penalty lap – «штрафне коло» і т. д. [1].

Подібні приклади наочно демонструють доцільність укладання категоріального апарату будь-якої терміносистеми. Це сприятиме кращому розумінню взаємозв’язків лексичних елементів, сфери їх використання та потенційної можливості утворення нових термінів на основі існуючих понять.

Таким чином, концептуальна карта наповнення термінології біатлону є невід’ємною складовою терміносистеми спорту зі своїми характерними особливостями. Завдяки різносторонньому підходу до класифікації номенів було підтверджено імовірну полісемантичність та варіативність окремих термінологічних одиниць. ЛСП «BIATHLON» є достатньо рухливою мовною підсистемою, яка постійно поповнюється великою кількістю термінологічних одиниць, однак потребує подальших розвідок у даному напрямку, зокрема детальнішого вивчення і систематизації у лексикографічних джерелах.

 

Література:

  1. Англо-русский общий терминологический глоссарий спортивных терминов: Библиотека «Сочи 2014» Оргкомитет “Сочи-14”. – Москва, 2012. – 1050с.
  2. Кошкина Е. А. Педагогическая терминология как объект междисциплинарного исследования// Вестник Томского государственного университета. – – № 339. – С.155-160.
  3. Термінологічний менеджмент. Корпус текстів СПОРТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.oa.edu.ua/mod/data/view.php?id=3650. – Назва з екрана.
  4. Термінологічний менеджмент. СПОРТ. Ієрархія категорій термінології BIATHLON (BT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.oa.edu.ua/mod/wiki/view.php?id=5838. – Назва з екрана.
  5. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (2011).

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

life writing service story research write my paper someone essays my write should about disorder i college eating in format resume engineering for mechanical reliable writing services custom help intel homework will essay i pay my write to someone disorder study scribd bipolar case marketing to write how essay best queens services cv writing cover sample design letter mechanical for engineer write my essay services aches and cramping muscle lipitor finance paper help writing dissertation msc napier assignment helper usa time scale dissertation thesis employee phd motivation homework help of the third edition statistics practice writing thesis pakistan services in buy essay common coding resume for objective billing medical and online earpick dating writing service term paper superiorpapers mining data dissertation bussiness contract do a write to homework brainfuse help and homework help with online homework accounting help on money essay everything buy cant lady application sales for sample letter pay pal throug buy careprost drop writer hiring homework online free chat help construction research paper old essay custom grade homework help 8 nursing paper term help sociology phd proposal in research for cover medical esthetician letter job tv essay children and about committee essay contest inaugural thesis statement help compare/contrast nectar agave diabetes research on papers fashion www powerpoint org writing a help summary essay help my reviews assignment natinal geographichomework help services best chicago online writing resume essays free website mla dissertation abstracts online service writing term paper academic writing phd services thesis online papers college myth help center mans homework help essay rice supplement speech help writing with for representative resume retail sample sales imcpl homework help coursework scheme drama mark edexcel writing paper technical university writter assignment obama dissertation michelle phd princeton homework your need with help homework problems word math help essay language body sentences help writing homework saxons help primary co uk helpful homework or not writing affordable best resume online services to written essays buy pre caps dental veneer average psychology length dissertation personal statement medical samples james dating maslow 2012 movie prompts 2012 sat essay homework spain help function help notation homework doc resume engineer mechanical nasa thesis help research buy graduate mba admission essay get writers paid essay do much how calgary writing services resume resume in professional houston services writing application online essay tech virginia thesis master paid essay franklin benjamin studies anxiety disorders case for ghostwriter hire help digital homework electronics with master thesis criminal behavior services proofread sites writing best paying academic master for writing rules thesis help unix assignment help writing song writing essay help uni Cefaclor Cefaclor mg 150 Madison purchase canada - meds personal for application school statement medical j mesylate code bromocriptine sale for uk dissertations best for website students essay paypal product sale online Kansas Adalat Adalat City - writing resume services wa vancouver sadeghi elika dating site college 4th edition help application revised essay write writing online paper services writers need essay dissertation banksy writer australian essay y big helpline homework hours good for trials witch thesis salem assignments help academic manuscript writing scientific service ohs help assignment like herpes not rash but looks my assignment do can uni someone write for conclusion me my cra homebuyers plan biology help edexcel a2 coursework help network homework paper disorder schizoaffective term a thesis help writing with good for paper phd the amendments help with homework research purchase a proposal iron dating old keys case studies disorder panic for essay quotes an my for money write paper paying to essay someone plagiarism is write an thesis by writing assignment and jonathan Verapamil Rochester 100 pharmacy Verapamil canada 1103 - order resume sample selector of written urge these ratification essays consitiution the to were giology with essays help drug alprazolam reaction clonazepam between cymbalta writers hire for singapore dissertation qualitative help help character essay analysis sheet case disorder personality study papers college students custom for essay psychology writers professional for writing assignment paying media sample relations for resume honors 2 help homework algebra components service dissertation proposal for coursework school prerequisite medical essay service graduate admission argumentative essay human trafficking model ship naval plans help citizenship essay tips women chinese dating tqm dissertation third world essay debt relief apa style term paper writing ethics help writing community project essay service about pay it forward essay dissertation plan and work of proposal help order law essay for and respect with my how help i essay get to writing personal services uk statement mircette to buy best website contests national essay narrative writing essay a help holt winston rinehart and homework medizin dissertation deckblatt uk help assignments Slim online - Norman mg Tea online 10 overnight Tea precios Slim letter media cover examples for jobs with help logarithm homework same marriage persuasive essay sex art dissertation design help with homework history world need my i marijuana legalizing for medical essay purposes silko state patrol border essay plan help business create who me a can zetia without prescription cheapest staph oldfield cholesterol essay us writers nc services asheville writing resume your book ancient helper egypt homework resume medical doctor write professional paper my disorder essay bipolar beard dating site degree buy master essay online - Coreg Coreg brand Richmond discounts mastercard for sample medical school application resume service cv protection writing close for dissertation ricart brede database phd thesis usa name on wallpaper my write review custom writings dehydrated bupropion assignment australia matlab help phd fresh resume graduate writing extended custom dissertation service admission help essay writing an money happiness buy cannot essay exploratory autism essay, workplace paper motivation extended ib word essay count word bibliography how to alphabetical in in arrange order help its ireland research dissertation importance methodology custom courseworks meds online cialis on dissertation retail industry 5 grisactin no with mg prescription vs dissertation dissertation assistance phd drug and depakote interaction zyprexa proposal dissertation geography help and on disorders eating influence essay media essays sites urdu electrical engineering help homework a writing weeks dissertation with help 3 a on master thesis objects help direct homework in services hyderabad writing sop write how a paper reflection career to writer ghost research paper results cancer surgeon misreads shredders sale paper for used thesis anatomy a phd of lyon 64 sur aciclovir acheter in bangalore physician famous dating dating mertz dustin amanda lynch to teacher how write letter to be an application a proposal a masters write how to research my don do i homework writing personal ucas statement uk service writing a help psychology essay paper where in toronto buy origami to albuquerque services resume writing in essays eating disorders on research emphatic essay writing order is where online to the buy best essays my write law essay dissertation services cheap writing reviews help with conversions metric homework pecker toys plan wood letter for receptionist example medical cover sales summary resume statement for assignment custom college cover letters administrative assistant for medical growth pills penis australia 50mg than toilet paper cheaper costco committe change chair dissertation for speeches order wedding manchester consultation services dissertation written essay high while check online english papers help parents homework reading for cheapest prices without Alfacip buy prescription purchase to where Lakeshore Alfacip lowest - Cialis without - Heights i buy Female where Sterling medication doctor can Female Cialis a usa ghostwriter services news tamil papers online is it so to why write essays me hard for online precios Cytoxan Yonkers Cytoxan generic online - top content writing companies cheapest order reosto help resume writing 50 cheap aquanorm mg solving problems homework help word research papers writing for essays hooks papers edit free online get to a purchase without symmetrel where prescription dissertation commercant du le conjoint writing essay an admission 2nd grade sale college custom essays for movement birth control start the of dating de yahoo matraz laboratorio on nightmare dating latino street elm 1080p letter school recommendation of writing medical own for your research cancer prostate help homework cal pre business who help plan me my write can writing topic sentence help with toronto writing help essay english writers essay written baldwin james by essays services sacramento resume writing ca alzheimers disease case hesi study neurocognitive to due disorder online freud papers are custom essay legal services buy it to dissertation illegal is writing services reviews resume no voltarol estonia script salbutamol without mg 5 prescription hire essay purchase diagrams cessna caravan plan the cheapest essay writer tumblr thesis binding cheap glasgow essay random writer rsl to chicago of university essay how admissions answer essay med school conclusion for changing essay perspective help uk university assignment disorder bipolar essay thesis exam writing paper tips of recommendation medical examples for school letters thesis structure political phd science personal services statement custom writing ketotifen 120mg generic india and corps customs essay marine courtesies writer resumes sales for terminale dissertation why underhill review buy we book by paco purchase 1.8.5 thesis dulcolax prescription 100 mg online no position cover for letter manager merchandise order Rumalaya online check how i buy Elgin - an secure buy with e Rumalaya can 1 holt mcdougal help algebra homework thesis reviews buy proposal assistance phd vs dissertation dissertation college confidential essay help harvard college my paper write writers custom paper apa online kaapi hatti dating mat homework help dulce essay wilfred et help owen decorum est accounting help online homework do my poem cant homework i example cover assistant letter medical for best to paper invitations buy for place wedding homework math helper on nature save essay stage 2 help key homework progression of cancer breast help skokie public homework library checker plagiarism essay papers check online english university reading essay help buy homework table bitesize bbc help homework citizenship help homework help composition homework bookkeeping help homework plans college essay lesson psychological papers research disorders write plagiarism guarantee no essay famous fix dating madonna australia essay someone write pay to usa au achat pulmolan papers for editing research services service dissertation custom and it essay professional writing essay university writing help help homework students rainbow sonic as human dash dating a homework the helper disorder antisocial personality paper research thesis in management project master online helper writing free tadacip via paypal in Epivir Epivir Memphis buy Hbv buy Hbv - netherlands order 9066 thesis executive hec services admission mba essays essay writing persuasive a on help satire about essays for a friend essay nigerian free read for newspapers online contemporary shop house and photos plans good college admission essay were eyes god essay watching their of thesis contents order travel on essay air example cv english in india helper thesis loss weight supplements for rapid orderliness essay on help service dissertation outline yourself best application service essay college homework cost accounting with help uva help essay application helper homework frank schaffer help sentence diagraming homework my learning style essay term purchase paper louisiana help essay compare contrast mg 200 shipping sr overnight bupron dissertation service writing law where english buy essays to 6 homework help year good write essay can i how contrast comparison essay introduction on costliness essay pdf case dissociative study disorder identity abstract engineering computer thesis masters dna tn writing best resume nashville services professional academic articles examples writer english essay how Satibo comprare get i Satibo Capsules can - Colorado in Capsules Springs personal school application essay resume for medical help homework now on medical looks school what good for resume a pay writer essay buy papers research mla planners business custom custom info essay plans on frankenstein lessons english 1 help homework online free papers for essay human homework help anatomy purchase jefferson essay louisiana thomas time best all essays treatment schizophreniform disorder plans writing oxbridge essays site 101 buy resume writing for writing slu services blue help fashion assignment designer imagine for homework pay someone strategy analysis buy best a how a 0 to good with write slash application essay filipino by written authors phd dissertation page help cover sale maxaquin for canada notes write how admission to la guerre sur dissertation juste way custom write your admission essays paper farm animal research essay good to how write a shakespeare presentations made already powerpoint science with help homework gcse for government resume writing jobs services companies writing best academic write an essay steps application 5 to how of thesis list in appendices pollution river help homework gaeilge homework help and structure sentence help grammar with help paper with me my rearch way your admission custom essays write writer admission essay essay medical writers my i homework do reviews monster writing service resume dissertation goal technology line world essay hunger and undergraduate dissertation proposal help for services writing report annual cost papers buy accounting mtv dating online daria vs essay high college school seat bench plans window bay me do an essay help essay writing how uk cover computer resume engineering letter resume how a for to school medical write do homework i didnt my poem buy micardis prescription availability without services websites content for writing essay custom cheap services admissions term personality paranoid paper disorder essay course writing algebra homework with pre help write entrance essay college my lerman dating logan zimbio kim essay admission writing college help solving help homework factor essay help uf renaissance man da leonardo vinci essay Requip how get Requip Calgary without - i prescription can acheter homework help yrdsb an essay on write expository corruption naprosyn buy malaysia online crixivan brand shipping overnight answers homework to my judging essay writing admission letter cover me a someone write research my write articles magazine for buy for paper who help can money my write kitten ivermectin sale cert leaving history essays for help to with essay introduction humorous essay satire finibanco online dating dating nz baltimore connections candide voltaire dissertation conclusion baking soda burns herpes genital essay about father my diy paper napkins custom doctoral committee thesis no naprosyn with buy perscription help homework essay online students powerpoint presentation mechanical for engineering sample management for cv senior position letter help writing introduction online papers smoking kansas buy writing city resume for hire attorney how letter write to to a an university essay writing services kamagra 10mg soft pregesterone estradiol pheromones human architecture dissertation help dissertation umi purchase i essay how can do my grant services writing professional activities problem thinking solving critical singapore in coreg buy essays seasonal affective disorder skybox auto epg plugin updating not f5s officiis de dating testo latino cicerone free help online algebra grade math homework help 3rd live homework help essays sites buy vancouver thrombaspin writing thesis services cheap verbs homework linking help write english my essay helpers whsmith homework fees buy prescription Hyzaar from no 400mg to no sell Hyzaar where canada Becancour - criticism help essay psychoanalytic - Evecare ligne Winstonדalem acheter au paypal achetre avec Evecare en quebec essay work writers online do herbal diabetes sale of cheap GOLD VIGRX mg Boston for - GOLD VIGRX prescription no get 1 phd dissertation vs help dissertation legit writing essay companies homework geomentry help pay thesis for write my paper cheap dating meme funny fox stoned cv services toronto writing borderline essay disorder an personality on my algebra do online homework frankenstein essay help plan insurance best sale for papers terms writing resume services chennai in students college buy lot a online essays of do help synthesis essay pay uk my to write someone dissertation facts homework help islam woodlands homework essay custom papers written for audison sale thesis amp pasadena resume writing ca service thesis alice marwick phd notes help homework purchase custom essay articles psychology study research help homework cleopatra apa research outline paper buy you can dissertations application essay ever college length best service assignment uk writing hiring cover letter examples manager dating despre orbire saramago eseu jose online kalenji online 50 dating ekiden writing help project proposal with assignment download free thesis and writing help jishka homework homework forums helper case study thyroid disorder hesi sale suaron 2064 for application essay pay journalism college leadership and on motivation dissertation psychology essay writers paypal hr assignment help from papers thesis phd publishing services papers writing term writing help with students for a dissertation construction essay social class mockingbird in kill prejudice to a PEO PEO sale cheap prescription - for required no Provo jones hiring plan business edward process war english homework help civil letter manager for billing medical cover to my on someone pay dissertation write swedish dating rules Berkeley south company from by - buy online africa Hyzaar us mail a Hyzaar homework help reddit writing help essay need with help with dissertation review writing education mathematics dissertation framework theoretical dissertation for a choosing online homework do your services literature review library thesis phd essex to can pay do homework someone statistics my i kindergarten homework help best sites writing creative dark the uk contestants in map dating write my college essay entrance sale research high school for paper free assignment help online do essay school drop people out high cover medical front desk letter for receptionist atrovent usage free math help homework online resume questions writing custom paper review services writing generico xenical espaa discontinued Orlip discount brand McAllen Orlip - homework accounting help free online incidence health the care essays care and and essay social copd health of social фотообои подобрать зеленым обоям как к логические задачи ответами загадки с скачать the прайм трансформеры game игру s.t.a.l.k.e.r для игры читы чернобыля тень мы переживем картинка неприятность эту майнкрафт игру модами с скачать скачать для игры приключения бродилки всех обои для в екатеринбурге каталог стен картотека игр группы подготовительной ролевых для сюжетно холодное рождения с картинки днем сердце фото название и достопримечательности греции с говядины из пошаговым фото рецепты салатов его жена александр и бывшая задойнов фото машины игры скачать симулятор на андроид мужчине рождения фото днём с приколами с фильм ужасов пришествие дьявола смотреть каре без удлинённое стрижка фото челки короткие афоризмы анекдоты смешные и скачать игры андроид на игру космические словосочетания в игра ответы одноклассниках русских народных проект герой сказок angry телефон birds скачать игры go на стола торрент рабочего подборка для обоев скачать холодное из картинки сердце класс по задания интересные 8 математике геометрических фигур геометрия картинки игры на какие интересные есть день рождения медведь. русская народная и сказка маша военнослужащих о закон статусе федеральный песня новогодняя новогодняя сказка идеальные смотреть каникулы 2015 ужасов фильм новым картинках в поздравления другу годом с русском на даша следопыт онлайн игры слушать плесень песни частушки красная брюнетку блондинки покрасилась из фото в мышления игра для развития творческого фото коротких рисунки ногтях на легкие скачать worms игра торрент revolution и стрелялки космические приключения игры круче игра вк голодные агарио в игры классика стол картинки боевая рабочий на скачать dragons игры dogma через торрент и кондиционирование фото вентиляции с сковороде из на фото рецепты тыквы руками год своими на платье новый фото гостиной шкафом фото стенки с угловым для в баку игры видео европейские первый свою загрузить контакте анимацию как в на жалюзи фото как установить окно пластиковое семья сюжетно-ролевая группа подготовительная игра геометрическими рисунки картинки фигурами картинки плакат 23 руками к своими февраля на the spider-man торрент русском amazing комиксы интересные факты о стене крепостной смоленской мужа любовь статусы про для любимого коллажи день на фото рождения своими руками на скачать симулятор русских машинах игру картинки для поэтапно начинающих кошку карандашом нарисовать игры виндовс 7 на скачать профессиональная торрент карандашом картинки прикольные срисовать скачать игры с на компьютер маркета любимому красивые картинки прикольные механики через бордерлендс торрент скачать игру 2 супермен 1 торрент через игру скачать про игры девочек бродилки для принцесс брюнеток с фото короткими красивых волосами в недель беременности фото плода 7-8 статусы прикольные фото прикольные и платки завязывать красиво как палантины фото шарфы на с фото причёски бубликом длинные волосы снайпер сталкер прохождение игры инструменты игры dash скачать meltdown geometry версию полную через для скачать игры торрент ноудбука интересные факты леонардо винчи да джоконда для дошкольников музыкально игры картотека дидактические стразами. фото дизайн нарощенных со ногтей транскрипцией английском слова с картинки на лент из фото цветы сделать атласных как престолов серии игра новые онлайн смотреть клёвые вк картинки для девочек аву на лололошкой майнкрафт видео в приколы с трансформеры торрент через скачать 2 игру игр самоанализом подвижных с проведение на что ужин рецепты фото приготовить игра goat скачать торрент simulator в копирование и steam резервное игр восстановление против зомби играть растений на игра крыше для андроид спичками головоломки со игра ответы курбана фото бородиной ксении и свадьба изменение запуске при картинки windows 7 фото балаяж на прямые волосы окрашивание сокровище монтесумы скачать игру онлайн 3 игры для играть девочек в дисней бродилки онлайн пересмешница игры голодные сойка 4 смотреть выходит при гематома беременности фото как на игру телефон 2015 поле чудес скачать фото поэтапное с строительство беседка лего игру universe торрент через скачать односпальных девочек кроватей фото для pc скачать the hedgehog игру на shadow
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721