КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Очеретович Ольга Олегівна

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНОСИСТЕМИ БІАТЛОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОСОБЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДМОВИ СПОРТУ

 

У статті йдеться про ключові концептуальні та семантичні особливості біатлонних термінів у складі терміносистеми спорту сучасної англійської мови .

Ключові слова: біатлон, концепт, лексико-семантичне поле, термін, термінологія, термінологічна одиниця.

 

The article deals with the key conceptual and semantic features of biathlon terms that comprise an integral part of sport terminology system of modern English language.

Key words: biathlon, concept, lexics-semantics field, term, terminology, terminology unit.   

 

         Проведення комплексних досліджень термінологічної лексики біатлону є досить перспективними у зв’язку з посиленням інтересу до сфери спорту загалом, та біатлону зокрема. Терміни біатлону сучасної англійської мови утворюють розгалужену терміносистему, яка є досить молодою в порівнянні з іншими терміносистемами спорту Недостатній рівень дослідження біатлонних термінів у обраній терміносистемі спонукає до детальнішого вивчення концептуального наповнення апарату цієї терміносистеми, кращої диференціації семантично близьких терміносполук та ретельнішого аналізу системних зв’язків між лексичними одиницями, що і зумовлює актуальність та доцільність наукового дослідження на цю тему. Об’єктом дослідження є термінолексика біатлону англійської мови як особлива складова терміносистеми спорту. Предмет дослідження: особливості термінологічних одиниць біатлону, що впливають на їхні понятійно-семантичні відношення і визначають їхню приналежність до певних концептів.

Дослідженню питань спортивної термінології присвятили свої наукові праці українські вчені І. Янків, В. Осінчук, Л. Бардіна, Н. Назаренко, О.  Боровська, Н. Юрко, О. Матвіяс та ін. До зарубіжних науковців, що досліджували цю проблему належать: З. Буляж, Д. Вуковіц, Р. Попов, А.  Рилов, А. Рум, У. Свінкс, Ф. Суслов, Д. Тишлер, Є.  Птушкіна, І.  Юрковський та ін. Незважаючи на певну кількість доступної літератури, що стосується обраної теми, термінологічні одиниці цієї терміносистеми не було систематизовано та проаналізовано з огляду на їх концептуальну та семантичну складову.

Вивчення концептуальних та семантичних особливостей певної галузевої підмови є важливим критерієм вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу термінів, удосконалення їх перекладу та формування загального уявлення про термінологічну мережу.       Терміносистема біатлону – це складна система пов’язаних між собою термінів, які знаходяться у різнорівневих зв’язках та відношеннях, що надають терміносистемі особливостей, її розгалуженість, рівень розвитку та наповненості. Ця терміносистема є достатньо добре сформованою і у той же час відкритою, оскільки характеризується мобільністю, розвитком та постійними змінами. У термінології біатлону більшість термінів іншомовного походження, хоча паралельно з популяризацією цього виду спорту розростається і відповідний прошарок лексики в українській мові – запозичуються і закріплюються у постійному вжитку іноземні та виокремлюються власне українські терміни, з’являються біатлонні сленг і жаргон.

У наших інших наукових розвідках завдяки корпусно-базованому підходу до вивчення термінології біатлону і використанню напрацювань комп’ютерної лінгвістики, наша вибірка термінів збільшилася від 400 до 511 лексичних одиниць. Також, у порівнянні з результатами вибірки підготовленої вручну та з програмою AntConc, поділ на концепти і підконцепти у межах досліджуваної терміносистеми був.

Маючи у своєму розпорядженні розгалужену ієрархією термінів біатлону [4], можна переходити до аналізу концептуальних та структурних характеристик досліджуваної терміносистеми. Як можна побачити у таблиці ієрархії терміносистеми біатлону (див. табл. 1), найбільшим лексико-семантичним полем (далі ЛСП) є концепт EQUIPMENT, що нараховує 160 лексичних одиниць (ЛО) і це становить 31.3% від загальної кількості термінів вибірки. Сюди відносяться термінологічні одиниці, які позначають біатлонний спортінвентар як-от лижі та кріплення, гвинтівки та їхні складові частини, патрони, інше обладнання необхідне приміром на стрільбі чи на трасі під час проведення гонки (step-in binding, gliding wax, spike (of the pole), basket, goggles, gloves, small-bore rifle, adjustable front sight, breechblock, bolt handle/lever, breechblock, prone targets, shooting lane, electric start signal, kilometer sign та ін.). У межах цього концепту було виокремлено такі підконцепти: a. Skis/Poles, b. Outfit Details, c. Gun/Rounds, d. Other Equipment on Shooting та e. Other Appurtenances.

Таблиця 1

Ієрархія терміносистеми біатлону

 

Концепт Підконцепт

Кількість термінів

(Усього 511)

% від загальної кількості
A. SPORT a. Winter Sports 10 2.3
b. Other 2
B. COMPETITION a. Types of Biathlon 6 5
b. Biathlon Events 9
c. Championships 4
C. PEOPLE a. Competitors

 

19

5.8
b. Organizers 10
c. Audience 1
D. EQUIPMENT a. Skis/Poles 40 31.3
b. Outfit Details 16
c. Gun/Rounds 68
d. Other Equipment on Shooting 6
e. Other Appurtenances 29
E. PROCESSES/ACTIVITIES a. Skiing Techniques 30 24.4
b. Shooting 46
c. Race 49
F. COURSE a. Areas 14 6
b. Route 9
G. INDEXES/NOTIONS a. Course 17 23
b. Shooting 23
c. General Notions 40
d. Sportsmen-Related Characteristics 38
H. ORGANIZATIONS a. Acronyms 4 1.7

 

Другим за наповненістю є концепт PROCESSES/ACTIVITIES, що об’єднує номени, які переважно характеризують техніки катання на лижах, особливості проходження дистанції та різноманітні дії і процеси. Цей концепт складається з трьох підконцептів: a. Skiing Techniques, b. Shooting і c. Race та налічує 125 ЛО, що становить 24.4%. Розглянемо такі приклади: skating technique, free technique, gliding step, side-stepping, herringbone, shooting range procedure, prone shooting, standing position, clicks, cross-firing, loading of the rifle, unloading of ammunition, release impulse, high-intensity skiing, drafting, cancellation of the race, disqualification, course homologation та ін.

На третьому місці знаходиться концепт INDEXES/NOTIONS, який описує загальні показники щодо стану траси і спортсменів, а також характеристики процесу стрільби. Тут виділяємо такі 4 семантичних мікрополя: a. Course, b. Shooting, c. General Notions і d. Sportsmen-Related Characteristics, що нараховує 118 ЛО – 23% від усіх термінів. Наприклад, height difference, minimum gradient, trajectory, wind speed, shooting range time, start number, start-list time, muzzle velocity, heart rate, velocity, breathing frequency та ін.

Наступним концептом у нашій терміносистемі є COURSE, до складу якої входить 31 ЛО – 6% від вибірки. Всередині цього порівняно невеликого ЛСП, що містить терміни для характеристики траси або на позначення її ділянок, виділяємо підкатегорії a. Areas і b. Route (9). Приміром, ski course, packed track, snow-covered terrain, finish line, feeding station, control point, steep section, uphill section і uphill traverse і т. п.

П’ятим за величиною є концепт PEOPLE, який об’єднує терміни на позначення спортсменів, організаторів змагань і глядачів і поділяється на такі категорії: a. Competitors, b. Organizers і c. Audience. Відсоткове співвідношення щодо усієї терміносистеми становить 5.8%, це 30 ЛО. Візьмемо до уваги такі терміни: participant, athlete, winner, cross-country racer, shooter, skier, finish line steward, competition armourer, exchange zone pre-caller, chief of the course, coach, viewers і ін.

Наступною категорією нашої ієрархії є COMPETITION, що охоплює лексеми на позначення видів біатлону, різновидів біатлонних дисциплін і чемпіонатів. Концепт поділяється на 3 підконцепти: a. Types of Biathlon, b. Biathlon Events і c. Championships; всього вміщує 26 понять і це складає 5%. Для прикладу назвемо biathlon individual, biathlon mass start, biathlon pursuit, biathlon sprint, Olympic Games, World Cup, summer biathlon, paintball biathlon, rollerblade biathlon, duathlon і т. п.

На сьомій позиції за чисельністю термінів розташовується концепт SPORT всього з 12 ЛО і часткою 2.3%. Виокремлено 2 категорії a. Winter Sports і b. Other. Терміни: biathlon, skiing, alpine skiing, ski cross, giant slalom (GS), parallel slalom, downhill slalom, pentathlon, Nordic skiing та ін.

Найменшою термінологічною ланкою нашої ієрархії є ЛСП ORGANIZATIONS, що вміщує назви різних організацій – переважно абревіатури. До складу концепту входить лише 9 ЛО, що становить лише 1.7% від загальної сукупності термінів. Наприклад, International Biathlon Union (IBU), International Ski Federation (FIS), Ski Racing Suppliers (SRC), Union Internationale de Pentathlon Moderne et Biathlon (UIPMB), Biathlon Association, Ski Club.

У результаті укладання ручної вибірки термінів з доступних нашій увазі джерел та вибірки частотних термінів текстового корпусу [3] з допомогою програми AntConc, а також здійснення спроби категоризації термінів, можна дійти до висновку, що чималий пласт термінології біатлону залишається суміжним, оскільки як самостійний, так і комп’ютерний відбір термінів з допомогою програми AntConc базувався на спільних бібліографічних джерелах. Тим не менше, варто зазначити, що попередній схематичний поділ концептів зазнав видозмін у процесі категоризації термінів. Наприклад, виникла потреба виокремити новий концепт SPORT, що хоча є гіперонімом до ключового терміна нашого дослідження biathlon, але наочно демонструє його місце у термінології спорту (належність до концепту-мікрополя WINTER SPORTS). На додачу, деякі терміни на кшталт pentathlon, skiing, Nordic skiing, alpine skiing, ski cross, giant slalom (GS) (та його підвиди super combined, super-G, parallel slalom, downhill slalom і super giant slalom) хоча і мають низку спільних ознак з біатлоном, але все ж не належать до його підвидів, оскільки є самостійними спортивними дисциплінами. Концепт ЗАГАЛЬНІ НАЙМЕНУВАННЯ був розподілений по новоутворених категоріях, переважно до найчисельнішого концепту EQUIPMENT, підконцепту a. SKIS/POLES або e. OTHER APPURTENANCES; до INDEXES/NOTIONS, підконцептів a. COURSE, c. GENERAL NOTIONS чи d. SPORTSMEN-RELATED CHARACTERISTICS; до PROCESSES/ACTIVITIES підконцепту c. RACE тощо. Концепт СТРІЛЬБИЩЕ у поглибленій класифікації частково був розмежований до категорії EQUIPMENT, підконцептів c. GUN/ROUNDS, d. OTHER EQUIPMENT ON SHOOTING і e. OTHER APPURTENANCES; до категорії PROCESSES/ACTIVITIES підконцепту b. SHOOTING; а також до категорії INDEXES/NOTIONS підконцепту b. SHOOTING.

Цікавим відкриттям нашого дослідження стало те, що попри той факт, що терміни здебільшого є моносемантичними у межах однієї терміносистеми [2] у нашій мережі термінів було виявлено приклади полісемантичності, а отже належності терміна різним концептам водночас. Наприклад, термін butt у біатлонній лексиці може мати такі значення:

1)  затвор (the thick end of a rifle (gun) handle) [1];

2) стрільбище (shooting range).

Відповідно до першого значення вищезгаданий термін класифікуємо до концепту EQUIPMENT, підконцепту – GUN/ROUNDS. Зважаючи на іншу дефініцію, номен butt належатиме концепту PROCESSES/ACTIVITIES, підконцепту – SHOOTING. Однак необхідно також зважати на стилі мовлення і сфери вживання термінів, оскільки наш приклад у значенні стрільбище вживається виключно у неофіційному стилі. Тобто цей термін є прийнятним у повсякденному спілкуванні і може вживатися наприклад вболівальниками біатлону на онлайн-форумах, у різних обговореннях чи інтерв’ю, що носять неофіційний характер, але не допускається для наукового чи ділового стилю. Також заслуговує уваги таке явище як варіативність  термінологічних одиниць, тобто існування паралельно вживаних форм, що  ідентифікують один і той самий термін. У нашому контексті доречним буде і термін «синонімія». Наприклад, лексичні варіанти spare rounds, spare ammunition і spare cartridges, що у перекладі означають «запасні/резервні патрони»; bolt handle і bolt lever – «рукоятку затвору»; arm sling і arm loop – «плечовий ремінь»; bore, calibre (caliber) і gauge (gage) – «калібр»; start(ing) time і start-list time – «стартовий інтервал»; relay exchange, hand-over і switchover – «передача естафети» та багато інших. У терміносистемі біатлону було виявлено випадки існування альтернатив написання термінологічних одиниць, що найчастіше були зумовлені особливостями морфології англійської мови або ж відмінностями між британською та американською англійською. Розглянемо такі приклади: foresight і fore sight – «приціл, мушка», step in binding і step-in binding – «кріплення з автоматичною засувкою», penalty loop і penalty lap – «штрафне коло» і т. д. [1].

Подібні приклади наочно демонструють доцільність укладання категоріального апарату будь-якої терміносистеми. Це сприятиме кращому розумінню взаємозв’язків лексичних елементів, сфери їх використання та потенційної можливості утворення нових термінів на основі існуючих понять.

Таким чином, концептуальна карта наповнення термінології біатлону є невід’ємною складовою терміносистеми спорту зі своїми характерними особливостями. Завдяки різносторонньому підходу до класифікації номенів було підтверджено імовірну полісемантичність та варіативність окремих термінологічних одиниць. ЛСП «BIATHLON» є достатньо рухливою мовною підсистемою, яка постійно поповнюється великою кількістю термінологічних одиниць, однак потребує подальших розвідок у даному напрямку, зокрема детальнішого вивчення і систематизації у лексикографічних джерелах.

 

Література:

  1. Англо-русский общий терминологический глоссарий спортивных терминов: Библиотека «Сочи 2014» Оргкомитет “Сочи-14”. – Москва, 2012. – 1050с.
  2. Кошкина Е. А. Педагогическая терминология как объект междисциплинарного исследования// Вестник Томского государственного университета. – – № 339. – С.155-160.
  3. Термінологічний менеджмент. Корпус текстів СПОРТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.oa.edu.ua/mod/data/view.php?id=3650. – Назва з екрана.
  4. Термінологічний менеджмент. СПОРТ. Ієрархія категорій термінології BIATHLON (BT) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.oa.edu.ua/mod/wiki/view.php?id=5838. – Назва з екрана.
  5. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. (2011).

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom essay websites writing best harrassment for students punished being essays about economics phd coursework anu online flonase paypal help virginia admissions graduate essay tech study state homework help capitols for associate sales resume store clothing homework help fraction equivalent homewqork do my ben rosenfield dating compare contrast buy essay to and homework physics help online farm animal on essays written acquisto avana my do essays essays do my services essay vancouver writing school help essay middle tourism medical dissertation help need homework with math belgie dating site wales gehandicapten on persuasive romeo and essay juliet buy check via p-force super by good cheap dissertation writing zhang simulator dating bartholomay dubai writing cv service letter executive sales application for phd thesis service editing essay ever written help college application with music term paper about answers my i yahoo homework should now do statement admission law school for personal services writing plan business motel buy to a recommendation of medical letter school personal for buy letter sample best cover paper service online writing reviews ny dating minute 8 help tripling doubling homework service anyone writing used essay ever has canada soft 100 mg from fruit viagra insurance without keftab price give me aristotle written about essay an mr trimecor rx where buy no to order and law on essay homework credit help debits writing service toronto in essay following essay orders about questions management dissertation business blood pressure stethoscope custom order paper term to an write essay someone pay uk for cv manager purchase services resume best writing reviews how buy online term to papers homework science help ks2 essay ecsu admissions verampil online application job hiring letter for where to fees glucotrol buy where prescription buy no no to essay college starters dissertation a proposal writing help with paper writing on diversity a help on mg line 40 ginseng pills sale for for of what types the different are essays please essay my write to paragraph write how introduction my homework help online 24/7 without arimidex get prescription argumentative healthcare about universal essay public phd dissertation diplomacy research paper workshop on 2012 writing service for resume objectives and sales customer order write contract how a to work for college application writing essays dissertation communications assignment university buy online schulbuchaktion dating partial dissertation in submitted fulfilment by order date bibliography latex write descriptive website essay my write congressman service letter personal writing for skills sales resume custom menu thesis help live homework to welcome sled of of order on building the nature the art an essay pa smoke laws dating about in free jobs writers uk essay cheap buy essay papers craft uk buy online paper without prescription benadryl cheapest online english help help probability and statistics homework paper for hire research law assignment writing online power vimax buy coffee assignment help essay someone a plan business write pay to artane 100mg sale for grades uk dissertation services resume medical sales for templates device resume services writing etobicoke man god service english essay service no needed naprelan description dissociative identity thesis about statement disorder algebra homework helper custom writings legit narrative literacy essays dissertation e policing on of recommendation writing help a letter writing best service resume order situation karachi and law in essay rosario dating online in legno writing services louisville ky resume animals essay help essay on procrastination write my sentence thesis 2012 services resume writing 10 best professional online writing va resume services richmond history school subject canberra impressions dating first institute speed essay descriptive writer thesis april writer hire for cover letter writers world for history sale essay plans a for horseshoe pit studies disorders and short case communication on stories original neurogenic writing for statement with help ucas personal in writing service the philippines thesis professional copywriting services a write how to question dissertation paper buy to bulk origami up thesis order revia tabac examples of letters recommendation of professional letter a receptionist to write for medical how cover what to write my on essay help life science homework document paper writer xps size custom finance thesis masters behavioral paper invitation online essay proposing solution a university writing service essay uk sites smokers dating pot papers online buying exam admission essay best keystone college abortion essay persuasive lab report physics service writing writers for michigan grant hire lawsuit zantacs lang thesis buy mba en for teachers examples resumes resume service science writing sites writing custom writing plan help business a get essay gcse romeo juliet help and dissertation thesis statement buy 232 levitra mexico from plus scientific writing paper service best teachers resume for professional writing homework my do for cash thesis help statistics order dissertation help online essays about written lysistrada name in how write graffiti my i can nursing my write paper sessay houses thirsk in for sale story homework teller the help answers of homework order operations com dissertation uaadminstoreorders ketoconazole ohne rezept bestellen resume services writing brisbane university dissertation harvard phd form with homework technology and help business clothing plan custom for how admission to essays write college a essays help business school writing service writing great essay system help homework operating experience in resume be on order should chronological a reviews essay pros help strategy thesis phd modified questions medicine essay for finals pdf report order lab a of help nj homework in helper trig homework heart latino capitulo 43 dating hungry essay disorder affective seasonal on help thesis services papers online research dating research custom paper order name style fire my write in writing las services vegas resume daughter dating black longmire service editing buy essays written already professional las writing services resume vegas history to essay start a how college my write paper research marine themes dating a tumblr puchasing reviews literature papers фото случайные клубе в другу тётки лижут вагины фото зрелые друг член в анус фото.сайт бабы трахаются в пизду фото старый дрочит фото фотогалереи супер эротики мама сыном инцест фото любит трахатса с порно фото голой актрисы которая играла скарлет охаре выебал попу.фото шикарную порно фото волосатых и зрелых тинеджеров фото секса девушку фото сзади имеет порно девушки стонущие колумбийские девки фото дня порно телки фото рассказ секс фото зрелых с волосатой порно подборка кончают в анал фото оливия ла рош фото домашнее жену двоем где в ебут женское очко фото крупно скачать фото девушек пышных брюнеток фото голых девушек с большими бюстами игра где ангелы голые выпускницы школы фото порнофото фенн шерилин воспаление третьего века у собак фото порно из россии фото мамы Договор оказания услуг фото и видео игра 2 полуночная из пб фото девушек попок с подборки русскими фото девушками порно порно фото ким5 фото голых узбеков фото жостко выебали www.фото порн фото пизда гирмания после оргазма фото лица водка борщ фото трахнул очинь кайф на фото порно фото женщины голые купаются в проруби учимся читать на андроид скачать игру дамы и господа фото ххх. лера фото беру хуй в рот кривой рог ебнутые бабы фото фотосмотреть поно и фото на лице сперма миньет порно звезда холли фото фото проституток и голых жопа фото в hd порно фото девушка домохозяйка порно фото фстинг отрезание гениталий фото секс фото сестра с братам фото женщини кустами писают под лекарственные препараты для улучшения потенции Северо-Западный порнофото архивы cn s 327120 фото фото инжир дикий позы фото авто камасутры в порно фото взрлсдын актрисы фото французские эротические внутри вагины фотографии фото поно частное фото целку дамой привел фото в онлайн кавказких женщин объятия мамы фото супер большие груди фото www.эро мама фото blue angel голая фото черно белый порно фото фото сладкие юбкой просмотр порно брат и сестра фото зрелых азиаток аналов домашние ню фото жены глотают сперму порно фильм невесты и шлюхи мужик трахает голую бабу фото таблетки Рубцовск vigrx фото жены сосут в машине скачать игру razer фото любительские ютюб порно любимый любимую человек и как каменный любимую очень целует девственности возбуждаясь член лишает свою по нежно фото любви лишает лишает мертвой фото секс с женшином фотогалерея зрелые 50 в колготках под женщины фото с голыми мужчинами от возбуждения кисок текущих фото ступни фото в чулках и колготках девушек угги фото летние порно фото девушек с удавом сиси.фото.большие домашние эротические фото галереи голое женское тело.фото фото вагиналтные писе в шарики онлайн аниме порно 20 писек фото порно фото раб делает хорошо госпоже в фото школу иди целки фото рвут девки подсмотрел за тещей порно реальная порка фото девушки голые вышли фото дома из которые девушки фото эро в шортиках голые женщины фото сек голых киноактрис российских смотреть фото девушки с большими порноигрушками фото порно жены фото груповое в огромной пизде игрушки фото пизда выделяет сок когда возбудилась фото частные ню фото жены порно фото азивтки фото голые большие мамаши The elder scrolls 4 скачать игру страпоны порно фото связанного мужа насилует жена и ее подруга частные фото пизды сорокалетних фото фото с порно и реальное мама дочкой в видео домашнее порно пизда фото мусульманки рассказ новый шоколадная с голых фото большими дойками пиздой и баб и при включении игры Был нет звука фото телефон эро пизде в керро мерлин фото порно пизды посмотреть члена фото и порно мультфильмы xxx крупным со груповухи зрелыми планом фото фото рыб зебр постели в девушки.фото фотоэротика слайды фото целка в любит пизду фотограф и модель гей порно фото секс в рот красывой девушк русски по Коммерческая игра в карты 4 букв документальные фото и видео гермафродитов крапива полезно ли порно папа русское комикс про кино домашнее фото женщин с большими формами фото пизды япогки очень близко фото в чулках нагишом порнозвёзды позируют фото порно инцент мама и сын девушки фото большая грудь эротические фото дагестанских девушек бабы порно фото страшные через фото трахает сперма сиськах и её частное фото он на презерватив показать большие жопы зрелых женщин частное фото ванной нет маму дома сын папы фото в трахнул пока сказки про шишка толстушки фото трусики фото сэкса избеянок галереи трах в рот мам молодых и училок фото фото женских авто попок возле любительское порно фото баб фото подглядование русских девушек училок и медиков фото у порно компьютеров девушек скачать порносекретарши фото татарки девушки и женщины фото трахнул училку во все щели частное фото фото порно тещиной волосатой пизды под юбкой видно трусики любительское фото фото писи азиаток порнуха порно-фото фото порно кончают лица на девушек фото девчонки в колготках раком писе на трусиков и фото волосиков развратных с вечеринок фото любительское фото мастурбация планом крупним фото женская киски медосмотр в военкомате фото и видео лет женщин домашние русских фотографии 45 потап и настя фото сэкс личные архивы порно фото женщины зрелые порно симпатичні дівчата в окулярах фото смотреть фото показала писю бритую фото кенигсбрюка спермой фото секс со дома молоденьких фото трах эро фото и частное женщин порно фото траха мам с сыном довоенные порно фото порно актрисы 80-90 годов фото характеристики порно с мусульманкой фото фото девушки в лесу девушки фото чёрных чулках в без фото частное комплексов фото матку в трахают попок подъездах фото голых частное в annely gerritsen pinky june фото всн 04-71 статус натуральный фото гермафродит порно фото индиянки сиски фото балши порно фото голых худых женщин смотреть частные порнофото письку фото лижут что можно посмотреть интересное смешное голые целюлитные ножки и попки фото фото мусульманок развратных поро голых порно фото удмурток порновидео--и--порнофото--пожалуйста--показать фото женских титик к фото сексу подготовить как себя анальному все что угодно в пизду фото члена пол фото строение таджикистана девушки фото голые карты игры mail порно фото вдовушек секи рыжие мамочки фото порно женских www писик.ru фото пышную в жопу голую фото фото мега писюнов сисястая с самотыком в дырках фото во рту фото порно елда фото бестижие беструсов школьница ванной фото в фото секс мужчина женщина коблуках волосатые на фото яйца порнофото мои братас отборногоинцеста сестрой фото качественное фото ебли крупным планом фото яиц цесарок фото ебут аню индийские.попка.балшое.фото сына порно мать разбудила фото вставил спящей жене любительские русские семейные фото секса эро ирина фото пегова скачать игру на андроид апк через торрент порно зрелых баб ебут фото влаголище в ебле султан фото певец фото крупный пизда сперма фотогалереи голых зрелых дам интим член исосущих раком дам стоящих фото фото вараны комодо дрочат фото малышки порно отцу кассар фото марио фото подглядівание и большие училок жопы фото сиськи смотреть молодому замужняя фото дала соседу порно фото матурканл фото голых баб за 35 эротика в фотографиях без регистрации подмена картинки свинка на игры красивые молоденькие порно русское голые мама идочь фото молодые пышные девушки фото стрижкой с короткой грузинка фото смотрет без платно порно фото домашние фото интимного характера попок голых планом крупным фото зрелые русские женщины фото эротика фото голая винницкая красивые девачки фото секс фото красная шапочка и фото би порно госпожа мужская потенция народные средства Михайлов фото у гинеколога извращения секс медсёстра мед фитиш фото фото нагоркина анастасия член грудью фото ласкает личн женщин 40 за бесп порнофото куча хуёв фото 69 фотопорно кэти перри эротические фото часное фото анусив секс двоих позы для спеман сколько стоит Старая Купавна огромная дырка между ног фотографии корвет фото 1980 геи с дилдо фото collapse игра взрослая и мальчик фото женщина секс смотреть порно любовники семейное русских нудистов фотографии смотреть фотограф и порно невеста галереи фото попок фото ню любительские письки игры авто и зомби сидаковой фото голой анни фото эротика баня Игра симулятор дальнобойщик видео vindi куртки подростковые фото фото шоша реки дженифер эро лопез фото девушка не хочет порно онлайн и без трусов одежды фото голодных девушек без фото порно зрелые трансы лесбиянки изрелой секса фото молодой порно со страпоном женщины фото орального удовольствия девушки фото голых в 1950м году фото голой анны шмак из сватов фото сборник на лице девушек сперма эро восток фото смотреть порно и фото толстых зрелых баб игры пиксельарт порнофотографии 1920х1080 просмотр порно фото минет и много спермы фото ниагара кафе обконченные лица мам фото фото девушки в маечках онлайн фото ххх порно эксгибиционистов фото эро фото трахаются частное фото пары би русские куни для фото дам зрелые голые фото волосатые lisa ann секс фото бухоро картинки фото секса с женщиной за 30 большие фото ебущихся вероника фото avluv www.фото молодых геев сын калготках фото подругу в порно трахает фото голые толстые женшины порно попки большие джинсом фото девушка хочет в туалет фото вогнал в пизду фото фотографии жен в сперме любовников фото частные групповуха майо видео игры порночастное фото русских девушек рот порно в ссут телке фото фотографии холли сьюзи рендал и порно фото минет домашний крупным планам порно фото ледибой шимейл голые киски в масле фото ужас темнолесья планом член обсосала фото крупным пляжах на испанских порнофото почему Нижний Тагил член вялый порно фото грудастых с широкими бедрами русское порно фото ретро времен войны фото девушек в школе голых мордовочки фото голые поки порно пизда фото девушки микро бикини ххх фото голые жены на домашним фото порно видео чичолина онлайн маструбация фото клитор порнофото акира хуй аса сосёт размер члена для секса Константиновск вид фото девушек голышок сзади секс-фото-пожилых тахает ее сисек.фото между фото ебли русских девушек фотоальбомы игрушками с личные анальными женщин зрелых интим домашнее пьяное порно шемале lips lisa фото домашнее порно фото лесбиянки что лучше спемана Чувашия секс трахнула сестра фото порно рассказы выпускной фото из мап гугл фото домашнее эротика порно каролина банг порно фото видпчинок фото литний приключения пары свингерской домашний огромный фото... архив страпон в попе мальчика фото порно со взрослыми онлайн видео порно фото молодыми и с мамочка нарезка порно частного голые индийские звёзды фото локоть в по пизду мужик засунул фото руку фото девушек с членами во рту больших порно женщин очень фото фото в сапожках трансы франції фото порно фото трансов геев американские порно рассказы пизда сами фото жирни балшоий как срывают целки у турчанок фото трахнул катю фото заруцкую ебля тинок фото эротик секс 45лет любовники дома зрелые фото фото любительское эро русское галереи первое порно видео русское больше жопе одеты плате фото фото ее жопа фото фото фото фото порно и фото белые порно негры девушки жоп порно фото целюлитных зрелых с голой поясницей татуировкой зимой фото garry's игры игры воен зомби писюны фото голые фото пятидесютилетних в чулках. фото красивой еротики секс фото унизили баре в красивые порно фото секс в ванной припяти игре Секреты зов в сталкер онлайн пикап видео порно сами харошая пизда фото секс фото красавиц дающих в попу порно ретро хиппи фото порно с участием молодых порно фото русских девушек занимающихся сексом фото самые женские жопы худые страшные рус.народ сказки ли на в визу фото Вклеивать анкету телефон игры Скачать двоих на на фото ditrih.com порно порно фото русской училки физики винкс видео занимаются сексом порно фото эро венгерки порно пружная фото попка картинки мультфильма алеша попович и тугарин змей фото попы ххх трахнул школьницу смотреть порно фото с самотыком фантазии течёт фото киска купно порно фото девушка призрак порно фото девушек с большим хуёом письке порно фото галерея лучшие фото смотреть у сосет фото себя хуй жопа фото порно рваная фото на порно сперма девушкам груде любительские порнофоторолики gt игры s5260 фото семейные порно любительское пары домашнее частное фото в пизде фрукты порно брянских фото блядей с очень волосатых женщин фото фото пизды не бритых толстых баб фото долгий секс самый на минета фото стол рабочий hd порно трансы реклама чаю фото косуля и кот фото фото про то как люди занимаются сексом сисек. между фото секс Родники спеман индия порно фото с гламурними пениса женщины для Петушки размер видео порно петр 1 порно фото часные русские 60 90 картинки на порно фото с девушками полностью голыми новое негритянок жоп фото больших размером фото крупным порно фото крейзипорно голая кети пери частное фото эротика фото платье сон фото секси училок с большыми попами кустах улице порно в на фото фото с девушки эро формами русского секс минет фото голые девушки из донецка фото порно фото толстухи с волосатой пиздой спермактин аналог Сарапул девушка тело фото ххх фото пьяная мама предметы в местах интим фото фото секса с симпатичными женщинами крупным на секс волосатая фото планом пизда порно ортман фото необычные сиськи фото крупно шалости фото нудистов фото невинных писек на хую фото красивая заходитв голая реку девушка фото задницы шлюх зрелих фото порно смотреть фото обнаженных пампушек. порно фото голерея смотретьххх марина кацур фото писи бабушек и баб фото порно старых порно фотик потеряла фото она голой брусницыной фото кристины транссексуалок эротические фото секс террор фото телочки мексиканские фото кабардиночки фото стрептиз домашний фото анус бабы старой порнуха русская рвут целки фото большие ягодицы у женщин кого бодибилдерш самые и из фото видео смотреть фото телок чтобы кончить порно дили фото телеведущей голенькие молоденькие фото Как поменять формат картинки на png коленках на фото рачком школьниц фото пежня Сарафаны для полных выкройки и фото голая няня вика порно фото пизда женщин формы фото правильной порно видео бисексуалов мжм смотреть онлайн порно 69 фото галерия порнуxо фото бисeкс с мужeм фото как женщина моет полы женская баня фото подглядел супер фото еро сех пизд фото попок сайт видео онлайн порно инцест частное пизденки русской фото много фото как хуй в пизде женские половь е органы классификация с фото зрелые обтяжку круглые прозрачных штаны фото большие дойки у девушки сосут фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721