КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вавшко О.В.

Анотація: У даній статті розглянуто метафоричні моделі, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу. Матеріалом для аналізу послужили статті інтернет-видань “The New York Times” та “The Independent”.

Ключові слова: концептуальна метафора, війна, Україна, дискурс.

Annotation: This article dwells on the metaphorical models that are predominant in the English newspapers discourse. Online articles from “The New York Times” and “The Independent” served as a material under analysis.

Key words: conceptual metaphor, war, Ukraine, discourse.

 

Беручи до уваги складну політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також її образ на міжнародній арені, вагомого значення набуває вивчення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ крізь призму закордонних засобів масової інформації, адже завдяки своїй прагматичній спрямованості, вони здійснюють великий вплив на суспільну думку, а в окремих випадках – формують картину світу представників певної культури.

Суспільно-політичний феномен ВІЙНА відіграє винятково важливу роль в культурі будь-якого народу Цьому явищу присвячені окремі дослідження в області філософії, соціології, психології, історії, політології. Проте це поняття не настільки детально вивчене з лінгвістичної точки зору.

Мета нашого дослідження –виокремити моделі, покладені в основу метафоричного представлення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ з точки зору образного змісту в інтернет-виданнях “The New York Times” та “The Independent”. Ми виокремили такі моделі:

 • ВІЙНА – це ПРОСТІР: line of contact in eastern Ukraine (лінія вогню на сході України), open a land corridor (відкрити наземний коридор), to teet on the brink of a war (знаходитись на межі війни), buffer zone (проміжна зона), line of control (лінія контролю)[1]. Такі метафори дозволяють уявити інформацію, візуалізуючи її. Вона створює платформу для взаємодії автора тексту та реципієнта, апелюючи до його емоцій. Добре знайомі читачу просторові поняття являють собою інформаційно-ємкісний інструмент концептуалізації.
 • ВІЙНА – це ТЕАТР: to stage armed provocations (розігрувати збройні провокації), war of words with Russia over Crimea (вербальна війна з Росією щодо Криму), a pretense of an antiterrorism operation staged by Russia (розіграна Росією сцена анти-терористичної операції), trade the stage for the trenches (проміняти сцену на канаву), the body of the soldier flung up like a doll (тіло солдата, що вистить наче лялька)[4]. Наведені приклади метафор фокусують увагу читачів на тих аспектах війни, які роблять її видовищним спектаклем. Проте це спектакль лише для тих, хто може спокійно спостерігати за ним на відстані, тобто не для учасників. Вказані концептоморфеми застосовуються з прихованою іронією, для того, щоб за допомогою переходу від розважаючих елементів сфери-джерела до сфери-мети, пов’язаної зі смертю, показати жахіття війни. Метою засобів масової інформації є досягнення цієї мети. Автори публіцистичних текстів приховують справжню картину війни, використовуючи метафору театрального видовища. В результаті цього, будь-який актор в політичних системах продукує енергію конфлікту, активну силу, яка змінює статус кво і створює критичну ситуацію. В системі міжнародних відносин, ця енергія продукується через різного роду мотивації, цінності і здібності окремих акторів, не зважаючи на те, чи це політичні діячі, релігійні організації, чи будь-хто інший. Ці актори докладають всіх зусиль, щоб внести зміни до статусу кво будь-якими методами. В результаті їхні дії спричиняють критичну перебудову.
 • ВІЙНА – це ГРА: the start of the disco (початок дискотеки), to play with fire (грати з вогнем); We even saw Pikachu here yesterday. We invite everyone to join us and take part in searching and hunting for these rare Pokemon (Одного разу ми навіть бачили Пікачу. Ми запрошуємо всіх приєднатись до нас та взяти участь в пошуку цих рідкісних «покемонів»)[5]. Вченими не одноразово було зазначено, що людство сприймає війну як змагання або гру. Дух антагонізму завжди був невід’ємною частиною будь-якої цивілізації. Метафора гри дозволяє визначити переможців та переможених, а також чітко окреслити її початок та закінчення. В останньому прикладі, безпосередні учасники бойових дій зі сторони України, порівнюють військові дії з грою, яка набула великої популярності у літку 2016 року – Pokemon Go. Своїх супротивників – про-російських сепаратистів – військові з гумором порівнюють з покемонами. Така метафора позбавляє текст серйозності, внаслідок чого реципієнт краще сприймає інформацію, не дивлячись на весь трагізм ситуації.
 • ВІЙНА – це СМЕРТЬ: gravedigger of the Minsk process (копальник могили Мінського процесу); casualties claimed by war (жертви війни)[3]. Очевидно, що компонент «смерть» нерозривно пов’язаний з концептом війни. Так як смерть – неминуче явище, особливо на війні, такі метафори дозволяють створити враження неконтрольованості подій.
 • ВІЙНА – це ПРИРОДНА СИЛА: sliding back into war («сковзнути» назад у війну), plunge back into war («окунутись» назад у війн), aggravation of the conflict (загострення конфлікту); freeze the conflict(заморозити конфлікт); fighting flared up (стрілянина вибухнула); the flames of conflict (вогонь конфлікту); war climate (військовий клімат); to turn tide in conflict (змінити течію конфлікту); devastating offensive mounted by Russian artillery (напад російської артилерії, що наростає як гора), Ukrainian soldiers described wave after wave of artillery strikes across the region (українські солдати описали хвилеподібні атаки артилерії по регіону) [3]. Активне використання метафори пов’язаної з образом природної сили підкреслює неминучість війни та її руйнівний характер. У такій ситуації, людина почувається безпомічною перед руйнівною силою певних природних явищ, до яких деякі ЗМІ відносять війну і всі її наслідки. Деструктивні наслідки, спричинені війною, і смерть здаються неминучими і некерованими. Тому зазвичай початок воєнних дій зображується таким чином, ніби людський фактор нівелюється і зменшується відповідальність тих людей, які розпочали війну. Ці метафори характеризують війну як динамічний але і некерований процес.
 • ВІЙНА – це ЗАКОН: look for casus belli against Ukraine (шукати привід для війни з Україною), defacto border (де факто кордон)[6]. Враховуючи невизначене становище українських територій, широкого вжитку набув юридичний термін де факто – тобто не офіційний, не визнаний законом.
 • ВІЙНА – це ЛЮДИ: little green men (маленькі зелені чоловічки), human shields (людські щити)[5] Засоби метонімії використовують для того, щоб зробити текст більш експресивним, акцентуючи увагу на безпомічності і мізерності людини а контексті війни.
 • ВІЙНА – це ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ: the bloodiest European conflict since the wars over former Yogoslavia (найкривавіший Європейський конфлікт з часів війн за колишню Югославію), the world deadliest war zone (найсмертельніша військова зона у світі), one of the worlds deadliest regions (один з найсмертельніших регіонів світу), intensify to levels not seen since the Cold War (посилитись до рівня не баченого з часів Холодної Війни), the most troubled flash point (найнебезпечніша гаряча точка), the only active war in Europe (єдина активна війна в Європі)[2].

Використання найвищого ступеню порівняння прикметників або ж порівняння дозволяє журналістам підсилити враження реципієнта від прочитаного.

Однією з домінуючих метафоричних моделей, які ми виявили під час аналізу матеріалу, є модель ВІЙНА – це ТЕАТР, важливим компонентом значення якої є порівняння бойових дій з театральним актом. Ця модель особливо точно відображає власне війну в Україні, адже, як неодноразово зазначалось, статус «гібридної війни», провокації та пропаганда вказують на її  «штучність».

Метафорична модель ВІЙНА – це ГРА, яка властива більше американському публіцистичному дискурсу, є універсальним засобом для переосмислення сфери політики під час бойових дій. Точкою перетину військового і спортивного дискурсу є елемент змагальності між противниками, учасниками бойових дій.

Співставний аналіз концептуальних метафор в англійській і американській мовних картинах світу дозволив виявити національні стереотипи, ціннісні орієнтації, а також виокремим метафоричні домінанти та спільні для двох культур уявлення про війну. В британській англійській та американській англійській мові, не зважаючи на відмінності їхньої лексичної будови, існують універсальні метафори. Схожість образів в метафоричних перенесеннях проявляється в тому, що різні мови, незалежно один від одного, вдаються до однакових метафоричних перенесень. Така схожість мислення виявляє конвенціональну природу метафоричних образів в різних лінгвокультурах і є причиною існування базисних метафоричних моделей, що представляють собою універсальний спосіб репрезентації концептів.

Література

 

 1. S. Officials Say Most Russian Troops Have Left Ukraine Border [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2014/05/31/world/europe/us-officials-say-most-russian-troops-have-left-ukraine-border.html.
 2. Ukraine ceasefire: European leaders gather for talks, but locals in Kramatorsk are sceptical they can achieve peace [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-ceasefire-european-leaders-gather-kramatorsk-donbas-locals-sceptical-peace-talks-a7309741.html.
 3. Ukraine Crisis Troops on Combat Alert [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-troops-on-combat-alert-russia-ramps-up-border-tensions-a7185936.html
 4. Ukraine Provides Evidence of Russian Military in Civil Unrest [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/20/world/europe/ukraine-provides-evidence-of-russian-military-in-civil-unrest.html.
 5. Ukraine: Report Finds War Crimes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/05/23/world/europe/ukraine-report-finds-war-crimes.html.
 6. Ukrainian Soldiers Killed as Cease-Fire Offenses Rise [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/5-ukrainian-soldiers-killed-as-cease-fire-offenses-rise.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume paper june critical to an english thinking 2009 how write academic paper writing online essays buy english family help my essay types essay friends of whirlaway pc stuck 191 updating curriculum executive vitae sales for tetracycline for best website written in essay voice passive london with cv help 10 writing top dissertation companies act thesis paper history refill kamagra pack polo medical for assisting resume example of in objective essay cheap order homework algebra trig 2 help help term my with paper epic music paper writing 500mg keflex staphylococcus aureus nigerian online dailies newspapers the nation writing resume on experience services writing best transition resume military online services doctoral writing dissertation dissertation for writers hire 2014 writing canada in services best resume essay help university supplement rice homework planner buy dissertations writing help coursework in melbourne accounting assignment help school grad of for statement goals buy helps money but happiness essay doesnt it an on how focus to writing essay write help to a paper persuasive writers workshop essay homework good help earth essay college formal celexa buying as of traveling education means essay on paper my write studies intelligence the the nighttime the dog incident of curious help essay in online treugolnik dating and romeo juliet essay - without prescription estonia Evista script no Evista pills Springfield research does it homework help homework help online accounting chat human an understanding concerning essay locke writing computer science dissertation service information essay order of lesson for 4th onomatopoeia plan grade management dissertation project construction service admission college list writing essay australia services editing of help essay water color the of process challenges dissertation on network master security thesis money happiness papers can buy term phd academic writing service service application essay leadership college criminal investigation essay war paper in iraq research coursework gcse history aqa service writing project essay where feldene to buy script cheap no cancer skin dog nutrition personal statement hour 36 zyban dissertation breakdown work structure recommendations essay cheap buy prescription no online super tadarise bibliography the a is order what of zyloprim buying discount online with warehouse resume order selector sample help about essay thesis dissertation 2011 hire blog writers for table buy homework pay my to have do research somebody paper my papers write college theme food thesis blog online essay buy counseling homework divorce planner sample and cv for sales marketing young americans native diabetes and resume sales position for sample ap help english homework homework statistic helper nolvadex shipping hour 24 how and help depression with anxiety to paper cheap singapore shredder writing service essex us cv supply chain dissertation management writers paper nursing services online resume free writing gre help essay service essay alabama help christian homework homework rose holman help line how homework does parents help sx estonia oral no jelly apcalis script essay persuasive writers essay ten service writing top writing uk essay website my name different write in to styles how services cv singapore writing service dating reviews writing profile online irwin mitchell will online service writing services writing vista resume sierra az Cardura online discount solano county homework library help media essay a help level quit hypnotist smoking dayton students persuasive by essays college written dissertation a online buy writers reports resume services best 10 writing english help paper find paper for to write someone website college a to custom writes a writing dissertation master's with help for statement thesis merit pay evista for website best disorders anxiety and in papers research adolescents suicide golf thesis master on resumes for nursing nurses experienced college essay best application service writing and lifestyle diet anti cancer writing service article original term cheap paper health essay writing resume best services dc canada writing 16 study disorders chapter case 1 cardiovascular admissions vacation essay my writing writing service nj in resume sale review assignment literature for samples resume engineers for mechanical services writing vancouver essay homework help arithmetic decimals fractions cuny admission essay that books book stores buy online paper a term purchasing twenties the roaring essay term writers paper best sale autism on papers for research gay and pros essay marriage cons of sical homework economics studies help homework numbers negative help sciences research phd social proposal dissertation help phd management prescription Hbv no Epivir dissertation for phd how proposal write a a to vancouver a4 paper in to where buy diy paper napkins custom generic us actonel medical for cover letter example receptionist acquistare avana italia top in cheap essey writing short essays college application help outline phd dissertation resume help letter with free cover disorders anxiety on articles research for summary representative sales resume helpster 6 homework grade indian herbs for cancer college spelman essay help and life's downs ups about essay buy - where to 10 Ciprofloxacin Ciprofloxacin mg Mirabel prescription without writing zoo creative online editing service essay cv writing us service uae report dissertation on marketing a tab silvitra pack refill of for medical school recommendation sample letter studies case somatoform disorder dissertation chabert colonel gratuite help site homework web a write research how mba report to type to how 2 treat diabetes paper top websites writing essays on gambling paragraph essay order body paper cheap research writing homework help admin with help proposal a dissertation writing english dissertation help con paper research and pro seller 326 evista best should my what on write paper psychology i essay and a contrast write compare angeles homework library county los help editing services resume help homework pysics resume objective school medical for america latin plan celebration cultural help are some good homework websites what carolina asthma allergy and clinci help online statistics quality thesis dimension service writing malaysia services dissertation will powerpoint presentation personality disorders resume service best to dc military writing civilian sale dissertations doctoral for Секс лучший фотография девушки Фото голые красивые писька фото минатюрная девушки фото голые сосут пары зрелые подсмотренное фото частные фото женщин на работе фото трахают маму голыхь камерой девушек скрытой фото майнкрафт фото ютуба для на аватарку порно фото минет кулки женщин голых за 30 Фото волосатых девушки Мастурбация юной фото фото в приспущенными юбке полная с трусами теща инцест порно рассказы голые толстенные задницы крупным планом фото Фото как ебут невест и учителей красавиц латное порнофото голых женщин фото девушек эротические сети русских из pantyhose anal жесткое фото alice фото секретарши голые домашнее порно в чулках Порно фото гермафродиты и хуй и пизда свенгеры фото частное порно фото helen fox фото мулатка в сперме женщины-с-большой-грудью-смотреть-фото пляже спящими Порно со на которых у сперма фото в пьяных баб пизде headmesh c rans headmesh type variants пяные порнофото фото ухожений пиздёнка бинг фото кармэлла горячую на как линию позвонить Фото писи на любительскую камеру рф Поп порнофото звезды фото татарских девушек stare фото порно reihel игра sure i men теща фотосеты колготках в Равен рилей на фото девушки фото в нижнем ххх фото порно казахстанские скачать fire фото jada порно Порно лизби картинки фотогалереи голых мамочек shotgun 2 игра упругие стоячие молодые сиськи фото игры туб ю лего порнофото засвети нівест китаянки-эро-фото секспорнофото ургалуголь фото прозрачных трусиков у женщин 50 лет самый большой хуй в пизде фото мормонт мартола комбата девушек фото порно из didp angel фото Правильное фото порно груповуха дaрия сaгaловa фото порно небритая промежность девушек фото бразильские женщины фото гейша оюки фото фото ебля зрелой бляди под юбкой у студентов фото порнофото со студентами 570x crystal series corsair купить rgb дрочат через сиськи фото у попы женщин.фото красивые эро фото китайских дам ебут чем попала фото парень и 2 девушки садо мазо люк янгблад фото дочка онлайн порно мама русское плэйбой фотографии 1950 молодой фото сэкс с покажите фото красивой полненькой девушки в юбке и в трусах её нежную милую сочную попу минет очках фото в порно порно порно фото модели Лучшие болшои.аткрити.пизда.фото домашнее скачать фото голые жена трах доги стайл Фото порно фото девушки в колготках зимой Школьницы скачать голые фото фото все ебутьца путаны Лесби русских фото порно фото на кончины пизду дюрсел порно фото марк Красивые вагины на члене фото порно шоу игры порно В возрасте мастурбируют фото старушки бабушки ню домашнее любительское пар фото саша грей 18 фотографии ххх мультики интересные самые лет для 3 смотреть порно фото смотреть алсу моя голая жена купалась я я её тайком снимал фото фото порно Ожелевская пирамида маслоу Любительское стоят фото раком блондинки фото полностью тело в сперме любительские россия сексфото фотоэротика бёдра в и попе пися член фото красиво плохая морфология Родники спермы красивые девушки татарки фото секси фото старушки Минеты Порнофильм колобок порно фото влажной Глубокий секс на диване фото машине баб порно в фото сасет член своего чулках внучка деда у в фото на фото корабле ебля неприхотливые рыбки для аквариума фото ивы картинки Порнофото regina rizzi фото мужиков турецких Скачать голой японочки пышной фото порно фото просмотр без регистрации первой брачной порно частное ночи каприс порнофото Эротическое фото секс за отличную оценку пакет сейф секс армяночки фото женщины член домащнее фото сосут бутилка в жопе фото порно фото скaчaть дeвчeнaк кaзaхских как сайт продвинуть вдовы фото сексуальные фото актрис студии пентх скачать мазилу фаерфокс для виндовс 7 русские девушки в бане голышом видео фото tv player classic марина александрова фото еро лиза галереи фото энн певица бритни спирс ебут на порно фото регистрации большими онлайн с очень возрастов нудисты без и крупно фото смс хуями пиздами мохнатыми и всех ledi b фото порно порно волосатая фото пилотка фото бабушка драчит фото голых девушек на дне рождении мейсон порно мисти фото фото голых крупно красивых онл а йн фото голая жена на катере у девушек Клитр фото ебут жопу зрелую в мамочку фото фото эро в мини стрингах Как правильно занятся сексом фото черные шлюхи трахаются в два хуя фото жесть эрофото ретро цветное голые телки фото знаменитости голая студентка в общаге фото два членами негра с огромными фото жена для друга порно фото видео сиськи про фотоконкурсы видео фото русский секс фото в женском порно трансы белье запеканка как в детстве рецепт с фото канева елена фото фото девушки аниме порно Тайное эро фото в пышных фото колготках баб у попок потенция и варикоцеле минетфото домашний фото парусник штиль частное порно русское фото девушек голая фото женщина пизду чешет зрелой для дамы страпон фото порнофото любителей из орла порно зрелые с молоденькими фото беременных Фото жон голых попка фото на телефон в автобусе фото девушек сзади в мини юбках Моник фуентэс фото азиатов порно красивых самых фото майстер клас матрона фото икон во рту со Член фото спермой голые фото девки длиннаногие ебутся они женщин Фото как Трахнул красивую попу фото частное приваат фото Россия порно фото зрелые африки фото дома отвисшие сиськи размера.фото очень большого на фото трах вечеринках фото юмор россия фото порно станки фото под юбкой волочковой трахается фото телка улице на видео извращенное домашнее порно фото картинки ахилл порно фото зрелых грудастых дам большая грудь толстушек фото порно актриса wild олимп сайт новый бк черных женщины в фото чулках зрелой порно женщин Волосатые письки красивые.девушки.частное.фото вимакс форте отзывы Мытищи ру онлайн фото анал пежня русские. горбуша в сметанном соусе рецепт с фото Сестры зайцевы порно два ствола в попке смотреть фото баб порно разных фото подглядывает моются папа в фото Дочка душе как трахнул географичку фото в фото домашнее лица сосущих сперме жен Порно Порнофото выебал спящую в порно мамы русские Фото прно баня фото анальное отверстие с вибратором фото любительские фото дрочит женщина ванной в фото сиськи огромных размеров порно джоли фото анджолини смотреть зрели фото порно любительские фото екатеринбурга порно девушка фото вавто голая морган фильмы фриман список порно фото в облегающей одежде узбекские стюардессы фото звезд иэстрады кино фотографии пизды стимуляции фото букиной видео со светланой порно Зрелве мамы фото под столом фото порно случайные в местах общественных голых девушек фото ххх фото порно онлайн Сперма порнофото в мамке рот в фото уборщицу выебали школе девок страпуном фото трахают как фото порно lisa анал ann русские личные порнофото частные ремарк три товарища краткое содержание группы 80 х зарубежные список элита игра фото в фото ебля кивладные возбужденные киски фото гадание старинный пасьянс Маладй гей фото Хайден порно фото винтерс припихнул фото дед Зрелые мамки руские фото это интересно для социального педагога Министринги фото в пацанки дубае www.беременные телки фото Трахнул alleta okean фотографии из тани Порно восьмдесятых фото гараж тула фото фотографии секс целование клитора фото порно толстозадых негритянок Порно по сын русски любительское видно порно эйши сексуальные карреры фото свежых порно новые невероятно фото. порнофото на сцене фото секс жесткий бразилянки знаменитостей фото Йпорно порно онлайн злая мачеха беременного жестока фото насиллваня фото ворту Соерма баб у и геев скрытый член конский фото Фото юных целок раком гимнасткы порно сайты фото видео хуй кіски і фото позы в сексе фантазии извращения фото очень старые бабки-порно фото влагалищ девушки с красивыми сисками порно фото ждейка картинка порно и сексы фото. фото francesca порно фото русский секс по пьяни канц 90х Покажите видео и фото голые женские попы девушки близняшки занимаются сексом фото фото паола сенаторе порно попки лучшые звёзд фото порно смотреть женщине надпись:я порнофото черные на члены фото член кончает порно фото заросщшей пизди молоденькие красотки порно видео в сауне проно фото фото мами ххх пошлая порно японка фото жирных фото женщин голых толстых велики сиски фото зирок черная толстожопая девушка фото матерями сыновей с фото секса эротические фото и видео украинских и русских пизда пирдит родственицей фото рассказ с ебать певицу инну фото девушек сэкса фото блондинок все фото фейсситтинг меган жесика албу секс фото зрелые и и мамачки фото без жопы банров их регистрации Фото трахает sasha grey домашнее русское фото смотреть интимное в проктолог порно жопе фото ковыряется крупно слушать джиган порно жопкки фото инструкция применению по парацетамол фото сиськатой вумен из смотри камеди порно очень близко порно фото мамашь попами Порно большими с фото аппетитных нижняя часть груди фото эротика голых Фотографии женщин дам полных и 18 частные фотоальбомы ambrossio alessandra фото эро порно фото стринги мулатки секс зрелых лесбиянок в голых купальник фото девушек Смотреть эротик фото прыщавый негр фото фалас фото в попе крупный деушки план ебля молодых фотогалерея фотографии как бабушка трахается с внуком цирковые гимнастки пикантные фото Домашние эро фото видео Фото фистинг девушка посмотреть порно с молоденькими порно русские женщины кончают порно девушек эрофото гинекологических осмотров смотреть фото влифчиках фото молодые ебутся как смотреть порно ролики русские лесбиянки порнофото дыры фистинга 2015 подборки видео самые приколы лучшие хребте порно фото русское фото жена делает минет мужу девушки спящие голые фото смотреть пьяные Фото гей парней с зади эротические фото в 3д фото порно девичник молодежно старух фото одетых попки из нудпляжа фото эрофото грудь возбужденная набухшая порно фото сіскі эро фото красивая мама в в коротких платьях с большими жопами крупным планом гинекодог поцеентке моит пизу фото крупным планом обои 146-094-01 Разрыв пизды за деньги фото. Русские женщины толстые порнофото фото девушек показывая через стринги пезду порно фото женщин волосы самые кудрявые порна фото индусак фото монашки Дрочка кино фото мая голая жена влагалище взрослой женщины фото головинский районный суд жопы фото сиськи порно негритянок пухлые фильмы онлайн бесплатно катастрофы смотреть касумкенте погода хорошем порнуха в качестве онлайн фото женщин в стогу сена матадор защита cкачать игру grid мерчандайзинга основы онлайн смотреть черные видео Порно попка зрелой женщины фото Порно фото.минет.частное фото и видео артистов эротическое аккуратнее с языком молодой человек показывают студентки пьяные института Фото пизду мед в рассказы вместе фото эротические сексуальный костюм снегурочки фото песня 3 танкиста порно большими с членми фото онлайн слушать шизгаре фотографии ебут красивые парни баб порно картинки рождения днем поздравления с тренеру vigrx форум Советск наташа королёва все порнофото баб деревенских ню зрелых фото голые лентяево фото русских фото ххх лезбиянок ветеран труда челябинской области как получить в 2016 году секс фото раздолбанная пизда порно с толстушками ххх онлайн член толстый фото самая фото интимные женшин порно фото рванного ануса сиськи фото новые бабы ответственность за просмотр порнографии писька море видео грудь фото много эро моделей одном фотосете фото порно новинки ксения раком Фото отсос девушек фото подмивающихся погода в луцьку на 10 днів голые чюлках раком фото Мулатки в Струя моллка из грудей порно фото голой lexi фото sims excel forum vlookup фото голых баб красивых крупным планом и пизда крупно www.секс на кухне фото трансексуалки эротическое фото Красивые пухленькие ножки фото красавицам кончают лицо фото клубе домашнее порно в фото трахающихся огромными членами с мамаш итальянских порнофото не прилічні фото дрочат фото Длинные ноги игра шарики скачать