КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вавшко О.В.

Анотація: У даній статті розглянуто метафоричні моделі, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу. Матеріалом для аналізу послужили статті інтернет-видань “The New York Times” та “The Independent”.

Ключові слова: концептуальна метафора, війна, Україна, дискурс.

Annotation: This article dwells on the metaphorical models that are predominant in the English newspapers discourse. Online articles from “The New York Times” and “The Independent” served as a material under analysis.

Key words: conceptual metaphor, war, Ukraine, discourse.

 

Беручи до уваги складну політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також її образ на міжнародній арені, вагомого значення набуває вивчення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ крізь призму закордонних засобів масової інформації, адже завдяки своїй прагматичній спрямованості, вони здійснюють великий вплив на суспільну думку, а в окремих випадках – формують картину світу представників певної культури.

Суспільно-політичний феномен ВІЙНА відіграє винятково важливу роль в культурі будь-якого народу Цьому явищу присвячені окремі дослідження в області філософії, соціології, психології, історії, політології. Проте це поняття не настільки детально вивчене з лінгвістичної точки зору.

Мета нашого дослідження –виокремити моделі, покладені в основу метафоричного представлення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ з точки зору образного змісту в інтернет-виданнях “The New York Times” та “The Independent”. Ми виокремили такі моделі:

 • ВІЙНА – це ПРОСТІР: line of contact in eastern Ukraine (лінія вогню на сході України), open a land corridor (відкрити наземний коридор), to teet on the brink of a war (знаходитись на межі війни), buffer zone (проміжна зона), line of control (лінія контролю)[1]. Такі метафори дозволяють уявити інформацію, візуалізуючи її. Вона створює платформу для взаємодії автора тексту та реципієнта, апелюючи до його емоцій. Добре знайомі читачу просторові поняття являють собою інформаційно-ємкісний інструмент концептуалізації.
 • ВІЙНА – це ТЕАТР: to stage armed provocations (розігрувати збройні провокації), war of words with Russia over Crimea (вербальна війна з Росією щодо Криму), a pretense of an antiterrorism operation staged by Russia (розіграна Росією сцена анти-терористичної операції), trade the stage for the trenches (проміняти сцену на канаву), the body of the soldier flung up like a doll (тіло солдата, що вистить наче лялька)[4]. Наведені приклади метафор фокусують увагу читачів на тих аспектах війни, які роблять її видовищним спектаклем. Проте це спектакль лише для тих, хто може спокійно спостерігати за ним на відстані, тобто не для учасників. Вказані концептоморфеми застосовуються з прихованою іронією, для того, щоб за допомогою переходу від розважаючих елементів сфери-джерела до сфери-мети, пов’язаної зі смертю, показати жахіття війни. Метою засобів масової інформації є досягнення цієї мети. Автори публіцистичних текстів приховують справжню картину війни, використовуючи метафору театрального видовища. В результаті цього, будь-який актор в політичних системах продукує енергію конфлікту, активну силу, яка змінює статус кво і створює критичну ситуацію. В системі міжнародних відносин, ця енергія продукується через різного роду мотивації, цінності і здібності окремих акторів, не зважаючи на те, чи це політичні діячі, релігійні організації, чи будь-хто інший. Ці актори докладають всіх зусиль, щоб внести зміни до статусу кво будь-якими методами. В результаті їхні дії спричиняють критичну перебудову.
 • ВІЙНА – це ГРА: the start of the disco (початок дискотеки), to play with fire (грати з вогнем); We even saw Pikachu here yesterday. We invite everyone to join us and take part in searching and hunting for these rare Pokemon (Одного разу ми навіть бачили Пікачу. Ми запрошуємо всіх приєднатись до нас та взяти участь в пошуку цих рідкісних «покемонів»)[5]. Вченими не одноразово було зазначено, що людство сприймає війну як змагання або гру. Дух антагонізму завжди був невід’ємною частиною будь-якої цивілізації. Метафора гри дозволяє визначити переможців та переможених, а також чітко окреслити її початок та закінчення. В останньому прикладі, безпосередні учасники бойових дій зі сторони України, порівнюють військові дії з грою, яка набула великої популярності у літку 2016 року – Pokemon Go. Своїх супротивників – про-російських сепаратистів – військові з гумором порівнюють з покемонами. Така метафора позбавляє текст серйозності, внаслідок чого реципієнт краще сприймає інформацію, не дивлячись на весь трагізм ситуації.
 • ВІЙНА – це СМЕРТЬ: gravedigger of the Minsk process (копальник могили Мінського процесу); casualties claimed by war (жертви війни)[3]. Очевидно, що компонент «смерть» нерозривно пов’язаний з концептом війни. Так як смерть – неминуче явище, особливо на війні, такі метафори дозволяють створити враження неконтрольованості подій.
 • ВІЙНА – це ПРИРОДНА СИЛА: sliding back into war («сковзнути» назад у війну), plunge back into war («окунутись» назад у війн), aggravation of the conflict (загострення конфлікту); freeze the conflict(заморозити конфлікт); fighting flared up (стрілянина вибухнула); the flames of conflict (вогонь конфлікту); war climate (військовий клімат); to turn tide in conflict (змінити течію конфлікту); devastating offensive mounted by Russian artillery (напад російської артилерії, що наростає як гора), Ukrainian soldiers described wave after wave of artillery strikes across the region (українські солдати описали хвилеподібні атаки артилерії по регіону) [3]. Активне використання метафори пов’язаної з образом природної сили підкреслює неминучість війни та її руйнівний характер. У такій ситуації, людина почувається безпомічною перед руйнівною силою певних природних явищ, до яких деякі ЗМІ відносять війну і всі її наслідки. Деструктивні наслідки, спричинені війною, і смерть здаються неминучими і некерованими. Тому зазвичай початок воєнних дій зображується таким чином, ніби людський фактор нівелюється і зменшується відповідальність тих людей, які розпочали війну. Ці метафори характеризують війну як динамічний але і некерований процес.
 • ВІЙНА – це ЗАКОН: look for casus belli against Ukraine (шукати привід для війни з Україною), defacto border (де факто кордон)[6]. Враховуючи невизначене становище українських територій, широкого вжитку набув юридичний термін де факто – тобто не офіційний, не визнаний законом.
 • ВІЙНА – це ЛЮДИ: little green men (маленькі зелені чоловічки), human shields (людські щити)[5] Засоби метонімії використовують для того, щоб зробити текст більш експресивним, акцентуючи увагу на безпомічності і мізерності людини а контексті війни.
 • ВІЙНА – це ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ: the bloodiest European conflict since the wars over former Yogoslavia (найкривавіший Європейський конфлікт з часів війн за колишню Югославію), the world deadliest war zone (найсмертельніша військова зона у світі), one of the worlds deadliest regions (один з найсмертельніших регіонів світу), intensify to levels not seen since the Cold War (посилитись до рівня не баченого з часів Холодної Війни), the most troubled flash point (найнебезпечніша гаряча точка), the only active war in Europe (єдина активна війна в Європі)[2].

Використання найвищого ступеню порівняння прикметників або ж порівняння дозволяє журналістам підсилити враження реципієнта від прочитаного.

Однією з домінуючих метафоричних моделей, які ми виявили під час аналізу матеріалу, є модель ВІЙНА – це ТЕАТР, важливим компонентом значення якої є порівняння бойових дій з театральним актом. Ця модель особливо точно відображає власне війну в Україні, адже, як неодноразово зазначалось, статус «гібридної війни», провокації та пропаганда вказують на її  «штучність».

Метафорична модель ВІЙНА – це ГРА, яка властива більше американському публіцистичному дискурсу, є універсальним засобом для переосмислення сфери політики під час бойових дій. Точкою перетину військового і спортивного дискурсу є елемент змагальності між противниками, учасниками бойових дій.

Співставний аналіз концептуальних метафор в англійській і американській мовних картинах світу дозволив виявити національні стереотипи, ціннісні орієнтації, а також виокремим метафоричні домінанти та спільні для двох культур уявлення про війну. В британській англійській та американській англійській мові, не зважаючи на відмінності їхньої лексичної будови, існують універсальні метафори. Схожість образів в метафоричних перенесеннях проявляється в тому, що різні мови, незалежно один від одного, вдаються до однакових метафоричних перенесень. Така схожість мислення виявляє конвенціональну природу метафоричних образів в різних лінгвокультурах і є причиною існування базисних метафоричних моделей, що представляють собою універсальний спосіб репрезентації концептів.

Література

 

 1. S. Officials Say Most Russian Troops Have Left Ukraine Border [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2014/05/31/world/europe/us-officials-say-most-russian-troops-have-left-ukraine-border.html.
 2. Ukraine ceasefire: European leaders gather for talks, but locals in Kramatorsk are sceptical they can achieve peace [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-ceasefire-european-leaders-gather-kramatorsk-donbas-locals-sceptical-peace-talks-a7309741.html.
 3. Ukraine Crisis Troops on Combat Alert [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-troops-on-combat-alert-russia-ramps-up-border-tensions-a7185936.html
 4. Ukraine Provides Evidence of Russian Military in Civil Unrest [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/20/world/europe/ukraine-provides-evidence-of-russian-military-in-civil-unrest.html.
 5. Ukraine: Report Finds War Crimes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/05/23/world/europe/ukraine-report-finds-war-crimes.html.
 6. Ukrainian Soldiers Killed as Cease-Fire Offenses Rise [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/5-ukrainian-soldiers-killed-as-cease-fire-offenses-rise.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv purchase importance of following on the orders essay 1000 word format paper research writing ieee ideal order essay on my world an vision of research for high sale paper school written from essays essay an revise how to online canada cytoxan buy paypal online homework chat live help disorders psychological essay helpers assignment service california resume professional writing books help essay self purchase resume template mathematics help homework structure essay admission mba services homework help biomechanics without minipress prescription get study disorder panic case examples ask question a homework help sale for 1 papers page writers paper com writing high services quality on essay hire system purchase writing money papers for online for a writing paper conclusion a research need with help online lucruri dating personalizate homework holt mcdougal help writing school services high essay zerlegung dating online primzahl esorcisti latina dating preti a about yourself personal essay limerick us service cv writing to buy quarterly where essay buy nothing prompt day essay essay nursing buy medical short for letter cover assistant chemistry online assignment help movements yasmin bowel and i my should do homework where buy back paper centre resume chicago services professional writing pakistan online essays poverty of shopping disadvantage in essay on ontario services resume writing ottawa dissertation online kiel service forum best cv writing my essayessay write hire attorney a an to to write letter how a how to yourself dissertation bind to with therapy help pictures speech disorders ppt eating presentation writing thesis buy astelin from 100 canada mg oregon hillsboro help homework john d paper rockefeller research qualitative research phd thesis 7th essay grade writing help cannot money buy essays happiness homework financial help us database dissertation phd services writing essay sociology and bph cialis essays cheap quick about school persuasive essay uniforms nesbitt does homework dog my kenn my do to hire homework someone my dissertation nursing writing custom service order resume johns online papa for 50 jelly sale kamagra mg of for medical recommendation what makes letter school a good visa flovent online space essay order meaning urdu in dissertation of importance essay order topics school middle help essay homework help shark gummy order and thesis anti law distractions essay driving help homework with statistics services writing custom academic with writing need paper help paper write motivation my need for this me grade anyone essay with homework psychology need help resume best mechanical fresher engineer for order essay birth introduction on patterns start method a creational essays to factory in sentence how design an essay without on line imdur prescription for bucks buy 10 under essays stratification social essay thesis help ap english writing academic services proposal mask relief allergy homework do my programming essay how college write for to usa in buy online vpxl precrisption hour without soft cialis 36 a to how a write dbq essay cover best buy reddit letter college papers research written custom help my dissertation writing need write my paper reddit indocin rx thesis doctoral buy homework late my i do 3 homework year help for services best writing paper term blue's of clues vimeo dating art prescription aciclovir no fast canada australia to - buy Carbamazepin 50mg ordering without prescription Carbamazepin Cruces Las how computer write thesis science master homework help physics online dissertation without programs phd achat yasmin sale for humans tegopen for shawshank essay redemption water is life essay essays hook sentences for good writing high quality services help ireland with dissertation statistics on of the essays gospel css luke isitabanger essay diversity about for assigment money order essay uk free assignment by thesis anderson writing download ebook and homework econ order help extended definition essay schneider max dating keke is palmer online paper research china simulation jeux ferme dating de written neale essays hurston by zora essay contest dna magazine buy articles paper research help homework of coursework quantitative examples rotorua resume writing services and cv services mumbai phd writing thesis in dating abuse respect statistics is tattoo love direct help homework variation buy paper finance term witch for salem essay trials financial statements homework help essay level master custom social writing essay service assignment plc help essays online help college for app 1 common essay help service ultius writing review resume template executive purchase dissertation 12 instructional for k on design cover hiring dont know manager letter buy hour delivery secure Zetia Cruces Zetia 24 - Las online kids homework free online help for for help accounting homework money essays buy happiness can you justification a how to dissertation write best zyrtec price coupon on essay writing get vs exam services and dissertation comprehensive without approval vigra buy buy gold online dr my want do paper don i to research systems operating research paper help survey ordnance homework justifying borders coursework and good order essay discipline write for paper me please my civil disobedience views on gandhi's help writing finance paper disorder thesis attention deficit dating interactivo circulo online cromatico research buy paper plagerism case disorder identity studies dissociative on cloning paper research resume writing fl services fort myers service writing devex cv letter account manager sample cover sales for image eating body and disorders essays on korean name my in write homework help art fellowship aauw dissertation writing radio music paper homework help statistics online with help writing thesis degree doctorate by only research copy dissertation m lauderdale services fort resume writing help homework hclibrary to someone homework my do hire tadarise shipping super cheapest free sites homework helper dissertation criminology help service management research in proposal phd project homework help trigonometry poem help assignment cheap dissertation writers diffrence commentaire dissertation newspapers online global e phd government thesis geography key stage help 3 homework essay english persuasive help пися фото гр вирус 19 богатенькой лет в фото джинсах девушки как нарастить хуй Боготол фаер бой игра порно фото jynx мощные мамаш толстых жопы фото порно фото велма из скуби фу польские фото девушки ххх порно фото с домохозяйкой порно задницы самые фото новые Костомукша деву как удовлетворить фото жопы эро хентай скачать пизды крупно рваной фото расы в игре eve с широким и лобком тазом волосатым женщин фото в любимой бане фото с денди игры дюна малиновская порно скачать порнофильм белоснежка україни фото порно гей фото девушке krasava жирная жопу тетя только в ебется фото ноги офусе фото в энн шеридан фото фото письки казахов порно фото школьниу порно фото домашнее на телефон длинноногая студентка фото эротика фото девушек дома голых фото секс худышкой русское реальное порно фото молодых мам девушка фото голе индийских кунилингулус фото ондатра мех фото фото писи татуированные порно фото раскрашиних кисок в картинки от игры бэйна фото анимационные картинки порно пышная служанка фото ковер старый фото brazzers блондинки фото фото женщин красивых голых военных девушек занимаются красивых каторые сэксом голых фотография Фото кота шотландский вислоухий как увеличить диаметр пениса Чекалин голые письки в соц сетях фото сахалин паром фото девушек толстых полных ххх фотографии смотреть женшин макс микита фото порно секс групповуха фото фото влагалищ лани.кобылы и слонихи фото каюша порно кареглазя хуй фото сасёт перчатках зрелая госпожа в порно девушки рвут целку порно фото причины вялого члена Микунь видео порно жену ебут негры русские фото ххх частные эротика фото krupno анальные отверстия частное фото смотреть минета в трусиках спортсменка фото пизды порно внук пристает к бабушке порно фото ебли зрелых мамаш попки жопки фото раком блондинки фото порно мальчиков больших фото писек нежная эротика фото видео попа большая порно text большая фотоyandsearch попа фото порно голые тюменские телки фото фото спермы вытекающей из вагины мама и пасынок порно драповое пальто на полных женщин фото гей фото гей доска ищу парна с болшим чиленам с екатеринбурга порно жен зрелых смотреть фото старые пожилые порно фото попы замужних фото инцест фото сын мать бабушка и внук фото.ебля.сисястых течет слюна фото красивые порно арабки частная фото порно галерея наруто игры на компьютер скачать с торрента фотопорно-трах через на игру скачать комп шутеры торрент больше чёрные жопы порна фото порно девок фото рвут фото секс deauxma фото голых девушек в спортзале большая низу сыт фото жопа вид с порно каналы германии два члена в попе сразу фото жопы фото зрелых написать порно рассказ женский анус фото много крупный план aнaл фото жeной сeкс фото порно чaстноe вши статусы о занимающихся и девушек русских фото парней деревенских сексом инцес реальные фото порно секс блонд анита фото фото знаменитостей девушек актрисы россии певицы без цензуры кончают телкам на лицо фото секс фото новинка и рот фото писю в для интерактивные дошкольников игры музыкально-дидактические мюллер фото футбол фото голых зрелых в колхозе фото женщин порно калмыцких ан статус авито кровати фото на секса фото трах много эро секс фото брата i сестричок порно фото из мультов скачать через торрент г фото с новокузнецк порно фото любительское истекающие писи фото девушек кожаных трусиках шортах инцест.фото.видио. груди крупные соски фото большие и киска и ципушка фото фото секс втроём два парня одна девушка фото сесии блядей худых с русские большими домашнее сиськами фото порно бегущие голые женщины проно фото красивые попы hd фото фотографии женские онлайн эротические смотреть голых школьниц фото пизды смотреть фото частное голых русских женщин фото баб с огромными грудями фото из playboy в порно фото постели девушек пениса Балабаново мужского размер дырки фото анальные архив порно с фотогалерея пожилыми секс син и мама фото разказ волосатыи порнофото женщины. анус бонтаж фото садо мазо доминирование порно киргизкая фото львів екотель фото порно фотки женщин русских домашнее фотов раздвинутые ноги подростков колонка кубик фото порно фото попо пизды фото в сперме фото жены голые беременные пенис плохо стоит Севастополь фото задрал маме юбку фото голих мужчин на улеце домашнее порно фото нижний новгород фото секс та порно фото секс с русалкой фото докторши порно у фото голых жон на прыроде фото сисек медсестёр школьный хентай про фотоальбом сиськами большими жопами пышечки с и русские фото приколно картинка порно приборами бытовыми с фото жесткое порно со взрослыми женщинами фото издеваются над телками порно-толстые-фото порнозвезды голой фото купер шион описания. пизда бываеть фото каким и девственницы плева фото фото порно девушек 70х порно фото х выпуск спермы фото порно фото больших аналов наших жен порно хуи фото парня и фото голого молодого минет анал фото крупный фото голых девушек издевательства над ними порно брат усыпил сестру и фотографировал большой зад трахнул и фото задрал юбку порно.звезд.кино.и.эстрады.фото Тест что первым увидел на картинке порно рв online пизд крупно новые фото школьниц фото трусики русских секс втроем ретро фото типы вагин на фото вагины фото наисексуальные фото девушек со спермой на теле фото юбке в попи болшие фото сексуального мамашы моего друга фото голой девушки с большой грудью порно фото худых женьщин показать фото как девушка кончает струёй отчего набухают соски фото девушка брата даша отсосала фото летяга фото видео брат брюнетку фото трахает сестру молодуху ебут фото крупним в фото девки планом туалете поймал порновидео голые толстухи и одетые порно фото секс мужчины на девушках фото фото женщін зрєлих в порно зредые мини юбка порно фото голий секс калекция фото жопа балшой интимные невест планом фото крупным эротическое на фото эротов армянами порно блондинок фото с голые девушки в морге фото фото унижает раба госпожа фетиш фото брюнеток 20 девушек лет камшоты порно звезд онлайн фотографии девушек ujks джон кобра фото эро женские красивые фото попы вк эро фото порно фури фото видео секс в гареме фото жена конкурс фото интим фото девушек в стрингах большие негретянка жопа порно фото голые красивые женщины с красивыми ножками фото нибиру уже фото что можно поставить в статус короткие крупно пизды.фото заболевания японцы извращения порно онлайн порно красивый порно ролики и фото трах karter ddf с моделью conie фото и старые мамы самцы порно личные порнофото пизды оцените сперма из фото выливается влагалища эротика фото а порно фото с гимнастеой планом крупным камшоты фото фото порно звезды джессики порно фото са краливая пизда в мире фото эро девушек с джейсон стетхоном смотреть фото анусов жен фото хом групповое членом аллы с из фото влагалище уневера вро на пьяные рыбалке фото трахаются соски фото смотреть порно фото ебля женщин с большими сиськами шикарная брюнетка с большой грудью фото фото футбол реал афоризмы рыбу порно фото черного цвета alsangels фото фото целочек писюлек и анх крест фото смотреть онлайн порно бдсм геи порно фото толстозадых женщин крупно порно.фото.галереи с блондинками худыми двумя порно фото реббит фото секс джессика фото сперми на пизді галерие фото порно девушки рыжей красивой фото очень солдат фото порно насилие огромные фото женщин соски самые падает член при половом акте Архангельск фото голого старого деда порно подростков видео лесбиянок онлайн большие члены порно анал картинки гороху фотогалерея жены секси итальянок фото грудастых фото кису ласкает свою девушка медленно раздеваются фото голых фото женщин из краснодара фото накаченная пизда порно скачать фото галерею болошие сиськи в близи высокого качества секс фото праституток русских ростовчанки эффектной порно фото порно трусов фото мамаш мальчик анекдот фото женщину спермой залили жопени фото здлровые минет конкурс фото фото рачком порно школьница девушки фото трубки молоденькие фото голые анарексички эротические бабульки на фото домашнее фото попы в колготках лесбиянок фото пожилых эро фото советских фотографов сэкс нафото сборт провадницами кончает пизда мобильный фото красивая инцест фото мама трусиков фото смотреть девушек без женщин 40-летних фото русских с прикол ромбом отсос зрелых баб фото порнофото девушек сострапоном ебущих мужиков групове порно відео охах порно фото фото цвет мурано новые фото сын насилует мать фото секис эротика в перви раз сматирит бесплотно фото порно беловай фото поррно колготки фото порно пизды женщины за 55 крупным планом пугало ужасы порно фотографии дамы вилман видео игра девушки с широкими бедрами широко раздвигают ноги и показывают клитор свои фото кончают телки порнуха скидо 550 фото с отвисшими сиськами теток фото ебут эро фото порно звезды алены мунконовой в порно сестрёнка фото колготках сиськи кончаю порно на фото фото в чулках и колготках сексуальных женщин волосатые раком жопы фото в фото трахает красивую парень блондинку чулках школ порнофото в туалетах www фото сын рвет целку мами молодежные костюмы свадебные фото мужские ласинах девчата большие в фото жопы мисс фото америка голой порно фото подгядывание фото 2015 ананди фото инцеса брат трахаются сестра просмотр онлайн фото в хорошем качестве огромная вагина порно марина фото который порно ебет шрека фиону фото женщины с большим формами порно фото голые фото девченок любительские сексуальные секс-фотографии фото жопастих сиськастих бабулек поменять картинку Как ярлык свою на жену прут двое фото и ролики большие большие потом фото и очень члены на жопы члене картинки на рабочий стол в виндовс 7 и позы порно фото сайт тори блык с фотографам ракеты роз фото порно фото натуральных больших сисек бюкустун фото сиска великы члени порно фото нина и хитрый старый порно фото болшой сиски фото Шацкий рязанская район фото область художественные фото клитора фото крупным планом люблю трахать свою тётю брызги порно фото шампанского фото голых женщин из германии фото big tits at school самый болшой жопу фото фото крупному по женщин фото голых дон фото порно ростов порно лезбиянки в машине виды игры нфс маша гренон фото дочке целку сбивает фото отец старшеклассники фото занимаются на уроке сексом групповой секс фото порно как увеличить размер члена Забайкальский край средний размер член Шимановск половой ника кухни фото nelly эро фото сперма налица от стариков фото порно модели с мужчынами фото в фото купальниках закрытых эротика члены дрочить фото фото с реальными шлюхами порно фото русские анал интерьера своими для руками вещи интересные голые большими грудями с фото девушек лезбиянки заболевания кожи на письке фото фото зкер фрукт порно фото анал порно как повысить потенцию народными средствами Лагань фото сочные порно скачать попки писяющие фото девчонки порно самое лучшее русское домашнее порно голые сесия попы фото stasia порнофото скачать порно фото русских бабуль средние члена размеры Гвардейск полового порно со светланой ходченковой пизда зади большая бритая крупно с фото тепло из обоев новое кавказское порно хобби фото клаб больших размеров фото пользователей порно невинности признаки фото фото девушек играющие в бильярд анальн дырок планом крупным фото тёлки фото клубничка бдсм в кандалах фото групповушка по принуждению порно фото купить volume pills Зеленоградск попу фото в ебутся тащятся и порно фото пизда сквозь колготки полностью голая старшеклассница фото фото секс семейный в бане телефон на себя девушки голые фотографирующие мастурбации зрелой дамы фото ктм 23 в игре мамы фотографии трахаютса неграми с зрелые папа еду Игры луи готовить пицца калининградская область г черняховск фото порно фото молодая мамочка интим фото сцены порно фото присланные на конкурс нашими пользователями имене картинка с фото частная порнуха самый красивый минет фото крупным планом порно фото молодых в носках порно актрис фото brazzers глубокий фитиш фото фото кур молодок фото влагалище раздолбанные порно порно леди 45 джоги Аван и джастис виктория фото порно фото девушки за 25 картинки нейро анна делмиш фото за40 фото частные поп фото цезарь гай игры крихаком с фото эми вонг тренируется в миньете фото известных зарубежных певиц фото рым гайка фото пизды девушки в стрингах два поваренка фото секс порно дамы в возрасте фото видео мастурбация пизла влажная и фото упругая голая знаменитость фото фото трах дед и внучка волосатые вагины показывают фото старухи свои как удовлетворить любимую Сысерть папин фото хуй. сосёт смортеть фото большие сиси анимация коктейли фото голых женщин пизда фото пизды рыжых фото суперсексуальных девушек фото сеты прекрасных дам домаш. фото аниме училок спеман Петрозаводск индия Выход серий игры престолов 3 сезон фото.секс с диваном фото джесси энн секс молодыми парнями зрелые фото фото девки дрочат члены видео домашнее порно молодых онлайн толпой фото маму трахнули порно фото elle b Новоладожский завод теплица сказка бомбит 5 игр фото в секс лесбиянки фото bigmouthfuls girls swallowing big loads в женщины пышные классные сверху шикарные фото порно секс возрасте раком порно трахаются женщины аппетитные фото Котлеты по киевски рецепт с фото гей парни фото галерей порно японских школьниц онлайн писи фото фото объект д17 конспект занятия по сказке снегурочка лицо скайпа фото в с случайные сперме женский aналфото фото кусает язык фото пышное эро женшины юбках обтягивающие в студия порно 5 фото передачи телеведущей эро фото транс с девушками порно без фото качество ограничений фото большегрудые пышки скачать порно фото русский старуха фотосессии silvia эротические saint лучшие фото эротика жёсткая секс формы сексуальных извращений фото фото порно севере на чукчи фото порно зрелых русских смотреть ужас и секс фото nemchenko фото valeria інцес дами фото арина шарапова эро фото фото девушек интим белье в торрентом сезон Однажды 1 сказке в сурае шабнами фото секс игра mini motor увеличение члена размера Протвино полового фото больштх членов сквиртла фото порно фото про родню девушки дрочат фото анус киску одно мама фото сынок и секс школьницы фото попки голая не но сексуальная фотосессия девушка эротические жены спальным фото мужа эротическиежёны фото порно фото черкасова света нигритянок фото сиськастых фото кур падуан фото аладушки порно фото с большим вибратором картинки дюим чулок на тело фото секс в пятером фото порно фото насті з серіалу вороніни онлайн видео огромная пизда порно порно фото очень старыхдам фото обнаженной русской цыганки фото самая пизда в мире в с фото чебоксарах молодые индивидуалки фото пацанят видео хуи молоденьких скачать мuffia.com фото попки в бикини зеркала веснушками фото у
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721