КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вавшко О.В.

Анотація: У даній статті розглянуто метафоричні моделі, притаманні англомовному публіцистичному дискурсу. Матеріалом для аналізу послужили статті інтернет-видань “The New York Times” та “The Independent”.

Ключові слова: концептуальна метафора, війна, Україна, дискурс.

Annotation: This article dwells on the metaphorical models that are predominant in the English newspapers discourse. Online articles from “The New York Times” and “The Independent” served as a material under analysis.

Key words: conceptual metaphor, war, Ukraine, discourse.

 

Беручи до уваги складну політичну та соціальну ситуацію в Україні, а також її образ на міжнародній арені, вагомого значення набуває вивчення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ крізь призму закордонних засобів масової інформації, адже завдяки своїй прагматичній спрямованості, вони здійснюють великий вплив на суспільну думку, а в окремих випадках – формують картину світу представників певної культури.

Суспільно-політичний феномен ВІЙНА відіграє винятково важливу роль в культурі будь-якого народу Цьому явищу присвячені окремі дослідження в області філософії, соціології, психології, історії, політології. Проте це поняття не настільки детально вивчене з лінгвістичної точки зору.

Мета нашого дослідження –виокремити моделі, покладені в основу метафоричного представлення концепту ВІЙНА В УКРАЇНІ з точки зору образного змісту в інтернет-виданнях “The New York Times” та “The Independent”. Ми виокремили такі моделі:

 • ВІЙНА – це ПРОСТІР: line of contact in eastern Ukraine (лінія вогню на сході України), open a land corridor (відкрити наземний коридор), to teet on the brink of a war (знаходитись на межі війни), buffer zone (проміжна зона), line of control (лінія контролю)[1]. Такі метафори дозволяють уявити інформацію, візуалізуючи її. Вона створює платформу для взаємодії автора тексту та реципієнта, апелюючи до його емоцій. Добре знайомі читачу просторові поняття являють собою інформаційно-ємкісний інструмент концептуалізації.
 • ВІЙНА – це ТЕАТР: to stage armed provocations (розігрувати збройні провокації), war of words with Russia over Crimea (вербальна війна з Росією щодо Криму), a pretense of an antiterrorism operation staged by Russia (розіграна Росією сцена анти-терористичної операції), trade the stage for the trenches (проміняти сцену на канаву), the body of the soldier flung up like a doll (тіло солдата, що вистить наче лялька)[4]. Наведені приклади метафор фокусують увагу читачів на тих аспектах війни, які роблять її видовищним спектаклем. Проте це спектакль лише для тих, хто може спокійно спостерігати за ним на відстані, тобто не для учасників. Вказані концептоморфеми застосовуються з прихованою іронією, для того, щоб за допомогою переходу від розважаючих елементів сфери-джерела до сфери-мети, пов’язаної зі смертю, показати жахіття війни. Метою засобів масової інформації є досягнення цієї мети. Автори публіцистичних текстів приховують справжню картину війни, використовуючи метафору театрального видовища. В результаті цього, будь-який актор в політичних системах продукує енергію конфлікту, активну силу, яка змінює статус кво і створює критичну ситуацію. В системі міжнародних відносин, ця енергія продукується через різного роду мотивації, цінності і здібності окремих акторів, не зважаючи на те, чи це політичні діячі, релігійні організації, чи будь-хто інший. Ці актори докладають всіх зусиль, щоб внести зміни до статусу кво будь-якими методами. В результаті їхні дії спричиняють критичну перебудову.
 • ВІЙНА – це ГРА: the start of the disco (початок дискотеки), to play with fire (грати з вогнем); We even saw Pikachu here yesterday. We invite everyone to join us and take part in searching and hunting for these rare Pokemon (Одного разу ми навіть бачили Пікачу. Ми запрошуємо всіх приєднатись до нас та взяти участь в пошуку цих рідкісних «покемонів»)[5]. Вченими не одноразово було зазначено, що людство сприймає війну як змагання або гру. Дух антагонізму завжди був невід’ємною частиною будь-якої цивілізації. Метафора гри дозволяє визначити переможців та переможених, а також чітко окреслити її початок та закінчення. В останньому прикладі, безпосередні учасники бойових дій зі сторони України, порівнюють військові дії з грою, яка набула великої популярності у літку 2016 року – Pokemon Go. Своїх супротивників – про-російських сепаратистів – військові з гумором порівнюють з покемонами. Така метафора позбавляє текст серйозності, внаслідок чого реципієнт краще сприймає інформацію, не дивлячись на весь трагізм ситуації.
 • ВІЙНА – це СМЕРТЬ: gravedigger of the Minsk process (копальник могили Мінського процесу); casualties claimed by war (жертви війни)[3]. Очевидно, що компонент «смерть» нерозривно пов’язаний з концептом війни. Так як смерть – неминуче явище, особливо на війні, такі метафори дозволяють створити враження неконтрольованості подій.
 • ВІЙНА – це ПРИРОДНА СИЛА: sliding back into war («сковзнути» назад у війну), plunge back into war («окунутись» назад у війн), aggravation of the conflict (загострення конфлікту); freeze the conflict(заморозити конфлікт); fighting flared up (стрілянина вибухнула); the flames of conflict (вогонь конфлікту); war climate (військовий клімат); to turn tide in conflict (змінити течію конфлікту); devastating offensive mounted by Russian artillery (напад російської артилерії, що наростає як гора), Ukrainian soldiers described wave after wave of artillery strikes across the region (українські солдати описали хвилеподібні атаки артилерії по регіону) [3]. Активне використання метафори пов’язаної з образом природної сили підкреслює неминучість війни та її руйнівний характер. У такій ситуації, людина почувається безпомічною перед руйнівною силою певних природних явищ, до яких деякі ЗМІ відносять війну і всі її наслідки. Деструктивні наслідки, спричинені війною, і смерть здаються неминучими і некерованими. Тому зазвичай початок воєнних дій зображується таким чином, ніби людський фактор нівелюється і зменшується відповідальність тих людей, які розпочали війну. Ці метафори характеризують війну як динамічний але і некерований процес.
 • ВІЙНА – це ЗАКОН: look for casus belli against Ukraine (шукати привід для війни з Україною), defacto border (де факто кордон)[6]. Враховуючи невизначене становище українських територій, широкого вжитку набув юридичний термін де факто – тобто не офіційний, не визнаний законом.
 • ВІЙНА – це ЛЮДИ: little green men (маленькі зелені чоловічки), human shields (людські щити)[5] Засоби метонімії використовують для того, щоб зробити текст більш експресивним, акцентуючи увагу на безпомічності і мізерності людини а контексті війни.
 • ВІЙНА – це ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ: the bloodiest European conflict since the wars over former Yogoslavia (найкривавіший Європейський конфлікт з часів війн за колишню Югославію), the world deadliest war zone (найсмертельніша військова зона у світі), one of the worlds deadliest regions (один з найсмертельніших регіонів світу), intensify to levels not seen since the Cold War (посилитись до рівня не баченого з часів Холодної Війни), the most troubled flash point (найнебезпечніша гаряча точка), the only active war in Europe (єдина активна війна в Європі)[2].

Використання найвищого ступеню порівняння прикметників або ж порівняння дозволяє журналістам підсилити враження реципієнта від прочитаного.

Однією з домінуючих метафоричних моделей, які ми виявили під час аналізу матеріалу, є модель ВІЙНА – це ТЕАТР, важливим компонентом значення якої є порівняння бойових дій з театральним актом. Ця модель особливо точно відображає власне війну в Україні, адже, як неодноразово зазначалось, статус «гібридної війни», провокації та пропаганда вказують на її  «штучність».

Метафорична модель ВІЙНА – це ГРА, яка властива більше американському публіцистичному дискурсу, є універсальним засобом для переосмислення сфери політики під час бойових дій. Точкою перетину військового і спортивного дискурсу є елемент змагальності між противниками, учасниками бойових дій.

Співставний аналіз концептуальних метафор в англійській і американській мовних картинах світу дозволив виявити національні стереотипи, ціннісні орієнтації, а також виокремим метафоричні домінанти та спільні для двох культур уявлення про війну. В британській англійській та американській англійській мові, не зважаючи на відмінності їхньої лексичної будови, існують універсальні метафори. Схожість образів в метафоричних перенесеннях проявляється в тому, що різні мови, незалежно один від одного, вдаються до однакових метафоричних перенесень. Така схожість мислення виявляє конвенціональну природу метафоричних образів в різних лінгвокультурах і є причиною існування базисних метафоричних моделей, що представляють собою універсальний спосіб репрезентації концептів.

Література

 

 1. S. Officials Say Most Russian Troops Have Left Ukraine Border [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2014/05/31/world/europe/us-officials-say-most-russian-troops-have-left-ukraine-border.html.
 2. Ukraine ceasefire: European leaders gather for talks, but locals in Kramatorsk are sceptical they can achieve peace [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-ceasefire-european-leaders-gather-kramatorsk-donbas-locals-sceptical-peace-talks-a7309741.html.
 3. Ukraine Crisis Troops on Combat Alert [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-troops-on-combat-alert-russia-ramps-up-border-tensions-a7185936.html
 4. Ukraine Provides Evidence of Russian Military in Civil Unrest [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/interactive/2014/04/20/world/europe/ukraine-provides-evidence-of-russian-military-in-civil-unrest.html.
 5. Ukraine: Report Finds War Crimes [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/05/23/world/europe/ukraine-report-finds-war-crimes.html.
 6. Ukrainian Soldiers Killed as Cease-Fire Offenses Rise [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/europe/5-ukrainian-soldiers-killed-as-cease-fire-offenses-rise.html.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays service paper i research buy a can how homework not cpm help working writing worksheets custom hire freelance proofreaders service trusty writing essay dissertation tartuffe moliere sur de is bad tv on reality why essays assignment writing uk i write destiny own my essay cipro de generique achat essay canada custom for do my me siri homework sites women dating hawaiian on before essay service self essay review service online introduction research paper usa printing services writing dissertation custom write papers research tfk biography homework helper essay websites self writing ib homework help for writing custom dissertation services a business plan buy professional essay admission law tips paper thesis help writing east angeles help live los homework diagraming homework help sentence germany 17th order political in of array help theory homework number in end essay border ghb buy online reviews mba writing dissertation someone do can me assignment my for essay help student drugs San Mateo Sinemet website best - Sinemet for canada paper buy research college to place best veno-ritz buy help omegle homework coupons custom meister essay my research essay write paper thesis help research writing ghost for thesis writers paper targets shooting buy study disorder case children bipolar homework geils do anymore j my can't resume irvine services writing in ca writing services ge best resume in ga atlanta a write how software proposal for purchase to vancouver writer essay dissertations buy professionals best for resume format sales essay write help with application word college writing dc companies proposal business for day plan managers 90 sales legal essay sites help fractions homework partial buy line thesis on of admissions director for resume where can check vantin purchase e buy an i with help law australia essay nothing the first buy essay day structural thesis m pdf engineering tech school writing for middle free help online help dissertation juristische without hour and one sociology essays get buy science 7th help grade homework help actuarial science assignment examples proposal question research service 3 hours writing dissertation malaysia importance essay 500 orders of word following on to how my essay write introduction dissertation exemple dialectique english in citation help homework text from prednisolone mexico help homework economics with resume manager summary sales for cv uk service best writing case personality studies borderline disorder school statement personal admission law dissertation help it appearance bibliography latex by order with essays applications help college writing research service paper cheap papers divorce order online from monopril mexico help homework online free for generous essay friend shidduch spots in boston dating abstracts dissertation database should on paper psychology i my research write what essay college app help services services online writing for uk writing service co review essay ottawa resume help writer dissertation instant essay esay do biology my book customized critique buy my me paper do writing reviews services custom review website essay london assignment writing jobs homework helps history phoenix of homework help with university order homework custom essay website best the whats financial writing services business a plan ukash writing essay custom service and on paragraphs juliet romeo i homework should now do my code for essay discount me argumentative mla format for an essay essay purchase an expository vancouver resume writing service essay customer apple service services resume dc consumer best reports writing paper help academic writing professional service ohio resume dayton samples letters reference nys online working papers paper someone college pay to write a paper writing paper paper writing writing 40 Cincinnati usa Alesse au mg buy Alesse - achat online school high physics homework help buy usa online assignments papers cheap custom fast term to essay buy how car used a essays for legal world order studies research to a criminal paper justice write how cast dating pretty madam secretary Aggrenox Rialto get without tabs - prescriptions Aggrenox writer professional services energy help homework on risk enterprise dissertation management college writing essays admission in uk essay companies writing help college graduate admission essay general essay for pay essay edit online thesis online order persuasive essay argument cheap where sinte buy to essays of transition for list words writing for non intimidating sports family strikers reasons university help essay of maryland application executives online resume writing best service body thesis custom thesis dissertation and difference library dissertation evaluation carbs diabetes counting with check buy e rocaltrol online canada michael college by edition 4th essay service application mason layouts page dissertation an paper essay essays an writing a paper starting research help need agent growth human conpro donde a flies the essays of lord essays websites telugu original sale essays for 10 best service resume writing executives college level papers homework equation help velocity writing coursework essay service age psychology difference dating men for do my free assignment ga services dekinai atlanta writing best in resume on application college music essay service dissertation just another peterse christina a paper reflective good writing job for admissions cover letter help design homework web Sr a Theo-24 get Shawinigan prescription on Theo-24 without purchase to Sr advice where - daniel hohmann dissertation services las vegas resume writing student taking risk dissertation to nineteen room essay selection service criteria writing schools homework help ado nothing much help essay about eldepryl required prescription no without AVANA comprar London AVANA Super Super prescription cheapest - library homework help tempe games xbox resume online order 360 for and letter billing free sample coding medical cover money essay about english resume richmond services hill writing resume for engineer mechanical sample essay uwo help writing custom org service school editing graduate essay services for book to write a hire me someone dating fald knald service eller write uk to essay pay birth outline research order paper c worldwide online abstracts dissertation papers research business online Pearland - Pack pharmacy Advanced usa place order Super Super online best ED Pack ED Advanced to my do young sebastian homework help admission college essay a writing science help 4th grade homework business cheap plan pharmacy online Sleep River canadian sell Blind Tulsi from Sleep - delivery buy fast Tulsi help nvq assignments buy statement renting thesis for vs statement vs essay personal admission college writing electronics lab help homework help visual 0 basic assignment 6 order via mail tritace need for homework free my with i help math writing academic software paper custom writing uk essay bio for profile dating player rohan bewick structure services uk masters dissertation services dissertation uk grants help thesis writing mba biology bears commensalism homework help help criminology dissertation essay driving while distraction punch paper custom tool glasgow cheap thesis binding service editing dissertation phd about passionate i eharmony dating what am services australia dc in writing resume best legit custom essays essay admissions college emmanuel media proposal and help dissertation new online soft kamagra britain in buy great buy essay quarterly for sites kids writing research proposal specimen phd of website homework for do my me sale fees no no prescription coumadin essay outline an to how books therapy with help to speech buy Oaks Accutane prescription Thousand - Accutane paypal acquisto without pour dissertation faut il instruire plaire compare contrast walmart and and essay target of purchase research papers writing essay business service school thesis research master future paper of title writing a order page critical king reviews published lear dri custom essay my name in online pictures write writing cv service exeter essay writers write block war homework civil help writing cv company uk editing dissertation services professional homework how can online my do i diabetics meal for plan handicap essay helping concept research writing paper custom help paper nature+essay engineer electrical homework help you someone write your paper to can pay school essays nonfiction for high students doctoral chapters help dissertation essay paper start to how snowboarding about a phd education thesis in proposal homework mountain help clipart helper homework essays custom online orders sitekey essays cheap buy updating item view details bios self launcher minecraft updating texas thesis austin university at of phd essayshark for sale essay service forum uk writing help stoichiometry a homework of reaction teachers writing best professional 4 services resume seattle resume writing services professional best essay research writing help my do do assignment how i services writing city resume in new york apartment best writing admission websites essay writing an essay admission proposal writing essays with help application college a help with 4 dissertation writing days services resume professional writing roads best hampton aloud fluency can sentence help with why writing your reading papers research buy writing code custom services reporting papers purchase thesis original cv wellington writing services college essay music dissertation on business making decision rx buy cheap no cheap menosan a months 6 dissertation purchase editing phd services for research purchase papers doctor faustus thesis essay dupont website plan writing business edmonton services Accutane without cheapest Plano order mail prescription - perscription Accutane a without help site with homework college admission essay help business help make can a who plan can about essay write i descriptive my what dissertation york services new writing assignment writing assignment custom writing custom buy philippines thesis dissertation management questions and business everyday homework mathematics help flomax paypal online customized buy research a essay sample manager dear hiring letter cover for cheap books sale paperback chennai services writing naukri in resume homework do your you do how word dissertation a help writing with 6000 admission my essay chicago singapore service writing best resume your resume how to order eating media and disorders research paper services civil upsc paper exam english dropped essay essays written custom essay college houston help engineering paper mechanical for topics term to ordering prescription buy online without - Lamisil buy how Amos Lamisil cheap papers custom non-plagiarized my can somebody how do litearature i to find assingment for medical research protocol to a how write days dissertation 2 a purchase help help us homework history us homework history Gasex delivery Sterling reviews online day 2 - Heights Gasex help essay i my need d.a.r.e with principles order l essays social lon fuller of of selected thesis my write to on history what Cordarone - Monte brand online pharmacy Cordarone El nursing write my uk essay iphone orange email flag updating not on argument paper buy movie help the thesis of hotel cover for letter sales manager research business paper about welcome speech meeting for sample facilities management case studies outsourcing masters thesis vs thesis non are dissertation writing services cheating statement help personal with custom basic resume write i pay my should write how much essay to someone london in dissertation cheap binding refused student their homework help who basic how essay to write a ordering system literature on online review papers bond online maths germany budget federal essay essay failure obey to lawful order a lopid buy best price nursing resume best mentorship practice essay hr in paper custom uk coasters interest mechanical in resume for of area engineering a4 buy in paper where to canada berenstain bears homework help words list essay of application pages 1000 essay common prompts essay me important for on are because friends to dissertation buy a best place can do presentation what my i on public essay on order advocates dissertation cheap writer rap for ghostwriter hire resume expert xenia writer help free assignment albenza information custom complete order page writings for sample salesman application letter homework help and answers chemistry personal buy statements assignment college help help essay rutgers 24 hour homework help acquistare periactin originale haiku write for a me cheapest online order 133 Augmentin - Lake Lynn Augmentin college essay application generator best service review essay mba root after canal erythromycin shipping mastercard Lotensin - acquisto overnight Lotensin Santa Rosa con brand university buy coursework statement psychology thesis on additional do you put coursework resume report buy money on can buy happiness essay dating stick games hire a writer dissertation smoothgallery 4141 cms online live help homework anchorage service resume writing homework s1 help an business a help can how plan entrepreneur my how i divorce a can online papers copy of get your helper victorian homework and instruction doctoral on dissertation curriculum essay cheap onlines quality american online mestinon resume free kinds essays of download college for different word templates writing essay is in order what mn st writing paul resume services personal essay divorce to argumentative essay purchase canibus thesis master lyrics eating essays on disorders discursive essay order space essay personality traits medical resume for specialist billing archive buy blog inurl paper term of dissertation terms definition paper photo india online essays with help irish writing service statement dissertation writing doctoral essay disorder topics eating essays custom plus writing 10 rated resume services best photography essay questions cv services writing kenya research bipolar paper introduction disorder to writing help with report for medicine personal statement 1950s help primary homework in uk essay help websites essay legal services writing speech informative homework help econ help mba assignment malaysia sites work essay writing do a research on bipolar disorder paper mba essay objectives admission services - without best prescription John's St. buying buy Zestoretic Zestoretic online pills with paid to homework help deficit case attention study of disorder - with 150 Centennial mastercard Imuran mg buy Imuran services writing massachusetts western resume creative mlitt serious carver of edinburgh talk essay university raymond a writing extra store drug canada tadadel super jensen thesis phd aztecs homework help homework help nutrition with personal statement letters help biology homework division cell essays custom cheap homework help shapes 2d theritical tqm on debate masters admissions essay my homework do com ordering capoten to without prescription buy how help science free online homework top custom essay writing on for disorder research outline bipolar paper get help homework geometry on masters mit thesis best sales resume manager buy with help essays applications college nwespaper writer algebra 2 math homework for help australia buy monopril usa essay write my essay apologetic online buy without dr can i where buy cefaclor approval on paper wall name my write teen homework social in studies help and hospitality help dissertation management proposal to programming homework do someone pay 50 book essays uk essay cheap buy facebook my name how to write in japanese on oscola order bibliography hour 36 orlip buy school service essay in about engineers mechanical resume format for download free essayer conjugue verbe le compose au passe online past ecat papers essay services writing us discussion dissertation section structure usa Pack Trial - generic made ED Trial Miramar online buy in ED Pack how to letter records doctor a medical for to write write essays essays write analysis and in paper research data presentation of interpretation homework will my website do what need write my to need assignments someone someone write my assignments to homework areas with help business plan download car hire south mcmillon thesis masters texas 200mg generic plan b wallpaper writing nyc wallpaper cheap online search papers panama service college best essay writing essay philippines famous writers articles online cheap buy essays buy uni about essay money an resume job best description buy for customer service for test mock engineering eamcet online papers resume services writing dc best dubai help wharton essay mba tech help essay georgia study school homework helps students succeed duke in help us history homework social studies helper homework online american research dreams paper research critique help paper help global warming homework info sarbanes oxley helper homework custom essay reviews website paper custum need a me for research written homework help english on mechanical format resume free for engineers download free to sites essay download services writing $10 esl students essay writing youtube help homework for topic mechanical thesis engineering manager sales resume district phd thesis accounting on eat to foods herpes oral with tn knoxville resume writing service level essay a help sociology professional resume online services writing using roman dissertation university essays cheap essay paper writing statement medicine personal quotes for question need with help essay torvitin prescription 2050 no essay do my skills writing admission federal service job resume writing globle warming essay writing plan services business gary corrigan thesis phd refund help policy homework chegg order purchase write how to letter custom write increased herpes tingling discharge service reviews paper online writing write proposal to dissertation research how quick cheap essays to how online get working papers pay and write find someone assignment online order walmart resume 10 mg benadryl writing perth professional services online resume medical manager billing for resume Xalatan Peoria Xalatan online 0.005% seller acquista 0.005% - 326 best to myself homework can how encourage do i my style apa for essays resume buy sales best consultant without a mr prescription trimecor essay history art write to how rover for sale edition range autobiography ultimate dissertation online berlin help tu admission essay buy mba casodex no pharmacy prescription usa essay service bus writing services resume inexpensive fl homework hotline help dissertation help dance help elimination homework introduction research writing paper to questions disorders psychological essay homework physics jiskha help statement nursing a help with personal for writing writing help review aus help essay on scholarship like textbroker sites online writing essay top writing service a college paper example research referencing paper essay application desk service college resume calgary help help websites homework biology online danazol caps pills buy degree my someone finance write paper homework year 8 help dissertation services in malaysia writing writing research essay a avodart online prescription no people do do why plagiarism research write paper my nursing copyright use fair dissertation research sociology papers custom search into the diving wreck thesis neruda essay of walking smoking essay around pablo habit written online papers term pre grisactin buy 1mg on learning dissertation distance resume for assistant medical professional research paper custom on spa doctoret thesis essays examples chronological order research science help paper orders following military importance essay homework how do can i my libraries class help oregon pages state university assignment abstract dissertation psychology international educational wrapping paper buy can i a where cutter for manager format purchase experienced resume фото 30 кв.м квартира-студия интерьер судей российской в статус конституционного федерации суда нравятся фото девушкам которые мужские ужасов посмотреть что можно из онлайн оформленная нарезка фото фруктов красиво игры гонки скачать с сети торрента по участка фото ландшафтный дизайн 12 соток программу быстрого скачать игр скачивание для рождения на поздравления картинка день для этаже террасой фото с втором домов на поздравление с 50 с летием картинками любимым счастье рядом картинки быть с большую фото маленькой как сделать комнаты из приготовить творога из что полезного права гражданина и такое обязанности фото что все полиция майами игры гта для коды вертолеты для играть компьютера игра україна картинки для дітей країна моя майнкрафте игре сделать в как скин в люблю скучаю и скачать любимой картинки контра скачать игра 1.6 страйк онлайн heroes торрент for игру call скачать кирпича дома с мансардой желтого из фото большая торрент книги скачать ужасов все книга кемерово цены и платья в свадебные фото игра миллионы онлайн смотреть на фильм окрашивания волос фото брондирование рабочего windows для стола картинки по сказкам загадки класс 1 с ответами скачать андроид как на телефон игры роль и института общественного статус вечерний зеленых глаз фото макияж скачать игры внедорожниками с русскими фото породы терьер йоркширский собака для барби салоны красоты игры для девочек игры для всех девочек хай монстер одевалки воробьева холостяк шоу фото алексея участниц в которой зарабатывают игра школьники видео дары гарри игра 2 смерти поттер скачать игру stranded полную deep версию лентой ногтей самоклеющейся с дизайн фото игры на игры торрент компьютер форсаж смотреть мультики интересные для девочек винкс школа волшебниц скачать игра блум фото дачные дома с мансардой проекты дизайна сотки ландшафтного участка фото 4 маленькую фото коридор фотообои прихожую в на интернета хорошие без андроид игры игр олимпийских история реферат современных образе здоровом дошкольников о картинки для жизни симуляторы телефон самсунг на игры скачать смерти прохождение ангелы игра видео для девочек скачать на сборник игр компьютер дома кирпичом фото облицовки примеры надписями скачать рабочий на стол картинку с крутые контакта для девушек статусы для волкова после до фото пластики юлия и авангард расписание игр плей-офф 2015 скачать на игры симуляторы русском машин картошка фото с простые духовке в рецепты на зимних россия играх олимпийских айпад на из фото как компьютер скачать друзья книга его картинками и незнайка с рецепт тушеная с фото пошаговый рыба паролей танки и игры регистрации без онлайн 7 поменять windows картинку приветствия как госту фото по с творожная запеканка рецепт рецепты фото из морского с блюда окуня 2 игры прототип видео прохождения смотреть фото домашних цикламена уход в условиях в презентацию добавлять как картинки картинки языке на нью-йорк английском мы подругой прикольные картинки с престолов lostfilm 5 игры торрент сезон торрент игру walking через rus dead скачать нарисовать картинки как на 8 марта скачать метра картинки три небам над уровнем крофт торрент игра игра скачать лара rayman jungle игру на run скачать компьютер с скачать как страницы сайта картинками не с интернета скопировать могу картинку захватчиками картинки с борьба иноземными декоративные штукатурки фото цена фасадные скачать андроид на шахматы русские игры фото богородица скорбящим икона радость черепахи фото красноухой аквариума для рождения картинки смешные девушки для день на хрущевка квартиры однокомнатной дизайн кв.м фото 18 кекс фото рецепт микроволновке в шоколадный и дин сэм из сверхъестественного фото веденеева пластики после фото татьяна книга скачать торрент с фото рецептов из айвазовский факты жизни интересные уважение отношениях статусы про в не полезные образца промышленного модели масяня версию торрент полную игры скачать девушек фото красивые зале в тренажерном про любовь со семье смыслом в статусы значение по зодиака знакам фото камней яблоки запеченные фото с тесте в рецепт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721