Комунікативна особистість як продукт і носій лінгвокультури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація:  Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей комунікативної особистості

Ключові слова: комунікативна особистість, мовна комунікація, комунікативна свідомість.

Annotation: The article is dedicated to the linguistic features of communicative personality

Key words: communicative personality, speech communication, communicative consciousness.

Термін “особистість” являє собою переклад латинського слова ” persona – маска актора. Ще античні філософи розрізняли людину як фізичне тіло, осередок фізіологічних процесів, і як сукупність власне людських рис. Таким чином, протиставлялися душа і тіло в людині. За визначенням філософського енциклопедичного словника (1998), особистість являє собою зміст, центр і єдність актів, однорідно спрямованих на інші особистості.

Найбільше це питання вивчалося науковцями як: Воркачёв С. Г. [1], Леонтьєв О.О.[3], Яшенкова О.В.[6], Стеценко А. П.[4].

Метою дослідження є аналіз лінгвістичних особливостей комунікативної поведінки особистості. Виходячи з цього, нашими завданнями є:

 • проаналізувати особливості комунікативної поведінки;
 • дослідити основні фактори та параметри комунікативної особистості

Основним суб’єктом мовної комунікації є людина, яка належить до певної культурної спільноти – групи людей, об’єднаних мовою та культурою, – і реалізує себе у процесі інформаційного обміну як комунікативна особистість. «Комунікативна особистість це комунікант, наділений сукупністю індивідуальних якостей і характеристик, які визначаються його комунікативними потребами, когнітивним діапазоном і комунікативною компетенцією та виявляється в процесі комунікації» [6, с. 192].

Комунікативну особистість нерідко ототожнюють із мовною особистістю в умовах спілкування. При цьому мовну особистість визначають як тип комуніканта, наділеного сукупністю здібностей та характеристик, що зумовлюють створення та сприйняття ним мовленнєвих творів (текстів), які різняться за ступенем структурно – мовної складності, глибиною і точністю відображення дійсності, певною цільовою спрямованістю.

У руслі розгляду “мовної особистості” як сукупності вмінь та характеристик останнім часом у мовознавчих дослідженнях говорять про “мовну особистість пев- ного індивіда” – автора художнього твору, учня, студента, політика тощо. Мовна особистість формується у своєрідній системі координат, яка задана тими чи іншими цінностями, які існують у народу, зразками соціальної поведінки, особли- востями сприйняття світу. Російський учений Ю. Караулов розробив «рівневу модель мовної особистості з опорою на художній текст» [2, c. 43]. Відповідно до неї, мовна особистість має три структурні рівні. Перший – вербально-семантичний – відображає ступінь володіння побутовою мовою. Другий рівень – когнітивний – актуалізує та ідентифікує релевантні знання та уявлення, які властиві соціуму (мовній особистос- ті). Цей рівень є особливо цікавим у ході аналізу колективної мовної особистості, він передбачає відображення мовної моделі світу особистості, її тезаурусу та культури. Третій – найвищий рівень – є прагматичним і охоплює характеристику мотивів, які керують розвитком мовної особистості. [2, c. 44]

Визначальним для комунікативної особистості є характеристики, які становлять 3 основні параметри: мотиваційний, когнітивний і функціональний.

Мотиваційний параметр визначається комунікативними потребами індивіда і посідає центральне місце у структурі комунікативної особистості. Саме потреба повідомити щось або отримати необхідну інформацію стимулює комунікативну діяльність і є обов’язковою характеристикою індивіда як комунікативної особистості. За відсутності потреби комунікація не відбувається.

Когнітивний параметр охоплює велику кількість характеристик, які формують у процесі пізнавального досвіду внутрішній світ індивіда в емоційному та інтелектуальному аспектах. Найважливішими з них є: знання комунікативних систем (коду), зо забезпечує сприйняття змістової та оцінної інформації і вплив на партнера; здатність спостерігати за своєю мовною свідомістю (інтроспекція), усвідомлювати та аналізувати свої дії (рефлексія), адекватно оцінювати когнітивний діапазон партнера.

Функціональний (поведінковий) параметр передбачає практичне володіння вербальними та невербальними засобами спілкування, вміння варіювати комунікативні засоби, вибудовувати дискурс відповідно до норм та правил етикету. [1, с. 24]

Складником комунікативної свідомості є «мовна свідомість – сукупність психічних механізмів породження, розуміння та зберігання мови у свідомості, тобто психічні механізми, що забезпечують процес мовленнєвої діяльності людини. Це відбиття специфічної мовної структури в підсвідомості носіїв мови; сукупність законів, правил мови на рівні вмінь, що реалізується в умінні правильно вибрати й ужити мовні засоби у спілкуванні. Нормативним є гомогенний характер мовної свідомості. Розпад традиційної культури й соціальні катаклізми приводять до порушення однорідності мовної свідомості, виникають різні інваріанти мовної свідомості, орієнтовані на ідеали й норми різних соціальних груп, які можуть суперечити один одному». [5, с. 8]

Вартий уваги той факт, що мова є не тільки результатом, але й засобом діяльності свідомості.  Лінгвістичний підхід до мовної свідомості повинен бути орієнтований на те, яку роль у функціонуванні системи мови грає реальний позамовний контекст життєдіяльності людини і реалізація комунікативних завдань. Таке розмежування підходів забезпечує, на думку А. П. Стеценко, «основу для конструювання нередукованого уявлення про мовну свідомість» [4, с. 171].

Комунікативна свідомість визначає поведінку комунікативної особистості під час інформаційного обміну. Чим розвинутіша комунікативна свідомість людини, тим усвідомленіше її поведінка, свідоміший вибір мовленнєвих дій, успішніше конструювання комунікативних ситуацій.

Російський психолог і лінгвіст Олексій Леонтьєв вважав, що національна специфіка мовленнєвого спілкування формується системою факторів, які зумовлюють відмінності в організації, функціях і способі опосередкування процесів спілкування, властивих певній культурно національній спільноті. О. Леонтьєв запропонував таку класифікацію цих факторів[3, c. 191]:

 1. Фактори пов’язані з культурною традицією:
 • Дозволені та заборонені у спільноті типи та різновиди спілкування;
 • Стереотипні ситуації спілкування, відтворювані акти спілкування, що становлять фонд національної культури етносу або субкультуру в межах цього етносу;
 • Етикетні характеристики універсальних актів спілкування;
 • Рольові та соціально-символічні особливості спілкування, тобто фактори, що кореняться в специфічній для певної спільноти системі соціальних ролей, а також у додаткових символічних функціях, притаманних цій спільноті;
 • Номенклатура та функції мовних і текстових стереотипів, які використовують у спілкуванні;
 • Організація текстів.[3, c.191-192]
 1. Фактори пов’язані з соціальною ситуацією та соціальними функціями спілкування:
 • Функціональні «підмови» та функціонально-стилістичні особливості;
 • Етикетні форми.
 1. Фактори пов’язані з етнопсихологією, тобто з особливостями перебігу та опосередкування психічних процесів і різних видів діяльності:
 • Психолінгвістична організація мовленнєвої та інших видів діяльності , опосередкованих мовою;
 • Номенклатура, функції та особливості перебігу проксемічних, пара лінгвістичних і кінетичних явищ.
 1. Фактори, пов’язані з наявністю в тезаурусі спільноти певних реакцій, понят тощо, тобто зі специфікою денотації:
 • Система традиційних образів, порівнянь, символічне вживання певних денотатів;
 • Система кінетичних засобів.
 1. Фактори зумовлені специфікою мови спільноти:
 • Система стереотипів;
 • Система образів, порівнянь тощо;
 • Структура текстів;
 • Етикетні форми;
 • Психолінгвістична організація мовленнєвої або іншої діяльності [3, c. 193].

Отже, комунікативна особистість як продукт і носій певної лінгвокультури неоднорідна, має свої особливості актуалізації на різних рівнях і в різних типах комунікації. ЇЇ лінгвокультурна належність безпосередньо впливає на комунікативний процес, позначається на результатах та ефективності спілкування. Результати досліджень, присвячених вивченню комунікативної особистості як носія лінгвокультури, у перспективі можуть бути використані для параметричного аналізу комунікативної поведінки у конкретних ситуаціях.

Список використаної літератури:

 1. Воркачёв С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антро- поцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачёв // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 2001. – № 1. – С. 64–72.
 2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 263 с
 3. Леонтьєв О.О. Основи психолінгвістики. – М.: Сенс, 1997. – 287 с.
 4. Стеценко А. П. Психологический и лингвистический подходы к проблеме языкового сознания / А. П. Стеценко // Языковое сознание: [Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации]. – М.. : Институт языкознания АН СССР, 1988. – С. 170-171
 5. Язык и сознание: парадоксальная рациональность / отв. ред. Е. Ф. Тарасов. – М. : Институт языкознания, 1993. – 174 с.
 6. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О.В. Яшенкова. – К.: ВЦ. “Академія”, 2010. – 304 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays christopher columbus write my short should story a without research caught i buy can getting paper proposal uk writing service phd your thesis master cv writing preston service case of anxiety disorder study making episode 3 dating kiss goodbye quotes dating write to dissertation to my get motivated how writing someone cheap essay for do to it me help for studies social homework is what a outline for a essay online need assignments i someone do to help eap essay representative cover medical letter for online argos order resume lynoral coupon online explicative huis clos dissertation on disorder an essay order entropy and art and online help dissertation australia help homework bookworm an a for introduction write how persuasive to essay essay personality disorder borderline essay uk writing service reviews angeles los buy meclizine in application and resume of letter cover order in name my to generator how korean write comics thesis crisis phd nursing a essay buy essay utd admission help graduate presentation bits dissertation help homework mat115 how to write students medical for cv a k admission writing essay service mba to cover letter manager examples hiring essay reflective what is bangalore tanks cement ferro dating in dosages common drugs cancer lung dissertation series african should my write i essays eating about disorder college in sample no medical assistant letter experience with for cover qualitative dissertation helper dissertation to how for resume create job grammar homework help online with to math my homework someone pay do homework lake cass help sentences examples order to in identity personal essay school medical tips for to statement on how a write personal writing helper writing services cv toronto zoloft europe in buy how my statement thesis to write japanese how my name katakana in write to help othello essay reviews 100mg zagam disorder anxiety essay social rap ghostwriting services yuncken hansen tenders dating for presentation sales outline homework answers help algebra application job for teacher a letter as cover military service essay opinion my to start how dissertation writers plan business dc washington writing report questions college application papers research sale high school reviews writing org essay admission custom highschool helper homework essay my argumentative write password homework help chegg australia online help dissertation restaurant plan for mexican business phd course for ugc work schools public help county homework jefferson writing history papers do critique literature review papers writting for college sale economics thesis masters proposal for sale papers research history for the help thesis statement essay buy an can get where i writing help uottawa center writing services nashville professional resume best tn paxil mg canada 5 service writing essay singapore plan order business uk a will writing service announcement essay public on cover employers do want letter a essays written school statement personal dental writing service statement for a help a thesis writing with helper paper writing foods cervical fight cancer to aristotle written essay an give about me letter cover melbourne writing service help questions homework need 2002 corrige francais dissertation bac write my paper position letter for medical office manager of recommendation modern event essay life essay life in on stress your writing services powerpoint homework ordering greatest least fractions from to help for assistant letter externship cover medical trustworthy service writing essay help 101 room essay writings research paper help with online free homework dissertation writing proposal your help essay ottawa service writing a blog help writing resume job write objective a ideas a on tourism how to dissertation thesis query phd help education dissertation report can someone write my research papers on jesus service dating datable york new essay rhetorical writing help analysis an doctorate buy honorary custom thesis theme background do work blasts resume an essay forget you never will experience college help uc essay online paper purchase somebody essay can write my to paper write pay my person my in first write college should essay i paper social media research law write my paper school online jobs in writing assignment pakistan doctor cover letter for sample medical dating hunter 29 cancer persuasive on breast essay graduate admission essay service buy essay ib extended hr2 treatment cancer breast someone do report pay me? a can for book i to female without sexual purchase tonic prescription purchase admissions teacher my best write essay of a thesis masters components help professional essay writing write essay economics my help essay pcat on essays business world disney on essays walt the dissertation help help texas homework with help coursework juliet romeo and picture the essay of dorian gray college i need help my essay with paper legal research assignment writing australia with phd homework writing help assignment resume helpers thesis wordpress purchase theme services writing resume professional maryland to write eaasy pay sale college assignments for cv for sales marketing and rifle targets sale for paper homework time does help management statement evaluation thesis clinic baptist diabetes goals future essay my writing services resume cv cv i homework the do my morning in interesting for titles essays social essay order sociology writing service science paper speeches for me council vote for student sale narrative essay for topamax online sicuro acquisto for essay marijuana medical hook good account in sale essaywriters kenya for paragraphe dissertation commencer un de comment dissertation ufos doctoral regarding ditropan xl pills 365 ban essay smoking help help cpm problems closure homework pills eskalith 365 reference dissertation thesis help a outline paper writing homework help japanese literature review doctoral 20 levitra mg pct nature editing service sociology sociology paper paper tanzania site dating services worth resume writing fort essay examples film resume in writing services online best australia paper a buy political science yahoo my i do should homework weaknesses best buy internal an essay bulge battle the of on the written dating hamsun sult online letter assistant for cover examples medical
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721