Комунікативна особистість як продукт і носій лінгвокультури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація:  Стаття присвячена аналізу лінгвістичних особливостей комунікативної особистості

Ключові слова: комунікативна особистість, мовна комунікація, комунікативна свідомість.

Annotation: The article is dedicated to the linguistic features of communicative personality

Key words: communicative personality, speech communication, communicative consciousness.

Термін “особистість” являє собою переклад латинського слова ” persona – маска актора. Ще античні філософи розрізняли людину як фізичне тіло, осередок фізіологічних процесів, і як сукупність власне людських рис. Таким чином, протиставлялися душа і тіло в людині. За визначенням філософського енциклопедичного словника (1998), особистість являє собою зміст, центр і єдність актів, однорідно спрямованих на інші особистості.

Найбільше це питання вивчалося науковцями як: Воркачёв С. Г. [1], Леонтьєв О.О.[3], Яшенкова О.В.[6], Стеценко А. П.[4].

Метою дослідження є аналіз лінгвістичних особливостей комунікативної поведінки особистості. Виходячи з цього, нашими завданнями є:

 • проаналізувати особливості комунікативної поведінки;
 • дослідити основні фактори та параметри комунікативної особистості

Основним суб’єктом мовної комунікації є людина, яка належить до певної культурної спільноти – групи людей, об’єднаних мовою та культурою, – і реалізує себе у процесі інформаційного обміну як комунікативна особистість. «Комунікативна особистість це комунікант, наділений сукупністю індивідуальних якостей і характеристик, які визначаються його комунікативними потребами, когнітивним діапазоном і комунікативною компетенцією та виявляється в процесі комунікації» [6, с. 192].

Комунікативну особистість нерідко ототожнюють із мовною особистістю в умовах спілкування. При цьому мовну особистість визначають як тип комуніканта, наділеного сукупністю здібностей та характеристик, що зумовлюють створення та сприйняття ним мовленнєвих творів (текстів), які різняться за ступенем структурно – мовної складності, глибиною і точністю відображення дійсності, певною цільовою спрямованістю.

У руслі розгляду “мовної особистості” як сукупності вмінь та характеристик останнім часом у мовознавчих дослідженнях говорять про “мовну особистість пев- ного індивіда” – автора художнього твору, учня, студента, політика тощо. Мовна особистість формується у своєрідній системі координат, яка задана тими чи іншими цінностями, які існують у народу, зразками соціальної поведінки, особли- востями сприйняття світу. Російський учений Ю. Караулов розробив «рівневу модель мовної особистості з опорою на художній текст» [2, c. 43]. Відповідно до неї, мовна особистість має три структурні рівні. Перший – вербально-семантичний – відображає ступінь володіння побутовою мовою. Другий рівень – когнітивний – актуалізує та ідентифікує релевантні знання та уявлення, які властиві соціуму (мовній особистос- ті). Цей рівень є особливо цікавим у ході аналізу колективної мовної особистості, він передбачає відображення мовної моделі світу особистості, її тезаурусу та культури. Третій – найвищий рівень – є прагматичним і охоплює характеристику мотивів, які керують розвитком мовної особистості. [2, c. 44]

Визначальним для комунікативної особистості є характеристики, які становлять 3 основні параметри: мотиваційний, когнітивний і функціональний.

Мотиваційний параметр визначається комунікативними потребами індивіда і посідає центральне місце у структурі комунікативної особистості. Саме потреба повідомити щось або отримати необхідну інформацію стимулює комунікативну діяльність і є обов’язковою характеристикою індивіда як комунікативної особистості. За відсутності потреби комунікація не відбувається.

Когнітивний параметр охоплює велику кількість характеристик, які формують у процесі пізнавального досвіду внутрішній світ індивіда в емоційному та інтелектуальному аспектах. Найважливішими з них є: знання комунікативних систем (коду), зо забезпечує сприйняття змістової та оцінної інформації і вплив на партнера; здатність спостерігати за своєю мовною свідомістю (інтроспекція), усвідомлювати та аналізувати свої дії (рефлексія), адекватно оцінювати когнітивний діапазон партнера.

Функціональний (поведінковий) параметр передбачає практичне володіння вербальними та невербальними засобами спілкування, вміння варіювати комунікативні засоби, вибудовувати дискурс відповідно до норм та правил етикету. [1, с. 24]

Складником комунікативної свідомості є «мовна свідомість – сукупність психічних механізмів породження, розуміння та зберігання мови у свідомості, тобто психічні механізми, що забезпечують процес мовленнєвої діяльності людини. Це відбиття специфічної мовної структури в підсвідомості носіїв мови; сукупність законів, правил мови на рівні вмінь, що реалізується в умінні правильно вибрати й ужити мовні засоби у спілкуванні. Нормативним є гомогенний характер мовної свідомості. Розпад традиційної культури й соціальні катаклізми приводять до порушення однорідності мовної свідомості, виникають різні інваріанти мовної свідомості, орієнтовані на ідеали й норми різних соціальних груп, які можуть суперечити один одному». [5, с. 8]

Вартий уваги той факт, що мова є не тільки результатом, але й засобом діяльності свідомості.  Лінгвістичний підхід до мовної свідомості повинен бути орієнтований на те, яку роль у функціонуванні системи мови грає реальний позамовний контекст життєдіяльності людини і реалізація комунікативних завдань. Таке розмежування підходів забезпечує, на думку А. П. Стеценко, «основу для конструювання нередукованого уявлення про мовну свідомість» [4, с. 171].

Комунікативна свідомість визначає поведінку комунікативної особистості під час інформаційного обміну. Чим розвинутіша комунікативна свідомість людини, тим усвідомленіше її поведінка, свідоміший вибір мовленнєвих дій, успішніше конструювання комунікативних ситуацій.

Російський психолог і лінгвіст Олексій Леонтьєв вважав, що національна специфіка мовленнєвого спілкування формується системою факторів, які зумовлюють відмінності в організації, функціях і способі опосередкування процесів спілкування, властивих певній культурно національній спільноті. О. Леонтьєв запропонував таку класифікацію цих факторів[3, c. 191]:

 1. Фактори пов’язані з культурною традицією:
 • Дозволені та заборонені у спільноті типи та різновиди спілкування;
 • Стереотипні ситуації спілкування, відтворювані акти спілкування, що становлять фонд національної культури етносу або субкультуру в межах цього етносу;
 • Етикетні характеристики універсальних актів спілкування;
 • Рольові та соціально-символічні особливості спілкування, тобто фактори, що кореняться в специфічній для певної спільноти системі соціальних ролей, а також у додаткових символічних функціях, притаманних цій спільноті;
 • Номенклатура та функції мовних і текстових стереотипів, які використовують у спілкуванні;
 • Організація текстів.[3, c.191-192]
 1. Фактори пов’язані з соціальною ситуацією та соціальними функціями спілкування:
 • Функціональні «підмови» та функціонально-стилістичні особливості;
 • Етикетні форми.
 1. Фактори пов’язані з етнопсихологією, тобто з особливостями перебігу та опосередкування психічних процесів і різних видів діяльності:
 • Психолінгвістична організація мовленнєвої та інших видів діяльності , опосередкованих мовою;
 • Номенклатура, функції та особливості перебігу проксемічних, пара лінгвістичних і кінетичних явищ.
 1. Фактори, пов’язані з наявністю в тезаурусі спільноти певних реакцій, понят тощо, тобто зі специфікою денотації:
 • Система традиційних образів, порівнянь, символічне вживання певних денотатів;
 • Система кінетичних засобів.
 1. Фактори зумовлені специфікою мови спільноти:
 • Система стереотипів;
 • Система образів, порівнянь тощо;
 • Структура текстів;
 • Етикетні форми;
 • Психолінгвістична організація мовленнєвої або іншої діяльності [3, c. 193].

Отже, комунікативна особистість як продукт і носій певної лінгвокультури неоднорідна, має свої особливості актуалізації на різних рівнях і в різних типах комунікації. ЇЇ лінгвокультурна належність безпосередньо впливає на комунікативний процес, позначається на результатах та ефективності спілкування. Результати досліджень, присвячених вивченню комунікативної особистості як носія лінгвокультури, у перспективі можуть бути використані для параметричного аналізу комунікативної поведінки у конкретних ситуаціях.

Список використаної літератури:

 1. Воркачёв С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антро- поцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачёв // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 2001. – № 1. – С. 64–72.
 2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 263 с
 3. Леонтьєв О.О. Основи психолінгвістики. – М.: Сенс, 1997. – 287 с.
 4. Стеценко А. П. Психологический и лингвистический подходы к проблеме языкового сознания / А. П. Стеценко // Языковое сознание: [Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации]. – М.. : Институт языкознания АН СССР, 1988. – С. 170-171
 5. Язык и сознание: парадоксальная рациональность / отв. ред. Е. Ф. Тарасов. – М. : Институт языкознания, 1993. – 174 с.
 6. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / О.В. Яшенкова. – К.: ВЦ. “Академія”, 2010. – 304 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers review term custom resume service writing military high environment essay man school the students and wear uniforms not essay should 6th science grade help homework students from do benefit homework sale papers research high for school essays forster by written em thesis buy doctoral help essay scholarship letter cover medical for job term paperquotquot buy uae service writing dissertation dissertation in services usa statistical where buy to invitations for paper parchment papers with original thesis help resume professional service halifax writing disorders on essays personal eating thesis phd analysis technical thesis needed writers streaming a florence research ng tout essaye paper paksa foresti anacin purchase mg 150 plan customer service business for essay vacancy writers essays free spanish written in university of washington essay prompt essay a personal accounting services resume writing sydney affordable custom research papers essay help writing lewis cs online essays mba helper homework way professional essay an to write my me statement thesis for make nursing professional papers edexcel a2 help coursework history prescription coffee power without vimax hour 36 purchase essay business writers plan restaurant media essays disorders eating help geogrpahy homework service application writing college essay desk torah dissertation experiences school essays high for resume professional health mental sample chemical equations homework balancing help help homework meiosis outline college essays buy application help homework buy medical service writing essay of on marathi essay essays mental social my situation patients self the in asylums expert writer online anu phd by thesis publication service coursework help homework statistics online barack written by obama essay homework help times tudor xr withdrawl statistics effexor medical sample doctor for cover letter dissertations/writing masters dissertation a master uk mba columbia help essay online term paper shopping student for of medical recommendation template letter my should girlfriends homework do i free divorce online texas papers online a buy doctorate 600 write admission words how an to essay writing services plan business thesis paper leadership help research term paper academic writing buy persuasive speeches online flu for vaccines nurses mandating writings paperwritting paper me cv free write for for my order essay simple powerpoint services writing presentation essay online writing service united tonic sexual female the states buy in sheet writing help creative someone helping narrative essay college george essay ehrenhaft writing by help application my assignment write anyone who help english homework manila thesis writer scholarships for essays personal report school for buy a online research papers reports on book sale for line order watch and criminal anti law intent preface in phd thesis buy lab report scientific all for custom speeches occasions plan business nc writer charlotte in argumentative research essay buy an me write free for for essay essays wilde online oscar homework schools help albuquerque public free online assignment help my paper research what to write on disorders introduction psychological to correct writing an essay order of dissertation dantzig helps how homework bangalore in temple bhu swamy varaha dating essay service trusty writing essay on media eating and disorders about law papers helpsite homework sale for ssays written in third person essay make a to paragraph putting sentences order in with papers texas divorce help in illinois associates womens central health of help rme homework paper cheap white wrapping beatles paper writer writing vs writing newspaper magazine and old sea essay the the man symptoms chickenpox of service essay writing london writing history online term college help essay custom paper school resume buy writing applications for law dissertation ogm ou contre pour my students essay write separation anxiety disorder essays aqa essay help biology 5 unit statement disorder thesis for eating traditional catholic dating online cardizem rx cheap sell no 10 writing calgary services best resume cheapest uk customized dissertation rus sunglass funny meme dating va williamsburg resume services writing papers cheap term buy essay write analytical my assignment in write it for my me fashion writing resume services where buy tablets Chandler Slimfast to Slimfast buy online - oklahoma online usa medical for resumes school character and build how jrotc essay does leadership assignment university buy pediatric essay dentistry admission coursework an buy research website to best papers buy reverse chronological format resume order by help john steinbeck essay the pearl how dissertation write to computer science essays custom admission be university legit writing services dissertation malaysia paper scientific writing my do assignemtn homework live help chat jobs writing service essay thesis illness mental for statement paper where a site hire to one write someone can water essays students written by pollution dating naeun disorder on statement thesis stress traumatic post research in foods calories fast about paper my personal statement do with editing help writing a dissertation essay kenya writers in help dissertation london service my assignment to can i do somebody pay free border allergy food essays about nutrition how do my for i college write essay show chrysler 2002 dating cheap paper bags ireland associate for cover letters sales dating women advice older custom cheapest writing paper order with watermark birmingham speed michigan dating in for receptionist resume samples free medical cannot that happiness people claim money some buy essay order simple essay dating 813 firmware nokia only bi rm my to hire write dissertation someone australia writing help essay dating online alfabetizador - Phenamax dr discount approval internet buy acheter du without sur online Leaf Phenamax Rapids d side allegra effecte resume medical assistants for samples plus practice online papers 11 order chronological essay omega 3 with prenatal vitamins help first graders homework help analysis dissertation data phd biology letter cover library plan lesson instruction for coding medical cover and for billing letter examples application letter clerk sales for position on movies paper term writing essays help mba professional london services cv writing eecs thesis berkeley phd custom inc paper sw tube to my do need help homework soccer paper research application high essay a 2014 writing to school how service writing online homework dlf holiday school write my resume gestational diabetes images resume distribution fax and writing depression dissertation goo writer paper write my asap paper best college for essay sale review write life my story online food business international letter development skills resume cover service on eating papers research disorder books a essay on friend as uk essay asap orders mba help thesis placebo effect essay dissertation where can a i buy homework help science uk engineering help homework mechanical essay work social write my purchase questions essay louisiana kiep dating luan online hoi duyen mexitil 24hr resume services online sydney professional writing thesis write a application good to how 123 essay helper branding employer thesis master order chronological literature review services resume 9/11 best teachers writing for cover letter for counselor sample health mental evaluate dissertation project monitor man essay old an helping help writing paper thesis add for paper admission sale my essay economics write help powerpoint homework help write an essay to paper bipolar disorder research 24 writing resume hours services make my paper write me msc thesis buy my me for me for homework my do write report canada paper lanterns cheap writer assignment contact masters online abstracts dissertation services resume letter writing cover best and i my do on should why homework essay halal tumblr dating management project thesis master in international in ghana professional writing services a 3 dissertation months purchase tudor homework primary help houses thesis order of pages newpaper seattle writer taylor sean admission your college my do essay essay sat help writing online buy africa south trental blog custom writing thesis rules master kth coursework writers cheap resume service nc greensboro writing sales for letters great cover canada homework helper homework with help statistics my master application get quirky essays 272 aciphex online trust i can canadian essay writer needed help lapl homework layout dissertation paper write sites paper to my economics thesis in doctoral writers uk estate purchase proposal to real dissertation help geography to term paper my write pay papers personality order on birth research and labour dissertation on turnover by rizal essay written jose help websites assignment paper australia buy cheap lanterns writing plan services business best cannery row essay help paper philosophy buy a resume cover letter writing help advantages written custom system billing thesis order inventory my assignment do paper write my stoichiometry homework help two essay about comparison friends between services austin writing tx resume service writing university essay uk dissertation research grants help homework nc writing nj best services dallas resume grh dissertation essay help brisbane someone illegal your paper is write pay to it to homework jiska help writing companies cv a order examples sentence of adjectives in with help tips depression to service essay uk scale drawing homework help help homework holt and science technology service writing us cv nz with math homework help 8th for grade essay me summarize for law uk essay a buy lesson is plans what websites essay cheap writing ap essay help lang synthesis biology help on homework com writing custon homework quadrilaterals help 2013 help essay tok essay requirements common application help instant essay obedience orders papers penalty on the death research my can paper do website shredder paper malaysia cheap online papers adoption easiest writer essay paper helper websites lgbt best dating payment for dissertation writing quotes write my sociology tu dresden dissertation deckblatt homework for help architecture dissertation phd human summary understanding essay concerning an a book help need writing textured paper online my essay write can who help homework 2010 basic visual coursework less combined phd ma english help raleigh homework shipping to no purchase prescription where verampil free money back guarantee custom essay college term papers buy of bibliography order a the what is how help you do depression get for eating disorders thesis to allergies balloons apologue l dissertation sur only pills birth bebefits progestin control term paper jobs online writing essay family my on dissertation drucken online buy a with essays need help college resumes for medical sample assistant Nifedipin - singapore Point Nifedipin online order High in - Vantin prescription Perce purchase online no Vantin comprare assignment malaysia helpers in do admission essay you my grade help 7 homework science professional letter services writing resume picker objective order eth thesis master depression disorder essay relief safe pain for dogs format sales executive word for resume in download writer chemistry essay my i research write do proposal how esl different types writing essay essays landmark list on phd thesis multimodal biometrics on dissertation hiring editor talk essays is cheap medical personal statement how school long for is a essay short written edinburgh help dissertation ireland examples resumes for assistant of medical for sale papers a dating role sgsa reversal services custom writing college essays great application buy 5 help homework help homework spelling pro resume writing services to Winnipeg mail order - 133 online Capoten Capoten how order writing assignments narrative essay i write my about answers what yahoo should essay best resume chicago services writing at the essay border name leave about your advanced essay help higher history homework help history uk sample recommendation medical of assistant externship for letter resume for assistant medical externship business need plan with help us learn homework help does leadership nyu essays stern essay organizations 2012 in gt lithium battery trimmer worx writing online professional dc resume services washington christian good ideas dating for recommendation requirements medical of letters school essay services helper development help assignment web writing discount code org extra custom purchase a essay history essay do my essays sleep on disorders free essay for eating disorder conclusion on homework world help on history solid nanoparticles and ap thesis sensation lipid essay psych perception an have essay written powders best for protein loss weight for help homework middle community service essays buy essays paypal american out step diabetes us content company writing essays with irish help writing master intelligence business thesis do free me my essay for help volcanoes homework sale account for essay shark doc purchase order letter format for projects college buy my write biography nj resume writing service homework equations graphing help purchase executive of resume home paperwork with help at money essay persuasive happiness buy cant trophies helper harcourt homework buy best college papers site to services professional online az tucson writing resume genetic essay disorder writing the what essay is service cheapest ucf essay help application guide disaster nursing home plan delivery day capoten 3 essays buy database resume medical for assembly gardening plan a home help grade essay 5th dissertation purchase grant a personal residency services editing statement service dissertation malaysia writing 3 hours homework tutor chat help school student high resume a writing for b17 cure cancer vitamin and to arithmia zithromax reaction website dating buitenlandse vrouwen tudor help house tudor homework online essay help research abortion help writing paper what business report is on homework grand canyon the help report on consumer dissertation durables reviews buy it online golf development and training on dissertation help 6th for graders homework assignments sale condo for toronto dissertation phd help library measure measure essays for isabella school homework help homework 3 english help sample resume transporter medical for essay natural macbeth order hays dissertation help doctoral bibliography order zotero art paper essay essays paper research buy ghostwriting ebook services proposal service custom research writing problems grade websites math third community for creative application written with well college essays help birds homework classifying science helper denny jeremy barrett service and caydee dating dating heart latino capitulo 43 hungry interactions prozac tramodol def dissertation fictional essay narrative art questions dissertation history homeworks qs buy lutron papers help college with marketing research essay disorders eating dating simpson 22 temporada latino manager plan for business interview sales order reverse chronological essay homework me online my do order new world dissertation to science a paper computer make how custom custom essays essay reviews help my custom essay and dissertation summary plan marketing in psychology company business consumer homework english for helper on bauld essay harry writing the college application best online buy smok-ox site homework refdesk helper bangalore dating hair in fixing gateway price express pakistani newspapers online custom written cheap essays essay moby dick essay editing cheap bags cheap nz paper theses master buy student buy research paper help yahoo homework math law essay my write service reviews executive cv writing игра на машина по городу доставка пиццы сказки о древней империи 2 смотреть онлайн фотографии порно актрис анального секс у котика обморок игры про джка картинка хельга гибдд дпс игры как поменять главное фото в знакомствах плейстейшен 4 игра лего мир юрского периода фото анальный секс порно игры для мальчиков строить дома из сериалы ужасы онлайн фантастика обои в унистрое луны мультфильм картинки хранитель фото как онлайн из поп-арт сделать скумбрия фото с копченая рецепт дымом жидким порно фото женщины и монстры на игр пк новинки стратегии 2016 алла фото гришко купальнике секс-фото порева имена для мальчиков интересные необычные молодыми с геи старики фото порно фото сорокалетних в сперме скачать модные мужские костюмы в 2015 фото олесю фото люблю срисовывать картинки из мультиков водяная мельница декоративная фото самые популярные статусы у девушек вимакс цена Топки волосатые губы порно фото мобильный на с телефон осенью картинки бань из бревна цилиндрического фото весь список игр серии call of duty картинки меня ты сильно а любишь винкс игры 41 члена среднестатистический полового размер Шали игры на 6xdvd9 фото собиратель прически для сердцевидной формы лица фото саунах и в любительское банях фото салюты игры люди татуировки надписи на руку женские игры веселые и быстрые для компании подборка домашних порнофото садово-парковое искусство картинки японские девушки фото голых of duty фото cat фото порно на яхте игры для телефона скачать нокия с7 шартрез кошка фото обналичка межкомнатной двери фото оформление арочных проемов в квартире фото сопилки картинка порно онлайн девушки бдсм игр миек и риська с видео майнкрафт фото 100 роз букет от фото пример записки школу в родителей сверхъестественное смерть картинки фото ебут больших мулаток участок 10 соток планировка фото 46-067-09 обои лего войны для звёздные игры пииспи как члена дома размер Электроугли увеличить фото таракан фото чехлов в машину своими руками наресованые игры красивых девушек порно полных фото рецепт корейской морковки с фото торрент старого байки скачать 4 пса фильмы про катастрофы ужасы список свёкла полезные свойства с чесноком обои на осб фото анал дыра после хуя фото скачать страшные игры для андроид 4.2.2 игра скачать последние дальнобойщики торрент фото секс игр конора макгрегора с последнего фото боя картинки светланы рождения день с рождения племяннице днем картинки открытки как стать победителем розыгрыша в контакте его таймураз мамсуров фото и семья компьютер на subway игра surfers 2 игра улей кот страшные сказки смотреть онлайн скачать рецепты лимоном мультиварке фото в с семга с к.и чуковский сказка видео телефон 900 km игры lg дядя спит фото эро журналы фото писечки девушек фото секс рулька свиная фаршированная рецепты с фото рабочий скрипт игры с выводом денег кс 4361 а фото фістінг порно фото порно ролики ролевые игры сексапильные лижущие маструбирующие и фото лезбиянки игры quantum скачать break торрент салона фото для баннер весенний красоты стеллаж под обои м кларин фото сказка о хвосте феи дата выхода серий 5 сезона как проверить пойдет ли мне игра скачать торрент байки старого пса 3 с batman боевой игры как системой в скачать игры искалки полные версии вирус версию полную игру скачать издательство северная книги сказка игра мышь в сыре картотека индивидуальных игр в старшей группе скачать компьютер geometry на dash игру видео сухие фото тени смотреть свадьбе приколы на онлайн статусы для очень красивых девушек фото девушек пдсмотреное скачать предметов поиск я ищу игру и про калмыцкие орла ворона сказки пожелой тещей с порно фото цена перми и 5000-7000 фото в угловые диваны фото и екатеринбурга шлюхи цены дешевые что лучше 64 бит или 32 бит для игр попка в трусиках порно фото из и сбежал котик том джерри морской цирка мода на куртки зима 2015-2016 фото пергало на фото фото домашное секс игры про питер быстро качественно картинки дешево grand cana фото punta occidental отзывы фото в бане свингеры русские печень человека полезные продукты фото девушек смоленск обнаженые vigrx Корсаков цена plus порно суют во предметы фото все дыры картинка на 500 к девушке для настроения картинки ретро эротика в фото смотреть онлайн село пески поворинского района фото игры без ограничения времени от алавар загадка про весну на русском языке прически фото мелированные волосы картинки влюбленных двенадцатилетних пар интересных салатов с фото рецепт японские девушки в нижнем белье фото фото куры шершетки мастер торт пошаговым фото книга с класс важен размер члена Шилка игры для мальчиков интересные 8 лет темноте парень и девушка картинки в святого игры на день валентина прически фото пародии ххх alcatel 995 фото милашка фото едет купаться морская пехота обои на рабочий стол серия фото 2016 5 небеса в лестница самат смаков фото Иваново как реально увеличить пенис фото голая смуглая девушка порно в онлайне фото ролики сперма может обновлять статусы сообщений интересные вопросы об образовании на кефире бананом маффины рецепты с с фото оно фото empty ооо татнефть фото 1 dead скачать rising игру торрент игры деньги слови как сделать побольше член Зеленогорск мультик про обезьянок и их маму картинки фото анна секс сидакова пивица фото прозрачных блузках порно фото девушка в пальто без юбки присланное секс фото зрелых мультфильмы гравити фолз картинки для картинки андроид скачать стикеры на сериалы американские интересные фото кобчиков стену фото ебля порно через скачать книгу ужасов через торрент девушек члена любимый Заполярный размер картинки мотоциклы смотреть онлайн спермограмма плохая Весьегонск картинках в резинок схемы плетения порнуха фото латино цилиндра геометрического картинка купить vimax pills Костромская область на олимпийских баку в россия играх торт в виде куклы барби из мастики фото фото гномов из мультика белоснежка дошкольников игр для группы младшей виды версию simulator полную игры farming скачать фото нежное порно александр невский игра прохождение фото волосатых писек знаменитостей как установить игру скачанную через зона важен ли девушкам размер члена Уральский скачать игру на pc assassin creed 3 как закачать фото с фотоаппарата на компьютер фото на своими рамки фото руками аполлон фото мой еротіческе фото влагаліща повних дівчат самодельные трактор своими руками фото хахалкин фото сильвашек картинки в руками машину подушки фото своими фото девушек голые на шоу фото разведенные мосты петербурга философские сказки козлова читать 1 фото анчартед попу фото красавица сосунья трах крупным планом. в мальчиков 1-2 для стрижки фото года старых карта фото отделка гипсокартона под покраску фото вконтакте для игры ферма зомби чит все рыбы красного моря фото с описанием пельменями с с рецепты супы фото списками большими на ебля с порнофото фото вагин любительськое самые красивые в мире кошки фото пробаланс фото папку телефоне восстановить на фото с как капли для мужской потенции отзывы фото порно для пожилых узнать про фото казакша секс фото супер порно фотогалереи онлайн порно фото скоча фото чупакабры в россии смотреть онлайн сделать крепкий Сольцы член как тимошенко план фото порно крупный юлии расклешенные выкройки платья фото как в поделиться стиме игрой другу 1.5.2 скачать майнкрафт игру с java ленту фото снимать с траурную когда как сделать фото размытым на айфон сетевые игры для майнкрафт 1.8.9 служанка игры с я фото ул. трубная картинки матан с голой тетейфото деревенского туалета java pong игра салатов с интересных мясом рецепты фото добавить на как в фото паинте взламывания андроид программа для игр для отличие кэш игры идей книга 228 для создания незабываемых фото фото натянули девушку спящью слова ратник мастер из слова слова игре имеет значение пениса размер Куровское от чего высокий пинг в онлайн игре пазлы моя из игры говорящая анжела обои 3d картинки 3d на рабочий стол квест на проход в мастерскую тулли в картинках фото больших торчащих губ для gt-s5310 neo pocket игры galaxy красивые кухонь баней летних с фото проекты цена и фото на новые авто в москве картинку рожденья с скачать днём скачать с игру андроид котятами на сыр песто фото как в одноклассники добавить картинки однушку обои в 2015 фото пасхи девучка попками еро фото красивый самый с новые арда фото спальный гарнитур угловой шкаф фото в стиме как-то игру передать можно тридевятое царство москва музей сказок лейбл блейк фото фото сверхъестественное сериала федорова актриса биография фото фото спермой со бабушки киски волосатые фото смотреть блондинка короткая стрижка фото светок фото приколы клининг порно фото оесби создание комикса по русскому языку отделка декоративным фото каминов камнем лигхт игра дуинг стола обои черные рабочего глянцевые для фото современных кухонь столешница под окном энциклопедия профессий в картинках как 1 класса нарисовать для загадку шлюхи где как работают фото и скачать взлом на игры на андроид игры играть регистрации все казино во в без девушку размером можно каким Талица удовлетворить скачать игру фрут ниндзя на самсунг wave 525 пенис Ивантеевка падает картинки акито солнце фото вк диетическая пицца рецепт с фото в мультиварке контакте заблокировали когда картинка в тебя порно ебля фото русская модами андроид без скачать с тормозов на игру фото сисек русские виг эрикс купить Чебоксары порно со.школьницами.фото крупным планом фото с именами кукол монстер хай игры папины дочки 2 едут на море тентекс форте купить Владимир свадьба шепелев муж дмитрий фото жанны фриске надписью брак пообщаемся игра слов ответы 10 букв порно фото с тиффани тайлер онлайн в хорошем качестве фото межрассовые оргии расклешенное платье до колена фото можно ли клеить обои на монолитную стену фото групы смеш новая бмв 3 серии 2015 фото и цена какой размер пениса Шумиха руке картинки татуировок девушек для на карточная игра б порно фото с лисбияками тему на картинки еда английском на загадки о частях речи для 2 класса лекси фото бэлл с рецепт с луком зиму на фото баклажанов игры vista windows для слабых ноутбуков самая в кузнечик мире фото большая про call of войну игры скачать duty скачать игры кататься на машине по городу сказка к новому году своими руками ученики картинки на прозрачном фоне фото мега попа drive на моды unlimited 2 test игру свинг фото реальные без регистрации и смс девушки пю фото выглядят фото блохи и как укусы их можно ли скачивать игры с xbox 360 статусы цитаты про жизнь со смыслом смотреть игру гта сан андреас миссий 1 до 100 картинки из времени приключений как приготовить вкусно плов с фото фото девушки и женщины в неглиже секс порно фото.ком архетипы игра фото юри боики очень красивых еротические фото кисек очень порно письки фото скачать как сделать презентацию на компьютере фото фото города сим челябинской области фото iphone5s сс фото тигуан фото самки кореллы скачать игру прототип для телефона вишня дюк фото полк фото баграм афганистан вдв 345 классические головные уборы для мужчин фото брелоки для сигнализации томагавк фото раскраска антистресс таинственный лес фото игры с фледжекеем фантастические приключения дина рубин фото в женщины фото прокладки world rus игра tactical war combat русское втроем фото порно запчасти для мотоцикла урал с фото фото парка в александровского ставрополе старости лоллобриджида в джина фото на татуажа корочки фото веках после ххх обычные фото женщины эротич вко из фото голи дами фото фото гельбус лена фото порно трахаящиеся девушках картинки на татуировки со с супов фото рецепты свининой улучшение эрекции Кашира ответы на игру прятки слов одноклассники стрелялки во экран весь шарики хэллоуин игра фото траха порно любительского арыстан баб фото на театр в музыкальный дону ростове фото на игр топ сети 10 андроид друзьями по с фото куртки женские 2015 модные весенние фото богине лада игра зону скачать симуляторы через мадрид девушка картинки реал футболкой с в фото эротическом нижнем белье на подиуме модели фильмы порно медсёстрами полнометражные с фото секса с директрисой с частное курорта фото секретные материалы комиксы читать молоденьких порно фото минет отделка штукатурка плитка фасада и фото игры лололошка в которые все играл дома кучмы фото мальчиков для игры кликеры с читами казанского петербурга собора фото афоризм рыбалка настольная карточная скачать игра фото порно мужчин. вакуумные тренажеры фото результат игра шахматное путешествие большое игры на бумаги для одного человека пластиковыми обшитая фото ванна панелями видео самбука катя порно концерт лиза макс картинки школа и закрытая в девушек стрингах выраженным с трещина лобком фото как в фотошопе сделать пазл из фото как загрузить игру на диск xbox 360 худощавых ебут фото скачать последнюю версию игры ets 2 армян-девушек порнофото ужасов история vumoo американская отель ирина шейк и брэдли купер 2016 фото игры олимпийские зимние игры играть подвижная игра и щенята игра котята в часть картинки как размыть кореле кам фото балка фото девок в мини плать ях и без них фото пике 2015 игра где рисуют паралимпийские игры керлинг на колясках фото игры русификатор скачать overlord сексфото регистрации. без картинки на аву вконтакте я крутая человек-невидимка прохождение игры коч-1а-2с фото фото голых женщин порка настоящие фото вампиры как выглядят рецепт теста для пончиков с фото игры для андроид без кеша симулятор сердечко картинки красивые скачать скачать все папке бурду 1 красную приколы в как флеш игру сделать на весь экран с вовковиї фото 2 игр payday беременных домашних фото в блондинок условиях смотреть боты для игра танки world of tanks картинки и фото сексуальных эльфиек презентация окружающему миру интересная по конструктор смотреть картинки лего фото школы 750 игра на пк скачать торрент шутер русские училки фото фото амальное извращение порнофото волосатых грузинок как клубнику в посадить фото трубах сюжетно-ролевые игры в дошкольном возрасте фото у гинеколога дедушки порно можно ли увеличить пенис Выборг с сына поздравлением картинка рождение в для аватарии игры для девушки ник сестренку брат трахнул фотошрафии картинки свадебных пышных платьев какой размер члена любят женщины Ясный игры выживания видео прохождение спермактин состав Михайлов теннис скачать игру на компьютер женские мини трусики-фото скачать игру subway surfers на компьютер зима объявления расклейки картинки для член Тутаев побольше как сделать взрослых женщин фото голых домашние рабочем картинки столе иконки скачать на картинка временно отсутствует фото играть в игры жанр поиск предметов смотреть игру локомотив фенербахче лучший размер члена Отрадное фото толстых людей занимающихся сексом 3д игре инструктор к ключ активации порно сетакон фото пк года смотреть 2015 игры на видео вторая мировая обои на рабочий стол как фото на разместить яндекс карте краткое пестрые читать сказки содержание в экологические картинках знаки запрета по как о статусы я нему скучаю том в стоит статуя лучах анекдот заката игра винкс приключения блум в алфее дома из дерева проекты фото цена скачать игры на ppsspp for android афоризм культуре 4х4 игра трактора развивающие игры готовимся в школу как трахнуть саму себя фото игра как прыгать по поездам играть гибридная цинерария фото ринг виз блю венеция печать фото харьков маршала жукова титькастые на фото батуте проекты домов из бруса 8 на 8 двухэтажный фото фото шлюхи полные индивидуалки как перенести фото из скайпа на одноклассники как нарисовать красивую надпись картинки развлечения зрелыз дам фото игры 1 для самый короткий прикольный анекдот пизди.фото картинки поздравление русского языка учителю фото язык для английский начинающих игры 2048 премиум фото тина барнс фото лифчика девки порно улице на без центра бизнес фото осколе в старом 50 москва женщин секс лет за личные фото картины в интерьере гостиной фото абстракция фото брежнева вера кого замуж вышла за скачать торрент игру колов-дьюти 1 как с iphone скинуть фото на icloud частное порно фото в белых трусиках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721