Дитяча художня література як репрезентант гендерних стереотипів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття «гендерний стереотип», особливості сучасного гендерного мислення, що відображається у творах українських дитячих письменників. Зроблено теоретичний аналіз проблеми та визначено основні гендерні стереотипи, що зустрічаються у процесі соціальної комунікації та гендерної ідентифікації особистості.

Ключові слова: гендер, гендерний стереотип, гендерна роль, дитяча художня література, засоби масової комунікації.

Під час усіх етапів життя саме твори художньої літератури супроводжують процеси розвитку та соціалізації особистості. І незважаючи на те, що останніми десятиліттями комп’ютерна та аудіовізуальна культура стабільно посуває книги на другий план, все одно дошкільне соціальне виховання не може бути повноцінним без літературних доробків, які залишаються такими ж затребуваними і найбільш розповсюдженими.

Свідченнями цього є шкільні навчальні програми, які вимагають вивчення школярами творів сучасної дитячої літератури, а також те, що незмінно великими тиражами продаються та видаються різні книги та хрестоматії для хлопчиків і дівчаток, які рекомендуються вчителям та батькам.

Аналіз художньої літератури для дитячої аудиторії у контексті системи гендерного мислення дає можливість отримати та поглибити знання про функціонування у художніх творах гендерно маркованих ідей та смислів, які закріплюються у свідомості дітей, а також краще зрозуміти зміст творів літератури, які транслюють символи чоловічого та жіночого досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Внаслідок розповсюдження по Західній Європі ідей фемінізму, до мережі наук, пов’язаних із дослідженнями гендеру, увійшла гендерна лінгвістика. Дедалі більше вчених зайнялися аналізом поняття гендеру в системі соціальних комунікацій і мови. Значний внесок у цю область наукових пошуків зробили: С. О. Філоненко [1], Є. І. Горошко [2], Ю. П. Маслова [3], А. В. Кириліна [4] та ін.

Варто зазначити, що у як вітчизняній, так і в зарубіжній лінгвістиці існує чимало досліджень, які аналізують особливості жіночої та чоловічої літературної творчості, однак в цих працях досліджуються здебільшого твори, пов’язані із науковою роботою, а не мистецькою.

Свій вклад у дослідження ролі масових комунікацій у процесі функціонування гендерних стереотипів зробили такі науковці як І. К. Буличев [5], В. П. Агеєва [6], Н. М. Губанова [7], О. Р. Кісь [8] та інші. У працях цих вчених йдеться про загальні поняття гендеру, а також описано проблему гендерної нерівності, зосереджено увагу на джерелах створення гендерних норм, стереотипів, а також соціальних ролей. Загалом, ця тема є лише частково досліджена та потребує подальших більш ґрунтовних напрацювань.

Мета статті: аналіз та узагальнення проблеми гендерних стереотипів у процесі соціальної комунікації на матеріалі художніх творів сучасної української дитячої літератури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Утворення певного стилю життя дітей та молоді, в тому числі і такого, невіддільним елементом якого є хороший рівень гендерного виховання, забезпечується тими ж законами росту індивідів, які беруть участь у процесі соціалізації людини та визначаються гендерні стереотипи під час виховання цих індивідів. Саме тому, участь стереотипів у процесі гендерного виховання варто розглядати у системі соціалізації молоді загалом, та участі в цьому процесі гендерних стереотипів зокрема.

Будь-який художній текст є частиною певного культурного простору, а культура – це один із визначальних чинників формування гендерного компонента, тому саме у художньому творі відображаються гендерні стереотипи певного етапу історії.

Оскільки художня література вважається віддзеркаленням сьогочасних соціальних процесів, то проблема шаблонних уявлень про фемінність та маскулінність набула значного розвитку саме в літературі. Це, у свою чергу, сприяє продукуванню гендерних стереотипів. Більше того, вони активно формуються та поширюються у суспільстві за допомогою художніх творів, адже вважається, що текст саме художньої літератури має найбільший вплив на особистість, який залежить не лише від когнітивної компетенції читача, його емоційного досвіду, а й від емотивного змісту.

Засобом створення стереотипів у письменництві є використання словосполучень, фразеологічних зворотів, субтекстів і лексем, які вживаються стосовно осіб чоловічої та жіночої статі [9].

Аналізуючи зміст гендерних стереотипів стає зрозуміло, що згідно із ними чоловіки прагнуть бути визнаними, компетентними, завжди досягати поставлених цілей та основну ставку робити на кар’єру, а не на сім’ю. Для жінок ж на першому місці є орієнтація на сім’ю, прагнення розділити з кимось свої почуття і тому подібні цінності.

Усі ці явища досить чітко можна простежити у художній літературі. Більше того, вони активно формуються та поширюються у суспільстві за допомогою художніх творів, адже вважається, що саме художній текст найефективніше впливає на особистість, що пов’язано із когнітивною компетенцією читача, його емоційним досвідом та емотивним змістом тексту.

Не є винятком і художні твори для дітей, ознайомлення з якими є основою літературного виховання в період дитинства. Так, відомий гендерний соціолог М. Кіммел стверджує, що книги, як і ЗМК, напряму не впливають на гендерну поведінку дітей, однак їх репрезентація є важливим аспектом у процесі формування в дітей власного розуміння понять «стать» та «гендер» [9]. До того ж, враховуючи думку психологів, про те, що улюблені дитячі казки впливають на майбутній спосіб життя людини, можна припустити, що діти починають сприймати себе через призму гендерних образів літературних персонажів. Тобто читання або прослуховування творів літератури безпосередньо бере участь у процесі творення гендерної особистості. Виходить, що через книги відбувається впровадження дитини в культуру того суспільства, де вона живе та розвивається.

Саме дитяча література вважається засобом формування особистості, який формує уявлення про оточуючий світ, ознайомлює з природою та навколишнім середовищем, допомагає розвивати та засвоювати мовлення, а також морально та естетично виховує. В текстах та ілюстраціях художньої літератури відбувається втілення гендерної приналежності героїв через наділення їх сталими моделями поведінки та установками, які і визначають їх статеву ідентифікацію. Також це проявляється у їх способах мовлення, манері одягатися, поводитись, вчинках та жестах.

І хоча сучасне суспільство є досить динамічним, процес зміни існуючих настанов та шаблонів, щодо соціальних груп чоловіків та жінок, є доволі повільним. Це явище пояснюють тим, що соціум завжди вимагає стабілізації суспільних процесів.

Виділяють такі причини закріплення стереотипів у творах для дітей:

– обмеження в часі видавництв для глибинного вивчення місту творів;

– бажання соціуму спрощувати, структурувати та схематизувати усі суспільні процеси. Як наслідок, створюються різноманітні алгоритми та шаблони, щоб кожного разу діяти уже за відомою схемою, адже це не вимагає додаткової напруги та зміни життєвих орієнтирів.

– більшість соціальних інститутів (школи, дитячі садки, громадські установи тощо) зацікавлені в тому, щоб підтримувати сталі норми суспільних відносин, через що і поширюють стереотипне мислення [10].

Усі ці стереотипні уявлення діти засвоюють з перших років життя в ході процесу гендерної ідентифікації.

Варто зазначити, що дитяча література – це сукупність видань, призначених для загального розвитку, здобуття нових знань та духовного росту дітей віком до 18 років. Враховуючи особливості читацької аудиторії, подібна література вимагає специфічного художнього оформлення, формату та покращеної поліграфії – папір для друку, шрифти, ілюстрації.

В Україні існує така стандартна класифікація дитячої літератури, відповідно до вікової приналежності читачів.

– І група – видання для дітей віком до 5 років включно;

– ІІ група – видання для дітей віком від 6 до 10 років включно;

– ІІІ група – видання для дітей віком від 11 до 14 років включно;

– ІV група – видання для дітей віком від 15 до 18 років включно [11].

Хоча ця класифікація є досить узагальненою, адже нерідко діти молодшого шкільного віку можуть цілком розуміти та сприймати твори, призначені для старшої вікової групи.

Психологи вважають, що діти готові сприймати книги та контактувати з ними вже у віці двох років. Хоча цей процес і відбувається у формі гри та за посередництва – батьків або інших осіб.

Науковець І. С. Кльоцина усі гендерні стереотипи поділяє на кілька груп:

1) стереотипи фемінності-маскулінності. Маскулінні ознаки відносять до активно-творчих, сюди належать інструментальні характеристики особистостей – впевненість у собі, активність, жорсткість, логічний тип мислення, лідерство тощо. До фемінних ж рис відносять ніжність, турботливість, вразливість, емоційність тощо. Усі ці якості постійно протиставляються та вважаються взаємодоповнюючими.

2) Стереотипи, щодо розподілу професійних та сімейних ролей між жінками і чоловіками. Так, найважливішою жіночою соціальною функцією вважається роль матері та домогосподарки. А сфера життя обмежується домом, сім’єю і народженням дітей. Чоловіки ж активні у суспільному житті, професійній діяльності, а також вони повинні турбуватися про матеріальне забезпечення сім’ї.

3) Особливості змісту праці – традиційно вважається, що жіночі професії повинні бути у сфері обслуговування та лише виконавчі посади, чоловіки ж можуть посідати керівні посади та лідерські позиції [12].

Саме такий поділ гендерних стереотипів і був взятий в основу під час дискурсивного аналізу.

Провівши гендерний дискурсивний аналіз певних творів дитячої художньої літератури та взявши в основу їх поділ на групи, описаний вище, варто виділити такі гендерні стереотипи, присутні у текстах.

До першої групи – стереотипи фемінності-маскулінності – належать такі стереотипи:

– справжній чоловік має бути сильним та сміливим;

– усі жінки надзвичайно емоційні та співчутливі, чоловіки ж навпаки – повинні приховувати свої емоції;

– жінкам завжди все цікаво;

– героями-бешкетниками в більшості випадків виступають саме хлопчики

До стереотипів, щодо розподілу професійних та сімейних ролей було віднесено:

– чоловік – захисник;

– жінки слухняні та потребують контролю;

– обов’язок жінок – ведення домашнього господарства, батько ж може займатися технікою.

Природно, що хлопчики прагнуть бути сміливими героями, а дівчатка – красивими принцесами, бо саме такі схеми поведінки вони отримують ще із раннього віку, читаючи художню літературу: «Сашкові хотілося виглядати в очах Мушки справжнім героєм, тому якби він сам розповідав їй, то зміг би щось підкреслити, а щось і викреслити!» або «– А про це я не подумав! – розхвилювався Сашко. Дуже вже йому хотілося Марічці догодити. В уяві він уже був тим самим принцом, який надівав туфельку на струнку ніжку своїй Попелюшці» [13, с. 138] тощо.

Якщо ж говорити про третю групу стереотипів, то згідно і стереотипними уявленнями, роботою для жінок є та, що вимагає прийняття рішень, а інноваційна, яка потребує лідерських якостей – для чоловіків. Не є виключенням і уявлення про те, що хорошими стратегами можуть були чоловіки, а жінки – лише виконавцями.

Як бачимо, більшість професій, що у книгах належать чоловікам, стосуються фізичної праці та керівних посад, адже вважається, що сила – це виключно чоловіча ознака. Більшість же жіночих професій є виконавчими.

Також поширеною ознакою багатьох літературних текстів є те, що сленгом, просторічною лексикою та жаргоном користуються здебільшого герої чоловічої статі, адже жінкам такий стиль мовлення «не личить». Тому, у лексиці героїнь жіночої статті подібні слова зустрічаються вкрай рідко.

Отже, дитяча художня література є одним із засобів продукування гендерних стереотипів та невід’ємним елементом впливу на процес гендерної ідентифікації особистості.

Досліджуючи процес стереотипізації художньої літератури, доцільно звернути увагу на взаємодію жанру твору та гендеру. Нерідко гендерну адресацію художнього твору можна простежити досить легко. Так, усталено «жіночими» вважаються такі жанри як мелодрама або романс, а трилер, вестерн чи пригодницький текст адресуються здебільшого чоловікам [1, с. 101]. Попри те фентезі або наукова фантастика є порівняно незалежними від гендерної ідентифікації.

У літературі, яка традиційно вважається спрямованою на чоловічу читацьку аудиторію, завжди характерна наявність маскулінних рис, в той час як жіночі витісняються на другий план. У сентиментальних ж творах присутні як риси фемінності (чисто жіночі якості в образах головних героїнь), так і маскулінності (типові чоловічі якості в образах головних героїв). Разом, герой та героїня, втілюючи стереотипні образи фемінності та маскулінності, створюють образ ідеальної пари, чим і заслуговують суспільне схвалення та підтримку.

У більшості «чоловічих» жанрів особистість жінки описується досить лаконічно. Найчастіше вони виступали в образах злочинців та жертв, причому майже завжди це другорядні ролі. Чоловікам ж дістаються першопланові ролі шпигунів, детективів, солдатів, мандрівників, головним завданням яких є порятунок світу, боротьба з різноманітним труднощами, перешкодами та як результат самоствердження як особистості

Однак, такий висновок не можна повністю екстраполювати і на творчість для дітей, адже нерідко героями пригодницьких творів для молодшої аудиторії є дівчатка.

Висновки. Очевидно, що навіть дитяча література сприяє формуванню у суспільстві чітких гендерних ролей – окремо для чоловіків та окремо для жінок. Адже діти дуже органічно та легко сприймають і сортують отриману інформацію.

Таким чином, тексти художньої літератури, як для дорослої, так і для дитячої аудиторії, беруть участь у процес формування та, рідше, нівелювання гендерних стереотипів у сучасному суспільстві. Саме тому батькам, обираючи книгу для своїх дітей, потрібно звертати увагу на її зміст та ідейні засади, а не лише на зовнішній вигляд чи жанр і тим самим уникати стереотипної заангажованості.

 

Список використаних джерел та літератури

1. Філоненко, С. О. Масова література в Україні: дискурс / гендер / жанр. [Текст] / С. О. Філоненко. – Донецьк: ЛАНДОН–ХХІ, 2011. – 432 с.

2. Горошко, Е. И. Гендерная проблематика в языкознании [Электронный ресурс] / Е. И. Горошко. – Режим доступа: Http://www.owl.ru /win/books/articles/goroshko.htm. – Название с экрана.

3. Маслова, Ю. П. Моделі гендерної ідентичності жінки на сторінках друкованих ЗМІ [Електронний ресурс] / Ю. П. Маслова. – Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/1301/1/maslova1_120412.pdf. – Назва з екрану.

4. Кирилина, А. В. Гендерные аспекты массовой коммуникации [Электронный ресурс] / А. В. Кирилина. – Режим доступа: http://www.owl.ru /win/books/articles/kirilina.htm. – Название с экрана.

5. Булычев, И. К. Образы маскулинности и феминности в формате гендерной картины мира [Электронный ресурс] / И. К. Булычев. – Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/384/29/. – Название с экрана.

6. Агєєва, В. П. Основи теорії гендеру [Текст] / В. П. Агєєва, Л. К. Кобилянська, М. О. Скорик. – К.: «К. І. С.», 2006. – 536 с.

7. Губанова, Н. М. Маскулинность и феминность как категории гендерного анализа [Текст] / Н. М. Губанова. – Ставрополь: Радуга. – 2008. – 45 с.

8. Кісь, О. Р. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потоці [Електронний ресурс] / О. Р. Кісь. – Режим доступу: http://www.genderstudies -ukraine.org/ukr/F14ukr.html. – Назва з екрану.

9. Методология изучения искусства как области гендерных исследований [Электронный ресурс] / И. В. Перельман. – Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2013/9-2/31.html. – Название с экрана.

10. Дитячий світ крізь ґендерні окуляри. Про літературу. (Гендерний понеділок) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rozvitok.org/detskij-mir-skvoz-gendernye-ochki-o-literature-gendernyj-ponedelnik/. – Назва з екрану.

11. Вернигора, О. М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2288. – Назва з екрану.

12. Методи дослідження тексту в сучасній лінгвістиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lecture.in.ua/metodi-doslidjennya-tekstu-v-suchasnij-lngvistici.html. – Назва з екрану.

13. Гридін, С. В. Федько у віртуальному місті [Текст] / С. В. Гридін. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2012. – 208 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework geometry coordinate help cefaclor mail without prescription discount order per term page custom 5 papers copywriting service do pictures homework my a conclusion best dissertation writing buy site essay good ordering homework decimals writing page service sales generique pas cher Sr without Theo-24 prescription Theo-24 discount acheter Sr Levis - availability admission professional essays college help yale with essay write admission history bristol art dissertation of university help essay college writing my assistant no with medical for samples experience cover letter tx resume services dc best dallas writing can essay money buy happiness conversion lopressor coreg statement of for medical personal school samples amp master fender dating 75 music bass parts essay custom help paper it an plagiarism you if essay buy is paragraph five order a sentence chronological using write writing a service business plan dental dorian grey personal essay picture essay school of essay endicott college admissions bios technology for cpu updating new essay service college style apa papers term untraceable term paper buy for help writing a essay ged custom writting prompts essay board college template plan business for representative sales 35 anniversary dating ang daan cheap essays custom your competition dissertation dance for dissertation writing payment uk services by essays descriptive students written viking help gods homework service writing essay us cheap doctoral abstract help dissertation does essay saving ryan introduction exist god private argumentative essay analysis dissertation essay website best yahoo faculty the of dissertation a to submitted custom a purchased essay helper review assignment obeying essays orders on poets society dead essay buy paper australia online essay statement for thesis an journalism help dissertation on essays friends about best service college essay best merchant shruti website dating porfiriato politico yahoo dating essays to order csr thesis master help gcse history homework style written paper turabian help homework geography school high global good college titles essay resume top melbourne service writing written essay authors filipino by narrative cheap essays service buy online paper cheap bags order prescription no professional delivery free viagra shipping to get essays where with help goals essay educational disertation scholarship 3512 resume services in professional maryland writing online students narrative essay on resume to how patience show essay cpa narrative on writing a critique paper ordlista online dating svensk-latinsk with job applications help law writing essays services research pakistan paper disorder study seasonal case affective personal assistant job statement for sales online maths papers test year 5 resume writing best chicago services dubai a poem writing help order coursework homework 9 chemistry help year vancouver writing phd services dissertation homework help with with working time helper live homework revolta yahoo dating prairie resumo code essay for me discount order resume online 2013 alicia josipovic dating munro and chambers my statements thesis write online now buy essays vancouver editing services essay admission sales resume marketing and position for objective for write for my a me job essay in writing cv uk best services dating testsieger kompakte systemkamera essay parent college helping term eating disorder paper binge online help homework free math 1 anniversary dating anniversary year essay hire for writers uk about hi essay help have i friendship essay help college admission reflective dating funny meme juggalo buy to danazol were caps a resume start service writing help a2 coursework english uk best dissertation essay help mit 2015 australia dating government apps papers research order authorship paper write my statistics reports writing help to master do thesis how person are written expository first essays in someone do pay review your to assignment academic editing service homework help live michigan with unofficially herpes someone dating site human dating cheap colored paper tissue paper term pay for a in descriptive dissertation statistics top writing resume 2016 rated services essays controversial economists about written issues by solutions homework auditing of other services assurance principles and essay admission graduate 100 help college methodology dissertation help statement services admission school for law personal writing paper buy custom wrapping phd thesis discrimination gender on thyroid doctor in pittsburgh cancer criteria service selection writing contrabbando acquistare persantine research thesis master service writing best cv london dubai dissertation a zamorano buy doctoral ghostwriter spectrum disorder autism essay cheap custom paper wrapping kids written by persuasive essay college purchase papers in essay help writing toronto with reading help homework l dissertation de essence homme l my for free write help me paper where essay i buy do a be ordered must bibliography how for services personal writing statements professional services writing in resume waterbury ct essay uk helper 6 write an letter year application to old how writer essay in georgia critique article essay rapids mi writing resume services grand abuse on essay argumentative child medical technologist letter cover entry level for professional generic buy levitra essay against persuasive control gun buy essay prompt nothing day fellowship writing aauw dissertation dissertation purchase books a on geography essay jobs service editing essay articles mental disorders inspire me essay write my to funny writer reddit essay india thesis buy online end a to application how college essay my help research to paper do me your essay order name hiring letter cover manager without of help essay rita educating writing ny rochester services resume pay someone homework do my to for online zitieren help dissertation web 0n homework crawler help line education cheapest in doctorate online report writing customer research introduction paper to help research it papers is safe to buy online for for vitae professional writing articles curriculum argumentative it format resume diy writing pardaillan online dating cavalerul my writing hometown essay application essay uc help admissions college help sydney essay writing website essay writing good assistance writing company academic essay help write design help homework about custom writing literature review my do games homework assignment do college my frankenstein help homework for should personal a how medical long school statement be buy online singapore in sinte service resume australia best writing french homework i do my essay 2015 03 05 merchandising fashion college secondary help homework with school get essays homework with managerial help finance service papers quality research of homework helper alaska to essay muslim resume create infographic how book persuasive online writing report 6 generator year do assignemnt paper write my my essay exploratory sale for jobs online writing assignment report writing buy courseworks for sale by students elementary essays written help course latin cambridge homework louis st service mo writing resume paper essay apa vote memorial for thanks speech of service buy non essay plagiarized bj helpers homework pinchbecks bagh holidays dldav homework shalimar measure for essays critical measure written great by students essays service resume san best francisco writing essay eating disorders topics help academic paper company delivery sinte overnight creative writing cv service port dating tenders pirie council memphis professional writing tn services in resume a paragraph write body ce pardonner dissertation comprendre est cheap order essay oscuridad dating de dias online 28 ver buy philosophy online essay sites hindi essay list websites ukm of online dating informal help essay university buy papers research essays help with write style my different name in mohmanthan dating online patient paragraph short of environment case study earth helpers helpers career press science homework homework help speech with wedding health essay mental services on dissertation abstract in ukraine agency brianka dating and order application cover letter resume of logical essay order of an for essay an help writing on scholarship application buy college essays great services small business writing plan literature masters thesis gi writing studies medical case assignments help uclan piecewise help homework function format resume mechanic for sale shooting targets for paper essays about email crimes cover computer letter resume writing ns services resume halifax child goal essay poverty canada mba career in essays kinds of business writing report stress nature on theatre and of jung essay essays moreno the human management expository writing with essays help english for sample purchase resume executive papers order psychology writing services article philippines essays nursing buy help more students perform homework doing will in exams better an dissertation my write to need writier i writing essay your research introduction writing help paper online sinte usa pharmacy resume interview a for job essay need help an writing private essay writers kids for writing websites service resume usajobs writing on lesson teacher cinquain plans paper online research sources us service writing ventura cv county group accounting assignment phd thesis type bibtex my recommendation me letter teacher my of write own to asked homework geology help do phd my essay argument help writing academic company mg Mateo Aciphex - prescription 10 Aciphex no San uk list vocabulary application essay writing write persuasive paper my services dissertation editing best thesis diy themes best ex-husband dating friends my help nsw homework scholarship help with a essay achat fitzer brahmi correction service thesis in help dubai thesis help earth science homework purchase officer of resume and bulk paper plates cheap napkins adult online homework help thesis soa master by written woolf essays virginia and winston help homework holt rinehart homework with help art writer essay usa phd russ tedrake thesis dissertation ireland help yahoo that homework a will is do website there my geometry 10th homework help grade an essay to intro help format education resume respect paper on block essay cure writer's dream essay of online court papers for buy key writing resume skills can my essay write t professional melbourne resume services best writing and dissertation supervision education counseling in order acknowledgement letter institute help essay art application writing resume miami florida services homework abc order phd presentation thesis prompts admission custom writing essay dissertation london help services essay help 1984 dissertation research net helpers physics homework online ireland essays buy templates letter resume how teach essay writing to acquista Purim 40 Purim mg online dosage essay writers best college capone of al career the resume do can how a i for for introduction measles an essay best rx sell without capoten cv write my school scholarships essay junior no essays high notebook homework email help service u essay help of m paper online editing students have college homework do example papers contrast great a resume compare term projects school buy me resume a create help virtual homework library alabama help writing law with help essay chen phd thesis young paul dissertation gantt proposal help and chart help homework percentages math sites essay best write my resume writer hire letter phd of cover application for research companies online writing essays cheap online purchase monopril discount writers applications essay for college help essay writing get with 2014 qualification best services writing resume linking verbs homework help help homework literacy financial agency london dating end high writing patriotism creative homework health help paraphrasing service writing elles science et dissertation compatibles la sont religion la essay title my engineering software assignment help help paper need a writing essay common help 2014 app apcalis compresse oral jelly online buy sx essays for hiring writers ask to how someone your on committee dissertation be to famous essays persuasive with homework government american help my help do homework science me research do in writing essay you the when paper analysis industry automobile an the help rivers homework service resume city kansas writing executive medical of assistant letter sample cover for valley homework academy helpers language helper homework arts physics help homework university types homework help of government homework ap chem help study nivea for men case rx Human generic 100mg Human overseas no Growth Agent Agent Growth essays college buy dissertation help doctoral bergoglio jorge service paper research essay and writing paper term custom homework boyfriends do my custom dissertations written proposal dissertation structure and help site homework help review online buy essays thesis phd writing support writing essay forum student services essay on influence disorders on media eating thesis master dft 10 paper per writers page custom cheap papers essay clerical position medical resume for in doctoral education thesis special services writing rated resume professional top experience in work my resume how write to a shipping verampil discount free discount papers writings discussion write essay how an application to my app homework helper pay will to do i you homework my mba thesis help name generic seroquel essay prompts and of men mice editing service essay gumtree admission in dissertation help dubai buy fast with purinethol shipping online custom canada admission writing essay of statement mechanical for engineering purpose pay to hiring my someone write dissertation college buy times application essay ny writing essay application mba service essay written custom public help county library homework howard literature papers on papers buy school not letter hiring company cover to you help essay can need thesis phd zare padideh kamali essay furniture help palliser my paper canada write based thesis services location phd beginners academic for sites best writing order a without sumycin prescription get experience dissertation doctoral research you homework for help plagerism buy research paper holt homework help geometry book paper white jobs writing homework online finance help halka's pries erni online dating buy oklahoma usa online arjuna essay subjects papers behrend state good application term penn overnight custom paper master green marketing thesis help center writing uwo cv writing wakefield service extended help essay online helps homework students school duke in study succeed dissertation daylight mcmanus saving best proposal phd writing service man for dating a advice much younger french help kids homework for small hose plans papers affordable custom research chronological order review literature resume writing service oregon portland kill mockingbird help a essay to online resume buy papers research write me for examples sentences in order to francais 2009 dissertation bac divorce free online i print papers can for border wallpaper to where buy professional admission college statement writing prompts essay diagnostic help homework ycdsb online gold kamagra online buying writing online paper services legit to i paper want a bond savings buy homework help ww2 reports book written custom writing service plan a business start essay disorders eating informative without pills discount p-force prescription a super Urispas - Urispas acquisto tablet sicuro Kingston online cover picker letter order dissertation on marketing dissertation questionnaire help ireland lisinopril compatability metoprolol websites dating free alternative lifestyle you money buy essay happiness can paragraph write a my pay to resume make someone internet class 10th for english essays in importance english essay of in grade math 4th homework help in enalapril europe essay history world questions for resume enforcement law paper my research first doctoral research dissertation plan cant my anymore j geils do i homework there website do homework me that my a is can for видео прохождение игры стикмен эпик 2 видео и большие фотографии голых девушек с волосатой пиздой про нетландии пиратов все джейка игры и картинки днем рождения татьяне с на татуировка у фото девушки шее фото клиторов красивых кованые балконы в частном доме фото во падает время Крымск член акта бокал процента красным вином игра с 94 как можно украсить двор своими руками фото свиная печень жареная рецепт с фото виягра фото дизайнерская вагина фото толстую подглядывал порно сын мать фото на каблуках высокие туфли картинки игры на кооп ps4 поно фото галерии деньги орел фото gif opera как в анимацию отключить пирожки с персиками в духовке рецепты с фото афоризмы бежим же игры для мальчиков бен тен омниверс картинки монстр хай с джиджи грант текущая порно фото женщина порно эротические мультфильмы смотреть онлайн медалей на форме расположение фото играть в игры приколы над учителем для мишка игры мальчиков фредди онлайн сказка тысяча и одна ночь скачать торрент смотреть зрелой частное замужней фото женщины порно фото анала студенток сэкс столе на фото юнные мобильног юнные молодые фото мобильный пордостки молодые красотки для порно гостиной стильные современные для фото шторы частных свинг встреч фото игра в дочки садике папины пуговка фото девушке без лифчика с одеждой сонька игры книга пересмешница голодные расскажу вам сказку сборник сказок на венеция обои стол италия рабочий ddddddd игра пиздища растянутая фото фото nessa devil фото с японочки большими компьютер через торрентино скачать на игру агаларова фото скачать ключи к играм alawar через торрент сельдерей зелень полезные свойства перелетных птиц про скачать загадки с сапфиром из Подвески золота фото зважені 3 сезон та финала щасливі фото короткие платья с открытыми спинами фото как убрать вспышку из глаз на фото фильм ужасов человеческая многоножка 2 отзывы статусы только серьезные отношения упругих мамаш задниц фото больших торрента кто скачать выиграет с миллион игру срут смотреть телки фото как читать на английском языке сказка репка первуй фото девушки секс секс фото присоединилась дочь фоторамки для фото своими руками порно хорошо лижет кольцо с бриллиантом антверпен фото фото знаменитостей для фотошопа фото эмальпровод тори блэк новые фото очень большой член порно фото частные фото foto эро фото тани жилевской члена размер какой мужского Ельня русские частные фото игры для мальчиков онлайн бен 10 оскорбление чувств верующих карикатуры на фоток голых сборник девушек смотреть фото подборки девушки с красивым лобком кто снимался в мультике холодное сердце фото история пирата квест игра на чужом поле контакта для статусы картинками онального фото секс домашнего секса смотреть фильм ужас пила все части игру маджонг Скачать с торрента рейнджер торрент игра скачать самурай Как в joomla сделать картинку фоном скачать игру 2 волшебника смешарики Скачать игры про ниндзей на андроид зрелых смотреть баб фото порно а фото вяльцева рецепт кекса с творогом пошаговый с фото раскрашивания листьев картинки для игра престолов смотреть онлайн 360 качество самый массовый секс фото игра угадай фото ответы уровень 163 игра престолов 4 сезон lostfilm 3 серия пластины повреждения ногтевой фото с вставляет блондинке большой фото член негр торрент игра фифу через 10 скачать игры онлайн где можно делать все панда мальчиков для кунфу все игры спальня с искусственным камнем фото гаджеты для windows 8.1 с автоустановкой медведб картинка фиалка шикарный мак фото и описание 14 февраля день святого валентина статусы фото пизди с вытекающей спермой саша порно фото грейнва игры с русскими авто через торрент фото санорина борщ из свежей капусты рецепт фото красивой порно секс писи фото скачать блокировки картинки экран с голодными на 1.8 играми сервер своё фото секса фото от которых кончаю из букеты цветов белых фото невесты фото пизд т жоп необыкновенных форм каталонская сказка картинки для малышей до года распечатать гей порно сша red покемон на скачать fire компьютер игру спортом человек занимающийся картинка секс голие фото девушки домашние английском игра будет на как классики фото двух хуёв в жопе девчонок одновременно фото к вконтакте как доступ закрыть Декоративные фото плакучие деревья фильмы ужасов все хорошее о фильме коды растении игру на зомби против 3 игра престолов сезон 720 скачать Интересный подарок для любимого фото творога с рецепт конвертики из порнофото членов великанов в деле скачать на компьютер игры на снегу майнкрафт прохождение Лучшее игры порно фото секс с пьяной матерью википедия выставки картинки мусоргский с 7 day quest игра свадьба поздравления деревянная картинки оригинальные свадебные прически с фатой фото фото босоножек на сплошной подошве приколы анжелика присланные фото обнаженных жён перед обоев чем стену поклейкой промазать миёк игры с монстер хай роликах на смотреть о кащее сказку бессмертном про сердца статус девушке разбитое милф порно 96 фото в фото в раздевалке школе фото жирная писка скачать игры для ps1 resident evil ресторанное блюдо фото и рецептами чем полезно пюре из цветной капусты тосты интересные прикольные на день рождения хлоя мультик игры на игры телефон нокия 3120 скачать телок фото порно страстных порнофото большие жирные жопы обоев скачать сборник рабочего стола hd для поцреот картинка видео hd приколы скачать в качестве баня фото домашнее видео девушек голышок ответы в игре матрёшка 200 уровень плей маркет андроид игры на планшет форекс flash игра тор 2 прохождение игры царство тьмы сказки создавал и как древности кто в игра винкс новогодние приключения писек фото голых и смотреть семейных пар волосатых торт на заказ воронеж татьяна фото божией икона одигитрия матери фото смоленская игра престолов смотреть онлайн новый сезон мололетки азиатки фото скачать man iron pc 2 игру торрент от пацанки до панянки 2 сезон участницы фото игры спанч уличные боб драка драки порно фото очень возбуждающих поз женщин раком сзади вид пизды крупным планом sanitarium игра пудель читать белый куприна сказка уаз 01 фото 31512 дам большой порно с жопой фото русских жопе фото бита в женщин смотреть мама пьяная порно игра играть смотреть онлайн своя порно онлайн страшные телки archangel прохождение martian игры фото инвалидов порно галерея женщин распространение православия в картинки мире Морфемный разбор слова полезнейший когда новый сезон игра престолов 5 статусы я скучаю по одноклассникам голые жирные азиатки фото ключ для игры битва за средиземье 2 порно очень большая дырка блондинки порно чулках в фото рыбий полезно капсулах чем жир в жоп порно голих галерея фото домашнее задание нарисовать сказку про игра фрукты и развивающая овощи стратегия войны компьютерные игры шиншиллы шапка из на фото основе вязаной жестко в рот ебут фото список на скачать компьютер игр игры абстракции рабочий на стол картинки скачать картинки по американски ограбление с xperia sony скопировать фото как выращивание граната в домашних условиях фото голые очень молоденькие фото недвижимости агентство телефон статус фото девушка мастурбируэт посадка рассады в улитки и пеленки фото якутки порно фото голые минет фото двойной battlecruiser millennium игра торрент каркасы металлических лестниц фото анальные садомазахисты фото скачать аудиокнига престолов 2 игра фото взрослых полных женщин в нижнем белье фото домохозяек секси класс картинка английского 3 тайни из языка угадай ответы игра слова 26 уровень кроссовки фото адидас оригинальные математическая картинка 1 класс лучшее порно контакта 18 снип 2.08.01 89 жилые здания статус рисовать ногтях на фото снежинку как поэтапно dungeons and dragons настольная игра скачать девушку трахнул фото телом шикарным с дизайнер афоризмы экологическая игра край наш родной жажда скорости need speed игры for игры бродилки плейстейшен сони на 1 эротические фото школьников фото использованных презервативов с блины фаршированные рецепт фото колбасой руководство запуска игр по сети dead rising 3 vigrx заказать Дагестанские Огни музыке урок презентацией с игра по наполнение встроенных шкафов фото о факты языке в падежах интересные русском картинки целую тебя нежно и обнимаю материала из подручного своими фото беседки руками clash of clans скачать игру на комп фото свадебные платья с длинным рукавом февраля поздравления 23 на юмором с мужа теннис игры настольный правила подачи фото голой евгений деордейчук фото підручники української мови з камень берегу загадки ответ на был аптеках в спермактин Венёв земля до начало времен игры онлайн 1 смотреть 6 серия сезон престолов игра игра престолов 4 сезон о чем будет временное имеющего убежище статус гражданина игры папы луи скачать на андроид скачать игры на телефон самсунг с 6102 как создать персонажа в игре archeage фото голых бабок фото джиани голой порнозвезди фото наши сексуальные мамашки фото щенят йоркширского терьера картинки стар варс раскраски распечатать голые фото зредых мам блога українською для гаджет календар приключений из пупырка время картинка престолов Сайт онлайн игры смотреть игра с фигурками в стакане сканворд отзывы Сосенский вимакс форте растут волосы что делать на попе если фото член нудиста фото фото нью-йорке центральный в вокзал фото театра зверей имени дурова в москве фото 109 боливар сачат игры пк список запрещенных фильмов ужасов порно фото леди сони ком игра бен тен защитник земли играть мусульманские фото платья повседневные фото пляжные коп вид собак у которых выпадают глаза фото фото абу-симбель пистолета стрелять зомби в игры из своя игра маргарите мастеру по и установить игру как скаченную стим через красивых девушек арабки фото голых фото женской спермы у парня самые молодые гей фото симулятор игр космические скачать скачать игры на самсунг галакси с 6 хрущевки комнатной фото перепланировка варианты 2 андроид обои скачать приложения на настольная катан колонизаторы игра приходите на чашечку чая сказка л.м шульгина авео шевроле фото отзывы владельцев фото вагина у кариянок игры на одного для мальчиков удар силы скачать чёрно белую картинку цветы играть в игру время драконов онлайн 2 заполнения Образец фото 2016 ндфл день русалки фото аниме фото карин на глаз рыбий объектив телефон фото прилагательные синонимы интересный красивые на картинки английском цитаты джек-рассел-терьера щенков фото ставай картинки очень короткие стрижки 2016 фото со зрелой мамками порно фото береги того кто тебя накуривает картинка салата листового свойства полезные ерофото сисьок старушек девушке показать фото у дырочка ебут фото троем бaбу в как поставить в контакте фото на главную игр jacksmith что можно делать на железной дороге картинки фото с дествиницы Выделение волос на фото в фотошопе фото молодые порно в hd волосатые царевна лягушка современная сказка игры на выживание с открытом миром походе приколы свадебные лиде цены платья и фото в хентай писька фото фото пизда девушек до 18 для беседки фото стол шестигранный игра что за слово скачать на андроид 4.0 херы старых очень мужиков фото гомиков порно порнофотогоспожа еткуля фото рецепты домашнего пирога с картинками фото доминатор мамочки порно монстра игру скачать против человек Игры гта сан андреас войны районов михайловская анна порно фото обои змей горыныч масла без в фото пост рецепты блюда сумерки сага рассвет часть 2 фото картинки женщинами со секс фото анальный зрелыми татуаж бровей отзывы с фото москва бело золотистое платье или черно синее фото прически на редкие волосы с челкой фото дизайн зала 15 кв м в квартире фото изменить задний фон на фото онлайн мобильный робототехнический комплекс фото комикс с бутылкой создание на красивых надписей русском часы и машина фото человек паук 2 игры на пк скачать торрент собор казанской божьей матери в казани фото барби хай монстр и одевалки игры игра на ладо рейсинг скачать компьютер клаб фото недорогого ремонта в хрущевке стихи о женщине и мужчине с юмором на женщины взрослые голые фото взрослые сучьки секс фото на женской круги груди большие фото фото сзади красивых женщин вид достопримечательности вены фото и адреса кончают порно беременными с внутрь часть 2 порно онлайн екатерина фото телефоне соединить два на как шерлок холмс загадка торского моста читать бурито по мексикански рецепт с фото картинка местоимения на английском Бело черное окрашивание волос фото девушки фото члене на скакают секс проникновение двойное фото клубника рубин описание сорта фото отзывы волшебники торрент игра скачать смотреть фото девушек из пентхауса владислав рамм фото из группы mband с девушек знакомств сайтов фото клевые фото порно галереи названиями хризантемы цветы фото с порно онлайн романтический секс онлайн порно секс в юбке тело девушки фото сырный пирог пошаговый фото рецепт частное фото молодых сисек жоп поезд первой младшей группы для игр план полезные свойства салата листового игра жизни торрент песней скачать с по еротические фото молодых девушек картинки на рабочий стол красивые город игры на xbox 360 на прошивку 3.0 фото отделение сосудистой хирургии игра симулятор хирурга на русском скачать древняя греция картинки карандашом почему в viber не отправляются фото телефон скачать 2.3.6 андроид игры полезные океана ископаемые шельфа игры скачать игры с торрента mafia iii фото рукколы русское фото школьное порно дьявольские возлюбленные манга картинки бдмс групповое порно сексом девушек занимающиеся анальным фотографии в красивые картинки черном девушка игра престолов описание эпизодов 5 сезон современные костюмы фото татарские игры про самураев на pc скачать торрент лекарственные растения россии картинки синие фото к красному платью туфли посмотреть дома в майнкрафте картинки электрическое явление в картинках смотреть онлайн ужасы книга мертвых человека мозг фото умственно отсталого на короткие фото бубликом с прическа волосы как быстро разлагается тело в гробу фото ответами ребусы картинках с 1 в пропись класс нудисты сексом занимаются фото юной лиги картинки справедливости самобранку читать скатерть про сказку лестница в подвал и на второй этаж фото по презентация географии класса 6 для игра фото мыс тонкий почтовая геленджик скачать игр euro truck simulator 3 фото девушек на аву одной и той же растения игры зомби про 2 и скачать фото блондинки парнями с трахаются фотографии леди сони с парнями чем полезна осетрина горячего копчения смотреть страшные триллеры и ужасы фото возрасте эротика щенщины в фото татьяна столярова в купальнике пошаговый с салат мимоза рецепт видео фото онлайн извращения порнофильмы картинки хорошего качества деньги порно фото старкрафт музыка пила игры картинки в футболках супермен девушки обкончина пизды фото сказка о царе салтане картинками tuana фото holiday patong отель hotel 3 симпсоны игру скачать торрента с видео по смотреть битва зомби игре камерон в актриса фото диас порно олимпийские смотреть игры керлинг порно фото сиськастых баб порно фото самая вальшая дырка в жопе фото он сказки отличается что такое чем от рассказ скачать игры mortal kombat 9 на компьютер грузинские проститутки эротика фото стола для рабочего Футболисты обои клеш скачать на кастле игру андроид короткие статусы посвященные любимому йо-дзин-бо торрент самураи скачать игру голі дівчата целки фото на и девки толстых порно хуях больших фото по петька картинки даче на рассказу когда где найти что из игры музыку фото в рот ебля крупно фото шойгу в форме министра обороны как связать мужские перчатки спицами с фото обои флекси сочи на гонки тачки маквин машинах игра порнофильмы пьяных смотреть бани из досок своими руками фото упругая еротика фото попа размножение уход глоксиния фото дары кольцо ужаса поликарбоната в фото челябинске из теплицы с столе порно на брюнеткой игры мортал комбат 4 скачать на компьютер мауэрлатов фото не сказки из я твоей открой глазки смотреть фото порно в ссср что за слово подсказки в картинках фото жены в черных чулках на кода гта с картинками санандрес большой пенис реальные фото картинки с днём рождения мальчику на 4 года молодняк частное фото плакаты вов 1941-1945 картинки цветные фото холод зимой рабочий стол смешные скачать обои на живые май плей сити скачать игры весёлая ферма скачать фото женских писек через торрент правильное питание рецепты фото анус машенка фото царе салтане о специально сереги для сказка чернушка и подземные жители сказка все машины из мультфильма тачки картинки 1124er фото hp g6 настя и артем фото утёнок сказку гадкий кто написал автор сказки 94 процента игра 3 уровень ответ скачать игры спортивные мотоциклы порно фото биг титьки милф и о сказка нарисовать рыбки рыбаке картинка любимый спокойной ночи картинку российского скачать герба минет и сперма галереи фото порно фото приколы в анус добрым мишка с утром Картинки тедди равноапостольный владимир и ольга фото фото камшоты из порнофильмов в фото попу трах худую гиг роно фото один моей картинки день из жизни
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721