ГЕНДЕРНИЙ СКЛАДНИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В КАНАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

О. О. Костюк

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

Гендерний складник  у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді

У статті проаналізовано досвід Канади у введенні гендерного складника до вивчення курсу «Англійська мова та література» у канадській старшій середній школі. Установлено, що гендерний складник широко представлений у темах, які розглядаються на навчальних заняттях із означеної дисципліни. Представлено ефективні методи та форми роботи, які застосовують канадські педагоги з метою підвищення гендерної культури молоді на вказаному предметі. З’ясовано, що значна увага приділяється подоланню гендерного розриву у навчальних досягненнях хлопців із «Англійської мови та літератури» як гендерно-сензитивної дисципліни.

Ключові слова: гендер, гендерна культура, гендерний складник, англійська мова та література, школа.

 

Гендерный компонент в процессе изучения английского языка и литературы учениками в канаде

В статье проанализирован опыт Канады относительно введения гендерного компонента в процесс изучения курса «Английский язык и литература» в канадской старшей средней школе. Установлено, что гендерный компонент широко представлен в темах, которые рассматриваются на занятиях с указанной дисциплины. Представлено эффективные методы и формы работы, которые используют канадские педагоги с целью повышения гендерной культуры молодежи. Определено, что большое внимание обращается на сокращение гендерного разрыва в достижениях мальчиков с «Английского языка и литературы» как гендерно-сензитивной дисциплины.

Ключевые слова: гендер, гендерная культура, гендерный компонент, английский язык и литература, школа.

 

Gender Component in the process of studying English language and literature by canadian students

The article presents Canadian experience related to the integration of a gender component into the compulsory course “English Language and Literature”. Based on our analysis of this subject’s curricula in different provinces and territories in Canada, we concluded that the gender component is widely and explicitly presented in a versatile range of topics. For instance, modern legislative framework related to the status of women and men, social and economic status, ability/disability, race, religion etc. in different historical periods; gender roles transformation; contemporary life of men and women in Canada and in the world; gender identity and gender socialization; female and male ways of knowing; gender stereotypes, gender analysis, discrimination (sexism, racism, ageism), violence (psychological, domestic, physical, bullying) and their impact on a person and society; healthy relationship, gender-inclusive language; gender equal career prospects; gender-equal division of domestic labour in family, etc. In addition, the article presents methods and forms of work used by Canadian teachers at their English language and literature classrooms to enhance gender culture of the youth. Moreover, much attention of Canadian pedagogues is paid to the gender gap closure in the achievement of boys in the course “English language and literature” as a gender-sensitive subject.

Key words: gender, gender education, gender component, English language and literature, school.

 

Постановка проблеми. Становлення відкритого громадянського суспільства в Україні,  продовження демократичних реформ,  інтеграція держави у світове співтовариство зумовлює необхідність уведення гендерного складника до навчальних предметів для зближення життєвих перспектив  жінок та чоловіків,  подолання стереотипізації поглядів населення, вироблення нової ідеології виховання молодого покоління на засадах паритетності та рівноправ’я статей.

Для України суттєвого значення набуває вивчення досвіду з уведення гендерного складника до навчально-виховного процесу у країнах, які здобули значний успіх у впровадженні гендерної проблематики в освіту та мають вагомий практичний доробок. Тому особливо цінним є досвід сучасної Канади як прогресивної, стабільної та мультикультурної держави з потужною економікою та соціальною політикою, державною гендерною політикою, високим рівнем індексу людського та гендерного розвитку, дотриманням прав людини та соціальної справедливості для всіх громадян, незалежно від їхньої раси, етнічності, кольору шкіри, статі, освіти тощо.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади гендерної та феміністської педагогіки висвітлено у працях українських (В. Кравець, Л. Булатова, Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Луценко, О. Петренко, О. Цокур) та канадських вчених (Н. Арбогаст (N. Arbogast), М. Аїм (M. Ayim), Л. Бріскін (L. Briskin), Ф. Девіс (F. Davis), Л. Марсден (L. Marsden), Г. Немірофф (G. Nemiroff), М. Новогродськи (M. Novogrodsky). Проблемі інтеграції гендерного підходу в шкільну освіту, впровадженню гендерного виховання та освіти присвячені дослідження  С. Вихор, Т. Голованової, Л. Кобелянської, О. Марущенка, Н. Павлущенко, О. Суслової, О. Сухомлинської,  А. Шевченко, Л. Яценко, Л. Айр (L. Eyre), Дж. Гаскел (J. Gaskell), Л. Деджуней (L. Dagenais), Л. Джуліен (L. Julien), Р. Культе (R. Coulter), Дж. Ларкін (J. Larkin), П. МакЛарен (P. McLaren), Л. Робертсон (L. Robertson). Проблема формування гендерної культури молоді та подолання гендерних стереотипів у освітній практиці знайшла своє відображення у працях як вітчизняних (О. Железняк, І. Іванова, О. Кізь, О. Кікінежді), так і канадських вчених (Х. Блер (H. Blair), В. Іммз (W. Imms), М. Кауфман (M. Kaufman), С. Речни (S. Reschny), А. Ролхайзер (A. Rolheiser), А. Чепмен (A. Chapman).

Завдання та мета дослідження. Метою нашої статті є проаналізувати досвід уведення гендерного складника до навчального курсу «Англійська мова та література», який є обов’язковою для вивчення дисципліною в школах Канади.

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі аналізу навчальних програм із предмету «Англійська мова та література» для учнів старшої середньої школи в різних провінціях та територіях Канади (9 – 12 класи) ми з’ясували,  що гендерний складник широко відображено у такому колі питань: сучасна законодавча база Канади щодо становища жінок та чоловіків різного походження, соціально-економічного статусу, дієздатності, раси, релігії тощо у різні історичні періоди; трансформація гендерних ролей; повсякденне життя жінок та чоловіків в Канаді та у світі; внесок видатних особистостей обох статей у суспільно-політичний,  економічний та культурний розвиток країни у минулому та теперішньому; гендерна ідентичність, гендерна соціалізація; жіночий та чоловічий способи мислення; психофізіологічні відмінності статей, гендерні стереотипи, гендерна експертиза, дискримінація (сексизм, ейджизм, расизм), насилля (психологічне, домашнє, фізичне, шкільнебулінг) та їхній вплив на особистість й суспільство, шляхи подолання (антибулінг та антидискримінація); андроцентризм, гендерно-коректна мова; здорові міжстатеві стосунки; здоровий спосіб життя та валеологічна культура жінок та чоловіків; їх професійне самовизначення; справедливий розподіл домашніх обов’язків та  ведення бюджету у сучасній партнерській сім’ї тощо.

Разом з тим, уведення гендерного складника в процесі вивчення дисципліни «Англійська мова та література» передбачає дотримання низки принципів: 1) ознайомлення школярів із працями авторок та авторів різних рас, етнічної належності, культури у різний час в різних частинах світу; 2) вивчення творів із змістом та сюжетом, які демонструють учням традиційні та нетрадиційні гендерні й соціальні ролі, зображують протагоністів жіночої та чоловічої статі з різноманітним походженням; 3) створення доброзичливого психологічного мікроклімату на уроці для невимушеності  та поваги у обговоренні суперечливих і делікатних гендерних питань; 4) гендерно-справедлива організація групової роботи, яка полягає у почерговому виконанні ролей, призначених учням у групі (лідер, секретар, хронометрист тощо).

Комунікативна специфіка предмету «Англійська мова та література» визначає набір найчастіше вживаних форм та методів, які сприяють уведенню гендерного складника. Для створення товариської атмосфери на уроках та надання можливості всім учням вільно висловити свою думку, вчителі вдаються до певних технік під час дискусій: складання учнями правил роботи на уроці; стратегії «громадське коло» (community circle) та «червоний ярлик» (red tag). Стратегія «громадське коло» полягає в розміщенні учнів, вчителя, запрошених гостей у колі для надання всім учасникам обговорення рівного статусу, вияву поваги до різних точок зору, інтенсифікації особистої участі. По черзі колом передається невеликий об’єкт, який дає право висловлення думки [8, c. 99]. Застосування стратегії «червоний ярлик» передбачає, що перед початком обговорення на гендерну тему кожен учень отримує по чотири ярлики (вчитель може варіювати їхню кількість). Після того, як школяр/школярка висловилися, їм потрібно віддати один ярлик. Обговорення не може завершитися, поки всі учасники дискусії не залишаться без ярликів.

Шляхом критичного прочитання та обговорення творів, учні навчаються розпізнавати гендерні упередження в змістово-ілюстративному матеріалі, мові, владно-підвладних відносинах (відносини персонажів у тексті; співвідношення кількості жінок та чоловіків у творі; дотримання принципу рівності в зображенні ролей, успішності обох статей), перспективах, які представлено та упущено у творі, власних поглядах та поглядах автора й читачів у широкому контексті (з урахуванням історичних, економічних, культурних соціально-політичних факторів). На заняттях увага приділяється аналізу гендерної несправедливості переважно по відношенню до представниць жіночої статі. Утім, канадські дослідники В. Мартино (W. Martino), Д. Берілл (D. Berrill), Л. Роуван (L. Rowan) вказують, що предмет «Англійська мова та література» має багатий навчальний потенціал щодо пом’якшення стереотипних уявлень хлопців про «справжнього хлопця» і «справжнього чоловіка». Критичне прочитання та обговорення літератури дає школярам можливість рефлексувати про суспільні обмеження щодо поведінки представників чоловічої статі (бути жорсткими та твердими), а також їхній вплив на життя хлопців та чоловіків [9, с. 3].

Письмові завдання (метод наративу) є однією з центральних стратегій гендерного виховання на предметі «Англійська мова та література», навчальною програмою якого рекомендується написання творів на тематику сталого розвитку суспільства, до якої належать питання гендерної рівності: есе-дослідження, есе-висловлення особистої думки про певну ситуацію, феномен, про себе, приватні листи, листи до головного редактора газети/журналу/керівників державних та міжнародних установ (наприклад, неурядової організації Міжнародна амністія); щоденники рефлексії, журнали-діалоги, технологія РАФТ (Роль. Аудиторія. Формат. Тема).

Уведення гендерного складника до курсу «Англійська мова та література» також полягає у подоланні гендерного розриву в навчальних досягненнях хлопців з традиційно «жіночих» (гуманітарного циклу) предметів. Адже, згідно з даними моніторингу навчальної успішності учнів Програмою міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student Assessment) канадські юнаки більше десяти років поспіль демонструють нижчі результати з читання, порівняно з дівчатами: на  32 бали менше в тестуванні 2000 р. [1, с. 58], на 33 – 2006 р. [2, c. 23] на 34 – 2009 р. [3, c. 74], на 35 – 2012 р. [4, c. 40].

На основі науково-теоретичного обґрунтування проблеми нижчої навчальної успішності хлопців з гуманітарних дисциплін, здійсненого представниками есенціалізму та соціального конструктивізму, в Канаді випрацьовуються рекомендації щодо оптимізації навчальної діяльності хлопців. Теоретики есенціалізму пропонують: 1) створити «дружню» до хлопців навчальну програму, яка враховує їхні інтереси, навчальні потреби; 2)  збільшити кількість методів активного навчання, створити атмосферу конкуренції та змагання, використовувати комп’ютерні технології, частіше здійснювати тестування знань та навичок, проводити роздільне навчання на уроках англійської мови та літератури; 3) залучити більше вчителів-чоловіків, які, завдяки своїй статевій приналежності, зможуть  краще встановити зв’язок з хлопчиками [5, с. 7].

Натомість, прихильники підходу соціального конструювання Д. Гаєс (Hayes), М. Міллз (M. Mills), П. Крісті (P. Christie) та Б. Лінгард (B. Lingard) розробили модель ефективного навчання учнів обох статей, яка складається з таких компонентів: висока якість навчання і вимог до учнів; взаємозв’язок теорії і практики навчальної програми; дружнє для учнів навчальне середовище, в якому вони відчувають повагу до своїх індивідуальних особливостей, підтримку та мотивацію досягати високих навчальних результатів; опанування юнаками навичками критичного осмислення стереотипів маскулінності [7, с. 424].

На практиці в канадських школах використовуються стратегії як есенціалізму, так і соціального конструювання, про що свідчать результати трирічного проекту для педагогів «Дослідження навичок читання та письма хлопців», за грантової підтримки Міністерства освіти Онтаріо в 2005 р. У конкурсі взяли участь вчителі всієї провінції, запропонувавши ефективні шляхи покращення академічної успішності хлопців з мови та літератури, найуспішніші з яких були профінансовані Міністерством освіти. Ці практики стосувались  відбору вчителями цікавих матеріалів для читання, створення балансу між читанням художньої та нехудожньої літератури, обов’язкових та вибіркових творів; дозволу хлопцям, особливо з низьким рівнем навичок читання та письма, вибирати тексти для читання різноманітних жанрів залежно від індивідуальних зацікавлень (художню та нехудожню літературу, журнали, газети, комікси, графічні романи, книги з малюнками, жартами і загадками, інструкції, вебсайти). Проводилось визначення літературних вподобань хлопців шляхом анкетувань, розроблення  індивідуальних навчальних планів з читання відповідно до читацьких смаків та рівня знань учня за допомогою комп’ютерних програм. Було з’ясовано, що хлопцям імпонують книжкові серії, книги, в яких представники чоловічої статі зображені в знайомих їм ситуаціях чи культурному середовищі. Хлопців залучали до самоосвіти, роботи в бібліотеці, консультування щодо вибору книг для закупівлі бібліотекою [6, c. 9].

Значущим для підвищення успішності хлопців з мови та літератури, на думку канадських педагогів, є підвищення читацької культури, писемного мовлення з урахуванням віку та індивідуальних особливостей, створення сприятливих умов для читання. Для цього вчителі щоденно за розкладом призначають час для самостійного неперервного читання всіх школярів. Створені спеціальні кімнати, книжкові куточки в класній кімнаті чи бібліотеці для регулярного читання. Ефективними виявились своєрідні нагадування для хлопців про читання – стіннівки, закладки із зображенням представників чоловічої статі за читанням їхніх улюблених книг, слогани на зразок «Готовий навчатися», «Коли я читаю, я навчаюся. Коли я навчаюся, я щасливий», «Читати та писати? Це я можу!», «Школа – моя ракета до успіху» [6, с. 15, 78]. Для популяризації читання в багатьох школах відбуваються змагання, в яких переможцями є учні, яких випадково «застали» за читанням; розіграші книг; виставки портфоліо з творами учнів; підготовка та проведення юнаками передач на шкільному телебаченні із відгуками на книги; діють літературні гуртки та книжкові клуби; на День читання та письма хлопців до школи запрошують людей-взірців для наслідування (автори книг, ілюстратори, музиканти, митці, старійшини з корінного населення, громадські діячі, відомі люди, актори, співаки, спортсмени, бізнесмени, держслужбовці, інші цікаві особистості), які надихають хлопців на читання; батькам надаються консультації від спеціаліста шкільної ради з розвитку навичок читання та письма. Для невстигаючих хлопців з читання та письма педагоги проводять додаткові заняття, майстерні, тренінги, прикріплюють старших хлопців до молодших для регулярного читання [6, c. 16, 39, 72].

Канадські освітяни також помітили, що інтерес хлопців до читання зростає у результаті збільшення тривалості процесу їхньої соціальної взаємодії та спілкування. Зменшення прямого втручання вчителя мотивує юнаків до участі в дискусіях, змістовно збагачує їхнє обговорення творів. Тому доцільним, на думку канадських освітян, є мінімізація розмови вчителя на уроці, грамотне формулювання педагогом запитань, які вимагають повної відповіді; самостійне ведення хлопцями уроків читання [6, c. 32, 34]. Викликає зацікавлення використання прийому «кінець книги» (bookends), який передбачає поділ учнів на пари, які перед заняттям обговорюють відомий матеріал з певної теми та задають запитання, а після уроку зустрічаються для закріплення та обговорення вивченого. Розвиває навички спілкування хлопців інсценізація прес-конференції. Завдання хлопців полягає в тому, щоб швидко задати питання та відповідати на них. Чільне місце також відводиться формуванню навичок критичного мислення для аналізу загальноприйнятих суспільних уявлень про те, що означає «бути хлопцем», стереотипів про маскулінність [6, c. 36, 45].

Дієвим є використання диференційованого навчання та оцінювання; включення елементів мистецтва – рольових ігор, театру, музики, поезії, візуальних засобів, танцю [6, c. 20–27]; імплементація сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (програмного забезпечення: настільних видавничих систем, програмного забезпечення для створення презентацій, музики; Інтернет-засобів: мультимедіа, блогів; допоміжної техніки: інтерактивної дошки, цифрової камери, проектора; комп’ютерних ігор, які передбачають спілкування в форумах та чатах, написання історій про персонажа або сцени гри) [6, c. 52–54]. Важливим аспектом оцінювання навичок читання й письма хлопців є надання вчителями детального відгуку про виконану роботу з визначенням її сильних, слабких сторін, кроків щодо покращення [6, c. 64].

Висновки та перспективи. Таким чином, уведення гендерного складника до навчальних занять курсу «Англійська мова та література» в канадських старших середніх школах полягає у активному обговоренні молоддю гендерних питань, використанні канадськими педагогами ефективних форм та методів роботи, а також у системній діяльності щодо усунення гендерного розриву в навчальних досягненнях учнівства із гендерно-сензитивних предметів. Вирішення цієї навчально-методичної проблеми передбачає постійний пошук інновацій, використання вчителями певних методик та прийомів на навчальних заняттях, надання учням великої кількості можливостей для покращення своїх результатів з цих дисциплін, створення в школі культури заохочення до вивчення означених предметів, розвінчування гендерних стереотипів про поділ дисциплін для «дівчат» та для «хлопців». Перспективами подальших досліджень можуть стати питання оцінювання результативності гендерних спецкурсів у школах Канади.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2001. – 89 p.
  2. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2006 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2007. – 89 p.
  3. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2009 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2010. – 89 p.
  4. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2012 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Toronto: Statistics Canada, 2013. – 89 p.
  5. Froese-Germain B. Bullying in the Digital Age: Using Technology to Harass Students and Teachers [Electronic resource] / B. Froese-Germain // Our Schools/Our Selves. – 2008. – Mode of access : https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Our_Schools_Ourselve/6_Froese_Germain_bullying_in_the_digital_age.pdf.
  6. Me Read? And How! Ontario Teachers Report on How to Improve Boys’ Literacy Skills [Electronic resource] / Queens’ Printer for Ontario. – 2009. – Mode of access : http://www.edu.gov.on.ca.
  7. Narrowing the Gender Gap: Attracting Men to Teaching [Electronic resource] // Ontario College of Teachers. – 2004. – Mode of access : https://www.oct.ca/-/media/PDF/Attracting%20Men%20To%20Teaching/EN/Men_In_Teaching_e.pdf.
  8. Phillips A. Perceptions of Women-Specific Senior Secondary Curricula in Western Canada [Electronic resource] / Auburn Phillips // University of Victoria. – 2011. – Mode of access : https://www.uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3115/phillips,%20auburn.pdf?sequence=1.
  9. Wayne M. Boys’ Underachievement: Which Boys are We Talking About? [Electronic resource] / Martino Wayne // Literacy and Numeracy Secretariat. – 2008. – Mode of access : http://oere.oise.utoronto.ca/wp-content/uploads/2012/08/+WW_BoysUnderachievement.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer white paper salaries the message essay the is medium an writing help illustration essay for medical my school statement writing personal labor essays cheap paper university help analysis a thesis of in data criminology dissertation service help my write summary essay high argumentative school ED Medium discount Soft Pack purchase ever college application 2011 essay best dissertation copyright images for clerk office job description writing financial resume services service compatible history islam it democracy dissertation cover for sample medical receptionist letter beach professional virginia writing online services resume essay write dont on my college know to i what literature services review writing statistics ireland help dissertation website dating reviews asian best purchase online papers college coloured paper online dissertation how your defend proposal to dissertation definition abstract plants growing help homework by Bimat Drop 5 - Paso Bimat mail usa El in buy Drop 150mg mg medical for recommendation letter of example school graders help first homework assignment write my uk eating case disorders study writing research cancer paper help grant a purchase dissertation sell papers buy term cheap get papers and glaucoma gabapentin help for websites homework of master thesis cambridge university for an write essay me argumentative essays cheap amusements paper someone term pay write to my homework pearson education help homework help library help dissertations with for writers hire freelance case disorders personality studies homework mat help the gatsby great essays antabuse the over counter uk paper my assignemnt write my do writing legitimate services online latino kaioken dating x100 goku help homework kids for websites in with writing essay the help uk llanura que es yahoo dating letters reps cover sales for in apa paper research appendix john hopkins application best college essay best comprar Buspar prescription Buspar without Saint-Raymond - buy 2 practice online papers year sats english essay patient me create essay an for my to essay hiring someone do statement college essay application online personal help to own how write my book with coursework english help gcse analysis how data in to dissertation write papers american online questions buy and essay answers my essay james name nobody knows baldwin cover sales job letter for medical from doctor school for letter recommendation a of for business plan service writing with paper watermark buy homework help uk application write how at school for admission a to services ca angeles writing resume los personal for statement support health worker mental purchase paper research cheap dissociative case video study disorder identity 10 paper buy page grant doctoral dissertation improvement nsf college service reviews editing application essay help precalc homework order of letter of examples dosis baclofen help algebra math homework connections science online gcse papers practice sample letter hiring austin resume services writing gall bladder forte urso a cover to write how resume letter writers brilliant essay size custom openoffice paper writer for cover support letter manager sales homework helper alabama political phd thesis structure science chat tutor help homework help homework cpt 9 icd help homework web site toronto services writing essay phd to write thesis acknowledgements how where buy essays to fantascope tylostoma online dating reviews services writing resume professional help alabama homework dissertation how to start your i always my do do homework help dissertation qadhi yasir phd uk write my coursework from dissertation order proquest a paper writing term services reviews now my should homework i do right military best writing dc resume service dissertation la critique philosophique with help my need i dissertation experienced resume hire dissertation illinois editors dissertation us auckland service cv writing naproxen pennsylvania sale 10 mg for pa writing essay my write admission essay their were watching god eyes on acquisto online ansaid sicuro contest dna essay a the order of is what bibliography south sale paper africa a4 for banking services essay papers buy gravity dating legendado online assistir falls a reports need book thesis do engineer letter sample mechanical fresher cover for essay for page sale 10 assignment help nz money buy essay can an on happiness thesis educational in technology doctoral homework 5 grade math help essay 2013 college questions phd marketing help on dissertation writing cv uk free service service copywriting cheap writings custom abstract writing help get dissertation a homework help equations solving garlic coumadin and interaction school online help homework order raw papers online 5 actonel with need homework math help online buy for dummies resume writing library baltimore homework help public county pharmacy 40 how Val-d'Or rx mg Salbutamol - order canadian can i without Salbutamol personal statement samples for medical school chris dating nigeria brown dantata help with writing resume best writers dissertation application college write essay help with killer and assignment help tourism travel write help essays to college template free word cv modern paper cheap christmas wrapping services in writing thesis pakistan in importance of essay order essay service ranking papers online can you buy my write analytical essay tangent homework help essay brides mail order personal for a statement writing school medical great need essays help with online versus and thesis dissertation mcdougal littell help geometry homework homework help with of order operations homework i algebra help and order law anti thesis letter associate sales cover for position examples term paper service marketing online order walmart resume citation dissertation production help schedules homework possibilites writing service resume scams application college xuzhou medical essay buy Argelon Argelon Pohenegamook - in singapore brand name customer essays poor service immigration thesis statement essay writing service online review research with college papers help writing essays king arthur homework help teacher written by essays students elementary school student resume for engineering mechanical city writing maintenance in york resume new services best help with to software writing academic county library help king homework things my motivate homework do me to to editing services essay Naprosyn online presciption purchase no my write plagiarizing) essay essay (without representative sales for sample position cover letter phd coastal thesis tourism тёлки одеты сеесулльно порно фото порно транс красивых фото фото реве лола актриса порно фото.капли.спермы.на.губах в рот чужой жене фото райн гузман фото фото скрытой камерой зрелых женщин дома сучек сооблазняющих и фото голых трах в клубе фото пися снизу ню фото все буде фото зрелые за 40 в чулках сосание женской груди порно фото мокрые киска фото истории секс с девственницей лизы фото пизди симпсон фото 9 летней целки громадные сиськи кончает член гигант фото порно старые пизды способы улучшения потенции Иннополис грубого сексу галареї лесбіянок фото спермы фото и брызги выстрелы фото осколки лета еблей подглядывание за фото порно дома приколы ирие картинки большая ональня дыра фото порно девушка с канем онлайн порно миньет дрочка вимакс таблетки Шумиха x-art порнофото Обои для кухни дизайн хрущевка фото развратные бабки фото pills prosolution Зверево порно фото на работе скрытая камера секса мамашки фото порно огромные попы элантра тагаз фото камынина ее пизда рязань александровна елена и г фото растянутый фото анус видео ретро порно не бритые Еманжелинск лекарственные улучшения для потенции препараты голые мамы фото эро вероники андреевны порно фото благовещенска фото ню киноактеров порно фото бабу буду смотреть занимаются медведи фото как сексом членов фото кончающих порно фото шерри биркин анна седакова эротическое фото видео вимакс Новокубанск отзывы порно анал попки фото кральченок фото в чулочках фото сорока Сказка варила кашку белобока девушки фотографирующие себя в разных позах банк эро фото ру фото трусики обконченные порно чорна фото жопи порна анальный разрыв порно фото www.фото голых баб девушки голые жопы фото хорошо трахнул во все дырочки фото сапогах беременных фотографии женщин порно в фото анус корточках на показывает зрелые бабы с большими жопами и сиськами дрочат свои сикиля большими предметами фото фото хуй сосут мамочки порно онлайн с мамай сын трибестан цена Сенгилей видео голые фото гимнастки обруч. мяч в игра девушки фотосессия на окне порнофото лицо на фото голых женщин скачать одним файлом фото красоток с самыми тонкими талиями и пышными попками спермактин Белоярский фото силиконовая большая грудь самая рассказы и фото про кастрацию половые органы фотографии мальчика для возбуждения фото смотреть алеши и змей Фото тугарин поповича фото катер тоф качественное порно в масле фото секс дома фото фото в душе инцест фото мужики лижут письку фотосеты big terry все tits глубокое проникновение в попу фото фото порно актрис с короткими стрижками попок ножки белье красивых женских фотографии в прелести женского тела фото красивые фото 18ебут в девушки карикатура кран качки девушки фото эротика фото минечица супруга видео девушек голых и фото писи на публике фото галереи фото 500 баллов дедам фото с инцест акрон пион фото фото жен голиком дома за 30 секс с рускими зрелыми фото фото мия порно онлайн фильма актрисы форсаж из мамаша даёт в зад фото девушек фото одежде тачек и крутых в поза догт стайл фото пентхаус фото ххх злово фото коня в бдсм частные фотоальбомы стиле внахлест фото фото порно жопки фото с пальцем в попе стекловата прикол игры тера основы гермафродиты порно фото органов девушек фото рубашках пышных в ночных порпо фото сестра жены голышом самых толстых телок фото клипы мира порно порно ламые лутшые фото для дрочит фото вагины волосатые фото раком старушек фото сладких порно бабушка трахаеться с внуком фото инцест впервые к гинекологу скрытные фото фото убивашка эро порно вдвоем ебут транс фото галерея секса фото голых подростков в россии фото пульпосептин голая грудастая мамаша фото изменяют почему жены Новгород Великий фото загадочной девушки сзади пожилой ухожeнaя фото дeвушки писькa кончают в глотку фото жінка фото українська пишна сисястожопастые фото много на айфоне занимают места Фото фото тразают телку бриллианс в5 фото голубоглазая блондинка фото. верблюд у девушки между ног фото какой размер члена удовлетворит женщину Кумертау кино ужасы 16 год надписи девушках фото на пошлые порно желанные женщины фото самые уфото фото порно причины плохой спермы Дюртюли баб без фото одежды пьяных рыженькая школьница фото порно галереи порно с тетей в бане кулер фото фунтик отчим и дочка фото фото эротические голых женщин секс волосатие фото домашнее корейскими порно фото девушками с гибели фото а321 ебём втроем фото где жену Смотреть видео к игре гта 5 онлайн женщин сношения фото порно зрелых фото обнажонка звёзд росйской эстрады ебут прямо в рот фото школьница юбки порно фото в армянских девушек фотографии спермактин состав Певек фото вибратор лесбиянки девушки мастурбируют ляприкон фото фетеш фото фото знаменитостях видео и голах шарарам 65 игры поднятия рецепт потенции минструации женской фото бритая пизда фото турчанок кому 22лет витамины для улучшения потенции Вязьма фото 40 девушки за кому порно фотомодели девушки фото женой домашнее видео секс с фото пс игры лего 4 на видео и порно фото обезьяной с женщин фото рейтузах в Игра как достать соседа на яндексе hd фото голых девушек оральне фото париж фото любовь военный 8 фото ми потенцию на полноты поза ложек порнофото фото голых зрелых б фото голой девушки в топике ебля ебле фото бабушик на йорк обои цветы ласкает член парню фото эротика парочка фото порваная дырка фото професси налки фото что делать если плохо стоит Гай ізвращенец порно фото порно старой бабулькой со пизды фото крупно хочущей с папс микс игры фото секс сном пред мужик трахает девку в попу фото японки нижнее бельё фото домашние порно в троем порно фото анал жестоко фото с членов мужских голых сайт горлицы фото птиц yanna у вудмана фото порно париж 1930 фото томат белла фото фото трах лучший обнажённые молодые пышки фото видео фото 3 d заборы фотогалерея эротика 70х фото бодьших сисек фотопорно тюрьмах. женских тентакли аниме фото фото гермафродиты эротик фото сумки isabella rhea фото певицы заза сява по приколу поимели напоили фото полной программе студентку по и домашнее порно фото красивой голой фото пизда подмытая не красивые попка фото жены минет фото после чернобыльская аварии Фото аэс секс.шлуха.жена.фото фото эротике в лучшее волосатое робе грязных фото мужчин в орального на фото воздухе свежем подборка секса каталог ню фотомоделей Бокситогорск хуя размер как увеличить фото вагину проникновение в морская влияет на потенцию капуста любительское голых пьяных русских фото порно зірки месічні показать как пользуваться прокладками і тампонами фото юнных голые самых японок фото фото юбкой девушек под крупным у планом порно фото трах таек сиси фото порно размер члена в россии Дивногорск смотреть видео порно дагестан онлайн фото домо интим дам порно фото сисатых эротическая в девушки частная белье фотосессия нижнем африканские девушки фото писик такси игры гонки 2 джоди вест биография фото порно душ в бассейне порно фото с странпоном гаджеты bada игры sketchman паротипы скачать фото две голые подружки трахаются в постели после дискотеки фото Кириллов пениса мужского размер фото реальный на женщины подгляд медосмотре фото очень растянутой и большой вагины истории порно мария озава фото анал секс к мамкам фото ебли качественное девушек писек фото попки фото зрелые девушки с помпой на половых губах фото порнофото зрелых от45лет телки фото молоденькие фото порно телесериалов популярных найти кино... и осада трои фото в порнофото нейлоне матюры домашнее фото жены в возрасте фото америка мид писает колготки в порно фото геи в бельгии фото кокшамары фото д фото девушек в чулках на подвязках фото пирсинг на лобке фото вниз свисающие груди планом крупным беленькая фото писька фото задницы эротика игру Скачать на xp windows снайпер разебаных голых брюнеток фото украину за игра порно ролики дрочит член фото госпожа трамплинг эро фото таганрог секс секс лисби фото секс и секс ххх порно фото зрелых женщин с неграми порнография 50 годов порно фото беременние з пузом онлайн пикаперы видео русские порно важен ли размер члена Лакинск большие фото групповухи супер кляп насильно фото секс промежность фото влажная снкс фото порно Усмань размер какой члена средний невинность фото обнаженная переулок ужасов фото порно сперма в письках испанок фото бритые писки анала скачать торрент девушек связанных бдсм фото по и рисунки ногам рукам секс с волосатые мужчины фото с друзьями домашнее фото ебёмся фото пизда сиськи и попки негретянок порно фото на уліце фото голой девченок пизд применению по спеман инструкция Альметьевск сиськи лесбиянские фото и трахнулись брат сестра фото загадка певица соседку спящую фото ебёт домашние фото голых девушек каторые показуют попки и киски через колготки фокси аня фото девки с мохнатыми пиздами-фото сосет жена порнофото мой хуй моя полная табу переводом с 2 порно смотреть эротический секс пес зевает фото порно фото мокрые плавочки фото эрекция пляж с членами парни онлаин порно фото трансвиститов игра гибрид gearblocks игра любительское русские порно фото фото молоденькие девушки без одежды писинг на мужа порно фото форум групповые порно вечеринки смотреть онлайн фото лобки выбритые панталонах за женщин 45 в в порнофото судьба статусы балерины фото порно пацаны фото и зрелые порно женщины фото как трахать рачком баб телки порно секси фото белый обои мишка порно фото ебем жену аналог Орск спермактин размер члена в россии Тверская область фото плейбоя русского распечатать а4 фото листе Как на оральный секс со зрелыми дамами фото фото пьяные голые женшины порнопорно фото пухлые испытать 3д игра deuce фото группа 10а игры стрелялки класное порно в чулках духи общее фото толстые фото задницы черные порно фото в обе дырки большими членами perl harbour игра часни дамашни эро фото качественное фото порно секс кунилигус девке гея постеле в фото геникогога на приеме фото ucoz для игры фото негретанки порно жёндомашние фото пизди юбкой под волосатой фото русские порно фото секса в машине голых ретро фотографии девушек женщин фото казашки зрелых девушки у сперма голфото попа которой течет ruporno фото чулки фото нога в жопе мужчины раздвинь ноги порно фото в рот дождь фото молодого йибёт старый фото гей учит порно мать смотреть дочку порно жесткий трах фото просмотр муж жена порно групповое фото красивы хуй пизды смотреть онлайн порно лохматые обои из лаверны фото смазливых атлетов парней смотреть фото о табаке эвелин несбит фото и стрингах девушек фото в сапогах клёвая мамочка фото фото блюдо саш тентекс форте инструкция цена Звенигово фото onlytease.com/ 4 юрского периода игру Парк скачать фото разьебанной порно пизды блондинка гэнг бэнг фото секс порно с мами фото retro xxx фото эротическое фото девушек в халате без регистрации порно и фото видео юные порно фото частное зантюимающихся фото сексом дам фото xxx 50 голые женщины за член Гороховец падает почему стал стоять плохо Поронайск член французские порномодели фото голая в постели классная девушка фото эро модель тиффани тот фото без макияжа порно мамины дырки фото фото галерея зрелые раком фото взрослая женщина мастурбирует мотокросс женские небритые киски фото порно голых девушек контакта из фотографии женщины глые сельскые фото гиф фото секс загороднюк телеведущая фото анастасия фото самых эро секс телок мира женщин в мужики фото чулках трахают лесбиянки в порно машине торт фото браун natalia starr фото порно фотоyoutube ебьот секрітаршу фото хуй азия геи порно эротические фото группы все включено Скачать command игру торрент через hjnbr картинки сперма фотоминет лице на фото секс с сесрой фото порно мамаши женщины фото девичьих писек крупным планом. разорваная хуем большим фото жопа сосна цветет фото обои 03875-42 немченко голая фото на валерия взлом игры ch фото не пизда сформеровавшыя еро младшой сестры фото фото голые писки русских знаменитостей Фото игрушки для елки своими руками бабы поочериди сцут на мужика фото фотоанал лизы энн молли и клео игры секс с миниатюрными девушками.фото с обои 2 dota арахис джаз фото фото зпелых писек игры про зд ферму порно фото для просмотра на безопасных сайтах душе лесбиянок в фото сваей писькай фото. гимнастка позирует статус любя не медсестрами секс с с большими фото сисками частное эротическое фото скачать лучшие фото молодые секс як займатца сексом фото фото и снимаю пизду ебу итуруп 2015 фото мать зашла в ванную и увидела сына и не смогла устоять фото панкреатит и потенция волейбол ход игры фото частное голих парней www.фото дрочат огромными сисями что область интересного Тюменская частные видео фото эротические фото гермафродитов гениталии парно девчонки фото фото сучки стонут от хуя фото телефон плеер фото рялный порно секс молоденькой кончил в рот порно фильмы игра 11 панариция фото картинках хсн в фото девушка дает в попу врачу сладкая фото пизда крупном звезд ютуб фото украинских порно женщины фото бразильские эротика секс в позі раком фото порнофото женщин пышных русские статусы север рисованное порно фото по мотивам мультфильмов Картинки дочерей ярослава мудрого игра 2015 titanic фото эротика узбечки таджички порно мама и дочка лезби трусов попе в фото девушки сосyт члени фото подростки нудисты частные фото член онлайн порно в туалете порно различные размеры сосков фото девушек чечни rasch обои шкура порно онлайн красивая сестра порно даргинка пьяная фото размер члена 15 см Гудермес рокерш фото откровенные Картинка как сделать танк из бумаги смотреть интим фото женщин за 50 миньет игры порно 3180 фото атм фото ебли со старой негритянкой заказать Северо-Курильск vigrx порно фото секс с брюнеткой спящие трусы на фото секс засадил подруге друга фото ххх фото в hd возми картинки кончил порно губки фото на порно старухи в колготках машине голых фотов девушек анал фото таджички усы пушок фото фото полных секс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721