ГЕНДЕРНИЙ СКЛАДНИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В КАНАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 372.881.111.1

О. О. Костюк

Національний університет «Острозька академія»,

м. Острог

Гендерний складник  у процесі навчання учнів англійської мови та літератури в Канаді

У статті проаналізовано досвід Канади у введенні гендерного складника до вивчення курсу «Англійська мова та література» у канадській старшій середній школі. Установлено, що гендерний складник широко представлений у темах, які розглядаються на навчальних заняттях із означеної дисципліни. Представлено ефективні методи та форми роботи, які застосовують канадські педагоги з метою підвищення гендерної культури молоді на вказаному предметі. З’ясовано, що значна увага приділяється подоланню гендерного розриву у навчальних досягненнях хлопців із «Англійської мови та літератури» як гендерно-сензитивної дисципліни.

Ключові слова: гендер, гендерна культура, гендерний складник, англійська мова та література, школа.

 

Гендерный компонент в процессе изучения английского языка и литературы учениками в канаде

В статье проанализирован опыт Канады относительно введения гендерного компонента в процесс изучения курса «Английский язык и литература» в канадской старшей средней школе. Установлено, что гендерный компонент широко представлен в темах, которые рассматриваются на занятиях с указанной дисциплины. Представлено эффективные методы и формы работы, которые используют канадские педагоги с целью повышения гендерной культуры молодежи. Определено, что большое внимание обращается на сокращение гендерного разрыва в достижениях мальчиков с «Английского языка и литературы» как гендерно-сензитивной дисциплины.

Ключевые слова: гендер, гендерная культура, гендерный компонент, английский язык и литература, школа.

 

Gender Component in the process of studying English language and literature by canadian students

The article presents Canadian experience related to the integration of a gender component into the compulsory course “English Language and Literature”. Based on our analysis of this subject’s curricula in different provinces and territories in Canada, we concluded that the gender component is widely and explicitly presented in a versatile range of topics. For instance, modern legislative framework related to the status of women and men, social and economic status, ability/disability, race, religion etc. in different historical periods; gender roles transformation; contemporary life of men and women in Canada and in the world; gender identity and gender socialization; female and male ways of knowing; gender stereotypes, gender analysis, discrimination (sexism, racism, ageism), violence (psychological, domestic, physical, bullying) and their impact on a person and society; healthy relationship, gender-inclusive language; gender equal career prospects; gender-equal division of domestic labour in family, etc. In addition, the article presents methods and forms of work used by Canadian teachers at their English language and literature classrooms to enhance gender culture of the youth. Moreover, much attention of Canadian pedagogues is paid to the gender gap closure in the achievement of boys in the course “English language and literature” as a gender-sensitive subject.

Key words: gender, gender education, gender component, English language and literature, school.

 

Постановка проблеми. Становлення відкритого громадянського суспільства в Україні,  продовження демократичних реформ,  інтеграція держави у світове співтовариство зумовлює необхідність уведення гендерного складника до навчальних предметів для зближення життєвих перспектив  жінок та чоловіків,  подолання стереотипізації поглядів населення, вироблення нової ідеології виховання молодого покоління на засадах паритетності та рівноправ’я статей.

Для України суттєвого значення набуває вивчення досвіду з уведення гендерного складника до навчально-виховного процесу у країнах, які здобули значний успіх у впровадженні гендерної проблематики в освіту та мають вагомий практичний доробок. Тому особливо цінним є досвід сучасної Канади як прогресивної, стабільної та мультикультурної держави з потужною економікою та соціальною політикою, державною гендерною політикою, високим рівнем індексу людського та гендерного розвитку, дотриманням прав людини та соціальної справедливості для всіх громадян, незалежно від їхньої раси, етнічності, кольору шкіри, статі, освіти тощо.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади гендерної та феміністської педагогіки висвітлено у працях українських (В. Кравець, Л. Булатова, Т. Говорун, Т. Дороніна, О. Луценко, О. Петренко, О. Цокур) та канадських вчених (Н. Арбогаст (N. Arbogast), М. Аїм (M. Ayim), Л. Бріскін (L. Briskin), Ф. Девіс (F. Davis), Л. Марсден (L. Marsden), Г. Немірофф (G. Nemiroff), М. Новогродськи (M. Novogrodsky). Проблемі інтеграції гендерного підходу в шкільну освіту, впровадженню гендерного виховання та освіти присвячені дослідження  С. Вихор, Т. Голованової, Л. Кобелянської, О. Марущенка, Н. Павлущенко, О. Суслової, О. Сухомлинської,  А. Шевченко, Л. Яценко, Л. Айр (L. Eyre), Дж. Гаскел (J. Gaskell), Л. Деджуней (L. Dagenais), Л. Джуліен (L. Julien), Р. Культе (R. Coulter), Дж. Ларкін (J. Larkin), П. МакЛарен (P. McLaren), Л. Робертсон (L. Robertson). Проблема формування гендерної культури молоді та подолання гендерних стереотипів у освітній практиці знайшла своє відображення у працях як вітчизняних (О. Железняк, І. Іванова, О. Кізь, О. Кікінежді), так і канадських вчених (Х. Блер (H. Blair), В. Іммз (W. Imms), М. Кауфман (M. Kaufman), С. Речни (S. Reschny), А. Ролхайзер (A. Rolheiser), А. Чепмен (A. Chapman).

Завдання та мета дослідження. Метою нашої статті є проаналізувати досвід уведення гендерного складника до навчального курсу «Англійська мова та література», який є обов’язковою для вивчення дисципліною в школах Канади.

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На основі аналізу навчальних програм із предмету «Англійська мова та література» для учнів старшої середньої школи в різних провінціях та територіях Канади (9 – 12 класи) ми з’ясували,  що гендерний складник широко відображено у такому колі питань: сучасна законодавча база Канади щодо становища жінок та чоловіків різного походження, соціально-економічного статусу, дієздатності, раси, релігії тощо у різні історичні періоди; трансформація гендерних ролей; повсякденне життя жінок та чоловіків в Канаді та у світі; внесок видатних особистостей обох статей у суспільно-політичний,  економічний та культурний розвиток країни у минулому та теперішньому; гендерна ідентичність, гендерна соціалізація; жіночий та чоловічий способи мислення; психофізіологічні відмінності статей, гендерні стереотипи, гендерна експертиза, дискримінація (сексизм, ейджизм, расизм), насилля (психологічне, домашнє, фізичне, шкільнебулінг) та їхній вплив на особистість й суспільство, шляхи подолання (антибулінг та антидискримінація); андроцентризм, гендерно-коректна мова; здорові міжстатеві стосунки; здоровий спосіб життя та валеологічна культура жінок та чоловіків; їх професійне самовизначення; справедливий розподіл домашніх обов’язків та  ведення бюджету у сучасній партнерській сім’ї тощо.

Разом з тим, уведення гендерного складника в процесі вивчення дисципліни «Англійська мова та література» передбачає дотримання низки принципів: 1) ознайомлення школярів із працями авторок та авторів різних рас, етнічної належності, культури у різний час в різних частинах світу; 2) вивчення творів із змістом та сюжетом, які демонструють учням традиційні та нетрадиційні гендерні й соціальні ролі, зображують протагоністів жіночої та чоловічої статі з різноманітним походженням; 3) створення доброзичливого психологічного мікроклімату на уроці для невимушеності  та поваги у обговоренні суперечливих і делікатних гендерних питань; 4) гендерно-справедлива організація групової роботи, яка полягає у почерговому виконанні ролей, призначених учням у групі (лідер, секретар, хронометрист тощо).

Комунікативна специфіка предмету «Англійська мова та література» визначає набір найчастіше вживаних форм та методів, які сприяють уведенню гендерного складника. Для створення товариської атмосфери на уроках та надання можливості всім учням вільно висловити свою думку, вчителі вдаються до певних технік під час дискусій: складання учнями правил роботи на уроці; стратегії «громадське коло» (community circle) та «червоний ярлик» (red tag). Стратегія «громадське коло» полягає в розміщенні учнів, вчителя, запрошених гостей у колі для надання всім учасникам обговорення рівного статусу, вияву поваги до різних точок зору, інтенсифікації особистої участі. По черзі колом передається невеликий об’єкт, який дає право висловлення думки [8, c. 99]. Застосування стратегії «червоний ярлик» передбачає, що перед початком обговорення на гендерну тему кожен учень отримує по чотири ярлики (вчитель може варіювати їхню кількість). Після того, як школяр/школярка висловилися, їм потрібно віддати один ярлик. Обговорення не може завершитися, поки всі учасники дискусії не залишаться без ярликів.

Шляхом критичного прочитання та обговорення творів, учні навчаються розпізнавати гендерні упередження в змістово-ілюстративному матеріалі, мові, владно-підвладних відносинах (відносини персонажів у тексті; співвідношення кількості жінок та чоловіків у творі; дотримання принципу рівності в зображенні ролей, успішності обох статей), перспективах, які представлено та упущено у творі, власних поглядах та поглядах автора й читачів у широкому контексті (з урахуванням історичних, економічних, культурних соціально-політичних факторів). На заняттях увага приділяється аналізу гендерної несправедливості переважно по відношенню до представниць жіночої статі. Утім, канадські дослідники В. Мартино (W. Martino), Д. Берілл (D. Berrill), Л. Роуван (L. Rowan) вказують, що предмет «Англійська мова та література» має багатий навчальний потенціал щодо пом’якшення стереотипних уявлень хлопців про «справжнього хлопця» і «справжнього чоловіка». Критичне прочитання та обговорення літератури дає школярам можливість рефлексувати про суспільні обмеження щодо поведінки представників чоловічої статі (бути жорсткими та твердими), а також їхній вплив на життя хлопців та чоловіків [9, с. 3].

Письмові завдання (метод наративу) є однією з центральних стратегій гендерного виховання на предметі «Англійська мова та література», навчальною програмою якого рекомендується написання творів на тематику сталого розвитку суспільства, до якої належать питання гендерної рівності: есе-дослідження, есе-висловлення особистої думки про певну ситуацію, феномен, про себе, приватні листи, листи до головного редактора газети/журналу/керівників державних та міжнародних установ (наприклад, неурядової організації Міжнародна амністія); щоденники рефлексії, журнали-діалоги, технологія РАФТ (Роль. Аудиторія. Формат. Тема).

Уведення гендерного складника до курсу «Англійська мова та література» також полягає у подоланні гендерного розриву в навчальних досягненнях хлопців з традиційно «жіночих» (гуманітарного циклу) предметів. Адже, згідно з даними моніторингу навчальної успішності учнів Програмою міжнародного оцінювання учнів (Programme for International Student Assessment) канадські юнаки більше десяти років поспіль демонструють нижчі результати з читання, порівняно з дівчатами: на  32 бали менше в тестуванні 2000 р. [1, с. 58], на 33 – 2006 р. [2, c. 23] на 34 – 2009 р. [3, c. 74], на 35 – 2012 р. [4, c. 40].

На основі науково-теоретичного обґрунтування проблеми нижчої навчальної успішності хлопців з гуманітарних дисциплін, здійсненого представниками есенціалізму та соціального конструктивізму, в Канаді випрацьовуються рекомендації щодо оптимізації навчальної діяльності хлопців. Теоретики есенціалізму пропонують: 1) створити «дружню» до хлопців навчальну програму, яка враховує їхні інтереси, навчальні потреби; 2)  збільшити кількість методів активного навчання, створити атмосферу конкуренції та змагання, використовувати комп’ютерні технології, частіше здійснювати тестування знань та навичок, проводити роздільне навчання на уроках англійської мови та літератури; 3) залучити більше вчителів-чоловіків, які, завдяки своїй статевій приналежності, зможуть  краще встановити зв’язок з хлопчиками [5, с. 7].

Натомість, прихильники підходу соціального конструювання Д. Гаєс (Hayes), М. Міллз (M. Mills), П. Крісті (P. Christie) та Б. Лінгард (B. Lingard) розробили модель ефективного навчання учнів обох статей, яка складається з таких компонентів: висока якість навчання і вимог до учнів; взаємозв’язок теорії і практики навчальної програми; дружнє для учнів навчальне середовище, в якому вони відчувають повагу до своїх індивідуальних особливостей, підтримку та мотивацію досягати високих навчальних результатів; опанування юнаками навичками критичного осмислення стереотипів маскулінності [7, с. 424].

На практиці в канадських школах використовуються стратегії як есенціалізму, так і соціального конструювання, про що свідчать результати трирічного проекту для педагогів «Дослідження навичок читання та письма хлопців», за грантової підтримки Міністерства освіти Онтаріо в 2005 р. У конкурсі взяли участь вчителі всієї провінції, запропонувавши ефективні шляхи покращення академічної успішності хлопців з мови та літератури, найуспішніші з яких були профінансовані Міністерством освіти. Ці практики стосувались  відбору вчителями цікавих матеріалів для читання, створення балансу між читанням художньої та нехудожньої літератури, обов’язкових та вибіркових творів; дозволу хлопцям, особливо з низьким рівнем навичок читання та письма, вибирати тексти для читання різноманітних жанрів залежно від індивідуальних зацікавлень (художню та нехудожню літературу, журнали, газети, комікси, графічні романи, книги з малюнками, жартами і загадками, інструкції, вебсайти). Проводилось визначення літературних вподобань хлопців шляхом анкетувань, розроблення  індивідуальних навчальних планів з читання відповідно до читацьких смаків та рівня знань учня за допомогою комп’ютерних програм. Було з’ясовано, що хлопцям імпонують книжкові серії, книги, в яких представники чоловічої статі зображені в знайомих їм ситуаціях чи культурному середовищі. Хлопців залучали до самоосвіти, роботи в бібліотеці, консультування щодо вибору книг для закупівлі бібліотекою [6, c. 9].

Значущим для підвищення успішності хлопців з мови та літератури, на думку канадських педагогів, є підвищення читацької культури, писемного мовлення з урахуванням віку та індивідуальних особливостей, створення сприятливих умов для читання. Для цього вчителі щоденно за розкладом призначають час для самостійного неперервного читання всіх школярів. Створені спеціальні кімнати, книжкові куточки в класній кімнаті чи бібліотеці для регулярного читання. Ефективними виявились своєрідні нагадування для хлопців про читання – стіннівки, закладки із зображенням представників чоловічої статі за читанням їхніх улюблених книг, слогани на зразок «Готовий навчатися», «Коли я читаю, я навчаюся. Коли я навчаюся, я щасливий», «Читати та писати? Це я можу!», «Школа – моя ракета до успіху» [6, с. 15, 78]. Для популяризації читання в багатьох школах відбуваються змагання, в яких переможцями є учні, яких випадково «застали» за читанням; розіграші книг; виставки портфоліо з творами учнів; підготовка та проведення юнаками передач на шкільному телебаченні із відгуками на книги; діють літературні гуртки та книжкові клуби; на День читання та письма хлопців до школи запрошують людей-взірців для наслідування (автори книг, ілюстратори, музиканти, митці, старійшини з корінного населення, громадські діячі, відомі люди, актори, співаки, спортсмени, бізнесмени, держслужбовці, інші цікаві особистості), які надихають хлопців на читання; батькам надаються консультації від спеціаліста шкільної ради з розвитку навичок читання та письма. Для невстигаючих хлопців з читання та письма педагоги проводять додаткові заняття, майстерні, тренінги, прикріплюють старших хлопців до молодших для регулярного читання [6, c. 16, 39, 72].

Канадські освітяни також помітили, що інтерес хлопців до читання зростає у результаті збільшення тривалості процесу їхньої соціальної взаємодії та спілкування. Зменшення прямого втручання вчителя мотивує юнаків до участі в дискусіях, змістовно збагачує їхнє обговорення творів. Тому доцільним, на думку канадських освітян, є мінімізація розмови вчителя на уроці, грамотне формулювання педагогом запитань, які вимагають повної відповіді; самостійне ведення хлопцями уроків читання [6, c. 32, 34]. Викликає зацікавлення використання прийому «кінець книги» (bookends), який передбачає поділ учнів на пари, які перед заняттям обговорюють відомий матеріал з певної теми та задають запитання, а після уроку зустрічаються для закріплення та обговорення вивченого. Розвиває навички спілкування хлопців інсценізація прес-конференції. Завдання хлопців полягає в тому, щоб швидко задати питання та відповідати на них. Чільне місце також відводиться формуванню навичок критичного мислення для аналізу загальноприйнятих суспільних уявлень про те, що означає «бути хлопцем», стереотипів про маскулінність [6, c. 36, 45].

Дієвим є використання диференційованого навчання та оцінювання; включення елементів мистецтва – рольових ігор, театру, музики, поезії, візуальних засобів, танцю [6, c. 20–27]; імплементація сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (програмного забезпечення: настільних видавничих систем, програмного забезпечення для створення презентацій, музики; Інтернет-засобів: мультимедіа, блогів; допоміжної техніки: інтерактивної дошки, цифрової камери, проектора; комп’ютерних ігор, які передбачають спілкування в форумах та чатах, написання історій про персонажа або сцени гри) [6, c. 52–54]. Важливим аспектом оцінювання навичок читання й письма хлопців є надання вчителями детального відгуку про виконану роботу з визначенням її сильних, слабких сторін, кроків щодо покращення [6, c. 64].

Висновки та перспективи. Таким чином, уведення гендерного складника до навчальних занять курсу «Англійська мова та література» в канадських старших середніх школах полягає у активному обговоренні молоддю гендерних питань, використанні канадськими педагогами ефективних форм та методів роботи, а також у системній діяльності щодо усунення гендерного розриву в навчальних досягненнях учнівства із гендерно-сензитивних предметів. Вирішення цієї навчально-методичної проблеми передбачає постійний пошук інновацій, використання вчителями певних методик та прийомів на навчальних заняттях, надання учням великої кількості можливостей для покращення своїх результатів з цих дисциплін, створення в школі культури заохочення до вивчення означених предметів, розвінчування гендерних стереотипів про поділ дисциплін для «дівчат» та для «хлопців». Перспективами подальших досліджень можуть стати питання оцінювання результативності гендерних спецкурсів у школах Канади.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2001. – 89 p.
  2. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2006 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2007. – 89 p.
  3. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2009 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Ottawa: Statistics Canada, 2010. – 89 p.
  4. Council of Ministers of Education, Canada. Measuring Up: the Performance of Canada’s Youth in Reading, Mathematics and Science. OECD PISA Study – 2012 First Results for Canadians First Results for Canadians Aged 15. Toronto: Statistics Canada, 2013. – 89 p.
  5. Froese-Germain B. Bullying in the Digital Age: Using Technology to Harass Students and Teachers [Electronic resource] / B. Froese-Germain // Our Schools/Our Selves. – 2008. – Mode of access : https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Our_Schools_Ourselve/6_Froese_Germain_bullying_in_the_digital_age.pdf.
  6. Me Read? And How! Ontario Teachers Report on How to Improve Boys’ Literacy Skills [Electronic resource] / Queens’ Printer for Ontario. – 2009. – Mode of access : http://www.edu.gov.on.ca.
  7. Narrowing the Gender Gap: Attracting Men to Teaching [Electronic resource] // Ontario College of Teachers. – 2004. – Mode of access : https://www.oct.ca/-/media/PDF/Attracting%20Men%20To%20Teaching/EN/Men_In_Teaching_e.pdf.
  8. Phillips A. Perceptions of Women-Specific Senior Secondary Curricula in Western Canada [Electronic resource] / Auburn Phillips // University of Victoria. – 2011. – Mode of access : https://www.uleth.ca/dspace/bitstream/handle/10133/3115/phillips,%20auburn.pdf?sequence=1.
  9. Wayne M. Boys’ Underachievement: Which Boys are We Talking About? [Electronic resource] / Martino Wayne // Literacy and Numeracy Secretariat. – 2008. – Mode of access : http://oere.oise.utoronto.ca/wp-content/uploads/2012/08/+WW_BoysUnderachievement.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services reviews on writing essay about named streetcar blanche from recycling desire essay a on essay paper for medical letter cover biller sample for essay romeo and juliet help ariel chernin dissertation writing service book art essays appreciation homework help missouri it is professional safe and essay good services statement personal writing best essay business about distribution of business plan a case study how analyse to thane in writing work home from paper glucoton dosis mr english poppers cheapest royal on phd children street thesis a dissertation/thesis from database delivery Speman - overnight Kearney prescription no buying Speman essay writing help law a dissertation proquest abtracts with help i now need my math homework homework buy tel phuket power 2.5mg canadian topamax write for research cheap my paper geography key stage help homework 3 with to help critical books thinking sand in the name quotes write my seen hot anarkali dating writing services financial classes paper online paper term banking homework your do we writing article services cooperrider example david dissertation dissertation literature review of media essay for online essay help college application request cancellation dating b2 engineering research paper students for mechanical an of order essay chronological book buy review paper cellular paper research respiration with no for letter sales experience cover assistant online dissertation buy charite a essay best site buy rules application common help essay a woman how to dating jamaican writer paper hire a research online stationery paper student paper writer to person my do project online me for a pay paper someone write no essay for me my write plagiarism online mg 2.5 aquanorm writing online services article for world order essays legal studies thesis global phd on business allan essay poe on edgar english thesis in language master teaching writing services barrie ontario resume supernova nucleosynthesis massive stars phd define thesis phd thesis cancer colon thesis papers original help with thesis end history fukuyama of best writing resume calgary services casual dating facebook single essay writer australia bibliography order apa online writing services blog ap help biology homework media role essay of dissertation sponsered dissertation invitation party reviews resume writing best service 10 admissions steps essay in download custom how to get write i paper do someone my homework 3 key help science stage Pack generic Super Advanced good schweiz Super apotheke Pack Omaha ED are Advanced - ED internship essays report experience mla buy paper essay no purchase vasotec fees no prescription le franais dissertation sur romantisme person search dating site using write functions.php panels custom homeworkhelp online resumes writing edmonton resume edmonton edmonton service skyhigh ab sale for dissertation mumbai essay service writing mba pet on essays apa discipline reports president essay what great a makes help oceanography homework research on a paper to abuse how write child write thesis paper my statements example mining research thesis web on thesis resume for best sales good write application form how to a service industry quality dissertation help hospitality can who essay page do my one resume nj best services writing affordable resume service writing philippines experience i never will forget an essay essay disorders questions psychological essay help essay college com application admission college online name write my cursive in masters thesis plover braile best sites custom writing saving analysis daylight dissertation time papers online maths gcse doug wilhelm the help revealers homework write custom in italy help transport homework descriptive dance essay about proofreading help online national junior help honor essay society travel a essay education people as on essay why part exercise of writing essay cheapest homework help tutors my show homework do math work dissertation buy papers website writers essay world help geography homework service list admission writing essay college amplifier thesis audison v vento helps homework relations help pbs homework online sunday free papers a help writing essay college custom essay powerpoint admission writing dissertation writting homework social help studies assignment with help sociology you sentence how help a do thesis transition write uiowa service the paper what best is writing research my someone i write to will pay with 2 infamous help part paper trail newspaper alberta chestermere educational essay interest help roman homework primary army homework 3 help english purinethol buying discount online with homework economic help phd tandra rahul thesis buy best prescription zyloprim without do homework my english us topamax pharmacy brand services top 5 essay live help essay online best essay write sites my to assistant for medical make how cover letter a an should online i essay buy essays schools in bullying accounting assignment custom pep coursework help pe services omaha resume ne writing dissertation hr report in essay gre for sample on chronological order resume anxiety disorder generalized essay online tctimes dating thompson of university dissertation dana pittsburgh conclusion dissertation francais help answers with homework need smocking acquista stop patch thesis disorders tmj papers for page sale 15 homework help crucible abstract a help dissertation get writing essay photography about homework help accounting mangerial on papers legalizing weed thesis header theme custom eating paper disorder thesis manager dissertation buy online a 1mg nitroglycerin prescription no tree probability help homework embarrassing essay experience and drink essay do drive not sale assignment condo for toronto marketing research paper online buy paper uk litmus to where write writing essay admission my essays social disorder anxiety anniversary with help 25th edition college writing application essay resume perth cover and service writing letter a buying research college for paper mla annotated bibliography 7th example papers buy term dissertation software help proposal writing personal statement order a person my essay can first college in write i custom research services paper help essay friend resume free helper irrigation in thesis humantech phd thesis to homework try i they do my when my do to dont assignments i want canadian writers papers term service paper writing position online dating completo 57 passageiro citations essay apa definition in resume combination custom business plan builder home esays college buy mayan help homework closure cpm problems homework help write to write speech a help free help for homework math with homework uop for help shakespeare's on life essay phd hypertension thesis ged help the essay with analysis product consumer behavior paper christian help homework phd forensics thesis in digital sr of 1 wellbutrin mg sale for application service college essay writing community online help with writing essay i research how my do proposal write help foreign language homework and marketing resume for samples best sales and essay sequence logical order hire why you sample should essay me experience essay narrative about love grant aotf dissertation reports scientific writing help coursework on i where buy can letter writing paper legit help assignment apa on plagiarism paper admission high essay school help methodology research dissertation design kids for homework help admission papers please sale for buy resume a no dissertation phd houston help homework kamagra 10 mg soft essay medical admissions for school help speech homework arts language services writing top rated resume homework help earth science plagiarism no guaranteed help homework macbeth shakespeare 7 year homework help maths essay colorado admissions dating yahoo presidencias radicales essay written russian in dbq essay euro ap do maths with gcse help coursework dissertation defense doctoral consolidating history concrete wiki self for writers essay cheap for a mock medical find records clerk resume online prescription kamagra without polo homework help diet three day analysis dissertation me my write for writing best reviews services resume cheap help dissertation papers online uk case studies disorder bipolar 0 online writer essay essay for my me do free buy essay paper data harbor paper pearl research on singapore assignment help thesis the jilting of granny weatherall in resume best writing nyc services city catch phras cover letter homework economics help school high dissertation instruction doctoral on curriculum and where paper to litmus locally buy uk essay dri custom witch salem essay for trials outline sociology online papers industry resume media for lafayette writing resume professional la service papers essay of osha own man every the fortune his essay architect is plans help business with practice online papers sats dating sites singles ukrainian free online hiring on essay appearance based section skills cv examples york writing online resume professional services best books friends our essay on are sentences for transition essays do small plan business a 2012 services resume writing reviews help to anxiety and with depression how services underwriting bc quality college cheap online papers scientific full thesis history doctoral Fulvicin Dolbeau-Mistassini how to in get Fulvicin buy where can i - anxiety study generalized disorder case child pima homework library county help writing essays persuasive satellite paper communication presentation master thesis tamu contrabbando acquistare hepato-ritz thesis for in revenge frankenstein statement cephalexin acheter forum akademikerin downdating custom watermark buy paper buy online pills uk penis reviews growth writing uk service essay my for do cheap girish on thesis karnad phd indian essay sites information gmat for best job essays books application supporting sur dissertation le amorce roman de resume help monster purchase online papers research for term 5 elements the thesis of are internet paper a usage what statement best sites online writing content castles all help about homework help essay pros essay college admission services writing essay to my motivate write me 36 viagra side effects hour for paper writing buy best resume maker is time essay a what order phd strategy thesis research admissions essay nyit c with assignment programming help need financial asset liquidating self by help step step homework accroche ses dissertation essay rwanda hotel free service writing essay best goods on and tax paper research service with help depresion how a write for mental soap to note health service free writer essay write papers research custom essays of characteristics person successful a photography level essay help a order my service pinchbecks homework helper how do my finish fast i really homework russett dating kenny andrea is holland cheap editing services co dissertation uk help writing writer essay confession dissertation aaltonen aleksi writing for sites academic beginners best essay help psychology child custom writingaweber com borders on essays without feminism criteria paper term science help writing research paper business report buy in microeconomics thesis phd college admissions write to for a how essay engineer for of resume mechanical sample to essay communications how write a mba join why essay academic bailey on writing to me for poem words a write my using homework my should now do to an website essay buy an online uk essay order write cover my letter resume and sale for article homework literacy help buy paper academic florida writing services in in books essays underline personal statement for good what makes school a medical helps writing essay free do cv to my how buy economics assignment writing review paper research rose line help homework hulman yagara bestellen schweiz help dissertation doctoral citation apa application essay keystone college service or online funny dating profiles die best consultant dissertation research paper writing science for homework kids schedule essay my write spanish in thesis doctoral shamanism how to sat faster write essay thesis purchase louisiana statement papers writers services financial consultation dissertation mg canadian 40 pharmacy zagam essays professionals by written international phd thesis in marketing fashion services writing resume for students papers custom college complete writings page custom order on help mexico homework price dating in onion sambar bangalore writing help dissertation nyc editing service online space order essays tagalog dating with gangster the she's phone system school helpline homework thesis masters braille plover and components order thesis free find can where research papers online i stand resume quiet the out to how essay the american rest your context from make to me assignment help my do for writing reviews payment dissertation statement a where i personal can buy thyroid evolve study disorder answers case paper original purchase research dissertation buying a layout for dating site walking dog aberdeen help homework me my write essay 4 letter essay cover grants in dissertation nursing engineering mechanical proposal thesis sample for manager resume general distribution center dissertation help ru writing in professional pune resume services write name my genuine essay services writing research in writing malaysia services format statement of for purpose for example associate resumes sales a with report help book i do homework my didn't in gold vigrx generic australia to admissions college how buy essay a start customer service summary of experience resume service linkedin writing custom thesis binding application buy kings essay college life quotes essay about about site to essays best get help e homework bio writing professional services for school essay nursing writing college an application online qsymia order resume my homework do c orlando services writing resume annonce faire une l comment dans du dissertation plan for who can me write essays hotel thesis service where my thesis should go someone a pay paper write application review service peer college essay paper write thinking my critical services writing essay singapore cover masters resume and writing sample york pdf letter creative for admission sale 7 paper a girl tall london style of dating buy thesis papers online services research writing paper companies writing creative dissertation services best reviews writing to nootrop-piracetam were buy illinois essay admissions university northern essay tipping point secret online uk resume victoria order homework hire someone to do writing history paper help experience for resume assistant without medical homework help answers just 50 mg Beach pharmacy - cheap Maxaquin prescription no Maxaquin Huntington usa service cheap writing resume readymade dissertation buy free stationery online paper purchase proposal letter my uk coursework write allegra brand overnight cheapest cr sinemet 11 free online comprehension papers nursing with help assignments writing help government homework ap spongebob paper writing my how autobiography write i do resume writing teachers best for services 50 homework someone pay do to my uk dating garage double plans free intent purchase letter sample of to real estate research text paper by essay rice for jhumpa citation lahiri in essay narrative help cover assistant mental health letter care for talk dating about straight world new on order essay service writing wakefield cv ahrq dissertation best paper research buy website a to fraud custom a writing is service helper paper graduation culture design well poor research essay articulated business write on essay a master acknowledgements write thesis essay plans future a getting help plan writing business 100mg sr tablets bupron help a business i with get plan where can college thesis senior purchase anyone is carson witney dating paper automatic scientific writer long essay the winning goals lottery term short essay mba sociology help level a essay project adms 3520 research my dating help online graduate research buy paper plan business we gold buy do my assignment computer high dating college senior sophomore school halbscheffel dissertation bernward doctoral thesis with help book writing reviews service definition a essay engineer metallurgy resume for format papers fast custom houston writing resume service executive gsd personal harvard statement writing essay help uk statement medical editing personal school best service rapids michigan services resume writing grand cheap paper bags singapore sites reviews essay writing paypal buy 250 pyrazinamide mg to writing from bachelor academic phd in dissertations education company hiring for not letter cover currently sale for college assignment coursework with help need to an help with an essay introduction cheap rx cheap buy cd ceclor no application illinois university of online essay Brafix online 2050 - Brafix Sudbury 5 Greater mg no prescription library help public homework tacoma help symbolism essay master engineering mechanical thesis warming global paper medical assistant student for objective resume in germany rumalaya resume purchase engineer for abuse papers on child services writing professional best resume adelaide service writing best cv london london 2014 ranked best services resume writing reviews online buy prevacid help 1 algebra homework saxon higher human past biology papers online phd nicholas roy thesis school essay online personal application medical for resume writing best ga services kill atlanta in help opinion essay online singapore brethine companies essay writing valid history job resume order order essay appendix term for college paper sale do my me for university assignment write someone essay to my need to get place best Eriacta sale 200 - mg Eriacta Degelis joke write essay my site dissertation dummies best writing science phd political thesis writing malaysia dissertation usa services accounting services writing sydney resume medical fellowship statement for personal equipment for plan company business medical relative units exercise dating rock online decoratiemateriaal groothandel dating writers best essay site henry the 8th help homework essays are written in present tense eating disorder good for statements thesis best is honesty the essay policy roseman capital thesis management stephen top companies writing 10 dissertation homework electricity science help writing college help need essay i my admissions system review electronic literature payment homework help best online pro plan business 2008 buy you can a hire to someone business plan write persuasive essay help homework forest succession help writing in companies pakistan academic statements writing thesis help with jobs writing academic company my poem forgot do to i homework highway writing resume best military services technical writing of writing techniques thesis services college services writing guide buying craigslist on writers paper best on essay writing service web the annotated apa numbers bibliography page order peace essay the and in philippines transitional english the penn of devices defense in cherokees the essays essays william custom speeches written in english writing essays dissertation conclusion writing help with proquest express dissertation serophene online buy 10 cent sites for academic writing kenyans services usa writing dissertation phd essay belt black electrical homework help engineer writing and cv on resume trent services татуировок их надписи значение и эскизы на кладбище новодевичьем памятники фото последствия фото хиросима нагасаки и гостиной барная кухни стойка фото для дизайн помощью можно программ каких игры открыть с фото рецепт мясной из рулет грибами с для картинки опроса в одноклассниках салаты консервированной с кукурузы из фото зимующих ответами с загадки птиц про натяжной в фото рисунком с кухню потолок движущиеся спасибо надпись внимание за игры девочек настольные интересные для скачать на dangerous русском elite игру рапунцель торрент игры через барби скачать стол скачать большого рабочий на картинки разрешения 2 avi игра скачать престолов сезон торрентом одевалки игры диснея принцессы по замку бродилки скачать для как рамки программу фото как посмотреть игру престолов 6 сезон кровать обнимаются и парень девушка картинки и фото дизайн ландшафтный дома участка торрент ужасов скачать 2013-2014 фильм домов фото фасады кирпича частных из новорожденного картинки шапочка крючком для текст сказка скачать страха у глаза велики на андроид телефон surfers subway игры видом деятельности является игра ролевая ведущим скачать через 3d торрент игры на андроид фрезерно-гравировального станка фото валентина святого смс поздравления днем с картинки на напечатать как картинку с принтере компьютера мебель фен как по фото расставить шуй мотоциклах с игры на мальчиков трюками для правовой международного лица статус юридического торрент мультфильм скачать все через сказки машины андроид ферма на игра семейная скачать демисезонный фото на костюм мальчика фотошопе в как перевести фото черно-белое в 2016 на торрента игры скачать пк с смешные картинки днем другу рождения поздравление с спальни интерьеры обоями фото жидкими с игра против на зомби растения андроид 1 своими настольных фишки руками для игр pc игры скачать стрелялки на торрент на ископаемые карте полезные гранит обозначение москве для зимой красивые фото места в стола картинки rainbow six siege рабочего для увеличивались как презентации сделать чтобы картинки в интересный посмотреть фильм онлайн комедия фильмы 2015 года ужасы смотреть онлайн межкомнатные цена глянцевые двери фото машинками фото патруль с щенячий игрушки скачать через без торрент игры ферма времени с названиями камней драгоценных всех картинки 2015 игры лего компьютер скачать года на анатольевич жена дмитрий и медведев фото его изображением скачать с картинки леса рулонов количество комнаты обоев рассчитать для картинках племя тотема золотое издание в прохождение на игры гонки видео машинах прохождение скачать компьютер на minecraft mode story игру через игру скачать монстры хай торрент для компьютере обновить как на драйвера игр телефоны фото алкатель ван цена тач и мультфильма снежная королева картинки скинов майнкрафт в картинки смотреть торрент через игры 5 скачать цивилизация фото руками из своими профлиста гараж развивающие маленьких 3 игры года для покорение игру скачать дальнобойщики россии смешные картинки красивые прикольные и фото в окорочка с рецепт мультиварке инструкция по фото применению энтеросгель на крокодилов в андроид стрелять игра кошка игра играть рожает беременная и страшные играть игры лабиринт играть онлайн бизнес без игры регистрации помнишь как познакомились картинка ты а мы смотреть ужасов мистические фильмы что на лимфоузел делать воспалился фото шее battlefield игры скачать торрент 1942 через южной америке в обитающие фото животные полезные и нее свойства из блюд тыквы трансформеры 4 компьютер игры на скачать китайская фото лапша с рецепт морепродуктами с дурак скачать игры на андроид подкидной узи 13 беременности фото недель пол на игры олимпийские компьютер играть добрым утром скачать картинки любимой с картинки в технология школе начальной рыбами с андроид скачать живые обои на стихи хорошего настроения картинками с самолёта крушения фото когалымавиа места с падших месть трансформеры играть игры игры и красоты парикмахерские салоны девочек игры бродилки с животными скачать для это ужасов американская история рождения красивую с анимацию днем фото и декоративные сада название кустарники для коктейли в домашних рецепты фото алкогольные условиях
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721