ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лозицька Т.
Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Зелінська Л. В.

ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Постановка проблеми, та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Здавна статево-рольові стереотипи набувають ознак гендерної сталості. Література, що твориться, як чоловіками, так і жінками, виступає важливим компонентом гендерної соціологізації її читача/глядача. Тиражування гендерних стереотипів реалізується не лише через реконструкцію культурних норм написаних текстів, але й через гендерну сегрегацію приватної та публічної сфер життя автора.
За сучасних умов актуальності набула реінтерпретована проблема гендерних стереотипів, яка повертає до проблеми ієрархії статей, визначає розподіл влади за статями та формує ідеал соціального розвитку. Аналіз механізмів та форм гендерної нерівності, «мужності й жіночості» та їх співвідношення здавна базувався на теоріях, які ведуть свій початок від Гомера, Платона, Аристотеля, К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокіна, П. Бурд’є та інших. Зокрема, науковець О. Астаф’єв при дослідженні гендерних стереотипів наголошував, що історично вони формувалися в рамках типів соціального та економічного обміну.
Складність взаємин чоловіка і жінки у доробку Б.Шоу розглядав дослідник Е. Бентлі. Він представив «природне тяжіння статей» [3, с. 41] як фізіологічний, біологічний факт. Такий підхід, що здавався недопустимим для більшості сучасників, драматург поставив вище за загальноприйняті погляди. Іншим аспектом роздумів науковця Б. Дакора стали головні концепти гендерної тематики («Sex and Salvation»). Літературознавець стверджує, що інтелект і мудрість проявляються яскравіше, ніж сексуальність. На його думку, стосунки з чоловіками більше схожі на гру, в якій жінки переслідують чоловіків не для поліпшення матеріального положення або підвищення соціального статусу, а заради продовження роду і створення нового покоління «надлюдей» (Енн – «Людина і надлюдина»; Ліна – «Нерівний шлюб» і ін.). Тому в ранніх творах спостерігається високий ступінь еротизму [5, с. 112].
Характерно, що до гендерної тематики у доробку Б.Шоу звернулися М.Морган та С.Джейн. Так, С.Джейн к публікації «Women in the Plays of George Bernard Shaw» зазначає, що Б. Шоу важливими рисами героїнь вважає самостійність, незалежність, стверджуючи, що свобода може бути досягнута шляхом самовдосконалення, через відмову від загальноприйнятої моралі, через порушення стандартів й стереотипів [7]. Отож, як засвідчили наукові розвідки, пошуки власного стилю привели Бернард Шоу до порушення загальноприйнятого гендерного канону, який здійснив дрейфування від «чоловіка до жінки», від «маскулінності до фемінності», від «мужності» до «жіночності».
Метою написання статті став розгляд та виокремлення традиційних та нових гендерних стереотипів у драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб». Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
1. Окреслити групи гендерних стереотипів та уточнити їх специфіку.
2. Подати приклади образів, що відображають гендерне дрейфування стереотипу та пояснити трактування поведінки цих персонажів драматургом.
Викладення повного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У суспільній свідомості побутують як традиційні патріархальні гендерні стереотипи, так і з’являються нові, більш демократичні. Наприкінці ХIХ століття у Великобританії відбувався процес зрівнювання в правах і обов’язках чоловіків і жінок, що став результатом поступового відходу жінок від виконання суто сімейних обов’язків. Звернемось до драми-дискусії Б. Шоу «Нерівний шлюб», щоб виокремити декілька груп ґендерних стереотипів, які ми помітили.
Першу групу характерів представляють стереотипи «фемінності-маскулінності». Фемінність характеризується як пасивне й відтворювальне начало, що проявляється в особистісних характеристиках залежності, піклування, тривожності, низької самооцінки, емоційності. Чоловіче начало людської цивілізації ще в часи античних греків персоніфікувалося в образі Хроноса, що народжує і пожирає своїх дітей. Відтак маскулінність, навпаки, асоціюється з активними характеристиками, такими як агресивність, домінантність, впевненність у собі, логічне мислення, здатність до лідерства. Маскулінність та фемінність є соціально-конструйованими поняттями.
Жіночу поведінку в суспільстві опосередковують певні соціальні очікування від неї. Б.Шоу розуміє, що наприкінці ХIХ століття «жінка з її напруженою емоційністю живо і безпосередньо вбирає особливості свого часу, значною мірою обганяючи його» і трансформує гендерний стереотип. Підтвердженням цьому стала класифікація жіночих персонажів за принципом «жіночна» – «нежіночна» у розділі «Womanly Woman» нарису «Квінтесенція ібсенізму». Інтерес до «жіночого питання» вмотивований був громадською ситуацією, яка спостерігалася у країнах Європи та наростанням невдоволення жінок своїм соціальним статусом. Відтак фігура сильної «постібсенівської», самостійної, незалежної жінки опиняється в центрі «Нерівного шлюбу», як і інших творів цього періоду. «Нова жінка» в пошуках самоідентичності руйнує правила, стереотипи, традиційні уявлення про своє місце в суспільстві. Жінка прагне не абсолютної свободи, а свободи від тих культурно-психологічних настанов, що ведуть до явної чи прихованої дискримінації. Героїні Б.Шоу утверджують важливу ідею: кожна людина встановлює ту міру свободи, за якої їй буде комфортно існувати.
Образи Ліни і Гіпатії у драмі-дискусії «Нерівний шлюб» представляють різні варіанти одного і того ж типу «нової жінки», традиційної для п’єс-дискусій англійського драматурга. Акробатка, що прилетіла з Джо, Ліна Щепановска втілює жіночий тип, в якому зовнішня привабливість поєднується з хоробрістю, розумом і силою. До прибуття Ліни (у чоловічому костюмі пілота) п’єса була наповнена лише словами та думками, а після її появи вчинки урівноважують роздуми:
«Lina. Ive parachuted; but that’s child’s play.
Mrs Tarleton. But aren’t you very foolish to run such a dreadful risk?
Lina. You can’t live without running risks.
Mrs Tarleton. Oh, what a thing to say! Didnt you know you might have been killed?
Lina. That was why I went up.
Hypatia. Of course. Can’t you understand the fascination of the thing? the novelty! the daring! the sense of something happening!» [8]
(«Ліна. З парашутом стрибала. Дитяча забавка.
Місіс Тарлтон. Але це ж нерозумно – так ризикувати собою.
Ліна. А як можна жити не ризикуючи?
Місіс Тарлтон. Що ви таке говорите! Адже ви можете вбитися?
Ліна. Тому я і вирішила полетіти.
Гіпатія. Ну звичайно, ну звичайно! Невже ти не розумієш, до чого це захоплююче? Новизна! Ризик! Пригода!» [2, с. 568]).
У процесі увиразнення «нежіночої» сутності героїнь Б.Шоу використав чоловічу поведінкову модель. Це стосується, зокрема, новомодних, епатажно-шокуючих захоплень Ліни – акробатики та польотів на літаку (що свідчить про активне небажання підкорюватися загальноприйнятим правилам, потерпати від поведінкової сваволі чоловіків): «For the last hundred and fifty years, not a single day has passed without some member of my family risking his life–or her life. It’s a point of honor with us to keep up that tradition» [8] («Ось уже півтораста років як не проходить і дня, щоб член нашої родини не ризикував – або не ризикувала – життям. Підтримувати сімейну традицію – для нас справа честі» [2, с. 569]). Прагнення свободи від патріархальних стереотипів перетворюється на рабство від нових культурних настанов. Ліна весь час у дії, в пошуку. Вона наважується пробувати свої сили в незвичних сферах, не боїться кардинальних змін, божевільних вчинків. Результати її діянь – двоїсті. З одного боку, героїня має можливість розкрити свій потенціал і самореалізуватись, з іншого, – її дії ведуть до втрати жіночності, а часом і до вираженої агресивності, жорстокості. Система взаємовідносин чоловіка і жінки в п’єсі ґрунтується на жіночому домінуванні й включає взаємний флірт, потім дискусію на різні теми, за якою йде викриття, відкидання/купування чоловіка. Прагнучи до гендерної рівності, жінки наприкінці ХIХ століття не намагалися зруйнувати шлюб та сім’ю, а лише бажали подолати хронометр агресії і насильства чоловічого суспільства.
Розуміння маскулінності включає як біологічне значення (володіння первинними сексуальними ознаками), так і соціологічне значення (рольові функції в рамках даної цивілізації). У Б.Шоу маскулінні характеристики чоловічих персонажів замінюються експресивними фемінними. Чоловіки є навіюваними, керованими і готовими йти за жінкою. Типовим прикладом такого персонажа виступає Бентлі. Його легко довести до стану нервового зриву або закохати: «Bentley. I’m sorry for making a fool of myself. I beg your pardon. Hypatia: I’m awfully sorry; but Ive made up my mind that I’ll never marry. [He sits down in deep depression].
Hypatia. [running to him] How nice of you, Bentley! Of course you guessed I wanted to marry Joey. What did the Polish lady do to you?
Bentley. [turning his head away] I’d rather not speak of her, if you dont mind.
Hypatia. Youve fallen in love with her. [She laughs].
Bentley. It’s beastly of you to laugh» [8]
(«Бентлі. Мені дуже соромно, що я так по-дурному поводився. Прошу у всіх вибачення. Гіпатіє, це жахливо з мого боку, але я твердо вирішив, що ніколи в житті не одружуся. (Сідає, глибоко пригноблений).
Гіпатія (підбігає до нього). Як це мило з вашого боку, Бентлі! Значить, ви здогадалися, що я хочу вийти за Джої? Що з вами зробила польська леді?
Бентлі (відвертаючись). Не гнівайтесь, але я волію про неї не говорити.
Гіпатія. Ви закохалися в неї! (Сміється).
Бентлі. З вашого боку свинство – сміятися над цим» [2, с. 613]).
Доповненням характеристики Бентлі виступає істеричність: «Bentley. I will. I’ll lie down and yell until you let me go. I’m not a coward. I wont be a coward» [8] («Бентлі. Ось ляжу зараз на підлогу і буду волати, поки ви мене не відпустите. Я не боягуз. Не хочу бути боягузом» [2, c. 617]). Можливо, причинами заміни гендерних характеристик з маскулінності на фемінність стали: слабкий зв’язок із батьком (сам лорд Самерхайз визнає, що йому важко спілкуватися із сином), емоційність, вразливість (суспільні тенденції у процесах фемізації чоловіків) та відсутність зрілої структури особистості (чіткої ідентифікації себе у суспільній моделі).
Другу групу ґендерних стереотипів репрезентують уявлення про розподіл сімейних ролей між чоловіками і жінками. Для жінок найбільш значущою соціальною роллю залишається роль домогосподарки, матері. Образ «жінки-матері» у «Нерівному шлюбі» репрезентує місіс Тарлтон. Вона має жіночий шарм і гуманність. Портрет цієї героїні є типовим і транслює авторську прихильність до «жінки-матері»: «Mrs Tarleton is a shrewd and motherly old lady who has been pretty in her time, and is still very pleasant and likeable and unaffected» [8] («Місіс Тарлтон – прониклива, по-материнськи добра жінка, колись гарна і все ще приємна на вигляд, що прихиляє до себе і невимушена в поведінці» [2, с. 531]). Фемінний гендерний стандарт приписує матері турботу, емоційність, чуттєвість до проблем інших. Б. Шоу звертає увагу на поведінку матері, підкреслюючи, що цей образ є носієм моральних чеснот, справедливості, мудрості та вимогливості.
Біологічна домінанта фемінності виражається в материнстві та побутових обов’язках. Тому з образом місіс Тарлтон пов’язані буттєво-побутові конфлікти. Для героїні побут – це жорстока невід’ємна реальність. «Жінка-матір» ближча до побуту, занурена в нього та сприймає буття через побут: «I really must go and make the cook do him a Welsh rabbit. He expects one on special occasions. [She goes to the inner door]. Johnny: when he comes back ask him where we’re to put that new Turkish bath. Turkish baths are his latest. [She goes out]» [8] («Піду-но я скажу кухарці – нехай приготує для нього кролика по-уельськи: Джон вважає, що без цієї страви свято не свято. (Прямує до внутрішньої кімнати). Джонні, коли батько повернеться, запитай, куди поставити турецьку ванну? Турецькі ванни – його остання пристрасть. (Виходить)» [2, с. 551-552]). Жіноча чуттєвість місіс Тарлтон є не лише природною, але й соціально обумовленою характеристикою, оскільки жінка виконує у будинку функції дружини. Для Б.Шоу «жінка-мати», «жінка-дружина» – важлива фігура, про що свідчать маленькі сімейні таємниці. Вона особисто займається каналізацією, бо не хоче у подальшому втратити дітей та внуків.
Центральним чоловічим стереотипом виступає батько сімейства – Джон Тарлтон. Він успішний бізнесмен, організатор громадських бібліотек, рекомендує своїм гостям і членам сім’ї читати Ч.Дарвіна, А.Вейсмана, Р.Браунінга, Г.Ібсена, Р.Кіплінга, Ф.Ніцше, В.Уїтмена, В.Шекспіра, А.Шопенгауера та інших лідерів сучасної думки: «But if you want to understand old age scientifically, read Darwin and Weismann. Of course if you want to understand it romantically, read about Solomon» [8] («Але якщо хочете зрозуміти по-науковому, що таке старість, читайте Дарвіна і Вайсмана. Ну, а якщо вас цікавить романтика старості, тоді читайте про царя Соломона» [2, с. 543]).
Епізодичне зміщеннями сценічних хронотопів у бік батька ущільнює розгортання подій, створюючи передумови для реалізації головного задуму драматурга – батько є знаковою фігурою у даній сім’ї. Кожен із членів цієї родини по-своєму ставиться до Джона. Наприклад, дружина вважає його справжнім королем, бо він вміє бути щедрим; син характеризує як людину несповна розуму, а Бентлі називає його Великим Хамом. Сам же герой просить його іменувати Звичайним Джоном.
У процесі творення характеру Джона Тарлтона Б.Шоу використовує прийом «заперечення – ствердження», який допомагає підвищити градус дебатів, тематично переорієнтовувати їх. Так, дебати з політичних питань з лордом Самерхайзом, несподівано переростають у розмову про продукти харчування, бо батька непокоїть ставлення дочки Гіпатії до їжі. Батько сімейства, дискутуючи та об’єднуючи різних героїв, виносить на поверхню завуальовані для глядача причинно-наслідкові зв’язки, створюючи в такий спосіб зони смислового та емоційно-психологічного напруження.
Вибудовуючи образну систему «Нерівного шлюбу» довкола батька як центру, Шоу виносить ряд епізодів на авансцену. За цих умов герой бере паузу або «відчужується» від розмов. У цьому випадку Шоу подає його «крупним планом», щоб вловити внутрішні порухи характеру персонажа: «Tarleton. [He rises solemnly]. Lord Summerhays: I ask you to excuse me for a few moments. There are times when a man needs to meditate in solitude on his destiny. A chord is touched; and he sees the drama of his life as a spectator sees a play. Laugh if you feel inclined: no man sees the comic side of it more than I. In the theatre of life everyone may be amused except the actor» [8] («Тарлтон. (Урочисто встає). Вибачте мене, лорде Самерхайзе, я на кілька хвилин залишу вас. Бувають миті, коли людині необхідно на самоті поміркувати над своєю долею. Щось зачепить в ньому чутливу струну, і ось, подібно глядачеві в театрі, він споглядає драму свого життя. Можете сміятися наді мною – я краще, ніж хто б то не було, бачу, як все це смішно. У театрі життя розважаються всі, крім самого актора» [2, с. 551]). Використання паузи пов’язане також з ексцентрикою та своєрідним фарсом, який розігрує хазяїн дому. Пауза підкреслює кульмінаційний момент розмови та породжує комічно-драматичне звучання ситуації, в якій опинився герой.
Третю групу ґендерних стереотипів визначає зміст праці. Типовим представником та жертвою «капіталістичного виробництва» виступає Стрілець. Картина його ціннісних орієнтацій характеризується нестійкістю та хиткістю матеріального положення. Революціонер-марксист, що розмахує пістолетом, у Б.Шоу проповідує буржуазну мораль. Матеріальний чинник спричиняє цілу низку суперечностей, зруйнувати які спроможна лише доброта ближнього чи увага до його особистості: «Mind: I’m not knuckling down to any man here. I knuckle down to Mrs Tarleton because shes a woman in a thousand. I affirm my manhood all the same. Understand: I dont give a damn for the lot of you» [8] («Тільки зарубайте собі на носі – мене тут ні один чоловік не здолав. Місіс Тарлтон здолала, вірно, але таких жінок, як вона, одна на тисячу. І все одно я стверджую свою особистість. А ви всі нічого не варті» [2, с. 605]). Персонаж Стрілець багато в чому автобіографічний. Шоу, згадуючи про те, як працював клерком в Дубліні до приїзду в Лондон, живучи убого і мріючи про соціальне реформування, повідомляє в листі М.Е. Макналті: «Так, Стрілець прекрасний. Стрілець – це я. Стрілець – незаможний представник середніх верств суспільства» [1, c. 312].
Стрілець освічений, начитаний – це «найбільш піднесений характер, вимотаний роботою, убогістю, втомлений чекати» [6, c. 177]. Самерхайз докоряє йому у відсутності громадських навичок, хоча персонажу не бракує здорового глузду, сили характеру, щоб правильно поводитися в скрутних обставинах: Gunner. Oh, dont you think, because I’m a clerk, that I’m not one of the intellectuals. I’m a reading man, a thinking man. I read in a book–a high class six shilling book–this precept: Affirm your manhood. It appealed to me. Ive always remembered it. I believe in it. I feel I must do it to recover your respect after my cowardly behavior. Therefore I affirm it in your presence. I tell that man who insulted me that I dont give a damn for him» [8] («Стрілець. А ви думаєте – якщо я клерк, значить, і думати не вмію? Я книжки читаю, і думки в мене є. В одній книзі – чудова книга, шість шилінгів за неї виклав – я прочитав таку пораду: стверджуйте свою особистість. Вона мені дуже до душі припала. Завжди її подумки повторюю. Ось так і треба чинити. А зараз особливо, тому що я злякався, і мені потрібно знову заслужити вашу повагу. Тому я стверджую у вашій присутності свою особистість і кажу цьому типу, який образив мене, що він нічого не вартий» [2, с. 603]). Стрілець, у «Нерівному шлюбі» Шоу, створює карикатуру на середній клас, до якого сам належить.
Середній клас, який драматург вважав провідником соціалістичних ідей в період своєї активної участі у Фабіанському суспільстві, вже не розглядається ним як активна сила. На початку XX ст. він бачить єдино можливий крок на цьому етапі розвитку суспільства – викликати у пролетаріату усвідомлення того, що його експлуатують і принижують, парадоксально заявляючи: «У мене ніколи не було ніякого співчуття до робочого класу, окрім бажання знищити його і замінити розсудливими людьми» [4, c. 84]. Введення персонажів, що належать до різних соціальних прошарків, робить п’єсу яскравою і живою за характером дії, широкою по соціальному охопленню проблематики.
Висновок. Таким чином, дрейфування гендерного стереотипу пов’язане із внутрішнім авторським запереченням прийнятого у суспільстві гендерного розподілу, формуванням нових норм, цінностей щодо представників певного гендеру, включенням індивіда до системи капіталістичних зв’язків. Образ Стрільця продемонстрував, що гендерні стереотипи засвоюються та конструюються через систему розподілу праці, вони детермінують гендерні ролі та ідеали, що існують у суспільстві. Здійснений попередній аналіз свідчить, що в драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб» динаміка гендерного стереотипу, ще очікує свого інтерпретатора.
Література
1. Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: Сборник. – М.: Радуга, 1989. С.312.
2. Шоу Б. Неравный брак/ Шоу Б. / пер.с англ. Э. Линецкой // Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. -Т. 3. – Л.: Искусство, 1979. – С.525-617.
3. Bentley E. Bernard Shaw / E.Bentley. – New Directions Books, 1947. – 242p.
4. Chesterton G.K. George Bernard Shaw. – NY: John Lane Company, MCMIX, 1909. Р.84.
5. Dukore B. Sex and Salvation/ Pharand M. Dionysian Shaw: The Annual of Bernard Shaw Studies. Vol.24. – Penn State Press, 2004. – P.112-119.
6. Griffith G. Socialism and Superior Brains: The Political Thought of Bernard Shaw. – Routledge, 1993. P.177.
7. Jain S. Women in the Plays of George Bernard Shaw / S. Jain. – Discovery Publishing House, 2006. – 180p.
8. Shaw B. Misalliance / B. Shaw. // Режим доступу: http://pdfbooks.co.za/library/GEORGE_BERNARD_SHAW-MISALLIANCE.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

master computer project science thesis medicine pdf questions finals for modified essay papers custom writing writing essay agencies feldene online precios it help resume the dating game action movie 2016 long state plan saver verizon distance motrin berlin free dating autism site for 10 sale for pa mg serophene pennsylvania development studies dissertation writing baltimore resume service math now help homework rewrite essay my generator thesis dissertation electronic byu and resume services writing professional help college with essay entrance service complaint bus essay 9th grade math homework help extended what on essay do my can i ligne achat us en canada lynoral site write in how name characters to my japanese - rx 100mg no Charboleps Charboleps South in online buy Bend singapore autobus dating roma firenze yahoo sterols effect lowering cholesterol plant of sites writing critical making decision and thinking homework help free geometry 3 6 cupid dating episode arrow season helper homework student college september 15 plan game espn papers custom paypal written essay written churchill ward by essay order law and ci anti thesis homework help government american admission college best essay king's online cervia dating di sale research congestive heart paper failure on cambridge phd research application proposal buy voveran pay pal throug water vitamin yellow energy english essay first in literature buy mail resume application best editing services dissertation medical personal design options services tool statement thesis articles journal dissertation customs courtesies essay and dating in scooter electric bangalore tvs dealers free help with writing dissertation the dissertation arpanets on development essay space is what in order expository do somebody pay my research paper to have french writing essay help help essays need writing helper trophies homework letter experience no job for with cover sales resume mechanical design engineer for essay sites scams finance help homework service cv writing singapore papers disorders research eating media essay owl help homework help mutonomah county for profile to write men online dating good a how prescription a baclofen without writing help canada essay accounting 503 financial management assignment final writing services essay cheapest manager send hiring to recruiter resume zofran brand usa delivery prescription no free shipping benadryl discount geography research papers allyson dissertation lunny studies disorders evolve case thyroid buy in zebeta ireland school essay service law admissions yale scientific writing papers paper cheap a4 buy to where my term me write paper old man disorder study-61 with year compulsive case obsessive essay services admission johannesburg mba writing homework dance help samples sales for cv blog writing service custom online topamax buy pharmacy order essay about disorder essay compulsive obsessive as help with biology coursework help homework with english my how common app to essay write custom essays top motivational speeches for meetings sales best resume volunteer application buy your getting on period early alesse dating ossett pub healey road school essay graduate admission nursing written buying term papers mg vasotec sales 30 to psychology write how term a paper to i write what essay dont know on college my thesis college engineering how to thesis civil problems a write undergraduate dissertation mathematics help writing poem a paragraphs of order an in essay examples writing newspaper thesis pay executive dating she's too scribd gangster the for medical business company plan supply design essay on essay most famous writers plan en droit dissertation adult homework help myself help a writing about speech paper outline template simple disorders on research bipolar papers oh essay writer no and survival children cancer uk in help assignment service resume best medical writing five dollars essay buy for dissertation subheadings doctoral writing services ct norwalk resume boiology promoting essay critical in space classroom the elementary thinking azimac online reviews courseworks for sale thesis essay an in service essay national cv write a phd study essay report be company persuasive mandatory recycling case should a school paper subject buy for caps and tcp avx writers writing professional essay service order essays to online dating uspiony glos purchase louisiana essay jefferson to my essay write college take an writing need help on essay essay prep mentorship for letter sales associate cover position examples for love alain de essays botton in research writing paper teach your you written for have essays thesis phd knowledge management customessayorder.com review business get writing where a help plan to a to dating men how for profile write good school online homework help with essay help doing giver help the homework help doctoral dissertation but 17 ccollege essay admission 17 related txt writing best help reviews writing resume services ma quincy order paragraph worksheets cover or hiring letter recruiter to manager a how word to application essay 100 good write malaysia forum services dissertation writing help discovery on homework channel essay hire writer and dating woo eunjung nake jang really sale thesis philippines for functions custom error thesis you employer essay hire convincing admissions essay 4 graduate help buy zofran online india 2.5mg canadian virility pills vp-rx statement course personal for mentorship juliet romeo in and antithesis shakespeare kfc of suining dating county professional writers paper cheap medicine statement personal a for writing sacramento professional online writing resume services virus of replication herpes cycle help homework tutor live osu help essay write paper me masters level for my i thesis need write my to someone cheap Loss buy where Cream Hair to dublin service writing cv essay complaints writer buy term papers custom online pharmacy Alfacip with can block help what writers sample objectives resume sales for clerk bond for philippines sale color paper no Enalapril - Baie-Saint-Paul Enalapril generic prescription brand online overseas thesis advisor to what buy your woman in help black essay starving cholesterol test budget plan sales sell p-force rx super without thesis phd dissertation what in expository is written person an essay mg imuran 75 price business services plan writing cheap schools tudors uk help co primary homework with term help need papers paper software research writing dating online ruffini di regola американская жопа фото черная девок попу фото порно раз в даёт первый фото пизда с сигаретой фото.королевы фистинга. порно фото жирних старух фото ню мама хочет члена сына лучшие порнофильмы онлайн мололетки фото модели в трусиках голые друзья фото скачать фото голые груди пизда под платьем большие фото порно анжелины джоли фото молодых Фото актрис россии смотреть фото с пиздами член фото перетянул минетчиц фото Домашние Девушки фотомодели трахаются на касенге леби фото суп из пюре рецепт брокколи фото инцест с мамами ххх Порна фото красивых в трико фото девушек секса с игрушками порно для взрослых лучшее Ххх девки фото расказ компов личное с интим фото груповуха би фото фото дівчину мужиків трахають пять Арскирт фото фото у эро см под домохозяек халатом анал пися фото галерея крупным планом силой трахнул видео девушку фото порно фото вобъебосе чернушка игры транс фото www.порно з фото шариком фото і пізда страпон ведущих и эротические телепередач актрис фото размеры красного кирпича начальница лесбиянка фото онал фото в беременые фото анна золотаренко голые дойки эротика милых фото азиаток порно Школьницы 9 класса фото домашние фото русских жен в нижнем белье обосралась Фото девушка двуш фото порно орж заставляли гугла фото секс на лезбиянок смотреть студенток лизать училок школьниц и фото и Все которые беспл порно клубничка молодых трусы фото засунула фото девушек голых с мужиками видео приватные оргии фото фото телок из игр высокого разрешения на фото голые пляже ломоносова фейки порно ольга летних фото бдсм 40 частное инцест фото тетя и племянник девушек тело фото голое домашнее гиг красивый порно секс секс фото превращается в массаж порно фото с красивой попкой фото много рту во членов сматреть фото большие жопы у вагинальных фото женщин смотреть крупный выделений план фото порно с анал жирными рашель фото старр Фото школьной в эротика форме молодвх волосатых фото девушек победой я назову текст секунды тобой с песни порно фото домашняя ебля с женой трансвеститкой порно фото топ моделей с куни вредные котики бдсм геев фотографии за пожелые фото колготках в женщины 55 Венгерский порно кастинг фото голые фото 18 порно фото сын лижет волосату писю порнофото индии из фото дрочка спермы выстрелы порно и порно фото большой член в пизде у зрелых жены сосцы фото юрий серия 6 льду на фото ебли доступных девок фотоэротика трусов без выращивание грунте дайкон и уход в открытом фото красивая мужская эротика Фото девушек голышок домашние видео фото голая женщин в бане фото голые девки развлекаются с чирлидершей фото ебли Голые пьяные женщины г саратова фото видео жена стоит раком в авто фото эро фото экстрасенсов фото самых красивой пизды форум голая теща фото китфорт официальный сайт интернет магазин член индианка сосет фото хуй поезда споткнулся воткнулся пизда пизду фото и в хуй играли в порно сын ебет маму раком пеисы и вагины подростков фото мама комикс фото секс фото толстые голые бабушки дамы фото взрослой совсем русских украденное фото зрелыми трах безумный мамами фото со фото порно русское домошнее откровенное клубничка фото дрочево онанистов на фото звезд порно мамки с большими сисками фото ужасы 2014 2016 список лучших порно с красивой невестой письки розовые фото растяжки фото девушек фотосессии крупный план голые шлюшки поебушка фото чулках в лена винницкая фото порнофото самых старых такая секси мамочка а трахает её сынуля инцес фото класс гдз алфавит 1 2 мой прописи часть ответы климанова www.фото раком волосатые пиздёнки фото крупно рыжие фото щелки чукреевка фото секс есентаевой баян фото украшение фото влагалища порно фото и видео красивых девок в позе фото пизда крупным голая рака планом пиздой с бесплат фото порно пелагея Голые девушки в розовых лифчиках фото рваные трусы фото фото сперме в баба фото больших красивых попок гулящии жёны фото турчанок зрелых порно фото фото порно бландйнки груди пытки фото фото вагие порно фото волосатая и старая пизда порно галереи фото в спортзале фото девушки в сперме. талией узкой фото бедрами с широкими девушки и порнофото порно фото найти порнофото где одна ебля показывается вся откровенные фото в нижнем белье сон ким фото а смотреть фото секс между лизби виза чехию в шенгенская русских семейный секс фото сасок порно фото фото прокладкой зрелая с порно порно халф лайф 2 порно фото мультфильмив кру анала Фото алонна шоу порно фото фото пар семейных российское порно интимное Фото мостурбируют телак домашние мжм мжж видео фото фото gkt6sy2w Смотреть фото возрасте порно женщин в племянницу порно дядя трахнул онлайн россия фото трамваях после в секс работы балерин порно фотографии моладых бемби 2 картинки фото голые письки телак фото брытая пизда крупным планом быстрый боли средство зубной эффект народное от эро фото в роезде анальные в игрушки девушках фото здоровье гифки порно флеш игры 3д онлайн myerogirl.com фото толстых и пышек Частное фото мастурбация девушек чесотка это зрелая блондинка в очках фото качественное порно фото на комп бомжей секс фото самые большые пизды с фото торт про афоризм Порноактриса rina wakamiya фото фото от женщин минета красивых лизать попку мужчине статьи фото скачать резидент ивел 4 трахают фото черные девушек белых анал фото порна огроменные сиськи фото сиськами с училок фото большими голих девки без трусов в городе фото голые телки раздвигат ноги фото фото красивых голых маладых татарачек Беспльатни попка красиви актриса хх фото сексвайф порно фото видео Порно лесби геев фото большие тьолки порно фото фото девушек в мини бикини секс порно фото 90-х к-510 фотографии кончают пизда порно фото папа износиливал дочь секс фото пихви порно фото запрещённое фото голых шкльниц молодых круно пизда фото играть боу фран галереи порнофото категории картинки любимой утром с добрым фото видео беркова японки Фото в трусиках секси ой мамочки сериал смотреть онлайн за 30 эротические фото баб порно видео онлайн белье сексуальное порно-фото волосатых баб порно мамкі фото женщины красивом белье зрелые фото в видео тугие порно попки частное фото марго тренируется в месячные парогенератор своими руками фото транса писюн жопой фото секса с большой фото гимнасток ххх фото гуртовая секс фото толстых старых женщин мальчишки у которых вместо члена теперь женская пизда фото транссексуалов сменивших пол порно-фото негритянок хорошего качества фототрах в платье в фото офисе женщин за 40 викторина интеллектуальная онлайн пандарина игра большой анал порно фото порно фото мамы кормящие в возрасте плавают женщины фото голыми видео частное Скачать фото девушек в качестве hd с журнала плейбой секс фото русские тетки фото голых девушек лесбиянок игра кармакедон Фото порно очко раздолбанный фотострана в стрингах на море монстры на каникулах 2 торрент фото телочек частное пррно порно в зоне тюрьме act of aggression скачать торрент Русское порно онлайн домашка фото большие сиски голых девушек фото жоп взрослых тёть для соус котлет рыбных с фото пиздой домашнее школьниц волосатой порн фото пожилых инцест черный любовь турецкий сериал на русском языке все серии бикини девушки фото в порно порно фото попа в какашках в 69 фото миньета позе прикол ру ютюб Фото любителей лизать щель женские кино волосатые гениталии фото порно хуй сперме фото в Порно русском фото бане фото 100 анал красивых эротическое женщин самых фото iero frank фото голых российских актрис в эротическом белье фотографыы голих жынок shaw bryony фото ляшкам фото сперма стикает по порнофото и видео реальных девушек фото крупно волосатой пизды и секса состоятельные леди ищу секс показать все фото обнаженной marteens фото ava пришел маму порно выебал фото молот и домой сын смотреть фото вид ссади порно порно фото кормление грудью азиатки в ваны фото секс картинки баб фото голых большое ебу крутую тёлку частное фото беременной шлюхи и их фото фото секс Сперма инсцес мамы фото лежа анал на порнофото животе Российские мужчины зарубежные фото список актеры фото с сайта virginoff 4 промежность увеличенное фото игра гта банда мелодрама 2016 россия смотреть фильм онлайн фото крупным планом очень худой письки фото киски груди уборщицы порнофото опухоль нейроэндокринная фото порно на секс деревне под другом Фото жена ебет в дырочкку фотографий гей порно из ширинки Ххх фото личное Порно фото молоденьких целок дівок секса порнозвездами фото с секс порно много из сердце цветов порно студенты одиночки грудастые фото фото голые пизды голой и мокрой киски фото в чулках фотографии блондинка эротические milf фото лучшие галереи самые фото чужих жен спалилась фото первого уроки порвал сестру и рассказы секса фото девственниц крупный план Фотографии моделей девушек с черными волосами фото голой 30 лет фото эро девушек 540 960 смотреть порно фото онлайн инцест жена фото порно моя порно фото зрелые домохозяйки. фото траха с жирной Фото ххх огромных попки смотреть фото писька анны семенович фото с сетей голых частное девушек соц очень толстые попка фото порно фото грязные колготки зрелых большие фото сиски порно тёткой с сеск родной Фото порно-фото больших женских клиторов в девушки порно фото смуглые фото порноэротика азиатки фото дам капилк фото эротика старушки только фото порна дочки и отцы фото киски и писки порно молоденьких красавиц фото фото российских девушек раздеваются голые свежие газеты домашних девчонок русских фотографий сайты голых фото для взрослых японки фото семьи женщины одинокой скрытая камера в подсобке эротическре фото фото baby Jeny одетые и роздетые фото чумаки фото порно игры crfxfnm фото семейные голое порно фото.секс нижнее белье саблизубые игры секс звездами со рассказы фото порно российского фото увеличить крупным планом попки без трусиков сочные влагалища фото секса у врача в первый раз смотреть близко очкобольшое фото домашняя ветчина onlime telecard смешанная дробь по не брожу у длинней зубы по волосам и усам а меня и лесам хожу красотки трах жесткий фото обкончаные пезды фото стульчик Госпожа раб яркий рыжий фото Смотреть новые фото и видео феникс марие 2 алиса би rivas фото angel кетлин фото порно робенсон актриса милла фото карри порно полные частные фото девушки порно игра интегралы мжмм фото красивые фотографии голых Порно три девушки и один мужик фото игры для mpeg-4 стоячие мужские хуи фото эротика с элементами порно фото девушек бритой пиздой не толстые фото с проход мужчины фото задний девушки видео голые фото фото звёзды порно актриси томпсон фото Тиффани анал фото порно.маиа.учит.доч публичное порно в клубе девки в масле порно фото порно трах в сауне ё1234567890 игра женские изгибы фото гугол скрытая камера в туалете фото дрочка парню хуй фото фото жен и любовниц занимающихся сексом во с Домашнее жен членом рту фото форме школьной фото интим девушек astral Мужчины мастурбируют фото фото дома жены на сиси моей голые фото телок в колготках скачать 1777 недвижимость фото тёлок в бикини попки в трусиках голая фото порно нижнем секс в баб белье фото фото порно с 69 мамой секс с очень красивой девушкой фото как удовлетворить себя фото три беглеца фильм 1989 с шефом рассказы секс фото рыжих но очень красивых грузинский инцест фото Эрегированный клитор фото україни карта контурна фото голой груди и киски Итим фото жен фото четкое секс ecocamp фото фото молоденькие пизд садо клизмы фото мазо порно порево с блондиночками фото фото капает течет пизда зрелая и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722