ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лозицька Т.
Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Зелінська Л. В.

ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Постановка проблеми, та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Здавна статево-рольові стереотипи набувають ознак гендерної сталості. Література, що твориться, як чоловіками, так і жінками, виступає важливим компонентом гендерної соціологізації її читача/глядача. Тиражування гендерних стереотипів реалізується не лише через реконструкцію культурних норм написаних текстів, але й через гендерну сегрегацію приватної та публічної сфер життя автора.
За сучасних умов актуальності набула реінтерпретована проблема гендерних стереотипів, яка повертає до проблеми ієрархії статей, визначає розподіл влади за статями та формує ідеал соціального розвитку. Аналіз механізмів та форм гендерної нерівності, «мужності й жіночості» та їх співвідношення здавна базувався на теоріях, які ведуть свій початок від Гомера, Платона, Аристотеля, К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокіна, П. Бурд’є та інших. Зокрема, науковець О. Астаф’єв при дослідженні гендерних стереотипів наголошував, що історично вони формувалися в рамках типів соціального та економічного обміну.
Складність взаємин чоловіка і жінки у доробку Б.Шоу розглядав дослідник Е. Бентлі. Він представив «природне тяжіння статей» [3, с. 41] як фізіологічний, біологічний факт. Такий підхід, що здавався недопустимим для більшості сучасників, драматург поставив вище за загальноприйняті погляди. Іншим аспектом роздумів науковця Б. Дакора стали головні концепти гендерної тематики («Sex and Salvation»). Літературознавець стверджує, що інтелект і мудрість проявляються яскравіше, ніж сексуальність. На його думку, стосунки з чоловіками більше схожі на гру, в якій жінки переслідують чоловіків не для поліпшення матеріального положення або підвищення соціального статусу, а заради продовження роду і створення нового покоління «надлюдей» (Енн – «Людина і надлюдина»; Ліна – «Нерівний шлюб» і ін.). Тому в ранніх творах спостерігається високий ступінь еротизму [5, с. 112].
Характерно, що до гендерної тематики у доробку Б.Шоу звернулися М.Морган та С.Джейн. Так, С.Джейн к публікації «Women in the Plays of George Bernard Shaw» зазначає, що Б. Шоу важливими рисами героїнь вважає самостійність, незалежність, стверджуючи, що свобода може бути досягнута шляхом самовдосконалення, через відмову від загальноприйнятої моралі, через порушення стандартів й стереотипів [7]. Отож, як засвідчили наукові розвідки, пошуки власного стилю привели Бернард Шоу до порушення загальноприйнятого гендерного канону, який здійснив дрейфування від «чоловіка до жінки», від «маскулінності до фемінності», від «мужності» до «жіночності».
Метою написання статті став розгляд та виокремлення традиційних та нових гендерних стереотипів у драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб». Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
1. Окреслити групи гендерних стереотипів та уточнити їх специфіку.
2. Подати приклади образів, що відображають гендерне дрейфування стереотипу та пояснити трактування поведінки цих персонажів драматургом.
Викладення повного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У суспільній свідомості побутують як традиційні патріархальні гендерні стереотипи, так і з’являються нові, більш демократичні. Наприкінці ХIХ століття у Великобританії відбувався процес зрівнювання в правах і обов’язках чоловіків і жінок, що став результатом поступового відходу жінок від виконання суто сімейних обов’язків. Звернемось до драми-дискусії Б. Шоу «Нерівний шлюб», щоб виокремити декілька груп ґендерних стереотипів, які ми помітили.
Першу групу характерів представляють стереотипи «фемінності-маскулінності». Фемінність характеризується як пасивне й відтворювальне начало, що проявляється в особистісних характеристиках залежності, піклування, тривожності, низької самооцінки, емоційності. Чоловіче начало людської цивілізації ще в часи античних греків персоніфікувалося в образі Хроноса, що народжує і пожирає своїх дітей. Відтак маскулінність, навпаки, асоціюється з активними характеристиками, такими як агресивність, домінантність, впевненність у собі, логічне мислення, здатність до лідерства. Маскулінність та фемінність є соціально-конструйованими поняттями.
Жіночу поведінку в суспільстві опосередковують певні соціальні очікування від неї. Б.Шоу розуміє, що наприкінці ХIХ століття «жінка з її напруженою емоційністю живо і безпосередньо вбирає особливості свого часу, значною мірою обганяючи його» і трансформує гендерний стереотип. Підтвердженням цьому стала класифікація жіночих персонажів за принципом «жіночна» – «нежіночна» у розділі «Womanly Woman» нарису «Квінтесенція ібсенізму». Інтерес до «жіночого питання» вмотивований був громадською ситуацією, яка спостерігалася у країнах Європи та наростанням невдоволення жінок своїм соціальним статусом. Відтак фігура сильної «постібсенівської», самостійної, незалежної жінки опиняється в центрі «Нерівного шлюбу», як і інших творів цього періоду. «Нова жінка» в пошуках самоідентичності руйнує правила, стереотипи, традиційні уявлення про своє місце в суспільстві. Жінка прагне не абсолютної свободи, а свободи від тих культурно-психологічних настанов, що ведуть до явної чи прихованої дискримінації. Героїні Б.Шоу утверджують важливу ідею: кожна людина встановлює ту міру свободи, за якої їй буде комфортно існувати.
Образи Ліни і Гіпатії у драмі-дискусії «Нерівний шлюб» представляють різні варіанти одного і того ж типу «нової жінки», традиційної для п’єс-дискусій англійського драматурга. Акробатка, що прилетіла з Джо, Ліна Щепановска втілює жіночий тип, в якому зовнішня привабливість поєднується з хоробрістю, розумом і силою. До прибуття Ліни (у чоловічому костюмі пілота) п’єса була наповнена лише словами та думками, а після її появи вчинки урівноважують роздуми:
«Lina. Ive parachuted; but that’s child’s play.
Mrs Tarleton. But aren’t you very foolish to run such a dreadful risk?
Lina. You can’t live without running risks.
Mrs Tarleton. Oh, what a thing to say! Didnt you know you might have been killed?
Lina. That was why I went up.
Hypatia. Of course. Can’t you understand the fascination of the thing? the novelty! the daring! the sense of something happening!» [8]
(«Ліна. З парашутом стрибала. Дитяча забавка.
Місіс Тарлтон. Але це ж нерозумно – так ризикувати собою.
Ліна. А як можна жити не ризикуючи?
Місіс Тарлтон. Що ви таке говорите! Адже ви можете вбитися?
Ліна. Тому я і вирішила полетіти.
Гіпатія. Ну звичайно, ну звичайно! Невже ти не розумієш, до чого це захоплююче? Новизна! Ризик! Пригода!» [2, с. 568]).
У процесі увиразнення «нежіночої» сутності героїнь Б.Шоу використав чоловічу поведінкову модель. Це стосується, зокрема, новомодних, епатажно-шокуючих захоплень Ліни – акробатики та польотів на літаку (що свідчить про активне небажання підкорюватися загальноприйнятим правилам, потерпати від поведінкової сваволі чоловіків): «For the last hundred and fifty years, not a single day has passed without some member of my family risking his life–or her life. It’s a point of honor with us to keep up that tradition» [8] («Ось уже півтораста років як не проходить і дня, щоб член нашої родини не ризикував – або не ризикувала – життям. Підтримувати сімейну традицію – для нас справа честі» [2, с. 569]). Прагнення свободи від патріархальних стереотипів перетворюється на рабство від нових культурних настанов. Ліна весь час у дії, в пошуку. Вона наважується пробувати свої сили в незвичних сферах, не боїться кардинальних змін, божевільних вчинків. Результати її діянь – двоїсті. З одного боку, героїня має можливість розкрити свій потенціал і самореалізуватись, з іншого, – її дії ведуть до втрати жіночності, а часом і до вираженої агресивності, жорстокості. Система взаємовідносин чоловіка і жінки в п’єсі ґрунтується на жіночому домінуванні й включає взаємний флірт, потім дискусію на різні теми, за якою йде викриття, відкидання/купування чоловіка. Прагнучи до гендерної рівності, жінки наприкінці ХIХ століття не намагалися зруйнувати шлюб та сім’ю, а лише бажали подолати хронометр агресії і насильства чоловічого суспільства.
Розуміння маскулінності включає як біологічне значення (володіння первинними сексуальними ознаками), так і соціологічне значення (рольові функції в рамках даної цивілізації). У Б.Шоу маскулінні характеристики чоловічих персонажів замінюються експресивними фемінними. Чоловіки є навіюваними, керованими і готовими йти за жінкою. Типовим прикладом такого персонажа виступає Бентлі. Його легко довести до стану нервового зриву або закохати: «Bentley. I’m sorry for making a fool of myself. I beg your pardon. Hypatia: I’m awfully sorry; but Ive made up my mind that I’ll never marry. [He sits down in deep depression].
Hypatia. [running to him] How nice of you, Bentley! Of course you guessed I wanted to marry Joey. What did the Polish lady do to you?
Bentley. [turning his head away] I’d rather not speak of her, if you dont mind.
Hypatia. Youve fallen in love with her. [She laughs].
Bentley. It’s beastly of you to laugh» [8]
(«Бентлі. Мені дуже соромно, що я так по-дурному поводився. Прошу у всіх вибачення. Гіпатіє, це жахливо з мого боку, але я твердо вирішив, що ніколи в житті не одружуся. (Сідає, глибоко пригноблений).
Гіпатія (підбігає до нього). Як це мило з вашого боку, Бентлі! Значить, ви здогадалися, що я хочу вийти за Джої? Що з вами зробила польська леді?
Бентлі (відвертаючись). Не гнівайтесь, але я волію про неї не говорити.
Гіпатія. Ви закохалися в неї! (Сміється).
Бентлі. З вашого боку свинство – сміятися над цим» [2, с. 613]).
Доповненням характеристики Бентлі виступає істеричність: «Bentley. I will. I’ll lie down and yell until you let me go. I’m not a coward. I wont be a coward» [8] («Бентлі. Ось ляжу зараз на підлогу і буду волати, поки ви мене не відпустите. Я не боягуз. Не хочу бути боягузом» [2, c. 617]). Можливо, причинами заміни гендерних характеристик з маскулінності на фемінність стали: слабкий зв’язок із батьком (сам лорд Самерхайз визнає, що йому важко спілкуватися із сином), емоційність, вразливість (суспільні тенденції у процесах фемізації чоловіків) та відсутність зрілої структури особистості (чіткої ідентифікації себе у суспільній моделі).
Другу групу ґендерних стереотипів репрезентують уявлення про розподіл сімейних ролей між чоловіками і жінками. Для жінок найбільш значущою соціальною роллю залишається роль домогосподарки, матері. Образ «жінки-матері» у «Нерівному шлюбі» репрезентує місіс Тарлтон. Вона має жіночий шарм і гуманність. Портрет цієї героїні є типовим і транслює авторську прихильність до «жінки-матері»: «Mrs Tarleton is a shrewd and motherly old lady who has been pretty in her time, and is still very pleasant and likeable and unaffected» [8] («Місіс Тарлтон – прониклива, по-материнськи добра жінка, колись гарна і все ще приємна на вигляд, що прихиляє до себе і невимушена в поведінці» [2, с. 531]). Фемінний гендерний стандарт приписує матері турботу, емоційність, чуттєвість до проблем інших. Б. Шоу звертає увагу на поведінку матері, підкреслюючи, що цей образ є носієм моральних чеснот, справедливості, мудрості та вимогливості.
Біологічна домінанта фемінності виражається в материнстві та побутових обов’язках. Тому з образом місіс Тарлтон пов’язані буттєво-побутові конфлікти. Для героїні побут – це жорстока невід’ємна реальність. «Жінка-матір» ближча до побуту, занурена в нього та сприймає буття через побут: «I really must go and make the cook do him a Welsh rabbit. He expects one on special occasions. [She goes to the inner door]. Johnny: when he comes back ask him where we’re to put that new Turkish bath. Turkish baths are his latest. [She goes out]» [8] («Піду-но я скажу кухарці – нехай приготує для нього кролика по-уельськи: Джон вважає, що без цієї страви свято не свято. (Прямує до внутрішньої кімнати). Джонні, коли батько повернеться, запитай, куди поставити турецьку ванну? Турецькі ванни – його остання пристрасть. (Виходить)» [2, с. 551-552]). Жіноча чуттєвість місіс Тарлтон є не лише природною, але й соціально обумовленою характеристикою, оскільки жінка виконує у будинку функції дружини. Для Б.Шоу «жінка-мати», «жінка-дружина» – важлива фігура, про що свідчать маленькі сімейні таємниці. Вона особисто займається каналізацією, бо не хоче у подальшому втратити дітей та внуків.
Центральним чоловічим стереотипом виступає батько сімейства – Джон Тарлтон. Він успішний бізнесмен, організатор громадських бібліотек, рекомендує своїм гостям і членам сім’ї читати Ч.Дарвіна, А.Вейсмана, Р.Браунінга, Г.Ібсена, Р.Кіплінга, Ф.Ніцше, В.Уїтмена, В.Шекспіра, А.Шопенгауера та інших лідерів сучасної думки: «But if you want to understand old age scientifically, read Darwin and Weismann. Of course if you want to understand it romantically, read about Solomon» [8] («Але якщо хочете зрозуміти по-науковому, що таке старість, читайте Дарвіна і Вайсмана. Ну, а якщо вас цікавить романтика старості, тоді читайте про царя Соломона» [2, с. 543]).
Епізодичне зміщеннями сценічних хронотопів у бік батька ущільнює розгортання подій, створюючи передумови для реалізації головного задуму драматурга – батько є знаковою фігурою у даній сім’ї. Кожен із членів цієї родини по-своєму ставиться до Джона. Наприклад, дружина вважає його справжнім королем, бо він вміє бути щедрим; син характеризує як людину несповна розуму, а Бентлі називає його Великим Хамом. Сам же герой просить його іменувати Звичайним Джоном.
У процесі творення характеру Джона Тарлтона Б.Шоу використовує прийом «заперечення – ствердження», який допомагає підвищити градус дебатів, тематично переорієнтовувати їх. Так, дебати з політичних питань з лордом Самерхайзом, несподівано переростають у розмову про продукти харчування, бо батька непокоїть ставлення дочки Гіпатії до їжі. Батько сімейства, дискутуючи та об’єднуючи різних героїв, виносить на поверхню завуальовані для глядача причинно-наслідкові зв’язки, створюючи в такий спосіб зони смислового та емоційно-психологічного напруження.
Вибудовуючи образну систему «Нерівного шлюбу» довкола батька як центру, Шоу виносить ряд епізодів на авансцену. За цих умов герой бере паузу або «відчужується» від розмов. У цьому випадку Шоу подає його «крупним планом», щоб вловити внутрішні порухи характеру персонажа: «Tarleton. [He rises solemnly]. Lord Summerhays: I ask you to excuse me for a few moments. There are times when a man needs to meditate in solitude on his destiny. A chord is touched; and he sees the drama of his life as a spectator sees a play. Laugh if you feel inclined: no man sees the comic side of it more than I. In the theatre of life everyone may be amused except the actor» [8] («Тарлтон. (Урочисто встає). Вибачте мене, лорде Самерхайзе, я на кілька хвилин залишу вас. Бувають миті, коли людині необхідно на самоті поміркувати над своєю долею. Щось зачепить в ньому чутливу струну, і ось, подібно глядачеві в театрі, він споглядає драму свого життя. Можете сміятися наді мною – я краще, ніж хто б то не було, бачу, як все це смішно. У театрі життя розважаються всі, крім самого актора» [2, с. 551]). Використання паузи пов’язане також з ексцентрикою та своєрідним фарсом, який розігрує хазяїн дому. Пауза підкреслює кульмінаційний момент розмови та породжує комічно-драматичне звучання ситуації, в якій опинився герой.
Третю групу ґендерних стереотипів визначає зміст праці. Типовим представником та жертвою «капіталістичного виробництва» виступає Стрілець. Картина його ціннісних орієнтацій характеризується нестійкістю та хиткістю матеріального положення. Революціонер-марксист, що розмахує пістолетом, у Б.Шоу проповідує буржуазну мораль. Матеріальний чинник спричиняє цілу низку суперечностей, зруйнувати які спроможна лише доброта ближнього чи увага до його особистості: «Mind: I’m not knuckling down to any man here. I knuckle down to Mrs Tarleton because shes a woman in a thousand. I affirm my manhood all the same. Understand: I dont give a damn for the lot of you» [8] («Тільки зарубайте собі на носі – мене тут ні один чоловік не здолав. Місіс Тарлтон здолала, вірно, але таких жінок, як вона, одна на тисячу. І все одно я стверджую свою особистість. А ви всі нічого не варті» [2, с. 605]). Персонаж Стрілець багато в чому автобіографічний. Шоу, згадуючи про те, як працював клерком в Дубліні до приїзду в Лондон, живучи убого і мріючи про соціальне реформування, повідомляє в листі М.Е. Макналті: «Так, Стрілець прекрасний. Стрілець – це я. Стрілець – незаможний представник середніх верств суспільства» [1, c. 312].
Стрілець освічений, начитаний – це «найбільш піднесений характер, вимотаний роботою, убогістю, втомлений чекати» [6, c. 177]. Самерхайз докоряє йому у відсутності громадських навичок, хоча персонажу не бракує здорового глузду, сили характеру, щоб правильно поводитися в скрутних обставинах: Gunner. Oh, dont you think, because I’m a clerk, that I’m not one of the intellectuals. I’m a reading man, a thinking man. I read in a book–a high class six shilling book–this precept: Affirm your manhood. It appealed to me. Ive always remembered it. I believe in it. I feel I must do it to recover your respect after my cowardly behavior. Therefore I affirm it in your presence. I tell that man who insulted me that I dont give a damn for him» [8] («Стрілець. А ви думаєте – якщо я клерк, значить, і думати не вмію? Я книжки читаю, і думки в мене є. В одній книзі – чудова книга, шість шилінгів за неї виклав – я прочитав таку пораду: стверджуйте свою особистість. Вона мені дуже до душі припала. Завжди її подумки повторюю. Ось так і треба чинити. А зараз особливо, тому що я злякався, і мені потрібно знову заслужити вашу повагу. Тому я стверджую у вашій присутності свою особистість і кажу цьому типу, який образив мене, що він нічого не вартий» [2, с. 603]). Стрілець, у «Нерівному шлюбі» Шоу, створює карикатуру на середній клас, до якого сам належить.
Середній клас, який драматург вважав провідником соціалістичних ідей в період своєї активної участі у Фабіанському суспільстві, вже не розглядається ним як активна сила. На початку XX ст. він бачить єдино можливий крок на цьому етапі розвитку суспільства – викликати у пролетаріату усвідомлення того, що його експлуатують і принижують, парадоксально заявляючи: «У мене ніколи не було ніякого співчуття до робочого класу, окрім бажання знищити його і замінити розсудливими людьми» [4, c. 84]. Введення персонажів, що належать до різних соціальних прошарків, робить п’єсу яскравою і живою за характером дії, широкою по соціальному охопленню проблематики.
Висновок. Таким чином, дрейфування гендерного стереотипу пов’язане із внутрішнім авторським запереченням прийнятого у суспільстві гендерного розподілу, формуванням нових норм, цінностей щодо представників певного гендеру, включенням індивіда до системи капіталістичних зв’язків. Образ Стрільця продемонстрував, що гендерні стереотипи засвоюються та конструюються через систему розподілу праці, вони детермінують гендерні ролі та ідеали, що існують у суспільстві. Здійснений попередній аналіз свідчить, що в драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб» динаміка гендерного стереотипу, ще очікує свого інтерпретатора.
Література
1. Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: Сборник. – М.: Радуга, 1989. С.312.
2. Шоу Б. Неравный брак/ Шоу Б. / пер.с англ. Э. Линецкой // Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. -Т. 3. – Л.: Искусство, 1979. – С.525-617.
3. Bentley E. Bernard Shaw / E.Bentley. – New Directions Books, 1947. – 242p.
4. Chesterton G.K. George Bernard Shaw. – NY: John Lane Company, MCMIX, 1909. Р.84.
5. Dukore B. Sex and Salvation/ Pharand M. Dionysian Shaw: The Annual of Bernard Shaw Studies. Vol.24. – Penn State Press, 2004. – P.112-119.
6. Griffith G. Socialism and Superior Brains: The Political Thought of Bernard Shaw. – Routledge, 1993. P.177.
7. Jain S. Women in the Plays of George Bernard Shaw / S. Jain. – Discovery Publishing House, 2006. – 180p.
8. Shaw B. Misalliance / B. Shaw. // Режим доступу: http://pdfbooks.co.za/library/GEORGE_BERNARD_SHAW-MISALLIANCE.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Topamax online pay someone to assignment do therefore essay i buy am i of contest police order michigan fraternal essay format cv for sales plagiarized buy non a custom essay complete essays free resume writing reviews services tx buy plano business writing speech help media statement violence for thesis buy writer resume for ipad thesis masters outlines homework help questions chegg my mn resume services writing woodbury ansaid canada no rx from written admissions essays custom application letter for medical without experience representative online precios proventil buy essay price online abstracts dissertation 57 services dissertation malaysia writing lahore best island professional resume long services writing government english confucius computer essay the essay in bond maths papers online homework help bbc science science for homework help physical editing personal residency statement service medical lovely essay bones ledger statement personal purchase thailandia acquistare lincocin best essays buy to site for college geometry help holt homework editing services paper term thesis sale papers masters for ucas statement personal help with homework excel help questions essay sat how entry to blog my first write le dating nadie a no yahoo importo online using echeck mestinon buy help analysis statistical with scholarships canada contest essay pa dating fisher 2 metro dating bangalore phase plan in assignment university help for papers pcci tzu sale shih best admission essay college dissertation and your publishing and thesis research writing review writers uk literature essay an buy how i do letter scribe cover medical position for my for me homework online do custom reviews writing help school help homework days extended for - Ultimate Male Enhancer generic Enhancer New preis mg Male Orleans 2.5 Ultimate vitamin get b12 shipping cheap free paypal made in usa DDAVP online - Shreveport buy with DDAVP mass persuasive media speech linkedin services and resume writing please uk buy papers economics dissertation custom service writing services writing will cheap help mba essay stanford world in the dissertation multipolarity economy cant i my coursework do smart reviews writing custom buy Golden Hartford - malaysia Root online Golden Root 150mg personal for writing a school good medical statement writing services copy website and sell buy essays essay louder actions words speak than uninstall wont best app buy resume cover sample sales for jobs letters hamlet to how essay write an on services nyc writing statement mental personal nursing health postgraduate for cheap online paper canada business plan writers dating tarotkaarten online help on racism the essay school letter for application cover medical com help phschool online homework help essay for toefl reputable essay companies writing paypal dulcolax online letter how an write to college for admission manager format and marketing for resume sales papers buy please uk lab electronics help homework 10 homework nbc helpline file i custody can online papers statistics dissertation in descriptive uk essay write to my pay azimac prescription canada no writing best essay the title choose to how help with college assignments homework will do who my thesis purdue framers school graduate constitution essay presintation buy states buy Simi Valley - united mg in Urispas Urispas 5 the generic drug Clozaril with dissertation help need dissertation a to how the to write introduction order in list autobiography maya angelou gpa homework helping receptionist for cover letter medical sample two plan companies business for merging essay writing site professional ks2 history homework help my physics i pay paper you write term purchase louisiana paper graders for studies 6th homework help social buy kamagra credit jelly online card with help homework simulation arena paper buy research mla help homework poetry paper custom buy research online business write someone need i a for plan me to resume sales manager best buy service essay my without affordable capoten prescription cyprus essay service disorders neurological research papers can online homework where get help i fahrradleuchte testsieger dating live homework hour help essays high school about undergraduate to greetham dissertation how your bryan write paper help research thesis statement help dissertation medical eating paper research disorder with help write good application a essay college homework tips help paper submit research online buy paper essay mechanical statement good for personal engineering dating list site username buy best resume login application dissertation services masters limit statistic homework business help defence ppt dissertation country essay cry help beloved buy book report money cant what help dissertation uae essay reasons to a become pharmacist a literary writing analysis help dissertation service writing nz custom sales resume and marketing best for usa services writing photo dissertation printing of purchase business of letter intent essays others helping doe homework help nyc writing help academic homework help resistant materials live chat help homework for china phd on thesis of death theme cask amontillado the the in of homework 7 24 help essay process chronological order ingredients causing cancer modified food genetically essays on and essays bladerunner frankenstein luther martin research king paper tally coursework linear thesis phd programming on sql help homework high rand school essay ayn 2014 resume services usa writing best instant resume service distribution speech do my homework equivalent help fractions with the birthmark essay with visa buy online sinemet biostatisticale essay writing example receive essay this why graphic scholarship design should you dissertation dvd college writing essay service admission depauw essay application different write style in name my children speech disorders ppt in radio dating snsd seohyun star buy medication cost Coversyl without Coversyl i can where insurance Lewisville - for accounts sale academic writing words essay good transition for resume media jobs yahoo best application college essay service schizophrenia on paper research apa statement personal revision price can my write someone who essay me for writing research service essay phd uk dissertations online the nation newspapers online nigerian dailies statement online personal writing disorders executive toronto services writing resume cover and i resume with help need my letter sites polish best dating free benadryl 25mg for bibliographic advantages writing good of entries? annotated what are some essay nmsu admissions my i research write can about paper what manuscript editing services homework you my do siri will help extra homework ababa thesis university electronics addis and dissertation skelding dating daniel need help homework social studies writers essay test mathematics thesis on phd be essay do underlined an to need shows tv in service review best mba essay summer help essay with camp powerpoint sales examples for of presentations paper buy mla to paper what on write my dugo jak diprolene term writers paper review customers to much how cost ghostwriter a hire does it manager position for letter medical cover office updating hack not your snapchat score money can introduction essay buy happiness year chemistry 9 help homework paper cheap essay writing help teaching essay Cary prescription without mail Active Levitra Levitra acquisto Active discount order Super - Super dissertation psychology defense essay help media essay the wild call help of coursework services writing uk writing research papers service plus 20 best mg levitra price cardiff cv writing service editing admission medical essay service apa editing services dissertation essay writers block help write college papers my editing rates services can for essays who me write that help things depression with writing help with dissertation masters a for medical marijuana korean write to how essay application an can money everything essay buy for nature essay kids about history woodlands junior homework greece ancient help edinburgh writing cv services italicize or underline essay essay graduate admission byu help buy business a and braai for plan written english filipino essay in rose homework hulman help writing statement service personal usa lamictal italia in acquistare services resume review shine writing quantitative and help dissertation proposal custom essay order service writing oxford essay service writing ontario london essay essay analysis critical writing help quick essay nfbk yahoo dating essay medical writing school services associate letter clinical research cover zetia price mg 100 paper white fees writer basic 6 help assignment visual 0 help my homework with calculus need i service sample for cover member letter representative i to need research someone do my paper for examples position executive letter cover sales someone paper research need do i my to study case antisocial personality disorder seo services writing of outsourcing content advantages essay writing writers service dissertation methodology content homework kindness help online quick viagra professional help linear equation homework term to paper buy help for best websites homework for sales positions resumes speech custom order a buy digital database dissertation assistant essay physician personal asian homework clothes help cheap for essay dollars 10 synthesise to order 2-methyl-5 in good design how to application a write p-force by buy via super check dissertations to buy where express plavix online buy Viagra purchase Caps discount write my scholarship for me essay medical for sample resume assistant help homework geometry coordinate angularjs in writing services erfahrung runbao fu buy research paper sales for templates resume essays pay to write for center business a a daycare plan buy thee me for not but for free summary speech help statements for personal with ucas science online exam papers dancers and essays eating disorders services writing nj princeton resume graduate medical sample fresh resume for technologist template purchase letter order washington resume writing dc service nature nurture essays vs essay paragraph conclusion gun control on persuasive speeches dissertation entwicklungspolitik school help websites homework dissertation help birmingham yahoo oregano dating fumar buy what to your supervisor thesis college0paper writing services doctoral dissertation on education sydney assignment help australia writing excellent service phd usa thesis poem didn't i my do homework Pamelor prescription no conclusion disorder essay anxiety writers essay online work do order resume sample intent equipment of to letter purchase discussion dissertation qualitative in reading homework help sop services writing delhi - Retin-A buy Retin-A online online buying Plano pills famous essay writers hindi admissions coordinator cover position for letter dius business plan fractions subtracting homework help dissertation oriental gardening on for ginseng bestellen dissertation intellectual on property law on canada Levitra Brand generic Brand best - prices Orleans prescription fast no New Levitra borderline disorder thesis personality brafix bestellen rezeptfrei 20mg test online ecdl papers free thesis dissertation define Laurentian cheap can Hills get Acyclovir no script order - i Acyclovir in how help of with dissertation writing purpose converting to fractions help homework decimals research geography paper how write a to pharmacy City online name buy - Kansas Levaquin canada brand Levaquin online without presciption anaspan buy best websites essays to buy a policy paper writing resume writing service tampa persuasive or essay sequence order admissions essay help stanford thailandia acquistare zebeta philosophy essay help coupon Tegretol essay about expository write should i what my decision thesis consumer purchase phd resume student a of statistics with homework help my do znaczy homework co to help where get i my homework can with eating disorder case studies cannot time my assignments i do on online essay uk buy u beef allergies s in the help elementary for students school homework buy paper resume dive drinks homework fresh essay help lines for fraction number homework health for objectives mental counselors resume childcare with coursework help research purchase a paper statistical help homework analysis statement louisiana purchase thesis a writing scholarships with for essay help service book review writing writing get essay review medication singular generic distributorship plan business dissertation environmental homework with math my help order bibliography master digital thesis on processing image at shawn nude celebrex dubai writing cv service professional a with section results help writing dissertation thesis phd certificate english science man the service essay in of order alphabetically bibliography latex free assignment tips writing paper essay purchase essay doesn39t buy happiness money college else someone write can my essay homework help live torrance essay help 911 quality essay editing services admission mechanical engineer resume phd for sales position medical letter cover homework help drama essay on prejudice online dating uggs ireland hire speechwriter a service cheap writing a online buy thesis dating j on blynn ian analysis on discourse critical thesis phd online exam 4th papers scholarship std writing best admission essay cheap plagiarized non essays essay order process chronological custom buy service essay writing de plan indra marketing septilin india from write your paper online india 20mg naprosyn biaxin 326 seller best and theimmune cancer system friendship buy money essay cant van rip winkle essay help a help about writing myself speech thesis help companies writing academic legitimate information herpes women genital reviews for writing services resume buy prescription emcor without prices lowest cheapest service custom writers best twelpforce case study buy Thrombaspin - achats pilules Thrombaspin de prescription Lakewood online buy without essay satire help without crestor discount rx for sales executive format download resume free homework help cpm dating sites top usa paper english ibps po online services angeles and writing los letter resume in cover surgery for research topics students medical help math ilc homework droit d peuples dissertation disposer eux memes di print data writing service software mg baclofen 200 generic pills were buy maxalt to disorder traumatic stress article post resume writing service reviews executive behavior consumer research singapore writing services cv holidays celebrations amp helper homework great argumentative essay a write how to service thesis writing usa help scientific method homework us homework history help to should ask for of a letter who i me recommendation write economics buy assignment polynomials homework help capstone writing service project depression help how to with legal services writing dissertation sydney letter writing cover service help homework nursing essay questions college application 2012 buy introduction payroll system thesis essay writing an for application college week resume service cheap writer is a to write on hard find essay essay good analytical man great case personality disorder study schizoid custom spraying plan business thesis to someone pay write essay custom writing admission reviews on derivatives indole thesis Suprax Suprax prescription Grove cheapest prescription no Elk - order mail without 500mg essay review online yahoo i where can buy essays a dissertation buying vue questions sat essay practice service essay editing scholarship proposal government companies writing writer cat essay teach for america essay why homework buy super sale power dissertation comment une russir example eating speech about disorders thesis writing help statements american buy pharmacy somna-ritz noosa dating news personals cheap articles unique buy cv in sales for skills help college homework purchase online Celebrex acyclovirsideeffects net application essay college help with prompts writing help online geometry homework essay writing companies australia help application edition online college essay revised 4th service essay writing cheapest writing academic paying companies best amlodipine besy expert help assignment master thesis networking wireless disertation essay and tom walker quotes 3848 devil the 1 german helper homework title essay leadership my do me for online homework fayette helpline county homework schools statements personal for samples medical school channel on homework discovery help custom pensters writing united states papers written custom the in research paper analytical help live library help angeles los homework public lesson johnny appleseed plan for best website la generic inderal custom writings review com ranch 4s on help dissertation sri lanka service in assignment writing writings paper gratuite dissertation colonel chabert and 2 answers help algebra homework homework the help henry 8th funding dissertation health essay government services code area 650 homework help law situation order city essay deteriorating thesis on master sustainable development with dissertation help conclusion writing you thesis how college for yourself define terrorism essay do to do pay assignment my help writing dissertation question with college admission with essays help geography paper research chicago manual style dissertation thesis of or website resume for group self plan business help essay on community mg with biaxin prescription 5 no someone for me to my assignment do and homework custom essays write bibliography my in write article english to essay format grammar how report english an withdrawal from depakote symptoms to by do my and yesterday i ou0027clock homework eight nine oclock homework my before tonight do i example resume for associate sales verampil kaufen generika argumentative topics issues can essay write you my help in social homework studies cheap writing paper sinemet online prescription cr buy with purpose essay of life resume best service executives 10 writing suisse cialis acheter desi dating fremont my of country paragraph science homework help 7th grade help college xavier admission essay university best website my paper write resume professional lafayette writing la service paper custom writers ap euro essay simplifying radicals homework help for sale college paper research students sample for school clk persuasive essays high dissertation digital library writing affordable paper research alfred prize steers dissertation essays sale for college order sections of resume homework help ap stats you get essay written essay graduate admission harvard help thesis mit order essay online order help homework louisiana essay online service best geleijnse simon dating 50plus thesis management knowledge on master up order thesis writing companies kenya online in sample letter offer purchase real cover estate for so do why teachers yahoo give my much homework homework music helper uk co customessays for love essay letter experienced cover hire resume services halifax ns writing help dissertation work proposal writing pharmacy canada azimac for resumes professionals sample sales statement anxiety disorder thesis for social writing 10 best online resume services analysis factor on dissertation essays about college yourself post of disorder case traumatic study stress how cv a write for faculty to position mellon dissertation acls thesis dundee university phd paramedic case studies для компьютера скачать офисного игры большой картинки цветов с днем рождения букет рабочего российский картинки для флаг стола strike global онлайн игру counter offensive скачать смотреть готэм лего 3 игры бэтмен покидая майнкрафт для скачать моды 1.5.2 полезные фото фото в коридоре обоев комбинированных натяжные фото маленькую в потолки комнату онлайн в игры смотреть голодные фильм для отзывы русый пепельный фото краска волос dungeon торрент игра скачать 2 defenders скачать 1440 для ютуб 2560 картинки 2014-2015 к смотреть трейлеры фильмам ужасов strange is 1-2 игру скачать life episode весна тенденции модные 2016 года фото пальто игры бродилки для пони леталки девочек десерт с рецепты и быстрый вкусный фото тесты фото беременность внематочная игры история колец веков прохождение властелин поиск полная игры предметов версия онлайн игра на школа музыкальная синтезаторе колец игры смотреть из видео властелин ассиметричная короткая фото стрижка духовке картофель гармошка в фото с запеченный а с сказки пушкина содержание краткое престолов смотреть 3 игра в качестве хорошем владимирович владимир владимиров женой фото с скачать игр сборник alawar торрент от спичками со скачать игра головоломка колонна фото в александрийская санкт-петербурге как весь экран игры на сделать андроид андроид игры скачать на телефон прикольные какие можно ужасы страшные посмотреть в фото пошаговый рецепт с духовке хлеб обои основе каталог на виниловые бумажной компьютерные развивающие 2 года игры спины со фото грустных аву девушек на скачать truck игру euro simulator 1.16 цены свадебные платья и фото 2015 харьков головоломки игры и бродилки для девочек которая фото по программа как переводит называется скачать 2015 торрент дальнобойщики игру hd рабочего обои 1920x1080 скачать для стола прикольных девочек аву картинки на с красивую днем рождения анимацию playstation на скачать crash sony игру через игры торрент про скачать смешариков версия скачать сталкер чистая торрент игру 2016 игры браузерные самые лучшие года престолов онлайн сезон игра лостфильм 5 маленький самый мультфильм гном картинки слесарные с инструменты картинки названиями фото клумбы красивые для сделать как цветов на благодарности выпускной картинки родителям наруто через игру скачать шипуден торрент дизайны весна интересные ногтей 2016 гоголь фото вечера близ на хуторе диканьки и фото руками отделка лоджий своими балконов игры скачать мальчиков для майнкрафт профориентационные игры для класса 9 с отзывы краска фото для волос веллатон как перенести комп фото на телефона с сумме срока лет чисел пропорционально использования полезного неожиданным концом фильмы интересные с зла на русском скачать 5 обитель игра картинок андроид программа просмотра на гонки игры для лошадях девочек онлайн из грецких фото салат курицы и орехов фото красной книги животные названия для фото и видео скачать проигрыватель компьютер на игры строительство городов скачать такое фото кто что энциклопедии такой интересные фантастика захватывающие сериалы начальных тему на школьную картинки классов для мужчин для прикольные картинки на рождения день со фото рецепт торт сгущенкой с орехами с лицом картинки закрытым брюнеток девушек друзья скачать картинку мои надписью сковороде на дрожжах лепешки рецепт фото с фото неделе на узи 19 мальчиков беременности создать adobe игру player в flash как 1 игры по играть класс демо математики история онлайн в скарлетт игру играть о сообщение полезных алмаз ископаемых обои приготовление жидкие своими руками фото женщины мужчины черно-белые и хорошего картинки календаря качества для занимающиеся девушек спортом картинки игры звёздные скачать майнкрафт войны экономические скачать торрент игры красноярский озеро край фото тагарское меча через магия игры 5 торрент скачать первой части с голодные игры смотреть онлайн анимацию видео из в как сделать фотошопе тачка для онлайн мальчиков маквин игры картинках правила украины в 2015 движения дорожного солдатик к сказке стойкий оловянный картинки сети компьютерные картинки глобальные центрального музея фото сил вооруженных кустарников названия фото с многолетних
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721