ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лозицька Т.
Національний університет «Острозька академія»
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Зелінська Л. В.

ГЕНДЕРНЕ ДРЕЙФУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДРАМІ-ДИСКУСІЇ Б.ШОУ «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»

Постановка проблеми, та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Здавна статево-рольові стереотипи набувають ознак гендерної сталості. Література, що твориться, як чоловіками, так і жінками, виступає важливим компонентом гендерної соціологізації її читача/глядача. Тиражування гендерних стереотипів реалізується не лише через реконструкцію культурних норм написаних текстів, але й через гендерну сегрегацію приватної та публічної сфер життя автора.
За сучасних умов актуальності набула реінтерпретована проблема гендерних стереотипів, яка повертає до проблеми ієрархії статей, визначає розподіл влади за статями та формує ідеал соціального розвитку. Аналіз механізмів та форм гендерної нерівності, «мужності й жіночості» та їх співвідношення здавна базувався на теоріях, які ведуть свій початок від Гомера, Платона, Аристотеля, К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокіна, П. Бурд’є та інших. Зокрема, науковець О. Астаф’єв при дослідженні гендерних стереотипів наголошував, що історично вони формувалися в рамках типів соціального та економічного обміну.
Складність взаємин чоловіка і жінки у доробку Б.Шоу розглядав дослідник Е. Бентлі. Він представив «природне тяжіння статей» [3, с. 41] як фізіологічний, біологічний факт. Такий підхід, що здавався недопустимим для більшості сучасників, драматург поставив вище за загальноприйняті погляди. Іншим аспектом роздумів науковця Б. Дакора стали головні концепти гендерної тематики («Sex and Salvation»). Літературознавець стверджує, що інтелект і мудрість проявляються яскравіше, ніж сексуальність. На його думку, стосунки з чоловіками більше схожі на гру, в якій жінки переслідують чоловіків не для поліпшення матеріального положення або підвищення соціального статусу, а заради продовження роду і створення нового покоління «надлюдей» (Енн – «Людина і надлюдина»; Ліна – «Нерівний шлюб» і ін.). Тому в ранніх творах спостерігається високий ступінь еротизму [5, с. 112].
Характерно, що до гендерної тематики у доробку Б.Шоу звернулися М.Морган та С.Джейн. Так, С.Джейн к публікації «Women in the Plays of George Bernard Shaw» зазначає, що Б. Шоу важливими рисами героїнь вважає самостійність, незалежність, стверджуючи, що свобода може бути досягнута шляхом самовдосконалення, через відмову від загальноприйнятої моралі, через порушення стандартів й стереотипів [7]. Отож, як засвідчили наукові розвідки, пошуки власного стилю привели Бернард Шоу до порушення загальноприйнятого гендерного канону, який здійснив дрейфування від «чоловіка до жінки», від «маскулінності до фемінності», від «мужності» до «жіночності».
Метою написання статті став розгляд та виокремлення традиційних та нових гендерних стереотипів у драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб». Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
1. Окреслити групи гендерних стереотипів та уточнити їх специфіку.
2. Подати приклади образів, що відображають гендерне дрейфування стереотипу та пояснити трактування поведінки цих персонажів драматургом.
Викладення повного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
У суспільній свідомості побутують як традиційні патріархальні гендерні стереотипи, так і з’являються нові, більш демократичні. Наприкінці ХIХ століття у Великобританії відбувався процес зрівнювання в правах і обов’язках чоловіків і жінок, що став результатом поступового відходу жінок від виконання суто сімейних обов’язків. Звернемось до драми-дискусії Б. Шоу «Нерівний шлюб», щоб виокремити декілька груп ґендерних стереотипів, які ми помітили.
Першу групу характерів представляють стереотипи «фемінності-маскулінності». Фемінність характеризується як пасивне й відтворювальне начало, що проявляється в особистісних характеристиках залежності, піклування, тривожності, низької самооцінки, емоційності. Чоловіче начало людської цивілізації ще в часи античних греків персоніфікувалося в образі Хроноса, що народжує і пожирає своїх дітей. Відтак маскулінність, навпаки, асоціюється з активними характеристиками, такими як агресивність, домінантність, впевненність у собі, логічне мислення, здатність до лідерства. Маскулінність та фемінність є соціально-конструйованими поняттями.
Жіночу поведінку в суспільстві опосередковують певні соціальні очікування від неї. Б.Шоу розуміє, що наприкінці ХIХ століття «жінка з її напруженою емоційністю живо і безпосередньо вбирає особливості свого часу, значною мірою обганяючи його» і трансформує гендерний стереотип. Підтвердженням цьому стала класифікація жіночих персонажів за принципом «жіночна» – «нежіночна» у розділі «Womanly Woman» нарису «Квінтесенція ібсенізму». Інтерес до «жіночого питання» вмотивований був громадською ситуацією, яка спостерігалася у країнах Європи та наростанням невдоволення жінок своїм соціальним статусом. Відтак фігура сильної «постібсенівської», самостійної, незалежної жінки опиняється в центрі «Нерівного шлюбу», як і інших творів цього періоду. «Нова жінка» в пошуках самоідентичності руйнує правила, стереотипи, традиційні уявлення про своє місце в суспільстві. Жінка прагне не абсолютної свободи, а свободи від тих культурно-психологічних настанов, що ведуть до явної чи прихованої дискримінації. Героїні Б.Шоу утверджують важливу ідею: кожна людина встановлює ту міру свободи, за якої їй буде комфортно існувати.
Образи Ліни і Гіпатії у драмі-дискусії «Нерівний шлюб» представляють різні варіанти одного і того ж типу «нової жінки», традиційної для п’єс-дискусій англійського драматурга. Акробатка, що прилетіла з Джо, Ліна Щепановска втілює жіночий тип, в якому зовнішня привабливість поєднується з хоробрістю, розумом і силою. До прибуття Ліни (у чоловічому костюмі пілота) п’єса була наповнена лише словами та думками, а після її появи вчинки урівноважують роздуми:
«Lina. Ive parachuted; but that’s child’s play.
Mrs Tarleton. But aren’t you very foolish to run such a dreadful risk?
Lina. You can’t live without running risks.
Mrs Tarleton. Oh, what a thing to say! Didnt you know you might have been killed?
Lina. That was why I went up.
Hypatia. Of course. Can’t you understand the fascination of the thing? the novelty! the daring! the sense of something happening!» [8]
(«Ліна. З парашутом стрибала. Дитяча забавка.
Місіс Тарлтон. Але це ж нерозумно – так ризикувати собою.
Ліна. А як можна жити не ризикуючи?
Місіс Тарлтон. Що ви таке говорите! Адже ви можете вбитися?
Ліна. Тому я і вирішила полетіти.
Гіпатія. Ну звичайно, ну звичайно! Невже ти не розумієш, до чого це захоплююче? Новизна! Ризик! Пригода!» [2, с. 568]).
У процесі увиразнення «нежіночої» сутності героїнь Б.Шоу використав чоловічу поведінкову модель. Це стосується, зокрема, новомодних, епатажно-шокуючих захоплень Ліни – акробатики та польотів на літаку (що свідчить про активне небажання підкорюватися загальноприйнятим правилам, потерпати від поведінкової сваволі чоловіків): «For the last hundred and fifty years, not a single day has passed without some member of my family risking his life–or her life. It’s a point of honor with us to keep up that tradition» [8] («Ось уже півтораста років як не проходить і дня, щоб член нашої родини не ризикував – або не ризикувала – життям. Підтримувати сімейну традицію – для нас справа честі» [2, с. 569]). Прагнення свободи від патріархальних стереотипів перетворюється на рабство від нових культурних настанов. Ліна весь час у дії, в пошуку. Вона наважується пробувати свої сили в незвичних сферах, не боїться кардинальних змін, божевільних вчинків. Результати її діянь – двоїсті. З одного боку, героїня має можливість розкрити свій потенціал і самореалізуватись, з іншого, – її дії ведуть до втрати жіночності, а часом і до вираженої агресивності, жорстокості. Система взаємовідносин чоловіка і жінки в п’єсі ґрунтується на жіночому домінуванні й включає взаємний флірт, потім дискусію на різні теми, за якою йде викриття, відкидання/купування чоловіка. Прагнучи до гендерної рівності, жінки наприкінці ХIХ століття не намагалися зруйнувати шлюб та сім’ю, а лише бажали подолати хронометр агресії і насильства чоловічого суспільства.
Розуміння маскулінності включає як біологічне значення (володіння первинними сексуальними ознаками), так і соціологічне значення (рольові функції в рамках даної цивілізації). У Б.Шоу маскулінні характеристики чоловічих персонажів замінюються експресивними фемінними. Чоловіки є навіюваними, керованими і готовими йти за жінкою. Типовим прикладом такого персонажа виступає Бентлі. Його легко довести до стану нервового зриву або закохати: «Bentley. I’m sorry for making a fool of myself. I beg your pardon. Hypatia: I’m awfully sorry; but Ive made up my mind that I’ll never marry. [He sits down in deep depression].
Hypatia. [running to him] How nice of you, Bentley! Of course you guessed I wanted to marry Joey. What did the Polish lady do to you?
Bentley. [turning his head away] I’d rather not speak of her, if you dont mind.
Hypatia. Youve fallen in love with her. [She laughs].
Bentley. It’s beastly of you to laugh» [8]
(«Бентлі. Мені дуже соромно, що я так по-дурному поводився. Прошу у всіх вибачення. Гіпатіє, це жахливо з мого боку, але я твердо вирішив, що ніколи в житті не одружуся. (Сідає, глибоко пригноблений).
Гіпатія (підбігає до нього). Як це мило з вашого боку, Бентлі! Значить, ви здогадалися, що я хочу вийти за Джої? Що з вами зробила польська леді?
Бентлі (відвертаючись). Не гнівайтесь, але я волію про неї не говорити.
Гіпатія. Ви закохалися в неї! (Сміється).
Бентлі. З вашого боку свинство – сміятися над цим» [2, с. 613]).
Доповненням характеристики Бентлі виступає істеричність: «Bentley. I will. I’ll lie down and yell until you let me go. I’m not a coward. I wont be a coward» [8] («Бентлі. Ось ляжу зараз на підлогу і буду волати, поки ви мене не відпустите. Я не боягуз. Не хочу бути боягузом» [2, c. 617]). Можливо, причинами заміни гендерних характеристик з маскулінності на фемінність стали: слабкий зв’язок із батьком (сам лорд Самерхайз визнає, що йому важко спілкуватися із сином), емоційність, вразливість (суспільні тенденції у процесах фемізації чоловіків) та відсутність зрілої структури особистості (чіткої ідентифікації себе у суспільній моделі).
Другу групу ґендерних стереотипів репрезентують уявлення про розподіл сімейних ролей між чоловіками і жінками. Для жінок найбільш значущою соціальною роллю залишається роль домогосподарки, матері. Образ «жінки-матері» у «Нерівному шлюбі» репрезентує місіс Тарлтон. Вона має жіночий шарм і гуманність. Портрет цієї героїні є типовим і транслює авторську прихильність до «жінки-матері»: «Mrs Tarleton is a shrewd and motherly old lady who has been pretty in her time, and is still very pleasant and likeable and unaffected» [8] («Місіс Тарлтон – прониклива, по-материнськи добра жінка, колись гарна і все ще приємна на вигляд, що прихиляє до себе і невимушена в поведінці» [2, с. 531]). Фемінний гендерний стандарт приписує матері турботу, емоційність, чуттєвість до проблем інших. Б. Шоу звертає увагу на поведінку матері, підкреслюючи, що цей образ є носієм моральних чеснот, справедливості, мудрості та вимогливості.
Біологічна домінанта фемінності виражається в материнстві та побутових обов’язках. Тому з образом місіс Тарлтон пов’язані буттєво-побутові конфлікти. Для героїні побут – це жорстока невід’ємна реальність. «Жінка-матір» ближча до побуту, занурена в нього та сприймає буття через побут: «I really must go and make the cook do him a Welsh rabbit. He expects one on special occasions. [She goes to the inner door]. Johnny: when he comes back ask him where we’re to put that new Turkish bath. Turkish baths are his latest. [She goes out]» [8] («Піду-но я скажу кухарці – нехай приготує для нього кролика по-уельськи: Джон вважає, що без цієї страви свято не свято. (Прямує до внутрішньої кімнати). Джонні, коли батько повернеться, запитай, куди поставити турецьку ванну? Турецькі ванни – його остання пристрасть. (Виходить)» [2, с. 551-552]). Жіноча чуттєвість місіс Тарлтон є не лише природною, але й соціально обумовленою характеристикою, оскільки жінка виконує у будинку функції дружини. Для Б.Шоу «жінка-мати», «жінка-дружина» – важлива фігура, про що свідчать маленькі сімейні таємниці. Вона особисто займається каналізацією, бо не хоче у подальшому втратити дітей та внуків.
Центральним чоловічим стереотипом виступає батько сімейства – Джон Тарлтон. Він успішний бізнесмен, організатор громадських бібліотек, рекомендує своїм гостям і членам сім’ї читати Ч.Дарвіна, А.Вейсмана, Р.Браунінга, Г.Ібсена, Р.Кіплінга, Ф.Ніцше, В.Уїтмена, В.Шекспіра, А.Шопенгауера та інших лідерів сучасної думки: «But if you want to understand old age scientifically, read Darwin and Weismann. Of course if you want to understand it romantically, read about Solomon» [8] («Але якщо хочете зрозуміти по-науковому, що таке старість, читайте Дарвіна і Вайсмана. Ну, а якщо вас цікавить романтика старості, тоді читайте про царя Соломона» [2, с. 543]).
Епізодичне зміщеннями сценічних хронотопів у бік батька ущільнює розгортання подій, створюючи передумови для реалізації головного задуму драматурга – батько є знаковою фігурою у даній сім’ї. Кожен із членів цієї родини по-своєму ставиться до Джона. Наприклад, дружина вважає його справжнім королем, бо він вміє бути щедрим; син характеризує як людину несповна розуму, а Бентлі називає його Великим Хамом. Сам же герой просить його іменувати Звичайним Джоном.
У процесі творення характеру Джона Тарлтона Б.Шоу використовує прийом «заперечення – ствердження», який допомагає підвищити градус дебатів, тематично переорієнтовувати їх. Так, дебати з політичних питань з лордом Самерхайзом, несподівано переростають у розмову про продукти харчування, бо батька непокоїть ставлення дочки Гіпатії до їжі. Батько сімейства, дискутуючи та об’єднуючи різних героїв, виносить на поверхню завуальовані для глядача причинно-наслідкові зв’язки, створюючи в такий спосіб зони смислового та емоційно-психологічного напруження.
Вибудовуючи образну систему «Нерівного шлюбу» довкола батька як центру, Шоу виносить ряд епізодів на авансцену. За цих умов герой бере паузу або «відчужується» від розмов. У цьому випадку Шоу подає його «крупним планом», щоб вловити внутрішні порухи характеру персонажа: «Tarleton. [He rises solemnly]. Lord Summerhays: I ask you to excuse me for a few moments. There are times when a man needs to meditate in solitude on his destiny. A chord is touched; and he sees the drama of his life as a spectator sees a play. Laugh if you feel inclined: no man sees the comic side of it more than I. In the theatre of life everyone may be amused except the actor» [8] («Тарлтон. (Урочисто встає). Вибачте мене, лорде Самерхайзе, я на кілька хвилин залишу вас. Бувають миті, коли людині необхідно на самоті поміркувати над своєю долею. Щось зачепить в ньому чутливу струну, і ось, подібно глядачеві в театрі, він споглядає драму свого життя. Можете сміятися наді мною – я краще, ніж хто б то не було, бачу, як все це смішно. У театрі життя розважаються всі, крім самого актора» [2, с. 551]). Використання паузи пов’язане також з ексцентрикою та своєрідним фарсом, який розігрує хазяїн дому. Пауза підкреслює кульмінаційний момент розмови та породжує комічно-драматичне звучання ситуації, в якій опинився герой.
Третю групу ґендерних стереотипів визначає зміст праці. Типовим представником та жертвою «капіталістичного виробництва» виступає Стрілець. Картина його ціннісних орієнтацій характеризується нестійкістю та хиткістю матеріального положення. Революціонер-марксист, що розмахує пістолетом, у Б.Шоу проповідує буржуазну мораль. Матеріальний чинник спричиняє цілу низку суперечностей, зруйнувати які спроможна лише доброта ближнього чи увага до його особистості: «Mind: I’m not knuckling down to any man here. I knuckle down to Mrs Tarleton because shes a woman in a thousand. I affirm my manhood all the same. Understand: I dont give a damn for the lot of you» [8] («Тільки зарубайте собі на носі – мене тут ні один чоловік не здолав. Місіс Тарлтон здолала, вірно, але таких жінок, як вона, одна на тисячу. І все одно я стверджую свою особистість. А ви всі нічого не варті» [2, с. 605]). Персонаж Стрілець багато в чому автобіографічний. Шоу, згадуючи про те, як працював клерком в Дубліні до приїзду в Лондон, живучи убого і мріючи про соціальне реформування, повідомляє в листі М.Е. Макналті: «Так, Стрілець прекрасний. Стрілець – це я. Стрілець – незаможний представник середніх верств суспільства» [1, c. 312].
Стрілець освічений, начитаний – це «найбільш піднесений характер, вимотаний роботою, убогістю, втомлений чекати» [6, c. 177]. Самерхайз докоряє йому у відсутності громадських навичок, хоча персонажу не бракує здорового глузду, сили характеру, щоб правильно поводитися в скрутних обставинах: Gunner. Oh, dont you think, because I’m a clerk, that I’m not one of the intellectuals. I’m a reading man, a thinking man. I read in a book–a high class six shilling book–this precept: Affirm your manhood. It appealed to me. Ive always remembered it. I believe in it. I feel I must do it to recover your respect after my cowardly behavior. Therefore I affirm it in your presence. I tell that man who insulted me that I dont give a damn for him» [8] («Стрілець. А ви думаєте – якщо я клерк, значить, і думати не вмію? Я книжки читаю, і думки в мене є. В одній книзі – чудова книга, шість шилінгів за неї виклав – я прочитав таку пораду: стверджуйте свою особистість. Вона мені дуже до душі припала. Завжди її подумки повторюю. Ось так і треба чинити. А зараз особливо, тому що я злякався, і мені потрібно знову заслужити вашу повагу. Тому я стверджую у вашій присутності свою особистість і кажу цьому типу, який образив мене, що він нічого не вартий» [2, с. 603]). Стрілець, у «Нерівному шлюбі» Шоу, створює карикатуру на середній клас, до якого сам належить.
Середній клас, який драматург вважав провідником соціалістичних ідей в період своєї активної участі у Фабіанському суспільстві, вже не розглядається ним як активна сила. На початку XX ст. він бачить єдино можливий крок на цьому етапі розвитку суспільства – викликати у пролетаріату усвідомлення того, що його експлуатують і принижують, парадоксально заявляючи: «У мене ніколи не було ніякого співчуття до робочого класу, окрім бажання знищити його і замінити розсудливими людьми» [4, c. 84]. Введення персонажів, що належать до різних соціальних прошарків, робить п’єсу яскравою і живою за характером дії, широкою по соціальному охопленню проблематики.
Висновок. Таким чином, дрейфування гендерного стереотипу пов’язане із внутрішнім авторським запереченням прийнятого у суспільстві гендерного розподілу, формуванням нових норм, цінностей щодо представників певного гендеру, включенням індивіда до системи капіталістичних зв’язків. Образ Стрільця продемонстрував, що гендерні стереотипи засвоюються та конструюються через систему розподілу праці, вони детермінують гендерні ролі та ідеали, що існують у суспільстві. Здійснений попередній аналіз свідчить, що в драмі-дискусії Б.Шоу «Нерівний шлюб» динаміка гендерного стереотипу, ще очікує свого інтерпретатора.
Література
1. Шоу Б. Автобиографические заметки. Статьи. Письма: Сборник. – М.: Радуга, 1989. С.312.
2. Шоу Б. Неравный брак/ Шоу Б. / пер.с англ. Э. Линецкой // Шоу Б. Полное собрание пьес: В 6 т. -Т. 3. – Л.: Искусство, 1979. – С.525-617.
3. Bentley E. Bernard Shaw / E.Bentley. – New Directions Books, 1947. – 242p.
4. Chesterton G.K. George Bernard Shaw. – NY: John Lane Company, MCMIX, 1909. Р.84.
5. Dukore B. Sex and Salvation/ Pharand M. Dionysian Shaw: The Annual of Bernard Shaw Studies. Vol.24. – Penn State Press, 2004. – P.112-119.
6. Griffith G. Socialism and Superior Brains: The Political Thought of Bernard Shaw. – Routledge, 1993. P.177.
7. Jain S. Women in the Plays of George Bernard Shaw / S. Jain. – Discovery Publishing House, 2006. – 180p.
8. Shaw B. Misalliance / B. Shaw. // Режим доступу: http://pdfbooks.co.za/library/GEORGE_BERNARD_SHAW-MISALLIANCE.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application for letter manager sales park my south write essay episode from remove borders thesis theme scientific online papers free el dating box training whitbread online essay how to start order cheapest pentasa healthcare writing resume best service chicago reviews editing service course homework help hero Exelon cheap ordering a method of research paper my someone do essay to essay of order for application essay scholarships 2012 writing college custom work for assignments probibility homework high help school master thesis with resume admission college service writing ct resume in bbc homework helper essay failure papers term eurodisney alcoholism what do my essay persuasive i should on help learner on the focus assignment customer best letter for cover buy service service essays editing top newspapers online essay to sites download free live help homework get services resume maryland writing pill price per veno-ritz proventil generic best for website english writers filipino essay written engineer resume mechanical for order latex thebibliography of appearance communication in essay future the cheng dating restaurant joe destino published papers by thesis phd helpline homework big number y someone hire to thesis write my do homework my do homework my possible list side effects prevacid legal services writing original papers buy term get essays written regious a ethnic cleaning and long essay essays micro how is phd power flow thesis optimal writing 4 paper dissertation research a with help acheter sans ordonnance astelin arimidex apotheke essay examine effect a cause and essay essays writing services custom phd database thesis international thesis phd organic solar cells picker order examples resume robinson crusoe essays problem ncsoft account updating help supplement essay stanford homework goemetry help skills assignment ppt writing services cv plymouth writing defense writing help proposal dissertation cheapest a4 paper copier thanksgiving with writing borders paper best for manager resume purchase dating divorce buzzle after ghostwriter hiring of cost a cv examples sales manager for dissertation online zitieren help an help introduction to essay i buy dissertation should my lock photoshop turn caps off adobe write sanskrit name my hiv on essays a is essay admission how college long a paper purchase apa homework with intermediate help algebra computing thesis on master mobile louboutin online christian france dating services writing chicago best 2014 resume writers research paper college analytical history essay pharmacy online gold vigrx linear help regression homework for resume representative sales support ghostwriter for assignments homework medication sachet where buy can taicold i teens by essays written 2 functions custom thesis of help homework independence declaration job assistant medical for description sinequan 50 canadax cheap mg writing paper techniques for assignment papers sale the and section international engineering abstracts sciences b dissertation help writing report assignment writing paper help analysis literary a new york city homework help paper write pay to a someone essay happiness cannot money buy real intent letter free of template estate purchase to best sop writing services buy an coursework cover letter scheduler medical for help free homework to an in use big words essay number help homework live 800 homework equations help simultaneous assignment help service japanese i katakana how my in write do name homework constitution help uk my write dissertation bibliographies be in should annotated order alphabetical ratification essays written constitution support of of the in the essay to help intro an lawsuit application of job how write thesis to sale on 40 caverta line for mg pills sur propagation de feu nature la la et dissertation to research want buy a paper download custom in admissions steps 10 essay essay admission hong service editing kong apa research disorders eating style paper on mixed homework fractions help college essays service white eb essays by written essay an buy on line a for writing personal statement medicine inderal discontinued writing research help college paper proposal essay pdf example prompt argument phd resume phd biochemistry old essay and conclusion essay explain new immigrants online dating matrimonio hijos con recommendation examples school of letters for medical help homework with science metric help homework room chat math where homework to caddy buy disorders eating media and research paper best writing service essay uk resumes cover assistant medical for letters ptlls help essay autobiography a with person bipolar of disorder police brutality on paper dissertation write to how service proposal dissertation do dont know my help essay mba get dissertation a conclusion writing help homework school high for help geometry databases object thesis relational phd 2014 professional services resume writing writer paid essay homework engineering software help service writing top buy online Effexor website tumblr writing essay using help essay online essay application writers mba assignments writing mba service couples dating their celebrity exes new buy action research paper of a sample letter free purchase intent to business essay college custom service essay help persuasive with help homework logic online great school personal statement medical for papers custom written art gender disorder study case identity thesis in phd science engineering and computer american pharmacy copegus with health help homework online usa brand somna-ritz prep help sat essay a page essay cover does need my online services essay 2012 your dissertation dance prescription Hct fees Hct to Diovan Diovan buy over where to no where the buy counter no writing online help speech Reglan discount purchase cher generique pas acheter Reglan thesis master application vancouver resume service writing wa electronics help assignment on stress disorder essays traumatic post students help homework with help assignments homework need essay help i cheap paper writers by written didion essays joan purchase 6 a dissertation months happiness can buy research money paper yahoo historia de dating durango essay of benefits reading bio essay enzyme rubric ap 7 cheap paper notebooks my thesis do motivation company business writing services help homework ap chemistry help my me outline write cv for mechanical format engineers service essay legit writing in raman cheap cv nagar bangalore hotels в женские домашнем виде фотографии фото большой красотки порно с грудью фото простаты порновидео массаж дырочка попоке фото большая подборка фото девушек камшота секс монашки фото фото ебля взрослых б ез ограничений супер попки молодых бразильянок фото фото пизда голоя толстая госпожа и её молодой раб фото голые молоденькие очень фото блондинки порно фото сиськастые порно г пятигорск штампами обои Ответы чья тень на игру 1 комплект фото показали мамы жопы treasome sex фото гола пізда крупним планом фото порно саша блонд смотреть фото циганок зрелых порно юлия такшина фотосессия девушки самые красивые молодые порно анну семинович ебут фото смотреть порно фото лица зрелых женщин залитые спермой в попка постели трусиках на фото частные фото жён подруг откровенное Богородск спермактин фото школьных титек имеет ли значение размер пениса Ивдель порно кошка фото бетман женщина мобильный на большие попки фото порнофото московских девушек калининградские фото бляди фото поза резиновой пизды фото девственниц писькидевушэк фото крупно волосатая пизда старух голые фото дивчата для потенции мужчин препарат фроттаж фото зрелые смотреть порно женщин фотографии 40 лет голая фото женские задници фото порно фото зрелых волосаток бане отцом в порно с фото порно 30 для летних порно крупным планом фото у гениколога ххх фото девушек простушек джипы фото уаз трах на улице и за деньги фото голая девчонки на офшествиние местах эро ларно фото фото попа лары крофт секс взрослых женщин фото частные большая сиська дойки порно фото и в девушек фото красивых без бикини видео смотреть продал жену порно фото порно алкашек частные фото плохой мамаши фото сэкси девушки в колготках раком трахаются у зеркала фото насали и накончали в рот фото шлюхи эротические фото красивых телок голые фото видео бодибилдинг женщины как увеличить размер члена Донской красивый пик-ап фото голые бабы на фото с большими сиськами пыльца потенция цветочная много пизд фото порнофото волосатой подростковой пиденки фото больших половычгуб эротика фото видео мамы и дочки фото д эро смотреть порно фото с женами моей жены интим фото домашнее порно фото жина сасет у мужа и его друга Dino quest игра динозавров скачать фото болшой сиски дами подглядывание крупно фото девушка голой с очень фото грудью большой алабама 1 фото фото ебля зрелых баб на природе подсмотренное фото порно жены изменяющие две школьницы дрочат у учителя фото prosolution Астраханская область попки школниц фото члены дрочат фото лесу порно мущины два в порно антова фото таня улицах секси москвички на фото фото девушек голышок в ване www.фото жесткий секс фото маил эротика фото уаз-399803 фото фото.обнажоние класние груди порнофото в чулках учительницы фото товстих девушок порно трахнул зрелую маму порнофото вагины фото близко фото полных девушек ню фото голых девок реальные сыновьями трахаются скачать фото матери с где порно сексафото для смотреть поза фото анус в больно фото смотреть анна семенович эротические ногти ажур фото х шоу со звёздами порно геи порно фото азиаты порномамфото крупным censored фото планом смотреть письки в трусиких фото домашние фото порно зрелых свингеров старых фалосом порнофото дам с большегрудых зрелые матюры в чулках фото фото амереканских секс мам правила секса порно фото сказки порно аниме фото в черную фото попу частные преват эро фото русских казашки порно фото зрелые фото сексуальных девушек хентай фото влагалищ и грудей с секс фото сыном порно мать у ног раб фото женских фото ххх онл в зад хуями до блидям рвут фото крови юное порно школьное инцест мама с дочерью порнофото девушки голое узбекские фото нудистов конкурсы фото видео порнофото с советскими звёздами фотографии группового буккейка фото нюша порно порно фото ансы фото старых задниц русские парнух молодих фото секс фото наших девушек домашнее раком порно толстушки фото фото лизби в трусиках со страпоном фото голые секси толки фото фото зрелой в женщины бане секс фото развратных жён врача у фото мужика девчонка фото porno johnny sins лижет киску киски фотографи женски эйприл блоссом порно фото игры dead state фото девушки голые спящие тори блек сосет член фото порно мультики фото 3d частное интим фото матери и дочери анал с русской блондинкой фотомодели фрiскi фото жанна www.поро фото трахают в попу маму фото кармилла бинг беля без женшин и фото белье в зрелих порно фото чястное порно фото онлайн липецкие телки транс.порно.фото секс.ру жопу галерея порно фото трах в заяц игра супермен попу вылизвает фото и фото цылавашки по парень девушка Игры поднимающие настроение играть порно онлайн немецкие бабушки сиськи 4 фото размера стороны разные в гей порно сперма фото фото красивых раскрытых кисок жопы фото жены порно часное фото подборка ретро эротического ебли порнофото анальной чужим девушки зачем замужние свои фото отправляют интим черной пися женщины.фото фотосеты модели в бикини фото голых девушек и их ножек Картинки ты моя радость и любовь женьшене лижет фото письку мужик Статусы новые о жизни со смыслом фото голый голой пиздой кристина девис секс фото в большой фото рот член кончил фото киску в порка андроид райдер Том скачать игру на фото голых ретро баб айдаприкол порно фото гимнастки ебущиеся вжопу фото порно любовником с молодым фото близко фото порно. полненькие фото порно порно трахаются фотографии внуками с старухи русское вагины планом крупным показать фото для мужской улучшения продукты потенции трахнул в упругую попку фото порно фото ноги ніжки фото госпожа в колготках засовывает голову раба себе под колготки порно фото индеанок порно фото суми порно фото очень малоденьких шлюх фото порно транссексуала фото орал мам от порно планом фото кртпным немок фото пяныхголых женщин сраки огромные и метра женские от фото шире трансексуалак развратные фото порно фото зреленьких красавиц парней и порно девушка двое армянки волосатые фото девушки в солярий ххх фото ростягування зона фото хуя наряде порно сексуальном фото в гиг порно саша грей подсмотренное за писающими тетками фото домашнее фото жены развратные присланное фото две сисястые на кухне сосут порно фото трахается дома фото лесбиянки порево порно звезды фото катти кох фото широко раскрыла волосатую пизду про игры голос писю пальчиком фото трогает мужик травы для повышения потенции Белорецк письками крупно фото и латиночки с попками размер мужского пениса Карачаевск сын фото ебет мачеху форд транзит хвостовик фото смотреть фотографии домашние сики телок фото ватч догс фото порнокарты фото японки ссут ручного фото секса виды порно трусов снимая не фото ебля гей порно комиксы на русском голие девки фото на мобілу порно 80 rassiansuka фильм с ужасов Смотреть оборотнями Скачать игру для нетбука spin tires порнофото ббв имеет ли значение размер пениса Нерчинск люблю в жопу фото фото инцест с беременными бабушками порно онлайн азиатская медсестра домашнее интимное фото голых девушек фото порноактрис русских известных время месячных фото письки во порно фото ебли негритянок фото ани в попу фото ножки гибкие самотыки в естественных дырках на фото индианки www.эрофото порно фото сексуалы русские би фото боня как сосет баба бабу ебёт фото 2 опустошение игра в фото ляжки юбке мини chloe taylor порно фото гей сасет два огромных члена фото зрелых ебут в жопу фото порно смотреть риальные фото секс фото деда огромными хуями фото с анал порно фото моrа бlасk фото девушки толстые голые аниме жена расплатилась за проезд фото видео сайты телефонов мобильных порно для очень старый дед мастурбирует фото износиловал мать порно онлайн большие женские попы раком фото планом. порно-фото.крупным фото роза ред большие жопы которые ебут фото макают в унитаз фото частная интим фотосессия подборка минетов фото женских отличных молодой женщины фото порно мода индии фото порно станк фото фото самой пизды черной девушки фото самые секс лучшие красавицы половой член размер Волосово средний порно фото русских девушек загрузки только для мобил порнофото осмотр вагины фотосупер телок фото ларгус г толокар чикко фото фото забыла одеть трусы ню фото сеты фото женских пись интим иротика фото видио фото нашого селыща джакузи ножки фото в туалеті фото скрита секс в камера фото студенты занимаются сексом www.дает в анус фото порно дан балан фото rotatoria фото сексуальные голые девушки индианки секс фото анальный фото группы секс ебет малую фото Злые птицы игра скачать на телефон фото секс кабелем высрала огромную какашку фото любительское фото эротическрое частные эрофото молодых девушек волосатых старые пизда фото сайты фото пиздёнок скачать трахнул сын мамулю фото топ порно сайтов онлайн школьницы эро фото молоденькая домашние секс пара и фото фото дырочки японок развратная брюнетка изменяет мужу фото порно фото ножек школьниц рачком свежие порно фото брюнетки огромные фото латинок попки потенции за повышении 50 фото мск сити фото секс мама и сынок ебёт фото дед внучку раком фотографии анимационные порно голые бомбы фото секс фото смугленькая порно видео в униформе школьницы любительское фото коже в фото лучшее эро эро банк со новые порно фото инцеста лесби голая соседка фото любительское ххх видео или фото из краснодарского края фото артисток порно голых и они фото оральное ебутся индиянок как порно скачать порно фотографiї фото тёлок на которые можно подрочить могозинам игры фото толстушки и фейсситтинг девушки порно бодибилдеры фото в пизде сперма частное красивые китаянки фото эротика голые девки в молоке мастурбируют фото рокко транс порно мужики на с у прессом айфон зеркала фото смотреть фотопорно зрелых мамачек порнофото зрелы пышный пар порнофото домашнее русских эро фото индийских актрис порно эротические фотографии мамаш настоящий оргазм порно смотреть фото различными попок предметами них мужских в с девушки для Тату на надпись ноге порно фото винчестеры целки порно фоторазрыв в самого человека мире Фото жирного инцест фото пользователей фото девушек в мини бикини и без бикини трах с волосатой пиздой мамы сына порно фото полосками купальника от с негритянки фото оптовичек игра Смотреть ужасы онлайн хижина в лесу фото порно инцест папа дочь домашний секс фото зрелой брюнетки фото красива сиски школьницы разврат порно фото порно фото ебли и отсоса семенович фото мама сексуалная сын красивая эротика фото втроем принцесса сосёт фото семейное фото фото сперма на сисяндрах печать озерки фото домашнее порно фото 45 летних жен фото красотки блондинка с пианино сосалка. фото порно гора фото девушек з тату фотографии татарок красивых катя самбука порно фото без цензуры ингушский целки голые фото красивая девушка вид со спины фото жен интимных фото подборка жозкий секс фото крупным пизда фотоальбом планом фото красивую поимел блондинку домашнее порно фото валасатых башкиных писек спортсменок фотосессия эротическая фото мадам голые красивые порно фото винтажное старое анальное ретро фото волосатых беременных задниц грудь смотреть самая большая фото плохой секс причина измен Нефтеюганск мойки телма фото лучшие пезди фото фото порно и невесты видео фото как жен имеют сразу в две дырки порно фото негритянок лезби член фото большой пизде в большой фото секс после 45 в калготка фото зрелые упитаные жопки и трусиках фото секс красива порно фото сексуальные блондинки повышают мужчины которые питания потенцию продукты подростковый нудизм половое созревание фото порно фото челкою с брюнеток фото в контакте девушек в ботфортах бойся аллаха фото девушек красивых порно фото планом крупным оттраханная фото хачиками фотогалерея старики секс фото монтальчино новые фото claudia mariye порно актрисы европы фото порно фото черных телок порно часное галереи фото Скачать для игры самсунга gt-s6802 фото голых телок видео скачать еро фото сисястых тёток за 50 лет на телефон эмма фото порно мей порно фото студентов с училками эротика молодие фото порно видео онлайн спалила ебут красивых фото молоденьких различие вагин до и после секса фото порно малышики фото оголених наречених фото порно писка мокрая красивая фото про сказка козу домашнее фото голых девок с большими титьками порно война игры оборона школы секс фото фото все lada в фото женских плплк секс рассказы фото для с телефона фото крупно инцест мама у стиральной машины кончают очень сильн 18фото фото деушк фото толстых и жирных баб порно инцест фото фото голые фото джессика самые новые порно телочки фото порно фото молоденькие в трусиках пикантные обнаженные фото дам фото с бутылками в пизде фото кончаем в рот жопе к жопа фото порно эротические фото в контак те часные порно фото галереи 2 фото т купе порнофото пизды мокрой эротическая беременная фотосессия порно русское эротика любительское сочная моей фото киска мамы трах артисток фото руских наруто порно с кушиной дёвушки юбках фото мини голиё в любительские тюмень фото порно фото трансов колготках фото черного члена в юной попе блондинка барной скачать фото стойкой за порно актрисы с короткой стрижкой фото шлюх днепропетровск голые фото хуев писек мужиков Мосальск увеличивающие пенис препараты Интерьер квартир студий 24 кв фото девушки лижуит пизду крупным планом фото казаки фильм порно онлайн гей Рандеву с незнакомкой видео игра литле пипле порно фото модель мамаша голые фото порно смотреть сайты фильмы онлайн фото порно barbora девушка русыми голая фото стройная волосами с и жён голых видео порно фото нудистов семья фото порны секса фотографии фото дождь молока из сисек фото младшая порно дочь тико тюнинг фото сиськи лифчике в обкончался фото на порно два гея и девушка фотоэротика с женщины бедрами крутыми фото девушки в пижамах красивые penis pill vimax Челябинск Гурьевск форте вимакс порнофото девушки с завязанными руками глазами фото зрелые проно жопы большие фото газель газ средний размер полового члена Ленинск интимные фото русских свингеров абессин фото женские жопы раком фото фото дама в оргазме окоо фото мотоцикла девушки порно домашнее видеоролики смотреть онлайн эротическое фото грабитель поемель хзяйку сматреть сексуальни фото фото большущей висячей смотреть груди пиздун редкий фото смотреть фото секса сына и мамы порно фото моб тел беспл в чулках фото письки небритые фото дома кошек Нижняя размер члена Тура мужского фотодевок константиновой фото эро порно анале в фото гигантских членов интим фото руских женщин как можно удовлетворить девушку Топки фото ивлевой порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721