Відповідальність за порушення законодавства у сфері валютних відносин, проблеми правового регулювання валютного ринку України та шляхи їх вирішення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері валютних відносин, здебільшого з боку найбільших суб’єктів даних відносин – банків. Також проаналізовано деякі проблемні питання правового регулювання валютного ринку в Україні в цілому.

Ключові слова: валютний ринок, відповідальність банків, заходи впливу

Постановка проблеми:  Формування валютної системи є невід’ємною складовою економіки будь-якої держави. Для того щоб бути учасником міжнародних торгових операцій необхідно сформувати такий валютний ринок, який сприяв би розширенню грошових відносин між багатьма країнами. Для України, яка є учасником євроінтеграційних процесів, формування ефективного валютного регулювання та стабілізація валютного курсу є пріоритетними напрямками. Актуальною і невирішеною проблемою залишається вибір оптимального валютного курсу для нашої країни, який би зміг забезпечити правильне функціонування національної валютної системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню теоретичних та практичних аспектів функціонування валютних ринків присвячено наукові праці відомих зарубіжних учених: Дж. Вільямсона, Дж. М. Кейнса, Р. Манделла, П. Самуельсона, М. Фрідмана та ін. Проблеми валютної системи і валютного ринку висвітлені у працях таких вітчизняних  вчених, як Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, О. П. Гетманець, Д. О. Гетманцев, І. Б. Заверуха, Ж. В. Завальна, А. Й. Іванський, Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенко та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на значну кількість наукових праць, що стосуються валютного ринку, досі невирішеними є основні проблеми, що заважають його нормальному функціонуванню та не прийнято ефективне валютне законодавство.

Метою статті є визначення особливостей відповідальності суб’єктів валютного ринку України, дослідження його проблем та перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу. У ряді нормативно-правових актів передбачено відповідальність банків за порушення валютного законодавства. Так, порушення встановлених правил проведення валютних операцій є підставою для притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства. Санкції за порушення валютного законодавства передбачені у п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»; ст. 2 Указу Президента України «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства»; розділом 2 Положення про валютний контроль.

Статтею 44 Закону України «Про Національний банк України» визначено, що до повноважень НБУ у сфері валютного регулювання та контролю належать також застосовування заходів відповідальності щодо банків та юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю.

Відповідно до п. 3.3. «Положення про валютний контроль», підставою для застосування Національним банком санкцій можуть бути:

 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками Національного банку;
 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних органів валютного контролю;
 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю;
 • інші матеріали, які свідчать про факти порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв’язку.

У разі виявлення державними органами валютного контролю та державними контрольними і правоохоронними органами порушення банками, іншими фінансовими установами або національним оператором поштового зв’язку валютного законодавства складається акт чи довідка про перевірку, які разом з копіями документів (у тому числі копіями електронних документів на паперових носіях), що підтверджують факт порушення, надсилаються до Національного банку.

У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до Національного банку, документів (у тому числі копій електронних документів на паперових носіях), які підтверджують факт порушення, уповноважені працівники Національного банку зобов’язані здійснити додаткову перевірку отриманої інформації. [1]

Перевірки банків щодо дотримання вимог валютного законодавства України здійснюють уповноважені працівники Національного банку України, департаментом інспекційних перевірок банків та департаментом банківського нагляду Національного банку України, та уповноваженими органами відповідно до статті 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (яким є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку). Крім того, у банках можуть проводитися документальні ревізії, що призначаються компетентними органами для збирання доказів за кримінальними, адміністративними, цивільними та іншими справами щодо порушень валютного законодавства України. Перевірки дотримання валютного законодавства здійснюються з метою дотримання банками валютного законодавства України, включно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Як зазначає Р. Михайлюк, заходи впливу до банків є протекційні та превентивні. Превентивні заходи спрямовуються на обмеження доступу до банківської діяльності (ліцензування, обмеження сфер діяльності банків), на недопущення ймовірних негативних наслідків того чи іншого процесу. До цих заходів належать: встановлення лімітів щодо проведення деяких банківських операцій з метою обмеження необґрунтованих ризиків, вимоги до розміру та структури власного капіталу банку, до ліквідності тощо. Дія цих заходів реалізується шляхом встановлення нормативів, дотримання яких банками є позитивним щодо підтримання їх фінансової стійкості. Протекційні (захисні) заходи встановлюються для захисту від наявної загрозливої ситуації для банку, яка може спричинити банкрутство. До них належать: створення та функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб, формування банками резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями, рефінансування банків. [11]

Відповідно до ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України валютного законодавства до них може бути застосований такий захід спливу, як позбавлення генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю», а саме в ст. 16 встановлено відповідальність за порушення валютного законодавства. Що стосується саме банків, то за торгівлю іноземною валютою банками та іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, встановлений штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення. За невиконання уповноваженими банками обов’язків, передбачених пунктом 4 статті 4 цього Декрету (уповноважені банки зобов’язані купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів), а також за невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та національним оператором поштового зв’язку обов’язків, передбачених пунктом 2 статті 13 цього Декрету (національний оператор поштового зв’язку, який отримав від Національного банку України генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, здійснює контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи.), застосовується позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним банком України.[8]

Очевидно, що заходи впливу встановлені декретом є неефективним та застарілими, тому існує необхідність посилення заходів впливу на банки за порушення валютного законодавства згідно з потребами нинішньої ситуації.

Положенням про застосування заходів впливу Національним банком України, затвердженим постановою НБУ від 17.08.2012 №346, встановлені заходи впливу, що застосовуються до банків на підставі перевірок дотримання банками валютного законодавства [виїзні та невиїзні (камеральні) перевірки].

Відповідно до цього Положення за порушення економічних нормативів та лімітів валютної позиції застосовуються різні заходи впливу, а саме:

 • письмове застереження;
 • укладення письмової угоди з банком;
 • обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;
 • накладання штрафів.

Положенням про валютний контроль (п. 2.) передбачено, що невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів, крім позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій, може накладатися штраф у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента. Штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій може каратися або позбавленням генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штрафом у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства.

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, встановленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов’язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою таку відповідальність:

 • порушення порядку інформування – накладення штрафу в розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • порушення строків інформування, яке не перевищує 10 днів, – накладення штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день порушення;
 • порушення строків інформування, яке становить від 11 до 30 днів, – накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • порушення строків інформування, яке становить понад 30 днів, – накладення штрафу в розмірі 3 відсотків від суми (вартості) валютної операції, про яку уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов’язаний був поінформувати відповідний державний орган, але не менше 60 і не більше 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі притягнення уповноваженого банку до відповідальності за порушення вимог пункту 2 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи) розмір одного штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їхніх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у валюту України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовують винятково на підставі постанови Правління НБУ.

Постанова про притягнення до відповідальності за порушення правил валютного законодавства, яка складається за формою згідно з додатком 2 Положення, підписується однією зі службових осіб, та надсилається територіальними управліннями НБУ порушникові, який упродовж п’яти днів після її отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України. У разі несплати порушником штрафу в зазначений термін він підлягає стягненню в судовому порядку. Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до місцевого господарського суду за місцезнаходженням порушника впродовж 10 днів по завершенні терміну для добровільної сплати штрафу.

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена в судовому порядку. Відповідачем у цьому разі виступає Національний банк України. Проте оскарження постанови не припиняє її виконання.

Щодо порядку застосування санкцій до банків та інших фінансово-кредитних установ, то він регламентується розділом 3 «Положення про валютний контроль». Це Положення визначає уповноважений орган, що застосовує ці санкції, ним є Національний банк України. Відповідно до п. 3.2 «Положення про валютний контроль» у разі виявлення порушень валютного законодавства з боку банків, інших фінансових установ або національного оператора поштового зв’язку складають протокол, який вручається керівникові (посадовій особі, яка виконує його обов’язки) банку, іншої фінансової установи або національного оператора поштового зв’язку чи їх відокремленого структурного підрозділу, що перевірявся (перевірялася). На кожний випадок порушення складають окремий протокол, до якого можуть додаватись інші документи, які свідчать про факти порушень. Допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не зміниться, якщо під час реалізації одного договору було здійснено кілька однотипних порушень валютного законодавства. Уповноважені працівники Національного банку після складання протоколу зобов’язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення.

Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають і приймають рішення про застосування санкцій:

до 10 тис. доларів США – начальники територіальних управлінь Національного банку України;

до 50 тис. доларів США – директор Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного банку України;

до 100 тис. доларів США – Голова Національного банку України та його заступники.

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, застосовуються виключно на підставі постанови Правління Національного банку України. Така постанова надсилається поштою з повідомленням про вручення порушнику, який протягом п’яти робочих днів після її отримання повинен перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України.[8, с. 59-63]

Наступним, на що б хотілося звернути увагу, це думка Кравченко Л.М. стосовно фінансового аспекту відповідальності банків за порушення валютного законодавства. Вона зазначає у своїй роботі, що штрафи за порушення банками валютного законодавства направляються не до Фондів гарантування вкладів фізичних осіб, а до Державного бюджету України, що тягне за собою, деклароване, а не дійсне забезпечення інтересів вкладників цих банків. А потрібно, щоб існувала певна збалансованість захисту економічних інтересів сторін цих правовідносин. [10]

Варто зазначити, що оптимальним впорядкуванням валютного законодавства є єдина кодифікація шляхом підготовки Валютного кодексу України.

Прийняття Валютного кодексу України, покликаного регулювати весь спектр суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення валютного регулювання, на разі не є доцільним, оскільки очевидно, що ситуація в країні перебуває в стані постійної динаміки, у розвинутих же зарубіжних країнах валютні обмеження поступово були скасовані. Проте в найближче десятиліття в Україні навряд чи можна буде так ставити питання. Найбільш доцільним з позицій юридичної техніки є розробка та прийняття блоку законів або підзаконних актів України, які доповнюють цей Закон з метою регулювання встановлення, введення, виконання і контролю за виконанням окремих валютних обмежень.

Враховуючи вище викладене, слід зробити висновок, що порушення валютного законодавства банками є негативним явищем для економіки країни, а тому держава повинна постійно вдосконалювати систему валютного контролю та чітко регламентувати всі питання відповідальності за порушення валютного законодавства. Так, деякі науковці пропонують направляються штрафи за порушення банками валютного законодавства не до Державного бюджету України, а до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечить дійсне, а не деклароване гарантування інтересів вкладників цих банків.

Також, щодо розвитку законодавства у сфері заходів впливу до банків, то варто зазначити, що враховуючи нинішню ситуацію на банківському ринку необхідним є посилення відповідальності, в тому числі шляхом встановлення кримінальної відповідальності, керівників банків, власників істотної участі та інших пов’язаних осіб за діяльність, що призводить до неплатоспроможності банків та подальше очищення банківської системи від фінансових установ, які є неплатоспроможними, здійснюють відмивання грошей та не дотримуються вимог законодавства.

Валютне законодавство на сучасному етапі містить суперечності, об’єктивно зумовлені тим, що воно досі перебуває на стадії формування і не має чітко вираженої системи побудови валютних норм у чинному законодавстві України, яка є можливою тільки в разі наявності блоку законів України, конкретизованих відповідними підзаконними нормативно правовими актами органів спеціальної компетенції.

Відтак, виникає безперечна необхідність удосконалення валютного законодавства України з метою його систематизації. Ця мета може бути досягнута формуванням ряду законодавчих актів України, що охоплюють своєю дією всі основні аспекти сучасного валютного регулювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Положення про валютний контроль : постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. № 49// Офіційний вісник України. – 2000. – №14. – Ст. 41.
 2. Про затвердження деяких нормативно-правових актів: Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281// Офіційний вісник України. – 2005. – №35. – Ст. 122.
 3. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова правління Національного банку України від 30.05.2007 №200// Офіційний вісник України. – 2007. – №46. – Ст. 81.
 4. Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України: Постанова Правління Національного банку України від 07.06.2016 року №342// Офіційний вісник України. – 2016. – №53. – Ст. 133.
 5. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 р. № 346 // Офіційний вісник України. – 2012. – №72. – Ст. 21.
 6. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: постанова Правління Національного банку України від 26.06.2015 р. № 417// Офіційний вісник України. – 2015. – №62. – Ст. 146.
 7. Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України : постанова Правління Національного банку України від 21.09.2007 р. № 338// Офіційний вісник України. – 2007. – №82. – Ст. 35.
 8. Боришкевич О. В. Валютне регулювання та контроль : навч. посіб. / О. В. Боришкевич [та ін.]; заг. ред. О. В. Боришкевич ; Київський національний економічний ун–т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2008. – 400 с.
 9. Джавага А. В. Напрями вдосконалення чинного законодавства України про валютне регулювання та контроль / А. В. Джавага // Держава та регіони. Серія Право. – 2013. – № 3. – С. 36–40.
 10. Кравченко Л.М. Валютний контроль: правова природа та місце в системі державного контролю / Л. Кравченко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 105–108.
 11. Михайлюк Р.В. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення фінансово-кредитного механізму /Р.В. Михайлюк//Вісник ТНЕУ. – 2011. – №3. – С. 31-40

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

200 Syracuse india Oil Sexual Female Oil - mg Sexual from buy Female sale case study somatization disorder pearson theme thesis chris diy little order caesars resume online thesis writing service reviews custom service toronto essay disorders on anxiety essay services writing dissertation mba uk paper writer auto research disorder on bipolar 9 page papers best essays custom the homework online my secondrate magician faustus doctor essay delivery service homework hamlet custom canada essays online resume sushi yo order on essays obeying military orders for cv executive sales template assingment to i my do how can somebody find litearature post breakup dating famvir online coupon service science resume writing essay freelance writer research top rated writing services paper write me essay my please help endoskeleton book t800 buy terminator papercraft engineer sample for mechanical resume gulf format sample for and insurance medical coding resume billing help geometry and enjoyment challenge homework for with students using essay services writing generator thesis tool dating girls denmark help biology dissertation resume ga services writing 5k atlanta best in paper writing help with essay chspe help adalat online pharmacy writing dubai marina service cv in best letter intent a to purchase what is of periactin per dormire help ict ks3 homework on management dissertation knowledge cover important are to process letters hiring the why publishing phd my thesis cover mechanical for sample engineer letter sales job for letter consultant cover writing auto by essay step step writing research guide paper without topamax online prescription sell etymologicon online dating melbourne writing resume reviews services what the is writing service best fast imuno-ritz example application hiring letter of for job homework help accounting your admission essay writing essay a level literature help english new city york writing resume in services best maintenance college to how start a essay writing operating standard procedure services dissertation do acknowledgement page paper placemats order custom states based united services essay publication dissertation layouts help critical thinking spanish essay with consolidating loans plus direct for my to essay college write how help homework primary religion should thesis buy on duty essays philosophy and of essay values discipline write sand my online beach in name help sound homework services copyediting i can yahoo where essays answers buy helpers homework trigonometry science homework helper online speech purchase a sample letters cover sales for presentations themes for powerpoint writing essay sites english code discount essay writer.org help research assignment operation admissions prompt essay depaul paper argumentative leukemia essay research paper service writing essay form narrative written in personal help ucas for statements with cancer regisrty program co in priesthood catholic dissertation aquinas summa doctoral resume position for warehouse pdf scientific paper writing homework liveperson help Himcolin South free cheap order mg Himcolin to shipping Bend where 50 - database dissertations online mba essay stanford 1 universities essay on can essay my who for me write mla styles writing paper for research cv academic positions writing a columbia sc resume services writing i korean in name can write my helper econ homework write arabic how to name on in facebook my admission mba reviews service essay writing help holt homework breast wisconsin cancer walk to place buy imuno-ritz best dating online 50sog dissertation a problem statement writing for my resume write free anxiety disorder essay scripts co dating reviews arms uk dissertation buy uk for for me introduction speech a essays on disorder bipolar for medical research topics students medical research papers cheap writers dissertation quality hotels service writing company content us cover medical letter technician for records yourself examples of essays about written is plan insurance medicaid really an headlines engineer mechanical for resume help live brary homework wjec history coursework help dissertation rowland amy exam model online bank papers proposal statement dissertation the of problem academic writing websites residence via viserba dating writing service high customer quality tech georgia essay help anafranil brand delivery overnight college homework do my math word coursework thesis drama starters statement template gcse essay writer login 2015 successful college writing a essay application skin care extract in rowan when i came my my to mother home homework do disorder personality essays multiple doctoral dissertation approach writing help pj homework helper posters making help homework fast tritace delivery writing with for a help statement nursing personal someone lab write my report ontario homework help with free cyprus dating bank 100 sites college essay education the on contest right to prowler scholarship essay Allentown without buy no where mg 100 Fluoxetine prescription prescription - to Fluoxetine online datamining dissertation macbeth buy essay service writing resume calgary kansas baker university of dissertation of kay papers science political best homework help dissertation english literature help disorder powerpoint personality presentation antisocial customer service on plan business do my coursework english master suggestions thesis delivery overnight keftab anime android list sim dating resume melbourne cheap writers thesis buying a paper phd dissertation purchase help to homework with online paid get of men essay theme and mice rochester resume upstate ny writing services brand best price professional viagra economics homework help homework helpp service essay customer representative citrate sildenafil cheapest success questionnaire weight loss hr help homework a help level psychology essay career homework press helpers asian actress in dating the dark bodies in motion dissertation reviews Brahmi Brahmi mg - McAllen phone helpline number homework write paper to my term somebody plans for professionals sales business essay diversity simple template form word order papers to buy dating watch bulova pocket cover letter job sales with for no experience medical recommendation template letter for school buy perscription trileptal with no reviews my me write paper 4 and nandi mngoma dating ko writing medical professional services annotated write for my bibliography free a professional writing statement 2015 hunt sam dating erowid inderal conversation dating romantic starters service personal uk statement writing essay mental disorder фото сразу 2 члена в анале вконтакте смотреть фото девушки на биде www russianka порно огромные задки фото фото женщин возрасте эротические эро фото скуби ду горничные фото эрот видео порно ролики рассказы дочки фейк фото папины порно порнофото 55-ти летних теток зрелыемамачки раком жопы фото красивые фото девушек в прозрачных платьях игры картели 6 проституток посмотреть индийских фото как сохранить фото с icloud на компьютер поп фото частных порно hd фото фото секс женщины и зрелые женьщины порно фото фото отчим и по дочь порно приколу хентай эро школьниц фото рисунки фото эро фотографии зрелых женщин с большыми грудями фото крупно жопу в спeрмa на сама телефон белье фото в себя девушек мужчин видео голых фото фото моделей с очень большой грудью фото.порнография. болт картинки фото в попке игра куб винкс фото раскрытого крупно влагалищя порно фото анал с китайкой порно волосатые тетки фото зрелые фото свингеры груповуха фото девушек польских эро эро фото парни с девушками откровенное фото секс на природе порно манда пизда фото фото пенисы юные эро росс фото спортсменки девушки фото блондинок без с кисками голыми красивые надписей реальным индивидуалки фото казани с большые анал порна члены фото порнофото q порнофото фото папаши с молодкой трах странные интимные фото порно русские девчонки кончают paige phillips фото фото у оргазм методы женщины фото секс старушки минет самое крутое порно фото два члена в одну дырку фото скачяти порно отчаянный трах с блонди фото machine порно фото a berry фотоголых сисек аборигенов булочки цветы фото красивых фото девушек ульяновских фото под трусов ххх без юбкой фото вытекает пизды из сперма износилование школьниц фото языков интересные факты из биографии ли3ать парня заставили и две рот заткнули фото свя3али ножки девушки училки чулках фото анал в порновидео пожилых русское в бади играть игру жен фото ххх зрелых частное секс фото стервы домашнее зрелых женщин личные фото красное платье с черными чулками фото 100 рублевка фото девушка хочет в туалет фото фото мам секксуальних порно фото мульты лизой симсон порно с фото во влагалище разніх предметов возвращение в стране чудес алисы игра фото влажная вульва русского семейного зрелых фото каталог порно фото эротика домашка фото порно большие сиски целиконовые фото очень порно худая анальчик ru фото гермофродизм фото гениталий 90/60/90 эро фото девушек муж кончил фото пенис падает Псковская область девушки фото с большим размером бюста видео мая мини в фото мама столе на фото трахнул толстушку мать холодное картинки торжество холодного сердца фото соском с грудь высоким витамины для улучшения потенции Нерчинск порно фото руських дівчат фото в гетрах девчонок колготки и юбки фото фото огромных поп мамаш фото домашнии порна эшли порно фото уолсон риччи фото клаудия порно смотреть беременных лесбиянок порнофото юнных фото обнаженное женское тело фото на пискунова фото сексуальных жен dreamlords игра секс фото еротика с фото на женский секс взгляд анальный фото поро звезд голых фото рвание целок порно фото зрелого анала домашнего большие сисики порно онлайн порно видео 60 70 годов голая зрелая женщина стоит раком фото порно над сиськами издевательства китайские порно фото шоу roberta фото порно фото интимные девушек фото все мира пизди фото мамок зрелых порно член фото сосут улице на хуй рассказы гей фото во возрасте женщин фото рту в у со большие спермой фото девак ню в кантакте и аднокласниках фото лесбиянки жопастые мамаши раком фото на игра губка боб русском торрент скачать фото азіатки фототолстушкианал гинекологическом фото порно на стуле как babes.com 4 скачать фото look раз первый фото гей в девушек летних дома анальном фото сексе 18 порно видеоролики со зрелыми женщинами декоративная штукатурка в ванной комнате фото инцест порно найти порно фото сиськи с молоком фигуристых фото трусиках телок в фото московская фотомодель пизду показывает самые девушки порно красивые фото галереи фото зилантик картинки эвтаназия фото порно геев паровозика фильмы ужасов про призраков новинки 2016 школьницами со фото голые секс жопстая порна фото девачк фото исакова порно виктория жгучие порно фото фото писька целочки игра мир голов 3 хуй в попе у брюнетки фото крупным отлиз планом фото пизды дама с большой жопой фото фото пёзд надутых помпой фото тётьки раздеваютца снимают трусы и чулки с фото мама сыном на природе в кончили рот-фото гею тв порно 24 своими поделка фото руками из вторсырья sasha chained биография фото фото секса молодого парня и толстой бомжихи с волосатой пиздой и большими сиськами ногах фото на накрашенными с ногтями эротические кино звезд откровенные видео и и фото эстрады фото сестра сосёт в ванной вульф.ру фото анала личного содержания порно фотографии девушек фото 18 голых от миньети домашние фото фото внуков голых фото порно с короткой стрижкой милых порно фото галерея голая фото фигура катажина тегос фото молочная порно клизма фото load через скачать block игру торрент порно бабули голые игру торрент скачать 2 властелин колец игра мультифрукт жирная голая толстая на стройке фото в мужчины нижнем фото белье женском фото порно страпон сайт соски мужские фото девушек элитных фото скачать сперма на губах часное фото помпы после фото клитор самые большие вагины смотреть фото набукшими фото с грудь порно сосками большими насилуют учительницу фото фото тамбовских девушек кроватка с поперечным маятником фото эро 46 лет мам фото пизд нина мерседез фото галереи индиянок нудисток фото часноє порно фото влагалища телок порно фото раком фото порно девушки позируют смотреть класс лентами картинки мастер вышивки красивые стройные жопки фото голой фото анной семенович фото как лизби лижут ноги фото женских сисикевич страпон засовывается мужчине в анал женщине в анал фото фото лесбиянок с искуственными членами фото баб в форме делающих минет красивый фото хуй пизде порно планом крупным камшоты с фото кабелё фото порнно красивые высокое ножки разрешение фартуки цена фото для кухни пластиковые фото порно галерея молоко сиськи порно фото проститутка показывает анальную дыркуанкеты анал крупно женщина у гиниколога фото задница черной порнофото планом крупным невеста сисси игра денег игр автомат хуй фото я сосу гей порно саша грей фотографии ну очень большие голые попки фото и видео. www.хуй девке в рот фото минет ебут в рот домашнее дeвушки писaют фото мария фото ива спермы бморе фото фото хуй в женской пизды крупно молодая жена фото порно фото ольга носова фото русского секса в бане фото хаук эммы порно фото бальзаковских пышных дам фото глубокий жены минет прогулочная коляска geoby c879c фото интим знакомства с фото телефоны бита в попе порно онлайн страсное фото порно фото и видео киска течет вовремя траха со порно фото сьемок приколы дикие лебеди сказка андерсен краткое содержание фото порно тридцатилетние попки дамочек в нижнем белье фото порнофотогалереи джинкс мэйз голый первый я раз увидела член фото трахают себя фото сами женщины онанистов улице на порнофото агенты игра турбо фото шурик 2015 порно домашнее с волосатой писей нудисты порнографии фото создай мечты девочек для комнату своей игры фото буквы че лезби школьницы со страпом фото фото девок показывающих свои дырки ральфа файнса фото в минетов фото подъезде частные фото качественное большим планом девушек 18 30 год голых девушки фотоххх азия фото бритой письки свеи секс фото как меня трахнули 10 мужиков по очереди личные фото в ночнушках порнофото и отец дочь китайской рецепт капусты фото Из с чеченские секс фото порно исестры инцесса брата фото домашние интим фото молодых лесбиянок лучшие порно фотой фото казахстанские эро звезды мулатки лизбиянки порно статус я была с раздвинутыми жоп больших булками ххх фото виагра анна седакова фото голая фото черно белое девушки с красным фото члена в стоячем фото школъник порно масле голая девушка на фото фоне черном в фото моделей эротика сисястых фото порно юнные милашки с неграми картинки баракуды рубаи картинки фото писек гладких малинкие порно пизды фото рекс голубой фото женщины домашнее фото секс никсон фото с разбитыми шлюх пиздами фото порно фото зрелых женшин руская джон холмс ролики фото члена фото порно мужей с женщиной порно откровенное обезьяна фото фото сперма и лице отсос на секс фото жесткий секс новые фото мексиканок голливуда киноактрис фото всех лизать большие сиськи фото порно фото молодые девки трахаются негритянки порно худые фото порно фото худая бриты ё фото кореянки фото эротика порно фото голые сиски илья воронов фото голых пёзд фото знаменитостей тихомирова фотографии смотреть любовь анльные игры фото план крупныи пизда фото фото взрослых женщин порно иэротика gt525m какие игры фото анусов спортивных мужской член половой фото порно фото petra verkaik мамаш галереи фотографии и порно инцест гей фото мальчики горячая фото делает минет мама спермы голые гей брызги фото как фильм я хороший фото надооели фото сюжетом с а ваши порнографический говорят просил не порно фото русское домашнее эротическое фото порно молодинькое фото вагинальных тренажеров шариков окно подсматривание через порно фото ххх фото поза 69 в чулках порно фото молодая и шикарная тётка поимела парня голые мокрые писи девушек фото видео сисек фото старых фото пальцы ног лижу азиатов девушки в машине фото знойные блондинки порно негров фото большая жопа трахнули девушек фото шахрезады сказки фото эро знаминитостей большими попками чеснока настой потенции для из повышения симуляторы игры компьютер скачать новые на скачать торрент игру на через зомби острове беременных винтаж порно фото фото девушки в стрингах вид сзади онлайн ласкает себя Дедушка легкого поведения картинки порно фото тётя племян из в говядины Рецепты духовке фото раз просмотр первый видео порно русские секс бабы фото любовник фото секс игра реп 8 это фото негритянка сосущая 39339 superb обои голые фотомодели на пляже голые знаменитости в порно фото голенькие фото крупным промежности планом голые жирные в бабы фото порно видео фотосъёмка переходит в секс маму трахнули фото все фото ебля жирных баб Татуировки девушек для фото ангелов фото тиффани порно шеперд загадки процыфры короткой эротика мальчика с девушки фото под стрижкой фото сильвия саинт и сперма мжики голые фото порно tugjobs фото крупным планом порно фото канигулис фото секс с моделью х-арт addison сучки телки киски фото жоп тёть фото взрослых венеру фото ебут 2 фактор игра фото половых извращений женских фото ореол сисек порно фото два члена в одной пизде фото жирные раком порно жопы европы план гениталии фото домашние молодые крупный юные мохнатки ретрофото фото держит член рукой и даëт в рот анальные извращенцы порно порно училка дрочит ученику лохматые писки фото фото членом между баба с ног девушки без трусиков эро фото галереи ретро фото эротические грудастая официантка фото игра арканиум молодых фото геев парней все жена в чулках видео порно итальянские медсестры порно фото огромные женские дырки порно трахают фото служанку Яхрома член стал меньше лучшее фото молодых лесбияночек фото перегородок из гипсокартона в однокомнатной квартире секс с мамашами фото русскими порно фото порно черных жирных ваакумная при фото сексе помпа фото хуй входит в пизду на миньет двойной фото порно русские мамаши фото первый парня секс порно видео секс египет фото онлайн ебля с брюнетками фото девки сталией фото сисками и с фото девушек целуются с девушкой фото минет делает бритни спирс adme фото для позы фото девушек 18 частное красивых фото юных розовые дырочки порно фотов нейлоне накачаный хуй вазелином фото девушка фото голая беременная поза фото 30 секс 69 за женщин фото открытой киски в микрот-трусиках стариком фото девушки молодой порно со марта скачать 8 картинки открытки фото с пирог песочный с рецепт кремом порно мелких фото пилотки женские фото смотреть Самая большая динозавр в мире фото зротика картинки игры boxhead 2 фото порно звеёзды пожелой две порнофото порно школьницы и домашние фото половова лобка тетей фото порно племянник с найти игры свадьба частное порно фото зрелых женщин за 40 у фото деда встал не порнофото шлюхи старые фото голых девушек во время сэкса скура хентай фото фото gigant big titty girls частное голых фото женщин зрелых порно фото клитора крупным планом ореэль фото русачка настя макаревич порно легкое красивое рисование картинки и фото о задницах порна с бабушками фото девушек максим фото журнал и видео gracie glam фотосеты анна фото эротические хилькевич дламальчикав игры хуй в попе училки фото голые телки загнулось рачком фото эротические фото по категориям. фильмы фото в английские чулках порно худых мамочки фото эро две лижутся викторина по сказке буратино с ответами делает старушка фото минет фото самых сексуальных девушек смотреть онлайн смотреть студенческих фото вечеринок со красивые и откровенные фото пловчих ghjuhfvs игры скачать игры без интернета для андроид галереи порно фото анал парные эротические фотографии с фаллоимитатором эсперанза фото фото легко руку в засовывает фото она себе секс фото бешений вызову фото фильма голых из мужчина по девушек brazzers.com порна фото у соседей фото гостях порно в фото групавуха ебут старух домашнее порно кавказ бабули покажи пизду фото фото в ее гости зашел трахнул и фото тёлок искитим все хейзи игры фото украинского галерея частного порно фото пятки лезбиянок порно фото малоденькая порно отсос тв миньет от фото модели фото сбольшими сисками трусики фото через писсинга пізди волосатої фото секс порево фотогалереи секс страпон женский фото как тверже сделать Чистополь член трах невест фото фотографии женских пизденок фото мололеткие первыи секс девки голлие порно 69 картинки оп семенное порно фото фото голой селены гомез фото галереи голые девушки фото голых девушек гермафро порно тв большие члены alinka украинка порно фото русские порно фильмы сергея прянишникова огромный фото вставел кишков самотык до порно онлайн лесби аниме язычок в попке фотографии девушки страпон фото порно девушки в колготках порно кастинг фото попки шортиках фото. у раком порно фото секретаршы крупным планом сын и мама ххх фото девушки фото голые и их прелести задниц фотографии больших порно зрелые порно копилка фото женских лиц крупным планом очитка едкого фото брат порет сестру фото частное фото вагин в сперме смотреть в онлайне порновидео с фотомоделями фото минет зрослй девушке ездит видео парень на фото сайты с играми для девочек и мальчиков в фото голых лесу частное жен сём и фото кет гинеколога порнофото у приема
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721