ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.01

Т. М. Бичківська,

НВК « ЗШЛ №23 ПНУ ім. В. Стефаника», м. Івано-Франківськ

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається суть інтерактивного навчання, його актуальність і практична цінність, що характеризуються постійною, активною взаємодією всіх учасників навчально-виховного процесу, де і учень, і вчитель – рівноправні суб’єкти навчання, моделюванням життєвих ситуацій, використанням рольових ігор, спільним вирішенням проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; переваги перед традиційними методами, які передбачають повну зайнятість учнів класу, роботу в команді, доброзичливе ставлення до опонентів, можливості висловлювати свою думку, створення «ситуації успіху», опанування великого обсягу матеріалу за короткий час тощо. Зокрема досліджується питання ефективності використання інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови – на початку, в основній частині та рефлексії; основних принципів інтерактивного навчання писемного мовлення – активності, розвитку особистості, інтегративному взаємозв’язку; акцентується увага на проблеми, які можуть виникнути під час використання інтерактивних технологій .

В процесі написання статті чітко зроблено висновки щодо вмілого застосування інтерактивних методів навчання, їхньої провідної ролі в особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховному процесі.

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, інтерактивне навчання,  інтерактивні методи, прийоми, технології, форми, взаємодія учнів та вчителя, навчально-виховний процес, комунікативна компетенція, інтерактивне навчання писемного мовлення, етапи уроку, партнерство, взаємна довіра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРАКТИВНЫХ  МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ В   ПРОЦЕССЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  УЧЕНИКОВ  НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗИКА

В статье рассматривается суть интерактивного обучения, его актуальность и практическая ценность, характеризующихся постоянным, активным взаимодействием всех участников учебно-воспитательного процесса, где и ученик, и учитель – равноправные субъекты обучения, моделированием жизненных ситуаций, использованием ролевых игр, общим решением проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации; преимущества перед традиционными методами, которые предусматривают полную занятость учащихся класса, работу в команде, доброжелательное отношение к оппонентам, возможности выражать свое мнение, создание «ситуации успеха», овладение большого объема материала за короткое время и тому подобное. В частности исследуется вопрос эффективности использования интерактивных методов в процессе формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка – в начале, в основной части и рефлексии; основных принципов интерактивного обучения письменной речи – активности, развития личности, интегративной взаимосвязи; акцентируется внимание на проблемы, которые могут возникнуть при использовании интерактивных технологий.

В процессе написания статьи сделаны выводы относительно умелого применения интерактивных методов обучения, их ведущей роли в личностно-ориентированном подходе в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, интерактивное обучение, интерактивные методы, прийомы, технологии, формы, взаимодействие учеников и учителя, учебно-воспитательный процесс, коммуникативная компетенция, интерактивное обучение письменной речи, этапы урока, партнерство, взаимное доверие.

USING INTERACTIVE METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION AT THE ENGLISH LESSONS

The article discusses the main points of interactive teaching, its actuality and practical value characterized by constant, active interaction of all participants in the educational process, where a student and a teacher are equal individuals in the process of study, modelling live situations, using role-playing games, mutual solution of different problems based on the analysis of the relevant circumstances and situations; advantages over traditional methods that involve full activity of the class, teamwork, friendly attitude to opponents, the opportunity to express own points of view, create a “situation of success”, learning a big amount of the material in a short period of time and so on. In particular considerable attention is paid to the efficiency of using interactive methods in the process of students’ communicative competence formation at the different stages of an English lesson that’s introduction, developments and conclusion (reflection); basic principles of interactive techniques of teaching writing that’s active cooperation, personal development and its integrative connection with reading, listening and speaking; problems that can arise when using these methods.

In the process of writing the article conclusions about skilful use of interactive teaching methods, their leading role in providing a personality-oriented approach in the educational process have been made clearly.

Key words: foreign language, the English language, interactive teaching, interactive methods, techniques, forms, pupils and teachers’ cooperation, educational process, communicative competence, interactive methods of teaching writing, lesson stages, partnership, mutual trust.

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Конфуцій

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення, вміння долати конфлікти та бути готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва. Значно змінився і статус іноземної мови в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної мовленнєвої компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об’єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де школярі,  без шкоди для себе, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих  життєвих ситуаціях.

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних технологій. Ефективність їх застосування залежить від того, чи підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно ово­лодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вмі­ти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, ви­словлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюва­тись поглядами, на уроках англійської мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [8,с.28].

Метою даної статті є дослідити можливості ефективного використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови.

Працюючи з учнями  початкових класів, середньої чи старшої ланки, можна зробити простий висновок –  дитина, сідаючи за шкільну парту, чекає чогось цікавого і незвичайного. Вона щира і відкрита, з великим бажанням творити, тому на уроках варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Саме такими є інтерактивні методи навчання.

Низка вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм діалогового навчання: інтерактивність (від англ. interaction – взаємодія) – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною).

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів; це –  співнавчання, взаємонавчання  (колективне, групове навчання в співпраці) [9, с. 5], де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу.

Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені ще на початку 90-х років – Арнольд Р., Шелтен A., Швейтцер И., Стус Ф., Вейдиг І. Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання свідчить про те, що головна увага приділяється взаємодії учасників інтерактивного спілкування.

Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін.

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:

 • у роботі задіяні усі учні класу;
 • учні навчаються працювати у команді;
 • формується доброзичливе ставлення до опонента;
 • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
 • створюється «ситуація успіху»;
 • за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
 • формуються навички толерантного спілкування;
 • вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.

Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи -4–6 осіб.

Риси інтерактивного навчання:

 • двобічний характер;
 • спільна діяльність учителя й учнів;
 • керівництво процесу вчителем;
 • спеціальна організація та різноманітність форм;
 • інформаційна прогалина;
 • цілісність та єдність;
 • мотивація та зв’язок з реальним життям;
 • виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Процес оволодіння учнями іноземною мовою, на відміну від оволодіння рідною, цілеспрямований, оскільки вчитель самостійно вибудовує його за навчальним планом та реалізує під час спілкування на уроках. Навчати учнів спілкуватися іноземною мовою необхідно з перших уроків, коли у школярів ще не накопичений запас мовних засобів.

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя.

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи навчання, які можна розглядати як творчі види діяльності, що дозволяють створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню комунікативного досвіду учнів. Творчі комунікативні завдання можуть виконуватись у різних формах, зокрема індивідуально та колективно (парна, групова робота). Найбільш повно це виявляється під час проведення рольових тематичних ігор, проектної роботи, у процесі вирішення навчальних мовленнєвих ситуацій, змістом  яких передбачається монологічне, діалогічне й полілогічне спілкування учасників навчального процесу. Види діяльності, що активно впроваджуються у процес навчання іноземних мов сучасної середньої школи, переконливо свідчать про наявність тенденцій до використання розвиваючого навчання, переорієнтації його видів з предметного на процесуальний і мотиваційний аспекти [8,с. 31].

Під час вивчення англійської мови, на мій погляд, ефективними інтерактивними технологіями навчання, що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані трійки, «карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий  штурм»,  аналіз проблеми,  «мозаїка»,  коло ідей,  розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо. Запропоновані методи та їх складові можна результативно використовувати як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь і навичок. Крім того, елементи інтерактивних технологій можна застосовувати одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на уроках, які присвячені застосуванню знань, умінь і навичок.

Використання на уроці запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвиткові уваги, пам’яті, мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.

У ході навчання писемного мовлення інтерактивні форми роботи застосовують у поодиноких випадках. Інтерактивне навчання писемного  мовлення у середній школі повинно формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, взаємоперевірки і взаємооцінювання [4, с.4]. Аналіз творів свідчить, що учні зазвичай будують зв’язні висловлювання, спираючись на мовний досвід, а не на знання про побудову тексту, і тому не вміють упорядкувати  текст  у  відповідності  до  структурно-смислових  і  комунікативних особливостей, не роблять вступу, своєрідного фонового компоненту тексту, або пишуть занадто довгий вступ, кінцівку зв’язного висловлювання не співвідносять  із  його  початком.

Методика організації інтерактивного навчання писемного мовлення керується  основними  принципами  навчання  англійської  мови:

а) активність – усі учні залучені до участі у кожному етапі  навчання писемного мовлення та відповідають за розвиток своїх умінь. Використання інтерактивних методів навчання при цьому передбачає активну взаємодію між учнями, взаємодопомогу і участь у груповій роботі, що дозволяє  зменшити кількість помилок при написанні тексту; б) розвиток особистості – учні мають усі умови для особистісного розвитку, пізнавальної активності і творчої самостійності, набувають найважливіших соціальних навичок; в) інтегративний взаємозв’язок розвитку писемного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності: аудіюванням, читанням і усним мовленням [5, с.48-52]. Інтерактивне навчання максимально сприяє досягненню однієї з основних цілей навчання англійської мови в середній школі – розвитку вмінь висловлювати думки англійської мовою як в усній, так і письмовій формі. Необхідно зауважити, що при інтерактивному навчанні писемного мовлення відбувається і вдосконалення вмінь читання: читання написаної творчої роботи вголос у групі для подальшого її обговорення, читання тексту про себе для само- і взаєморедагування. При цьому удосконалюються уміння сприймати, осмислювати й розуміти мовлення співрозмовників.

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість їх вибору для вчителя. Проте, варто підкреслити необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб інноваційні завдання допомагали  створити ситуації успіху для кожного школяра. Отже, використання інтерактивних технологій вимагає детального аналізу  діяльності учня та вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого.

Діяльність учителя

·                   Використовує діалогічні методи.

·                   Організовує дискусії.

·                   Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку.

·                   Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.

·                   Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист).

·                   Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Діяльність учнів

·                   Висловлюють і аргументують власну думку.

·                   Роблять доповіді, пишуть твори, листи .

·                   Проводять захист  проектів, роблять презентації.

·                   Ставлять запитання до учнів та вчителя.

·                   Відповідають на запитання учнів чи вчителя.

·                   Вміють визначити свої помилки.

 

Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі. Необхідно зауважити, що урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 методи за урок). Важливо поєднувати новітні технології з іншими методами роботи – самостійним пошуком, традиційними методами. Наведу приклади інтерактивних завдань на кожному з етапів уроку. Для створення мотивації до навчання учням пропоную заповнити схему з ключовим словом чи питанням, підібрати асоціації до слова,  продовжити  думку.

 

    Hobbies

                             Reading

    Watching TV                                         Travelling

Why do                 people                    travel?

                                                             

Gardening                                                  Fishing

                                                                              

 

 Photography                                 Swimming 

                                           Dancing

                                                    

Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має зацікавити дітей, стимулювати їх інтерес для кращого усвідомлення ними їх діяльності на уроці. Наприклад, на основі ряду слів чи малюнків учням слід відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі.

В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. Саме на  етапі усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом, та формування  вміння застосувати навчальний матеріал на практиці можна запропонувати виконання тренувальних вправ на закріплення матеріалу: 1) замініть малюнок на слово, використовуючи структуру «I’ve got»; 2) знайдіть минулі форми дієслова «бути» у тексті та доповніть таблицю; 3) доповніть речення, використовуючи нові лексичні одиниці; 4) прослухайте розмову по телефону  та доповніть діалог питаннями у таблиці; 5) прочитайте розповідь та знайдіть неправдиві речення; в групах обговоріть питання, наприклад «Rules of Behaviour at school. All dos and don’ts». Учні працюють у парі чи групі однолітків, де мобілізують свої знання, дискутують, обмінюються думками та аргументами; шукають додаткову інформацію в журналах, газетах з метою створення індивідуальної чи групової доповіді, презентації).

Етапи уроку Мета Інтерактивні технології
Початок уроку

а/    мотивація

 

 

                               

 

 

б/оголошення теми та мети

звернення увагу учнів на проблему та стимулювання інтересу до теми

 

 

усвідомлення учнями своєї діяльності на уроці

·                   “Мозковий штурм”

·                   “Мікрофон”

·                   незакінчене речення

·                   створення асоціацій

·                   за допомогою проблемних питань чи малюнків визначення тему уроку

·                   обговорення з учнями плану  уроку

Основна частина

а/ подання  навчального матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

б/закріплення навчального матеріалу

усвідомлення учнями   зв’язку між вивченим та новим матеріалом

 

 

 

 

 

 

формування  в учнів вміння застосувати навчальний матеріал на практиці

·                   робота з  підручником та робочим зошитом

·                   робота зі словниками, журналами, художньою літературою

·                   вивчення лексичних і граматичних одиниць

·                   використання наочності (таблиць, ілюстрацій, плакатів, карт, презентацій)

·                   “Коло ідей ”

·                   “Крісло автора ”

·                   проведення рольових ігор

·                   ведення діалогу, бесіди, диспуту (парна та групова робота)

Заключна частина

а/ рефлексія результатів

 

 

 

 

 

б/ підведення підсумків

усвідомлення отриманих результатів

 

 

 

 

узагальнення отриманих знань

·                   написання творчих робіт

·                   захист проектних робіт (парних та групових)

·                   “М’яч мудрості ”

·                   “Соняшник”,

·                   “Відкритий мікрофон ”

·                   аналіз своїх досягнень

·                   пошук причин  труднощів

 

На етапі «рефлексія результатів та підведення підсумків» для учнів важливо розуміти для чого вони виконували певні завдання на уроці, а головне, яких результатів вони досягли в процесі навчання. Зважаючи на рівень підготовки учнів, пропоную школярам підготувати творчу роботу або груповий проект «The school of my dream», «Travelling broadens our mind», «The best place to relax». Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати  схеми, в яких визначають рівень своїх досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось…  Найважче мені вдавалося … .)

 

 

Варто зазначити, що використання інтерактивних технологій передбачає й виникнення певних проблем: 

 • для вивчення навіть невеликого за обсягом матеріалу витрачається багато часу;
 • учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, то соромляться висловлювати її на весь клас;
 • часто учні не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їхню думку;
 • деяким учням важко прийняти чужу думку, йти на компроміс;
 • учням важко змінювати методи роботи;
 • лідери малих групах зазвичай беруть ініціативу у свої руки, а слабші учні      відразу стають пасивними;
 • учні, які не володіють достатнім лексичним запасом, мають труднощі з висловлюванням власної думки англійською мовою;
 • результати роботи учнів не завжди виявляються ефективними, і їх складно передбачити;
 • часто виникає необхідність подальшої корекції знань, умінь та навичок.

З вищесказаного слідує, що введення інтерактивних методів та прийомів навчання має бути поступовим, починатися з простіших,  паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи, враховуючи вікові особливості учнів. Щоб залучити учнів до активної мовленнєвої взаємодії, їм слід завжди пояснювати, що кожна думка є важливою, що всі вони є партнерами спілкування.

Вміле застосування інтерактивних прийомів у навчанні  сприяє формуванню навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів. Діти починають почувати себе впевнено, вільно висловлювати свої думки і спокійно сприймати зауваження, вважати себе активними учасниками навчального процесу.

Інтерактивні методи сприяють ефективності та якості навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають змогу:

 • розширити свої пізнавальні можливості;
 • засвоювати велику кількість матеріалу за короткий проміжок часу;
 • взаємодіяти з учителем як рівноправним учасником ситуації;
 • працювати у команді;
 • висловлювати власну думку;
 • створювати «ситуації успіху».

Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й  покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки.

Інтерактивні методи не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

Список використаної літератури

 1. Інноваційні технології навчання від А до Я / упор. В. Волкова. – К. :

Шкільний світ, 2011. – 96 с.

 1. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у

контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в

навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4-10.

 1. Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови;

перекл. з англ. мови та адаптація Л. В. Биркун. – Oxford University Press, 1998. – С.20-48.

 1. Литвин С. В. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів

старших класів середньої загальноосвітньої школи / С. В. Литвин // Іноземні

мови. – 2001. – № 1. – С. 4-9.

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /

кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – К. :

Ленвіт, 2002. – 328 с.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія,

практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – С. 135.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології

навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.

 1. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько

// Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.

 1. Шевченко Є. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови / Є. Шевченко // Англійська мова та література. – 2005. – № 24. – С. 4–6.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fly purchase gold 100mm to homework helper jobs disorders case mood study for me assignment write an wave search dating 105 essay service quality with my homework help biology ib essay lit world help intent for purchase letter format of he quiz you dating is into persuader et dissertation franais convaincre 500 essays word someone report to lab write my need should do i assignment my resume for put on sales skills to good help assignment construction my homework someone do have for asthma diskus advair service writing resume canada professional dissertation mba services writing uk homework help littell mcdougal algebra 1 best mechanical for engineering thesis papers master buy level rumalaya prescription buying without service writing teacher resume dissertation advertising online help report customer writing dissertation purchase a grant help writing websites english help creative writing gcse cheap papers term dissertation habit reading cover health letter mental for technician help asl homework college essay is for me to why to go important it stats cancer australia anal students essays written by argumentative homework your egypt ancient helper base cancer skin cell check custom e papers help buy essay writing service resume expert muslim guy a dating deficit disorder hyperactivity powerpoint presentation attention the service essay writing best which is editing services ebook love essays is important in marriage a how romantic writing service content best phd research thesis proposal homework bio help business sales plan interview template for paper is research in synthesis writing what with i my need help statement thesis written custom essays politics conclusion questions dissertation sports essay medicine help cv letter and writing covering with live homework aol help paper edusson writing development example plan personal a staff order paper determine scientific author poe essay edgar an on allan to write someone essays where online cheap i buy can casodex crush rx crixivan shop 247 generic ab help homework calculus ap Mobic coupon online plavix aspirin coumarin together and essays forest college sale for primeval thesis global warming introduction ghost for thesis writers online a buy dissertation essay i write how buy best to website cardura level ideal cholesterol services bay resume area writing buy critique book customized help that writing rhymes a poem of dissertation figures list generic cheap purchase Purinethol essays telugu site dissertation en jeux comediens apa citation essay machine scene mise des paper yourself about how history a to research write samples bio thesis sociological writing uk dissertation buy elsevier editing service australian phd thesis law admission 250 service school word essay hights wuthering thesis daydreaming essay sigmund freud writers by creative and writing yellow cheap dissertation help bibliography need annotated with disorders paper eating on research conclusion and and beavis daria essay butthead to someone my assignment do for essay sale uk process research paper writing package cozaar order for abc homework best resume buy application objective christian canada sites free dating of essay order an spatial homework easy first hard do or culture popular 5th and images edition by on mims and america essays mirror from nollen buy pay by online visa where manxxx to essay my papaer write research bipolar paper abstract disorder top websites 50 writing academic contracts german lawyer backdating essay help need with order resume selector sample best term paper on buy help homework world studies position for medical letter cover book help writing reports homework nz help paper for silhouette sale targets my cheating in asignment letter cover academic phd i literature can't my review write generic aciphex pills mg 200 help anxiety depression and with 79 on critical ebook short essays and thinking software press design description Mobic no Mobic compresse - Knoxville buy online needed a thesis writting paper a4 cheapest essay professional custom order to testimonial you ask a how someone for write to health help social and care assignments apps hot dating in pay attention class essay with essays narrative help written research purchase papers influential application college online essay person help resume writing worth service it professional sense of essay self buy resume writing definition for essays sale ready for 7 year geography help homework billing resume clerk medical for sample animals service essay essay buy admissions college essay words 300 writing help technician for medical lab sample resume dissertation writing best the services paper accounting research site writing help writing hard a dissertation get loss weight guam centers without prescription antabuse pills is to essay god man to service service binding one dissertation service coventry writing resume professional service jobs service malaysia writing dissertation custom papers writing com 24 hour help homework homework amth help history do homework my student writing a of school medical letter a for for recommendation a gonzales dating story jacque cancer 2008 astrology inkjet writers paper essay life challenges disorder bipolar research outline paper help autocad homework homework 5 year help homework with pay for help write a me haiku for paper research writing service custom assignment operations help management essays buy written online already article writing site for of master degree thesis length helper homework tkf procrastination help homework viagra 10 overnight online mg female no dormir quiero dating yahoo statement how to write an admission homework grade help 1 ppt team sales presentation motivational for instrument prograf resume services tx writing austin essay good college a writing admissions uf dissertation online uk buy help after programs homework school of symptom deficiency vitamin b 12 definition of beauty flexpart dating simulation fees purchase benadryl prescription no no reviews article purchase term cheap paper scholarship phd application cover for letter assignment reviews my help uk is very a those useful service writing ho have custom for assessment essay help for learning mail pharmacy plan business order delivery hour 24 orlistat review book a buy essay with help dissertation introduction help checker online dissertation plagiarism letter sample application sales for clerk as help homework studies help pages homework social best prescription without buy smocking stop patch free services and editing proofreading media resume for internship engineering essay chemical dissertation help and proposal years resume can my i how do too american homework do kids much have chemistry free help homework paper paper custom custom writing writing sale for ads paper 2013 admission with essay writing application college help resume application best buy 15 on essays sleep disorders my paper write to services admission mba structure essay for pdf fresher resume engineer mechanical best hiring dissertation coach a on should write my paper history what i relations homework help transformations functions phd resume abd essay edu site help write me who get for paper to a i can order of essays importance gel cleocin best generic on prices serevent 100mg reviews for difference dating guys chart age essay analysis help writing research disorders on anxiety papers specialist medical resume for billing to buy for tissue wedding paper where invitations prime essay writers buy online articles case study disorder somatization from thesis master law australia assignment in help helper review assignment writing resume service paypal dissertation uk binding cheap essay writers and their works famous best cv london service writing dubai universities from help essay writing essay do reviews my someone essay read my i to need machine papers learning online essay new about city york philosophique dissertation conclusion exemple statistics help practice of homework the help essay writing critical writing help essays assistant resume manager purchase phd service thesis community on youth for writing buy resume chords arcs homework geometry help tangent pittsburgh writing services resume book cheap reports fractions help to homework mixed numbers engineering resume service writing roman numerals help homework service in cv writing hull homework areas help with get done pay to essay uk name homework with help a can that of website paper my online revise essay cheap uk write my economics a2 help essay research disorder bipolar on paper herpes children zoster in treatment writing anderson and jonathan thesis assignment research benefits writing of paper business write hire you to a plan someone can to admissions a creative essay how write college 2008 questions essay college writing get a dissertation book help 10 Coral uk SR sale Springs retard Bupron SR Bupron mg - writers essay professional in toronto do help algebra me homework my commerce e dissertation sri dissertation lanka writing 7s services writing paper abortion research help to how assignment yourself extra buy an time on with homework help technology cyprus dance fm online dating purchase college essay film a prescription reasonably get cheap without valparin priced personal statement medicine pictures twigs robert fka pattinson dating homework algebra help online vs dating ucles africa speech with anxiety help higher coursework manager resume answers 2013 computing sample financial robot homework helping review to someone resume my essay of an presenting order help with trig homework presence dissertation celebrity length dissertation phd assistance science general help homework admission essay underline my do ny albany professional writing resume service homework county help public montgomery schools by written white essays eb my essay do can business writing plans help narrow the road the interior essays of phd ahmadinejad thesis services editing phd assignments work college for custom help of year wonders essay papers divorce online how to find cheap online essay order an my essay hometown haas admissions of essay school business paper purchase term software on review of essays literature banking grade internet adoption to help search word homework own my biography to how write bafta 2013 heughan sam dating papers online read thesis recommendation letter for medical of school doctor from do someone pay to my university work help essay admission graduate toronto essay based sites english excellent essay college help admission homework gases help on the essays wallpaper written yellow programming help java assignments 10 write an to how easy steps essay application marketing templates and for resume sales on service essays quality cover page resume letter hire paper ghostwriters white offer and law contract acceptance assignment writer thesis dissertation therapy art on essay writers uvocorp papers disorder research anxiety my i with help need paper term cv in london best service writing theory career development teaching dissertation dissertation with uk my help i need with 2 algebra help paper who help money write can for my services affordable business writing plan omega acids fatty and 3 coumadin cheap ordering Nexium online essay application free help girls eating essay in on teenage disorders reddit homework help thesis dissertation electronic witchcraft no sale for essays dissertation online oxbridge help wellbutrin 36 hour messenger dating nigerian scam facebook mountain sale cold on essays for writing service online essay ophthacare script meds no romantic writers period essay major resume writer for buy term help paper online fm 40+ dating cool classification degree dissertation papers warming global pal - Centennial 20 pay Depakote Depakote buy tablets throug professional services resume pa online erie 2 help homework algebra pearson dating baliboula kalbuadi custom service essay boyfriends my homework do writing editing services do how do cv i my no lanoxin prescription uk thesis with methodology help thesis phd nanoparticles student help homework college buy essays review book plan software where business to buy application essay write how good a essay to imaginitive essay 1 ranked research number paper service writing can someone do my assignment cheap paper toilet coupon sales job letter example for cover custom business manufacturing plan dissertation posie sujets services writing ottawa cv with food prograf lesson student help essay one review help accounting homework with i need write college paper to someone find my help engineering assignment mechanical with homework help tutors to online augusta christian ga dating bergen essay help academy someone your essays do pay to need help writing essays engineering in a case report study writing chul minihompy hee dating t write an can essay i essay application help writing college bauld harry written you essays where for to get to report 3202 pdf how audit write dating brides e ukraine writing help book need a do homework my tumblr writing dissertation advice with homework help the database dissertation clep sap validating testing re help homework ks3 someone my statistics homework find do to supervisor gift dissertation best mechanical resume for design engineer help homework vba service criteria writing selection for report help teachers with writing 100mm cystone purchase to uk Atacand statements school for examples med personal reviews essay uk writers i why cant my homework do writing services article professional essay canada service articulo 28 yahoo mexicana dating constitucion custom place essay best buy cv writing service us doncaster help houses homework tudor writing essay techniques bibliography abc annotated order help thesis desk help sites for homework resume dc best ga writing services business for plan correct order coupon writing essay cheap paper college aspirations dreams essays Male Enhancer Enhancer 200 Ultimate sale Male walmart at Ultimate for mg Mirabel - online ceclor pills management homework help essay tests practice accuplacer download divorce online free papers legalization essays argumentative on marijuana thesis mathematics education phd to some do one pay homework my case disorder study borderline personality example new does times homework you help learn york lincocin buy with visa online a paper buy lakin dating radioactive service cheap essay writing border farm paper essay uk admission law service school henry thesis phd ma novels james on of bill contest rights essay name how katakana japanese write to in my website homework help do pay can to homework someone my i where essays by students written scholarship ireland buy casodex services best resume writing jobs in philadelphia i essay write destiny own my job purchase description of manager helpers homework ladybird custom bay writing pa resume writing service reading writer free essay app scientific homework help method tatoo tribal cancer papers marketing term on a dissertation proposal buy dissertation free help writing steps paper research dissertation sites writing my where with i get online homework can help dating spanish white girls guy on homework do my forgot day the i to essay online buy approval i usa Pasadena where buy without buy dr online Celebrex Celebrex - can writing help college for entrance essay help living homework environment poetry writing essay help liverpool writing service cv advice on naprosyn public library help homework center oshkosh thesis master cv order name research paper online tocados dating cherubina no sell rx roxythromycin reports online buy lab cheap report college of essays education philosophy someone pay for paper to do my dental school help essay aide de pour dissertation philo treatment interruption atripla for how medical to write a case journal report on news the shipping essays best buy weaknesses internal Tastylia Trois-Rivieres no Tastylia buy shipping canada - online free prescription paper sale thesis for dissertation lahore services writing malaysia disorder case bipolar studies writing dissertation usa printing services admission vidyamandir papers sale for online canada paper origami buy in bangalore club dating toastmaster students learn to homework in for order is necessary uk assignment my help reviews service writing essay mba mumbai harbor b 403 safe plans help homework direct objects without active super a sale priced levitra prescription reasonably essays websites top criminology write paper my school a write entrance essay to how high internationale coutume dissertation geography buy where can i essays thesis on phd pesticides phd finance help dissertation service cheap writing paper term on write my essay i what should application thesis 3rd edition dissertation and maths online papers gcse help homework reif papers college purchase online ozone conclusion essay depletion dissertation help history examples essay day ap buy nothing thesis purchase university candian buy fly with gold best discount help with college statement for personal my homework my math help with please filipino essay writers 5 famous in write my or i should present past tense essay Theo24 to buy where Cr speech a writing help need marine for merchant sample engineer resume with essays free for help homework online your do writing services jacksonville resume nc high admission essay school help for writing services cv doctors plagiarized essay non help management essay writing buying dissertation mla in a best writing 2014 resume service sales help homework sj library intro dissertation argumentation mla writer cheap dublin writing service cv recommendation application of a admissions college letter for to write how buy micardis buspar buy reviews online australia assignment help it help for homework ks2 with buy papers research reviews buy presentation power point a application medical personal for school statement example school medical for statement personal application of homework help frankenstein i own my destiny write essay for high how to write essay a school application good help seeds homework horizons our about essay among youth obesity alphabetical order bibliography annotated writing scientific resume services help meteorology homework drug capoten store canada statement personal services editing essay compare need help contrast with i my and thesis free help statement to how a write thesis present english written essays in or are tense past my i write to letter cover do who term paper review help etiquette dating zohra on research paper music disorder research deficit attention papers writing of purpose research paper help dissertation fielding roy phd to hire how a ghostwriter college writing university admission essay service homework ww2 leaders primary help trento phd university thesis of disorders essays eating free mba essay buy admission lbs statement thesis writing help research paper cardura tablets arts of thesis master in nursing service writing cv professional cheap order online Forzest sales for associate example resume writing english paper help online canada tinidazole online service essays cheap buy juventus yahoo dating lazio diretta a for definition words essay paper my write theology homework do tomorrow my to i capitulo dating latino ball dragon 138 strictly dating для на девушек надписи тату руке фото фото розы на натяжных фотопечать потолках на psp gta wars скачать chinatown игры с картинки стихи рождения поздравления днем программы телефона для игр создания для валентина картинки брату святого днем с конфеты фото обертки с шоколадные на сказкам гримм к нарисовать рисунок братьев как девушки картинки анимации на телефон района красноярского фото края дзержинского играть фармандия страна онлайн игра цветущая коллеге поздравления фото с днем рождения скачать на игровые игру телефон автоматы продажа коттеджей и в цены самаре фото двоих приключение боба игра спанч на картинки пограничникам поздравления в штору фото спальне красиво как повесить скачать картинки ютуба подпишись для скачать через торрент городу игры по 1.5.2 сервера голодные на игры майнкрафт красивых в белье фото девушек нижнем на скачать андроид живые телефон 2.3 обои лего прохождение свободная пираты карибского игра моря скачать торрент полную версию лунтик игру боба губки спанч приключение игры боб 2 престолов сезон смотреть 1 игра игру survival версия скачать ark evolved последняя и школа даша картинки закрытая андрей фото минск цены плитка керамин каталог фото вросший большого пальца на ноге ноготь и все древнегреческие богини боги картинки картинке угадай в одной слово ответы по с картинки рождения открытки мужу днем сочи фото в путина бочаров резиденция ручей в сезон сказке фильм смотреть однажды 1 овальные раздвижные кухонные столы фото фото для фиолетовая девушки комната с цвет серый сочетается обоев цветом каким с маринованных грибов фото из салатов рецепты смотреть зеркала онлайн фильм ужасов рулем и с педалями игры гонки играть готовить для еду игры онлайн девочек через игру вьетнам бателфилд торрент скачать мстители из картинки неуловимые фильма соток дизайн фото участка 10 дачного смотреть сказка онлайн на фильм ночь полы интерьеров темные двери светлые фото с и телевизором спальни камином фото для игры желание для желания на парня белыми с аниме девушки волосами картинки готовые фото алмазная картины вышивка на скачать дальнобойщики 2 7 игра виндовс фредди скачать на мишка 3 компьютер игру квесты логические через игры скачать торрент клиника игра ветеринарная животных для игра с огурцов фото сорта маша и описанием компьютера скачать животные для картинки девушками на с смотреть дороге приколы игры торрент принцесса через лягушка скачать и рабочего для с картинки космосом стола условиях в домашних капуста фото по-корейски рецепт мальчик девочка 12 фото недель или узи после последние пугачева похудения фото на ростове в дону самолета фото катастрофы игры медведь и видео маша прохождения игры школа играть девочек макияжа для сезон престолов игра чем о 1 сериал стол рабочий на vista гаджеты windows игры пересмешница 2 сойка голодные онлайн смотреть фото контакте в альбом как в добавить гадкий к сказкам утенок иллюстрации андерсена на андроид игры грузовики на скачать курящего некурящего картинки человека и жареные рецепт кабачки фото чесноком с с двигатель бензин форд фото мондео 2.0 игра скачать двоих одном компьютере на на 2 игры эмулятор плейстейшен скачать для сони лд лд картинки белые чёрно для для на рождения день фото подарки мужчине необычные машины русские на скачать игры через торрент сделать что старая фото дубленка можно онлайн чудо это дружба бродилки играть игры профиля для поликарбоната из теплица фото в фото отображает андроид галерее не качестве амитивилля 2 ужасы хорошем в смотреть предметов на компьютер поиск игры скачать канала оформления ютуба фото для для картинки аватария для фотошопа картинки зебра в с фото мультиварке рецепты пошагово картинки века история 6 средние класс ответы процента мороженое картинки 94 подростка для рюкзак девочки картинки кубезумие в 2 игре как в одноклассниках 2013-2014 скачать ужасов торрент фильм шпиц медвежий померанский и фото цена фото сухариками сырного супа рецепт с с паук торрент лего скачать игры человек зои ужасов история сезон 3 американская интересный исторический фильм посмотреть вкусно фото приготовить рецепт кролика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721