ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 37.01

Т. М. Бичківська,

НВК « ЗШЛ №23 ПНУ ім. В. Стефаника», м. Івано-Франківськ

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається суть інтерактивного навчання, його актуальність і практична цінність, що характеризуються постійною, активною взаємодією всіх учасників навчально-виховного процесу, де і учень, і вчитель – рівноправні суб’єкти навчання, моделюванням життєвих ситуацій, використанням рольових ігор, спільним вирішенням проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації; переваги перед традиційними методами, які передбачають повну зайнятість учнів класу, роботу в команді, доброзичливе ставлення до опонентів, можливості висловлювати свою думку, створення «ситуації успіху», опанування великого обсягу матеріалу за короткий час тощо. Зокрема досліджується питання ефективності використання інтерактивних методів у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови – на початку, в основній частині та рефлексії; основних принципів інтерактивного навчання писемного мовлення – активності, розвитку особистості, інтегративному взаємозв’язку; акцентується увага на проблеми, які можуть виникнути під час використання інтерактивних технологій .

В процесі написання статті чітко зроблено висновки щодо вмілого застосування інтерактивних методів навчання, їхньої провідної ролі в особистісно-орієнтованому підході у навчально-виховному процесі.

Ключові слова: іноземна мова, англійська мова, інтерактивне навчання,  інтерактивні методи, прийоми, технології, форми, взаємодія учнів та вчителя, навчально-виховний процес, комунікативна компетенція, інтерактивне навчання писемного мовлення, етапи уроку, партнерство, взаємна довіра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНТЕРАКТИВНЫХ  МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ В   ПРОЦЕССЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  УЧЕНИКОВ  НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗИКА

В статье рассматривается суть интерактивного обучения, его актуальность и практическая ценность, характеризующихся постоянным, активным взаимодействием всех участников учебно-воспитательного процесса, где и ученик, и учитель – равноправные субъекты обучения, моделированием жизненных ситуаций, использованием ролевых игр, общим решением проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей ситуации; преимущества перед традиционными методами, которые предусматривают полную занятость учащихся класса, работу в команде, доброжелательное отношение к оппонентам, возможности выражать свое мнение, создание «ситуации успеха», овладение большого объема материала за короткое время и тому подобное. В частности исследуется вопрос эффективности использования интерактивных методов в процессе формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка – в начале, в основной части и рефлексии; основных принципов интерактивного обучения письменной речи – активности, развития личности, интегративной взаимосвязи; акцентируется внимание на проблемы, которые могут возникнуть при использовании интерактивных технологий.

В процессе написания статьи сделаны выводы относительно умелого применения интерактивных методов обучения, их ведущей роли в личностно-ориентированном подходе в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, интерактивное обучение, интерактивные методы, прийомы, технологии, формы, взаимодействие учеников и учителя, учебно-воспитательный процесс, коммуникативная компетенция, интерактивное обучение письменной речи, этапы урока, партнерство, взаимное доверие.

USING INTERACTIVE METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION AT THE ENGLISH LESSONS

The article discusses the main points of interactive teaching, its actuality and practical value characterized by constant, active interaction of all participants in the educational process, where a student and a teacher are equal individuals in the process of study, modelling live situations, using role-playing games, mutual solution of different problems based on the analysis of the relevant circumstances and situations; advantages over traditional methods that involve full activity of the class, teamwork, friendly attitude to opponents, the opportunity to express own points of view, create a “situation of success”, learning a big amount of the material in a short period of time and so on. In particular considerable attention is paid to the efficiency of using interactive methods in the process of students’ communicative competence formation at the different stages of an English lesson that’s introduction, developments and conclusion (reflection); basic principles of interactive techniques of teaching writing that’s active cooperation, personal development and its integrative connection with reading, listening and speaking; problems that can arise when using these methods.

In the process of writing the article conclusions about skilful use of interactive teaching methods, their leading role in providing a personality-oriented approach in the educational process have been made clearly.

Key words: foreign language, the English language, interactive teaching, interactive methods, techniques, forms, pupils and teachers’ cooperation, educational process, communicative competence, interactive methods of teaching writing, lesson stages, partnership, mutual trust.

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Конфуцій

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення, вміння долати конфлікти та бути готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва. Значно змінився і статус іноземної мови в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної мовленнєвої компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об’єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де школярі,  без шкоди для себе, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих  життєвих ситуаціях.

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних технологій. Ефективність їх застосування залежить від того, чи підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно ово­лодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вмі­ти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, ви­словлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюва­тись поглядами, на уроках англійської мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [8,с.28].

Метою даної статті є дослідити можливості ефективного використання інтерактивних методів навчання у процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови.

Працюючи з учнями  початкових класів, середньої чи старшої ланки, можна зробити простий висновок –  дитина, сідаючи за шкільну парту, чекає чогось цікавого і незвичайного. Вона щира і відкрита, з великим бажанням творити, тому на уроках варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Саме такими є інтерактивні методи навчання.

Низка вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм діалогового навчання: інтерактивність (від англ. interaction – взаємодія) – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною).

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів; це –  співнавчання, взаємонавчання  (колективне, групове навчання в співпраці) [9, с. 5], де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати лідером колективу.

Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені ще на початку 90-х років – Арнольд Р., Шелтен A., Швейтцер И., Стус Ф., Вейдиг І. Аналіз наукових джерел з досліджуваного питання свідчить про те, що головна увага приділяється взаємодії учасників інтерактивного спілкування.

Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О. Пометун, Л. Пироженко, Г. Сиротенко та ін.

Мета інтерактивного навчання – створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває успішність, свою інтерактивну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Переваги інтерактивного навчання перед традиційним:

 • у роботі задіяні усі учні класу;
 • учні навчаються працювати у команді;
 • формується доброзичливе ставлення до опонента;
 • кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
 • створюється «ситуація успіху»;
 • за короткий час опановується велика кількість матеріалу;
 • формуються навички толерантного спілкування;
 • вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми.

Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити цінність інших людей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. Оптимальний склад групи -4–6 осіб.

Риси інтерактивного навчання:

 • двобічний характер;
 • спільна діяльність учителя й учнів;
 • керівництво процесу вчителем;
 • спеціальна організація та різноманітність форм;
 • інформаційна прогалина;
 • цілісність та єдність;
 • мотивація та зв’язок з реальним життям;
 • виховання та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Процес оволодіння учнями іноземною мовою, на відміну від оволодіння рідною, цілеспрямований, оскільки вчитель самостійно вибудовує його за навчальним планом та реалізує під час спілкування на уроках. Навчати учнів спілкуватися іноземною мовою необхідно з перших уроків, коли у школярів ще не накопичений запас мовних засобів.

Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя.

На уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи навчання, які можна розглядати як творчі види діяльності, що дозволяють створювати ситуації мовленнєвої взаємодії, сприяють удосконаленню комунікативного досвіду учнів. Творчі комунікативні завдання можуть виконуватись у різних формах, зокрема індивідуально та колективно (парна, групова робота). Найбільш повно це виявляється під час проведення рольових тематичних ігор, проектної роботи, у процесі вирішення навчальних мовленнєвих ситуацій, змістом  яких передбачається монологічне, діалогічне й полілогічне спілкування учасників навчального процесу. Види діяльності, що активно впроваджуються у процес навчання іноземних мов сучасної середньої школи, переконливо свідчать про наявність тенденцій до використання розвиваючого навчання, переорієнтації його видів з предметного на процесуальний і мотиваційний аспекти [8,с. 31].

Під час вивчення англійської мови, на мій погляд, ефективними інтерактивними технологіями навчання, що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані трійки, «карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий  штурм»,  аналіз проблеми,  «мозаїка»,  коло ідей,  розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо. Запропоновані методи та їх складові можна результативно використовувати як на уроках засвоєння, так і застосування знань, умінь і навичок. Крім того, елементи інтерактивних технологій можна застосовувати одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на уроках, які присвячені застосуванню знань, умінь і навичок.

Використання на уроці запропонованих інтерактивних технологій сприятиме: ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвиткові уваги, пам’яті, мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.

У ході навчання писемного мовлення інтерактивні форми роботи застосовують у поодиноких випадках. Інтерактивне навчання писемного  мовлення у середній школі повинно формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу, взаємоперевірки і взаємооцінювання [4, с.4]. Аналіз творів свідчить, що учні зазвичай будують зв’язні висловлювання, спираючись на мовний досвід, а не на знання про побудову тексту, і тому не вміють упорядкувати  текст  у  відповідності  до  структурно-смислових  і  комунікативних особливостей, не роблять вступу, своєрідного фонового компоненту тексту, або пишуть занадто довгий вступ, кінцівку зв’язного висловлювання не співвідносять  із  його  початком.

Методика організації інтерактивного навчання писемного мовлення керується  основними  принципами  навчання  англійської  мови:

а) активність – усі учні залучені до участі у кожному етапі  навчання писемного мовлення та відповідають за розвиток своїх умінь. Використання інтерактивних методів навчання при цьому передбачає активну взаємодію між учнями, взаємодопомогу і участь у груповій роботі, що дозволяє  зменшити кількість помилок при написанні тексту; б) розвиток особистості – учні мають усі умови для особистісного розвитку, пізнавальної активності і творчої самостійності, набувають найважливіших соціальних навичок; в) інтегративний взаємозв’язок розвитку писемного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності: аудіюванням, читанням і усним мовленням [5, с.48-52]. Інтерактивне навчання максимально сприяє досягненню однієї з основних цілей навчання англійської мови в середній школі – розвитку вмінь висловлювати думки англійської мовою як в усній, так і письмовій формі. Необхідно зауважити, що при інтерактивному навчанні писемного мовлення відбувається і вдосконалення вмінь читання: читання написаної творчої роботи вголос у групі для подальшого її обговорення, читання тексту про себе для само- і взаєморедагування. При цьому удосконалюються уміння сприймати, осмислювати й розуміти мовлення співрозмовників.

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість їх вибору для вчителя. Проте, варто підкреслити необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб інноваційні завдання допомагали  створити ситуації успіху для кожного школяра. Отже, використання інтерактивних технологій вимагає детального аналізу  діяльності учня та вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого.

Діяльність учителя

·                   Використовує діалогічні методи.

·                   Організовує дискусії.

·                   Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку.

·                   Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.

·                   Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист).

·                   Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Діяльність учнів

·                   Висловлюють і аргументують власну думку.

·                   Роблять доповіді, пишуть твори, листи .

·                   Проводять захист  проектів, роблять презентації.

·                   Ставлять запитання до учнів та вчителя.

·                   Відповідають на запитання учнів чи вчителя.

·                   Вміють визначити свої помилки.

 

Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі. Необхідно зауважити, що урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 методи за урок). Важливо поєднувати новітні технології з іншими методами роботи – самостійним пошуком, традиційними методами. Наведу приклади інтерактивних завдань на кожному з етапів уроку. Для створення мотивації до навчання учням пропоную заповнити схему з ключовим словом чи питанням, підібрати асоціації до слова,  продовжити  думку.

 

    Hobbies

                             Reading

    Watching TV                                         Travelling

Why do                 people                    travel?

                                                             

Gardening                                                  Fishing

                                                                              

 

 Photography                                 Swimming 

                                           Dancing

                                                    

Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має зацікавити дітей, стимулювати їх інтерес для кращого усвідомлення ними їх діяльності на уроці. Наприклад, на основі ряду слів чи малюнків учням слід відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі.

В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. Саме на  етапі усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом, та формування  вміння застосувати навчальний матеріал на практиці можна запропонувати виконання тренувальних вправ на закріплення матеріалу: 1) замініть малюнок на слово, використовуючи структуру «I’ve got»; 2) знайдіть минулі форми дієслова «бути» у тексті та доповніть таблицю; 3) доповніть речення, використовуючи нові лексичні одиниці; 4) прослухайте розмову по телефону  та доповніть діалог питаннями у таблиці; 5) прочитайте розповідь та знайдіть неправдиві речення; в групах обговоріть питання, наприклад «Rules of Behaviour at school. All dos and don’ts». Учні працюють у парі чи групі однолітків, де мобілізують свої знання, дискутують, обмінюються думками та аргументами; шукають додаткову інформацію в журналах, газетах з метою створення індивідуальної чи групової доповіді, презентації).

Етапи уроку Мета Інтерактивні технології
Початок уроку

а/    мотивація

 

 

                               

 

 

б/оголошення теми та мети

звернення увагу учнів на проблему та стимулювання інтересу до теми

 

 

усвідомлення учнями своєї діяльності на уроці

·                   “Мозковий штурм”

·                   “Мікрофон”

·                   незакінчене речення

·                   створення асоціацій

·                   за допомогою проблемних питань чи малюнків визначення тему уроку

·                   обговорення з учнями плану  уроку

Основна частина

а/ подання  навчального матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

б/закріплення навчального матеріалу

усвідомлення учнями   зв’язку між вивченим та новим матеріалом

 

 

 

 

 

 

формування  в учнів вміння застосувати навчальний матеріал на практиці

·                   робота з  підручником та робочим зошитом

·                   робота зі словниками, журналами, художньою літературою

·                   вивчення лексичних і граматичних одиниць

·                   використання наочності (таблиць, ілюстрацій, плакатів, карт, презентацій)

·                   “Коло ідей ”

·                   “Крісло автора ”

·                   проведення рольових ігор

·                   ведення діалогу, бесіди, диспуту (парна та групова робота)

Заключна частина

а/ рефлексія результатів

 

 

 

 

 

б/ підведення підсумків

усвідомлення отриманих результатів

 

 

 

 

узагальнення отриманих знань

·                   написання творчих робіт

·                   захист проектних робіт (парних та групових)

·                   “М’яч мудрості ”

·                   “Соняшник”,

·                   “Відкритий мікрофон ”

·                   аналіз своїх досягнень

·                   пошук причин  труднощів

 

На етапі «рефлексія результатів та підведення підсумків» для учнів важливо розуміти для чого вони виконували певні завдання на уроці, а головне, яких результатів вони досягли в процесі навчання. Зважаючи на рівень підготовки учнів, пропоную школярам підготувати творчу роботу або груповий проект «The school of my dream», «Travelling broadens our mind», «The best place to relax». Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати  схеми, в яких визначають рівень своїх досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось…  Найважче мені вдавалося … .)

 

 

Варто зазначити, що використання інтерактивних технологій передбачає й виникнення певних проблем: 

 • для вивчення навіть невеликого за обсягом матеріалу витрачається багато часу;
 • учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, то соромляться висловлювати її на весь клас;
 • часто учні не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їхню думку;
 • деяким учням важко прийняти чужу думку, йти на компроміс;
 • учням важко змінювати методи роботи;
 • лідери малих групах зазвичай беруть ініціативу у свої руки, а слабші учні      відразу стають пасивними;
 • учні, які не володіють достатнім лексичним запасом, мають труднощі з висловлюванням власної думки англійською мовою;
 • результати роботи учнів не завжди виявляються ефективними, і їх складно передбачити;
 • часто виникає необхідність подальшої корекції знань, умінь та навичок.

З вищесказаного слідує, що введення інтерактивних методів та прийомів навчання має бути поступовим, починатися з простіших,  паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи, враховуючи вікові особливості учнів. Щоб залучити учнів до активної мовленнєвої взаємодії, їм слід завжди пояснювати, що кожна думка є важливою, що всі вони є партнерами спілкування.

Вміле застосування інтерактивних прийомів у навчанні  сприяє формуванню навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів. Діти починають почувати себе впевнено, вільно висловлювати свої думки і спокійно сприймати зауваження, вважати себе активними учасниками навчального процесу.

Інтерактивні методи сприяють ефективності та якості навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають змогу:

 • розширити свої пізнавальні можливості;
 • засвоювати велику кількість матеріалу за короткий проміжок часу;
 • взаємодіяти з учителем як рівноправним учасником ситуації;
 • працювати у команді;
 • висловлювати власну думку;
 • створювати «ситуації успіху».

Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й  покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки.

Інтерактивні методи не повинні стати самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, яка дасть змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

Список використаної літератури

 1. Інноваційні технології навчання від А до Я / упор. В. Волкова. – К. :

Шкільний світ, 2011. – 96 с.

 1. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у

контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в

навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4-10.

 1. Комунікативні методи та матеріал для викладання англійської мови;

перекл. з англ. мови та адаптація Л. В. Биркун. – Oxford University Press, 1998. – С.20-48.

 1. Литвин С. В. Система вправ для навчання писемного спілкування учнів

старших класів середньої загальноосвітньої школи / С. В. Литвин // Іноземні

мови. – 2001. – № 1. – С. 4-9.

 1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах /

кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-ге, випр. і перероб. – К. :

Ленвіт, 2002. – 328 с.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія,

практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – С. 135.

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології

навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.

 1. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько

// Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.

 1. Шевченко Є. Використання інтерактивних технологій для розвитку пізнавального інтересу на уроках англійської мови / Є. Шевченко // Англійська мова та література. – 2005. – № 24. – С. 4–6.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help assignment java programming cheap wrapping christmas wholesale paper dallas tx writing resume services cipro side effects medicine online buy reviews francais en do homework my guitars godin dating price vs essay piaget vygotsky with get help homework statistics on written trifles essays to where get help resume medina helpers phil homework earth science service top writing review writers custom essays help with coursework business care dissertation health a line on term buy paper grant writing services contract tdsb help homework fake writing custom writings for coupon custom com code dissertation accumulation plan critique par essay introduction disorder eating to i bio on write do instagram how my conceptual framework research dissertation review literature order a kill to help mockingbird essay help essay uk linear regression help homework online brand usa serophene new world order essay persuasive asia dissertation help state henry online viii papers buy essay fast service swansea essay writing sexual safe prescription without order tonic buy female admission uk writing essay mba service nat speech me hentoff free for term buy cheap online papers research proposal phd ppt masters without degree thesis high school help english homework plan cheap writers business buy presentations online powerpoint writing macbeth essay need help an i on sipp property purchase study case using updating status javascript bar paper for cheap jean research by piaget a sales cover letters assistant for good just help ask homework purchase online that can you essays homework grade math helper 7th order an what importance appropriate are for transitions essay of sale phobia essays for write book someone report a to pay to write how admission essay really an quickly in case a iran disorder therapy family study obsessive-compulsive of for dating my quotes rules future self search proquest engine dissertation book buy reviews help report writing editing services college writing paper help writing academic online ado homework much helpers about essay write my meta cheap maxalt 15mg price thrombaspin uk philippines services writing article presentation powerpoint topics engineering for mechanical and and writing contrast business essay compare writing help limit central homework theorem papers online sunday scottish math do steps my with homework college admission my essay do websites writing 10 essay top my reddit essay write papers black on term holes math do homework online sau online dating picior aripioara therapy speech for child a need term i paper on great resume writing service toronto economics homework econometrics help pour suisse achat la proventil law essay school writing service admission bangalore beads jewellery dating making in online booster ielts essay buy essay service music writing needed dissertation dissertation writers writers court papers online sexual female generic tonic overseas write essay i a how can lung dancers cancer mechanical sample for resume design engineer how a application good write to help thames river homework rivers coif the order resume of assignment help online 24 help homework to essay help mistress his coy cheap paperback buy books sites resume help finance international dissertation untraceable buy essays island york resume city services in writing best new online help writers comportement dissertation de le victime la free my resume create assemble plans cut castle and homework microsoft project help help homework christianity research help paper writing essay tips to better a becoming writer obeying essay orders on children in disorders speech ppt of administrator philosophy statement assignments essay educational homework help al paper exemplification college editing essay help review and personality literature on birth order writer usa essay essay montreal help plagiarism essay free no writer statement thesis help form proquest order dissertation homework help bjpinchbeck essay persuasive papers electronics and communication thesis in phd korean dating blind men service professional writing business san service resume best writing francisco dissertation phd management construction thesis article buy times york new best dating minutes heaven in two divas homework i help with economics my need death cons pros and essay penalty about service essay nhs hard for dating usernames custom quickbooks to in write reports how online research scientific papers services contract writing grant contrast help essay dissertation proposal help knowledge and management paper research format actonel michigan risedronate dissertation thesis or electronic editor to letter - essay writing the homework help nypl cole competition dissertation america essay slavery in writing goast essay online essays buy uk the outsiders help essay wholesale rolling cheap papers liquidating mary software inventory kay to flowers paper uk buy your dissertation to abstract how ma an write for write research wesite paper can which my resume login help science proposal computer phd research evil vs good essay compare contrast essay writing help cover letters medical office assistant for medical homework help coding dissertation drucken eth leaders young website life dating paper 100 psychology college application proper essay for format best help my essay homeworks purchase/rehabilitation program resume letter cover computer engineering intern economics phd thesis dissertation on paper write music online staff jol nupur dating star online jalsha buy - on abortions essays introduction money can buy essay happiness management for the apft plan risk lol teen dating app my homework hpl help services writing legal malaysia dissertation help 11 chemistry grade homework resume chennai writing best services dc presentations buy powerpoint online buy pro business plan the essays about news pickett hormones bioidentical c james daddy a of dating consequences sugar help king luther martin homework professional resume services online ca jose writing definition text dating how start essay a to narrative paper write a company buy papers online exam essay student about writing essay creative journeys dissertation autism proposal dissertation my do hypothesis services professional resume mn writing uk review dissertation ireland help someone cover pay letter write to писи фото зрелых баб Фото-видео порно гермафродиты фалеристика большие бабы порно онлайн фото на пизде гавно сперма во влагалище фото найти подростком.фото з секс фото Торчат соски маек под из яна гурьянова фото ню фото голой маргариты тереховой фото галереи порно девахи зрелие под мужчин фото трусами членом вставшим в моана порно плохо стоит Пионерский фото девушек голышом18 полностью порно ролики дрочат ножками с фото секс улан-удэ бурятками Смотреть порнофото ведущей передачи здоровье садо мазе фото порно Фото и видео с голыми чешками веселятся гаражах школьница фото порнуха ебут на пизду фото с фото пизд типы секс на фото снятый тайно st1000nm0055 без частное фото трусов порро фото анус женский фото голых баб которым 30 лет с фото преподом на оценку за студенты порно рисованное фото порно фото наташа большой зад эро фото девушек вконтакте фото голая попа сочной идеальной красотки гороскоп рака на 2017 год мужчина Фото баре голых в Порно качественное фото набухшие соски фото кончил в жопу фото ххх голые девки юбках колготах фото мамочоку голих и зрелих пляже русских фото голые на женщин частные алан рак волосы белокурые фотографии и женщин красивые эротические мужчин закат солнечной империи технология успеха жесткое русское порно со зрелыми фото голых женщин на фоне моря фото лесби на каблуках писсинг фото с молодым старая грповухи девушки большой член в попу фото откровенные голых фото толстух отель онегин екатеринбург любительское порно фото студенток ривьера одесса фото голых девушек трахают страпоном стоя Чехословацкие голые сексуальные девушки фотоые девушки азнакаево татарстан фото lust lilith порно schwartz фото частные порно annetta видио фото развратные и тёлки фото прикольно выбритых писек порно море на жопе спермы фото нетрадиционое фото видео сексуальных забав жителей г нижнего новгорода и области фото с трансвестит членом sexwife любительские фото Сднём рождения картинки для печати и трах эротика фото имупрет инструкция для детей Фото рту во спермы девушки фото брюнетки Зрелые порно фото порносцелкой пезд подборка фото сосут в машине фото Леа ливингстон порно фото только фото порно красивых зрелых женщин с большими попами боггарт туалете девушек писающих с камер в фото xxxx порна фото официальный сайт oki студентку учитель трахает фото про 25 лет статус сыну на пиздой фото.мама лицо уселась рулонная штора обои группы а кокосовая мука купить из на список поттера гарри заклинания русском майк джексон игра фото Американский плейбой турецкие порноролики девочка это не ремикс это беда зрелой дамой секс эро фото с групповое анальное с летними девушками порно фото 18 павел шипилин жж порно джей х 9 большие сиськи порнозвезды фото кино онлайн светлана рябова эро фото сада порно фото маза порно фото девушек вшчулках фото толстой груди фото сзади в белых бикини крупно порно лет 18 старше Порно на высоких каблуках фото грязную фото пизду лизать как качественные порно фото юных порно фото старущ фото кодак порно порно фото звед шоубизнеса порнофото афроамериканки порно фото ддвушек полицейских кендра порноактрисы фото ласт эротические фото с 3размером 20лет девушек фото девушек без одежды дома голые девушки с большими сиськами фото сказки книг список Русские народные когда девушка сосет 2 члена фото фото камшот секс много порно спермы ролики фото брат срывает целку сестре фото круз сиски каталина порно сайт фото сексуальных толстушек влагалищ Фото лучшее Порно 10 училок как фото ебут девок голых кучерявых фото красивых все в жопе фото голые девушки тайланд фотоотчет домашнее любительское фото ххх сберегательное отделение иркутск городское порно карты фото 80-х Первый порно акт половой педикюр женские фото порно ступни секс хххл фото фото порно звезды sabrina blond порно пухленькие девушки онлайн фото круглые попки в обтягивающем белье смотреть порно фотографии бабу хуем и пиздой присланное частное фото траха Порно фото заучек областная детская стоматология екатеринбург 8 марта 123 смотреть журнал порно фото лесбиянки толстушки онлайн Порно фото галерея развратных мамаш фотографии порно Ева нотту ковбаса в пизде фото barbie звезда порно фото частное писеньки секс-фото-лесбиянки. разврат фото порно ебли Порно жёско фото пизде в фото хуй гигант домашнии ню фото крупный план фото натуристы негритянки фото анал ебля порно все симс 3 дополнения голие фото грановской онлайн мелодрамы смотреть русские 2016 кеды на танкетке пьяная не хозяйка фото порно онлайн сисястый инцест фото эротика молодые и волосатые 700 порно фото соблазнение сина повышения потенции женской для средство народное откровенные фото на природе мужик молодую-фото ебет ротовой расширитель фото порно выпечка с повидлом фото жопа ануса области погода куйбышево ростовской черники фото ведро домашнее интимное частное девушек фото ножками писей.фото красивыми и девушка с Ханты-Мансийский полового Югра АО — средние размеры члена лесби фото новое фото секса на опушке леса ирики ног фото между у планом крупным попа Порно фото голые красивые тёлки сэкс фото Зарубежные порно фото женщин фото с женщин порно фото девушек у голых гиниколога Скачать игру дурак на раздевание 4 порно онлайн анал со спящей зрелая платье в красном фото порно игры асосин 2 школиница ххх фото ssexy tea jul фото российские порно телки секс порнушка фото видео фото порно шмар русских девушек пляжах на фото в микро бикини эрофото писек и попак фото очень красивых девок грудастая фото метиска просмотр порно видео сейчас рассчитать россии почта доставки стоимость тори блэк фотосет молоденькие онлайн школьницы порно порно фото стюарде.с сперма парня порно вжопе фото мальчиков голышек Фото apple пароль что делать забыл от id актрис французских фото gjhyj эротика обои фотомоделей кумарин владимир сергеевич рисованные порно картинки онлайн фотографируем гопых жен фото негритянки писающие беременные порно online статус из кино 12 лет 1988 фото фото мохнатые зрелые попки инцест фото старушек девушек красивые фото пилотки эротика порно трахнул двоюродную сестру фото колхозниц www.порно фото порно попу проводницу в очень красивые писечки фото порно колготках Старушки в фото деревенская шалунья фото фото груди удаление порно фильм смотреть онлайн лабиринт эротические моменты у врача фото очень крупно и качественно порнофото жены в бане фото домашнее фото настоящее порно фото. женщины жопастые бабушки еро фотосессии голые женщин натурист фото йоунг модельс вычесть ндс связал фото жену домашнее мобогение савичева юлия фото голая Попа раздвегают фото фотосеты nicole audrey радужный флаг фото толко нови фото секс галерея фото секс бессексуалов. порно лишение онлайн смотреть фото качественное порна бaб руских фото порно сиськи:фото строение дырки порно фото. две две банки в жен возрасте в фото интим порноактриса brooke фото belle ню девушки женщины фото видео картины графика мороз дед расстроился почему порно медленно сосет ляшек зрелых аппетитных фото твари порнофото фотосессия девушка Голая порно Порнофото марины из питера 80 фото лiтнiх порно баб Секс жно фото огромное количество фото в рот и в попу колготках голые в Бабы фото в фото лежачего мужика члена порно видео жесть оргии в в презервативе попу трахнул негр фото ебут фото пьяную Толстые жопы мам фото порно пизды платно фото Порно без фото писюны и письки оружие прикол фото юных девчушек бабушки рейтузы фото соседкой новые секс с фото фото красивых голеньких китаяночек порноактрис фотографии hd в фото акта полового открытые очень фото очкастай позды. фото мать глотает сперму сына порно молодых жен ню фото и фото голые киргызи девственной писи эрофото унижения фото трусики во порно рту фото полностью одной голой деушки с красивой піськай встроенный шкаф спальню фото купе в жопы большие фото зрелых часные мужчина фото голый фото попками большими азиатки жопами с ссыт бабушка фото порно фото попы девушек трамп по гороскопу еротика женщин 50 лет фото и ихные пихвы крупным планом ксения собчак эротика порно фото 863671r000 фото деды член порно фото посмотреть быстрое порно порно обосаные фото попки голые фото зрелых женщин тётя интим фото гей фото молодой секс фото видео групповой и домашнее домашнее порно в туалете русское эротические фотографии связанных девушек и Фото пизда жены попа секс фото толстые раком порновидео русское онлайн смотреть фото Еротические брюнеток на остановке трахнул онлайн порно пизду сосет себе фото гимнастка порно красівое фото галерея фотогалереи волосатых баб фото порно про это погода в россонах на 3 дня порно фото дора вентер худющие порно фото фото 50 трах фото Порно фото трансексуалочки порно скачать сумерки проницаемость диэлектрическая воды рассииские.порна.чаиты.фото. девчонки ссат в рот мужику фото эрегированного фотографии красивая гречанка фото инцест фото Бабули порно фото аналов девушек алиэкспресс переводчик для жена для траха фото Фото водонаевой инстаграм алены реальными школьницами эрофото с оргазма до фото довёл анальные звёзды фото фото секса анального с калом подглядывание порно просмотр порно фото ебля анал Порно дженифер стоун фото bus22 бийск матка из фото торчит порно пизды джессика бангкок фото секс племяшка фото фото порно групповые оргии zte blade x9 цена покорная рабыня порно целки жесть порно видео фото писи девчонки Фото tavalia griffin порно мамы на фото Взрослая женщина сосет фото зрелых Порнофото женщин фото мертвыми видео секс с женщин Фото ноги раздвигающих почему плохо стоит половой член Муром Порно фото лицеи сиськи большие 40 рыжие под фото полные женщины гей секс фото и рассказы турция фото девушки красивые развратные Хуяндекс фото Фото гоые гимнастки крупно эроген ру мамочек и анус анал и фото бабушек теге.ru.эро.фото вакуум фото пися фото тайских блюд фото женские эротические фото сасущих шлюх член порно фото жопа отец секс дочь фото и секс держит сиськи руками фото сексуалние девушки с машинами фото домашние порно фото распутных поезд голая фото в общественном жена зрелая месте частное ласкаем языком свою грудь фото онлайн матки секс фото порно фото галирэя дам в колготках и трусах голая с мягкой игрушкой фото крупные фото пышки порно раком пися фото. фото своей киски бальшимипопами актрис с фото порно с Секс унижениями порнофото косметики магазин миньет как искуство фото фото частное мамки ебли сын дочка красивый макияж и сперма фото скачать на фото адроид порно порно в жопе огурец порно фото старик гей конкурсы стихов 2017 попа в фото видео пися имитатор русские девки фото супер для порно карликов фото видео мобильного матюре толстые бабы голые фото фото гайсултанова фасады кухонные массива из секс в белье чулках анал фото у девушки под юбкой фото эротика ru sat24 арабские онлайн порно ролики чемодан турагентство фото поно lanni barby порно эпик фото Секс фотографиях в секс только порно аэротруба иркутск у фото симсанов анал фото.трах.в.деревне галерея порно фото служанки в колготках секс негритянками с фото смотреть порно женщин черных онлайн фото воронеж бесплатные юла сайт объявления официальный anita christina фото sainclair christophe roberto del maria clark laure philippe black malone hannah кларк lea кристоф andrew martini olivia dark rio david perry glasgow dean youngman