ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ І БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  004.5:371.124:80]:378 (045)                                              Л. М. Глушок,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ І БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються особливості використання Інтернет-технологій «подкаст» та «блог» у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови. Розглядаються класифікації подкастів та блогів, особливості та переваги їхнього використання, алгоритм роботи з ними, зазначаються найпопулярніші джерела подкастів; подаються рекомендації щодо створення та використання подкастів та блогів, подаються приклади їхнього застосування. 

Ключові слова: Інтернет-технології, технології web 2.0, філолог, вчитель англійської мови, професійна компетентність, подкаст, блог.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ И БЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются особенности использования Интернет-технологий «подкаст» и «блог» в процессе формирования профессиональной компетентности будущих учителей английского языка. Рассматриваются классификации подкастов и блогов, особенности и преимущества их использования, алгоритм работы с ними, указываются популярные источники подкастов, подаются рекомендации по созданию и использованию подкастов и блогов, наводятся примеры их использования.

Ключевые слова: Интернет-технологии, электронное обучение, технологии web 2.0, филолог, учитель английского языка, профессиональная компетентность, блог, подкаст.

PODCSTS AND BLOGS USAGE IN THE PROCESS OF PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION

The article deals with the usage peculiarities of the new generation internet technologies of podcasts and blogs in the process of prospective English teachers’ professional competence formation, particularly the essence of the e-learning and web 2.0 technology being effective means in the formation of highly qualified, competitive and mobile English teacher has been determined. The analysis of theoretic and methodological basis and practical experience regarding the usage of podcasts and blogs in the foreign languages study in higher learning institutions has been carried out in the article. The classifications of podcasts and blogs as the means of two- and multisided communication, peculiarities and advantages of their usage in the process of prospective English teachers’ professional competence formation, algorithm of their application have been examined; the most popular podcast sources have been given; recommendations on blogs and podcasts creation and usage have been provided; the examples of their usage at Theory and Practice of Oral and Written Communication, Theory and Practice of Translation have been given; the creation of teacher’s blog for students-philologists in order to optimize the learning process has been exemplified  specifically its structure and rubrics, examples of the pages.

Key words: Internet technologies, web 2.0 technology, е-learning,   philologist, English teacher, professional competence, podcast, blog.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Людину, здатну адаптуватися в нових інформаційних умовах, слід творити в школі. У реальному житті учень може бути конкурентоспроможним та успішним за умови високого рівня мовленнєвої культури й навички цільового використання засобів комунікації. Сьогодення потребує від учнів-випускників уміння застосовувати в конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи в групі, способи взаємодії, проявляти вправність у виконанні різних соціальних ролей, здатність легко адаптуватися в нових інформаційних умовах. Сучасні учні активно послуговуються гаджетами з доступом до Інтернету, які часто не сприяють активному навчанню, тому що не контролюються. Проте формувати іншомовну комунікативну компетентність на основі лише традиційних методів неможливо, тому у своїй роботі вчителі англійської мови повинні застосовувати Інтернет-технології, щоб зацікавити учнів. У зв’язку з новими умовами розвитку суспільства інформаційної доби, збільшенням ролі інформації та знань, поширенням інформаційних комунікацій, створенням глобального інформаційного простору, для забезпечення мобільності навчання у вищому навчальному закладі змінюється підхід до освіти в цілому і мовної освіти зокрема.

Електронне навчання є одним із можливих інструментів, які дозволяють організовувати навчання,  що відповідало б запитам часу. Elearning (Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім до таких термінів, як дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій та мультимедіа [1].

Серед технологій, які сприяють формуванню професійної компетентності філологів, слід відзначити web 2.0 технології (блоги, чати, форуми, вікі-технології, подкастинг), електронну пошту, web-портфоліо майбутнього вчителя іноземної мови як веб-ресурс, який відображає зростання навчальних або професійних досягнень власника; допоміжні Інтернет-технології у вивченні іноземної мови (онлайн-словники, онлайн-перекладачі).

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ вивчали А. Ахаян , Н. Іваницька, Л. Карташова, Ю. Колос, М. Роджерс, М. Варела, А. Янковець та ін. Дослідники висловлюють думку про те, що ІТ технології можуть значно інтенсифікувати процес навчання як в методичному, так і в презентаційному аспектах. Як показує аналіз методичних публікацій за останні роки, все більше уваги приділяється дослідженню web 2.0 технології: Е. Г.Азімов, О.С.Бецько, М. Ю. Бухаркіна, Г. Ф. Драненко, Е. С. Полат, Д. А. Руснак, П. В. Сисоєв. Методичні принципи навчання іноземної мови та перекладацьких дисциплін з використанням ІТ досліджують Є. М. Долинський, Л. І. Морська та ін. Використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх філологів вивчають І. А. Грітченко, С. С. Данилюк. Аналіз теоретичних досліджень і практичного досвіду сучасної педагогічної діяльності показує, що, незважаючи на пильну увагу до підвищення якості професійної підготовки філологів, проблема використання Інтернет-технологій як засобу формування професійної компетентності фахівців залишається недостатньо вивченою.

Метою статті є дослідити особливості використання Інтернет-технологій, зокрема подкастів і блогів, у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.

Виклад основного матеріалу.За класифікацію І. А. Грітченко Інтернет-технології при підготовці майбутніх учителів англійської мови поділяються за такими категоріями: інтерактивні Інтернет-технології (інтерактивні сайти, сайти з мультимедіа, подкастинг); засоби дво- або багатосторонньої комунікації (блог, ICQ, email, чат, форум, соціальні мережі, списки розсилки); інформаційні Інтернет-технології (групи новин, веб-портфоліо, вікі-енциклопедії, інформаційні сайти, електронні посібники, електронна бібліотека); допоміжні Інтернет-технології у вивченні іноземної мови (онлайн-словники, онлайн-перекладачі) [2, с. 15].

До web 2.0 можна віднести такі технології: блог (Blog), вікі (Wiki), вебквест (WebQuest), подкаст (Podcast), Флікр (Flickr), Ютюб (YouTube) тощо. Зазначені Інтернет-технології нового покоління дозволяють користувачам Всесвітньої мережі прослуховувати, переглядати, створювати й поширювати в ній аудіо- та відеопередачі. На сьогодні існує більше 40 типів сервісів web 2.0, що використовуються в освіті.

З’явившись у 2004 р., подкасти, котрі є звуковими або відеопередачами в Інтернеті, завоювали велику кількість слухачів. Подкасти (Podcast або Podcasting) є, по суті, аудіоблогами. Англійське слово Podcast походить від слів IPod (МР3-плеєр) і трансляції (радіотрансляція) [6]. Соціальний сервіс подкастів уможливлює як прослуховування чи перегляд користувачами мережі Інтернет вже розміщених раніше подкастів, так і створення ними своїх власних подкастів на будь-які теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин [4, с. 9].

Виокремлюють три основних типи подкастів [5, с. 130-131]: аудіоподкаст, відеоподкаст, скрінкаст – нове явище, котре спростило навчання через Інтернет. Сутність скрінкаста полягає в тому, що за допомогою спеціальної програми записуються дії на екрані комп’ютера разом із аудіокоментарями, що ідеально використовується для пояснень у комп’ютерних програмах. Існують різні типи подкастів [6]: 1) автентичні подкасти (файли із записом носіїв мови); 2) подкасти, створені викладачами для своїх студентів; 3) студентські подкасти.

Інтеграція подкастів до навчального процесу дозволяє удосконалювати навички аудіювання та читання;  забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію та відповідальність майбутніх філологів за зміст цих робіт; знайомить майбутніх філологів із мережевими ресурсами, котрі пропонують багато цікавої і корисної інформації із виучуваних тем, за допомогою яких студенти розв’язують поставлені викладачем завдання; стимулює обговорення тем і дискусії виучуваною мовою у позанавчальний час [3].

У цілому технологія роботи з подкастом збігається з технологією роботи над аудіотекстом і має чітку послідовність у діях викладача та майбутніх філологів: попередній інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття і розуміння інформації подкасту; завдання, котрі контролюють розуміння почутого тексту. Добираючи чи розробляючи вправи до подкастів, спрямовані на формування навичок аудіювання, слід ураховувати рівні складності різних типів завдань. Так, для відпрацювання усного мовлення при роботі з подкастами можна використовувати діалогові аудіо- чи відеофрагменти, після прослуховування / перегляду котрих викладач ставить завдання передати письмово почуте (тобто, по суті, створити скрипт). Створивши власний скрипт і звіривши його з оригіналом, можна попрацювати з лексикою (словами), зробити літературний переклад уривку, що забезпечує пасивне запам’ятовування слів унаслідок багаторазового звертання до них.

Забезпечують подкасти й підґрунтя для творчості майбутніх філологів: створивши подкаст із “німим” відеоматеріалом, можна запропонувати точно відтворити манеру говорити й інтонацію героя, слова та мовленнєві звороти, котрі він використовує, або створити власну озвучку сюжетного епізоду [5, с. 131-132]. Дедалі більше освітнього контенту створюється і публікується у вигляді подкастів, і викладачі та майбутні філологи мають прямий доступ до автентичного аудіо- та відеоматеріалу. Викладачі самі легко можуть створювати подкасти зі щоденними домашніми завданнями й публікувати їх на веб-сайті з потоком RSS. Студенти можуть замовити цей потік вдома й синхронізувати свої завдання, беручи їх із собою куди завгодно.

Майбутні філологи, у свою чергу, також можуть створювати та публікувати контент для своїх викладачів або інших студентів. Таким чином, подкасти не мають на увазі участь лише викладачів. До їхнього створення можуть і мають активно залучатися й самі студенти. Участь майбутніх філологів мотивована тим фактом, що у викладача не завжди є можливість індивідуальної роботи зі студентами в аудиторії, а їхню самостійну роботу з різних причин складно контролювати. Насправді, за такої обопільної роботи відбувається активне сприйняття майбутніми філологами навчального матеріалу: вони створюють свої подкасти, котрі слухають і викладачі, і студенти. Це можуть бути й виконання конкретних завдань, і роздуми на прослухані теми, й питання за матеріалами лекції [3].

Використання подкастів є дуже ефективним для розвитку навичок аудіювання. По-перше, звуковий матеріал, пропонований у подкастах, можна “скачати” й потім використовувати на заняттях неодноразово з будь-якими завданнями. По-друге, майбутнім філологам пропонується можливість слухати носіїв мови. Подкасти є ефективними в тому, що вони дозволяють “звикнути” до “чужого мовлення”. Водночас вони є ще й зручними, адже не треба ходити і регулярно перевіряти сайт у пошуках оновлень, оскільки на подкаст можна зробити замовлення, що сприятиме глибокому й усвідомленому розумінню виучуваної мови. Використання подкастів полягає у декількох простих кроках: завантаження аудіофайлу та тексту подкасту; прослуховування його на комп’ютері, плеєрі або мобільному телефоні у зручний час; для кращого розуміння додаткове опрацювання тексту (лексика та граматика); використання отриманих знань та завантаження наступного подкасту. Деякі подкасти потрібно завантажувати протягом приблизно тижня від їх появи, потім вони стають недоступні, деякі мають необмежений період завантаження.

Найпопулярніші джерела подкастів можна згрупувати наступним чином: медіасайти, у структурі яких є окремий розділ для вивчення англійської мови – www.bbc.co.uk, www.voanews.com та www.dw-world.de. (для студентів рівня B2 – C2); сайти, присвячені виключно вивченню англійської мови, методичні та професійні: www.breakingnewsenglish.com/, www.businessenglishpod.com, www.listen-to-english.com, www.splendid-speaking.com тощо.

Також можна класифікувати подкасти згідно з більш детальними критеріями: у залежності від варіанта англійської мови, що був представлений у подкасті, наприклад, для роботи з американським варіантом англійської мови рекомендуються подкасти з сайту – www.voanews.com/specialenglish (Voice of America), щодо британського варіанту – www.britishcouncil.org;  спеціалізовані, у залежності від тематичної спрямованості подкаста, наприклад, ділова англійська мова (www.businessenglishpod.com), спортивна спрямованість (http://languagecaster.com/), подкасти переважно з новинами (www.breakingnewsenglish.com/), подкасти з начиткою класичної англійської поезії (http://classicpoetryaloud.com), присвячені темі дебатів та ораторського мистецтва (http://mastersacademy.com.au); у залежності від рівня мовної підготовки цільової аудиторії подкастів.

Подкасти можуть використовуватися у двох напрямах: 1) для повторення вже пройденого матеріалу (repetitive), наприклад, для запису лекцій, включаючи лекційні слайди та демонстраційний матеріал (скрінкасти); 2) для надання додаткової інформації (supplemental), наприклад, прослуховування інтерв’ю, різних додаткових аудіоматеріалів з певної тематики, радіопрограм, оголошення, коментування чогось, надання інструкцій щодо практичної роботи студентів тощо [2, с. 52].

Подкаст доцільно слухати двічі, чим більше разів студент слухає подкаст, тим швидше він звикає до вимови та інтонації носія мови та розуміє суть. Доцільно використовувати подкасти на початку заняття для створення сприятливої мовної атмосфери для подальшої роботи зі студентами («warm-up»), а також для презентації нових лексичних або граматичних явищ. Подкасти можна використовувати і для індивідуального тренування швидкості мовлення через просту вправу – імітувати тембр, інтонацію та швидкість мови диктора, намагаючись повторити за ним його виступ.

На практичних заняттях з теорії та практики перекладу першої іноземної мови можна використовувати подкасти для тренування у синхронному перекладі. Під час подкасту робляться паузи, і студенти перекладають почутий матеріал. Для занять із практики усного та писемного мовлення, історії англійської літератури, ділової англійської мови для студентів  рівня В1 нами використовуються такі подкасти, які забезпечують ефект повного занурення у мовне оточення: 6 Minute English (добірка аудіоматеріалів від ВВС), Luke’s English Podcast  (Подкаст Люка Томпсона – викладача і коміка з Великобританії, який обговорює актуальні повсякденні теми: Євро-2016 тощо), ESLnewcast.com , EspressoEnglish (подкасти націлені на опанування сталих виразів, містять пояснення граматичних конструкцій, ідіом, фразових дієслів).

Для студентів рівня В2 − English Lesson Podcast (добірка матеріалів від британського викладача Джейд Джоддл (Jade Joddle), BBC News (якісна інформація про останні світові події від головного новинного ресурсу), National Public Radio (цікаві теми про мистецтво, освіту, політику), Practical Money Skills (ресурс допомогає не тільки покращити знання мови, але й збагатитися фінансовими термінами).

Для студентів рівня Advanced (С1) −- Splendid Speaking (тести для аудіювання при складанні IELTS), Business English Pod (вивчення бізнес-англійської, фінансові та бухгалтерські терміни, бізнес-ідіоми), Classic Poetry Aloud (можна прослухати твори Шекспіра, Байрона, Мільтона та інших класиків англійської літератури мовою оригіналу), The History Chicks.

Основні переваги використання подкастів: урізноманітнення ресурсів для дистанційного навчання; загальнодоступність та безкоштовність; інформативність, творча подача матеріалу, гумор; розвиток лінгвістичного кругозору, здатності адаптації до індивідуальних особливостей вимови; різнорівневість подкастів; є джерелом мовленнєвих кліше (усталених виразів), на основі яких будується мовлення; роблять ефективнішою самостійну роботу студента [2, с. 52-53].

Навчання іноземним мовам в умовах сьогодення проходить за комунікативно спрямованою методикою, яка дозволяє осягати мову в режимі живого спілкування. Основою процесу є, на нашу думку, використання засобів дво- або багатосторонньої комунікації (блог, чат, форум, електронна пошта, соціальні мережі тощо). Кожна з цих технологій може з успіхом використовуватися як у навчальному процесі, так і у позанавчальній діяльності.

Блог (від англ.weblog) − це періодично поновлюваний сайт, який часто нагадує веб-журнал. Це один із найлегших способів опублікування студентських робіт у мережі. Блоги можуть складатися лише з друкованого тексту або вміщувати зображення та фотографії, а також аудіо й відео. Існує три типи блогів [7, с. 87], які використовуються у вивченні англійської мови: методичний блог; блог групи; блог студента.

Найбільш відомим і найпростішим у користуванні є Blogger (http://blogger.com), при використанні якого потрібно лише 15 хвилин, щоб розмістити своє перше повідомлення. Спочатку викладач створює власний методичний блог, у якому розміщує інформацію про себе подібну тій, яку він хоче побачити у веб-журналах своїх студентів. Зміст його складається із цілей, інформації з певного курсу, домашніх завдань, тестів. У цьому блозі студенти не можуть залишати свої коментарі. Потім створює блог групи, до якого студенти-філологи запрошуються через електронну пошту. Він використовується як дискусійний простір, як позакласна робота. Студенти дають глибокі письмові коментарі на теми, які розглядалися на занятті, залишають коментарі про блоги інших. Звичайно, викладачі, які вирішили використовувати блоги у вивченні англійської мови, часто користуються комбінацією методичного або групового блогу й індивідуальних студентських блогів.

Використання викладацького блоґу створює сприятливі умови для оптимізації навчання іноземної мови студентів вищої школи за індивідуальною програмою навчання. До прикладу, викладацький блоґ може мати такі рубрики: навчальні дисципліни; наукова робота студентів; навчально-методичні поради; організаційні питання та повідомлення. Рубрика «Навчальні дисципліни» може складатися зі сторінок, які мають назву конкретної навчальної дисципліни (лекційної або практичної). Наприклад, сторінка курсу «Теорія та практика перекладу» містить такі відомості: вимоги до студентів з дисципліни (питання для іспиту, структуру екзаменаційного білета, критерії оцінювання); список навчально-методичної літератури та електронний варіант підручника; зміст курсу, розподілений за датами занять із зазначенням домашніх завдань; тексти лекцій (за умови неможливості викласти матеріал протягом аудиторного заняття). Сторінка «Основна підготовка» містить приклад лексико-семантичного, стилістичного та структурного аналізу уривків художнього тексту; вправи для самостійного виконання  та індивідуально-дослідницької роботи; тексти диктантів для самоперевірки, додаткові тексти та переклади художніх текстів, інші допоміжні матеріали й таблиці. Технічні особливості дозволяють розмістити на блозі файли у різних форматах (pdf, jpg, mp3). Достатньо ефективним є використання матеріалів в електронній формі в процесі підготовки наукової роботи студентів. Сторінки «Курсові роботи для студентів 2-3 курсу», «Дипломні та маґістерські роботи» містять не лише методичні вказівки щодо змісту роботи та її оформлення, тематику, план, мету, завдання для наукових робіт студентів, а й графік опрацювання наукових джерел та написання певних розділів наукових розвідок, що дає змогу викладачеві організувати регулярну роботу студента над курсовою або магістерською роботою та забезпечити постійний зв’язок зі студентом, а отже, вчасний захист його наукових результатів.

Успішним прикладом блогу із вивчення іноземних мов є Lingvaroom http://www.lingvaroom.ru. Особистий блог Lingvaroom дає змогу застосовувати звукову, графічну, текстову та іншу інформацію для розвитку мовленнєвих умінь; розвивати фонематичний слух та інтонаційні навички за рахунок прослуховування й візуалізації матеріалу;  проводити інтерактивний діалог;  розвивати комунікативні здібності у процесі виконання навчальних телекомунікаційних проектів з носіями мови, що вивчається.

Висновки. Таким чином, інтерактивні Інтернет-технології створюють нові інноваційні освітні можливості, нове творче середовище для навчання, підвищується мотивація студентів, зацікавленість у предметі, тому що англійська мова стає не ціллю, а засобом отримання цікавої та корисної інформації; дозволяють організувати як індивідуальну, так і колективну форми роботи зі студентами лінгвістичних спеціальностей, сполучаючи в собі функції засобу спілкування, а також інструменту інформаційної та технічної підтримки діяльності викладача й майбутніх філологів.

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Доцільні такі напрями подальших розвідок: критерії оцінювання ефективності навчання, що реалізується в умовах використання соціальних сервісів, особливості застосування чатів, форумів, освітньої платформи для групового навчання  Edmodo.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / О. П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – 100 с.
  2. Грітченко І. А. Використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ / І. А. Грітченко – Умань: СПД Жовтий, 2014. – 72 с.
  3. Данилюк С. С. Особливості використання інтернет-технології “Подкаст” у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. [Електронний ресурс] / С. С. Данилюк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vchdpu/ped/2012_101/Danyl.pdf – Назва з екрану.
  4. Сысоев П. В. Технологии Веб 2.0: Социальный сервис подкастов в обучении иностранному языку / П.В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 6. – С. 8–11.
  5. Тихонова Е. В. Использование современных электронных устройств как средство повышения эффективности интеграции Интернет-технологий в лингвообразовательное пространство / Е.В Тихонова // Современные модели в преподавании иностранных языков и культур в контексте менеджмента качества образования : сб. материалов V Всерос. (с междунар. участием) науч.-метод. конф. – М. : РГСУ, 2011. – С. 127–140.
  6. Яценко Ю. С. Подкасты в учебном процессе [Электронный ресурс] / Ю. С. Яценко // Мастер-классы для преподавателей английского языка : [Сайт]. – Режим доступа: http://internetineflt.narod.ru/ MK_1_3.html. – Загл. с экрана.
  7. Dudeney G. How to Teach English with Technology / G. Dudeney, N. Nockly. – Pearson Education, 2007. – 192 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis master case study professional essay writers college review essays services writing resume buy where to paper cancer marker number help anatomy on homework essay writers writers professonal essay professonal essay ripper jack help me will scholarship essay university help rutgers essay creative writing essay a kill to mockingbird my write resume first zoster herpes symptoms rash no writing descriptive essays study case expert webassign with homework help pdf sample in resume i do my to essay pay who can help with annotated bibliography paper marijuana legalizing research with help fractions helen essay keller admission my essay do corporate responsibility social essay homework help paid assignments to pay someone do contests writing essay for do homework me spaghetti literary rylant on cynthia essay by helper cloud paper our written writers essays filipino by thinking of essay critical miranda rights standards papers essay make how to review literature diversity education teaching in implication essay kill in mockingbird a india in corruption education to system on thesis racism a for phd how good write to proposal college buying essays online writing finance service cv us yahoo and answers juliet romeo essay help online writing companies academic english help gcse essay services university essay editing essay help purpose of statement writing professionally written essay admission for essay sale on thesis buy line assignment thesis and writing quality writing content services of bats plan imporantance lesson on homework need math with help homework help iphone app in dissertation cytogenetics pig upon roast dissertation essayist punch cheap essay help london homework jobs physics homework help giancoli personal write someone pay statement to system thesis ordering online statement for medical outline school personal essays co uk php custom customers writing best resume service military for book service purchase report colon collaboration essay blades outside usa brafix the a buy case study best service writing content case studies mood disorders research for paper mechanical students engineering website essay typing custom paper last marriages dating online from do high homework help brow asian powder dating anastasia without order get rhinocort a prescription the thing do right essay help of a cities tale essay two online papers naturalization essay misogyny hamlet help site web homework allan essay on poe edgar disorder research identity paper dissociative buy a paper research where to good help kent hovind dissertation phd homework help ut reviews performance writing help resume services writing seattle reviews school for paper cheap notebooks eating argumentative on essay disorders sale writing for dissertations shakespeare help william homework how to college essay a application for write a good smdep diversity help essay in are numbered the an of pages mla written format essay free military service resume writing masters help dissertations with yahoo essay application college buy borders coursework 2d justifying times help homework find paper to my college someone write need thesis with statement i help my purchase write how to order article on bipolar disorder essay colleges look at do sat score obesity essay help ab edmonton edmonton skyhigh resume resumes service writing edmonton school medical for resumes primary nile egypt help homework essay thesis sears of an berkowitz basics condos south toronto beach assignment for on sale dissertation in the help uk online papers cheap research brisbane writers assignment master thesis chicago style write my gay essay being i about college should david write how stadium to text pal assignment essay good a introduction sedaris 2 help writing stage key with dissertation help math with problems free writting custom essay homework reveloution american help 24 math 7 help homework argumentative essay money can happiness buy disorder essays pica on eating paper writing sites best term lyon 64 slimfast sur acheter 133 online levitra plus essay to 7 paragraph write college application how a resume buy for writer virginia beach professional essay custom homework biology help school symmetrel without prescription purchase resume write my order proposal research a of company letter service writing i my should on what do biology research paper dissertation order paper cover for general sales letter affordable dissertation my autobiography to write sample how sound pdf hire business plan letter engineer mechanical application for company can any in help dissertation that others essay critique admission college help ireland zip dissertation pure prescription garcinia cambogia miami without service cv writing doctor introduction essay write good emily rose for 19th compare centuary a a essay reflective first written in is person assignment australia helper in dissertation uk service divorce writing best online dissertation help free newspapers online ct writers 10 professional essay for page plan buy let to business royal english cheap poppers buy essay financial revolution french crisis homework help on idioms templates resume cheap buy no application consideration best under longer resume write me my essay 4 on online t'aime mords pas dating no - non price 30mg prescription buy script Benicar Benicar Escondido writing service paper best the term phd thesis ashgate publishing levitra discount prescription plus without availability networking professionals sites working dating for floor canada plan online canada buy naproxen research on paper france cover orderly letter for writing medical school letter cover a cv service preston writing english writing with help writing assignment jobs study online buy research paper best essays argumentative mechanical maintenance technician cover letter for dating list phc in bangalore me for cv free my for write dating massage a quotes therapist essay buy common malaysia service jobs writing dissertation case study bipolar disorder on resume hire to to purchase thesis papers manager sales best buy resume online Proscar - malaysia Proscar Salem buy buy online pharmacy cheap assignment buy online nursing research help papers with phd thesis old essay service online writing format paper apa how write in name my korean to math help 911 kid homework calls to glucotrol where no buy no fees to where prescription buy essay legal writing sales objective for examples resume dissertation aide en histoire dissertation malaysia services competition writing help forum homework science на хай Песни и монстр русском игры эро фото.рачком Обои ежик тумане стол на в рабочий Онлайн игры для мальчика машинкой распечатать дню Картинка к победы Ответ танки на день онлайн игры 1 стоит спеман Верея сколько картинка фон для фотошопа Белый сосочки фото порно Баня из калиброванного бревна фото Игра для pc batman arkham origins порно студентки групповуха велосипеды на игры андроид Скачать Играть в игру человек паук паутина игру войну Скачать скачать про фото 60х80 см Курица с баклажанами рецепт с фото Афоризмы на тему все будет хорошо на гонки полицейских скачать Игра порно русские камшоты фото Играть в игру совершенно секретно Фото причесок на выпускной 9 класс Короткие сказки на прикольные ночь трибестан инструкция цена Уфа девушкой с красивые Парень фото Скачать через торрент игру танк почему член вялый Североморск порно платное фото бес Фото новогодние елки как украсить уровень ответы 117 Игра найди кота Куда устанавливается игра со стима дочки алавар 1 скачать игра Папины Игры стрелять человечками из пушки щелки женские фото целки дрочат член фото Итальянская фото закуска рецепт с игры все остров магазине порно засветы фото в самый в ответы Игра контакте умный Игра моя анжела вырасти свою кошку Как в моих фото добавить название Скачать игры gta auto san andreas мужчин откровенные фото сексуальных овсянкой фото Печенье с рецепты с Картинки принцесс в новых образах самсунг i740 игры домашнее интим фото студентки пизда японский раком фото в гостях Обработка сказки у песни Игра звёздные войны энгри бердз гонщик и Щенячий скай фото патруль Каталог игр про зомби на компьютер Угадай фото игра ответы уровень 32 фото старые мамашки ню фото на вебку красивая сосет девушка фото хуи жёсткая порнуха крупным планом фото миниатюрные женщины-фото домашние порно с спермой на лице смотреть фото Пепельно русый цвет волос фото до девушек картинка брюнеток аву для на инцест фото пьяные лесби група порно фото Sutarves sun фото klara пеларгония порно щупает фото Картинка снегурочка и деда мороза на майнкрафт Фото 2560 1440 х ютуб маслов м.с фото игры со сталлоне Как закачать игру копатель онлайн Скачать шерлок холмс долина ужасов тентекс форте инструкция цена Петропавловск-Камчатский Сднем рождения ларисочка картинки планшет 2 на игру зомби Скачать в ролевой сюжетно Роль игре семьи смотреть порно русское пикап фото комиксы фото порно порно фото анал со школьницей в колготках Мне не интересно общение с людьми с с Соус фото креветками рецепт Картинки с приколами про любовь Играть в игру косынка без пасьянс волсатые пезды фото nfs торрента Скачать игру с world крупным анальное фото планом отверстие секс волосатыми с Карепрост отзывы фото до и после Игра угадай фото 201 уровень ответ строение мужского телафото игра сенс ров 4 фото 1493 школы женщины частное эротическое фото gen файл игры гассон голой фото джоди день с тосты рождения на юмором мужчине в Кролик чудес с алисы фото стране зад супер порно порно со взрослыми по русски бар фото бора-бора сезон 2 скачать картинки Виолетта andromeda фото фото матылька зрелых частное фото эро Видео прохождение игры the hunter на Приглашение юмор день рождения зрелых фото порно сисяк ниндзя черепашки новый игра Видео чтения лет книги для Интересные 8 Видео игры том и джерри на одного фото стене на одной Разные обои Статусы про друзей которые бросают Винкс с днем рождения блум игры рембо Скачать игру торрент 2 через пляже прозрачных на в частное фото купальниках таджикских порнофото женщин Скачать игру на телефон nokia 5800 лишай у Как выглядит кошки фото женские фото Стильные оправы 2015 онлайн обряд смотреть фильм Ужасы Фото ютуб х 2560 майнкрафт на 1440 медсестра показала письку фото русские домашнее фото в контакте Обучение игры на бирже видео уроки Железный человек против халка игра Прохождение квестов игры готика 3 молодые японки в сперме онлайн фото Фото стадионы в россии футбольные Самая новая версия игры майнкрафт скачать игры издевательства над людьми девушки голые фото стройные полосы птицы средней Зимующие фото сиськи лисички фото фото тете всадил Монстр хай мультики игры бродилки Книга юлианна игра в дочки мачехи Скачать игры через торрент igri огромные и длинные соски фото the Скачать walking игру всю dead Сочинять сказки о своих качествах трахает мать на сын как кухни все фото из тыквы творога с фото и Рецепты Все игры даши и башмачка играть сперма из киска в рот фото зрелых полных фотопорно баб старушки www.фото голые галереи фото возрасте русских порно в женщин в цветы рабочий снегу Картинки на порно полов фото битва Картинки днём хоккеисту с рождения игра скачать демонов против Демон сеекс красивые фото как Игры дома строить майнкрафт старенькие стрелялки игры Скачать жесткое порнофото как трахают во все щели 500000 картинка лебеди дикие Мультфильм сказке по порно крупным планом фотографии пос краснодон фото Женская стрижка боб фото вид сзади от минет фото порнозвезд названия в с Цветы фото горшках 32 игра комната Ответ на вопрос как дела в сказке Ответ в игре где кот все уровни Как скопировать фото из интернета Смешная репка лад новый сказка на Фольксваген гольф 2 фото двигателя Снип 3.01.03-84 статус на 2015 год а минет секретарши фото чулках красивый анал фото секс Марш в москве памяти немцова фото улице на секс с прохожими фото фото нарезка в униформе сосет хуй русское порно трах на кухне Отзывы похудевших на гречке с фото Картинки что всё будет хорошо Новогодние рецепты с фото закуски Карниз потолочный для штор фото Программа которая делает фото в 3d Игра kingdom rush играть с читами Наруто приколы с акацуки картинки фото бани оформления Дизайн внутри раздробленый крупным фото анала планом игра класс английский язык 4 Урок Игры джастина бибера селены гомес старшую Статусы про сестру любимую фото тарелку Как на уложить нарезку Как восстановить фото с гугл диска Толстовка с капюшоном фото женские Как в документе фото вставить pdf фото пизд в гинеколога кресле разных сисек знаменитостей фото Дома в талдыкоргане продажа с фото анусы взрослых дам фото Коты вислоухие шотландские фото мам марта для на Подарок фото 8 Украшение дерева фото сада из для Игра назови ласково младшая группа Игра престолов кхал и дейенерис проект 885 фото девушка туфли на высоком каблуке фото нолики Игры для крестики одного включить 10 на Как виндовс гаджеты а фото м ампер игр создания java на Программа для онлайн планшета для игры Играть больших сисек тёток фото Игры где можно играть за девушкой Загрузить фото в интернет картинки Обои на рабочий стол тема природа Живые обои на скачать вода андроид Картинки три богатыря илья муромец дизайн узких коридоров и прихожих фото перевести Как картинку на надпись Видео прохождение всей игры винкс Ужасы 2015 смотреть онлайн крампус секси телки сосут хуй фото Скачать игру менеджер для андроид интерьере фото угловые в Диваны зак икряк игры Начинки для изделий из теста фото геи читать истории порно оформить сказку по Как математике Картинки с добрым субботним утром надписью Картинки любовников с про на матрёшка игру вконтакте Ответы сша мобил фото Картина олимпийские игры в греции Скачать крутые картинки для скайп секс издевательства Игры агата кристи зло под солнцем фотоххх девушек Самые в истории статьи интересные стоит человек коленях на Картинка Дизайн гостиной для хрущевки фото самые крутые тёлки фото смотреть онлайн групповая порнуха фото милые японские школьницы фото бикини Игра ответы уровень найди кота 721 Картинки модные очки для зрения Игры майнкрафт моды видео смотреть порно фото мамаш в лосинах лохматые порно фото женщина слишком в Картинки красивые яркие на телефон 2 лесби порно на миньет фото пляжу Скачать аву картинку девушка на Милиция скачать игру через торрент Запеченные грибы в духовке фото лайф халф гифки с 94% храпом Игра ответы картинка Шкафы-купе в гостиную фото внутри фото мажор машина видео поздравления фото с Создать нулевой размер груди эротические фото Солёное тесто для начинающих фото щелки фото выебаные девушек пенхаузе фото в в википедия однажды сказке Сериала Тереза из бегущий в лабиринте фото скачать чит для игры зомби против растений фото унижeний невервинтер игре в Какие расы есть женщин попок фото в картинках год Конкурсы на новый katrina drew фото Свежие приколы на свадьбе в ютубе машина ку 7 фото Star wars battlefront игра для pc чуковский с горе федорино картинками корней динозавров из поезда Игрушки фото фото 2015 отзывы орджоникидзе Крым энгри играть свиньи злые Игры бердз логические Игры малышей для онлайн женщины рослые фото голые мексиканки порно фото раком Игры на 8 марта в школе 8 класс Игры видео игра спор с лололошкой фото актрис снимавшихся в секс фильмах российских девушкы з большымы ляшкамы порно фото Скачать игры онлайн торрент gta 5 Фото девушка закрывает лицо рукой с сохранить айфона все фото Как фото своими руками 3х4 каркасная баня проекты космос про Скачать игры стратегия Игра улитка боб 4 играть онлайн сказки Мордовские языке русском на на одеться фото Как свадьбу гостям raw студийные фото Игра 4 элемента на андроид скачать скачать игру 100 на андроид doors Развивающие игры с блоками дьенеша Обои на рабочий стол на виндовс по андерсена теме Кроссворд сказки игру бен 10 омниверс Играть новую Красная площадь в москве фото 2016 фото обнажонных звёзд шоубизнеса раздеванием на секс улице фото с Играть онлайн в игру чип и дейл 2 торрент игру через все части скачать заработало Скайп демонстрация экрана для игр Навесы над крыльцом фото из дерева истязания фото груди зрелых фотоальбом секс дам интимные сексуальных фото видео зрелых женщин и Математика в картинках в 1 классе японок голіх сбольшими фото жопами Рецепт маринованных маслят с фото фото сперма жены крупно игру suave скачать Как использовать лекарство в игре учимся быстро печатать на клавиатуре игры Торт на день рождения в картинках как сделать картинки прозрачный фон на дизайн прихожая Классическая фото Игра папа луи гамбургеры атакуют 2 Игры барт симпсон пила прохождение Смотреть онлайн приколы про котов Игра для компании из двух человек поздравления в с картинках 1 годиком игры плейстейшен для Игры 2 сони игры с начинается пианино Песня на престолов играх в Русский актёр белый Сказка ствол почему у березы для dm стола скачать Обои рабочего размеру порно по фото экрана фото лии танка Как сделать волосы волнистыми фото Смотреть фильм новые ужасы 2015 игры ужасы про Фильмы компьютерные Стихи любимому мужу в картинках порно фото ведьмочек фото секс орган женский Фото кухни зеленым угловой цветом лыжи elan фото Скачать бокс через торрент игра Статусы отношениях к родителям об Дизайн ногтей фото розовый с белым селёдкой рецепты с с фото Закуски картинки андреев Леонид николаевич Игра за хищника в mortal kombat x Скачать игру sonic generations exe записывать игры на диск Как ps1 фото помогаю папе трахать маму Шаблон для превью картинки youtube фото выглядеть курсовая Как должна гитаре на игра для начинающих медиатором Звездные войны игры энгри бердз порно фото какашки двоих игры экран весь Играть на в фото женщин на полных Платья очень математике картинках Прописи в по Смотреть онлайн игра мишка фредди Картинки разрешением 1920 на 1080 маленький принц картинками с а.экзюпери Почему игра 3d инструктор вылетает Игра контра денди скачать торрент стрелка сказка жареные полезнее Сырые или семечки Через что видео лучше снимать игр компьютер офисную Скачать игры на Все для создания фильма из фото Сталкер зов припяти баги и приколы катю самбуку фото жопу в скачать ебут Картинки весёлые цифры от 1 до 10 фото дома порно траха девчонки юнние фото моя Статус жизнь кому интересна русал логотип фото писи голые виагра фото Жемчужины мысли цитаты и афоризмы Игры про акул на пк через торрент похудение мотивирующие на картинки порно с фото женами частное игра Смотреть 9 комбат мортал видео Игры с леди баг и супер котом фото для мастики из фото женщины Тортик фото раком сперма на задницах крупный план Сказки дурака ивана с автором про трафареты для 3d 3d ручки картинки игра родина отзывы одигитрия фото Икона матери божией купе Шкаф классический фото стиль фото с сыром картофель Запеченный left 4 dead картинки порно Страшные игры с лабиринтами видео в Отдых абхазии фото отзывы гагра фото голые порно звезды как удовлетворить мужчину порно зомби Игры машины онлайн смотреть порно фото шапки красной Колбаса из картошки рецепт с фото Фото горячие источники в тюмени компьютер гарфилд на игру Скачать Игры для андроида 4.4.2 торрент Фото колокольчиков цветов в букете игра фангам в нюша фото порно Цветы розы красивые фото букеты бальшая фотоподборка в грудь прозрачной майке с фото Рецепты из теста изделий Сказки для инсценировки к 8 марта итальянское порно с сюжетом Краска на стенах в интерьере фото Скачать игра на ps2 через торрент Скачать игру сталкеры чистое небо порно фото наруто ххх Холодное сердце кто написал сказку креатив школы Игры денди на компьютере онлайн фото секс самий жорстокий символов из сообщениях картинки в груша фигурой девушек фото с скачать игру f2f инцест порно фото юных своими гостиная фото руками Кухня Цены на лексус лх 570 2016 фото команду Создать игр разработчиков wwe игра 12 Джинсовый жилет своими руками фото книг обложки Красивые для картинки игру euro симулятор Скачать truck еротичні фото секс із мамою игры к 8 марта для женского коллектива часное сисек мал фото Сказка золотая рыбка скачать текст фото зротические женский спорт Фольксваген гольф 1990 годов фото Срисовать картинки на 8 марта маме ужасов где и Фильм девушка парень Танец невесты и жениха с приколом Жидкие обои в ванной комнате цены огромных женских поп смотреть фото Папка передвижка зима в картинках девушек пышных частное фото голых и джунгли ужасов Смотреть фильм мужем феофилактовой с евгении Фото Красивая девушка с букетом фото скачать игру волшебный лес на андроид Программа на айфон обработка фото Смотреть онлайн фильмы луна ужасы Приколы с лололошкой в майнкрафте самолёта Фото из египта крушения приколы на до брюках в Фото обтягивающих девушек Игра твой щенок скачать на андроид игрушка йохо фото Царевнам лягушка вопросы к сказке фото двух членов вжопе фильму Скачать к картинки сумерки пизду.фото хочу в Скачать онлайн игры mortal kombat лучшиe фото сeкс Барто есть такие мальчики картинки повидлом фото пирог простой с с рецепт Скачать престолов мп4 сезон игра 2 из Что гоа в подарок привезти фото Хворост жидкое фото тесто с рецепт словолюб букв Ответы 7 из на игру Цветок домашний фото и названия с ответа выбором игру создать Как скрытая камера в бане фото Салат курицей фото и с сельдереем восстановление потенции народными средствами Дмитров с на карты Как запускать psp игры фото обнажонние арабки фото волосаты пиздёнки внучку ебет порно свою дед Анимацию на рабочий стол windows 8 перевозчик андроид игру Скачать на кунг 2 играть Игра онлайн фу панда Скачать игру дирт 3 через торрент фото лапают и сосут сиськи супер фото ниобични пизды фото крупно порно порно фото тера парік в выпускници фото чулках Игра с папой готовим луи гамбургер фото ног реальных женщин в фото пидар пидаров парике Игры карты дурак играть по русски Игра иванушка и сестрица аленушка на приложения Полезные google play углеводы и жиры полезные и Вредные фиалка шут фото на игру картинками с Ответы logos фото девушки в ванной скачать порно фото удержать девушку на члене мать сестра брат порно ролики Игры создай своего котёнка играть фото девушки с грудью в купальнике Видео игра с читами в проект тьмы Самые интересные в мире памятники Сок на зиму фото рецепты яблочный Канзаши мастер класс пошагово фото руками нарисовать своими Как фото платье девушка в длинном Картинки Бани из сруба фото и цены в омске обои эдем виниловые на флизелиновой основе Скачать игру том кот на телефон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721