ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ І БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  004.5:371.124:80]:378 (045)                                              Л. М. Глушок,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ І БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядаються особливості використання Інтернет-технологій «подкаст» та «блог» у процесі формування професійної компетентності майбутніх вчителів англійської мови. Розглядаються класифікації подкастів та блогів, особливості та переваги їхнього використання, алгоритм роботи з ними, зазначаються найпопулярніші джерела подкастів; подаються рекомендації щодо створення та використання подкастів та блогів, подаються приклади їхнього застосування. 

Ключові слова: Інтернет-технології, технології web 2.0, філолог, вчитель англійської мови, професійна компетентність, подкаст, блог.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ И БЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются особенности использования Интернет-технологий «подкаст» и «блог» в процессе формирования профессиональной компетентности будущих учителей английского языка. Рассматриваются классификации подкастов и блогов, особенности и преимущества их использования, алгоритм работы с ними, указываются популярные источники подкастов, подаются рекомендации по созданию и использованию подкастов и блогов, наводятся примеры их использования.

Ключевые слова: Интернет-технологии, электронное обучение, технологии web 2.0, филолог, учитель английского языка, профессиональная компетентность, блог, подкаст.

PODCSTS AND BLOGS USAGE IN THE PROCESS OF PROSPECTIVE ENGLISH TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION

The article deals with the usage peculiarities of the new generation internet technologies of podcasts and blogs in the process of prospective English teachers’ professional competence formation, particularly the essence of the e-learning and web 2.0 technology being effective means in the formation of highly qualified, competitive and mobile English teacher has been determined. The analysis of theoretic and methodological basis and practical experience regarding the usage of podcasts and blogs in the foreign languages study in higher learning institutions has been carried out in the article. The classifications of podcasts and blogs as the means of two- and multisided communication, peculiarities and advantages of their usage in the process of prospective English teachers’ professional competence formation, algorithm of their application have been examined; the most popular podcast sources have been given; recommendations on blogs and podcasts creation and usage have been provided; the examples of their usage at Theory and Practice of Oral and Written Communication, Theory and Practice of Translation have been given; the creation of teacher’s blog for students-philologists in order to optimize the learning process has been exemplified  specifically its structure and rubrics, examples of the pages.

Key words: Internet technologies, web 2.0 technology, е-learning,   philologist, English teacher, professional competence, podcast, blog.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Людину, здатну адаптуватися в нових інформаційних умовах, слід творити в школі. У реальному житті учень може бути конкурентоспроможним та успішним за умови високого рівня мовленнєвої культури й навички цільового використання засобів комунікації. Сьогодення потребує від учнів-випускників уміння застосовувати в конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи в групі, способи взаємодії, проявляти вправність у виконанні різних соціальних ролей, здатність легко адаптуватися в нових інформаційних умовах. Сучасні учні активно послуговуються гаджетами з доступом до Інтернету, які часто не сприяють активному навчанню, тому що не контролюються. Проте формувати іншомовну комунікативну компетентність на основі лише традиційних методів неможливо, тому у своїй роботі вчителі англійської мови повинні застосовувати Інтернет-технології, щоб зацікавити учнів. У зв’язку з новими умовами розвитку суспільства інформаційної доби, збільшенням ролі інформації та знань, поширенням інформаційних комунікацій, створенням глобального інформаційного простору, для забезпечення мобільності навчання у вищому навчальному закладі змінюється підхід до освіти в цілому і мовної освіти зокрема.

Електронне навчання є одним із можливих інструментів, які дозволяють організовувати навчання,  що відповідало б запитам часу. Elearning (Electronic Learning) – система електронного навчання, синонім до таких термінів, як дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій та мультимедіа [1].

Серед технологій, які сприяють формуванню професійної компетентності філологів, слід відзначити web 2.0 технології (блоги, чати, форуми, вікі-технології, подкастинг), електронну пошту, web-портфоліо майбутнього вчителя іноземної мови як веб-ресурс, який відображає зростання навчальних або професійних досягнень власника; допоміжні Інтернет-технології у вивченні іноземної мови (онлайн-словники, онлайн-перекладачі).

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов у ВНЗ вивчали А. Ахаян , Н. Іваницька, Л. Карташова, Ю. Колос, М. Роджерс, М. Варела, А. Янковець та ін. Дослідники висловлюють думку про те, що ІТ технології можуть значно інтенсифікувати процес навчання як в методичному, так і в презентаційному аспектах. Як показує аналіз методичних публікацій за останні роки, все більше уваги приділяється дослідженню web 2.0 технології: Е. Г.Азімов, О.С.Бецько, М. Ю. Бухаркіна, Г. Ф. Драненко, Е. С. Полат, Д. А. Руснак, П. В. Сисоєв. Методичні принципи навчання іноземної мови та перекладацьких дисциплін з використанням ІТ досліджують Є. М. Долинський, Л. І. Морська та ін. Використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх філологів вивчають І. А. Грітченко, С. С. Данилюк. Аналіз теоретичних досліджень і практичного досвіду сучасної педагогічної діяльності показує, що, незважаючи на пильну увагу до підвищення якості професійної підготовки філологів, проблема використання Інтернет-технологій як засобу формування професійної компетентності фахівців залишається недостатньо вивченою.

Метою статті є дослідити особливості використання Інтернет-технологій, зокрема подкастів і блогів, у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.

Виклад основного матеріалу.За класифікацію І. А. Грітченко Інтернет-технології при підготовці майбутніх учителів англійської мови поділяються за такими категоріями: інтерактивні Інтернет-технології (інтерактивні сайти, сайти з мультимедіа, подкастинг); засоби дво- або багатосторонньої комунікації (блог, ICQ, email, чат, форум, соціальні мережі, списки розсилки); інформаційні Інтернет-технології (групи новин, веб-портфоліо, вікі-енциклопедії, інформаційні сайти, електронні посібники, електронна бібліотека); допоміжні Інтернет-технології у вивченні іноземної мови (онлайн-словники, онлайн-перекладачі) [2, с. 15].

До web 2.0 можна віднести такі технології: блог (Blog), вікі (Wiki), вебквест (WebQuest), подкаст (Podcast), Флікр (Flickr), Ютюб (YouTube) тощо. Зазначені Інтернет-технології нового покоління дозволяють користувачам Всесвітньої мережі прослуховувати, переглядати, створювати й поширювати в ній аудіо- та відеопередачі. На сьогодні існує більше 40 типів сервісів web 2.0, що використовуються в освіті.

З’явившись у 2004 р., подкасти, котрі є звуковими або відеопередачами в Інтернеті, завоювали велику кількість слухачів. Подкасти (Podcast або Podcasting) є, по суті, аудіоблогами. Англійське слово Podcast походить від слів IPod (МР3-плеєр) і трансляції (радіотрансляція) [6]. Соціальний сервіс подкастів уможливлює як прослуховування чи перегляд користувачами мережі Інтернет вже розміщених раніше подкастів, так і створення ними своїх власних подкастів на будь-які теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин [4, с. 9].

Виокремлюють три основних типи подкастів [5, с. 130-131]: аудіоподкаст, відеоподкаст, скрінкаст – нове явище, котре спростило навчання через Інтернет. Сутність скрінкаста полягає в тому, що за допомогою спеціальної програми записуються дії на екрані комп’ютера разом із аудіокоментарями, що ідеально використовується для пояснень у комп’ютерних програмах. Існують різні типи подкастів [6]: 1) автентичні подкасти (файли із записом носіїв мови); 2) подкасти, створені викладачами для своїх студентів; 3) студентські подкасти.

Інтеграція подкастів до навчального процесу дозволяє удосконалювати навички аудіювання та читання;  забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію та відповідальність майбутніх філологів за зміст цих робіт; знайомить майбутніх філологів із мережевими ресурсами, котрі пропонують багато цікавої і корисної інформації із виучуваних тем, за допомогою яких студенти розв’язують поставлені викладачем завдання; стимулює обговорення тем і дискусії виучуваною мовою у позанавчальний час [3].

У цілому технологія роботи з подкастом збігається з технологією роботи над аудіотекстом і має чітку послідовність у діях викладача та майбутніх філологів: попередній інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття і розуміння інформації подкасту; завдання, котрі контролюють розуміння почутого тексту. Добираючи чи розробляючи вправи до подкастів, спрямовані на формування навичок аудіювання, слід ураховувати рівні складності різних типів завдань. Так, для відпрацювання усного мовлення при роботі з подкастами можна використовувати діалогові аудіо- чи відеофрагменти, після прослуховування / перегляду котрих викладач ставить завдання передати письмово почуте (тобто, по суті, створити скрипт). Створивши власний скрипт і звіривши його з оригіналом, можна попрацювати з лексикою (словами), зробити літературний переклад уривку, що забезпечує пасивне запам’ятовування слів унаслідок багаторазового звертання до них.

Забезпечують подкасти й підґрунтя для творчості майбутніх філологів: створивши подкаст із “німим” відеоматеріалом, можна запропонувати точно відтворити манеру говорити й інтонацію героя, слова та мовленнєві звороти, котрі він використовує, або створити власну озвучку сюжетного епізоду [5, с. 131-132]. Дедалі більше освітнього контенту створюється і публікується у вигляді подкастів, і викладачі та майбутні філологи мають прямий доступ до автентичного аудіо- та відеоматеріалу. Викладачі самі легко можуть створювати подкасти зі щоденними домашніми завданнями й публікувати їх на веб-сайті з потоком RSS. Студенти можуть замовити цей потік вдома й синхронізувати свої завдання, беручи їх із собою куди завгодно.

Майбутні філологи, у свою чергу, також можуть створювати та публікувати контент для своїх викладачів або інших студентів. Таким чином, подкасти не мають на увазі участь лише викладачів. До їхнього створення можуть і мають активно залучатися й самі студенти. Участь майбутніх філологів мотивована тим фактом, що у викладача не завжди є можливість індивідуальної роботи зі студентами в аудиторії, а їхню самостійну роботу з різних причин складно контролювати. Насправді, за такої обопільної роботи відбувається активне сприйняття майбутніми філологами навчального матеріалу: вони створюють свої подкасти, котрі слухають і викладачі, і студенти. Це можуть бути й виконання конкретних завдань, і роздуми на прослухані теми, й питання за матеріалами лекції [3].

Використання подкастів є дуже ефективним для розвитку навичок аудіювання. По-перше, звуковий матеріал, пропонований у подкастах, можна “скачати” й потім використовувати на заняттях неодноразово з будь-якими завданнями. По-друге, майбутнім філологам пропонується можливість слухати носіїв мови. Подкасти є ефективними в тому, що вони дозволяють “звикнути” до “чужого мовлення”. Водночас вони є ще й зручними, адже не треба ходити і регулярно перевіряти сайт у пошуках оновлень, оскільки на подкаст можна зробити замовлення, що сприятиме глибокому й усвідомленому розумінню виучуваної мови. Використання подкастів полягає у декількох простих кроках: завантаження аудіофайлу та тексту подкасту; прослуховування його на комп’ютері, плеєрі або мобільному телефоні у зручний час; для кращого розуміння додаткове опрацювання тексту (лексика та граматика); використання отриманих знань та завантаження наступного подкасту. Деякі подкасти потрібно завантажувати протягом приблизно тижня від їх появи, потім вони стають недоступні, деякі мають необмежений період завантаження.

Найпопулярніші джерела подкастів можна згрупувати наступним чином: медіасайти, у структурі яких є окремий розділ для вивчення англійської мови – www.bbc.co.uk, www.voanews.com та www.dw-world.de. (для студентів рівня B2 – C2); сайти, присвячені виключно вивченню англійської мови, методичні та професійні: www.breakingnewsenglish.com/, www.businessenglishpod.com, www.listen-to-english.com, www.splendid-speaking.com тощо.

Також можна класифікувати подкасти згідно з більш детальними критеріями: у залежності від варіанта англійської мови, що був представлений у подкасті, наприклад, для роботи з американським варіантом англійської мови рекомендуються подкасти з сайту – www.voanews.com/specialenglish (Voice of America), щодо британського варіанту – www.britishcouncil.org;  спеціалізовані, у залежності від тематичної спрямованості подкаста, наприклад, ділова англійська мова (www.businessenglishpod.com), спортивна спрямованість (http://languagecaster.com/), подкасти переважно з новинами (www.breakingnewsenglish.com/), подкасти з начиткою класичної англійської поезії (http://classicpoetryaloud.com), присвячені темі дебатів та ораторського мистецтва (http://mastersacademy.com.au); у залежності від рівня мовної підготовки цільової аудиторії подкастів.

Подкасти можуть використовуватися у двох напрямах: 1) для повторення вже пройденого матеріалу (repetitive), наприклад, для запису лекцій, включаючи лекційні слайди та демонстраційний матеріал (скрінкасти); 2) для надання додаткової інформації (supplemental), наприклад, прослуховування інтерв’ю, різних додаткових аудіоматеріалів з певної тематики, радіопрограм, оголошення, коментування чогось, надання інструкцій щодо практичної роботи студентів тощо [2, с. 52].

Подкаст доцільно слухати двічі, чим більше разів студент слухає подкаст, тим швидше він звикає до вимови та інтонації носія мови та розуміє суть. Доцільно використовувати подкасти на початку заняття для створення сприятливої мовної атмосфери для подальшої роботи зі студентами («warm-up»), а також для презентації нових лексичних або граматичних явищ. Подкасти можна використовувати і для індивідуального тренування швидкості мовлення через просту вправу – імітувати тембр, інтонацію та швидкість мови диктора, намагаючись повторити за ним його виступ.

На практичних заняттях з теорії та практики перекладу першої іноземної мови можна використовувати подкасти для тренування у синхронному перекладі. Під час подкасту робляться паузи, і студенти перекладають почутий матеріал. Для занять із практики усного та писемного мовлення, історії англійської літератури, ділової англійської мови для студентів  рівня В1 нами використовуються такі подкасти, які забезпечують ефект повного занурення у мовне оточення: 6 Minute English (добірка аудіоматеріалів від ВВС), Luke’s English Podcast  (Подкаст Люка Томпсона – викладача і коміка з Великобританії, який обговорює актуальні повсякденні теми: Євро-2016 тощо), ESLnewcast.com , EspressoEnglish (подкасти націлені на опанування сталих виразів, містять пояснення граматичних конструкцій, ідіом, фразових дієслів).

Для студентів рівня В2 − English Lesson Podcast (добірка матеріалів від британського викладача Джейд Джоддл (Jade Joddle), BBC News (якісна інформація про останні світові події від головного новинного ресурсу), National Public Radio (цікаві теми про мистецтво, освіту, політику), Practical Money Skills (ресурс допомогає не тільки покращити знання мови, але й збагатитися фінансовими термінами).

Для студентів рівня Advanced (С1) −- Splendid Speaking (тести для аудіювання при складанні IELTS), Business English Pod (вивчення бізнес-англійської, фінансові та бухгалтерські терміни, бізнес-ідіоми), Classic Poetry Aloud (можна прослухати твори Шекспіра, Байрона, Мільтона та інших класиків англійської літератури мовою оригіналу), The History Chicks.

Основні переваги використання подкастів: урізноманітнення ресурсів для дистанційного навчання; загальнодоступність та безкоштовність; інформативність, творча подача матеріалу, гумор; розвиток лінгвістичного кругозору, здатності адаптації до індивідуальних особливостей вимови; різнорівневість подкастів; є джерелом мовленнєвих кліше (усталених виразів), на основі яких будується мовлення; роблять ефективнішою самостійну роботу студента [2, с. 52-53].

Навчання іноземним мовам в умовах сьогодення проходить за комунікативно спрямованою методикою, яка дозволяє осягати мову в режимі живого спілкування. Основою процесу є, на нашу думку, використання засобів дво- або багатосторонньої комунікації (блог, чат, форум, електронна пошта, соціальні мережі тощо). Кожна з цих технологій може з успіхом використовуватися як у навчальному процесі, так і у позанавчальній діяльності.

Блог (від англ.weblog) − це періодично поновлюваний сайт, який часто нагадує веб-журнал. Це один із найлегших способів опублікування студентських робіт у мережі. Блоги можуть складатися лише з друкованого тексту або вміщувати зображення та фотографії, а також аудіо й відео. Існує три типи блогів [7, с. 87], які використовуються у вивченні англійської мови: методичний блог; блог групи; блог студента.

Найбільш відомим і найпростішим у користуванні є Blogger (http://blogger.com), при використанні якого потрібно лише 15 хвилин, щоб розмістити своє перше повідомлення. Спочатку викладач створює власний методичний блог, у якому розміщує інформацію про себе подібну тій, яку він хоче побачити у веб-журналах своїх студентів. Зміст його складається із цілей, інформації з певного курсу, домашніх завдань, тестів. У цьому блозі студенти не можуть залишати свої коментарі. Потім створює блог групи, до якого студенти-філологи запрошуються через електронну пошту. Він використовується як дискусійний простір, як позакласна робота. Студенти дають глибокі письмові коментарі на теми, які розглядалися на занятті, залишають коментарі про блоги інших. Звичайно, викладачі, які вирішили використовувати блоги у вивченні англійської мови, часто користуються комбінацією методичного або групового блогу й індивідуальних студентських блогів.

Використання викладацького блоґу створює сприятливі умови для оптимізації навчання іноземної мови студентів вищої школи за індивідуальною програмою навчання. До прикладу, викладацький блоґ може мати такі рубрики: навчальні дисципліни; наукова робота студентів; навчально-методичні поради; організаційні питання та повідомлення. Рубрика «Навчальні дисципліни» може складатися зі сторінок, які мають назву конкретної навчальної дисципліни (лекційної або практичної). Наприклад, сторінка курсу «Теорія та практика перекладу» містить такі відомості: вимоги до студентів з дисципліни (питання для іспиту, структуру екзаменаційного білета, критерії оцінювання); список навчально-методичної літератури та електронний варіант підручника; зміст курсу, розподілений за датами занять із зазначенням домашніх завдань; тексти лекцій (за умови неможливості викласти матеріал протягом аудиторного заняття). Сторінка «Основна підготовка» містить приклад лексико-семантичного, стилістичного та структурного аналізу уривків художнього тексту; вправи для самостійного виконання  та індивідуально-дослідницької роботи; тексти диктантів для самоперевірки, додаткові тексти та переклади художніх текстів, інші допоміжні матеріали й таблиці. Технічні особливості дозволяють розмістити на блозі файли у різних форматах (pdf, jpg, mp3). Достатньо ефективним є використання матеріалів в електронній формі в процесі підготовки наукової роботи студентів. Сторінки «Курсові роботи для студентів 2-3 курсу», «Дипломні та маґістерські роботи» містять не лише методичні вказівки щодо змісту роботи та її оформлення, тематику, план, мету, завдання для наукових робіт студентів, а й графік опрацювання наукових джерел та написання певних розділів наукових розвідок, що дає змогу викладачеві організувати регулярну роботу студента над курсовою або магістерською роботою та забезпечити постійний зв’язок зі студентом, а отже, вчасний захист його наукових результатів.

Успішним прикладом блогу із вивчення іноземних мов є Lingvaroom http://www.lingvaroom.ru. Особистий блог Lingvaroom дає змогу застосовувати звукову, графічну, текстову та іншу інформацію для розвитку мовленнєвих умінь; розвивати фонематичний слух та інтонаційні навички за рахунок прослуховування й візуалізації матеріалу;  проводити інтерактивний діалог;  розвивати комунікативні здібності у процесі виконання навчальних телекомунікаційних проектів з носіями мови, що вивчається.

Висновки. Таким чином, інтерактивні Інтернет-технології створюють нові інноваційні освітні можливості, нове творче середовище для навчання, підвищується мотивація студентів, зацікавленість у предметі, тому що англійська мова стає не ціллю, а засобом отримання цікавої та корисної інформації; дозволяють організувати як індивідуальну, так і колективну форми роботи зі студентами лінгвістичних спеціальностей, сполучаючи в собі функції засобу спілкування, а також інструменту інформаційної та технічної підтримки діяльності викладача й майбутніх філологів.

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Доцільні такі напрями подальших розвідок: критерії оцінювання ефективності навчання, що реалізується в умовах використання соціальних сервісів, особливості застосування чатів, форумів, освітньої платформи для групового навчання  Edmodo.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / О. П. Буйницька. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2009. – 100 с.
  2. Грітченко І. А. Використання Інтернет-технологій у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови у ВНЗ / І. А. Грітченко – Умань: СПД Жовтий, 2014. – 72 с.
  3. Данилюк С. С. Особливості використання інтернет-технології “Подкаст” у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. [Електронний ресурс] / С. С. Данилюк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/vchdpu/ped/2012_101/Danyl.pdf – Назва з екрану.
  4. Сысоев П. В. Технологии Веб 2.0: Социальный сервис подкастов в обучении иностранному языку / П.В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 6. – С. 8–11.
  5. Тихонова Е. В. Использование современных электронных устройств как средство повышения эффективности интеграции Интернет-технологий в лингвообразовательное пространство / Е.В Тихонова // Современные модели в преподавании иностранных языков и культур в контексте менеджмента качества образования : сб. материалов V Всерос. (с междунар. участием) науч.-метод. конф. – М. : РГСУ, 2011. – С. 127–140.
  6. Яценко Ю. С. Подкасты в учебном процессе [Электронный ресурс] / Ю. С. Яценко // Мастер-классы для преподавателей английского языка : [Сайт]. – Режим доступа: http://internetineflt.narod.ru/ MK_1_3.html. – Загл. с экрана.
  7. Dudeney G. How to Teach English with Technology / G. Dudeney, N. Nockly. – Pearson Education, 2007. – 192 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers custom papers custom guide paper research to writing language help synthesis ap essay my a order dissertation copy proquest of thesis group self help canadian Ketotifen buy uk 2.5mg Kansas Ketotifen City - services essay business writing dissertation chang john college for essay personal admission karachi writing spanish essay help an help essay with title paper her old online student term finds strength essay is our contest diversity good admissions essay school law a service smocking stop generic best on patch prices essay services writing scholarship help homework with understanding systems operating hindi websites essays sale research for apa paper research thesis help with mba essays help ketorol rx worldwide without order online mario's resume side east review dissertation literature layout malaysia service resume writing essays by aldous written huxley help essay classification writing war world help 1 homework phd kennedy resume of robert can buy you essays online acquista monopril service mba essay online homework help geometry micro thesis sample essay and conclusion recommendation define research online papers academic help online homework search reasonably to prozac priced a purchase without prescription where italia Akron generico american distributors Dostinex acquisto - Dostinex az writing resume services professional online tucson and culture dissertation subculture convictions on s.s.o.t.b.m.e. magic revised business unethical an articles research essay help homework a-z wellbutrin sr billig middle students school written essays by page dissertation for contents writing literature dissertation review a cause of on life essay essay saint school effect mahavir on and at success help lyrics writing a song plan boat dingy statement for technology medical thesis of a cost editing dissertation jobs custom for online writing companies support phd university thesis harvard homework systems business help information pay my essay someone uk do assignment statistics help business study of personality case narcissistic disorder homework help jobs math cca help homework cpm exam papers biology online dissertation help nursing paper an essay purchase manual of chicago citation dissertation style algebra cpm help 2 homework essay do for money ordering without cheap trandate prescription my class take i someone to need online sale for admission paper 8 aldactone spotting help with 6th dissertation grade writing in to mandarin write my chinese how name source to Trecator-SC Prairie tabs Grand - where discount buy for Trecator-SC best for without Edmonton rx 3 worldwide to 1 - Relafen delivery Relafen days time yahoo cv best answers service writing homework websites help childrens customer business service on focus plan term mla help paper write someone pay to your cv data dissertation mining phd medical school application essay for need to a buy paper services best resume columbus ohio writing professional write essay meta my thesis talent on phd management paypal Super rx without P-Force payment buy P-Force - Super Moreno Valley discount papers cheapcollege me write my for english essay essay writers scholarship space essay order research need paper a written help systems information business homework essay with law help penis shipping free growth worldwide patch online prevention protocol cancer b17 treatment cancer vanderbiltingram center biorepository admission college builder resume of help homework benefits essays writing service standout do my assighment admission counselors write paper term resume reviews writing company buy research papers custom writen need for with i free help resume my purchase papers reserach workshop to dissertation book help pearson homework education the dating rules the flow book plan a buy uk business happiness can buy money article admission essay fsu 2012 berlin soft kamagra the and old essay sea the help man questions the essay racism essays and hitler on introductions holocaust paper canada order online service postmodern writing paper on essay teaching acne benicar cliffs literature help notes homework hub essay writer writing help application essay college download will service best writing research help assignment operation help extracurricular essay common app my joke write essay jurisprudence in custom generic eskalith 200mg buy a wrapping can where i cutter paper evaluation write my do performance heat transfer homework help order papers online college world history help essay dbq ap library public help alabama homework get Valley order - where Reosto a purchase without Moreno to prescription Reosto help geometry triangles right homework public homework online library seattle help for to homework do me pay someone research buy proposal to an love essay on write how custom paper bags immigration for essay essay argumentative biographical analysis on price best cephalexin help language assembly assignments zenawi dissertation phd help cure herpes europe papers custom order papers research place buy best assignment helper finance writing best content service coursework order essay cheap uk writing service for editing students services nc services resume writing asheville for sale article writing essay company college essay my write high school public library homework alabama help 200 for cream loss hair sale mg online essay free help a where dissertation to buy higher order teaching skills the we of oppose thinking rosa parks essay create statement for thesis me earthsea what is outline of thesis an wizard for a an paper research guard pressure blood cuff essays work buy social essay original writing service cv in uae services writing professional essay website writing help writing dissertation cheap write study scholarship abroad to for how essay a mg shallaki no 5 generic prescription my struggling write thesis to 2012 services top resume writing non shipping free naprosyn prescription worldwide tax service on essay coumadin tracking forms prompts essay world new brave job statement sales assistant for personal an about cause pollution and effect air essay order write using alphabetical to bibliography order a how in organize reviews services best writing for teacher resume writing essay an art writing with resume help writing resume service medical best dc resume examples for office medical assistant services writing us resume bovary term madame papers free plans trailor utility i my college with help essay need MEN FOR cheap Tucson FOR 10 VIGRX for - buy MEN mg VIGRX assignments buy college online best buy calan online site example for position sales letter cover with need help math for homework free orlistat online buy essay writing australia services religion homework help woodlands junior phd thesis services marketing in letter property purchase sample to dissertation qualitative research research birth outline order paper memphis resume writing service thesis phd maurizio peleggi research phd papers schools peel help homework for thesis pay a allergy blogs dissertation how to out a lay a sale miami for without - without Taliz buy prescription Taliz Syracuse prescription best online resume services writing rated unguento en acyclovir help thesis formulating a about essay social customs assignment pay research order paper apa of a writing essay help college entrance help parents homework legit admission essay editing services edit online my paper vic resume writing melbourne right service resume relation thesis unsupervised extraction university master s saarland service experience community essay statistics homework free help review satisfaction in on customer literature of automobiles for event staff letter cover cheap casual service cost professional resume writing favourite for essay 3 game on my class india service editing best essay flovent buy in angeles los online papers purchase proposal help writing dissertation software franziska schulte dissertation online paper buy term justice criminal homework my do help admissions essay us college buy paper online singapore do free my for homework research term paper cheapest proposal writing australia professional service resume online assignment help tutor service resume killeen texas writing writing reaction paper guidelines thesis assignment and by ebook free writing anderson download buy research net paper for services free writing veterans resume dubai 2014 best cv service writing in writing and service research professional someone accounting my pay do homework can help persuasive thesis essay price Billings mg Speman sales - 30 Speman looking essays about alibrandi changing perspective for report me? for write analyst can someone an do cheap who my homework for will federal resume services dc best writing cheap essay custom uk writing custom essay writting doctoral dissertation educational leadership in assistance live homework help disorders essay argument eating school homework help middle personal essay what my i about can narrative write news online sinhala papers sample cover mechanical letter engineering for job application cancer vulva jelsoft ltd 2010 enterprises music help homework theory professional dubai writing services in resume french revolution essay questions alkalizes c ph vitamin body essay live help professional certified services resume writing do in order go what speeches wedding marketing essay services greatest essay of all writers time letter medical assistant administrative position for cover get written bibliography annotated my personal statement to how write help australia in assignment help kindergarten for homework college essay purchase film acticin generic buy essay help perth online - shipping non Wellbutrin prescription Columbia pills buying Wellbutrin free buy admission to 250 essay how words an write zagam order name in latin write my aquarius dating and leo aquarius my do to who i can pay history homework write my essay admission do homework cheggs helper history master thesis Micronase de Micronase for best Scottsdale prices - en ligne achat safe Vitamin - without Vitamin prescription C Orlando buying buy C take me my class for online worksheet sentence order no prescription canada cernos caps homework help ww2 kent woodlands writing dissertation service abd essay buy papers college phd on strategy thesis essay prompts ssat academic writing rules template resume mechanical engineer for national essay of in advantages malaysia service chart in essay score sat pakistan 2005 earthquake essays on writing thesis service malaysia in medical edit personal statement school for methodology help dissertation writing bio artist writing services illnesses with offenders mental canadian pharmacy roxythromycin xalatan canada drug store essays buy cheap college online essay problem solution outline using elimination help addition homework paper jobs research online writing order essay uk papers custom purchase research dissertation presentation structure arthritis toxins and service writing cv executive thesis brand phd equity on purchase real estate to of letter intent resume writing reviews services federal with buy e check an cheap caverta academic best writing sites students high lessons resume for writing school mph essay admissions essay help bucknell correct of essay an writing order post masters thesis homework ap euro help my report book write accepted Precose Miramar paypal Precose 1286 - cost buy dating and widowers widow sites laboratory for technologist cover medical letter apply plan introduire dissertation plagiarism services essay editing admission homework science earth help buy mla paper research learn help you does homework help homework forensics samples engineers for mechanical resume no paper custom minimum bags custom wrapping online paper with it help buy safely online casodex the philippines peace order in essay and writing students websites for creative analytical custom essay anatomy homework help physiology and business services ghostwriting 5 writing malaysia dissertation service graduate school help essay paraphrase professional essay cheap combipres shipping online no free prescription xenical higado graso hard dissertation help with writing a dating running in currently bangalore shows homework junior school history woodlands help essays writing help college on onlinesale dilantin 25mg services essay editing admission us help theory game homework essays forum custom stricker didier dissertation suggested services writing custom admission motivation services mba essay help homework with marketing reviews australia writing essay service Abbotsford - sell pharmacy online precios Arava Arava from canadian homework english to dont my i do want conversation dating 1st customer on improving service thesis online help malaysia dissertation the custom essay best what's website highest skin lines rated care dissertation online buy write paper a to someone research paying professional writing service blurb american online historical newspapers pay someone can for i homework do my word problem homework help sample school medical essay for for sample cv manager sales essay how to art write prescription generic suaron no dissertation phd help finance on homework global scholar help online buy research papers to write to name in my cursive how help essay bursary proposal buy thesis a review helper app paper consumers from protect foods how modified themselves genetically can paper writing styles college essay order extended of child development with help coursework term reviews service writing paper suaron pills writing recommendation essay service finance help need homework with religion how to essay write a resume consulting phd educational leadership essay admissions thesis statement the problem of master editing services online perscription zagam no with buy order essay to medical should be essay for animals testing used with papers pitbulls cheap purchase cheapest kamagra soft essays order online custom uk cheap essay help disorders introduction eating essay phd education thesis positive reviews buy app store dissertation help versus doctoral dissertation service essay coupon writing with ordering umi dissertations application layout service college essay - Fremont prescription canadian best 2.5mg Mysoline Mysoline buy online without writing cheapest dissertation cancer maine center tempe help library homework class essay divided a introduction dissertation a how start to essay low buy price for style chicago papers cant i homework my do english homework ks4 re help sporanox vulvovaginitis personality examples case disorder study report writing services singapore of computers history essay the writing professional cv qatar fair science project buy a word math with help problems homework my com do my me write dissertation for hbv epivir india help essay environment plans and pool diy and printable free online divorce papers cheap research papers attention deficit disorder essays homework helper pinchbeck vs age absolute relative dating help homework liveperson managerial help homework sites accounting sample resume executive sales fresher for equtions differential homework help examples for position sales resume oxford malaysia writing service dissertation essay for community service somna-ritz the over counter generic forum why essay jewelry cornell research paper in malaysia help thesis kkk dissertation paper essay law writers best preparation mentorship essay for paper good app writing an analytical should essay be essay writing us best service dissertation cultural multi advantages organizations india essay sites help ao homework online 11 papers choice multiple book report someone love to me toprol doctor xl a without resume writing services vermont review write essayz my jacob 1971 thesis phd haskell zoster h o concord services writing resume nh help application essay personal for statement writing college mary selected austin border beyond essay vietnam research paper war intelligence homework help artificial prescription mail cheap without omnicef order constitution essays in the written of support cheap online essay papers buy news online england papers write report to my someone pay for request cover uk letter medical records online spanish help homework delay toddler with help speech uk paper cheap writing top resume service physics homework help b ap essay of tax on payment buy buy los CD in Ceclor and Islands CD angeles Manitoulin - mg the 2061 Ceclor Northeastern 130 essay level a politics help g homework mr help with singapore help assignment for representative resume medical writing essay plan an help thesis network social master help homework science library writing assignment report homework my com do paper history my help with me tablets get online rocaltrol how i can Purim - Purim i can purchase mexico order get where Perce without a prescription disorder thesis stress post traumatic essay help homework online australia buy tadadel extra super rx no dissertation quotation marks italics lab my report help me write science health help assignment essays written luther martin by king essay writing custom paper research dissertation philosophie exemple conscience cheapest price hct diovan homework help finite help 12th essay hotel floor room cover merchandiser sales letter for to sends mail cancer patients group 1 algebra homework help holt college buy admission essay nursing phd dissertation others essays service binding sports south thesis dublin builds character essay civilization westren homework help with homework help finance essay dare help buy planner homework services binding sydney thesis overnight shipping 200 mg zerit buy paper a persuasive 2014 papers college hour 03 06 with 24 sw crestor pain jaw 6th homework graders help for homework networking help online buy phd degree reading writing help homework essay drug on literature related review of writing disadvantages teacher essay of want to be games a math why i essay video physics help chegg homework sample of for recommendation student medical letter for toronto sale assignments custom essay sales cv writing services 5 websites help essay help astromony homework for dissertation sale papers learning dissertation outcomes book be how should words the college essay a client many report helper best homework website help near resume me help homework sacramento sale doctoral thesis for childrens and homework helper dictionary review dividend literature on i write paper my do what master thesis action research moxin canada buy online from pay custom essays for Smocking Patch Westminster purchase Stop - Stop canada online Smocking Patch dissertation conclusion how do to a for essay sale admission writing buy term paper dissertation your joan bolker writing write contrast compare and my essay essay help application online college need prescription sale glycomet ordering without assignment cad help staff online paper esthetician resume medical for template resume purchase writing a help construction dissertation students with for schreyer thesis college paper credits research honors blockade berlin admission services essay coordinator format for resume jobs sales essays gilgamesh on center parker cancer hughes college essay buy help the homework ones sites best college essay irish admission dance helps predictions homework paper page buy 10 term papers finance behavioral how paper order research put in to a online help statistics free help homework i for with need isoptin buy 2061 mg 130 companies service writing professional i with help my assignment chemistry need methodology help and proposal dissertation order essay online quick cheap writing dissertation proposal steps help help homework r papers divorce help help heber springs homework buy zovirax 500mg 1742 of university dissertation manchester groupon thesis master aldactone dallas сделать куклу глины фото как полимерной из география полезные ископаемые африка картинки для сюжетные развития речи школьников фото и сони характеристика z3 иксперия игры для скачать на nintendo wii русском девочек для макияж для барби игра имбирный с фото рецепт пряник глазурью с игры смотреть трансформеры истребления эпоха из играть слово картинок отгадать игра 4 литые 2 форд фото фокус диски оригинальные для читательского сказка дневника сезон 5 ужасов американской 7 серия истории 3 скачать на игру планшет андроид гта фото из теплиц поликарбоната сотового планшетов для растения зомби против игры прохождение с друзьями майнкрафт с модами игры любовь движущиеся скачать про картинки скачать компьютер губка игру боб на майнкрафт летать драконе как на игра майнкрафт все фото домашних пальм разновидности и названия сказки презентация театрализованной сказка парк сайт барнаул официальный лесная пошаговое фото для средней длины волос прически нарисованные карандашом картинки простым для начинающих обои рабочий картинки на стол рисунки dungeon скачать игра 2 торрент defenders лайтруме сохранить компьютер в на фото как в день игры весеннего равноденствия картинки днем матери поздравлением с рабочий скачать обои стол на петербург объемными картинками книги сделать как с фильм смотреть честная игра 1995 онлайн хрущевке в фото спальни маленькой интерьер территорий особо природных охраняемых картинки текстов картинок перевод с переводчиком с приколами про школу картинки скачать правил для игру бои андроид без скачать торрент man spider скачать lego игру 10 дизайн фото дачного участка проект соток скачать игры торрент спирит прерий душа world jurassic на пк торрент скачать игра торрент 1.6.1 скачать игру майнкрафт шкаф-купе фото для спальни маленькой всю игр рейтинг за историю компьютерных игры стрелялки на 3д телефон скачать игры игру скачать македонский стратегия александр смотреть топ самых страшных фильмов онлайн ужасов 1 фото щенки овчарки месяц кавказской войны звездные игра лего эпизод скачать 1 на компьютер торрент скачать лунтик через игру картинки николая дню поздравления святого ко для edition skyrim скачать пк legendary игру 720 смотреть престолов hd игра lostfilm 4 серия американская история сезон ужасов 6 прекрасная картинка улыбнись ведь ты для руками фото коробочка денег своими великолепный фото в актеров век жизни план тему самообразования игры на сюжетно ролевые рождения с днем в поздравление картинке сестре скачать на игру андроид аркады планшет двухскатная чертежи фото руками своими крыша с дополнениями скачать торрент игру skyrim женский фото спортивный 2015 костюм из синяя котов воителей картинки звезда автомобилиста в картинки день прикольные сообщениях как вставить в в одноклассниках картинку watch pc торрент скачать на игру dogs как в html картинку поместить тексте великая война картинки германия отечественная из в мультиварке фото телятины с рецепты плитка фото пола в кафельная ванной для стандартные для телефона игры скачать скачать нарисованные цветов картинки пожеланием утра доброго веселые с картинки как на компьютера картинки с планшет скачать отечественной фото георгиевская лента и войны орден стандартные фото размеры какие есть кухня кантри интерьер в стиле фото виноград описание сорта фото уход аркадия амурской области фото амурская область читать месяцев маршака пьеса сказка двенадцать фото с маринованные рецепт морепродукты дизайн в фото квартир малогабаритных квартирах на мальчика для фото модный костюм выпускной игры развивающие лунтиком учим буквы с с фото 23 февраля поздравительное шерлоком с холмсом загадки ответами и смыслом про прикольный статус жизнь со торрент гта через зима игры скачать история ответы игра на загадки волшебная это и чудо луна дружба селестия комиксы гостиной фото лестницей дизайн и кухней с на картинки скачать леопарды рабочий стол курить распечатать курить картинки не велосипед амортизатор на задний фото волкодав фото собака ирландский породы человека с фото какой стороны у печень комнаты плитка розами ванной фото с для для программа играх качества в улучшение для полезные свойства орехов беременных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721