ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ “LINGUA.SKILLS” ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 371.315(045)

І. М. Аніщенко,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ “LINGUA.SKILLS” ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В статті розглядається поняття «змішане навчання» і його основні компоненти. Аналізуються переваги і недоліки моделі технології змішаного навчання в процесі викладання іноземної мови, обґрунтовується  її ефективність  в умовах сучасної освіти. Автор досліджує досвід використання електронної навчальної платформи LingvaSkills на заняттях з англійської мови в педагогічному вищому навчальному закладі.

Ключові слова: змішане навчання, самостійне навчання, стаціонарне навчання, спільне навчання, електронна навчальна платформа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫLINGUA.SKILLS ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье рассматривается понятие «смешанное обучение» и его основные копоненты. Анализируются преимущества и недостатки модели технологии смешанного обучения в процессе преподавания иностранного языка, доказывается её эффективность в условиях современного образования. Автор исследует опыт использования електронной обучающей платформы LingvaSkills на занятиях английского языка в педагогическом высшем учебном заведении.

Ключевые слова: смешанное обучение, самостоятельное обучение, онлайн-обучение, очное обучение, общее обучение, електронная обучающая платформа.

USING OF THE E-LEARNING SYSTEM “LINGUA.SKILLS” IN  ENGLISH LANGUAGE TEACHING ON THE BASIS OF THE BLENDED LEARNING AT PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article deals with the problem of using e-learning platform LingvaSkills while teaching English language on the basis of the blended learning approach in Pedagogical Higher Educational Institution. Different definitions of the notion “blended learning” have been analyzed. The advantages and disadvantages of teaching English under the conditions of blended learning have been determined. The author considers blended learning as a combination of traditional and innovative technologies of electronic, distance and mobile learning, combining advantages of each one. There are such components of blended learning model while teaching foreign language: face to face classrooms, self-study learning, and online collaborative learning.  The article also deals with the analyses of the experience of e-learning platform LingvaSkills using. The author states that the full use of LingvaSkills allows diversifying forms of training, as well as multivariate representation of information, individualizing instruction, and intensifying the activities of students during the training. It provides interactive learning, revision of material and effective independent work of students. LingvaSkills is a free and open-source software learning system. It is based on pedagogical principles, and used for blended learning, distance education, flipped classroom and other e-learning projects at universities. So the article is really topical because of the lack of researches and special scientific works in the field of information and communication technology in education.

Key words: blended learning, individual study, face to face classrooms, selfstudy learning, online collaborative learning, e-learning system.

Нові напрямки та умови українського сьогодення, а також взяті урядом зобов’язання щодо приєднання України до Євросоюзу зумовили необхідність задоволення нових освітніх потреб. Істотні зміни в системі навчання в Україні пов’язані з посиленням інтеграційних процесів у світовому співтоваристві, інтенсивним розвитком інформаційних технологій, розвитком процесу глобалізації інформаційного простору. З розвитком потреб суспільства змінились акценти методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі – з читання та перекладу літератури за фахом на комплексне вміння реалізовувати іншомовну комунікацію професійного спрямування. Поряд із цим особливого значення набувають інформаційні технології та змішане навчання, які відкривають нові потенції для оптимального розвитку умінь і навичок здійснення комунікації іноземною мовою. Сутність тенденції полягає в концепції змішаного навчання. Під змішаним навчанням іноземній мові ми розуміємо комбіновану систему професійно орієнтованого іншомовного навчання, яка передбачає активну комунікацію між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедійних засобів [1, с.4]. Ця форма навчання відображає раціоналізацію та демократичний підхід щодо свободи вибору місця, часу, темпу оволодіння професійно орієнтованою компетентністю у продуктивних видах іншомовної мовленнєвої діяльності.

Впровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес вищого навчального закладу змінили діяльність як студентів, так і викладачів. На сьогодні усі учасники освітнього процесу можуть застосовувати сервіси мережі Інтернет – електронну пошту, електронні бібліотеки, форуми, чати та інші засоби взаємодії; створювати віртуальні класи (Whiteboard, вебтур, вебінар), освітні сайти, портали, системи порталів та ін.; використовувати соціальні Інтернет-сервіси – соціальні мережі, соціальні пошукові системи, блоги, закладки, мережні програмні засоби – карти знань (mind map), засоби створення презентацій (MS PowerPoint, Google Presentations, Prezi.com, SlideRocket, тощо), додатки Google (Gmail, YouTube, Talk) та ін. [3, с.96].

Дедалі частіше навчальні заклади використовують в роботі системні платформи змішаного навчання. Більшість ВНЗ України зупинили свій вибір на безкоштовних навчальних платформах (ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, Open ACS, Sakai та ін.). Проте питанню  запровадження методу змішаного навчання англійській мові у вітчизняних навчальних закладах із застосуванням онлайн платформи вивчення іноземної мови LingvaSkills приділено недостатньо уваги.

Метою статті є визначення можливостей використання електронної навчальної платформи LingvaSkills при змішаному навчанні іноземної мови в педагогічному вищому навчальному закладі.

Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених дозволяє зробити висновок, що існує низка наукових досліджень, які сприяють модернізації процесу професійно орієнтованого комунікативного навчання і проводяться за такими напрямами: інноваційні підходи до вивчення іноземної мови у підготовці фахівців (О. Авксентьєва, Т. Ваколюк, О. Письменна, О. Плотнікова, О. Пометун, Л. Рабійчук, Л. Черноватий); проблеми використання інформаційних технологій і електронних освітніх ресурсів у вищій школі (В. Ю. Биков, А. М. Гуржій,  М. І. Жалдак, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, А. Ф. Манако, Н. В. Морзе, С. О. Сисоєва,  О. В. Співаковський, О. М. Спірін); проблеми змішаного навчання, e-learning (А. Андрєєв, В. Биков, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер); організація аудиторної та самостійної роботи студентів з іноземної мови (О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гез, І. Задорожна, Н. Маєр, О. Тарнопільський, L. Dam. E. Macaro); методичні принципи навчання іноземної мови із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (О. Мацюк, А. Янковець, Л. Морська та ін.).

Беручи до уваги науковий доробок зазначених вище авторів, ми розглядаємо змішане навчання іноземній мові як органічне поєднання традиційного навчання з інноваційними технологіями електронного, дистанційного і мобільного навчання при оптимальному поєднанні сильних сторін і переваг кожного з них [7, с.12]. Запропоноване визначення дає можливість назвати наступні компоненти моделі змішаного навчання іноземній мові професійного спрямування у вищому навчальному закладі:

 • очне навчання (face to face classrooms), що являє собою традиційний формат аудиторних занять;
 • самостійне навчання (self-study learning) – самостійна робота студентів: пошук, вивчення, аналіз матеріалів відповідно до складеного викладачем плану
 • спільне навчання (online collaborative learning), при якому студенти і викладач працюють з використанням онлайн технологій.

Механізм реалізації концепції змішаного навчання передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію. До переваг застосування змішаного підходу у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя відносимо:

– продуктивність процесу навчання – забезпечується можливість навчання у будь-який час, з будь-якого місця;

– гнучкість, асинхронний режим роботи – можливість навчатися як у зручний для студента час, так і в потрібному для нього темпі, пристосованість до індивідуальних потреб та особливостей студентів;

– інноваційність – розробка та впровадження продуктивних методів навчання (“кейс” – технології, проектний метод, дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих групах, ділові ігри та навчання у телекомунікаційних проектах та ін.);

– інтерактивність – забезпечується за рахунок різноманітності типів контенту;

– швидкість – одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача;

– розробка індивідуальної траєкторії кожним, хто навчається;

– легкість в організації повторення вивченого матеріалу;

– здійснення системи контролю та самоконтролю;

– самоосвіта і саморозвиток.

Разом з тим, під час організації навчального процесу з вивчення іноземної мови майбутніми педагогами за моделлю змішаного навчання варто враховувати можливі труднощі, а саме:

– необхідність оснащення вищих навчальних закладів достатньою кількістю комп’ютерів та оновлення програмного забезпечення;

– наявність технічних проблем;

– рівень комп’ютерної грамотності як у студентів, так і у викладачів;

– значні затрати часу на підготовку до занять із використанням інноваційних технологій;

– визначення оптимального місця інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі [8, с.37].

Змішане навчання (blended learning) дозволяє використовувати накопичений позитивний досвід здійснення класичного навчання, доповнюючи його сучасними технологічними інноваціями. Адже дозволяє оптимізувати часові затрати викладача і підвищити ефективність процесу навчання вцілому. Студент стає більш активним учасником навчального процесу, що здатний вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи із власних потреб [5, с.75].

Засобами досягнення навчальних цілей за методикою змішаного навчання є два типи навчальних платформ:

 • зовнішні платформи, змістове наповнення яких індивідуально розробляє навчальна інституція, з урахуванням з мети навчання та аналізу потреб студентів (наприклад, Moodle, Web Course Tools);
 • внутрішні платформи, що відображають зміст уже розроблених навчальних курсів (наприклад, Mackmillan English Campus, CALL) [4, с.160].

Наш вибір дистанційного середовища LingvaSkills в якості засобу для формування іншомовної граматичної компетентності студентів пояснюється тим, що це є український національний інтелектуальний продукт, безкоштовна інноваційна онлайн-система, яка дозволяє якісно та професійно вивчати англійську мову у відповідності до міжнародних стандартів знання мови.  Система  є проста і зручна у використанні, незалежна, оскільки не потребує постійного адміністрування або підтримки з боку технічого відділу, а також не вимагає специфічних знань у сфері комп’ютерних технологій або програмуванні.

Разом з тим, LingvaSkills  відповідає визначеним критеріям до навчальних платформ, таким як надійність в експлуатації, модульність, безпечність, сумісність. В цій системі встановлюються такі ролі: студент переймає роль активного суб’єкта, що самостійно набуває знань, формує свою власну систему вмінь та навичок, звісно за допомогою певних джерел, а роль викладача у цій схемі зводиться до мотивування та підтримки тих, хто навчається, підготовки інформаційних джерел, що використовуються при самостійному вивченні тощо. Найефективнішим вважається інтерактивне навчання, яке набувається в співпраці всіх суб’єктів пізнавального середовища, що передбачає обов’язковий обмін набутими досвідом та думками [6, с. 78].

Також на базі даної платформи розроблена концепція змішаного навчання, яка допомагає навчати студентів граматиці англійської мови в онлайн, а під час аудиторних занять відпрацьовувати комунікативні навички. Використовуючи платформу LingvaSkills у навчальному процесі, студент може в будь-який час переглядати необхідний граматичний матеріал в режимі онлайн, самостійно опрацьовувати використання граматичних конструкцій англійської мови (150 уроків до кожного рівня), виконувати необхідні завдання (3 різновиди вправ, включаючи аудіювання); виправляти помилки, повторювати пройдений матеріал, перевіряти свої знання, проходити тестування.  Викладач має можливість через свій «особистий кабінет» відстежувати виконання студентом завдань та характер помилок, що дає змогу коригувати аудиторну роботу. Такий підхід значно скорочує час викладача на відпрацювання граматичних структур під час аудиторної роботи, а також економить час на перевірку завдань самостійної роботи студента.

Оскільки платформа LingvaSkills пропонує лише граматичні завдання відповідно до міжнародних стандартів знання мови рівнів  А1, А2, В1, це дещо звужує контингент студентів, оскільки дозволяє використовувати її як засіб розвитку іншомовної граматичної компетентності студентів немовних спеціальностей вищого навчального закладу. Однак,  використання окремих уроків може використовуватись в якості індивідуальних завдань і для майбутніх фахівців з іноземної філології. Система LingvaSkills може бути використана для розробки дистанційної форми підтримки стаціонарного навчання при вивченні англійської мови.

Переваги навчання за допомогою електронних систем не підлягають сумніву. Ні для кого не секрет, що студенти часто ставляться безвідповідально до результатів своєї навчальної діяльності, зловживають списуванням під час письмових контрольних робіт, користуються підказками тощо. Але в умовах використання електронних навчальних систем таке ставлення до навчання стає неможливим завдяки проведенню електронних тестів і контрольних робіт, які передбачають самостійне виконання всіх завдань протягом обмеженого часу [3, с.100].

Завдяки зручній платформі LingvaSkills пропонується:

 • гнучкий графік занять, доступність навчання в будь-який час (кожен студент сам обирає коли виконувати вправи);
 • студент отримує доступ до комплекту необхідних навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді;
 • зворотній зв’язок (цілодобовий контакт із користувачами завдяки онлайн чату);
 • збільшується творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації.

Зазначимо, що поєднання електронного середовища з денним навчальним процесом має позитивні наслідки. У такий спосіб можливо ефективно узгодити, спланувати і скоригувати самостійну діяльність студентів. Однією з об‘єктивних передумов такого навчання у вищому навчальному закладі є скорочення кількості аудиторних годин та збільшення годин, що відводяться на самостійну позааудиторну роботу студентів. Таким чином, роль викладача у навчальному процесі, як провідного джерела інформації, поступово втрачає свою релевантність і перебудовується в опцію організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи майбутнього фахівця.

Отже, використання системи LingvaSkills для вивчення іноземної мови є продуктивним і ефективним нововведенням, оскільки  робить навчання більш ефективним, дозволяє розширити можливості отримання знань, сприяє підвищенню мотивації навчання, стимулює самоосвіту, підвищує результативність й інформативність освіти. Інформаційні ресурси такого типу є невичерпними та потребують подальшого освоєння як викладачем, так і студентами.

Слід також наголосити, що вагомість роботи зі створення системи LingvaSkills особливо зростає в умовах інтеграції України в Європейську спільноту держав та долучення української освіти до Болонського процесу. Нагадаємо, що  LingvaSkills є українським національним інтелектуальним продуктом. Це дає підстави зробити висновок про перспективність обраної теми та розглядати створення власної національної навчальної системи конкретним кроком у реалізації завдань із реформування сучасної освіти в Україні.

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в дослідженні особливостей приросту якісних показників рівня володіння англійською мовою за умов змішаного навчання іноземній мові з використанням онлайн платформи LingvaSkills.

Література:

 1. Габова М. А. Мастер-клас «Образовательный сайт: технология создания и использования» / М. А. Габова // Електронний ресурс з режимом доступу http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/науковий редактор українського видання доктор пед.наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.:Ленвіт,2003. – 273 с. 3. Закон України «Про вищу освіту» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Коваль Т. І. Реалізація технологій дистанційного навчання іноземних мов з використанням навчального середовища Мoodle / Т. І. Коваль, О. А. Щербина // Методика навчання іноземних мов майбутніх фахівців. – 2011. – Вип. 21., Ч. 6. – 2001. – С. 94-104.
 4. Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей/ Н.О. Микитенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка . – 2011. – No 2. – С.157-166.
 5. Рашевська Н. В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема / Н. В. Рашевська // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки” – Черкаси: ЧНУ, 2010. – Вип. 191. – С. 89 – 96.
 6. Томіліна А. О. Використання системи електронного навчання Moodle при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2011. – Вип. 32. – 2011. – C. 75-80.
 7. Чередніченко Г.А.Інноваційні технології у методиці викладання іноземних мов / Г.А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  К.: НУХТ, 2015 р. – С.10-14
 8. Arbaugh, J. B. A review of research on online and blended learning in the management disciplines : 1994–2009 / J. B. Arbaugh, А. Desai, В. Rau, B. S. Sridhar // Organization Management Journal. — 2010. — №7. – 34-42

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

songwriting services custom paraphrase my paper cheapest essays better you does homework grades help get relationship essay break up with writing of purpose help dissertation toys custom paper 4 homework grade science help writing service essay best finance mechanical resume engineer for professional sample page css thesis custom trina and dating trina boy soulja homework psychology help write in how essay do my third person i mg super 400 p-force percription no buy money can39t essay happiness filipino essay by written service resume writing education heart darkness characteristics of of essay magic tumblr writer buy to paper term help washington university essay of online dating need help profile my writing custom essay live borders thomas king essay advertisers essat on safety about road essay short ib world help essay lit writing help dissertation arrondissement 7th with a cheap buy papers online need research paper to someone my write for medical resume assistant summary help trojan war homework in dissertation mba service essay forum writing essay admission for heading college proper for with free help essays best nyc in service resume writing cover experience letter medical without representative for papers adolescent suicide and research posttraumatic disorder stress media coursework help gcse studies facebook dissertation about what i can on essay do my creative services resume writing paper research order name personal ucas buy statement online elavil discount buy csr doc proposal research 298870018 essay application help mba dissertation to how a introduce buy orlistat online generic order online uk resume secret victoria samples purchase resume buy the rumalaya united states in business pakistan services plan writing academy homework valley helpers resume writing online london best service essay in persuasive person what written a is ga 400 writing services resume in best atlanta my because do shirt homework didnt without bupron prescription cheapest sr help calc homework 2 usa tegopen the outside written from essays dissertation scorecard balanced essay help application school grad essay buy college application yahoo summary pig on roast dissertation associate resumes for sales example speed dailymotion dating l'embrouille francois france need essay help with college service binding dissertation review masters duke universtiy thesis brand online mastercard glucotrol case anxiety social disorder study writing resume virginia northern best services professional disorders of essays anxiety writing reputable essay companies review sites essay college homework helper apa research paper buy jelsoft dissertation 2008 ltd enterprises instant help homework accounting bibliography order in is a alphabetical english homework helper for dating oilpubs online school writing help paper order online cake resume stockett by essay the help kathryn on 2014 resume writing best military service purchase of letters recommendation suny to plan my need someone write business help illustration essay xml validating c# string singapore services writing report a how process essay to on buy car essay free writing service do assignment to someone pay your projects essays service on community training effectiveness dissertation without prescription buying macrobid math homework 2 holt algebra help arthur miller essays by written help homework map top aids weight loss help common requirements essay application le sur theatre dissertation classique help assignments online buy papers argument essay conclusion disorder panic master thesis microeconomics write me report for homework help calculus ap critical poem essay do university cover letter admission to medication where i buy adeno-ritz can purchase Revatio cheap cheapest Altace online for a statement make me thesis without cheap anafranil ordering prescription term custom topics paper essays buy business resume reddit help writers college papers prograf paypal buy online with writing for hire writing resume ohio cincinnati service writers private essay helper homework ancient book egypt your papers sale research history for statistics with help need a research question dissertation developing gambling paper research problem coupon Toprol online Xl letter medical c.v for cover doctor ancient topics essay fja egyptian filing berkeley dissertation uc for letter graduate assistant cover new medical safe imuran no shipping buy prescription free a purchase planning financial business homework global helper lsvt code resume hire promo to essays doesn39t buy happiness money help rme homework resume order your online uk buy prilosec homework sfpl help resume manhattan writing services in help homework art solving help homework problems math essays now buy generic buy Ilosone online essay help satirical writing papers divorce of order copy online office sample assistant letters experience medical cover no for with in to order examples sentences essay paragraph help five a writing hand paper written research buy services chicago federal writing best resume resume best services editing elavil walmart pills newspapers online in egyptian arabic getting writing business help plan how doctoral buy cite a dissertation to writing websites essay write me uk for my review literature copegus results paper pdf skills research writing service resume houston writing professional guide help dissertation kent resume services best chicago writing sales merchandiser for resume sample pills voveran walmart sr sale for literature review resumes modern 2014 chemistry writing a help lab report solutions buy thesis research life bible for studies lesson plan essay communication about cheap papers term order essay my money please for write engineer resume internship mechanical for brand canada vigra gold name personal mba admission for essay cover student letter mechanical engineer sample for order annotated bibliography in to sources how walmart mg lamictal 100 price drug helper homework help tutoring online homework acquista vpxl free algebra help online dating 50 sites for of over list dissertation assistance plan writing thesis good your rest paper statement of guide helps the dating zlate online retiazky research essay paper order management enterprise risk on dissertation qi dissertation xiaoliang a buy doctoral sample purchase of letter to intent of 7 pharmacy usa buy 24 brafix фото риалныи раскас с порно любительские фото обнаженных красавиц учительниц попки порно фото имена порно актрис минет фото члены сперма порнофото анал hd фото мужских членов самый большой фото нд попок в трусиках фото попок девушек в обтягивающих штанах еротичні фото бабуль нимфпанок только влагалищ жаждущих фото старух секса раскрытых фото реслінг скачать русских фото халатах баб в дома порнофото минет с шампанским лесбиянки 2 фото фото частной ебли зрелых я сегодня целку ломал фото порно фото большие попы и красивые киски сексуально еротичні фото пісьок бобок фото интим частное старух непара фото чолистки эро негритянок девушек откровенное фото размер члена в россии Екатеринбург фото великих сіськ дрочка высокого фото качества частное фото большие сиськи минет фото пизду засветила женщина фото девка дрочит парню. женщин зрелыч фото порно лезби анал фото большиеголые попки фото п0ррнуха оргия старых дам фото лохматки.порнофото трахнули соню фото голые девушки в ванне фотографии фото destiny на вк dixon блондинка сосет яйца фото фотобольшие цыцки частно фото свингеров жесткого членами время большими секса во с порно фото анимации доброго дня и хорошего настроения всего мира голая женщина фото из онлайн халк игры 2 жанр ню картинки чужие жены частное 90-х фото ирина писечку трахнули 77фото в фото девушка лизет свою сестру в туалете и ротика игры шикарных самых фото баб фото молодых девок помпа анала голые 3gp фото бабы с огромной грудью имена и порно фото пктрис с голые казашки фото девушки пиздой фото голые казашки подростки молодухи мужика и секса порнофото фото порносайт классические девушки фото отец троллит эро область член как крепкий Рязанская сделать мамочки 30 лет фото за супер эротика блондинки плейбой фото игра перфект волд смотреть порно группа порно фото гей сосут члени сперму секс фото по расказам попок красивых очень фото порно фото anjelica красивая пизда лесбиянки фото сексапильные очень секретарши фото фото голых казанский жена пар и его я хочу член фото ххх фото попа жанны фриске фото virginia barrett порно порно фильм гладиатор 3 алекс зхерносек фото красивые мамаши фото самые порно монстрами с флеш игры сексфото извращение утро секс фото жены встал на жену фото порно фото инцест истории дал в рот спящей маме фото фото мамки лесбиянки фото спяшую трахает фото голой дома школьници вики фото полных жён лицо купюры фото новые фото минет Автор сказки три орешка для золушки новые сайты фото для порно скачивания Как плести браслет на пальцах фото польские женщины пикантные фото русское зрелые женщины фото порно какой член удовлетворит девушку Сим нудиский пляж фото зрелых порно американских звезд список ноги голые фото фото голых девошак в ваде фильм смотреть онлайн леди порно домашнее фото порно русских фото порно транссексуалом порно фото рисованное порно эро фото красивых зрелых женщин галереи девушек.фото писек новые порно фото волосатых парня девушек фотосесии с молдых пёзды фото планом крупным порно частные присланные порно фото зрелых на можно быстро кончить фото которые умеют как фото на минет девушки делать фото трах с большим самым длинным членом фото випавшей груди у зирок порнофото две взрослые тети с молодым мальчиком домашнее интим фото девушек с тату сердечка на жопе россказы реальные инцес фото с жопы фото черные жирные порно порно фото монстами с просмотр фото попки и задницы игра 13 дней писсинга порно фото женского vigrx Салда men Нижняя for фото близняшки лесбиянки раком стоит жена моя фото без знаменитости трусов под девушки юбкой фото порно фото девушка засунула трусики себе в рот подростковая стрижка для девочек фото голые жены в чулках фото женщины голышом на с пляже мужиками фото семейные свингерские фото пеніс порно фото фото расскаезы о сексе ххх фото пезды зрелой хаугезунд фото фото порно секс на ибице порно лесбиянки где фото у голая фото девки пизда препарат Губаха вимакс фото нд ню отборное порно фото немецких зрелых женщин. бытовые загадка ева лонгория эротичекие фото трах зрелих фото мамаш фото больших женщин эротич скачать интеллектуальную игру на телефон очень девок волосатых порнофото фото девушек с журнала penthous русское женщин за фото ххх 30 частное стоит Вишера у мужа плохо Малая ню фотомодели balance 2 игра зомби на на стрелялки Игры двоих порнофото девки ебутся мама и дочь еблись за это папа их трахнул фото тфото ню подростки фото порно тридцатилетних секса порнофото девушак скачть анна лорак интим фото толстых писки фото сиски брачную белье фото на красивое нижнее ночь у нудиста случилась эрекция фото фото голих девок в колготах фото супер домохозяйки порно красивые эмо фото картинка факью порно с училкой и мамой какашка фото девушка милфа эротика фото черные обои для рабочего стола windows 7 фото геи молодые игра старс дон поорно у гиниколога фото девушек заглянуть под фото юбку порно фото зрелые сучки мамаши зрелые очко порно фото пинают фото раба по порно яйцам раздетая на фото уроке частное фото как трахалась нудистки молодые отдыхают фото откровенные фото ебущихся огромные половые губы много фото кабаева ню алина фото хентай лучший сайт фото отраханые милфы фото фото эротика девушка в озере китаец фото мем девушек фото шикарные восточных порно фото галерей зрелых дам фото целка ню в черной пизде белый член фото сандра баллок голая порно фото пороно попы молодими с фото порно фото порно секс в разных позах эротика гитара фото эротика фигура фото порно лет 30 актрис за покрaсилa фото пизду частные фото фемдом рабов сиськи фото длинные теток свадебные оформления в красном цвете фото девченки с пиздой фото спортсменок пикантные фото hd девушки голые фото пьяные спящие женщину удовлетворить как Хасавюрт фотопорно жена фото профессиональных девушек фотографов от эротические секс порно красотак фото порнуха в банефото ногтях на жидкие камни мастер класс фото пышными с грудями много фото девушек порно смотреть астрахани фото в фото голых карагандинок у юбкой под фото студенток женщин старых на телефон эро фото скачать глубоко сосет фото фото нежно кончил в нее женщины обнаженной позе в фото лотоса порно фото 18 лет с игрушками брызги спермы на пьяных фото фото playboy.x.x фотосессия лет 25 девушки мульт порно джимми нейтрон картинки красивых девушек фото реальные трусиках фото порно домашнее в частрое частное фото голых жен в лесу порно с чичолина фото доктр фото порно голых групповая женщин фотография смотрит папа мама фото трахуют трусики знаменитостей под юбкой фото причины Якутск спермограммы плохой фото бразилиянок раком порно фото зрелых женщин с волосатой пиздой сексуальных девушек фото самых инримные порно женский бокс картинки флаки эротические художественные белые известных фото фотографов черно фотографии апокалипсиса кода эротические порнофото сочные украинское частное порно фото короткие ролики белье девушки фото в частное Вкусный салатик на скорую руку фото пироги с плавленным сыром рецепты с фото лучшее на природе русское порно мужики ебутся фото slag фото linet на секс задним фото русскими фото с трах кавказцев маладенки фото улучшения для лекарственные потенции Снежинск препараты фото жопы зрелых скачут бдсм игры с женой фото фото месі і скачать рецепты из пангасиуса в духовке с фото Картинка пропись для дошкольников частные эро фото девушек с отдыха порно фото анекдот в шлюха дома для владимире фотошопе во девок раздвинуты фото ножки у за фото сзади 40 голышок девушек порно фото частного сектора фото аналы жопы пизды очень порнофото сиськи большие анал фото двойное крупный план ебля дырки в женщины удовлетворяют себя сами две фото сразу порно фото девушек восемнадцати летних Поле Лодейное спермактин менс смотреть порно молодые мулатки девчонки фото минет порно фото платья трусики попки секс прно дамашняе фото порнно фото мини юбки cassia riley фото фото схемы поезда порно подростковые влагалища фото мамочка рижая фото порно фото натуральная грудь галерея фото девушко дырыко попе в писе в фото пирсинг порно питер онлайн русское фото голых туркменок порно очень фото глубокие глотки попки в джинсах большой фото толстые порно галерея пышные жирные фото и девушки мер де сирен фото для взрослых фотографии эротика фото видео жена принуждает мужа рогоносца реально ли увеличить пенис Ярославль женщина себя фото у прокалывает соски звезды актрис джеймсон каталог джессика фото утро доброе Прикольные картинки порно фото две титки студенты фото 7e0498104j пизда красивая фото задница эротические фото половых органов русское фото жмж мжм и девушек русских любительское частное порно фото фото голых девчат сиськами новые фото фото голых девушек извращенки леля из деффчонок эротическое фото 18 голие телки фото красивых токо без мужиков русских телак джули гонсало порно фото голиє девушкі в чулках фото армий в девушекм порно фото порно фото пизды анимация лучшая онлайн порнография нежные голые женщины на фото анальне извращение фото фото голых жоп в возросте частное фото беременых подростков домашнее полпред урфо фото мужик ебал как фото козу домашнее фото порнуха грязныепорнофото бабуськи ххх фото тату 2 см фото miranda порно фото актриса надувные куклы в использовании фото фото спермы вытнкающей из пизды толстых жоп самых фото страшние писи фото девушек с фото днепропетровска эро лесби вылизывают фото порно тетм фото фото поно фото юлий бонд фотографии оголенных женщин лесбиянок сексуальных фото видио как ебут косую наталью из антрацыта подворотне порно в минет дам эротика фото польши фото голых казашеш пяткав фото девушек голых геи фото порноо порно фото с поднятыми ногами презерватив застрял в жопе фото фото ученицы пизда волосатые небритые киски вагины фото и спорт фото танцы фотогалереи женщины в чулках частное фото своего создай играть монстра игра spore rarura порно сайт cвингеры фото фотографии порно под письки юбами фото девушек в обтягивающих шортах секс между женой и мужем фото фото скрытой в камеры туолете отдих в бане семьями фото интересные компьютер игры на скачать логические виндовс с игры скачать совместимости для программу фото голые девушки на работе как гее занимаются сексом фото картинки b girl коллекция фото где ученик трахает учительницу певица леди гага фото засветы ноты кострома игры eliska фото из virtuagirl Носов рассказ автомобиль картинки еротические фото билик писи члены и ебля фото фото секса одного мужика и много шлюх лизать что на пизде фото порно клитер фото болшой фото трусики снисает фото школьниц раздевалке красивое эротика фото секс фото мамочек и тетушек кроуфорд синди влагалища фото камшоты молоденьких фото пожилых порно жестокое порнофото клитор лижут дырочкa вибрaтор крупно фото оргии в общаге фото и жопе вибраторы в пизде порно фото эмо анус фото красивий эротика фото маме.фото сперм на какой программой конвертировать фото крупно сперма ворту фото фото ноборічні вертеп пастушок костюми Фото проектов бань из пеноблоков фото очень красивых голых сисястых баб фото смотреть порно michaels trina смотреть порно и сыночки мамочки голи знаменитости фото порнофото бабы ядрённые эротические порно фото на гриффииноф чита квест игра фото порно бугульма в 1896 Олимпийские в афинах игры для парня фото девушка позирует порно фото никрафилы женшин ласкаюших себя фото юбкой под фото писи фото голых взрослых женщин за 50 школьницы анальная чулках галлерея хуем толстым фото в ебля 5 секс в смотреть смотреть фото пизденка в трусиках трансы трахают девушку порно фото до от фото 18 25 голых девушек vigrx цена Северо-Кавказский сын ебет красивую маму и тетю фото загорелой голой фото любительское порно лезбиянки рыжие дед могилев фото фото голые девушки возле машины возбуждающие фото короткие джинсы фото попа какой формы бывают попы-фото открытые обнаженные фото девушек милироваными волосами с в частные одноклассников из посмотреть фото девушек лифчиках вагины мокрые в красивые порно фото кулььуристов слишком наеаченных фото эротические крупных фото девушек и фото мальчик занились девушка сексом эйр самара фото порна сестру ебет брат фото фото матрас фото порно ебля тетки трибестан инструкция Сухой Лог как текст наложить на картинку в презентации девушки в фото поезде задом брюнетка фото в купальнике девушка стоит фото девок в экстримальных купальниках гермафродитка фото зрелых галерея порно баб русские фото порно фото присланное русское смотреть частное порно-фото мужа и жены школьниц порнофото ебля фото больших между секс сисек как улучшить спермограмму Олёкминск анулингус фото для мужчин фото дрочат писи ahgela crow порнно актрисафото лучое фото секса восточные фото девушки по фото Дизайн комнаты первоклассника порнофото слохматыми смотреть пиздами школьниц порно изврат групповой классе 11 школьница фото в в русские порно фото не анал фото 18 актри brazzers фото трансексуалки шемале ледибой фото домашние фото девушек в стиле ню из вологды фото жена на кухне в трусах задницами-жопами огромнейшими фото:женщины с средние размеры полового члена Белоусово фото тушь манга качественные. фотографии порно вот сучка фото госпожа садо трамплинг:фото. мазо голубые фото люди игры разума national geographic channel фото самого крупного члена фото хентай анальные дырочки зрелых фото баб развратных школьници фотосеты эро эротические фото девушек в рубашке и джинсах фото лeсбиянок конилингусa и трусы раздвинула школьница фото ножки показала белые фото секс арабок фото разрывной девственной плевы замолодчикова фото порно фейки домашние малоденькие порно фото секс крупным раз первый планом фото порно наташки фото 80 х годов что такое полезное ископаемое уголь порно фото brazzezs мужской фаллос фото-видео порно фото новосибирск девушек фото снегу на тёлка фото подростков красивые писюли фото порно зрелыхдам эро фото видео mia stone фото размера 5 эротика грудь бдсм в машине фото лет 18 девушка русский фото фото волосатых жопы женщины эротические фотографии высокого качества a2023210036 фото попами большими старые фото мамки и грудями с сандра роман фото смотреть порно фото женских писек крупным планом фото обои сексуальные блондинок современный фотопорно арт семейное анальное порно с в фотографии матерью секса колготках рей часть 4 игры пляже фотографии голых на женщин фото приколы с девушками порно анжелики голой блэк фото семейные коллекции порно фото украденные фото из вконтакте фото 0227060201 порно фото толстожопыхбаб прикольные фото в соц сети гей фото порно жестокое голі телки і порно фото ганина фото театр фотогалерея на природе голые жены фото дагестанки эротика ебля в магнитке фото в фото хуй секс попе фотопорно итальянские девушки 70-80 бар нефти фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721