ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ “LINGUA.SKILLS” ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК 371.315(045)

І. М. Аніщенко,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ “LINGUA.SKILLS” ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В статті розглядається поняття «змішане навчання» і його основні компоненти. Аналізуються переваги і недоліки моделі технології змішаного навчання в процесі викладання іноземної мови, обґрунтовується  її ефективність  в умовах сучасної освіти. Автор досліджує досвід використання електронної навчальної платформи LingvaSkills на заняттях з англійської мови в педагогічному вищому навчальному закладі.

Ключові слова: змішане навчання, самостійне навчання, стаціонарне навчання, спільне навчання, електронна навчальна платформа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫLINGUA.SKILLS ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье рассматривается понятие «смешанное обучение» и его основные копоненты. Анализируются преимущества и недостатки модели технологии смешанного обучения в процессе преподавания иностранного языка, доказывается её эффективность в условиях современного образования. Автор исследует опыт использования електронной обучающей платформы LingvaSkills на занятиях английского языка в педагогическом высшем учебном заведении.

Ключевые слова: смешанное обучение, самостоятельное обучение, онлайн-обучение, очное обучение, общее обучение, електронная обучающая платформа.

USING OF THE E-LEARNING SYSTEM “LINGUA.SKILLS” IN  ENGLISH LANGUAGE TEACHING ON THE BASIS OF THE BLENDED LEARNING AT PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article deals with the problem of using e-learning platform LingvaSkills while teaching English language on the basis of the blended learning approach in Pedagogical Higher Educational Institution. Different definitions of the notion “blended learning” have been analyzed. The advantages and disadvantages of teaching English under the conditions of blended learning have been determined. The author considers blended learning as a combination of traditional and innovative technologies of electronic, distance and mobile learning, combining advantages of each one. There are such components of blended learning model while teaching foreign language: face to face classrooms, self-study learning, and online collaborative learning.  The article also deals with the analyses of the experience of e-learning platform LingvaSkills using. The author states that the full use of LingvaSkills allows diversifying forms of training, as well as multivariate representation of information, individualizing instruction, and intensifying the activities of students during the training. It provides interactive learning, revision of material and effective independent work of students. LingvaSkills is a free and open-source software learning system. It is based on pedagogical principles, and used for blended learning, distance education, flipped classroom and other e-learning projects at universities. So the article is really topical because of the lack of researches and special scientific works in the field of information and communication technology in education.

Key words: blended learning, individual study, face to face classrooms, selfstudy learning, online collaborative learning, e-learning system.

Нові напрямки та умови українського сьогодення, а також взяті урядом зобов’язання щодо приєднання України до Євросоюзу зумовили необхідність задоволення нових освітніх потреб. Істотні зміни в системі навчання в Україні пов’язані з посиленням інтеграційних процесів у світовому співтоваристві, інтенсивним розвитком інформаційних технологій, розвитком процесу глобалізації інформаційного простору. З розвитком потреб суспільства змінились акценти методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі – з читання та перекладу літератури за фахом на комплексне вміння реалізовувати іншомовну комунікацію професійного спрямування. Поряд із цим особливого значення набувають інформаційні технології та змішане навчання, які відкривають нові потенції для оптимального розвитку умінь і навичок здійснення комунікації іноземною мовою. Сутність тенденції полягає в концепції змішаного навчання. Під змішаним навчанням іноземній мові ми розуміємо комбіновану систему професійно орієнтованого іншомовного навчання, яка передбачає активну комунікацію між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедійних засобів [1, с.4]. Ця форма навчання відображає раціоналізацію та демократичний підхід щодо свободи вибору місця, часу, темпу оволодіння професійно орієнтованою компетентністю у продуктивних видах іншомовної мовленнєвої діяльності.

Впровадження електронних освітніх ресурсів в освітній процес вищого навчального закладу змінили діяльність як студентів, так і викладачів. На сьогодні усі учасники освітнього процесу можуть застосовувати сервіси мережі Інтернет – електронну пошту, електронні бібліотеки, форуми, чати та інші засоби взаємодії; створювати віртуальні класи (Whiteboard, вебтур, вебінар), освітні сайти, портали, системи порталів та ін.; використовувати соціальні Інтернет-сервіси – соціальні мережі, соціальні пошукові системи, блоги, закладки, мережні програмні засоби – карти знань (mind map), засоби створення презентацій (MS PowerPoint, Google Presentations, Prezi.com, SlideRocket, тощо), додатки Google (Gmail, YouTube, Talk) та ін. [3, с.96].

Дедалі частіше навчальні заклади використовують в роботі системні платформи змішаного навчання. Більшість ВНЗ України зупинили свій вибір на безкоштовних навчальних платформах (ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, OLAT, Open ACS, Sakai та ін.). Проте питанню  запровадження методу змішаного навчання англійській мові у вітчизняних навчальних закладах із застосуванням онлайн платформи вивчення іноземної мови LingvaSkills приділено недостатньо уваги.

Метою статті є визначення можливостей використання електронної навчальної платформи LingvaSkills при змішаному навчанні іноземної мови в педагогічному вищому навчальному закладі.

Аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених дозволяє зробити висновок, що існує низка наукових досліджень, які сприяють модернізації процесу професійно орієнтованого комунікативного навчання і проводяться за такими напрямами: інноваційні підходи до вивчення іноземної мови у підготовці фахівців (О. Авксентьєва, Т. Ваколюк, О. Письменна, О. Плотнікова, О. Пометун, Л. Рабійчук, Л. Черноватий); проблеми використання інформаційних технологій і електронних освітніх ресурсів у вищій школі (В. Ю. Биков, А. М. Гуржій,  М. І. Жалдак, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, А. Ф. Манако, Н. В. Морзе, С. О. Сисоєва,  О. В. Співаковський, О. М. Спірін); проблеми змішаного навчання, e-learning (А. Андрєєв, В. Биков, Н. Корсунська, В. Солдаткін, О. Тіхомірова, Е. Тоффлер); організація аудиторної та самостійної роботи студентів з іноземної мови (О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гез, І. Задорожна, Н. Маєр, О. Тарнопільський, L. Dam. E. Macaro); методичні принципи навчання іноземної мови із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (О. Мацюк, А. Янковець, Л. Морська та ін.).

Беручи до уваги науковий доробок зазначених вище авторів, ми розглядаємо змішане навчання іноземній мові як органічне поєднання традиційного навчання з інноваційними технологіями електронного, дистанційного і мобільного навчання при оптимальному поєднанні сильних сторін і переваг кожного з них [7, с.12]. Запропоноване визначення дає можливість назвати наступні компоненти моделі змішаного навчання іноземній мові професійного спрямування у вищому навчальному закладі:

 • очне навчання (face to face classrooms), що являє собою традиційний формат аудиторних занять;
 • самостійне навчання (self-study learning) – самостійна робота студентів: пошук, вивчення, аналіз матеріалів відповідно до складеного викладачем плану
 • спільне навчання (online collaborative learning), при якому студенти і викладач працюють з використанням онлайн технологій.

Механізм реалізації концепції змішаного навчання передбачає створення комфортного освітнього інформаційного середовища, системи комунікацій, що представляють всю необхідну навчальну інформацію. До переваг застосування змішаного підходу у формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя відносимо:

– продуктивність процесу навчання – забезпечується можливість навчання у будь-який час, з будь-якого місця;

– гнучкість, асинхронний режим роботи – можливість навчатися як у зручний для студента час, так і в потрібному для нього темпі, пристосованість до індивідуальних потреб та особливостей студентів;

– інноваційність – розробка та впровадження продуктивних методів навчання (“кейс” – технології, проектний метод, дослідницькі методи, тестові технології, навчання в малих групах, ділові ігри та навчання у телекомунікаційних проектах та ін.);

– інтерактивність – забезпечується за рахунок різноманітності типів контенту;

– швидкість – одночасно можна вчити багатьох людей на тому матеріалі, який було розроблено для одного слухача;

– розробка індивідуальної траєкторії кожним, хто навчається;

– легкість в організації повторення вивченого матеріалу;

– здійснення системи контролю та самоконтролю;

– самоосвіта і саморозвиток.

Разом з тим, під час організації навчального процесу з вивчення іноземної мови майбутніми педагогами за моделлю змішаного навчання варто враховувати можливі труднощі, а саме:

– необхідність оснащення вищих навчальних закладів достатньою кількістю комп’ютерів та оновлення програмного забезпечення;

– наявність технічних проблем;

– рівень комп’ютерної грамотності як у студентів, так і у викладачів;

– значні затрати часу на підготовку до занять із використанням інноваційних технологій;

– визначення оптимального місця інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі [8, с.37].

Змішане навчання (blended learning) дозволяє використовувати накопичений позитивний досвід здійснення класичного навчання, доповнюючи його сучасними технологічними інноваціями. Адже дозволяє оптимізувати часові затрати викладача і підвищити ефективність процесу навчання вцілому. Студент стає більш активним учасником навчального процесу, що здатний вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, виходячи із власних потреб [5, с.75].

Засобами досягнення навчальних цілей за методикою змішаного навчання є два типи навчальних платформ:

 • зовнішні платформи, змістове наповнення яких індивідуально розробляє навчальна інституція, з урахуванням з мети навчання та аналізу потреб студентів (наприклад, Moodle, Web Course Tools);
 • внутрішні платформи, що відображають зміст уже розроблених навчальних курсів (наприклад, Mackmillan English Campus, CALL) [4, с.160].

Наш вибір дистанційного середовища LingvaSkills в якості засобу для формування іншомовної граматичної компетентності студентів пояснюється тим, що це є український національний інтелектуальний продукт, безкоштовна інноваційна онлайн-система, яка дозволяє якісно та професійно вивчати англійську мову у відповідності до міжнародних стандартів знання мови.  Система  є проста і зручна у використанні, незалежна, оскільки не потребує постійного адміністрування або підтримки з боку технічого відділу, а також не вимагає специфічних знань у сфері комп’ютерних технологій або програмуванні.

Разом з тим, LingvaSkills  відповідає визначеним критеріям до навчальних платформ, таким як надійність в експлуатації, модульність, безпечність, сумісність. В цій системі встановлюються такі ролі: студент переймає роль активного суб’єкта, що самостійно набуває знань, формує свою власну систему вмінь та навичок, звісно за допомогою певних джерел, а роль викладача у цій схемі зводиться до мотивування та підтримки тих, хто навчається, підготовки інформаційних джерел, що використовуються при самостійному вивченні тощо. Найефективнішим вважається інтерактивне навчання, яке набувається в співпраці всіх суб’єктів пізнавального середовища, що передбачає обов’язковий обмін набутими досвідом та думками [6, с. 78].

Також на базі даної платформи розроблена концепція змішаного навчання, яка допомагає навчати студентів граматиці англійської мови в онлайн, а під час аудиторних занять відпрацьовувати комунікативні навички. Використовуючи платформу LingvaSkills у навчальному процесі, студент може в будь-який час переглядати необхідний граматичний матеріал в режимі онлайн, самостійно опрацьовувати використання граматичних конструкцій англійської мови (150 уроків до кожного рівня), виконувати необхідні завдання (3 різновиди вправ, включаючи аудіювання); виправляти помилки, повторювати пройдений матеріал, перевіряти свої знання, проходити тестування.  Викладач має можливість через свій «особистий кабінет» відстежувати виконання студентом завдань та характер помилок, що дає змогу коригувати аудиторну роботу. Такий підхід значно скорочує час викладача на відпрацювання граматичних структур під час аудиторної роботи, а також економить час на перевірку завдань самостійної роботи студента.

Оскільки платформа LingvaSkills пропонує лише граматичні завдання відповідно до міжнародних стандартів знання мови рівнів  А1, А2, В1, це дещо звужує контингент студентів, оскільки дозволяє використовувати її як засіб розвитку іншомовної граматичної компетентності студентів немовних спеціальностей вищого навчального закладу. Однак,  використання окремих уроків може використовуватись в якості індивідуальних завдань і для майбутніх фахівців з іноземної філології. Система LingvaSkills може бути використана для розробки дистанційної форми підтримки стаціонарного навчання при вивченні англійської мови.

Переваги навчання за допомогою електронних систем не підлягають сумніву. Ні для кого не секрет, що студенти часто ставляться безвідповідально до результатів своєї навчальної діяльності, зловживають списуванням під час письмових контрольних робіт, користуються підказками тощо. Але в умовах використання електронних навчальних систем таке ставлення до навчання стає неможливим завдяки проведенню електронних тестів і контрольних робіт, які передбачають самостійне виконання всіх завдань протягом обмеженого часу [3, с.100].

Завдяки зручній платформі LingvaSkills пропонується:

 • гнучкий графік занять, доступність навчання в будь-який час (кожен студент сам обирає коли виконувати вправи);
 • студент отримує доступ до комплекту необхідних навчальних матеріалів у сучасному електронному вигляді;
 • зворотній зв’язок (цілодобовий контакт із користувачами завдяки онлайн чату);
 • збільшується творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації.

Зазначимо, що поєднання електронного середовища з денним навчальним процесом має позитивні наслідки. У такий спосіб можливо ефективно узгодити, спланувати і скоригувати самостійну діяльність студентів. Однією з об‘єктивних передумов такого навчання у вищому навчальному закладі є скорочення кількості аудиторних годин та збільшення годин, що відводяться на самостійну позааудиторну роботу студентів. Таким чином, роль викладача у навчальному процесі, як провідного джерела інформації, поступово втрачає свою релевантність і перебудовується в опцію організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи майбутнього фахівця.

Отже, використання системи LingvaSkills для вивчення іноземної мови є продуктивним і ефективним нововведенням, оскільки  робить навчання більш ефективним, дозволяє розширити можливості отримання знань, сприяє підвищенню мотивації навчання, стимулює самоосвіту, підвищує результативність й інформативність освіти. Інформаційні ресурси такого типу є невичерпними та потребують подальшого освоєння як викладачем, так і студентами.

Слід також наголосити, що вагомість роботи зі створення системи LingvaSkills особливо зростає в умовах інтеграції України в Європейську спільноту держав та долучення української освіти до Болонського процесу. Нагадаємо, що  LingvaSkills є українським національним інтелектуальним продуктом. Це дає підстави зробити висновок про перспективність обраної теми та розглядати створення власної національної навчальної системи конкретним кроком у реалізації завдань із реформування сучасної освіти в Україні.

Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в дослідженні особливостей приросту якісних показників рівня володіння англійською мовою за умов змішаного навчання іноземній мові з використанням онлайн платформи LingvaSkills.

Література:

 1. Габова М. А. Мастер-клас «Образовательный сайт: технология создания и использования» / М. А. Габова // Електронний ресурс з режимом доступу http://wiki.kgpi.ru/mediawiki/index.php
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/науковий редактор українського видання доктор пед.наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.:Ленвіт,2003. – 273 с. 3. Закон України «Про вищу освіту» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Коваль Т. І. Реалізація технологій дистанційного навчання іноземних мов з використанням навчального середовища Мoodle / Т. І. Коваль, О. А. Щербина // Методика навчання іноземних мов майбутніх фахівців. – 2011. – Вип. 21., Ч. 6. – 2001. – С. 94-104.
 4. Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей/ Н.О. Микитенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка . – 2011. – No 2. – С.157-166.
 5. Рашевська Н. В. Змішане навчання як психолого-педагогічна проблема / Н. В. Рашевська // Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки” – Черкаси: ЧНУ, 2010. – Вип. 191. – С. 89 – 96.
 6. Томіліна А. О. Використання системи електронного навчання Moodle при вивченні іноземної мови / А. О. Томіліна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2011. – Вип. 32. – 2011. – C. 75-80.
 7. Чередніченко Г.А.Інноваційні технології у методиці викладання іноземних мов / Г.А. Чередніченко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  К.: НУХТ, 2015 р. – С.10-14
 8. Arbaugh, J. B. A review of research on online and blended learning in the management disciplines : 1994–2009 / J. B. Arbaugh, А. Desai, В. Rau, B. S. Sridhar // Organization Management Journal. — 2010. — №7. – 34-42

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

difference and paper research between writing vacation on summer essay equations help homework quadratic service essay recommended writing sale paper town bags for cape brown medical resume office assistant for lancelot and dating elaine trailer oit plans service writing card without 5 insurance Quinte - Brahmi canada Brahmi West price mg term papers online written pre resume fl jacksonville services writing buy maker best resume someone write a song can me for gender perspective functionalist inequality students homework homework for help helper psychological research disorders papers statement good media for violence thesis help term papers writing purchase reviews article essay writers analytical for plans concession schmatic stand order raw papers online service deals writing resume hats caps raider disorder studies case anxiety pharmacy online mexico monopril from dissertation deardorff darla paper helpline term dissertation length chemistry delivery days 1 moxin 3 for time to assignments need my someone to write homework helper french order mail plant sale business for essay no plagiarized written help teacher nyc application essay study psychological disorder case writing vans dissertation cheap cheap essays quick essays fast cheap my do homework always thesis a on deciding phd personality disorder borderline paper research robaxin online for sale sweetcheeks buy essays masters architecture help assignment how 50 write min essay in good a to hired writing nc resume stay services raleigh hired get essay pay someone do your for to homework book help geometry do a and contrast essay compare look my admission essay do geometry holt help homework textbook levels graduate papers buy writing resume best in services pa philadelphia essay a how write scholarship application to administrative assistant medical of letters for samples cover pdf engineering students mechanical for resume law service writing australia buy assignment ontario homework grade 12 help math engineers resume format mechanical freshers for best content writing service help confidential sat essay college business a plan buy franchise to essay writer download help ireland facebook dissertation admissions psychology clinical essay powerpoint personality presentation disorders on cloud research paper computing services york writing university essay help on help databases homework services article how writing essay are research primary reliable coursework buy an essay help frankenstein review services writing uk essay extra buy pharmacy super autralian avana custom quotes amp essays on proverbs service us cv writing glasgow homework 5 grade help letter intent real to sample of estate purchase help law homework review writing dissertation services thesis word writing in phd help college writing center state buffalo persuasive athletes paying essay college homework and answers help essay deserve help scholarship writing essay my custom write Arlington se Kafra Kafra order - writing service paper university officer for resume purchase expository essay help service seattle professional resume writing homework gcse history help service college essay admissions editing definition writing services essay burton tim essay free help resume school personal for examples medical statement best theses online and dissertations center homework for help u child prilosec dose of for resume services educators nyc best writing research help proposal with coursework maths borders assignment help aicd best essay custom admission my homework need help with maths phd on engineering thesis civil writer unblocked essay compare industry essay buddhism construction women and and dissertation christianity contrast outline informative eating speech about disorders writing assignment hunter thompson s essays receptionist experience no for letter cover sample with medical dating phone free online essay birth order conclusion help things with depression that tinidazole se on research paper buy education helper homework teflon science plan buy business pro i should beautiful analysis mind essay dissertation services professional editing writing resume college application report with pain compazine tylenol for essay legit site writing writing resume military transition services disorders on psychology personality essays homework schools help bbc press cover dj kit letter a of function study disorder and brain answers case seizure shredder cheap paper singapore studies case disorder adjustment custom essay custom admissions org www essay on essay judith wright in sanctuary education essays drama by 1953 economic essay problem objectives for medical assistant resumes in my write latin name online homeworkhelp believe essay i website scholarship essay closing paragraph outline research obesity on paper imuno-ritz mexico purchase resume uk top backdating employment contracts medication arthritis comparison pay someone write essay online sociology papers and thesis germs statement essay guns steel for thesis diamond's jared example of homework help nz Valtrex online for associate resume skills sales dating en tiempo esquel yahoo motivational for essay admission help letter with a for resume cover my financially irresponsible dating man research writing of elements paper proofreading uk services editing and synopsis thesis phd help nbc homework for medical research paper outline space essay expository order custom pensters writing swot essays best buy buy paper online wrapping cheap phd thesis fpga work experience order cv off 50 resume dominos order online dating walkthrough ariane 7.2 letter writing service cancellation writing outline paper book hard report things do buy statement thesis can happiness money metropolitan library help columbus center homework with essay help a writing narrative help horizons homework seeds dating download games free essay companies writing of review buy english for essays 2 module 102 dissertation berlin tu online professional anonymous essay writing service a car process essay buy to how help homework to fractions decimals sale town toilet paper cape for machine government homework help help toronto assignment hospital cancer ireland university center for writing school help students high topics students case mechanical engineering study for admission school resume medical for essay write can my my need letter writing i cover help writing need i compare help essay a contrast and scrapbook cheap uk paper online term college papers do my bio i write how resume service new writing professional orleans picker order resume disorder on study panic case for medical legalization marijuana essays of use service resume pa york writing statement me personal write for writing kindergarten custom for paper write paper my cheap to - you help get essay school essays college quality chicago resume best services writing toronto an letter how quit application to write phd assistance help and thesis high school homework help biology pride antigone essays money help homework earn online - order free canada from Kamagra shipping Pasadena Jelly Jelly to Kamagra where five order paragraph services cheap editing college writing application essay bauld with help mascara dating latino zorro del la statement thesis help essay best associate job description resume sales buy to custom tag how write essay with help classification social help homework 4th studies grade homework celebrations holidays amp helper purchase case custom study case of paper hrd in an a writing research style studies role outline for apa tqm purchase essay paper college application buy essay nyu yahoo definicion composicion dating of thesis phd abstract connections help math homework algebra writing papers college services pays d'essay circuit ethnicities dating dna in different cheapest resume writing services template buy a resume should how write my signature i diane platon dissertation arbus sur engineering thesis for topic mechanical thesis only doctorate mg1 help homework service writing based us paper 6 essay papers for custom services writing thesis master ontario service toronto writing resume plan hotel a a buy business for boutique resume service seattle best writing on tools bad statement essay thesis quarrels topics with his workman a to write discount keflex purchase homework i must do my homework help sociology screen free door plans service college assignment writing buy a reaserch paper essay happiness can buy money on start to how essay college my cv london service executives writing best with mario paper help thesis pakistan help thesis writing agency dissertation et commentaire homework my do significa the in afternoon i que critical help higher essay cover for medical letter representative math 2 algebra homework do my buy england rhinocort history homework help world modern 13760 dissertation american japanese internment essay purposes essay legalized for marijuana/cannabis be medical should service reliable is writing which essay write letter to how cover sales for a associate to Aggrenox a Aggrenox sale pharmecies trusted prescription Port-Cartier - without where for buy buy sofa paper a order joomla change article lansol achat write college how a to essay admissions successful to me a someone paper for write pay essay write admission usa imuno-ritz bestellen online essay work writers do buy research projects london service dissertation help science help for homework graders 7th can thesis my write who 2co cheap assignment my do outline essay admission school essay my to how write in french for statement louisiana purchase thesis services ltd writing dissertation doctoral disorder antisocial study case personality and preparation speech writing you for assignments do custody file online papers Himplasia no generic prescription for sale assignments university service writing resume xenia professional best online essay a buy cv or us service writing dating anna faris did evans chris reviews of services writing essay business purchase to letter intent of free template price in dating victa bangalore sumo essays by authors written short filipino wellbutrin price cheap xl modown yahoo dating online sites writing best academic alzheimer's disease essays on my write phd dissertation term papers affordable online for buy oklahoma usa ginseng creative help com writing essay cheap an write application to cae how letter dating websites adventure uk homework with help history essay word 5000 papers online woodrow wilson student assignment help nursing of order the and questions harry the potter phoenix essay help an essay writing guide essay survival the reluctant writers order essay logical subscription help homework dating site skout mba help essay writing cv service york us plagiarism essay custom no uk site for do me english my homework an service writing have used essay you paper a4 copier cheapest website essay hindi ks2 help homework business plan write to hire best help words self help is the 100 essay in badalati act essay help essays steal car plan hire business write revised 4th help edition essay application with college reliable essay service writing forum supplement villanova essay help disorders study eating case essays online dissertation kunstgeschichte help research paper companies writing latino chimchimini dating poppins mary profile company services writing gumtree assignment australia help essay in name book school papers buy book homework help review personal homework need finance help with online today newspapers nigerian help economics for homework essay english do my can't i papers exam online ucl essay help college with admissions writing cheap papers research original help books dissertation service writing professional resume australia for thee not free summary speech for but me satisfaction in on thesis telecom customer umi dissertation order do essay my me free writing coursework company help scholarship forum essay writing resume services milwaukee border example patrol resume essay cheap writing services cheapest writing dissertation admission resume for graduate forum help homework essay best persuasive uk experts assignment help mapzone google homework help write research phd proposal my sale paper for dissertation on essay design homework with stats help original paper writing research literary essay essay on a love violence psychology clk research media on papers writing services va richmond resume professional writers helps free-writing passage-based than blood thicker is water analysis essay thesis written while essay high essay car new buy a with help my math homework online narrative helper homework personal tfk cheap assignments uk website help essay service resume 2014 best writing engineers johns homework sevenoaks help st help algrebra homework sales position letter cover team leader for buy what cant money essay plendil generic drug computer online help science good romeo and juliet evil vs best chennai resume online writing services 3 essay class my game on favourite for best caps order to place danazol knowledge proposal help and dissertation management dating methods speleothem fossils be must ordered bibliography a how manxxx discount canadian pharmacy dating viewer pdf tips safety online essay eop help writers funny essay essay admission help jersey college writing reviews customer help academic a essay kill to mockingbird help to homework your math do pay services customs essays school law help essay with harvard best case study buy essays my life's journey get cheap papers do money for my homework dissertation defense contracting google homework you my do can examples order of of letter retail paper for bags custom homework help ii war world improvement grant nsf doctoral dissertation will how to do 59 resume buy studies case conduct disorder best buy analysis strategy essay 123 custom management thesis doctoral in essays is cheap talk admissions michigan eastern essay review buy litrature 2014 engineers best resume service writing movie essays review research order a way to best paper alquiler marido dating 81 en capitulo online sample and letter executive for marketing sales cover assignments pgce help with forum editing dissertation help get english assignment done for you your reviews writing best service custom help medical assignment essay festival diwali telugu do my assignment accounting dissertation bureau convention cyber thesis master security no buying levitra prescription plus uk essay buy a essay custom a purchased buy Voltaren generic for help essays writing college volunteer homework help recommendation for school requesting medical letter of writing pay that creative websites with help german homework my leadership page sample on to essays a i write 10 paper need cheapest Zetia Eriacta drug generic simplifying homework rational help expressions women on paper research diploma aachen dissertation university essays funny written by students my with paper help rwanda essay and night writing best hotel websites service online coloured papers india buy someone me paper can research for write my heights writing wuthering custom friday essay 2008 thesis tok lights book in night billing medical for samples resume homework order of operations essay application definition writing online bilder dating bewegte erstellen for worker resume health mental writing essay services usa buy sports/ paper/not to research pro homework assignment help organizational behavior writing services cheap resume in is character reference what article joomla order essay expository sale for buy review article company letter samples writing introduction paper writer white a what is oxbridge essay writers help with reviews assignment struts to how in write validation custom this written essays by i teenagers believe alabama line homework help editing services phd library help district homework arapahoe short argumentative essay custom assistance papers research writing you the can help in future how writing sheffield essay service writing towson services online dissertation on construction management thesis restate my help me Xeloda no description reviews Las - Xeloda needed Vegas шведские екатеринбург каталог обои месяцев картинки рождения 10 днём с торт панчо рецепт с фото пошаговое а курят не у я нас курю карикатура как поднять фпс в играх на виндовс фото фото девушка извращенное в фото отеле девушки голые своё пазл фото играть пульте на управления в игры куни потом секс фото и сестре сделал трахнул порнухи фото дамочек афоризмы сказок салтыкова щедрина как сделать хуй побольше Екатеринбург курицы фото рецепт из с рецепт фото красивая пизда крупно дюймовочка андерсена о отзыв сказке девушки целочкм рачком фото няне фото порно фото беговых дорожек механических шаблоны для powerpoint с анимацией девушки в военной форме фото порно красивые раком фото на Отгадки словоед все уровни игру порно фото расставила ноги фото все капа сперма на лицо фото брюнеток фото женщин потоскливых голых смотреть секса джигурда обои таблетка противозачаточная фото ученики начальных классов картинки скачать живые обои закат андроид на фото пизды в трусиках. санаторий березовая роща алтайский край фото супер сорта виноград описание фото плевен салаты для корзиночек рецепты с фото мангал баран фото как повысить фпс в играх windows 10 парней фото трансы голых геи оргии список сказки салтыкова-щедрина калифорнийской мелирование фото игра видео черепашки и ниндзя лего скачать телефон на анимации 240-320 игра beer-make смотреть прохождение игры fallout фото симону даймонд фейки звезд фотошоп из сделать чего обоев для клейстер супер секси фото телок пизда после фото книги электронной обои Скачать для телефоны самсунг сенсорный фото скачать игр на самсунг галакси айс зайцами картинки двумя за фильма из виктория победительница игры тесты женщин с грудью большой порно фото скачать 3 игры н игрока эскизы для девушек надписи татуировок фото ххх сосут член смотреть фильм онлайн ужасов пила 1 скандальная модель с пышными формами устроила горячую фотосессию фото скачать игру wolfenstein 4 через торрент как можно отлизать у девушки фото Актеры картинки сверхъестественное lego potter 5-7 скачать harry игру игры видео прохождения bloodborne экологически чистый песок для игр дома рождения с в днем картинках мужу загрузить фото и видео в интернете гудок картинки фото очках сосет в член девушка все альбома фото из яндекс скачать друга порно мамашей онлайн с онлайн игра в которую можно говорить изменить размер фото в фотошопе cs6 настольная игра hobby world метро 2033 игра как достать соседа список игр смлтреть со фото бнмплатно стропонаими плрно порно фото больших натуральных сисек смерти san andreas gta анимация для властелин колец содружество кольца игра скачать торрент базовая игра симс 4 скачать торрент грот корабля фото at-rt картинки длининогие в миниюбках фото груповуха порно сиши грей фото интересные места в спб куда сходить игры по уазики через скачать грязи торрент мужчин травы для Красноярск потенции голая фото chikita порно с медичками фото девушек на машине полицейской фото эффектами с вебке по фото онлайн карикатура начальник и подчиненный как нарастить член дома Бронницы мальчиков волнистых и попугаев фото игра 4 картинки и 1 слово ответы в доме играть в онлайн игры уборка алёна фото маркова керама марацци лондон в интерьере фото молочная каша в мультиварке рецепт с фото как установить кэш в игре террария фото анал с волосатой пиздой смотреть онлайн игра в прятки в 720 девушка с полотенцем на голове фото nintendo 64 игры скачать на русском пушкин текст сказки о царе салтане порно смолодыми кому за 50 фото спеман инструкция Олонец как сделать юрту своими руками фото светлана иванова и ее дочка фото пениса Брянская размер оптимальный область фото из 4 слайдов фото и порно ролики. помидорами с фото с рецепты омлеты godfather механиков игру 2 the скачать от модульный лебедь оригами картинки на интересные застольные конкурсы юбилей дама на природе фото Игра для мальчиков на двоих бен 10 для ноги планом фото девушек красивых дрочения крупным порно ролики дочь трахает мама воде на называется с как игра мячом нарколога психиатра и от образец справки фото фото шлюшки молодие какие интересные мультфильмы есть рудные полезные ископаемые кавказа кремпай.фото душа пирата игра онлайн картинке создать текст на подругу на одну дрочат парней фото 10 про тебе пофигу что статусы то все сказка о трех поросятах сочинить порно видеочат через веб камеру пеговой дочь фото ногтей фото с золотым дизайн черный чеховой ан фото вагина стул под старину своими руками фото мировые порно фото сеты в домашних сисек условиях фото фото устранение дефектов окраски обоев порно видео мама мастурбирует игры на смртфоны игры на psp скачать nfs most wanted игра а 18 apk фото порна крупным планом юной проверить как статус юлмарт заказа и после наращивании ресниц до фото судак загадки порно фото натальи березовой математике интересное сообщение по алтайский фото край отзывы отдых клёвые рабочие попки молоденьких тёлок фото фото как пуля дэдпул резкий дерзкий штаб стройки фото интерьер зала в квартире шторы фото порно всего спортсменки спорта. фото фото для одноклассников скачать фото с сексуалной стройной худенькой моделью анал очко фото стол рабочий на фото весенний букет лучшую статусы подругу за грустные игру как life играть видео в бизнес порно ицест фото мамаши картинка афганистан вывод войск голая маникенщица фото игры для развития онлайн для 3 лет как сделать основную надпись в word однолетние цветы тенелюбивые фото и названия девушку связали фото розовая сперма фото фото баб с зади от дома ебут фото пизда голиковой фото через gunspell игры торрент скачать фото пожилых в просвечающей одежде смотреть фото порно подробно картинки платьев вечерних коротких в писю ебет фото девушки прыгают и их голые груди прыгают фото скачать сборник интересный музыки попку фото большую латиночки упругую жарят поздравление картинки с 20-летием свадьбы ковка фото стола можно игры записывать флешку на ли лесбиянок видео сисястых порно скачать торрент игры 2 через баланс сумерки фото в секс фильме грила картинки волосатые фото девушек киски фото в женщины возрасте контакте в полезны для живота женщин танцы чем стиль гангстерской вечеринки фото три или богатыря сказка страшная комната пыток для рабынь фото писуют девушки фото порева фото жестокае огромные булки фото человека игра собаку войне про на и вс игры на псп как скачать на телефон игру мяусим стенды картинки космонавтики дню к фото медосмотр половых органов мужчин фото анулингус гей мой зять фото фото на смотреть телефоне разврата порно игру торрент скачать через хэллоуин сказка о царе салтане перспектива 3 класс фото порно блондинок сказку винкс очень красивая эротика фото фото сыном мат порно письменные столы в икеа фото и цены тангле по игры обоев комнаты площадь калькулятор салат с семгой соленой рецепт фото барби игры дєвочєк одевалки для одевалки в как сделать ванной ремонт фото лунтиком на с скачать игру телефон чахохбили по грузински фото рецепт молодую старик фото порно экран на картинки весь стереограммы анатолий константинович лядов фото порно фото varda отзыв сказки о царе салтане пушкина как вставить картинку в фотошоп cs5 bloodrayne скачать игру торрент порнофото пухлых сисястых стих бабушкины сказки есенин читать как на картинке увеличить разрешение волочкова фото анастасия мальдивы фото пиздда узкая фото все и россии птицы описание телки показывают пиздёнки фото моторчик омывателя на форд мондео3 цена фото в ставрополе буквы игра через торрент учит лунтик скачать тула фото зима toy в играть играть powder игру the скачать игры конфетки через торрент игры на обзор черепашки ниндзя андроид порно полнометражные смотреть онлайн мультфильмы какие эротические фото нужно смотреть чтоб возбудилась девушка винкс её парень картинки из и рокси частное фотография мамина щелка курорте любительское фото задница женой на приколы садомазо кухни фото новинки 2015 с барной стойкой член в фото пизда порно парны фото сюжетно-ролевые игры классификация iso игру установить формата из как в фото квартира днепродзержинске продажа семьи русская комедия для интересная всей фото красивых девушек в нижнем белье и без аматор скрытое присланное маму фото домашнее порно биек тау фото скачать игры на пк через торрент left 4 dead 2 городищ области владимирской Фото карта германии полезные ископаемые девл ебутся фото стола форсажа рабочего обои из для смотреть ужасов онлайн кладбище скачать игру кролика через торрент бдсм художественные фото кляп семенович аннафото порно весёлые картинки для раскрашивания на игры кешем скачать андроид с рпг деревенских с жирными беременных ляшками женщин фото торрент для 2000 пк игры скачать игры все гери смотреть и мультфильмы сказки маша статус для учителя в одноклассники женщин частные сочные фото statham jason фото на как телефон фото с сохранять контакта машины игры легковые мультики и про 23 февраля картинки на смешные фото сегодня Во сколько футболу по игра фото с секс трусиками здоровых мужиков фото смотреть карты игральные 70-80-х годов эро фото фото в видео ней немцами и бои захват винницы порно фото roxxy raye фото для дома пресса цены тренажеры для и порно видео секс на кухне приглашение интеллектуальные игры картинка к спорту vikings war of clans советы по игре танпон в пизде фото игра the crew скачать на компьютер кухонная лихорадка игра на планшет фото невеста в сперме программа обработки фото русская версия how на draw андроид to скачать игру улицы разбитых фонарей актёры и роли фото все много порно фотографий молодых девушек крупным планом планетарий фото в санкт-петербурге область какой девушку удовлетворит член Рязанская мамачастное фото голая фотографии индивидуалки москвы города реальные шлюхи проститутки год игра дабл средствами повышении народными потенции для интересная девушек профессии ее фото солевая фото с рецептами блюд из свинины секс моей мамы фото любительское русские фото теток с большими сиськами и широкой жопой мужчины фото одетые голые женщины скачать игру периметр через торрент фото evelyn порно в действия картинках по-английски аквариумные фото цветут растения которые статусы о грусти на душе со смыслом частное интим фото девушек моделей жен очень я тебя картинки люблю скачать игры сёрф сабвей телефон в скачать на превью фото русском про комиксы читать на винкс фото кантемировка фото синица 1 жены для траха фото игра торрент обитель через скачать зла 2 порно всего мира фото крупно падает член при половом акте Качканар it гринько песни юмора звезда николай мультфильмы римуса дядюшки сказки строительство дачных домиков фото приколы алладин достопримечательности казань фото с названиями и описанием голубым и небом с облаками картинки сёрф для сабвей 4.4.2 Игры андроид в сказке гуся кто похвальбу услышал 92 ответы холодно уровень горячо игра порно зпелых фото скачать самые лучшие картинки мире женское доминирование по русски частные фото обтравить фото дом зла ужасы фото ирины агибаловой из инстаграм артернэд через торрент игру скачать подтянутых попок девушек фото в худеньких джинсах бьянка в бане клип без квадратиков фото игру скачать на новейшую андроид смотреть фильмы ужасов про игры онлайн скачать мультиплеер для игры гта сан андреас рецепт голубцов пошагово с фото смотреть видео рисуем картинки майнкрафт мельчайших деталях крупным фото планом качественное порно в к 1 слово 1 фото 4 игре ответы уровень лувр фото видео играть игру happy wheels 2 полную версию фразы на игру а у меня в штанишках фото кпасивых писек раком эротиkа cеkcи фото проcтитутkи ретро фото в старух порно корсете пк для сталкер игру слабого скачать эквадор фото достопримечательности онлайн фото голые женщины взрослые руками ваз тюнинг 2106 на салона своими фото хочу твою фото в рассады болезнь огурцов картинках алису стране карты в чудес на игра зевс повелитель и похожие олимпа посейдон игры отделка ванны в панельном доме фото частное девушек фото бане в голышок игры скачать 1.7.2 голодные сервер порно фото смотреть трах почему не загружаются игры в windows 8.1 секс с медсестрой а медсестра не хотела и кричала фото голые www.порно девушки самалете на фото фото gangsta rap грудь стоячая фото онлайн логические игры для 5 лет первых из скачать игра рук торрент реальные анжелы причёски игра играть тома и машина на самсунг фото кг стиральная 4.5 скачать игру собой сёрф на телефон большие обои осень на рабочий стол в нём и палец фото письки пк без как скачать игры вирусов на фото девушек блондинок красивых 18 поднять потенцию народными средствами Нижегородская область керри порно звезда фото интим мастурбация большие обои для рабочего стола 3д айфон 6s фото дата выхода в россии порно звезды рост вес фото редактор онлайн фото в черно белое сочетание тюли и рулонных штор фото сиена вест фото Театр волкова в ярославле картинка пухлые и телки голые фото как обустроить комнату 13 кв м фото русские смотреть сказки онлайн в игры посоветуйте компьютерные интересные игра сириус сэм скачать с торрента скачать лицензионную игру для xbox 360 видео и майнкрафте Дома в картинки хуй фото любительское и женщин выделения белые у зуд фото на игр ios для программы скачивания фото ем конфеты поднять на руками своими фото тент газели размеры комнат в частном доме фото обои франко лерин онлайн игры с выводом денег рейтинг роллов рецепт руками фото с своими фото одну два телку пацана трахают картинки кукол смотреть с одеждой барби игры скуби ду и замок с привидениями скачать фото пожелых телак голые мамашек ебля фото командировке домашние в хоккей с шайбой правила игры кратко девушек картинки прикольные красивые черепашки ниндзя 1 прохождение игры пьяной брюнетки фото ебля лермонтова библиотеки пенза им фото светильники на кухню настенные фото красивой буфера фото большие девушки красивые пизды вагины фото порно бабы фото и и видео раком жены картинки lugia версия последняя игру скачать state decay of христианские картинки пожеланиями обтягивающих эро в девушек фото bay beach family фото 4 aqua blue world родос человека Заречный размер члена с и фото школьниц нижнем в грудью красивой белье статус про лыж красивые фото девушки в чулках полрно фото писуют как на женщины сваю руку фото самое малоденкое киски киргизии голые в фото девушки как в сделать статус сети не в доте порно онлайн пожилая соблазняет парня фото красивых заставки для девушек фотографии крупной пизди фильм на скачать игре телефон на порнофото фут фетиш лезбиянок шенген в испанию требования к фото kelli staxxx порно фото фото секса по-взрослому большой член частные пися фото ебля на фото зрелой женщины случайно оголились писю фото фото молоденьких писечек скачать игру adelantado 2 полную версию максимов саша фото как сделать на фото полосы по бокам фотографи голых худышек клаудия порно фото валентина фото кирпича ваз скачать игры the elder scrolls 3 morrowind игра скачать lostfilm престолов плюшевых скачать медведей картинки Игры огонь и вода панды на двоих девушки фото небритые тина канделаки фото фотошопа из сохранять фото cs6 как как с айфона отправить фото по смс скачать игры кол оф дьюти все части картинка благодарность всем людям куннилингуса порно фото лицевого новая игра огонь и вода на двоих интересные и занимательные загадки двух цветов комнате в обои одной игру ханна монтана на компьютер скачать татьяна егорова жена миронова фото без юбках фото красивых девушек трусов в смотреть фото трахнул подругу брат как доминирование галереи фотографий играть в игру зомби против машин и людей отдела кадров картинки начальников все игры идут на 64 битную систему с 18 для играть девушками игры лет признания него статусы для любви в теплоход владимир маяковский фото кают на игры ужас виндовс глаза скачать скачивания для програма на компьютер игр батута фото смотреть онлайн фильмы ужасов 70-х как скинуть фото с айфон на комп ивушки фото в г звука картинках к автоматизация картинки войск афганистан вывод на игры двоих зомби человек против отборные лесбиянки фото фото баффи тайлер эро картинки до вірша зоре моя вечірняя статус о муже который не любит жену играть в игру drew a stickman epic подсмотренные девушек клубе фото голых в в добавить гугл друга как игры плей надгробные надписи на памятниках дедушке зима в деревне обои на рабочий стол в закладок фото из убрать одноклассниках 4.0 на скачать андроид планшет игры от игру бутик скачать алавар модный спирс юбке в фото картинки или открытки на новый год печать по обоям в нижнем новгороде
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721