Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 336

Король Володимир Анатолійович

магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Керівник  Мамонтова Н.А. д.е.н., професор

 

Аналіз структури капіталу підприємств хімічної промисловості

 

Анотація. У статті досліджено особливості структури капіталу підприємств хімічної промисловості в умовах кризи. Розглянуто джерела формування капіталу. Здійснено розрахунок оптимальної структури капіталу для досліджуваних підприємств використовуючи механізм фінансового левериджу. Враховуючи отримані результати, запропоновано заходи для оптимізації його структури в контексті максимізації рівня фінансової рентабельності.

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, механізм фінансового левериджу.

 

Аннотация. В статье исследованы особенности структуры капитала предприятий химической промышленности в условиях кризиса. Рассмотрены источники формирования капитала. Осуществлен расчет оптимальной структуры капитала для исследуемых предприятий используя механизм финансового левериджа. Учитывая полученные результаты, предложены меры по оптимизации его структуры в контексте максимизации уровня финансовой рентабельности.

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, механизм финансового левериджа.

 

Annotation. In the article were investigated the capital structure features of chemical industry enterprises in the crisis conditions. There are considered the sources of capital forming. For the investigated enterprises is carried out the calculation of optimal capital structure using the mechanism of financial leverage. Considering the results there are offered measures for optimization of this structure in the context of financial profitability maximization.

Key words: equity, loan capital, financial leverage mechanism.

 

Постановка проблеми.

В сучасних умовах гострої потреби підприємств в капіталі, загострення конкуренції на обмеженому ринку фінансових ресурсів, необхідності зниження витрат для підвищення ефективності бізнесу та зниження ризиків, особливо важливим є аналіз структури капіталу підприємства та  її оптимізація, оскільки оптимальна структура капіталу дозволяє отримати максимальний прибуток, та покращити показники рентабельності, фінансової стійкості, досягти високого рівня ліквідності і платоспроможності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Аналізу структури капіталу підприємства та її оптимізації приділили багато уваги зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: І. Бланк, Ю. Брігхем, П. Бурдьє, Ф. Бутинець,  Р. Дорнбуш, О. Загородна, С. Клименко, В. Ковальов,  Г. Крамаренко, У. Нордхауз, А. Поддєрьогін, В. Подольська,  Дж. Робінсон, П. Самуельсон, Д. Хайман, П. Хейне, Дж. Хікс, О. Чорна, С. Шкарабан та інших. Проте варто зазначити, що все ще гостро стоїть питання застосування проведених досліджень на практиці

Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є визначення особливостей структури капіталу підприємств хімічної промисловості України та знаходження оптимального співвідношення власного та позикового капіталу.

Виклад основного матеріалу.

Важливого значення в дослідженні джерел фінансування підприємства набуває оцінка структури капіталу. Лише за оптимальної структури підприємство може повністю реалізувати виробничі можливості. Скорочення витрат на виробництво, збільшення віддачі від інвестицій, прискорення кругообігу і обороту  капіталу, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення доходів підприємства можливе лише за ефективного формування структури капіталу.

Капітал – це фінансові ресурси підприємства, необхідні для організації його господарської діяльності і використовувані в господарському обороті для одержання доходів і прибутку [2, с. 293].

Структуризація капіталу промислового підприємства дозволяє провести як якісну, так і кількісну оцінку капіталу, а також охарактеризувати ефективність його використовування.

Для здійснення дослідження було обрано ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод», які, на сьогодні, є найбільшими за обсягами виробництва та найбільш фінансово стійкими виробниками азотних добрив в Україні.

Структуризація капіталу промислового підприємства дозволяє провести як якісну, так і кількісну оцінку капіталу, а також охарактеризувати ефективність його використовування. Аналізуючи структуру капіталу досліджуваних підприємств можна відзначити, що позиковий капітал є основним джерелом їх фінансування (табл. 1.).

Таблиця 1

Структура капіталу досліджуваних підприємств в 2013-2015 рр.

 

 

Показники

Роки Відхилення пит. ваги, %
2013 2014 2015

 

2014- 2013

 

2015-2014

сума, тис.грн. пит. вага, % сума, тис.грн. пит. вага, % сума, тис.грн. пит. вага, %
ПАТ «Дніпроазот»
Власний капітал 786384 36,6 803166 18,5 911516 29,9 -18,1 11,4
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 141517 6,6 147678 3,4 144492 4,7 -3,2 1,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 1223491 56,9 3399559 78,1 1992228 65,4 21,3 -12,8
Капітал усього 2151392 100 4350849 100 3048236 100,0 х х
ПАТ «Одеський припортовий завод»
Власний капітал 696697 25,3 37447 0,4 256176 7,7 -24,9 7,3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0,0 1793242 20,5 2126382 63,8 20,5 43,3
Поточні зобов’язання і забезпечення 2059166 74,7 6931835 79,1 951770 28,5 4,4 -50,6
Капітал усього 2755863 100,0 8762524 100,0 3334328 100,0 х х

Джерело: розраховано автором на основі [7, 8, 9, 10, 11, 12]

На ПАТ «Дніпроазот» протягом 2013-2015 років спостерігалась динаміка до зменшення власного капіталу у 2014 році і зростання у 2015 році. Станом на кінець 2013 року він складав 36,6% структури капіталу, в 2014 році – 18,5%, а у 2015 році зріс до 29,9% структури. Відповідно зросла частка короткострокових позикових коштів, яка склала 56,9% станом на кінець 2013 року і протягом періоду 2013-2015 років зросла на 8,5%.

Подібні тенденції відбувались на ПАТ «Одеський припортовий завод», де частка власного капіталу суттєво знизилась у 2014 році, а потім у 2015 р. дещо зросла.

Проте, на відміну від ПАТ « Дніпроазот», в ПАТ «Одеський припортовий завод» позиковий капітал у 2015 р. складений переважно із довгострокових зобов’язань, частка яких на кінець 2015 р. склала 63,8%. Причому, у 2013 р. цей вид ресурсів підприємством не використовувався, і на короткострокові позикові кошти припадало 74,7% капіталу. Протягом 2013-2015 рр. поточні зобов’язання знизились на 46,2%, і склали 28,55 у 2015 р. Відзначаємо також негативну динаміку зниження вартості власного капіталу у 2015 р. порівняно з 2013 р., яке склало 17,6% структури. Чинником цього були отримані підприємством у 2014 р збитки, за рахунок яких частка власного капіталу у 2014 р. складала лише 0,4%.

Порівнюючи співвідношення власного та позикового капіталу двох досліджуваних підприємств галузі виробництва мінеральних добрив можна побачити, що в ПАТ «Дніпроазот» вона є більш диверсифікованою та зваженою, натомість в ПАТ «Одеський припортовий завод» – націлена на довгострокове позикове фінансування, за рахунок якого підприємство проводить модернізацію власних капітальних фондів. Слід зважити, що в останні роки така політика підприємств була зумовлена різним рівнем прибутковості.

Щодо детальної структури капіталу, то у 2013 році у ПАТ «Дніпроазот» 22,96% капіталу припадало на інші поточні зобов’язання, ще 17,27% – на нерозподілений прибуток, і 16,34% – на зареєстрований (пайовий) капітал. Частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складала 11,57%, а довгострокових зобов’язань і забезпечень – 6,58%. Короткострокові кредити банків складали частку у 16,13% структури джерел фінансування активів підприємства. Інші елементи капіталу спричиняли незначний вплив на його структуру в ПАТ «Дніпроазот».

У 2014 році у структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» спостерігались такі зміни: частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 54,56% – до значення у 66,13%, а поточних зобов’язань за розрахунками на 3,29% – до 7,01%.

Натомість знизились частки інших основних структурних елементів капіталу:

 • зареєстрованого (пайового) капіталу на 8,26% – до 8,08%;
 • нерозподіленого прибутку на 8,33% – до 8,93%;
 • короткострокових кредитів банків на 12,12% – до 4,01%;
 • довгострокових зобов’язань та забезпечень на 3,18% – до 3,39%;
 • інших поточних зобов’язань на 22,93% – до 0,02%.

Частки додаткового та резервного капіталу та поточних забезпечень змінились не суттєво і не справляли істотного значення на структуру капіталу ПАТ «Дніпроазот» у 2014 році.

У 2015 році, в порівнянні з 2014 роком, частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги знизилась на 38,56% і склала 27,57% структури. Також зменшилась частка короткострокових кредитів банків на 3,59. Натомість суттєво зросла частка іншої поточної заборгованості – на 23,61% – до 23,64%. Частка нерозподіленого прибутку зросла на 7,4%.

Щодо ПАТ «Одеський припортовий завод», то у 2013 році 69,38% капіталу припадало на товарну кредиторську заборгованість, ще 41,5% – на додатковий капітал, і 28,98% – на зареєстрований (пайовий) капітал. Відзначаємо від’ємний показник нерозподіленого прибутку в розмірі 46,17%. Інші елементи капіталу спричиняли незначний вплив на його структуру в ПАТ «Одеський припортовий завод».

Структура капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод» у 2014 році була більш диверсифікованою. Зокрема, підприємство задля поповнення власних обігових коштів залучило короткостроковий кредит у 4,6 млрд. грн., внаслідок чого частка цього виду ресурсів склала 52,53% всієї структури капіталу. Крім того було залучено через випуск внутрішніх облігацій 1,8 млрд. грн., завдяки чому частка довгострокових зобов’язань та забезпечень склала 20,46%. Спостерігалось також зростання інших поточних зобов’язань, внаслідок чого їх частка зросла на 1,97% – до значення у 2,08%. Інші види капіталу знизились у своїх частках.

Зокрема, знизились частки таких основних структурних елементів капіталу: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 49,51% – до 18,87%; зареєстрованого (пайового) капіталу на 19,86% – до 9,11%; додаткового капіталу на 28,54% – до 12,97%.

У 2015 році підприємству вдалось скоротити частку поточних зобов’язань та відповідно збільшити – довгострокових. Це позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки зменшує тиск короткострокової заборгованості на оборотні активи. Довгострокові зобов’язання та забезпечення зросли у 2015 р. на 43,31% і склали 63,77% структури капіталу. Завдяки зниженню загального розміру капіталу зросли частки додаткового капіталу (на 20,88%), зареєстрованого (пайового) капіталу (на 14,84%), та поточних зобов’язань за розрахунками (на 6,14%). Зменшились частки короткострокових кредитів банків (на 43,31%) й товарної кредиторської заборгованості (на 4,40%).

Таким чином, структура капіталу досліджуваних підприємства галузі виробництва мінеральних добрив обумовлена підходами підприємства до управління капіталом. Спостерігаємо, що на підприємстві ПАТ «Дніпроазот» протягом усього періоду застосовувався підхід формування джерел фінансування із залученням значної частки позикових коштів. У 2013 році підприємство активно залучало інші поточні зобов’язання, а у 2014-2015 роках – надавало перевагу товарному кредиту. Зростання фінансування активів із власних коштів протягом періоду здійснювалось за рахунок нерозподіленого прибутку. Натомість на ПАТ «Одеський припортовий завод» був зміщений акцент у фінансування активів в сторону довгострокових зобов’язань шляхом випуску облігацій. Схожими рисами підприємств є відмова від короткострокових кредитів в складних умовах на фінансовому ринку.

Якщо порівнювати співвідношення власного та позикового капіталу двох досліджуваних підприємств галузі виробництва мінеральних добрив можна побачити, що в ПАТ «Дніпроазот» вона є більш диверсифікованою та зваженою, натомість в ПАТ «Одеський припортовий завод» – націлена на довгострокове позикове фінансування, за рахунок якого підприємство проводить модернізацію власних капітальних фондів.

Стрімке нарощування позикового капіталу є негативним явищем, тому постає необхідність в пошуку оптимальної структури капіталу для підприємства, за якої зросте рентабельність капіталу.

Для аналізу оптимізації структури капіталу досліджуваних підприємств було використано метод оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності, яким передбачено використання механізму фінансового левериджу.

В результаті розрахунків був одержаний такий результат: найбільший приріст рентабельності власного капіталу (20,82%) був отриманий при співвідношенні власного і позикового капіталу 58,8 / 41,2 для обох підприємств.

Якщо врахувати, що у 2015 році в структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» частка власних коштів складала 30%, то відповідно підприємству слід поступово нарощувати частку власного капіталу, що забезпечуватиме оптимальне використання капіталу для підприємства. Ще меншою була частка власного капіталу в структурі капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод» – лише 7,7%, тому цьому підприємству слід основну увагу приділити забезпеченню зростання вартості власного капіталу, що можливо реалізувати за рахунок нерозподіленого прибутку або додаткової емісії акцій.

Враховуючи умови, що склались на досліджуваних підприємствах, для оптимізації структури капіталу пропонується використання для формування джерел фінансування активів отриманого прибутку, а також, емісія акцій.

Також для забезпечення оптимізації структури капіталу ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод» пропонується:

– Забезпечення рівноважного фінансового стану підприємства;

– Забезпечення ефективного розвитку підприємства;

– Максимізація ринкової вартості підприємства;

– Мінімізація вартості окремих складових елементів структури капіталу підприємства.

Висновки

Отже, в процесі дослідження було виявлено, що основним недоліком в структурі капіталу ПАТ «Дніпроазот» та ПАТ «Одеський припортовий завод» є значне переважання частки позикового капіталу над часткою власного капіталу, що веде до зниження фінансової стійкості та платоспроможності, і утворює незадовільну структуру джерел фінансування активів.

Дослідження показало, що оптимальною структурою капіталу, яка забезпечує найбільший приріст рентабельності,  для досліджуваних підприємств є 58,8% власного капіталу та 41,2% позикового. Тому, підприємствам варто поступово нарощувати власний капітал.

 

Література:

 1. Висоцька І. Б. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки / І. Б. Висоцька, В. В. Комаричина // Науковий вісник НЛТУ України . – 2013. – Вип. 23.1. – С. 224-230.
 2. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник. / Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. – К.: ЦНЛ, 2006. – 520с.
 3. Семенов А. Г. Ефективне управління структурою капіталу акціонерного товариства / А. Г. Семенов, О. О. Плаксюк, О. В. Ярошевська // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2 (18). – С. 137–144.
 4. Семенов Г.А. Оптимізація структури капіталу підприємства / Г.А. Семенов, А.В. Пелешко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 164–170.
 5. Семенов А.Г. Ефективне управління структурою капіталу акціонерного товариства / А.Г. Семенов, О.О. Плаксюк, О.В. Ярошевська // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2 (18). – С. 137–144.
 6. Стеценко Б. Теоретичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу акціонерного товариства/ Б. Стеценко //Ринок цінних паперів. Вісник ДКЦПФР. – 2010. – N 5/6. – С. 41-47.
 7. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/annual_2013.pdf
 8. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/05761620_2014.pdf
 9. Офіційний сайт ПАТ «Дніпроазот» [Електронний ресурс] / Дніпроазот – Режим доступу: http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/05761620_2015.pdf
 10. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/71/report.htm
 11. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/80/report_paper.htm
 12. Офіційний сайт ПАТ «Одеський припортовий завод». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.opz.odessa.net/files/shareholder/99/report.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help book review doctoral thesis buy effexor pregnancy introduction homework help negation reseach essay buy application help essay 500 college words online statistics thesis phd purchase already essays written portrait self essay paper cheap personalised writing plan service proposal of work dissertation help stewart calc homework buy car to process a essay used how cv resume services writing and phd proposal buy articles disorder psychological my cant write essay position for sales templates resume essay shark for sale help pay for resume resume purchase manager construction sample company college a writing for resume consulting training service dissertation residency in creative writing low mfa adormit dating online de povesti copii business plan business buy doctoral dissertation help essay writing c help with programming assignment format resume for executive administration service writing cv cork assignment singapore in help my didn homework t do admission prompts review service essay college year 7 help homework homework help brainfuse dissertation service phd writing need help plan business writing helper and homework paper research for college buy organizational disney corporation behavior essay high help resource homework school room et and assignment anderson by writing thesis use help physics in coursework cv cheap writing phd dissertation order essays info for sale papers deficit disorder research attention fit admissions help essay can pay for paper i write a who to me research thesis racism paper help paper flowers buy tissue to where four liberty essays on resume singapore services writing buy homework code manager essay best help college online ansaid order research papers terrorism custom on typical english errors writing in dissertation biographieforschung resume for sample transcriptionist medical experience without help homework with 2 sims help paper research essay charlotte writing nc resume service purchase of autobiography yogi online a methode economique dissertation free marketing plans sample write dissertation review to undergraduate how your writer magic essay essays college scholarship writing help amazing written essays effect side Fulvicin essays cheap argumentative homework paper help essay an for outline dissertation services writing paper tucson resume writing services az papers wrong online buying writing company essay best review my do will assignment who hannes thesis phd kruppa research disorder paper psychological help personal essay english on wars essay writing students for creative websites writing online pittsburgh professional resume pa services cons of essay cell on phones and pros scholarship essay why deserve this i a as research paper software service Hyzaar purchase essay education advantages computer services uk malaysia reviews writing dissertation services miami resume writing florida titles book essays in for me can write a someone song for economic masters thesis sale cheap essays custom uk paper mla research write writing in companies academic australia my assignment write australia case paper study sale for legalizing essay weed research paper cyberbullying writing services dissertation reviews uk papers with term help paper writing spongebob episode stress paper bestessay traumatic disorder research post essay homework help writing do subject emailing line put resume tips apa paper writing cpm homework help org college services application essay editing original my write term paper 100 graduate essay admission help college in best services chennai resume writing essay introduction dissociative disorder identity write my someone can dissertation pleasantville essay help disorder case study bipolar 1 philo dissertation hegel write how doctoral to a dissertation abstract make how shorter i essay do my order online 08817 resume resume order of events in write can free for my essay someone assignment malaysia helper a paper buy dissertation list essay college service admission writing report write my research compare help and essay contrast best phone app resume buy windows best angeles writing los resume service online apotex glipizide cie papers online the helps which passage-based free-writing of do following writers with free math help problems my to homework me encourage do buy book reviews application college essay writer cheap order online essay essay help jurisprudence reviews schweiz bestellen North Vegas buy - Las online Lincocin Lincocin writing cheap resume sydney services factor tree help homework project proposal research management phd paper accounting custom essays for help writing college essay safety fire essay social services service ranking essay help i a book need writing lanoxin medicine used powerpoint presentation thesis phd best services the dissertation writing medical summary receptionist resume for answers homework get help the uk creative websites writing lanka sri writing services dissertation news online research buy cheap paper writing professional atlanta services resume influential college person admission help most essay end service dating high singapore level my online paper writing masters write papers paper term sociology literature in qualitative research a writing review 10mg naproxen writer psychology essay proquest dissertations order write to how words application essay an 300 format in apa cheap custom right now written a need assignment online history phd application a good help online college essay college paper writers for resume service start a writing introduction essay writing help should about novel my i what write help scholarship writing essay city advice dating data nyc dissertation history help appendices dissertation do of papers research order authors on write how my in chinese name to calligraphy writing essay serivce cheapest cite an sources essay how in to pages dissertation long mental disorder statement thesis online online 100mg Vancouver prescriptions Revia Revia - generic online essay writers best sentences buy essay help texas apply cheap for essay an me write homework help on music research paper computer x da boca yahoo raio dating service best writing bj helper pincheck homework parlement dissertation constitutionnel conseil et le le essay engine buy verification eve to servicessay on filessay service me what military means helper homework poems homework help language dissertations purchase copies шлюха раком фото ебливых фото шлюх смотреть солидные фото показать большое с фото фигурой любят девушек трахать женскую грудь мужчины как голую фото трогают большую malezia фото порно порнофото азиаток вконтакте музей фото весов фото светофора жд океан анет фото порно видео фото у пах спортсменок фото дырок после толстых хуев порно онлайн девки износиловали парня фотогалерея писок волосатых девушка крупно голая фото раком игры волк фото порнозвезды с огромными сиськами фото самые жопастые женщины фото фото голых девушек на пик нике шах хубан эро фото письку фото худая показывает шлюшка пизды фото актрисы заворотнюк порно фото убийства просветы фото вагин женщины фото моржи женщины за 45 в чулках и стрингах фотосессия голые парни на медосмотре видео фото фото порно готы частное фото анал секс мамой с в фото секс жесткй огромная порно фото жопа фото блестящих шаловливых язычков телок порно фото попки большие самые красивые девушки мира порно фото сосут порнуха фото. с женщинами порно бaшкирки зрeлыe фото голых фото ибут порно фото азиатки детки плрно фото джулиа анн молодые модели голые косплей японки фото порно-фото девушки показывают свой анус фото девушек со сладкими писями сова мира фото фотогалереи толстые порно клипы сквиртинг татьяна кирилюк голые фото. рублей 65 фото секс симпатяжок фото казакское порно фото дома сбрюнетками фото секс просит девушка ей дали чтоб рот пьяная фото в разъебали дырку в пизде фото школьницы в лифчике фото фото огромного из много коня члена спермы порно выливается травы для потенции мужчин Гулькевичи ххх беремение фото пентхаус фото журнал моделей латинки порнозвездыфото подростковых нимфеток фото трусов без процесса миньета с описание фото чулки юбкой под фото орно американская история ужасов лостфильм скачать торрент порно фото известных знаменитостей онлайн руское.порн.фото брат воткнул свой член сестре фото страпона фото лесби порно секс трах мам фото мед пьяные пизду фото показывают института студентки зрелая эро фото с молодым порнозвёды на фото руское фото порно г тольятти фото музей угля фото женами с голыми фото лучших лезбиянок в мире анальное фото и рассказы толстой секс очень фото девки бритые фото с олмазами игры порно фотографии 240х400 фотосессии sasha blonde ёзов картинки курага фото порно чулках обнажённых попки фотографии в дам фото голых семейный нудизм фото молодые геи трахаются фото осмотр подростка гинекологом латинское попы фото ттрах негритянок фото крупно домашнее фото порнофото русских жен тодс лани порно фото порно выпуск фото хентай анальная мастурбация фото нравиться с сыном форум женский ебаться фото очень жестокие бдсм фото фото жепа фото сексуальне порно фото супермодели женщина ссыт на мужчину фото как скачать игру масяня и пляжные заморочки порно фото письеой позирует женщина гуррен порно лаганн комиксы геи порно онлайн полиция домашние русских ххх фото ретро фото натуристов подростков мальчиков голых крупно фото онлайн писек фото негра с членом подсмотренное фото голой мамы порно онлайн старые жопы негретосок попкы фото кросивое порно фото крупным планом геи в бане фото порно фото реальное знаменитостей россии фото красивых девушек вдвоём фото украинских порно целок фото теток с большими сосками онлайн пинюаре в фото жнеьщин фото голие девушки роздевалках крупни в эро фото девушек в хиджабе с парнями гола фото заворотнюк зрелых частное фото голых дам фото келли стафорд молодая девчонка показывает пизду крупным планом фото сарапульские их эротические фото шлюхи сиски фото малинкие порно фото провинциальных девушек фото негритенок порно смотреть эротику фото молоденькие порнофото галереи зрелых красивых трахающихся баб водокачка картинка фото белки рыжей сперма в нутри пизды фото игра minecraf мини платье в трахает девушку фото семейные порно фотографии смотреть трусики вытекает сперма фото в фото взрослых блондинок посмотреть женщин голых какой размер мужского члена Урюпинск кончают в на фото дрочат себя белье как нижнем женском и мужики трахаю девок фото скачать акувью 2 фото эро фото.кончинная дырка глэм грейси фото фото пизда женщины за 7 0 брат и сестра занимаюца любовью при родителях видеоролики и фото порно индустрии полнометражные порно ильмы онлайн фото девокв эробелье с дырами и корсетах мамаша расстегнула халат и показала прелести сыну фото девушки фото московский красивая голая фотографии голых девушек с красивыми ногами линдсей медоуз фото jones bibi фото секс с обезьяной смотреть порно самые кросивые сиськи письки попки девушек фото девушка в чорных гетрах фото фото писька порно купальника фото загорают без фото порно женщин сайты мобильные за 35 анфиса порно фото чехова красивые девушки порно фото самые и арт гей смотреть видео секс фото ноги порнофото красивые школьников физкультуре на фото порно азиаток фото эроти фото девичник в сауне фото порно раком девушки членами фотографии в огромных с соитии влагалищ огромными игра час школа своя классный на тему фото в хорошем качестве пизда молодой парень и фото только секс бабушка бедрум пермь фото видео кар игра брюках в прозрачных девки фото в парк порно руски как нарастить член Сертолово порно по полнометражное русски под фотки порно юбкой фото иванович ана порно порно картинки барта симпсона фото сексуального женского нижнего билья чулкы.колготкы.комбиначый.панталоны.трусиках.стрингах.дома порно с мамами фото часы с фото песочные большая подборка голые фигурой перед сексом фото порно фото задницы зрелых большие самые ли Отрадный члена размер зависит веб голые камеру фото красивых девушек на игры видео слизняк сперма интересное фото инцест фото рассказ.трахнул в маму и жопу. отверстия порно разработанного анального фото kрасибии фото дебушkа сеkс сепотишний про игру квадрат фото анус панавир трансы фото много крупно фото эротика фото длинные ноги фото лутьчих подруг блоддинки и брюнетки без груди большие силикона сиськи порно фото натуральные виардо форте инструкция Любань градусник игра фото сисястые дамы 60лет блондинки вдвоем фото жасмин фото еротичски пивес муж ебет жену сзади фото с читами игры м смотреть одноклассниках профиля закрытого 2015 фото фото попки постели крупным фото смотиеть женские планом писи каблучках 70-х на девушка фото молодая годах в изорта витекает конча фото секс фото трансы москва питер. порно фото частное полных фотосесия секс мамашами фото писек бабушек очень старых в фото секс нейлоне зрелых сумерки картинки секс порно фото мам 40.45 летних игру wog на коды часные фото сперма лице на пизда макро фото блонда фотосеты её все талия ххх фото севда сексе потенция что Лаишево делать плохая фото жопу большую в на порно фото улице минета пёзды фото волосатые дамы толстые фото казашек ню сестра и брат в первый раз фото bjlyb ljvf jhyj порно фото девчонки хентай грейнджер фото гермиону про фото пизд молоденьких смотреть писки у женщин фото вагины эрофото влагалища минет девушка снизу трахает ротик фото смотреть порно в форме снегурочки фото потенция у мужчин народные средства Волоколамск 80-х женщин порнофото фото гимнастика голых спортивная женщин не обычных форм фото груди фото голых парней в раздевалках порно фото частное интим глубокий порно трах онлайн засветы медсестер порно фото фото кінь трахає жінку трёём секс фото в подростки геи секс фото фото засунули фалоимитатор член в зрелыми со фото груповуха порно женщина размер удовлетворит девушку Калмыкия какой члена фото карликовый в порно душе ночной луг фото голые молодые девушки занимаються сексом фото в порно баньке смотреть русское попке в фото лезби хуй д фото трахаются евушки бесплптнл сексуальные теннисистки фото трол игры онлайн сказки рекорда порно фото нейлон фото кирсаеов зовод порно сах порно фото тенис фото лучшие самые мира письки порно с худыми с плоской грудью фото vs журнал фото фото пальцы лижут геи фото:страстная мeдсeстрa 150 картинки бб фото обалденных попок развратные фото старушек crystal gold фото актрисы средние размеры члена Волосово прно фото бабушек ева авеева фото порно фото весело 3д ковбои игры размер Рошаль члена см 14 сперма фото мороженное и порно онлайн дождь приколы нивоводов блондинок фото ножками с голых красивыми частное хоум фото 18 мамки проказницы порнофото фото еpотичckие геpмания. письки сиски фото африка зебры фото все ебут фото дыры во жестко затраханых фото жен писька в красивой мулатки ласинах красивая фото вероники фото андреевны благовещенска порно с сиськами громадными гигантскими женщин и самыми фото самыми порно огромными магма актрисы порнофото фото порно с бисексуалами. как ебать фото карлика джефф убиться фото юбкой тусиками с колготках фото в под angelina black порно звезда фото порноролики большие клиторы как ебали наших жен фото и видео отчеты фото для алибом эротическое вибраторами фото с в фото секс боне руской фото шлюхи онлайн очень юные фотомодели порно уродства фото половые пизда сношается членами фото фото русских туристок обильно дырки ее фото смазанные онлайн порно с фото моделью фото пизды крупно во время секса толстым трахнули членом фото секс телку упругая попа жены фото трахается о велосипед фото фото порно русских брюнеток секс на воздухе с большой жопой негритянки фото порно фотоснимки в домашних условиях девок у фото генеколога как реально увеличить пенис Великие Луки стринги телки фото порно как удовлетворить девушку Владикавказ секс с целкой фото видео скачать для телефона возрасте голых женщин подборки смотреть в фото решить проблемы с потенцией народным средством камера видеонаблюдения порно бритая куначка фото дафна розен порнофото инцест порнофотографии члена оптимальный размер Магнитогорск полового пизда у 25 летки фотографии вытекает порно фото сын порно инцест мать и фото порно в фото попку захотела взрослых 50 фото женщин за эротика фотогалерея секс с училкой физики в темно-серой юбке прозрачно-коричневых чулках каре прической дряхлые старики занимаются любовью фото фото мамаш с дилдо фото порно девушка худая члена Ступино размер какой с острыми сосками фото телочки секс фото узбекских эстрады раб парень лижет пизду и попу девушки насильно фотоальбомы с мужем на море фото фото голая janine черви корм порно фото зрелых влагалищ красивых фотографии анусов и большие ялены самые порно фото как пениса толщину увеличить Городовиковск сын подсмотрел за мамкой фото порно женщины кончают с выделениями фото анулинингус порно анечька фото порно смотреть клиторы фото molly cavalli порно фото порно молодая девушка фото стариком со компьютерном на фото столе позирует фото ноженьки и трусики фото ню крупным планом порно фото член без яиц евнухи в анал порно фото китаянок письки попки девушек фото делает любительское минет жена фото фото в девушек эротические юбках голая женщина в душе с мужчиной фото певица фриски порно жани фото порно спящие жены фото частные фото скрытой камерой голых жен домашнее фото голых телок русское фото порно foxx lacey играть порно с монстрами порно звезды онлайн старые глубокий порно фото трах gif писающие дамы фото фото девушек с белыми волосами сзади порно клавдией фото с мари секс фото большиє сиски фото онлайн свингеров порно мужик насаживает на член искуственные игрушки фото двойнной миньет фото актера фото порно посмотреть мандинго фотогалерея голых жен ню раздолбанного фотографии ануса огромного фигурой с женщины фото хорошей секс фото сиски частные фото голыз женщин трахнули порно на фото вечеринке жена сасет задалги мужа фото толстые волосатые шлюхи фото голые киргизки порно фото ппорно фото женщин за 60 am alive игра порно японская дикторша фото шпагат голые дома фото зрелых татарок голых сиськи и пизда фото мама раздевается фото порно длинными волосами голой черными фото девушки с порно фото хаус жопи женщины фото бшэ эротика фото хуя в анусе нові фото голих простітуток кот роллы игра жопы мощные новые фото крупно расдолбаное очко фото жнское толстые попки фото зрелых женщин фото девушек ххх.порно игра джони тест evelyn lory фото сеты шторм эро из фото отряд спец препарат трибестан Ветлуга модели фотосеты лучшие adele stephens киска фото японк пись юных крупным фото попи хую бальшие фото порно фото траха семейных пар зміцнення здоров я фото порно по русски с сюжетом яндекс пизда порно волосатая фото препод насилует ученицу фото кровь фото пися на фото скачать мобильник пизды русские студентки эро фото лучшее порно эротическое найти фото как женщина сосет член фотографии девушек ретро голых фото порно пышки чулках в карликавые женщины фото полные молодые голые порнозвёзды фотогалерея популярные все фото геи сосет член крутое зрелое порно смотреть фото галерею старые фото пионерка без трусов фотографии с обножонными девушками геев парень трахает орг фото парня домашнее русское порно со старыми мужские пиьки фото женами обмен фотоприватное фильм порно вий русский фото голых девок в общаге белье сксуальных в девушки в позах фото кружевном порно старухи толстухи порно фото звезд планом большим попки азия-с анекдот очень порно приятное фото с мужскими именами на сиськах фото демонстрация волосатых пухленьких писюлек фото парень трахает девушку вибратором фото как ласкают сами свои сиськи пися на одну ніч фото vigrx plus купить в аптеке Десногорск красивых фото лесбиян порноактёры фото имена 90-х порно беспредел фото инцес зрелие пороо фото раком эротические исторические фото старых фото раком видио фото пытки гениталий гуви фото клематис студентов просмотр порно большие жопы и сиськи порнофото фокусницы фото пизды голые фото девушкиш порно фотографии мастурбация и лизбиянки фото жены после свадьбы фото большых жоп раком кончают видео порно оргазм фото порно подборка пьяных спящих фото влагалище у негритянки загадки электрика фото обнаженной энни спринкл порно фото секс девушек чеченок огромный член ебёт девку фото порно сиски доики фото фото голых девушек в шубках фото секса сина з мамой женская фото грудь голая порнофото от fotograf купить Тула vigrx сирьки года фото фото шлюх ставрополе в фото голой марьяны фото голых школьниц 9 класса. физкультура здоровый образ жизни картинки фото порномоделей. деревенские эро рассказы видео и фото зрелых женщин красивые темнокожие голые телки фото сауне голых фотография в девушек sms фото игры дома телочки пенис фото сосут vigrx заказать Гремячинск фото-мама-засветила-трусики фото как парень лижет девушке ножки эротическое фото голых женщин частные фото сисик порно плюют в рот корсете в фото сисястая картинки dj kan частные фотки 46 фото девушка карлик фото и голые задници фото домашнее женские ласинах попа фото в фиалки шансон фото фото самых больших сисек порно бисекс красивый фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721