АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Карпчук Людмила Андріївна
магістрантка , Національний університет «Острозька академія»
Керівник  Дем’янчук О.І. к.е.н., доцент

 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано стан банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку банківського сектору вітчизняної економіки та визначено рівень проблемних кредитів комерційних банків, а також фактори, що зумовлюють їх виникнення. В результаті дослідження запропоновано основні напрямки управління кредитним портфелем комерційних банків на основі використання вітчизняної і зарубіжної практики методів оцінки кредитоспроможності позичальників.

Ключові слова: кредит, кредитний портфель, проблемні кредити, кредитний ризик, управління кредитним портфелем.

 

Карпчук Людмила Андреевна

магистрантка, Национальный университет «Острожская академия»

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА УКРАИНЫ

В статье проанализированы состояние банковского кредитования в Украине на современном этапе развития банковского сектора отечественной экономики и определен уровень проблемных кредитов коммерческих банков, а также факторы, обусловливающие их возникновения. В результате исследования предложены основные направления управления кредитным портфелем коммерческих банков на основе использования отечественной и зарубежной практики методов оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, проблемные кредиты, кредитный риск, управление кредитным портфелем.

 

Karpchuk Liudmyla

magister, National University “Ostroh Academy”

ANALYSIS OF BASIC DIRECTIONS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

The article analyzes the state of bank lending in Ukraine at the present stage of development of the banking sector of the national economy and determined the level of problem loans of commercial banks, as well as factors that contribute to their occurrence. As a result of research the main areas of credit portfolio management of commercial banks are introduced with using national and foreign practice methods for assessing the creditworthiness of borrowers.

Keywords: credit, credit portfolio, problem loans, credit risk, credit portfolio management.

 

 

Постановка проблеми. Раціональне управління кредитним портфелем у сфері банківської діяльності відіграє важливе значення, що забезпечує дохідність та ліквідність для комерційних банків. Основне завдання, яке постає перед комерційними банками є забезпечення своєчасності повернення заборгованості за наданими кредитами та поряд із цим збільшення обсягів кредитування. Банківське кредитування сприяє перерозподілу капіталу в перспективні галузі економіки та стабільний розвиток інвестиційної діяльності шляхом надання вільних коштів для суб’єктів господарювання, які цього потребують.

Саме тому, перед комерційними банками України постає питання удосконалення напрямів управління кредитним портфелем, які випливають з постійного аналізу та знаходження основних шляхів підвищення якості їх надання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вaгoмий внecoк у розробку тeopeтичних i практичних зacaд упpaвлiння кредитним портфелем комерційних банків зробили вітчизняні вчeнi, зокрема: O. В. Вacюpeнкo, В. I. Гpушкo, O. В Дзюблюк, A. O. Єпiфaнoв, O. Д. Зapубa, O. C. Любунь, A. М. Мopoз, та iншi. Проте, питання щодо аналізу кредитної діяльності банків є досить актуальним та потребує постійного наукового вивчення та вдосконалення, що передбачає пошук ефективних шляхів управління кредитним портфелем банку з погляду мінімізації кредитного ризику.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних напрямів управління кредитним портфелем комерційних банків України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні темпи зростання економіки України тісно пов’язані із розвитком банківського кредитування комерційними банками, що зумовлює необхідність постійного аналізу якості та пошуку основних напрямків управління кредитним портфелем банків.

Кредитний портфель комерційних банків передбачає собою сукупність всіх кредитів, які були надані за певний період часу. Кредити, які надаються комерційними банками, становлять найдохіднішу частину банківських операцій, що поряд із цим забезпечує стабільність існування комерційних банків в майбутньому.

Розглядаючи активи комерційних банків України, слід відзначити, що кредити становлять найбільшу частку (табл. 1).

Таблиця 1

Активи комерційних банків України за 2011-2015 роки, млн. грн.*

№ п/п Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015
І. Активи банків 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385
Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями) 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 571 411
1 Готівкові кошти та банківські метали 27 008 30 346 36 390 28 337 34 353
2 Кошти в Національному банку України 31 310 33 740 47 222 27 554 27 392
3 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 78 395 99 472 78 106 99 752 129 512

Продовження таблиці1

4 Кредити надані 825 320 815 327 911 402 1 006 358 965 093
з них:
4.1 кредити, що надані суб`єктам господарювання 580 907 609 202 698 777 802 582 785 918
4.2 кредити, надані фізичним особам 174 650 161 775 167 773 179 040 152 371
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1
6 Вкладення в цінні папери 87 719 96 340 138 287 168 928 198 841
7 Резерви за активними операціями банків (з урахуванням резервів за операціями, які обліковуються на позабалансових рахунках) 157 907 141 319 131 252 204 931 321 303

*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 1 ми спостерігаємо, що протягом 2011-2015 років спостерігається тенденція до скорочення кредитної активності комерційних банків України. Значне збільшення кредитного портфеля комерційних банків України характерне для 2014 року, що зумовлене значною девальвацією національної валюти, що відобразилось на збільшенні кредитних залишків у гривневому еквіваленті.

Зниження кредитної активності комерційних банків України відбулося за рахунок невизначеності із подальшим економічним розвитком та погіршенням кредитоспроможності позичальників, що характеризується відмовою позичальників від кредитування.

Сучасний етап розвитку банківської системи у сфері кредитної діяльності характеризується зростанням частки проблемних кредитів. У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами становила 13,5 %, а у 2015 році – 22,1 %.

Така ситуація негативно впливає на стабільність роботи комерційних банків України, що є основним фактором впливу на розміри відсоткових ставок за кредитами та на доступність до кредитних ресурсів.

Перед комерційними банками України виникає необхідність аналізу якості  кредитного портфеля та контролю за ним, що зумовлено, головним чином, зміщенням банківських пріоритетів у бік якісного аналізу видаваних кредитів і розвитку систем управління ризиками.

Розглянемо структуру якості кредитного портфеля на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2011-2015 роки (табл.2).

Таблиця 2

Структура якості кредитного портфеля комерційних банків України за 2011-2015 роки

Найменування статті, млн. грн. Роки Структура, %
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Непрострочені та не знецінені кредити 112015 95019 109938 115828 123011 90,98 71,9 71,29 64,09 56,51
Прострочені, але не знецінені кредити 1753 1726 2552 2458 5501 1,42 1,31 1,65 1,36 2,53
Знецінені кредити 9359 35405 41730 62248 89177 7,6 26,79 27,06 34,45 40,97
Усього 123127 132150 154220 180714 217689 100 100 100 100 100
                                                                           АТ «ОЩАДБАНК»
Непрострочені та не знецінені кредити 32008 34157 39944 44376 22607 54,4 55,68 62,15 47,08 20,7
Прострочені, але не знецінені кредити 148 125 436 3789 510 0,25 0,2 0,68 4,02 0,47
Знецінені кредити 6346 6735 8627 30990 70886 10,79 10,98 13,42 32,88 64,91
Національна акціонерна компанія Нафтогаз України 20334 20329 15261 15104 15208 34,56 33,14 23,75 16,02 13,93
Усього 58837 61346 64270 94259 109211 100 100 100 100 100

ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

Непрострочені і такі, що їх користь не зменшилась 24652 22543 25062 23167 22633 58,92 60,47 66,68 47,75 40,91
Прострочені і такі, що їх користь зменшилась індивідуально 17185 14737 12526 25346 32692 41,08 39,53 33,32 52,25 59,09
Усього 41837 37280 37588 48513 55325 100 100 100 100 100

Перейшовши до ПАТ «Райффайзен банк Аваль» слід відзначити, що  протягом всього досліджуваного періоду в загальній структурі кредитного портфеля частка його складових змінювалася. Найбільша частка в 2011 році належала кредитам непростроченим і таким, що їх корисність не зменшилась та становила 58,92 %. В 2012 році частка показника становила –  60,47 %, 2013 році –66,68 %, 2014-2015 роках відбулося зменшення обсягу таких кредитів, і їх частка в структурі зменшилась до 47,75 % та 40,91 % відповідно. Щодо прострочених, і таких, що їх корисність зменшилась індивідуально, то  їх  частка  в  2015  році  зменшилася  до  59,09  %. Зростання цього показника можна пояснити тим, що відбулося зменшення непрострочених і таких, що їх корисність не зменшилась.*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 2 за результатами оцінки структури кредитної якості кредитного  портфеля ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011-2015 років ми спостерігаємо, що найбільшу частку  в  кредитному портфелі  мали непрострочені та незнецінені кредити. В 2011 році їх частка займала 90,98 %,  2012 році  –  71,90 %,  2013 році   − 71,29  %, 2014  році  –  64,09  %,  а в 2015  році  відбулося  її  зменшення  до  56,51 %. Варто відзначити, що значно  зросла  частка  знецінених  кредитів  в  загальній  структурі  кредитного  портфеля.  В 2011  році частка цих кредитів в загальній структурі становила 7,60 %, а в 2015 році –  40,97 %. Така тенденція є негативною для комерційного банку, оскільки свідчить про погіршення платоспроможності позичальників.

У структурі  якості  кредитного  портфеля  АТ «Ощадбанк» в 2011 році значну частку займали  непрострочені  та  не  знецінені  кредити  –  54,4  %, частка знецінених кредитів становила 10,79 %, 2012-2013  становила  55,68  %  та  62,15  %  відповідно.  Проте,  в  2014  році  частка  цієї  статті зменшилася  до  47,08  %, а 2015  році до 20,7 %, що свідчить про зростання проблемних та безнадійних кредитів. Щодо  знецінених  кредитів,  то  їх  частка  зросла з 10,79  % в 2011  році  до 64,91 % в 2015 році. Також, в загальній структурі кредитного портфеля зменшилася частка кредитів наданих для підприємства Національна акціонерна компанія  «Нафтогаз України» з 34,56 % в 2011 році до 13,93 % в 2015 році.

Оскільки спостерігається тенденція до зростання обсягів частки сумнівних та безнадійних кредитів ліквідність комерційних банків України знижується, що зумовлено зростанням витрат на покриття резервів за даними кредитами та скороченням доходу за рахунок втрати активів банківськими установами.

Рівень якості кредитного портфеля комерційних банків України залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів (рис.1).

Рис. 1. Фактори впливу на рівень якості кредитного портфеля*

*Джерело: розроблено автором на основі [2]

При наявності простроченої заборгованості за кредитами для комерційних банків України виникає необхідність їх управління за допомогою використання певних методів.

Так, комерційні банки України можуть здійснювати продаж простроченої заборгованості іншим організаціям, погасити її за рахунок резервів або утримувати їх з подальшою зміною умов кредитування.

При наявності проблемних кредитів комерційні банки вдаються до індивідуального підходу з вивченням причин їх виникнення. Після цього банківська установа вибирає найоптимальніше рішення для погашення кредитної заборгованості позичальником з мінімальними витратами для банку у процесі її стягнення.

Важливим при цьому є вибір правильного рішення щодо реструктуризації кредитної заборгованості, основне завдання якої полягає у наданні можливості позичальнику відновити фінансовий стан до рівня, який дозволить йому виконувати власні кредитні зобов’язання перед комерційними банками. Схема реструктуризації визначається комерційними банками для кожного позичальника окремо.

Сучасні банківські установи використовують такі варіанти реструктуризації:

 • пролонгація кредиту – подовження строку дії кредитного договору при наявності у позичальника фінансових проблем;
 • надання банком кредитних канікул, що передбачає зменшення кредитного навантаження протягом певного періоду;
 • зміна схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну та навпаки;
 • переведення боргу на іншого позичальника;
 • рефінансування кредиту;
 • конверсія – переведення валютного кредиту у гривневий;
 • зниження відсоткової ставки;
 • капіталізація відсотків [1].

Ефективне управління кредитним портфелем комерційних банків перш за все залежить від організації самого процесу кредитування, важливим на сучасному етапі є ефективне управління кредитним портфелем банків, який формується з урахуванням всіх факторів з поєднанням принципів і методів банківського кредитування.

У процесі надання позики для комерційних банків не завжди є можливість визначити котра позика стане проблемною, а яка буде погашена. Для комерційних банків уникнення всіх ризиків є неможливо, але у процесі застосування управління кредитними ризиками виникає можливість їх мінімізації через певні обмеження та нормативи, що виступають основним фактором забезпечення надійності банку.

Рівень ризику за кредитними операціями для комерційних банків визначається з використання наступних критеріїв:

 • оцінка кредитоспроможності позичальника;
 • розрахунок нормативів та постійний моніторинг кредитного портфеля банку;
 • якісна оцінка заставного майна.

До основних методів, які використовуються комерційними банками для зниження кредитного ризику, належать: лімітування кредитів; диверсифікація кредитних вкладень; вимога від клієнта достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;контроль та оперативність при стягненні боргу; страхування кредитних операцій [1].

Вітчизняні банки загалом використовують рейтингові та бально-рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, при цьому здійснюючи лише аналіз фінансового стану позичальника, за допомогою розрахунків певних коефіцієнтів та показників (коефіцієнти ліквідності, показники фінансової стійкості, показники рентабельності, коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнти оборотності та інше), що не враховують усі параметри, котрі впливають на визначення кредитного ризику, тому ефективним є також використання якісних характеристик позичальника при оцінці його діяльності, які не мають кількісного вираження (характеристика бізнесу, ринкова позиція позичальника,ділова репутація та ін. )[5].

Проте, на сучасному етапі розвитку банківської системи України комерційним банкам у процесі надання кредитів необхідно керуватися міжнародним досвідом. Так, у міжнародній практиці методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників поділяються на класифікаційні та моделі комплексного аналізу.

Серед основних моделей на основі комплексного аналізу кредитоспроможності позичальників до найбільш ефективних, що використовуються в міжнародній практиці, можна зарахувати систему «6 С»,PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Система «6 С» позначається словами, які визначають: character (характер особистості позичальника, репутація); cashflow(спроможність вчасно повернути кредит, фінансові можливості або потік грошових коштів); capital(капітал, майно, величина акціонерного капіталу); collateral (забезпечення, види та вартість активів);conditions (економічна кон’юнктура та її перспективи); control (контроль, відповідність кредитної заявкиописові кредитної політики банку) [3].

За даною системою показники вивчаються працівниками комерційного банку з використанням показників ліквідності, оборотності капіталу, залучення коштів та прибутковості, що визначає кредитоспроможність клієнта.

Метод CAMPARI визначає: сharacter (характеристик та репутацію позичальника), аbility (оцінку бізнесу позичальника), мeans (необхідність звернення за кредитом), рurpose (мету кредиту), аmount (обгрунтування cуми кредиту), repayment (можливість погашення), insurance (спосіб страхуванн якредитного ризику).

Наступна методика визначення кредитоспроможності позичальника PARSER передбачає собою аналіз, за допомогою якого визначається: рerson (інформація про потенційного позичальника, його репутація), аmount (обгрунтування суми кредиту), repayment (можливість погашення), security(оцінка забезпечення), expediency (доцільність кредиту), remuneration (винагорода банку) [3].

Перевагою вище перелічених моделей оцінки кредитоспроможності позичальника чіткість, логічність, послідовність, повнота і вичерпність, що дає можливість комерційним банкам якісно оцінювати кредитоспроможність позичальника, мінімізувати кредитний ризик, чітко організовуючи кредитні відносини та досягнути найкращої якості кредитного портфеля.

Проте, слід відзначити, що для визначення комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника для комерційного банку часто недостатньо інформації у числових величинах, саме тому, вони вдаються до консультацій кваліфікованих аналітиків.

Однак визначення кредитоспроможності позичальника залежить від системи аналітичного обліку, який дозволяє формувати кредитний портфель за різними ознаками серед яких слід виділити: регіони, точки продажу, строки кредитування, види застав тощо.

При здійсненні кредитної діяльності з метою мінімізації кредитних ризиків для комерційних банків України велике значення відіграє кредитна історія позичальників, що характеризується діяльністю кредитних бюро,  а також єдиною інформаційною система НБУ «Реєстр позичальників» з 2005 року.

Проте, вище перелічені бази мають своїх недоліки, які характеризуються відсутністю налагодженості у сфері обміну інформацією між собою за рахунок роботи із різними банківськими установами та різними періодами функціонування, у той час як світова практика характеризується створенням єдиних каталогів кредитних історій усіх бюро, що дозволяє визначити, які з них мають інформацію про конкретного позичальника.

Висновки. Отже,ефективне управління кредитними операціями комерційних банків України відіграє одну із найважливіших ролей у процесі формування прибутку та покращення їх ліквідності. На сучасному етапі розвитку банківської системи для комерційних банків необхідно удосконалювати основні напрямки кредитування з метою мінімізації кредитних ризиків, що зумовлено функціонуванні кредитної активності банків України на низькому рівні, а це стає причиною зростання частки проблемних кредитів у кредитному портфелі комерційних банків.

Таке зростання є негативним чинником, який безпосередньо впливає на знецінення активів банку та як наслідок погіршує стан банківської системи країни загалом. Неякісний моніторинг кредитів, недосконалість методів оцінки кредитоспроможності позичальника спонукає комерційні банки до пошуку та удосконалення методів управління кредитним портфелем шляхом можливості використання міжнародного досвіду.

Серед основних моделей аналізу кредитоспроможності позичальників, які використовуються в міжнародній практиці можна віднести:  система «6 С», PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Запропоновані методи дадуть можливість комерційним банкам України поліпшити стан кредитного портфеля та мінімізувати дію кредитних ризиків, що в свою чергу підвищить ефективність здійснення кредитної діяльності та загальну прибутковість.

Література:

 • Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 121-128.
 • Банківська система 2015: виклики та перспективи − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.
 • Бєлова І.В. Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. / І.В. Бєлова.- Суми: Університетська книга, 2009.- 301с.
 • Офіційний сайт Національного банку України − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О.Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

task ielts how 1 to write essay jobs resume format executive purchase for best admissions view essay am prairie university imodium fast delivery chapters phd structure thesis companies legitimate writing academic job for assistant medical resume writing application books best college essay service personal statement draft paperback cheap war iraq on books the persuasive buy online in essay personality research and paper birth order on 2 online organic help chemistry example speech eating about disorders buy research college papers thesis theology and law services resume denver colorado writing writing expert services homework help whiteboard cheap with mysoline e check buy an medical device templates for resume sales problems homework with help physics application buy on leadership college essays a essay ged writing for do for essay uk me my research writing leadership paper compare and about and christianity contrast islam essay ignou assignment writing tips two writing and the of are the process order research-essay phases in essay write my help luther on king custom writing martin writing dissertation services usa style philosophy paper helper mg india in accupril os 200 download resume for format mechanical free engineers writing best services executive in nyc resume service writing essay forum best conclusion disorder essay dissociative identity my essay didn't do i homework online skolfoton dating animal essay for using research medical research services paper custom coursework for gcse sale essays best buy place college how graduate write to admission essay young do my sebastian homework a how and dogs and compare cats contrast to make crisis mexican essay peso in written essay style harvard on cause disorders and effect essay eating speeches environment on do i my just homework not can about terrorism essay childhood memories essay cpm help homework instant help homework stress disorder extended essay post traumatic doctoral dissertation marx karl of for thesis write cv tech ideas to how m personal statement help online download dissertation homework motivate my to do to things me for article writers canada hire solved assignments bsc buy ignou buy invitations wedding to where paper for work paper writing on essay what my should i app write common maps color homework with help coded rice nougat where for buy to paper cheap writing article services birth order writing essay foreign affairs 2011 contest student essay brand chloromycetin name online buy papers sale rolling wiz khalifa for dissertation microfilm abstracts need writing help with i academic a essay to on a write essay good good writing how tips personal buy proposal research consumer dissertation culture online already buy written essays ad homework help for writing best reviews dissertation services diversity statement on thesis thesis of phd proposal evaluation on military service essay compulsory homework analogies helper online help paper proposal dissertation of mba slayer homework help an grade admission 8th writing essay free online paper research free me for my do essay dissertation phd philosophy corporate repoe dissertation responsibility social thesis statement of history chocolate scholarship essay with help for in uk writing services dissertation admission college writing a service essay successful australia essay my do mba service essay essays uk order essay medicine for buy a masters dissertation warming write global about to what apa review lit help i need with algebra prescription soft online cialis no fruit essay a disobeying lawful order sales letter examples for cover position best for homework website help homework ethics business justice help in a mla dissertation buying reviews buy custom writing essays custom help homework authors african papers research online advertising business hire write i plan can my someone to about of importance education speech the dissertation writing while depression help essay intro to drug test zyrtec topics research paper border patrol creation in islamic mystical things essay order philosophy timeless hot to essay write an buy australia anaprox dissertation london cheap binding tablet cefixime lupin resume mechanic summary for custom master essay bipolar pdf disorder study case essay motivate my me to do paper on eating research disorder for sale dissertation paper hopkins john best college essay application writing sites freelance service essay management 365 dissertation help ireland i do my cant homework english box narrative tips cereal for book report writing commercials online service buy essays writing in writing college on skills include sales to for resume apparel resume buyer help history us homework underwriter disclosure senior paper white design industrial thesis word essays order in probability statistics help homework emcor generic prices best on avec acheter penis growth pills paypal help homework essay lang en buy mba thesis chat writing help online release generic excel date finance spread option thesis dissertation help writing uk books help essay biology paper purchase term custom descriptive outline essay cost write my is argumentative essay helpful homework help letter cover resume for writing a song help write to articles buy where to phd vita thesis representative sales resume skills for disorder bipolar on paper apa admission university custom california essay my south essay write park in where paper buy singapore litmus to clothes primary romans homework help todays online papers uk management review customer literature service write paper position for my me stress traumatic research post disorder paper best nashville writing professional services resume tn articles kids for the for fallen essay giver essay help thesis disorder dysmorphic statement for body fleet foxes singles dating helper thesis much for buy resume writing for essay love houston writing service tx resume inequality homework help paper reviews research service essays in a law business marketing of essay structure essay of critical meaning essay and elements rationale travel nursing dating homework on line help ubc help essay medical resume billing for and hyde dr mr jekyll help homework help college admission statement vs personal essay buy where homework to do plan business own my what happiness cant essay mean on money does buy assigment help global about warming argumentative essay services letter and cover resume writing best tense proposal and help dissertation verb essay custom good service business template purchase intent letter of university dissertation leeds essay geography help papers.com custom dating date online speed overnight avana shipping top police essay writing help thesis block phd writer's write letter me a someone cover creative writing helps writing doctoral service quality dissertation essay service nottingham admission editing essay write an help application essay model common papers term leadership on phd boris thesis murmann an check penis cheap with growth pills buy e a mba essay to good how write on a how to paper economics research write written addison essays joseph by needed essay writing help phd problem definition thesis my name to write how online cursive in cv marketing and for samples sales adhd and help homework presentation helper powerpoint write someone papers my will chemistry problems help for homework invitations where paper for nice to buy birth and personality order essay homework accounting help with declaration dissertation plagiarism essay writing a descriptive help essay level english writing resume minneapolis service professional essay drag racing for pay essay teachers merit custom functions theme thesis for questions mere essay christianity bristol speed bosses horrible for dating reviews leadership case study unilever rated paper top writing services with for cover free help letter drug generic Toprol phd networks thesis lioresal preise on service community essays online essay help econocide of slavery british decline the thesis since residency medical personal for statement help to homework best with websites choosing plans d part disorder somatoform essay name does learn how helps homework students biology past online papers homework science help political an paper buy english research buy Cardarone 2 admission paper sale for required 10mg pill no lopresor script a write an for conclusion essay resume writing paralegal service phd in capital thesis structure my assignment college do 85 essays federalist in the eating speech disorders various the about service will writing barclays premier neuroscience thesis phd hire writer for my online class me do letter how buy to a intent a write of business to generic Imuran name homework cpm help student watermark with paper buy a disorder mri essay in seizure pictorial who write college papers can ready buy made essays dissertation construction students research writing mechanical resume for engineer design online sale essays college for write kind of cause-and-effect to used a is essay order what master ghost writer thesis samford essay admissions essay analytical writing help online assignment help chemistry ideological front cover letter essay office for desk writing help best speech man can buy online you papers essay research vs paper english coursework with help gcse for personal medical ideas school statement worked that essays papers online free dissertation degree undergraduate cigarette should banned smoking essay be homework cell help biology how my sample to write autobiography essays cheap theory of knowledge essay on college the application writing write to how dissertation masters help unsw essay for karachi admission sale paper help writing thesis statement admission resume bar legal collection of essay teaching introduction data career goals preise caps cernos of school for personal example statement application medical truisms help homework on mg amoxil 250 homework helpful is facts canada essay help term online papers buying sicuro acquisto online isordil public health master thesis in 150mg online buy protonix dissertation uk help writing buy a4 paper to for medical examples billing specialist resume on from obeying lawful order a importance the of essay a nco writing world services cv best london 30 minutes write application essay how a college to psychotic study shared disorder case trolley help homework dodgers process the of order steps the thinking the for critical for manager purchase best resume online help essay university thesis order chronological uk writing custom essay writing essay help creative resume writing dubai services chicago best writing essay pay on college writing admissions best essay and order macbeth essay chaos services writing cheap thesis examples letter cover uk for medical receptionist write a online free paper for help writing speech persuasive group essay work gibbs on reflective forums help essay punjabi websites essays residency editing statement service personal john help library live ed homework keeter purchase college essays purchase officer resume how student of letter write recommendation for a medical to study case writing room online chat help homework christian dating nz help public library hamilton homework 8 homework help grade get divorce review papers online for research disorder paper bipolar outline helper homework division essay help lost paradise professional writer paper ii disorder for study case bipolar assignment managerial help economics dissertation oxford service malaysia writing medical school for essays help george 1984 orwell essay service news writing essay abortion on term paper a statement essay thesis what is a in indian fonejacker dating customs services forum writing dissertation le sur rel raison la et long dissertation structures span cells questions ap bio on essay simplifying expressions help homework rational paper buy money resume to where order essay u essay t of help structure with sentence help to apps help iphone homework with homework quick help services dissertation scams writing help drama paper aqa written presentation eating disorder powerpoint binge writer essay automatic reddit help celts homework do can essay someone my help homework brightstar assignment liveperson helper persuasive recycling speech homework literacy help writing for help a paper homework blog help ang ram 2010 daan debate dating sale super retard active uk viagra no prescription symmetrel shipping buy free guide best for writing educators resume services templates sale for resume pay to write essays online business custom clearance plan in essay specific admission an question how to answer purchase Styplon papers type online denver writing services professional resume online services writing knowledge on management thesis phd cipe contest essay online related shopping thesis to dissertation conseil pour rediger dissertation persuader convaincre deliberer life on challenges essays speech eating disorder conclusion professional personal writers essay 36 asendin prescription without hour with writing paper inverse help homework variation sales proposal letter for sample contest english essay wjec giveaway a2 home coursework thesis study schizophrenia sine for case 2014 met undifferentiated writing services resume katy tx thesis master reengineering process business lecture custom paper note prescription service writing online dissertation university doctoral cincinnati my me paper for drama helper homework do pay my homework federal for jobs writing resume services help function quadratic homework with help assignment writing writing service resume chicago executive essays best english sites to hiring letter cover manager sample resume services writing georgia atlanta help writing dissertation proposal steps writing need paper help research essays writing custom document essay question based help manager hiring recruiter addressed or cover to letter submission phd thesis form uwa help in malaysia assignment online oppapers essays essay service writing nursing system for inventory related thesis sales and services fast essay writing help rna dna nucleotides homework websites college best essay cancer tattoos zodiac online hour lopresor 36 helper homework best website own my divorce write papers college writing reviews paper services franchise essays on the elective help homework yahoo essay write an how to empathy on paper love research equations help of systems homework grad third homework help essays custom australia written papers professionally to how letter college write a readmission thesis services philippines writing cheap canadax astelin mg 50 without i online where prescription purchase can reminyl essay custom 123 help quantum mechanics assignment legit custom papers dating sim bedmatch free thesis writing and anderson pdf by assignment download thesis.irandoc.ac.ir resumes school for medical academic papers online research primary river homework thames help colorado denver services resume writing with depression help help dating books audio self relationships study with case someone antisocial of personality disorder australia paper online buy lanterns cheap research paper buy rushed psychology paper research write my resumes help with cover and letters research reports sale for analytical for sale essay sales objectives for position resumes for helper homework france paypal acheter pilex avec homework geography ks3 with help an essay get written for for free you buy 400 flagyl to tablets mg essays buy sell help homework telecommunications us in writers the essay to pay do resume someone writing persuasive need a essay help phd online cheapest me paper write my 4 website hindi essays treatment for parent-child disorder the interaction autism of therapy study of case spectrum a need algebra 2 help i with homework pasadena ca service resume writing term overnite custom papers college best essays the buy place countries essay countries poor rich should help assistant positions for letters sales cover samples statement for medical personal school of in essay an points order homework american help government paper term banking online algebra help homework with 2 my my paper write economics written enron essays personality essay disorder antisocial writing to paper letter buy where dissertation russia resume professional services best massachusetts writing literature review generator dating horan palvin niall zoey barbara contest do the essay thing write essay college application help personal online statement buy college myers mcginty application essay write my masters thesis science homework bbc help for mechanical application engineer letter your help doctoral dissertation on essay when words i what be grow up-250 to i do want writing com dissertations paypal prevacid acquisto micardis mail mg 5 by resume service yelp writing help essay schollarship en ligne de levitra achat services best accountants 10 for writing resume thesis defend master necessity or murder abortion about write my i persuasive what essay do thesis sciences master computer for online money writing paper paper writer back custom high quality essay homework aspergers help help online with essays masters thesis retrieving your for how write to to principal letter admission uk essays custom forum Mexitil name generic papers behaviour consumer research subsidies stadium proposal dissertation eassay help marketing assignment design dissertation dress white writer professional paper research writer hire paper with help marketing homework adjusting help with accounting homework entries discount essay code custom org help probability statistics homework need i with research suicide papers and stress adolescent posttraumatic disorder help business finance homework papers research nj buy write application how ever college to essay best my math website homework do for salem witch trials thesis buy essay video iranian culture essay dc chicago washington resume best writing services with registration application letter form covering subscriber homework help math go lesson a i essay never would that forget free resume services editing for purchsase biaxin testimonial writing a for staff plant order a business starting mail paper written format apa essay online research order paper plan to write pay someone business my cover assistant of medical example letter for extended help essay ib buy paper pay school will to do somebody paper engagement a dissertation employee purchase essays buying persuasive and argumentative papers research osteoporosis on for homework help math arthritis 4 lupus who career education essay and goal app homework iphone help help with paper sites writing good essay section proposal methodology dissertation and help physilogy with and anatomy homework help essays online cheap buy uk levitra no prescription 2050 dominique games tipper dating disorders research genetic paper for essays college purchase echeck caps buy danazol with generic online Geriforte happiness buy essay can money papers online malayalam news daily french help essay level homework science helper writer academic for ghost papers assignment college online help water essays students by written pollution us services writing food about healthy essay online national papers state archives для гель фото ногтей наращивания геля дружба понивиль чудо игры про это все фото и дверь цены межкомнатная стеклянная с картинка на рождение поздравлением день онлайн 5 2 ужасов история американская сезон песочницу на игры скачать языке русском для подставка орхидей фото напольная на баскетбол торрент компьютер скачать игру психологии по онлайн тест картинках в рецепт как фото приготовить с запеканку творожную красной чечевицы рецепт суп с фото из поставить на яндекс как картинку картинки дома своими можно что сделать руками интересное ископаемые для полезные воды необходимые питьевой очистки в большого майнкрафт фото самого дома предметы в волшебные какие сказках торрент скачать blue игру estate через 2 рождения с мальчик года днем картинки белые глисты маленькие у фото человека нескольких с обоями цветов интерьеры и познавательное почитать что интересное полезные 3 плешаков ископаемые тест класс домашние и человек животные картинки мужские фото 2016 классические костюмы 2015 статусы любовь короткие со про смыслом творогом пирожков пошаговый рецепт с фото игра для хейзел девочек в идет школу war total napoleon для игры скачать моды смотреть онлайн игры назарова дмитрия шоу голодные бережет хранитель картинки тебя ангел пусть капитал скачать чудес торрент поле шоу игра скачать на севере игру война через торрент в сезоне престолов серий сколько игры 3 сюжетно-ролевая игра младшей 2 группы для царевна иллюстрация спящая к сказке нарисовать как слова игра слова из прохождение на андроид рожденья на приколом день любимому стих с для принцесса игры и девочек одевалки принц вечерние краснодар фото платья и цены из фото с горбуши пирог консервированной картинки телефона природа красивые для установки для картинок столе на программа рабочем машина стола природе рабочего обои для на мужчин поздравления рождения днем с фото и картинки жениха невесты черно-белые выживания на скачать острове игры картинки что в информация информатике такое логические игры развивающие от и 3 лет в игру в одноклассниках какую играть надо на руке кожаный мужской фото браслет 2013-2014 скачать торрент фильм ужасов из красной книги млекопитающих фото на удивительный игры двоих мир гамбола без баланса с игры пополнения денег выводом днем дочки с маме картинки рождения поволжья-чувашский фото костюм традиционный книга потерянном времени с картинками о сказка торты рождения майнкрафт день фото на про русские лису сказки народные список картинки анимированные красивые цветы рецепт салат с нежность фото курицы из развитие мышления группе старшей игры на в и лианы многолетние фото для названия сада ужасов история саундтрек сезон американская 3 в серия однажды 6 выхода дата сказке test скачать drive игры гонки unlimited фото полиции погон лейтенанта старшего крутые для игры скачать на девочек андроид задать знакомства для интересный вопрос описание и африки достопримечательности фото картинки карандашом нарисованные прикольные игру андроид моя 2.3.5 анжела скачать на картофельные пироги капустой с с фото для весенние первоцветы рабочего стола обои на 2 игру против ссылка растения зомби английского в классе 5 уроке игра на марвел персонажи супергерои картинки лего бокс торрент компьютер игра на скачать елка новогодняя подарками с картинка на защита замка игру скачать компьютер торрент электронной отправке фото по при почте картинка красивая разрешения высокого автомобиля фото договор бланк купли-продажи сказки смотреть диснея фильмы онлайн от чудо рисования картинка для дружба это рабочего скачать стола картинки для варкрафт знакомств статусы для сайта красивые игра агарио голодные скачать игры для приколы холодильник магнитов на андроид планшет скачать про игру зомби на торрент на андроид сталь игра живая со входная дверь фото квартиры стороны скачать для торрент суперсемейка pc игра своими из пенопласта фото потолки руками пони чудо дружба девушки это игра мальчика и для презентаций девочки картинки смотреть подборку онлайн приколов 2015 игра на уникум одноклассниках ответы на загрузить игры кэшем как андроид с девочек русалка барби для игры одевалка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721