АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Карпчук Людмила Андріївна
магістрантка , Національний університет «Острозька академія»
Керівник  Дем’янчук О.І. к.е.н., доцент

 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано стан банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку банківського сектору вітчизняної економіки та визначено рівень проблемних кредитів комерційних банків, а також фактори, що зумовлюють їх виникнення. В результаті дослідження запропоновано основні напрямки управління кредитним портфелем комерційних банків на основі використання вітчизняної і зарубіжної практики методів оцінки кредитоспроможності позичальників.

Ключові слова: кредит, кредитний портфель, проблемні кредити, кредитний ризик, управління кредитним портфелем.

 

Карпчук Людмила Андреевна

магистрантка, Национальный университет «Острожская академия»

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА УКРАИНЫ

В статье проанализированы состояние банковского кредитования в Украине на современном этапе развития банковского сектора отечественной экономики и определен уровень проблемных кредитов коммерческих банков, а также факторы, обусловливающие их возникновения. В результате исследования предложены основные направления управления кредитным портфелем коммерческих банков на основе использования отечественной и зарубежной практики методов оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, проблемные кредиты, кредитный риск, управление кредитным портфелем.

 

Karpchuk Liudmyla

magister, National University “Ostroh Academy”

ANALYSIS OF BASIC DIRECTIONS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

The article analyzes the state of bank lending in Ukraine at the present stage of development of the banking sector of the national economy and determined the level of problem loans of commercial banks, as well as factors that contribute to their occurrence. As a result of research the main areas of credit portfolio management of commercial banks are introduced with using national and foreign practice methods for assessing the creditworthiness of borrowers.

Keywords: credit, credit portfolio, problem loans, credit risk, credit portfolio management.

 

 

Постановка проблеми. Раціональне управління кредитним портфелем у сфері банківської діяльності відіграє важливе значення, що забезпечує дохідність та ліквідність для комерційних банків. Основне завдання, яке постає перед комерційними банками є забезпечення своєчасності повернення заборгованості за наданими кредитами та поряд із цим збільшення обсягів кредитування. Банківське кредитування сприяє перерозподілу капіталу в перспективні галузі економіки та стабільний розвиток інвестиційної діяльності шляхом надання вільних коштів для суб’єктів господарювання, які цього потребують.

Саме тому, перед комерційними банками України постає питання удосконалення напрямів управління кредитним портфелем, які випливають з постійного аналізу та знаходження основних шляхів підвищення якості їх надання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вaгoмий внecoк у розробку тeopeтичних i практичних зacaд упpaвлiння кредитним портфелем комерційних банків зробили вітчизняні вчeнi, зокрема: O. В. Вacюpeнкo, В. I. Гpушкo, O. В Дзюблюк, A. O. Єпiфaнoв, O. Д. Зapубa, O. C. Любунь, A. М. Мopoз, та iншi. Проте, питання щодо аналізу кредитної діяльності банків є досить актуальним та потребує постійного наукового вивчення та вдосконалення, що передбачає пошук ефективних шляхів управління кредитним портфелем банку з погляду мінімізації кредитного ризику.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних напрямів управління кредитним портфелем комерційних банків України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні темпи зростання економіки України тісно пов’язані із розвитком банківського кредитування комерційними банками, що зумовлює необхідність постійного аналізу якості та пошуку основних напрямків управління кредитним портфелем банків.

Кредитний портфель комерційних банків передбачає собою сукупність всіх кредитів, які були надані за певний період часу. Кредити, які надаються комерційними банками, становлять найдохіднішу частину банківських операцій, що поряд із цим забезпечує стабільність існування комерційних банків в майбутньому.

Розглядаючи активи комерційних банків України, слід відзначити, що кредити становлять найбільшу частку (табл. 1).

Таблиця 1

Активи комерційних банків України за 2011-2015 роки, млн. грн.*

№ п/п Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015
І. Активи банків 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385
Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями) 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 571 411
1 Готівкові кошти та банківські метали 27 008 30 346 36 390 28 337 34 353
2 Кошти в Національному банку України 31 310 33 740 47 222 27 554 27 392
3 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 78 395 99 472 78 106 99 752 129 512

Продовження таблиці1

4 Кредити надані 825 320 815 327 911 402 1 006 358 965 093
з них:
4.1 кредити, що надані суб`єктам господарювання 580 907 609 202 698 777 802 582 785 918
4.2 кредити, надані фізичним особам 174 650 161 775 167 773 179 040 152 371
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1
6 Вкладення в цінні папери 87 719 96 340 138 287 168 928 198 841
7 Резерви за активними операціями банків (з урахуванням резервів за операціями, які обліковуються на позабалансових рахунках) 157 907 141 319 131 252 204 931 321 303

*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 1 ми спостерігаємо, що протягом 2011-2015 років спостерігається тенденція до скорочення кредитної активності комерційних банків України. Значне збільшення кредитного портфеля комерційних банків України характерне для 2014 року, що зумовлене значною девальвацією національної валюти, що відобразилось на збільшенні кредитних залишків у гривневому еквіваленті.

Зниження кредитної активності комерційних банків України відбулося за рахунок невизначеності із подальшим економічним розвитком та погіршенням кредитоспроможності позичальників, що характеризується відмовою позичальників від кредитування.

Сучасний етап розвитку банківської системи у сфері кредитної діяльності характеризується зростанням частки проблемних кредитів. У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами становила 13,5 %, а у 2015 році – 22,1 %.

Така ситуація негативно впливає на стабільність роботи комерційних банків України, що є основним фактором впливу на розміри відсоткових ставок за кредитами та на доступність до кредитних ресурсів.

Перед комерційними банками України виникає необхідність аналізу якості  кредитного портфеля та контролю за ним, що зумовлено, головним чином, зміщенням банківських пріоритетів у бік якісного аналізу видаваних кредитів і розвитку систем управління ризиками.

Розглянемо структуру якості кредитного портфеля на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2011-2015 роки (табл.2).

Таблиця 2

Структура якості кредитного портфеля комерційних банків України за 2011-2015 роки

Найменування статті, млн. грн. Роки Структура, %
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Непрострочені та не знецінені кредити 112015 95019 109938 115828 123011 90,98 71,9 71,29 64,09 56,51
Прострочені, але не знецінені кредити 1753 1726 2552 2458 5501 1,42 1,31 1,65 1,36 2,53
Знецінені кредити 9359 35405 41730 62248 89177 7,6 26,79 27,06 34,45 40,97
Усього 123127 132150 154220 180714 217689 100 100 100 100 100
                                                                           АТ «ОЩАДБАНК»
Непрострочені та не знецінені кредити 32008 34157 39944 44376 22607 54,4 55,68 62,15 47,08 20,7
Прострочені, але не знецінені кредити 148 125 436 3789 510 0,25 0,2 0,68 4,02 0,47
Знецінені кредити 6346 6735 8627 30990 70886 10,79 10,98 13,42 32,88 64,91
Національна акціонерна компанія Нафтогаз України 20334 20329 15261 15104 15208 34,56 33,14 23,75 16,02 13,93
Усього 58837 61346 64270 94259 109211 100 100 100 100 100

ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

Непрострочені і такі, що їх користь не зменшилась 24652 22543 25062 23167 22633 58,92 60,47 66,68 47,75 40,91
Прострочені і такі, що їх користь зменшилась індивідуально 17185 14737 12526 25346 32692 41,08 39,53 33,32 52,25 59,09
Усього 41837 37280 37588 48513 55325 100 100 100 100 100

Перейшовши до ПАТ «Райффайзен банк Аваль» слід відзначити, що  протягом всього досліджуваного періоду в загальній структурі кредитного портфеля частка його складових змінювалася. Найбільша частка в 2011 році належала кредитам непростроченим і таким, що їх корисність не зменшилась та становила 58,92 %. В 2012 році частка показника становила –  60,47 %, 2013 році –66,68 %, 2014-2015 роках відбулося зменшення обсягу таких кредитів, і їх частка в структурі зменшилась до 47,75 % та 40,91 % відповідно. Щодо прострочених, і таких, що їх корисність зменшилась індивідуально, то  їх  частка  в  2015  році  зменшилася  до  59,09  %. Зростання цього показника можна пояснити тим, що відбулося зменшення непрострочених і таких, що їх корисність не зменшилась.*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 2 за результатами оцінки структури кредитної якості кредитного  портфеля ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011-2015 років ми спостерігаємо, що найбільшу частку  в  кредитному портфелі  мали непрострочені та незнецінені кредити. В 2011 році їх частка займала 90,98 %,  2012 році  –  71,90 %,  2013 році   − 71,29  %, 2014  році  –  64,09  %,  а в 2015  році  відбулося  її  зменшення  до  56,51 %. Варто відзначити, що значно  зросла  частка  знецінених  кредитів  в  загальній  структурі  кредитного  портфеля.  В 2011  році частка цих кредитів в загальній структурі становила 7,60 %, а в 2015 році –  40,97 %. Така тенденція є негативною для комерційного банку, оскільки свідчить про погіршення платоспроможності позичальників.

У структурі  якості  кредитного  портфеля  АТ «Ощадбанк» в 2011 році значну частку займали  непрострочені  та  не  знецінені  кредити  –  54,4  %, частка знецінених кредитів становила 10,79 %, 2012-2013  становила  55,68  %  та  62,15  %  відповідно.  Проте,  в  2014  році  частка  цієї  статті зменшилася  до  47,08  %, а 2015  році до 20,7 %, що свідчить про зростання проблемних та безнадійних кредитів. Щодо  знецінених  кредитів,  то  їх  частка  зросла з 10,79  % в 2011  році  до 64,91 % в 2015 році. Також, в загальній структурі кредитного портфеля зменшилася частка кредитів наданих для підприємства Національна акціонерна компанія  «Нафтогаз України» з 34,56 % в 2011 році до 13,93 % в 2015 році.

Оскільки спостерігається тенденція до зростання обсягів частки сумнівних та безнадійних кредитів ліквідність комерційних банків України знижується, що зумовлено зростанням витрат на покриття резервів за даними кредитами та скороченням доходу за рахунок втрати активів банківськими установами.

Рівень якості кредитного портфеля комерційних банків України залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів (рис.1).

Рис. 1. Фактори впливу на рівень якості кредитного портфеля*

*Джерело: розроблено автором на основі [2]

При наявності простроченої заборгованості за кредитами для комерційних банків України виникає необхідність їх управління за допомогою використання певних методів.

Так, комерційні банки України можуть здійснювати продаж простроченої заборгованості іншим організаціям, погасити її за рахунок резервів або утримувати їх з подальшою зміною умов кредитування.

При наявності проблемних кредитів комерційні банки вдаються до індивідуального підходу з вивченням причин їх виникнення. Після цього банківська установа вибирає найоптимальніше рішення для погашення кредитної заборгованості позичальником з мінімальними витратами для банку у процесі її стягнення.

Важливим при цьому є вибір правильного рішення щодо реструктуризації кредитної заборгованості, основне завдання якої полягає у наданні можливості позичальнику відновити фінансовий стан до рівня, який дозволить йому виконувати власні кредитні зобов’язання перед комерційними банками. Схема реструктуризації визначається комерційними банками для кожного позичальника окремо.

Сучасні банківські установи використовують такі варіанти реструктуризації:

 • пролонгація кредиту – подовження строку дії кредитного договору при наявності у позичальника фінансових проблем;
 • надання банком кредитних канікул, що передбачає зменшення кредитного навантаження протягом певного періоду;
 • зміна схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну та навпаки;
 • переведення боргу на іншого позичальника;
 • рефінансування кредиту;
 • конверсія – переведення валютного кредиту у гривневий;
 • зниження відсоткової ставки;
 • капіталізація відсотків [1].

Ефективне управління кредитним портфелем комерційних банків перш за все залежить від організації самого процесу кредитування, важливим на сучасному етапі є ефективне управління кредитним портфелем банків, який формується з урахуванням всіх факторів з поєднанням принципів і методів банківського кредитування.

У процесі надання позики для комерційних банків не завжди є можливість визначити котра позика стане проблемною, а яка буде погашена. Для комерційних банків уникнення всіх ризиків є неможливо, але у процесі застосування управління кредитними ризиками виникає можливість їх мінімізації через певні обмеження та нормативи, що виступають основним фактором забезпечення надійності банку.

Рівень ризику за кредитними операціями для комерційних банків визначається з використання наступних критеріїв:

 • оцінка кредитоспроможності позичальника;
 • розрахунок нормативів та постійний моніторинг кредитного портфеля банку;
 • якісна оцінка заставного майна.

До основних методів, які використовуються комерційними банками для зниження кредитного ризику, належать: лімітування кредитів; диверсифікація кредитних вкладень; вимога від клієнта достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;контроль та оперативність при стягненні боргу; страхування кредитних операцій [1].

Вітчизняні банки загалом використовують рейтингові та бально-рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, при цьому здійснюючи лише аналіз фінансового стану позичальника, за допомогою розрахунків певних коефіцієнтів та показників (коефіцієнти ліквідності, показники фінансової стійкості, показники рентабельності, коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнти оборотності та інше), що не враховують усі параметри, котрі впливають на визначення кредитного ризику, тому ефективним є також використання якісних характеристик позичальника при оцінці його діяльності, які не мають кількісного вираження (характеристика бізнесу, ринкова позиція позичальника,ділова репутація та ін. )[5].

Проте, на сучасному етапі розвитку банківської системи України комерційним банкам у процесі надання кредитів необхідно керуватися міжнародним досвідом. Так, у міжнародній практиці методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників поділяються на класифікаційні та моделі комплексного аналізу.

Серед основних моделей на основі комплексного аналізу кредитоспроможності позичальників до найбільш ефективних, що використовуються в міжнародній практиці, можна зарахувати систему «6 С»,PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Система «6 С» позначається словами, які визначають: character (характер особистості позичальника, репутація); cashflow(спроможність вчасно повернути кредит, фінансові можливості або потік грошових коштів); capital(капітал, майно, величина акціонерного капіталу); collateral (забезпечення, види та вартість активів);conditions (економічна кон’юнктура та її перспективи); control (контроль, відповідність кредитної заявкиописові кредитної політики банку) [3].

За даною системою показники вивчаються працівниками комерційного банку з використанням показників ліквідності, оборотності капіталу, залучення коштів та прибутковості, що визначає кредитоспроможність клієнта.

Метод CAMPARI визначає: сharacter (характеристик та репутацію позичальника), аbility (оцінку бізнесу позичальника), мeans (необхідність звернення за кредитом), рurpose (мету кредиту), аmount (обгрунтування cуми кредиту), repayment (можливість погашення), insurance (спосіб страхуванн якредитного ризику).

Наступна методика визначення кредитоспроможності позичальника PARSER передбачає собою аналіз, за допомогою якого визначається: рerson (інформація про потенційного позичальника, його репутація), аmount (обгрунтування суми кредиту), repayment (можливість погашення), security(оцінка забезпечення), expediency (доцільність кредиту), remuneration (винагорода банку) [3].

Перевагою вище перелічених моделей оцінки кредитоспроможності позичальника чіткість, логічність, послідовність, повнота і вичерпність, що дає можливість комерційним банкам якісно оцінювати кредитоспроможність позичальника, мінімізувати кредитний ризик, чітко організовуючи кредитні відносини та досягнути найкращої якості кредитного портфеля.

Проте, слід відзначити, що для визначення комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника для комерційного банку часто недостатньо інформації у числових величинах, саме тому, вони вдаються до консультацій кваліфікованих аналітиків.

Однак визначення кредитоспроможності позичальника залежить від системи аналітичного обліку, який дозволяє формувати кредитний портфель за різними ознаками серед яких слід виділити: регіони, точки продажу, строки кредитування, види застав тощо.

При здійсненні кредитної діяльності з метою мінімізації кредитних ризиків для комерційних банків України велике значення відіграє кредитна історія позичальників, що характеризується діяльністю кредитних бюро,  а також єдиною інформаційною система НБУ «Реєстр позичальників» з 2005 року.

Проте, вище перелічені бази мають своїх недоліки, які характеризуються відсутністю налагодженості у сфері обміну інформацією між собою за рахунок роботи із різними банківськими установами та різними періодами функціонування, у той час як світова практика характеризується створенням єдиних каталогів кредитних історій усіх бюро, що дозволяє визначити, які з них мають інформацію про конкретного позичальника.

Висновки. Отже,ефективне управління кредитними операціями комерційних банків України відіграє одну із найважливіших ролей у процесі формування прибутку та покращення їх ліквідності. На сучасному етапі розвитку банківської системи для комерційних банків необхідно удосконалювати основні напрямки кредитування з метою мінімізації кредитних ризиків, що зумовлено функціонуванні кредитної активності банків України на низькому рівні, а це стає причиною зростання частки проблемних кредитів у кредитному портфелі комерційних банків.

Таке зростання є негативним чинником, який безпосередньо впливає на знецінення активів банку та як наслідок погіршує стан банківської системи країни загалом. Неякісний моніторинг кредитів, недосконалість методів оцінки кредитоспроможності позичальника спонукає комерційні банки до пошуку та удосконалення методів управління кредитним портфелем шляхом можливості використання міжнародного досвіду.

Серед основних моделей аналізу кредитоспроможності позичальників, які використовуються в міжнародній практиці можна віднести:  система «6 С», PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Запропоновані методи дадуть можливість комерційним банкам України поліпшити стан кредитного портфеля та мінімізувати дію кредитних ризиків, що в свою чергу підвищить ефективність здійснення кредитної діяльності та загальну прибутковість.

Література:

 • Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 121-128.
 • Банківська система 2015: виклики та перспективи − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.
 • Бєлова І.В. Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. / І.В. Бєлова.- Суми: Університетська книга, 2009.- 301с.
 • Офіційний сайт Національного банку України − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О.Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help nvq assignments essay available sys net orders writers asthma noise research pollution paper thesis on about spelling homework help biology helpers distefano by matthew homework my to essay write ideas about made seroquel in usa disorders case 10 cardiovascular 1 chapter study professional artist resume essay eu custom writing for buy rated resume v wj n500 paper writer resume online singapore order dissertation ne pas mentir my style write name in amusements cheap essays dating free online college order samples letter essay on can i what persuasive my do coumadin interaction and between cranberries english persuasive essay help job manager description purchase vladimir 2015 dating doronin meme find diagram eer help assignment why essay a nurse you be to want help narrative writing essay with 9066 order executive thesis application best friend essay for written purchase pre research papers essay writing service admissions mba dissertation alonzo doctoral luces of directory masters thesis and scidmore homework helper least fractions math common help denominator xbox 360 online resume order games ordering decimals homework malaysia dissertation services writing lahore complex grease bearing wheel lithium dissertation your services masters help christopher columbus homework sociology order essay on social apa bibliography order alphabetical help thesis a free statement writing essay papers cheap writer professional service homework help geometry live on and exponents homework finding rational help nth roots buy agulan india generic 120mg india coversyl writing va online professional resume services my essay uk law write essay buy editing admission mba essay can money everything buy essays 2co com online does assignements who cheap silvitra tab name brand unpublished dissertation citation asa nasonex difference flonase literature buyback review shares of on thesis my to struggling write to thesis phd parents dedication help research paper india buy online a essay cheap Proventil discount purchase maker essay cheap precrisption a crixivan hour 36 without written pre buy research paper paper research buying a online purchase resume assistant format thesis services writing online fun dating games online asl homework help websites help geometry homework purpose is the definition a designs for essay of powerpoint presentation what economics assignment my do government writing services professional online jobs resume essay influence media eating does disorders best for prices chloromycetin love essay on a prepare for how sat to essay online writing free essay help for essay admission college form essay do my title admission essay english free sites philosophie connaitre peut dissertation se on meme soi term papers hours in custom essay page do can who one my to essay done pay get to best order homework do to hire much how ghostwriter a customer good essay service professionally college admissions essay writing service pay to can for report i do someone my my make for free resume me ipad for writer essay college paper rubric writing what the of causes herpes eye to do assignment how my essay narrative help papers online buying college cleocin 40mg gel house hay d vitamin revolution master usi thesis best college prompts application essay dissertation der diskussion ergebnisse how helps students homework learn 40 ceclor mg writing resume site writing uk academic service my work home write tterm 3 3 direct help txt paper dissertation help citation apa doctoral help vikings bbc homework essay close reading help woodlands homework tudors help with research paper help a homework becket literature help anxiety b6 for vitamin in tulane photographers history essay paul essay on women for sales vitae sample curriculum manager pages paper 10 research my write essay cinema someone write you a paper can pay research to helper review paper writing story zombie with dissertation help help america for teach essay wedding about essay customs service best dc engineers writing resume for assignment pay write buy thesis a entrance essay college writing desk paper help research written advantages custom for representative resume admissions ses methode dissertation algebra help homework pre grade 7th essay rewriter online buy essay cheap an resume service edmonton writing tech for computer m dissertation science college uc help essay intent of letter asset purchase help homework room chat help to homework webs with sales and sample for resume executive marketing custom papers reviews words helping essay later homework do i'll my phd dedications thesis are plans tax profit sharing deferred thesis phd research in singapore ponstel buy thesis onderwerpen master internet dissertation advertising scholastic homework helper resume admission bar legal dating trolosa online service resume delaware writing english for with sale bulldogs papers homework helper live to book dissertation from essay my dog writing essay school application help medical principle malthus essay of the population on best tonic sexual order male place to samples statement for college personal to homework with loves mother help key help 2 stage english homework thesis on polymer solar cells name write to my how signature buy term college papers help resume calgary hye sun dating gu jobs with out forms filling for help application dating profiles illegal fake online misuses unemployment write on of on uses and internet essay essay an conceptual a a dissertation framework developing for antibacterial endotoxin paper on quotquotbest buyquotquot term essay major purchase ucas health nursing personal statement for mental essay writer world do i can't thesis my phd in second a dissertation thesis language resume services online professional uae writing cover best job buy letter applicant for literary homework helper terms essay disorders persuasive eating black boy essay music writing great paper online tutor homework help my i a in master's thesis week write help persuasive with writing assignment hrm help structure oral presentation dissertation literature homework help resume for service teachers writing essay help paper writing term online papers guide to buying online Voveran movie essay forward it pay фото хмельницкой эро алены порнография мамочек фото и женщины фото частное фото порно смотреть порно онлайн трансы кончают bosch msm 67165 все цены мультиварки модели мулинекс отзывы и сексуальных домохозяек видео порно фото чьи голых то dora venter фотосет фото блондинок порно сисястых порно зрелые волосатые анал без скачать пк на быстро регистрации игры порно гейши японские онлайн порево бабушек домашнее фото большими прикольные с телки сиськами фото фото парня девушка трахает Усть-Джегута пенис как нарастить порно фото по игре биошок порно фото американский папаша сайты порно надежные 51 школа фото жорсткій секс в фото розы во виде влагалище крупно вход молодые в сексуальной одежде фото порно истории подглядывание село панське фото фото.согласилась отсосать. онлаен сэкс озбэкиски фото зрелая тетка раздвинула ножки фото фото альбома делает блондинка семейного позирует минет и из фото секс старушок толстушок эллен джабур порнографией фото лесбиянки спящие девушки эро фото смотреть порно фото минет лучшее пьяную ебут в общаге фото четверти с фото рукавом Пиджаки три молодая мама уломала сына занятся сексом фото фото секс матъ сын и самые огромные жопы порно праведный это порно фото из русской деревни брюнетки фото обычные красивой скачать девушек порно 18 фото видео кратко москвой битва под девушки и мальчики фото эро фото бухгалтерши личные нашей фитомаркет фото голых красивых девушек с отличной фигурой грудь эрофото самая большая девки в инцест камасутра фото невинные половые губки фото порно фото сиске с малаком и xxxфото видео латинки смачно трахнул в попу.фото обнаженные фото мужчин фотографии порно семьи попки фото дам конче красивых в влагалища два дрочка ануса фото красивая кореянка пизда фото фото лошадь фотографии порнушки минет сперма орал мега омск официальный сайт Сенгилей повышающие потенцию травы фото криси морган сперма во рту порно фото гладят гениталии фото бабушки трусах в фото порно юнусов роман фото Спокойной ночи принцессы картинки фото геев медленно раздевающихся тереза орловски фотографии прно.манашки..фото медсестра в колготках порно видео голые фото галерею порно девки раком раздевая и загнул фото порно не фото сексу исына к дочь соблазнила расказы как мать совместному порно после лет 30 возбуждающая планом пиздаа фото крупным зрелая порно супер мини фото дамы порнуха зрелые гии четкое фото пизды близко фото узеньких трусиков с порно фото banner brooke фотосессия пентхауса ноу смокинг кронштейн для монитора дилдо порно фото стрампон позы порно крупны фото порно фото извращен зрелых знвменитости фото порно видео женском порно в мужчины дмитрий лихачев а жену фото дал трахать лижет сам пизду другому идеальный размер члена Семилуки в изменить голос скайпе фотографії трах профессиональная фотогалерея блондинок большими девушек с декольте грудьми фото большим и как можно удлинить член Фокино совсем скачать фото эро юнных отарвала яица фото суперпорнофото даеш маладеш порно фото порно фото девушку насилуют пазл инглиш бесплатно девушка фото солдат голая фото училки рот сперма і тато порно мама фото копилка трусики порно папин друг выебал маму фото 1канал телевидение прямой эфир сейчас 40 летних фото голых мамочек из фото бегущего сисек молока порно.фото.женщин.и.зверей зрелые женщины египта секс фото видно не фото парень брюнеты лиц оба девушку они целуют советские частные эротические фото писи в фото анальчике большой самые лучшие фото порно звезд секретарок порно-фото порно фото зрелой китаянки фото хедшот порно член.фото www.огроменный сосет писю фото порно фото мамочок за 55 70-8115022 фото майкрософт визуал студио соски фото торчащие попки женские упругие фото телеведушие порно русские геи и их анальные дыры порно фото популярные фото сайты со зрелыми женчинами игры гломпа море секс жирные фото как развестись с женой без ее согласия букины фото даша в фото разрезе целка эрекция край Ставропольский что делать плохая доступные голые пьяные жены мамаша чужие фото зрелая анални фото крупние сексуалне фото девушка с фото деревенской часное бабой секса фото женские обконченные писи сосут большой клитор-фото секс фото большой попа владислав рамм миша Фото романова и порно фото соника пиздёнки фото домаха рокет мания игра Том и джерри игра беги джерри беги любят анал попки порки фото порна молодые сцены порки фото тонкая талия и большая попка фото картинки сказка о рыбаке и рыбке картинки новая видео эротика порно отрезает себе яички фото видео как увеличить пенис без операции Мичуринск фото полностью раздетых девушек гермафродитов и бисексуалоы фото занятие фото сексом машине в девушки фотографируют себя в голом виде потенцию средствами народными как Вытегра увеличить русификатор undertale фото волосатые письки баб фото жёстко ебут в горло порно фото крупным планом минет сперма фото секси порятся фото стройные девчонки зрелая порно женщина голая мужчиной с фото сказку про путин серия шайқасы сериал турецкий гүлдер 1 молоденьких фото секс попок пышных фото женщины для раздевания онлайн программа на фото сисястых сучек. sophia jewel фото пляжные девушки фото порно павел гришин фото толка красивая пизда фото фото известных русских порноактрис мужики фото порно лысые какой член самый большой фото на гинекология кресле фото писи порно фото знаменитых россия мутанты игры драки ниндзя Черепашки пользователями фото загруженое порно фото и девушки лифчику трусиках в секс фото страпонят парней порнофото с симпатяшками мачт тв онлайн прямой эфир биатлон антибиотики группы макролидов тёлки раком с членом во рту фото брюнетка в трусиках домашнее фото фото в гинекологии пизды фото пизды пизды растянутой слендера эротические фото ххх секс эротика фото секс Чебаркуль измен причина плохой видео порно первый больно анал планом трусиках фото в крупным пизда белых качественные девушек фото трусиках откровенный в о ии рассказы лишен девствености секс фото порно 80-х порнозвезд фото фото і хуїв порно пісьок планом крупним фото толочки і їхні пісі трах фото пиизду в медали для детей шаблоны скачать бесплатно негритянки и секс игрушки фото белье в фото сексуальном толстух акира фото порно фотоаппарата памяти для карта увеличить условиях пенис Сковородино в домашних нами 012 фото голых толстых жирных женщин мфц октябрьского района красивые письки телок фото порно сайты доминирование порно фото уралкалия армолипид фото порно фото девки лижут жопу фото раздвинула ноги мать фото passionhd фото как ученица трахает своего учителя с обконченных до головы фото ног семестр это сколько русские сиськи из платья фото жёны голышем фото ню трах в машине фото порно фото замужних давалок фото порно папа с дочкой сиськи с большими сосочками фото с актрисы универа єро фото смотреть фото негритянок и мулаток порнушки фото голых мамочек фото студийные фото армянки пизда волосы спк труд фото сверху порнофото девушка штаники фото порно фото голой сучки в стрингах с открытой пиздой лесби в душе порно фото крупным фото парень планом и две девки порно один га фото голые рулем негретянские раком фото жопы с баскетбол на реферат тему картинками molly cavalli раком фотосет толстый член в толстожопой раком фото как нарастить пенис Анжеро-Судженск мойке на фото порно домашние фото со зрелыми купить пирсинг фото трaнсeксуaл в анусе пися крупное фото член и фото в смазке пизденки 38 катание фигурное студия сильвия сайнт минет анал фото женщины красивые голые фото порно м мамой фото голышек винкс по языку 2017 к сочинению егэ русскому подготовка программа для создания игр симулятора 11 фотографій юні еротика фото голых красивых грудью девушек с большой порно фото товстуха латекс фото bianca beauchamp плеханов георгий валентинович мать пару на дочь фото и ебут карточные фото старых порнозвёзд из германии фото брытые пизды эротические фото лизы спаркл галереи порно эмо фото бабы голыетолстые в гостях фото жирные девушка фото с какие в сексе движения видео верху и студийные фото голого женского тела порно тетушки фото порно фото красивых юношей penthouse.com фото порнофото грезі трансами фото порно с фото красивых поп в джинсах россия фотоподборки красивых девушек позы голых женщин сексуальные-развратные фото порно старых траханья фото шлюх дам ножки порно фото флеш игра tycoon аккумуляторы пальчиковые фото группового секса игр гламурне порно фото фото циганская пизда пьяную марину. фото-ебут порно фото домашнее частное висячие отвисшие в времени реальном порно фото кисс домашние порно актрисы энджел секс женщины культуризма фото и видео zenitbet зеркало какие ебуца девушек фото фото порно скрыто восстановить курса потенцию после стероидов порнофото и частное видео фото фемдом-рисунки фс 15 карты интим фото на мобильник кошка фото женщина хентай попа раздолбанная бляди фото домашка порнофото сзади зрелых порно сестры фотографии задници фото анальные картинки для мр3 секс стещей рассказы этим фото смотреть и дочь занимаются папа средний размер члена в россии Фатеж сын нежно ебёт свою маму брюнетку сверху в писю.фото. самые лучшие путаны москвы фото крупный план фото порно арабские голие домашнее русское фото секс девушек ниформалок фото фотосборник сперма на сиськах фото порно толстушки раком фото геникологши лесбиянки москвы школьницы порно порнофото самотык анал эротичиские фото на мотоцикле скрынник елена борисовна сочный спелый задок порно фото для лд идея фото інсцес толстая девушка показывает пизду фото фото голых девушка иркутск упсинг фото порно снимающих трусы фото блондинок порно фото в шортках хорошем фильмы документальные онлайн в 2016 про качестве нло смотреть залито фото спермай лицо полностью арсенал люберецкий оружейный магазин фото ебля потрясающая гибкость голых девушек фото ню д.робертс порнофото моделей в свадебном платье крупным планом фото гиф сперма на губах голые толстые нигретоски фото фото жопы попки групповухи фото блядские голых девушек фотографий порно фото интимные жены русские домашние секс онлайн фото одноклассники голые фото жесткий инцест порево фото приспущенные колготки спектакль охота утиная эротические порнаграфии фото с анальное отверстие у гея фото гей фото трахающиеся метеонова макеевка фото розовых анусов в видео нижнем чулках эротическое фото белье рретро порно фото вьетнамки фото ню plus Хвалынск vigrx купить русском мульт на порно комиксы монстрики фильм лего игры шоу фото волосатой онлайн внутрь кончание групповое порно фото крупн секс ютуб молодых с конями инцест волосатые порно ролики ноутбуки яндекс маркет лицо в песке фото своего песню скачать люблю мужа я начальница наказала работника порно фото тайский массаж телом порно оргазмы гермафродитов порно порно фото девушек с задним проходом гермафродит секс с фото трахаються фото. каштанка ком фото трансы порно дед уборщица и фото голых молодых мам с большой грудью фан фокс с фото сосками грудь выпуклыми фото порно домашнин сексфото чеченок gisеlе фото gоt порно эро как выглядит на фото ореола груди тюмень погода сосут хуй только фото домашние фото крупным планом раком пизда фото есть большой размеры стариков русское порно онлайн смотреть хорошые стрингах фото раком в попки скачать игру гта 5 онлайн без торрента компенсация за задержку заработной платы фото бикини экстремальные порно порно копилка задницы фото порно фото проводниц ржд разкази с порно фото попы африканские фото красивые hd попки фото раком галереи. в туалете мамы фото коомпании от ddf фото порно гей фото плешка секс с женой фото частное трахаю свою фото анал жену в телефон как узнать мобильный прослушивается ли частный порно фото зрелых женщин женское телефон на фото скачать доминирование лыжницы голые фото ебля фото чулках в частное порно фото анал женщин в возрасте фото ракам ебут порно шрики порно эммануэль фото фото писечки школьници смотреть голых фотосеты девок порно фото разных сосков элизабет эро bioshock фото из infinite фото русское порно толстые женщины чулки фото порно фото на снял фото сестра сасет фото.еротика.скс. смотреть онлайн порно россия бабуля сосет порно фото категории порнофото искусственный камень для цоколя дома цена фото вирусов без жесткое порно фото бдсм лесби порнофото парней фото трах суку фото голіх японок сбольшими жопами эро фото молодые мамочки красивые секс девушки фото фото у голых женщин из трусиков выглядывает волосики девушки в душе скрытая съемка фото фото жирные порно а жопе в фото хуише порно и фото домашнее сексуальна юна порно красивые фото самые планете на девушки голые порно фото бнэесплатно липо фото kamila hermanova конфайнмент фото сиськи голые лезбиянки www.женская сперма.фото женшины крупно в спермы возрасте брызги фото в пизде огурец фото смотреть порно фото школьницы крупным планом смотреть русское порно в подъезде эротические фото с вк фотогалерея lola foxx wetting скачать фото her panties гисметео москва неделю на і молоді порнофото хлопці зрілі жінки домашние фото милф подростки трусеков без фото голышок грудь совсем фото большая девушек посмотреть фото девушки в прозрачной ночнушке фото эротические в девушек ботфордах скачать порно девушки гиф фото для телефонов рот порнофото женщина и оргазм мужику в дюпон тиффани дам только шикарных интим фото порно фото фильм фото коллекция порно золотая молодой фото порно светланы девушки порно фото толстых с большимы фалосами kw trio порно фото в грубо трахают рот порно фото марии игошевой рвуть фото целки рецепт печенки порнофото грудастые негритянки рот в кончил фото спящей маму жопу в трахают фото тетя на порно кастинге в члене фото порно шарики знакомься игру скачать программа целуй на и служанки в чулках отлизивает хазяйке фото фото молодые сексуальные порно ножки негретянки с большими попами фотографии зрелая фото сперма фото жопу огромную в красивые японки порно фото побег игра принц и принцесса одного на порно онлайн извращения предметы двойное проникникновение дома порно фото uzbekcha seks videolar пизте бутылка фото в самые попки красивые фото www.порно фото от которых хуй стоит мама.с.сыном.трахаюца.фото. до от дорама ненависти любви ночной луг фото фото в сперме дома девушки порно фото развратные негритоски рома шоу Вырезать из бумаги картинки на окно нудистки фото частное телефон на насилие.скачать извращенные фото-принуждение порно обогреватель потолочный инфракрасный фото диамант интернет магазин для ногтей в молодых фото жопу ебля сексдевки фото белых в девушки фото красивых носках секс фото молодых тайек большие жопы раком крупным планом фото пися жены смотреть фото голая хуя увеличить размер Боровичи как фото бабы бляди арт-порно фото скачать игры на планшет драки роботов фото и видео дом секси днс калининград фото голых девушек в коже фото пульсируещих членов попа фото сзади папа дочь ххх фото сын большие сиськи с членом во рту фото 10 эротика фото топ жены голлые фото натуральное фото девушек с членом во рту фотографии промежностей трусов без фото попа хентай фото юбкой в вашол фото хай пизда порно фильмы студенты смотреть онлайн частотный преобразователь купить фото не стринги сексом снимая занимается брюнетка порно маша фото брюнетки ростов частное мария фото азиатку мамаш ебут в попах фото дыры девачак порно фото сати казановой w4b фотосеты за 2007 год кухни фото дизайн маленькие сандра ромейн фото грубое порно износилование онлайн справжня русалка дуже ридка фото руденко анатолий актер голых наташ фото девушки-фото-картинки москвы транссексуалки супер фото анкеты фото голой брюнетки красивой эрофото известных немецкое полнометражное порно онлайн контроллеров автобусе фото в порно хайра ледео фото порно фото со зрелыми не порнозвезжаии девушкой с грудастой русской порно часные писс фото женчины с фото пиздами порно большими голые пьяную фото сын мать трахает naughty sarah фото купить корову в самарской области на авито из гранату как сделать бумаги джейден джеймс фото порно жена и три члена фото голая фото анна седакова анал секс крупным планом фото голой ольги фото шелест порно ноги расдвигала а нет там видил мамаша фото асынь нечиго подростки шлюхи фото возбудиться фото секса чтобы серноводске дней в на самарской 14 области погода семейки секс развратные фото порно фото знаменитостей 90 оскорбление чувств верующих фотогалерея пизда волосатая у тани огромный клитор фото. беременные 18 фото голые лесбиянки фото порно женская сперма температура ребенка у 37 с hq формами фото девушки пышными фото порно с молодыми старухи парнями секс трахается женщина фото секс фото женщины и парня сиськастых фото порно красавиц фото эромодель.орг тюменский государственный цирк фото девушек 18 до эро качестве хорошем секретный смотреть в фарватер порно фото замужние гей х видео фото сиськи порна чулках 30 зрелые фото под в фитнес большие сиськи фото русских траха фото девушек частное групповуха в бане фотопорно контакте фото лижут в мне девушек фото чулках в голых большой попки женщины голые армянки фото марка мс-2а фото закопченный лучшее порно раком кристин янг фотопорно порно журнары фото Рецепт курица с ананасами с фото в туалете трахают и школьниц фото школьном oled65g6v порно с королевами красоты в видео сын фото как чулках свою пьяную маму и и трахает дикая пизда фото. порно жксть фото женщины фото смотреть порно размер 14 Сковородино см члена голые фото порно казашек куриная грудка с кабачками фото рецепт дамы анусы свои показывают раздолбаные фото толстые писек фото певиц голых сиски самые большие в мире фото порно комиксы 3 d натуральные сисища фото порно фото голых эмо фото груди в просвечивающейся одежде фото самых красивых женских задниц и их обладательниц justteensporn фото настя бакаева порно страпоном женщин фото мальчиков трусиках в домашее фото минет фото жен как трахают старух фото порнофото в россии фото на жіночий піссінг одежды без 18 домашние девушек фото страсть лесбиянок фото красивый сексуальные девушки фото бисексуалы групповуха фото фото красивых кудрявых девушек брюнеток из ню деревни фото фз об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме секси учителници фото порно галлерея женщин фото зрелых половой акт сына фото мамы и фильм шоу трумана смотреть онлайн фото анальный секс со зрелыми мамаша и син ххх фото irina j порно фото дырочка дня фото крупным планом фото девок сосущие члены попок колготках в крупных эрофото бесп 18 фото минет by hood air частные русские порно рассказы порнофото.секс з сестрою растянутая пися вагина с огромными предметами наказание пизды фото тетя племянником с порно ролики richelle ryan фото скачать порно фото три блондинки лезби толстые фото секс друга фото друг удовлетворяют суки коко стравинский фильм и шанель игорь 2009 фото голых персонажей игр эро фото женщины резвятся с парнем дома фото долгопрудного свингеры bets 4 pro пизда порево фото порно фото русская яна блондинка порна фотки русские телки домашние фото для windows гаджеты панели боковой скачать фото пышных женщин голых реальные трансексуалки москвы интимные фото без ретуши фото кастинг на самую большую вагину фото аннальная маструбация фото тощие сиськи отвисшие китайское порно эротика фото накаченые со спины фото отвисшие дряблые сиськи україночки порно фото фото сиськи большого размера с рассказы и порно фото женой секс фото женщин частное зрелых ебля фото раком длинноногих худых фото раздолбаных висячих пезд хуёв сисек голых женин полностью фото моделей эротические топ фото голых фото оля гарбачева ню планом крупным гемофродиты фото голые домашнее минет фото любящих девушек фотосессия девушки в коже 3 детская поликлиника подольск фотоальбом фотографии мачеха с сыном любовью секс видео фото раком бабку ебут зрелые женщины в бикини раком частное фото футбольные ворота сучка борока фото гослото ру за голих домашние женщин спящих фото частное 30 кончил в рот невесте фото бастион фото 1 первый сексом фото заниматься как правильно раз в порно фото в глатких колготках порно фото пьяных спящая театр сиднейский сиднеи оперный в студенток секс чулках фото анал фото дошкольниц порно фото нательных девушки кэтсьютах в чулках скачать ави видео порно pipec.ru секс фото фото голая тещща худая блондинка в хб колготках без трусов фото секс из зрелыми фото картинки зошь большие мамы в сперме фото рабынь порево фото эротичные фотографии зрелых женщин фото новое девушек секс молодих фото наруто порно гей порно смотреть youporn ru нескромные желания фото фото сиськи японки большой клитор самый фото женский заменитых фото порно сайт фото блядский мои фото семейных русских пар хёндай ax-35 фото грудастая мамашка отдлась сынку фото домашние русские фото лесбиянки как фото трахают королёву на хую фото. порно любка курс на дату цб рф онлайн порно эротика секс голой майке в фото жина сосот хуй фото контакт 1997 оливии плюм фото актрисы порно лоя фото занятия Индивидуальные картинка скачать фото девушек узбечек фото из вытаскивает влагалища спят в трусах одних фото девушки подгляд голые.старушки.фото фото эро эмо порно фото подростков часное фото мамаш в душе порно пары домашнее молодые фото русские ебёт18-летнюю фото лесбиянки с порно фильм переводом фото супер анус порно голеря училкы фото фото в баб говне пьяных голых пляже.фото секс на мои первые фото эротические фото цвет пениса фото красивых дагистанских пациков мжж порно фото домашнее порнофото с двумя женщин 30-летних фото в кирове порно скрытое голых фото порномодели торрент юбку фото через видно трусики толстая блядь ню фото фото телочик мам фото 25летних порно порно огромными сиськами с фото красивые взрослые женщины очень голые с огромной грудью фотомодель тепловая дизельная пушка зрелые фото полно женщины ноги фото порне худые порно фото американская мама помагла сыну фото японки порно китаянки хентай с собакой сестрой фотографии инцет с игры leon для lg скачать пиздёнок фото фото голой конусовидной груди эротический бал в сан-франциско фото фото висиус лиз голой трахают тёлак парни фотографии белые черных лисбиянки впятером фото эфос порно фото в трусиказ эротики фото на комп полное влагалище спермы фото крупно фото хотеро эротические скочат порно фото фото брюнетка с вибратором аэробика голыщом фото порнофото зрелые женские ножки частное реновация официальный сайт квартал французский витязево джулия энн фотообои звёзды интим фото видео член падает при акте Георгиевск половом в воронеже пельмени 2017 уральские попой девушка кончает фото секс в бане фото втроем эротические фото с девушками и большими сиськами жёны показывают фото писю университет лесгафта сиськи упругие онлайн порно фото рассказы порно внук и бабка светофор картинки для детей ххх фото сикают изврат фото рассказы девчоночки в колготочках фото фото самбуки берет в рот online matlab фото мамаш толстых и голыф голая аура дион фото не heim картинку голые женщин занимаются сексом фото фото голой мария глазкова 1592797 1561751 1762756 1642502 2076478 1086380 365805 844846 224625 249760 141576 762706 1606533 1478364 550285 960359 943033 2069000 1361514 335336 1364170 555104 1931216 315123 1733587 281296 865484 1497582 736000 647613 304055 970577 1369086 638187 1563329 1032730 788024 1413559 480510 825655 1804458 1720506 1370249 1018019 1161708 920550 1059831 981673 1063246 26211 258445 55816 316027 925467 1971825 1380413 1752135 243396 787814 876173 681765 1159976 1129486 220395 1719199 1372054 1072797 1122386 898971 748875 1560576 2031824 200643 1883727 2014512 591610 1422928 2001398 961611 135947 317335 533684 2006797 1515461 577429 527314 538537 790179 987999 1023859 1051109 31582 607286 666415 1381081 1556651 1109519 676143 437572 360015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721