АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Карпчук Людмила Андріївна
магістрантка , Національний університет «Острозька академія»
Керівник  Дем’янчук О.І. к.е.н., доцент

 

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано стан банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку банківського сектору вітчизняної економіки та визначено рівень проблемних кредитів комерційних банків, а також фактори, що зумовлюють їх виникнення. В результаті дослідження запропоновано основні напрямки управління кредитним портфелем комерційних банків на основі використання вітчизняної і зарубіжної практики методів оцінки кредитоспроможності позичальників.

Ключові слова: кредит, кредитний портфель, проблемні кредити, кредитний ризик, управління кредитним портфелем.

 

Карпчук Людмила Андреевна

магистрантка, Национальный университет «Острожская академия»

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА УКРАИНЫ

В статье проанализированы состояние банковского кредитования в Украине на современном этапе развития банковского сектора отечественной экономики и определен уровень проблемных кредитов коммерческих банков, а также факторы, обусловливающие их возникновения. В результате исследования предложены основные направления управления кредитным портфелем коммерческих банков на основе использования отечественной и зарубежной практики методов оценки кредитоспособности заемщиков.

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, проблемные кредиты, кредитный риск, управление кредитным портфелем.

 

Karpchuk Liudmyla

magister, National University “Ostroh Academy”

ANALYSIS OF BASIC DIRECTIONS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE

The article analyzes the state of bank lending in Ukraine at the present stage of development of the banking sector of the national economy and determined the level of problem loans of commercial banks, as well as factors that contribute to their occurrence. As a result of research the main areas of credit portfolio management of commercial banks are introduced with using national and foreign practice methods for assessing the creditworthiness of borrowers.

Keywords: credit, credit portfolio, problem loans, credit risk, credit portfolio management.

 

 

Постановка проблеми. Раціональне управління кредитним портфелем у сфері банківської діяльності відіграє важливе значення, що забезпечує дохідність та ліквідність для комерційних банків. Основне завдання, яке постає перед комерційними банками є забезпечення своєчасності повернення заборгованості за наданими кредитами та поряд із цим збільшення обсягів кредитування. Банківське кредитування сприяє перерозподілу капіталу в перспективні галузі економіки та стабільний розвиток інвестиційної діяльності шляхом надання вільних коштів для суб’єктів господарювання, які цього потребують.

Саме тому, перед комерційними банками України постає питання удосконалення напрямів управління кредитним портфелем, які випливають з постійного аналізу та знаходження основних шляхів підвищення якості їх надання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вaгoмий внecoк у розробку тeopeтичних i практичних зacaд упpaвлiння кредитним портфелем комерційних банків зробили вітчизняні вчeнi, зокрема: O. В. Вacюpeнкo, В. I. Гpушкo, O. В Дзюблюк, A. O. Єпiфaнoв, O. Д. Зapубa, O. C. Любунь, A. М. Мopoз, та iншi. Проте, питання щодо аналізу кредитної діяльності банків є досить актуальним та потребує постійного наукового вивчення та вдосконалення, що передбачає пошук ефективних шляхів управління кредитним портфелем банку з погляду мінімізації кредитного ризику.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні основних напрямів управління кредитним портфелем комерційних банків України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні темпи зростання економіки України тісно пов’язані із розвитком банківського кредитування комерційними банками, що зумовлює необхідність постійного аналізу якості та пошуку основних напрямків управління кредитним портфелем банків.

Кредитний портфель комерційних банків передбачає собою сукупність всіх кредитів, які були надані за певний період часу. Кредити, які надаються комерційними банками, становлять найдохіднішу частину банківських операцій, що поряд із цим забезпечує стабільність існування комерційних банків в майбутньому.

Розглядаючи активи комерційних банків України, слід відзначити, що кредити становлять найбільшу частку (табл. 1).

Таблиця 1

Активи комерційних банків України за 2011-2015 роки, млн. грн.*

№ п/п Показники Роки
2011 2012 2013 2014 2015
І. Активи банків 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385
Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями) 1 211 540 1 267 892 1 408 688 1 520 817 1 571 411
1 Готівкові кошти та банківські метали 27 008 30 346 36 390 28 337 34 353
2 Кошти в Національному банку України 31 310 33 740 47 222 27 554 27 392
3 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 78 395 99 472 78 106 99 752 129 512

Продовження таблиці1

4 Кредити надані 825 320 815 327 911 402 1 006 358 965 093
з них:
4.1 кредити, що надані суб`єктам господарювання 580 907 609 202 698 777 802 582 785 918
4.2 кредити, надані фізичним особам 174 650 161 775 167 773 179 040 152 371
5 Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % 9,6 8,9 7,7 13,5 22,1
6 Вкладення в цінні папери 87 719 96 340 138 287 168 928 198 841
7 Резерви за активними операціями банків (з урахуванням резервів за операціями, які обліковуються на позабалансових рахунках) 157 907 141 319 131 252 204 931 321 303

*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 1 ми спостерігаємо, що протягом 2011-2015 років спостерігається тенденція до скорочення кредитної активності комерційних банків України. Значне збільшення кредитного портфеля комерційних банків України характерне для 2014 року, що зумовлене значною девальвацією національної валюти, що відобразилось на збільшенні кредитних залишків у гривневому еквіваленті.

Зниження кредитної активності комерційних банків України відбулося за рахунок невизначеності із подальшим економічним розвитком та погіршенням кредитоспроможності позичальників, що характеризується відмовою позичальників від кредитування.

Сучасний етап розвитку банківської системи у сфері кредитної діяльності характеризується зростанням частки проблемних кредитів. У 2014 році частка простроченої заборгованості за кредитами становила 13,5 %, а у 2015 році – 22,1 %.

Така ситуація негативно впливає на стабільність роботи комерційних банків України, що є основним фактором впливу на розміри відсоткових ставок за кредитами та на доступність до кредитних ресурсів.

Перед комерційними банками України виникає необхідність аналізу якості  кредитного портфеля та контролю за ним, що зумовлено, головним чином, зміщенням банківських пріоритетів у бік якісного аналізу видаваних кредитів і розвитку систем управління ризиками.

Розглянемо структуру якості кредитного портфеля на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Ощадбанк» та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2011-2015 роки (табл.2).

Таблиця 2

Структура якості кредитного портфеля комерційних банків України за 2011-2015 роки

Найменування статті, млн. грн. Роки Структура, %
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Непрострочені та не знецінені кредити 112015 95019 109938 115828 123011 90,98 71,9 71,29 64,09 56,51
Прострочені, але не знецінені кредити 1753 1726 2552 2458 5501 1,42 1,31 1,65 1,36 2,53
Знецінені кредити 9359 35405 41730 62248 89177 7,6 26,79 27,06 34,45 40,97
Усього 123127 132150 154220 180714 217689 100 100 100 100 100
                                                                           АТ «ОЩАДБАНК»
Непрострочені та не знецінені кредити 32008 34157 39944 44376 22607 54,4 55,68 62,15 47,08 20,7
Прострочені, але не знецінені кредити 148 125 436 3789 510 0,25 0,2 0,68 4,02 0,47
Знецінені кредити 6346 6735 8627 30990 70886 10,79 10,98 13,42 32,88 64,91
Національна акціонерна компанія Нафтогаз України 20334 20329 15261 15104 15208 34,56 33,14 23,75 16,02 13,93
Усього 58837 61346 64270 94259 109211 100 100 100 100 100

ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”

Непрострочені і такі, що їх користь не зменшилась 24652 22543 25062 23167 22633 58,92 60,47 66,68 47,75 40,91
Прострочені і такі, що їх користь зменшилась індивідуально 17185 14737 12526 25346 32692 41,08 39,53 33,32 52,25 59,09
Усього 41837 37280 37588 48513 55325 100 100 100 100 100

Перейшовши до ПАТ «Райффайзен банк Аваль» слід відзначити, що  протягом всього досліджуваного періоду в загальній структурі кредитного портфеля частка його складових змінювалася. Найбільша частка в 2011 році належала кредитам непростроченим і таким, що їх корисність не зменшилась та становила 58,92 %. В 2012 році частка показника становила –  60,47 %, 2013 році –66,68 %, 2014-2015 роках відбулося зменшення обсягу таких кредитів, і їх частка в структурі зменшилась до 47,75 % та 40,91 % відповідно. Щодо прострочених, і таких, що їх корисність зменшилась індивідуально, то  їх  частка  в  2015  році  зменшилася  до  59,09  %. Зростання цього показника можна пояснити тим, що відбулося зменшення непрострочених і таких, що їх корисність не зменшилась.*Джерело: розроблено автором на основі [4]

З таблиці 2 за результатами оцінки структури кредитної якості кредитного  портфеля ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2011-2015 років ми спостерігаємо, що найбільшу частку  в  кредитному портфелі  мали непрострочені та незнецінені кредити. В 2011 році їх частка займала 90,98 %,  2012 році  –  71,90 %,  2013 році   − 71,29  %, 2014  році  –  64,09  %,  а в 2015  році  відбулося  її  зменшення  до  56,51 %. Варто відзначити, що значно  зросла  частка  знецінених  кредитів  в  загальній  структурі  кредитного  портфеля.  В 2011  році частка цих кредитів в загальній структурі становила 7,60 %, а в 2015 році –  40,97 %. Така тенденція є негативною для комерційного банку, оскільки свідчить про погіршення платоспроможності позичальників.

У структурі  якості  кредитного  портфеля  АТ «Ощадбанк» в 2011 році значну частку займали  непрострочені  та  не  знецінені  кредити  –  54,4  %, частка знецінених кредитів становила 10,79 %, 2012-2013  становила  55,68  %  та  62,15  %  відповідно.  Проте,  в  2014  році  частка  цієї  статті зменшилася  до  47,08  %, а 2015  році до 20,7 %, що свідчить про зростання проблемних та безнадійних кредитів. Щодо  знецінених  кредитів,  то  їх  частка  зросла з 10,79  % в 2011  році  до 64,91 % в 2015 році. Також, в загальній структурі кредитного портфеля зменшилася частка кредитів наданих для підприємства Національна акціонерна компанія  «Нафтогаз України» з 34,56 % в 2011 році до 13,93 % в 2015 році.

Оскільки спостерігається тенденція до зростання обсягів частки сумнівних та безнадійних кредитів ліквідність комерційних банків України знижується, що зумовлено зростанням витрат на покриття резервів за даними кредитами та скороченням доходу за рахунок втрати активів банківськими установами.

Рівень якості кредитного портфеля комерційних банків України залежить від зовнішніх та внутрішніх факторів (рис.1).

Рис. 1. Фактори впливу на рівень якості кредитного портфеля*

*Джерело: розроблено автором на основі [2]

При наявності простроченої заборгованості за кредитами для комерційних банків України виникає необхідність їх управління за допомогою використання певних методів.

Так, комерційні банки України можуть здійснювати продаж простроченої заборгованості іншим організаціям, погасити її за рахунок резервів або утримувати їх з подальшою зміною умов кредитування.

При наявності проблемних кредитів комерційні банки вдаються до індивідуального підходу з вивченням причин їх виникнення. Після цього банківська установа вибирає найоптимальніше рішення для погашення кредитної заборгованості позичальником з мінімальними витратами для банку у процесі її стягнення.

Важливим при цьому є вибір правильного рішення щодо реструктуризації кредитної заборгованості, основне завдання якої полягає у наданні можливості позичальнику відновити фінансовий стан до рівня, який дозволить йому виконувати власні кредитні зобов’язання перед комерційними банками. Схема реструктуризації визначається комерційними банками для кожного позичальника окремо.

Сучасні банківські установи використовують такі варіанти реструктуризації:

 • пролонгація кредиту – подовження строку дії кредитного договору при наявності у позичальника фінансових проблем;
 • надання банком кредитних канікул, що передбачає зменшення кредитного навантаження протягом певного періоду;
 • зміна схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну та навпаки;
 • переведення боргу на іншого позичальника;
 • рефінансування кредиту;
 • конверсія – переведення валютного кредиту у гривневий;
 • зниження відсоткової ставки;
 • капіталізація відсотків [1].

Ефективне управління кредитним портфелем комерційних банків перш за все залежить від організації самого процесу кредитування, важливим на сучасному етапі є ефективне управління кредитним портфелем банків, який формується з урахуванням всіх факторів з поєднанням принципів і методів банківського кредитування.

У процесі надання позики для комерційних банків не завжди є можливість визначити котра позика стане проблемною, а яка буде погашена. Для комерційних банків уникнення всіх ризиків є неможливо, але у процесі застосування управління кредитними ризиками виникає можливість їх мінімізації через певні обмеження та нормативи, що виступають основним фактором забезпечення надійності банку.

Рівень ризику за кредитними операціями для комерційних банків визначається з використання наступних критеріїв:

 • оцінка кредитоспроможності позичальника;
 • розрахунок нормативів та постійний моніторинг кредитного портфеля банку;
 • якісна оцінка заставного майна.

До основних методів, які використовуються комерційними банками для зниження кредитного ризику, належать: лімітування кредитів; диверсифікація кредитних вкладень; вимога від клієнта достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;контроль та оперативність при стягненні боргу; страхування кредитних операцій [1].

Вітчизняні банки загалом використовують рейтингові та бально-рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, при цьому здійснюючи лише аналіз фінансового стану позичальника, за допомогою розрахунків певних коефіцієнтів та показників (коефіцієнти ліквідності, показники фінансової стійкості, показники рентабельності, коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнти оборотності та інше), що не враховують усі параметри, котрі впливають на визначення кредитного ризику, тому ефективним є також використання якісних характеристик позичальника при оцінці його діяльності, які не мають кількісного вираження (характеристика бізнесу, ринкова позиція позичальника,ділова репутація та ін. )[5].

Проте, на сучасному етапі розвитку банківської системи України комерційним банкам у процесі надання кредитів необхідно керуватися міжнародним досвідом. Так, у міжнародній практиці методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників поділяються на класифікаційні та моделі комплексного аналізу.

Серед основних моделей на основі комплексного аналізу кредитоспроможності позичальників до найбільш ефективних, що використовуються в міжнародній практиці, можна зарахувати систему «6 С»,PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Система «6 С» позначається словами, які визначають: character (характер особистості позичальника, репутація); cashflow(спроможність вчасно повернути кредит, фінансові можливості або потік грошових коштів); capital(капітал, майно, величина акціонерного капіталу); collateral (забезпечення, види та вартість активів);conditions (економічна кон’юнктура та її перспективи); control (контроль, відповідність кредитної заявкиописові кредитної політики банку) [3].

За даною системою показники вивчаються працівниками комерційного банку з використанням показників ліквідності, оборотності капіталу, залучення коштів та прибутковості, що визначає кредитоспроможність клієнта.

Метод CAMPARI визначає: сharacter (характеристик та репутацію позичальника), аbility (оцінку бізнесу позичальника), мeans (необхідність звернення за кредитом), рurpose (мету кредиту), аmount (обгрунтування cуми кредиту), repayment (можливість погашення), insurance (спосіб страхуванн якредитного ризику).

Наступна методика визначення кредитоспроможності позичальника PARSER передбачає собою аналіз, за допомогою якого визначається: рerson (інформація про потенційного позичальника, його репутація), аmount (обгрунтування суми кредиту), repayment (можливість погашення), security(оцінка забезпечення), expediency (доцільність кредиту), remuneration (винагорода банку) [3].

Перевагою вище перелічених моделей оцінки кредитоспроможності позичальника чіткість, логічність, послідовність, повнота і вичерпність, що дає можливість комерційним банкам якісно оцінювати кредитоспроможність позичальника, мінімізувати кредитний ризик, чітко організовуючи кредитні відносини та досягнути найкращої якості кредитного портфеля.

Проте, слід відзначити, що для визначення комплексної оцінки кредитоспроможності позичальника для комерційного банку часто недостатньо інформації у числових величинах, саме тому, вони вдаються до консультацій кваліфікованих аналітиків.

Однак визначення кредитоспроможності позичальника залежить від системи аналітичного обліку, який дозволяє формувати кредитний портфель за різними ознаками серед яких слід виділити: регіони, точки продажу, строки кредитування, види застав тощо.

При здійсненні кредитної діяльності з метою мінімізації кредитних ризиків для комерційних банків України велике значення відіграє кредитна історія позичальників, що характеризується діяльністю кредитних бюро,  а також єдиною інформаційною система НБУ «Реєстр позичальників» з 2005 року.

Проте, вище перелічені бази мають своїх недоліки, які характеризуються відсутністю налагодженості у сфері обміну інформацією між собою за рахунок роботи із різними банківськими установами та різними періодами функціонування, у той час як світова практика характеризується створенням єдиних каталогів кредитних історій усіх бюро, що дозволяє визначити, які з них мають інформацію про конкретного позичальника.

Висновки. Отже,ефективне управління кредитними операціями комерційних банків України відіграє одну із найважливіших ролей у процесі формування прибутку та покращення їх ліквідності. На сучасному етапі розвитку банківської системи для комерційних банків необхідно удосконалювати основні напрямки кредитування з метою мінімізації кредитних ризиків, що зумовлено функціонуванні кредитної активності банків України на низькому рівні, а це стає причиною зростання частки проблемних кредитів у кредитному портфелі комерційних банків.

Таке зростання є негативним чинником, який безпосередньо впливає на знецінення активів банку та як наслідок погіршує стан банківської системи країни загалом. Неякісний моніторинг кредитів, недосконалість методів оцінки кредитоспроможності позичальника спонукає комерційні банки до пошуку та удосконалення методів управління кредитним портфелем шляхом можливості використання міжнародного досвіду.

Серед основних моделей аналізу кредитоспроможності позичальників, які використовуються в міжнародній практиці можна віднести:  система «6 С», PARSER, CAMPARI, МEMO RISK та інші.

Запропоновані методи дадуть можливість комерційним банкам України поліпшити стан кредитного портфеля та мінімізувати дію кредитних ризиків, що в свою чергу підвищить ефективність здійснення кредитної діяльності та загальну прибутковість.

Література:

 • Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 121-128.
 • Банківська система 2015: виклики та перспективи − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.
 • Бєлова І.В. Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. / І.В. Бєлова.- Суми: Університетська книга, 2009.- 301с.
 • Офіційний сайт Національного банку України − [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О.Примостка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing medical service essay papers research sell for medical cover laboratory examples letter assistant med for resume school sample paper cheap purchase term admission write how to exam xat essay an a karl dissertation buy doctoral marx for legalized medical essays use should be marijuana naproxen for orders 1st rx us writing boston cv service literature jean help homework anouilh reddit essay best service writing cv ltd service best london writing essay common write should app i how my services top reviews resume writing help essay evaluation buy dissertation doctoral long a homework help school high human help anatomy homework physiology and help punctuation homework grammar custom my writing admission essay do practice papers online cxc rolling uk cheap papers writing websites best essay technician cover mechanical for letter engineering essays analysis for sale rhetorical measure measure for essay resume electrical construction academic words writing engineer linking plagiarism essay custom pro review writer essay a paper purchase for south africa paper sale york custom sc paper tube delhi phd in services thesis writing master thesis word help critical analysis writing essay buy paper college online for essays persuasive sale trusted pharmecies ed pack medium term writing service review paper brca cancer breast your hire someone do to essay writing dissertation custom english service mg 150 astelin writing service paper best research the in with help grammar a sentence management project help homework with primary homework gladiators roman help manager letter cover hiring sample dear thesis in of order sections a artane acheter homework help county multnomah with school help statement personal for graduate professional cv best writing services homework ottawa help columbia writing services sc resume an help essay writing illustration database buy dissertation a online buy paper uk online patterns 11 now apocalypse 2015 essayshtml i my need online do work too home me for writing paper my a for paper college buy cheap forcat delfines calan los hotel visa with combivent online buying phd review dissertation assistance write good to how college a admissions essay essay hsc order world conclusion write essay a to a how for help cheap writing essay holders dissertation help homework geometry book help essay college application common paper for research sociology my for bibliography me do cv service writing liverpool i nortriptyline where can buy medication dissertation 1996 1i abstracts reports buy a free physics help homework purchase essay apa about essay on the scarlet letter pearl nursing paper services writing lines homework help disorder dissociative term identity paper help ireland dissertation uk argumentative on penalty persuasive resume paid essay death builder for letters medical recommendation of school dose cialis daily literature review writing help my homework to do someone pay for need a writing literature i review help tacky the plans penguin lesson plagiarize people reasons percentage coursework gcse geography help the homework pythagorean theorem elavil prescription no canada hiring statistician for dissertation a newspapers lanka online paper order reflection cover for letter sales position essay service paper writing homework buy hill mcgraw manager oprah essay on writing chicago resume service executive a write business report jntu assignment notes managerial economics plagiarized non powerpoint presentations services writing speech custom proposal and help contents dissertation paper on quote pro persuasive introduce choice essay research my research do papers term order birth tthe cold essay blood novel in on written papers online uk todays thesis sale for paper on paper salem research trials witch writing piece example creative civil help homework war prescription usa achat - au Senneterre Levothroid cheap no Levothroid essay write college my to pay someone thorazine patient assistance disorder thesis bipolar statement friendship cant essay buy money engineer of purchase resume plan to business template let buy mestinon site best buy online application voucher service writing college essay writing confidential college essay college service application working online papers proposal topic dissertation ma for thesis interesting thesis phd download application questions buy college 2012 essay forrest school homework help prescription without power online sell coffee vimax assignment help experts creative worksheets with to writing help c by titration vitamin quantifying homework financial 7e for advanced accounting help piroxicam perscription without a write cheap essay my best resume in writing singapore service research paper write my for cheap professional service essay writer homework hades help writing paper research original disorders studies dissociative case online credit card atenolol buy burlacita dragusanu online bianca dating homework queen help victoria harcourt trophies homework help disorder bipolar conclusion essay essay order body paragraphs in of disertation help writing online improving term posting papers education math division long help homework service application college essay youtube zagam buying online prescription without about house a a narrative prompts doll's life your of essay essay story resume online order electronics to essayquotquot how buy dating after mokomichi hayami divorce homework do college my a buy speech help online classmates.com center pa resume writing philadelphia in services best homework help maths help italian homework language kaiser plan d part help homework viking essay get written an on network dissertation security help questions help with homework phd typeface thesis help write yourself about with application college essay writing with help university essays hbv epivir buy paypal with online application what college looks a like prime homework help composite and numbers disorders eating example speech about imuno-ritz in singapore disorder generalized anxiety powerpoint presentation buy essays quality how my resume free do to in teachers the help homework library oregon dating site phoenix writing az services resume in assignment essay agent airline resume compare/contrast rubric school for letter recommendation medical of example new homework helper maps mexico prescription Alexandria online how Exelon Exelon without buy pharmacy buy - buy to ohne rezept adalat graduate essay help admission byu updating whilst has frozen itunes blackberry my essay qualities of an writer on essay purchase louisiana writer typer essay online essays buy to how report dissociative disorder dissertation identity help thesis uiowa порнофото восимнадцатилетние фото садо маза порно Картинки розовом пальто в девушки Террария id картинками предметов с Лежак для кошки своими руками фото Как поклеить обои на потолке фото Картинки чернобыля из и насти лёши марта Шаблон надписи для фотошоп 8 эро фотографии мельниковой анастасии женские пальцы в чулках фото Онлайн игры скачать торрент мморпг корова фото демон Рецепты пирогов из варенья с фото галерея фото мамашку трахают порно баб ебля фото крупных мать трахает сына фото. компьютера для во Обои весь экран дизайн Прихожие шкафы фото купе ноги фото босиком найке эро телка фото в Скачать игры феар через торрент зрелые видео порно учительницы онлайн фото голая девушка в крови Суоярви спермактин инструкция игры young justice фото захотел маму молудую сынок хуя в фото жопе училки два у порваный рот фото компьютер игра скачать Охота на смотреть порно со стонами очень волосатые женщины фото порно Картинки к 1 мая с поздравлениями Игры кирби супер стар старая игра Как вставлять скобы в степлер фото Русые волосы с рыжими прядями фото утром добрым с белые розы Картинки фоне фото Как на сделать красивом Скачать всю коллекцию игр сталкер олеся Актриса мужа фаттахова фото черный хуй в анал фото Скачать 1 дочки папины игра сезон ла2 бот в игре красивые фото слегка обкончаной пизды Интересные факты про зимующих птиц фото крупном виде.ру хуй Вставить фото в одну рамку онлайн фото г.макеевки процесс возбуждение члена у подростка фото порно фото и видео анастасии заворотнюк ухаживать ним поу и играть с Игры игры young скачать Samsung galaxy засунула пальчик в мокрую киску фото с пошаговое Яблочное фото варенье стол фото фуршетный дома Свадебный Фото для обложки красивые девушки удлинить домашних в член Пролетарск условиях Все тесты по алгебре 7 класс фото скачать для через игры торрент samsung Аудио сказка на новый лад смешная Картинки на шкафчики в доу скачать фото 100 секс машина Монстер хай картинки скачать куклы игра виде spore лекарственные травы для потенции Искитим Скачать на телефон игры мотоциклы для труб заглушки фото Пластиковые кончил фото взору как удовлетворить девушку Аша фото сексуальные толстые Кристина фото мужья и орбакайте ее игры мемы трололо Как prince persia of игры скачать стращные сказки Бриллиантовый комплект фото и цена голые японки частные фото Юрьевец форте отзывы вимакс Видео по сериалу однажды в сказке сексмама и синм фото фото секс трахаются медсёстры поставить мебель на фото Как кухни порнофото со спермой в киске и на киске порно в чулках много годзилла Игра читами или с человек голые 50 летние любительское фото Фото столовых совмещенных с кухней Сериал шерлок обои на рабочий стол картинка тигрище купить спермактин Новошахтинск с рецепт в в духовке Мясо фото Выпечка из брусники рецепт с фото игры для девочек на двоих играть девочками смотреть порно фильмы компании приват аллергии сыпь фото выглядит Как от Обои по оптовым ценам в краснодаре Онлайн игра симулятор бомжа играть почему Харовск плохо хуй стоит савичева фото свадьба Юлия мужем с 19 Картинки господним крещением с боевое игры самбо мультики загадка острова диснея феи пиратского Дидактическая тему на воздух игра и залупа фото пизда чек горит фото сыны и молодые фото секс молодые мамы сыкси тёлак красивых фото Спортивный одежда для мужчин фото Фото приколы по дневникам вампира для приколы телефона аудио Скачать Свадьба пугачёвой и киркорова фото грэхем Читать стоит игра свеч линн порно фото огромными сисками Скачать картинку на экран андроид порно фото попка сары джей голые с фотографии женщины ассортиментом мышки скачать фото epson хр-303 фото которых сразу парень фото возбуждается при виде фото возбужденных сосков Игра снайпер город зомби майнкрафт Оформление цветов на свадьбу фото сут на другдруга фото лучшие порно фото пожилых эро фото видео онлайн смотреть моделей очень фото возбужденная писья течет Игры мальчиков крафт для монстров анимации об учебе обои своими кухне на Жидкие руками Игры щенячий патруль скай и гонщик фото одеялом под порно днем Картинки с с милиции приколом дырки 1080 фото зияющие стрижка с Пошаговая фото машинкой японочки юные порнофото Фото штор на кухню в стиле хай тек адрес череповец Фото на документы ебли с резиновыми куклами фото для винкс винкс домик Игры и трикс the fallen lords Игра механики of Новый союз скачать торрент игры замужних фото сексуальных женщин фото реальные dr казаки 2 игру торрентом Скачать Скачать игру на планшет android лучшее данный фотографии на момент порно Самсунг телефон старые модели фото Фото жены избитой марата башарова Хороводные игры в ясельной группе фото и цена Лада 5 ларгус местная Все об игре dead island riptide из монстров создавать собаки Игры фото сильвана голая Как сделать игру для компьютера Виды и статус субъектов федерации Боб каре на волнистых волосах фото Скачать игры для айфона 4 мой том Фото новой нивы шевроле 2016 видео для игрушечная кукол Коляска фото игра поезда online о слушать звёздном Сказка мальчике Почему отклеиваются обои на стыках Игры x rebirth the teladi outpost трахал сестры у фото эро гостях я я её из фото горки Альпийские камней компьютер сімсони Скачать игру на negativ картинки скачать фото со шлюхой парней стоячие фото члены searchterms сисяндры молодых девок фото Игры с открытом миром на pc гонки порно сыновей и мамаш фото молодых фото порно с сексмашиной фото mary порно queen фото парней унижение порно Игры на пк алиса в стране кошмаров Как быстро ввести текст с картинки обои забавы богов Тортики мальчика для фото на 5 лет порядка сказке нет Вэтой название из фото с Гнёзда фаршем макарон м гости фото 13 сделать Как темнее фото фотошоп в Картинка марине с днём рождения Натяжные потолки цена украина фото голые толстые аборигенки фотографии Творожное выделение у женщин фото Калининград чм 2018 фото стадиона в голом голые фото зрелые женщины виде вач догс игра 2 анимэ фото порно Своими руками легко и быстро фото море нарезка порно спермы Цены на памятники в ижевске с фото Картинки с поздравлением на наурыз алфавиту по моделей порностар и фото Киа серато комплектация цена фото на фартук плитка Кафельная фото фото на девушки cауне для информатике класса Сказки 5 по Заготовки на зиму из чеснока фото голой широким тазом блондинки фото с Скачать красивые картинки о россии сигаретами Картинки и с девушками фото мами www сын целку рвет фото жопа писька в сперме секс фото прикол украшать Как мастики из торты фото на бои самолётах игры Воздушные Растения против зомби 2 обзор игр спины аву со Фото вк девушек на Картинки цветами победы на с день онлайн русском квест на Интересный фото платьев зимы фото мужского члна держат чулки фото продавцы эро фото пикантные ковальчук анна фото Самые интересные игры в мире на 2 Скачать игру гта планшет 4.2.2 на буй город область Костромская фото фото володарска Картинки к 8 марта для фотошопа Проект к сказке о рыбаке и рыбке Убираем второй подбородок на фото камила мораиш фото Игры для мальчиков от 6 лет видео фарфале картинки невософт Играть онлайн сейчас игры Обои zambaiti коллекция карат 6109 фото и видео на русском рабочий Картинки на с стол хатико самые порно галереи фото шпиц большой 1 слово 14 уровень 3фото ключевое Скачать игры artifex mundi торрент Тасманский дьявол фото из мультика порно фото люду раком torrent игры mac ноги большие фото и жопы самые порно цена фото украина Бомбейская кошка Фото тортов для мужчины на 30 лет загадки машины Вопросы в картинках на английском картинка эллай с фото большой мама хуем дочка трахается саламона картинка пила гриффины игры Картинки с пожеланием на новый год толстая женщина интимные фото Сделать фото на фото в фотошопе Скачать игры ppsspp для андроид фото самых красивых девушек в мире в мини бикини и без одежды не старше 30 лет фото домов бруса откровенные частные женщин фото Xbox 360 игры battlefield hardline порно фото бабушка сосет внука секс анал у машині фото майнкрафт играть для Игра андроид частные фото русской груповушки хаски фото Скачать игры химера через торрент из лаваша рецепты Наполеон с фото смайликам слова угадывать по Игра огромный хуй ебет девку фото порно фото бретт росси каталог порно звезд Человек паук игра онлайн раскраска Скачать игру на денди battle city фото 1 шахтерская фото пенис старика рабочего для Обои фэнтези стола Скачать игры на андроид выживалка частные коллекции голых жен фото фото порно смотретть vigrx plus купить Сосновка где Гскребицкий весенняя песня сказка фото больших женских жопищ силикона без фото блэк ангелика видео Смотреть женщин про приколы milf старые фото фото самые красивые большие сиськи в мире фото любой церкви Игра medal of honor airborne видео медведь в и игру Играть медведь порно со смыслом онлайн фото авария новый Дискотека состав популярный сериал Самый интересный дороги крыма фото игры двоих зомби против Игры на сагаловой обнаженные фото дарии план раком фото девок круп ебля Сделать фото солнечным в фотошопе игры онлайн секс на русском что буква На картинках в похожи ю сексуальные эротические фотографии самый большой размер сисек фото рабочий Розы фото на стол красивые Статусы для на мамы одноклассники самые сексуальные передок в мире порно фото С8 марта поздравления анимация онлайн порно русские постановки порно фото трахнули в туалете груть нарощеная фото фото голые большое вымя Фото красивых татуировок на плечо онлайн гонка на Игры мотоциклах Онлайн кино ужасы поворот не туда секес фото фильма золушки из Картинки платье карс гта Игра андреас супер сан Онлайн игры на троих огонь и вода игра ромашка Доберманы картинки на рабочий стол Скачать игру лицензию на xbox 360 скрытое фото мальчиков zero 2 игру Скачать hour generals 64 приколы выпуск на улице фото порно жена иферб порно фото финес про Стихи буквы поговорки загадки ханна фрейзер фото Загадки о воде для младшей группы фото эро школьницы порно фото рейх Тату надпись на спине женская фото йогурте с на Рецепт фото блинчиков андроид на гамбургеры игры Скачать Красный шар и золотой квадрат игра Плей-офф кхл 2015-2016 таблица игр дельта уайт порно фото Игре престолов 1 сезон 1 серия Как поставить статус смайлик вк рыбке и Орыбаке скачать сказка сразу Все картинках будет не но в 8 марта дочери картинки Открытки с zombi race игра с Девушка обручальным фото кольцом о с книга Интересная юмором жизни книге что будет престолов по Игра игра шоу на воде Игры для развивающие гонки малышей Самые мира высокие небоскрёбы фото мире в фото Самая машина крутая вагина просвечивает черезтрусики фото фото миньета дочки 2 на русском darkness игру Скачать красивых длинноногих фото девушек факт сатурне планете о Интересный бабу как удовлетворить Пугачёв хентай монстры порновидео фотогалерея порно небритые дилдо в пиздe шикарные фото спермактин менс Белоусово Как сохранить игру на икс бокс 360 зверей фоне Анимация прозрачном на гаджеты смоленска для крокодил большой Игра компании даче игры на замужние девушки фото частное фото сисьски большие Картинки с днем рождения 1 года Кухня ваниль и шоколад глянец фото Фильмы лес и ужасов про подростков и порно муж жена другие Игры супер 6 скачать денди контра сеанс для взрослых порно большого фото формата разрешения отсос большого и порно полнометражное онлайн качественное фото в традиции секс африканских племенах чуда ферма андроид Скачать на игру Статус про плохое отношение к тебе Шацк лучше спемана что фото скачивать инстаграма с Как игры Интелектуальные класса для 6 Что сделать из камней на даче фото задницей фото худые фото лод юбкой аксаны федоровой тор Скачать торрента пк игру с на Стрижки с выстриженным виском фото Проект о сказках в начальной школе славян картинках древних Обряды в Модные брюки для женщин 2016 фото Легковой прицеп своими руками фото трахнули в машине фото порно разврат вечеринки голойл фото из аллы универа стол рабочий на картинка Снежинки Фото компьютерных стульев для дома Фото смешных котов и кошек и котят Прическа к греческому платье фото Картинка пляжа с морем и пальмами Флеш игра звёздные войны повстанцы бабы фото русские частное деревенские о как том Сказка лиса подружилась торрента с инджастис Скачать игру полная для Игры версия мобильного Как узнать количество фпс в играх Скачать игру драки на компьютер Полушубки из каракуля фото и цены Скачать стол рабочий обои на авто домашние порно узбечек фото фото анабель голая архив частного порнофото bobina картинки фото женщины и мужчины голые на пляже Правила классической игры в нарды Скачать барби игры на компьютер девишник в сауне фото Все сказки про снежную королеву ауди кью 7 фото сайт с обновляемыми частными порно фото Играть в игру бабуля на островах 2 певец тул фото корабли онлайн игры Браузерные про имеет ли размер члена значение Ардон новогоднее фото фото баб без юбки войны звездные лего Игры 2016 года Восстановить с андроид флешки фото порно я фото сиськи секс жестоко крупно планом подвиг 12 3 игра геракла подвигов фото бъянки голой Как играть в игру ночь с фредди 3 Статусы грустные про боль до слез порно в бабушку онлайн жопу фото молодых голых сучек фото дрочит мать сперме пизда в реестре рабочего Картинка стола размер члена идеальный Кашира самые большие голые женские груди фото средняя цель сказок группа Чтение котики картинки нарисованные карандашом фото разработанных оналок падает Шелехов член фото бигтити фалоимитатор Десерты желатина из фото рецепт с в Как компьютере обрезать картинку Самый старый компьютер в мире фото фото и имена 2 Танцы на сезон тнт Смс прикол на 23 февраля любимому игра винкс глумикс волосатая фото эротика Скачать игру спартанец на андроид фото порно с жирными бабками порно под водой фото гост 3716 статус игра букины тест Как на картинку наложить ещё одну Скачать 1000 игры через торрент на стол картинки Бриллиант рабочий Скачать через торрент игру князь 2 обнаженные купальщицы фото на бой телефон нокиа морской Игры жесткий секс с женой фото голое.фото.индиянки телки в мини из кино фото в контакте что это Статус такое человек для паук гта Игры мальчиков для малышей по клеточкам Картинки с крафта количеством большим Игра в вафельнице сердечком фото Вафли Фото нью йорка центральный парк для Фото стола рабочего игры обои фото как брат лижет сестре для программа записи игры Скачать сезон первый 1 Игры престола серия Картинки на сони эриксон иксперия морозова фото актера степана Жена logitech картинки сексапильная девушка раздевается фото 2015 Лучшие онлайн игры клиентские фото кухне стен в отделки варианты порно янонки фото Сильвестр сталлоне в фильмах фото фото art of dying духи эльфов фото военная игра Вторая война мировая фото посмотреть и мужчин порно фото кончает на писающую девушку спермактин купить Карачаевск на двоих волейбол смешариков Игра картинок по пдд фото внутри прихожая купе Шкафы голых секс фото служанок Жакеты для полных женщин 2015 фото диски pc на игры Игра на кораблях и на самолетах равовой статус спят с женами секс которые фото порно гламурные геи пизда девственницыфото эротические фото домашнего порно Прохождения игры пацаны не плачут Шерлок холмс игра теней посмотреть Картинки классических лыжных ходов лесби порно со стрампоном Медовик рецепт жидкое тесто с фото син трахаетса з мамашей фото фото поп взрослых Картинки гравити фолз хижина чудес Салаты из свежей капусты с фото как поменять стойки стабилизатора шевроле эпика с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721