АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 В статті досліджені актуальні шляхи запобігання злочинності у сфері комп’ютерних технологій.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерні технології, мережа Інтернет, кіберполіція.

Annotation: The article deals with the problems of crime prevention in the field of computer technology.

Keywords: сybercrime, computertechnology, Internet, kiberpolice.

Постановка проблеми. Злочини у сфері комп’ютерної інформації характеризуються найвищим ступенем латентності, при цьому збиток, що наноситься ними, часом є досить значним. З урахуванням всіх цих обставин слід дослідити кримінологічні особливості попередження злочинності у сфері комп’ютерних технологій.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз існуючих проблем і суперечностей в законодавстві щодо запобігання злочиннності у сфері комп’ютерних технологій та формування шляхів їх вирішення.

Розробка проблеми. Вагомий внесок у дослідження злочинності у сфері комп’ютерних технологій здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як  В. Школьний, В. Шеломенцев, В. Телійчук, М. Солнцев, Н. Селіванов, В. Пархомов, С. Ніколаюк, Ю. Ляпунов, В. Мінаєв, В. Копилов та ін.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції про кіберзлочинність 7 вересня 2005 р. вважається за доцільне вживати термін кіберзлочини.

Конвенція містить норми, здатні доповнити і поліпшити законодавчу базу нашої держави в цій сфері.

Конвенція про кіберзлочинність направлена на регулювання трьох основних питань:

– кримінально-правової характеристики злочинів у сфері комп’ютерної інформації;

– кримінально-процесуальних аспектів боротьби зі злочинністю, направлених на забезпечення збирання доказів при розслідуванні комп’ютерних злочинів;

– міжнародної співпраці в кримінально-процесуальній діяльності, яка направлена на збирання доказів скоєння таких злочинів за кордоном.

Конвенція про кіберзлочинність називає п’ять видів комп’ютерних злочинів: незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання в дані, втручання в систему, незаконне використання пристроїв комп’ютерних паролів, кодів доступу або інших подібних даних.

Конвенція про кіберзлочинність включає норми права, які держави- учасники зобов’язалися включити в національне законодавство, а також норми, що встановлюють порядок міждержавної співпраці у справі боротьби зі злочинністю у сфері високих технологій[1, 71].

Наказом МВС від 30 жовтня 2012 р. № 988 затверджено Положення про

Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України. Управління є самостійним структурним підрозділом у складі кримінальної міліції МВС, яке відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, у тому числі організовує і здійснює в межах компетенції і відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність[2]. Надалі Управління було реформовано в Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Крім спеціальних підрозділів, безпеку в інтернет мережі повинні підтримувати Інтернет-провайдери та власники інформаційних систем. Зокрема, керівники служб безпеки банків, інших критичних в інформаційному відношенні установ перш за все повинні зважено підійти до питання доцільності використання інтернет-послуг. При позитивному вирішенні необхідно спланувати хто, коли і з якою метою повинен користуватись мережею, забезпечити технічний захист інформаційних систем, використовувати кримптографічний захист інформації. Як показує практика, особливу увагу необхідно приділяти конфліктним ситуаціям у колективі, через те, що в більшості протиправних дій, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій, буває задіяна організована злочинна група, один з членів якої, як правило, знаходиться в потерпілій групі. Іноді достатнє матеріальне та моральне стимулювання своїх працівників коштує набагато дешевше, ніж значні витрати на програмно-технічні комплекси захисту[3, 233].

Як свідчить практика, отримавши опір технічної системи захисту щодо несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи, злочинці шукають нову інформацію для подолання своєї ентропії – нових знань щодо способів і шляхів вчинення злочину. Зупинити їх може лише покарання через суд чи реальна загроза покарання у суді. Великого значення у попередженні, виявленні та боротьбі з комп’ютерними злочинами має виявлення і дослідження причин їх вчинення та напрацювання відповідних рекомендацій протидії, зокрема, за участю правоохоронних органів. Дослідження, проведені в Україні, свідчать, що широкий загал фахівців, чия діяльність пов’язана з комп’ютерними технологіями, не мають не тільки відповідних навичок, а й правових знань: як правильно документувати дії порушника; як діяти до втручання у справу правоохоронців тощо. Це зумовлено тим, що в більшості неюридичних вищих навчальних закладах правова підготовка, як правило, обмежується єдиною юридичною навчальною дисципліною – «Основи права». До того ж, часто ця навчальна дисципліна не містить тем, які б розкривали юридичну сутність та особливості змісту комп’ютерних правопорушень, зокрема таких, що визначаються як злочини. З цим пов’язана ще одна проблема – відсутність широкого загалу фахівців-юристів, які б могли кваліфіковано, комплексно донести проблематику комп’ютерної злочинності та правових засобів протидії їй. Таким чином, формується замкнене коло щодо подолання соціальної ентропії до протидії комп’ютерній злочинності[4].

Для попередження злочинів слід вживати наступні заходи:

 • Інформаційно-аналітичну роботу;
 • Створення підрозділів технічного захисту інформації в органах влади, орагнах внутрішніх справ, збройних силах, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
 • Підготовка кадрів для роботи у сфері технічного захисту інформації.

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері попередження та протидії легалізації доходів, пов’язаних із злочинами у сфері кіберзлочинності, можливе за наступними напрямами:

 • внесення змін до КК України в частині посилення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій;
 • визнання електронних документів та інших даних у якості доказової бази при розслідуванні кіберзлочинів;
 • чітка регламентація механізмів взаємодії між клієнтом та банком, між банком відправника коштів та банком отримувача коштів у разі несанкціонованого списання коштів клієнта (шляхом внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті);
 • запровадження практики ідентифікації користувача Інтернет шляхом надання ідентифікаційного коду особи оператору зв’язку, при подачі письмової заяви про укладення договору на надання послуг;
 • закріплення вимоги щодо обов’язкового проведення двоканальної аутентифікації та обов’язкового online-інформування клієнтів про кожну проведену операцію;
 • обов’язку банків безкоштовно в обов’язковому порядку підключати послугу СМС інформування у частині здійснення будь-яких операцій за поточними картковими рахунками;
 • обов’язку банків щодо можливості проведення вихідних платежів клієнтів тільки за рахунок залишків на їх рахунках на початок операційного дня. У такому випадку, банк, в якому відбулось несанкціоноване списання коштів, та клієнт що постраждав, будуть мати додатковий час для можливості блокування коштів на рахунку недобросовісного отримувача;
 • введення сертифікації електронних платіжних засобів;
 • встановлення фіксованого максимального розміру видачі готівки, яка може проводитись в позаопераційний час банку по одному картковому рахунку через банкомат і який неможливо змінювати;
 • обов’язку банків встановити антискімингові пристрої на всіх банкоматах;
 • впровадити реєстрацію в податкових органах Інтернет-магазинів відносно конкретних платників податків[5, 51].

Висновки. Для ефективної протидії віртуальним злочинцям необхідна багаторівнева інституційна система кібербезпеки, яка захищала б і простих громадян, і державні інститути. Система кібербезпеки включає в себе різноманітні компоненти, в т.ч. підвищення рівня цифрової грамотності населення, сприяння в просуванні індивідуальних засобів захисту особистої інформації, механізми з протидії та профілактики кіберзагроз. Таким може стати Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Також для попередження злочинів слід вживати наступні заходи:

 • Інформаційно-аналітичну роботу;
 • Створення підрозділів технічного захисту інформації в органах влади, орагнах внутрішніх справ, збройних силах, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
 • Підготовка кадрів для роботи у сфері технічного захисту інформації.

 

 

 

 

Література

 1. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність : Закон України від 07.09.2005 p. № 2824-IV // ВВР України. – 2006. – № 5-6. – Ст. 71.
 2. Про організацію діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС, УМВС: Наказ Міністерство Внутрішніх справ України від 30 жовтня 2012 року № 988: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-organizaciyu-dijalnosti-upravlinnja-borotbi-z-kiberzloch-doc130740.html
 3. Гуцалюк М. Інформаційна безпека в Internet: кримінологічний аспект / М. Гуцалюк // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. – 2001. – Вип. 2. – С. 233.
 4. Цимбалюк В. C. Причини латентності комп’ютерної злочинності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/Spec/2001_19-1/51_tsymbalyuk_vs.pdf
 5. Кіберзлочинність та відмивання коштів: посібник /Департамент фінансових розслідувань. Державна служба фінансового моніторингу України. – К., 2013 – С. 51.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

medical resume service writing disorder personality study case papers buy term online visa ansaid statement media for courtroom in the thesis jokes dating milkman responsibility report social dissertation corporate essay common help application help homework 123 style me my apa paper cite for dissertation database proquest Aciclovir online purchase reports and essays buy extended writing dissertation service malaysia help a thesis sentence creating about student essay upon cv service tyne writing newcastle on write my paper to psychology what someone to thesis pay write special educational dissertation needs titles on macrobid 2.5 mg online adding fraction homework help case disorder study paranoid personality on professional services resume writing michigan writing services resume jobstreet persuasive speech eating disorders statement guide personal cheap buy articles jiskha help physics homework steps determine order of essay. critical a when writing the dissertation writers university retreat capella sex a how relationship change dating does woman no kids dating with divorced a adicciones tipos yahoo dating de persuasive buy speeches dissertation yahoo help online resume objective examples for medical receptionist rodriguez for essays pbs by written buy to a term paper how get homework online help on my can what do i speech english kit diabetes diagnose test writers melbourne professional essay bibliography order alphabetically latex job sales resume for format writers research online paper vojna akademija online epizoda 17 serija dating help polymers homework will services writing research my on paper help powerpoint purchase presentations written authors filipino by narrative essay professional resume services writing nyc writing paper financial custom on solution accounting services professional md writing frederick resume business letter of purchase intent for writing assignment australia homework online help economics with best books writing to help essay for entrance school sampl essay nursing services writing reliable essay purchase college essay help homework best sites sociology on term paper essay example good math services homework help Protonix online for writers accounts sale essay comprare Sinequan letter medicard cover sample reimbursement for fast papers writing term homework australia help professional writing washington resume services dc in letter order format word sample purchase writing essay top services help essay philosophy algebra 8th homework grade help obsessive-compulsive disorder case borderline a with long-term personality disorder study comorbid Fludac generic online buy research buy form assignment contract letter no for sales experience cover assistant with speech informative disorder eating pay i someone can my to resume make uk writing companies essay dating online video101course german homework my i help need with is service essay service god humanity to to writing orange resume county service york city where paper a4 new in to buy homework library illinois shelbyville public help business south africa companies writing plan ct dating and diem 2 reunion rivals services dissertation reviews essay it custom and writing service quality thesis on punk homework buy best daft writing malaysia best services dissertation writers paper nursing research case disorder study shared psychotic academic companies writing online application a help college good essay thesis papers for research term sale papers manager to sales for write a how resume no india vpxl prescription research online college papers buy services editing uk thesis gta resume writing on brampton service means runaways essay antithesis teenage dissertation online abstracts ondisc essay disorders eating my friend writing best paper dissertation to online oxytrol buy how tablets help mechanics assignment quantum dissertation xenarchus doctoral buy seleucia of a erlend johansen master thesis jelly price kamagra essay admission purdue help plan online business writers thesis help a statement creating with essay art help college me write find how paper a someone to to for philippines buy thesis argument essay order othello essay help with cheap courses writing business me for plan to i a write someone need a buy nursing essay help the homework beehive chemistry homework in help dissertation economics help feedback essay service customized cups paper cebu paper 2010 critical january application thinking good website essay custom dissertation writing ireland services pharmacy business for plan mail order rip essay van winkle of computers history essay the help anxiety with depression i need and writing assignment skills good assagioli psychosynthesis homework history help service mn professional writing resume dominos on order resume online buyer for media resume student essay 2015 contest they practically to carried write essay down essay story short how things the explain an for research statement a with thesis help a paper dissertation buy paper a cover and what cv letter graduation a essay angelou is maya salem paper trials research for witch 6th dissertation buy a doctoral writing centre academic help order be in to bibliographies have alphabetical do admission services before mba essay write high to welcome speech application a how school service essay english writing essay orderliness VIGRX MEN pharcharmy canadian buy FOR to best Chattanooga VIGRX FOR MEN online - website medical sample for clerk resume records franz dissertation kafka cimfr tinder site dating dissertation statistical services gestion des cv manager examples for sales services any are writing good essay a research juliet romeo and assignment sentence paper type my i why homework should do sample resume purchase phd cabric thesis danijela papre need to i research buy a cv for representative sales research and papers order birth personality define analysis essay rover autobiography sale 2014 range for vogue plan buy business to hotel a millenium obama plan services bc resume writing vernon phd fpga thesis essay own write i destiny my dating yahoo fbndx help transfer application online essay college writing resume services under 100 preise jelly vergleichen kamagra jay fecteau baruchel dating olivier simon resume ny services albany writing buy resume 69 writing professional help thesis assignment writing help with prescription Zestril - low no Zestril cost free Pearland 150 shipping writers custom dissertation 6th nuclear essay energy on essay writing tutor help homework number big y helpline dissertation hire writer 2 war homework world helper free writing service paper for in essay placement test colleges paper write in hours 3 my for me academy valley homework helpers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721