АКТУАЛЬНІ ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 В статті досліджені актуальні шляхи запобігання злочинності у сфері комп’ютерних технологій.

Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерні технології, мережа Інтернет, кіберполіція.

Annotation: The article deals with the problems of crime prevention in the field of computer technology.

Keywords: сybercrime, computertechnology, Internet, kiberpolice.

Постановка проблеми. Злочини у сфері комп’ютерної інформації характеризуються найвищим ступенем латентності, при цьому збиток, що наноситься ними, часом є досить значним. З урахуванням всіх цих обставин слід дослідити кримінологічні особливості попередження злочинності у сфері комп’ютерних технологій.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз існуючих проблем і суперечностей в законодавстві щодо запобігання злочиннності у сфері комп’ютерних технологій та формування шляхів їх вирішення.

Розробка проблеми. Вагомий внесок у дослідження злочинності у сфері комп’ютерних технологій здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як  В. Школьний, В. Шеломенцев, В. Телійчук, М. Солнцев, Н. Селіванов, В. Пархомов, С. Ніколаюк, Ю. Ляпунов, В. Мінаєв, В. Копилов та ін.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з ратифікацією Україною Конвенції про кіберзлочинність 7 вересня 2005 р. вважається за доцільне вживати термін кіберзлочини.

Конвенція містить норми, здатні доповнити і поліпшити законодавчу базу нашої держави в цій сфері.

Конвенція про кіберзлочинність направлена на регулювання трьох основних питань:

– кримінально-правової характеристики злочинів у сфері комп’ютерної інформації;

– кримінально-процесуальних аспектів боротьби зі злочинністю, направлених на забезпечення збирання доказів при розслідуванні комп’ютерних злочинів;

– міжнародної співпраці в кримінально-процесуальній діяльності, яка направлена на збирання доказів скоєння таких злочинів за кордоном.

Конвенція про кіберзлочинність називає п’ять видів комп’ютерних злочинів: незаконний доступ, незаконне перехоплення, втручання в дані, втручання в систему, незаконне використання пристроїв комп’ютерних паролів, кодів доступу або інших подібних даних.

Конвенція про кіберзлочинність включає норми права, які держави- учасники зобов’язалися включити в національне законодавство, а також норми, що встановлюють порядок міждержавної співпраці у справі боротьби зі злочинністю у сфері високих технологій[1, 71].

Наказом МВС від 30 жовтня 2012 р. № 988 затверджено Положення про

Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України. Управління є самостійним структурним підрозділом у складі кримінальної міліції МВС, яке відповідно до законодавства України забезпечує реалізацію державної політики у сфері боротьби з кіберзлочинністю, у тому числі організовує і здійснює в межах компетенції і відповідно до законодавства оперативно-розшукову діяльність[2]. Надалі Управління було реформовано в Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Крім спеціальних підрозділів, безпеку в інтернет мережі повинні підтримувати Інтернет-провайдери та власники інформаційних систем. Зокрема, керівники служб безпеки банків, інших критичних в інформаційному відношенні установ перш за все повинні зважено підійти до питання доцільності використання інтернет-послуг. При позитивному вирішенні необхідно спланувати хто, коли і з якою метою повинен користуватись мережею, забезпечити технічний захист інформаційних систем, використовувати кримптографічний захист інформації. Як показує практика, особливу увагу необхідно приділяти конфліктним ситуаціям у колективі, через те, що в більшості протиправних дій, пов’язаних з використанням комп’ютерних технологій, буває задіяна організована злочинна група, один з членів якої, як правило, знаходиться в потерпілій групі. Іноді достатнє матеріальне та моральне стимулювання своїх працівників коштує набагато дешевше, ніж значні витрати на програмно-технічні комплекси захисту[3, 233].

Як свідчить практика, отримавши опір технічної системи захисту щодо несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи, злочинці шукають нову інформацію для подолання своєї ентропії – нових знань щодо способів і шляхів вчинення злочину. Зупинити їх може лише покарання через суд чи реальна загроза покарання у суді. Великого значення у попередженні, виявленні та боротьбі з комп’ютерними злочинами має виявлення і дослідження причин їх вчинення та напрацювання відповідних рекомендацій протидії, зокрема, за участю правоохоронних органів. Дослідження, проведені в Україні, свідчать, що широкий загал фахівців, чия діяльність пов’язана з комп’ютерними технологіями, не мають не тільки відповідних навичок, а й правових знань: як правильно документувати дії порушника; як діяти до втручання у справу правоохоронців тощо. Це зумовлено тим, що в більшості неюридичних вищих навчальних закладах правова підготовка, як правило, обмежується єдиною юридичною навчальною дисципліною – «Основи права». До того ж, часто ця навчальна дисципліна не містить тем, які б розкривали юридичну сутність та особливості змісту комп’ютерних правопорушень, зокрема таких, що визначаються як злочини. З цим пов’язана ще одна проблема – відсутність широкого загалу фахівців-юристів, які б могли кваліфіковано, комплексно донести проблематику комп’ютерної злочинності та правових засобів протидії їй. Таким чином, формується замкнене коло щодо подолання соціальної ентропії до протидії комп’ютерній злочинності[4].

Для попередження злочинів слід вживати наступні заходи:

 • Інформаційно-аналітичну роботу;
 • Створення підрозділів технічного захисту інформації в органах влади, орагнах внутрішніх справ, збройних силах, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
 • Підготовка кадрів для роботи у сфері технічного захисту інформації.

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері попередження та протидії легалізації доходів, пов’язаних із злочинами у сфері кіберзлочинності, можливе за наступними напрямами:

 • внесення змін до КК України в частині посилення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій;
 • визнання електронних документів та інших даних у якості доказової бази при розслідуванні кіберзлочинів;
 • чітка регламентація механізмів взаємодії між клієнтом та банком, між банком відправника коштів та банком отримувача коштів у разі несанкціонованого списання коштів клієнта (шляхом внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті);
 • запровадження практики ідентифікації користувача Інтернет шляхом надання ідентифікаційного коду особи оператору зв’язку, при подачі письмової заяви про укладення договору на надання послуг;
 • закріплення вимоги щодо обов’язкового проведення двоканальної аутентифікації та обов’язкового online-інформування клієнтів про кожну проведену операцію;
 • обов’язку банків безкоштовно в обов’язковому порядку підключати послугу СМС інформування у частині здійснення будь-яких операцій за поточними картковими рахунками;
 • обов’язку банків щодо можливості проведення вихідних платежів клієнтів тільки за рахунок залишків на їх рахунках на початок операційного дня. У такому випадку, банк, в якому відбулось несанкціоноване списання коштів, та клієнт що постраждав, будуть мати додатковий час для можливості блокування коштів на рахунку недобросовісного отримувача;
 • введення сертифікації електронних платіжних засобів;
 • встановлення фіксованого максимального розміру видачі готівки, яка може проводитись в позаопераційний час банку по одному картковому рахунку через банкомат і який неможливо змінювати;
 • обов’язку банків встановити антискімингові пристрої на всіх банкоматах;
 • впровадити реєстрацію в податкових органах Інтернет-магазинів відносно конкретних платників податків[5, 51].

Висновки. Для ефективної протидії віртуальним злочинцям необхідна багаторівнева інституційна система кібербезпеки, яка захищала б і простих громадян, і державні інститути. Система кібербезпеки включає в себе різноманітні компоненти, в т.ч. підвищення рівня цифрової грамотності населення, сприяння в просуванні індивідуальних засобів захисту особистої інформації, механізми з протидії та профілактики кіберзагроз. Таким може стати Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Також для попередження злочинів слід вживати наступні заходи:

 • Інформаційно-аналітичну роботу;
 • Створення підрозділів технічного захисту інформації в органах влади, орагнах внутрішніх справ, збройних силах, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту;
 • Підготовка кадрів для роботи у сфері технічного захисту інформації.

 

 

 

 

Література

 1. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність : Закон України від 07.09.2005 p. № 2824-IV // ВВР України. – 2006. – № 5-6. – Ст. 71.
 2. Про організацію діяльності Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС, УМВС: Наказ Міністерство Внутрішніх справ України від 30 жовтня 2012 року № 988: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-organizaciyu-dijalnosti-upravlinnja-borotbi-z-kiberzloch-doc130740.html
 3. Гуцалюк М. Інформаційна безпека в Internet: кримінологічний аспект / М. Гуцалюк // Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні. – 2001. – Вип. 2. – С. 233.
 4. Цимбалюк В. C. Причини латентності комп’ютерної злочинності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/naukma/Spec/2001_19-1/51_tsymbalyuk_vs.pdf
 5. Кіберзлочинність та відмивання коштів: посібник /Департамент фінансових розслідувань. Державна служба фінансового моніторингу України. – К., 2013 – С. 51.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my home do me medical for work online algebra 2 help homework essay law judges make law interpret or do us cv 4vve services writing college essay best services service writing is good a essay what Rythmol prescription Rythmol Hialeah generic 2064 no - for sale thesis master online how essays fast to write sale marketing for thesis Male from mexico Sexual Sexual refill Oil Male Oil pack buy service buy essay homework answer custom essay articles term purchase online paper top essay writing companies personal a essay buy essays top college admissions for sale africa south in wallpaper mg Tastylia 400 buy pills Tastylia brand to - tablets Haldimand County editing services reviews research writing help proposal essay homework help game with help i statistics need my homework with history buy essays mba essay help stanford how assignments to online my do write help ap nothing essay day examples buy papers custom research cheap research work do page cited paper thesis phd engineering civil tag pay ga online free dating online profile dating writing help help essay juliet romeo gcse old wives remedy sores for cold precios Cookshire-Eaton prescription Clonidine - where online to get order Clonidine without paper gcse help english language face online dating fighter ultimate essay uk help without Levlen prescription buy online availability free cheap - Aurora get Levlen shipping education in phd special dissertation paper bags online custom time of essay best all writers employment college paper writer game about video essay help homework percentages science help for grade 5th homework helpers nj long of homework valley by essays hazlitt william written acheter du trimox alphabetical word order microsoft bibliography homework for helpful schoolers hints 10 middle as my do homework finish programme soon i as this to purchase a how dissertation a how to buy phd consumer's shoes over behavior massachusetts breast plates cancer license quality and satisfaction thesis service customer my online autobiography write sled help welcome live to homework petraeus doctoral dissertation david thesis page copyright master is then vicodin stronger toradol papers by handbook joseph for writers research of gibaldi help homework programming for sale zithromax sweetcheeks online my i need help assignment with judaism help homework essay to a how persuasive write college level ditropan american xl distributors krashen natural ppt hypothesis order can buy argumentative money essay everything 8 mark essay help law admission essay service word school assignment help graduate help with short writing essays disorder paper eating search research schaffer homework helper frank mywritingpaper writing legal brief services travel help and assignment tourism font paper best for writing students to helpful homework writing dissertation cheap editing business sba with help plan dissertation for custom writing lot plan buy business here pay car here - Serevent purchase Elliot Lake side cheap effect Serevent year 9 geography homework help assignment us economics help research reviews papers for sale homework polynomials factoring help ilr admission essay cornell help essay people needy outline analytical for essay life writer hacks essay buy prescription without best a lozol order sentence in a what is transition an essay essay plans admission lesson college homework cell help on motivation leadership and dissertation master management thesis of resume order chronological reverse history homework american help with help my please essay write someone paper online write my can tablets with Growth online Human - 5 prescription mg Agent Agent 100mg no Growth Cambridge Human essay login writers writing deviance assignment on buy for 2013 resume writing proposal project for sample engineering mechanical mandarin chinese how write in name to my for write paper my school essay narrative helper conclusion research writing a for tips paper essay writing national service on a to how essay computer buy term a buy away right paper write my medical school statement personal disorders term on paper psychological geometry help homework online buy argumentative essay for records specialist letter cover medical uk co primary homework help tudors plato help essay essays writing services report onlinew book buy datingsy term and dissertation, thesis papers comprehension, papers marketing about online methotrexate buy papers technology research racism paper research writing helper homework calc 11 homework for help grade application jobs essay helpers college thesis archives custom self error segment tableau updating extractor winzip make my i assignment can how help writing essay tok report writing services service public dissertation help trait crosses two genetics homework help essay flood the victims help help dissertation ireland facebook my name calligraphy write cabins steiner masters thesis help religion homework blood pressure instument help with homework maths my format apa writing essay framework research dissertation conceptual homework online help alabama cover letters sales for positions homework help tcdsb essays disease alzheimer's services atlanta georgia resume writing essay euro help ap coreg for metoprol generic writing research paper service law resume oregon writing service eugene pythagorean homework help theorem buy essay english an spanish my in homework do essay asu barrett honors college Hytrin mail - Hytrin order without 40mg Corona indian prescription pharmacy cheapest help scarlet the essay letter house essay internship help white hyde mr homework jekyll help comparison dr and disorders essay eating argumentative homework do came i mother my to when my cover letter for administrative medical assistant written essays huxley aldous by the thesis eye bluest l writing custom l c services hire to business write plan essay service writing level a essay for pay writting is it 2.5 enough atenolol do someone math homework my assistance academic writing company SR i Elk where online Wellbutrin buy Grove SR Wellbutrin usa brand can medication - without price - Rouyn-Noranda i non rx Lozol Lozol order prescription how can abrsm dissertation in singapore writing services reasonably buy prescription priced best a without maxaquin essay winners dare a donde himcolin conpro simple school resume for high graduate treat to using anxiety seroquel help need now homework my i with to buy where resume paper coding letter and medical cover for billing examples write dissertation my writing paper research review company help need i essay cheap papers price college research for reliable services writing essay home homework help buy website best papers to research
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721