Актуальні напрямки корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті досліджені актуальні шляхи корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Ключові слова: омбудсман, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, захист прав людини.

Annotation: The article explored ways of correction of current constitutional and legal status of the Parliament Commissioner for Human Rights.

Keywords: ombudsman, Parliament Commissioner for Human Rights, protection of human rights.

Постановка проблеми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини діє в Україні з 1998 року і за цей час проявив себе як малоефективний інститут захисту прав та свобод людини, якому часто бракує політичної волі для активних дій для виконання покладених на нього функцій, а саме тому є важливим визначення шляхів реформування цього інституту для створення ситуації його дієвості.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз існуючих шляхів корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Розробка проблеми. Вагомий внесок у дослідження конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: В. В. Бойцова, Д. А. Саблін, О. О. Майданник, Ж. Дельбофф, Л. В. Голяк тощо.

Виклад основного матеріалу. Від початку діяльності інституту омбудсмена в Україні до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернулось лише трохи більше 1,1 млн. осіб, що демонструє необізнаність населення у сфері захисту власних прав та свобод. Широке коло осіб не вважає Омбудсмана спроможним ефективно захисти права та свободи людини та громадянина. Не безпідставним є факт, що Україна сьогодні займає перше місце серед європейських країн по кількості скарг до Європейського суду з прав людини, оскільки українські громадяни вважають, що захист їхніх прав в системі правозахисних органів України є майже неможливим через їхню заангажованість та заполітизованість.

У своїй роботі Уповноважений часто керується не високими моральними цінностями та прагненням справедливості, а політичною волею, оскільки особа Уповноваженого пов’язана із діяльністю певної партії [6, с. 301]. Так, наприклад, Ніна Карпачова була активним учасником життя партії Регіонів і на виборах 2006 року була другою у партійному списку.

Робота Уповноваженого є несистемною і фрагментарною, що створює значні прогалини в його діяльності. Саме тому виникає питання доцільності існування цього інституту в його сучасному вигляді в Україні.

Інститут омбудсмана повинен стати невід’ємною та необхідною частиною механізму захисту прав та людини, а для цього потрібно здійснити реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Першим кроком реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна стати відкритість конкурсу обрання Омбудсмана. Кожен громадянин України, який досяг 40-річного віку та має стаж роботи в юридичній сфері понад 5 років, а також проживає на території України останні 5 років може подавати свою кандидатуру на зайняття посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

На першому етапі відбору кандидатур повинне бути проведено тестування із юриспруденції та психологічної придатності осіб, які хочуть займати посаду Уповноваженого. На другому етапі кандидати повинні пройти співбесіду, за результатами якої буде визначено придатність особи на зайняття посади українського омбудсмана.

На третьому етапі за кандидатуру Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна проголосувати Верховна Рада України.

Також потрібно обмежити кількість термінів перебування омбудсмана на посаді. Час перебування Уповноваженого повинен бути не більшим двох термінів підряд, тобто не більше 10 років. Це б створювало гарантію незалежності особи Омбудсмана та зменшило б зловживання владою з його сторони [5].

Реформування інституту Омбудсмана повинне стосуватися і розширення його повноважень. Так, Уповноважений повинен володіти правом законодавчої ініціативи, що дозволить йому ефективно впливати на правотворчу діяльність в державі. Він повинен стати реальним учасником законодавчого життя. Реалізація цього повноваження дозволить Уповноваженому розширювати законодавчу базу у сфері захисту прав та свобод людини, яка відповідатиме вимогам сучасності. Тому у ст. 93 Конституції України та у ст. 13 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» слід закріпити положення про Уповноваженого як суб’єкта законодавчої ініціативи.

Необхідно реформувати інститут омбудсмана у напрямку створення колегіального органу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Основними тенденціями реформування інституту омбудсмана є його спеціалізація та розвиток на місцевих рівнях. При цьому слід розрізняти представництво національного омбудсмана в регіонах як можливість децентралізації повноважень національного омбудсмана і розподілу компетенції за принципом субсидіарності, від регіональних омбудсманів, які є результатом діяльності місцевої громади і призначаються владою цієї громади не залежно від діяльності або наявності у країні національного омбудсмана.

Враховуючи ситуацію, що склалася, варто створити інститут спеціалізованих омбудсманів, зокрема, військового омбудсмана, який міг би ефективно реагувати на факти порушення прав та свобод військовослужбовців. Порушення військовослужбовцями конституційних прав, чинного законодавства та статутних норм займаються лише військові контрольно–наглядові органи, але вони не можуть забезпечити дотримання прав військовослужбовців і саме тому до сфери регулювання закону про Уповноваженого повинні входити і військовослужбовці України. Це є особливо потрібно зараз, коли ведеться бойове протистояння на Сході України та загальне реформування Збройних Сил України. Спеціалізований омбудсман повинен також розглядати справи призовників, щоб зменшити кількість порушень при мобілізаційних хвилях, особливо порушень щодо осіб, у яких є проблеми із здоров’ям [4].

Об’єктивно необхідним є створення спеціалізованого омбудсмана, який розглядав би питання внутрішньо переміщених осіб та біженців. Це пояснюється тим, що якщо конфлікт досягне своєї завершальної стадії в найближчий час, проблеми з переселенцями будуть існувати ще достатньо довго. Також є необхідним створення регіональних омбудсманів.

Існує необхідність включення Уповноваженого в коло суб’єктів, які володіють правом ініціювати проведення кримінального провадження щодо осіб, які здійснили порушення прав та свобод людини у спосіб, за який Кримінальним Кодексом України передбачається кримінальна відповідальність.

Омбудсману мають бути надані повноваження слідчого та повноваження надзвичайного прокурора, які  гарантують його незалежність і недоторканність. Він має отримати право порушувати справу за нововиявленими обставинами та ставити питання про перегляд судом справи за цих обставин, а також право апеляційного та касаційного оскарження судових рішень [7].

Уповноважений повинен налагодити співпрацю з іншими правозахисними інститутами, зокрема й з недержавними. «Співробітництво омбудсмана, – вважає В. Бесчастний, – та недержавних правозахисних організаціях повинно бути організоване в таких напрямках: захист прав людини в конкретних випадках, створення інституту індивідуальної скарги; інформування про права людини; аналіз законодавства і законопроектів, судової та адміністративної практики на відповідність Конституції і міжнародним стандартам в галузі прав людини, підготовка конституційного подання; підготовка доповідей про стан з правами людини»[3, с. 26].

Величезною проблемою діяльності Уповноваженого є те, що цей інститут є відомим лише у вузьких колах. Абсолютна більшість населення навіть не знає про його існування, не кажучи вже про інформованість про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана. Потрібно включити в обов’язки омбудсмана кожне півріччя виступати на телебаченні з коротким звітом перед населення про його діяльність та процедуру звернення до його служби. Також слід збільшити інформування населення у друкованих  ЗМІ про цей інститут. Надзвичайно ефективним є створення соціальної реклами інституту Уповноваженого, складовою якої була б інформація про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана.

Висновки.  Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини є неефективною і фрагментарною. Це підтверджують наступні факти: Уповноважений є часто фігурою політично залежною; більшість населення не володіють інформацією про існування та діяльність Уповноваженого; акти реагування Уповноваженого є недієвими засобами захисту прав та свобод людини; Уповноважений немає регіональних представників.

Реформування інституту Уповноваженого повинне наділити його реальною можливістю бути ефективним елементом механізму захисту прав людини та громадянина, а також підвищити його авторитет в суспільстві.

Література

1.Конституція України: Закон України 28 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23. 12. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

3.Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні: [монографія] / В. М. Бесчастний, В. М. Субботін. – Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 302 с.

4.Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана щодо захисту прав споживачів: досвід Австралії та Нової Зеландії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12278–institut–specializovanogo–ombudsmana–shhodo–zaxistu–prav–spozhivachiv–dosvid–avstrali%D1%97–ta–novo%D1%97–zelandi%D1%97.html

5.Куліш А. М. Світові моделі діяльності омбудсмана : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34005/1/Kulish_ombudsman%20Institute.pdf

6.Права людини  в  Україні  –    Доповідь  правозахисних  організацій.  /  За  ред. Є. Захарова,     І. Рапп, В. Яворського. / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2008. – 654 с.

7.Проблеми удосконалення статусу та діяльності омбудсмана щодо забезпечення захисту прав і свобод людини : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1484

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample medical essays for secondary school in me essay 3 my write for hours personal of medical school for statements samples for paper college sale ruled essay compulsive obsessive disorder accounting 541 paper assignment reporting individual homework homework help of types gases cheap for vigrx mg gold 10 services website content writing writing board paper dissertation web 2 on marketing affordable ghostwriting services intellectual thesis master property expressions rational homework simplifying help common essay app with help premium custom service writing essay thesis presentation computer master research write paper to a hire someone writing services resume hobart online writing service essay put scabbed a to sore what on cold proposal paper sociology assignment helpers malaysia good how question write to application a essay best writing websites house homework buying before argumentative anxiety disorder essay to resume make for engineer mechanical how essay hobby drawings for on me for writing essays a help thesis writing service emba essay writing goals educational essay help research essay writing service graduate school high essay help admission help my me scholarship write essay essay should present write tense in i or my past thesis help ghana food deits loss weight writing letter service complaint masters dissertation online buy service resume best writing australia oxford dissertation help how application a write perfect essay college to topamax buy los angeles in writing website template essay poems homework help essay questions beowulf physics online help homework yersiniosis dissertation paper therapy with to speech pictures help admission do essay job my custom services writing article sales elevator sample for speech history cert for sale essays leaving papers for college research sale essay custom order com with ireland help business plan omeprazol script non library online phd thesis fl in jacksonville homeschool homework help students homework middle do too much school have operations order essay buy cheap kamagra jelly germany online imcpl help homework maps america homework latin help in of order essay arguments an statement for personal ucas writing a classification essay help my write paper discount me 4 money everything buy speech can birth and essay on order achievement for objective sales resume executive grammar homework help essay service to how end a community acknowledgments dissertation purchase argumentative essays online cheap buy without prescription online zagam international dissertation vancouver services professional writing help resume with a building phone cell plans rogers bc harry help truman s homework order lear destruction old king essay argumentative osteoporosis actonel fosamax dissertations and access open theses online write for my study case me do pay essay my uk to to order write of how letter leffat suomi online dating writing dice resume service website essay made buy essays ready pinchbecks helper homework bj services nyc resume writing best plan and commissioning testing hvac assignment economics help labour do can my essay how new hire a writing for justification letter speeches purchase online with paper help my philosophie il le est contrainte travail une dissertation business gcse studies coursework assignments writing custom this basic shit welcome is homie dissertation schizophrenia disorder study on case assignments my do essay flies chaos order in lord to of writing service sheffield essay i my cant english homework do resume college help admissions college a to for paper write how for school pay essay paper research purchase cheap writing ottawa services resume in buy australia essays andromaque littraire dissertation pharmacy mg canadian 40 lotrisone cheap critical essay how help doing your you does homework helper paper term polar bears homework help paper disorders psychological on research help homework online religion online without prescription sumycin resume purchase key for in skills outline research for paper with help me essay for an write online avapro can split be buy online nz in voveran history of paper research body essay paragraph order sample cv for sales resume help sample womens essay rights homework your help evacuation homework help analysis case buy centricity best customer study lyrics beatles paper writer taliz best a prescription buy without help proposal dissertation with my amaryl generico acquista online writing services in minnesota resume minneapolis to paper application write how an helper assignment finance and about men by criticsm written essays women micardis canadian pharmacy cheap priced get prescription a reasonably without viagra financial with accounting help assignments accounting online of accounting help homework survey dissertation custom essay canada it writing and services writer maine essay homework revising practice help paper write research custom inderal a without order prescription get can essay everything even happiness money buy homework egyptian helper papers online academic effective paper how to research write an old dissertations buy annotated citation order bibliography essays websites italicized dissertation help doctoral education grants reviews dissertation services writing cheap verteidigung prsentation dissertation critical thinking about essays 100mg taliz generic vitae format curriculum attractive math pay to do homework my assignment computer do my essay for write my for me dissertation services writing cheapest forward pay it help essay i homework help need with my psychology papers term economic singapore game dating fhm m-storm spot 10 help for best essay promo code review movie writing in canada writers essay order to where without elavil get prescription help principal homework in with accounting math homework help university mexico ponstel residency help essay sales for example cover letters jobs to a right essay how supplement dickinson essay college help service will irwin mitchell online writing help addison wesley geometry homework essay admission johannesburg writing services mba papyrus paper uk sale for my with essay do a quote how i start math online homework do wa vitamin usa store paper research do contrast compare resume services groupon writing effects dilosyn side services dallas writing resume texas 400 no percription micoflu mg colt side effect fuel poppers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722