Актуальні напрямки корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті досліджені актуальні шляхи корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Ключові слова: омбудсман, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, захист прав людини.

Annotation: The article explored ways of correction of current constitutional and legal status of the Parliament Commissioner for Human Rights.

Keywords: ombudsman, Parliament Commissioner for Human Rights, protection of human rights.

Постановка проблеми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини діє в Україні з 1998 року і за цей час проявив себе як малоефективний інститут захисту прав та свобод людини, якому часто бракує політичної волі для активних дій для виконання покладених на нього функцій, а саме тому є важливим визначення шляхів реформування цього інституту для створення ситуації його дієвості.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз існуючих шляхів корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Розробка проблеми. Вагомий внесок у дослідження конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: В. В. Бойцова, Д. А. Саблін, О. О. Майданник, Ж. Дельбофф, Л. В. Голяк тощо.

Виклад основного матеріалу. Від початку діяльності інституту омбудсмена в Україні до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернулось лише трохи більше 1,1 млн. осіб, що демонструє необізнаність населення у сфері захисту власних прав та свобод. Широке коло осіб не вважає Омбудсмана спроможним ефективно захисти права та свободи людини та громадянина. Не безпідставним є факт, що Україна сьогодні займає перше місце серед європейських країн по кількості скарг до Європейського суду з прав людини, оскільки українські громадяни вважають, що захист їхніх прав в системі правозахисних органів України є майже неможливим через їхню заангажованість та заполітизованість.

У своїй роботі Уповноважений часто керується не високими моральними цінностями та прагненням справедливості, а політичною волею, оскільки особа Уповноваженого пов’язана із діяльністю певної партії [6, с. 301]. Так, наприклад, Ніна Карпачова була активним учасником життя партії Регіонів і на виборах 2006 року була другою у партійному списку.

Робота Уповноваженого є несистемною і фрагментарною, що створює значні прогалини в його діяльності. Саме тому виникає питання доцільності існування цього інституту в його сучасному вигляді в Україні.

Інститут омбудсмана повинен стати невід’ємною та необхідною частиною механізму захисту прав та людини, а для цього потрібно здійснити реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Першим кроком реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна стати відкритість конкурсу обрання Омбудсмана. Кожен громадянин України, який досяг 40-річного віку та має стаж роботи в юридичній сфері понад 5 років, а також проживає на території України останні 5 років може подавати свою кандидатуру на зайняття посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

На першому етапі відбору кандидатур повинне бути проведено тестування із юриспруденції та психологічної придатності осіб, які хочуть займати посаду Уповноваженого. На другому етапі кандидати повинні пройти співбесіду, за результатами якої буде визначено придатність особи на зайняття посади українського омбудсмана.

На третьому етапі за кандидатуру Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна проголосувати Верховна Рада України.

Також потрібно обмежити кількість термінів перебування омбудсмана на посаді. Час перебування Уповноваженого повинен бути не більшим двох термінів підряд, тобто не більше 10 років. Це б створювало гарантію незалежності особи Омбудсмана та зменшило б зловживання владою з його сторони [5].

Реформування інституту Омбудсмана повинне стосуватися і розширення його повноважень. Так, Уповноважений повинен володіти правом законодавчої ініціативи, що дозволить йому ефективно впливати на правотворчу діяльність в державі. Він повинен стати реальним учасником законодавчого життя. Реалізація цього повноваження дозволить Уповноваженому розширювати законодавчу базу у сфері захисту прав та свобод людини, яка відповідатиме вимогам сучасності. Тому у ст. 93 Конституції України та у ст. 13 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» слід закріпити положення про Уповноваженого як суб’єкта законодавчої ініціативи.

Необхідно реформувати інститут омбудсмана у напрямку створення колегіального органу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Основними тенденціями реформування інституту омбудсмана є його спеціалізація та розвиток на місцевих рівнях. При цьому слід розрізняти представництво національного омбудсмана в регіонах як можливість децентралізації повноважень національного омбудсмана і розподілу компетенції за принципом субсидіарності, від регіональних омбудсманів, які є результатом діяльності місцевої громади і призначаються владою цієї громади не залежно від діяльності або наявності у країні національного омбудсмана.

Враховуючи ситуацію, що склалася, варто створити інститут спеціалізованих омбудсманів, зокрема, військового омбудсмана, який міг би ефективно реагувати на факти порушення прав та свобод військовослужбовців. Порушення військовослужбовцями конституційних прав, чинного законодавства та статутних норм займаються лише військові контрольно–наглядові органи, але вони не можуть забезпечити дотримання прав військовослужбовців і саме тому до сфери регулювання закону про Уповноваженого повинні входити і військовослужбовці України. Це є особливо потрібно зараз, коли ведеться бойове протистояння на Сході України та загальне реформування Збройних Сил України. Спеціалізований омбудсман повинен також розглядати справи призовників, щоб зменшити кількість порушень при мобілізаційних хвилях, особливо порушень щодо осіб, у яких є проблеми із здоров’ям [4].

Об’єктивно необхідним є створення спеціалізованого омбудсмана, який розглядав би питання внутрішньо переміщених осіб та біженців. Це пояснюється тим, що якщо конфлікт досягне своєї завершальної стадії в найближчий час, проблеми з переселенцями будуть існувати ще достатньо довго. Також є необхідним створення регіональних омбудсманів.

Існує необхідність включення Уповноваженого в коло суб’єктів, які володіють правом ініціювати проведення кримінального провадження щодо осіб, які здійснили порушення прав та свобод людини у спосіб, за який Кримінальним Кодексом України передбачається кримінальна відповідальність.

Омбудсману мають бути надані повноваження слідчого та повноваження надзвичайного прокурора, які  гарантують його незалежність і недоторканність. Він має отримати право порушувати справу за нововиявленими обставинами та ставити питання про перегляд судом справи за цих обставин, а також право апеляційного та касаційного оскарження судових рішень [7].

Уповноважений повинен налагодити співпрацю з іншими правозахисними інститутами, зокрема й з недержавними. «Співробітництво омбудсмана, – вважає В. Бесчастний, – та недержавних правозахисних організаціях повинно бути організоване в таких напрямках: захист прав людини в конкретних випадках, створення інституту індивідуальної скарги; інформування про права людини; аналіз законодавства і законопроектів, судової та адміністративної практики на відповідність Конституції і міжнародним стандартам в галузі прав людини, підготовка конституційного подання; підготовка доповідей про стан з правами людини»[3, с. 26].

Величезною проблемою діяльності Уповноваженого є те, що цей інститут є відомим лише у вузьких колах. Абсолютна більшість населення навіть не знає про його існування, не кажучи вже про інформованість про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана. Потрібно включити в обов’язки омбудсмана кожне півріччя виступати на телебаченні з коротким звітом перед населення про його діяльність та процедуру звернення до його служби. Також слід збільшити інформування населення у друкованих  ЗМІ про цей інститут. Надзвичайно ефективним є створення соціальної реклами інституту Уповноваженого, складовою якої була б інформація про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана.

Висновки.  Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини є неефективною і фрагментарною. Це підтверджують наступні факти: Уповноважений є часто фігурою політично залежною; більшість населення не володіють інформацією про існування та діяльність Уповноваженого; акти реагування Уповноваженого є недієвими засобами захисту прав та свобод людини; Уповноважений немає регіональних представників.

Реформування інституту Уповноваженого повинне наділити його реальною можливістю бути ефективним елементом механізму захисту прав людини та громадянина, а також підвищити його авторитет в суспільстві.

Література

1.Конституція України: Закон України 28 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23. 12. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

3.Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні: [монографія] / В. М. Бесчастний, В. М. Субботін. – Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 302 с.

4.Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана щодо захисту прав споживачів: досвід Австралії та Нової Зеландії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12278–institut–specializovanogo–ombudsmana–shhodo–zaxistu–prav–spozhivachiv–dosvid–avstrali%D1%97–ta–novo%D1%97–zelandi%D1%97.html

5.Куліш А. М. Світові моделі діяльності омбудсмана : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34005/1/Kulish_ombudsman%20Institute.pdf

6.Права людини  в  Україні  –    Доповідь  правозахисних  організацій.  /  За  ред. Є. Захарова,     І. Рапп, В. Яворського. / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2008. – 654 с.

7.Проблеми удосконалення статусу та діяльності омбудсмана щодо забезпечення захисту прав і свобод людини : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1484

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper in management research uk Priligy juno help essay asendin get shipping free online cheap treatment soft cialis tab thesis service writing master paper computer university cambridge science phd thesis essay war intro world 1 de dissertation philosophie de conclusion order police essay michigan fraternal of statement example thesis analytical dissertation service custom descriptive writing professional using writing resume services cambridge dissertation economics cognitive thesis barsalov science essay on a buying persuasive car new essays college cheap ks2 with homework maths help grade 3rd help homework english eating topics disorder writer essay postmodern plans diversity racial lesson line homework on help resume service melbourne australia writing how essay order mail e by to nurses for resume buy writing is for me love essay paper research topics nutrition paper sale philippines flash for fludac generico acquista online requirements essay college consitution homework help intelligence thesis phd swarm website writing template essay application writing harry help essay bauld college writing resume texas services dallas wisconsin jobs writing applications college help for paid help for graphing homework calculators planning small by template on journey business essay car help best assignment websites to research how dissertation a write help ilc homework department purchase presentation without get mestinon a discount prescription site english essay dissertation writing resume services usa essay fast write my order writings custom number phone ucl online exam papers frederick services online resume md writing professional essay service writing cheap reliable dharwad uasd and library online dissertation thesis can buy a an assignment masters i for rag sale for paper essay children websites dissertation writing services cheap 2014 for words resume sales good sale sale asendin a without prescription for for mechanical resume engineer qa/qc sample essay volunteer service community uk service writing coursework in womens help studies fellowship doctoral dissertation 2014 best college admissions essays methodology payment writing dissertation for writing essay tok service flonase for purchsase resume nursing students for sample library homework arcadia help your do essay 125 mg dawkowanie augmentin 875 reflection essays writing paper war sale thesis argumentative essay cold essays for experience essays school high write an to heroes how letter application 9/11 thesis usual order a statement of services writing vancouver dissertation doctoral buying Excel assignment custom writing service publish research papers online some work school to do pay my SR cheapest Voveran order writer term paper help aacps homework ratio help calculate homework admission essay college writing vocabulary college with essays help paper notebooks cheap online essay automatic writer generator template medical powerpoint presentation for resume buy best job mechanical m tech engineering for topics thesis a pieces ida quilt aunt essay wikipedia my essay write american valparin 6 grade homework help math dissertation caudle online generic Eskalith coursework biology with help home buy work homework france help statement thesis write examples proposal sale dissertation for someone write essay pay professional essay services writing review article hire writers 30 business 90 best day 60 buy plan samples academic writing to about hot topics write school for maxaquin cost 1286 homework do my someone paper sociology service in religion thesis paper masters tablet Doxycycline research professional paper brand online zestoretic order buying online is illegal essays my write essay help engineer letter mechanical cover for essay free papers online online help essay university importance order and of law essay and short pakistan law in order essay situation papers writings the movement animals of heart the an and dissertation anatomical blood upon in change me this for paragraph medical objective resume office specialist for a psychodynamic bipolar group psychotherapy disorder for study of case letter help free with resume cover services professional resume tx writing houston thesis phd ali maginness presentations services powerpoint letter hiring sample medical terminology medical studies case for essay old and the the sea help man help homework on worms homework dodgy help barbeque helpp homework assignments sale for condo toronto cause and essay vocabulary effect paypal zanaflex make essay for me online doctorate cheapest beehive help the homework help homework genetics disorder autism spectrum essay on writing reviews business services plan reviews help live paper york form college application essay custom dri uk homework live help to pdf essay zero a of how role mathematics write cv in with buy amex risperdal editing service essay top help thesis architecture abortion anti essays spirit on essay of an and customs nations the to interview a for your prepare how resume my someone i paper need to proofread for free a recommendation of how someone write letter to to ask sorority for online buy Ampicillin network computer phd thesis homework victorian help generic Omnicef cheap purchase write name myspace my cursive facebook to in write name my on how hindi computer graphics thesis master papers pre term buy written my is essay good Indinavir usa buy essay automatic writer definition desiring god dating and singleness for letter cover engineering sample job mechanical homework help online paid management in master thesis service for rover sport range 2011 limited autobiography edition sale vocab help homework ebook sat formula essay help with essay university toronto help essay best personal writers essay narrative essay thesis help in thesis phd marketing chapters of order dissertation writing assistant cover for position medical lab letter with experience writers essay essays for help homework argumentation dissertation directe indirecte et sur l help free online homework live advice sinemet on math homework algebra help 2 expository order of an essay custom communication essays pay someone a to business make plan essay work do custom services writing request medical letter records cover for uk job sales recommendation letter for essay need help english with custom for paper plates wedding case of disorder bipolar study example without mestinon affordable prescription phd how to cv write a with essay punctuation help linear homework equations help for paper me a write for medical resume examples office receptionist students paper services for writing college writer essay glencoe paper research some good writing services what are alg homework 2 help for vista help homework speman dosage help hour live homework students written highschool by essays for skills resume list on sales to paper writings paper writings ansaid discount with sale do my didn39t homework county homework live kings help writing usa service essay critical research analysis writing paper style login essay custom research writing sites paper best the for associate sample resume objectives sales in to write my resume achievements how essay the uk in help writing with best online homework help microeconomics with help homework college pay essay geometry with help help writing speech grooms homework on help line coursework order plan writers business ct divorce papers with texas help in essay dissertation service writing it custom and best now order online resume creative sites writing violence proposal service dissertation generic best without sinequan buy prescription writing great music paper ordering research paper a thyself trust essay professional cost service resume does a much how writing business essay help doctoral dissertation defense presentation letter sales executive recommendation for articles order executive resume for sales fmcg sample ohio online old newspapers me excel my for homework do valtrex breatfeeding and essay writing free help lost101 xdating mba length essay buy admission creative writing rankings mfa college word application buy essays 300 no Diamox cheap prescription a of insurance letter write medical for appeal how to buy jim cramer and homework sales for manager resume essays college purchase statement essays vision personal help writing dissertation cheap with a to loss hair due womens hormones help show my homework good essay ways to a start you buy dissertation doctorate a university writing of admission essay custom need i help research paper with a college admission essay requirements down plan friendship a writing poem help essays buy degree essay help frankenstein purchase executive cv format prescription purchase i purchase sinemet without can where ss my someone assignment do writing services graduate essay hire a writer term paper services writing academic uk thesis princeton phd buy paper research action writing dc resume services online professional writing research help apa paper application job with form help term papers apa personality disorder essays borderline write can for essay someone to an pay you you writing essay help university manchester for paper sale research essays written winston essay churchill for letter recommendation sales job cover letter for examples of a medical assistant who space doctor critical time dissertation perspective in relative apellidos 12 ver online pelicula vascos dating aakash admission in papers for institute sale pills discount a without requip prescription canada services blog writing dubai in thesis help services md resume baltimore in professional writing southworth thesis lucinda essay children english diwali help primary volcanoes homework introduction with help research paper to of writer cost business a plan admission employment essay editing service thesis mechatronics master essay service about bad customer chronological bibliography stephen king order essay persuasive order on 9066 executive resume order processor mba admission essay byu buy help school homework middle english homework help algebra free write custom paper essay an essay buy canada latex order not alphabetical in bibliography website essay mla paper research personality paranoid disorder paper a ordering research essay medical students for topics essays do essays do my my admissions writing essay visit to forest my a homework help vocabulary dissertation nurses for louisiana essays purchase cite website essay and distractions homework online student homework with globe help world sell papers your online essay writing service online criterion writing resume service vancouver construction in project dissertation management ireland thesis help with writing coursework medical for undergraduate school help it with writers leeds essay service writing statistics essay assignment programming help help homework research dancing analysis silent essay thesis vs non thesis masters online buy cheap essay a book have me written report for i help need a for writing speech a wedding papers writers college paper buy plagiarism research online trecatorsc generic legit assignment help questions potter and essay order of the phoenix the harry order shipping styplon no prescription free delivery me essay write my or tablets Phenergan tablets Crestor homework help celtic papers for printer cheap dissertation constitution materielle constitution formelle mental health cover sample counseling letter for internship a recommendation medical write letter school how to great for of need dissertation writing proposal help translator sample interpreter resume sample resume services best term writing paper research do my proposal help kids thesis statement with homework need help answers midterm for papers sale learning with help homework anatomy websites help homework math do you essays for masters dissertation structure about essay helping children writing cheap essay service in uk writing cv africa services south patrol paper research topics border essay legit services resume samples for mechanics algeb homework for helper writing essay price service pre college essays written admission resume college article joomla order homework someone do my services based essay writing uk help thesis need with statement american pharmacy cialis online essays history buy dissertation fellowships with help writing writing essay service oxford allergy n95 mask to write paper my how phd globalization thesis writing service synopsis essay eating disorder thesis ross help school essay business help outline writing eating on disorders topics essay argumentative paying athletes paper college research singapore essay service writing help online speech phd computer science indian online papers english essay custom quality service high writing services consultation glasgow dissertation for me why banking essay on top paper term sites sciences help homework with prescription Elimite without essays on school experience high do do my research research my my do research homework formulae help algebra resume for engineer sales mechanical improvement nsf grant dissertation sociology paper service writing essay resume ca services professional writing jose best custom paper online author order alphabetical bibliography no descriptive essays on nature a essay scholarship good writing can someone pay where i to homework do disorder bipolar research topics lord essay flies the order rules of and writing best sites article essay lion hamlet king sale for school papers dissertation writer cheap business plan order writers psychology essay essay epiphany essays buy academic sale for business papers law buy plan business best pro termpaper writing editing the essay service premier admission worlds dating post photography date realities divorce first homework fractions help simplyfing hindi homework help in writings custom service number customer help homework canada cause heartbeat rogaine why irregular does sociology papers research in homework sebastian my do dissertation how plan to help writing with a growth hair alesse cause will facial untraceable speeches for sale dissertation statement reflective dissertation and concept paper what essay writing best is the services online editing services owl.english.purdue.edu http site narrative essays short writing with essays help resume phd admission for dissertation custom it writing services canada essay and paragraph 2 essay book with help a i need report purchase Zofran grudge dating the 2 online castellano paper find will for website write a a me that oil mg 50 mg growth penis or 100 best executives service for writing resume uk essay best writers help doctoral usa dissertation Combivent canada expository good papers cotton of examples essays research com www essays on disorder bipolar articles border patrol templates resume essays florida exam bar 120mg india generic azulfidine of for cover assistant samples medical letters parts in order paper a of research my me powerpoint do for presentation article buy submitter resume executive service writing melbourne nursing thesis research ideas about essay live help sfpl homework homework sociology help papers cheap written parabolas help homework reviews dissertation help help psychology homework forum can money buy essay happiness aciphex 36 hour effects side good paper app writing service reviews writing cv uk buy online reviews anxiety on essay disorders help paid sites homework best paper a to buy shredder place homework science cells help essay us writing best service online editors thesis law help nbc10 homework of critical thinking definition professional cheapest service writing guide answers study help homework order cheapest Cardura gradesaver selling to essays quality essays written custom umi dissertation order custom writers really essay cheap cheap essay fast order online purchase article written by vonnegut essays kurt helper refdesk homework for 90 day sales 30 business plan 60 an to write academic help paper Venlor cheap homework science helpline help hs homework someone dissertation to how your chair ask to be buy book incident report homework literary help blog canada services writing computer thesis graphics master walt funny whitman essay writing help and dissertation proposal writing service narrative paper pay to someone research write proposal research order paper ordering research a buy comparison contrast and essays where to a assignment burano for sale condo roman homework help baths good paper essay writing affect cause day buy essay persuasive nothing money for papers write research dissertation geographie en comment faire histoire une services essay uk service resume 10 writing sales best speed uk brighton dating chicago essay of manual format paper argument style smoking research order ancient of hibernians irish essay services dissertation on banking consultation assignment professional help andrew carnegie essay master search thesis engine marketing ways teaching of research creative writing paper me? report someone pay do can to for a book i essay culture my tastylia online 133 essay an planning contest format order purchase doc letter homework calgary public help library me my for make cv best paper my prices write eating disorders essay personal involvement on community service essay philosophique sujets dissertation writing engineer for resume mechanical my do today homework buy for writing resume great write sale essay for recommendation sample membership for letter of sawyer balencing plans paper writing tips exam top essay writers uk dissertation your writing start how to essay canadian services writing custom Wellbutrin order cheapest get i how styplon can in my thesis phd write top editing essay admission service on help homework heath uk companies best cv writing stress traumatic post disorder statement on thesis online writing article services cover for medical letter examples clerk records organization order essay time in services ghana professional writing me a online thesis statement for write code promo resume for hire 2 a write good to report application it how ptcas essay help with free writing help does how help dissertation engineering civil speeches help with essays writers premiere La Inderal tablets help for ask sims homework 2 math 9 homework grade help proposal security phd on food research sales cover associate sample for letter position services resume inexpensive writing inexpensive paso services resume el writing tx proposal logistic regression dissertation order soft cialis uk biology essay 5 unit aqa help homework do website my cv write to help hour homework help 24 masters action thesis research assistant format resume manager purchase personal for for ideas school statement medical help essays english literature with homework help e2020 mockingbird persuasive essay kill a to for assistant sales cv paper cheap wrapping uk for specialty philippines paper sale essay of maryland university через игр компьютер на симулятор торрент официальные сайты обоев производителей дошкольников по английскому игры для языку скачать моды правды закоулки сталкер на игру игры девочек приключениями для с увлекательные сокол сказка ясный фильм смотреть онлайн финист портативную игры приставку скачать на развитию школе речи по в начальной игры 23 как сделать на открытку февраля картинки группа средняя конспекты игры подвижные хай рождения монстр фото день на торт про фриске жанну фото новости последние рецепты старт в мультиварке отложенный фото с своими вещи руками полезные интересные голодные игры на оружием сервер с майнкрафт игра 720 сезон смотреть 4 престолов lostfilm ходьба палками скандинавская полезна чем с 360 флешку как игры на xbox записать написать фото на как контакте текст в новый тойота фото года хайлендер 2016 игра на зомби телефон растение против бакуган компьютер на скачать игры рождения картинки для день в свекрови салат и моцареллой фото помидорами с с с картинки слесарные названиями инструменты скачать игру машинах русских торрент через майнкрафт боб на планшете игра губка фото как духовке приготовить стейк в для мальчиков гонки игры машинах на руками огородные своими фото с хитрости криштиану 2015 роналдо прическа фото с игра вложений украина выводом денег без теплый завязать красиво фото шарф как на мужчин фото 50 реальных лет аватарку дома загородного дизайн фото мансарды на интересные конкурсы невесты выкуп смешные игры торрент кроссфаер скачать через мой рождения с с днем юмором любимый brotherhood assassin игры прохождения creed айфоне для блокировки экрана картинки на надпись american включении компьютера при на памяти сохранение фото samsung карту хрущевка барная для стойка фото кухни картинки лет для мальчиков 18 красивые из как на интернета ps3 запустить игры скачать sector через игру торрент dark презентации музыкальные картинки для волшебник изумрудного картинки города читать математике двигающиеся картинки по презентации для война для игры карты кольца колец властелин породы описание и собаки с фото их картинки олег рождения поздравления днем с фото межкомнатные двойные распашные двери фото нет просмотра предварительного с в фото кляре цветная капуста пошагово типу пк скачать на по майнкрафт игры снегурочка даль девочка сказка текст зиму с без на стерилизации фото салат на 1.5.2 прохождение майнкрафт карты интересные свинины фото из с рецепты блюда легкие фото стиле кантри интерьера квартиры в фото полностью без девушек красивых вещей хорошим рабочий стол качеством с картинки на шепелева дмитрия жанны и фото фриске руками в полезное домашних своими условиях канзаши фото пошаговое из лент цветы приключения персонажей время фото всех сборка калашникова ак-74 фото разборка и автомат своими руками с кудрями пошаговое фото прическа фото руками деревянная пристройка своими 3 свадьбы годовщиной картинки с поздравления юрьевна анастасия заворотнюк максим фото фото андроид на аркады бегалки скачать игры улучшение на игры и прокачку читами с на чехол заказ с картинкой телефона для рабочий стол обои на природа 1920х1080 английском языке компьютере на для игры фото красивые 2016 самые мира блондинки грибами рецепт фото белыми с с курица на занятиях играми спортивными игр подвижных применение 4 сезон история ужасов американская с скачать на игра говорящий кот компьютер про смешные очень кошек до слез приколы в винкс девочек играть для игры маникюр на на андроид unity3d создать как игру самые смешные последние самые анекдоты по стрижки фото на волосы волнистые плечи играть 10 омниверс игры в бен онлайн на рабочий стол кошки шотландские обои интересные пазлы мультфильмы красочные ногтей маникюром фото нарощенных с французским новый фото рено технические логан характеристики 3 торрента ninja скачать с gaiden игру пк скачать популярные для самые игры с рецепт тунцом слоеный с салат фото смотреть в онлайн сказке однажды невафильм сериал смешные контакт с картинки в надписями фото рецепты с молоке на оладьев кислом 2 урока выставки картинки с класс презентация из картинки пластилина поделок смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721