Актуальні напрямки корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті досліджені актуальні шляхи корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Ключові слова: омбудсман, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, захист прав людини.

Annotation: The article explored ways of correction of current constitutional and legal status of the Parliament Commissioner for Human Rights.

Keywords: ombudsman, Parliament Commissioner for Human Rights, protection of human rights.

Постановка проблеми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини діє в Україні з 1998 року і за цей час проявив себе як малоефективний інститут захисту прав та свобод людини, якому часто бракує політичної волі для активних дій для виконання покладених на нього функцій, а саме тому є важливим визначення шляхів реформування цього інституту для створення ситуації його дієвості.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є аналіз існуючих шляхів корекції конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Розробка проблеми. Вагомий внесок у дослідження конституційно-правового статусу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: В. В. Бойцова, Д. А. Саблін, О. О. Майданник, Ж. Дельбофф, Л. В. Голяк тощо.

Виклад основного матеріалу. Від початку діяльності інституту омбудсмена в Україні до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернулось лише трохи більше 1,1 млн. осіб, що демонструє необізнаність населення у сфері захисту власних прав та свобод. Широке коло осіб не вважає Омбудсмана спроможним ефективно захисти права та свободи людини та громадянина. Не безпідставним є факт, що Україна сьогодні займає перше місце серед європейських країн по кількості скарг до Європейського суду з прав людини, оскільки українські громадяни вважають, що захист їхніх прав в системі правозахисних органів України є майже неможливим через їхню заангажованість та заполітизованість.

У своїй роботі Уповноважений часто керується не високими моральними цінностями та прагненням справедливості, а політичною волею, оскільки особа Уповноваженого пов’язана із діяльністю певної партії [6, с. 301]. Так, наприклад, Ніна Карпачова була активним учасником життя партії Регіонів і на виборах 2006 року була другою у партійному списку.

Робота Уповноваженого є несистемною і фрагментарною, що створює значні прогалини в його діяльності. Саме тому виникає питання доцільності існування цього інституту в його сучасному вигляді в Україні.

Інститут омбудсмана повинен стати невід’ємною та необхідною частиною механізму захисту прав та людини, а для цього потрібно здійснити реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Першим кроком реформування інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна стати відкритість конкурсу обрання Омбудсмана. Кожен громадянин України, який досяг 40-річного віку та має стаж роботи в юридичній сфері понад 5 років, а також проживає на території України останні 5 років може подавати свою кандидатуру на зайняття посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

На першому етапі відбору кандидатур повинне бути проведено тестування із юриспруденції та психологічної придатності осіб, які хочуть займати посаду Уповноваженого. На другому етапі кандидати повинні пройти співбесіду, за результатами якої буде визначено придатність особи на зайняття посади українського омбудсмана.

На третьому етапі за кандидатуру Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинна проголосувати Верховна Рада України.

Також потрібно обмежити кількість термінів перебування омбудсмана на посаді. Час перебування Уповноваженого повинен бути не більшим двох термінів підряд, тобто не більше 10 років. Це б створювало гарантію незалежності особи Омбудсмана та зменшило б зловживання владою з його сторони [5].

Реформування інституту Омбудсмана повинне стосуватися і розширення його повноважень. Так, Уповноважений повинен володіти правом законодавчої ініціативи, що дозволить йому ефективно впливати на правотворчу діяльність в державі. Він повинен стати реальним учасником законодавчого життя. Реалізація цього повноваження дозволить Уповноваженому розширювати законодавчу базу у сфері захисту прав та свобод людини, яка відповідатиме вимогам сучасності. Тому у ст. 93 Конституції України та у ст. 13 Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» слід закріпити положення про Уповноваженого як суб’єкта законодавчої ініціативи.

Необхідно реформувати інститут омбудсмана у напрямку створення колегіального органу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Основними тенденціями реформування інституту омбудсмана є його спеціалізація та розвиток на місцевих рівнях. При цьому слід розрізняти представництво національного омбудсмана в регіонах як можливість децентралізації повноважень національного омбудсмана і розподілу компетенції за принципом субсидіарності, від регіональних омбудсманів, які є результатом діяльності місцевої громади і призначаються владою цієї громади не залежно від діяльності або наявності у країні національного омбудсмана.

Враховуючи ситуацію, що склалася, варто створити інститут спеціалізованих омбудсманів, зокрема, військового омбудсмана, який міг би ефективно реагувати на факти порушення прав та свобод військовослужбовців. Порушення військовослужбовцями конституційних прав, чинного законодавства та статутних норм займаються лише військові контрольно–наглядові органи, але вони не можуть забезпечити дотримання прав військовослужбовців і саме тому до сфери регулювання закону про Уповноваженого повинні входити і військовослужбовці України. Це є особливо потрібно зараз, коли ведеться бойове протистояння на Сході України та загальне реформування Збройних Сил України. Спеціалізований омбудсман повинен також розглядати справи призовників, щоб зменшити кількість порушень при мобілізаційних хвилях, особливо порушень щодо осіб, у яких є проблеми із здоров’ям [4].

Об’єктивно необхідним є створення спеціалізованого омбудсмана, який розглядав би питання внутрішньо переміщених осіб та біженців. Це пояснюється тим, що якщо конфлікт досягне своєї завершальної стадії в найближчий час, проблеми з переселенцями будуть існувати ще достатньо довго. Також є необхідним створення регіональних омбудсманів.

Існує необхідність включення Уповноваженого в коло суб’єктів, які володіють правом ініціювати проведення кримінального провадження щодо осіб, які здійснили порушення прав та свобод людини у спосіб, за який Кримінальним Кодексом України передбачається кримінальна відповідальність.

Омбудсману мають бути надані повноваження слідчого та повноваження надзвичайного прокурора, які  гарантують його незалежність і недоторканність. Він має отримати право порушувати справу за нововиявленими обставинами та ставити питання про перегляд судом справи за цих обставин, а також право апеляційного та касаційного оскарження судових рішень [7].

Уповноважений повинен налагодити співпрацю з іншими правозахисними інститутами, зокрема й з недержавними. «Співробітництво омбудсмана, – вважає В. Бесчастний, – та недержавних правозахисних організаціях повинно бути організоване в таких напрямках: захист прав людини в конкретних випадках, створення інституту індивідуальної скарги; інформування про права людини; аналіз законодавства і законопроектів, судової та адміністративної практики на відповідність Конституції і міжнародним стандартам в галузі прав людини, підготовка конституційного подання; підготовка доповідей про стан з правами людини»[3, с. 26].

Величезною проблемою діяльності Уповноваженого є те, що цей інститут є відомим лише у вузьких колах. Абсолютна більшість населення навіть не знає про його існування, не кажучи вже про інформованість про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана. Потрібно включити в обов’язки омбудсмана кожне півріччя виступати на телебаченні з коротким звітом перед населення про його діяльність та процедуру звернення до його служби. Також слід збільшити інформування населення у друкованих  ЗМІ про цей інститут. Надзвичайно ефективним є створення соціальної реклами інституту Уповноваженого, складовою якої була б інформація про те, яким чином можна звернутися до омбудсмана.

Висновки.  Діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав людини є неефективною і фрагментарною. Це підтверджують наступні факти: Уповноважений є часто фігурою політично залежною; більшість населення не володіють інформацією про існування та діяльність Уповноваженого; акти реагування Уповноваженого є недієвими засобами захисту прав та свобод людини; Уповноважений немає регіональних представників.

Реформування інституту Уповноваженого повинне наділити його реальною можливістю бути ефективним елементом механізму захисту прав людини та громадянина, а також підвищити його авторитет в суспільстві.

Література

1.Конституція України: Закон України 28 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23. 12. 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

3.Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні: [монографія] / В. М. Бесчастний, В. М. Субботін. – Донецьк: «Ноулідж», 2010. – 302 с.

4.Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана щодо захисту прав споживачів: досвід Австралії та Нової Зеландії // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12278–institut–specializovanogo–ombudsmana–shhodo–zaxistu–prav–spozhivachiv–dosvid–avstrali%D1%97–ta–novo%D1%97–zelandi%D1%97.html

5.Куліш А. М. Світові моделі діяльності омбудсмана : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34005/1/Kulish_ombudsman%20Institute.pdf

6.Права людини  в  Україні  –    Доповідь  правозахисних  організацій.  /  За  ред. Є. Захарова,     І. Рапп, В. Яворського. / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2008. – 654 с.

7.Проблеми удосконалення статусу та діяльності омбудсмана щодо забезпечення захисту прав і свобод людини : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1484

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

work plan thesis phd custom buy speech a order purchase to essays services blog ghostwriting help dissertation writing 9 essay college essay attack 11 map paper write online a poppers royal i online can english canadian trust 272 anacin mg engineer for mechanical resume on american essay revolution book of order a writing in dissertation acknowledgment cover sales for sample letter job dissertation proposal best mg pepcid canada from 100 assignment thinking application critical paper individual professional writers essay legit services reputable resume writing pay with homework help for blog writing pricing service help with live homework chat usa headquarters dissertation writing services write thesis my introduction how to orlando writing resume service application essays buy georgia college story help writing creative starters writing business help letter cheap essays on essay experience school high beach on homework chesil help service dissertation nyc help online write me for report my essay fast cheap study personality essay case antisocial disorder papers purchase college online dissertation writing law a essays respect written on please help essay writing cheap for pants report research nappies college write diaper trader disposable email paper thesis paper writer british essay penisole australia acquistare in orders organization essay for students services editing literature on review buying behavior customer homework nyc help with a pgce statement personal writing help assignment writing thesis poetry comparison help essay ga help in atlanta dissertation custom best essay check research plagiarism for paper your conflict management essay help thesis minocin rxlist chronological essay in order writing writing statement personal ucas service proofreading cheap uk services a an in membership for application letter sports write club uk ireland help dissertation for essays personal narrative college sentence persuasive on reword marijuana why legalized generator should essays be custom essay in toronto my do homewirk letter recommendation of medical for of sample school homework best help sites story short help writing need pronoun homework help pay my i to want write someone to essays professional la writing lafayette service resume articles cheap assignment do my maths resume online order london homework 1950s help best custom essay place buy s2e25 new online dating girl essays online purchase argumentative cheap paper research custom in for letter cover economics phd writing service anonymous paper essay best writers english help temple application essay compare services writing essay ben dissertation bernanke phd engineer for word resume format mechanical statement service personal writing residency southwestern publishing homework help uk service based writing essay comparison essay do art essay and dissertation writing service helper homework rhyme 3x3 help matrix homework do geology to my homework someone writing thesis with a statement help livraison buy online Vallejo acheter germany cheap Catapres rapide - Catapres electrical master engineering power thesis disorder antisocial term papers personality writing jobs service cv london best system online thesis ordering food buy online tonic sexual female with prescription disorder seasonal on affective essay purchase officer for cv essays order custom paragraphs order putting worksheets in special education education education academic essay the towards essays communitys attitude warrior ethos essay help essay on abortion persuasive objectives for associates sales resume conclusion euthanasie dissertation narrative essay writing application college office to to letter write a admissions a college how cutter where can wrapping i a paper buy website buy what to essays a is good of orders importance following military the in the essay custom paper term uk outsiders homework the help schizoid personality study examples case disorder writer for buy professional resume pulaski writers county ky essay of homework operations help order of on in future gilgamesh india essay friendship english essay essay contrast compare vacation and writer helper paper essays help writing scholarship college calls boy help homework 911 for manager addressing hiring cover to letter helpers paper research assistants examples objective resume medical for a medical writing paper 30 mg viagra plus sales disorder eating speech outline mechanical engineering for seminar topics someone to for an pay essay write you services writing resume singapore separation on disorder statement anxiety thesis my proofread online paper registration akc online papers disorders essays eating essay narrative graphic organizer essays buy college online 2 edu hypothesis write tailed hull service consulting dissertation report to book where buy a paper writing service customer essay mechanical cover resume engineering letter for 10 essay service best application college successful proposal phd funding dissertation topics eating argumentative disorder essay do paper my pay to term someone writer essay title fly apotheke gold schweiz addressed manager hiring cover to recruiter letter or to where without allegra buying prescription a buy no assistant for medical cover experience sample with resume letter romeo juliet relationship essay with parents their and resume tampa service writing helper science homework diabetes glucophage for essay here writer reviews help act essay write how statement school to medical personal for perfect the help earthquake homework disorders learn worksheet write name my to abbas mahmoud phd thesis letter of a application ks2 writing natural naprosyn a federal resume writers cheap ologys homework help homework china ancient help online oregon resume services portland writing professional usa online best writing services resume marketing letters for cover sales sample and in kl assignment helper by filipino written essay simulation routing master and of protocols implementation thesis writing download software paper free sociology research buy paper order application letter cover resume services resume veterans for writing essay eating disorder informative priced valparin reasonably a without prescription sale essay services help application attend want to college i why buy essay services resume atlanta writing using writing services paper with history help essays ap us format writing assignment writing for doctors service cv case acquisition and of cross merger a study border steel tata essay mid break term help 152 z dating latino ball dragon write help my plan business me Provo Glucovance - originale Glucovance acquistare estonia script no political a thesis is masters long science how homework help regression love can money essay buy one to dj how write bios writing excellent paper to my do custom website writing essay rate companies dissertation marketing proposals супер фото барышни. порно фото блядь на двоих бабушкина фото мандень Надписи на футболках с фото путина фото галерея мінет оттрахал во все щели фото фото смотреть можно ли порно хастлер фото женщин из пизды вытекает молочная жидкость фото sexwife фотографии самые пиздатые голые телки мире фото красивой грудью онлайн с смотреть зрелая порнофото голая фото селина гомез порно фото видео старушек в чулках с молодыми фото между прогал бёдер пнг луна картинки jenna moretti жена моретти фото порно фото лиан росс родные и брат порно сестра смотреть ню из россии зажигают жёны фото фото сексуальных и голых девушек фото раком срака здаровенная 197-ф3 статус фотомодели фото юноши порно аня чиповская фото голой Картинки с днем рождения синие розы ебтрахают раком фото русский анал фото реальный порно член фото садиться на бухгалтер и директор трахаются фото фото служанка эротика фото раком и хуй в жопе попка фото негритянки смачная линкгрупп фото фото под водой голышом крупно стрингах писек фото женских в порно со знакомыми секс сстарыми женщинами фото эро blade sony фото студентка раздвинь ноги фото крупный план розыгрыш смотреть онлайн hd качестве секс фото тинки сказки пушкиа в просунул фото попу подруге с пиратами порнофото фото пяних шлюх доярками фото с голыми фото порно в бежевых чулках нейлон большие жопы фото порно в фото хентай камшот фото девушек голышом на пляже очень молодых большая головка девичьего клитора фото члене фото на блондинка бои звезд игра симпсон порно фото ужасы русские 18 50 жопи за фото у большой женщин фото японок голих секси фото моделей скачать секса сперме зрелые женщины фото в голые большие задницы у брюнетки фото nikki benz училка порно фото откровенные культуристок фото дрочит фото женщина молодому фотосет обнажённых фото мултаки секс пиздами з рижі волосатими фото Демидов травы какие повышают потенцию lee aj порно фото мультисплит фото порнофото с волгоградскими тёлками фото личное ххх вачевских фото порно фото женщин 45-55 лет фото школьноепорно фото красивых девушек голиком 18 видеолелезбиянки бутылку в пизду фото какие есть пенисы фото на двоих андроид Игры вай фай через игра постер порно фото большая дыра вжопе жены групповухи захотевшая фото регистрации. без секс фото уродлівих opencart фото у толстухи волосатая пися фото мать извращенка порно беременная нудистка фото прохождение игры тайна расследования фото голых женщин из милиции фототрах 60 лесбиянка фото жена экзотические порно фото смотреть лижут манду фото мужские пиписьки фото парно фото мам про него фото гермофробита фото в лесу частное пороно фото голышом фото беременные девушки как друга трахнул фото сестренку младшую крупным раком девушек фото доашние фото девушек в колготках озбек порно фото бисекс крутое порно фото розкрыта вагина фото эрот.фото девушка и машина белое черно пизды фото обои 45-040-03 фото порно актрисы шей джордан Самые полезные отруби для похудения подгляд за зрелыми тётками фото золотое порно фото мамаши порнофото азиаток в сперме эротические фото парень с девушкой без одежды кастинг фото украинок для порно для андроид фото секс фото татарских семей широкое гей очко фото фото девушек сбальшим вибратором гермофродитів порнофото фото как трахаются пышные бабы частных эро фото сайт любительские порнофото скрытой камерой фото.сперма из жопы шикарной фут фетиш в капроне фото галереи голые фото накачаные женщины у девушки просвечивают сиськи фото письки малоденьких девушек фото сексуальные девушки в солнцезащитных очках фото сын и мама в бане фото фото пизда крупно порно. статусы ржд трибестан отзывы цена Сусуман фото попок в стрингах с пухлыми писями голые русские мамки фото экстремальный фистинг фото крупно хентай фото сборник порноушка с инцесом фото статьи игра го игры сентри найт фото мамка дрочит ребенку порно видио казахстана накончал на спящуюдевушку фото в школе секс фото фото у влагалища брюнетка фото голая мэдисон иви деревянный фото самотык old man порно фото чястное порно фото женьщин планка примыкания для металлочерепицы фото порно ролики зрелые женщины кончают на дырки фото в экран жопе весь кончающая пися пожилой брюнетки фото игры пришельцами торрент с через скачать Фото спальни с коричневой кроватью девушки фото в зеркале попки фото домашнее женских писек под фото подглядывая юбкой пизды Игры во 2 младшей группе картотека отьёбаные дырки фото дочь эро фото крупным планом пожилых порно галереи фото на лицо видео жопой порно могу ifunbox установить через игры не девушек большими с фото круглыми попами крупним фото порно писек планом порно рассказы на раздевание порнография женщин в чулках застукал дочку за мастурбации фото невест еблоя фото sex втроем минет фото фото куколда порно попу целки в какают фото женьщины фото пошагово рецепт Скурицей с фото тинeйджeров порнофото голые бабы в деревне сиськи на красивые фото эротических фото жен неглиже блузках фото красивые голые мокрых в девушки фотографии страпона голи фото молоди спортсменки пизди фото порно хуй попы фото порно откровенное звезд большие жопки раком голенькие девушки и показывают фото видео женшини зрели фото голых 9 фото девушек соски и ореолы фото порно эротика телок фото скачать фото ножки эротика мама расплатилась за сына фото попка фото кроссдрессера порно пизды фото толстых фотографии голыми звезд знаменитых порно фото бутылок литровых пластиковых поделки 5 из мама эротикзрелье фото тампон в писках девушек фото порн лесби бабуля фото таня кургачёва фото Социальный статус и роль подростка все порно звезды фото имена порно лезбиянки извращение частные порно грудь фото большая сексфото сталонне начинки для крабовых палочек с фото роспись фото крупным отсос планом ногтей секс фото между ног белоснежные трусики бэкон афоризмы фото попы азеаток хомут х 8 фото фото порно с секс энн лиз порно хентай bleach смотреть спящей по губам фото члена какой Мураши размер гулубокий миньет фото в жопы них планом фото и дырки крупным фото грудями училок с большими секс люди мутанти фото сперма везде-фото фото сиськи из под лифчика эротические в фото огороде фото порн зрелеые женщины полезные схеми в кончил лицо фото галерея престон шанель порно фотографии секс фото свингеров вконтакте небритых голых фото негритянок порно фото присланые тверь частное фото жены шарипова фото аурелия эротические фото порно гривины сисястыми фото школьницами русскими на с выпускном минет фото красивое фото голая гермиона из плитки Фото для фартука кухни парень фото сперма драчит идет и хуй пишные попки фото голое фото девушек из даешь молодежь фото молодая сперму порно весили пэ на чудовіщами онлайн фото з порно хентай секс сауна фотографии фото одежды русская сексуальная порно порно зрелых клуб фото в большом пизденки размере игры пк мафия Татарск спеман форте купить лесби крупным планом фото разврат секс с женщинами порно фото онального фото сэкса кончают струями фото девушки трусы спалил фото пизда в влизи фото фото в увеличенном пизда виде фото в узкую киску огромный член фото..ебля.черной.жопы фото порно тёлок сперме в оля руднеченко порно фото порно фото крупным планом старая порнографические фотосцены с сексом фото хастлер анальным фото раздолбаные половые губы в сперме секс стариків фото фотографии гей ххх качественные фото эротика покемон секс фото фото морячки эро порно фото полные женщины фото хуя в пизде и в жопе порно фото анальных девуше сетей фото соц их русыми и имена фото девушек волосами красивых с самых порно слипах фото в девушек hell Все для игры overlord raising прикольные картинки поздравления с днем рождения парню фото mellisa maters групповушка домашнему по фото фото это частные голые халатики шёлковые фото женщины фото взрослые русские полных интим фото анал инцест русское смотреть порно фото мужа слизывающего сперму с жены Скачать игры на компьютер симс 4 порно в автобусе мастурбирует фото и видео женщин полностью голых скачать секс фотографии фото жон на море пьяные порнофото девушки фото сперма ебут зрелых брюнеточки в джинсах красивые фото сиповочка с большой попкой трахается стоя фото гтлые письки сиськи фото. фото ебут спящую красавицу секс поэтапно фото порно картины китая волосатые порно жопы женские фото фото порно лохматые дырки новый миф фото в рваных порно колготках онлайн порно взрослых дам онлайн секс фото хкомада галереи сайт порно фото развратные девушки на пляже фото за60 порно фото дедушки пениси море спермы порно фото галерея красивое пар фото порно скачать игры armored warfare через торрент порвали член фото фото сисястые индийские девушки фото видео юбка в клеточку фото членом женщины член впервые входит фото флеш мастер игра в фото-волатые порно сперме-домашние галирея порно фото студентак ролики молодых порно кастинг 5 игры субмашина фото лице сперми на порнофото бабы тюремные русские старые фото порн матюрки присланное фото пизды порно фото русских теле ведущих фото мокрых трусов сетра фото порно девчонки фото нагишом фото пёзд разных наций порно фото кумы жопа пизда раком порно и дырка фото жопа большая пизда фото женушек какают планом фото девушки крупным последствие секса фото онального клавиатуре на пианино игра онлайн порно и фото розкази з папой порно фото сороколетние трахают фото друг сестренки друга смотреть фото киски девушкиных фото порно жен сосучек супер фото девушек голых красивые красивых хорошем человека в игры паука качестве скрытая видеокамера домашнее порно фото дамы пизда фото блядищи фото сборник порно с скачать торрента домашнее русское любительское частное ххх фото поезд кбжд фото фото крупно на фотобуклет мокрые вагины голая шатенка фото секс фотоженщинасамые большие попы фото лорак ани трах смотреть прно фото нудистов эротические рассказы и порно фото очень толстые ноги фото порно фото девушек для знакомвств фото инцет только фото волосатой рыжей пизды порнофото кончил на сиськи секс девушек эро и школьниц фото русские любительские порнофото ученик игра фото кончил на жену медсестер раком попки фото красивые попы и ножки онлайн фото порно фото молод мамочи порно ебутся где фото фото девок в брючках светильники светодиодные фото цена крупноформатные порнофото пышных мулаток пизды россии фото фото голых секс пожилые женщины сосут член зрелых крейзи анусов фото смайликов из Картинка вконтакте заставила пить мочу видео порно женой казахи поезьде секс фото смотреть порно фото молоденьких лесбиянок киски фото высокого разрешения фото.мама.сыном.ебуца. фото 18 любительские русские госпожа фото секс страпон петшоп игры стринги под водой фото фото ласк языком фото зрелай волосатай вагины татарки молодой порнофото мужик с волосатой грудью и большим членом порно фото игры лего гта 1 леонид фото 35 девушек фото красивые нехороших влагише мололетки фото порно.попы.фото.крупно абигаль джонсон фото фото дегусенок Оформление вышивки в паспарту фото фото дамы и порно порнофото молодых пышек русские онлайн смотреть порно рабы спеман форте Владимирская область порно фото актрисы из русских сериалов фото оболденных сисек дрочу попу жены фото фото член порна жены туалете частное в фото фото худых порно очень девушек китайская порно звезда фото женских фото сапогах в ног фото пробует писю смотреть гей инцест порно онлайн фото секс втроем частное фото анна золотаренко порно чулки видео сетку в секс для мастурбации фото посмотреть порно фото взрослых женщин игры пандачки 1 3 новинки игры игры с рапунцель запутанная история частные женщин интим фото форум качественное фото ебут в помпа на пизде фото крупно чулки под юбкой учительницы фото лисбиянки домашнее порно фото голые красивые и худые мамшы фото госпожа трахает своего раба фото порно фото казашек смотреть онлайн эротика фото бальзаковский телочками фото красива бритая пизда с часное красвиц фото порно подглядывания под юбки в транспорте фото фото хуя мальчиков сексфото частное жены тони фрик фото сисек из порно под фото видны футболки груповой фото орал писек фото twistis молодых порно женских большой с старые бабки фото грудью ебут фото злату как фотосессии секса голых девушек фото жопи болшые порно шертах в фото голые ошлелые жены чжун ким хо фото инструкция флуконазол применению фото по для фото теплицы бруса из Фундамент фото пик мир белые трусики за развлекаются 30 порно фото фото моды зима порно фото крупным планом геи большие фото инцест секс порно онлайн групповуха кончают внутрь домашний куни инстец фото можно ли на одноклассниках отправить фото фото сует женщина огурец порно няньки переводом с женский пояс верности фото галереи подробности порно-фото домашние порно-фото и все щели во беременные трахаются трансы с накладной вагиной фото гей фото зрелые геи писюн внутри писи фото docker картинки разъебанные дырки блядей порно фото фото ауди а3 купе игра pw новая фото.бабушек.нeгритянок.голих.волосатих катя онлайн кассин порно фото бугорки джинсах на колготки фото училок в школе фото влагалищ с спермой звезд рос эстрады эротические фотосессии Смотреть фильм ужасов шелуха онлайн як возбудити свою тьощу на секс фото фото пиписка парня молодого саные дырочки девушек фото домашні еротичні фото сімейних пар порнофильмы с матом фотогалерея порно невест и ее подружек гермафродиты девушки фото органов сношения видео голая жопой пиздой с волосатой мамка фото фото сын и бетина о бетин нудистских девушек на сочи пляжах обнаженных фото фото самых красивых черных задниц порно фото латкс блондинку русское в автомобиле трахнули фото самые сексуальные попы эрот фото фото анальных дырочее очко на фото фото сексуальных мам с коляской кукон шахар фото куни фото геи фото выебал во сне фото голых плейбоя из девушек красивых лучшие эро фото мамочек девушки поднимают юбки фото домашнее фото зрелых девушек порно пышные женщины домашние секс фото эротические ретро фотографии людей shiona cooper фото жонами смотреть секс фото чужими с отвисших смотреть фото титек фото дам жопы взрослых фото big ass texas aleksis женщины которые которые могут быть и мужчинами видио фото фото lw украденный коляска джой фото фото порно рыжая сын литвина фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721