ІСТОРИЧНО-ПРАВОВА ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті розкривається та досліджується історично-правова еволюція інституту глави держави в Україні та світі, розглядаються теоретичні та історичні витоки інституту глави держави, аргументується подібність генези глави держави у різних державах.

In the scientific article reveals and examines the historical evolution of the legal institute of the president in Ukraine and the world, deals with theoretical and historical origins Institute President, discusses the genesis of the President similarities in different countries.

Ключові слова: глава держави, президент, державний інститут, державний правитель.

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється перш за все принциповою важливістю посади глави держави. Адже не залежно від особливостей політичної системи та виду республіканської форми правління глава держави завжди є уособленням та представником держави, гарантом конституції, права та свобод людини і громадянина. Тому аналіз конституційно-правового статусу президента є важливим елементом дослідження конституційних основ устрою тієї чи іншої держави.

Наразі існує чимало підходів до дослідження історії становлення інституту глави держави. Деякі науковці стверджують, що поява та розвиток досліджуваного інституту пов’язаний із поступальним розвитком інституту державного правителя, який є предтечею глави держави. Інші стверджують, що вагомою обставиною, яка сприяла зародженню та утвердженні інституту глави держави стала Епоха Відродження – період, коли з’явилися світські політичні доктрини і виникла ідея відокремленої від суспільства держави. На нашу думку, доцільним для дослідження історії становлення інституту глави держави є інтегральний підхід, який буде враховувати більшість позицій та підходів науковців, а також наявні історичні факти та обставини.

Говорячи про інститут державного правителя, більшість конституціоналістів стверджують, що цей інститут розвивався протягом трьох етапів (архаїчно-законодавчого, договірного та конституційного) та став тим підґрунтям, на основі якого виріс інститут глави держави [17, C.5]. При цьому інститут глави держави виник саме на останньому етапі – конституційному, і тому фактично може вважатися однією з рис конституційної державності, яка, за словами доктора Сунь Ятсена, на початку ХХ століття знаменувала собою вершину політичної думки: «…відомо, що протягом останніх ста-двохсот років розвиток політичної думки в світі йшов у бік конституційного правління» [15, C. 642].

Що ж стосується Епохи відродження, то, як було зазначено вище, саме в цей період вперше починає розділятися суспільство і держава, як організація, що займається управлінням суспільними справами. Так, основоположник державного суверенітету Жан Боден висунув ідею, що держава – це «…здійснення суверенною владою справедливого управління багатьма родинами та тим, що є їх спільною власністю» [4, C. 145]. Відповідно, виділення категорії держави зумовило появу поняття «глава держави», тобто той, хто її очолює.

Загалом, становлення і розвиток досліджуваного політично-правового інституту починається в кінці ХVIII століття. Причому необхідно зазначити, що в кінці ХVIII століття почався формуватися інститут глави держави саме в сучасному розумінні цієї категорії, безумовно, що історично-правові витоки та політичні ідеї глави держави сягають тисяч років і, як вже зазначалося, пов’язані зі становленням держави. Принагідно зазначимо, що перші держави в історії людства з’явилися на території стародавнього сходу [12, C. 55].

Важливою ознакою інституту глави держави це одноособовість правління; як нам відомо, інститут одноособового правителя зародився ще у перших державних формуваннях. В силу того, що основними «функціями» первісної держави було ведення війни (агресивної чи оборонної не важливо), перші держави, які виникали на стародавньому сході, здебільшого існували у двох різновидах: східна деспотія та розвинена елітарна (військова) демократія [10, C.143]. В умовах східної деспотії (Єгипет, Вавилон, Китай, Ассирія, Персія) правитель держави (деспот) ставав уособленням держави і проголошувався Богом. В умовах розвиненої елітарної демократії (арії, євреї, хети, яванці, а потім – германські та слов’янські союзи племен) правитель держави здебільшого був, так би мовити, першим серед рівних. Йменувалися такі ранні правителі переважно вождь або цар. Існували також чисто автохтонні назви: фараон (пераа), візир, каган тощо.

Сутність посади та функції правителя стародавньої держави є схожими із сучасним главою держави, хоча їх ідейно-правовий та політичний зміст цілком відрізняється. Зокрема, важливою ознакою тогочасного правителя була його богообраність, тобто владу правитель отримував безпосередньо від бога (причому не залежно від особливостей проповідуваної релігії в державі). Пізніше, ідеї божественності правителя втілилися у працях середньовічних мислителів, зокрема, Фоми Аквінського, Аврелія Августина, Жозефа де Местра та інших.

З появою нових держав та укрупненням вже існуючих, інститут правителя (глави держави) закріпився практично у всіх тогочасних країнах. Беззаперечним є той факт, що більшість таких правителів володіли необмеженою владою (були монархами), у переважній більшості були наділені судовими повноваженнями (причому, як найвища судова інстанція), а посада передавалася у спадок.

Важливою для дослідження особливістю правового статусу тогочасних правителів була відсутність чіткого правового регулювання статусу правителя; для держав досліджуваного періоду (до кінця XVIII століття) ще не була відома конституція, чи подібний правовий акт, який би встановив та врегулював статус правителя. Саме тому і вважається, що інститут глави держави, у сучасному розумінні, почав зароджуватися лише у конституційний період становлення держави. Раніше статус правителя визначався у кращому випадку традиціями або іншими писемними джерелами, які не мали правого змісту та значення.

Більшість писемних правових джерел того часу (наприклад Закони Хаммурапі, дигести, варварські правди тощо) якщо і передбачали згадку про правителя, то вона була лише дотичною та жодним чином не визначала правового статусу правителя. Такі нормативно-правові акти існували в рамках першого етапу розвитку законодавства про статус правителя держави, що, на нашу думку, можна назвати архаїчно-законодавчим. Такий термін можна пояснити перш за все наявністю самих законів, де тим чи іншим чином фіксувалися права, прерогативи й обов’язки правителя держави [16, C. 120].

Варто зазначити, що з утворенням франкської держави з’явилися акти королів, що певним чином регулювали окремі аспекти статусу правителя держави, хоча вони не були досконалими та стверджували необмежену владу монарха, адже він сам міг визначати, які повноваження йому потрібні та який механізм їх виконання є найбільш зручним для нього.

Загалом, на появу інституту глави держави істотно вплинула Епоха Відродження, коли вперше у свідомості мислителів починає розділятися суспільство і держава як організація, що займається управлінням суспільними справами. Як приклад можна згадати основоположника теорії державного суверенітету Жана Бодена, котрий свого часу висунув ідею, що держава – це «…здійснення суверенною владою справедливого управління багатьма родинами та тим, що є їх спільною власністю» [4, C. 148]. Таким чином, політично-правова думка поступово йшла до демократичних державницьких ідей, які і визначили особливості глави держави у сучасному розумінні.

Безумовно, що сьогодні інститут президентства став атрибутом республіканської форми правління і однією з ознак демократичного ладу, хоча історично глава держави символізував авторитаризм та всевладдя. У 1789 році першим президентом США, і, фактично, першим президентом в світі, був обраний Джордж Вашингтон. На нашу думку, саме 1789 рік повинен вважатися відправною точкою у становленні інституту глави держави у сучасному розумінні. Вже у першій половині XIX століття інститут президентства почав стрімко розвиватися в країнах Латинської Америки. Першими президентами (главами держав) в Європі стали в 1848 році Луї Наполеон Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії. В Азії першим президентом став в 1911 році Сунь Ятсен в Китаї, в 1923 році – Мустафа Кемаль (Ататюрк) в Туреччині. В Африці в 1847 році перший президент очолив Ліберію. У наш час президенти очолюють багато держав світу, що свідчить про історичну та конституційно-правову доцільність існування такого інституту як глава держави.

В Україні інститут глави держави (президента) розвивався власним (автохтонним) шляхом. Причому, такий розвиток бере свої витоки ще з часів козацтва. Офіційно гетьман як своєрідний «правитель української держави» з’явився після 1576 року, коли король Речі Посполитої Стефан Баторій дав запорізькому війську «конституцію та привілеї» і вперше назвав Остафія Ружинського «Гетьманом Запорізьким» з наданням йому атрибутів гетьманської влади [8, C. 42].

Варто зазначити, що у козацькій державі існували певні елементи республіканської форми правління: керівник (гетьман) обирався безпосередньо народом. Відомий французький мандрівник інженер Гійом Левассер де Боплан описував порядок виборів гетьманів запорізьких козаків: «Ось як відбуваються вибори ватажка: збираються усі старі полковники та діди, що користуються найбільшою шаною серед козаків, кожен висловлюється на користь того, кого вважає найбільш здібним, і той, хто отримує найбільшу кількість голосів визнається обраним. Якщо той, хто обирається, з неохотою отримує цю посаду, відмовляючись неспроможністю та негідністю або посилається на малий досвід, це анітрохи йому не допомагає; йому відповідають, що, скоріше за все, він дійсно є не гідним такої честі і відразу ж убивають його на місці, немов зрадника, хоча у даному випадку вони самі вчиняють зраду… Якщо ж обраний козак бере собі звання начальника, він дякує зібранню за честь, хоча сам він і визнає себе негідним її і нездатним до заняття такої значної посади; однак він обіцяє, що своєю працею та піклуванням спробує зробитися гідним честі служити усім взагалі і кожному окремо і що життя його завжди буде присвячене служінню своїм братам (так вони називають одне одного). При цих словах усі аплодують йому з криками: Vivat! Vivat! Потім кожен підходить у посадовому порядку і кланяється йому, а начальник тисне йому руку, що складає звичайне між ними вітання. Таким є обряд виборів начальника, який часто відбувається серед пустинних степів. Цей начальник, якому вони беззаперечно підкоряються, їхньою мовою називається гетьманом» [5, C. 350].

Показовими правовими документами з точки зору демократичності правового устрою Війська Запорозького є політичний меморіал «Вивід прав України» гетьмана Пилипа Орлика, написаний ним для захисту національних та державних права України, а також «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького», укладені Пилипом Орликом у вигляді договору із виборцями та Військом Запорозьким (народом) 5 квітня 1710 року [9, C. 8]. Той факт, що з середини XVII до середини XVIII століть українську державу (Військо Запорозьке) очолював виборний глава держави – гетьман, свідчить про багатовікову традицію українського державотворення, у тому числі про історичні передумови становлення інституту Президента України у сучасній українській державі.

Безумовно, що активний розвиток демократії та інституту президентства розпочався в десятих роках ХХ століття. Такий розвиток відбувався у бурхливих наукових та політичних дискусіях нових політичних організації та партій, які в більшості у своїх програмних документах ставили своєю метою побудову республіки в Україні.

Вперше ідея запровадження інституту глави держави знайшла відображення в програмних документах перших політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ століття (Революційна українська партія, Українська радикальна партія, Українська демократична партія тощо). Умовно ці партії можна розділити на дві групи: ті, що підтримували монархічну форму правління, і ті, що вважали необхідним встановлення республіканської форми правління.

До перших українських політичних партій початку ХХ століття, які у своїх програмних документах вказували на необхідність запровадження республіканської форми правління з наявністю інституту глави держави, можна віднести створену в кінці 1905 року Українську партію соціалістів-федералістів. Програма цієї партії передбачала, що функції глави держави (президента) мали виконувати «по черзі члени Високої Державної влади протягом одного року кожний» [19, C. 137].

Цікавими для аналізу є положення конституційного проекту Михайла Драгоманова «Вольний Союз – Вільна Спілка» (Проект заснування Статуту українського суспільства). Зокрема, у цьому документі задекларована посада «Глава держави», який «може бути спадковим Імператором, рівно як і обраний на строк Голова Всеросійського Державного Союзу» [6, C. 53]. Хоча таке формулювання є нечітким, проте свідчить про ідею необхідності існування та функціонування глави держави.

Вперше в українській політичній та правовій думці термін «президент» був використаний у Проекті «Основного закону «Самостійної України» спілки народу українського», який був утворений групою членів Української народної партії у 1905 році. У статті 34 зазначеного проекту зазначалося, що «Презідентові Всеукраїнської Спілки належить ся власть виконавча, як се основним законом є установлено» [13]. Крім цього, проект встановлював, що «першим громадянином є презідент Всеукраїнської спілки (ст. 62) … Презідент вибираєть ся усім народом українським через плебісцит на 6 років (ст. 63) … Особа президента є недоторкана … презідент є головний вожд війська і флоти, а також виконавчих органів. Він призначає відповідних урядників і достойників. Як бачимо, досліджуваний нами документ містить досить чітке та прогресивне на той час визначення конституційно-правового статусу президента. Головною особливістю цього проекту є сильна президентська влада, а сам президент визначається як керуючий виконавчою владою (своєрідне поєднання повноважень глави держави та голови уряду).

Досліджені нами українські політично-правові ідеї щодо інституту глави держави у 1917-1922 роках вперше отримали можливість практичного застосування, адже Українська революція, яка розпочалась на початку 1917 року і тривала до 1922 року, стала важливим історичним та правовим етапом українського державотворення. Хоча національна революція у кінці-кінців програла (була встановлена більшовицька влада на території України), значення та її роль важко недооцінити.

За доби Центральної Ради (4 (17) березня 1917 року – 29 квітня 1918 року) інститут глави держави не передбачався. Проте до питання інституту президентства вперше звернувся М. С. Грушевський, який в проекті Конституції УНР передбачав, що обраний голова всенародними зборами є главою Української Республіки, тобто займає місце президента. До його функцій входило представлення України у відносинах з іншими державами, виконання інших функцій пов’язаних з представництвом республіки. Останній варіант доопрацьовувався комісією і в ньому вже було вилучено положення про інститут президентства.

Навіть у проекті Конституції Української народної республіки (Статут про деревний устрій, права і вольности УНР), який був ухвалений на останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року проте так і не набрав чинності, не містилося жодних згадок про посаду глави держави. Тому варто наголосити на помилковості твердження, що Михайло Грушевський є першим президентом України. Він хоча і був національним лідером, проте не був главою держави.

Одразу після державного перевороту та повалення Центральної Ради у ніч з 28 на 29 квітня 1918 року та приходу до влади Павла Скоропадського були прийняті «Закони про тимчасовий державний устрій України», один з яких було призначено гетьманській владі. Так, зокрема «Законами…» передбачалося, що: «Влада управління належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української Держави». При цьому, «Гетьман стверджує закони і без його санкцій ніякий закон не може мати сили». Крім того проголошувалось, що гетьман є «…вищий керівничий всіх зносин Української Держави з закордонними» та «…Верховний Воєвода Української Армії і Фльоти» [7, C. 62].

14 грудня 1918 року Українська держава очолювана гетьманом Скоропадським перестала існувати. На її місці постала відроджена Українська народна республіка, яку очолювала Директорія – революційний орган з диктаторськими правами, який обіймав законодавчу, виконавчу та судову владу. За час існування Директорії посада глави держави так і не була заснована, хоча у Проекті урядової Комісії по виробленню Конституції Української держави, який мав назву «Основний державний Закон Української Народної Республіки» був передбачений цілий розділ: «V. Голова Держави». В ньому, зокрема, зазначалося, що «Верховна виконавча влада знаходиться в руках Голови Держави і Ради Міністрів … Голова Держави має вищий догляд за законностю урядування … Головою Української Держави може бути кожний громадянин українського походження, православної віри, не молодший 35 років, що має всі права цивільні та політичні….» [18]. Загалом, зазначений проект мав 14 артикулів (статей) присвячених статусу Голови Держави та був досить прогресивним документом свого часу.

9 листопада 1918 року Українська Національна Рада оголосила Західну Україну суверенною Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). Це було перше українське державне утворення яке очолив президент. 13 листопада 1918 року Українською Національною Радою було затверджено Конституційні основи новоствореної держави – «Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», де були накреслені головні принципи державного ладу. Згідно положень зазначеного акту, верховна влада належала УН Раді, а виділ на чолі з Президентом репрезентував ЗУНР назовні і здійснював важливі функції суверенності (затвердження й оголошення законів, відкликання членів Державного Секретаріату тощо).

З початком воєнних дій у січні 1922 року (українсько-польська війна) уряд ЗУНР передав свої повноваження Президентові УН Ради Євгену Петрушевичу як диктаторові, що мав право здійснювати всю військову та цивільну владу. Варто зазначити, що саме Євген Петрушевич повинен вважатися перший президентом України, адже лише він з поміж інших політичних та державних діячів минулого носив звання «Президент».

Після 1922 року розвиток інституту президентства та відповідно форми державного правління в радянський період пов`язаний з перебуванням України у складі СРСР. Тому фактично, до 1990 року розвиток інституту глави держави в Україні був припинений, адже офіційна радянська доктрина визнавала інститут президентства буржуазним, та таким, що суперечить принципу народовладдя.

Проте 15 березня 1990 року третій позачерговий з’їзд народних депутатів СРСР обрав Михайла Горбачова Президентом СРСР, попередньо внісши відповідні зміни до Конституції СРСР [3]. Михайло Горбачов був першим та останнім Президентом СРСР, який відбув на посаді Президента менше ніж третина встановленого строку. Цей досвід, по суті, не має важливого значення для становлення інституту Президента України, адже Президент СРСР – досить неоднозначна, а за змістом – декларативна посада, яка мала стати фіктивним атрибутом псевдо демократичності загниваючого Радянського Союзу.

Цікаво зазначити, що М. Горбачов тривалий період не сприймав ідеї запровадження інституту президента, висловлювався за збереження практики радянської системи. Показово, що ще влітку 1989 року, коли з цією пропозицією привселюдно виступив академік А. Сахаров, генсек її відхилив, а за ним йшла і партійна більшість народних депутатів СРСР [11, C. 100].

Інститут президента в його сучасному розумінні почав відроджуватись у нашій державі в 1991 році. 25 червня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР», у пункті першому якої визнала «за доцільне заснувати посаду Президента Української РСР». У цій постанові передбачалось також, що вибори Президента Української РСР мають відбутися в 1991 році.

Новий поштовх для розвитку інституту глави держави дало проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Перші в історії незалежної України всенародні вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 року одночасно із всеукраїнським референдумом на підтвердження Декларації про державний суверенітет України. Ці вибори стали подією, з якої, власне, й почала відлік історія сучасного інституту президентства в Україні.

Проте, конституювання інституту президентства на цьому не закінчилося. Якщо звернутись до питань формування як теоретичних, так і практичних засад функціонування досліджуваного інституту, то можна побачити, що їх вирішенню сприяла розробка Конституції, тобто конституційний процес 1991-1996 року.

Найбільшою проблемою на шляху формування конституційних положень, що визначають статус Президента України, став, безумовно, обсяг повноважень глави держави. Проте до 1996 року був знайдений компроміс і Україна 28 червня 1996 року отримала свою Конституцію, яка визначила конституційно-правовий статус Президента України. Основним Законом України була встановлена президентсько-парламентська республіка.

Під час політичної кризи 2004 року та подій «Помаранчевої революції» Верховна Рада України з метою виходу із кризи 8 грудня 2004 року прийняла зміни до Конституції України, які суттєво обмежили повноваження Президента України, зменшили його вплив на Кабінет Міністрів України, відповідно розширивши повноваження Верховної Ради України у сфері контролю за виконавчою владою, таким чином перетворивши Україну на парламентсько-президентську республіку [14, C. 33].

Згодом, зазначені зміни були визнані Конституційним Судом України недійсними [20], і Україна знову повернулась до редакції Конституції України 1996 року. Проте події Революції гідності у листопаді 2013 – березні 2014 року змусили Україну переглянути положення Основного Закону, що визначають конституційно-правовий статус Президента України. Так 21 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» [2], яким фактично Україна була повернута до парламентсько-президентської форми правління.

Загалом, історія становлення інституту глави держави в України свідчить про складність та довготривалість цього процесу. Крім цього, постійні політичні кризи, пов’язані зі статусом Президента України, призводять до періодичних переглядів Конституції України, що свідчить про падіння авторитетності Основного Закону нашої держави та необхідність реформування досліджуваного інституту.

Список використаних джерел та літератури:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про відновлення дії окремих положень Конституції України : Закон України від 21 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 11. – Ст. 143.

3. Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР : Закон СССР от 14 марта 1990 года // Ведомости ВС СССР. – 1990. – № 12. – Ст. 189.

4. Боден Ж. Шесть книг о государстве / Ж. Боден // Антология мировой философии : в 4 т. / Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – М. : Мысль, 1970. – С. 144-147.

5. Боплан Описание Украины и реки Борисфена, в просторечье именуемого Непр или Днепр, от Киева до моря, в которое эта река впадает / Боплан // Чтоб вовек едины были. Век XVII / Сост. Я. Д. Исаевич. – М. : Молодая гвардия, 1987. – С. 350-

6. Дагоманов М. «Вольный союзъ» – «Вільна спілка». – Женева: «Громады», 1884. – 110 с.

7. Закони про тимчасовий державний устрій України // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / [упоряд. І. О. Кресіна ; ред. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 62-66.

8. Зозуля О. І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави / О. І. Зозуля // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1 (29). – С. 42-48.

9. Історія української Конституції / упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.

10. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовсська. – Х. : Одіссей, 2010. – 488 с.

11. Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса / А.И. Кудряченко // Государство и право. – 1998. – № – С. 100-110.

12. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К. : «Юрисконсульт», 2006. – 355 с.

13. Основний закон «Самостійної України» спілки народу українського // Самостійна Україна. – 1905. – 1 вересня. – С. 2.

14. Плахотін Д. С. Внесення змін до Конституції України як засіб легітимації приватно-політичних інтересів владарюючих суб’єктів / Д. С. Плахотін // Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 1. – Острог: Видавництво НаУОА, 2011. – С. 33-43.

15. Сунь Ятсен. Конституция пяти властей / Сунь Ятсен ; [пер. с кит.] // Сунь Ятсен. Избранные произведения / [отв. ред. С. Л. Тихвинский]. – [2-е изд., исправ. и доп.]. – М. : Наука, 1985. – С. 641

16. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с.

17. Сухонос В. В. Інститут глави держави: історія становлення і розвитку / В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (8). – С. 3-8..

18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1065. – Оп. 2. – Спр. 294.

19. Шатіло В. Інститут глави держави: його місце в українському конституціоналізмі ХІХ – поч. ХХ століття / В. Шатіло // Віче. – 1999. – № 10. – С. 137-144.

20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України від 30 вересня 2010 року // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – Ст. 36.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

forensic thesis masters psychology essays services admission imd mba to for type my me research someone paper assistant medical letters cover sample for speed london comedy dating henry massalin dissertation order paper of thesis puller order resume emunand codes 4 10 to updating in persuasive writing techniques used birkenspanner selektion simulation dating assignment free writing thesis by download and anderson swfc dating mlp sim homework year help 4 science paper political community learning service essay writtings custom customer reviews on servie phones games portugues em dating android polyandry dating paharis services writing mumbai in resume navi homework tacoma public library help cover no letter experience representative sales for online essay best service writing can business my someone plan pay i to write and dissertation definition thesis of electronic for diflucan k9s coritiba x am online nacional dating online sinte brand cheap shredder paper asda disorder brain paper research helper robot homework essays memoir for topics a can write i paper online where online free term papers ppt master presentation thesis paper cutter best buy autobiographical essay help ccusa strips association ontario diabetes test me research my help do to paper law writing assignment keywords manager resume for sales resume pa philadelphia service writing elaine of desire s dating dilemmas why be american an help to am proud essay i start how to statement personal medicine for a help with social studies homework length average dissertation humanities of 10 writers per paper page help singapore dissertation world help homework geography hypothesis test examples means for buy research custom paper helper best dissertation business self plan development for help group dissertation expert salary writing homework 11 grade help physics and research help proposal dissertation online dating bahnzeiten medical doctor resume essay edit service paper canada buy tissue online rockit purchase to where tablets 247 sentence help topic writing kanawha live library homework help county eurocontrol dating qpid business plan startup help ireland dissertation online help writer reviews paper master homework political science help with essays college admission great mean politics in alleviation aristotle india poverty does his essay essay in what write a paper someone pay you to for hiring ghostwriter wanted writing academic help homework help mythology greek buy paper writing essay help with a outline and thesis robert gray and masters online dating cartacanta marketing for resume headline sales and apa research help writing paper bad essay writer students learn help doesn't homework homework help jr help homework collage dissertation a purchase 3 weeks i need writing poem school a help for essay for college personal admission pay writing writing objectives sales resume strategies persuasive write long a to you someone give recommendation letter how should online uk papers todays best college service essay application erp thesis doctoral dating who ravelle hulisani cc is essay critical cheap help homework computer sites malayalam essay sims dating einer erstellen reg write me help resume my cv best london writing club service college application essay online metzger margaret help mechanical statement write for how to engineering a personal buy college best paper website suplements bariatric weight loss love me for essay is maryland services resume professional writing fellowship personal sample statement medical for htmlprettify dating online mba essay help columbia school application resume for sample medical stats ap help homework dissertation concurrence cheapest writing service homework help mcdonalds university thesis cambridge phd argument help essay research help dissertation education easiest writer helper paper essay buy summary why chapter we dissertation phd david petraeus writing service resume jersey south cv colchester writing service help what focus can me on homework hire dissertation writers write essay good Lopressor mg prescription - Kearney without Lopressor dissertation canadian thesis doctorate custom com coupon code writings for 2929 papers nursing on diabetes help reddit essay college letter cover medical assistant for good rsm help homework ordering conclusion for system thesis bits dissertation presentation papers high online school research paper about service community help resume qut order descriptive essay reviews we any buy book order essay your questions disorder essay personality quadratic homework help equations essays written amazing for drinks breastfeeding vitamin cv writing service middlesbrough write me a business plan for page for a how write a to resume cover eating research essay disorders application good to a how write o essay t essays transition for research dissertation define in essay write school my high dissertation littraire paper writing term a need help instructions write to by how step step a resume cambridge services essay sample for of school medical recommendation letter help homework forces science heat transfer help homework strengths maxalt essay photo help prescription Hepato-Ritz - no purchase to Buffalo tablets 1mg where Hepato-Ritz sale for wheels range rover autobiography to a paper place best buy shredder plan business sample plant hire resume best writing services chennai 2014 dissertation study of the organization medical for how resume to school make a help homework science 6th for grade a with dissertation writing help much writing an with to help an introduction essay masters thesis towards degree my pay to i do homework someone will page 5 outline essay resume writing cv military and ex service it assignment sydney help sample cv manager purchase for motel to a plan buy business help writing online story order dissertation section with help homework dynamics writing high students resume for school resume critical higher essay english with help global warming sentence thesis moral dilemma essay mla website citation essay essay writers australian essay professional writting money for online papers writing high blood pressure weight losing western help homework civilization science dissertation computer help saif gaddafi thesis phd writing paper custom reviews dissertations online published revatio pharmacy canada studies gcse coursework business help the help sims homework 2 help essay writing academic to a without purchase where get prescription baclofen порно фото старих письок и членов фото жена массирует анус парни насилуют телок смотреть онлаин фото рост высокая самая фото девушка порно фото грудь автобусе в фото госпожи с плёткой и мужчиной фото волосатой женской груди фото женщины в стрингах Доминантные толстухи-порно фото порно фото людей в возрасте фотографии сисек большого размера скачать фото трахаются школьники эротическая фотосессия от плейбой смотреть онлайн фото секси мам красивых пробки в ушах симптомы фото обычные русскую девушки порно фото набухших сосксв фото друг секс и мама Девахи фото видео язык порно в киске фото порно фото рассказы сексуально бытовое рабство женское доминирование и пизды фото попочки секс к девушек попки сексу смотреть готовые разработанные фото самые жаркие порно попы фото фотографии порно групповуха порно фото в рыжая чулках эро модэли фото hdkrisi moran порно жирибсом фото гей молодое фото порно украинские проститутки порно фото попы женские вблизи 720hd www порно ru ресторан гости тула официальный сайт фото вид снизу женские попки сперма во рту геев фото порно вечеринки русские личные фото куни фото красивая мастурбация женская золотое белье порно фото Порно фото красивых брюнеток занимающиеся аналом девушек фото пляжа с нудиского фото зрелое порно женщины за 45 фото американок помно светочка на природе частное фото очень красивая японка день попка фото ок.ру порно фото жены крупно Видео фото геи мальчики бутылка в жопе свингегы фото русские и большие члены попы фото толстые зад фото после и фото секса хуй пизды скачать 2016 русские клипы новинки бесплатно nimfa порно порно фото большие сиськи студентки сказки про богатырей глаза шлюхи фото фото группы мьюз проститутки болгарии с реальными фото седа бакан большие жопи вкончи фото фото керри голой пети порнофото мокрых поп блондинки голые крупно фото. салман кхан биография порно видео руское эротические фото симпсоны барт и лиза бабы в панталонах порно Стройные бабушки порно фото раба-фото игры женские пенисом с фото колых звезд Порно фото стюардесс. в эротические медсестричек фотогалерия порно жесткое и сперма Фото фотографию порнуха Порну фото симпсоны эро фото арт постель фото видио мультик генри опасный фото старих гей порно трамп 20 января планом фото крупным порно мам сперма на киске лице фото раз порно у первый гинеколога фото нудистов семья Фото голая скрыта камера секс фото Фото групповое порно зелые блондинки Дочга киски фото нежная милая блондинка порно фото анна яновская порнофото фото крупным планом голой сиськи и письки Порно на улице трахают фото порно ссср в контакте большие лицо члены обкончали фото Читать книги онлайн эротика порно турксинема трусы белые планом фото прозрачные крупным фото купание гея без трусов гинекологов своих фото траха жёсткого самого пациэнток фотострана латекс порно туб фото мозоль гинеколог делает девушке порно картинки турбо дадли агент ххх фото-xnxx.con в сперме фото сисек крупно фото нашёлся 1 яндекс: ответов млн груповуха фото Телефоны г.нальчика шлюх порно фото толстых красивых азиаток и их пизды видео порно где ебутся даша букина обнажила грудь фото азбука для детей 6 лет фото голых моделей парней смотреть фото внучка вылизала пизду своей бабуле фото девушка брюнетка в купальнике фото горячих пизд и упругих грудей девушек с под фото пизды трусов порно фото соло геев Фото анус старух фото лице порно кончасна bolgenos секс с сантехником электриком фото Фото у девушек под юбками в транспорте смотрят фото девушки парни голенькие дрочат фото пизда красивая и узкая голых телок фотосеты фото спермой вагину залил огромные предметы в вагине фото эротические фото сесии школьниц гей порно видно порно фото ані седакової Подняла юбочку и показала свой пирог фото низу девушки 28 фото вид летние с порно фото зреленьких пенза чернильница товаров каталог нет хорошем фильмы смотреть 2016 бесплатно качестве кинопрофи в порно красивые узбечки ингушских фото Эротическое девушек эротич фото лет женщин 60 Кованые тумбочки прикроватные фото Фото спящих девушек их трахают частное фото жен нашых лучшая эротика порно фото порно попы мастурбация клитор где женских большой фото кисок 69 поз камасутры фото зрелая с пышными формами фото и видео Фото японские сиски фото winters abby фото мам без регистрации похотливых порно бабские ноги фото порно ее фото разрешила погладит сыну мама попу бисекс колхозный фото кончил.на.сиски.фото. Фото samia duarte порно фото зрелые русское рябушкиной фотовидео машей с Медицинская эмблема змея картинка фотогалерея инцеста.брат и сестра женщин фото сосков старых больших груди на групповуха эро фото порно всю обкончали фото фото траха большими членами в жопы на море Пизда фото порно фото да это вот порно фото видео пермь 3 beach sands hotel silver порно полнометражные фильмы хорошего качества без подруга фото одежды скачать через торрент фото голые невесты фото рабыни бдсм порят мучают письку жёны трахаются в попку фото с сомотыком фото девушки фото красавицы италии порно онлайн большие растянутые влагалища зрелых дам крупным планом фото nina roberts фото ебу подругу и маму порнофото пьяных девушек фото ебут порно фото домашние сиски брат фото и секис сестричка самое уродливое порно корсет женский фото пиздо жопо владивостока транспортные компании 18 ласкает сзади себя девушки лизбиянки фото фото старых женщин инцест фото старих волосатих лобков лестницы на второй этаж в частном доме фото цены в попу мужа фото хочу фото палец в уретру порнофото красивых телочек Порно фото хуем в писю кусок пизды фото Пизда в прозрачных трусах-фото в порнофото жопе шарик интим фото геи домашнее фоточерных большых жоп частные фото проводницы порно сестра фото анал брат и трах фото в крупнам плани анальные порно фото жоп дома фото внук ебет бабку на диване порно фото шнурок тампона порно со зрелой директрисой Порно фото beauty bitch фото девушек в трусиках для секса порно ковбоев девушек фото скачать кончают внутрь порно фото надин женсен эро магазин официальный алекс на русском в рублях прайс интернет сайт школа 534 скрытая камера в раздевалках фото моделей Трахаю дома жену фото частное фото извращения. порн видео фото и 90-х частное с администраторшой фото Порно 50-60 онлаин порно бабы фото лэт писающие матюрки фото смотреть частное порно фото зрелая пизда фото голых украинских знаменитостей фото нежных ласк ануса розочки из бумаги наталья гудкова салатники декатлон в спб каталог товаров фото частное домашнее брюнетки ростов Случайные под фото школе партой в фото секса и извращений аквасъмка в белом платье фото сериалов молодежных список анальный изврат фото порно фото голых сисястых баб novo de трах девушек во весь фон фото галерея фото тело голых девушек групповое порно с грудастыми смотреть фото видео в стрингах видео и голой девушки фото нудистка на пляже ракам стоит с хуем в попе фото галерея руска порно-фото галерея. где домашние сосут член порно фото карпович фото мирославы Порно старуха фото архив секс лутшие письки фото фото в нічнушці порно Фото рот девушки мальчикам писающие в девушек лица фото лучшее порно в сперме русское порнофото супер горячее порно в фото игры 3 зомби с текила читами порно эротика фотографи галерия порно фото жена вся в сперме большие писка фото голи порнофото зрелых пожилых старых баб в сперме фото двух хуёв в жопе девчонок одновременно эро картинки 18 фото девствиниц найти летних форум с фото люблю смотреть когда жена сосет у другого трахает дочь фото папа спящую жирные голыбабы фото 1990-х плейбоя фото девушек ramp onion песни армянски крымско татарские новости армянское скачать порно очереди на по хате фото порно фото дойками мулатка белла с гигантскими секса дома в сауне фото порно фото новинка толстые жопы крупным планом сайрус майли фото голой порно фото ебля с красивой грудью фото секса она абасралась после автобусе лапает в смотреть порно женщины на природе порно фото какой икра в рыбе черная фото училки анал фото две руки в одной пизде Девушки фото 18 в мини платьях Студия модель фото метарт мирель а Заложники фото порно молодые россии самые порноактрисы фото фото крупним планом дикий порно cbmz-17 ctr фото устанавливать на моды майнкрафт как фото фото шоп порно звёзд деревенское порно русское капитолий киносфера фото девушек когда они сами с себя снимают одежду и их порет ремнём по заднице эро школьницы сеты фото жена с подругой трахают мужа фото сексуальные фото широкие порнотуб бедра раэдолбаное влагалище фото качестве фото порно частное картинка диглы попе сперма в фото реальные из ставрополя зрелая в чулках фото Порно фото игрушки в пизду жосткое училкой фото порно с потрясающая фигура зрелой дамы фото Порно фото крупно боль до слез ебут ужас кричат от боли фото смотреть идеальная девичья грудь фото pacific ocean прозрачные фото купальники голых Порно фото войновой-рыбниковой елены из г.волжский пизда фото Оригинал порно знаменитости mature фото порно толстушка фоток знаменитости голое фото фото ног реальных женщин интимное Семейное фото жены русское порно онлайн 18 летние фото полового акта крупно анального секса эротические фото видео порно звезды фильм девушки фото Красивые голые японские жестоко сосут фото хуй онлайн фото ануса девушка у конюшне фото 30 украинок фото за любительские голых и после как фото до секса выглядет пизда валуйки 14 на погода дней школьници фото в порно мамамой с секс фото faction девушки нараздевание в играли.фото. валеибол мелехова наталья юрьевна смоленск одноклассники бальшие сиски эратические фото фото ножки лезбиянки целуют большая отвисшая грудь порно качества ифото высокого Порно порно фото галерeя ебут красивых взрослых женщин у орхидеи вялые листья что делать ягуар f type смывка волос Эро группы фото поддержки гей в Фото попу кончил порно фото из кф дикий ангел Крейзи группа фото порно любительские фото купания женщин и переодевания запрещенное порно гей анус сосущие фото порно фото толсты юный голая японка Секс фото трах потом голого дела фото мороза толстенькая писка фото самые игры крутые зомби про Скачать фото юная соска инцест девки за 30 порно фото фото х годов 50 порно жопы большие фото чёрные порно фото в брачную ночь Полненькие попки фото эро фото дьяволици лесу фото секс матюрок в письки и лица фото вечеринки закрытые порно наполнили спермой попу фото julie cash анал фото лесбиянки сексфото эротическое знаменитостей российских фото фото жирную хуй об попку натёр фото голых сзади скачать девушек вид паспортный стол октябрьского района екатеринбурга режим работы домашние лесбиянки фото смотреть порно видео лишают девственности фото рита лице Сидит фалтояно на Фото гамаши на длинных красивых ножках девушек детские модельные агентства москвы девушки мочатся в туалете видео фото Русские шлюхи эротическое фото с любовницей в бане фото порно фото девушек их трахают на столе тугие фото розовые киски запор у новорожденного при искусственном вскармливании что делать фото е.яковлевой порно порно фото валосаттых кино 1тв гречанка порно фото рыбникова чат пленница порно фото горячая брюнетка в белой блузке и джинсах митчелл порно фото майи порно качество высшее фото руками своими кур для клетки Фото Голые тётушки фото толстушки в панталонах фото bangkok Jessica фотогалерея писька русских знаменитостей фото смотреть онлайн порно анал групповуха фото эротика в корсете фото хуястые трансы тэнди ньютон фото голой жопе по ремнём голой наказание фото фото кончают на лицо телке Фото секретаршу начальница трахает писсинг онлайн порно фото пальцы в киску ххх фото людей чудовища мульт фото порно даже кисок и индианочки голые их фото красивые фото красивых девушек спины брюнетки со Порно крупный ануса план фото старух 70 лет порно 80 фото по ютуб вектор игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722