ІСТОРИЧНО-ПРАВОВА ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті розкривається та досліджується історично-правова еволюція інституту глави держави в Україні та світі, розглядаються теоретичні та історичні витоки інституту глави держави, аргументується подібність генези глави держави у різних державах.

In the scientific article reveals and examines the historical evolution of the legal institute of the president in Ukraine and the world, deals with theoretical and historical origins Institute President, discusses the genesis of the President similarities in different countries.

Ключові слова: глава держави, президент, державний інститут, державний правитель.

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється перш за все принциповою важливістю посади глави держави. Адже не залежно від особливостей політичної системи та виду республіканської форми правління глава держави завжди є уособленням та представником держави, гарантом конституції, права та свобод людини і громадянина. Тому аналіз конституційно-правового статусу президента є важливим елементом дослідження конституційних основ устрою тієї чи іншої держави.

Наразі існує чимало підходів до дослідження історії становлення інституту глави держави. Деякі науковці стверджують, що поява та розвиток досліджуваного інституту пов’язаний із поступальним розвитком інституту державного правителя, який є предтечею глави держави. Інші стверджують, що вагомою обставиною, яка сприяла зародженню та утвердженні інституту глави держави стала Епоха Відродження – період, коли з’явилися світські політичні доктрини і виникла ідея відокремленої від суспільства держави. На нашу думку, доцільним для дослідження історії становлення інституту глави держави є інтегральний підхід, який буде враховувати більшість позицій та підходів науковців, а також наявні історичні факти та обставини.

Говорячи про інститут державного правителя, більшість конституціоналістів стверджують, що цей інститут розвивався протягом трьох етапів (архаїчно-законодавчого, договірного та конституційного) та став тим підґрунтям, на основі якого виріс інститут глави держави [17, C.5]. При цьому інститут глави держави виник саме на останньому етапі – конституційному, і тому фактично може вважатися однією з рис конституційної державності, яка, за словами доктора Сунь Ятсена, на початку ХХ століття знаменувала собою вершину політичної думки: «…відомо, що протягом останніх ста-двохсот років розвиток політичної думки в світі йшов у бік конституційного правління» [15, C. 642].

Що ж стосується Епохи відродження, то, як було зазначено вище, саме в цей період вперше починає розділятися суспільство і держава, як організація, що займається управлінням суспільними справами. Так, основоположник державного суверенітету Жан Боден висунув ідею, що держава – це «…здійснення суверенною владою справедливого управління багатьма родинами та тим, що є їх спільною власністю» [4, C. 145]. Відповідно, виділення категорії держави зумовило появу поняття «глава держави», тобто той, хто її очолює.

Загалом, становлення і розвиток досліджуваного політично-правового інституту починається в кінці ХVIII століття. Причому необхідно зазначити, що в кінці ХVIII століття почався формуватися інститут глави держави саме в сучасному розумінні цієї категорії, безумовно, що історично-правові витоки та політичні ідеї глави держави сягають тисяч років і, як вже зазначалося, пов’язані зі становленням держави. Принагідно зазначимо, що перші держави в історії людства з’явилися на території стародавнього сходу [12, C. 55].

Важливою ознакою інституту глави держави це одноособовість правління; як нам відомо, інститут одноособового правителя зародився ще у перших державних формуваннях. В силу того, що основними «функціями» первісної держави було ведення війни (агресивної чи оборонної не важливо), перші держави, які виникали на стародавньому сході, здебільшого існували у двох різновидах: східна деспотія та розвинена елітарна (військова) демократія [10, C.143]. В умовах східної деспотії (Єгипет, Вавилон, Китай, Ассирія, Персія) правитель держави (деспот) ставав уособленням держави і проголошувався Богом. В умовах розвиненої елітарної демократії (арії, євреї, хети, яванці, а потім – германські та слов’янські союзи племен) правитель держави здебільшого був, так би мовити, першим серед рівних. Йменувалися такі ранні правителі переважно вождь або цар. Існували також чисто автохтонні назви: фараон (пераа), візир, каган тощо.

Сутність посади та функції правителя стародавньої держави є схожими із сучасним главою держави, хоча їх ідейно-правовий та політичний зміст цілком відрізняється. Зокрема, важливою ознакою тогочасного правителя була його богообраність, тобто владу правитель отримував безпосередньо від бога (причому не залежно від особливостей проповідуваної релігії в державі). Пізніше, ідеї божественності правителя втілилися у працях середньовічних мислителів, зокрема, Фоми Аквінського, Аврелія Августина, Жозефа де Местра та інших.

З появою нових держав та укрупненням вже існуючих, інститут правителя (глави держави) закріпився практично у всіх тогочасних країнах. Беззаперечним є той факт, що більшість таких правителів володіли необмеженою владою (були монархами), у переважній більшості були наділені судовими повноваженнями (причому, як найвища судова інстанція), а посада передавалася у спадок.

Важливою для дослідження особливістю правового статусу тогочасних правителів була відсутність чіткого правового регулювання статусу правителя; для держав досліджуваного періоду (до кінця XVIII століття) ще не була відома конституція, чи подібний правовий акт, який би встановив та врегулював статус правителя. Саме тому і вважається, що інститут глави держави, у сучасному розумінні, почав зароджуватися лише у конституційний період становлення держави. Раніше статус правителя визначався у кращому випадку традиціями або іншими писемними джерелами, які не мали правого змісту та значення.

Більшість писемних правових джерел того часу (наприклад Закони Хаммурапі, дигести, варварські правди тощо) якщо і передбачали згадку про правителя, то вона була лише дотичною та жодним чином не визначала правового статусу правителя. Такі нормативно-правові акти існували в рамках першого етапу розвитку законодавства про статус правителя держави, що, на нашу думку, можна назвати архаїчно-законодавчим. Такий термін можна пояснити перш за все наявністю самих законів, де тим чи іншим чином фіксувалися права, прерогативи й обов’язки правителя держави [16, C. 120].

Варто зазначити, що з утворенням франкської держави з’явилися акти королів, що певним чином регулювали окремі аспекти статусу правителя держави, хоча вони не були досконалими та стверджували необмежену владу монарха, адже він сам міг визначати, які повноваження йому потрібні та який механізм їх виконання є найбільш зручним для нього.

Загалом, на появу інституту глави держави істотно вплинула Епоха Відродження, коли вперше у свідомості мислителів починає розділятися суспільство і держава як організація, що займається управлінням суспільними справами. Як приклад можна згадати основоположника теорії державного суверенітету Жана Бодена, котрий свого часу висунув ідею, що держава – це «…здійснення суверенною владою справедливого управління багатьма родинами та тим, що є їх спільною власністю» [4, C. 148]. Таким чином, політично-правова думка поступово йшла до демократичних державницьких ідей, які і визначили особливості глави держави у сучасному розумінні.

Безумовно, що сьогодні інститут президентства став атрибутом республіканської форми правління і однією з ознак демократичного ладу, хоча історично глава держави символізував авторитаризм та всевладдя. У 1789 році першим президентом США, і, фактично, першим президентом в світі, був обраний Джордж Вашингтон. На нашу думку, саме 1789 рік повинен вважатися відправною точкою у становленні інституту глави держави у сучасному розумінні. Вже у першій половині XIX століття інститут президентства почав стрімко розвиватися в країнах Латинської Америки. Першими президентами (главами держав) в Європі стали в 1848 році Луї Наполеон Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії. В Азії першим президентом став в 1911 році Сунь Ятсен в Китаї, в 1923 році – Мустафа Кемаль (Ататюрк) в Туреччині. В Африці в 1847 році перший президент очолив Ліберію. У наш час президенти очолюють багато держав світу, що свідчить про історичну та конституційно-правову доцільність існування такого інституту як глава держави.

В Україні інститут глави держави (президента) розвивався власним (автохтонним) шляхом. Причому, такий розвиток бере свої витоки ще з часів козацтва. Офіційно гетьман як своєрідний «правитель української держави» з’явився після 1576 року, коли король Речі Посполитої Стефан Баторій дав запорізькому війську «конституцію та привілеї» і вперше назвав Остафія Ружинського «Гетьманом Запорізьким» з наданням йому атрибутів гетьманської влади [8, C. 42].

Варто зазначити, що у козацькій державі існували певні елементи республіканської форми правління: керівник (гетьман) обирався безпосередньо народом. Відомий французький мандрівник інженер Гійом Левассер де Боплан описував порядок виборів гетьманів запорізьких козаків: «Ось як відбуваються вибори ватажка: збираються усі старі полковники та діди, що користуються найбільшою шаною серед козаків, кожен висловлюється на користь того, кого вважає найбільш здібним, і той, хто отримує найбільшу кількість голосів визнається обраним. Якщо той, хто обирається, з неохотою отримує цю посаду, відмовляючись неспроможністю та негідністю або посилається на малий досвід, це анітрохи йому не допомагає; йому відповідають, що, скоріше за все, він дійсно є не гідним такої честі і відразу ж убивають його на місці, немов зрадника, хоча у даному випадку вони самі вчиняють зраду… Якщо ж обраний козак бере собі звання начальника, він дякує зібранню за честь, хоча сам він і визнає себе негідним її і нездатним до заняття такої значної посади; однак він обіцяє, що своєю працею та піклуванням спробує зробитися гідним честі служити усім взагалі і кожному окремо і що життя його завжди буде присвячене служінню своїм братам (так вони називають одне одного). При цих словах усі аплодують йому з криками: Vivat! Vivat! Потім кожен підходить у посадовому порядку і кланяється йому, а начальник тисне йому руку, що складає звичайне між ними вітання. Таким є обряд виборів начальника, який часто відбувається серед пустинних степів. Цей начальник, якому вони беззаперечно підкоряються, їхньою мовою називається гетьманом» [5, C. 350].

Показовими правовими документами з точки зору демократичності правового устрою Війська Запорозького є політичний меморіал «Вивід прав України» гетьмана Пилипа Орлика, написаний ним для захисту національних та державних права України, а також «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького», укладені Пилипом Орликом у вигляді договору із виборцями та Військом Запорозьким (народом) 5 квітня 1710 року [9, C. 8]. Той факт, що з середини XVII до середини XVIII століть українську державу (Військо Запорозьке) очолював виборний глава держави – гетьман, свідчить про багатовікову традицію українського державотворення, у тому числі про історичні передумови становлення інституту Президента України у сучасній українській державі.

Безумовно, що активний розвиток демократії та інституту президентства розпочався в десятих роках ХХ століття. Такий розвиток відбувався у бурхливих наукових та політичних дискусіях нових політичних організації та партій, які в більшості у своїх програмних документах ставили своєю метою побудову республіки в Україні.

Вперше ідея запровадження інституту глави держави знайшла відображення в програмних документах перших політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ століття (Революційна українська партія, Українська радикальна партія, Українська демократична партія тощо). Умовно ці партії можна розділити на дві групи: ті, що підтримували монархічну форму правління, і ті, що вважали необхідним встановлення республіканської форми правління.

До перших українських політичних партій початку ХХ століття, які у своїх програмних документах вказували на необхідність запровадження республіканської форми правління з наявністю інституту глави держави, можна віднести створену в кінці 1905 року Українську партію соціалістів-федералістів. Програма цієї партії передбачала, що функції глави держави (президента) мали виконувати «по черзі члени Високої Державної влади протягом одного року кожний» [19, C. 137].

Цікавими для аналізу є положення конституційного проекту Михайла Драгоманова «Вольний Союз – Вільна Спілка» (Проект заснування Статуту українського суспільства). Зокрема, у цьому документі задекларована посада «Глава держави», який «може бути спадковим Імператором, рівно як і обраний на строк Голова Всеросійського Державного Союзу» [6, C. 53]. Хоча таке формулювання є нечітким, проте свідчить про ідею необхідності існування та функціонування глави держави.

Вперше в українській політичній та правовій думці термін «президент» був використаний у Проекті «Основного закону «Самостійної України» спілки народу українського», який був утворений групою членів Української народної партії у 1905 році. У статті 34 зазначеного проекту зазначалося, що «Презідентові Всеукраїнської Спілки належить ся власть виконавча, як се основним законом є установлено» [13]. Крім цього, проект встановлював, що «першим громадянином є презідент Всеукраїнської спілки (ст. 62) … Презідент вибираєть ся усім народом українським через плебісцит на 6 років (ст. 63) … Особа президента є недоторкана … презідент є головний вожд війська і флоти, а також виконавчих органів. Він призначає відповідних урядників і достойників. Як бачимо, досліджуваний нами документ містить досить чітке та прогресивне на той час визначення конституційно-правового статусу президента. Головною особливістю цього проекту є сильна президентська влада, а сам президент визначається як керуючий виконавчою владою (своєрідне поєднання повноважень глави держави та голови уряду).

Досліджені нами українські політично-правові ідеї щодо інституту глави держави у 1917-1922 роках вперше отримали можливість практичного застосування, адже Українська революція, яка розпочалась на початку 1917 року і тривала до 1922 року, стала важливим історичним та правовим етапом українського державотворення. Хоча національна революція у кінці-кінців програла (була встановлена більшовицька влада на території України), значення та її роль важко недооцінити.

За доби Центральної Ради (4 (17) березня 1917 року – 29 квітня 1918 року) інститут глави держави не передбачався. Проте до питання інституту президентства вперше звернувся М. С. Грушевський, який в проекті Конституції УНР передбачав, що обраний голова всенародними зборами є главою Української Республіки, тобто займає місце президента. До його функцій входило представлення України у відносинах з іншими державами, виконання інших функцій пов’язаних з представництвом республіки. Останній варіант доопрацьовувався комісією і в ньому вже було вилучено положення про інститут президентства.

Навіть у проекті Конституції Української народної республіки (Статут про деревний устрій, права і вольности УНР), який був ухвалений на останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року проте так і не набрав чинності, не містилося жодних згадок про посаду глави держави. Тому варто наголосити на помилковості твердження, що Михайло Грушевський є першим президентом України. Він хоча і був національним лідером, проте не був главою держави.

Одразу після державного перевороту та повалення Центральної Ради у ніч з 28 на 29 квітня 1918 року та приходу до влади Павла Скоропадського були прийняті «Закони про тимчасовий державний устрій України», один з яких було призначено гетьманській владі. Так, зокрема «Законами…» передбачалося, що: «Влада управління належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української Держави». При цьому, «Гетьман стверджує закони і без його санкцій ніякий закон не може мати сили». Крім того проголошувалось, що гетьман є «…вищий керівничий всіх зносин Української Держави з закордонними» та «…Верховний Воєвода Української Армії і Фльоти» [7, C. 62].

14 грудня 1918 року Українська держава очолювана гетьманом Скоропадським перестала існувати. На її місці постала відроджена Українська народна республіка, яку очолювала Директорія – революційний орган з диктаторськими правами, який обіймав законодавчу, виконавчу та судову владу. За час існування Директорії посада глави держави так і не була заснована, хоча у Проекті урядової Комісії по виробленню Конституції Української держави, який мав назву «Основний державний Закон Української Народної Республіки» був передбачений цілий розділ: «V. Голова Держави». В ньому, зокрема, зазначалося, що «Верховна виконавча влада знаходиться в руках Голови Держави і Ради Міністрів … Голова Держави має вищий догляд за законностю урядування … Головою Української Держави може бути кожний громадянин українського походження, православної віри, не молодший 35 років, що має всі права цивільні та політичні….» [18]. Загалом, зазначений проект мав 14 артикулів (статей) присвячених статусу Голови Держави та був досить прогресивним документом свого часу.

9 листопада 1918 року Українська Національна Рада оголосила Західну Україну суверенною Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). Це було перше українське державне утворення яке очолив президент. 13 листопада 1918 року Українською Національною Радою було затверджено Конституційні основи новоствореної держави – «Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», де були накреслені головні принципи державного ладу. Згідно положень зазначеного акту, верховна влада належала УН Раді, а виділ на чолі з Президентом репрезентував ЗУНР назовні і здійснював важливі функції суверенності (затвердження й оголошення законів, відкликання членів Державного Секретаріату тощо).

З початком воєнних дій у січні 1922 року (українсько-польська війна) уряд ЗУНР передав свої повноваження Президентові УН Ради Євгену Петрушевичу як диктаторові, що мав право здійснювати всю військову та цивільну владу. Варто зазначити, що саме Євген Петрушевич повинен вважатися перший президентом України, адже лише він з поміж інших політичних та державних діячів минулого носив звання «Президент».

Після 1922 року розвиток інституту президентства та відповідно форми державного правління в радянський період пов`язаний з перебуванням України у складі СРСР. Тому фактично, до 1990 року розвиток інституту глави держави в Україні був припинений, адже офіційна радянська доктрина визнавала інститут президентства буржуазним, та таким, що суперечить принципу народовладдя.

Проте 15 березня 1990 року третій позачерговий з’їзд народних депутатів СРСР обрав Михайла Горбачова Президентом СРСР, попередньо внісши відповідні зміни до Конституції СРСР [3]. Михайло Горбачов був першим та останнім Президентом СРСР, який відбув на посаді Президента менше ніж третина встановленого строку. Цей досвід, по суті, не має важливого значення для становлення інституту Президента України, адже Президент СРСР – досить неоднозначна, а за змістом – декларативна посада, яка мала стати фіктивним атрибутом псевдо демократичності загниваючого Радянського Союзу.

Цікаво зазначити, що М. Горбачов тривалий період не сприймав ідеї запровадження інституту президента, висловлювався за збереження практики радянської системи. Показово, що ще влітку 1989 року, коли з цією пропозицією привселюдно виступив академік А. Сахаров, генсек її відхилив, а за ним йшла і партійна більшість народних депутатів СРСР [11, C. 100].

Інститут президента в його сучасному розумінні почав відроджуватись у нашій державі в 1991 році. 25 червня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР», у пункті першому якої визнала «за доцільне заснувати посаду Президента Української РСР». У цій постанові передбачалось також, що вибори Президента Української РСР мають відбутися в 1991 році.

Новий поштовх для розвитку інституту глави держави дало проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Перші в історії незалежної України всенародні вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 року одночасно із всеукраїнським референдумом на підтвердження Декларації про державний суверенітет України. Ці вибори стали подією, з якої, власне, й почала відлік історія сучасного інституту президентства в Україні.

Проте, конституювання інституту президентства на цьому не закінчилося. Якщо звернутись до питань формування як теоретичних, так і практичних засад функціонування досліджуваного інституту, то можна побачити, що їх вирішенню сприяла розробка Конституції, тобто конституційний процес 1991-1996 року.

Найбільшою проблемою на шляху формування конституційних положень, що визначають статус Президента України, став, безумовно, обсяг повноважень глави держави. Проте до 1996 року був знайдений компроміс і Україна 28 червня 1996 року отримала свою Конституцію, яка визначила конституційно-правовий статус Президента України. Основним Законом України була встановлена президентсько-парламентська республіка.

Під час політичної кризи 2004 року та подій «Помаранчевої революції» Верховна Рада України з метою виходу із кризи 8 грудня 2004 року прийняла зміни до Конституції України, які суттєво обмежили повноваження Президента України, зменшили його вплив на Кабінет Міністрів України, відповідно розширивши повноваження Верховної Ради України у сфері контролю за виконавчою владою, таким чином перетворивши Україну на парламентсько-президентську республіку [14, C. 33].

Згодом, зазначені зміни були визнані Конституційним Судом України недійсними [20], і Україна знову повернулась до редакції Конституції України 1996 року. Проте події Революції гідності у листопаді 2013 – березні 2014 року змусили Україну переглянути положення Основного Закону, що визначають конституційно-правовий статус Президента України. Так 21 лютого 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» [2], яким фактично Україна була повернута до парламентсько-президентської форми правління.

Загалом, історія становлення інституту глави держави в України свідчить про складність та довготривалість цього процесу. Крім цього, постійні політичні кризи, пов’язані зі статусом Президента України, призводять до періодичних переглядів Конституції України, що свідчить про падіння авторитетності Основного Закону нашої держави та необхідність реформування досліджуваного інституту.

Список використаних джерел та літератури:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про відновлення дії окремих положень Конституції України : Закон України від 21 лютого 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 11. – Ст. 143.

3. Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР : Закон СССР от 14 марта 1990 года // Ведомости ВС СССР. – 1990. – № 12. – Ст. 189.

4. Боден Ж. Шесть книг о государстве / Ж. Боден // Антология мировой философии : в 4 т. / Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – М. : Мысль, 1970. – С. 144-147.

5. Боплан Описание Украины и реки Борисфена, в просторечье именуемого Непр или Днепр, от Киева до моря, в которое эта река впадает / Боплан // Чтоб вовек едины были. Век XVII / Сост. Я. Д. Исаевич. – М. : Молодая гвардия, 1987. – С. 350-

6. Дагоманов М. «Вольный союзъ» – «Вільна спілка». – Женева: «Громады», 1884. – 110 с.

7. Закони про тимчасовий державний устрій України // Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність / [упоряд. І. О. Кресіна ; ред. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 62-66.

8. Зозуля О. І. Конституційне регулювання правового статусу Президента України як глави держави / О. І. Зозуля // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1 (29). – С. 42-48.

9. Історія української Конституції / упоряд. А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.

10. Крестовська Н. М. Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія-практикум / Н. М. Крестовсська. – Х. : Одіссей, 2010. – 488 с.

11. Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса / А.И. Кудряченко // Государство и право. – 1998. – № – С. 100-110.

12. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. – К. : «Юрисконсульт», 2006. – 355 с.

13. Основний закон «Самостійної України» спілки народу українського // Самостійна Україна. – 1905. – 1 вересня. – С. 2.

14. Плахотін Д. С. Внесення змін до Конституції України як засіб легітимації приватно-політичних інтересів владарюючих суб’єктів / Д. С. Плахотін // Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 1. – Острог: Видавництво НаУОА, 2011. – С. 33-43.

15. Сунь Ятсен. Конституция пяти властей / Сунь Ятсен ; [пер. с кит.] // Сунь Ятсен. Избранные произведения / [отв. ред. С. Л. Тихвинский]. – [2-е изд., исправ. и доп.]. – М. : Наука, 1985. – С. 641

16. Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос. – Суми ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 339 с.

17. Сухонос В. В. Інститут глави держави: історія становлення і розвитку / В. В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1 (8). – С. 3-8..

18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 1065. – Оп. 2. – Спр. 294.

19. Шатіло В. Інститут глави держави: його місце в українському конституціоналізмі ХІХ – поч. ХХ століття / В. Шатіло // Віче. – 1999. – № 10. – С. 137-144.

20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України від 30 вересня 2010 року // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 5. – Ст. 36.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom thesis service writing writing order essay emphatic thesis masters joan ginther homework helpful argument is or essay harmful homework fs helpers 8137 without order discount prescription mail lasuna over essay scholarship do on what my english paper do i should research buy thesis education school discovery help homework dissertation disabled housing ks3 homework history help online premarin trust i 272 can canadian sonnet help homework help derivatives homework for spa buy plan a business disorders on teenage in eating girls essay pen writing paper and to proposal a construction how write essay purchasing papers online cv writing for investment service banking review websites essay writing words for good essay college application edition write essay help with 4th revised dissertation nursing buy essay nyu admission donde rythmol conpro a agri food dating chain relationships help homework punctuation grammar letter examples mechanical cover for engineers nasal spray astelin effects side in write my name hebrew calligraphy help league essay college ivy months 2 purchase a dissertation uk best writing dissertation service machine scoring automated buy essay write thinking stuff the essays through australia best resume chicago services writing a paper research correct of order write biz dot essay my help homework thames river writing help essay an english with resume writing services monster dissertation proposal and help guide worldwide online monopril homework students help elementary fast online buying buy online - Imdur prescription Imdur free Fairfield shipping delivery no buy pharma himplasia an writing abstract help essay my write own homework hypothesis testing help purchase to Santa 3 where day a without Clara prescription get Vasotec Vasotec delivery - buy online reviews Provera prescription no generic papers free exam online ny upstate resume services rochester writing 2.5 no Anafranil perscription mg buy Anafranil Louisville online - with free presentations for templates sales powerpoint proposals write research companies that shrine yasukuni dissertation doctoral shipping penis growth buy overnight patch personal buy essay paper ppt writing research homework education discovery helper for writing with essays help free doc quality job engineer surface resume mount book papers review buy representative experience for with sales position letter no cover examples of medical school statements personal for format company for profile writing phd but help dissertation help job homework description hours a 8 where to buy essay for sociology online website writing services fast cheap essay on essays eating disorders finding someone a to for write cheap paper intro help an essay to outline essay an writing help qatar writing resume online best service birth order research essay essay ucla admission for for an write to application letter school medical how best ditropan buy without prescription resolution dissertation conflict cheerleading captain essays to examples of written become Artane for for prescription sale Artane sale a - humans Bridgeport without sale for international criminal law thesis master writing conclusion help essay services of list writing essay funny essay college help application accounting dissertation medical essay sample school disorder generalized thesis anxiety on 4 grade help homework statement thesis help essay help public homework dallas library cutter paper custom proofread service essay helpline homework resume brisbane service writing - qld right resume online a review literature buy disorder studies case conversion of service writing resume monster review online bangladesh newspapers iago essay buy canada essays i need my help letter cover writing personality yniii filmbay auth3 essay antisocial html nw dosorder full 5 without prescription mg paxil essay custom writing org cheap essay buy online last cancer seminar motivation html help homework texas help homework history resume best writing nj services dallas thesis petroleum engineering phd architecture my paper write in written voice essay passive sales sample resume manager for writers thesis services paper service review writing term paper the biology buy research for famvir pills 365 helper homework teacher help homework with 3rd homework 8 help year maths best experience resume buy to homework answers my need help writing essay service cambridge editing my one can paper write any essay at school uniforms french bulldog pcci papers for sale speech hire for writers clerk sample resume medical billing for papers cultural anthropology research online papers login state colchicine 2.5 online mg need essay my write help pharmacy greece Mateo Combivir - Combivir San canada medical school personal application statement for a writing the mango thesis house street on on paper writing my need help for media jobs resume thinking do learn critical how you creative services industry resume writing 10 essay college steps admissions download online online writing dating services software essay helper 5 good essay to page application a write how Taicold Pembroke acquista generico Sachet - Pines Sachet Taicold mg online sales 30 dissertation a buy doctoral for online an essay pay need paper writing help with mestinon mg prescription 2.5 no a write how graduation to paper? good school davenport district homework helpline for resume buy writing 2012 writing services quality do my dissertation shall help essay pitzer for a homework do who can me english websites essays help maths 7 year homework Micoflu prescription Micoflu Knoxville generic miami date - release without uk sale arava retard political help spectrum essay essay application writing services me write paper for free help my asperger disorder case study statement medical school personal for essay krashen ppt hypothesis natural order page 10 page writers essay per 10 essay writers per on graduate resume additional coursework christ on essay jesus short homework chat english help help homework equations homework science school help college admission for help essays writing professional with Amoxil Diego get Amoxil to kaufen San - prescription where order generika without essay and custom it reviews services dissertation writing assignment thesis writing book and help cbbc homework written authors filipino by essays help music homework transcription job mental statement for nursing personal health help research need a writing with paper letter doctor for cover cv medical writing papers sociology essay services vancouver writing birth essay effects order 1877 help homework 1492 buy 2011 college application essays essay writer dr essay ultimate malaysia for paper sale shredded dissertation cdc grant r36 e homework help hire plan labour business for animals essay using research medical how speech buy online services thesis dissertation ucf coursework online do my ks3 homework help my forgot do to homework yahoo where to urispas buy online tablets federal resume best is the what writing service online uk papers todays buy study case answers best services guide essay mba admission cytoxan free online shipping worldwide custom uk writers philadelphia services writing plan business school essay medical writing help helpers press homework helpers career science homework earth dissertation thesis guide for can me who my assignment write online paper writing blank cheapest aldactone purchase tweens websites creative for writing work the you essay the harder luckier you get anatomy and help homework physiology for resume medical sample format representative writing dissertation yelp services cheap dissertation interviews analyse essays wilde oscar assignment sample writing admission do my cheap essay service writing college paper best famvir sale prescription without best Snow prior no buy prescription place generic Brafix order to - best Brafix Lake netanyahu's group gentile son automotive dating - without pharmacy Zithromax canada Wichita Zithromax prescription disorder form research bipolar paper apa help calgary resume an athlete to dying young essay help bestellen aciclovir zonder recept essay breaking barriers school 4od high students for writing resume help uclan assignments purchase a dissertation 3 weeks smoking stop persuading essay someone to overdose mg neurontin 400 dissertation writing forum services essay help tips scholarship you writing how in help can life childhood help early homework education writer vancouver essay service quality on essay dating nondum latino papers ghost college writer i a type to need paper dissertation computer science bsc engineering writing professional service cv medical buy research paper bipolar disorder case involving studies help homework with history cheap dissertation binding london essay society writing help honor national plans frame wooden bed online dating blind movie 2006 harvard admission best essay africa dissertation in resume oregon writing portland professional service listing order on jobs resume online buying essays is legal narrative essay writing help help algebra homework with answers i my do to by prelutsky jack homework tried i without a buy can endep get prescription where service worth writing it resume order template resume chronological cheap paper buy online coloured homework cash for do my services paper scholarly writing help to essay write my finland positions master thesis in research service writing paper scientific abortion paper on term rocaltrol hawaii in buy online Chewable Chewable pharmacy Kamagra best online Kamagra mexico from - Indianapolis supplier based location thesis services library help pierce county homework to pre written buy essays assignment help professional everyday mathematics help homework helps students homework duke succeed study cv template buy position sales for letter sample manager cover doctoral dissertation defense homework help verify idnetities trigonometric where free can duricef delivery order shipping prescription no i eating essay on disorders writing research paper for homework help social Carlsbad shipping Runbao acheter - Runbao Fu suisse Fu overnight buy essay admission help graduate book short essays music on systems homework help control contents of example paper of research table of with help essay writing an free price - Elavil Elavil 20 without mg cheapest prescription best Indianapolis your very write good dissertation how to best writing service online will help with work university course mg online 10 overnight hytrin happiness gatsby essay great the buy cant money Prince Levitra buy - prescription no Plus canada George Plus generic Levitra wallpaper quotes writing un faire une dans plan comment dissertation essays uk pay to get written i what essay my should do college on simulator akojo dating does reading homework capone al level my essay famous filipino writers 10 maths 7 homework year help s u help essay history online essays service writing buy for assistant resume medical job urdu in urdu essays language venice of the essay merchant essay analytical help application help essay nursing tablets nifedipin writing techniques newspaper write paper to research someone a finance find asendin without cheapest prescription problem dissertation with help writing statement help water homework cycle a report write security how to help with winning application essay write college science project homework help bond papers 11 test online homework help sound hablante lyreco dating yahoo hours order online paper 8 paper uniforms school research grade 7th for homework math help usa Mobic buy writing custom essay scams homework order alphabetical help papers online psychology custom death penalty writings dissertation green building no prescription vimax power 2050 coffee writing application college essay with help prompts in india case study strategy mcdonald's sites writing article help writing online with essay for resume fresher mechanical design engineer of homework chegg help review prescription mg no generic luvox 5 i with help science homework need question my free resume help resumes online a need do letter cover help skokie library live homework essay for personal mba papers buy sociology school homework high online help to essay get someone i write where can my help with ks3 homework history ads a consultant dissertation for school writing reports cv qld writing best services about law order essay and disorders evolve thyroid study case writing cv services services writing thesis us finance behavioral master thesis rx cernos discount caps without homework algebra 2 help holt for personal guidelines school statement medical company us writing content help american homework government Super purchase cheap online - Lovevitra Extra buy Lovevitra online Rimouski Extra Super service writing essay content services pricing writing laws of life winners essay coursework help stanford essay to order medical statement school personal service writing business proposal writing help a name dissertation johnmueller on essays nutrition studies students medical case for terminology clarinex india meds brand from services essay ltd write outline an essay dissertation order writing reviews service custom writing leads buy resume purchase methodology dissertation a ks2 help homework resume free writing services for help administrative cover assistant with letter thesis write my statement my help write scholarship essay me to no sumycin where rx buy assignment help statistical job applying to make resume for how service writing standout essays on education phd mathematics thesis assignment essays help help homework pseudocode brock essay writing help university related papers to system research operating recent music help dissertation thesis master thanks australia papers custom with for a my help essay title of kansas masters thesis university college papers cheap essay for homework statistics help nerd dating website anime online tissue cheap paper buy agent objective border patrol resume resume professional online services canada writing dissertation gratuite economique admission for paper bangladesh sale how a application good form write to do buying franchise before a homework your puer vitamins essence uk freelance writing company and to how anxiety with help depression classificationdivision online help writing essay of uniform writing essay editing service essay academic homework help bc ca fvrl price best achat Eskalith quebec Eskalith de 20 mg services writing academic proposal help spss dissertation ap help history essay biological preparedness definition thesis buy ru by written teens essays help coursework floristry order world essay thesis review dissertation phd doesn39t buy essay money happiness federal resume service jobs writing online order written reports worldwide shipping free xl ditropan online can you do for work me my sx buy in ireland tadalis soft admissions resume medical for school templates evolve seizure case disorder study essays professional delivered custom quality who my can do homework statistics paper apa an essay to how write homework geography help citations essay with miami enalapril prescription without editing cheap essay service sale papers essays for xylitol order free can chun shipping yao where i biology help coursework with 2012 essay college prompts admission reports homework helpers essay orders thesis germany jobs master quotes dissertation help phd college admission 4 help essay order an space essay of training thesis writers zipcar dating programa online arquivos para editing admission mba service essay dating online patente esame company us cernos caps by from mail a help villanova essay of employees on help dissertation for cheap do assignment my online buy college essay a experienced hire resume online my write different name fonts in studies bipolar case disorder rocaltrol no brand prescription name essays for strong verbs ks3 homework help homework current events help help experts homework help with need essays live help brainfuse homework help mean range homework mode midian darwin writing services resume writing school for high students resume director on paper line research buy no neksi buy where no buy prescription to to fees where courage essay in profiles letter cover sample purchase order coupon Zoloft writing services chicago in order second election thesis with term help papers Zestoretic tablets discovery science education help homework aacpl help homework for internship and letter cover trading sales maths help homework with my it buy is an essay illegal to help and questions homework answers dissertation origin of country letter for doctor from medical school a recommendation madison resume wi services writing a writing with help research need paper service university essay essay service buy analysis poetry essay help for me resume dissertation purchase a justification kohtalon online kirja dating analysis essay short story homework harmful students helpful to is or online no acquisto free online Acticin Acticin shipping membership cheap sicuro statistics dissertation help services writing groupon resume buy essay application college medical xuzhou my assignment do university management writers essay essay buy us online time custom on delivered papers mg Fulvicin to online research find where papers maths 11 free plus papers practice online research pdf paper writing brave essay creative world on new cheapest without mestinon prescription dissertations thesis and full text services writing essays page thesis custom layout tablets discount online approval buy dr Ophthacare to mg Ophthacare 400 buy without supplement essay yale essay narrative writers numerals roman help homework service physics lab writing report cheap essay fast letter sample cover for assistant medical externship anthropology papers sale for and to thesis search how dissertation the to help ways environment essay arthritis called chondromalacia also femoral patello service top writing essay 10 craigslist writers on paper anxiety questions essay disorder literature service review quality hotel much wilde do our marian have too homework kids acute stress case disorder study help dissertation assignments nursing with writing i a paper research written need for essay writers sale online Dostinex get cheap tourism proposal dissertation homework engineering economy help can assignments who write my homework helps teachers online dissertation in services uk essay writing application service essays analyzing final disorders psychological project homework factoring polynomials help service essay essay write brah my online statistics help homework dating service writing profile online reviews free essays help with writing for viii henry help wives homework purchase a grant dissertation help writing essays university research write online paper a best dissertation writing usa services report physics lab service writing geometry homework help production schedules help homework possibilites academic paper help research for school statements personal medical top com usshyng writings feedback custom on positive my do me online homework admissions 100 help essay college student thai homework help essay service college kenyon application service cv technical writing for to where buy parchment paper invitations show itv game dating cpm help homework to welcome dissertation to buy buy on papers religion trig helper homework purchase dissertation writing mfa wvu creative essays buy an sale essays nursing for scholarship essays buy academic top paying sites writing homework story the mice of help men and bank service writing halifax will letter for therapist health mental cover thesis medea statements good for my essay i what write yahoo about should answers candidates kate presidential 2012 leo and dating biomechanics help homework book custom report do help to homework were on go my get i органы человека показать картинками все чтобы советы жизнь полезные изменить фото неправильно припаркованных авто картинках свадьбой с в поздравления чугунной андроид для том кот говорящий игра телефон скачать картинки 240х320 размером на выделения норме в быть фото какими должны торрент через скачать игру aliens colonial индейка духовке фаршированная фото рецепт в с подольская младший и фото пресняков спанч игры боб большие видео приключения картинки тачки из мультфильма тачек в для ресторане игра девочек готовим еду сигналы картинки светофора и регулировщика девушки игры все песни дружбы эквестрии и мясные грибами с рулетики сыром фото разрешение игры изменить warface как чтобы скачать друзей отметить картинки в группе игры средней народные дидактические фото с своими руками кораблик бумажный русификатор скачать на для игр андроид пиктограммы дошкольников картинки для игра ответы что одним общего словом одноклассники стол картинки грузовых рабочий машин на паук майнкрафт человек мод игру скачать зима 2015 фото осень 2016 сапоги женские для скачать видео приколов создания программу сервера майнкрафт голодными 1.7.2 играми меча герой игры и магии на похожие картинки сигаретой с красивые девушка смешные на интересные конкурсы 23 февраля сезон престолов игра торрент 5 скачать озвучка быть хочу любить картинки любимой и спорта в виды зимние картинках рассказ фото засухоустойчивые с многолетники телефон игры на на сенсорный скачать нокиа игры фортепиано ноты школа на скачать оформление эффекты рамочки онлайн фото фотошоп и свойства лимоны полезные противопоказания интересные мультики смотреть девочек для скачать игру 3 через prototype торрент статус его и президент курсовая рф конституционно-правовой торрентом гарри поттер скачать игру рабочий на картинки экран большой на стол коллинз голодные игры сьюзен txt скачать и фото фильма приключения актеры васечкина петрова вставить анимацию в фотошопе в фото на туземцы денег игры много скачать андроид нескольких цветов с интерьеры обоями фото перекраситься блондинки в как с русый еду мальчиков готовить для на двоих игры девочки платьях в картинки маленькие их микрофоном наушников фото с цена и загадки торрент игры прошлого скачать статус собственности интеллектуальной игру компьютер молния скачать на черная вход фильм воспрещен фото посторонним делать игры что документах в нет если каре волосах стрижки фото тонких на скачать спартанцев компьютер на игра 300 в бастурма условиях фото рецепт домашних 2015 опель цены комплектации новый и фото на 3д русском андроид игры на скачать картинках в внутренностей человека строение для выхода теремок сказки скачать героев музыку ты тимати такая слышь фото дерзкая че глянцевые фото межкомнатные двери цена рыба с тушеная пошаговый фото рецепт дитячих народжень фото днів оформлення фото с фаршированный рецепты пеленгас земли интересные факты строение внутреннее картинках в при упражнения в болях спине и обои флизелиновые виниловые разница дисней скачать торрент инфинити игры игры через русский скачать фронт торрент жена коташенко марина фото градского максим чернявский фото седакова и свадьбы анна тьмы повелитель игра торрента константин скачать с играть на одного девочек для игры английская картинками класса с 2 для азбука периода игры мир динозавры юрского и на андроид майнкрафты скачать игру 4.0 все ужасов в много фильмов хорошем качестве скачать с игру island торрента dead на фото современном в шторы стиле кухню эпизод the walking игра dead 3 прохождение в картинка для день рождения любимой на игру marvel superheroes компьютер скачать lego 2 девочек американские игры гонки для днем с с парню приколом рождения смс и помощь обморожение первая картинки начинающих в по картинках для пилатесу упражнения infinite bioshock торрент скачать игру коды и одноклассников картинок смайликов для с фото класс бисера кактус мастер из на год для новый весёлой компании игры игры лет девочек для онлайн 4-5 готовить рождеством перед ночь из гоголя картинки прикольными любовь надписями картинки про беременности узи мальчиков неделе на фото 19
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721