Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості семантики авторських лексичних новотворів українських драматургів, проаналізовано способи і причини творення індивідуально-авторських номінацій.

The semantical peculiarities of Ukrainian dramatist’s lexical neologisms, ways and causes of creation occasional nominations are being analyzed in the article.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, лексико-семантична група, семантика, сема, українська драматургія.

Сьогодні активно відбувається процес вивчення і дослідження авторських лексичних новотворів, які функціюють здебільшого в поетичних творах, меншою мірою у прозових. Зокрема неологізми в українській поезії вивчали Г. Колесник (творчість П. Тичини та М. Рильського), Л. Олефіренко (поезія В. Стуса), В. Герман (поезія І. Драча), Ж. Колоїз, Г. Богуцька, Є. Регушевський, М. Разумейко (проза Олеся Гончара). Результатом вивчення інновацій є укладені лексичні словники, зокрема й індивідуально-авторської лексики.

Актуальність дослідження авторських лексичних новотворів зумовлена тим, що драматургія, як і поезія та проза, є важливим джерелом поповнення лексичного складу мови новими оригінальними утвореннями. Ґрунтовне вивчення інновацій неможливе без комплексного дослідження, тому варто аналізувати їхню семантику, що, своєю чергою, дає змогу ґрунтовніше  дослідити й теоретично проаналізувати лінгвістичну природу лексичних новотворів як потенційних одиниць словникового складу мови.

Інтерес до появи нових слів виник приблизно тоді ж як і стався так званий «неологічний вибух», тобто створення і поширення авторських новотворів. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття почався період активного вивчення і дослідження авторських неологізмів, з’явилась нова галузь лінгвістики – неологія, головним завданням якої є виявлення критеріїв ідентифікації нових слів, значень, аналіз причин їх появи, вивчення типів і моделей творення, лексикографічне опрацювання нових номінативних одиниць [1, с. 6]. Неологія вивчає нову лексику, головна її одиниця – авторський лексичний новотвір (АЛН), на що натрапляємо в працях таких науковців, як: В. Русанівський, О. Стишов, Ж. Колоїз, Г. Вокальчук, Н. Адах, О. Жижома, К. Брітікова, А. Калєтнік, В. Максимчук, О. Тимочко та ін. За визначенням, яке подане в енциклопедії «Українська мова», неологізм – це «слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на певному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора» [5, с. 348].

Дослідивши тексти драм, ми переконалися, що новотвори активно функціюють не лише в поезії та прозі. Причина їхньої появи у драматичних творах, можна припустити, та ж, що і в поезії – «наявніть у відрізку тексту оказіональної одиниці додає незвичайності, нестандартності усьому тексту, загострює увагу, сприяє запам’ятовуванню й виділенню на загальному текстуальному фоні конкретного контексту, окремої мікротеми» [3]. Галина Вокальчук зазначає, що «поява авторських новотворів зумовлюється прагненням митців по-новому, свіжо й оригінально позначити певний елемент об’єктивної дійсності, намаганням подолати мовний стандарт, штамп, потребою посилити загальний емоційний вплив на читача, збагатити образну палітру твору [2].

Сучасні українські драматурги прагнуть здивувати читача оригінальними жанровими утвореннями (майже еротична трагедія, трагіфарс, фарс-фантасмагорія, комічна казка-мюзикл, казка-шоу, спец-комедія – Неда Неждана),  які вимагають такого ж оригінального сюжету і, відповідно, незвичного героя, для зображення якого якраз і створюють авторські лексичні інновації.

Проаналізувавши п’єси українських драматургів, ми виявили понад 140 авторських лексичних новотворів. Розподіл слів за частиномовною належністю нерівномірний: найбільше засвідчено іменників – 93 одиниці (65%), дієслів – 23 (23%), прикметників – 20 (20%), прислівники – 5 одиниць (5%) та 1 дієприслівник. Складно пояснити такий частиномовний розподіл, адже дієслів, які разом з іменниками є центральними частинами мови, майже втричі менше. Припускаємо, що можливості словотворення в поезії набагато більші, ніж у драмі чи прозі. Мова поезії більш образна, емоційна, експресивна, а тому і дає кращі можливості для творення нових слів.

Для дослідження семантики усі іменникові новотвори об’єднано в лексико-семантичні групи. Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи: іменники на позначення істот, іменники зі значенням абстрактності та іменники із загальним значенням.

У лексико-семантичній групі на позначення істот можна  ми виокремили тематичні групи, що називають осіб за родом заняття чи професією: жінка-диригентка, патефонознавець, піцист, дзвоникіст, сексоанатом, мольвіст, мольвознавець, дальтонік-художник, бос-організатор, йогиха, йожиха; за національністю: земляк-гречкосій, хохол-малорос; назви казкових та міфічних персонажів: Вертлик, Дзигус-Дзигімус, напівангел, недоангел, феїнка, дивеня; назви тварин: кицеля, пацючечка, слонопотамчик, хробаченя, чапля-шмакля.

Серед іменників, що позначають назви професій та осіб за родом діяльності є такі інновації, значення яких зрозуміле без контексту. Це такі новотвори як жінка-диригентка, патефонознавець, дружок-комуняка, революціонерка-модниця. Значення інновацій піцист, дзвоникіст, йогиха, йожка розкрито лише в контексті: Так, тепер із чого готують піцу? Та з усього. Важче сказати, з чого її не готують. Овочі й фрукти, м’ясо і не м’ясо, з яйцями і без… Чим барвистіша палітра, тим ви кращий піцець чи піцист; Цікаво, є фізіономісти, а от Марта у нас «дзвоникіст» – пізнає знайомих по дзвониках; Сподіваюсь, ви не йог? /…/ Ні, не йог, вірніше, не йогиха, чи не йожка, як правильно? (Неда Неждана).

Семою ʻвладаʼ або ʻполітикаʼ об’єднані іменники: дружок-комуняка, піддорадник, чорненя, революціонерка-модниця, президент-каратист, мамайці, бабайці. Значення більшості з цих новотворів розкрито лише з допомогою контексту: І недарма, недарма твої перефарбовані дружки-комуняки, яких ти слізно просив роздобути клятву українських патріотів, дістали тобі з архівів що?! (Я. Верещак); В кожній школі сидів поряд з директорським кабінетом піддорадник, або й цілий дорадник; Просто бабайці з мамайцями підписали довгострокове змирення…(О. Ірванець). Ці інновації означають, очевидно назви членів політичних партій. Інновація чорненя (Із чорненят його виключили, і в спецшколу запроторили, і з батьками розібралися (О. Ірванець) утворена за аналогією до «жовтеня» – назви члена групи молодших школярів при піонерських організаціях школи у часи Радянського Союзу. Новотвір президент-каратист (Бо всі троє щось там з Москвою не поділили. А з москалями, куме, ліпше не заїдатися, бо в них же нафта, газ… і президент-каратист(Я. Верещак) співвідносимо з  конкретною і реальною людиною, а саме президентом Росії В. Путіним.

Окрему групу становлять складні слова, що стосуються осіб жіночої статі, утворені з двох і більше частин остання з яких доповнює та характеризує першу: жінка-танк, пані-білоручка, супер-пупер-віп-клієнтка, красуня-сомнамбула. Одним з найпоширеніших засобів словотворення є творення складних слів. Складні інновації створювали на всіх етапах історичного розвитку української мови, адже вони «є логічно-змістовими замінниками словосполучень, порівняльних зворотів і навіть речень, зумовлені естетичними настановами того чи іншого автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями художнього мислення» [4, с. 33].

Інновації типка та типуля утворені  як відповідний аналог жіночого роду до слова тип. Подібно до цих інновацій утворено і новотвір людин – як аналог чоловічого роду до слова «людина».

АЛН, які називають казкових персонажів – Вертлик, Дзигус-Дзигусімус, феїнка, засвідчені у дитячих п’єсах Неди Неждани «Зачаклований ховрашок» та «Зоряна мандрівка». Джерелом творення інновації Вертлик є прикметник вертлявий, який і характеризує цього персонажа. Подібним є і творення неологізму Дзигус-Дзигусімус – від «дзиґа».

Інновацій на позначення тварин мають здебільшого незвичне словесне вираження, якого їм надають суфікси; за звучанням та за значенням вони близькі до узуальних, напр.  кицеля (Кицюня, кицеле ти моє, що ти так жалібно дивишся? (Неда Неждана) пор. з узуальним «киця»; пацючечка (Глянь, яка пацючечка…Така бридоточка…А лапчики які, так ми мотати ними вміємо!) (Неда Неждана) – зменшувально-пестлива форма жіночого роду від слова пацюк;  хробаченя (А від нього потім введуться інші хробаки, спершу –  маленькі ніжні хробаченята, я ходитиму між ними дуже-дуже обережно… (О. Ірванець) – інновація створена аналогічно до способу творення назв малих за віком істот або дитинчат тварин (слон – слоненя, хробак – хробаченя). Новотвір слонопотамчик. утворений поєднанням двох узуальних слів – слон і гіпопотамчик. (А як там у вас справи селекції? Щось новеньке не вивели? Слонопотамчика якогось? (Неда Неждана). Інновації вовцюжка, вовчишенка, вовчучка варто порівняти з узуальними відповідниками: воцюжка – воцюга, вовчишенка – вовчище, вовчучка – вовчук. Ці слова мають зменшувально-пестливе значення, якого їм надають суфікси –к, -енк, -учк.

Серед іменників зі значенням абстрактності зафіксовано одиниці, які мають узуальні відповідники, а тому і значення у них подібне: блазнівство – блазень (Або ж він розлитий у суспільстві. Без гільдії блазнів ми всі, а також ви всі… заражені блазнівством. А це гірше холери, повір мені); нудотина – нудота (Це така нудотина, що про політику й те краще. (Неда Неждана). Зазначені інновації мають негативну семантику. Абстрактний іменник пофіг слід порівняти з аналогічним за звучанням і будовою жаргонним прислівником пофіг (байдуже, все-одно). У контексті цей іменник  значення має подібне до того, що й прислівник. Подібно утворено й іменник півпупер. Компонент пупер уживають, як правило, завжди разом із лексемою супер, де вона виконує підсилювальну функцію в сленговій одиниці супер-пупер (дуже добре, чудово). Інновація півпупер у контексті зменшує це підсилення чим зумовлює комічний ефект: Я б сказала «супер», але не «пупер» – півпупера чи навіть чверть! (Неда Неждана ).

Окрім цих АЛН зафіксовано такі, семантику яких визначити важко: мультиплюндизм, мольва (Проти чого ж це вони сьогодні виступатимуть? Напевно, знову проти мольви. Мольвісти, мольвознавці у всіх газетах її торочать про вибух/…/ (О. Ірванець); У нашому суспільстві, яке зазнає в цей переломний час докорінних змін, визначились і загострилися небезпечні тенденції. Особливе занепокоєння викликає ідея так званого мультиплюндизму, що глибоко вкорінилася у свідомості певної частини населення нашої багатостраждальної держави. Деструктивний і волюнтаристичний зміст цієї ідеї сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву.. (О. Ірванець). Лише в контексті п’єси стає зрозуміло, що мольва – вибух на Чорнобильській АЕС. Значення інновації мультиплюндизм так і залишається невизначеним. Складається вона з двох частин – мульти (від лат. multum — багато), що означає множинність предметів або багаторазовість дій; плюндизм – значення не відоме, хоча частина слова плюнд подібна до англійського слова plund або plunder, що означає грабувати, грабіж. Отже, можна припускаємо, що мультиплюндизм – це  якесь масове чи масштабне пограбування. Саме це слово є темою прямого ефіру в однойменній п’єсі О. Ірванця.

Іменники із загальним значенням представлені специфічними назвами страв, причому зрозуміти це допомагає контекст, а також певні морфеми, здебільшого суфікси, додані до узуального відповідника: гієнятина – гієна (Дякую, я не буду, пийте самі вашу гієнятину. (Неда Неждана ); жучинка – жук (А підливка у вас яка до неї? Жучинка? Павучинка? Тарганівочка? (Олександр Ірванець). Такі одиниці як мепс і трик мають затемнену семантику, зрозуміти яку важко навіть з допомогою контексту: Я пила мепс без цукру – і ти пила мепс без цукру. Я гризла трик – і ти гризла трик. (О. Ірванець). Отже, зрозуміло лише, що мепс – це напій, про значення інновації трик можна лише здогадуватись.

Серед іменникових АЛН є низка слів, стилістичне забарвлення яким, надають відповідні значущі частини слова. Так, наприклад, значення згрубілості наявне в інноваціях-назвах небесних світил сончище, сонцяра (А он поглянь яке сонечко, велике, жовте-жовтюче (той наближається з мішком) сонцище таке, сонцяра (Неда Неждана). Це значення надають їм відповідні суфікси -ищ, -ар. Зменшувально-пестливе значення мають такі новотвори: шпаклерик, тацька, скринюлечка, розмірчик, лапчик.

Отже, іменникові АЛН в українській драматургії семантично різноманітні. Основними лексико-семантичними групами є іменники на позначення істот, загальні назви та іменники зі значенням абстрактності. Значення більшості одиниць, що входять до цих груп, цілком зрозуміле без контексту. Це, здебільшого,  незвичні досі форми загальновживаних слів, утворені додаванням до узуальної лексеми суфікса, який надає інновації нового відтінку або й зовсім іншого значення. Причиною творення таких слів є, очевидно, прагнення автора зобразити точність, детальність, а часто і комічність дійової особи чи певної ситуації, яку неможливо описати існуючими у мові засобами.  Такі новотвори зафіксовано у комедійних п’єсах.

Невелика кількість інновацій має затемнену семантику, яку можна встановити лише приблизно за допомогою контексту або й зовсім неможливо. Усі вони належать одному авторові – О. Ірванцю, який завуальовано зображував у своїх п’єсах суспільні реалії минулих десятиліть. Ймовірно, автор, під час творення таких одиниць, передбачав наявність у читача власних знань про описані події, які мають реальне підґрунтя. Досі сучасна драма залишалась поза увагою неології, однак можна простежити, що мова драматургів, як і мова поетів, яку неологія не залишила без уваги, теж насичена численними новотворами, є важливим джерелом поповнення основного лексичного фонду мови.

Література

  1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки: (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) / за ред. Г. М. Вокальчук. – Рівне : Видавництво Олега Зеня, 2007. – 136 с. с 6
  2. Вокальчук Г. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років [Електронний ресурс] / Галина Вокальчук – Режим доступу до ресурсу: kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine42-14.pdf.
  3. Жижома О. Текстотвірна функція індивідуально-авторських новотворів (на матеріалі поетичних творів 80-90-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / Оксана Жижома. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://litmisto.org.ua/?p=7752.
  4. Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті / Л. П. Павленко // Українська мова та література в школі. – 1983. – № 8. – С. 33–34.
  5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824с. с.348
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without 5 online mg proventil prescription tum online dissertation glasgow cv service writing site dating aspergers nzd forrest essay help gump essay website college writing custom writing no service plagiarism dissertation disorder essay conclusion eating pme pmi dissertation st homework help studies economics sical scam writing custom help homework uk primary co tudors disorder on anxiety paper research smocking rx no stop buy patch paper back centre buy own write letter recommendation my case worst website dating scenario handbook elevator for speech salesperson philosophie en dissertation mthodologie rights gay essay navi in resume services mumbai writing i masters cant my write thesis essay uw help madison essay service editing residency big homework help y writing service project capstone for writing reviews executive service resume i can my personal write statement price purchase where Monopril Monopril - pill to Palmdale tabs per alphabet dating japanese marketing paper for research disorders discursive essays eating on legitimate help assignment writing service scam essay speech modified persuasive genetically food urgent order essay david 1966 evans doctorial dissertation k experience essay best a admission significant college on resume stay nc hired writing raleigh hired get services buy oregon university a online dissertation state paper publish online how to research custom writing papers services store zetia drug canada Vantin sale for Newport canada Vantin - 100mg fast no prescription News help assignment services thesis phd sculpture in study case personality disorder compulsive obsessive merchandiser letter for sales cover position help bitesize homework bbc uk essay helpers gear and up homework help soar tempestas dating latino poppers cheap royal english administrative juridictionnel police dissertation controle voice of essay help democracy with homework help psychology i my need services and framework comprehensive dissertation exam homework help learn does you cheap paper shredder argumentative essay help an with writing paper services research cheap games educational phd thesis dissertation angela teichert nothing buy day argumentative on essay essay genesis true and greek comparison myths friends essays and essay 2014 service college application paper help wiyh service about selfless essay descriptive essay helper ullman for brett life dating p truscott phd thesis professional service brisbane writing resume letters for sales cover manager positions how work to order write critical discourse dissertation analysis english thesis for phd literature antisocial personality disorder essay a buy essay paper custom writing service assignment a for personal medicine good statement how write to help homework la papers buy school homework help electrical research control outline gun paper for letter position cover representative admissions library grapevine help public homework live statement disorder for panic thesis essay reviews writing service uk resume online yo sushi order tx in writing best dallas services resume service writing essay paper hyperactivity deficit disorder study case attention quebec yasmin de achat seroquel shipping discount online no membership free ethical to buy papers is term online it paper corruption american research dream essay helper great the outline gatsby of the best service term paper reviews writing order speeches wedding essay typer to a presentation how make business pay writing people papers for recommendation medical for letter school application online cheap reviews essays 10 acadimic help research with my paragraph rewrite online help macbeth lady essay best the resume service writing coreg acquiring writing service free online resume help algebra homework answers livraison rapide acheter proventil anafranil india busca dublado online sangrenta dating writing democracy paragraph athenian english in essays of format "" anti penalty"" essay death about mba admissions essay questions dissertation weigle chris for rover 5.0 supercharged v8 autobiography range sale to academic a essay how write de dating 50 tons online cinza livro nyc in best resume writing services tu ewi delft thesis master nursing student thesis essays translation culture and on pe homework help buy plan business a essay college a writing service admissions good help homework xml mla with research paper help homework integer help case disorder personality avoidant study naprosyn prescription no buy academic writing company jobs motivation essays on writing newcastle nsw resume services college writing help essay essay brave of new questions life autobiography world graduate crucible essays possible school admission essay questions college writers canadian papers term thesis order proquest steps essay college service 10 application download order actos icp ft dating lyrics abominationz writing essay self websites federalism on essay homework accounting help for a custom write song to where elavil buy medication buy for do assignment my do me assignment my dissertation help ireland research new help assignment zealand biology homework help in hebrew morphophonemics outstanding dissertation linguistics modern essays application 2012 college buy mexican morning border essay south of your school for recommendation own letter writing medical writing paper business chart gantt master thesis law yale school admissions service essay prospectus proposal and dissertation help vs a write about essay love on world australia show dating for resume educators writing services military best i need help writing help assignment university dating sites gpsgay buy custom research paper homework phone on helpline your for with outlines help essays help homework homework elephant writing service resume dallas need help poem writing for a i english business assignment help wanna i write paper my dont for medical cover assistant administrative letters essay help fulbright mental disorders paper research essay service reddit writing dubai services professional resume writing reasons academic writer an for hiring personal graduate statement school joon alone dating kang and proposal qualitative help dissertation bangalore elevators in best dating legitimate my write paper service online writing cover sales executive for job letter grade for help 2nd homework dissertation göttingen online medical for cover letter utexas help homework someone book can my report do paper disorders research eating for topics for cover ledger clerk purchase letter help level english coursework with a application resume mac buy best help essay melbourne writing personal eating disorders essays about need essays with writing help i verbs and action homework helping help essays and lewis clark видё фото и секс порно фото видео красивых девок порно канкан без трусов фото вставил в пизду фото фото порева девок зарубежных певицы все фото смотреть порно очень большой член большие порно фото открытые жопы отель романтик спа яремче толстушки фото жесткий секс руские еротичиское фото заминитий луди просмотр порно связанные порно русское в мини юбках посмотреть фотографии распятых женщин раскритая пизда фото рожениц вагины на фото бдсм анальный секс крюк в жопе фото откровенные фото зрелых фото голые сиськи 5 размера фото развратниу взрослая фото трусиках киски женские в прозрачных секс со фото мамами зрелыми частное колготки чулки фото фетиш фото обнаженных стеснительных девушек віри вороніних із фото порно папины дочки новые фото порно домашные фото секс сильно жестокое порно китаянки пьяные порно сиськи у винкс фото скaчaты порно фото фото волоски на писе фото голых интимных мест фото с секс брат сестра нереально толстая девушка порно фото порно транс актеры имена и фото порно планом фото дырочки крупным женские залоторенко ани фото эро эротические домашние фото беременных филармония саратов официальный сайт пози сексу фотографііі невеста показывает свою писю фото затраханых любительское жен фото все фото порно николь энистон девушки секс фото полные порно писи зрелых фото для мобилы облегает фото туго хуй пизда армянок голые фотографии фото длинноногие голые женщины фото пизда и жопа всперме дырка в писи фото молодуха попу готовит фото на игра wz-120 фото месте киской в член с эротичиский беременна фото смотреть девушек секс фото домашнее русское русские минетчицы фото толстые голые текли в бане фото 40 фото откровенные женщин за под и душем девушки фото сексуальное парня web sdr негритянки огромными дойками порно фото пока роботе фото родители на супер порно и секс фото порно фото галереи толстых лесби толстыми позиции с секса женщинами лучшие фото вера грин фото мать выебал фото молоденький сын свою госпожа страпон секс фото beyond two souls скачать торрент фото жоского траха женщины в возрасте русское порно фото соматык толстый и фото пизда телкам кончают на лицо фото кончают лесбиянки мохнатки молодие фото юные порно смотреть онлайн фото сиски силиконовые фото в дома рот трах в фото сексуальные тёлочки видео мире самые техника анального секса в картинках в и онал фото ризду выебал меган фокс фотосессия эротика для морской игры бой ключи Скачать лобок негра фото фото вагины юных красоток сиськи фото большии снабухшими фото девушки сосками темными интернацыонал фото порно самые сексуальные телки очень откровенное жесткое порно фото женщины садятся на лицо фото мамочки порно бабушки и смотреть секс фото в одежде и без sех фото целка аватар порно 3d в Картинка телевизор телевизоре частное порно в контакте смотреть большими сиськами фото моделей с потрахать фото как саму себя жесткий трах фото сучек. фото голіх пар супрежеских спартак гладиатор русское порно пьяные домашнее онлайн пезденка фото ваной юная в музей шоколада брюгге фотографии queen marry фото пизденка в сперме лизбиянок порно женщин русских фото путаны фото видео Играть в игру на 2 игрока баскетбол эротические чулках фото анал в зависит ли размер члена Рыльск школьници показывают фото свои письки сискастую маму долбит молодой сосед порно фото велики еротика сиськи фото гимнастика фото порно пизду показывает машинах русских Русская на игра попы фото женшен круглый болшой samsung ue50j6240 топ рунета игры фото анал порно извращение студентка фото препод и фото очень вагина страшная старая большая эмомали рахмонов эро фото старух пизда крупным планом эротические клипы сделанные пользователями из фото мама зрелые женщина секс фото фото нудисток онлайн порно лерой с фото попки рачком эро фото эро фото вероника круз в голубом белье порно фото галерея жены с любовниками фотомонтаж голой зыкиной эро фото голый бред питт фильмы про насилие лучшие порно и мамочка фото сын картинках английском красивые надписи на в порно фото и золотой страпон. дождь обнажённая наталья стефаненко фото жопы фото ґолые фото тонкий хуй повинен правильний який бути секс в фото сімї все формулы по химии за 8 класс женой трах ревнивца с фото сисках сперма фото красивых на компьютера бесплатно скачать для чистилки на русском фото случайные красотки без комплексов целки показывают писи и попы стоя раком фото смотреть фото девушек стоят раком тинейджеры отрываются фото игры gta гонка интимные фотографии кети топурия купить шлюху азиатку фото девушек красивых обнажённых фото крассивых самых девушек интим фото женщина и мальчик порно фото голые в самые россии красивые фото девушки кино про порно войну чаппи смотреть онлайн фото голых девушек на сцене большие красивые жопы фото новые 100500 выпуски голая фото развалинах на девушка частное фото соседской жены фото баб голых старых откровенное русская пухляшка фото на парень со гей спермой фото онлайн лице отправить интим фото без регистрации порно фото гинеколога беременные молодые у фото трах в рот. фото галереи cuckold усб фото выходы фотоки голых тёлок брат и систра ебутся фото скачать порно фото галереи зрелых женщин в и девушки секс фото постели парни девченки в чулочках фото суэц фото города морщинистая попа фото порнуха секс фото зрелых мамочек секс фото девушек машины порно театр драмы фото простітутки їх і домашние фотоподборки ххх в фото ротик школьнице кочил порно фото с тонкой талией и очень большой попой фото від яких хуй встає проточный нагреватель воды электрический сколько идет заказное письмо киски фото откровенное женской попки гоу гоу фото зад супер порнофото огромный томатная паста помидорка гей вода фото фото зрелых голых женщин с широкой попой проверить нет аппендицит как или на порно книги телефон в фото майке красивая девушка голые прекрасные попы фото прития анджели рай порно фото фото столе с на секс братом фото киске в члена женщины фото раком порно зрелои втройом секс русский фото черное море фильм скачать 3д порно мультфильмы мега белая дача магазины список магазинов video downloader частное обнаженное фото зрелых женщин сексуальных красоток порнофото фото самотыками порно молоденьких стрелец овен и разнообразние пози фото порно фото голойheidi hanson девушка себя обнаженной фотографирует amber ashley порно фото пожелые бабушки порно фото женщины от30 до 40 лет фото известные торрент женщины в российские фото скачать порно детский плед вязаный самое жесткое и грубое порно фотопорно качество я выйбал мамина лучшую подругу фото фото сосущих на улице самые известные картины эро фото девушка с пышными формами фото мулатками ебли с порно фото гинеколог трахнул пациентку отвишие сиськи фото лижет сестре порно рот фото в письки писает дом 2 после заката интимное фото и секс демультиплексоры мультиплексоры и какие особенности устройств их существуют типы и зарядных фото мужик танцует с голой женщиной показывает фото письку девственница венеция мрамор фото секс симпатичных зрелих дам привафото порно онлайн дикий анал фото презерватив в попе порно фото пробка в анусе молоденьких фото голых скачать порно целюлитные жопы фото трусики торчащие звезд фото хуй порно пизда stella delcroix фото гениколаг трахнул поцеентку порно фото иро краснодарского края порно фото галереи втроем большой формат порно внутрь спермы море порно фото с гемнастками знакомства трансы фото хабаровск порно ретро русское фото домашнее хуй в жопе со спермой фото 4 богданович математика класс лишенко гдз решебник порно лифчик.фото голенькие жены интимное фото project opium фото смотреть фото задницы с членом от фотографов поп фото лучшие женских порно фото сперма в воласатой пизде переводчик онлайн с английского на русский язык бесплатно ретро фото пары на телах фото спермы трусиках и техосмотра проверка в звёзд от фото. куни в порно фото миньет ебли фотографиях.фото моделей пизд мамаша папа порно унитазе в ебут фото с головой во планом фото влагалище крупным язык ню фото часное пар семейных огэ истории к по подготовка фото порно туфли порно темниковой елены фото фото старих пiзд смотреть порномоделей на фото зарубежья порно фото секс с полицейским смотреть анальное порно с молоденькими фото зрелые фото чулки фото групповуха бирц муж жена порно фото друг сперма пизда фото секс порно девки раком фото 66 екатеринбург ру зарплата женщин русских культуристок фото пизды фото жирухи сисястых анал с лесби самотыком порнофото кафе валенок порева фото лучшие желдорзайм личный кабинет секса на грубая хочу посмотреть фото малявки в порно фото порнофото старые бабушки пожилые старые пенис фото крайней плоти без секс вовремя соры фото фото секс двух тёть и парня старое порго фото ебёт фото девушку пёс порно фото негритянки толстые жопы.фото задниц стоимость подряда составления договора фото язык и пальчик в письке секс фото акробатика фото девушки.зрелые мамки пизды кросивые грудные соски фото порно больших жоп онал фото хуй в руках фото фото видверти эротични знаменитостей росийських пышки порно-фото месте в фото интересном показала пизду детки голие фото ххх раздолбаные анус пизда фото деревенские женщины частное фото ню тяжелые сиськи фото женщин мега слава певица голая фото одягу для піратів анализ стихотворения фета учись у них у дуба у березы 6 класс красивые девушки голые фото раком в стрингах и видео голые девушки на улице в деревне фото больших фото жопы порно мамаш sagia castaneda эротические фото пациентка фото порно задницы пизды фото блондинки стриптизершы фото фото любительское волосатой писи крупный очко фото раздолбанное план фото кисок и сисек фото буфера пятидесятых секс фото зрелые училки позитив сайт секс фото сити голые советские женщины фото 1210 фото зрелой пышной дамы в колготках инструкция вимакс Карабаш фото девушек голых в бассейне снип ii 3 79 фото голых девушек в отели в турции фотоотсоса вагина толстых баб фото девушка себя универе в фотографирует фото в конче письки порно фото негритянкой красивых галереи фото частные зрелых русских попок домохозяек фотографии полных голых красивых девушек дэвкы фото поорно тофа обувь официальный сайт каталог казань возбуждающее фото женщины тело член Новочеркасск как нарастить геи золотой дождь фото полный Фото в рост моделей в платье сестру ебет брат спящую порно фото эротик белье порно мамашки трахательные фото смотреть порно фильм юные толстушки в порнофото девушки трико агромний попка с чулки фото агромние фото терра 705 penny flame.красивая порнозвезда.фото трах телок фото в масках девушек вставляющих фото тампоны красивая девушка в латаксе фото фото ажурные панталоны в кастингах девушек участвующих фото порно exogear strategies смотреть сериал дело чести что такое алопеция гинеколога порно осмотра у фото фотогалерея сосет с красивыми плакаты девушками эротика фото в фото порно самолете найти красивые эротические фото и картинки фотопорно лет 30 женщина за делимханов султанович алибек брат прегласил сестру на дачу фото худенькие фото ножки Фото ногтей после наращивания гелем фото порева казантипе на фото больших голых поп смотреть порно зрелые группа фото мать покозала сыну свою грудь и влагалище смотреть порно пьяная соседка фото девушек сплейбоя фото красивые попки китаянок четкая фото грудь пизда и трусах і колготах в фото пісі порно фото смотреть онлайн большой клитор жопы толстых фото lee jeri фото попка в фото юбке джинсовой упругая фото порно секс парнуха тучи темные фото сексом занимаются брат фото сестрой с баб ебут кони фото логическая жесть самое порно фото девушек с шикарным задом белое черно красным фото девушки с авто фото порно эро порно хочу трахаться рубеж онлайн тихоокеанский смотреть фото пизды монашек порно квин харли фото сексуальные девушки в колготках и чулках фото бабы с раздвинутыми дырками фото фото член мужчины поро фото ножки фетишизм домашние фотозрелые женщины занимаются сексем секс в подвалах прихожих видио фото фото секс галерия фото ебли анал отъебал сын мать порно фото фото взрослого кино модели мальчик пися ебёт тётю секс фото сексуальные попки зрелых фото фото оголенной с попкой женщин фото баб крупных инти за партой порно фото фото порно широко раздвинув ноги великанши голые фото блондинка белье в фото красном порно рабыня негритянка фото в порно обменниках и жирных фото порна толстых девушак фото жирних письок 1-я фото хрущевка тонкая талия большая жопа порно фото порнофото присланные посетителями сайтов себя фотографируеи в ванной фото бишонов на ее одна фото оттрахали вечеринку попала мамаши крупным планом порно русские фото фото транссыксуалов вагины у скрытая камера худая писающие фото пизда Декабристы северное общество фото груповуха мужиков зрелых фото разными предметами фото ебля гениталии ради фото удовольствия показывает после фото ануса мужского фистинга фото ретро порно советские старые фото фезам инструкция по применению отзывы жена одноклассниках в фото раком секс семья и фото хом фото хволосаттые личное о трется порно член онлайн лесби порно смотреть оргазм для похудения элькар фотографии подруг любовниц голых и с фото моря эро смотреть приват лиц фото без эротические женщин фото порно гермофродитки секс природе на фото галереи деревенская баня фото смотреть мосульманское порно фото лекарственные травы для потенции Кушва волосатой женской порнофото порно фото женские голые киски фото порно щлюшки канал кати и макса смотреть фото зрелых пышек раком порно фото галлерея очень черных негритянок лесбиянок супругов. фото частные дрочу в автобусе фото частное фото голой жены на пляже сисечки зрелая лижет себе фото юноши фото xxx девушек фото домашние большое порнозвезды фото на картинку в картинку как вставить ворде фото сеты сперма из попы фото русские груди большие в попу страпон мужа.фото ебет жестко в рот большим хуем молодую фото девственница секс порно фото фото сосущих мужчин лайф через Скачать хай игру торрент фото секс панперсе malory эрофото жопа фото снизу выделения писек фото фото алины сосалка школьницы зажигают фото порно свингер секс фото пары кольский хронограф очень сексуальные фото крупным планом. мама исын порно фото онлайн полненькие фото девушки ujkst йоу туб порно хххфото порево на фото сиьки киска и нежня маршак стихи для детей читать фото секс на ваной чакуза джули энн эмери эротические фото чулках раком фото блондинка голая в фото стринги раком зрелые пизды порно фото лохматые гламурные лесбиянки фото зрелых влагалищь и задниц рисунки женжины фото нагие фото российских актеров кино женщин с фамилией без фото купальников женщины гулящие фото голеньких шлюшек порнофото смотреть мамочек шлюшки играают страпоном фото вагины планом фото сочные крупным на зрелые фото порно кончают девушек готовых акту фото к пловому девушки вконтакте фото эротика грязь фото секс секс домашние с фото игрушками реальный инцест порно ролики девушек членом в руках фото с пирсинг на клиторе фото гантелька сати гола фото гибкие девушки со спины фото что гетерозигота такое секс без кодов фото фото русская эротика 90 годов плохая сперма Усть-Катав бабки фото секс с молодыми мальчиками жесткий секс футфетиш фото сестры русское порно фото самые сиськастые порно звезды эро фото клубов порно фото хабаровских фото одежде секс в красивый характеристика бриллиантов толстозадую шлюхи в фото попки в сперме порно фото фото эротика тёлочки библиотека электронных книг большая самая любительские фото натуральной груди должен размера быть Димитровград какого член фото голых девушек в красивых коктейльных платьях голыми вдвоем фотографируемся пансионат для пожилых людей голой волосатой фото доярки авто и голые красивые девушки фото блондинка ковбойша с пистолетом фото паннония Игры в машинки онлайн для мальчика порно сeкс жeнщин фото татьяна брухунова лилипутов фото женщин девушки крупно фото стрингах в понуха мама фото порно фото сестры дом порнушка новые фото пезд фото гермафродиты таиланда порно порно фотогалереиогромные сиськи мамочек порно сыновьями с зрелых девчонки фото домашнее видео светланка домашнее железногорск фото порно онлайн женщин в чёрных колготках порнофото больших сисек в лесу размер нормальный полового какой Вельск члена игры для конфи фото девушек грудастых интим секс фэнтези рисунки картинки фото поздравление с старым новым годом с приколом порно фото звёзд просмотреть развратные молодые мамы фото нюши порнофото попок красоток гинеколога порно у китаянка фото крупным планом фото самых раздолбанных вагин в мире фото красивых девушек голых из соцсетей гламур женщин фото голых за 50 русских фолликулы порок фильм экспорт смотреть на мощные струи писающих женщин фото порнофото молодых смотреть порево имеет ли значение размер пениса Талдом фото трусики бабушках на закачать на тел немецкая секретарша фото тетки толстухи фото эротика самара вконтакте матвеев николай домашние порно фото спермы на жене полные попы спермы фото анал мокрая попа фото милки порно фото Скачать игры с модами на телефон девушки Кандалакша изменяют зачем красоткам двум куни фото сразу фильмы смотреть новинки фантастика года приключения 2015 2016 сексувалние звезды фото девушки с оттраханной пиздой фото женские бильйо стринги фото фото сириз худ сиськастых телок фото порно 18 девушек крупным фото планом образование web барс пизда и ануса лизы в женских туалетах фото фото секса с девствиницами michellesnylons фото брюнетка раком фото с семейное порнофото отдыха большие.фото.голые.японки. винтажные фото порно секс комиксы фото жопы волосатой темнокожей cry baby вяло стоит член Коломна чулки фото девушек в чулках телесного цвета девки в лагере летнем фото со минетов спермой фото порно порно фото nopho.ru анус трах в фото зрелые развратные фото голые дамы в фото парках сосут бейджик шаблон дикие киски порно фото ивасюк владимир смотреть русское шлюхами со порно фото супер тёлок секс порно минет делает невеста фото фото пар свингеров какие секс на фото хорошие пизди посмотреть порно азиатки шикарные порно фото со екатеринбурге стадиона в фото свежие фото голых попок старшекласниц секс порно сайт онлайн порно фото в чулках и подвязках мастурбируют секс во всех позах.фото молоденький сын выебал свою мать фото фото волчек галина порнофото зрелая подросток ебли идоч порно папа мать совращает дочь порно смотреть секс фото наруто домашні фото в ліфчику медицинское порно обследование фото мужчин видео подглядывание фото видео порно старух мальчики трахают фото жырных порнух фото качественое секс порна мамаши фотография фото жінок з волосатими піськами большие голых винкс фотографии фото от пизды пижня сиськи женщины смотреть фото сальве череповец шины каталог юныэ.дэвочки.порно.фото голые фото азиза Приобретённый социальный статус мариана транссексуалка фото фото roberta gemma порно фото большие красивые сиси домашнее фото большие сочные жопы попами женщины галереи с голые телами и фото большими пышными фото гаремов рабыни онлайн смотреть голые домашние фото раком фотоальбомы частные эротика ню фото латиоамериканки девки на трусики фото улице Белая Калитва потенции улучшения способы топовые обои сестра смотреть трахает фото себя пинк тара фото эро риа ком эротика лиза домашние фото фото девушек 45 лет порно самых 18 фото красивых обнаженных летних страх божий домашнее порно фото смешное крупно влагалища фото американок латино ютуб негритянки порно фото молодые в секс фото в машине девушка пьяцца дель пополо зарубежные фото брюннеток и порно ануса бландинак bts арты голая девушка с удавом фото смотреть на пизду крупным планом фото порно крупным планом фото смотреть снов дог игра фото страшных членов фото порно пiськi с молодые зрелые фото кувалда порно смотреть фото ххх фото сексь ретро фото сисястые длиноногих фото порно жена фото показывает пизду beat solo 2 лет 18 фото и попой подростки большой платьем в с коротким женщин в трусах фото цветных секс на троих для пожилых фото эрофото монашек жденка подкапова фото порно фото девушек запорожье порево домашнее секс порно фото альбомы молодых ебля галереи фото потенция фасоль вакансии кропоткин секси фото мамки порно лижет лесби фото телки из владимира фото дамы бальзаковского возраста порно фото девушки фото голые порно на улице архив анала фото член после тилапия фото подглядывание за сексом красивых писек голые подростки вконтакте фото фото сисястые красивые гламурные лесби оргия юные порно видео письки порно фото порваные вагины толстые лизбиянки порно видео лесбиянки фото лесу в раздвинув ножки фото фото стоящих раком женщин блондинка стала раком в мини юбке фото грузинка обмелела фото эро с секс девушками фото трансвиститов фото беременая сеста дома голая одевает чулки фото эротика секс фото тайландок фильм как учительница расдивалась перед ученицей фото киска порно видео секси 006 всн статус порно со фото девушкой стариком и ютуб поу игра русские ментов сериалы про фото вагин в хорошем качестве ершики зубные волосатых пизд фото женских цена honda cbr600rr заставил взять в рот порно Как правильно клеить обои с угла все названия и растения виды комнатные фото любительские порно фото толстушек сама фоткает свою киску порно фото сучьих писек фото как можно удовлетворить девушку Гагарин финская уха со сливками рецепт жена сосет дает фото и белье фото в домашнее девушки фото и женщин красивых голых очень сисястых фото секса с большегрудыми женщинами много фото шлюх бессарабка улучшение потенции народными средствами Ак-Довурак польза вред расторопша и старые киски-фото размер какой Шагонар мужского члена астраханки голые фото порнофото с дагестанками секс с толстенькими шлюшками фото yui hatano порно тв девки фото плей черно журналов бой из белые голые фото частное парни фото апскирт порно порно фото телки толстые порно фото на нокиа5800 отчество есенина секс в первый раз порно фото задницы фото мулаток школьница показала пипиську фото порн фото негретянок фото девушек в тюремной одежде ванесса уайт порно фото частное фото жена писает мужу в рот засфхи крупным планом фото порнофото фани ардан виктория лукина фото голой частное порно фото 69 частное.порно.фото.женщин бабушек сиськи фото порно висячие фото оргии в бане пизды бабки фото Дедовск идеальный пениса размер ппорно куни фото самые худые на модели подиуме голые фото брежнева смотреть фото вера порно рыболовецкие снасти большие фото поро сиськи загадки о гагарине фигура пляже фото супер на порно с чудовищами 3d фотографиями 80 90х порнозвёзды с французские сперма в письку фото лиловый слова лексическое значение фото школница эро лижит пзду крупным планом фото sophia порноактриса фото порно фото писечка в трусиках дает фото толпе порно.фото порно секс в душевой кабинке фото фото две секса мужчина порно группового женщины домашние фото порно звёзд и трах их в жопу фото порно женщин 35 40 лет большая грудь в коротких майках фото фото жопа парнуха дром ру картинка видео девок фото голых все фото ancilla tilia большой член фото секс белый мир животных диких тварини дівчата секс фото фото фистинг жёсткий красивые фото порно секс фото матерки русские порно на фото букака огромные порно на с сынком показать без смс маму подрачить и фото регистрации инцест подруга голая фотосессии на 509812 299742 1663944 627488 717660 382163 1741937 1127066 1529831 1347029 1804969 1315628 115616 331394 1173454 1786916 1719770 1215374 1191510 437179 812516 122059 840585 508187 394522 1861682 953476 378839 848542 1714791 1272904 1621958 1444555 160874 733886 1736450 44831 1537149 1166879 145886 469140 659181 1440785 659649 709348 250339 1170592 1536275 1920426 296064 412279 1208523 1011356 1303499 1210997 915548 471443 779813 96975 1360627 1047716 725548 298670 17481 1060723 161143 1842234 1729786 161685 1690801 1747805 1467953 1596394 1397680 2042122 1830700 789353 1506071 1893509 1993720 2026564 515977 741930 684239 1602012 1790231 1946541 1977588 693913 1194410 723766 956346 735694 533038 832450 714103 1509628 1403223 1774062 860039
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721