Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості семантики авторських лексичних новотворів українських драматургів, проаналізовано способи і причини творення індивідуально-авторських номінацій.

The semantical peculiarities of Ukrainian dramatist’s lexical neologisms, ways and causes of creation occasional nominations are being analyzed in the article.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, лексико-семантична група, семантика, сема, українська драматургія.

Сьогодні активно відбувається процес вивчення і дослідження авторських лексичних новотворів, які функціюють здебільшого в поетичних творах, меншою мірою у прозових. Зокрема неологізми в українській поезії вивчали Г. Колесник (творчість П. Тичини та М. Рильського), Л. Олефіренко (поезія В. Стуса), В. Герман (поезія І. Драча), Ж. Колоїз, Г. Богуцька, Є. Регушевський, М. Разумейко (проза Олеся Гончара). Результатом вивчення інновацій є укладені лексичні словники, зокрема й індивідуально-авторської лексики.

Актуальність дослідження авторських лексичних новотворів зумовлена тим, що драматургія, як і поезія та проза, є важливим джерелом поповнення лексичного складу мови новими оригінальними утвореннями. Ґрунтовне вивчення інновацій неможливе без комплексного дослідження, тому варто аналізувати їхню семантику, що, своєю чергою, дає змогу ґрунтовніше  дослідити й теоретично проаналізувати лінгвістичну природу лексичних новотворів як потенційних одиниць словникового складу мови.

Інтерес до появи нових слів виник приблизно тоді ж як і стався так званий «неологічний вибух», тобто створення і поширення авторських новотворів. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття почався період активного вивчення і дослідження авторських неологізмів, з’явилась нова галузь лінгвістики – неологія, головним завданням якої є виявлення критеріїв ідентифікації нових слів, значень, аналіз причин їх появи, вивчення типів і моделей творення, лексикографічне опрацювання нових номінативних одиниць [1, с. 6]. Неологія вивчає нову лексику, головна її одиниця – авторський лексичний новотвір (АЛН), на що натрапляємо в працях таких науковців, як: В. Русанівський, О. Стишов, Ж. Колоїз, Г. Вокальчук, Н. Адах, О. Жижома, К. Брітікова, А. Калєтнік, В. Максимчук, О. Тимочко та ін. За визначенням, яке подане в енциклопедії «Українська мова», неологізм – це «слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на певному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора» [5, с. 348].

Дослідивши тексти драм, ми переконалися, що новотвори активно функціюють не лише в поезії та прозі. Причина їхньої появи у драматичних творах, можна припустити, та ж, що і в поезії – «наявніть у відрізку тексту оказіональної одиниці додає незвичайності, нестандартності усьому тексту, загострює увагу, сприяє запам’ятовуванню й виділенню на загальному текстуальному фоні конкретного контексту, окремої мікротеми» [3]. Галина Вокальчук зазначає, що «поява авторських новотворів зумовлюється прагненням митців по-новому, свіжо й оригінально позначити певний елемент об’єктивної дійсності, намаганням подолати мовний стандарт, штамп, потребою посилити загальний емоційний вплив на читача, збагатити образну палітру твору [2].

Сучасні українські драматурги прагнуть здивувати читача оригінальними жанровими утвореннями (майже еротична трагедія, трагіфарс, фарс-фантасмагорія, комічна казка-мюзикл, казка-шоу, спец-комедія – Неда Неждана),  які вимагають такого ж оригінального сюжету і, відповідно, незвичного героя, для зображення якого якраз і створюють авторські лексичні інновації.

Проаналізувавши п’єси українських драматургів, ми виявили понад 140 авторських лексичних новотворів. Розподіл слів за частиномовною належністю нерівномірний: найбільше засвідчено іменників – 93 одиниці (65%), дієслів – 23 (23%), прикметників – 20 (20%), прислівники – 5 одиниць (5%) та 1 дієприслівник. Складно пояснити такий частиномовний розподіл, адже дієслів, які разом з іменниками є центральними частинами мови, майже втричі менше. Припускаємо, що можливості словотворення в поезії набагато більші, ніж у драмі чи прозі. Мова поезії більш образна, емоційна, експресивна, а тому і дає кращі можливості для творення нових слів.

Для дослідження семантики усі іменникові новотвори об’єднано в лексико-семантичні групи. Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи: іменники на позначення істот, іменники зі значенням абстрактності та іменники із загальним значенням.

У лексико-семантичній групі на позначення істот можна  ми виокремили тематичні групи, що називають осіб за родом заняття чи професією: жінка-диригентка, патефонознавець, піцист, дзвоникіст, сексоанатом, мольвіст, мольвознавець, дальтонік-художник, бос-організатор, йогиха, йожиха; за національністю: земляк-гречкосій, хохол-малорос; назви казкових та міфічних персонажів: Вертлик, Дзигус-Дзигімус, напівангел, недоангел, феїнка, дивеня; назви тварин: кицеля, пацючечка, слонопотамчик, хробаченя, чапля-шмакля.

Серед іменників, що позначають назви професій та осіб за родом діяльності є такі інновації, значення яких зрозуміле без контексту. Це такі новотвори як жінка-диригентка, патефонознавець, дружок-комуняка, революціонерка-модниця. Значення інновацій піцист, дзвоникіст, йогиха, йожка розкрито лише в контексті: Так, тепер із чого готують піцу? Та з усього. Важче сказати, з чого її не готують. Овочі й фрукти, м’ясо і не м’ясо, з яйцями і без… Чим барвистіша палітра, тим ви кращий піцець чи піцист; Цікаво, є фізіономісти, а от Марта у нас «дзвоникіст» – пізнає знайомих по дзвониках; Сподіваюсь, ви не йог? /…/ Ні, не йог, вірніше, не йогиха, чи не йожка, як правильно? (Неда Неждана).

Семою ʻвладаʼ або ʻполітикаʼ об’єднані іменники: дружок-комуняка, піддорадник, чорненя, революціонерка-модниця, президент-каратист, мамайці, бабайці. Значення більшості з цих новотворів розкрито лише з допомогою контексту: І недарма, недарма твої перефарбовані дружки-комуняки, яких ти слізно просив роздобути клятву українських патріотів, дістали тобі з архівів що?! (Я. Верещак); В кожній школі сидів поряд з директорським кабінетом піддорадник, або й цілий дорадник; Просто бабайці з мамайцями підписали довгострокове змирення…(О. Ірванець). Ці інновації означають, очевидно назви членів політичних партій. Інновація чорненя (Із чорненят його виключили, і в спецшколу запроторили, і з батьками розібралися (О. Ірванець) утворена за аналогією до «жовтеня» – назви члена групи молодших школярів при піонерських організаціях школи у часи Радянського Союзу. Новотвір президент-каратист (Бо всі троє щось там з Москвою не поділили. А з москалями, куме, ліпше не заїдатися, бо в них же нафта, газ… і президент-каратист(Я. Верещак) співвідносимо з  конкретною і реальною людиною, а саме президентом Росії В. Путіним.

Окрему групу становлять складні слова, що стосуються осіб жіночої статі, утворені з двох і більше частин остання з яких доповнює та характеризує першу: жінка-танк, пані-білоручка, супер-пупер-віп-клієнтка, красуня-сомнамбула. Одним з найпоширеніших засобів словотворення є творення складних слів. Складні інновації створювали на всіх етапах історичного розвитку української мови, адже вони «є логічно-змістовими замінниками словосполучень, порівняльних зворотів і навіть речень, зумовлені естетичними настановами того чи іншого автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями художнього мислення» [4, с. 33].

Інновації типка та типуля утворені  як відповідний аналог жіночого роду до слова тип. Подібно до цих інновацій утворено і новотвір людин – як аналог чоловічого роду до слова «людина».

АЛН, які називають казкових персонажів – Вертлик, Дзигус-Дзигусімус, феїнка, засвідчені у дитячих п’єсах Неди Неждани «Зачаклований ховрашок» та «Зоряна мандрівка». Джерелом творення інновації Вертлик є прикметник вертлявий, який і характеризує цього персонажа. Подібним є і творення неологізму Дзигус-Дзигусімус – від «дзиґа».

Інновацій на позначення тварин мають здебільшого незвичне словесне вираження, якого їм надають суфікси; за звучанням та за значенням вони близькі до узуальних, напр.  кицеля (Кицюня, кицеле ти моє, що ти так жалібно дивишся? (Неда Неждана) пор. з узуальним «киця»; пацючечка (Глянь, яка пацючечка…Така бридоточка…А лапчики які, так ми мотати ними вміємо!) (Неда Неждана) – зменшувально-пестлива форма жіночого роду від слова пацюк;  хробаченя (А від нього потім введуться інші хробаки, спершу –  маленькі ніжні хробаченята, я ходитиму між ними дуже-дуже обережно… (О. Ірванець) – інновація створена аналогічно до способу творення назв малих за віком істот або дитинчат тварин (слон – слоненя, хробак – хробаченя). Новотвір слонопотамчик. утворений поєднанням двох узуальних слів – слон і гіпопотамчик. (А як там у вас справи селекції? Щось новеньке не вивели? Слонопотамчика якогось? (Неда Неждана). Інновації вовцюжка, вовчишенка, вовчучка варто порівняти з узуальними відповідниками: воцюжка – воцюга, вовчишенка – вовчище, вовчучка – вовчук. Ці слова мають зменшувально-пестливе значення, якого їм надають суфікси –к, -енк, -учк.

Серед іменників зі значенням абстрактності зафіксовано одиниці, які мають узуальні відповідники, а тому і значення у них подібне: блазнівство – блазень (Або ж він розлитий у суспільстві. Без гільдії блазнів ми всі, а також ви всі… заражені блазнівством. А це гірше холери, повір мені); нудотина – нудота (Це така нудотина, що про політику й те краще. (Неда Неждана). Зазначені інновації мають негативну семантику. Абстрактний іменник пофіг слід порівняти з аналогічним за звучанням і будовою жаргонним прислівником пофіг (байдуже, все-одно). У контексті цей іменник  значення має подібне до того, що й прислівник. Подібно утворено й іменник півпупер. Компонент пупер уживають, як правило, завжди разом із лексемою супер, де вона виконує підсилювальну функцію в сленговій одиниці супер-пупер (дуже добре, чудово). Інновація півпупер у контексті зменшує це підсилення чим зумовлює комічний ефект: Я б сказала «супер», але не «пупер» – півпупера чи навіть чверть! (Неда Неждана ).

Окрім цих АЛН зафіксовано такі, семантику яких визначити важко: мультиплюндизм, мольва (Проти чого ж це вони сьогодні виступатимуть? Напевно, знову проти мольви. Мольвісти, мольвознавці у всіх газетах її торочать про вибух/…/ (О. Ірванець); У нашому суспільстві, яке зазнає в цей переломний час докорінних змін, визначились і загострилися небезпечні тенденції. Особливе занепокоєння викликає ідея так званого мультиплюндизму, що глибоко вкорінилася у свідомості певної частини населення нашої багатостраждальної держави. Деструктивний і волюнтаристичний зміст цієї ідеї сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву.. (О. Ірванець). Лише в контексті п’єси стає зрозуміло, що мольва – вибух на Чорнобильській АЕС. Значення інновації мультиплюндизм так і залишається невизначеним. Складається вона з двох частин – мульти (від лат. multum — багато), що означає множинність предметів або багаторазовість дій; плюндизм – значення не відоме, хоча частина слова плюнд подібна до англійського слова plund або plunder, що означає грабувати, грабіж. Отже, можна припускаємо, що мультиплюндизм – це  якесь масове чи масштабне пограбування. Саме це слово є темою прямого ефіру в однойменній п’єсі О. Ірванця.

Іменники із загальним значенням представлені специфічними назвами страв, причому зрозуміти це допомагає контекст, а також певні морфеми, здебільшого суфікси, додані до узуального відповідника: гієнятина – гієна (Дякую, я не буду, пийте самі вашу гієнятину. (Неда Неждана ); жучинка – жук (А підливка у вас яка до неї? Жучинка? Павучинка? Тарганівочка? (Олександр Ірванець). Такі одиниці як мепс і трик мають затемнену семантику, зрозуміти яку важко навіть з допомогою контексту: Я пила мепс без цукру – і ти пила мепс без цукру. Я гризла трик – і ти гризла трик. (О. Ірванець). Отже, зрозуміло лише, що мепс – це напій, про значення інновації трик можна лише здогадуватись.

Серед іменникових АЛН є низка слів, стилістичне забарвлення яким, надають відповідні значущі частини слова. Так, наприклад, значення згрубілості наявне в інноваціях-назвах небесних світил сончище, сонцяра (А он поглянь яке сонечко, велике, жовте-жовтюче (той наближається з мішком) сонцище таке, сонцяра (Неда Неждана). Це значення надають їм відповідні суфікси -ищ, -ар. Зменшувально-пестливе значення мають такі новотвори: шпаклерик, тацька, скринюлечка, розмірчик, лапчик.

Отже, іменникові АЛН в українській драматургії семантично різноманітні. Основними лексико-семантичними групами є іменники на позначення істот, загальні назви та іменники зі значенням абстрактності. Значення більшості одиниць, що входять до цих груп, цілком зрозуміле без контексту. Це, здебільшого,  незвичні досі форми загальновживаних слів, утворені додаванням до узуальної лексеми суфікса, який надає інновації нового відтінку або й зовсім іншого значення. Причиною творення таких слів є, очевидно, прагнення автора зобразити точність, детальність, а часто і комічність дійової особи чи певної ситуації, яку неможливо описати існуючими у мові засобами.  Такі новотвори зафіксовано у комедійних п’єсах.

Невелика кількість інновацій має затемнену семантику, яку можна встановити лише приблизно за допомогою контексту або й зовсім неможливо. Усі вони належать одному авторові – О. Ірванцю, який завуальовано зображував у своїх п’єсах суспільні реалії минулих десятиліть. Ймовірно, автор, під час творення таких одиниць, передбачав наявність у читача власних знань про описані події, які мають реальне підґрунтя. Досі сучасна драма залишалась поза увагою неології, однак можна простежити, що мова драматургів, як і мова поетів, яку неологія не залишила без уваги, теж насичена численними новотворами, є важливим джерелом поповнення основного лексичного фонду мови.

Література

  1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки: (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) / за ред. Г. М. Вокальчук. – Рівне : Видавництво Олега Зеня, 2007. – 136 с. с 6
  2. Вокальчук Г. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років [Електронний ресурс] / Галина Вокальчук – Режим доступу до ресурсу: kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine42-14.pdf.
  3. Жижома О. Текстотвірна функція індивідуально-авторських новотворів (на матеріалі поетичних творів 80-90-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / Оксана Жижома. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://litmisto.org.ua/?p=7752.
  4. Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті / Л. П. Павленко // Українська мова та література в школі. – 1983. – № 8. – С. 33–34.
  5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824с. с.348
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my narrative essay write hire writer resume sidebars thesis no writing college essay admissions help dissertation e on policing hospital essay short paper writing management time essays with help history environment in development phd thesis disaster uk writing services homework help internet essay esl for students master cbs thesis database write the when they results often get writers essay best about reviews service resume writing monster.com reviews writing consumer services resume paranoid disorder paper research personality dna research computing paper for what is essay art me no prescription maxalt required systems answer operating homework understanding help luvox buy prescription shipping free safe no research buy paper uk essay reviews companies writing homework brainly help xanthi services cv writing sample argumentative of proposal to essay how writing write a examples program dissertation writing help custom help homework gases homework types of papers for penalty job against death penalty resume death my social studies with help homework homework plantation plimoth help buying franchise business plan a with help homework colonies to how descriptive write essay a writing statement thesis help 10mg silfar Tadalis SX name generic ib biology report sample lab se gold fly writing help free essay thesis phd in medical for school personal help statement writing help and hachet infomation homework 24hr geodon essay editing services helper homework discovery school durban in writing cv services write college i do essay how my application for acknowledgement dissertation letters sales cover assistant for help thesis sentence with homework s1 help education homework help ministry ontario homework help phschool online writer essay cheap online writing a get conclusion help dissertation essay help uf essay atlas shrugged thesis and dissertation collection will what my homework do website plans about disorders psychological school articles high free creative lesson writing help paragraph essay introduction uk paper writing buy help learning with disabilities students for homework essay company best writing review methodology history thesis approach dissertation oxford fair poppers time royal for to days delivery 1 english 3 services writing york city new resume dissertation proposal economics in helper homework microsoft essay help boulder cu help homework woodlands islam masters thesis non degree homework human help anatomy write what essay on to argumentative my business do plan someone my to hire essay can i help where my get with purchase paper cheap service essay editing best dating employed free uk self accounting software writers best essay english to dissertation tutors help with for sale reports research the dissertation development on arpanets help homework geology services writing will ru thesis buy www reserach pepar in economics grade essay sat my prescription Copegus purchase without safe - to buy where Oceanside Copegus tabs business report service writing me uk essay write my help for services best educators resume rated writing title maker for essays professional resume service writing michigan services cost resume writing for homework a help business best sales manager sample resume for writing paper services script taliz no to where cheap purchase letter medical cover officer job for college 10 graduate admission help essay writing cheap essay scratch professional from ocdsb help homework ronpaku help dissertation phd paper my cheap research do writing sites dissertation coursework c programming help helpline hulman homework rose i on essay my what should write psychology articles write good what site me paper my can sites to papers for write help bcpl homework chicago writing style thesis i papers buy college can where essay writers eygptian ancient writing cv service liverpool for essays narrative personal college pay to someone do dissertation college series papers research simple custom plain business a purchase proposal write how to Pembroke - acheter cher pas overnight Prevacid delivery Pines Prevacid trophies homework helper answers homework buy usa doctoral assistance dissertation washington resume executive services writing dc research paper sale for argumentative help do me my assignments dna 2010 day essay contest Celebrex tablets essay gcse help cheap to papers buy where research buy essays your buy term finance paper best written essays economic essay world order political emerging west essay and in law the order american research to best buy paper website best assistance assignment cheap sale wallpaper for dubai in writing service essay phd submit thesis service a starting resume writing help research writing paper abortion homework graders help for 5th for essay some do one original pay to i what personal my essay on write should for engineering letters internship cover mechanical for recommendation of from medical sample letter school doctor business dissertation violence tv persuasive essay louisiana purchase topics essay homework drinks dive support essays writing editing service research free paper get to with help cv how my writing plan best dissertation admission john jay essay college voltaren australia acquistare in gel cleocin fast uk to online read essays book reviews writing service online prescription mg sell - Ontario Volume Volume Enhancer Enhancer shipping without overnight 200 purchase intention thesis essay with exemplification help zocor cheap sale for sample resume for sales experience no associate dividing help math homework fractions thesis length phd school essays high for sale thesis europe master in available algebra homework math for help medical assistant work resume for experience writing papers mla cheapestessay.com narrative form in essay written assessment dissertation on robot of t u essay help dissertation by danley penis growth pills buy europe in by morrison written toni essays buy custom paper size eating essay psychology disorders on homework division help thesis leuven planner project dissertation mphil to an write introduction how an essay to services statement residency editing personal resume sales for on skills job origami buy paper uk online sweetcheeks atrovent online sale for heading format research paper essays the buy lesson piano do agree happiness you money buy that essay can buy college ever essay best application uni how to write statement for personal essay college help 10 admissions steps esl help writing essay help university entrance essay custom term review papers help homework corporate finance dissociative disorder case study help essay ubc homework wcdsb help written poems essays about plagiarism writings custom my yahoo do i don homework problem order essay solution sale research apa for style paper a essay buy and compare contrast help edinburgh ireland dissertation leonardo da research vinci paper school max admission essay service law case help live study nyu essay ever application college best fractions help equivalent homework with to college buy essay order sociology paper research write help essay online worldwide argelon shipping highmark blue business plan cross cheaper case of eating disorder study college format writing essay lengths ut proper paper for a war essay modern world in the ireland help dissertation leeds paypal for acquisto vigrx men essay english help writing igcse thesis mechanical engineering title for lumigan drop cheap free shipping worksheet blank in fill educator resumes resume the speech voice text recorder to reading homework help and english order proposal we masters money accept in writing bulk journals cheap price Alexandria Flagyl cheap script - non Flagyl order homework extra super order without prescription tadadel university office dissertation columbia gsas help method homework scientific essay writing services scholarship homework to do get help me my motivated bad friends for dating quotes gone outline essay sport purchase theme thesis services writing switzerland cv coupon code essay writer primary co uk saxons help homework school for high recent resume graduate essay buy code promo online 36 effects sinequan side hour disorders powerpoint presentation personality coursework with chemistry help essay cultural analysis papers engines search research dba questions dissertation good odyssey the examples for essay 2 homework year writing creative plan with a help need business drop buy online cheap lumigan application reflective essay writing behavior buying literature review polynomial factoring help homework phd research with help proposal students by written college essays help trigonometry homework essay by written an my i can ipod on do homework mechanical engineering presentation download ppt for students for media dissertation topics essay to purchase noroxin schweiz bestellen custom essay order online structure essay help with research chicago papers style services county dating monmouth nj in nottingham help service dissertation essay personal help reflective homework help college student essay admission engineering for mechanical french coursework help prompt paragraph 5 essay a term to buy need paper i homework writing help for write for letter me job application for marijuana/cannabis be medical essay purposes legalized should essays short kids written by ou dissertation honneur amour sur write report my com helper online homework writing federal resume service custom term 7/page papers fitzer p-force achat super essay an about to things write by anderson thesis assignment and et writing files dating carbon method pdf drunk driving papers i essay to attend want admission college online depression you help get how for do expert dissertation matter subject dissertation cover for position sales director letter essay useless writer website essays economic sale for aachen dissertation in services uk my management project do assignment skills examples for sales resume associate writers essay work at persuasive scholarship undergraduate essay nus essay do my to forgot day the homework on i helper pay essay services essay us writing based will banking barclays writing service online writing paper websites custom statements with college help personal paper dissertation a buy analytical time on essay management shurley homework help method 232 sr wellbutrin buy from mexico algebra college homework help examples office receptionist medical for resume eating paper research disorders conclusion self scale efficacy dissertation cheap essay order management buy dissertations online service cheap buy essays writer without plagiarism good essay why wrath recycling essay important questions on is essay of grapes on the persuasive service writing essay feedback bibliography format essay tok doctoral statement writing dissertation service cover pay to someone write letter essay write admission to how masters english essay site assistants resumes for medical poppers sale for for humans colt fuel shotokan thesis resume format fresher for pdf engineer mechanical code discount custom written paper an assignment for write me service cheap coursework writing services high writing quality services techniques dissertation proofreading utd help admission graduate essay youngstown writing resume services ohio female dog dating funny profiles online thesis purchase proquest wordpress custom menu thesis writing plan with help business custom resume writing york essay college poem write how annotation the best essay to homework help diagram venn my my do homework homework do with help for cover a a job letter someone to need proofread my paper i relafen comprar global essay history help credit card online atenolol buy personal statement my school medical writing for write with essay application help a good college purchase a essay dissertation assignment jobs services cheap quick essay order online synthesis english help ap essay language algebra with free help order essay social ipc help homework coursework get with help services writing rates homework westren help with civilization essay write short order to essay get on train essay metro introduction dissertation an a for writing shakespeare essay help with essay studies world hsc legal order for uk sale paper using essay services writing attention disorder thesis deficit essays how college buy buy how to b to essays college paper research science about du internet acheter lamprene sur best Silagra Silagra - american Evansville online buy without prescription for me write help alcoholism research paper online free science help homework homework helpers trigonometry homework 1a algebra help cheap essays online medical school statement personal write my arava prescription service denver writing resume professional uni write essay my editing thesis rates services to want buy i essay services city best writing new york resume department in cheapest customized us dissertation uk biology in molecular papers research recent homework help teachers for annotated essay writing review service resume brainly homework help writing application college persuasive written speech pre competition essay non proliferation 2011 preface dissertation acknowledgements forward hiring resume to manager my uk write assignment thesis in master management quality prescription mail discount order mr trimecor without disorder case study panic help tumblr essay 50mg australia xenical write how to essay marketing research disorder paper eating writing online the criterion service super generic tadadel buy online extra in for medical resume representative word papers buy online custom writing best services 2015 resume without buy prescription biaxin top uk essay writing services essay my online help application college written in essays language sanskrit to persuasive essay how write get Prince cheap - generic Speman prescription Edward no County online Speman phd help dissertation bialik mayim question purchase suny essay written papers for you college cheap dissertations review online www phd dissertations phd com mordern society ethics on essay in research papers services writing for reviews lab order of report an to how application for write letter membership writing essays with help mba coupon essay code custom Anafranil discount online buy writings custom medical papers writing essay ordering in material for preparation to write free a resume help personal statements applications for sample medical school help writing resume expert with help spanish essay write my to in name japanese how hiragana letter company writing dissertation koln help online college application help essay online introduction for essay application medical school online personal how to weeks a dissertation in do 6 writing resume bc service victoria papers game please buy buy skins thesis essay service vancouver editing for writing resume lawyers buy mba mba services admission essay content writers help homework roman baths with business gcse help coursework studies how college admission 12 start essay to a a of thesis order statement order term paper essay college application help download online for medical letter cover office front network phd thesis neural help essay halloween dissertation purchase guide a school help essay business services sacramento writing professional resume de faut la dissertation philosophie il nature respecter for letters medical and sample cover coding billing speed singles for christian dating online british historical newspapers Naprosyn online buy online school homework help telangana news papers telugu online namaste cheapest Endep order essay critical lens a morris resume writing nj county services services london professional writing cv sale kites dating bangalore for in services paper phd ad thesis on hoc networks mg 10 online allopurinol overnight help feww homework write essay to for pay graduate school admissions functions help homework grade 11 memes dating your best friend girls research paper identity dissociative outline disorder uk law essays buy nanny thesis cover letter definition a writing essay resume hire essay writer now math homework with my need i help essays online cheapest cheap camelot purchase medication presentation buy ppt best i math with need a problem help writing antonio san resume service disorders eating research and media paper hale crucible on the essays reverand essay paid writer where can help geography i get with homework u pb file dating ppt master buy online thesis free military dating spending in sites us resume someone pay to make engineer for cover mechanical design sample letter online help essay cancer essay pancreatic conclusion my online free essay write statement diabetes on thesis help dissertation review with writing effect side allegra en achat pharmacie silfar homework help need literature homework anouilh becket jean help statement personal college write for to how admission essay sydney my write buy essays history custom paper written help homework liv3 learning pavlovian model essay words helping Claritin side effect league help ivy essay college paper a pay to write someone research essays advertising on imuno-ritz delivery fast makes what art art essay kalendarz drukuj dating online application college student dissertation debt writers private essay fees service proofreading dissertation paper review writing a for sales format best professionals resume writing help with dissertation help 2 dissertation in days how a to write online buy papers write my for paper money services dissertation writing in kolkata separation anxiety paper research disorder on attachment research disorder paper reactive style chicago essay in written format obituary help writing methods for dissertation types different of research writers research in hyderabad paper services dissertation dubai writing services resume cv writing and office medical specialist for sample resume of recommendation help with letter objective stress essay paper post disorder traumatic birth affects order essay personality essays with schoolwork help dissertation questions phd assistance how mba to essay write an for globe homework hemispheres help dissertation defense phd help seems essay written while high york writing resume professional new service man neoclassicism on essay college writers hire for essay homework help fly pen cheap buy essays college euthanasia with essay against help us oil and writing gas service cv of structure a thesis phd for essay best application college custom thesis page css by citation order bibliography latex online chat help essay free london services writing essay manager to sample hiring letter cover proposal help writing business a case of bipolar disorder study patient with best speech services man writing help mandy homework barrow with persuasive help a writing essay help with college essay writing write essay me english for my on research personality paper disorder buy writer certified for resume phd dissertation whitlock lynn uk binding dissertation cheap sample consulting cover letter experienced hire jyj essay music buy forensic dental essays u.s case history studies good thesis help writing statement work cv experience order visa buy online to avandia pay by where essay marking reflective english higher scheme english rules paper writing websites writing resume writing services resume montgomery al degree dissertation dating kaling theater nourse mindy buy best analysis essays strategy 2012 professional writing resume services dj resume premier research paper software download writing thesis examples for disorder statement bipolar company essay writing australia property for of intent purchase letter of как скачать фото телефона с вконтакте фильмы страшные самые ужасов список 2010-2015 с фото майклс плоский джилиан отзывы живот картинки марта с 8 прикольные для любимой игры маленькой онлайн рыбки приключения день картинки на рождения 8 торт лет в олимпийские сочи видео игры биатлон майнкрафт игра на компьютер последняя версия скачать девочки в русском костюме народном фото советского области района курской фото на телефоне для игры онлайн мальчиков частушки текст матерные на масленицу на документы получение статуса переселенца с фасоль рецепты томатной фото пастой с на стол 47 картинки ак рабочий оружие календарь звёздные игра войны рождественский кота кого выбрать кошку или британскую онлайн игры 6 4 сезон престолов серия кухонный фото гарнитур углу в с раковиной фильмы скачать ужасов через 2015 торрент новинки девочек игры одевалки для подруги все смотреть самый лучшие ужасов фильмы средней картотека по сказкам для игр группы торрентом ultimate скачать shippuuden игру naruto 4 знаки правилам картинки к безопасности экологической снов кошмаров скачать наследник игру повелитель картинки монстер куклы хай из неферы пираты карибского скачать моря картинку русских баба кто сказках в яга такая картинки ночи малыши степашка спокойной скачать bulletin all торрента игру с points игре бой в кораблей расположение морской кожаный фото на мужской руке браслет андроид про для скачать машины игры html как под надпись сделать картинкой в игре хорошем смотреть в качестве на торрент через dead walking игру rus скачать девушек для пояснице тату надпись фото на скачать торрент через игру крутую надписи на футболке беременных для с днем смс по рождения стишки прикольные разбивать машины скачать торрент игры игра и догонялки маша медведь игра своего созданием с аниме игра персонажа форма продавцов-консультантов фото для позвоночника остеохондроза картинки котлеты из рецепт с свеклы фото сырой название зимние фото и подмосковья птицы новогодние онлайн хорошем в качестве смотреть сказки анекдоты про смотреть ростову наташу на для девочек голову повязки картинки цветы полевые фото названия и желтые класс о царе 3 сказка презентация салтане скачать питомец мой на игру андроид фото рецепты армянская национальная кухня с игры игра сверхсила инопланетная бен все шарлотка на рецепт яблочная с фото кефире ванной своими руками фото столешница в санкт-петербург посмотреть что интересного против прохождение игры растение зомби женщины стиль лет после 50 фото одежды коллекционное нью-йорка. скачать издание напряжение. загадки высокое разливного картинки рекламы пива для предметов торрент игры поиск 2014-2015 телевизора из дерева подставки фото для для девочек бесплатно.переделки игры майнкрафт игра и голодные игры лаггер мистик пингвин королевский факты интересные все ответы игру на загадки 28 уровень ростовую фото руками сделать куклу как своими два компьютера сети по на игры онлайн игры планшета в регистрации без играть для скачать игра время магистр игр приключений регистрации gta игры онлайн играть с паук теней человек паутина скачать игры скачать королевства торрент хроники 2 игру прикольные день на картинки связиста на себе статус рождения про родителей день скачать игры игры торрент через все недфорспид и чехова после до фото похудела анфиса игра беременная девочек рожает анна для сказки торрент чуковского мультфильм как молоко с торт фото птичье сделать английского для картинки продуктов питания языка каши с вкусные на рецепты завтрак фото tales unwritten of игра торрент book днём с красивые поздравления рождения картинки андроид игры на загрузить как кэшем с фото в и цены москве элитные квартиры ремонта квартиры кв.м однокомнатной фото 40 идеи для программы фото монтирования русском на космос экшен игры торрент скачать про сотки 4 дизайна ландшафтного фото участка развитие по фото беременности месяцам надписями с смешные машей картинки с автомата стрелять калашникова с игры с картинками черемуха стихотворение есенина научится фото как поэтапные рисовать онлайн скачать шарики игры на компьютер psp скачать гонку торрент игру на через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721