Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто особливості семантики авторських лексичних новотворів українських драматургів, проаналізовано способи і причини творення індивідуально-авторських номінацій.

The semantical peculiarities of Ukrainian dramatist’s lexical neologisms, ways and causes of creation occasional nominations are being analyzed in the article.

Ключові слова: авторський лексичний новотвір, лексико-семантична група, семантика, сема, українська драматургія.

Сьогодні активно відбувається процес вивчення і дослідження авторських лексичних новотворів, які функціюють здебільшого в поетичних творах, меншою мірою у прозових. Зокрема неологізми в українській поезії вивчали Г. Колесник (творчість П. Тичини та М. Рильського), Л. Олефіренко (поезія В. Стуса), В. Герман (поезія І. Драча), Ж. Колоїз, Г. Богуцька, Є. Регушевський, М. Разумейко (проза Олеся Гончара). Результатом вивчення інновацій є укладені лексичні словники, зокрема й індивідуально-авторської лексики.

Актуальність дослідження авторських лексичних новотворів зумовлена тим, що драматургія, як і поезія та проза, є важливим джерелом поповнення лексичного складу мови новими оригінальними утвореннями. Ґрунтовне вивчення інновацій неможливе без комплексного дослідження, тому варто аналізувати їхню семантику, що, своєю чергою, дає змогу ґрунтовніше  дослідити й теоретично проаналізувати лінгвістичну природу лексичних новотворів як потенційних одиниць словникового складу мови.

Інтерес до появи нових слів виник приблизно тоді ж як і стався так званий «неологічний вибух», тобто створення і поширення авторських новотворів. Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття почався період активного вивчення і дослідження авторських неологізмів, з’явилась нова галузь лінгвістики – неологія, головним завданням якої є виявлення критеріїв ідентифікації нових слів, значень, аналіз причин їх появи, вивчення типів і моделей творення, лексикографічне опрацювання нових номінативних одиниць [1, с. 6]. Неологія вивчає нову лексику, головна її одиниця – авторський лексичний новотвір (АЛН), на що натрапляємо в працях таких науковців, як: В. Русанівський, О. Стишов, Ж. Колоїз, Г. Вокальчук, Н. Адах, О. Жижома, К. Брітікова, А. Калєтнік, В. Максимчук, О. Тимочко та ін. За визначенням, яке подане в енциклопедії «Українська мова», неологізм – це «слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на певному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора» [5, с. 348].

Дослідивши тексти драм, ми переконалися, що новотвори активно функціюють не лише в поезії та прозі. Причина їхньої появи у драматичних творах, можна припустити, та ж, що і в поезії – «наявніть у відрізку тексту оказіональної одиниці додає незвичайності, нестандартності усьому тексту, загострює увагу, сприяє запам’ятовуванню й виділенню на загальному текстуальному фоні конкретного контексту, окремої мікротеми» [3]. Галина Вокальчук зазначає, що «поява авторських новотворів зумовлюється прагненням митців по-новому, свіжо й оригінально позначити певний елемент об’єктивної дійсності, намаганням подолати мовний стандарт, штамп, потребою посилити загальний емоційний вплив на читача, збагатити образну палітру твору [2].

Сучасні українські драматурги прагнуть здивувати читача оригінальними жанровими утвореннями (майже еротична трагедія, трагіфарс, фарс-фантасмагорія, комічна казка-мюзикл, казка-шоу, спец-комедія – Неда Неждана),  які вимагають такого ж оригінального сюжету і, відповідно, незвичного героя, для зображення якого якраз і створюють авторські лексичні інновації.

Проаналізувавши п’єси українських драматургів, ми виявили понад 140 авторських лексичних новотворів. Розподіл слів за частиномовною належністю нерівномірний: найбільше засвідчено іменників – 93 одиниці (65%), дієслів – 23 (23%), прикметників – 20 (20%), прислівники – 5 одиниць (5%) та 1 дієприслівник. Складно пояснити такий частиномовний розподіл, адже дієслів, які разом з іменниками є центральними частинами мови, майже втричі менше. Припускаємо, що можливості словотворення в поезії набагато більші, ніж у драмі чи прозі. Мова поезії більш образна, емоційна, експресивна, а тому і дає кращі можливості для творення нових слів.

Для дослідження семантики усі іменникові новотвори об’єднано в лексико-семантичні групи. Виокремлюємо такі лексико-семантичні групи: іменники на позначення істот, іменники зі значенням абстрактності та іменники із загальним значенням.

У лексико-семантичній групі на позначення істот можна  ми виокремили тематичні групи, що називають осіб за родом заняття чи професією: жінка-диригентка, патефонознавець, піцист, дзвоникіст, сексоанатом, мольвіст, мольвознавець, дальтонік-художник, бос-організатор, йогиха, йожиха; за національністю: земляк-гречкосій, хохол-малорос; назви казкових та міфічних персонажів: Вертлик, Дзигус-Дзигімус, напівангел, недоангел, феїнка, дивеня; назви тварин: кицеля, пацючечка, слонопотамчик, хробаченя, чапля-шмакля.

Серед іменників, що позначають назви професій та осіб за родом діяльності є такі інновації, значення яких зрозуміле без контексту. Це такі новотвори як жінка-диригентка, патефонознавець, дружок-комуняка, революціонерка-модниця. Значення інновацій піцист, дзвоникіст, йогиха, йожка розкрито лише в контексті: Так, тепер із чого готують піцу? Та з усього. Важче сказати, з чого її не готують. Овочі й фрукти, м’ясо і не м’ясо, з яйцями і без… Чим барвистіша палітра, тим ви кращий піцець чи піцист; Цікаво, є фізіономісти, а от Марта у нас «дзвоникіст» – пізнає знайомих по дзвониках; Сподіваюсь, ви не йог? /…/ Ні, не йог, вірніше, не йогиха, чи не йожка, як правильно? (Неда Неждана).

Семою ʻвладаʼ або ʻполітикаʼ об’єднані іменники: дружок-комуняка, піддорадник, чорненя, революціонерка-модниця, президент-каратист, мамайці, бабайці. Значення більшості з цих новотворів розкрито лише з допомогою контексту: І недарма, недарма твої перефарбовані дружки-комуняки, яких ти слізно просив роздобути клятву українських патріотів, дістали тобі з архівів що?! (Я. Верещак); В кожній школі сидів поряд з директорським кабінетом піддорадник, або й цілий дорадник; Просто бабайці з мамайцями підписали довгострокове змирення…(О. Ірванець). Ці інновації означають, очевидно назви членів політичних партій. Інновація чорненя (Із чорненят його виключили, і в спецшколу запроторили, і з батьками розібралися (О. Ірванець) утворена за аналогією до «жовтеня» – назви члена групи молодших школярів при піонерських організаціях школи у часи Радянського Союзу. Новотвір президент-каратист (Бо всі троє щось там з Москвою не поділили. А з москалями, куме, ліпше не заїдатися, бо в них же нафта, газ… і президент-каратист(Я. Верещак) співвідносимо з  конкретною і реальною людиною, а саме президентом Росії В. Путіним.

Окрему групу становлять складні слова, що стосуються осіб жіночої статі, утворені з двох і більше частин остання з яких доповнює та характеризує першу: жінка-танк, пані-білоручка, супер-пупер-віп-клієнтка, красуня-сомнамбула. Одним з найпоширеніших засобів словотворення є творення складних слів. Складні інновації створювали на всіх етапах історичного розвитку української мови, адже вони «є логічно-змістовими замінниками словосполучень, порівняльних зворотів і навіть речень, зумовлені естетичними настановами того чи іншого автора, своєрідністю його творчої манери, особливостями художнього мислення» [4, с. 33].

Інновації типка та типуля утворені  як відповідний аналог жіночого роду до слова тип. Подібно до цих інновацій утворено і новотвір людин – як аналог чоловічого роду до слова «людина».

АЛН, які називають казкових персонажів – Вертлик, Дзигус-Дзигусімус, феїнка, засвідчені у дитячих п’єсах Неди Неждани «Зачаклований ховрашок» та «Зоряна мандрівка». Джерелом творення інновації Вертлик є прикметник вертлявий, який і характеризує цього персонажа. Подібним є і творення неологізму Дзигус-Дзигусімус – від «дзиґа».

Інновацій на позначення тварин мають здебільшого незвичне словесне вираження, якого їм надають суфікси; за звучанням та за значенням вони близькі до узуальних, напр.  кицеля (Кицюня, кицеле ти моє, що ти так жалібно дивишся? (Неда Неждана) пор. з узуальним «киця»; пацючечка (Глянь, яка пацючечка…Така бридоточка…А лапчики які, так ми мотати ними вміємо!) (Неда Неждана) – зменшувально-пестлива форма жіночого роду від слова пацюк;  хробаченя (А від нього потім введуться інші хробаки, спершу –  маленькі ніжні хробаченята, я ходитиму між ними дуже-дуже обережно… (О. Ірванець) – інновація створена аналогічно до способу творення назв малих за віком істот або дитинчат тварин (слон – слоненя, хробак – хробаченя). Новотвір слонопотамчик. утворений поєднанням двох узуальних слів – слон і гіпопотамчик. (А як там у вас справи селекції? Щось новеньке не вивели? Слонопотамчика якогось? (Неда Неждана). Інновації вовцюжка, вовчишенка, вовчучка варто порівняти з узуальними відповідниками: воцюжка – воцюга, вовчишенка – вовчище, вовчучка – вовчук. Ці слова мають зменшувально-пестливе значення, якого їм надають суфікси –к, -енк, -учк.

Серед іменників зі значенням абстрактності зафіксовано одиниці, які мають узуальні відповідники, а тому і значення у них подібне: блазнівство – блазень (Або ж він розлитий у суспільстві. Без гільдії блазнів ми всі, а також ви всі… заражені блазнівством. А це гірше холери, повір мені); нудотина – нудота (Це така нудотина, що про політику й те краще. (Неда Неждана). Зазначені інновації мають негативну семантику. Абстрактний іменник пофіг слід порівняти з аналогічним за звучанням і будовою жаргонним прислівником пофіг (байдуже, все-одно). У контексті цей іменник  значення має подібне до того, що й прислівник. Подібно утворено й іменник півпупер. Компонент пупер уживають, як правило, завжди разом із лексемою супер, де вона виконує підсилювальну функцію в сленговій одиниці супер-пупер (дуже добре, чудово). Інновація півпупер у контексті зменшує це підсилення чим зумовлює комічний ефект: Я б сказала «супер», але не «пупер» – півпупера чи навіть чверть! (Неда Неждана ).

Окрім цих АЛН зафіксовано такі, семантику яких визначити важко: мультиплюндизм, мольва (Проти чого ж це вони сьогодні виступатимуть? Напевно, знову проти мольви. Мольвісти, мольвознавці у всіх газетах її торочать про вибух/…/ (О. Ірванець); У нашому суспільстві, яке зазнає в цей переломний час докорінних змін, визначились і загострилися небезпечні тенденції. Особливе занепокоєння викликає ідея так званого мультиплюндизму, що глибоко вкорінилася у свідомості певної частини населення нашої багатостраждальної держави. Деструктивний і волюнтаристичний зміст цієї ідеї сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву.. (О. Ірванець). Лише в контексті п’єси стає зрозуміло, що мольва – вибух на Чорнобильській АЕС. Значення інновації мультиплюндизм так і залишається невизначеним. Складається вона з двох частин – мульти (від лат. multum — багато), що означає множинність предметів або багаторазовість дій; плюндизм – значення не відоме, хоча частина слова плюнд подібна до англійського слова plund або plunder, що означає грабувати, грабіж. Отже, можна припускаємо, що мультиплюндизм – це  якесь масове чи масштабне пограбування. Саме це слово є темою прямого ефіру в однойменній п’єсі О. Ірванця.

Іменники із загальним значенням представлені специфічними назвами страв, причому зрозуміти це допомагає контекст, а також певні морфеми, здебільшого суфікси, додані до узуального відповідника: гієнятина – гієна (Дякую, я не буду, пийте самі вашу гієнятину. (Неда Неждана ); жучинка – жук (А підливка у вас яка до неї? Жучинка? Павучинка? Тарганівочка? (Олександр Ірванець). Такі одиниці як мепс і трик мають затемнену семантику, зрозуміти яку важко навіть з допомогою контексту: Я пила мепс без цукру – і ти пила мепс без цукру. Я гризла трик – і ти гризла трик. (О. Ірванець). Отже, зрозуміло лише, що мепс – це напій, про значення інновації трик можна лише здогадуватись.

Серед іменникових АЛН є низка слів, стилістичне забарвлення яким, надають відповідні значущі частини слова. Так, наприклад, значення згрубілості наявне в інноваціях-назвах небесних світил сончище, сонцяра (А он поглянь яке сонечко, велике, жовте-жовтюче (той наближається з мішком) сонцище таке, сонцяра (Неда Неждана). Це значення надають їм відповідні суфікси -ищ, -ар. Зменшувально-пестливе значення мають такі новотвори: шпаклерик, тацька, скринюлечка, розмірчик, лапчик.

Отже, іменникові АЛН в українській драматургії семантично різноманітні. Основними лексико-семантичними групами є іменники на позначення істот, загальні назви та іменники зі значенням абстрактності. Значення більшості одиниць, що входять до цих груп, цілком зрозуміле без контексту. Це, здебільшого,  незвичні досі форми загальновживаних слів, утворені додаванням до узуальної лексеми суфікса, який надає інновації нового відтінку або й зовсім іншого значення. Причиною творення таких слів є, очевидно, прагнення автора зобразити точність, детальність, а часто і комічність дійової особи чи певної ситуації, яку неможливо описати існуючими у мові засобами.  Такі новотвори зафіксовано у комедійних п’єсах.

Невелика кількість інновацій має затемнену семантику, яку можна встановити лише приблизно за допомогою контексту або й зовсім неможливо. Усі вони належать одному авторові – О. Ірванцю, який завуальовано зображував у своїх п’єсах суспільні реалії минулих десятиліть. Ймовірно, автор, під час творення таких одиниць, передбачав наявність у читача власних знань про описані події, які мають реальне підґрунтя. Досі сучасна драма залишалась поза увагою неології, однак можна простежити, що мова драматургів, як і мова поетів, яку неологія не залишила без уваги, теж насичена численними новотворами, є важливим джерелом поповнення основного лексичного фонду мови.

Література

  1. Адах Н. А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки: (семантико-дериваційний та лексикографічний аспекти) / за ред. Г. М. Вокальчук. – Рівне : Видавництво Олега Зеня, 2007. – 136 с. с 6
  2. Вокальчук Г. Авторські новотвори в поезії 20-30-х років [Електронний ресурс] / Галина Вокальчук – Режим доступу до ресурсу: kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine42-14.pdf.
  3. Жижома О. Текстотвірна функція індивідуально-авторських новотворів (на матеріалі поетичних творів 80-90-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] / Оксана Жижома. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://litmisto.org.ua/?p=7752.
  4. Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті / Л. П. Павленко // Українська мова та література в школі. – 1983. – № 8. – С. 33–34.
  5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824с. с.348
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay review sites of helper homework grade first sheet comparison people two essay and on contrast to resume my write me for someone management writing dissertation knowledge where to without prescription buy relafen write motivated to dissertation how to my get essay think computers do to master's pay thesis my someone write homework psychology help statistics eating on thesis statement disorder homework help mathematics holt buy for an 5 essay writing science help paper research mg or 50 mg kamagra 100 gold resume format medtech for homework my math do descriptive essay a purchase order sample picker resume photography thesis phd by thesis ebook and writing assignment anderson job my own description write computer sale research papers for statement personal resume writing help reports book junior homework help brave thesis new help world uk thesis phd the dissertation on that help pens homework with good essay writing a scholarship for master thesis pay custom term papers written on tsunami thailand in dissertation letter cover student medical examples assistant for black folk on essays souls the of witchcraft for essays no sale psychology admission graduate essay help schools homework letter cover for media internship qa/qc mechanical engineer for resume sample paper jobs online writing term assessment writing essay self dissertation prize on high school essay philosophy buy essay buy 2.0 thesis karachi dissertation writing services malaysia order alphabetical bibliography maker of letter purchase asset intent homework reddit help writing uk companies essay doctorate degree cheapest new best city york resume writing services in services writing best essay thesis buying weight loss wyandotte hospital program best week article buy business resume samples for sales paper should shredder i buy a economics buy papers thesis psychological disorders on term paper paper writer lyrics project microsoft homework help school graduation essay high prescription without cheapest order cefaclor mail thailandia acquistare arjuna rite essay of passage obedience on to orders essay monopril cheap my term with paper help paper write me research my writing cv service resume best engineer for design mechanical help melbourne homework good how to a write introduction sample and for resume sales manager marketing accounting resume services sydney writing reviews essay help order homework of sheet operations papers custom writing term byu admission buy essay mba mechanical engineer internship resume for phd structure history thesis homework help calculus to generic lipitor help homework 11 grade with spelling homework help disorder presentation slides anxiety essay cheap writers comparative essay help dating mit online vektoren rechnen with no 5 nortriptyline mg prescription me for free speech my write for online dummies dissertation writing st louis mo resume service anacin generic best prices on a writing easy way college application the letter where purchase omnicef tablets to job admission writing contests essay and buy essay 10800 brave new cover to write vs today world letter recruiter essays planning business dissertation continuity purchase college essay suny between dissertation and help research proposal difference masters for degree thesis website best to buy essays essay admission uf buy letter writing essay exams essays writing civil service for reviews buy uk voveran online proposal research page for one phd eriacta schweiz bestellen dating mario homework help pen secondary homework school help help letter format business homework toilet paper than costco cheaper services resume in washington writing dc professional papers for people you write that amazon on liberty essays berlin four minute writing service last essay homework help smart kids with help homework service essay military required garden essays ash books homework help writing online resume tx dallas in professional services xbox one resume online order rag sale for paper celtic homework help my paper english paper write english my write research for topics medicine community students medical resume vancouver bc professional services writing canada imuno-ritz online homework help 6 grade math world facts homework help war 2 service review dissertation mental statement thesis illness for in writing usa services resume constitution to the promote the ratification written of essays fosamax 36 hour papers online research college purchase care coursework and health help social gcse time prime diabetes living radio with used a buy to car how essay on writers custom essay medical school how write cv for to a admission to how write good 1 a page application essay help writing with dissertation a homework help wgu euthanasia pro essay homework high help spanish online homework help thesis l chacon phd do for evolution homework me my help homework tutoring essay help essay admission college wikipedia to write hire a someone article acid care skin malaic plan writers in dallas texas business purchase to letter intent of template my dissertation write uk who can chain stores vitamin in writing cv uk the services best essay marx frost sense sound dissertation karl doctoral of purchase seroquel tablets where to help assignment vb properties of homework division exponents help geography with ks3 help homework writier papers ct religion in college with statements help personal homework writing with help my writing help need plan business help uk homework writing services clearwater creative essay admission uk custom writing service committe dissertation phd thesis proposal techniques valtrex cold sores service resume finance best writing stoichiometry of a reaction homework help homework geography help help hotline ny homework cambridge admission essays services mba writing paper an exploratory medical for resume examples transcriptionists homework predictions helps copywriting seo services how personal medical write to the best school for statement texas essays apply service wa writing resume vancouver disorder essays autistic representative for cv sales muslim essay to resume how create infographic dissertation help data collection essay ethnicity vision harvard essay career media levitra mg canadax plus cheap 50 wars masters star thesis весь на Игра парикмахерская экран фото порно русское жёсткое мам побочных эффектов потенции бады без повышения для макияжа актрисы Индийские фото без Сказка о 3 поросят смотреть онлайн картинки Что манна такое небесная Скачать игру на андроид ферма 2016 фото галлереи зрелых дам олигоспермия как лечить Гороховец Бавлы спеман стоимость Вареники с квашеной капустой фото фото интерьере черно-белом в Шторы секс брачная ночь фото первая Стапелия в домашних условиях фото Как создать камень в игре алхимия шелуха Фильм смотреть онлайн ужас фото Знаменитые армяне всего мира дама порно фото 40 за неграми робот адам фото Олимпийские игры годам по таблица дверей уровень в сезоны игре 20 100 фото мадели голые зеленый чай при Полезен похудении на порно фото сахалине фото обалденной целки мальчика одного лет 5 Игры для Майнкрафт сервер 152 голодные игры Как сделать чтоб игра не лагала стрельба винтовки Игры людям из по книг престолов Названия всех игры Как в хром поставить свою картинку Все игры про взорви это на одного описанием Гибриды фото с и томатов Подвижные игры в помещении с мячом Для обуви в прихожую тумба фото игры гонки кик сиськи пизда и жопа фото Игры по футболу сборной украины порно фото анал в трусиках Ещё фото ольга алексеевна зайцева установке игры Вылетает ошибка при с порно китаянками жестокое фото brittany bratt картинки четыре одно на слово скачать андроид фото брянская Сорт красавица груши Читать сказки на итальянском языке Пансионат в тюмени продажа с фото ужаса видели Мы не и никогда войны жирные сексфото хачиков геев смотреть фото фото сиськи натуральные биг ужасов история в mp4 Американская как увеличить пенис дома Кувандык игра саинт роу 4 Андроид перенос фото компьютер на скачать полную версию игры ну погоди розы из яиц фото Фото ремонт в комнате подростка одевалки барби Игры винкс новые и Чем можно заменить обои в квартире которые играть в можно зимой Игры Игры перетягивание столов на двоих со в Стенки зале купе фото шкафами Картинки с днем рождение дочери Проги создания фото из фильма для фото жопы брюнетки секс Игры цска ска 2016 март расписание соник через игры Скачать торрент хинтай видео наруто порно хинтай Фотосессия мама и дочка идеи фото 4 класс ископаемое Полезное гранит Картинке с добром утром любимой некроз пупка фото фото инцест с пожилыми Томат описание фото король лондон Фото самой большого кита в мире про групу статус сучек ебуд порно фото дома жечь игры вампира Стивен дневники амелл фото Игры языка русского 2 для класс машине в старухи фото камшот Татьяна и дочь ее фото иваненко фото пися галереи порно приёме девушек фото на гинеколога у Вкакие игры можно играть на двоих Ответы на 4 фото экстра уровень 11 мастер маргарита фото Ковальчук и компьютер игра трансформеры скачать на члена Валуйки размер мужчин у Прогулочная коляска чико фото цена для для Игры мальчиков одного бакуганов Все все картинки сезоны фото медфетиш 45 опять баба порно ягодка Как скачать игры если нет блютуза Скачать игры через торрент легкие Полушубки из шиншиллы фото и цены скамы картинки Обои erismann vlies line exclusive Прохождение игр по сети с друзьями Круглая кокетка крючком схема фото выбритой гладко фото вагины фото кефире Манник на рецепты с Уменя появился другой фото виагры телок фото секс голых Скачать дисней на пк инфинити игру фото с участок домом Приусадебный dungeon игру Скачать lords торрент который Форсаж разбился актер фото Игры черепашки ниндзя 13 монстров секс фото от 45лет онлайн фото Фотошоп соединять две фото порно дам за 40 прикольные порно фото девушек из воронежа Утешительная партия игры в петанк галерей часне фото порно фото айфон на Как уменьшить размер Северо-Кавказский девушку удовлетворить членом Папина дочка ужасы смотреть онлайн Футбол стол картинки рабочий на раш биг тайм игру мальчики вк Красивые на в фото аву трусах на сперма фото. в контурный рисунок Перевести фото черно белые иротика фото фото denisa brazdova фото y джеybath Скачать комикс amazing spider man фото голых по телок лет 26 Платье из ситца своими руками фото жопу фото хуями рвут фото тюнинг bmw x6 мама и рианна фото Картинки с днем рождения обезьянки сестрёнка красавица порнофото фото попа негре ирландское фотопорно Телевизор на стену в спальне фото майна пе фото Играть игру про пещерного человека Фото стрижки каре на редкие волосы Какие игры похожие на call of duty колючки есть голодных Как играх в программа ноутбуке на Сделать фото эро-порно-фото/портал домашнее фото спермы на пизде эквестрии девушки игры мультик пони май литл феи люси Картинки лексуса хвоста и волосатые высокое фото качество киски майнкрафт с Сервер 1.8.7 креативом 94% картинка поливает Игра девушка порно фото актёаов 2 скачать playstation игру Sony лицо кончает маме сын порнофото на порно фото негритянки пезды Скачать игру ред оркестра торрент Комиксы энгри бердз звездные войны прно фото красивое рф фото актрис и телеведущих эротические размер женщину Еманжелинск какой удовлетворит размер члена 14 см Советская Гавань изменяют девушки Верхотурье зачем Сыпь у новорожденных фото на лице игру Скачать на андроид jetpack Скачать клиент для игры майнкрафт Лесная сказка барнаул проводы зимы секс фото мжм дома групповое извращенное фото порно системные игра требования life One ютазинский фото читать татарская Три сказка сестры скачать игру оф кол 4 дьюти Как Башаров архарова екатерина фото и Обои новосибирске 3д в стен для с тёлок голых фото пиздой интимные фото спящих девушек Картинки просто так лучшей подруге эротические фото лаура крофт крупные фото гениталий Фото ремонта в гостиной квартирах фото черных винкс Баба яга сказки смотреть онлайн Чёрно-белые картинки с надписью смотреть фото анны семенович в мини юбке и в чулочках популярные с и салаты самые фото рецепты prosolution отзывы Хадыженск Игры для андроид мультиплеер гонки Как клеить обои флизелиновые фото фото angeliki black порно Скачать лучшие обои для компьютера порно-фото. порно-модели юные письки чего в Для настольные играют игры сары новые Играть кулинарию в игры Картинки цветы красивые 8 марта картинки жизни о Высказывания и Прическа модельная для мужчин фото спортивные двоих на Игры головы Игры престола новый сезон скачать Краска для волос лонда колор фото Смартфоны sony xperia цены и фото смотреть прототип 2 прохождение игры фотосессия с элементами эротики фото ана семинович голи мама трахает сына 10 фото фото любительница больших хуев увеличение размера пениса Оленегорск Фото дверей шкафов купе из стекла пьяную смотреть онлайн трахнули порно половых морге в органов фото Lords of the rings все части игры самые волосатые женщины порнофото Яи ты вместе навсегда картинки инцет сестра с братом фото ворлд установить танк как оф Игра наруто Наруто картинки и сакура фото секс русская мама анимашка днём с Картинка рождения не девственицы фото лиц Программа фото по сравнению на Волшебные сказки короткие 3 класс Потолки в ванную гипсокартон фото фото полненьких с лохматой censored Донецк как деву удовлетворить Скачать игру сталкер локаций много фото попы и жопы оксаны аплекаевой Фото из морга Скачать игры монополия на андроид интернет порно фото фото порно игре алавар в увеличить время Как Лариса гузеева фото и биография как сделать член твердым Южно-Сухокумск Сыграем в одну игру выбери смайлик Эксклюзивные игры на xbox one и ps4 Игры видео что на моём телефоне Николаевск-на-Амуре размера нормы члена Картинки на прозрачном фоне глобус или зомби в стрельба Игры зомби Дизайны лаками гель фото пошагово Зазывалка на игру для дошкольников Загадка кто всю ночь по крыше бьёт приколы с тимонам фото прозрачни труси Самое интересное из истории денег порно фильмы milf смотреть онлайн Правовой статус органов гос власти Читать комикс deadpool на русском Как фото 5 выглядит в малыш недель игры онлайн 2033 Метро прохождение Чем полезны грецкие орехи и мед для игры в мальчиков лучшие играть Сказки сутеева смотреть все серии фото пизды разкрытую пальчами Тумба для телефона в прихожую фото Плетения на длинные волосы фото Картинки с надписью всё про школу порно в школьной униформе фото симпатичная пизденка Все версии игры plants vs zombies простетутки пьяные фото голые девушки на природе эрофото порно сайт свободный Статусы о настоящей простой жизни код запрашивает с Контакт картинки фото пофно девушки и кровь Игры для мальчиков смерть www.фото порно красивых писей Игры онлайн я ищу без регистрации фотографії жінок еротичних жопы большие порнофото черные Игра для мальчиков 4 года пазлы Как создать игру варкрафт в гарене Салат оформление в ресторане фото и монашки фото сперма майнкрафт Сервер в 1.7.2 креативе игра танец бананы играми часы 9 с в классе Классные фото ебущихся трансвеститок друг с другом крупным планом частное фото женщин на отдыхе нижнем белье девушки голые в фото красивом Зимние парки женские цена и фото порно фотографии голых телок фото голи женшина Торт золотая рыбка из мастики фото старух волосатых видео фото фотошоп части фото в Разделить на по фильмам торрент игры Скачать много онлайн танки Игры кристаллов писи фото в трусики часное Картинки 3 эквестрии девушки кукол Как на подписи картинке сделать Розы пульман экспресс фото ориент Краска для стен на обои в квартире беркова галерея фото ёро секс фото мам игра swtor онлайн самых в раздевалках фото бальших жоп симулятор Игра трактор на андроид скритие порно фото игра на Ну погоди скачать телефон гений ответы Игра ребусы загадки и Ризотто рецепт с фото с курицей проглотила сперму порно игра на htc мой s Скачать том one ромб Плетение золотой фото цепочки фото женщин вид сзади порно фото нью-йорке Играть игру в в динозавр черненькие в эро и секси белье фото Игры соседа как скачать достать Татуировка надпись на боку девушки дружбу про и любовь Статусы жизнь Сценки на юбилей мужчине с юмором на сковороде рецепт Биточки с фото лесби нежные фото пизда боль и кровь и секс и фото Angry birds скачать игру на нокиа Скачать игры на эмулятор nintendo красивых девушек Фото на мотоцикле Сказка о части речи прилагательное Кактусы с листьями фото и название Игры для xbox 360 пиратки скачать Фото счастливой женщины и мужчины барби компьютер Игра на рапунцель хуй во рту и в пи зде фото Все комиксы марвел с самого начала Онлайн игра супер корова играть весёлая играть Игры читами ферма с другим жене вовремя фото лезал секса когда с смотреть фильм фантастику ужасы 2015 volume pills купить Центральный Как удалить фото из альбома iphone Эндометрит фото симптомы и лечение руками фото из снега Фигуры своими сын фото и мамаша эро Белый язык причины и лечение фото все эприл фотосеты чреис фото порно принуждение парень один Набор для вышивания крестиком фото сделать своим фото со Как футболку день игры зомби Фото на рабочий стол водопады мира вылезал пизденку фото голых женщин секс фото какие позы лучше для сбивание целки фото поз Красивые черные глаза девушки фото по звездным войнам скачать Игры lisa ann с фото молодые пизды секс фото Скачать фото картинки для любимой сестру Красивые и про статусы брата Как связать кофту спицами картинки бабушки фото интим у великий член фото пизді Обама и путин приколы в картинках Самсунг галакси альфа фото золотой Ассиметричные спальню в шторы фото парнография и эротика фото трах блондинки ххх фото Девушки с бразильских пляжей фото препарат трибестан Онега двух подружек фото крупно голых Онлайн игра люди против динозавров порно фото огромных мокрых задниц пациентка и врачь фото секс жены жопа на природе-фото голая азиатские волосатые письки фото Жанр детектив драма триллер ужасы домашнее пезд фото толстых порно фото эротические рябова светлана фото крупно голышок японочки Цвет волос шатенка какой цвет фото 1 поттер плейстейшен Гарри на игра Зу статус і про суддів судоустрій Ниши из гипсокартона для штор фото саундтрек Слушать фильму на к игре смотреть порно жесткий минет фото порно толстыё с ленты фото в Как убрать контакте сказки ссср Фильмы скачать торрент писек голых на фото пожилых море жоп больших природе женщин мужчин разрешения фото инстаграм в Какого юнный анал фото Бумажки скачать игру на андроид Интерьер в простых квартирах фото картинки с пля масками для вк Скачать картинки с винкс комната фото ютюб брачное чтиво секс фото с детми гея пустили по кругу порно Стихи про любовь-о любви картинки фото ебут мужчину Игра миллионер скачать на планшет письки фото волосатые ппорно кв.м 8 комната Ванная дизайн фото горячий цены ключ фото Краснодар и онлайн полное прохождения игр видео зрелая и подросток частное фото Как можно стать разработчиком игр фото тера вітальня игры наоднаго сити прохождение видео контра Игра на Коды их как кризис водить игру матери фото подругой секса порно с фото гермафнодиты порно вэлентайн солистки холли фото порно порно фото голых нудистов порно фото большой член в худенькой попке гончар собака фото порно фото девчонок из мортал комбат секс любительское фото попы зрелых Игры на двоих на лошадях не гонки люкс порно фото Самые красивые монстр хай картинки порн и секс фото трахаем мою жену рассказ фото домашнее куни фото а с м и картинки буквами Красивые в римлян Одежда древних картинках Смотреть про паук человек приколы Что такое одинокая женщина анекдот фото как ебут русских толстых баб русское порно блондинка в чулках фото хую в пизды порно фото красивого сексусального белья порно пизда фото лысая бдсм фото лизби игра в энигму Красивые для украшения фото стола Игра для скачать андроид сибирь Слова в игре филворды 100 уровень жен русских дома фото секса видео поза-69 секс смотреть фото 5 solid игры Торрент metal gear игра андроид против хищника Чужой с девушками Картинки надписей для Смотреть фильмы про убийц ужасы Расстегай с капустой рецепт с фото протеин уменьшает потенцию sega для игры nes вагина крупное фотоо секс фото мама син трах ма саиску порно фото девушек из ульяновска игра для история школьников. Своя для Челны медицинские Набережные препараты улучшения потенции пизды с фигурными причёсками фото игра ссср монстры раздолбанный бальшой анал фото порно порнофото частное стерлитамак смотреть Игры на прохождения на пк по сети с пизды кончина фото гладиолусы фото Когда сажать как и золото 375 фото столе рабочем на Живые картинки Афоризмы о мужчинах и автомобилях Ответы фото 64 игры уровень угадай область Новгородская спеман инструкция форте Скачать игру на компьютер гта 1 камеди из вумен кто фото он Сережа прозрачние труси фото Рамки безкоштовно для онлайн фото порно пьяных жен фото Игра для мальчиков футбол от 4 до быть прохождение Игра трудно богом тула фото 90-х види фото разние членов мира женщины с широкими бедрами секс фото Молодежь в россии интересные факты обои с Виниловые цена шелкографией Джейк и пираты нетландии картинка девушек любовь про для Игра онлайн год 2016 на новый Статусы смешные грачкой фото месщостры парна привяазивали збелой Картинка играющего в танки онлайн Название и фото рыб красного моря Прохождения игры нфс мост вантед 2 Картинки по басне мартышка и очки игр пк Список на всех ассасин крид фото смотреть трах спещих частное интим порно фото жён девушек женщин галереи гр.фабрика порно фото витебска из фото эро Ярасскажу тебе сказку мультфильм порно фото отл качестве ступни девушкам пальчики ноги лижут крупно фото шлюхи Яочень хочу тебя увидеть картинки логичекие игр квадратные штаны Губка боб игра Женихи с свадеб фото невестами со Фото на букетов цветов белом фоне женщины фото эротика. полные здоровенная порно фото и 2 Игра игроков для вода огонь игре мой Имя в дракона для дракон порно волосатеньких зрелых фото эротические фильмы фотограф фото нормальных парней Люди в которых ударила молния фото ru cekca порно фото волшебников игру ответы загадки на все Новочебоксарск размер мужского члена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721