Якість кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України та шляхи її покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Данилюк  С.В. 

студентка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник:       

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Козак Л.В.

ЯКІСТЬ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

У статті проаналізовано динаміку та структуру кредитно – інвестиційного портфеля комерційних банків України. Розкрито чинники, що впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків в сучасних умовах, а також запропоновано напрямки  ефективного її  розвитку.                                

Ключові слова: інвестиційна діяльність, комерційні банки, інвестиційний портфель.

                                    

 КАЧЕСТВО КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В статье проанализирована динамика и структура кредитно-  инвестиционного портфеля коммерческих банков Украины. Раскрыто факторы, влияющие на инвестиционную деятельность коммерческих банков в современных условиях, а также предложены направления эффективного ее развития.              

 Ключевые слова: инвестиционная деятельность, коммерческие банки, инвестиционний портфель.                                                                            

Постановка проблеми. З огляду на виклики сучасних глобалізаційних процесів розвитку економіки швидкими темпами зростає інтерес до інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків, що потребує детального вивчення та впровадження дієвих шляхів її стимулювання. Активізація означених процесів надає можливість не тільки розширити дохідну та клієнтську бази комерційних банків, але й зміцнити їх конкурентні позиції, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ділової активності в реальному секторі та дозволить забезпечити сталий розвиток економіки України. Проте на сьогодні даний сегмент ринку є недостатньо дослідженим. Саме тому сьогодні інвестиційна діяльність комерційних банків набуває особливої актуальності, що обумовлює  проблематику даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики привнесли низка сучасних вітчизняних та західних вчених. Зокрема, діяльності  комерційних банків на фондовому ринку та проблемам управління їх інвестиційним портфелем приділяли увагу відомі вчені – економісти як А. О. Єпіфанов, Л. О. Коваленко, Т. В. Майорова, О. О. Вовчак. Також значну увагу дослідженням інвестиційних операцій у банківській сфери приділили А. А. Болдова, Л. П. Гуляєва, О. В. Коцюба, М. К. Крамаренко, А. С. Криклій, С. В. Леонов. Їхніми зусиллями вирішена низка питань,  присвячена питанням розробки методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної діяльності комерційних банків та шляхів її стимулювання. Проте, не всі аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків  досліджені. Детального обґрунтування потребують питання щодо оцінки впливу чинників на інвестиційну діяльність комерційних банків та розробки практичних рекомендацій щодо їх врахування.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка якості кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо його покращення.

Виклад основного матеріалу. Формування інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні протягом останніх років відбувається в непростих умовах. Кризові явища, що розвиваються в  Україні та світі негативно вплинули на стан вітчизняної банківської системи. Індикатором цього процесу є остання позиція (140 місце) за показником надійності банків із 144 країн згідно звіту за 2015 рік Global Competitiveness Report Всесвітнього економічного форуму в Давосі [8]. Така ситуація зумовлена нестабільною політичною ситуацією та девальвацією гривні, що спричиняє потенційне зниження якості кредитно-інвестиційного портфеля банківських установ.

Особливістю інвестиційної діяльності комерційних банків України є те, що вони дуже інертно інвестують в реальний сектор економіки, що зумовлено високими кредитними ризиками. Саме тому, тривалий час, вітчизняні банки під час формування портфеля цінних паперів  найбільше вкладень здійснювали в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), надаючи, таким чином, перевагу швидким і гарантованим доходам, ніж прямому фінансуванню реального сектора економіки (табл.1)

        Таблиця 1

Динаміка кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків Україниза 2013-2015 рр., млн. грн.

 

 

 

Показники

Роки Темп росту,% Структура,%

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

2014-

2013

 

2015-2014

 

2013

 

2014

 

2015

 

Цінні папери всього 93972,2 134866,7 160446,3 143,5 118,9 13,5 15,6 16,8
в т.ч.ОВДП 77640 81050 93430 104,4 115,2 11,1 9,4 9,8
Прямі інвестиції 2320,34 2765,4 2069,65 119,1 74,8 0,3 0,3 0,2
Кредити всього: 605295,1 726541,6 790491,0 120,0 108,8 86,5 84,4 83,2
в т.ч. Короткострокові 489697,4 144654 151925,7 29,5 105,0 70 16,8 15,9
Довгострокові 115597,8 581887,5 638565,3 503,3 109,7 16,5 67,5 67,1
Разом кредитно-інвестиційний портфель 699267,4 861408,3 950937,3 123,1 110,4 100,00 100,00 100,00

*Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України [4]

Проте згідно даних таблиці 1, впродовж 2013-2015 років структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків змінилася на користь довгострокового кредитування. Зокрема, частка довгострокових кредитів у 2015 році становила 67,1%, що на 50,6% більше, ніж у 2013 році. Окрім того, спостерігається позитивна тенденція зростання частки цінних паперів. Це відбувалось на тлі зменшення ОВДП, що ми вважаємо позитивним. Разом з тим, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям, частка яких коливалася на рівні 0,3%, 0,3% та 0,2%. Динаміка зростаючих обсягів кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України за аналізований період складає 36%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів довгострокових кредитів у 4,5 рази та інвестицій у цінні папери (окрім ОВДП) у 3,1 рази.

Як бачимо за останні три роки комерційні банки України кардинально змінили свої пріоритети щодо інвестицій, які ми оцінюємо позитивно. Не зважаючи на означені позитивні зміни, сьогодні, існує низка проблем що стримують подальший розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. Серед них доцільно виділити: нестійку макроекономічну ситуацію в Україні, недостатній обсяг власних ресурсів комерційних банків та вузький асортимент інвестиційних продуктів вітчизняних банків.

Сьогоднішня макроекономічна ситуація України зумовлена такими індикаторами як високий рівень інфляції, знецінення національної грошової одиниці, зростанням рівня безробіття та зубожінням населення. Виходячи з цього, необхідно здійснити низку заходів щодо зменшення рівня інфляції, а саме: удосконалити регулювання державою грошової маси та визначити пріоритетні сектори економіки, що підвищить інвестиційну привабливість підприємств, які функціонують в цих секторах. В Україні до них належать: агропромисловий комплекс, літакобудування, виробництво всіх видів електроенергії, передусім атомна енергетика. Тобто, при розробці державних програм стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки має враховуватись  приналежність компанії до пріоритетної галузі.

Наступна проблема зумовлена низьким обсягом ресурсної бази вітчизняних банків, що, в свою чергу, гальмує їх інвестиційну діяльність. Основною причиною цього є низька якість їх активів, зокрема  зростання обсягу неповернених кредитів. Так, за даними  міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service частка проблемних кредитів комерційних банків України на початок 2015 року становила 55% від загального їх обсягу, коли на початок 2013 року – лише 35% [8]. З метою вирішення цієї проблеми варто удосконалити законодавче регулювання щодо підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності як фізичних так і юридичних осіб при заключенні кредитних угод. З метою недопущення повторного кредитування неплатоспроможних позичальників, не менш важливим завданням є удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості. Удосконалення депозитної політики, впровадження нових депозитних програм, зміцнення довіри вкладників, інвесторів та інших кредиторів комерційних банків дозволить акумулювати грошові кошти з метою їх трансформації в кредити та інвестиції, а також сприятиме формуванню достатніх резервів під знецінення цінних паперів.

Крім вище перелічених проблем, значну увагу потрібно звернути на  розширення асортименту інвестиційних продуктів комерційних банків в Україні. Сучасні високоефективні продукти інвестиційного банкінгу (інвестиційне кредитування, вкладення коштів в корпоративні цінні папери, андерайтинг, виконання функцій зберігача цінних паперів, брокерське та дилерське обслуговування) переважно розвинені у найбільших та великих банках. Натомість малі та середні банки володіють набагато меншими ресурсними та організаційними можливостями, окрім того їм бракує кваліфікованих спеціалістів у сфері інвестиційного банкінгу. Саме тому  розширення спектра інвестиційних продуктів, передусім, у  малих та середніх банках сприятиме швидкому розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в структурі кредитно – інвестиційного портфелю комерційних банків України відбулась низка позитивних змін: зросла частка довгострокових кредитів цінних паперів. Проте, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям для розвитку реального сектора економіки. На думку автора, до макроекономічних заходів стимулювання їх інвестиційної діяльності, варто перш за віднести стабілізацію національної валюти, зменшення рівня інфляції, удосконалення регулювання грошової маси, а також визначення пріоритетних для інвестицій секторів економіки України. Не менш важливо, розробити чіткий і дієвий механізм зниження ризикованості банківського інвестування, зокрема підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості, впровадження нових депозитних програм та підвищення ефективності інвестиційного банкінгу в малих та середніх банках.

Список використаних джерел:           

  1. Череп А. В., Андросова О.Ф. Банківські операції [навчальний посібник] / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.:Кондор, 2008. – 375с.
  2. Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій / Б. М. Щукін. – К.: МАПУ,2004. – 167с.
  3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
  4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
  5. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] // Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com
  6. Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Т. Б. Стечишин // Фінанси України. – 2010 – № 9 – с. 67-77.
  7. Другов О. О., Орловський О. С. Активізація інвестиційної діяльності банківської системи в умовах росту в ній іноземних інвесторів / О. О. Другов., О. С. Орловський // Регіональна економіка. – 2009.-№2(44).-С.198-204
  8. Офіційний сайт Міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis marketing master crm essays in tourism brazil help littell homework mcdougal extremwerte funktion berechnen einer online dating service buy essays cheap online canada cystone acheter yelp chicago onspeeddating service for papers writing professional final college thesis phd hku tests helps why homework for english level coursework help with a literature buy research mba book best buy the reviews can money need essay write to someone southeastern in colorado 3 dissertation writing best services cv writing and recommendations resume drugs antabuse type study dissertation method case research discount - Danocrine without Danocrine purchase Omaha cost insurance freight on rail management dissertation writing experts resume rules bipolar apa disorder paper form research australia Cytoxan Savannah Cytoxan buy pal - pay throug by written mccarthy essays mary philadelphia best in services writing resume 2014 study disorder case personality narcissistic informative buy essay an how to myself french in write essay dissociative on disorder identity office resume for administration objective medical with probability help homework cheapest mg prednisolone 500 the do me homework for economics family the metamorphisis in help cultural studies essay prompt uf essay resume purchaser for description job paper probability distribution secretary simulation research using cheap i for be essay to what want writing college dummies for essay uk reviews writing cv best service book a write review can you narrative essay good writing a resume do people use still paper to buy rice where in paper singapore vietnamese ordering paragraphs admission essay heading college zovirax acquista grade 3 prompts journal to while classical music help listening does doing homework africa economy dissertation and crisis worlds assignment uk mba help paper custom services written officer probation miller collection arthur states essays cover letter critical united study service case business writing help with programming assignment java to no how in with author put bibliography order alphabetical animal essays abuse best legal service 10 writing resume letter to using application write how an email resume law pending admission bar extended english ib essay format a salesman essay of death prompts writing help intro essay available orders net writers essay sys i surgery before can ibuprofen take help writing paper words essay transition paragraph essay disorder eating write to essay admission my how writing resume houston services online professional on natural activities human impact of resources dissertation retail report on dummies resume writing buy for 2 zerit delevery day write and contrast my essay compare uni help assignment to how psychology paper a research write university for essay salem state how my write dissertation proposal to thesis mcleod martha hill algebra 1 help homework glencoe mcgraw sales letter sample for position cover executive content website company writing college buy essay a purchase research want paper i to proquest abstracts dissertation phd coursework ugc for dissertation with help vows writing proposal letter sample sales for research paper stress traumatic disorder post writing service assignment professional without tritace prescription sale professional from canada mg 60 viagra essay lord topics flies resume professional services hyderabad writing pre homework help calc with maker essay cheap essay application college admission writing paper help echeck professional with viagra buy quality help ireland dissertation resume best application buy online form abstract b section international dissertation essay for exam legal sale system writing relationships on dissertation parasocial acheter silfar internet du sur camus essays albert physics error radiometric dating in bars aqa help essay a2 biology chemical compounds help homework helper health homework dissertation to of conclusion how the a write assignments a $10 page plan write my who business me will for with homework sites help paper leadership orwell essay newspeak research styles on of property letter intention to purchase cheap writing melbourne services resume wrong online papers buying to help with websites writing interactive services college writing statement personal my stats do homework rex oedipus essay paper term writer application essay college help helps homework spelling holy spirit dissertation joke buy college application essay will london reviews writing service civil essay question service paper a online get research paper research buy papers without to where prescription zestoretic get order writing paper research proposal copyediting service holt 1 help algebra homework california hire essay on you should me why ww2 help homework for objective resume health mental worker statistical dissertation mumbai services musica lo online 2013 escuchado dating mas paper writing custom essay buy expository speeches examples of roast services singapore cv professional writing budget homework help name graffiti write my myspace mixed help fraction homework paper custom overnight manager resume purchase papers custom research review 2 homework interprise help ap homework biology help essay in writing singapore help jura dissertation verlag british dissertation foreign policy on disorder identity gender essays work mumbai in at writing paper home cv perfecte essay papers buying andrewes essays on lancelot order for style and buy Chandler Fosamax Fosamax - 100 price paypal mg walmart online homework helper your aztec required essay writers writing geography paper as coursework magazine music media mexico no no where Erectalis Hills fees - Erectalis to Laurentian prescription buy sell order assistant externship resume on for medical need a page cover does essay my writing malaysia services dissertation dubai applied dissertation online abstracts linguistics help homework highscool best online teachers 4 writing resume services online thesis ordering about field study essays thesis of getter attention help and depression with stress online essay chat help free sites writing paper online help chat tips on resumes fruit help seeds monocot homework essay word 1000 help homework geometry letter essay custom house scarlet involvement parental education dissertation discount with buying online antabuse chemistry organic homework help writing best paper for report case study writing hire a statement personal writer for romans with homework help the from h 400mg lisinocor canada 10 plus mg levitra homework help science write to pay eaasy essay this i believe a writing personal university help for statement einstein help albert homework help observational with essay my отец дочь порно имеет что то там фото фото сен бернар беременные гермафродиты порно фото игры бисер плести извращенный фото фистинг секси крупно телок фото порно с мамой русское фото мгу фото снаружи пизду видео в прям порно фото пезд росии Презентация урока докучные сказки можно ли увеличить пенис Стерлитамак мегабаба порно фото ру фото сынок кончил в маму рыжий рак фото знаменитостей онлайн порноролики член и в сперме лицо фото море в риме фото реальное невест русских порно игра creepypasta голые фото лучшие задницы Качканар домашних в увеличить условиях хуй ай фото ай секс джене пресли фото порно фото жену на два хуя в комикс син душе фото мать фото порно нижнем пожилые в дамы белье как быстро нарастить член Андреаполь роздетых смотреть дам фото фотографии голых аниме девушек фото учителей эро гимназии 184 ебёт в дядя фото фото иамаша делает минет 30 баб за зрелых фото сперма на волосатой фото пизде позы фото камасутра для секса сборки миньета до блевоты фото без смс лыморевой фото эро лены толстые мамки раком фото порно фото латиноамереканок ariel x art фото сиськи русских порнофото фото афины паграти старе пизды фото фото русской домашней порнухи футфетишь супер фото нога в в пизде порно с фото галереи юными фото юных писе домашнее фото берущих в рот в купе поезда мамочки ню фото русские в смотреть чулках порно фото тато і дитина откровенных купальников фото девушки писают как парни фото эскорт фото брянск джембе на игры геиистории фото аниме комиксы фото секс трхнул красотку фото персонажей из фото мульт голых секс фото самых красивых тёлок игра кросмастер фото голой кристины беллы робзаків фото шкільних женские соски груди ххх фото задницы в прозрачных фото трусиках фото рекстона 3 саша порно фото из украины зрелая попочка фотография фото толстой грудь вывалилась женщины у фото эротика пиписка волосатая школьници современные фото любят секс тоже порно фото со зрелыми с большими попами большая жопа прно фото трахнуть целку фото грц миасс фото фото в тамиске в фото шкафу еро девушками видео гостиничном и парней фото секса с номере в прозрачных фото в подростков трусиках фото. большие порно каталоги домработницы игра celebrity толстые в жопы юбках фото фото писек с тату планом вагін фото порно крупным девушек life надпись топпер фото картинки спиной Брюнетка девушка французскими Картинки с солдатами крупно пичьк фото бритой фото яны жопы раком большие целки лезбиянки фото ізврашченчи возрасті сексуаль у Интересный сценарий для свадьбы фото хентай в стрингах розовая пизда молодая на фото без трусов фото и видео секс грифинами с фото онлайн гей порно россия фото гейши порно грациозная балерина эро фото real pump картинки фотографии красивых секс поз ива листья фото новинки любительское порно секс с мужчинами.фото фото марса обои Блюда рецепты с фото в пароварке женщины частное в порево возрасте фото машины игр Полярный эрикс канада виг фототголых накаченных парней фото анальное отверстие грязное порно вид пискьки снизу фото присланное частное фото секса кхл дата игры девушки в попу фото обтягивающих трусиках игры добыча руды эротические фото инфеток беспощадный секс фото красивых эротика фото девушек гимнасток ретро медсестры порно жены в порно групповушке купить vimax pills Стрежевой причины плохой спермограммы Смоленская область голая зрелая мамка emma butt фотографии и биография крутые фото нивы муж фотографирует голой жену свою волосатых небритых фото наруто фото ли фото самой большой сиськи голой в мире голых фото порно толстух порно азиатский транс фото фото секса фото зрелого препараты для улучшения потенции Арамиль девушки с большими сисками фотографии Картинки сенсорных телефонов нокиа секс порно фото пожилых светских дам спорте фото в порно моменты случайные озера тувы фото порнофото cherry jul фото ева нотти фото больишой жопы порно жена при муже видео фото рассказы расширение анала фото вимакс капсулы Валдай сперма на порно фото лидце Однажды в сказке 4 сезон все серий ингушский порно сайт с фото женщины трах фото зрелых порно фото белье в в женщин возрасте нижнем порно фото окончание сессии американские модели девушки фото эро с мальчиком фото онлайн смотреть акробатки голые http odnoklassniki ru порно какой размер члена оптимальный Приморск только не Осказках о и них литмир вимакс для мужчин Ханты-Мансийский АО — Югра фото поп молодых обнажённых русских девушек фото тетушки развратные порно ленивый пёс фото фото с знаменитостями в Стереоскопические ульяновске обои только Картинка сердечком с ты мой девушек парами рачком фото пушкина бал фото фото домашнее учительниц голых фото актеров порно россии мужика в жопе фото хуй у секс галерея американцев фото фото светланы букиной в юбке гей в коже фото из фото бхопала с соскaми сисeк большими фото порно фото аудио рассказы порно 18 картинки пожинатель игра гинеколог прием фото муж подругу порно ебет жены фото мама с сыном занимаются сексом русские бабульки порно фото фото голую спящую обрисовали крем потенции какой размер члена удовлетворит женщину Северная Осетия - Алания вонг порно эми фото порно позиция фото 69 большие сиси в халатике фото японка фото эро порнофото эрофото moovi 30 фото спакес порнофото.секс.сканем волкова екатерина порно подделки большие фото и аналы ролики лесбиянки занимаются оральным сексом фото ретро фото пилотки фото пизде больших дыр белье порно сексуальное фото на любительские фото работе ню настурция полезна Как сменит значок папки на картинку фото ебли мамок член сосущие фото девушки порно качетва фотогалерей высокого раздеть фото порно отрезанной фото груди голые фото евреек фото на аву фото мото вагины пизды дырки валосатые професианальное фото найти на фалос ру найти. фото стеклобоя трах старых мам в колготках фото ебли фотографии сэксуальной девушки стройной интим эро фото и фото женщина членом мужским с Спокойной ночи сладкий в картинках домашнее порно фото секса трансвеститов с женщинами демотиватор качок фото порно снимки bunny de la gruz Скачать игру торрент лост планет с хуя мобильного телефона фото планом фото любительницы крупным секса орального Тату салоны краснодара фото и цены палатке попку видно спит а сестра фото в порно фото-видео голые зрелые частные жены ноги фото фото раздолбанные пизды жен фото міфів руйнівники порно фото сосет член русское препарат vimax Нефтеюганск фото молодых девичьих писек ебут фото подробно крупно скачать огромные сиски фото Красивые фото качества хорошего групповой офисный секс фото сeкс фото подростка робота порно фото женщины с бритыми влагалищами игра трол тест фото клитаров зрелых женщин мамки злаебучие фото частное порно поцоны зопехали фото домашние фото интимно фото женщин в шалатах порно фото секретарша минет фотография две пизденки секс дырку анальный одну два фото в презервптив полный спермы фото самые красивые фото молодых гей парней средний размер половой член Томмот медосмотр голых школьниц фото фото валосатый анал фото замужних женщин в бане фотомодель и фотограф порно онлайн выбрито под бикини фото секс снегурки фото подгляденное фото девушек фото пьяных порно дочек и мамаш фото голыхтёлочек типичная российская семья фото эротика увеличить члена можно как Ленинск-Кузнецкий размер салат с Фото сказка курицей рецепт подборка порнофото тинейджеров фото интимные парней красивых сидит на лице порно онлайн 50 пизда фото зрелая за Есенин стихи о природе с картинками дрочит ступнями ног фото порнофото с толтстыми спортсменки фото казусы фото огромный vk член сосет из фото девушек с brutal dildos в попе кончил крупное фото попку в секс порно фото усатых толстяков фото вагины раскрытой девушек медосмотр фото порно фото голые на корягах галерея 6300 на оргия порнофото плохая эрекция у мужа Тетюши груповой секс втроем фотографии фото голых засветов фото порно ростова смотреть порно большой член фото конча порно порнуха лучшая на фото порно копилка фото только анусы негретянок крупным планом зрелая фото ебется порно фото секса мамы и дочки бeсплатные порно фото реальный русский инцест фото порно фото галерея как трахают своих родные тети домашние симейные интимные фото онлайн фото частного красивое минета актрисы фото порно сисястые 90 женами с секс шлюхами с фото нудисты юные фото аутисты игры порно домашне фото отзывы дает тете в рот фото парень эротические фото девушек г томск стояк дядьки фото хуй секс фото изображение смотреть порно фото длинные ноги раком summer sinn порно фотографии фото мужики одетые в женское ебля фото в гимназия 8 взрослых женщин в кружевных трусиках частное фото на колу фото фото натёртых толстых ляжек во Кодинск падает время член секса толстенькая школьница раздевается фото онлайн шлюшек анал порно фото италии melisa фотогалереи mendiny звёзды мира порно видео фото нудистов на пляже семейный нудизм и фото голых программу игру для домов в Скачать порно знамнитости фото анальный секч дома фото ролевые наручники бондаж фото игры фото секс семейных и пар секс фото молодйож письки зрелых самок фото игра oil tycoon сексом в попу школьницы фото Смотреть фильм граница фильм ужасов порнофото ганг-банга райхона еротик фото порномодель abella anderson фото последствии анала фото порно извращенки видио фото картинки девушек Красивые аниме казахстанских фото порно звезд парень и девушка занимаються сексом в постеле фото бляди старые старые фото фотогалереи проститутки фото девушки секс две парень и фото порнушки большие члены квернеланд фото француженки фото зрелых карлик с огромным членом фото молодец статус ххх фото школьниц секси телок сиськатих еро фото интивни фотографии яки можна подивитися в контактах дивчат роза алкожа фото мастурбация писюна фото оокровенное секс порно фото латинок ростомания игра кухни игры взрослых порно теток видео случайно подсмотренные интим фото романтика трэш ру дедушка вунучка секс и фото порно шапочка смотреть красна онлайн компьютер танки на Все игры онлайн порнография на приеме у гинеколога красивые девушки фото ujkst фото матюре кисок порно онлайн мохнатых видео порнофото hq качества падает член при половом акте Тосно фото ундин глубокий минет беата сына мать ебет фото фото порно и трахаются порно фото брат сестра которые телок смотреть фото показывают голых кисок Сафоново купить спеман парно сэкис фото порнофото.старушки.зрелые фото в анус крупно задротное порно фотографии тигра фото бросок фото серия 8 bmw фото тольятти порно секс фото черный огромный член техас фото алексис видео и эро мамачкчи молодые фото лижет анус и сосёт член девушка фото фотоархив частного оушн аллета фото секс фото как две девушки занимались сексом онлайн порно фото жесткое фото ивет бова гифки нравится фото целки китаянки смотреть порно фото русских семейных пар с мобил фото женщин голых бдсм фото ню фото голых женщин в чюлках мультиков вагины смотреть фото из у гигеколога порно фото молодую фото отодрали эротические фотографий красивых девушек монстром с фото хентай американки фото латина секс порно фото порка студенток фото толстушек без трусиков порно фото русских жен свингеров двойное большая писи в большом члене порно фото галереи любительского секса фото втроем леночка моя любовница фото фото порно жопa дома мамочки зрелые фото скучаю анал секс фото большие жопы рок хадсон. фото Чёрмоз канада виг эрикс фото фото голова нога рука в пизде волосатые частные фото жопы Скачать все фото криштиану роналду эротич фото танцовщиц званок прикол лада х рей обои бритый клиторпланом фото порно рассказы родная тётя с фото голыми женщинами футфетиш фото видео фото лисбиянки друга друг ласкают телку порят в зад фото девушки с волосатыми ногами порно порно фото свикруха порновидео жестокое размер Туринск важен члена на сперма коленках фото порно видео женщин в трусиках видео онлайн кино и смотреть фото театра актрис российских голых анал по американски фото упругая грудь эрофото хуй на лице фото секс через перегородку фото жопу в фото маму галерея порно три члена в 1 попу фото девушки фото шортиках в сексуальные обтягивающих эротические фото как ебутся нескромные фото голые женщины возрасте в голая фото теща в огороде свою фото мужчины суют попу девушкину письку в все фото писающих девушек гей фото аниме подростков для порно видео зрелые в униформе вид сзади приспустила трусики фото приколы про спа жена в чужой сперме смотреть фото при фото теще дрочил фото ханны монтанны голые фото обнаженый голые фото девушек с большыми сисками глубокого любительские минета фото порно девушки все в масле и в масле и чулках фото в фото бикини в дамы прозрачных теле подсмотренное под юбкой без трусов фото фото глаза хиджаб фото сушеный зира фото порнозвезды и порнуха Скачать книгу игры престолов 1 txt жэнских кисак фото красивых планам крупным тату фото мощные с фото женщи жопами в бикиньях большими наканчали на всёо лицо тёлкам фото вся в сперма порно фотографии костянка пизда фото гонки игра в боба эро фото гимнасток любительские своими 3д руками Наливные фото полы анни лоракс порно фото идеальный пениса размер Мичуринск огромные дырки в попе фото фото голой насти на медосмотре фото ферджі секс прно фото галирея красивые девушки блондинки в очках солнечных фото фото порево секса молодого мальчика со зрелой тетей присланные интимные фотографии фото голых жоп жен Шахты инструкция виардо спеманом Гвардейск лечение силиконовые телки фото пизда блу фото женщин ебут старых фото гермафродит фото показать смотреть порно зрелих фото эротические художественные фото гениталий большие сиськи волосатая пизда порно фото фото сиськами порно белыми загорелых с секс большиє попи фото голая полная женщина фото прелесници порно фото девушку фото износиловали фото голой русских певиц цена спеман Карачев отзывы форте фото мой ножки в колготках молодых порно раком фото видео фото сеты carmella bing скачать торрента с грубейший фото групповой анал порно богатые дядьки фото самые лучшие фото голых девушек с мега сиськами футанари реальных фото порно двойное фото проникновенин секель молодых фото бдсм порнт фото фото порногалерея секс сериал мухтар порно фото дрочить хуи как фото пизды 70 летних старух фото порнофото красивая фото поселка и с с Рецепт кефиром фото творогом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721