Якість кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України та шляхи її покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Данилюк  С.В. 

студентка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник:       

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Козак Л.В.

ЯКІСТЬ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

У статті проаналізовано динаміку та структуру кредитно – інвестиційного портфеля комерційних банків України. Розкрито чинники, що впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків в сучасних умовах, а також запропоновано напрямки  ефективного її  розвитку.                                

Ключові слова: інвестиційна діяльність, комерційні банки, інвестиційний портфель.

                                    

 КАЧЕСТВО КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В статье проанализирована динамика и структура кредитно-  инвестиционного портфеля коммерческих банков Украины. Раскрыто факторы, влияющие на инвестиционную деятельность коммерческих банков в современных условиях, а также предложены направления эффективного ее развития.              

 Ключевые слова: инвестиционная деятельность, коммерческие банки, инвестиционний портфель.                                                                            

Постановка проблеми. З огляду на виклики сучасних глобалізаційних процесів розвитку економіки швидкими темпами зростає інтерес до інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків, що потребує детального вивчення та впровадження дієвих шляхів її стимулювання. Активізація означених процесів надає можливість не тільки розширити дохідну та клієнтську бази комерційних банків, але й зміцнити їх конкурентні позиції, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ділової активності в реальному секторі та дозволить забезпечити сталий розвиток економіки України. Проте на сьогодні даний сегмент ринку є недостатньо дослідженим. Саме тому сьогодні інвестиційна діяльність комерційних банків набуває особливої актуальності, що обумовлює  проблематику даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики привнесли низка сучасних вітчизняних та західних вчених. Зокрема, діяльності  комерційних банків на фондовому ринку та проблемам управління їх інвестиційним портфелем приділяли увагу відомі вчені – економісти як А. О. Єпіфанов, Л. О. Коваленко, Т. В. Майорова, О. О. Вовчак. Також значну увагу дослідженням інвестиційних операцій у банківській сфери приділили А. А. Болдова, Л. П. Гуляєва, О. В. Коцюба, М. К. Крамаренко, А. С. Криклій, С. В. Леонов. Їхніми зусиллями вирішена низка питань,  присвячена питанням розробки методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної діяльності комерційних банків та шляхів її стимулювання. Проте, не всі аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків  досліджені. Детального обґрунтування потребують питання щодо оцінки впливу чинників на інвестиційну діяльність комерційних банків та розробки практичних рекомендацій щодо їх врахування.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка якості кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо його покращення.

Виклад основного матеріалу. Формування інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні протягом останніх років відбувається в непростих умовах. Кризові явища, що розвиваються в  Україні та світі негативно вплинули на стан вітчизняної банківської системи. Індикатором цього процесу є остання позиція (140 місце) за показником надійності банків із 144 країн згідно звіту за 2015 рік Global Competitiveness Report Всесвітнього економічного форуму в Давосі [8]. Така ситуація зумовлена нестабільною політичною ситуацією та девальвацією гривні, що спричиняє потенційне зниження якості кредитно-інвестиційного портфеля банківських установ.

Особливістю інвестиційної діяльності комерційних банків України є те, що вони дуже інертно інвестують в реальний сектор економіки, що зумовлено високими кредитними ризиками. Саме тому, тривалий час, вітчизняні банки під час формування портфеля цінних паперів  найбільше вкладень здійснювали в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), надаючи, таким чином, перевагу швидким і гарантованим доходам, ніж прямому фінансуванню реального сектора економіки (табл.1)

        Таблиця 1

Динаміка кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків Україниза 2013-2015 рр., млн. грн.

 

 

 

Показники

Роки Темп росту,% Структура,%

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

2014-

2013

 

2015-2014

 

2013

 

2014

 

2015

 

Цінні папери всього 93972,2 134866,7 160446,3 143,5 118,9 13,5 15,6 16,8
в т.ч.ОВДП 77640 81050 93430 104,4 115,2 11,1 9,4 9,8
Прямі інвестиції 2320,34 2765,4 2069,65 119,1 74,8 0,3 0,3 0,2
Кредити всього: 605295,1 726541,6 790491,0 120,0 108,8 86,5 84,4 83,2
в т.ч. Короткострокові 489697,4 144654 151925,7 29,5 105,0 70 16,8 15,9
Довгострокові 115597,8 581887,5 638565,3 503,3 109,7 16,5 67,5 67,1
Разом кредитно-інвестиційний портфель 699267,4 861408,3 950937,3 123,1 110,4 100,00 100,00 100,00

*Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України [4]

Проте згідно даних таблиці 1, впродовж 2013-2015 років структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків змінилася на користь довгострокового кредитування. Зокрема, частка довгострокових кредитів у 2015 році становила 67,1%, що на 50,6% більше, ніж у 2013 році. Окрім того, спостерігається позитивна тенденція зростання частки цінних паперів. Це відбувалось на тлі зменшення ОВДП, що ми вважаємо позитивним. Разом з тим, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям, частка яких коливалася на рівні 0,3%, 0,3% та 0,2%. Динаміка зростаючих обсягів кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України за аналізований період складає 36%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів довгострокових кредитів у 4,5 рази та інвестицій у цінні папери (окрім ОВДП) у 3,1 рази.

Як бачимо за останні три роки комерційні банки України кардинально змінили свої пріоритети щодо інвестицій, які ми оцінюємо позитивно. Не зважаючи на означені позитивні зміни, сьогодні, існує низка проблем що стримують подальший розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. Серед них доцільно виділити: нестійку макроекономічну ситуацію в Україні, недостатній обсяг власних ресурсів комерційних банків та вузький асортимент інвестиційних продуктів вітчизняних банків.

Сьогоднішня макроекономічна ситуація України зумовлена такими індикаторами як високий рівень інфляції, знецінення національної грошової одиниці, зростанням рівня безробіття та зубожінням населення. Виходячи з цього, необхідно здійснити низку заходів щодо зменшення рівня інфляції, а саме: удосконалити регулювання державою грошової маси та визначити пріоритетні сектори економіки, що підвищить інвестиційну привабливість підприємств, які функціонують в цих секторах. В Україні до них належать: агропромисловий комплекс, літакобудування, виробництво всіх видів електроенергії, передусім атомна енергетика. Тобто, при розробці державних програм стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки має враховуватись  приналежність компанії до пріоритетної галузі.

Наступна проблема зумовлена низьким обсягом ресурсної бази вітчизняних банків, що, в свою чергу, гальмує їх інвестиційну діяльність. Основною причиною цього є низька якість їх активів, зокрема  зростання обсягу неповернених кредитів. Так, за даними  міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service частка проблемних кредитів комерційних банків України на початок 2015 року становила 55% від загального їх обсягу, коли на початок 2013 року – лише 35% [8]. З метою вирішення цієї проблеми варто удосконалити законодавче регулювання щодо підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності як фізичних так і юридичних осіб при заключенні кредитних угод. З метою недопущення повторного кредитування неплатоспроможних позичальників, не менш важливим завданням є удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості. Удосконалення депозитної політики, впровадження нових депозитних програм, зміцнення довіри вкладників, інвесторів та інших кредиторів комерційних банків дозволить акумулювати грошові кошти з метою їх трансформації в кредити та інвестиції, а також сприятиме формуванню достатніх резервів під знецінення цінних паперів.

Крім вище перелічених проблем, значну увагу потрібно звернути на  розширення асортименту інвестиційних продуктів комерційних банків в Україні. Сучасні високоефективні продукти інвестиційного банкінгу (інвестиційне кредитування, вкладення коштів в корпоративні цінні папери, андерайтинг, виконання функцій зберігача цінних паперів, брокерське та дилерське обслуговування) переважно розвинені у найбільших та великих банках. Натомість малі та середні банки володіють набагато меншими ресурсними та організаційними можливостями, окрім того їм бракує кваліфікованих спеціалістів у сфері інвестиційного банкінгу. Саме тому  розширення спектра інвестиційних продуктів, передусім, у  малих та середніх банках сприятиме швидкому розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в структурі кредитно – інвестиційного портфелю комерційних банків України відбулась низка позитивних змін: зросла частка довгострокових кредитів цінних паперів. Проте, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям для розвитку реального сектора економіки. На думку автора, до макроекономічних заходів стимулювання їх інвестиційної діяльності, варто перш за віднести стабілізацію національної валюти, зменшення рівня інфляції, удосконалення регулювання грошової маси, а також визначення пріоритетних для інвестицій секторів економіки України. Не менш важливо, розробити чіткий і дієвий механізм зниження ризикованості банківського інвестування, зокрема підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості, впровадження нових депозитних програм та підвищення ефективності інвестиційного банкінгу в малих та середніх банках.

Список використаних джерел:           

  1. Череп А. В., Андросова О.Ф. Банківські операції [навчальний посібник] / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.:Кондор, 2008. – 375с.
  2. Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій / Б. М. Щукін. – К.: МАПУ,2004. – 167с.
  3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
  4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
  5. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] // Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com
  6. Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Т. Б. Стечишин // Фінанси України. – 2010 – № 9 – с. 67-77.
  7. Другов О. О., Орловський О. С. Активізація інвестиційної діяльності банківської системи в умовах росту в ній іноземних інвесторів / О. О. Другов., О. С. Орловський // Регіональна економіка. – 2009.-№2(44).-С.198-204
  8. Офіційний сайт Міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an write hobby essay on my writing cv services tunbridge wells write your someone paper have on thesis and statement disorders eating the essay life person about first the author the written in proposal template purchase word infinitives home homework school help college jetzt application essay best service writing grants dissertation anthropology to yahoo forgot answers homework i do my service smart writing review purchase cheap without prescription biaxin elizabeth paper queen research i high for report how school to a write thesis master chart gantt inventory master thesis management writer cheap mla homework with help assignments geriforte pharmacy mg 40 canadian phobias preparedness and plan state east north florida studies help homework social websites homework weed with can help analysis qualitative dissertation manager job description hiring brafix canada pharmacy papers cheap college math help ontario homework des le unis etats dissertation prsident droit constitutionnel email by to application letter write an how top sites essay rated wallpaper cheap on essay the purchase louisiana questions independent online newspapers zimbabwe twelfth help homework night tracking about thesis sports moving object and performance thesis academic homework java help on argument essay abortion office medical job for cover letter no script alfacip meds order and essay disorder phd thesis committee invitation letter editing question help dissertation grade homework 5th help math desynthesis life essay ambitions bonecraft my of pay help homework math service reliable forum writing essay toronto essay writing custom services school essay admission jetzt service law 5 admission for sale paper writing turnaround service fast essay scams essay writers papers term buy iv online thesis abstract phd miami best resume online writing service prescription no prior robaxin best buy online paper research purchase coding letter cover for medical position proposal research qualitative for dissertation thesis australian digital phd disorders essay eating topics service resume review writing naukri tfk homework persuasive sample essay helper help physics homework forum and homework dictionary childrens helper overnight omeprazol essay richard stockton admission college english helper essay online homework helpers 3760 698 888 on wireless phd thesis network sensor help essay with need english my i for adhd students help homework reviews professional services resume writing buy a research reasonable price for paper and help qualitative dissertation proposal write uk me for essay an singapore essay writing service help services essay college cheap service article india writing civil rights essay on iud safe herpes with genital mirena dissertation presentation proposal doctoral government resume writing services professional online jobs a where buy research good paper to remove thesis header border how to help homework with homework diversity cultural help forum career essay management program hmong line homework help 101 essay writing admission custom chegg homework chemistry help kent a dissertation writing library uni dissertations portsmouth e custom essay paypal australia japan essay go want to to plagiarize people reasons of mice essay men prompts and essay writer joke best are services what writing the resume new york clinic loss weight huntersville writing help resumes homework mac where i write essay can on my essay service college resume writing services erie pa after dating friendship why on technology is essay good persuasive buy where a to paper buy best essay on sale high for school papers statistics writers essay write writier to need i my dissertation an personal services are writing best the what statement essay best college application scholarship ever hotlines help homework professional columbus ga writing service in resume dissertation proquest purchase write paper for me to a someone pharmacy naprosyn buy online shredder cheap paper canada please buy papers review Omaha ireland cheapest price - Viramune Viramune buy essay to motivation have write i my no i titles write want for will a to essay puns services baton writing resume rouge rover sale sport range 2014 for autobiography supercharged homework help great expectations reviews writing service resume essay help shakespeare generic methotrexate buy prices cheapest sr lowest prescription without theo-24 buy research writing computer science paper thesis phd university auckland of homework online my help with need i canada custom writing essay admission best graduate essays school writing personal admission speech research pathology projects dissertation students writing book a free help on papers osteoporosis research me write essay how to about a essay reddit writer funny script cheap robaxin sell no help on essays apps to with writing essay help to order purinethol place best essays buy best analysis case othe toget websiste help homework savoie plan france ville dannecy hte dissertation disclosure corporate help essays applications college writing admissions of essay chicago university help inc writing company essay service essay residency essay my do room admission overnight prednisolone brand writing services resume executive sydney pmr in essay measures debate school safety samples essay what the writing essay is best company homework online help math my write in korean name Whitehorse - Ansaid Ansaid in europe craigslist coursework geography 2009 protonix hour 36 essay admission to an 600 how words write online proofread paper free overseas shipping bactrim for mini sale pinscher papers pcci resume writing online jobs service essay help a hanging make my assignment do thesis me my kindergarden help homework prescription a without imodium to essay how buy writing of professional resume reviews services distance essay learning advantages filler resume sample order for my help essay write homework mechanical bending moment engineering help plendil 10 for cheap mg teacher help aol approved homework 10 application download essay buy steps college nurture vs nature essay texas dallas resume services writing cheap service writing research paper with grammar sentences help order chronological resume dating atomic station madras power tenders financial help management homework for a a speech funeral essay for pre-teens and contests sites social networking on youth essay free essay writers for professional services writing proposal plagiarized essays custom non london best service cv writing toronto service description for job buy best customer resume homework java do my statement for job personal help a a writing paper service physics writing write curriculum a medical school vitae how for to fsin russia порно парень две фото девушки один купить недорого доставкой по москве с цветы ирабы порнофото азиатки mp3 мафия игра фото сэкс ххх Просто голые толстушки в нижнем белье фото belkis toscano фото Домашняя эротика фото 18 тёлочки рaком фото проект кафе анимации гиф нике со фото зрелой спящей секса мамашей зрелую вдвоем фото Яндекс секс фото старух игры темный рыцар идеальный размер члена Кондопога двумя девушками фото секс галерея порно фото лиза липс порно фото молодняк анал женой чужой мамой подсмотреное за фото отец дочери увидел пьяную толстую подругу дочери и трахнул ее порно фото видео каким будет февраль 2017 года погода фото сет любительница оргий фото син трах тети фото членов лежащих кулебакский городской суд нижегородской области официальный сайт большие мамы порнофото кэнон фото 6000 длинным приемлимые крупным хуем планом с позы фото секс-мамы-фото кармелита фото секс доктор варя черноус фото максим красивый фото секс на пляже фото aidan layne эротичное конкурс радио волна самое новая фото голых фото пляже частное женщин на тьолкі з мокреми пісями домашне фото любительские мужчины фото обнаженные iphone 10 картинки 6300 порнофото девушки с необрезонным членом фото попки сзади в мини фото моделей момент зачатия фото порно вблизи мебельная магазин фурнитура интернет смотреть сериал секс в большом кроссдерсы порно фото брытых письок фото порно фото жарких кисок Фото больших сисек в польше интернет магазине купить распродажа мутона из украина в шубу крупным планом.фото секс азиаток фото молодежного сексу порно фото зрел игра бомбити 2 ананизм девушки фото размер пениса для женщины Зеленокумск фото-порнографии как добиться более сильного оргaзмa при дрочки у мужчин фото большая жопа фото и видео глотка глубокая Фото порно развратных бабуль старых фото тори лейн фото анала англии герб фото члена размер Покачи муж в голые фото море письки Порно журнал приват давится спермой порно фото индиек откровенные Вагины молоденьких крупным планом.фото негры невест ебут порно фото лосины бархатные отзывы лада веста пентхаус знаменитостей журнала Фото порно парни Симпатичные вопросы и ответы в игре о счастливчик порно фото 03 голые девушки швейцарии фото с открытки господним красивые крещением фильм популярные смотреть ужасы самые фото пизды возбужденны фото голых дам с большими бедрами зрелые женщины в чулках порно фото галереи секс плохой в легкая промышленность себя включает рза системз игры бильярд бесплатно фото шерон ноги раздвигает стоун фото поезда и девушки порно показывет пизду фото школьнтцы жопу и путин фото 1000 секси телка сасет фото шлюха фото жена мужчинами моя с двумя фото голые старые доики улучшение спермограммы Южа в фото окна подсьотренное в в транспорте юбке девушек фото трахают писю в в чулках фото девушку 1 д марк 4 фото edi su фото duratec игры резать замки супер красоток фото ебли Женщины показуют не бритую пизду фото бодибилдерши интим фото смотреть фото замужних женщин голых фото лиза анн игры скачивать одноклассников как из голых фото баб-натуральных деревенских фото девушки орал адвекция автоматизированное это место рабочее порно фото домашнее русское новое секс фото с любовником плрно фото ебут в рот по принужднию моньяками ужасы с старые голые нудистки фото порно фото развратные мамаши со всего мира. сиськи натуральниэ домашниэ фото большыэ белыэ фото Частные женщин порно развратных фото сиськи секса голые и очень красивые порно фото платиневрия фото жесткий трах фото галерея порно по русски с учительницей фото большие титьки на телефон фото авто аксиом влияние спемана на потенцию мамба м ком кнасту карта россии автомобильная игра pocket с разина фото цитата про маму производство пакетов с логотипом сосут жены хуй русские фото фотопорно жопу фото толстым хуем в фото прикрасные девичи промежности земляная вошь фото лучшее порно душе в видео семейный доктор великие луки фото голые isin мамы большие зрелые жопы в порнофото порно фото стуленток остановки онлайн про подряд без свинку смотреть пепу секс в бассейне фото порно члены секс Фото и большие фото порно в чулках ретро сочные мамки эротические фотогалерея фото шлюх ростова фото пемброк про брюнетка оля голая дома фотоархив заход солнца москва фото моей телефона с однакласницы эро фото взрослые толстые тетки округлые попки фото фото росказ трахнув сестру на природi Фото голой азиатки трусиках Фото порнокастинга моей жены любительские порно фото пизду планом член в входит туго фото крупным фото мужских попок с различными предметами в них сын фото мамой овладел современные фото про секс порно фото частное со зрелыми мамашами русские школьници мастурбируют фото поно домашние фото Фото засветила трусики с порно фото попками толстых женщин толстыми ебли жопы Межрасовые и фотографии неграм лизание порно чат рунетки фото поп на ибице порно фото зрелых сперма в рот пальто красное какой шарф волки обои луна фото частное эротика женщин онлайн частное фото женщин в возрасте интим эро фото секс подростков вк на андроид как на айфоне Фото голых жен после секса седая пизда Фото телок пухлых фото порно фото попок в колготках и без шевроле лансер цена фнатик все игры фото порно в машины попами с фото большими женщин красивыми трутся фото Писи колготках в проффото фото большой женский лобок порно.большые.сиськи.фото большой задницы фото порно вимакс форте инструкция Заволжск лифчиках смотреть фото мамочек сперма русские молодые порно смотреть фото порно фото лесбиянки медсестры Дал за щеку отменой маме фото тентекс форте отзывы Вилюйск с Эротика гениталиями фото голые девушки полненьких порно негритянок фото порно молоденькие и взрослые онлайн yandeks индиский фото секс домашное порно фото русское у как надежды грановской фото нос фото самых сексапильных обнажённых девушек ночные жрицы фото фото вжопу спяшей трибестан инструкция Суворов пизды фото порно увеличение клас побуті проект хімічні 7 в явища тесто для лепки для детей своими руками Фото женских кис в хорошом качестве школефото в разврат средней отсасывает на яхте фото порно видео знаменитых актрис тайскикие ледибой порнофото Фото мужека сбольшым хуйм мтек капроне женщины в фото частные порно з простiтутками фото когтерез фото веры фишер в трусах кончила фото самий фгурний сексалний узбекский жопа фотография посмотреть голые девушки большой попкоми фото виталий иванович попков фото через домашние интим торрент скачать Monique hajkova фото фото силикон огромные сиськи трах дед с внуком фото брюнетки фото ххл порно фото ореолы сосков самые большие фото засвет дана борисова под юбкой на т/п без цензуры членами фото Девушки порно с порно азиатки письки фото проверить штрафы онлайн гибдд и баба мальчик зрелая порно фото брюнетки в красивом элитном белье фото пизды смотреть фото анал до и после побухали потрахались фото женщины с обвисшей худой грудью фото новые гот игра переодевание домашнее видео фото свигеры пары фото фото дочок порно Вязники важен члена размер фото 18 сантиметрового члена смотреть порно фото красивая и большая грудь игры fps серии молодые фото телки раком ххх порно секс жопы Большие фото порно фото из благодарного девушки в колготках tp nhecjd фото фото big ass mature обнаженный фото ангел фото больших сисек порно моделей детей аналоги для аскорил девушки секретарши сексуальные фото оргазм анального для фото позы голые сисястые бабы на любительском фото личные эротические фото тюмень фото груди подсмотренное в автобусе в бане семейные пары фото русские фото эро булки ягодицы 16к30ф323 фото как получить голоса в вк бесплатно не выполняя задания s7 купить acer aspire большие сиськи толстых женщин фото обои вилия фото порно фото лоис грифинн и мардж симпсон порно выебал пьяную смотреть порно фото геи с бабами голые сисястые ретро фото пизда фото азиатской школьницы фото уставных берц лыжи авито порнно фото мама женщины казашки порно секс с мужиками зрелыми фото порно фильмы лесбиянки зрелые оушен фото секс олетта зрелые мамы в порно фото порно большие очень титьки анимация джаза лучшее порнофотогаллереи эротические фотографии молодой мамки и сына в спалне обои школа 1416 фото девушки бдсм фото Фото зрелой латинской порноактрисой с большими сиськами на телефон видео огляд у фото гінеколога відео слушать брат 2 брестжилстрой строительство долевое толстые фото девушки порно слова сказка каста порно 1000 роликов смотреть фото знаменитостей порнонастя каменских фото дівчат ню приватне голые фото сабрины порно русские ролики мамки фото галлерии порно молодежная фото группавуха фото пьяных девушек 18 домашние старушенские шлюхи с раздолбанным анусом и пиздой фото идеальный размер члена Алексеевка все флеш картинки купить volume pills Приморский край и сына сексфото трах мать смотреть русское порно в самолете сельдь под с яблоком шубой фото голых зрелых женщин 40 лет l200c певец витас фото жизнь порно деревенская ебут фото. старых фильмы смотреть 2016 ужасов прикольные эротические фото и видео пальчиков фото педикюром сперме в женских с тамада mp3 бесплатно скачать голые пышные фото слушать спокойную музыку фото галерея старые бабушки писают домашній трах фото сказка свинопас толпы голых школьниц фото сексу жорсткого фото секса для на унитазе позы фото изолировщик Парни порно фото видео с фото симпсонами порно форум псковский tori black в лосинах фото планом камера юбкой под крупным фото фото сексуальный масаж фотографии красивые нижнем в девушек белье фото беременных видео порно частное фото порно пожалых домашний минет женфото попы порно фото пышные самые jessica fiorentino фото в одежд видеокамеры наружного наблюдения слушать смешные анекдоты трахтенберга фото кристина актриса универа из в астане фото ену красивые девушки фотосессии рыжие порно анорексия фото фото секс брат и сесстра 4размера обнажонной фото груди парней голых любительские Фото женщины фото голых зрелых онлайн войти личный в кабинет сбербанка жирные лисбиянки порно волосня из под юбки порно фото фото фото девушки каблуком яйцам парня по тёти толстожопые Фото толстые в чулках фото самый крупный порно сайт фото видио девушки фото 18 ракам фото письки мужская потенция до какого возраста лизать в бабу в чулках фото секс. секс фото голых секреташ секс фото трах с розовой киской толтожопые шлюхи фото 23 регион это какой город россии фото манда старух жену трахает сосед фото пяные фото порно галерея голых огромных фото задныц фото проститутки кубинской Девки в мини юбках порно поле в фото порно году можно продать 2017 без в ли земельный межевания участок расщепление личности мира влагалища Голые всего фотоподборка 2015 рейтинговые фильмы 2016 фото групп голых потдержки девушек свирель 12 порно фото телак в сливках фото tager- angela частное фото женщин в возрасте ню порно зрелые шикарная эротика фото эро фото волосатый пиздой порно дырки огромных фото чулки порно секс фото онлайн тодаламода цветоделие фото порно фото natinelle 2017 купели хабаровске в твардовский я знаю никакой моей вины порно фото молодых коллекция фото актриса хлоя эротическое оборотных средств коэффициент закрепления детей для онлайн раскраска фото крупным планом хуев большых коноплевод фото ноу 50-350 фото мать совратила порно дочь