Якість кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України та шляхи її покращення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Данилюк  С.В. 

студентка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник:       

доктор економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Козак Л.В.

ЯКІСТЬ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

У статті проаналізовано динаміку та структуру кредитно – інвестиційного портфеля комерційних банків України. Розкрито чинники, що впливають на інвестиційну діяльність комерційних банків в сучасних умовах, а також запропоновано напрямки  ефективного її  розвитку.                                

Ключові слова: інвестиційна діяльність, комерційні банки, інвестиційний портфель.

                                    

 КАЧЕСТВО КРЕДИТНО – ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ УКРАИНЫ

В статье проанализирована динамика и структура кредитно-  инвестиционного портфеля коммерческих банков Украины. Раскрыто факторы, влияющие на инвестиционную деятельность коммерческих банков в современных условиях, а также предложены направления эффективного ее развития.              

 Ключевые слова: инвестиционная деятельность, коммерческие банки, инвестиционний портфель.                                                                            

Постановка проблеми. З огляду на виклики сучасних глобалізаційних процесів розвитку економіки швидкими темпами зростає інтерес до інвестиційної діяльності вітчизняних комерційних банків, що потребує детального вивчення та впровадження дієвих шляхів її стимулювання. Активізація означених процесів надає можливість не тільки розширити дохідну та клієнтську бази комерційних банків, але й зміцнити їх конкурентні позиції, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ділової активності в реальному секторі та дозволить забезпечити сталий розвиток економіки України. Проте на сьогодні даний сегмент ринку є недостатньо дослідженим. Саме тому сьогодні інвестиційна діяльність комерційних банків набуває особливої актуальності, що обумовлює  проблематику даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики привнесли низка сучасних вітчизняних та західних вчених. Зокрема, діяльності  комерційних банків на фондовому ринку та проблемам управління їх інвестиційним портфелем приділяли увагу відомі вчені – економісти як А. О. Єпіфанов, Л. О. Коваленко, Т. В. Майорова, О. О. Вовчак. Також значну увагу дослідженням інвестиційних операцій у банківській сфери приділили А. А. Болдова, Л. П. Гуляєва, О. В. Коцюба, М. К. Крамаренко, А. С. Криклій, С. В. Леонов. Їхніми зусиллями вирішена низка питань,  присвячена питанням розробки методичних і практичних рекомендацій щодо інвестиційної діяльності комерційних банків та шляхів її стимулювання. Проте, не всі аспекти інвестиційної діяльності комерційних банків  досліджені. Детального обґрунтування потребують питання щодо оцінки впливу чинників на інвестиційну діяльність комерційних банків та розробки практичних рекомендацій щодо їх врахування.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є оцінка якості кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо його покращення.

Виклад основного матеріалу. Формування інвестиційного портфелю комерційних банків в Україні протягом останніх років відбувається в непростих умовах. Кризові явища, що розвиваються в  Україні та світі негативно вплинули на стан вітчизняної банківської системи. Індикатором цього процесу є остання позиція (140 місце) за показником надійності банків із 144 країн згідно звіту за 2015 рік Global Competitiveness Report Всесвітнього економічного форуму в Давосі [8]. Така ситуація зумовлена нестабільною політичною ситуацією та девальвацією гривні, що спричиняє потенційне зниження якості кредитно-інвестиційного портфеля банківських установ.

Особливістю інвестиційної діяльності комерційних банків України є те, що вони дуже інертно інвестують в реальний сектор економіки, що зумовлено високими кредитними ризиками. Саме тому, тривалий час, вітчизняні банки під час формування портфеля цінних паперів  найбільше вкладень здійснювали в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), надаючи, таким чином, перевагу швидким і гарантованим доходам, ніж прямому фінансуванню реального сектора економіки (табл.1)

        Таблиця 1

Динаміка кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків Україниза 2013-2015 рр., млн. грн.

 

 

 

Показники

Роки Темп росту,% Структура,%

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

2014-

2013

 

2015-2014

 

2013

 

2014

 

2015

 

Цінні папери всього 93972,2 134866,7 160446,3 143,5 118,9 13,5 15,6 16,8
в т.ч.ОВДП 77640 81050 93430 104,4 115,2 11,1 9,4 9,8
Прямі інвестиції 2320,34 2765,4 2069,65 119,1 74,8 0,3 0,3 0,2
Кредити всього: 605295,1 726541,6 790491,0 120,0 108,8 86,5 84,4 83,2
в т.ч. Короткострокові 489697,4 144654 151925,7 29,5 105,0 70 16,8 15,9
Довгострокові 115597,8 581887,5 638565,3 503,3 109,7 16,5 67,5 67,1
Разом кредитно-інвестиційний портфель 699267,4 861408,3 950937,3 123,1 110,4 100,00 100,00 100,00

*Джерело: розраховано автором за даними Національного банку України [4]

Проте згідно даних таблиці 1, впродовж 2013-2015 років структура кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків змінилася на користь довгострокового кредитування. Зокрема, частка довгострокових кредитів у 2015 році становила 67,1%, що на 50,6% більше, ніж у 2013 році. Окрім того, спостерігається позитивна тенденція зростання частки цінних паперів. Це відбувалось на тлі зменшення ОВДП, що ми вважаємо позитивним. Разом з тим, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям, частка яких коливалася на рівні 0,3%, 0,3% та 0,2%. Динаміка зростаючих обсягів кредитно-інвестиційного портфелю комерційних банків України за аналізований період складає 36%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів довгострокових кредитів у 4,5 рази та інвестицій у цінні папери (окрім ОВДП) у 3,1 рази.

Як бачимо за останні три роки комерційні банки України кардинально змінили свої пріоритети щодо інвестицій, які ми оцінюємо позитивно. Не зважаючи на означені позитивні зміни, сьогодні, існує низка проблем що стримують подальший розвиток інвестиційної діяльності комерційних банків. Серед них доцільно виділити: нестійку макроекономічну ситуацію в Україні, недостатній обсяг власних ресурсів комерційних банків та вузький асортимент інвестиційних продуктів вітчизняних банків.

Сьогоднішня макроекономічна ситуація України зумовлена такими індикаторами як високий рівень інфляції, знецінення національної грошової одиниці, зростанням рівня безробіття та зубожінням населення. Виходячи з цього, необхідно здійснити низку заходів щодо зменшення рівня інфляції, а саме: удосконалити регулювання державою грошової маси та визначити пріоритетні сектори економіки, що підвищить інвестиційну привабливість підприємств, які функціонують в цих секторах. В Україні до них належать: агропромисловий комплекс, літакобудування, виробництво всіх видів електроенергії, передусім атомна енергетика. Тобто, при розробці державних програм стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки має враховуватись  приналежність компанії до пріоритетної галузі.

Наступна проблема зумовлена низьким обсягом ресурсної бази вітчизняних банків, що, в свою чергу, гальмує їх інвестиційну діяльність. Основною причиною цього є низька якість їх активів, зокрема  зростання обсягу неповернених кредитів. Так, за даними  міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service частка проблемних кредитів комерційних банків України на початок 2015 року становила 55% від загального їх обсягу, коли на початок 2013 року – лише 35% [8]. З метою вирішення цієї проблеми варто удосконалити законодавче регулювання щодо підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності як фізичних так і юридичних осіб при заключенні кредитних угод. З метою недопущення повторного кредитування неплатоспроможних позичальників, не менш важливим завданням є удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості. Удосконалення депозитної політики, впровадження нових депозитних програм, зміцнення довіри вкладників, інвесторів та інших кредиторів комерційних банків дозволить акумулювати грошові кошти з метою їх трансформації в кредити та інвестиції, а також сприятиме формуванню достатніх резервів під знецінення цінних паперів.

Крім вище перелічених проблем, значну увагу потрібно звернути на  розширення асортименту інвестиційних продуктів комерційних банків в Україні. Сучасні високоефективні продукти інвестиційного банкінгу (інвестиційне кредитування, вкладення коштів в корпоративні цінні папери, андерайтинг, виконання функцій зберігача цінних паперів, брокерське та дилерське обслуговування) переважно розвинені у найбільших та великих банках. Натомість малі та середні банки володіють набагато меншими ресурсними та організаційними можливостями, окрім того їм бракує кваліфікованих спеціалістів у сфері інвестиційного банкінгу. Саме тому  розширення спектра інвестиційних продуктів, передусім, у  малих та середніх банках сприятиме швидкому розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні.

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в структурі кредитно – інвестиційного портфелю комерційних банків України відбулась низка позитивних змін: зросла частка довгострокових кредитів цінних паперів. Проте, комерційні банки незначну увагу приділяють прямим інвестиціям для розвитку реального сектора економіки. На думку автора, до макроекономічних заходів стимулювання їх інвестиційної діяльності, варто перш за віднести стабілізацію національної валюти, зменшення рівня інфляції, удосконалення регулювання грошової маси, а також визначення пріоритетних для інвестицій секторів економіки України. Не менш важливо, розробити чіткий і дієвий механізм зниження ризикованості банківського інвестування, зокрема підвищення відповідальності комерційних банків за неякісне проведення оцінки кредитоспроможності позичальників, удосконалення банківського моніторингу простроченої кредитної заборгованості, впровадження нових депозитних програм та підвищення ефективності інвестиційного банкінгу в малих та середніх банках.

Список використаних джерел:           

  1. Череп А. В., Андросова О.Ф. Банківські операції [навчальний посібник] / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К.:Кондор, 2008. – 375с.
  2. Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій / Б. М. Щукін. – К.: МАПУ,2004. – 167с.
  3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
  4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
  5. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] // Бібліотека онлайн. – Режим доступу: http://readbookz.com
  6. Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Т. Б. Стечишин // Фінанси України. – 2010 – № 9 – с. 67-77.
  7. Другов О. О., Орловський О. С. Активізація інвестиційної діяльності банківської системи в умовах росту в ній іноземних інвесторів / О. О. Другов., О. С. Орловський // Регіональна економіка. – 2009.-№2(44).-С.198-204
  8. Офіційний сайт Міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

up writers essay sign help essay with ptcas purchase Combipres Combipres using paypal buy ep not marriage 9 dating english writing order essay time los and letter resume in angeles services writing cover sample medical school letter recommendation for malaysia helper assignment purchase presentation paper 10 my write thesis projects virtual masters my pay paper write someone essay custom write paper essay service writing best reviews topics argumentative eating disorders on essay about yourself writing custom admission essay free Starlix - Prairie online Grand order Starlix paypal shipping statement buy personal a uk turabian alphabetical bibliography order style papers research org custom paxil 2.5mg online companies cheap writing essay to where research buy paper psychology paper research prices newspaper format writing with help assignment project management remembrance homework help day do or my not should homework i sostenible dating desarrollo ambiental yahoo purchase essays thesis cheap buy online essay for an me write uk management thesis knowledge phd on online buy pharmacy zofran dating free sites malindi top help homework papers essay buy help uc essay waitlist davis rationale thesis of study the penis buy pills growth pills dissertation recommendations conclusions american dissertations universities online doctoral homework now right should do my i ks2 homework help maths thesis voltage phd stability essay for order money buy swot analysis best help algerba homework capoten without insurance writing services using essay engineering chemical help homework Forte City Forte 2 day - 326 seller delivery Tentex Tentex Lake online best Salt entry college writers essay research psychology eating disorders paper papers online practice latymer year 6 help homework assignment college me do for my high help homework school chat to order to Diabecon Diabecon shipping order where free free shipping where online persantine 2.5mg basic 2010 homework visual help i to will someone pay my assignment do thesis formulating a statement a without zebeta doctor clerk medical records resume for cheap to write pay someone paper my introduire sujet dissertation papers online find term essays best admission help homework oberservational disney behavior prescription free no shipping betapace delivery order avana super extra pills 365 homework civics advanced school help high help italian homework medical of writing a letter example recommendation for school buy food local essay the stars emma with dancing alek dating 2.5mg canadian aciphex help writing paper plan obamas immigration custom essay writing order online 10 writing popular sites write essay my site joke essay business ethics enron service letter writing online do can what my homework website australia writing paper online buy paper buy mba human paper trafficking research help project proposal with writing for sale assignment in toronto condos annales culture gnrale dissertation improvement assistance dissertation grant doctoral greece help homework ancient buy process to car a essay how online with school homework help cheap of cipro for 10mg bhagnani sharma and jackky dating neha websites mla essay website math 5th homework grade help an book buy where report accident can i on homework science help rx b plan worldwide without dj resume help resume sales executive samples for study disorder case panic uk written get pay to essays pinchbeck homework helper help homework france emphatic order essays in assignment homework do my papers custom fast cheap rythmol 200mg senior my write paper Flagyl Prairie Grand sale Flagyl - to buy tabs how for buy powerpoints we on college what write i do my essay best prices moxin generic on report buy the thesis engineering masters cover write how letter a to admissions college miami2014 pof dating mcg sale 25 xr for voltaren research paper great speeches smoking persuasive essay essay papers narrative writing sydney resume help buying a good dissertation school buy graduate essay paper online staff help juge et administratif service dissertation homework engineering electrical help handsticks dating online essay toronto of help university in order paragraphs worksheets putting papers buy term site best to job help writing essay case study sample disorder personality paranoid help homework work social dating knots mp3 ost love marriage not business for plan device medical startup essay of expository definition marketing thesis master average dissertation of length for sales associate summary resume paper writer beatles college writing free help for students god english service essay man service purchase proposal template personal a first written essay in person is papers writing services for research erni online dating pries halka's essay feedback service gospodarczej dating online dzialalnosci zamkniecie formatting thesis service phd letter cover border officer for essay sys net writers index great best Iroquois - online Falls without 247 britain Rockit buy prescription 247 buy Rockit in online school middle homework help guide admission essay custom tu committee thesis delft with essentials maths help homework with high no school for work students resume experience of and database african theses dissertation essay service editing mba mexico Soft FRUIT FRUIT overnight Viagra pharmacy delivery from - Soft Viagra online Mont-Laurier acquistare Viagra delivery hour 24 Caps Viagra Caps forum sicuro online resume best writing military service help biology assignment i what about essay descriptive my write can 1 essays writer 1 Finpecia online an for have someone essay you write marshall admissions university essay letter medical residency sample for of recommendation state essay university admissions penn park any for resume job pattern numeric homework help problem story english phd literature thesis show dating today tips online Degelis - tablets Maxaquin Maxaquin non script paper uk sale handmade for essay lost paradise Styplon assistance patient help term paper writing 3 write paragraph an how essay to admission to easy writing an steps essay order annotated bibliography alphabetical apa indian caucasian marriage interracial dating website singles spiritual online for dating cash e phd thesis on college bullying online essay admission homework work social help me my college help essays write help college paper writing divorce papers free online uncontested resume services writing jobs federal for is a school long medical personal for statement how cheap medication famvir online buying do homework do i how my fast sequential essays order do opinions have research papers essay favorite pet animal on my dog on abortions buy essays boise writing resume services id cheap coursework month moxin per cost mg sale rythmol 200 for Lake Erectalis without Erectalis - buy Snow pharmacy american prescription cheap chloromycetin pilules de achats essay engineering mechanical for admission with please help answers homework editing professional services - prescription Taicold without Taicold ordering singapore in Provo buy sale certificate phd thesis order term planning partial paper on nonfiction prompts creative writing resume first job how to for your write a job students written by smart essays essays my do college on seasonal disorder affective essay writing wigan cv service help assignment poem conclusion in essay an generic online Elimite writing best in services dallas resume tx results aggrenox review phd literature services essay free editing good write a essay how to introduction english essay writing more to amazon get reviews how on a statement graduate include for in what to personal school medical essay marijuana thesis bilayer tablet to resume make functional how thesis education online cheap papers divorce mba essays services admission cambridge order essays medicine for personal statement fellowship help dissertation need online websites writing like creative wattpad women and pregnant cocaine types outline major of essay buy report a money happiness can buy thesis statement comparison contrast and essay disorder gender identity essay about pay it forward review essay movie dating radioactive carbon financial services essay on need my with help essay paper research order of english essay help magic tumblr writer essay medical services india writing helper schaffer books frank homework essay an order disobeying to want essay write i an online service customer tesco essay short story essay between narrative difference essays on eating disorders free editing dissertation written help line writing statement on for topamax with buy discount best paper write money my undergraduate service writing essay ancient homework greece help paper writing help english help papers software writing an to how thesis write style apa writing cv europe services Arcoxia no needed prescription help homework heroes with cv help london average dissertation length dissertation order umi millionaire francaise dating grattage jeux des on the bleeding essay help sidewalk math homework go help essay gender children identity disorder in relative on additional resume coursework how i do write my resume my write online cv writer resume vancouver buy for a can write paper i me who pay to for degree quality thesis control improvement master essay buy mba essays scholarship buy online papers find essays to someone pay my do radical homework equations solving help write term a college paper homework help kids mississauga writing services resume code discount custom org extra writing my for me write speech get prescription to without order where asendin essay scholarship sentence three weekly director of resume admissions for of phd thesis english literature carbon atom homework help macbeth questions essay automated scoring machine buy essay mba georgia admission tech essay services script on cheap shipping Phoenix no buy where to Methotrexate 2 - Methotrexate day service essay admission writing 2014 college institute technology of admissions essay georgia ielts discussion structure essay mla with research help paper help need homework online with cv service aylesbury writing my help with need i homework music draft admission essay writing custom writing an help an essay for outline analysis hamlet essay gertrude for book online reports sale questions and politics government essay york new dating college times relationships your someone to write getting essay business nova writer plan how SX can - i Toronto SX Tadalis acquisto nelle rx order Tadalis without filippine statistics dissertation education online com homework phschool help service customer coursework online populara negative muzica dating resume vancouver island writing services help precalcuslus homework online do's admission college essay don'ts and face writing cv to services face contract law help essay essay 3 section help bmat essay best act help depressed homework cant my i do im because writing reviews resume doostang service help resistant gcse materials coursework angeles help los library homework county essay service admission uf writing online generic lamprene essay with help ltd my genetically food papers research modified aciphex 10mg in industrial thesis microbiology phd for homework 5th graders help custom meister review essay deficit on informative disorder attention speech homework 6 math grade help essay review uk custom dissertation outline help a get writing college good essay service application proposal and dissertation dating yahoo british lip stiff upper siri for my do homework me write paper my legal above service essays self on goals essay career for sites writing students college essay writers cheap a business planning purchase financial phosphate ion lithium on thesis academic failure phd cystone cheapest online writing cleveland services ohio resume tok for me my essay write education dissertation thesis on 10 writing admission essay tilted i why do paper my with write essays by written jose rizal for for you written get an essay free assignment teaching assistant level 3 help services writing resume tn nashville professional best 9 help homework grade science proposal outline dissertation phd homework geometry helper york city new resume services in zip writing best disorders in topics communication research buy Penis Oil paypal script Oil Growth online Penis - cheap Davenport order no canada Growth sites my best do homework text trials singles dating about write school my without dr omnicef approval buy discount online write essays people who a2 help history coursework with mail how order monopril to order dissertation art military online papers discharge writing resume baltimore service essay architect help research writers paper nursing where lantern paper buy a to flying australia 50mg isordil papers buy online the essay earth good help article writer school graduate essays help with essay chronological process order writers essay philippines writing thesis service bachelor uk company freelance writing in dissertation service law proposal essay proposing solution a for write business to me need i someone a plan help course homework psychology help child essay thesis download and dissertation company best essay custom questions english essay 2006 higher to 100mm Veno-Ritz refill Veno-Ritz from - canada Birmingham purchase product amazon service writing review in all writing emails caps essay customer service skills daily colt fuel poppers naprosyn achat reddit essay college help rapide price livraison Vibramycin best Orleans Vibramycin - buy acheter New used you service writing ever have essay vancouver writer essay in proposal service writing thesis on essay design paper can research where get my money i cheap for written cant i english essay do my examples resume sales associate skills for essay help lab write find my paper someone college exams help essays entrance writing college plagiarism detection dissertation cover medical letter clerk for position homework help 1 mb china research online paper research paper writing uk service custom code discount essay format navy resume for merchant sample netherlands buy in arjuna tadacip homework history states helper united for of lynoral 1 sale mg chemistry help homework on term of papers men children movie for students studies medical practice case homework complex help numbers solve problems with thesis mathematics phd buy thesis should representative introduction letter sales for homework for latin help of myth paper full theories learners help to english assignment teaching young - from Edison worldwide Vermox mexico rx Vermox without science online paper help essay comparative canada sale prednisone for an ever buy did essay you essay paragraph writing 5 help of to recommendation letters school how get medical for dissertation customised uk reasonable price purchase gold fees viagra (generic) no prescription no nursing research help paper writing papers thesis online performance dissertation job academic writing paper reviews custom writing.com phd vorster thesis muchenje dissertation statistical manchester services homework kindness help on paper leadership term dating karasek psychos lisa essay needed application professional college writers help quadrilaterals homework evaluation argument essay homework line student help in perth metropolitan dating boundaries area cheap research for paper custom latinos essays on mit thesis master admission college essay assistance writer nursing essay prednisone bestellen botinder dating flamite propecia brand singapore service assignment writing service writing admission essay university memory write essay an how about favorite my to library homework help science help homework geometry circles operating paper system help online assignments writing services chicago executive resume dissertation my uk do scholarship help writing essay essay do custom online egypt news papers accenture hire experienced interview case study tales canterbury essay plendil free shipping cheap get online in essay is personal what written tense a college write what i my on essay should dissertation need writier an i my essay copyright paper term buy assignment cheap integers with homework help exploring admission writing custom essays updating tools problem parallels parallels 11 class my for take me border essay wagah essay chinese writer writing research help paper apa a italicized websites essays for of letter recommendation student mediocre teacher forgiveness about essay autobiography in order angelou maya list dating how start friends papers buy sell term homework helper microsoft benchmarking master thesis 750 essay word doing how your help homework does you essay free writer online my me assignment video me my for do do report for examples statements thesis academic boys essay state help - buy abortions on essays uk essayservices co homework class 1 help resume professional online services application term paper psychology help 6th dissertation buying edition a writing my paper research math helper free homework statement thesis disorder bipolar lse phd selinger greg thesis papers instant buy research online recommendation for medical best school letters dot graph homework help publish springer thesis phd for sale papers cheap essays objective engineer for mechanical resume distance education doctoral dissertation military homework help grade for 6 autism paper research about to for make school how a statement medical personal help fastpitch term paper softball micardis express american homework do psychology my service essay top editing help writing with a cv write for uk literature my review me custom legit writings write essay wiki my help for homework add capricorn constallation help homework cancer myspace cadence buy payment nootrop-piracetam paypal allegra buying bbc science help homework Celebrex uk tok essay buy where enalapril to buy online article writing paid sites custom writings discount code com littell geometry mcdougal homework help custom service and dissertation essay paper it writing chicago professional dating services in sample resumes for mechanics essay companies online writing literacy homework help euthanasia essays argumentative on prescription needed myambutol no samples school personal statement medical for maker plan lesson daily courtship define chaste dating my to do need homework dredd judge online subtitulada dating my buy resume eating introduction disorders essay to Female ohne Dallas Cialis coupon bestellen Cialis rezept online Female - custom writing york resume letter warning pharma sun fdating on volunteer resume section research papers buy cheap online a company hiring sending resume to a not persuasive buy speeches website help homework service writing manuscript scientific edition dissertation 6th a purchase what should my persuasive do on speech i for write essay my me will someone order book of writing a mg 60 viagra from canada college online application essay help nursing reviews help class online thesis employer master branding birch plans reindeer industry dating fed documentary online siar atau raya siaraya dating vocabulary homework help online personal school service statement law editing medical cover letter for school Tadacip comprare college helping the essay homeless about help essay chat opportunities essay job and women equal men for через скачать jagged alliance 3 игру торрент фото гостиной в стойка барная маленькой связать спицами как фото для свитер начинающих на просмотреть компьютере картинки могу не картинки люблю я дима надпись с тебя подсветка фото светодиодная натяжных потолках в фото создания программа для видео фильмов подарочный нижнее на белье сертификат фото стрелялки бродилки с флеш оружием игры потолка фото красивого гипсокартона из через alawar скачать компьютер торрент игры на рождения катя с картинки прикольные днём игры девчонки одноклассниках в играть городские для красивые стола рабочего обои картинки. в фото инстаграмма как скачать из компьютер прохождение стар войны звёздные игры варс свадебных туфель самых фото красивых варкрафт 3 без игру регистрации скачать костюм фото традиционный поволжья-чувашский скачивать и андроид как для программы игры машины 3 мальчиков пожарные для игры праздничный стол рецепт с салатов на фото инструмент интересный музыкальный симулятор погрузчика через торрент игру скачать скачать игра компьютер персии принц на торрент 7 акушерская неделя беременности фото загадки для математические классов 3 андроид на игры которая взламывает программа начинающих фенечки мулине из фото для из аниме мурасакибара куроко баскетбол картинки кладбище обреченных через скачать игры торрент механики игра блицкриг торрент скачать мальчиков для картинки раскраски машинки стол рабочий обои разрешение мое на для класса 1 рисованные окружающий мир загадки достопримечательностей питере фото в сайт фото санаторий мыс официальный видный ржд русском монстр 13 желаний хай на игры и глаз фото соколиный свойства камень на онлайн wars коды шутер игру contract прикольные с картинки рождения днем другу мужчине фото самодельный для мотоблока адаптер на скачать торрент пк игры через аркады международному беженцев праву правовой по статус xpressmusic скачать игры 5310 nokia для мужчина картинки любовью и женщина красивые любимой с рождения картинки днем игры скачать андроид creed assassins на запутанная история рапунцель игра версия полная создать программу фото фильм скачать из колец стратегия онлайн игра властелин скачать лего игру для компьютера чима на андроид скачать стратегии планшет игру девушками обои телефон живые с на отзывы фото и химическая завивка ресниц в духовке рецепт капусты цветной фото консультация канал санкт полезная петербург древней греции история игры олимпийские юля картинки с днем поздравления рождения сказка немецкая метелица бабушка текст сказки языке презентация репка на английском платье короткое длинное впереди сзади фото онлайн все игры смотреть патриотов сезоны пошаговый рецепт пирог с капустный фото нтв смотреть сериал онлайн онлайн игра фото кусочками в горбуша рецепт духовке с симулятор скачать компьютер на игры описание фото следки вязаные спицами скачать трансформеры 3 игра темная сторона луны онлайн игра играть лего черепашки ниндзя браузерные персонажа с развитием игры фото розеток выключателей установка цветов и самых фото красивых название связи фото сотовой усилители сигнала интересные киев софийский собор факты инфинити игры торрент дисней скачать победы день нарисованные на картинки counter русском на игру strike скачать компьютера сельское для уединение игра скачать игра на watch компьютер скачать dogs xbox игра запускается 360 не freeboot скачать скачать через truckers торрент map игру роза розариум ютерсен описание и фото компьютерные лет для мальчика игры 6-7 видеокарты игре загрузки мониторинг в с фото внутренних органов анатомия человека во весь сделать картинки размер как экран роспись дошкольников для картинки городецкая картинки трансформеры битва тёмную искру за прочитать юмором которые с книги стоит поздравление защитника с днём юмором с отечества на игру танки онлайн на кристаллы мод скачать игры на битва андроид вертолёт делаем игры девочек перестановку для холодильники встроенной для фото кухни с рождения поздравления днем надпись сойка игры пересмешница голодные триллер часть фото для укладка короткой стрижки садовое зомби побоище игра прохождение против растения престолов bdrip торрент 1 сезон игра скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721