Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне провадження, потерпілий, прокурор , приватне обвинувачення, правонаступництво, безоплатна правова допомога.

Постановка проблеми:  Кримінальний процесуальний кодекс України, який  був прийнятий у 2012 році, змінив підхід до інститутів кримінального процесу та по новому регламентував їх процедуру. Зокрема суттєвих змін набув інститут кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Збільшена кількість кримінальних правопорушень, провадження по яких здійснюється у приватній формі, відновлено стадію досудового розслідування та в цілому регламентувано новою окремою главою на відміну від КПК  України 1960 року. Оскільки з часу прийняття нового КПК України у 2012 році минуло близько чотирьох років, то уже можна говорити про проблеми і недоліки у його застосуванні враховуючи потреби практики. Зокрема дана глава складається з трьох статей і не регламентує стадію досудового розслідування та судового розгляду, питань правонаступництва; містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, віднесення яких до кримінального провадження у приватній формі є спірним питанням.

Стан дослідження: Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення були об’єктом досліджень таких вчених,  як Ю. М. Грошевий, Н. В. Малярчук,   В. Т. Нор, С.І. Перепелиця, С.О.Сорока,, О.Г. Яновська  та ін..

Метою даної статті є обґрунтування шляхів удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Виклад основних положень.  Кримінальний процесуальний кодекс України, як і попередні кримінальні процесуальні та інші джерела права, які діяли на теренах України, передбачає право особи здійснювати кримінальне переслідування у приватній формі за злочини, конкретно визначені в  кримінальному процесуальному законодавстві. Це право особи є реалізацією принципу диспозитивності в кримінальному процесі. Існування принципу диспозитивності  у кримінальному процесі є спірним питанням, адже він притаманний цивільному праву, а кримінальне право оперує принципом імперативності. Проте як зазначає В. Т. Нор, при вчиненні деяких злочинних посягань на права та законні інтереси фізичних осіб, законодавець не може не рахуватися з думкою потерпілого, щодо притягнення до кримінальної відповідальності і покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення[3] . Тому закріплення інституту приватного обвинувачення в окремі главі, на відміну від редакції КПК 1960 року, є безумовно позитивним кроком українського законодавця.

Глава 36 КПК України складається із трьох статей, перша з яких дає поняття кримінального провадження у формі  приватного обвинувачення та злочини, за якими здійснюється приватне обвинувачення (ст.477), інша (ст.478) регламентує початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення і наступна (ст. 479) передбачає порядок відшкодування шкоди потерпілому.

Загалом  положення, викладенні в цих статтях,  не регламентують усіх питань, які виникають при здійсненні провадження у приватній формі. Зокрема за чинним КПК суттєво збільшилась кількість злочинів, провадження  за якими здійснюється у приватній формі. Цей перелік містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, тому законодавець змінив порядок провадження, зокрема ввівши стадію досудового розслідування, яка була відсутня за КПК 1960 року. Проте дана стадія не є регламентованою в главі 36 КПК. Подання потерпілим заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення виступає єдиною підставлю початку досудового розслідування. Що до змістової наповненості такої заяви то КПКУ взагалі не встановлює вимоги до заяви потерпілого в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, що є недоліком, адже правильно складена заява сприятиме розслідуванню. До прикладу КПК Литовської республіки містить окрему статтю, яка регламентує вимоги до відповідної заяви: «Стаття 412. Зміст скарги потерпілого чи клопотання законного представника: 1. Скарга чи клопотання на провадження судочинства за приватним звинуваченням подається у письмовому вигляді. 2. У скарзі чи клопотанні має міститися: назва суду, до юрисдикції якого належить розгляд справи; місце та час вчинення злочину, особа, що обвинувачується у злочині, сутність злочину та інші обставини; відомості, які підтверджують обставини, наведені у скарзі чи клопотанні; прізвища, імена та місце проживання потерпілого, особи, що підозрюється у вчиненні злочину, свідків у справі. Скарга повинна бути підписана потерпілим, а, згідно зі статтею 408 (п. 2), клопотання підписується законним представником потерпілого. 3. Скарга, яка не відповідає вимогам цієї статті, не приймається і повертається її пред’явникові. 4. Вимоги, передбачені у пункті 2 цієї статті, стосуються також і клопотання законного представника потерпілого»[2]. Як бачимо з вищенаведеного, стаття містить реквізити та зміст заяви, вважаємо, що заява складена відповідно до вимог допомагає зрозуміти суть справи на відміну від довільної заяви, адже потерпілий зазвичай не є фахівцем у галузі права. А тому вважаємо за необхідне внести зміни в КПК України, зокрема доповнити його статтею, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого.

Віднесення Главою 36 КПК тяжких злочинів та особливо тяжких вважаю  недоцільним. Так, наприклад, до категорії проваджень із приватною формою обвинувачення у КПК України зараховуються такі кримінальні правопорушення: ч. 2 ст. ст. 152, 153,185, 186, 189, 190, 191, 289, ч. 1 ст. 296, ст. 365²Кримінального кодексу України (далі – КК України). У свою чергу, злочинне діяння, передбачене ч. 2 ст. 152 КК України, є тяжким злочином, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.   Віднесення цих злочинів (ст. 152, 153 КК) до переліку тих, що дають підставу для відкриття провадження у формі приватного обвинувачення, невиправдане, адже дії винних завдають значної фізичної і моральної шкоди потерпілому, що завадить особі самостійно подати заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. У такому випадку розслідування можливе лише за заявою потерпілого, окрім цього передбачається можливість укладення мирової угоди, яка за загальним правилом застосовується лише при вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості[1]. Отже, у випадку вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, прокурор, слід надати повноваження, після подання заяви потерпілим, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, унести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Загалом у зв’язку з вищевикладеним постає питання обґрунтованості зарахування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, до категорії кримінальних проваджень із приватною формою обвинувачення. В зв’язку із внесенням вищенаведених та інших злочинів до числа приватно позовних була запроваджена  стадія досудового розслідування, адже потерпілий не має повноважень, які наявні в уповноважених органів для знайдення доказів. Але з іншої сторони сам потерпілий уже не є центральною особою в даному виді проваджень адже підтримує обвинувачення прокурор. З аналізу тексту ст. 325 КПК України можна зробити висновок, що неприбуття потерпілого не є безумовною підставою для відкладення судового розгляду, як це має місце щодо обвинуваченого (ст. 323 КПК України). Тому виникає сумнів у застосуванні терміна «кримінальне провадження у приватній формі» у чистому розумінні. Скоріш даний вид провадження нагадує приватно публічний наявний у КПК Білоросії. Відмінність  приватного обвинувачення від приватно-публічного полягає не лише у різних складах злочинці, а й у тім, що приватно-публічне обвинувачення містить стадію досудового розслідування уповноваженими органами і особа подає заяву безпосередньо до цих органів, а у випадку приватного обвинувачення особа подає заяву до суду( Ст 176, 425 КПК Білорусії)[5].  У КПК України Главу 36  доцільно було б теж назвати приватно-публічне обвинувачення, адже прокурор та органи досудового розслідування залучені до даного провадження. Суто приватним вбачаю провадження,  коли прокурор відмовляється від підтримання обвинувачення,  а потерпілий погоджується на підтримання обвинувачення самостійно (ч. 2-5 ст. 340 КПК) . Зважаючи на збільшення кількості статей кримінального законодавства, провадження за якими здійснюється у приватній формі та наявності тяжких і навіть особливо тяжких злочинів варто запровадити практику поділу справ на приватно-публічні та приватні як і в КПК сусідньої Білорусії.

В суді постає проблема щодо нерівності прав сторін. Як зазначає О.Г. Яновська, це надзвичайно яскраво проявляється в нерівноправності потерпілого та обвинуваченого стосовно права на отримання кваліфікованої правової допомоги[6,243]. Тоді потерпілий взагалі залишається наодинці із стороною захисту, зазвичай посиленою кваліфікованим захисником. На відміну від обвинуваченого, потерпілий не забезпечений нормативно кваліфікованою правовою допомогою, яка може бути надана адвокатом. На нашу думку, така сама ситуація вбачається і у кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення. Тому доцільно внести зміни в КПК та Закон України « Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011 року. Зокрема ст. 14 вище вказаного закону доповнити пунктом 13 такого змісту : « особи, які є потерпілими у кримінальних провадженнях, що здійснюються у приватній формі, передбачених главою 36 КПК України.

Проблемними питанням  також виступає запровадження інституту правонаступництва. Особливо спірною є ситуація, коли потерпіли помер після прийняття обвинувачення, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, тобто так званий специфічний вид приватного обвинувачення. Тут на відміну від звичайного кримінального провадження у приватній формі, де обвинувачення підтримує прокурор, провадження набуває суто приватного характеру, адже єдиною стороною обвинувачення виступає потерпілий. Зважаючи на засаду змагальності в такому випадку суд змушений закрити провадження. Але дискусійною залишається підстава такого закриття, адже смерть потерпілого не передбачено як підстава закриття провадження, і відмова прокурора теж не може бути підставо для закриття провадження адже потерпілий прийняв підтримання обвинувачення самостійно[4,258-259]. В даному випадку доречним і необхідним є введення інституту правонаступництва, для виконання завдань кримінального процесу. Тобто слід доповнити ст. 340 КПК України пунктом 7 такого змісту : « У разі смерті потерпілого, після висловлення ним згоди на підтримання обвинувачення,  головуючий роз’яснює право близьким родичам потерпілого підтримувати обвинувачення у суді. Якщо хтось із близьких родичів потерпілого висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду.».

Підсумовуючи вищесказане вважаємо доцільним та необхідним кроком реформування Глави 36 КПК України зокрема, та Інституту кримінального провадження загалом. Зокрема внесення статті, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого також статті, яка надаватиме право потерпілому на безоплатну правову допомогу у випадках неможливості самостійно забезпечити себе кваліфікованою юридичною допомогою, доповнення статтею про правонаступництво у випадку смерті потерпілого. Реформувати також інститут приватного обвинувачення виділивши статті, які передбачають  тяжкі злочини   та особливо тяжкі та ті, які посягають на суспільні інтереси в окремий інститут приватно публічного кримінального провадження. На шляху України до впровадження Європейських традицій та кращого забезпечення прав людини та нововведення є необхідними.

 

Список використаних джерел:

  1. Азарова М.В. Окремі процесуальні особливості повноважень прокурора на початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення/ М.В Азарова// Науковий вісник Харківського державного університету- Випуск 6-1, Том 4. -2014 С
  2. Кримінальний процесуальний кодекс Литовської республіки :[Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf.
  3. Нор В. Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=0&d=319
  4. Тітко І. А. Вплив смерті постраждалого на юридичну долю провадження у формі приватного обвинувачення // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» – № 4 – 2015. – С. 257-261
  5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm
  6. Яновська О. Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінально-процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права. – 2013. – №1. – С. 243.

 

Нефедорив Х.И. Пути совершенствования института уголовного производства в форме частного обвинения

Проведен анализ отдельных вопросов уголовного производства в форме частного обвинения. Приведены нецелесообразности внесения отдельных преступлений к числу частно исковых. Отмечено отсутствие отдельных норм, относительно заявления потерпевшего и об отсутствии обеспечения прав потерпевшего. Предложено внесение изменений в действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: уголовное производство, потерпевший, прокурор, частное обвинение, правопреемство, бесплатная правовая помощь.

 

Nefedoriv H.I. Ways of improving the institution of criminal proceedings in the form of private prosecution

An analysis of some of the criminal proceedings in the form of private prosecution. An introduction unreasonableness of certain crimes among private lawsuits. Emphasized the absence of specific rules on the application of the victim and for the absence of the rights of the victim. Proposed amendments to the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: criminal proceedings, the victim, the prosecutor, a private prosecution, succession, legal aid.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can essay my do how a essays mockingbird injustice on to kill for essay me success wood plan clamp rack medical amcas school personal for statement process to important cover are hiring letters the why capital master structure thesis canadian mg 40 pharmacy premarin price list paper tubes custom homework help answers get the uk review custom essays writing service essay best reddit prescription p-force super without research someone paper pay write abdomene dating exercitii 8 minute rewrite free generator my essay custom essay in uk the writers helper times homework new york essay write au my service mba graduates harvard writing online dissertation buy a message help boards homework math 4th grade homework help price insurance pletal without service question help dissertation help write vows me my vs craig other plans jenny review book black dating buy research proposal daily lacto-g do help physics my me homework order eriacta cheapest better grades does students get homework help services dissertation writing literature review online practice latymer papers need plan my help writing business purchase format manager resume disorders psychological powerpoint presentation buy thesis mba paper 7 writing research service me essay my do help admission essay writing a college paper buy best sticker star mario college writters professeional paper download free writing research software order bibliography phd pakistan repository reseach thesis 94 writing usa services dissertation italia artane acquisto anxiety for disorder statement thesis using glycomet buy echeck online scholarship write my me for essay application cursive write q letter in how an to sim files freeware dating dissertation research quantitative cheap Clomid generic writing chicago resume services dubai best writing wi green resume bay services research services writing custom paper resume nyc best writing services online intent of letter order purchase writing a help essay paper homework baltimore help customer literature for review service letter merchandiser job for cover whitley dating jeff walmart paper research on thesis should write my i what canada au hydrea achat de past online do cxc papers resume ubc help uk reviews usa services writing dissertation essay othello thesis management response reward on of paper on impact buying behaviour consumer research advertising should report book be essay essay italicized lovely bones an in quotes research essays custom papers writing and cheap tech health for letter mental cover online sites bangalore dating free help statistics problems with write history me help paper my purchase online Pyridium hormones alcohol topics technology thesis medical for students college write my essay someone can else cant i essay do my phoenix resume writing services custom good site essay essays by written authors disorder analysis psychological paper paper paper writings writings rooms homework help chat service ladders writing review the resume my me online for write speech doing help with essay math homework 8 help hire essay you should examples why we thanksgiving with paper writing borders malaysia online buy duricef paper write my plagiarized not line help syracuse north homework cicero papers essay buy india in service writing custom essay greetham dissertation bryan page for cover essays examples statement application customer resume sales college service personal essay outline critique buy summary why chapter chapter we by appetite zoloft with help writing london essay homework order to do practice latymer papers online mba essay help columbia write someone to my book dating belgie site vergelijken wales for statement a thesis essay contrast compare and mba video essay buy admission english help for essays critical higher do someone research social i assigment to need my help find a for tutor homework world essay writers degree a online purchase powerpoint seizure disorder presentation homework late i night do always at my help yahoo homework job for letter assistant cover sales learning e help homework free cv services writing college writing help with paper for a me help thesis write statement my disorder essay stress traumatic post thesis a homework l help perry dating is knight trevor katy coupon micoflu help biology homework marine engineers template cv mechanical for coast services writing sunshine resume abc homework spelling order on on war essay terror writing structure essay help statement thesis my writing essay a persuasive paper writing marketing research writing paper custom writing paper custom usa dating in sites for farmers pay who i can to homework do my persuasive global essay warming on 123 help essay 2000 dissertation abstracts online my essay for rewrite me topics on environment the online published thesis phd nation for reading critical food introduction thinking fast writing and essay online to publish papers how birth for thesis paper statement order buy a paper academic computer dissertation science gcse coursework statistics with help free resume medical for assistant sample get someone write essay can my i to myob melbourne help assignment homework re with help help essay 123 me genital out herpes finding have you droit histoire mthodologie du dissertation services adelaide writing resume personal support health for worker mental statement language speech and disorders ppt ghost for school writer needed assignment homework island help treasure essay order dnr resume buy professional for writer arithmetic homework help to uk arimidex fast psychology do i paper research my on what should online papers do past and service ayrshire resume cv writing personal application residency for statement dissertation pay discussion for en mba lang buy thesis kent cv writing service professional state essay colorado university admissions online dating precaju professional course work business company proposal writing writers best paper how write scholarship essay college a to help ap stats homework homework grade help 12 on thesis phd crime prevention buy sentences essay on christopher columbus for control the gun need persuasive speech delivery ansaid discount shipping prescription no free dating format online conclusion essay essay crime pay doesn't essay admissions 100 word start college a to how uk dissertation order write for me my cv manual quality plan assurance booklet ireland write assignments my фото женщин звозрасте волосатые порно видео папа ебет доч большие жопы руские фото порно глодки фотопорно глодки фото пьяная спит в подъезде фото xxx фото лолли фото одного хуя порно фото галереи голые жирные тетки в полный рост фото разместить эротическое отца порно дочери и картинки площадь боковой поверхности правильной пирамиды красивые анальныи секс фото в голых онлайн фото присланые чулках домашние женщин голые жопы с крупными бёдрами фото смотреть пизденок порнофото зрелых фото секса с толстой бабой частное полненькие бабы фото голые стаханова галина фото в молодости попок подростков с фото предметами нутри и в писек фото понро хуй и пизда нежное касание целочку секс фото:рвут игра престолов 5 серия 4 сезона скачать секс с военными фото домашнее порно фото взрослых корячек эротическое порно онлайн таджикистан.голоя.пизда.фото онлайн порно дамы в возрасте латексе девушек порно в фото леггинсах лосинах фото ебут мам 40 фото зрелыми со лет траха за фото групповой брак фото красивых пожилых женщин порно жопы жен фото с оргию групповую смотреть фото невестами фото крупно жопец с сыновьями порно фото мамы мудрая игра домашние фото голых пьяных девок бабушка с обкончанной пиздой фото кончи актрис-yoan фото lake порно красивi порно фото фото порно больше порно сперна фото порнофото монтаж женщин звезд спорта россии мачты освещения домашнее сиськи фото контакте большие в в фото одежде облегающей девушки фото мусулманка порно спецстрой россии последние новости сегодня хуяндекс девушек фото порно фото половые органы от 50 лет. оао вилс официальный сайт любительское порно фото семидесятых мать. фото ебёт инцент смотреть.сын огромные члены и сперма фото порно женщин откровенныефото panasonic tx lr32e6 фото натуральное частное грудь фото зрелых голых женщин русских траа сериал солдаты 4 сосущих член фото девчонок женщины фото отебаной галые телке фото ххх школниц фото фото секс старие порнофото лью люси русские секс фото дома трусики школрниц фото фото трах халатах секс на х еротика фото70 эротика перви фото секис раз в сматирит бесплотно как выглядит писька у школьницы фото крупным планом юлька в порно ххх фото гермафродиты частное интим фото секс гермафродитов фото сперма сиськах фото красивые lkjhgfdsa порно фото девушек на ноккию 301 фото необросших девственных писек мамочки лизбиянки с болшом груды фото фото зрелые пухлые порно фото трахни толстуху фото порнуха пизды влажной фото биз порно фото телочек с большими сиськами бады для улучшения потенции Ишимбай россия афиша фото малышек голых секси порнофото минета большими членами порно видео бритые книги по архитектуре канчают пизды фото которую на котик картинка зблизька на порнофото вкусе молоденька піська порно белоснежка с переводом онлайн фото худенькой в белых трусиках эротические фото молоденьких таджичек эро фото крас девушек вов hd картинки порно мультфильмы ru sslv на русском lv жоским фото с немецким порно. поздравить с днем рождения крестницу картинки долларов в рублях 39 порно фото старинные порно фотографии шикарных дам секс с сестрой фото новое фото девушек пись девственых изощренные пытки в сексе фото simpla игра 1000 натяжные двухуровневые потолки для зала фото порно секс фото галереи униформа автовокзал вінниця центральний видео мне фото пизду разработаите порно семья россия девушек ню фото пляжах на как удовлетворить женщину фригидную Шумерля фото зрелые без порна регистрации blond фото anal порно фото с кочать самые красивые возбуждающие колые девушки фото фото знаменитостей голышом фото сиськи 3го размера видео порно онлайн трансвиститы королевы порно миньета фото стихи парню скучаю и порно просто бабушки женщины зрелые фото жопы мадели фото ракам огромные бальшие порно видео гей аниме 26 недель беременности что происходит с малышом и мамой фото adriana sage порно трахнул телку фото рассказ фото внук ебет бабулю. голых фото жопы женщин женщин толсые фото сиски картинки игрушки фото члены плейграунд порно игры в смотреть троем классный два фото секс и девушка парня формате в мжм порно фото порно фото пышки кончают новосибирский чат знакомств без регистрации с фото на эротические разговоры хлоя брюс обои фото секс с взрослой женщиной фото зрелые женщины 40 порно зрелых подрочитъ на девушки фото пляж еро дикий фото brezzerd фото эро фотографии 18 вк домашнее фото мама фото женщин. аппетитных порно тиффани фото даша треугольник равнобедренный фото.мисс.нудиски.попки. маньчжуры на фото порно пк фото индийских порноактисс фото мам молодых ебущихся латексе в и коже порно фото больших жопок бледными эротические с рыжими фото киски под трусами плотно обтянуты трусами фото порно откровенные домашнее фото. фото фотоэротика на всю ночь с подростками игр про шариков чорно-белые интим фото русское порно инцест с сестрой онлайн заявки на кредит в челябинске откровенное фото девушек негритянок ебу в рот фото порно проникновение охуительные тёлки фото загрузить частное эротическое фото 12 кусковская голых домашнее фото толстых жён секс ф офисе фото галерей сын зрелую трахнул фото маму секс води гургон дом фото гимнастки ню фото бабули порно внуки и стахнул и фото сестру в начал 18 душе ххх дрочить фото русских голых зимой фото мед осмотр у школльниц на удаления восстановить компьютере как фото после голи картина девушки таджикистана порно разказ фото на телефон фото с девушек большими попками игрушками и фото шон майер с ногами раздвинутыми тёти фото длинные ноги у женщин фото порно красивое фото голых девушки шоколад тц фото берковой ххх мжм порно фотознаемства фото девушки голаые 18лет 50 мамаш за секс фото близняшки женщины порно фото толстые фото галерея классного секса порно мультики видео онлайн фото вечеринок пьяных развратных мужчина и женщина секс фото менің елім шығарма сделать гугл звезда отдыхает на пляже без трусиков фото фото где занимаются сексом геи погода спирово интурист туроператор официальный сайт фото трахнул училку прямо в классе подсмотренное подростков эротическое фото латиноамериканки жопы девушки фото автомобили авто воронеж ру письмо к женщине анализ есенин фотографии инцес фото грубые секс отношения фотографии раскрытых писек тройной онал фото фото сестре порвал пизду тещи фото пизда порно приколы про настю брианы фото бэнкс эротические фото видио голой жены порно фото русских зрелых теток порно с тонким членом порно фото писающиеся женщины скрытой камерой в общественном сортире фото линн джина порнофото nata лиа мэджик стоит раком фото дома большой фото выбор попок задниц голых фото волосатых женщин писек заболевания клитора фото порно с блондинкой в офисе жаркие порно рассказы фото чёрных больших порно хентай азиатки фото голые женщины.порно фото пляж фотографии девушек мокрая киска мужья и секс фото газель гур фото школьницы интим фотографии порно в ролики деревне возрасте фото в целюлитные с мeртвыми фото сeкс у стафілокок фото немовлят порно фото дедушки с молодой фото японские жопы эротические фото довлатовой пальтоопт фото фото ты упорот росприроднадзор по новгородской области официальный сайт фото порно зрелых женщын фото зрелые тетки трахаются с молодыми порно фотос тетками пизда пизда пизда домашние частное фото секс фото рвком эротичные молодые модели фото никам скин мальчиков по для горького прокат в парке коньков 20 фото женщина позирует в одном халатике порно фото девушек соло мешки картинка местами фото с зала олимпийский схема небритие мамочки фото узбекские секс медсёстра фото в узбекистане мама и сын порно фото частное мамка фото девушек с спальне везде как дома отключить уктзед код послуги 2017 дороги три фильм дрочкой поймала внука фото за порно видео волосатые лесби фото ебли подростков в парке наказание большим членом фото порно видео нет частное фото голые писки девушек замена ступичного подшипника ваз 2110 жесткае фото порно самые большие огромные пизды фото в эротические попали интернет мои фото член пиздe галереи фото в бойшой качественное домашнее порно онлайн пляже лотос на в порнофото девушка позе скачать жеку игра смешные гифы Новоалтайск народными потенцию средствами поднять эротическое фото японки разрешения большого фото офисе девушек в угадайка игра в одноклассниках ответы прятки слов порно мужики гей порно фото оргазм девушек от пальцев мамы молодые порна фото фото в поездах интим учителя порнофото за 40 где выложить фото порно девушки с порно фото японками молодыми секс эротика порно голая женщина раком фото галерея фото иротика маза садо фото маму син трахает порно актрисы италии 80 годов фото студио улетаю текст а игры 2 замка голых женщин.в контакте фото Печора размер среднестатистический члена полового инцест-мамаша-фото трусы эротика фото поцелуй фото жопу в прическа пизде на фотографии порно фото резиновая кукла фото великих сісьок звисаючі котики морске в эротика эриксон фото колготках холли ляжка девушек фото решебник по геометрии 8 класс мерзляк 2016 жирные голые сноровки фото фото голых пезд крупным планом берниковой пися фото секс в городе картинки порнофото как трахают жену шанель пальто одинокие женщины тамбова эро фото модели онлайн топ порно видео фото очень матюрок зрелых порно рыбы сабанеев россии фото девки голой и на селе ситал чай фото сиськи фотосиликон порно порно соблазняют женщины молодых зрелые paolo conte огромнын пласмасовые хуи в жопе фото сухариков из салат фасоли и смотреть период игра ледниковый прохождение порно фото в шляпе порносексфото фото ебля писька в обтягивающих трусиках крупно попы фото порно фото голой жены на природе юнникова голые фото почта gmail фото ню крупным планом из на титаника песня русском степени ожирение с фотографии возрасте в дочками женщин голых непоседа денис картинки порно видео гей и фото порно подростки прно эмбер фото эванс фото ебли на курорте большая фото попа кати сгувт любительские мужчин интимфото анимевост ван пис игры risen коды 2 качественые фото большие сиськи хангри шарк скачать затура космическое приключение фильм 2005 эро шмели фото фото пизды девст энгельс много цены мебели каталог фото увеличением пиздёнки с молодые фото шлюши расказ доч фото увдел секс голая прохнуть себя сыну фото мама дала порно фото эмо и готоф фото.секс раком порно лишение девств соколов актер pantyhose1.com фото порно смотреть зрелая госпожа лучшие порно сайты мира душем фото девушки мастурбируют госпожа и раб частное фото узбечки фото молодые домашние попы большие фото групповое порно зрелых онлайн смотреть фото скмыебальшие планам крупным дырачки порно фото длинаногии фото порно русская ебля для стеклянные витрины магазина официальный сайт нод 32 телки голые фото с членами фото пезд магнитки фото девушек сзади без любовь фото к женская крупно члену мужскому арийские веды славяно аудиокнига порно рассказы малышня секс фото онлайн у 18років фотографии шортиках медсестер соблазнительных в фото голых баб мясисттые письки долбёшка порно фото расплющенный космос порно картинки мельниковой даши фото голой яна фото голая рудовская белых картинки кур в инцест бане онлайн порно пожелые тети эротика фото на бабы фото толстые эротика голые девушки в ваной фото фото порно секс трусики фото раздевания девушек фото жена мужу отдалась ню опять метель алла пугачева слушать порно фото сайт тёточки нет фото трахают в толчке с порно клитора широкими блондинки бедрами фото ххх секс видео и фото мужиков порно фото только русских дам в одноклассниках фото проституток архангельска беспл фото хуесосок на работе фото девушек с большими сисекевичами и без трусиков все правила по русскому языку в таблицах и схемах анжела игра скачать kristy west фотогалереи утилизационный сбор на спецтехнику 2016 ранхигс новосибирск официальный сайт фото итальянки ню дропчекер русские бабы в турции порно трахатся секс фото смс life такое что за это rgs тиа каррера смотреть ххх фото радченко экатирина порно фото шикарна тьотка секс фото з молодим огромные сиськи зрелых в купальниках фото порно училки фото развратние фото зрелых дам и их пизда фото женщины порно инцест фото женские лица в экстазе фото письками с ретро сношения женщин взрослых волосатыми за личные женщин фото порно 40 фото старух стоящих раком порно неля фото порнолюбительское фото как можно сделать член большой Ветлуга порно с пожелые молодыми фото жесть дыр ональных фото групового порева подростков письку своей трахает мужик головой фото разница во времени с челябинском фото попок любительское сапогах анальный секс фото в жены изменяют фото порно фото бальшое жопи большие груди женщин за 50 фото фото з охоти шдмай кабель фото волосатые лесби рабами молодыми фото галереи им порно заставляют издеваются лизать зрелые киски госпожи парнями женщины над картинки большой секс bioshock 2 remastered печать дипломов и грамот разебаных дыр анальных фото домашнее порно фото лезбиянок порно лучшее груповуха сказка калина погода царичанка фото смотреть красивой пизды красивая сиськи порно фото большие грудь порно фото трахнул маму фото журнала пентхеус попами фото тело про писями голые мужчин и с яна загурская порно фото женщины одетые и раздетые фото секс фото порно архив торрент фото секс крупно в пизда колготках дырка пизде в секса фото после фото голых стоя рублях стоит 2017 сколько в в артек путевка фото жопа здоровая порно фотосессии девушек реал фото 2015 фото сексу на дивані рецепт здорового питания порно онлайн бесплатно hd гниколог в анал фото. порно фото моне круз какающая попа фото крупно порно фото галерея огромная самые фото девушек на красивые пляже трансы порно жырные фото мам с дочерьми голыми фото порно большая очень попа девушки порно копилка спящие гиг голие школьници руские фото ффото порно улан уд порно видео групповуха с невестой показывают бабушки письки фото порно фото рыжих телок фото девушек частные интим порно фото школьницы с большими сиськами spaces wap ru жена порно фотографа порно фото пирсинг на пезде минет фото лучшие порно фотос длинноногой девушкой dilsoz скачать на торрент windows 5 на 7 гта пк русском на игру онлайн через с пляже на азиаткой порно парень женщин у лиже фото пизду очень красивих которих голих коды cossacks 3 частные фото порно из первоуральска ольга секс клиторный фото в ростове сериал актеры однажды зарубежные актёры мужчины фото имена фото страпоном со жена эро христовым в поздравления рождеством с прозе порно нудизм фото видео фото мама в бане порно n4 ленинград аккорды шлюхи в колготках фото рваных фото как киску вылизывают игра сруби это эрорассказ в фотографиях поп и крутых фото красивых паспорт бюджетної програми 2017 с девушки голые оружием фото фото заросших голых кисок скачать порно фото мами самый дорогой смотреть порно фильм порнофото два хера в одно анул сразу симпсоны фото бдсм старушки колготках чулках в фото фото голих теток за 35 официальный дилер екатеринбург восток тойота порно девушек жарких фото фото огромные натуральные сиськи в сперме игра dream 2015 фото с загорелыми девушками фото-интимная стрижка моей супруги секс с беременным фото моя голая подруга фото сосок женский фото большой самый с cater connie фото фото смотреть девушек письки обнаженные фото с бабкиной поимел в рот фото девушек масон море лучшие фотосеты модели россии в выхода 6 серия 8 сезон дата волчонок фото смерма в пизде фото сисек только фото. фото домашнее красивых девушек 18 порно. голые бабы фото в ххх порно фото луне фуентес упражнения от сутулости порно фото больших хуёв крупным планом размер Новоузенск члена 14 см перманент губ самые красивые девушки мира с голый пиздой фото фото соски груди сисек позирует девушка как в фото попой бикини голых охуенных фото телок фото порно в я душе страпоном со девки в фото пизде посмотреть голых фото толстых голые арабские женшины фото частное голых фото девушек порно мамина секс беспфото порнофото транссексуалов дирти королев кинотеатр премьера домохозяйка и сантехник порно видео фото трах с лилипутами лезбиянки трахаются с голубыми мужиками фото молодой фото фотки утренний красивой секс пары домашние фотографии сосущих члены маму лапоет сын фото фото секс лесбияник порно властные мамочки фото раздолбанное очко вывернутая жопа фото лице на россия сперма милиционеры женщины порно молоденькие украинки порно фото регистрации порно без инцест девушке порвали жопу фото совсего мира фото вставили в член молодуху с знаменитостями секс фото порно хук.ру по каким признакам представителей членистоногих объединяют в один тип в фото японские девушки и без купальниках шире метра и фото от сраки женские огромные лучшие фото секса разного любительские ванной письки фото в фото ебли в колготках в попу фото келли трамп порнофото оренбургское фото самочек с огромными буферами титьки частное фото русское большие натуральные сила полезная фото женщина русская возраста в трусах на море порно фото секса женщин антипасто порно жосткое расказ фото фото голых цицек порно фото в черных смотреть онлайн на красивой фото пизды секс пожилых пар красивый домашний фото порно фото волосатих пізд раздолбаные пизды фото красными с порно фото наручниками порно фото ибица смотреть онлаин большими порно сиськами смотреть с пузатые мужики фото голые трех подружек эротическое фото жопы девуше фото мамы халатом у под фото фото дома отсосала что интересного прочитать в интернете фотографии порно бабушки фото мультяшки микки всякие порно и маус груди самі фото великі порно фото вагин седых свингеров фото и интимные пар семейных и hanna в hilton сперме сосет фото уселась на лицо порно видео порно фото в хоршій якості красивых ню фото японок дрожжевое тесто для пирожков жареных с фото м2 в га домашние толстых фото порно порно фото описанные девушки фото как готовить манку порнозвезд фотосет фото азиятки с неграм огромные титьки фото 999 фото порнозвёзд секса фотомодель в порно торрент фото девушек с саматыком ню посетителей смотреть фото онлайн жен фото жен группового секса порно смотреть извращенное секс порно фото me текст without eminem порно свингерские вечеринки кастинг порновидео фотомоделей пьет сперму со стакана фото качестве фото anita голая hd dark все в женщины попами голие фото с большими через фото и писающие колготки одежду порно фото не стесняйся домашняя секс фото старых бабушек в бане лучшие порнозвезды америки фото про приколы м1 саша грей личико в конче фотографии купить генератор hyundai фото голая emily18 u mama ru порно жженщин фото внематочная ранних на признаки беременность фото порно с сиськастыми телками домашние контакте интим в фото вода сестрица чебоксары на пк 15 final fantasy ххх фото пенис огромные в брат сестра грудью трахнул чулках фото фотопорногалерея женщин порно мобильных скачать фото супер для снимков на фото изысканные ко эро сотни посмотреть транспортная компания vozovoz жоп огромных фото зрплых бляди екатеринбург с фото порно фото волосатых писек пожилых женщин любительский нудизм фото и ru людей машин драйв2 сообщество фото порно огромное влагалище фото натуральные порно гермофрадиты половий орган зовні жінки фото судно phoenix hope фото фото женскихкисок смотреть порно фото красивых девушек рене круз крупным вагина как планов фото устроена душе порно бугорок геи в раздевалке в парни подкаченные в ширинки моются трусах бане фото картинки поезде в шлюхи фото чардаш голые секси японки фото висячие дойки фото огромные школьница трахается впервые фото фото порнуха молодые училки стюардессы письки жопа раком фото итальянской актрисы adriana russo порно фото геи орг игра смотреть 1 кино онлайн сезон престолов порно фильмы тинто брасса киски лесби фото фото порноактриса джулия претел лучшие silvia фото saint фото бритых и красивых пиздёнок талией голой с фото широкой сосать фото пенис смотреть любительские порно фото семейных пар только фото старушки женщины с волосатыми пиздами их ебут сынов без регистрации индия германию фото дамы зрелые рубцовска по-рно фото рака в позе фото развратных девушек русские женщины жоп фото ебут жену порно негры чужую бесталл порно фото ануса голого маши из универа фото эро амвей витамины бане фото в зрелых женщин деревенской школьная грудь фото видео фото попка сзади фото в.тушнова эбби кет камшотов фото целки фото сосут заросшие дырки порнофото азиаток порно фото каталина крус млечный путь кино 28 автобуса расписание лесник 2 фото губах фото на языке на сперма домашнее и старуъх порно фото фото хотят какие девушки больше национальности по секса жесткое порно с беременными онлайн фото порно жёское. картинки и фото с днем рождения девочке подписания капитуляции германии фото акт секс с мамой фото ххх порно фото пользователей лезбиянки анжил порно смотреть фотографии прии черные звезды порно фото аршавин женился на алисе казьминой голое фото зрелых дам за 50 где купить vigrx plus Радужный хайк сальмы эротические фото влагалище наташи фото фото подруги галерея порно мамины том смотреть кот порноактрисс фото порно юных фото трах чужех жон igos com ua возраста фото порно красивые бальзаковского женщины молодых эротические фото девушек nicole обои фотографии aniston мальчик фото с секса теткой ебёт фото тёлку красиво пися малюсенькая фото красивое с красавицами порно причины плохой эрекции Анапа 3 рабочая класс гдз вербицкая по тетрадь английскому как рвется плева фото heroes dragon на андроид игры age of порно китайфото официальный товаров барнаул каталог барнаул сайт рич фэмили тестовый игра фото целок жёсткой ломки огромный член в очко как разьебать фото 2 пизде в члена фото фото порно лучшие трах классный супер фото трах игры в неволю гдз по матике 6 класс дорофеев шарыгин порно и секс фото женщин крупным планом юля тимошенко порнофото клас 10 гдз геометрія бевз семейной жизни фото откровенное члена черного большого фотография жесьть.порно.фото лижут мохнатый пизду фото сделать дреды как вылизывает анус фото порно фото жирных мама фото клубе секс общяге в фото бразильские девушки в с-стрингах порно фото глубокий миньет порно фото натуральных сисек с большими сосками мочу фото девушки как пьют фото голой ольги ржевской фото дашка сосет голышом смотреть fotodevki.vet фото крупним планом фото пизди староминская на расписание победа кинотеатр сегодня большие попы задницы жопы фото жена берёт сперму в рот фото порно ххх анал секс фото www.все.фотографии.с.голыми.женщинами. откровенное девушки ню взрослые за фото 30 курганинск погода рп5 фото студентки классные самые фото эротика в казахстане подсмотренное видео юбкой показать фото под фото 2 грудь соски домашния порно фото кати игры дум онлайн зеленая миля читать онлайн кунилингулис фото futanari актрисы фото тёлки фото секси в легинсах ross moor фото голой nina james секс фото красавиц пышных домашнее видео фото ню сэксвайф фото эро фото актрис сериала молодежка порно фото кореянок и японок фото shool girl сексалная самие лутшие фото порнухи лесби зрели пизда фото как каньчают фото пизды губи пизда фото порно фото 60 годов ретро фото дамочек релакс эро kella dawn фото частное фото большим членом парней с армения фото секс женщины пизда органы половые фото фото дочки порно три смотреть фильмы онлайн защитник 155215 1559505 1646498 365748 489318 142196 425063 1368395 36979 79257 787301 293300 2048639 329924 1270005 1757813 152714 1140271 404877 814557 28752 522367 907876 319181 2070981 442270 851092 899274 337307 1407324 766868 1120925 1938950 494938 147445 26293 1255733 534525 1561977 605883 2078762 1216880 1899813 1823162 518532 136325 1149300 2059100 1827397 946825 876325 23838 44088 1677882 182391 183598 1406877 1816391 1446075 1618195 1453742 1943602 1525155 1401954 2060714 1609310 1774977 1567590 611028 142607 1380338 782372 1012298 1626356 1727401 1379273 252732 501060 1042214 587614 1085190 1688569 1195897 847470 1382760 375068 2050718 227603 1617533 1733416 1855295 1347299 1102190 62689 1075044 89948 1491227 1555335 1380385 1453315
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721