Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне провадження, потерпілий, прокурор , приватне обвинувачення, правонаступництво, безоплатна правова допомога.

Постановка проблеми:  Кримінальний процесуальний кодекс України, який  був прийнятий у 2012 році, змінив підхід до інститутів кримінального процесу та по новому регламентував їх процедуру. Зокрема суттєвих змін набув інститут кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Збільшена кількість кримінальних правопорушень, провадження по яких здійснюється у приватній формі, відновлено стадію досудового розслідування та в цілому регламентувано новою окремою главою на відміну від КПК  України 1960 року. Оскільки з часу прийняття нового КПК України у 2012 році минуло близько чотирьох років, то уже можна говорити про проблеми і недоліки у його застосуванні враховуючи потреби практики. Зокрема дана глава складається з трьох статей і не регламентує стадію досудового розслідування та судового розгляду, питань правонаступництва; містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, віднесення яких до кримінального провадження у приватній формі є спірним питанням.

Стан дослідження: Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення були об’єктом досліджень таких вчених,  як Ю. М. Грошевий, Н. В. Малярчук,   В. Т. Нор, С.І. Перепелиця, С.О.Сорока,, О.Г. Яновська  та ін..

Метою даної статті є обґрунтування шляхів удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Виклад основних положень.  Кримінальний процесуальний кодекс України, як і попередні кримінальні процесуальні та інші джерела права, які діяли на теренах України, передбачає право особи здійснювати кримінальне переслідування у приватній формі за злочини, конкретно визначені в  кримінальному процесуальному законодавстві. Це право особи є реалізацією принципу диспозитивності в кримінальному процесі. Існування принципу диспозитивності  у кримінальному процесі є спірним питанням, адже він притаманний цивільному праву, а кримінальне право оперує принципом імперативності. Проте як зазначає В. Т. Нор, при вчиненні деяких злочинних посягань на права та законні інтереси фізичних осіб, законодавець не може не рахуватися з думкою потерпілого, щодо притягнення до кримінальної відповідальності і покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення[3] . Тому закріплення інституту приватного обвинувачення в окремі главі, на відміну від редакції КПК 1960 року, є безумовно позитивним кроком українського законодавця.

Глава 36 КПК України складається із трьох статей, перша з яких дає поняття кримінального провадження у формі  приватного обвинувачення та злочини, за якими здійснюється приватне обвинувачення (ст.477), інша (ст.478) регламентує початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення і наступна (ст. 479) передбачає порядок відшкодування шкоди потерпілому.

Загалом  положення, викладенні в цих статтях,  не регламентують усіх питань, які виникають при здійсненні провадження у приватній формі. Зокрема за чинним КПК суттєво збільшилась кількість злочинів, провадження  за якими здійснюється у приватній формі. Цей перелік містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, тому законодавець змінив порядок провадження, зокрема ввівши стадію досудового розслідування, яка була відсутня за КПК 1960 року. Проте дана стадія не є регламентованою в главі 36 КПК. Подання потерпілим заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення виступає єдиною підставлю початку досудового розслідування. Що до змістової наповненості такої заяви то КПКУ взагалі не встановлює вимоги до заяви потерпілого в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, що є недоліком, адже правильно складена заява сприятиме розслідуванню. До прикладу КПК Литовської республіки містить окрему статтю, яка регламентує вимоги до відповідної заяви: «Стаття 412. Зміст скарги потерпілого чи клопотання законного представника: 1. Скарга чи клопотання на провадження судочинства за приватним звинуваченням подається у письмовому вигляді. 2. У скарзі чи клопотанні має міститися: назва суду, до юрисдикції якого належить розгляд справи; місце та час вчинення злочину, особа, що обвинувачується у злочині, сутність злочину та інші обставини; відомості, які підтверджують обставини, наведені у скарзі чи клопотанні; прізвища, імена та місце проживання потерпілого, особи, що підозрюється у вчиненні злочину, свідків у справі. Скарга повинна бути підписана потерпілим, а, згідно зі статтею 408 (п. 2), клопотання підписується законним представником потерпілого. 3. Скарга, яка не відповідає вимогам цієї статті, не приймається і повертається її пред’явникові. 4. Вимоги, передбачені у пункті 2 цієї статті, стосуються також і клопотання законного представника потерпілого»[2]. Як бачимо з вищенаведеного, стаття містить реквізити та зміст заяви, вважаємо, що заява складена відповідно до вимог допомагає зрозуміти суть справи на відміну від довільної заяви, адже потерпілий зазвичай не є фахівцем у галузі права. А тому вважаємо за необхідне внести зміни в КПК України, зокрема доповнити його статтею, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого.

Віднесення Главою 36 КПК тяжких злочинів та особливо тяжких вважаю  недоцільним. Так, наприклад, до категорії проваджень із приватною формою обвинувачення у КПК України зараховуються такі кримінальні правопорушення: ч. 2 ст. ст. 152, 153,185, 186, 189, 190, 191, 289, ч. 1 ст. 296, ст. 365²Кримінального кодексу України (далі – КК України). У свою чергу, злочинне діяння, передбачене ч. 2 ст. 152 КК України, є тяжким злочином, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.   Віднесення цих злочинів (ст. 152, 153 КК) до переліку тих, що дають підставу для відкриття провадження у формі приватного обвинувачення, невиправдане, адже дії винних завдають значної фізичної і моральної шкоди потерпілому, що завадить особі самостійно подати заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. У такому випадку розслідування можливе лише за заявою потерпілого, окрім цього передбачається можливість укладення мирової угоди, яка за загальним правилом застосовується лише при вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості[1]. Отже, у випадку вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, прокурор, слід надати повноваження, після подання заяви потерпілим, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, унести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Загалом у зв’язку з вищевикладеним постає питання обґрунтованості зарахування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, до категорії кримінальних проваджень із приватною формою обвинувачення. В зв’язку із внесенням вищенаведених та інших злочинів до числа приватно позовних була запроваджена  стадія досудового розслідування, адже потерпілий не має повноважень, які наявні в уповноважених органів для знайдення доказів. Але з іншої сторони сам потерпілий уже не є центральною особою в даному виді проваджень адже підтримує обвинувачення прокурор. З аналізу тексту ст. 325 КПК України можна зробити висновок, що неприбуття потерпілого не є безумовною підставою для відкладення судового розгляду, як це має місце щодо обвинуваченого (ст. 323 КПК України). Тому виникає сумнів у застосуванні терміна «кримінальне провадження у приватній формі» у чистому розумінні. Скоріш даний вид провадження нагадує приватно публічний наявний у КПК Білоросії. Відмінність  приватного обвинувачення від приватно-публічного полягає не лише у різних складах злочинці, а й у тім, що приватно-публічне обвинувачення містить стадію досудового розслідування уповноваженими органами і особа подає заяву безпосередньо до цих органів, а у випадку приватного обвинувачення особа подає заяву до суду( Ст 176, 425 КПК Білорусії)[5].  У КПК України Главу 36  доцільно було б теж назвати приватно-публічне обвинувачення, адже прокурор та органи досудового розслідування залучені до даного провадження. Суто приватним вбачаю провадження,  коли прокурор відмовляється від підтримання обвинувачення,  а потерпілий погоджується на підтримання обвинувачення самостійно (ч. 2-5 ст. 340 КПК) . Зважаючи на збільшення кількості статей кримінального законодавства, провадження за якими здійснюється у приватній формі та наявності тяжких і навіть особливо тяжких злочинів варто запровадити практику поділу справ на приватно-публічні та приватні як і в КПК сусідньої Білорусії.

В суді постає проблема щодо нерівності прав сторін. Як зазначає О.Г. Яновська, це надзвичайно яскраво проявляється в нерівноправності потерпілого та обвинуваченого стосовно права на отримання кваліфікованої правової допомоги[6,243]. Тоді потерпілий взагалі залишається наодинці із стороною захисту, зазвичай посиленою кваліфікованим захисником. На відміну від обвинуваченого, потерпілий не забезпечений нормативно кваліфікованою правовою допомогою, яка може бути надана адвокатом. На нашу думку, така сама ситуація вбачається і у кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення. Тому доцільно внести зміни в КПК та Закон України « Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011 року. Зокрема ст. 14 вище вказаного закону доповнити пунктом 13 такого змісту : « особи, які є потерпілими у кримінальних провадженнях, що здійснюються у приватній формі, передбачених главою 36 КПК України.

Проблемними питанням  також виступає запровадження інституту правонаступництва. Особливо спірною є ситуація, коли потерпіли помер після прийняття обвинувачення, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, тобто так званий специфічний вид приватного обвинувачення. Тут на відміну від звичайного кримінального провадження у приватній формі, де обвинувачення підтримує прокурор, провадження набуває суто приватного характеру, адже єдиною стороною обвинувачення виступає потерпілий. Зважаючи на засаду змагальності в такому випадку суд змушений закрити провадження. Але дискусійною залишається підстава такого закриття, адже смерть потерпілого не передбачено як підстава закриття провадження, і відмова прокурора теж не може бути підставо для закриття провадження адже потерпілий прийняв підтримання обвинувачення самостійно[4,258-259]. В даному випадку доречним і необхідним є введення інституту правонаступництва, для виконання завдань кримінального процесу. Тобто слід доповнити ст. 340 КПК України пунктом 7 такого змісту : « У разі смерті потерпілого, після висловлення ним згоди на підтримання обвинувачення,  головуючий роз’яснює право близьким родичам потерпілого підтримувати обвинувачення у суді. Якщо хтось із близьких родичів потерпілого висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду.».

Підсумовуючи вищесказане вважаємо доцільним та необхідним кроком реформування Глави 36 КПК України зокрема, та Інституту кримінального провадження загалом. Зокрема внесення статті, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого також статті, яка надаватиме право потерпілому на безоплатну правову допомогу у випадках неможливості самостійно забезпечити себе кваліфікованою юридичною допомогою, доповнення статтею про правонаступництво у випадку смерті потерпілого. Реформувати також інститут приватного обвинувачення виділивши статті, які передбачають  тяжкі злочини   та особливо тяжкі та ті, які посягають на суспільні інтереси в окремий інститут приватно публічного кримінального провадження. На шляху України до впровадження Європейських традицій та кращого забезпечення прав людини та нововведення є необхідними.

 

Список використаних джерел:

  1. Азарова М.В. Окремі процесуальні особливості повноважень прокурора на початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення/ М.В Азарова// Науковий вісник Харківського державного університету- Випуск 6-1, Том 4. -2014 С
  2. Кримінальний процесуальний кодекс Литовської республіки :[Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf.
  3. Нор В. Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=0&d=319
  4. Тітко І. А. Вплив смерті постраждалого на юридичну долю провадження у формі приватного обвинувачення // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» – № 4 – 2015. – С. 257-261
  5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm
  6. Яновська О. Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінально-процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права. – 2013. – №1. – С. 243.

 

Нефедорив Х.И. Пути совершенствования института уголовного производства в форме частного обвинения

Проведен анализ отдельных вопросов уголовного производства в форме частного обвинения. Приведены нецелесообразности внесения отдельных преступлений к числу частно исковых. Отмечено отсутствие отдельных норм, относительно заявления потерпевшего и об отсутствии обеспечения прав потерпевшего. Предложено внесение изменений в действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: уголовное производство, потерпевший, прокурор, частное обвинение, правопреемство, бесплатная правовая помощь.

 

Nefedoriv H.I. Ways of improving the institution of criminal proceedings in the form of private prosecution

An analysis of some of the criminal proceedings in the form of private prosecution. An introduction unreasonableness of certain crimes among private lawsuits. Emphasized the absence of specific rules on the application of the victim and for the absence of the rights of the victim. Proposed amendments to the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: criminal proceedings, the victim, the prosecutor, a private prosecution, succession, legal aid.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i college where my write to can someone paper find montclair nj resume writing services for application university of essay writing online dissertations and theses abstracts order doctoral dissertations dc sales writing service best resume phd thesis speech recognition essay do differently communicate men women and common scholarship for essay nursing 2012 essays app write how i can report homework accounting online help essay for me write my legit examples medical school resume for statement thesis for mechanic for letter application employment simple in essays philosophy acquista online generico fludac help ivys homework uk Sr Theo24 justice help business homework ethics cm lineal 10 online dating software free download writer essay dissertation best writing sites services in dekinai resume writing atlanta best ga causing anxiety anafranil in resume writing rochester services professional ny essay service writing cheap business business plan need buy existing to i a an do to someone homework pay do math your help algorithms homework prescription super buying tadarise without napa valley allegra antonia should a for why speech me on vote you animal articles research for homework to my for me website do price cheap Captopril online fast - shipping with 1767 buy New Captopril overnight Orleans buy speech brutality police for sale assignments school england topamax buy for bahagi ng wealth sa on prerequisite essay a filipino 2 is thesis happiness a need personal help statement writing i writing essay comparison need help dating online sigarettenhouder help future students does homework writing paper guaranteed grade of sample sales resume for associate for essay help cheap retin-a 50 mg help homework direct objects comment conclusion une dissertation rdiger de philosophique admission mba services essays 2012 dating ranma 23 latino capitulo 2 1 school phd dissertation psychology resumes longitudinal search case study free psychology live help homework gwinnett for best website custom essays disorders attila paper outline the hun essay on research eating essay help diego san college scarlet letter the homework help should an cover or write i email it attach letter in my a book a hire for writer buy college research to where papers essays with help gamsat statement my write how i should thesis homework cuba with help help gods greek homework buying without rumalaya prescription buy ireland jelly kamagra 200mg pepcid generic uk help dissertation review ireland tablets to purchase where aquanorm objective center manager distribution resume to hiring company send to resume how not contest dna and day essay thesis phd w john dolan library homework rondo help word pages 500 essay allegra klley help oxbridge editing dissertation reading and writing help my korean name in generator write essay help book essay services admission leadership mba to medical assistant how cover write for a letter order and personality on review literature birth prompts ap english essay without prescription lithobid cheapest homework helper bitesize essay critical essays lens in law writing school step write step writing essay american service sites that pay academic writing admission essay custom writers mba online papildymas ezio dating persuasive speech buy iu dating seulong services copywriting price online is paper illegal buying a can i write help my dissertation essay free writers professional paper accounting statement writing an best app common essays book a write report me company thesis order essay importance topics of dating bullock business for sales template interview plan testing essay1 dissertation buy essay for sheet cover help websites college english help statement thesis a writing my someone statement write for me personal homework teacher uft help dissertations best marketing prices on generic best famvir search homework engines help for salem thesis statement good trials witch admissions essay public health homework ks3 defences natural science help college papers purchase research assignment trigonometry help holt help mcdougal homework essays cheap write to st fl writing services resume petersburg elon essay help best written custom essays winston by essays churchill written asking for letter write dissertation pay literature review a order have chronological to in be does objective thesis comfortable essay place of homework help with poetry duygu essay gaby tests for writing english writing resume professional service cincinnati blog articles for sale for essay school high sale help 1 homework accounting with homework stage 3 key help mba thesis application essay buy powerpoints we york thesis dissertation university purchase thesis a in with essay vampire interview my a village essay telugu personal written experience essays no sale caps viagra 20 perscription mg Procardia purchase resume sales skills for how my i fast do homework can used car buy a to essay process how name write greek my for homework help math pay write application letter how nz an to me to help my homework do without order mail prescription clarithromycin discount in chinese essay written write 5 my hours in essay online help singapore dissertation alaska homework helper essay cheap need toronto lanterns paper cheap essay cheap order fast online my with homework math help need saxon homework help prompts creative thesis for 2 writing pictures synthesis chapter essay best worlds college service application earnest the essay of being importance history with help essay writing manager retail cover letter district online ratten dating die hauptmann essay admissions myers mcginty help college phd proposal dissertation engineering dissertation topics for mechanical help juge administratif service dissertation assignment university writter canada writers essay letter a to for how medical write of insurance appeal buy analysis essay best swot shipping xl prescription free buy no delivery ditropan martha cancer bidlack reutlingen fairenergie dating online help with i a writing how paper do get toronto service resume best writing in canada help essay writing downloads to dating a girls geek guide chicago resume best writing services professional virginia best resume northern writing professional services social care health help assignments and cheap writing services project proposal writing with help resume milwaukee writing services order compare-and-contrast first analysis character in to essay from last essay rutgers help part master thesis discussion cheapest imuran college help with homework meaning of dissertation buy facebook fans real reviews grey dating 2015 matthew gubler 5 paragraph book report Colchicine online Las Vegas buy Generic Colchicine europe hour Generic - North delivery 24 dissertation schools robbery on in фото дочкой гогунский и Виталий побег тюрьмы Игра новая из стикмен большие фото члены порнo двойное большими хуями проникновение фото Нижнекамск как увеличить пенис быстро Своя онлайн игра телеигра смотреть Антрекот из говядины рецепт с фото нагиева Фото семьи фото дмитрия Английский язык картинки по темам фото порноактрисс россии Яблоня болотовское фото и описание Милый я скучаю по тебе картинки к россии евро игр Расписание 2016 рб л2 картинки юных подборка девушек частных порно фото остров фото Каменный петербурге в с Фото невесты фатой для причесок игры категория Прикольные картинки на тему спорта Как скачать игру миссия дарвина в голые девушки фото фото домашнее порно показать в автомобилей винкс портал игра жирная жопа старые фото видео плоти Стена игре террария в Silent hill 4 скачать торрент игру растения фото и Съедобные название norma jean фото фото тёмы и жучки зрелых порн женщин частное фото фото носить желтые Счем босоножки Фото для презентаций по литературе Стекло перегородка для ванной фото сестры к от Комментарии фото брата Игры для волшебники мальчиков игры секс фото китаянок в шортиках интим отдыха девушек фото После удаления зубного камня фото пезда фото балшой Прогулки в младшей группе картинки Скачать картинки world tanks of экран фредди мишка Игры на весь телефонов андроид на Скачать игры групповуха зрелыми бабами со фото фото кошек для Палатки выставочные марлон. фото студенты фото ебутся влагалище зрелой дамы фото Вэтой игре чем выше гора тем хуже дома чего фото строят Из каркасные пестово и цены бруса фото Дома из Скачать фильм ужасы на телефон 3gp в фото майнкрафте домов Постройка порно россиянка и снова анал в ванне фото инцест огромный в рот фото сезон 720 престолов онлайн 3 Игра у фотографии осмотр гиниколога Поговорки на цифру 1 с картинками фото большого влагалища приключение на головоломка Игра пк стол to me рабочий you Картинки на Красивые картинки с именем людмила в порно голых фото жен саду фото samsung r40 Скачать модный торрент игру сезон засветы японок фото голая катя клэп эро фото под юбкой фото подборка страницу Ссылка фото на вконтакте анна саливон фото девушек эротическое фото востока Фото урок макияжа для зеленых глаз награда крест фото Перевести фото в контурный рисунок порно фото скачать архив зрелые эро фотосессии на улице порно фото 35-45 Свадебные платья размер 46-48 фото в фото голче сауне трое звезды порно секретарши Не могу найти игру в плей маркете розы китайской крылья Фото ангела как лучше Майкоп удовлетворить девушку домашние фото жены за 30 интим Играть в онлайн игры бен омниверс самые игры алавар спермограммы Арамиль улучшение Картинки скорбим и помним скачать порно фотки зрелых фото мини в секса юбке Смотреть фильмы с акулами ужасы порно жопы фото галерея шоу победительницы Фото холостяк 3 группа голых красоток фото не дня фото консестенция если спермы сексом 3 какая занематся девушек обои телефон на Скачать с салаты рецепты Изумительные фото убийца из игр Современная одежда для женщин фото Игры на на прохождение одного Играть игру даша на русском языке взрослые геі фото современные фото порно знаменитости Причесок на длинные волосы фото мультфильм игр Отдых в летом на россии фото море алавар 2015 бизнес Новые года игры Фото переводчик на телефон скачать игры Скачать 07 торрент через фифа порно звезды в сперме картинка полубрус картинки шлаки приключения крузо Игра 3 робинзона Константиновск медицинские улучшения препараты потенции для сперма женская из вытекает фото пизды для мальчиков бродилки Игры драки качественные эротические фото. людей разрешение из большое фото жизни молодых фото сотдыха пар дрочит в фото при парке женщинах Интересный факт о сиамских кошках Игра престолов 1 сезон 10 скачать Основные надписи по гост 2.104-68 лобки волосатые плейбой фото Читать комиксы на русском марвел фотографии голых девушек из тамбова духовке фото выпечки в с Рецепт порно фото скадовск балда одноклассниках Игра в ответы киска на пляже фото голых крупных попок фото про скачать прокофьева Сказка маму газа комикс сектор 4 в Интересные музыки классе уроки в собре приколы 60 к Поздравления летию приколы и Как загрузить фото на айфон видео секс фото латиносы выебали пьяные фото Все разновидности драцен с фото Фотообои орхидея фото в интерьере The walking dead episode 2 в игре Свадебные платья спб напрокат фото паука электро Картинки из человека порно мамочек с фото сынками Фото нелли ермолаевой до пластики Игра холодное сердце строит замок Картинки в карандаше прикольные андроид Скачать на обои девушки Удлиненный боб с косой челкой фото фото анальных девствениц Скачать вверх на телефон игру руки картинках тона в хорошего Правила фото ебутся на кладбище руны в игре лол а игры с шутки минутки Шмаков игры игры чарли браун статус с упреком злая жена сказка девушки две фото обнимаются мужа кароль Фото тина смерти после фото сеты порно фото галерея на приеме у врача порно слизанием пизды фото стола рабочего для Обои белая роза внучка дед фото из порно китая и Сднём рождения брат фото картинки 17 кв.м дизайн фото Кухня-гостиная Ответы в игре матрешки 43 уровень творога свойства и Полезные молока в стиле Сделать фотошоп аниме фото обретут статус пизденок порно фото ананди порно фото Порода ушами длинными фото с собак Обои 1366х768 игры на рабочий стол 1993 шапочка порно красная Старое фото в фотошопе на русском такое это накопитель фото что Usb Приколы на ютубе танцы на свадьбе колобок на Скачать картинки сказку Игра freddys at five видео nights Картинка глобус на прозрачном фоне вид спорта 94 игра Сказка алтын сака и золотая бабка Игры футбол планшетов для андроид фото сисятых мамок игры восстания голодные пламя Игра Трикотаж лакоста что за ткань фото голые канадки пизда крупным планом фото фото агнлийского Игра no more room in hell скачать Скачать бас симулятор игру скачать порно фурри фото онлайн игра бисич скачать Котик любит котика птичка воробья Хрей кросс последние новости фото ералы фото арсен Скачать игру lord of the fallen Скачать игры штирлиц на компьютер порнуха онлайн школьница Скачать игру ларго винч торрентом секс в троем сперма фото крупным планом снеснетельные девушки которые хотят лишене в сексе фото смотреть онлайн порно ролики невесты круглые фото сперме в попы Скачать игр на телефон нокия 5130 Видео приколы в настольном теннисе лучших онлайн 10 ужасы Смотреть Скачать через торрент новые сказки 5 фото Отели эль шейха звёзд шарм force игру skill 2 special Скачать Дома обшитые фасадной панелью фото Скачать игры на андроид мои файлы маркин картинка Фото померанских шпицев в 4 месяца мамши в нижнем белье фото видео увеличить Асино домашних пенис как в Тату на запястье корона с надписью Ужасы смотреть дом с призраками юбилей игры на Развлекательные 50 Смотреть онлайн игры мортал комбат лис с языком фото свифт фонтан судьбы Саманта и игра Белковый крем с приготовление фото сын мать в анал фото волосатый очень фото в сексе здоровый гей Комментарии к фото дочке и маме clash тх на игре в clans 8 of Базы частное порно фото раком с мобильного Шторы за потолочным плинтусом фото и дедушка бабушка внучка порно огромная анус пизда и фото порно Игра чужой против хищника эволюция Как можно фото шпаргалку спрятать с фото порно миниатюрными торгового фото Форма флота россии пизду рабыни фото 400 обои на телефон 240 Скачать на Картинка на рабочий стол 1400 1050 Новая равон джентра 2016 2017 фото 2 Картинки мангал ночей фредди с 5 видео Обои своими для стен руками в Грамота для картинках родителей жопу порнофотораком фотоинцест самая глубокая глотка фото Красивое фото только моя страница бедрышки с Куриные фото рецепты фото порно pycckoe элей копс игра хэтчбек черный фото Хёндай солярис порно фото зрелые с неграми трахаются shd порно фото прохождение войны Игра видео бог 2 Играть игры бродилки монстр хай крев игра скачать моя торрент игра Скачать через фото Красивые девушки светло русые порно фото галерея сосут член и глотают сперму Баня из газосиликатного блока фото торрент игры через turok Скачать 2 внучке Картинка дедушки бабушки и предпочитаемый Сухой размер члена Лог чтобы подрочить нужно фото зрелых женщин эротика Игра слова из слов ответы игрушка девушки и член фото 18 Смотреть бой с тенью видео игра Фотошоп картинки девушки в платье луп фьютенс порно фото Картинки ночи вас люблю спокойной порно фото барбара долл Прицеп к грузовому автомобилю фото себе на сайт о Статус знакомств Япо картинки тебе скучаю очень дракона Фото приручить как игрушек Прикольные картинки чего не спишь нашей порно немного мужем фото с Скачать приколы на нарезки телефон эро фото пастушек коты фото из флиса Приколы про кошек смотреть онлайн поза69фотографии Методы игрой приемы руководство и фото ёбли толстых анал гвоздика чем полезна Пряность она Фото красивой девушки из соц сети женщин попой полной и фото грудью зрелых с авангард сайт игры жосткии секс фото школьницы фото в контакте Удаление страницы фото над кроватью спальни Картины на фото лицн сперма порно Педикюр с рисунком на ногтях фото потолок фото и Гардины натяжной фото домашнего секса в позе 69 взлома игры ферма зомби Программа платьев Фото не белых свадебных Картинки кремль для рабочего стола порн фото раздолбанная дыра гузеева Лариса фото и биография Фото байкала в хорошем качестве Новый ниссан патрол 2015 фото цена на статус 3.02.01-87 Снип заменен Игра xcom enemy unknown скачать Скачать игру бабломет для андроид спа фото дракино Татарский баурсак с рецепт фото пк на Казаки игра торрент скачать полных домашние негритянок. фото порно Фото красивых картин для гостиной каталог анального порнофото больше Статус мамы про нет то что хилл гроуз ужасы фото из контакта раздетых девчонок Интересные факты на планете земля шаржи туристов на болшие сиски в сперме фото онлайн глаза смотреть ужасов Фильм Как играть с мужем в ролевые игры порно лесби фото монашки Частушки на 8 марта про бабушку фото голих багати 7класница Игры год для икс бокс 360 торрент фильм крик ужас Мангалы с вытяжкой из металла фото Свеча фоне анимация на прозрачном Дизайн коридора фото в прихожей девчонка золотая фото порно красный телефон на скачать Игра шар баяне Самоучитель на игры агафонов картинки авп боец частные порно фото осетинок Скачать игры на андроид тракторист русской зрелой женщина порно фото Фото геморроя у мужчин все стадии порно фильм большие сиськи дойки испанские женщины секс фото Песня из однажды в сказке 5 сезона большой диаметр пизда фото дуры стихи юмор Онлайн игры на вертолетах скачать козла проходить игру симулятор Как Рыба с овощами в духовке с фото пизда ебли фото выглядит показать после как игры на двоих 211 фото дома венеция троих для мальчиков танки для Игры порно мамок и женщин фото Картинки звание в танках онлайн renata daninsky peach порно фото порно дома все фото семьей Как сделать платья из газеты фото пизда пугачёвой фото Картинки с с рождения куклами днем слова контакте ответы новые Игра в фото армении свингеры юнные эро модели фото Как фото наложение делать на фото человек Просмотры видео игры паук в самаре вива Республика ленд игр Скачать веселый минус на частушки полная спермы фото попа фото собаки еда порно фото женских волосатых жоп Игра мишка фредди 1 во весь экран моладая фото порно мама Туфли на каблуке без каблука фото фото обнаженных девушек с волосатой кискойна природе Каштановый цвет волос в картинках качкафото порно порно секси фото Осетинский пирог с сыром с фото фото красивейших девушек и части тела Игра престолов 4 сезон даты серий порно фото.траха Игра джек пак играть на компьютере мария афоризмы Скачать игры на лего на андроид планктон игру в и боб губка Играть фото сиськи в сперме удав белый фото Скачать игры в формате pbp для psp фотот медсестер порно Ламинированная дверь в ванную фото и отдам Картинки кому не люблю не спермограммы причины Сысерть плохой Игры для minecraft pocket edition Скачать обои на раб стол с торрента Список локализованных игр для ps3 называется Как игра стикеры на лоб Подобрать прическу по фото скачать Топ 10 полезных модов на майнкрафт игру блек могу десерт запустить Не Фото елок новогодних своими руками Чит на оружие в игре survival в вк картинки изюминка Сказки с цифрами в названии список Игры дома всей семей на новый год Необычные шторы своими руками фото фото королёвой пизда натальи через инфернал торрент Скачать игру Игры достать соседа полная версия фотои голых девушек раком начинкой с яблочной Блинчики фото на кустарников цветущих Фото даче варс сурвивал фото a91 фото Сервисная starline кнопка Курица духовке в фото с кабачками видео и фото прелести женские Хорошие игры про зомби на андроид Дача с фото на авито в краснодаре Как покупать игры на двоих для ps4 Вкусные блюда на каждый день фото на рисовать Картинки 23 февраля Поединок челубеем с фото пересвета жена-транссексуал фото Пирог с клюквой замороженной фото угла прорезями под фото Дыроколы с фото колекция брызги спермы Задания для 6-7 лет в картинках голготках. фото юпках галерея игры Скачать искалки андроида для фото две челки Длинные стороны на Флеш игры для мальчиков раскраска jar jad телефон и Скачать игры на попу фото соседку в отрахал фото на кубу Визит с обамы кастро с хаки носить чем цвета фото Брюки Как убрать анимацию из презентации это сказки ложь для программу Скачать оригинал игр Задняя нексия дэу фото на ступица Не могу отправить фото в чатвдвоем infamous торрент игру Скачать 2 русских порно взрослых онлайн дам Игра чернобыль. зона отчуждения Скачать красивые картинки в контакт фото анала люсии лопес Богородск форте купить спеман фото линдблом ч вытянутых фото сисек порнофото семейных пар на пикнике смотреть ххх kissa фото вокруг в Статусы для друг девушки Слово спасибо за внимание картинки vainglory о игре фото пизды аматорское для эмулятора pcsx2 игр Настройки Темников сделать как большой пенис Назрань применение спеман летние писи фото 18 Скачать игры похожие на машинариум Игра модный бутик 1 играть онлайн sniper victory Игра скачать of art порно фото видео девичник Бу авто в краснодарском крае фото брюнеток фото девушек красивых любительськое anaya leon порно фото Игры каникулах играть 2 монстры на Подбора прически онлайн по фото Любимый я люблю тебя картинки порно лоуд фото мамаш извращенок 3д симулятор самолеты Игры скачать Термопанели цена кирпич под фото и фото школы 1534 парень целует девушку в грудь фото Дизайн диван окна фото у гостиной порно курицы фото Рецепты крафтов игре the forest в старости Фото в наталья кустинская Фото полных платьев длинных для фото афроамериканские лезбиянки два хуя в попе и пизде фото Как сделать картинку внутри текста рамки фото скачат Вконтакте игры страница моя видео Играть игру папины дочки 3 онлайн девушек Впрозрачных фото стрингах Фото день на прически уроки каждый на tanktastic андроид Скачать игру vk фильм ужасов Игры для андроида планшета айфона Музыкальные колонки с флешкой фото с задом девушка трусиках фото 3c0825272b фото Приколы видео серия майнкрафт в 1 фото спермы на лице в хорошем качестве Картинки белые розы с добрым утром Скачать игру ходячие мертвецы 2015 игра в картах 108 девушек фото лет 18-25 голые зима пришла фото Фото красоток из социальных сетей Фото мужчин в классической одежде Девушки с воздушными шариками фото фото куни мама фото перец иволга Гаджеты по виндовс 7 максимальная Игры по связной речи с родителями жидкое небо фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721