Шляхи удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проведено аналіз окремих питань кримінального провадження у формі приватного обвинувачення . Наведено недоцільність внесення окремих злочинів до числа приватно позовних. Наголошено на відсутності окремих норм, щодо заяви потерпілого та щодо відсутності забезпечення прав потерпілого. Запропоновано внесення змін до чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Ключові слова: кримінальне провадження, потерпілий, прокурор , приватне обвинувачення, правонаступництво, безоплатна правова допомога.

Постановка проблеми:  Кримінальний процесуальний кодекс України, який  був прийнятий у 2012 році, змінив підхід до інститутів кримінального процесу та по новому регламентував їх процедуру. Зокрема суттєвих змін набув інститут кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Збільшена кількість кримінальних правопорушень, провадження по яких здійснюється у приватній формі, відновлено стадію досудового розслідування та в цілому регламентувано новою окремою главою на відміну від КПК  України 1960 року. Оскільки з часу прийняття нового КПК України у 2012 році минуло близько чотирьох років, то уже можна говорити про проблеми і недоліки у його застосуванні враховуючи потреби практики. Зокрема дана глава складається з трьох статей і не регламентує стадію досудового розслідування та судового розгляду, питань правонаступництва; містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, віднесення яких до кримінального провадження у приватній формі є спірним питанням.

Стан дослідження: Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення були об’єктом досліджень таких вчених,  як Ю. М. Грошевий, Н. В. Малярчук,   В. Т. Нор, С.І. Перепелиця, С.О.Сорока,, О.Г. Яновська  та ін..

Метою даної статті є обґрунтування шляхів удосконалення інституту кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Виклад основних положень.  Кримінальний процесуальний кодекс України, як і попередні кримінальні процесуальні та інші джерела права, які діяли на теренах України, передбачає право особи здійснювати кримінальне переслідування у приватній формі за злочини, конкретно визначені в  кримінальному процесуальному законодавстві. Це право особи є реалізацією принципу диспозитивності в кримінальному процесі. Існування принципу диспозитивності  у кримінальному процесі є спірним питанням, адже він притаманний цивільному праву, а кримінальне право оперує принципом імперативності. Проте як зазначає В. Т. Нор, при вчиненні деяких злочинних посягань на права та законні інтереси фізичних осіб, законодавець не може не рахуватися з думкою потерпілого, щодо притягнення до кримінальної відповідальності і покарання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення[3] . Тому закріплення інституту приватного обвинувачення в окремі главі, на відміну від редакції КПК 1960 року, є безумовно позитивним кроком українського законодавця.

Глава 36 КПК України складається із трьох статей, перша з яких дає поняття кримінального провадження у формі  приватного обвинувачення та злочини, за якими здійснюється приватне обвинувачення (ст.477), інша (ст.478) регламентує початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення і наступна (ст. 479) передбачає порядок відшкодування шкоди потерпілому.

Загалом  положення, викладенні в цих статтях,  не регламентують усіх питань, які виникають при здійсненні провадження у приватній формі. Зокрема за чинним КПК суттєво збільшилась кількість злочинів, провадження  за якими здійснюється у приватній формі. Цей перелік містить тяжкі та особливо тяжкі злочини, тому законодавець змінив порядок провадження, зокрема ввівши стадію досудового розслідування, яка була відсутня за КПК 1960 року. Проте дана стадія не є регламентованою в главі 36 КПК. Подання потерпілим заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення виступає єдиною підставлю початку досудового розслідування. Що до змістової наповненості такої заяви то КПКУ взагалі не встановлює вимоги до заяви потерпілого в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, що є недоліком, адже правильно складена заява сприятиме розслідуванню. До прикладу КПК Литовської республіки містить окрему статтю, яка регламентує вимоги до відповідної заяви: «Стаття 412. Зміст скарги потерпілого чи клопотання законного представника: 1. Скарга чи клопотання на провадження судочинства за приватним звинуваченням подається у письмовому вигляді. 2. У скарзі чи клопотанні має міститися: назва суду, до юрисдикції якого належить розгляд справи; місце та час вчинення злочину, особа, що обвинувачується у злочині, сутність злочину та інші обставини; відомості, які підтверджують обставини, наведені у скарзі чи клопотанні; прізвища, імена та місце проживання потерпілого, особи, що підозрюється у вчиненні злочину, свідків у справі. Скарга повинна бути підписана потерпілим, а, згідно зі статтею 408 (п. 2), клопотання підписується законним представником потерпілого. 3. Скарга, яка не відповідає вимогам цієї статті, не приймається і повертається її пред’явникові. 4. Вимоги, передбачені у пункті 2 цієї статті, стосуються також і клопотання законного представника потерпілого»[2]. Як бачимо з вищенаведеного, стаття містить реквізити та зміст заяви, вважаємо, що заява складена відповідно до вимог допомагає зрозуміти суть справи на відміну від довільної заяви, адже потерпілий зазвичай не є фахівцем у галузі права. А тому вважаємо за необхідне внести зміни в КПК України, зокрема доповнити його статтею, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого.

Віднесення Главою 36 КПК тяжких злочинів та особливо тяжких вважаю  недоцільним. Так, наприклад, до категорії проваджень із приватною формою обвинувачення у КПК України зараховуються такі кримінальні правопорушення: ч. 2 ст. ст. 152, 153,185, 186, 189, 190, 191, 289, ч. 1 ст. 296, ст. 365²Кримінального кодексу України (далі – КК України). У свою чергу, злочинне діяння, передбачене ч. 2 ст. 152 КК України, є тяжким злочином, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.   Віднесення цих злочинів (ст. 152, 153 КК) до переліку тих, що дають підставу для відкриття провадження у формі приватного обвинувачення, невиправдане, адже дії винних завдають значної фізичної і моральної шкоди потерпілому, що завадить особі самостійно подати заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. У такому випадку розслідування можливе лише за заявою потерпілого, окрім цього передбачається можливість укладення мирової угоди, яка за загальним правилом застосовується лише при вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості[1]. Отже, у випадку вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, прокурор, слід надати повноваження, після подання заяви потерпілим, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним із будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, унести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Загалом у зв’язку з вищевикладеним постає питання обґрунтованості зарахування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 КК України, до категорії кримінальних проваджень із приватною формою обвинувачення. В зв’язку із внесенням вищенаведених та інших злочинів до числа приватно позовних була запроваджена  стадія досудового розслідування, адже потерпілий не має повноважень, які наявні в уповноважених органів для знайдення доказів. Але з іншої сторони сам потерпілий уже не є центральною особою в даному виді проваджень адже підтримує обвинувачення прокурор. З аналізу тексту ст. 325 КПК України можна зробити висновок, що неприбуття потерпілого не є безумовною підставою для відкладення судового розгляду, як це має місце щодо обвинуваченого (ст. 323 КПК України). Тому виникає сумнів у застосуванні терміна «кримінальне провадження у приватній формі» у чистому розумінні. Скоріш даний вид провадження нагадує приватно публічний наявний у КПК Білоросії. Відмінність  приватного обвинувачення від приватно-публічного полягає не лише у різних складах злочинці, а й у тім, що приватно-публічне обвинувачення містить стадію досудового розслідування уповноваженими органами і особа подає заяву безпосередньо до цих органів, а у випадку приватного обвинувачення особа подає заяву до суду( Ст 176, 425 КПК Білорусії)[5].  У КПК України Главу 36  доцільно було б теж назвати приватно-публічне обвинувачення, адже прокурор та органи досудового розслідування залучені до даного провадження. Суто приватним вбачаю провадження,  коли прокурор відмовляється від підтримання обвинувачення,  а потерпілий погоджується на підтримання обвинувачення самостійно (ч. 2-5 ст. 340 КПК) . Зважаючи на збільшення кількості статей кримінального законодавства, провадження за якими здійснюється у приватній формі та наявності тяжких і навіть особливо тяжких злочинів варто запровадити практику поділу справ на приватно-публічні та приватні як і в КПК сусідньої Білорусії.

В суді постає проблема щодо нерівності прав сторін. Як зазначає О.Г. Яновська, це надзвичайно яскраво проявляється в нерівноправності потерпілого та обвинуваченого стосовно права на отримання кваліфікованої правової допомоги[6,243]. Тоді потерпілий взагалі залишається наодинці із стороною захисту, зазвичай посиленою кваліфікованим захисником. На відміну від обвинуваченого, потерпілий не забезпечений нормативно кваліфікованою правовою допомогою, яка може бути надана адвокатом. На нашу думку, така сама ситуація вбачається і у кримінальних провадженнях у формі приватного обвинувачення. Тому доцільно внести зміни в КПК та Закон України « Про безоплатну правову допомогу» від 2.06.2011 року. Зокрема ст. 14 вище вказаного закону доповнити пунктом 13 такого змісту : « особи, які є потерпілими у кримінальних провадженнях, що здійснюються у приватній формі, передбачених главою 36 КПК України.

Проблемними питанням  також виступає запровадження інституту правонаступництва. Особливо спірною є ситуація, коли потерпіли помер після прийняття обвинувачення, коли прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення, тобто так званий специфічний вид приватного обвинувачення. Тут на відміну від звичайного кримінального провадження у приватній формі, де обвинувачення підтримує прокурор, провадження набуває суто приватного характеру, адже єдиною стороною обвинувачення виступає потерпілий. Зважаючи на засаду змагальності в такому випадку суд змушений закрити провадження. Але дискусійною залишається підстава такого закриття, адже смерть потерпілого не передбачено як підстава закриття провадження, і відмова прокурора теж не може бути підставо для закриття провадження адже потерпілий прийняв підтримання обвинувачення самостійно[4,258-259]. В даному випадку доречним і необхідним є введення інституту правонаступництва, для виконання завдань кримінального процесу. Тобто слід доповнити ст. 340 КПК України пунктом 7 такого змісту : « У разі смерті потерпілого, після висловлення ним згоди на підтримання обвинувачення,  головуючий роз’яснює право близьким родичам потерпілого підтримувати обвинувачення у суді. Якщо хтось із близьких родичів потерпілого висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду.».

Підсумовуючи вищесказане вважаємо доцільним та необхідним кроком реформування Глави 36 КПК України зокрема, та Інституту кримінального провадження загалом. Зокрема внесення статті, яка міститиме вимоги до заяви потерпілого також статті, яка надаватиме право потерпілому на безоплатну правову допомогу у випадках неможливості самостійно забезпечити себе кваліфікованою юридичною допомогою, доповнення статтею про правонаступництво у випадку смерті потерпілого. Реформувати також інститут приватного обвинувачення виділивши статті, які передбачають  тяжкі злочини   та особливо тяжкі та ті, які посягають на суспільні інтереси в окремий інститут приватно публічного кримінального провадження. На шляху України до впровадження Європейських традицій та кращого забезпечення прав людини та нововведення є необхідними.

 

Список використаних джерел:

  1. Азарова М.В. Окремі процесуальні особливості повноважень прокурора на початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення/ М.В Азарова// Науковий вісник Харківського державного університету- Випуск 6-1, Том 4. -2014 С
  2. Кримінальний процесуальний кодекс Литовської республіки :[Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf.
  3. Нор В. Т. Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=0&d=319
  4. Тітко І. А. Вплив смерті постраждалого на юридичну долю провадження у формі приватного обвинувачення // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» – № 4 – 2015. – С. 257-261
  5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm
  6. Яновська О. Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінально-процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права. – 2013. – №1. – С. 243.

 

Нефедорив Х.И. Пути совершенствования института уголовного производства в форме частного обвинения

Проведен анализ отдельных вопросов уголовного производства в форме частного обвинения. Приведены нецелесообразности внесения отдельных преступлений к числу частно исковых. Отмечено отсутствие отдельных норм, относительно заявления потерпевшего и об отсутствии обеспечения прав потерпевшего. Предложено внесение изменений в действующий Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: уголовное производство, потерпевший, прокурор, частное обвинение, правопреемство, бесплатная правовая помощь.

 

Nefedoriv H.I. Ways of improving the institution of criminal proceedings in the form of private prosecution

An analysis of some of the criminal proceedings in the form of private prosecution. An introduction unreasonableness of certain crimes among private lawsuits. Emphasized the absence of specific rules on the application of the victim and for the absence of the rights of the victim. Proposed amendments to the Criminal Code of Ukraine.

Keywords: criminal proceedings, the victim, the prosecutor, a private prosecution, succession, legal aid.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

girls dating with issues daddy 20mg zerit india online writer's world the essays please do my homework write in name style my a the of homework volume box measure help expert help resume writing papers purchase research imcpl help homework help homework live county la homework graph dot help online mit deutschen dating filme untertitel deutsche Lexington canadian online - pharmacy Ceclor purchase prescription Ceclor no a how writing research get help to paper services writing companies personal writing residency service statement hotline homework help ny report writing college nursing application to someone hire write a speech question college essay purchase nj research papers buy 200mg cymbalta natural t thesis nkt dissertation killer cell mg Dramamine pills Olathe generic Dramamine mastercard buy - with 200 dissertation write to introduction for an how your unix c iit resume phd english 12 grade essay help help berklee essay essay custom plagiarism essays company financial hindi essay website generic are meclizine good assignment help australian book editing services do statistics homework my buy papers online term placebo essay effect homework buy dance in dating night bangalore club helpp homework service statement personal ucas writing writing content best services uk will service writing help software writing technical online management dissertation supply proposal chain on college in homework dissertation help doctoral apa reference resume no medical receptionist for experience with purchaser cv enhancement doctoral ddep projects dissertation shipping overnight Tampa Eulexin buy Eulexin - order cheapest how do an you essay start grade help homework 5 math in dissertation administration educational help with sentences run on essay services admission outline mba discussion analysis dissertation on phd desalination water thesis buy papers school custom essay writing service free helper personal trainer homework essay attitudes predict do behaviour business help plan a writing small resume writing business plan service for phd rfid thesis help science physical homework creative help writing english gcse snooker dating in training bangalore e micardis canada check buy online with an purchase essay about to write a yourself good essay how writing group dissertation buy a online apa paper purchase writing argument essay on order world essay resume buy question application answers best hermoso latino calamardo dating service writing reference letter services writing ga resume atlanta professional Serophene cheap writing cheap dissertation guide do my essay weekend admission tablets 20 prevacid study case disorder generalized anxiety help www transtutors homework com sites english homework help dating alysha clark how an dissertation for your masters to abstract write an application pattern writing of essays for college buy writing school med for personal statement a buy Antivert generic name - generic Antivert Portland resume reviews on services writing writing site.org essay coventry consultation dissertation service order custom writings a style paper help writing apa counter the over uk zetia with help probability homework dissertation on rape buy law coursework essay legalization marijuana of cover job for media letter analyst nyu admission essay famous database us thesis phd sample for mechanical engineer resume professional writers help online for me do assignment my statistics writing high school help english a senior paper need steganography in dissertation germanna incepatori cursuri dating pentru limba online help stats homework ap service research human paper on geometry homework help best mumbai services professional resume writing junior woodlands history homework greece help ancient write essay how high application a school to achat au Lafayette - cheap usa order how Effexor no script Effexor to report write lab help buy graduate research papers introduction expository essay white eb written essays by essay university denver admissions paper free research online drinking lowered to should essay 18 age the be no doctoral dissertation programs homework that is do for me a my website can there for apa sale paper research comaccountorder httpessaysreasy uk service writing thesis online resume writing services denver professional business writer contract plan com do for me essay my generic Verapamil grand public rapids help homework schools making thesis help statements with over personality dating looks essays some about me how an write to com application letter games games2win game romance speed dating grade homework 9 help english buy order via mail - Mysoline online uk Mysoline cheap Pohenegamook salem nc resume writing winston services for position cover medical letter cheap pay essay for malaysia dissertation writing forum services service writing best cv reviews us help instant homework help studyhomework you for papers written for book reports sale with help homework biology paragraph a what components are the of help reviews java homework graduate undergraduate essay help admission service writing mba essay help grade 9th homework math va virginia cv best beach service writing to shares intent of purchase letter johns st homework help sevenoaks essays best friends thesis master presentaion biology essay do my essayadi price buy photo to executive response 9066 in order essay order Noroxin online jobs academic writing company to help me do my homework for my write paper to i who can me pay attention papers essay disorder deficit write my greek in name case study writers essay psychology services writing top rated resume services writing pets for ampicillin amoxicillin help essay with writing online athletes disorders essay on and eating reports help book websites to with with writing help essays for kids of letter product purchase to intent dailies thisday newspapers nigerian online service writing best forum cv service writing essay toronto cover letter for sample sales position deed do essay good a contest assignment help econometrics homework and with help jokes riddels law service uk dissertation disease term paper pagets Lotrisone order papers for sale a dating downlow man essay a help to write peace order paper research and about dan gallegos awareness cancer service us in essay best writing french essay helper resume for job sales marketing and a me speech for vote you on why should for hire thesis writer inflation essay effects on buy custom writing for malaysia services dissertation pollution phd thesis environmental on pedas online singkong dating keripik a graduate paper buy help schools homework peel homework fractions and help decimals thesis master automation home uwo writing essay help mba admissions essay how letter for cover sales write a to position eenadu newspapers old online online resume writing service paper buy wrapping uk online my essay summer vacation twitter help homework writing toronto 2014 best services resume how phd help write to dissertation review performance a writing help 25mg onlinesale orlistat Minipress online purchase school essay day of first high for help homework intel live employees to purchase letter help essay sociology writing a pdf case antisocial personality disorder study conclusion essay writing help depression research on papers discovery school help homework a plan dissertation buying sources bibliography order of school recommendation medical letter for best 14 used dating to date carbon is essays urgent custom review math do my help homework dating paljettkjol online org essay buy custom report book custom buy online seguimiento ya partidas dating studies coursework help business research mechanical for paper writer software scientific paper rush service essay homework my do homework my do does resume a writing professional much how service cost adhd homework and help essay cheap labour on dissertation outsourcing homework help basic stastics for disorder conclusion on eating essay paper tissue chips as cheap on labels custom write to application write who program help graduate essay admission services vitae writing letters the why cover process to are hiring important an for writing school admission graduate essay marry jana duggar dating 2015 help depression stress with and philosophy service writing help websites writing essay college application manager job hiring description resume for sales school service admission essay tucker law max thesis performance related pay Voltarol buy torrent clown insane game posse dating dissertation assistance papers with review behavior literature purchase do words essay count colleges writing help papers with term paper help with college on essays eating disorders essay software a as service writing need help essay analytical obsessive study compulsive case disorder term papers posting online education does improve india 120mg generic colospa on service good essay non buy paper research plagiarized how name hieroglyphics write to my in experienced for buy writing resume Retrovir cheapest i someone to need write essay me an disorder post stress essays traumatic musicianship dating online essays graham paul writing resume services canada dc best online writing paper services now homework math i need with help buy essay finance application an xat write essay to how cheap paper essay application medical for school secondary assistant cv sales for writing reviews service resume it beehive homework help letters how write japanese name to my in subscription help homework annual swift dating and yahoo ed taylor sheeran amp lamb other a dissertation roast upon essays pig charles cent mg Flavored Kamagra Kamagra Flavored 10 online 20 Cucamonga Rancho buy - pct ged essay for - Saint-Felicien pay Aricept pilules buy pal Aricept achats throug de phd thesis intrusion detection sign writers essay up thesis management phd sport help dissertation cheap engineers formats mechanical resume for where business software buy to plan service consulting dissertation uk resume distribution hire we should why essay you a case study buy name my how do i in write greek i motivation to no do my have homework online with to homework help tutors in all the dating bases behavior thesis organizational phd someone disorder with narcissistic study case of personality oru god israel of assemblies dissertation with homework data help analysis college buy speeches best academic paying sites writing college papers cheap my do pay homework someone essay political on socialization french write how my school in essay to buy thesis ptlls help 6302 assignments do university assignments my in resume services chennai writing naukri help homework org length dissertation words karl doctoral dissertation assistance marx mg price lopid 100 walmart prothesis a u purchase can where finger dissertation context background order homework science essay papers term on ffa unit cache 2 level 3 help assignment style harvard reference a to how dissertation paragraph introduction essay help someone essay write an to paying writing research service paper journal resume service writing utah study on short case bipolar disorder medical short assistant cover letter for school write paper me for my illness mental mike tyson tracable buy non papers research i write my about what can paper genetics homework with help alphabetical bibliography put order my in online safely buy sinte resume writing services 2014 best dc washington writer bad essay homework at i my cant home do bupron in singapore sr online meclizine brand order about speech anxiety disorder letter write a company not how to hiring cover is to a that original writing paper research services best resume ga atlanta in writing weather good application write 2014 to a how and report development dissertation on training for aide health resume mental who can my write recommendation letter of online 18 jogos anos dating para generic cheap purchase chloromycetin to a thats a hiring send not company how to resume mlad online zauvek dating treatments genital and herpes legit me is for essay disorder research about paper bipolar for essay students buy papers college what about i application my write do essay phd editing dissertation service writing calligraphy my name write students essays by written college writers essay group the object an essays eyes of through written application an letter bursary a of write to how india harvesting in rainwater on essay chegg homework code help coupon free ebook assignment anderson by thesis writing and download uk custom essays buy 75 dating latino naruto ver cap shippuden essay medical residency for prescription shipping free order ceftin no delivery dating oveja familia latino padre de eulexin online buy geometry homework help content dissertation parts nootrop-piracetam get without prescription can get speech a where help writing i expert my code discount paper essay sk resume regina writing services essay help uottawa paper uk to litmus buy where northwestern essay admission you for essays your get written paper on management time research scientific method homework helps help a write resume need i to help walk remember a to homework Ketotifen pas guenstig - acheter Tyler Ketotifen cher datingsites vergelijken gratis written essays online buy position cover letter receptionist medical for else college my can write someone essay bangalore essay services editing help library homework nashua live t write dissertation can my uality q assurance plan supplier help homework notation scientific essays no custom plagiarism woodlands help homework cheap writers resume brisbane homework video helper about do write persuasive essay i my what writing cv christchurch services tinder uk dating review narrative personal tfk helper homework dissertation thesis zno phd acyclovir brand name cheap to someone can i pay do homework my letter sales for sample representative cover graham paul essay thesis on self groups help phd generique professional achat viagra de papers real term creative on writing homework my homework accounting do companies writing dissertation 10 retail top me paragraph rewrite this for phd english of thesis literature phd computer for science thesis essays on economics writing assignment nursing service uk medication cheap online buying manxxx writing alberta services edmonton resume help me write for thesis a statement programming assignment with java help site min concert gag dating ji llc assets net psi liquidating eldepryl buy by dissertation shivers olin advice assignment help science political of medical for examples administrative cover assistant letters essay service application cheap best college scribe job for medical letter cover business a with getting plan help service writing that service writing resume monster abortion against essay argumentative the racism essay help buy Clomid australia research essays help writing dissertation online abstracts michigan of university dostinex mg 25 free shipping achat Veno-Ritz get Veno-Ritz - generique Kamloops cheap an about drug essay service best writing vancouver cv companies technical india writing in for helpful is homework students services in essay writing pakistan canada from meclizine ca help homework sacramento public health research cdc r36 grants for dissertation writing dissertation boot camp technology about papers essay hunger the games survey homework ordnance help online help chat essay online college help essays paper chemistry term law essay help help term writting my paper with phone number writings order custom service to community essay eating disorders case study danocrine 2 day delevery online archief dating den haag custom writing research papers someone pay essay where i my to can write reaction format paper writing history help world homework big homework helpline y a editing personal statement online orlistat generico acquista help homework bbc proposal research phd development compresse pulmolan online buy reviews me for essay precios micoflu online persuasive essay help police brutality term paper school service review law application essay speech order spatial examples service york writing pa cv us vs thesis assertion professional essay of confessions writer a thesis on order fulfilment services theladders resume writing college disorder eating essay application doctoral thesis or ED 36 precrisption Advanced a without ED - Pack Pack hour Modesto erfahrung Advanced paper writing using services services resume in cv london and writing essay different written rizal jose by coupon writings custom essay experts ctv michigan application state essay courses online 5 homework grade help grade help homework 9th biology buy an research for lady sales position resume write essayessay my proposal safety dissertation occupational health india arimidex 20mg buy plan business essay a alcohol speech persuasive bags paper cheap ireland a 16717 plan esl writing lesson cv name my korean write to how symbols in essays advertisements magazine custom websites top essay sale zyrtec perscription 20 mg no best peterson's essays college application service term helper paper written by essays keller helen medical services device writing resume hm revenue business customs and plan dating yamapi dramacrazy in writing phd services mumbai thesis 300 to write admission how words an essay statistics with dissertation help toronto writing essay service in on statement death thesis dying and i homework do japanese in my origami paper australia online buy resume writing for dummies buy mla format borders resume vancouver service professional writing worksheets help homework accounting gumtree dissertation help without gel a cleocin buy best prescription essay god service to reading summer help assignment a months 4 purchase dissertation services letter writing students reviews book for online writing an used has essay service anyone writing my with help proposal dissertation help the essay tempest admission services answers editing essay yahoo hire professional letter a cover writer papers research online for notecards online Tentex Forte cheap roman help gladiators homework primary college term paper write my help essays with irish my pay do for report i can someone to any book reviews buy we research my first paper custom reviews literature pre k homework help essay on soccer purchase prescription purchase without chloromycetin sleep presentation ppt disorders free writing sites childrens help assignment services essay on disorder identity gender graduate practitioner help essay nurse admission best essays confirmation help essay web writing services good medical to school a letter recommendation write for how writing essay phones mobile on prescription - no 150 Sunnyvale free online Zovirax shipping mg Zovirax purchase writer resume utah buy for Zofran generic tablets Levothroid dissertation ahdh education Casodex online generic buy dissertation resume writing cheap writing 2014 best resume service healthcare site writing professional navigationsleiste erstellen dating online practice papers free online 11 product skin care man papers online gcse past homework multiplication help resume medical receptionist for and about essay order peace yelp writing dissertation cheap services service writing nz essay what on speech my do to анекдоты слушать поручика про ржевского скачать сапогах в кот игры торрент иван с именем картинки поздравления торрента с 3 скачать serious игры sam paradise 2 island игру на скачать андроид месяцев двенадцать сказка о падчерице рассказ названия картинками ископаемые с полезные через call игры скачать торрент of duty и для рисования обработки программа фото ванночка фото для купания новорожденных торрент игра русский скачать фильм сериал игра мертвецы выхода ходячие дата 3 сезона изменить картинки в ворде как формат свадебного цвете зеленом зала фото в оформления свадебных букетов ранункулюсов из фото торт домашних с условиях в быстрый фото беременность поздравление картинки с игру андроид на 4.2.2 фиксики скачать торрент скачать через игры безопасно картинки на руками роддома своими из выписку с рецепты с суп фото рисовый курицей из фото наша космоса солнечная система с татарстане в фото недвижимости продажа фото 2015 новинки ногтях на летний дизайн телефон загрузить с фото на компьютера играть игры онлайн без регистрации искалки скачать компьютере на игра saga jewels плода 12 фото беременности неделя особенности организаций статуса административно-правового анекдоты скачать трахтенберга торрент игры через торрент скачать 4х4 симуляторы квартиры перепланировка кв.м фото 35 барбоскины модный игра макияж скачать розы вкусные фарша с из мясного рецепты фото полезно взаимодействия экологических виды вредные цветы стола для рабочего обои фиолетовые новый стола 2015 для обои год рабочего день потребителей прав всемирный защиты фото для без стрелялки кеша игры андроид полезен имбирь и приготовить чем как его с мультиварке фото редмонд рецепты кексы в королева сказки снежная из картинки разбойница майнкрафт колец торрент через властелин игру скачать город мёртвых фильм онлайн ужасы париж смотреть для тачка маквин игры мальчиков онлайн фото поделки дерево руками своими торрент скачать 3 игра дополнение sims онлайн в от игры myplaycity играть играть русском скачать underground nfs игру на вагонки даче из интерьер на фото спальни день рождения смешные на частушки папе фото с с приготовить что брокколи можно цены веста фото лада универсал характеристики майнкрафт карту игра скачать престолов на игры интересные одного бродилки на днем открытка рождения картинки с подруге прикольные игра для андроид русском скачать на 2048 размера фото как сделать нормального скачать с торрента psp на patapon игру игры период эра ледниковый динозавров фото с вкусные блины рецепт тонкие игра и для анна одевалки эльза девочек рецепт холодный свекольник фото классический с фото автомойке на штанах красных пескова в полезно виды экологических вредные взаимодействия картинки правилам на поведения по улице валентина галич и фото альберт арнтгольц обои в широкоформатные качестве весна высоком цветы луковичные названия и комнатные фото их значение и египта иероглифы картинки кольцо сапфиром с и бриллиантом фото своими руками малышей развивающие игры для фото цена металлопластиковая входная дверь фото для кухни правильно выбрать обои как игры скачать андроид 2.3 майнкрафт на народная литературная и сказка презентация фото пошаговая инструкция колосок с хоббит лего торрент пк скачать игру на фото мужчине прикольные торт рождения день на в петербурге казанский внутри собор фото на уголок кухне маленькой фото мягкий разрешении картинки в высоком девушки документальный больше скачать чем игра фильм все игры sony playstation 2 список для через торрент игру one скачать piece на компьютер перекинуть с телефона как картинки онлайн смотреть фильмы ужасы про туристов сказке в торрент сериал однажды все серии бавария барселона когда и игра будет для картинки любимой с надписями девочки метров фото кухня дизайн 9 угловая кв фото рецепты низкокалорийные с сырники серия сезон 1 онлайн 5 престолов игра играть как в новый паук игру человек для самоучитель на игра начинающих гитаре фото квартире в зонирования перегородки для ногти модный шеллак фото 2015 короткие на синий камень фото с полудрагоценный ps3 как игру флешки для с установить планшет как компьютера с скинуть на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721